Advokatska kancelarija

weight
"Na┼ía za┼ítita nije u na┼íem oru┼żju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein
Zakoni Bosne i Hercegovine

Zakoni Bosne i Hercegovine, pravni propisi Bosne i Hercegovine

Zakoni Federacije Bosne i Hercegovine
Zakoni Republike Sprske
Zakoni Br─Źko Distrikta BiH
Ustav Bosne i Hercegovine
Ustav Federacije Bosne i Hercegovine sa amandmanima
Ustav Republike Srpske - BiH
Statut Br─Źko Distrikta BiH
Zakon o Advokaturi Federacije Bosne i Hercegovine
Kodeks Advokatske etike
Statut Advokatske / Odvjetni─Źke komore Federacije Bosne i Hercegovine
Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad advokata Federacije BiH / Advokatska tarifa FBiH

Zakon o parni─Źnom postupku FBiH - („Slu┼żbene novine Federacije BiH“br. 53/2003, 73/2005, 19/2006 i 98/2015)

Povelja o osnovnim na─Źelima Europske odvjetni─Źke profesije i kodeks ponašanja Europskih odvjetnika
Zakon o pru┼żanju besplatne pravne pomo─çi BiH („Slu┼żbene glasnik BiH“ broj 83/16 od 04.11.2016)
Zakon o radu Federacije Bosne i Hercegovine („Slu┼żbene novine Federacije BiH“ broj 26/2016 od 04.04.2016) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu FBiH („Slu┼żbene novine Federacije BiH“ broj 89/18 od 09.11.2018.)

Zakon o radu Federacije Bosne i Hercegovine („Slu┼żbene novine Federacije BiH“ broj 26/2016 i 89/18, 23/2020 - odluka Ustavnog Suda i 49/2021)

Zakon o za┼ítiti na radu Federacije Bosne i Hercegovine (┬źSlu┼żbene novine Federacije BiH┬╗, broj 79/20 /30.10.2020.)

Zakon o reprezentativnosti sindikata i udru┼żenja poslodavaca FBiH (┬źSlu┼żbene novine Federacije BiH┬╗, 103/21 od 22.12.2021)

Op─çi kolektivni ugovor za teritoriju Federacije BiH (Slu┼żbene novine Federacije BiH, broj 48/16)
Zakon o radu Republike Srpske („Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske“ broj 1/2016 i 66/2018)
Zakon o radu Br─Źko distrikta BiH - aktuelni ("Slu┼żbeni glasnik Br─Źko distrikta BiH", br. 34/2019, 2/2021 i 15/2022)
Zakon o sigurnosti i za┼ítiti zdravlja radnika na radu u Br─Źko Distriktu BiH ("Slu┼żbeni glasnik Br─Źko distrikta BiH", br. 20/2013 i 7/2021)
Zakon o radu Br─Źko distrikta BiH ("Sl. glasnik Br─Źko distrikta BiH", br. 19/2006 - pre─Źiš─çen tekst, 19/2007, 25/2008, 20/2013, 31/2014 i 1/2015)
Zakon o faktoringu Federacije BiH („Slu┼żbene novine Federacije BiH“, broj 14/16 i 74/2020)
Zakon o faktoringu Republike Srpske ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske" broj 123/20 od 28.12.2020)
Zakon o porezu na dobit Federacije BiH („Slu┼żbene novine Federacije BiH“, broj 15/16 i 15/20)
Zakon o obligacionim odnosima u civilnom zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine („Slu┼żbeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 51/15 od 15.6.2015. g)
Zakon o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini („Slu┼żbeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 58/15 od 21.07.2015. g)
Zakon o unutrašnjim poslovima Federacije BiH („Slu┼żbene novine Federacije BiH“ broj 81/14)
Zakon o oduzimanju nezakonito ste─Źene imovine krivi─Źnim djelom Federacije BiH („Slu┼żbene novine Federacije BiH“ broj 71/14 od 03.09.2014.g.)
Zakon o utvr─Ĺivanju porijekla imovine i posebnom porezu na imovinu Republike Srpske ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br. 15/22 od 03.03.2022)
Zakon o oduzimanju nezakonito ste─Źene imovine krivi─Źnim djelom Republike Srpske („Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske“ broj 66/18 od 24.07.2018.g.)
Zakon o oduzimanju nezakonito ste─Źene imovine Br─Źko distrikt BIH ("Sl. glasnik Br─Źko distrikta BiH", br. 29/2016 i 13/2019).)
Zakon o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u Federaciji Bosne i Hercegovine („Slu┼żbene novine FBiH“ broj 59/14 od 23.07.2014. g)
Zakon o inspekcijama Federacije Bosne i Hercegovine („Sl. novine FBiH“ broj 73/14 i 19/2017 - odluka US)
Zakon o inspekcijama Republike Srpske(„Slu┼żbeni glasnik RS“ broj 18/20 od 13.03.2020g)
Zakon o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine („Slu┼żbene novine FBiH“ broj 52/2014, 36/2018, 54/2019 i 48/2021)
Zakon o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine («Slu┼żbene novine Federacije BiH», broj 38/16 (18.5.2016.)
Zakon o obligacionim odnosima FBIH / RS - integralni tekst
Zakon o zaštiti ┼żiranata u FBiH („Slu┼żbene novine FBiH“ broj 100/13)
Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine («Slu┼żbeni glasnik BiH» broj 39/14 i 59/22)
Zakon o amnestiji Republike Srpske („Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske“ broj 61/18)
Zakon o programu zaštite svjedoka u Bosni i Hercegovini - („Slu┼żbeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 36/14 od 12.05.2014)
Zakon o zaštiti tajnih podataka BiH - („Integralni tekst)
Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga - („Slu┼żbene novine FBiH“ broj 31/14 od 23.4.2014.g.)
Zakon o finansijskom poslovanju FBiH - („Slu┼żbene novine FBiH“ broj 48/16 od 22.6.2016..)
Zakon o prekršajima Federacije BiH - («Slu┼żbene novine Federacije BiH», broj 63/14 od 6.8.2014.g.)
Zakon o prekršajima Republike Srpske - ("Sl. glasnik RS", br. 63/2014, 36/2015 - odluka US, 110/2016, 100/2017 i 19/2021 - odluka US)
Zakon o prekršajima Bosne i Hercegovine - (Slu┼żbeni glasnik Bosne i Hercegovine br. 41/07, 18/12, 36/2014, 81/2015 i 65/2020)
Zakon o prekršajima Br─Źko distrikta BiH - ("Slu┼żbeni glasnik Br─Źko distrikta BiH", br. 24/2007, 29/2016 i 6/2022)
Zakon o elektroni─Źkom dokumentu - (Slu┼żbeni glasnik Bosne i Hercegovine br. 58/14 od 28.7.2014)
Pravila i postupci za izradu zakona i drugih propisa Federacije Bosne i Hercegovine - («Slu┼żbene novine Federacije BiH», broj 71/14 od 10.07.2014)

Izborni zakon Bosne i Hercegovine - pre─Źiš─çeni tekst iz 2022.g.

Izborni zakon Republike Srpske - integralni tekst iz 2020g
Zakon o Vije─çu ministara BiH («Slu┼żbeni glasnik BiH», broj 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07, 24/08)
Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine '(«Slu┼żbeni glasnik BiH» broj 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12, 6/13, 19/16 i 83/17)
Zakon o upravi BiH («Slu┼żbeni glasnik BiH» broj 32/02, 102/09, 72/17)
Zakon o va┼żnosti javnih isprava u Bosni i Hercegovini («Slu┼żbeni glasnik BiH» broj 23/04)
Zakon o upravnom postupku BiH
Zakon o Centralnoj Banci Bosne i Hercegovine
Zakon o carinskim prekršajima BiH
Zakon o administativnim pristojbama / taksama BiH («Slu┼żbeni glasnik BiH» br. br. 16/2002, 19/2002, 43/2004, 8/2006, 76/2006, 13/2007 - dr. odluka, 76/2007, 3/2008 - dr. odluka, 42/2008 - dr. odluka, 3/2010 - dr. odluka, 98/2012, 15/2014 - dr. odluka, 78/2014 - dr. odluka, 32/2017 - dr. odluka, 62/2017 - dr. odluka, 53/2017 - dr. odluka, 73/2017 - dr. odluka, 68/2019 - dr. odluka i 18/2020 - dr. odluka)
Zakon o republi─Źkim administrativnim taksama (Pre─Źiš─çen tekst zaklju─Źno sa izmenama iz Slu┼żbeni gl. RS br. 65/13 )
Zakon o republi─Źkoj upravi RS (Slu┼żbeni glasnik RS br. 115/2018, 111/2021, 15/2022 i 56/2022, "Sl. glasnik BiH", br. 84/2022 - odluka US BiH i "Sl. glasnik RS", br. 132/2022)
Zakon o administrativnim taksama RS ("Slu┼żbeniglasnik Republike Srpske", br. 100/2011, 103/2011 -ispravka 67/2013 i 123/2020)
Zakon o akcizama BiH ("Slu┼żbeni glasnik BiH", broj 49/09, 49/14, 60/14, 91/2017 i 50/22)
Pravilnik o primjeni zakonona o akcizama BiH ("Slu┼żbeni glasnik BiH", br. 50/2009, 80/2011, 48/2012, 74/2014, 85/2017, 4/2018, 3/2021 i 62/2021)
Zakon o grbu Bosne i Hercegovine ("Slu┼żbeni glasnik BiH", broj 19/2001 i 23/2004)
Zakon o koncesijama Federacije BiH ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", br. 40/2002 i 61/2006)
Zakon o koncesijama Republike Srpske ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br. 59/2013, 16/2018, 70/2020 i 111/2021)
Zakon o koncesijama Br─Źko distrikt BiH ("Slu┼żbeni glasnik Br─Źko distrikta BiH", br. 41/2006, 19/2007 i 2/2008)
Zakon o koncesijama BiH
Zakon o radu u institucijama Bosne i Hercegovine («Slu┼żbeni glasnik BiH» broj 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/2013, 93/2017 i 59/2022)
Zakon o dr┼żavnoj slu┼żbi u institucijama Bosne i Hercegovine («Slu┼żbeni glasnik BiH» broj (12/02, 19/02, 8/03, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/2017)
Zakon o dr┼żavnoj slu┼żbi u institucijama Federacije Bosne i Hercegovine («Slu┼żbene novine Federacije BiH broj: br. 29/2003, 23/2004, 39/2004, 54/2004, 67/2005, 8/2006, 77/2006 - odluka US, 34/2010 - odluka US, 45/2010 - dr. zakon, 4/2012, 99/2015 i 9/2017 - odluka US)
Zakon o dr┼żavnoj slu┼żbi u u organima javne uprave Br─Źko distriktu BiH («Slu┼żbeni glasnik Br─Źko distrikta BiH» br. 17/2022)
Zakon o Dr┼żavnoj agenciji za istrage i zaštitu («Slu┼żbeni glasnik BiH broj 27/04, 63/04, 35/05, 49/09, 40/12)
Zakon o Grani─Źnoj policiji Bosne i Hercegovine («Slu┼żbeni glasnik BiH», broj 50/04, 27/07 i 59/09)
Zakon o sudskoj policiji Bosne i Hercegovine («Integralni tekst)
Zakon o sudskoj policiji Federacije BiH («Slu┼żbene novine Federacije BiH┬╗, broj 77/20 /23.10.2020./)
Zakon o policiji i unutra┼ínjim poslovima Republike Srpske («"Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br. 57/2016, 110/2016, 58/2019, 82/2019 i 18/2022 - odluka Ustavnog Suda U 26/21)
Zakon o grani─Źnoj kontroli («Slu┼żbeni glasnik BiH», broj 53/09, 54/10 i 47/14)
Zakon o me─Ĺunarodnom i medjuentitetskom cestovnom prevozu («Slu┼żbeni glasnik BiH», broj 1/02 i 14/03)
Zakon o prevozu opasnih materija Republike Srpske («Slu┼żbeni glasnik RS», broj 15/16)
Zakon o policijskim slu┼żbenicima BiH («Slu┼żbeni glasnik BiH», br. 27/2004, 63/2004, 5/2006, 58/2006, 58/2006, 15/2008, 50/2008 - dr. zakon, 63/2008, 35/2009, 7/2012 i 42/2018 - odluka Ustavnog Suda)
Zakon o Slu┼żbi za poslove sa strancima («Slu┼żbeni glasnik Bosne i Hercegovine», broj 54/05 i 36/08)
Zakon o tu┼żilaštvu BiH («Sl. glasnik BiH» br. 24/02, 3/03, 37/03, 42/03, 9/04, 35/04, 61/04, 49/09 i 97/09)
Zakon o Federalnom tu┼żilaštvu Federacije BiH («Slu┼żbene novine FBiH» br.19/03)
Zakon o javnim tu┼żilaštvima Republike Srpske (Integralni tekst - va┼że─çi)
Zakon o tu┼żilaštvima Republike Srpske (Integralni tekst - stari zakon)
Zakon o tu┼żilaštvu Br─Źko distrikta Bosne i Hercegovine (Slu┼żbeni glasnik Br─Źko Distrikta BiH 19/07)
Zakon o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH
Zakon o sportu u Bosni i Hercegovini
Zakon o zabrani diskriminacije u Bosni i Hercegovini

Zakon o me─Ĺunarodnoj pravnoj pomo─çi u krivi─Źnim stvarima («Slu┼żbeni glasnik BiH», broj 53/09 i 58/13)

Zakon o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine
Zakon o finansiranju politi─Źkih partija Bosne i Hercegovine
Zakon o slobodi pristupa informacijama BiH («Slu┼żbeni gl. BiH» broj 28/00, 45/06, 102/09, 62/11, 100/13)
Zakon o slobodi pristupa informacijama u FBiH (Sl. Novine FBiH broj 32/2001 i 48/2011)
Zakon o slobodi pristupa informacijama RS (Slu┼żbeni glasnik RS broj 20/2001)
Zakon o ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine (Slu┼żbeni glasnik BiH, broj: 19, strana: 483)
Zakon o zaštiti od klevete Federacije BiH (Slu┼żbene novine Federacije BiH», broj br. 59/2002, 19/2003 i 73/2005)
Zakon o zaštiti od klevete Republike Srpske
Zakon o zaštiti od klevete Br─Źko distrikta Bosne i Hercegovine
Zakon o autorskom i srodnim pravima Bosne i Hercegovine Slu┼żbeni glasnik BiH, broj 63; 3.august.2010.g.
Zakon o industrijskom dizajnu BiH (Slu┼żbeni glasnik BiH, broj 53/10)
Zakon o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava BiH (Slu┼żbeni glasnik BiH, broj 63/10)
Zakon o patentu BiH (Slu┼żbeni glasnik BiH, broj 53/10)
Zakon o zaštiti topografije integriranog kola BiH (Slu┼żbeni glasnik BiH, broj 53/10)
Zakon o zaštiti oznaka geografskog porijekla BiH (Slu┼żbeni glasnik BiH, broj 53/10)
Zakon o ┼żigu BiH (Slu┼żbeni glasnik BiH, broj 53/10)
Odluka o sprovo─Ĺenju carinskih mjera za zaštitu prava nosioca ┼żiga („Slu┼żbeni glasnik BiH“ broj 41/12)
Zakon o industrijskom vlasništvu u BiH (Slu┼żbeni glasnik BiH, broj 3/02 29/2002 i 53/2010 - drugi zakoni)
Zakon o Sudu Bosne i Hercegovine - Ovo je neslu┼żbena pre─Źiš─çena verzija navedenog zakona, što je potrebno imati u vidu pri njegovom korištenju s obzirom da je zvani─Źna verzija sadr┼żana u Slu┼żbenom glasniku.
Zakon o parni─Źnom postupku pred sudom Bosne i Hercegovine (“Slu┼żbeni glasnik Bosne i Hercegovine” br. 36/04, 84/07, 58/13, 94/16 i 34/21 od 4.6.2021- integralni tekst)

Zakon o parlamentarnom nadzoru (“Slu┼żbeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 25/18 od 20.4.2018)

Zakon o upravnim sporovima Bosne i Hercegovine (“Slu┼żbeni glasnik Bosne i Hercegovine” br. 19/02, 88/07, 83/08 i 74/10)

Zakon o kretanju i boravku stranaca i azilu (“Slu┼żbeni glasnik Bosne i Hercegovine” br. 36/08 i 87/12)
Zakon o strancima (“Slu┼żbeni glasnik Bosne i Hercegovine” br. 88/15 i 34/2021)
Zakon o upavnom postupku BiH («Slu┼żbeni glasnik BiH» broj 29/02, 12/04, 88/07 i 93/09)
Zakon o eksproprijaciji FBiH (“Slu┼żbene novine Federacije BiH“ 70/2007, 36/2010, 25/2012, 8/2015 - odluka US i 34/2016)
Zakon o eksproprijaciji Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 112/2006, 37/2007, 66/2008 - ispr., 110/2008 i 106/2010 - odluka US, 121/2010 - odluka US, 2/2015 - odluka US i 79/2015)
Zakon o eksproprijaciji nekretnina u Br─Źko distriktu BiH ("Sl. glasnik Br─Źko distrikta BiH", br. 18/2018 - pre─Źiš─çen tekst)
Zakon o komasaciji FBiH (“Slu┼żbene novine Federacije BiH“ broj 57/16)
Zakon o zaštiti li─Źnih podataka (“«Slu┼żbeni glasnik BiH» broj 49/06, 76/11 i 89/11)

Zakon o zaštiti potroša─ça u BiH (“«Slu┼żbeni glasnik BiH» broj 25/06 i 88/2015)

Zakon o izvršnom postupku pred sudom Bosne i Hercegovine (Slu┼żbeni gl. Bosne i Hercegovine br. 18/03)
Krivi─Źni zakon Bosne i Hercegovine - ("Slu┼żbeni glasnik BiH", br. 3/2003, 32/2003 - ispr., 37/2003, 54/2004, 61/2004, 30/2005, 53/2006, 55/2006, 8/2010, 47/2014, 22/2015, 40/2015, 35/2018 i 46/21 od 27.7.2021. ÔÇô (Odluka Visokog predstavnika za BiH)
Zakon o krivi─Źnom postupku Bosne i Hercegovine - ("Slu┼żbeni glasnik BiH", br. 3/2003, 32/2003 - ispr, 36/2003, 26/2004, 63/2004, 13/2005, 48/2005, 46/2006, 29/2007, 53/2007, 58/2008, 12/2009, 16/2009, 53/2009 - dr. zakon, 93/2009, 72/2013 i 65/2018)
Zakon o krivi─Źnom postupku Federacije BiH - Integralni tekst «Slu┼żbenim novinama FBiH» br. 35/2003, 56/2003 - ispr., 78/2004, 28/2005, 55/2006, 27/2007, 53/2007, 9/2009, 12/2010, 8/2013, 59/2014 i 74/2020)
Krivi─Źni zakon Federacije BiH - (Slu┼żbene novine Federacije BiH 36/03, 37/03, 21/04, 69/04, 18/05, 42/10, 42/11, 59/14 i 76/14, 46/16 i 75/2017.)
Zakon o izvršenju krivi─Źnih sankcija Federacije BiH - Integralni tekst („Slu┼żbeni novine Federacije BiH“,br. 44/1998, 42/1999, 12/2009 i 42/2011)
Zakon o krivi─Źnom postupku Republike Srpske - („Slu┼żbene glasnik RS“, broj 53/ 12, 91/2017, 66/2018 i 15/2021)
Krivi─Źni zakonik Republike Srpske - (“Slu┼żbeni glasnik RS” broj 64/2017, 104/2018 -odluka US, 15/2021 i 89/2021)
Krivi─Źni zakon Republike Srpske - (“Slu┼żbeni glasnik RS” broj 49/03, 70/06, 73/10)
Krivi─Źni zakon Br─Źko Distrikt, Bosna i Hercegovina - ("Slu┼żbeni glasnik Br─Źko distrikta BiH", br. 19/2020 - pre─Źi┼í─çen tekst)
Zakon o krivi─Źnom postupku Br─Źko Distrikt, Bosna i Hercegovina - Ovo je slu┼żbena pre─Źiš─çena verzija navedenog zakona, objavljena u Slu┼żbenom glasniku BD BiH br. 33/13 i 27/14)
Zakon o sudovima Republike Srpske - ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br. 37/2012, 14/2014 - odluka Ustavnog Suda, 44/2015, 39/2016 - odluka Ustavnog Suda i 100/2017)
Zakon o sudovima u Federaciji BiH - ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", br. 38/05, 22/06, 63/10, 72/10, 7/13, 52/14 i 85/2021)
Zakon o sudovima u Br─Źko distrikta BiH - ("Slu┼żbeni glasnik Br─Źko distrikta BiH", br. 18/2020 - pre─Źi┼í─çen tekst)
Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
Zakon o postupku pred Ustavnim sudom Federacije BiH - (Slu┼żbene novine FBiH, broj 6/95 i 37/03) i
Zakon o visini stope zatezne kamate na neizmirena dugovanja FBiH i Zakon o dopuni zakona o visini stope zatezne kamate FBiH - Slu┼żbene novine FBiH broj 101/16
Zakon o visini stope zatezne kamate Federacije BiH - Slu┼żbene novine FBiH broj 18/20
Zakon o visini stope zatezne kamate na javne prihode Federacije BiH - Slu┼żbene novine FBiH br. 48/2001, 52/2001 - ispr., 42/2006, 28/2013, 66/2014, 86/2015, 34/2018, 99/2019 i 48/2021)
Zakon o zateznoj kamati Repblike Srpske - ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske" broj 61/18)
Zakon Bosne i Hercegovine o izvršenju krivi─Źnih sankcija, pritvora i drugih mjera - ("Slu┼żbeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 22/2016 - pre─Źi┼í─çen tekst)
Zakona o ustupanju predmeta od strane MKSJ/ICTY Tu┼żilaštvu BiH i korištenju dokaza pribavljenih od strane MKSJ/ICTY u postupcima pred sudovima Bosne i Hercegovine - Integralni tekst sadr┼żi tekst Zakona o ustupanju predmeta od strane MKSJ/ICTY Tu┼żilaštvu BiH i korištenju dokaza pribavljenih od strane MKSJ/ICTY u postupcima pred sudovima Bosne i Hercegovine („Slu┼żbeni glasnik BiH“, broj 61/04), i zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustupanju predmeta od strane MKSJ/ICTY Tu┼żilaštvu BiH i korištenju dokaza pribavljenih od strane MKSJ/ICTY u postupcima pred sudovima Bosne i Hercegovine („Slu┼żbene glasnik BiH“, br. 46/06, 53/06, 76/06).
Zakon o izvršnom postupku Federacije BiH - ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", br. 32/2003, 52/2003 - ispr., 33/2006, 39/2006 - ispravka, 39/2009, 35/2012 i 46/2016 i "Slu┼żbeni glasnik BiH", br. 42/2018 - odluka Ustavnog Suda)
Zakon o izvršnom postupku Republike Srpske - Integralni tekst Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 59 od 18. jula 2003, 85/03, 64/05, 118/07, 29/10, 57/12, 67/2013, 98/2014, 5/2017 - odluka US, 58/2018 - rješenje US BiH i 66/2018)
Zakon o izvršnom postupku Br─Źko Distrikta BiH - Slu┼żbeni glasnik Br─Źko Distrikta Bosne i Hercegovine, br. 39/2013, 47/2017 i 2/2021)
Zakon o parni─Źnom postupku Federacije BiH - Integralni tekst sadr┼żi tekst Zakona o parni─Źnom postupku („Slu┼żbene novine Federacije BiH“, broj 53/03), koji je stupio na snagu 5.11.2003. g. i zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parni─Źnom postupku („Slu┼żbene novine Federacije BiH“, br. 73/05, 19/06).
Zakon o parni─Źnom postupku Republike Srpske - ("Slu┼żbeni glasnik RS", br. br. 58/2003, 85/2003, 74/2005, 63/2007, 105/2008 - odluka Ustavnog Suda, 45/2009 - odluka US, 49/2009, 61/2013 i 109/2021 - odluka Ustavnog suda)
Zakon o izmirenju obaveza na osnovu ra─Źuna stare devizne štednje u FBiH - ("Slu┼żbene. novine FBiH", 62/2009, 42/2011, 91/2013, 101/2016 i 57/2020)
Zakon o za┼ítiti i dobrobiti ┼żivotnja - ("Slu┼żbeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 25/2009 i 9/2018)
Zakona o upravnom postupku Federacije BiH - Integralni tekst - („Slu┼żbeni novine Federacije BiH“, br. 2/1998, 48/1999 i 61/2022).
Zakona o upravnim sporovima Federacije BiH - („Slu┼żbene novine Federacije BiH“, broj 11/05).
Zakon o vanparni─Źnom postupku Federacije BiH - Integralni tekst („Slu┼żbene novine FBiH“, br. 2/1998, 39/2004, 73/2005 i 80/2014 - dr. zakon i 11/2021)
Zakon o vanparni─Źnom postupku Republike Srpske - ("Slu┼żbeni glasnik RS", broj: 36/09 i 91/16)
Zakon o parni─Źnom postupku Br─Źko Distrikta Bosne i Hercegovine - (Slu┼żbeni glasnik Br─Źko Distrikta br. 28/2018 i 06/2021)
Zakon o oru┼żju i municiji u Br─Źko distriktu BiH - ("Slu┼żbeni glasnik Br─Źko distrikta BiH", broj 39/11, 2/12 i 6/13)
Zakon o kontroli vanjskotrgovinskog prometa oru┼żja, vojne opreme i robe posebne namjene - ("„Slu┼żbeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 53/16 od 22. jula 2016.)
Zakon o kontroli vanjskotrgovinskog prometa robe dvojne namjene - („Slu┼żbeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 53/16 od 22. jula 2016)
Zakon o postupku zaklju─Źivanja i izvršavanja me─Ĺunarodnih ugovora
Zakon o osnovama bezbjednosti saobra─çaja na putevima u BiH - (“Slu┼żbeni glasnik BiH” , broj: 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17 i 9/18)
Zakon o cestama Federacije BiH - (“Slu┼żbene novine Federacije BiH", broj 12/10, 16/2010 - ispravak i 66/2013)
Zakon o cestama Kantona Sarajevo - (Slu┼żbene novine Kantona Sarajevo, broj 1/22)
Zakon o komunalnim taksama Kantona Sarajevo - (Slu┼żbene novine Kantona Sarajevo,broj 8/22 od 24.2.2022.)
Zakon o obaveznim osiguranjima u saobra─çaju FBiH - (┬źSlu┼żbene novine Federacije BiH┬╗, broj 57/20 i 103/2021)
Zakon o Visokom Sudskom i Tu┼żila─Źkom Vije─çu Bosne i Hercegovine - („Slu┼żbeni glasnik BiH“ - Integralni tekst br. 25/2004, 93/2005 i 48/2007)
Zakon o namje┼ítenicima u organima dr┼żavne slu┼żbe u Federaciji BiH - ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", br. 49/2005, 45/2010 i 103/2021)
Zakon o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini - Slu┼żbeni glasnik BiH broj 32/10
Porodi─Źni zakon Federacije BiH - Integralni tekst sadr┼żi tekst ZAKON o izmjenama i dopunama Porodi─Źnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine «Slu┼żbene novine Federacije BiH», broj 31/14 (23.4.2014.))
Porodi─Źni zakon Republike Srpske

Porodi─Źni zakon Republike Srpske integralni tekst - «Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske broj: 54/2002, 41/2008 i 63/2014)

Porodi─Źni zakon Br─Źko Distrikta BiH
Porodi─Źni zakon SR BiH iz 1979g
Zakon o naslje─Ĺivanju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Slu┼żbene novine Federacije BiH“ broj 80/14)

Zakon o naslje─Ĺivanju Bosne i Hercegovine

Zakon o naslje─Ĺivanju Republike Srpske - ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br. 1/2009, 55/2009 - ispravka i 91/2016, 28/2019 - odluka Ustavnog Suda i 82/2019)
Zakon o naslje─Ĺivanju Br─Źko distrikta Bosne i Hercegovine - ("Sl. glasnik Br─Źko distrikta BiH", br. 36/2017)
Zakon o konkurenciji BiH - Slu┼żbeni glasnik BiH br. 48/05, 76/07 i 80/09

Zakon o udru┼żenjima i fondacijama Bosne i Hercegovine - Pre─Źiš─çeni tekts iz 2017g.

Zakon o zaštiti od nasilja u porodici Federacije Bosne i Hercegovine (Slu┼żbene novine FBiH», broj 20/13 i 75/2021)
Zakon o zaštiti od nasilja u porodici Republike Srpske - Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske 102/12, 108/2013, 82/2015 i 84/19).
Zakon o zaštiti od nasilja u porodici Br─Źko distrikt BIH - ("Slu┼żbeni glasnik Br─Źko distrikta BiH", br. 7/2018)
Zakon o vlasni─Źko-pravnim odnosima Federacije Bosne i Hercegovine
Zakon o zemljišnim knjigama Federacije Bosne i Hercegovine
Zakon o premjeru i katastru zemljišta
Zakon o gra─Ĺevinskom zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine
Zakon o ure─Ĺenju prostora i gra─Ĺenju Republike Srpske - «("Slu┼żbeni glasnik RS", br. 40/2013, 2/2015 - odluka US, 106/2015, 3/2016 - ispr. i 104/2018 - odluka Ustavnog Suda)
Zakon o elektronskom potpisu u Bosni i Hercegovini
Zakon o elektronskom dokumentu FBiH - «Slu┼żbene novine Federacije BiH», broj 55/13 od 17.7.2013.
Zakon o elektronskom dokumentu RS - «Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske», broj 116/15
Zakon o elektronskom potpisu RS - «Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske», broj 116/15
Zakon o Notarima Federacije Bosne i Hercegovine
Tarifa o nagradama i naknadama notara FBiH (Slu┼żbene novine Federacije BiH, broj 40/21 od dana: 21.05.2021g.)
Tarifa o nagradama i naknadama notara FBiH
Zakon o Notarima Br─Źko Distrikta ("Slu┼żbeni glasnik Br─Źko Distrikta BiH" br. 9/2003 i 17/2006)
Zakon o Notarima Republike Srpske - pre─Źiš─çen tekst 2019
Zakon o notarskoj slu┼żbi u Republici Srpskoj - ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br. 28/2021 od 31.03.2021g)
Zakon o pravobranilaštvu Bosne i Hercegovine
Zakon o federalnom pravobranilaštvu
Zakon o premjeru i katastru nekretnina SR BiH
Zakon o premjeru i katastru Republike Srpske - "Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske" broj ", br. 6/2012, 110/2016, 22/2018 - odluka US, 62/2018 i 95/2019 - odluka Ustavnog Suda)
Zakon o slu┼żbenicima i namještenicima u pravosu─Ĺu Br─Źko Distrikta Bosne i Hercegovine
Zakon o Advokaturi Republike Srpske- Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske 30/07 Objavljeno 20.04.2007
Zakon o Advokaturi Republike Srpske- Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske 80/15 Objavljeno 10.09.2015
Zakon o advokatskoj djelatnosti u Br─Źko distriktu Bosne i Hercegovine
Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad advokata Republike Srpske BiH/ Advokatska tarifa RS

Kodeks etike advokata advokatske komore Republike Srpske

Disciplinski pravilnik advokatske komore Federacije BiH

Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti advokata Republike Srpske

Zakon o rjesavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja ("Slu┼żbeni list Socijalisticke Federativne Republike Jugoslavije", br. 43/1982, 72/1982)
Zakon o podsticanju razvoja malih i srednjih preduze─ça RS („Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske“, broj: 64/02, 34/06 i 119/08)
Zakon o javnom redu Republike Srpske („Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske“, broj: 11/15 i 58/2019)

Zakon o razvoju malih i srednih preduze─ça RS („Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske“, 50/2013, 56/2013 - ispr. i 84/2019)

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju Republike Srpske ("Slu┼żbeni glasnik RS", br. 134/2011, 82/2013, 96/2013 - odluka US, 103/2015, 111/2021, 15/2022 i 132/2022)
Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju Federacije BiH ("Slu┼żbene novine FBiH" br. 13/2018 i 93/2019 - odluka US i 90/2021)
Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju Federacije BiH ("Slu┼żbene novine FBiH" br. 29/98, 49/00, 32/01, 29/03, 73/05, 59/06, 4/09)
Zakon o dobrovoljnim penzijskim fondovima ("Slu┼żbene novine FBiH" broj 104/16 od 30.12.2016.)
Zakon o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", broj 42/09, 109/2012, 86/2015, 30/2016 i 96/2021)
Zakon o radu FBiH (pre─Źiš─çeni tekst - “Slu┼żbene novine Federacije BiH” br. 43/99, 32/00 i 29/03)
Zakon o mirnom rje┼íavanju radnih sporova Federacije BiH ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", broj 49/21 od 23.6.2021)
Zakon o vije─çu uposlenika FBiH “Slu┼żbene novine Federacije BiH” br. 38/2004)
Zakon o zdravstvenom osiguranju FBiH ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", br. 30/1997, 7/2002, 70/2008, 48/2011, 100/2014 - odluka US, 36/2018 i 61/2022)
Zakon o zdravstvenom osiguranju RS ("Slu┼żbeni glasnik RS", 18/1999, 51/2001, 70/2001, 51/2003, 57/2003 - ispr.,17/2008, 1/2009, 106/2009, 39/2016 - odluka Ustavnog Suda, 110/2016, 94/2019, 44/2020 i 37/2022)
Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju Republike Srpske ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", broj: 93/2022 i 132/2022)
Zakon o zdravstvenoj zaštiti FBiH ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", br. 41/10 i 75/2013)
Op─çi kolektivni ugovor za teritoriju FBiH ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", br. 54/05, 62/08)
Zakon o štrajku FBiH (“Slu┼żbene novine Federacije BiH” br. 14/2000)
Zakon o štrajku zaposlenih u institucijama BiH („Slu┼żbeni glasnik BiH“ broj 41/16 od 3.06 2016. )
Zakon o poreznoj upravi FBiH (SL. Novine FBiH br. 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13, 71/14, 91/15 i 44/2022)
Zakon o porezu na dobit FBiH (Slu┼żbene novine FBIH br. 97 od 31.12.2007., 14/08, 39/09)
Zakon o porezu na dobit Republike Srpske (Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske broj: 94/15 i 1/17)
Zakon o porezu na dobit Br─Źko distrikt BIH ("Sl. glasnik Br─Źko distrikt BiH", br. 17/2022 - pre─Źi┼í─çen tekst i 38/2022)
Zakon o odgo─Ĺenom pla─çanju poreskog duga RS (Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske broj: 94/15 i 28/2021)
Zakon o ra─Źunovodstvu i reviziji Republike Srpske (Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske broj: 94/15 i 78/2020)
Zakon o fiskalizaciji Republike Srpske ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br. 15/22 od 03.03.2022)
Zakon o fiskalnoj odgovornosti u Republici Srpskoj (Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske broj: 94/15)
Zakon o porezu na dohodak FBiH (''Slu┼żbene novine Federacije BiH'', br. 10/08 i 9/10, 44/11)
Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dohodak Federacije BiH (''Slu┼żbene novine Federacije BiH'', br. 48/2021, 77/2021, 20/2022 i 57/2022)
Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dobit FBiH (''Slu┼żbene novine Federacije BiH'', br. 88/2016, 11/2017, 96/2017, 94/2019, 87/2020 i 33/2022)
Pravilnik o kontnom okviru i sadr┼żaju konta za privredna dru┼ítva FBiH ("Slu┼żbene novine Federacije BiH, broj 81/21 od 11.10.2021.g.)
Zakon o porezu na dohodak Republike Srpske (''Slu┼żbni glasnik Republike Srpske'', br. 60/2015, 5/2016 - ispr., 66/2018, 105/2019, 123/2020, 49/2021, 119/2021 56/2022)
Zakon o porezu na nepokretnosti Republike Srpske (''Slu┼żbni glasnik Republike Srpske'', br. 91/15)
Zakon o porezu na dohodak Br─Źko distrikt BiH (''Slu┼żbeni glasnik Br─Źko distrikt BiH'', br. 60/2010, 14/2017, 24/2020 i 21/2022)
Zakon o porezu na nekretnine Br─Źko distrikt BiH ("Sl. glasnik Br─Źko distrikta BiH", br. 27/2007 i 52/2018)
Zakon o porezu na dodanu vrijednost FBiH (“Slu┼żbeni glasnik BiH” br.9/05, 35/05 i 100/08)
Zakon o porezu na dodanu vrijednost BiH
Pravilnik o primjeni Zakon o porezu na dodanu vrijednost BiH (Slu┼żbeni glasnik BIH br. 93/05, 21/06, 60/06, 06/07,100/07, 35/08, 65/10)
Zakon o doprinosima FBiH (Slu┼żbene novine FBiH 35/1998, 54/2000, 16/2001, 37/2001, 48/2001 - dr. zakon, 1/2002, 17/2006, 14/2008, 91/2015, 104/2016, 34/2018, 99/2019 i 4/2021)
Zakon o doprinosima Republike Srpske ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", 114/2017, 112/2019, 49/2021, 119/2021, 56/2022 i 132/2022))
Zakon o deviznom poslovanju FBiH (Slu┼żbene novine FBIH br. 47 od 04/08/2010)
Zakon o deviznom poslovanju Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 96/2003, 123/2006, 92/2009, 20/2014 i 20/2018)
Zakon o deviznom poslovanju Br─Źko distrikta BiH ("Slu┼żbeni glasnik Br─Źko distrikta BiH", br. 23/2016)
Zakon o javnoj imovini u Br─Źko distrikt BiH ("Slu┼żbeni glasnik Br─Źko distrikta BiH", br. 26/2021 i 36/2022)
Odluka o iznošenju strane gotovine i ─Źekova ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", broj 47/10 i 38/2017)
Odluka o na─çinu i uvjetima naplate za rezidente i nerezidente ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", broj 47/10)
Odluka o pla─çanju, naplati i prijenosu u devizama ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", broj 47/10)
Odluka o uvjetima i na─çinu obavljanja mjenja─Źkih poslova
Zakon o ra─Źunovodstvu i reviziji BiH (Slu┼żbeni glasnik BiH 42/04)
Zakon o ra─Źunovodstvu i reviziji FBiH (Slu┼żbene novine FBIH 15/2021)
Zakon o ra─Źunovodstvu i reviziji FBiH (Slu┼żbene novine FBIH 83/09)
Zakon o unutrašnjoj trgovini FBiH (Slu┼żbene novine FBiH 40/10 i 79/17)
Zakon o radu Republike Srpske („Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske“, 1/2016, 66/2018, 91/2021 - odluka US i 119/2021))
Zakon o radu Br─Źko Distrikta BiH („Slu┼żbeni glasnik Br─Źko distrikta BiH” brojevi 08/03, 33/04 i 29/05)
Zakon o rudarstvu Republike Srpske ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske",br. 62/18)
Zakon o rudarstvu RS ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske",br.10/95,18/95, 10/98, 63/02, 69/02 i 86/03)
Zakon o rudarstvu FBiH
Zakon o sto─Źarstvu FBiH ("Slu┼żbene novine Federacije BiH», broj 66/13 /28.8.2013./)
Zakon o sto─Źarstvu Republike Srpske ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske», broj 44/15)
Zakon o đłedinstvenom registru taksi i naknada u Federaciji BiH ("┬źSlu┼żbene novine Federacije BiH┬╗, broj 24/21 /26.3.2021.)
Zakon o za┼ítiti okoli┼ía Federacije BiH (Slu┼żbene novine Federacije BiH, broj 15/21 )
Zakon o elektri─Źnoj energiji RS („Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske“, broj: 66/02; 29/03; 86/03; 111/04; 60/07; 114 /07)
Zakon o elektri─Źnoj energiji u FBiH („Slu┼żbene novine Federacije BiH br: 66/2013, 94/2015, 54/2019, 1/2022 i 61/2022)
Zakon o energetskoj efikasnosti Federacije BiH («Slu┼żbene novine Federacije BiH», broj 22/17 (24.3.2017.)
Zakon o energetskoj efikasnosti RS („Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske“, broj: 59/13)
Zakon o obnovljivim izvorima energije Republike Srpske ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br. 15/22 od 03.03.2022)
Zakon o zaštiti ┼żivotne sredine RS(''Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske'', broj: 53/02, 109/05 i 70/2020)
Zakon o veterinarstvu u Republici Srpskoj (''Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske'', broj: 75/2017)
Zakon o transfuzijskoj djelatnosti (''Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske'', broj: 44/15)
Zakon o stvarnim pravima Republike Srpske (integralni tekst - ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br. 124/2008, 3/2009 - ispr., 58/2009, 95/2011, 60/2015, 18/2016 - odluka Ustavnog suda, 107/2019 i 1/2021 - odluka Ustavnog suda)

Zakon o stvarnim pravima Republike Srpske i Zakon o izmjenama i dop. zakona o stvarnim pravima RS

Zakon o stvarnim pravima Federacije BiH (Slu┼żbene novine Federacije BiH br: 66/13 i 100/13)
Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Br─Źko distrikta BiH ("Slu┼żbeni glasnik Br─Źko Distrikta BiH", br. 11/2001, 8/2003, 40/2004, 19/2007 i 26/2021)
ORJENTACIONI KRITERIJI i iznosi za utvr─Ĺivanje visine pravi─Źne nov─Źane naknade nematerijalne štete ('Na sjednici Gra─Ĺanskog odjeljenja Vrhovnog suda Federacije BiH odr┼żanoj dana 27.01.2016 g. razmatrani su i prihva─çeni)
Zakon o hraniteljstvu Federacije BiH (''Slu┼żbene novine FBiH'', broj 19/2017 i 52/2022)
Zakon o Agenciji za osiguranje u Bosni i Hercegovini (''Slu┼żbeni glasnik Bosne i Hercegovine'', broj: 12/2004)
Zakon o društvima za osiguranje u privatnome osiguranju (''Slu┼żbene novine FBiH”, br. 24/05 i 36/10)
Zakon o obaveznim osiguranjima u saobra─çaju RS (“Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske”, br. 82/15 i 78/2020)
Zakon o osiguranju imovine i lica FBiH
Zakon o posredovanju u privatnome osiguranju ("Slu┼żbene novine FBiH”, br: 22/2005, 8/2010 i 30/2016)
Zakon o osiguranju Federacije BIH ("«Slu┼żbene novine Federacije BiH», broj 23/17 (29.3.2017.)
Zakon o društvima za osiguranje RS (''Sl. glasnik Republike Srpske br. 17/05, izmjene u br. 01/06 i 64/06)
Zakon o izmjenama i dopunama zakona o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ostalim obaveznim osiguranjima od odgovornosti RS (''Sl. glasnik Republike Srpske" br. 12/09)
Zakon o posredovanju u osiguranju RS ("Sl. glasnik Republike Srpske" br. 17/05, izmjene u br. 64/06)
Zakon o tr┼żištu vrijednostnih papira FBiH („Slu┼żbene novine Federacije BiH“ broj 85/2008, 109/2012, 86/2015 i 25/2017)
Zakon o investicijskim fondovima FBiH („Slu┼żbene novine Federacije BiH“ broj 85/08 i 25/17)
Zakon o investicionim fondovima RS ("Slu┼żbeni glasnik RS", br. 92/2006, 82/2015, 94/2019 i 64/2022)
Zakon o ste─Źajnom postupku FBiH („Slu┼żbene novine Federacije BiH“ br: 29/03, 33/04, 42/06, 4/17 i odluka Ustavnog suda 52/2018)
Zakon o ste─Źaju FBiH ("Slu┼żbene novine Federacije BiH, broj 53/21 od 07.07.2021g))
Zakon o ste─Źajnom postupku RS („Slu┼żbeni glasnik RS“ br. 67/02; 77/02; 38/03; 96/03; 68/07; 12/10 i 16/10)
Zakon o ste─Źaju Republike Srpske („Slu┼żbeni glasnik RS“ br. 16/16; od 11.02.2016)
Zakon o preuzimanju dioni─Źkih društava FBiH
Zakon o preuzimanju dioni─Źkih društava FBiH(„Slu┼żbene novine Federacije BiH“ br: 77/15 od 07.10.2015.
Zakon o privrednim društvima Federacije BiH - (“Slu┼żbene novine Federacije BiH”, br. 81/15 i 75/21)
Zakon o privrednim društvima Federacije BiH - Neslu┼żbeni pre─Źiš─çeni tekst ( stari: “Slu┼żbene novine Federacije BiH”, br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 07/09, 75/13)
Zakon o likvidacinom postupku FBiH («Slu┼żbene novine Federacije BiH», broj 29/03)
Zakon o likvidacinom postupku Republike Srpske («Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske», broj 82/19)
Zakon o likvidacinom postupku Republike Srpske («Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske», broj 64/02)
Zakon o privatizaciji preduze─ça FBiH («Integralni tekst»)
Zakon o reviziji privatizacije dr┼żavnog kapitala u privrednim društvima i bankama (Slu┼żbene novine Federacije BiH», broj 55/12 od 27.6.2012.)
Zakon o utvr─Ĺivanju i realizaciji potra┼żivanja gra─Ĺana u postupku privatizacije («Integralni tekst»)
Zakon o po─Źetnom bilansu stanja preduze─ça i banaka FBiH («Integralni tekst»)
Zakon o privrednim društvima Republike Srpske ("Sl. glasniku RS", br. 127 od 31.12.2008, 58/09, 100/11, 67/13, 100/2017 i 82/2019).
Okvirni Zakon o registraciji poslovnih subjekata u BiH, (Slu┼żbeni glasnik BiH br. 42/04)
Zakona o politici direktnih stranih ulaganja BiH (Slu┼żbeni glasnik BiH br. broj 17/98, 13/03, 48/10 i 22/2015
Zakon o stranim ulaganjima Federacije BiH („Slu┼żbene novine FBiH“ broj 61/01, 50/03 i 77/15)
Zakon o stranim ulaganjima Republike Srpske (Slu┼żbeni glasnik RS broj 21/18 od 19.03.2018)
Zakon o stranim ulaganjima Republike Srpske (Slu┼żbeni glasnik RS broj 25/02 i 24/04, 52/11 i 68/13)
Zakon o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji BiH, (Slu┼żbene novine FBiH br. 27/05 68/05, 43/09, 63/14, 32/2019 - odluka Ustavnog Suda i 85/2021)
Zakon o pla─çama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine (Slu┼żbeni glasnik BiH br: 50/2008, 35/2009, 75/2009, 80/2010 - odluka US, 32/2012, 42/2012, 50/2012, 32/2013, 87/2013, 75/2015, 88/2015, 16/2016, 94/2016, 72/2017, 25/2018, 32/2020, 65/2020 i 59/2022)
Zakon o pla─çama i naknadama u organima vlasti Federacije BiH (Slu┼żbene novine FBiH br. 45/2010, 111/2012, 20/2017 i 22/2019 - odluka Ustavnog Suda)
Zakon o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj (Slu┼żbeni glasnik RS broj 67/13, 15/16 i 84/2019)
Zakon o registraciji poslovnih subjekata u Br─Źko distriktu BiH (Slu┼żbeni gl. Br─Źko distrikt BiHbr. 11/2020)
Zakon o pravnim licima koje osniva Br─Źko distrikt (Slu┼żbeni gl. Br─Źko distrikt BiH broj br. 10/2002, 19/2007, 2/2008, 3/2019, 30/2020, 10/2022 i 30/2022)
Zakon o APIF Republike Srpske (Slu┼żbeni glasnik RS br. 96 od 27. oktobra 2005, 74/10, 68/13)
Zakon o klasifikaciji djelatnosti u BiH, (Slu┼żbeni glasnik BiH br. 76/06, 100/2008 i 32/2010)
Zakon o metrologiji u Republici Srpskoj ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br. br. 132/22)
Zakon o izmjenama Zakona o klasifikaciji djelatnosti u BiH, (Slu┼żbeni glasnik BiH br. 32/10)
Uredba o klasifikaciji djelatnosti Republike Srpske (Slu┼żbeni glasnik RS br. br. 8/2014)
Zakon o klasifikaciji djelatnosti u Br─Źko Distrikt, (Slu┼żbeni glasnik BD br. 59/2010 i 11/2020)
Zakon o izmjenama Zakona o klasifikaciji djelatnosti u BD, (Slu┼żbeni glasnik Br─Źko Distrikt br. 59/10)
Informacija o novoj klasifikaciji djelatnosti BiH
Odluka o klasifikaciji djelatnosti BiH 2010, (Slu┼żbeni glasnik BiH br. 47/10)
Klasifikacija djelatnosti BiH 2010, (Slu┼żbeni glasnik BiH br. 59/10)
Uredba o klasifikaciji djelatnosti Republike Srpske, (Slu┼żbeni glasnik RS br. 119/10)
Klasifikacija djelatnosti sa opisima za Republiku Srpsku
Zakon o Ustavnom sudu Republike Srpske ("Slu┼żbeni glasnik RS" broj 104/11)
Zakon o volontiranju RS ("Slu┼żbeni glasnik RS" broj 89 / 13)
Zakon o uslugama RS ("Slu┼żbeni glasnik RS" broj 89 / 13)
Zakon o javnim putevima RS ("Slu┼żbeni glasnik RS" broj 89 / 13 i 83/2019)
Klasifikacija – Skra─çena lista naziva djelatnosti za Republiku Srpsku
Obrazac prijave za registraciju poslovnih subjekata u Bosni i Hercegovini
Zakon o mati─Źnim knjigama Federacije BiH ("Slu┼żbene novine FBiH" broj 37/12 i 80/14)
Zakon o mati─Źnim knjigama Republike Srpske ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske" broj 111/09 i 43/13 i 66/18)
Zakon o mati─Źnim knjigama Br─Źko distrikta BiH ("Slu┼żbeni glasnik Br─Źko distrikta BiH" broj 58/11)
Uputstvo o na─Źinu vo─Ĺenja mati─Źnih knjiga FBiH ("Slu┼żbeni glasnik Federacije BiH" broj 51/13, 55/2013, 82/2013 i 6/2015)
Zakon o li─Źnom imenu FBiH, ("Slu┼żbene novine FBiH" broj 7/12)
Zakon o za┼ítiti i o─Źuvanju ─çirilice ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske broj: 63/22)
Zakon o li─Źnom imenu Republike Srpske, ("Slu┼żbeni glasnik RS" broj 82/19)
Zakon o spre─Źavanju pranja novca i finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti , (Sl. glasnik BiH, br. 53/09)
Zakon o stomatološkoj djelatnosti FBIH (Slu┼żbene novine Federacije BiH», broj 37/12 (03.05.2012.)
Zakon o vinu FBiH («Slu┼żbene novine Federacije BiH», broj 55/12 (27.06.2012.)
Zakon o volontiranju FBiH («Slu┼żbene novine Federacije BiH», broj 110/12 (21.12.2012.)
Zakon o volontiranju Br─Źko distrikt ("Slu┼żbeni glasnik Br─Źko distrikta BiH", br. 34/2018)
Zakon o zapošljavanju stranaca FBiH
Zakon o lije─Źništvu FBiH, «Slu┼żbene novine Federacije BiH», broj 56/13 /17.07.2013./
Zakon o lije─Źenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom FBIH «Slu┼żbene novine Federacije BiH», broj 59/2018 i 44/2022)
Zakon o igrama na sre─çu (Slu┼żbene novine Federacije BiH», broj 48/15)
Zakon o igrama na sre─çu Republike Srpske (Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske», broj 22/19 i 131/2020)
Zakon o bankama Federacije BiH ("«Slu┼żbene novine Federacije BiH», broj 27/17 (12.4.2017.)
Zakon o bankama u Br─Źko Distriktu Bosne i Hercegovine ("Slu┼żbeni glasnik Br─Źko distrikta BiH", br. 5/2003, 19/2007 i 3/2022)
Zakon o bankama FBiH ("Sl. nov. FBiH" broj 39/98, 32/00, 48/01, 27/02, 41/02, 58/02, 13/03, 19/03 i 28/03)
Zakon o bankama Republike Srpske ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", broj 4/2017, 19/2018 - ispravka i 54/2019)
Zakon o mikrokreditnim organizacijama FBiH (“Slu┼żbene novine Federcije BiH”, br. 9/96, 27/98, 20/00- visoki predstavnik (45/00 - potvrda Parlament), 58/02 - visoki predstavnik, 13/03 - visoki predstavnik, (19/03- potvrda Parlament), 47/06 - visoki predstavnik, 59/06, 48/08, 34/12 i 77/12)

Zakon o lizingu FBiH («Slu┼żbene novine FBiH broj 85 od 26.12.2008. g.) i Zakon o dopuni zakona o lizingu i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lizingu FBiH («Slu┼żbene novine FBiH broj 104/16 od 30.12.2016.)

Zakon o unutrašnjem platnom prometu FBiH (Slu┼żbene novine Federacije BiH», broj 48/15, 79/2015, i 4/2021)
Zakon o unutra┼ínjem platnom prometu Republike Srpske (Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske broj: 52/2012, 92/2012, 58/2019 i 38/2022)
Zakon o agenciji za bankarstvo FBiH («Slu┼żbene novine Federacije BiH», broj 75/17 (04.10.2017 )
Zakon o agenciji za bankarstvo FBiH («Slu┼żbene novine Federacije BiH», broj 111/12 /26.12.2012. )
Zakon o agenciji za bankarstvo RS («Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske broj 59/13 )
Zakon o tr┼żištu hartija od vrijednosti Republike Srpske (integralni tekst iz 2022g)
Zakon o agenciji za za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH
Zakon o osiguranju depozita u bankama Bosne i Hercegovine (Stari - "Sl. Glasnik BiH broj 20/02, 18/05, 100/08, 75/09 i 58/13")
Zakon o osiguranju depozita u bankama Bosne i Hercegovine ("Slu┼żbeni glasnik BiH", br. 32/20)
Zakon o ─Źeku FBiH (Slu┼żbene novine Federacije BiH, br. 32/00 i 77/2015)
Zakon o mjenici FBiH (Slu┼żbene novine Federacije BiH, 32/00, 28/03)
Zakon o mjenici Republike Srpske (Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske 32 od 14.07.2001)
Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima FBiH - novi (Slu┼żbene novine Federacije BiH, broj 75/21 od 22.09.2021g)
Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima FBiH (Slu┼żbene novine FBiH, broj 35/09)
Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva FBiH (Slu┼żbene novine Federacije BiH, br 19/06) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Slu┼żbene novine FBiH, broj 25/09)
Zakon o vještacima Federacije BiH
Zakon o roditeljima njegovateljima u Federaciji Bosne i Hercegovine (Slu┼żbene novine Federacije BiH, broj 75/21 od 22.09.2021g)
Zakon o vještacima Republike Srpske
Zakon o arhivskoj gra─Ĺi i arhivu Bosne i Hercegovine
Zakon o upotrebi i zaštiti naziva Bosne i Hercegovine (Slu┼żbeni glasnik BiH, br: 30/03, 42/04, 50/08 i 76/11)
Zakon o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine (Slu┼żbeni glasnik Bosne i Hercegovine, br: 39/09)
Zakon o arhivskoj gra─Ĺi FBiH
Zakon o poljoprivrednim savjetodavnim slu┼żbama („Slu┼żbene novine FBiH“ broj 66/2013 i 25/2022)
Zakon o poljoprivrednom zemljištu FBiH („Slu┼żbene novine FBiH“ broj 52/09)
Zakon o poljoprivrednom zemljištu Republike Srpske (("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br. 93/2006, 86/2007, 14/2010, 5/2012 i 58/2019, "Sl. glasnik BiH", br. 16/2020 - odluka Ustavnog Suda BiH i "Sl. glasnik RS", br. 119/2021)
Zakon o poljoprivrednoj organskoj proizvodnji („Slu┼żbene novine FBiH“ broj 72/16)
Zakon o zaštiti prirode („Slu┼żbene novine FBiH“ broj 66/13 /28.8.2013./
Zakon o elektri─Źnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine
Zakon o naftnim derivatima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Slu┼żbene novine FBiH“ broj 52/14 /05.06.2014./
Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama Bosne i Hercegovine („Slu┼żbeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 100/13 od 23.12.2013)
Zakon o hemikalijama Federacije BiH (┬źSlu┼żbene novine Federacije BiH┬╗, broj 77/20 /23.10.2020./)
Austrijski gra─Ĺanski zakonik ( OGZ ) - Objavljen 01.juna.1811g.
Uredba o stalnim sudskim tuma─Źima FBiH
Pravilnik o uslovima, na─Źinu i postuku upisa na listu stalnih sudskih tuma─Źa u Br─Źko distrikt BiH
Zakon o geološkim istra┼żivanjima RS - (Slu┼żbeni glasnik RS broj: 110/13)
Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima Republike Srpske- (Slu┼żbeni glasnik RS broj: 118/21 od 28.12.2021)
Zakon o pla─çama i drugim naknadama u sudskim i tu┼żila─Źkim institucijama na nivou BiH - (Integralni tekst)
Zakon o platama i naknadama sudija i tu┼żilaca u Br─Źko distrikt BiH - (Integralni tekst)
Zakon o platama i naknadama sudija i tu┼żilaca u Republici Srpskoj - (Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske broj: 56/22)
Zakon o platama zaposlenih u institucijama pravosu─Ĺa Republike Srpske - (Slu┼żbeni glasnik RS broj: 66/2018, 54/2019, 105/2019, 49/2021, 119/2021 i 132/2022)
Zakon o platama zaposlenih u javnim slu┼żbama Republike Srpske - (Slu┼żbni glasnik Republike Srpske broj: 68/22 i 132/2022)
Zakon o platama zaposlenih u javnim slu┼żbama Republike Srpske - (stari - Slu┼żbeni glasnik RS broj: 31/14)
Zakon o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova RS - (Slu┼żbeni glasnik RS broj: 66/2018, 36/2019, 105/2019, 49/2021, 119/2021, 68/2022 i 132/2022)
Zakon o platama zaposlenih u organima uprave Republike Srpske - (Slu┼żbeni glasnik RS broj: 66/2018, 105/2019, 119/2021, 68/2022 i 132/2022)
Zakon o platama zaposlenih u oblasti kulture Republike Srpske - (Slu┼żbeni glasnik RS broj: broj: 11/2019, 105/2019, 49/2021, 119/2021, 68/2022 i 132/2022)
Zakon o platama zaposlenih u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda Republike Srpske - (Slu┼żbeni glasnik RS broj: 11/2019, 105/2019, 49/2021, 119/2021, 68/2022 i 132/2022)
Zakon o platama zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i ─Ĺa─Źkim domovima u Republici Srpskoj - (Slu┼żbeni glasnik RS broj: 11/2019, 105/2019, 49/2021,119/2021, 68/2022 i 132/2022)
Zakon o platama zaposlenih u oblasti prosvjete i kulture RS - (Slu┼żbeni glasnik RS broj: 31/14)
Zakon o poreskom postupku Republike Srpske - (Slu┼żbeni glasnik RS broj: 78/20 i 37/2022)
Zakon o poreskom sistemu Republike Srpske - (Slu┼żbeni glasnik RS broj: 62/17 i 110/2020 - odluka Ustavnog Suda)
Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju - (Slu┼żbeni glasnik RS broj: 62/17)
Zakon o postupku medijacije BiH - (Slu┼żbeni glasnik BiH broj: 37/04)
Zakon o materijalnoj podr┼íci porodicama s djecom u FBiH - (Slu┼żbene novine Federacije BiH, broj 52/22 )
Zakona o jedinstvenom mati─Źnom broju - (Slu┼żbeni glasnik BiH broj: 32/01, 63/08, 103/11, 87/13 i 84/2015)
Zakon o putnim ispravama BiH - (Slu┼żbeni glasnik BiH broj: 4/97, 1/99, 9/99, 19/01, 27/00, 32/00, 47/04, 53/07, 15/08, 33/08, 39/08 i 60/13)
Zakon o prebivalištu i boravištu dr┼żavljana Bosne i Hercegovine - (Slu┼żbeni glasnik BiH broj: br. 32/01, 56/08, 58/15)
Zakon o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH - ("Sl. glasnik BiH", br. 44/2003, 52/2004, 34/2007, 4/2008, 50/2008 - dr. zakon, 49/2009, 32/2013 i 91/2017)
Zakon o li─Źnoj karti dr┼żavljana BiH - (Slu┼żbeni glasnik BiH broj: 32/01, 16/02, 32/07, 53/07, 56/08 i 18/12)
Zakon o dr┼żavljanstvu BiH - (Slu┼żbeni glasnik BiH broj: «Slu┼żbeni glasnik Bosne i Hercegovine broj: 22/16 - integralni tekst)
Zakon o dr┼żavljanstvu FBiH - (Slu┼żbene novine Federacije BiH br. 43/01 i 22/09, 80/11)
Zakon o dr┼żavljanstvu Republike Srpske - ("Slu┼żbeni glasnik RS" br. 59/2014)
Zakon o azilu u Bosni i Hercegovini - ("Slu┼żbeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 11/16 od 19.02 2016.)
Zakon o polaganju pravosudnog ispita u Bosni i Hercegovini - ("Sl. glasnik BiH", br. 33/2004, 56/2008 i 62/2011)
Zakon o pravosudnom ispitu ispitu Federacije BiH - ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", br. 2/1995, 35/1998, 29/2003 i 43/2013)
Zakon o centralnoj evidenciji i razmjeni podataka BiH- (integralni tekst)
Zakon o pravosudnom ispitu u Republici Srpskoj - ("Slu┼żbeni glasnik RS" br: 58/16 i 82/2019)
Zakon o spre─Źavanju nasilja na sportskim priredbama RS - ("Slu┼żbeni glasnik RS" br: 106/15)
Zakon o hrani - ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske" br: 19/17 od 27.02.2017.g.)
Zakon o turizmu Republike Srpske - ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske" br: 45/17 od 18.05.2017.g.)
Zakon o ugostiteljstvu Republike Srpske - ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske" br: 45/17 od 18.05.2017.g.)
Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju - ("Slu┼żbeni glasnik RS" br: 41/18 od 25.05.2018.g.)
Zakon o osnovnom vaspitanju i obrazovanju - ("Slu┼żbeni glasnik RS" br: 44/17 od 16.05.2017.g.)
Zakon o obrazovanju odraslih Republike Srpske - ("Slu┼żbeni glasnik RS" br. 111/21 od 14.12.2021)
Zakon o dru┼ítvenom preduzetni┼ítvu Republike Srpske - ("Slu┼żbeni glasnik RS" br: br. 111/21 od 14.12.2021)
Zakon o upotrebi znakovnog jezika Republike Srpske - ("Slu┼żbeni glasnik RS" br: 62/18.g.)
Zakon o ┼żeljeznicama Republike Srpske - ("Slu┼żbeni glasnik RS" br: 19/17 od 27.02.2017.g.)
Zakon o pravima branilaca i ─Źlanova njihovih porodica - ("Slu┼żbene novine FBiH 33/04, 56/05,70/07, 9/10, 90/17 i 29/2022)
Zakon o pravima branilaca i ─Źlanova njihovih porodica - ("Slu┼żbene novine FBiH broj 54/19 /31.7.2019.)
Zakon Br─Źko distrikata BiH o izboru i promjeni entitetskog dr┼żavljanstva - («Slu┼żbeni glasnik Br─Źko distrikta BiH» broj 32/09)
Zakon o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prepisa - (Slu┼żbeni list SRBiH broj: 37/1971, 39/75 i 42/89 )
Zakon o podsticajima u privredi Republike Srpske - («Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske», broj 52/19)
Zakon o pe─Źatima organa i institucija Republike Srpske - («Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske», broj 54/19)
Zakon o socijalnom stanovanju Republike Srpske - («Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske», broj 54/19)
Zakon o za┼ítiti potro┼ía─Źa u Republici Srpskoj (Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske broj: 6/2012, 63/2014, 18/2017 i 90/2021)
Zakon o ustanovama socijalne za┼ítite Federacije Bosne i Hercegovine - (Slu┼żbene novine Federacije BiH, broj 64/22)
Zakon o socijalnoj zaštiti Republike Srpske - («Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske», 37/2012, 90/2016 i 94/2019)
Zakon o osnovama socijalne za┼ítite, za┼ítite civilnih ┼żrtava rata i za┼ítite porodice sa djecom FBiH - ("Slu┼żbene novine FBiH", br. 36/1999, 54/2004, 39/2006, 14/2009, 7/2014 - rje┼íenje US BiH, 45/2016, 19/2017 - drugi zakon i 40/2018)
Zakon o uzurpacijama i dobrovolja─Źkim kompentencijama Republike Srpske - («Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske», 8/20)
Zakon o ubla┼żavanju negativnih ekonomskih posljedica FBiH - ("Slu┼żbene novine Federacije BiHÔÇť, broj 28/20)
Zakona o upravnoj inspekciji Republike Srpske - (Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske broj 99/20 od 13.10.2020g)
Zakon o za┼ítiti prava na sudjenje u razumnom roku Republike Srpske - (Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske broj 99/20 od 13.10.2020g)
Zakon o slobodnim zonama Republike Srpske - (Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske broj broj: 15/21 od 03.03.2021)
Zakon o sporazumnom vansudskom finansijskom restrukturiranju Republike Srpske - (Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske broj 99/20 od 13.10.2020g)
Zakon o posredovanju u prometu nekretnina FBiH - (Slu┼żbene novine Federacije BiH, broj 75/21 od 22.09.2021g)
Zakon o posredovanju u prometu nepokretnosti Republike Srpske - (Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske broj 99/20 od 13.10.2020g)
Zakon o sticanju statusa samostalnih umjetnika i samostalnog stru─Źnjaka u kulturi - (Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske broj 41/21 od 18.05.2021g)
Zakon o legalizaciji bespravno izgra─Ĺenih objekata u Republici Srpskoj - ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske" br: 62/2018 i 93/2022)
Zakon o muzejskoj djelatnosti Republike Srpske - (Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske broj 112/21 od 17.12.2021)
Zakon o apotekarskoj djelatnosti Federacije BiH - ("Slu┼żbene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br. 40/2010)
Zakon o apotekarskoj djelatnosti Republike Srpske ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br. 119/2008, 1/2012 i 33/2014)
Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo - (Slu┼żbene novine Kantona Sarajevo, broj 35/22, 44/22 i 55/22)
Zakon o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo - (Slu┼żbene novine Kantona Sarajevo, broj 36/22)
Zakon o audio-vizuelnim djelatnostima - (Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske broj 56/22)
Zakon o sudskim taksama Republike Srpske
Zakon o sudskim taksama Br─Źko distrikt BiH
Zakon o sudskim taksama Kantona Sarajevo
Zakon o administrativnim taksama Kantona Sarajevo
Zakon o sudskim taksama Tuzlanskog Kantona
Zakon o sudskim taksama Hercegova─Źko neretvanskog kantona
Zakon o sudskim taksama Unsko-sanskog Kantona
Zakon o sudskim taksama Srednjobosanskog kantona
Zakon o sudskim taksama Zeni─Źko-dobojskog kantona
Zakon o sudskim taksama pred sudom Bosne i Hercegovine
Pravilnik o unutrašnjem sudskom poslovanju Bosne i Hercegovine
Pravilnik o unutrašnjem sudskom poslovanju Republike Srpske
Pravilnik o unutra┼ínjoj organizaciji tu┼żila┼ítva Bosne i Hercegovine
Pravilnik o ulasku i boravku stranaca u BiH
Pravni pojmovi
 
 
Bankarsko pravo - u sudskoj praksi Bosne i Hercegovine
Stvarno pravo - u sudskoj praksi Bosne i Hercegovine
Stambeno pravo - u sudskoj praksi Bosne i Hercegovine
Parni─Źni postupak - u sudskoj praksi Bosne i Hercegovine
Porodi─Źno pravo - u sudskoj praksi BiH
Nasljedno pravo - u sudskoj praksi BiH
Testament - u sudskoj praksi BiH
Nadle┼żnost - u sudskoj praksi BiH
Ugovor o do┼żivotnom izdr┼żavanju u sudskoj praksi BiH
Privredno pravo - u sudskoj praksi BiH
Ugovori - Obligaciono pravo - u sudskoj praksi BiH
Obligaciono pravo - Op─çi dio - sudska praksa BiH
Naknada štete - Obligaciono pravo - sudska praksa BiH
Pravo osiguranja - Obligaciono pravo - sudska praksa BiH
Priznanje stranih sudskih odluka - u sudskoj praksi BiH
Eksproprijacija - u sudskoj praksi BiH
Radno pravo - u sudskoj praksi BiH
Razvod braka - u sudskoj praksi BiH
Upravno pravo - u sudskoj praksi BiH
Javne nabavke u sudskoj praksi BiH
Izvršni postupak - u sudskoj praksi BiH
Penziono pravo - u sudskoj praksi BiH
Krivi─Źno materijalno pravo - u sudskoj praksi BiH
Krivi─Źno procesno pravo - u sudskoj praksi BiH
Sudska praksa Br─Źko distrikt BiH 1/2
Sudska praksa Br─Źko distrikt BiH 2/2  
 
Evropska konvencija za zaštitu nacionalnih manjina
Evropska konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda
Konvencija o povlasticama i imunitetima Ujedinjenih Naroda od 13.05.1946.g.
Konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava iz 1961
Uredba o ratifikaciji Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava
Osnovni principi o nezavisnosti pravosu─Ĺa Ujedinjenih nacija
Preporuke Vije─ça Evrope o nezavisnosti, efikasnosti i ulozi sudija
Evropska povelja o statusu sudija

Kodeks sudijske etike i Kodeks tu┼żila─Źke etike

Konvencija o pravu djeteta
Konvencija Ujedinjenih nacija protiv korupcije
Evropska socijalna povelja
Evropska konvencija o ljudskim pravima i temeljnim slobodama
Op─ça deklaracija o pravima ─Źovjeka
Povelja Ujedinjenih Nacija
Evropska Povelja o u─Źeš─çu mladih u ┼żivotu na op─çinskom i regionalnom nivou
Evropska Povelja o lokalnoj samoupravi
Medjunarodna konvencija o spre─çavanju svih oblika rasne diskriminacije
Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije ┼żena (iz 1979.)
Opcioni protokol uz Konvenciju o eliminaciji svih oblika diskriminacije ┼żena
Konvencija protiv torture
Me─Ĺunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima
Me─Ĺunarodni pakt o gra─Ĺanskim i politi─Źkim pravima
Fakultativni Protokol uz me─Ĺunarodni pakt o gra─Ĺanskim i politi─Źkim pravima
Konvencija o smanjenju broja apatrida iz 1961.g.
Me─Ĺunarodna konvencija o zaštiti prava svih radnika migranata i ─Źlanova njihovih porodica
Konvencija o izdavanju izvoda iz mati─Źnjih knjiga na više jezika - od 8 septembra 1976
Konvencija o jednoobraznom zakonu o obliku me─Ĺunarodnog testamenta od 26. oktobra 1973.
Konvencija o sukobima zakona u pogledu oblika testamentarnih odredaba od 5. oktobra 1961.
Konvencija o me─Ĺunarodnom upravljanju ostavinama od 2. oktobra 1973
Konvencija o sudskoj nadle┼żnosti i izvršenju presuda u gra─Ĺanskim i trgova─Źkim stvarima od 27.09.1968.
Konvencija o priznanju i izvršenju inostranih arbitra┼żnih odluka od 10. juna 1958.
Konvencija o nadle┼żnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u bra─Źnim sporovima
Konvencija o zakonu koji se primenjuje na saobra─çajne nezgode od 4.maja 1970.
Konvencija o olakšanju me─Ĺunarodnog pristupa sudovima od 25.oktobra 1980.
Konvencija o gra─Ĺanskom postupku od 1.marta 1954.
Konvencija o pribavljanju u inostranstvu dokaza u gra─Ĺanskim i trgova─Źkim stvarima od 18. marta 1970.
Konvencija o dostavljanju u inostranstvu sudskih i vansudskih akata u gra─Ĺanskim i trgova─Źkim stvarima od 15. novembra 1965.
Konvencija o zastarjelosti potra┼żivanja u oblasti me─Ĺunarodne kupoprodaje robe
Evropska konvencija o obaveštenjima o stranom pravu od 7. juna 1968.
Konvencija o ostvarivanju alimentacionih zahtjeva u inostranstvu od 20. juna 1956.
Konvencija o rešavanju investicionih sporova izme─Ĺu dr┼żava i dr┼żavljana drugih dr┼żava od 18.marta 1965.
Evropska konvencija o dr┼żavljanstvu
Odabrane presude Evropskog suda za ljudska prava 1
Odabrane presude Evropskog suda za ljudska prava 2
Odabrane presude Evropskog suda za ljudska prava 3
Priznanje stranih javnih isprava u Bosni i Hercegovini
 
 
Sudska praksa Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu
Brogan i drugi protiv Ujedinjenog Kraljevstva aplikacije br. 11209/84, 11234/84, 11266/84 i 11386/85
Foks, Kembel i Hartli protiv Ujedinjenog Kraljevstva aplikacije br. 12244/86, 12245/86 i 12383/86
Lorenco Bozano protiv Republike Francuske aplikacije br. 9990/82
K. F. protiv Njema─Źke aplikacije br. 25629/94
Hini i Makginis protiv Republike Irske aplikacije br. 34720/97
Loles protiv Republike Irske
Edvards protiv Ujedinjenog Kraljevstva aplikacije br. 13071/87
Boner protiv Ujedinjenog Kraljevstva aplikacije br. 18711/91
Opuz protiv Turske aplikacije br. 33401/02
Jecius protiv Litvanije aplikacije br. 34578/97
S.B.C protiv Ujedinjenog Kraljevstva aplikacije br. 39360/98
Tiodor Kamasinski protiv Republike Austrije aplikacije br. 9783/82
Amosi Salibiaku protiv Republike Francuske aplikacije br. 10519/83
Heiko PREHN protiv Njema─Źke aplikacije br. 40451/06
D┼żozef Grejnd┼żer protiv Ujedinjenog Kraljevstva aplikacije br. 11932/86
E.B. protiv Francuske aplikacije br. 43546/02
A i drugi protiv Danske aplikacije br. 20826/92
Etore Artiko protiv Republike Italije aplikacije br. 6694/74
Slobodan Kostovski protiv Kraljevine Holandije aplikacije br. 11454/85
Saadi protiv Ujedinjenog Kraljevstva aplikacije br. 13229/03
Burdov protiv Rusije aplikacije br. 33509/04
Zeki Aksoj protiv Turske aplikacije br. 21987/93
Salman protiv Turske aplikacije br. 21986/93
Varnava i drugi protiv Turske
A. i drugi protiv Ujedinjenog Kraljevstva aplikacije br. 3455/05
Dorson protiv Holandije aplikacije br. 20524/92
Vitold Litva protiv Poljske aplikacije br. 26629/95
Schalk i Kopf protiv Austrije aplikacije br. 30141/04
Dragojevi─ç protiv Hrvatske aplikacije br. 68955/11
Odluka Evropkog suda za ljudska prava predmetu W. R. protiv Austrije
 
 
Sudska praksa Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na BiH
Radomir Stjepanovi─ç i Rajka Stjepanovi─ç Bosne i Hercegovine aplikacije br. 13207/12
Muslija protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 32042/11
─Éuri─ç i drugi protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 79867/12, 79873/12, 80027/12, 80182/12, 80203/12
Al Hamdani protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 31098/10
Avdi─ç i drugi protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 28357/11, 31549/11 i 39295/11
AL HANCHI protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 48205/09
Ališi─ç i drugi protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 60642/08
Bobi─ç protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 26529/10
─îoli─ç i drugi protiv Bosne i Hercegovine
─ćosi─ç i drugi protiv Bosne i Hercegovine
─Éoki─ç protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 6518/04
─Éuki─ç protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 4543/09
Halilovi─ç protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 23968/05
Had┼żi─ç i Sulji─ç protiv BiH aplikacije br. 39446/06 i 33849/08
Ignjeti─ç i drugi protiv BiH aplikacije br. 6179/08, 12453/10, 17809/10 i 17208/11
Jeli─Źi─ç protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 41183/02
Janji─ç i drugi protiv BiH aplikacije br. 29760/0 6, 48249/07, 4707/08 i 17792/10
Karanovi─ç Duško protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 39462/03
Kudi─ç protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 28971/05
Mago i drugi protiv Bosne i Hercegovine
Maktouf i Damjanovi─ç protiv Bosne i Hercegovine - od 18.juli.2013g. - odluka Ustavnog suda BiH koja je prethodila - AP 1785/06
Milisavljevi─ç protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 7435/04
Momi─ç i drugi protiv Bosne i Hercegovine
Murti─ç i ─ćerimovi─ç protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 6495/09
Pali─ç protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 4704/04
Pejakovi─ç i drugi protiv BiH aplikacije br. 337/04, 36022/04 i 45219/04
Pralica protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 38945/05
Rodi─ç Milorad i drugi protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 22893/05
Runi─ç i drugi protiv Bosne i Hercegovine
Sejdi─ç i Finci protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 27996/06 i 34836/06
Suljagi─ç protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 27912/02
Šekerovi─ç i Pašali─ç protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 5920/04 i 67396/09
Šobota-Gaji─ç Vera protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 27966/06
Toki─ç i drugi protiv BiH aplikacije br. 12455/04, 14140/05, 12906/06 i 26028/06
Tomi─ç i drugi protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 14284/08
Jusuf ALIBAŠI─ć protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 18478/08
Orlovi─ç i drugi protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 16332/18 od 01/10/2019
 
 
Odluke o dopuštenosti:
Ališi─ç protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 60642/08
Are┼żina protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 66816/09
Beri─ç Dušan protiv Bosne i Hercegovine
Boumediene i drugi protiv Bosne i Hercegovine
Destilacija PLC protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 11683/08
Halilovi─ç Ismet protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 21206/07
Halilovi─ç Mirsad protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 23968/05
Jankovi─ç Dušan protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 5172/03
Jeli─Źi─ç Ru┼ża protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 41183/02
Kalini─ç Dragan i Bilbija Milorad protiv BiH aplikacije br. 45541/04 i 16587/07
Kudumija i drugi protiv BiH aplikacije br. 28223/08, 56190/08 i 239/11
Luki─ç Spasoje protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 34379/03
Mirazovi─ç Dragan protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 13628/03
Prevljak i drugi protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 127/10
S.V i S.V protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 31989/06
Boban Šimši─ç protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 51552/10
Škobi─ç protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 16679/02
Višnjevac Milenko protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 2333/04
Zadri─ç Josip protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 18804/04
Presuda Ustavnog suda FBiH 15-10 Neustavnost zakona o notarima FBIH
Presuda Ustavnog suda FBiH U 22 / 16 Neustavnost zakona o notarima FBIH
Presuda Ustavnog suda FBiH AP 1634 / 18 Uknji┼żba vojne imovine na BiH sa RS
Odluka Ustavnog suda BiH U 4/21 od 27. 09. 2021. Neustavnost Zakon o šumama Republike Srpske
 
 
 
Stru─Źna publikacija:
Odabrana sudska praksa Evropskog suda za ljudska prava 2020. godine
Pregled prakse Evropskog suda za ljudska prava za 2015. godinu
Pregled prakse Evropskog suda za ljudska prava za 2014. godinu
Pojedina─Źna predstavka na osnovu Evropske konvencije o ljudskim pravima
Analiza radnog zakonodavstva u BiH
Zabrana diskriminacije prema Europskoj konvenciji o ljudskim pravima
Pravosu─Ĺe po mjeri djeteta u kontekstu krivi─Źnog prava
Pravo na slobodu i sigurnost li─Źnosti – ─Źlan 5. Evropske konvencije o ljudskim pravima
Vodi─Ź Vije─ça Evrope za dobru praksu u pogledu doma─çeg pravnog lijeka
Priru─Źnik o europskom antidiskriminacijskom pravu
Priru─Źnik za polaganje advokatskog ispita
Stru─Źna publikacija: Medunarodna pravna pomoc BiH I
Stru─Źna publikacija: Medunarodna pravna pomoc BiH II
Stru─Źna publikacija: Prirucnik za polaganje strucnog upravnog ispita
Stru─Źna publikacija: Prirucnik za izradu pravnih propisa
Jedinstvena pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine
Stru─Źna publikacija: Vodic kroz medijaciju u Bosni i Hercegovini
Stru─Źna publikacija: Da li ste upoznati sa Vasim pravima
Stru─Źna publikacija: Kako postupiti u slu─Źajevima nezakonitog odvo─Ĺenja i/ili zadr┼żavanja djeteta
Stru─Źna publikacija: Terminološki rje─Źnik europskih/evropskih integracija
Pristup sudskim predmetima putem interneta
Alternativno rješavanje sporova
Glavna rasprava i sudske odluke
Ispitivanje tu┼żbe i pripremno sudsko ro─Źište
Izrada presude u gra─Ĺanskim stvarima
Me─Ĺunarodna pravna pomo─ç u gra─Ĺanskim stvarima
Modul za naknadu štete
Radno zakonodavstvo Bosne i Hercegovine
Sudske mjere obezbdje─Ĺenja
Ugovori
Upravljanje sudskim postupkom
Vanparni─Źni postupak
Vanparni─Źni sudski postupak
Vanredni pravni lijekovi
┼Żalbeni sudski postupak i rasprava pred drugostepenim sudom
Izvršna i upravna oblast
Izvršna i vanparni─Źna oblast
Krivi─Źna oblast
Najva┼żnije odredbe Zakona o parni─Źnom postupku
Nosioci pravosudnih funkcija i društvo
Ravnopravnost spolova i Europska konvencija
Djeca u konfliktnim razvodima
Pravosu─Ĺe u Bosni i Hercegovini
Sudska praksa Br─Źko distrikt BiH 1/2
Sudska praksa Br─Źko distrikt BiH 2/2
 
 
 
VSTV BiH - godišnji izvještaji
Visoko Sudsko i Tu┼żila─Źko Vije─çe Bosne i Hercegovine - Godišnji izvještaj VSTV-a za 2004. g.
Visoko Sudsko i Tu┼żila─Źko Vije─çe Bosne i Hercegovine - Godišnji izvještaj VSTV-a za 2005. g.
Visoko Sudsko i Tu┼żila─Źko Vije─çe Bosne i Hercegovine - Godišnji izvještaj VSTV-a za 2006. g.
Visoko Sudsko i Tu┼żila─Źko Vije─çe Bosne i Hercegovine - Godišnji izvještaj VSTV-a za 2007. g.
Visoko Sudsko i Tu┼żila─Źko Vije─çe Bosne i Hercegovine - Godišnji izvještaj za 2008. god dio: 1 2 3 4 5 6 7 8
Visoko Sudsko i Tu┼żila─Źko Vije─çe Bosne i Hercegovine - Godišnji izvještaj VSTV-a za 2009. g.
Visoko Sudsko i Tu┼żila─Źko Vije─çe Bosne i Hercegovine - Godišnji izvještaj VSTV-a za 2010. g.
Visoko Sudsko i Tu┼żila─Źko Vije─çe Bosne i Hercegovine - Godišnji izvještaj VSTV-a za 2011. g.
Visoko Sudsko i Tu┼żila─Źko Vije─çe Bosne i Hercegovine - Godišnji izvještaj VSTV-a za 2012. g.
Visoko Sudsko i Tu┼żila─Źko Vije─çe Bosne i Hercegovine - Godišnji izvještaj VSTV-a za 2013. g.
Visoko Sudsko i Tu┼żila─Źko Vije─çe Bosne i Hercegovine - Godišnji izvještaj VSTV-a za 2014. g.
Visoko Sudsko i Tu┼żila─Źko Vije─çe Bosne i Hercegovine - Godišnji izvještaj VSTV-a za 2015. g.
Visoko Sudsko i Tu┼żila─Źko Vije─çe Bosne i Hercegovine - Godišnji izvještaj VSTV-a za 2016. g.
Visoko Sudsko i Tu┼żila─Źko Vije─çe Bosne i Hercegovine - Godišnji izvještaj VSTV-a za 2017. g.
Visoko Sudsko i Tu┼żila─Źko Vije─çe Bosne i Hercegovine - Godišnji izvještaj VSTV-a za 2018. g.
Visoko Sudsko i Tu┼żila─Źko Vije─çe Bosne i Hercegovine - Godišnji izvještaj VSTV-a za 2019. g.
Visoko Sudsko i Tu┼żila─Źko Vije─çe Bosne i Hercegovine - Godišnji izvještaj VSTV-a za 2020. g.
Desetlje─çe utemeljenja i rada Visokog sudskog i tu┼żila─Źkog vije─ça Bosne i Hercegovine

Ukratko o zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini:

Na kojem nivou postoje zakoni u Bosni i Hercegovini ?
Zakoni na nivou dr┼żave Bosne i Hercegovine, zatim entitetski zakoni a to su: Zakoni Federacije BiH, Zakoni Republike Srpske, zakoni Br─Źko distrikta BiH, zakoni na nivou Kantona.


Kako se donosi zakon na nivou Bosne i Hercegovine ?
Prijedlog zakona mo┼że podnijeti svaki poslanik/delegat, komisije domova, zajedni─Źke komisije oba doma, domovi, kao i Predsjedni┼ítvo BiH i Vije─çe ministara BiH, u okviru svojih nadle┼żnosti. Prijedlog zakona podnosi se predsjedavaju─çem doma, koji ga odmah dostavlja kolegiju doma. Kolegij dostavlja prijedlog zakona ustavnopravnoj komisiji radi davanja mi┼íljenja na zakon, a nakon ┼íto odlu─Źi koja je komisija nadle┼żna i nadle┼żnoj komisiji. Zatim slijedi prva komisijska faza, prvo ─Źitanje, druga komisijska faza, drugo ─Źitanje, usagla┼íavanje zakona

Koji je postupak za donošenje zakona u entitetu Republika Srpska ?
Pravo predlaganja zakona u entitetu Republika Srpska, drugih propisa i op┼ítih akata imaju predsjednik entiteta Republike Srpske, Vlada, svaki narodni poslanik ili najmanje 3.000 bira─Źa. Narodna skup┼ítina mo┼że odlu─Źiti da o pojedinim pitanjima iz svoje nadle┼żnosti odluku donese nakon prethodnog izja┼ínjavanja gra─Ĺana na referendumu.

Koja je procedura donošenja zakona na nivou FBiH ?

U FBiH zakonodavnu vlast vr┼íi Parlament FBiH koji se sastoji od Predstavni─Źkog doma i Doma naroda. Izvr┼ínu vlast vr┼íe predsjednik FBiH (i dva potpredsjednika) i Vlada FBiH. Zakonodavna procedura se mo┼że podjeliti na dvije faze: faza pred vladama entiteta i faza pred parlamentima entiteta. Funkcije vlada entiteta su da se staraju o funkcionisanju izvr┼íne vlasti na podru─Źju entiteta u okviru svoje nadle┼żnosti. Ne smijemo zaboraviti da postoje i ni┼żi nivoi vlasti u entitetima koji, isto tako, vr┼íe vlast. Tako u FBiH imamo kantone, gradove i op┼ítine. Na ─Źelu entitetskih vlada nalaze se predsjednici vlada ili premijeri, koji su predlo┼żeni na tu funkciju od strane predsjednika entiteta, a koji su na tu funkciju izabrani od strane entitetskih parlamenata. Vlade se sastoje od ministarstava, uprava, direkcija, sekretarijata, ureda, te imaju svoje odbore i radna tijela. Tako, na primjer, Vlada FBiH ima 6 komisija (Komisija za odbranu i sigurnost, Komisija za ekonomski razvoj, Komisija za pitanja ljudskih prava, nacionalnih manjina, civilnog dru┼ítva, pravosu─Ĺa i uprave, Komisija za dru┼ítvene djelatnosti, Komisija za strategiju razvoja i sigurnost prometa i Komisija za adminstrativna.)

Ko je nadle┼żan za dono┼íenje zakona u Br─Źko distriktu ?
Skup┼ítina Br─Źko distrikta BiH je zakonodavno tijelo Distrikta. U Skup┼ítini Br─Źko distrikta BiH se formiraju i skup┼ítinske komisije, radi kvalitetnije pripreme nacrta zakona i obavljanja drugih du┼żnosti u skladu sa Statutom i Poslovnikom. Administrativnu podr┼íku radu Skup┼ítine pru┼ża Stru─Źna slu┼żba Skup┼ítine.

 

 
Last update: 27.01.2023.g. - 08:11 h

 

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija