Advokatska kancelarija

weight
"Na┼ía za┼ítita nije u na┼íem oru┼żju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein
Zakoni Bosne i Hercegovine

Zakoni Bosne i Hercegovine, pravni propisi Bosne i Hercegovine

Zakoni Federacije Bosne i Hercegovine
Zakoni Republike Sprske
Zakoni Br─Źko Distrikta BiH
Ustav Bosne i Hercegovine
Ustav Federacije Bosne i Hercegovine sa amandmanima
Ustav Republike Srpske - BiH
Statut Br─Źko Distrikta BiH
Sudske odluke
Zakon o Advokaturi Federacije Bosne i Hercegovine
Kodeks Advokatske etike
Statut Advokatske / Odvjetni─Źke komore Federacije Bosne i Hercegovine
Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad advokata Federacije BiH / Advokatska tarifa FBiH

Zakon o parni─Źnom postupku FBiH - („Slu┼żbene novine Federacije BiH“br. 53/2003, 73/2005, 19/2006 i 98/2015)

Povelja o osnovnim na─Źelima Europske odvjetni─Źke profesije i kodeks ponašanja Europskih odvjetnika
Zakon o pru┼żanju besplatne pravne pomo─çi BiH („Slu┼żbene glasnik BiH“ broj 83/16 od 04.11.2016)
Zakon o radu Federacije Bosne i Hercegovine („Slu┼żbene novine Federacije BiH“ broj 26/2016 od 04.04.2016) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu FBiH („Slu┼żbene novine Federacije BiH“ broj 89/18 od 09.11.2018.)

Zakon o radu Federacije Bosne i Hercegovine („Slu┼żbene novine Federacije BiH“ broj 26/2016 i 89/18, 23/2020 - odluka Ustavnog Suda i 49/2021 - dr. zakon, 44/2022 i 39/2024)

Zakon o za┼ítiti na radu Federacije Bosne i Hercegovine (┬źSlu┼żbene novine Federacije BiH┬╗, broj 79/20 /30.10.2020.)

Zakon o reprezentativnosti sindikata i udru┼żenja poslodavaca FBiH (┬źSlu┼żbene novine Federacije BiH┬╗, 103/21 od 22.12.2021)

Op─çi kolektivni ugovor za teritoriju Federacije BiH (Slu┼żbene novine Federacije BiH, broj 48/16)
Zakon o radu Republike Srpske („Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske“ broj 1/2016, 66/2018)
Zakon o radu Br─Źko distrikta BiH - aktuelni ("Slu┼żbeni glasnik Br─Źko distrikta BiH", br. 34/2019, 2/2021 i 15/2022)
Zakon o sigurnosti i za┼ítiti zdravlja radnika na radu u Br─Źko Distriktu BiH ("Slu┼żbeni glasnik Br─Źko distrikta BiH", br. 20/2013 i 7/2021)
Zakon o radu Br─Źko distrikta BiH ("Sl. glasnik Br─Źko distrikta BiH", br. 19/2006 - pre─Źiš─çen tekst, 19/2007, 25/2008, 20/2013, 31/2014 i 1/2015)
Zakon o faktoringu Federacije BiH („Slu┼żbene novine Federacije BiH“, broj 14/16 i 74/2020)
Zakon o faktoringu Republike Srpske ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske" broj 123/20 od 28.12.2020)
Zakon o porezu na dobit Federacije BiH („Slu┼żbene novine Federacije BiH“, broj 15/16 i 15/20)
Zakon o obligacionim odnosima u civilnom zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine („Slu┼żbeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 51/15 od 15.6.2015. g)
Zakon o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini („Slu┼żbeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 58/15 od 21.07.2015. g)
Zakon o unutrašnjim poslovima Federacije BiH („Slu┼żbene novine Federacije BiH“ broj 81/14)
Zakon o oduzimanju nezakonito ste─Źene imovine krivi─Źnim djelom Federacije BiH („Slu┼żbene novine Federacije BiH“ broj 71/14 od 03.09.2014.g.)
Zakon o utvr─Ĺivanju porijekla imovine i posebnom porezu na imovinu Republike Srpske ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br. 15/22 od 03.03.2022)
Zakon o oduzimanju nezakonito ste─Źene imovine krivi─Źnim djelom Republike Srpske („Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske“ broj 66/18 od 24.07.2018.g.)
Zakon o oduzimanju nezakonito ste─Źene imovine Br─Źko distrikt BIH ("Sl. glasnik Br─Źko distrikta BiH", br. 29/2016 i 13/2019)
Zakon o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u Federaciji Bosne i Hercegovine („Slu┼żbene novine FBiH“ broj 59/14 od 23.07.2014. g)
Zakon o inspekcijama Federacije Bosne i Hercegovine („Sl. novine FBiH“ broj 73/14 i 19/2017 - odluka US)
Zakon o inspekcijama Republike Srpske(„Slu┼żbeni glasnik RS“ broj 18/20 od 13.03.2020g)
Zakon o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine („Slu┼żbene novine FBiH“ broj 52/2014, 36/2018, 54/2019, 48/2021 i 94/2023)
Zakon o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine («Slu┼żbene novine Federacije BiH», broj 38/16 (18.5.2016.)
Zakon o obligacionim odnosima FBIH / RS - integralni tekst
Zakon o spre─Źavanju sukoba interesa u institucijama na novou BiH (Slu┼żbeni glasnik BiH broj 18/2024 od 15.03.2024)
Zakon o spre─Źavanju pranja novca i finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti (Slu┼żbeni glasnik BiH broj 13/2024 od 19.02.2024 - novi)
Zakon o zaštiti ┼żiranata u FBiH („Slu┼żbene novine FBiH“ broj 100/13)
Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine («Slu┼żbeni glasnik BiH» broj 39/14 i 59/22)
Zakon o amnestiji Republike Srpske („Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske“ broj 61/18)
Zakon o programu zaštite svjedoka u Bosni i Hercegovini - („Slu┼żbeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 36/14 od 12.05.2014)
Zakon o zaštiti tajnih podataka BiH - („Integralni tekst)
Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga - („Slu┼żbene novine FBiH“ broj 31/14 od 23.4.2014.g.)
Zakon o finansijskom poslovanju FBiH - („Slu┼żbene novine FBiH“ broj 48/16 od 22.6.2016..)
Zakon o prekršajima Federacije BiH - («Slu┼żbene novine Federacije BiH», broj 63/2014 i "Sl. glasnik BiH", br. 41/2022 - odluka Ustavnog suda BiH i 68/2022 - odluka Ustavnog suda BiH)
Zakon o prekršajima Republike Srpske - ("Sl. glasnik RS", br. 63/2014, 36/2015 - odluka US, 110/2016, 100/2017 i 19/2021 - odluka US - odluka Ustavnog Suda i 90/2023)
Zakon o prekršajima Bosne i Hercegovine - (Slu┼żbeni glasnik Bosne i Hercegovine br. 41/07, 18/12, 36/2014, 81/2015 i 65/2020)
Zakon o prekršajima Br─Źko distrikta BiH - ("Slu┼żbeni glasnik Br─Źko distrikta BiH", br. 24/2007, 29/2016 i 6/2022)
Zakon o elektroni─Źkom dokumentu - (Slu┼żbeni glasnik Bosne i Hercegovine br. 58/14 od 28.7.2014)
Pravila i postupci za izradu zakona i drugih propisa Federacije Bosne i Hercegovine - («Slu┼żbene novine Federacije BiH», broj 71/14 od 10.07.2014)

Izborni zakon Bosne i Hercegovine - pre─Źiš─çeni tekst iz 2024.g.

Izborni zakon Republike Srpske - integralni tekst iz 2020g
Zakon o Vije─çu ministara BiH («Slu┼żbeni glasnik BiH», broj 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07, 24/08)
Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine '(«Slu┼żbeni glasnik BiH» broj 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12, 6/13, 19/16 i 83/17)
Zakon o upravi BiH («Slu┼żbeni glasnik BiH» broj 32/02, 102/09, 72/17)
Zakon o va┼żnosti javnih isprava u Bosni i Hercegovini («Slu┼żbeni glasnik BiH» broj 23/04)
Zakon o upravnom postupku BiH
Zakon o Centralnoj Banci Bosne i Hercegovine
Zakon o carinskim prekršajima BiH
Zakon o administativnim pristojbama / taksama BiH («Slu┼żbeni glasnik BiH» br. br. 16/2002, 19/2002, 43/2004, 8/2006, 76/2006, 13/2007 - dr. odluka, 76/2007, 3/2008 - dr. odluka, 42/2008 - dr. odluka, 3/2010 - dr. odluka, 98/2012, 15/2014 - dr. odluka, 78/2014 - dr. odluka, 32/2017 - dr. odluka, 62/2017 - dr. odluka, 53/2017 - dr. odluka, 73/2017 - dr. odluka, 68/2019 - dr. odluka i 18/2020 - dr. odluka)
Zakon o republi─Źkim administrativnim taksama (Pre─Źiš─çen tekst zaklju─Źno sa izmenama iz Slu┼żbeni gl. RS br. 65/13 )
Zakon o republi─Źkoj upravi RS (Slu┼żbeni glasnik RS br. 115/2018, 111/2021, 15/2022 i 56/2022, "Sl. glasnik BiH", br. 84/2022 - odluka US BiH, 132/2022 i 90/2023)
Zakon o administrativnim taksama RS ("Slu┼żbeniglasnik Republike Srpske", br. 100/2011, 103/2011 -ispravka 67/2013 i 123/2020)
Zakon o akcizama BiH ("Slu┼żbeni glasnik BiH", broj 49/09, 49/14, 60/14, 91/2017 i 50/22)
Pravilnik o primjeni zakonona o akcizama BiH ("Slu┼żbeni glasnik BiH", br. 50/2009, 80/2011, 48/2012, 74/2014, 85/2017, 4/2018, 3/2021 i 62/2021)
Zakon o grbu Bosne i Hercegovine ("Slu┼żbeni glasnik BiH", broj 19/2001 i 23/2004)
Zakon o koncesijama Federacije BiH ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", br. 40/2002 i 61/2006)
Zakon o koncesijama Republike Srpske ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br. 59/2013, 16/2018, 70/2020 i 111/2021)
Zakon o koncesijama Br─Źko distrikt BiH ("Slu┼żbeni glasnik Br─Źko distrikta BiH", br. 41/2006, 19/2007 i 2/2008)
Zakon o koncesijama BiH
Zakon o radu u institucijama Bosne i Hercegovine («Slu┼żbeni glasnik BiH» broj 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/2013, 93/2017, 59/2022 i 88/23)
Zakon o dr┼żavnoj slu┼żbi u institucijama Bosne i Hercegovine («Slu┼żbeni glasnik BiH» broj (12/02, 19/02, 8/03, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/2017)
Zakon o dr┼żavnoj slu┼żbi u institucijama Federacije Bosne i Hercegovine («Slu┼żbene novine Federacije BiH broj: br. 29/2003, 23/2004, 39/2004, 54/2004, 67/2005, 8/2006, 77/2006 - odluka US, 34/2010 - odluka US, 45/2010 - dr. zakon, 4/2012, 99/2015 i 9/2017 - odluka US)
Zakon o dr┼żavnoj slu┼żbi u u organima javne uprave Br─Źko distriktu BiH («Slu┼żbeni glasnik Br─Źko distrikta BiH» br. 17/2022)
Zakon o Dr┼żavnoj agenciji za istrage i zaštitu («Slu┼żbeni glasnik BiH broj 27/04, 63/04, 35/05, 49/09, 40/12)
Zakon o Grani─Źnoj policiji Bosne i Hercegovine («Slu┼żbeni glasnik BiH», broj 50/04, 27/07 i 59/09)
Zakon o sudskoj policiji Bosne i Hercegovine («Integralni tekst)
Zakon o sudskoj policiji Federacije BiH («Slu┼żbene novine Federacije BiH┬╗, broj 77/20 /23.10.2020./)
Zakon o policiji i unutra┼ínjim poslovima Republike Srpske («"Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br. 57/2016, 110/2016, 58/2019, 82/2019 i 18/2022 - odluka Ustavnog Suda U 26/21, 55/2023 i 48/2024)
Zakon o grani─Źnoj kontroli («Slu┼żbeni glasnik BiH», broj 53/09, 54/10 i 47/14)
Zakon o me─Ĺunarodnom i medjuentitetskom cestovnom prevozu («Slu┼żbeni glasnik BiH», broj 1/02 i 14/03)
Zakon o prevozu opasnih materija Republike Srpske («Slu┼żbeni glasnik RS», broj 15/16)
Zakon o policijskim slu┼żbenicima BiH («Slu┼żbeni glasnik BiH», br. 27/2004, 63/2004, 5/2006, 58/2006, 58/2006, 15/2008, 50/2008 - dr. zakon, 63/2008, 35/2009, 7/2012 i 42/2018 - odluka Ustavnog Suda)
Zakon o Slu┼żbi za poslove sa strancima («Slu┼żbeni glasnik Bosne i Hercegovine», broj 54/05 i 36/08)
Zakon o tu┼żilaštvu BiH («Sl. glasnik BiH» br. 24/02, 3/03, 37/03, 42/03, 9/04, 35/04, 61/04, 49/09 i 97/09)
Zakon o Federalnom tu┼żilaštvu Federacije BiH («Slu┼żbene novine FBiH» br.19/03)
Zakon o javnim tu┼żilaštvima Republike Srpske (Integralni tekst - va┼że─çi)
Zakon o tu┼żilaštvima Republike Srpske (Integralni tekst - stari zakon)
Zakon o tu┼żilaštvu Br─Źko distrikta Bosne i Hercegovine (Slu┼żbeni glasnik Br─Źko Distrikta BiH 19/07)
Zakon o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH
Zakon o sportu u Bosni i Hercegovini
Zakon o zabrani diskriminacije u Bosni i Hercegovini

Zakon o me─Ĺunarodnoj pravnoj pomo─çi u krivi─Źnim stvarima («Slu┼żbeni glasnik BiH», broj 53/09 i 58/13)

Zakon o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine
Zakon o finansiranju politi─Źkih partija Bosne i Hercegovine
Zakon o slobodi pristupa informacijama BiH («Slu┼żbeni gl. BiH» broj 28/00, 45/06, 102/09, 62/11, 100/13)
Zakon o slobodi pristupa informacijama u FBiH (Sl. Novine FBiH broj 32/2001 i 48/2011)
Zakon o slobodi pristupa informacijama RS (Slu┼żbeni glasnik RS broj 20/2001)
Zakon o ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine (Slu┼żbeni glasnik BiH, br. 19/2002, 35/2004, 32/2006, 38/2006 - ispr. i 50/2008 - dr. zakon i 61/23)
Zakon o slobodi pristupa informacijama na nivou institucija BiH (Slu┼żbeni glasnik BiH, br. 19/2002, 35/2004, 32/2006, 38/2006 - ispr. i 50/2008 - dr. zakon i 61/23)
Zakon o zaštiti od klevete Federacije BiH (Slu┼żbene novine Federacije BiH», broj br. 59/2002, 19/2003 i 73/2005)
Zakon o zaštiti od klevete Republike Srpske
Zakon o zaštiti od klevete Br─Źko distrikta Bosne i Hercegovine
Zakon o autorskom i srodnim pravima Bosne i Hercegovine Slu┼żbeni glasnik BiH, broj 63; 3.august.2010.g.
Zakon o industrijskom dizajnu BiH (Slu┼żbeni glasnik BiH, broj 53/10)
Zakon o patentu BiH (Slu┼żbeni glasnik BiH, broj 53/10)
Zakon o zaštiti topografije integriranog kola BiH (Slu┼żbeni glasnik BiH, broj 53/10)
Zakon o zaštiti oznaka geografskog porijekla BiH (Slu┼żbeni glasnik BiH, broj 53/10)
Zakon o ┼żigu BiH (Slu┼żbeni glasnik BiH, broj 53/10)
Odluka o sprovo─Ĺenju carinskih mjera za zaštitu prava nosioca ┼żiga („Slu┼żbeni glasnik BiH“ broj 41/12)
Zakon o industrijskom vlasništvu u BiH (Slu┼żbeni glasnik BiH, broj 3/02 29/2002 i 53/2010 - drugi zakoni)
Zakon o Sudu Bosne i Hercegovine - Ovo je neslu┼żbena pre─Źiš─çena verzija navedenog zakona, što je potrebno imati u vidu pri njegovom korištenju s obzirom da je zvani─Źna verzija sadr┼żana u Slu┼żbenom glasniku.
Zakon o parni─Źnom postupku pred sudom Bosne i Hercegovine (“Slu┼żbeni glasnik Bosne i Hercegovine” br. 36/04, 84/07, 58/13, 94/16 i 34/21 od 4.6.2021- integralni tekst)

Zakon o parlamentarnom nadzoru (“Slu┼żbeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 25/18 od 20.4.2018)

Zakon o upravnim sporovima Bosne i Hercegovine (“Slu┼żbeni glasnik Bosne i Hercegovine” br. 19/02, 88/07, 83/08 i 74/10)

Zakon o kretanju i boravku stranaca i azilu (“Slu┼żbeni glasnik Bosne i Hercegovine” br. 36/08 i 87/12)
Zakon o strancima (“Slu┼żbeni glasnik Bosne i Hercegovine” br. 88/15, 34/2021 i 63/2023)
Zakon o upavnom postupku BiH («Slu┼żbeni glasnik BiH» broj 29/02, 12/04, 88/07 i 93/09)
Zakon o eksproprijaciji FBiH (“Slu┼żbene novine Federacije BiH“ 70/2007, 36/2010, 25/2012, 8/2015 - odluka US i 34/2016)
Zakon o eksproprijaciji Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 112/2006, 37/2007, 66/2008 - ispr., 110/2008 i 106/2010 - odluka US, 121/2010 - odluka US, 2/2015 - odluka US i 79/2015)
Zakon o eksproprijaciji nekretnina u Br─Źko distriktu BiH ("Sl. glasnik Br─Źko distrikta BiH", br. 18/2018 - pre─Źiš─çen tekst i 30/2020)
Zakon o komasaciji FBiH (“Slu┼żbene novine Federacije BiH“ broj 57/16)
Zakon o zaštiti li─Źnih podataka (“«Slu┼żbeni glasnik BiH» broj 49/06, 76/11 i 89/11)

Zakon o zaštiti potroša─ça u BiH (“«Slu┼żbeni glasnik BiH» broj 25/06 i 88/2015)

Zakon o izvršnom postupku pred sudom Bosne i Hercegovine (Slu┼żbeni gl. Bosne i Hercegovine br. 18/03)
Krivi─Źni zakon Bosne i Hercegovine - ("Slu┼żbeni glasnik BiH", br. 3/2003, 32/2003 - ispr., 37/2003, 54/2004, 61/2004, 30/2005, 53/2006, 55/2006, 8/2010, 47/2014, 22/2015, 40/2015, 35/2018, 46/2021, 31/2023 i 47/2023)
Zakon o krivi─Źnom postupku Bosne i Hercegovine - ("Slu┼żbeni glasnik BiH", br. 3/2003, 32/2003 - ispr, 36/2003, 26/2004, 63/2004, 13/2005, 48/2005, 46/2006, 29/2007, 53/2007, 58/2008, 12/2009, 16/2009, 53/2009 - dr. zakon, 93/2009, 72/2013 i 65/2018)
Zakon o krivi─Źnom postupku Federacije BiH - Integralni tekst «Slu┼żbenim novinama FBiH» br. 35/2003, 56/2003 - ispr., 78/2004, 28/2005, 55/2006, 27/2007, 53/2007, 9/2009, 12/2010, 8/2013, 59/2014 i 74/2020)
Krivi─Źni zakon Federacije BiH - (Slu┼żbene novine Federacije BiH 36/03, 37/03, 21/04, 69/04, 18/05, 42/10, 42/11, 59/14 i 76/14, 46/16 i 75/2017.)
Zakon o izvršenju krivi─Źnih sankcija Federacije BiH - Integralni tekst („Slu┼żbeni novine Federacije BiH“,br. 44/1998, 42/1999, 12/2009, 42/2011 i 39/2024)
Zakon o izvršenju krivi─Źnih i prekr┼íajnih sankcija Republike Srpske - Integralni tekst („Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske“, br. 63/2018 i 55/2023)
Zakon o krivi─Źnom postupku Republike Srpske - („Slu┼żbene glasnik RS“, broj 53/ 12, 91/2017, 66/2018 i 15/2021)
Krivi─Źni zakonik Republike Srpske - (“Slu┼żbeni glasnik RS” broj 64/2017, 104/2018 -odluka US, 15/2021, 89/2021 i 73/2023)
Krivi─Źni zakon Republike Srpske - (“Slu┼żbeni glasnik RS” broj 49/03, 70/06, 73/10)
Krivi─Źni zakon Br─Źko Distrikt, Bosna i Hercegovina - ("Slu┼żbeni glasnik Br─Źko distrikta BiH", br. 19/2020 - pre─Źi┼í─çen tekst, 3/2024 i 14/2024)
Zakon o krivi─Źnom postupku Br─Źko Distrikt, Bosna i Hercegovina -"Slu┼żbeni glasnik Br─Źko distrikta BiH", br. br. 34/2013 - pre─Źi┼í─çen tekst, 27/2014, 3/2019 i 16/2020)
Zakon o sudovima Republike Srpske - ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br. 37/2012, 14/2014 - odluka Ustavnog Suda, 44/2015, 39/2016 - odluka Ustavnog Suda i 100/2017)
Zakon o sudovima u Federaciji BiH - ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", br. 38/05, 22/06, 63/10, 72/10, 7/13, 52/14 i 85/2021)
Zakon o sudovima u Br─Źko distrikta BiH - ("Slu┼żbeni glasnik Br─Źko distrikta BiH", br. 18/2020 - pre─Źi┼í─çen tekst)
Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
Zakon o postupku pred Ustavnim sudom Federacije BiH - (Slu┼żbene novine FBiH, broj 6/95 i 37/03) i
Zakon o visini stope zatezne kamate na neizmirena dugovanja FBiH i Zakon o dopuni zakona o visini stope zatezne kamate FBiH - Slu┼żbene novine FBiH broj 101/16
Zakon o visini stope zatezne kamate Federacije BiH - Slu┼żbene novine FBiH broj 18/20
Zakon o visini stope zatezne kamate na javne prihode Federacije BiH - Slu┼żbene novine FBiH br. 48/2001, 52/2001 - ispr., 42/2006, 28/2013, 66/2014, 86/2015, 34/2018, 99/2019 i 48/2021)
Zakon o zateznoj kamati Repblike Srpske - ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske" broj 61/18)
Zakon Bosne i Hercegovine o izvršenju krivi─Źnih sankcija, pritvora i drugih mjera - ("Slu┼żbeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 22/2016 - pre─Źi┼í─çen tekst)
Zakona o ustupanju predmeta od strane MKSJ/ICTY Tu┼żilaštvu BiH i korištenju dokaza pribavljenih od strane MKSJ/ICTY u postupcima pred sudovima Bosne i Hercegovine - Integralni tekst sadr┼żi tekst Zakona o ustupanju predmeta od strane MKSJ/ICTY Tu┼żilaštvu BiH i korištenju dokaza pribavljenih od strane MKSJ/ICTY u postupcima pred sudovima Bosne i Hercegovine („Slu┼żbeni glasnik BiH“, broj 61/04), i zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustupanju predmeta od strane MKSJ/ICTY Tu┼żilaštvu BiH i korištenju dokaza pribavljenih od strane MKSJ/ICTY u postupcima pred sudovima Bosne i Hercegovine („Slu┼żbene glasnik BiH“, br. 46/06, 53/06, 76/06).
Zakon o izvršnom postupku Federacije BiH - ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", br. 32/2003, 52/2003 - ispr., 33/2006, 39/2006 - ispravka, 39/2009, 35/2012 i 46/2016 i "Slu┼żbeni glasnik BiH", br. 42/2018 - odluka Ustavnog Suda)
Zakon o izvršnom postupku Republike Srpske - Integralni tekst Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 59 od 18. jula 2003, 85/03, 64/05, 118/07, 29/10, 57/12, 67/2013, 98/2014, 5/2017 - odluka US, 58/2018 - rješenje US BiH i 66/2018)
Zakon o izvršnom postupku Br─Źko Distrikta BiH - Slu┼żbeni glasnik Br─Źko Distrikta Bosne i Hercegovine, br. 39/2013, 47/2017 i 2/2021)
Zakon o parni─Źnom postupku Federacije BiH - Integralni tekst sadr┼żi tekst Zakona o parni─Źnom postupku („Slu┼żbene novine Federacije BiH“, broj 53/03), koji je stupio na snagu 5.11.2003. g. i zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parni─Źnom postupku („Slu┼żbene novine Federacije BiH“, br. 73/05, 19/06).
Zakon o parni─Źnom postupku Republike Srpske - ("Slu┼żbeni glasnik RS", br. br. 58/2003, 85/2003, 74/2005, 63/2007, 105/2008 - odluka Ustavnog Suda, 45/2009 - odluka US, 49/2009, 61/2013, 109/2021 - odluka Ustavnog suda i 27/2024)
Zakon o izmirenju obaveza na osnovu ra─Źuna stare devizne štednje u FBiH - ("Slu┼żbene. novine FBiH", 62/2009, 42/2011, 91/2013, 101/2016 i 57/2020)
Zakon o za┼ítiti i dobrobiti ┼żivotnja - ("Slu┼żbeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 25/2009 i 9/2018)
Zakona o upravnom postupku Federacije BiH - Integralni tekst - („Slu┼żbeni novine Federacije BiH“, br. 2/1998, 48/1999 i 61/2022).
Zakona o upravnim sporovima Federacije BiH - („Slu┼żbene novine Federacije BiH“, broj 11/05).
Zakon o vanparni─Źnom postupku Federacije BiH - Integralni tekst („Slu┼żbene novine FBiH“, br. 2/1998, 39/2004, 73/2005 i 80/2014 - dr. zakon i 11/2021)
Zakon o vanparni─Źnom postupku Republike Srpske - ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", broj: 36/09, 91/16, 16/2023 i 27/2024)
Zakon o parni─Źnom postupku Br─Źko Distrikta Bosne i Hercegovine - (Slu┼żbeni glasnik Br─Źko Distrikta br. 28/2018 i 06/2021)
Zakon o oru┼żju i municiji u Br─Źko distriktu BiH - ("Slu┼żbeni glasnik Br─Źko distrikta BiH", broj 39/11, 2/12 i 6/13)
Zakon o kontroli vanjskotrgovinskog prometa oru┼żja, vojne opreme i robe posebne namjene - ("„Slu┼żbeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 53/16 od 22. jula 2016.)
Zakon o kontroli vanjskotrgovinskog prometa robe dvojne namjene - („Slu┼żbeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 53/16 od 22. jula 2016)
Zakon o postupku zaklju─Źivanja i izvršavanja me─Ĺunarodnih ugovora
Zakon o osnovama bezbjednosti saobra─çaja na putevima u BiH - (“Slu┼żbeni glasnik BiH” , broj: 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17, 9/18 46/2023 i 88/2023)
Zakon o cestama Federacije BiH - (“Slu┼żbene novine Federacije BiH", broj 12/10, 16/2010 - ispravak i 66/2013)
Zakon o cestama Kantona Sarajevo - (Slu┼żbene novine Kantona Sarajevo, broj 1/22)
Zakon o komunalnim taksama Kantona Sarajevo - (Slu┼żbene novine Kantona Sarajevo,broj 8/22 od 24.2.2022.)
Zakon o obaveznim osiguranjima u saobra─çaju FBiH - (┬źSlu┼żbene novine Federacije BiH┬╗, broj 57/20 i 103/2021)
Zakon o Visokom Sudskom i Tu┼żila─Źkom Vije─çu Bosne i Hercegovine - („Slu┼żbeni glasnik BiH“ - Integralni tekst br. 25/2004, 93/2005, 48/2007, 63/2023 i 9/2024)
Zakon o namje┼ítenicima u organima dr┼żavne slu┼żbe u Federaciji BiH - ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", br. 49/2005, 45/2010 i 103/2021)
Zakon o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini - Slu┼żbeni glasnik BiH broj 32/10
Porodi─Źni zakon Federacije BiH - Integralni tekst sadr┼żi tekst ZAKON o izmjenama i dopunama Porodi─Źnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine «Slu┼żbene novine Federacije BiH», broj 31/14 (23.4.2014.))
Porodi─Źni zakon Republike Srpske ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br. 17/2023 i 27/2024)
Porodi─Źni zakon Republike Srpske

Porodi─Źni zakon Republike Srpske integralni tekst - «Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske broj: 54/2002, 41/2008 i 63/2014)

Porodi─Źni zakon Br─Źko Distrikta BiH
Porodi─Źni zakon SR BiH iz 1979g
Zakon o naslje─Ĺivanju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Slu┼żbene novine Federacije BiH“ broj 80/14)

Zakon o naslje─Ĺivanju Bosne i Hercegovine

Zakon o naslje─Ĺivanju Republike Srpske - ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br. 1/2009, 55/2009 - ispravka i 91/2016, 28/2019 - odluka Ustavnog Suda i 82/2019)
Zakon o naslje─Ĺivanju Br─Źko distrikta Bosne i Hercegovine - ("Sl. glasnik Br─Źko distrikta BiH", br. 36/2017)
Zakon o konkurenciji BiH - Slu┼żbeni glasnik BiH br. 48/05, 76/07 i 80/09

Zakon o udru┼żenjima i fondacijama Bosne i Hercegovine - Pre─Źiš─çeni tekts iz 2017g.

Zakon o zaštiti od nasilja u porodici Federacije Bosne i Hercegovine (Slu┼żbene novine FBiH», broj 20/13 i 75/2021)
Zakon o zaštiti od nasilja u porodici Republike Srpske - Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske 102/12, 108/2013, 82/2015 i 84/19).
Zakon o zaštiti od nasilja u porodici Br─Źko distrikt BIH - ("Slu┼żbeni glasnik Br─Źko distrikta BiH", br. 7/2018)
Zakon o dje─Źjoj za┼ítiti Republike Srpske - ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br. 114/2017, 122/2018, 107/2019, 119/2021 i 112/2023)
Zakon o vlasni─Źko-pravnim odnosima Federacije Bosne i Hercegovine
Zakon o zemljišnim knjigama Federacije Bosne i Hercegovine
Zakon o zemljišnim knjigama Republike Srpske
Pravilnik o postupanju u zemlji┼ínoknji┼żnim stvarima FBiH «Slu┼żbene novine Federacije BiH», 5/2003, 10/2007, 80/2011, 6/2022 i 101/23)
Pravilnik o postupanju u zemlji┼ínoknji┼żnim stvarima RS «Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske br. 105/2003 i 23/2007)
Zakon o premjeru i katastru zemljišta
Zakon o gra─Ĺevinskom zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine
Zakon o ure─Ĺenju prostora i gra─Ĺenju Republike Srpske - «("Slu┼żbeni glasnik RS", br. 40/2013, 2/2015 - odluka US, 106/2015, 3/2016 - ispr. i 104/2018 - odluka Ustavnog Suda i 84/2019)
Zakon o elektronskom potpisu u Bosni i Hercegovini
Zakon o elektronskom dokumentu FBiH - «Slu┼żbene novine Federacije BiH», broj 55/13 od 17.7.2013.
Zakon o elektronskom dokumentu RS - «Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske», broj 116/15
Zakon o elektronskom potpisu RS - «Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske», broj 116/15
Zakon o Notarima Federacije Bosne i Hercegovine
Tarifa o nagradama i naknadama notara FBiH (Slu┼żbene novine Federacije BiH, broj 40/21 od dana: 21.05.2021g.)
Tarifa o nagradama i naknadama notara FBiH
Zakon o Notarima Br─Źko Distrikta ("Slu┼żbeni glasnik Br─Źko Distrikta BiH" br. 9/2003 i 17/2006)
Zakon o Notarima Republike Srpske - pre─Źiš─çen tekst 2019
Zakon o notarskoj slu┼żbi u Republici Srpskoj - ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br. 28/2021 od 31.03.2021g)
Kodeks notarske etike - ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br. 83/2021 i 94/2022)
Zakon o pravobranilaštvu Bosne i Hercegovine
Zakon o federalnom pravobranilaštvu
Zakon o premjeru i katastru nekretnina SR BiH
Zakon o premjeru i katastru Republike Srpske - "Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske" br. 6/2012, 110/2016, 22/2018 - odluka US, 62/2018 i 95/2019 - odluka Ustavnog Suda i 90/2023)
Zakon o slu┼żbenicima i namještenicima u pravosu─Ĺu Br─Źko Distrikta Bosne i Hercegovine
Zakon o Advokaturi Republike Srpske- Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske 30/07 Objavljeno 20.04.2007
Zakon o Advokaturi Republike Srpske- Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske 80/15 Objavljeno 10.09.2015
Zakon o advokatskoj djelatnosti u Br─Źko distriktu Bosne i Hercegovine
Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad advokata Republike Srpske BiH/ Advokatska tarifa RS

Kodeks etike advokata advokatske komore Republike Srpske

Disciplinski pravilnik advokatske komore Federacije BiH

Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti advokata Republike Srpske

Zakon o rjesavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja ("Slu┼żbeni list Socijalisticke Federativne Republike Jugoslavije", br. 43/1982, 72/1982)
Zakon o podsticanju razvoja malih i srednjih preduze─ça RS („Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske“, broj: 64/02, 34/06 i 119/08)
Zakon o javnom redu Republike Srpske („Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske“, broj: 11/15 i 58/2019)

Zakon o razvoju malih i srednih preduze─ça RS („Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske“, 50/2013, 56/2013 - ispr. i 84/2019)

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju Republike Srpske ("Slu┼żbeni glasnik RS", br. 134/2011, 82/2013, 96/2013 - odluka US, 103/2015, 111/2021, 15/2022 i 132/2022)
Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju Federacije BiH ("Slu┼żbene novine FBiH" br. br. 13/2018 i 93/2019 - odluka Ustavnog suda 90/2021 i 90/2021 od 09.novembra.2021g i 19/2022 i 47/2024 od 21.06.2024)
Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju Federacije BiH ("Slu┼żbene novine FBiH" br. 29/98, 49/00, 32/01, 29/03, 73/05, 59/06, 4/09)
Zakon o dobrovoljnim penzijskim fondovima ("Slu┼żbene novine FBiH" broj 104/16 od 30.12.2016.)
Zakon o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", broj 42/09, 109/2012, 86/2015, 30/2016 i 96/2021)
Zakon o radu FBiH (pre─Źiš─çeni tekst - “Slu┼żbene novine Federacije BiH” br. 43/99, 32/00 i 29/03)
Zakon o mirnom rje┼íavanju radnih sporova Federacije BiH ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", broj 49/21 od 23.6.2021)
Zakon o vije─çu uposlenika FBiH “Slu┼żbene novine Federacije BiH” br. 38/2004)
Zakon o zdravstvenom osiguranju FBiH ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", br. 30/1997, 7/2002, 70/2008, 48/2011, 100/2014 - odluka US, 36/2018 i 61/2022)
Zakon o zdravstvenom osiguranju RS ("Slu┼żbeni glasnik RS", 18/1999, 51/2001, 70/2001, 51/2003, 57/2003 - ispr.,17/2008, 1/2009, 106/2009, 39/2016 - odluka Ustavnog Suda, 110/2016, 94/2019, 44/2020 i 37/2022)
Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju Republike Srpske ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", broj: 93/2022 i 132/2022)
Zakon o zdravstvenoj zaštiti FBiH ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", br. 41/10 i 75/2013)
Zakon o zdravstvenoj za┼ítiti u Br─Źko distriktu Bosne i Hercegovine ("Slu┼żbeni glasnik Br─Źko distrikta BiH",br. 5/2023 - pre─Źi┼í─çen tekst i 7/2023)
Op─çi kolektivni ugovor za teritoriju FBiH ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", br. 54/05, 62/08)
Zakon o štrajku FBiH (“Slu┼żbene novine Federacije BiH” br. 14/2000)
Zakon o štrajku Republike Srpske (“Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br. 111/2008 i 23/2020)
Zakon o štrajku zaposlenih u institucijama BiH („Slu┼żbeni glasnik BiH“ broj 41/16 od 3.06 2016. )
Zakon o poreznoj upravi FBiH (Sl. Novine FBiH br. 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13, 71/14, 91/15 i 44/2022)
Zakon o porezu na dobit FBiH (Slu┼żbene novine FBIH br. 97 od 31.12.2007., 14/08, 39/09)
Zakon o porezu na dobit Republike Srpske (Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske broj: 94/2015, 1/2017, 58/2019 i 48/2024)
Zakon o porezu na dobit Br─Źko distrikt BIH ("Sl. glasnik Br─Źko distrikt BiH", br. 17/2022 - pre─Źi┼í─çen tekst i 38/2022)
Zakon o odgo─Ĺenom pla─çanju poreskog duga RS (Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske broj: 94/15 i 28/2021)
Zakon o ra─Źunovodstvu i reviziji Republike Srpske (Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske broj: 94/15 i 78/2020)
Zakon o fiskalizaciji Republike Srpske ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br. 15/22 od 03.03.2022)
Zakon o fiskalnoj odgovornosti u Republici Srpskoj (Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske broj: 94/15 i 62/2018)
Zakon o porezu na dohodak FBiH (''Slu┼żbene novine Federacije BiH'', br. 10/08 i 9/10, 44/11, 7/2013 i 65/2013)
Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dohodak Federacije BiH (''Slu┼żbene novine Federacije BiH'', br. 48/2021, 77/2021, 20/2022, 57/2022, 5/2023 i 36/2024)
Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dobit FBiH (''Slu┼żbene novine Federacije BiH'', br. 88/2016, 11/2017, 96/2017, 94/2019, 87/2020, 33/2022 i 36/2024)
Pravilnik o kontnom okviru i sadr┼żaju konta za privredna dru┼ítva FBiH ("Slu┼żbene novine Federacije BiH, broj 81/21 od 11.10.2021.g.)
Zakon o porezu na dohodak Republike Srpske (''Slu┼żbni glasnik Republike Srpske'', br. 60/2015, 5/2016 - ispr., 66/2018, 105/2019, 123/2020, 49/2021, 119/2021, 56/2022 i 112/2023)
Zakon o porezu na nepokretnosti Republike Srpske (''Slu┼żbni glasnik Republike Srpske'', br. 91/15)
Zakon o porezu na dohodak Br─Źko distrikt BiH (''Slu┼żbeni glasnik Br─Źko distrikt BiH'', br. 60/2010, 14/2017, 24/2020, 21/2022 i 45/2022)
Zakon o porezu na nekretnine Br─Źko distrikt BiH ("Sl. glasnik Br─Źko distrikta BiH", br. 27/2007 i 52/2018)
Zakon o porezu na dodanu vrijednost FBiH (“Slu┼żbeni glasnik BiH” br.9/05, 35/05 i 100/08)
Zakon o porezu na dodanu vrijednost BiH
Pravilnik o primjeni Zakon o porezu na dodanu vrijednost BiH (Slu┼żbeni glasnik BIH br. 93/2005, 21/2006, 60/2006, 6/2007, 100/2007, 35/2008, 65/2010, 85/2017, 44/2020, 47/2022, 87/2022 i i 62/2023)
Zakon o doprinosima FBiH (Slu┼żbene novine FBiH 35/1998, 54/2000, 16/2001, 37/2001, 48/2001 - dr. zakon, 1/2002, 17/2006, 14/2008, 91/2015, 104/2016, 34/2018, 99/2019,4/2021 i 6/2023)
Zakon o doprinosima Republike Srpske ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", 114/2017, 112/2019, 49/2021, 119/2021, 56/2022, 132/2022 112/2023)
Zakon o deviznom poslovanju FBiH (Slu┼żbene novine FBIH br. 47 od 04/08/2010)
Zakon o deviznom poslovanju Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 96/2003, 123/2006, 92/2009, 20/2014 i 20/2018)
Zakon o deviznom poslovanju Br─Źko distrikta BiH ("Slu┼żbeni glasnik Br─Źko distrikta BiH", br. 23/2016)
Zakon o javnoj imovini u Br─Źko distrikt BiH ("Slu┼żbeni glasnik Br─Źko distrikta BiH", br. 26/2021 i 36/2022)
Odluka o iznošenju strane gotovine i ─Źekova ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", broj 47/10 i 38/2017)
Odluka o na─çinu i uvjetima naplate za rezidente i nerezidente ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", broj 47/10)
Pravilnik o poreznoj rezidentnosti FBiH ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", br. 33/2022, 89/2022 i 21/2024)
Odluka o pla─çanju, naplati i prijenosu u devizama ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", broj 47/10)
Odluka o uvjetima i na─çinu obavljanja mjenja─Źkih poslova
Zakon o ra─Źunovodstvu i reviziji BiH (Slu┼żbeni glasnik BiH 42/04)
Zakon o ra─Źunovodstvu i reviziji FBiH (Slu┼żbene novine FBIH 15/2021)
Zakon o ra─Źunovodstvu i reviziji FBiH (Slu┼żbene novine FBIH 83/09)
Zakon o unutrašnjoj trgovini FBiH (Slu┼żbene novine FBiH 40/10 i 79/17)
Zakon o radu Republike Srpske („Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske“, br. 1/2016, 66/2018, 91/2021 - odluka US i 119/2021, 112/2023 i 39/2024)
Zakon o radu Br─Źko Distrikta BiH („Slu┼żbeni glasnik Br─Źko distrikta BiH” brojevi 08/03, 33/04 i 29/05)
Zakon o rudarstvu Republike Srpske ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske",br. 62/18)
Zakon o rudarstvu RS ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske",br.10/95,18/95, 10/98, 63/02, 69/02 i 86/03)
Zakon o rudarstvu FBiH
Zakon o sto─Źarstvu FBiH ("Slu┼żbene novine Federacije BiH», broj 66/13 /28.8.2013./)
Zakon o sto─Źarstvu Republike Srpske ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske», broj 44/15 i 63/2021)
Zakon o đłedinstvenom registru taksi i naknada u Federaciji BiH ("┬źSlu┼żbene novine Federacije BiH┬╗, broj 24/21 /26.3.2021.)
Zakon o za┼ítiti okoli┼ía Federacije BiH (Slu┼żbene novine Federacije BiH, broj 15/21 )
Zakon o elektri─Źnoj energiji RS („Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske“, broj: 66/02; 29/03; 86/03; 111/04; 60/07; 114 /07)
Zakon o elektri─Źnoj energiji u FBiH („Slu┼żbene novine Federacije BiH br: 60/2023 - novi)
Zakon o elektri─Źnoj energiji u FBiH („Slu┼żbene novine Federacije BiH br: 66/2013, 94/2015, 54/2019, 1/2022 i 61/2022 - stari)
Zakon o energiji i regulaciji energetski djelatnosti u FBiH („Slu┼żbene novine Federacije BiH br: 60/2023)
Zakon o energetskoj efikasnosti Federacije BiH («Slu┼żbene novine Federacije BiH», broj 22/17 (24.3.2017.)
Zakon o energetskoj efikasnosti RS („Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske“, broj: 59/13)
Zakon o energetici Republike Srpske („Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske“, 49/2009 i 16/2023)
Zakon o obnovljivim izvorima energije Republike Srpske ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br. 15/22 od 03.03.2022)
Zakon o obnovljivim izvorima energije i efikasnoj kogeneraciji Br─Źko Distrikta BiH ("Slu┼żbeni glasnik Br─Źko distrikta BiH", br. 25/2022)
Zakon o zaštiti ┼żivotne sredine RS(''Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske'', broj: 53/02, 109/05 i 70/2020)
Zakon o veterinarstvu u Republici Srpskoj (''Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske'', broj: 75/2017 i 63/2024)
Zakon o transfuzijskoj djelatnosti (''Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske'', broj: 44/15)
Zakon o stvarnim pravima Republike Srpske (integralni tekst - ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br. 124/2008, 3/2009 - ispr., 58/2009, 95/2011, 60/2015, 18/2016 - odluka Ustavnog suda, 107/2019 i 1/2021 - odluka Ustavnog suda)

Zakon o stvarnim pravima Republike Srpske i Zakon o izmjenama i dop. zakona o stvarnim pravima RS

Zakon o stvarnim pravima Federacije BiH (Slu┼żbene novine Federacije BiH br: 66/13 i 100/13)
Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Br─Źko distrikta BiH ("Slu┼żbeni glasnik Br─Źko Distrikta BiH", br. 8/2024)
ORJENTACIONI KRITERIJI i iznosi za utvr─Ĺivanje visine pravi─Źne nov─Źane naknade nematerijalne štete ('Na sjednici Gra─Ĺanskog odjeljenja Vrhovnog suda Federacije BiH odr┼żanoj dana 27.01.2016 g. razmatrani su i prihva─çeni)
Zakon o hraniteljstvu Federacije BiH (''Slu┼żbene novine FBiH'', broj 19/2017 i 52/2022)
Zakon o poduzetni─Źkoj infrastrukturi u FBiH (''Slu┼żbene novine FBiH'', broj 41/2024 od 05.06.2024)
Zakon o Agenciji za osiguranje u Bosni i Hercegovini (''Slu┼żbeni glasnik Bosne i Hercegovine'', broj: 12/2004)
Zakon o društvima za osiguranje u privatnome osiguranju (''Slu┼żbene novine FBiH”, br. 24/05 i 36/10)
Zakon o obaveznim osiguranjima u saobra─çaju RS (“Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske”, br. 82/15, 78/2020 i 1/2024)
Zakon o osiguranju imovine i lica FBiH
Zakon o posredovanju u privatnome osiguranju ("Slu┼żbene novine FBiH”, br: 22/2005, 8/2010 i 30/2016)
Zakon o osiguranju Federacije BIH ("«Slu┼żbene novine Federacije BiH», broj 23/17 (29.3.2017.)
Zakon o društvima za osiguranje RS (''Sl. glasnik Republike Srpske br. ''Sl. glasnik Republike Srpske br. 17/05, izmjene u br. br. 17/2005, 1/2006 - ispravka, 64/2006, 74/2010, 47/2017 i 58/2019)
Zakon o posredovanju u osiguranju RS ("Sl. glasnik Republike Srpske" br. 17/05, izmjene u br. 64/06)
Zakon o tr┼żištu vrijednostnih papira FBiH („Slu┼żbene novine Federacije BiH“ broj 85/2008, 109/2012, 86/2015 i 25/2017)
Zakon o investicijskim fondovima FBiH („Slu┼żbene novine Federacije BiH“ broj 85/08 i 25/17)
Zakon o investicionim fondovima RS ("Slu┼żbeni glasnik RS", br. 92/2006, 82/2015, 94/2019 i 64/2022)
Zakon o ste─Źajnom postupku FBiH („Slu┼żbene novine Federacije BiH“ br: 29/03, 33/04, 42/06, 4/17 i odluka Ustavnog suda 52/2018)
Zakon o ste─Źaju FBiH ("Slu┼żbene novine Federacije BiH, broj 53/21 od 07.07.2021g)
Zakon o ste─Źajnom postupku RS („Slu┼żbeni glasnik RS“ br. 67/02; 77/02; 38/03; 96/03; 68/07; 12/10 i 16/10)
Zakon o ste─Źaju Republike Srpske („Slu┼żbeni glasnik RS“ br. 16/16; od 11.02.2016)
Zakon ste─Źaju Br─Źko distrikta BiH ("Slu┼żbeni glasnik Br─Źko distrikta BiH", br. 16/2019, 29/2020 i 16/2022)
Zakon o preuzimanju dioni─Źkih društava FBiH
Zakon o papirima od vrijednosti Br─Źko distrikt BiH ("Slu┼żbeni glasnik Br─Źko distrikta BiH",br. 15/2003, 27/2004, 42/2004, 28/2007, 14/2012, 20/2017, 8/2019, 10/2019, 32/2019, 13/2021, 45/2022, 1/2024 i 17/2024)
Zakon o preuzimanju dioni─Źkih društava FBiH(„Slu┼żbene novine Federacije BiH“ br: 77/15 od 07.10.2015.
Zakon o privrednim društvima Federacije BiH - (“Slu┼żbene novine Federacije BiH”, br. 81/15 i 75/21)
Zakon o privrednim društvima Federacije BiH - Neslu┼żbeni pre─Źiš─çeni tekst (stari: “Slu┼żbene novine Federacije BiH”, br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 07/09, 75/13)
Zakon o likvidacinom postupku FBiH («Slu┼żbene novine Federacije BiH», broj 29/03)
Zakon o likvidacinom postupku Republike Srpske («Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske», broj 82/19)
Zakon o likvidacinom postupku Republike Srpske («Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske», broj 64/02)
Zakon o privatizaciji preduze─ça FBiH («Integralni tekst»)
Zakon o reviziji privatizacije dr┼żavnog kapitala u privrednim društvima i bankama (Slu┼żbene novine Federacije BiH», broj 55/12 od 27.6.2012.)
Zakon o utvr─Ĺivanju i realizaciji potra┼żivanja gra─Ĺana u postupku privatizacije («Integralni tekst»)
Zakon o po─Źetnom bilansu stanja preduze─ça i banaka FBiH («Integralni tekst»)
Zakon o privrednim društvima Republike Srpske ("Sl. glasniku RS", br. 127 od 31.12.2008, 58/09, 100/11, 67/13, 100/2017, 82/2019 i 17/2023)
Okvirni Zakon o registraciji poslovnih subjekata u BiH, (Slu┼żbeni glasnik BiH br. 42/04)
Zakona o politici direktnih stranih ulaganja BiH (Slu┼żbeni glasnik BiH br. broj 17/98, 13/03, 48/10 i 22/2015
Zakon o stranim ulaganjima Federacije BiH („Slu┼żbene novine FBiH“ broj 61/01, 50/03 i 77/15)
Zakon o stranim ulaganjima Republike Srpske (Slu┼żbeni glasnik RS broj 21/18 od 19.03.2018)
Zakon o stranim ulaganjima Republike Srpske (Slu┼żbeni glasnik RS broj 25/02 i 24/04, 52/11 i 68/13)
Zakon o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji BiH, (Slu┼żbene novine FBiH br. 27/05 68/05, 43/09, 63/14, 32/2019 - odluka Ustavnog Suda i 85/2021)
Uredba o vo─Ĺenju registra poslovnih subjekata FBiH (Slu┼żbene novine FBiH br. 93/2023 i 33/2024)
Zakon o pla─çama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine (Slu┼żbeni glasnik BiH br: 50/2008, 35/2009, 75/2009, 80/2010 - odluka US, 32/2012, 42/2012, 50/2012, 32/2013, 87/2013, 75/2015, 88/2015, 16/2016, 94/2016, 72/2017, 25/2018, 32/2020, 65/2020 i 59/2022)
Zakon o pla─çama i naknadama u organima vlasti Federacije BiH (Slu┼żbene novine FBiH br. 45/2010, 111/2012, 20/2017 i 22/2019 - odluka Ustavnog Suda i "Sl. glasnik BiH", br. 74/2023 - odluka US BiH)
Zakon o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj (Slu┼żbeni glasnik RS broj 67/13, 15/16 i 84/2019)
Zakon o registraciji poslovnih subjekata u Br─Źko distriktu BiH (Slu┼żbeni gl. Br─Źko distrikt BiHbr. 11/2020)
Zakon o pravnim licima koje osniva Br─Źko distrikt (Slu┼żbeni gl. Br─Źko distrikt BiH broj br. 10/2002, 19/2007, 2/2008, 3/2019, 30/2020, 10/2022 i 30/2022)
Zakon o APIF Republike Srpske (Slu┼żbeni glasnik RS br. 96 od 27. oktobra 2005, 74/10, 68/13)
Zakon o klasifikaciji djelatnosti u BiH, (Slu┼żbeni glasnik BiH br. 76/06, 100/2008 i 32/2010)
Zakon o metrologiji u Republici Srpskoj ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br. br. 132/22)
Zakon o izmjenama Zakona o klasifikaciji djelatnosti u BiH, (Slu┼żbeni glasnik BiH br. 32/10)
Uredba o klasifikaciji djelatnosti Republike Srpske (Slu┼żbeni glasnik RS br. br. 8/2014)
Zakon o klasifikaciji djelatnosti u Br─Źko Distrikt, (Slu┼żbeni glasnik BD br. 59/2010 i 11/2020)
Zakon o izmjenama Zakona o klasifikaciji djelatnosti u BD, (Slu┼żbeni glasnik Br─Źko Distrikt br. 59/10)
Informacija o novoj klasifikaciji djelatnosti BiH
Odluka o klasifikaciji djelatnosti BiH 2010, (Slu┼żbeni glasnik BiH br. 47/10)
Klasifikacija djelatnosti BiH 2010, (Slu┼żbeni glasnik BiH br. 59/10)
Uredba o klasifikaciji djelatnosti Republike Srpske, (Slu┼żbeni glasnik RS br. 119/10)
Klasifikacija djelatnosti sa opisima za Republiku Srpsku
Zakon o Ustavnom sudu Republike Srpske ("Slu┼żbeni glasnik RS" broj 104/11)
Zakon o volontiranju RS ("Slu┼żbeni glasnik RS" broj 89 / 13)
Zakon o uslugama RS ("Slu┼żbeni glasnik RS" broj 89 / 13)
Zakon o javnim putevima RS ("Slu┼żbeni glasnik RS" broj 89 / 13 i 83/2019)
Klasifikacija – Skra─çena lista naziva djelatnosti za Republiku Srpsku
Obrazac prijave za registraciju poslovnih subjekata u Bosni i Hercegovini
Zakon o mati─Źnim knjigama Federacije BiH ("Slu┼żbene novine FBiH" broj 37/12 i 80/14)
Zakon o mati─Źnim knjigama Republike Srpske ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske" broj 111/09 i 43/13 i 66/18)
Zakon o mati─Źnim knjigama Br─Źko distrikta BiH ("Slu┼żbeni glasnik Br─Źko distrikta BiH" broj 58/11)
Uputstvo o na─Źinu vo─Ĺenja mati─Źnih knjiga FBiH ("Slu┼żbeni glasnik Federacije BiH" broj 51/13, 55/2013, 82/2013 i 6/2015)
Zakon o li─Źnom imenu FBiH, ("Slu┼żbene novine FBiH" broj 7/12)
Zakon o za┼ítiti i o─Źuvanju ─çirilice ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske broj: 63/22)
Zakon o li─Źnom imenu Republike Srpske, ("Slu┼żbeni glasnik RS" broj 82/19)
Zakon o spre─Źavanju pranja novca i finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti , (Sl. glasnik BiH, br. 53/09)
Zakon o stomatološkoj djelatnosti FBIH (Slu┼żbene novine Federacije BiH», broj 37/12 (03.05.2012.)
Zakon o vinu FBiH («Slu┼żbene novine Federacije BiH», broj 55/12 (27.06.2012.)
Zakon o volontiranju FBiH («Slu┼żbene novine Federacije BiH», broj 110/12 (21.12.2012.)
Zakon o volontiranju Br─Źko distrikt ("Slu┼żbeni glasnik Br─Źko distrikta BiH", br. 34/2018)
Zakon o zapošljavanju stranaca FBiH
Zakon o posredovanju u zapo┼íljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti Republike Srpske - ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br. 30/2010, 102/2012, 94/2019 i 112/2023)
Zakon o lije─Źništvu FBiH, «Slu┼żbene novine Federacije BiH», broj 56/13 /17.07.2013./
Zakon o lije─Źenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom FBIH «Slu┼żbene novine Federacije BiH», broj 59/2018 i 44/2022)
Zakon o igrama na sre─çu (Slu┼żbene novine Federacije BiH», broj 48/15)
Zakon o igrama na sre─çu Republike Srpske (Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske», broj 22/19 i 131/2020)
Zakon o bankama Federacije BiH ("«Slu┼żbene novine Federacije BiH», broj 27/17 (12.4.2017.)
Zakon o bankama u Br─Źko Distriktu Bosne i Hercegovine ("Slu┼żbeni glasnik Br─Źko distrikta BiH", br. 5/2003, 19/2007 i 3/2022)
Zakon o bankama FBiH ("Sl. nov. FBiH" broj 39/98, 32/00, 48/01, 27/02, 41/02, 58/02, 13/03, 19/03 i 28/03)
Zakon o bankama Republike Srpske ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", broj 4/2017, 19/2018 - ispravka i 54/2019)
Zakon o mikrokreditnim organizacijama FBiH (“Slu┼żbene novine Federcije BiH”, br. 9/96, 27/98, 20/00- visoki predstavnik (45/00 - potvrda Parlament), 58/02 - visoki predstavnik, 13/03 - visoki predstavnik, (19/03- potvrda Parlament), 47/06 - visoki predstavnik, 59/06, 48/08, 34/12 i 77/12)

Zakon o lizingu FBiH («Slu┼żbene novine FBiH broj 85 od 26.12.2008. g.) i Zakon o dopuni zakona o lizingu i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lizingu FBiH («Slu┼żbene novine FBiH broj 104/16 od 30.12.2016.)

Zakon o unutrašnjem platnom prometu FBiH (Slu┼żbene novine Federacije BiH», broj 48/15, 79/2015, i 4/2021)
Zakon o unutra┼ínjem platnom prometu Republike Srpske (Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske broj: 52/2012, 92/2012, 58/2019, 38/2022 i 63/2024)
Zakon o agenciji za bankarstvo FBiH («Slu┼żbene novine Federacije BiH», broj 75/17 (04.10.2017 )
Zakon o agenciji za bankarstvo FBiH («Slu┼żbene novine Federacije BiH», broj 111/12 /26.12.2012. )
Zakon o agenciji za bankarstvo RS («Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske broj 59/13 i 4/2017)
Zakon o agenciji za za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH
Zakon o osiguranju depozita u bankama Bosne i Hercegovine (Stari - "Sl. Glasnik BiH broj 20/02, 18/05, 100/08, 75/09 i 58/13")
Zakon o osiguranju depozita u bankama Bosne i Hercegovine ("Slu┼żbeni glasnik BiH", br. 32/20)
Zakon o ─Źeku FBiH (Slu┼żbene novine Federacije BiH, br. 32/00 i 77/2015)
Zakon o mjenici FBiH (Slu┼żbene novine Federacije BiH, 32/00, 28/03)
Zakon o mjenici Republike Srpske (Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske 32 od 14.07.2001)
Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima FBiH - novi (Slu┼żbene novine Federacije BiH, broj 75/21 od 22.09.2021g)
Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima FBiH (Slu┼żbene novine FBiH, broj 35/09)
Zakon o vještacima Federacije BiH
Zakon o roditeljima njegovateljima u Federaciji Bosne i Hercegovine (Slu┼żbene novine Federacije BiH, broj 75/21 od 22.09.2021g)
Zakon o vještacima Republike Srpske
Zakon o arhivskoj gra─Ĺi i arhivu Bosne i Hercegovine
Zakon o upotrebi i zaštiti naziva Bosne i Hercegovine (Slu┼żbeni glasnik BiH, br: 30/03, 42/04, 50/08 i 76/11)
Zakon o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine (Slu┼żbeni glasnik Bosne i Hercegovine, br: 39/09)
Zakon o arhivskoj gra─Ĺi FBiH
Zakon o poticnju razvoja male privrede („Slu┼żbene novine FBiH“ broj 39/2024)
Zakon o poljoprivrednim savjetodavnim slu┼żbama („Slu┼żbene novine FBiH“ broj 66/2013 i 25/2022)
Zakon o poljoprivrednom zemljištu FBiH („Slu┼żbene novine FBiH“ broj 52/09)
Zakon o poljoprivrednom zemljištu Republike Srpske ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br. 93/2006, 86/2007, 14/2010, 5/2012 i 58/2019, "Sl. glasnik BiH", br. 16/2020 - odluka US BiH i "Sl. glasnik RS", br. 119/2021 i 106/2022)
Zakon o poljoprivrednim zadrugama Republike Srpske ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br. 73/2008, 106/2009, 78/2011 i 1/2024)
Zakon o poljoprivrednoj organskoj proizvodnji („Slu┼żbene novine FBiH“ broj 72/16)
Zakon o zaštiti prirode FBiH („Slu┼żbene novine FBiH“ broj 66/13 /28.8.2013./
Zakon o za┼ítiti prirode Br─Źko distrikt BiH ("Slu┼żbeni glasnik Br─Źko distrikta BiH", br. 16/2024)
Zakon o elektri─Źnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine
Zakon o naftnim derivatima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Slu┼żbene novine FBiH“ broj 52/14 /05.06.2014./
Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama Bosne i Hercegovine („Slu┼żbeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 100/13 od 23.12.2013)
Zakon o hemikalijama Federacije BiH (┬źSlu┼żbene novine Federacije BiH┬╗, broj 77/20 /23.10.2020./)
Austrijski gra─Ĺanski zakonik ( OGZ ) - Objavljen 01.juna.1811g.
Uredba o stalnim sudskim tuma─Źima FBiH
Zakon o geološkim istra┼żivanjima Republike Srpske - (Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske broj: br. 64/2022 i 63/2024)
Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima Republike Srpske- (Slu┼żbeni glasnik RS broj: 118/21 od 28.12.2021)
Zakon o pla─çama i drugim naknadama u sudskim i tu┼żila─Źkim institucijama na nivou BiH - (Integralni tekst)
Zakon o platama i naknadama zaposlenih u pravosu─Ĺu Br─Źko distrikt BiH - ("Slu┼żbeni glasnik Br─Źko distrikta BiH", br. 8/2024 - pre─Źi┼í─çen tekst i 17/2024)
Zakon o platama i naknadama sudija i tu┼żilaca u Republici Srpskoj - (Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske broj: 56/22)
Zakon o platama zaposlenih u institucijama pravosu─Ĺa Republike Srpske - (Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske broj: 66/2018, 54/2019, 105/2019, 49/2021, 119/2021, 132/2022 i 48/2024)
Zakon o platama zaposlenih u javnim slu┼żbama Republike Srpske - (Slu┼żbni glasnik Republike Srpske broj: 68/22 i 132/2022)
Zakon o platama zaposlenih u javnim slu┼żbama Republike Srpske - (stari - Slu┼żbeni glasnik RS broj: 31/14)
Zakon o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova RS - (Slu┼żbeni glasnik RS broj: 66/2018, 36/2019, 105/2019, 49/2021, 119/2021, 68/2022 i 132/2022)
Zakon o platama zaposlenih u organima uprave Republike Srpske - (Slu┼żbeni glasnik RS broj: 66/2018, 105/2019, 119/2021, 68/2022 i 132/2022)
Zakon o platama zaposlenih u oblasti kulture Republike Srpske - (Slu┼żbeni glasnik RS broj: broj: 11/2019, 105/2019, 49/2021, 119/2021, 68/2022, 132/2022 i 112/2023)
Zakon o platama zaposlenih u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda Republike Srpske - (Slu┼żbeni glasnik RS broj: 11/2019, 105/2019, 49/2021, 119/2021, 68/2022, 132/2022 i 112/2023)
Zakon o platama zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i ─Ĺa─Źkim domovima u Republici Srpskoj - (Slu┼żbeni glasnik RS broj: 11/2019, 105/2019, 49/2021,119/2021, 68/2022, 132/2022 i 112/2023)
Zakon o poreskom postupku Republike Srpske - (Slu┼żbeni glasnik RS broj: 78/20 i 37/2022)
Zakon o poreskom sistemu Republike Srpske - (Slu┼żbeni glasnik RS broj: 62/17 i 110/2020 - odluka Ustavnog Suda)
Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju - (Slu┼żbeni glasnik RS broj: 62/17)
Zakon o postupku medijacije BiH - (Slu┼żbeni glasnik BiH broj: 37/04)
Zakon o materijalnoj podr┼íci porodicama s djecom u FBiH - (Slu┼żbene novine Federacije BiH, broj 52/22 )
Zakona o jedinstvenom mati─Źnom broju - (Slu┼żbeni glasnik BiH broj: 32/01, 63/08, 103/11, 87/13 i 84/2015)
Zakon o putnim ispravama BiH - (Slu┼żbeni glasnik BiH broj: 4/97, 1/99, 9/99, 19/01, 27/00, 32/00, 47/04, 53/07, 15/08, 33/08, 39/08 i 60/13)
Zakon o prebivalištu i boravištu dr┼żavljana Bosne i Hercegovine - (Slu┼żbeni glasnik BiH broj: br. 32/01, 56/08, 58/15)
Zakon o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH - ("Sl. glasnik BiH", br. 44/2003, 52/2004, 34/2007, 4/2008, 50/2008 - dr. zakon, 49/2009, 32/2013 i 91/2017)
Zakon o li─Źnoj karti dr┼żavljana BiH - (Slu┼żbeni glasnik BiH broj: 32/01, 16/02, 32/07, 53/07, 56/08 i 18/12)
Zakon o dr┼żavljanstvu BiH - (Slu┼żbeni glasnik BiH broj: «Slu┼żbeni glasnik Bosne i Hercegovine broj: 22/16 - integralni tekst)
Zakon o dr┼żavljanstvu FBiH - (Slu┼żbene novine Federacije BiH br. 43/01 i 22/09, 80/11)
Zakon o dr┼żavljanstvu Republike Srpske - ("Slu┼żbeni glasnik RS" br. 59/2014)
Zakon o azilu u Bosni i Hercegovini - ("Slu┼żbeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 11/16 od 19.02 2016.)
Zakon o polaganju pravosudnog ispita u Bosni i Hercegovini - ("Sl. glasnik BiH", br. 33/2004, 56/2008 i 62/2011)
Zakon o pravosudnom ispitu ispitu Federacije BiH - ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", br. 2/1995, 35/1998, 29/2003 i 43/2013)
Zakon o centralnoj evidenciji i razmjeni podataka BiH- (integralni tekst)
Zakon o pravosudnom ispitu u Republici Srpskoj - ("Slu┼żbeni glasnik RS" br: 58/16 i 82/2019)
Zakon o spre─Źavanju nasilja na sportskim priredbama RS - ("Slu┼żbeni glasnik RS" br: 106/15)
Zakon o hrani - ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske" br: 19/17 od 27.02.2017.g.)
Zakon o turizmu Republike Srpske - ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske" br: br. 45/2017 i 16/2023)
Zakon o ugostiteljstvu Republike Srpske - ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske" br: 45/2017 i 1/2024)
Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju - ("Slu┼żbeni glasnik RS" br: 41/2018, 35/2020, 92/2020 i 55/2023)
Zakon o osnovnom vaspitanju i obrazovanju - ("Slu┼żbeni glasnik RS" br: 44/17 od 16.05.2017.g.)
Zakon o obrazovanju odraslih Republike Srpske - ("Slu┼żbeni glasnik RS" br. 111/21 od 14.12.2021)
Zakon o dru┼ítvenom preduzetni┼ítvu Republike Srpske - ("Slu┼żbeni glasnik RS" br: br. 111/21 od 14.12.2021)
Zakon o upotrebi znakovnog jezika Republike Srpske - ("Slu┼żbeni glasnik RS" br: 62/18.g.)
Zakon o standardizaciji u Republici Srpskoj ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br. 17/2023)
Zakon o ┼żeljeznicama Republike Srpske - ("Slu┼żbeni glasnik RS" 19/2017, 28/2017 - ispr., 100/2017 i 56/2022)
Zakon o pravima branilaca i ─Źlanova njihovih porodica - ("Slu┼żbene novine FBiH 33/04, 56/05,70/07, 9/10, 90/17 i 29/2022)
Zakon o pravima demobilisanih branilaca i ─Źlanova njihovih porodica FBiH- "Slu┼żbene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br 54/2019, 29/2022 i 81/2023)
Zakon Br─Źko distrikata BiH o izboru i promjeni entitetskog dr┼żavljanstva - («Slu┼żbeni glasnik Br─Źko distrikta BiH» broj 32/09)
Zakon o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prepisa - (Slu┼żbeni list SRBiH broj: 37/1971, 39/75 i 42/89 )
Zakon o podsticajima u privredi Republike Srpske - («Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske», 52/2019, 78/2020, 37/2022 i 56/2022)
Zakon o pe─Źatima organa i institucija Republike Srpske - («Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske», broj 54/19)
Zakon o socijalnom stanovanju Republike Srpske - («Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske», broj 54/19)
Zakon o dr┼żavnim stanovima na kojima ne postoji stanarsko pravo Republike Srpske - ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br. br. 98/2011 i 101/2023)
Zakon o za┼ítiti potro┼ía─Źa u Republici Srpskoj (Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske broj: 6/2012, 63/2014, 18/2017 i 90/2021)
Zakon o ustanovama socijalne za┼ítite Federacije Bosne i Hercegovine - (Slu┼żbene novine Federacije BiH, broj 64/22)
Zakon o socijalnoj zaštiti Republike Srpske - («Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske», 37/2012, 90/2016, 94/2019, 42/2020, 36/2022)
Zakon o osnovama socijalne za┼ítite, za┼ítite civilnih ┼żrtava rata i za┼ítite porodice sa djecom FBiH - ("Slu┼żbene novine FBiH", br. br. 36/1999, 54/2004, 39/2006, 14/2009, 7/2014 - rje┼íenje US BiH, 45/2016, 19/2017 - dr. zakon, 40/2018, 52/2022 - dr. zakon, 16/2023 i 60/2023 - dr. zakon)
Zakon o uzurpacijama i dobrovolja─Źkim kompentencijama Republike Srpske - («Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske», 8/20)
Zakon o ubla┼żavanju negativnih ekonomskih posljedica FBiH - ("Slu┼żbene novine Federacije BiHÔÇť, broj 28/20)
Zakona o upravnoj inspekciji Republike Srpske - (Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske broj 99/20 od 13.10.2020g)
Zakon o za┼ítiti prava na sudjenje u razumnom roku Republike Srpske - (Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske broj 99/20 od 13.10.2020g)
Zakon o slobodnim zonama Republike Srpske - (Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske broj broj: 15/21 od 03.03.2021)
Zakon o teritorijalnoj organizaciji Repubike Srpske ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br. 69/2009, 70/2012, 83/2014, 106/2015, 26/2019, 15/2021, 37/2022 i 32/2023)
Zakon o sporazumnom vansudskom finansijskom restrukturiranju Republike Srpske - (Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske broj 99/20 od 13.10.2020g)
Zakon o posredovanju u prometu nekretnina FBiH - (Slu┼żbene novine Federacije BiH, broj 75/21 od 22.09.2021g)
Zakon o posredovanju u prometu nepokretnosti Republike Srpske - (Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske broj 99/20 od 13.10.2020g)
Zakon o sticanju statusa samostalnih umjetnika i samostalnog stru─Źnjaka u kulturi - (Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske broj 41/21 od 18.05.2021g)
Zakon o legalizaciji bespravno izgra─Ĺenih objekata u Republici Srpskoj - ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske" br: 62/2018 i 93/2022)
Zakon o muzejskoj djelatnosti Republike Srpske - (Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske broj 112/21 od 17.12.2021)
Zakon o apotekarskoj djelatnosti Federacije BiH - ("Slu┼żbene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br. 40/2010)
Zakon o apotekarskoj djelatnosti Republike Srpske ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br. 119/2008, 1/2012 i 33/2014 i 90/2023)
Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo - (Slu┼żbene novine Kantona Sarajevo, broj 35/22, 44/22 i 55/22)
Zakon o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo - (Slu┼żbene novine Kantona Sarajevo, broj 36/22)
Zakon o audio-vizuelnim djelatnostima - (Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske broj 56/22)
Pravilnik o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u sudovima- ("Slu┼żbeni glasnik BiH", br. 4/2016, 37/2016 - ispr., 84/2016, 40/2017, 34/2018, 34/2019, 73/2019, 61/2020, 1/2021, 50/2021, 1/2022, 3/2023 i 52/23)
Pravilnik o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u tu┼żila┼ítvima BiH (TCMS)- ("Slu┼żbeni glasnik BiH", br. 4/2016, 37/2016 - ispr., 84/2016, 40/2017, 34/2018, 34/2019, 1/2021, 50/2021, 1/2022, 3/2023 i 52/2023)
Zakon o elektronskom novcu Republike Srpske - (Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske 1/24)
Zakon o sudskim taksama Republike Srpske
Zakon o sudskim taksama Br─Źko distrikt BiH
Zakon o sudskim taksama Kantona Sarajevo
Zakon o administrativnim taksama Kantona Sarajevo
Zakon o sudskim taksama Tuzlanskog Kantona
Zakon o sudskim taksama Hercegova─Źko neretvanskog kantona
Zakon o sudskim taksama Unsko-sanskog Kantona
Zakon o sudskim taksama Srednjobosanskog kantona
Zakon o sudskim taksama Zeni─Źko-dobojskog kantona
Zakon o sudskim taksama pred sudom Bosne i Hercegovine
Pravilnik o unutrašnjem sudskom poslovanju Bosne i Hercegovine
Pravilnik o unutrašnjem sudskom poslovanju Republike Srpske
Pravilnik o unutra┼ínjoj organizaciji tu┼żila┼ítva Bosne i Hercegovine
Pravilnik o ulasku i boravku stranaca u BiH
Pravni pojmovi
 
 
 
 

Ukratko o zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini:

Na kojem nivou postoje zakoni u Bosni i Hercegovini ?
Zakoni na nivou dr┼żave Bosne i Hercegovine, zatim entitetski zakoni a to su: Zakoni Federacije BiH, Zakoni Republike Srpske, zakoni Br─Źko distrikta BiH, zakoni na nivou Kantona.


Kako se donosi zakon na nivou Bosne i Hercegovine ?
Prijedlog zakona mo┼że podnijeti svaki poslanik/delegat, komisije domova, zajedni─Źke komisije oba doma, domovi, kao i Predsjedni┼ítvo BiH i Vije─çe ministara BiH, u okviru svojih nadle┼żnosti. Prijedlog zakona podnosi se predsjedavaju─çem doma, koji ga odmah dostavlja kolegiju doma. Kolegij dostavlja prijedlog zakona ustavnopravnoj komisiji radi davanja mi┼íljenja na zakon, a nakon ┼íto odlu─Źi koja je komisija nadle┼żna i nadle┼żnoj komisiji. Zatim slijedi prva komisijska faza, prvo ─Źitanje, druga komisijska faza, drugo ─Źitanje, usagla┼íavanje zakona

Koji je postupak za donošenje zakona u entitetu Republika Srpska ?
Pravo predlaganja zakona u entitetu Republika Srpska, drugih propisa i op┼ítih akata imaju predsjednik entiteta Republike Srpske, Vlada, svaki narodni poslanik ili najmanje 3.000 bira─Źa. Narodna skup┼ítina mo┼że odlu─Źiti da o pojedinim pitanjima iz svoje nadle┼żnosti odluku donese nakon prethodnog izja┼ínjavanja gra─Ĺana na referendumu.

Koja je procedura donošenja zakona na nivou FBiH ?

U FBiH zakonodavnu vlast vr┼íi Parlament FBiH koji se sastoji od Predstavni─Źkog doma i Doma naroda. Izvr┼ínu vlast vr┼íe predsjednik FBiH (i dva potpredsjednika) i Vlada FBiH. Zakonodavna procedura se mo┼że podjeliti na dvije faze: faza pred vladama entiteta i faza pred parlamentima entiteta. Funkcije vlada entiteta su da se staraju o funkcionisanju izvr┼íne vlasti na podru─Źju entiteta u okviru svoje nadle┼żnosti. Ne smijemo zaboraviti da postoje i ni┼żi nivoi vlasti u entitetima koji, isto tako, vr┼íe vlast. Tako u FBiH imamo kantone, gradove i op┼ítine. Na ─Źelu entitetskih vlada nalaze se predsjednici vlada ili premijeri, koji su predlo┼żeni na tu funkciju od strane predsjednika entiteta, a koji su na tu funkciju izabrani od strane entitetskih parlamenata. Vlade se sastoje od ministarstava, uprava, direkcija, sekretarijata, ureda, te imaju svoje odbore i radna tijela. Tako, na primjer, Vlada FBiH ima 6 komisija (Komisija za odbranu i sigurnost, Komisija za ekonomski razvoj, Komisija za pitanja ljudskih prava, nacionalnih manjina, civilnog dru┼ítva, pravosu─Ĺa i uprave, Komisija za dru┼ítvene djelatnosti, Komisija za strategiju razvoja i sigurnost prometa i Komisija za adminstrativna.)

Ko je nadle┼żan za dono┼íenje zakona u Br─Źko distriktu ?
Skup┼ítina Br─Źko distrikta BiH je zakonodavno tijelo Distrikta. U Skup┼ítini Br─Źko distrikta BiH se formiraju i skup┼ítinske komisije, radi kvalitetnije pripreme nacrta zakona i obavljanja drugih du┼żnosti u skladu sa Statutom i Poslovnikom. Administrativnu podr┼íku radu Skup┼ítine pru┼ża Stru─Źna slu┼żba Skup┼ítine.

 

 
Last update 22.07.2024.g. - 08:19 h

 

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija