Advokatska kancelarija

weight
"Na┼ía za┼ítita nije u na┼íem oru┼żju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

Disciplinski pravilnik advokata

Na temelju ─Źlana 12. stav 4. Zakona o advokaturi/odvjetništvu Federacije Bosne i Hercegovine (“Slu┼żbene novine FBiH”, broj 40/02, 29/03, 18/05 i 68/05) Skupština advokatske/odvjetni─Źke komore Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici odr┼żanoj 14.04.2018. godine, donijela je

 

DISCIPLINSKI PRAVNIK ADVOKATA

 

I OPŠTE ODREDBE
─îlan 1.

Ovim pravilnikom reguliše se pokretanje i vo─Ĺenje disciplinskog postupka protiv advokata, advokatskih stru─Źnih saradnika i advokatskih pripravnika za disciplinske prekršaje, pravila postupka pred mirovnim vije─çem, pravila prvostepenog i drugostepenog disciplinskog postupka, ponavljanje disciplinskog postupka, privremene zabrane vršenja djelatnosti, zastara disciplinskog gonjenja i izvršenje disciplinskih mjera, brisanje izre─Źenih disciplinskih mjera, kao i ostala pitanja od zna─Źaja za zakonito provo─Ĺenje disciplinskog postupka.


─îlan 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sljede─çe zna─Źenje:
“Federalna Komora” je Advokatska/odvjetni─Źka komora Federacije Bosne i Hercegovine;
“Regionalna Komora” je bilo koja regionalna advokatska/odvjetni─Źka komora koja ─Źini konstitutivni dio Federalne komore;
“Disciplinski organi” su disciplinski tu┼żilac, mirovno vije─çe i disciplinski sud regionalnih komora i Federalne komore;
“Disciplinski sud” je prvostepeni i drugostepeni sud;
“Prvostepeni sud” je disciplinski sud bilo koje regionalne komore;

 

“Drugostepeni sud” je disciplinski sud Federalne komore;
“Disciplinski tu┼żilac” je Federalni tu┼żilac, Federalno ministarstvo pravde i regionalni tu┼żilac;
“Federalni tu┼żilac” je disciplinski tu┼żilac Federalne komore;
“Regionalni tu┼żilac” je disciplinski tu┼żilac bilo koje regionalne komore;
“Mirovno vije─çe” je mirovno vije─çe bilo koje regionalne komore;
„Prvostepeno vije─çe“ je vije─çe bilo kojeg prvostepenog suda, sastavljeno od trojice sudija odnosno njihovih zamjenika, koje provodi prvostepeni disciplinski postupak i donosi prvostepene disciplinske odluke;
„Drugostepeno vije─çe“ je vije─çe drugostepenog suda, sastavljeno od pet sudija odnosno njihovih zamjenika, koje provodi drugostepeni disciplinski postupak i donosi drugostepene disciplinske odluke;
“Disciplinski postupak” je postupak koji provode disciplinski organi u skladu sa zakonom, Statutom Advokatske/odvjetni─Źke komore Federacije BIH i ovim pravilnikom;
“Saradnik” je advokatski stru─Źni saradnik;
“Pripravnik” je advokatski pripravnik;
“Osumnji─Źeni” je svaki advokat, saradnik odnosno pripravnik protiv kojeg je podnesena disciplinska prijava;
“Optu┼żeni” je svaki advokat, saradnik odnosno pripravnik protiv kojeg je podignuta optu┼żnica;
“Osu─Ĺeni” je svaki advokat, saradnik odnosno pripravnik kojem je pravomo─çno izre─Źena disciplinska mjera;
“Stranke u postupku” su disciplinski tu┼żilac i osumnji─Źeni, odnosno optu┼żeni i ošte─çeni;
“Ošte─çeni” je osoba kojoj je li─Źno ili imovinsko pravo disciplinskim prekršajem povrije─Ĺeno ili ugro┼żeno;
“Zakon” je Zakon o advokaturi/odvjetništvu Federacije Bosne i Hercegovine;
“Statut” je Statut Federalne komore;
“ZKP Federacije” je Zakon o krivi─Źnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine;
„ZPP Federacije“ je Zakon o parni─Źnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine;
“Djelatnost” je vršenje registrovane djelatnosti advokata, vršenje registrovane djelatnosti saradnika, odnosno vršenje registrovane pripravni─Źke prakse;
“Disciplinski prekršaj” je lakša i te┼ża povreda du┼żnosti advokata, saradnika odnosno pripravnika i povreda ugleda advokature;
„Disciplinske odluke“ su odluke i rješenja doneseni od strane disciplinskih organa;
„Disciplinske mjere“ su sve disciplinske mjere propisane Zakonom i Statutom, koje prvostepeni i drugostepeni sudovi mogu izre─çi advokatima, saradnicima i pripravnicima;


─îlan 3.

Ovaj pravilnik obavezan je za stranke u postupku i disciplinski sud.
Poslovnikom o radu disciplinskih organa se ure─Ĺuje na─Źin rada disciplinskih organa u skladu sa Zakonom, Statutom i ovim pravilnikom.


─îlan 4.

Ako se u disciplinskom postupku pojave takva pitanja koja nisu ure─Ĺena Zakonom, Statutom, ovim pravilnikom i poslovnicima o radu disciplinskih organa, shodno ─çe se primjenjivati odredbe ZPP Federacije, osim u utvr─Ĺivanju krivnje koja se utvr─Ĺuje supsidijarnom primjenom ZKP Federacije (vinost, stjecaj, produ┼żeno djelo).


II POKRETANJE POSTUPKA
─îlan 5.

Prijavu za pokretanje disciplinskog postupka protiv advokata, saradnika i pripravnika mo┼że podnijeti svako lice.
Prijava se podnosi nadle┼żnom regionalnom tu┼żiocu.
Ako bude podnijeta bilo kojem organu Federalne komore ili regionalne komore, taj organ je du┼żan odmah, a najkasnije u roku od osam (8) dana po prijemu iste, prijavu dostaviti nadle┼żnom regionalnom tu┼żiocu.


─îlan 6.

Ukoliko disciplinsku prijavu podnosi advokat, saradnik ili pripravnik protiv drugog advokata, saradnika ili pripravnika, tu prijavu ─çe nadle┼żni regionalni tu┼żilac odmah, a najkasnije u roku od osam (8) dana po prijemu iste, dostaviti nadle┼żnom mirovnom vije─çu sa prijedlogom da se pokuša mirno rješenje prijavljenog slu─Źaja.
Mirovno vije─çe je organ kojeg bira skupština regionalne komore iz reda advokata sa najmanje deset (10) godina advokatskog sta┼ża. Mirovno vije─çe broji tri (3) ─Źlana i tri (3) zamjenika. Mirovno vije─çe iz reda svojih ─Źlanova bira predsjednika mirovnog vije─ça. Mandat predsjednika, ─Źlanova i zamjenika mirovnog vije─ça traje ─Źetiri (4) godine.
Mirovno vije─çe zasjeda u sastavu kojeg ─Źine predsjednik i dva (2) ─Źlana.
Zamjenici u─Źestvuju u radu vije─ça kad su predsjednik ili ─Źlanovi sprije─Źeni, o ─Źemu odluku donosi predsjednik mirovnog vije─ça.
U slu─Źaju sprije─Źenosti predsjednika mirovnog vije─ça da donese odluku iz prethodnog stava, tu odluku donosi ─Źlan mirovnog vije─ça sa najdu┼żim advokatskim sta┼żom.
Po prijemu prijave iz stava 1. ovog ─îlana mirovno vije─çe je du┼żno u  roku od osam (8) dana obavijestiti podnosioca prijave i prijavljenog o zakazanoj sjednici, a sjednicu odr┼żati u narednom roku od trideset (30) dana.
Mirovno vije─çe nadle┼żnom regionalnom tu┼żiocu je du┼żno vratiti predmet sa svojim izvještajem o rezultatima mirenja u roku od 15 dana od dana odr┼żane sjednic.
Ako je u postupku pred mirovnim vije─çem podnosilac prijave povukao podnesenu prijavu, nadle┼żni regionalni tu┼żilac ─çe rješenjem obustaviti disciplinski postupak. U protivnom, nastavi─çe postupak u skladu sa odredbama ovog pravilnika.
Bli┼że odredbe o sastavu, na─Źinu rada i nadle┼żnosti Mirovnog vije─ça ─çe se urediti Poslovnikom o radu Mirovnog vije─ça.


─îlan 7.

Nadle┼żni regionalni tu┼żilac du┼żan je u roku od trideset (30) dana po prijemu prijave ispitati prijavu, te, ukoliko ocijeni da iz same prijave ne proizilazi da u opisanim radnjama osumnji─Źenog ima obilje┼żja povrede advokatske du┼żnosti ili ugleda advokature ili da je nastupila zastarjelost disciplinskog gonjenja, donijeti rješenje o odbacivanju disciplinske prijave i isto u roku od osam (8) dana dostaviti podnosiocu prijave i osumnji─Źenom.
Ukoliko nadle┼żni regionalni tu┼żilac smatra da u radnjama osumnji─Źenog postoje obilje┼żja povrede advokatske du┼żnosti ili ugleda advokature, du┼żan je u roku od osam (8) dana disciplinsku prijavu sa prilozima dostaviti osumnji─Źenom na izjašnjenje.
Danom kada je nadle┼żni disciplinski tu┼żilac zatra┼żio izjašnjenje osumnji─Źenog zapo─Źinje disciplinski postupak.
Osumnji─Źeni je du┼żan u roku od petnaest (15) dana po prijemu zahtjeva nadle┼żnog regionalnog tu┼żioca izjasniti se pismeno o podnesenoj prijavi. Po prijemu pismenog izjašnjenja osumnji─Źenog ili po proteku roka za davanje izjašnjenja, nadle┼żni regionalni tu┼żilac du┼żan je najkasnije u roku od 30 dana podnijeti optu┼żnicu nadle┼żnom prvostepenom sudu ili donijeti rješenje o obustavljanju disciplinskog postupka iz razloga propisanih stavom 1. ovog ─Źlana.


─îlan 8.
Rješenja iz ─Źlana 7. regionalni tu┼żilac du┼żan je dostaviti u roku od osam (8) dana od dana donošenja podnosiocu prijave i Federalnom tu┼żiocu.
Protiv rješenja iz ─îlana 7. stav 1 i 4. ovog pravilnika podnosilac prijave ima pravo ┼żalbe Federalnom tu┼żiocu u roku od petnaest (15) dana od dana prijema rješenja, o kojoj je Federalni tu┼żilac du┼żan odlu─Źiti u roku od šezdeset (60) dana.


─îlan 9.
Neovisno od podnešene ┼żalbe iz ─Źlana 8. ovog pravilnika, Federalni tu┼żilac mo┼że zatra┼żiti od nadle┼żnog regionalnog tu┼żioca da mu odmah dostavi kompletan spis disciplinskog predmeta. Po prijemu spisa Federalni tu┼żilac mo┼że u narednom roku od šezdeset (60) dana ispitati disciplinsku prijavu, prikupiti nove dokaze o prijavljenoj povredi i nakon toga odlu─Źiti da rješenje iz ─îlana 7. stav 1. i 4. ovog pravilnika ostavi na snazi ili da ga stavi van snage i podigne optu┼żnicu protiv prijavljenog pred nadle┼żnim prvostepenim sudom.


─îlan 10.

Optu┼żnicu mo┼że podi─çi i Federalni tu┼żilac i Federalno ministarstvo pravde.

Optu┼żnicu iz stava 1. ovog ─Źlana pred nadle┼żnim prvostepenim sudom zastupa tokom cijelog prvostepenog postupka nadle┼żni regionalni tu┼żilac.
Federalni tu┼żilac mo┼że pred svakim nadle┼żnim prvostepenim sudom, u svakoj fazi postupka, preuzeti zastupanje optu┼żnice u ve─ç pokrenutom postupku, bez obzira ko je podnio optu┼żnicu.


─îlan 11.
Protiv optu┼żnice nije dozvoljen pravni lijek.


III PRVOSTEPENI POSTUPAK
─îlan 12.
 
Kada nadle┼żni prvostepeni sud primi optu┼żnicu du┼żan je najkasnije u roku od trideset (30) dana po prijemu optu┼żnice, uz usmene konsultacije sa strankama, zakazati pripremno ro─Źište pred prvostepenim vije─çem. Pripremno ro─Źište se mo┼że odr┼żati i nakon redovnog radnog vremena.
O pripremnom ro─Źištu se pisanim pozivom obavještavaju nadle┼żni regionalni tu┼żilac, ošte─çeni i optu┼żeni.
Optu┼żenom se uz poziv dostavlja optu┼żnica.
Poziv optu┼żenom sadr┼żi i upozorenje da ─çe se, ukoliko uredno obaviješten ne pristupi na ro─Źište, smatrati da je dao svoj pristanak na disciplinsko su─Ĺenje u odsustvu.
Optu┼żenom se poziv i optu┼żnica dostavljaju na posljednju adresu koju je regionalnoj advokatskoj komori nazna─Źio kao svoje sjedište i, ukoliko je regionalnoj advokatskoj komori dostavio svoju e-mail adresu, elektronskom poštom.
Ukoliko optu┼żeni ne primi poziv i optu┼żnicu na adresama iz prethodnog stava, prvostepeni disciplinski sud ─çe još jednom ponoviti dostavljanje.
Smatra se da je optu┼żeni uredno obaviješten po proteku roka od 7 dana od dana slanja poziva i optu┼żnice na adrese iz prethodnog stava.
Ošte─çeni ─çe se u pozivu pou─Źiti da do zaklju─Źenja pripremnog ro─Źišta mo┼że postaviti imovinsko-pravni zahtjev protiv optu┼żenog. Ošte─çenom se poziv dostavlja na adresu koju je nazna─Źio u disciplinskoj prijavi. Ukoliko u disciplinskoj prijavi nije nazna─Źio adresu, ošte─çeni se ne─çe pozvati na ro─Źište.
Ošte─çeni ─çe se u pozivu pou─Źiti da ─çe se pripremno ro─Źište odr┼żati i u njegovom odsustvu.
Pravila dostavljanja iz ovog ─Źlana odnose se i na zakazivanje glavne rasprave, ukoliko stranka nisu prisustvovale ro─Źištu na kojem je zakazana glavna rasprava.
─îlan 13.
Regionalni tu┼żilac, optu┼żeni i ošte─çeni du┼żni su na pripremnom ro─Źištu predlo┼żiti i donijeti sve dokaze koje namjeravaju provesti na glavnoj raspravi i predlo┼żiti okolnosti na koje ─çe se dokazi provoditi.
Izuzetno, strankama u postupku dozvoli─çe se provo─Ĺenje dokaza koje nisu predlo┼żili do zaklju─Źenja pripremnog ro─Źišta samo ako dostave dokaz da nisu bili u mogu─çnosti predlo┼żiti njegovo provo─Ĺenje do zaklju─Źenja pripremnog ro─Źišta.
Prvostepeni sud ─çe odrediti provo─Ĺenje dokaza bitnih za utvr─Ĺivanje disciplinske odgovornosti i za odluku o imovinsko-pravnom zahtjevu ošte─çenog.  


─îlan 14.
Disciplinski sud ─çe na pripremnom ro─Źištu, uz konsultacije sa strankama, odrediti termin odr┼żavanja glavne rasprave najkasnije u roku od 30 dana od dana odr┼żavanja pripremnog ro─Źišta. Glavna rasprava se mo┼że odr┼żati i nakon redovnog radnog vremena.
Optu┼żeni i ošte─çenik ─çe se u pozivu ili na pripremnom ro─Źištu pou─Źiti da ─çe se glavna rasprava odr┼żati i u njihovom odsustvu.
Disciplinski sud mo┼że odrediti da ─çe se glavna rasprava odr┼żati odmah nakon pripremnog ro─Źišta posebno u slu─Źajevima kada ─çe se provoditi dokazi uvidom i ─Źitanjem isprava i dokumenata i saslušanjem stranaka prisutnih na pripremnom ro─Źištu.


─îlan 15.
Glavnu raspravu sprovodi i disciplinsku odluku donosi vije─çe nadle┼żnog prvostepenog suda.
Glavna rasprava je javna i sa iste se javnost mo┼że isklju─Źiti ukoliko disciplinski sud smatra da javno provo─Ĺenje rasprave mo┼że naštetiti interesima maloljetnika ili javnom interesu.


─îlan 16.

Ako je nakon izvršenog disciplinskog prekršaja, a prije pokretanja disciplinskog postupka došlo do brisanja iz imenika advokata, imenika saradnika odnosno imenika pripravnika, disciplinski postupak se ne mo┼że pokrenuti.
Ako nakon pokretanja disciplinskog postupka do─Ĺe do brisanja iz imenika navedenih u stavu 1. ovog ─Źlana, disciplinski postupak ─çe se nastaviti i okon─Źati. Odluke o disciplinskoj odgovornosti u tom slu─Źaju upisuju se u odgovaraju─çe imenike i iste imaju pravne efekte kod ponovnog upisa u imenik advokata, imenik saradnika odnosno imenik pripravnika.
Odluke iz  prethodnog stava dostavljaju se na znanje svim preostalim regionalnim advokatskim komorama, Advokatskoj komori Republike Srpske i Advokatskoj komori Br─Źko Distrikta.


─îlan 17.

Prvostepeni disciplinski postupak obavezno ─çe se prekinuti samo u slu─Źaju da je za istu radnju ili propuštanje koji su predmet disciplinskog postupka pokrenut i traje krivi─Źni postupak za krivi─Źno djelo, a od ishoda tog postupka, po ocjeni nadle┼żnog prvostepenog suda ili nadle┼żnog regionalnog tu┼żioca, zavisi ocjena o postojanju disciplinskog prekršaja.
Disciplinski postupak mo┼że se prekinuti u slu─Źaju kad nadle┼żni regionalni tu┼żilac ili nadle┼żni prvostepeni sud ocijene da je to potrebno u slu─Źaju teške bolesti ili privremene duševne poreme─çenosti osumnji─Źenog odnosno optu┼żenog.
O prekidu postupka nadle┼żni organi iz prethodnog stava donose rješenje u kojem su du┼żni navesti razloge prekida postupka i trajanje prekida.
Rokovi zastarjelosti disciplinskog gonjenja za vrijeme trajanja kao i za vrijeme prekida disciplinskog postupka prestaju te─çi.


─îlan 18.

Odmah nakon završene glavne rasprave, te vije─çanja i glasanja o disciplinskoj odgovornosti i disciplinskoj mjeri, vije─çe nadle┼żnog prvostepenog suda donosi i objavljuje disciplinsku odluku u prisutnosti stranaka.
Disciplinskom odlukom optu┼żnica mo┼że biti odba─Źena kao podnesena od neovlaštenog tu┼żioca, neblagovremena i neuredna ili odbijena u cijelosti ili djelimi─Źno kao neosnovana ili optu┼żeni proglašen krivim za disciplinski prekršaj koji mu se optu┼żnicom stavlja na teret, u kom slu─Źaju ─çe sadr┼żavati i odluku o disciplinskoj mjeri i imovinsko-pravnom zahtjevu.
Odluka ─çe se objaviti i kad optu┼żeni, nadle┼żni regionalni tu┼żilac i ošte─çeni nisu prisutni njezinom objavljivanju.
Izvornik disciplinske odluke nakon vije─çanja i glasanja unosi se u zapisnik o glavnoj raspravi, bez navo─Ĺenja kako je pojedini ─Źlan vije─ça glasao, a zapisnik o vije─çanju i glasanju odla┼że u kovertu koja se odmah zatvara i pe─Źati. Ovu kovertu nije ovlašten da otvori bilo koji organ, izuzev drugostepenog suda.


─îlan 19.

Prilikom odre─Ĺivanja vrste i te┼żine disciplinske mjere propisane Zakonom i Statutom vije─çe nadle┼żnog prvostepenog suda je du┼żno cijeniti sve okolnosti propisane Zakonom, Statutom i Kodeksom advokatske etike.
Disciplinska mjera zabrane obavljanja djelatnosti i brisanja iz imenika advokata, saradnika odnosno pripravnika, mo┼że se izre─çi i u slu─Źaju da je optu┼żeni u posljednje tri (3) godine od izvršenog posljednjeg disciplinskog prekršaja dva ili više puta disciplinski ka┼żnjavan za povrede du┼żnosti i ugleda advokature.


─îlan 20.

Najkasnije u roku od osam (8) dana po objavljivanju disciplinske odluke, njezin pisani otpravak ─çe se dostaviti strankama u postupku i Federalnom ministarstvu pravde ako je to ministarstvo podnijelo optu┼żnicu.
Pisani otpravak disciplinske odluke obavezno sadr┼żi: uvod, izreku, obrazlo┼żenje i pouku o pravnom lijeku.
Uvod sadr┼żi: oznaku nadle┼żnog prvostepenog suda, broj iz upisnika disciplinskih predmeta, datum donošenja, sastav vije─ça, nazna─Źenje tko je od stranaka bio prisutan glavnoj raspravi i nazna─Źenje da li je odluka objavljena u ili bez prisutnosti stranaka u postupku.
Izreka sadr┼żi: ─Źinjeni─Źni opis disciplinskog prekršaja za koji je optu┼żeni proglašen krivim, pravnu kvalifikaciju disciplinskog prekršaja u skladu sa Zakonom, Statutom i Kodeksom,  izre─Źenu disciplinsku mjeru i odluku o odštetnom zahtjevu.
Obrazlo┼żenje sadr┼żi: naziv disciplinskog tu┼żioca koji je pokrenuo disciplinski postupak, te broj i datum optu┼żnice na osnovu koje je pokrenut disciplinski postupak, sa┼żete navode iz optu┼żnice o ─Źinjeni─Źnom opisu disciplinskog prekršaja i njegovoj pravnoj kvalifikaciji, razloge na kojima se temelji izreka disciplinske odluke u pogledu odgovornosti optu┼żenog, izre─Źene disciplinske mjere i odštetnog zahtjeva i ocjenu dokaza na kojima se temelji disciplinska odluka.
Pravna pouka sadr┼żi: uputu o pravu na podnošenje pravnog lijeka, organu kojem se podnosi i roku u kojem se podnosi.


─îlan 21.

Protiv prvostepene disciplinske odluke dopuštena je ┼żalba u roku od 15 dana od dana prijema pisanog otpravka iste drugostepenom sudu.
Ošte─çeni se mo┼że ┼żaliti samo na odluku o imovinsko-pravnom zahtjevu.
┼Żalba se podnosi nadle┼żnom prvostepenom sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke u postupku. Prvostepeni sud u roku od osam (8) dana od dana prijema ┼żalbe dostavlja ┼żalbu na odgovor strankama u postupku koje mogu u roku od tri (3) dana dostaviti odgovor na ┼żalbu.
Prvostepeni sud je du┼żan u roku od od osam (8) dana po prijemu odgovora na ┼żalbu ili po proteku roka za davanje odgovora na ┼żalbu, dostaviti spis drugostepenom sudu.


IV DRUGOSTEPENI POSTUPAK
─îlan 22.

Drugostepeni sud je du┼żan najkasnije u roku od šezdeset (60) dana od dana prijema ┼żalbe, zajedno sa spisom disciplinskog predmeta prvostepenog suda, donijeti odluku po ┼żalbi i nadle┼żnom prvostepenom sudu vratiti spis sa dovoljnim brojem otpravaka drugostepene disciplinske odluke.


─îlan 23.
Drugostepeni sud odlu─Źuje o ┼żalbi u sjednici vije─ça ili na osnovu odr┼żane rasprave.
Drugostepeni sud ─çe zakazati raspravu kada ocijeni da je radi pravilnog utvr─Ĺivanja ─Źinjeni─Źnog stanja potrebno pred drugostepenim sudom utvrditi nove ─Źinjenice ili izvesti nove dokaze ili ponovno izvesti ve─ç izvedene dokaze, kao i kada ocijeni da je zbog povrede pravila postupka u prvostepenom postupku potrebno odr┼żati raspravu pred drugostepenim sudom.

 

─îlan 24.

Na sjednicu drugostepenog vije─ça po pravilima dostavljanja iz ovog pravilnika pozivaju se stranke u postupku.
Ako sa rasprave izostane ┼żalitelj, rasprava se ne─çe odr┼żati, a odluka ─çe se donijeti na osnovu navoda ┼żalbe i odgovora na ┼żalbu.
Ako sa rasprave izostane stranka u postupka koja nije ┼żalitelj, sud ─çe raspravljati o ┼żalbi i donijeti odluku.
U pozivu za raspravu stranka u postupku ─çe biti upozorena na posljedice nedolaska na raspravu.


─îlan 25.
Rasprava pred drugostepenim sudom po─Źinje kratkim izlaganjem izvjestitelja o stanju predmeta, bez iznošenja njegovog mišljenja o osnovanosti ┼żalbe.
Nakon toga pro─Źita─çe se disciplinska odluka ili dio disciplinske odluke na koju se odnosi ┼żalba, a prema potrebi i zapisnik o glavnoj raspravi pred prvostepenim sudom. Zatim ─çe ┼żalitelj obrazlo┼żiti svoju ┼żalbu, a protivna stranka odgovor na ┼żalbu.
┼Żalitelj je du┼żan odgovoriti na eventualna pitanja ─Źlanova drugostepenog vije─ça u vezi sa ─Źinjenicama i dokazima.


─îlan 26.
Odredbe ovog pravilnika o glavnoj raspravi pred prvostepenim sudom na odgovaraju─çi na─Źin se primjenjuju i na raspravu pred drugostepenim sudom.
─îlan 27.
Drugostepeni sud ispituje prvostepenu disciplinsku odluku u onom dijelu u kojem se pobija ┼żalbom, u granicama razloga navedenih u ┼żalbi paze─çi po slu┼żbenoj du┼żnosti na primjenu Zakona, Statuta i Kodeksa.
─îlan 28.
Nakon obrazlaganja ┼żalbe i odgovora na ┼żalbu, stranke u postupku ─çe napustiti sjednicu drugostepenog vije─ça, a izvjestilac ─çe iznijeti prijedlog drugostepene disciplinske odluke.
Na prijedlog odluke izvjestioca mogu se osvrnuti pojedini ─Źlanovi drugostepenog vije─ça, a nakon toga se prelazi na vije─çanje i glasanje.
Izvornik drugostepene disciplinske odluke nakon vije─çanja i glasanja unosi se u zapisnik o sjednici drugostepenog vije─ça, bez navo─Ĺenja kako je pojedini ─Źlan vije─ça glasao, a zapisnik o vije─çanju i glasanju odla┼że u kovertu koja se odmah zatvara i pe─Źati. Ovu kovertu nije ovlašten da otvori niti jedan organ.
─îlan 29.

Drugostepeno vije─çe mo┼że donijeti odluku da se ┼żalba odbaci kao neblagovremena ili nedopuštena, ili da se odbije kao neosnovana i odluka prvostepenog suda potvrdi, ili da se ┼żalba uva┼żi, prvostepena odluka ukine i predmet vrati prvostepenom sudu na ponovni postupak, ili da se ┼żalba uva┼żi i prvostepena  odluka preina─Źi.
Drugostepeno vije─çe ne mo┼że preina─Źiti prvostepenu odluku na štetu stranke u postupku koja se ┼żalila, ako je samo ona podnijela ┼żalbu.
─îlan 30.

Drugostepena disciplinska odluka mora sadr┼żavati elemente propisane ─Źlanom 20. ovog pravilnika, a obrazlo┼żenje mora sadr┼żavati izreku prvostepene disciplinske odluke, bitne ┼żalbene navode i razloge na kojima se temelji izreka drugostepene disciplinske odluke.
─îlan 31.
Protiv drugostepene disciplinske odluke stranke u postupku mogu pokrenuti upravni spor pred nadle┼żnim kantonalnim sudom u roku od 30 dana od dana prijema odluke.
V     PONAVLJANJE DISCIPLINSKOG POSTUPKA

─îlan 32.

Disciplinski postupak koji je odlukom disciplinskog suda pravomo─çno završen mo┼że se na prijedlog stranke u postupku ponoviti.
Ponavljanje postupka dozvoljeno je samo u slu─Źaju saznanja za nove ─Źinjenice ili za nove dokaze koji se odnose na ve─ç iznesene ─Źinjenice u postupku ─Źije se ponavljanje tra┼żi, a te nove ─Źinjenice i novi dokazi sami za sebe ili u vezi sa ranije utvr─Ĺenim ─Źinjenicama i izvedenim dokazima o─Źigledno mogu dovesti do druga─Źije disciplinske odluke.
─îlan 33.

Prijedlog  za ponavljanje postupka mo┼że se podnijeti u roku od trideset (30) dana od dana saznanja za nove ─Źinjenice i nove dokaze, a najkasnije u roku od jedne (1) godine dana od pravosna┼żnosti odluke donesene u postupku ─Źije se ponavljanje predla┼że.
─îlan 34.

O prijedlogu za ponavljanje postupka odlu─Źuje disciplinski sud ─Źija je pravosna┼żna odluka predmet prijedloga za ponavljanje postupka.
─îlan 35.

Protiv odluke disciplinskog suda donesene po prijedlogu za ponavljanje postupka, dopuštena je ┼żalba u roku od 15 dana od dana prijema odluke drugostepenom sudu, a ako je odluku donio drugostepeni sud protiv iste se mo┼że pokrenuti upravni spori pred nadle┼żnim kantonalnim sudom u roku od 30 dana od dana prijema odluke.
─îlan 36.

Prijedlog za ponavljanje postupka nije dopušten protiv odluke disciplinskog suda kojom je utvr─Ĺena lakša povreda du┼żnosti i narušavanja ugleda advokature od strane advokata, saradnika odnosno pripravnika i izre─Źena mjera za takvu povredu.
VI       PRIVREMENA ZABRANA VRŠENJA DJELATNOSTI

─îlan 37.

Ako je protiv advokata, saradnika ili pripravnika pokrenut disciplinski postupak za te┼żu povredu du┼żnosti i narušavanje ugleda advokature ili ako je  pokrenut krivi─Źni postupak za krivi─Źno djelo koje ga ─Źini nedostojnim za obavljanje djelatnosti ili ako se pokrenuti disciplinski ili krivi─Źni postupak ne mo┼że uspješno sprovesti bez privremene zabrane vršenja djelatnosti ili ako je u vršenju djelatnosti više od tri puta, odnosno dva puta u kontinuitetu izvršena povreda du┼żnosti ili ugleda advokature, bez obzira na te┼żinu pojedina─Źne povrede, advokatu, saradniku ili pripravniku se mo┼że izre─çi mjera privremene zabrane obavljanja djelatnosti.
─îlan 38.
Mjera privremene zabrane obavljanja djelatnosti iz ─Źlana 37. ovog pravilnika mo┼że trajati dok traju okolnosti zbog kojih je izre─Źena, a najdu┼że do okon─Źanja disciplinskog odnosno krivi─Źnog postupka.
U rješenju o privremenoj zabrani obavljanja djelatnosti mora se ozna─Źiti, zavisno od razloga donošenja takvog rješenja, ta─Źno ili odredivo vrijeme trajanja zabrane.
U rješenju o privremenoj zabrani obavljanja djelatnosti advokata mora se odrediti privremeni vodilac poslova advokata.
─îlan 39.

Prijedlog za izricanje mjere privremene zabrane podnosi se prvostepenom disciplinskom sudu. Podnosi ga regionalni tu┼żilac  kada podigne optu┼żnicu ili kada sazna da je protiv advokata, saradnika ili pripravnika pokrenut krivi─Źni postupak za krivi─Źno djelo iz ─Źlana 37. ovog pravilnika, a mo┼że ga uvijek podnijeti Federalni tu┼żilac.
─îlan 40.

Mjeru privremene zabrane rješenjem izri─Źe vije─çe  nadle┼żnog prvostepenog suda, nakon odr┼żane rasprave na kojoj ─çe saslušati osumnji─Źenog odnosno optu┼żenog i nadle┼żnog regionalnog tu┼żioca, a ako je prijedlog za izricanje mjere privremene zabrane podnio Federalni tu┼żilac, onda ─çe saslušati i njega, te provesti predlo┼żene dokaze od  strane u─Źesnika u postupku.
Ova rasprava ─çe se provesti i u slu─Źaju da na istu ne pristupi uredno pozvani osumnji─Źeni odnosno optu┼żeni.
Na rješenje iz stava 1. ovog ─Źlana shodno se primjenjuju odredbe ovog pravilnika koje se odnose na sadr┼żaj prvostepene disciplinske odluke i na njezin pisani otpravak.
─îlan 41.

Protiv rješenja o privremenoj zabrani ili protiv rješenja kojim se odbija prijedlog za izricanje te zabrane, osumnji─Źeni odnosno optu┼żeni i disciplinski tu┼żilac koji je stavio prijedlog za izricanje privremene zabrane, mogu u roku od 15 dana od dana prijema rješenja izjaviti ┼żalbu drugostepenom sudu, koji je o ┼żalbi du┼żan odlu─Źiti u roku od 30 dana od dana prijema ┼żalbe i spisa nadle┼żnog prvostepenog suda.
Protiv drugostepenog rješenja mo┼że se pokrenuti upravni spor pred nadle┼żnim kantonalnim sudom u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.
─îlan 42.

Ako se nakon donošenja rješenja o izricanju mjere privremene zabrane bitno promijene okolnosti koje su uslovile njezino izricanje,  nadle┼żni prvostepeni sud koji je donio rješenje o mjeri privremene zabrane, na prijedlog nadle┼żnog regionalnog tu┼żioca ili Federalnog tu┼żioca ili na prijedlog osumnji─Źenog odnosno optu┼żenog kome je privremena zabrana izre─Źena ili po slu┼żbenoj du┼żnosti, mo┼że rješenjem ukinuti mjeru privremene zabrane i prije isteka vremena na koje je mjera privremene zabrane izre─Źena.
Protiv rješenja o prijevremenom ukidanju mjere  privremene zabrane mo┼że se podnijeti ┼żalba drugostepenom sudu u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. ┼Żalbu mogu podnijeti stranke iz prethodnog stava.
Drugostepeni sud rješenje po ┼żalbi je du┼żan donijeti najkasnije u roku od trideset (30) dana ra─Źunaju─çi od dana prijema ┼żalbe i spisa nadle┼żnog prvostepenog suda.
Rješenje po ┼żalbi je kona─Źno i protiv istog se ne mo┼że pokrenuti upravni spor.
─îlan 43.

Po pravosna┼żnosti rješenja o izricanju mjere privremene zabrane, regionalna komora ─Źiji je disciplinski sud izrekao zabranu, du┼żna je odmah a najkasnije u roku od osam (8) dana od dana pravosna┼żnosti rješenja pismeno obavijestiti Federalno ministarstvo pravde, ministarstvo pravde kantona prema sjedištu regionalne komore koja daje obavijest i Visoko sudsko i tu┼żila─Źko vije─çe BIH.
U istom roku i na isti na─Źin obavještavaju se isti organi i o ukidanju privremene mjere zabrane.
Regionalna komora ─Źiji je disciplinski sud donio rješenje o izricanju mjere privremene zabrane ili njezinom ukidanju, du┼żna je, najkasnije u roku od osam (8) dana od dana pravosna┼żnosti rješenja, dostaviti Federalnoj komori pismenu obavijest uz dostavu pravosna┼żnog rješenja o izricanju mjere privremene zabrane odnosno njezinom ukidanju, koja je du┼żna odmah po prijemu obavijesti i rješenja izvršiti odgovaraju─çi upis izricanja mjere privremene zabrane odnosno njezinog ukidanja u imenik advokata.
VII     ZASTARA DISCIPLINSKOG GONJENJA I IZVRŠENJA DISCIPLINSKIH MJERA
─îlan 44.

Disciplinski postupak ne mo┼że se pokrenuti:
– kad proteknu dvije (2) godine od izvršenja lakše povrede du┼żnosti i ugleda advokature;
– kad proteknu  ─Źetiri  (4)  godine  od  izvršenja  te┼że  povrede  du┼żnosti i  ugleda advokature.
Ako u─Źinjena povreda du┼żnosti i ugleda advokature ima i bitna obilje┼żja odre─Ĺenog krivi─Źnog djela, zastara pokretanja disciplinskog postupka nastupa kada po Krivi─Źnom zakonu Federacije BiH nastupa zastara krivi─Źnog gonjenja za to krivi─Źno djelo.
Zastara disciplinskog gonjenja se prekida svakom radnjom nadle┼żnog organa disciplinskog gonjenja usmjerenom na pokretanje i vo─Ĺenje disciplinskog postupka i rokovi zastare po─Źinju iznova te─çi.
Zastara disciplinskog gonjenja nastupa u svakom slu─Źaju kad protekne dvostruko vrijeme propisano za zastaru u stavu 1. ovog ─Źlana.
─îlan 45.

Zastara izvršenja disciplinskih mjera nastupa kad proteknu dvije (2) godine od dana pravosna┼żnosti odluke kojom je disciplinska mjera izre─Źena.
Zastara iz prethodnog stava prekida se svakom radnjom nadle┼żnog organa usmjerenom na izvršenje disciplinske mjere, a nakon prekida zastara po─Źinje ponovo te─çi.
Zastara izvršenja disciplinske mjere nastupa u svakom slu─Źaju kad protekne ─Źetiri (4) godine od pravosna┼żnosti odluke kojom je izre─Źena disciplinska mjera.
VIII      IZVRŠENJE DISCIPLINSKIH ODLUKA

─îlan 46.

Izvršenje odluke kojom je izre─Źena disciplinska mjera nov─Źane kazne, te odlu─Źeno o naknadi troškova disciplinskog postupka, provodi redovni sud, mjesno nadle┼żan po sjedištu osu─Ĺenog advokata, odnosno prebivalištu osu─Ĺenog saradnika ili pripravnika.
Izvršni postupak pred redovnim sudom pokre─çe se  na prijedlog nadle┼żne regionalne komore koja je izrekla disciplinsku mjeru nov─Źane kazne odnosno odlu─Źila o troškovima postupka i to po pravilima Zakona o izvršnom postupku FBIH.
Odluku kojom je izre─Źena disciplinska mjera nov─Źane kazne prvostepeni disciplinski sud du┼żan je u roku od osam (8) dana od njene pravosna┼żnosti dostaviti upravnom odboru regionalne komore na izvršenje.
─îlan 47.

Izvršenje pravosna┼żne disciplinske odluke kojom je izre─Źena mjera zabrane obavljanja djelatnosti provodi Federalna komora donošenjem rješenja o brisanju iz imenika advokata, saradnika i pripravnika sa zabranom ponovnog upisa za vrijeme trajanja izre─Źene mjere.
Odluku kojom je izre─Źena disciplinska mjera zabrane obavljanja djelatnosti prvostepeni disciplinski sud du┼żan je u roku od osam (8) dana od njene pravosna┼żnosti dostaviti upravnom odboru Federalne komore na izvršenje.
─îlan 48.
Izvršenje odluke kojom je izre─Źena disciplinska mjera javna opomena izvršava se objavljivanjem na web stranici nadle┼żne regionalne komore i Federalne komore.
Odluku kojom je izre─Źena disciplinska mjera javna opomena prvostepeni disciplinski sud du┼żan je u roku od osam (8) dana od njene pravosna┼żnosti dostaviti upravnom odboru nadle┼żne regionalne komore i upravnom odboru Federalne komore na izvršenje.
Odluku kojom je izre─Źena disciplinska mjera javna opomena ostaje objavljena na web stranicama iz stava 1. ovog ─Źlana devedest (90) dana od dana objavljivanja.
─îlan 49.

Napla─çene nov─Źane kazne u disciplinskom postupku predstavljaju prihod regionalne komore ─Źiji je sud izrekao mjeru nov─Źane kazne i Federalne komore u omjeru 50:50.
Napla─çeni troškovi disciplinskog postupka predstavlaju prihod regionalne komore ─Źiji je sud donio odluku o troškovima disciplinskog postupka.
IX      EVIDENCIJE U DISCIPLINSKOM POSTUPKU

─îlan 50.

Regionalne komore i Federalna komora vode slijede─çe evidencije u disciplinskom postupku:

  • upisnik za predmete disciplinskog tu┼żioca;
  • upisnik za predmete disciplinskog suda;
  • upisnik izvršenja disciplinskih mjera i
  • upisnik kaznene evidencije.

Sadr┼żaj, oblik i na─Źin vo─Ĺenja evidencija iz prethodnog stava propisuje Upravni odbor Federalne komore.
─îlan 51.

Sve pravosna┼żne disciplinske odluke, regionalne komore odla┼żu u slu┼żbeni personalni dosije: advokata, saradnika odnosno pripravnika, odmah po njihovoj pravosna┼żnosti.
Odluke iz prethodnog stava, sa klauzulom pravosna┼żnosti, regionalna komora du┼żna je, najkasnije u roku od osam (8) dana od dana pravosna┼żnosti, dostaviti Federalnoj komori.
Na temelju primljenih pravosna┼żnih disciplinskih odluka, Federalna komora u imenik advokata, imenik saradnika odnosno imenik pripravnika upisuje slijede─çe podatke o pokrenutom disciplinskom postupku: naziv disciplinskog suda koji je donio disciplinsku odluku, broj i datum disciplinske odluke, vrstu izre─Źene disciplinske mjere, vrijeme trajanja disciplinske mjere zabrane obavljanja djelatnosti, vrijeme trajanja disciplinske mjere privremene zabrane obavljanja djelatnosti  i druge podatke zna─Źajne za disciplinsku osu─Ĺivanost: advokata, saradnika odnosno  pripravnika.
Podatke iz stava 4. ovog ─Źlana regionalne komore mogu upisivati i u svoje evidencije.
─îlan 52.

Regionalne komore su du┼żne najkasnije do kraja januara teku─çe godine dostaviti Federalnoj komori pismeni izvještaj o broju podnesenih disciplinskih prijava, broju pokrenutih disciplinskih postupaka, broju pravosna┼żno okon─Źanih disciplinskih postupaka i izre─Źenim disciplinskim mjerama po vrstama i to za proteklu kalendarsku godinu.
X     PRAVNE POSLJEDICE I BRISANJE IZRE─îENIH DISCIPLINSKIH MJERA IZ EVIDENCIJE
─îlan 53.

Protekom vremena od ─Źetiri (4) godine od dana pravosna┼żnosti odluke o izre─Źenoj disciplinskoj mjeri za lakšu povredu i protekom vremena od šest (6) godina od dana pravosna┼żnosti odluke za te┼żu povredu advokatske du┼żnosti, du┼żnosti saradnika odnosno du┼żnosti pripravnika, prestaju pravne posljedice mjera te se iste brišu iz odgovaraju─çeg imenika.
Ukoliko je izre─Źeno  više disciplinskih mjera pravne posljedice provedbe mjera se ne mogu izvršavati istovremeno.
Pravne posljedice se brišu nakon proteka zbira izre─Źenih mjera.
─îlan 54.

Rješenje o brisanju izre─Źene disciplinske mjere donosi po slu┼żbenoj du┼żnosti predsjednik nadle┼żnog prvostepenog suda.
Ako rješenje o brisanju ne bude doneseno po prethodnom stavu, osu─Ĺeni mo┼że tra┼żiti da organ iz prethodnog stava utvrdi da je brisanje nastupilo po odredbama ovog pravilnika.
Protiv rješenja kojim se odre─Ĺuje brisanje izre─Źene disciplinske mjere nije dozvoljena ┼żalba, a protiv rješenja kojim se odbija zahtjev za njezino brisanje mo┼że se izjaviti ┼żalba drugostepenom sudu u roku od petnaest (15) dana, ali se protiv njegove odluke ne mo┼że pokrenuti upravni spor.
Pravosna┼żno rješenje o brisanju izre─Źene disciplinske mjere dostavlja se  Federalnoj komori, koja ga je, odmah po prijemu, du┼żna provesti u odgovaraju─çem imeniku.


XI      PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

─îlan 55.

Svi disciplinski postupci, koji su zapo─Źeti prije 14.04.2018. godine nastavljaju se pred organima i po postupku propisanim ovim pravilnikom.
Disciplinski postupci u kojima je donesena prvostspena odluka proveš─çe se prema odredbama Disciplinskog pravilnika broj 348/05 od 07.05.2005. godine.
Pravosna┼żne odluke disciplinskih organa advokatskih komora izvršavaju se primjenom Disciplinskog pravilnika broj 348/05 od 07.05.2005. godine.

 

─îlan 56.

Disciplinski organi du┼żni su u roku od tri (3) mjeseca od dana stupanja na snagu ovog pravilnika donijeti poslovnike o radu u skladu sa ovim pravilnikom.
U zapo─Źetim postupcima primjenjiva─çe se odredbe va┼że─çih poslovnika o radu, ukoliko nisu u suprotnosti sa odredbama ovog pravilnika.
─îlan 57.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja.
Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da va┼żi Disciplinski pravilnik broj 348/05 od 07.05.2005. godine.

Broj:347/18
Sarajevo, 14.04.2018.


Predsjednik
Advokatske/Odvjetni─Źke komore FBiH
Nikica Gr┼żi─ç, advokat

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija