Advokatska kancelarija Prnjavorac

advokatska kancelarija

Advokatska Kancelarija Prnjavorac - oblasti profesionalnog angažmana

Trajno opredjeljenje Advokatske Kancelarije PRNJAVORAC je da uz poštovanje najviših etičkih principa sadržanih u kodeksu advokatske profesije pruži kvalitetnu i efikasnu zaštitu svojim klijentima. Usmeni i pisani pravni savjeti kao i zastupanje pred sudovima i drugim državnim organima Bosne i Hercegovine, suština su redovnih aktivnosti Advokatske Kancelarije kroz koje aktivnosti se ostvaruju i štite prava i interesi naših klijenata. Vodeći princip poslovanja Advokatske Kancelarije je pružiti uslugu koja će biti kombinacija pouzdanog pravnog savjeta i najviših međunarodnih standarda u odvjetničkoj struci.

Dugogodišnje pravno i specijalističko obrazovanje, poslovno iskustvo i iskazani rezultati osnov su na kojem se zasniva uvjerenje da je poseban kvalitet profesionalnog angažovanja dosegnut u slijedećim oblastima prava: