Zakoni

 

 

Zakon o pečatima organa i institucija Republike Srpske


Službeni glasnik Republike Srpske broj: 54/19

 

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se namjena, sadržaj, oblik, čuvanje, upotreba i izrada pečata koje u vršenju poslova iz svoje nadležnosti koriste organi i institucije Republike Srpske.

Član 2.

(1) Pečatom se potvrđuje autentičnost službenih akata kojim organi i institucije Republike Srpske (u daljem tekstu: organi i institucije) odlučuju ili službeno sarađuju sa drugim organima, pravnim licima i građanima.
(2) Pečat se stavlja sa lijeve strane pored potpisa ovlaštenog lica za potpisivanje službenih akata, ako zakonom ili drugim propisom nije drugačije određeno.
(3) Organi i institucije koji elektronski komuniciraju sa drugim organima, pravnim licima i građanima mogu upotrebljavati elektronski pečat na dokumentima iz stava 1. ovog člana u skladu sa zakonima kojima se uređuje upotreba elektronskog potpisa i elektronskog dokumenta.

Član 3.

Pečat sa grbom Republike Srpske (u daljem tekstu: pečat) imaju:
1) Republika Srpska (u daljem tekstu: pečat Republike),
2) Narodna skupština Republike Srpske (u daljem tekstu: Narodna skupština),
3) Vijeće naroda Republike Srpske,
4) predsjednik i potpredsjednici Republike Srpske,
5) Vlada Republike Srpske,
6) republički organi uprave,
7) Ustavni sud Republike Srpske,
8) sudovi, javna tužilaštva i Pravobranilaštvo Republike Srpske,
9) notari,
10) jedinice lokalne samouprave,
11) službe Narodne skupštine i Vijeća naroda Republike Srpske, predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske, Vlade Republike Srpske i Ustavnog suda Republike Srpske,
12) Fiskalni savjet Republike Srpske,
13) drugi organi i institucije, kada je to propisano posebnim zakonom ili kojima je posebnim zakonom povjereno obavljanje poslova republičke uprave.

Član 4.

(1) Pečat iz člana 3. ovog zakona može, umjesto grba Republike Srpske, sadržavati amblem Republike Srpske, u skladu sa zakonom.
(2) Uredbom Vlade Republike Srpske preciznije će se urediti korištenje amblema Republike Srpske u pečatu organa i institucija.

Član 5.

(1) Tekst pečata ispisuje se ćiriličkim i latiničkim pismom, na jednom od tri jezika koja su u službenoj upotrebi u Republici Srpskoj.
(2) Tekst pečata ispisuje se u koncentričnim krugovima oko grba Republike Srpske.
(3) U spoljnom krugu pečata ispisuje se naziv Republika Srpska.
(4) U sljedećem unutrašnjem krugu ispisuje se naziv organa i institucije.
(5) Naziv i sjedište organizacione jedinice organa i institucije ispisuje se u narednom unutrašnjem krugu.
(6) Sjedište organa i institucije Republike Srpske ispisuju se u dnu pečata.

Član 6.

Organi i institucije iz člana 3. ovog zakona, pored naziva organa i institucije, mogu imati na službenim aktima, materijalima (omoti spisa i slično) i štambiljima, i grb Republike.

Član 7.

(1) Pečat Republike stavlja se na original zakona i original drugih akata koje odredi zakon.
(2) Pečat Republike ima oblik kruga sa prečnikom od 50 mm, a sadrži naziv Republika Srpska i u sredini grb Republike Srpske.
(3) Otisak pečata Republike dobija se u pečatnom vosku.
(4) Pečat Republike čuva se u Narodnoj skupštini, a za njegovu upotrebu odgovoran je generalni sekretar Narodne skupštine.

Član 8.

(1) Pečat predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske, Narodne skupštine, Vijeća naroda Republike Srpske i Vlade Republike Srpske ima oblik kruga sa prečnikom od 50 mm, a pečat ostalih organa i institucija ima prečnik od 35 mm.
(2) Pečat iz stava 1. ovog člana sadrži naziv Republika Srpska, u sredini grb Republike Srpske i naziv i sjedište organa ili institucije.
(3) Pečat organa jedinice lokalne samouprave sadrži i naziv jedinice lokalne  samouprave.
(4) Pečat organizacionih jedinica organa i institucija (odjeljenje, služba,  kancelarija, područna jedinica i slično) čije je sjedište van sjedišta organa i institucije kome pripada, sadrži i mjesto njihovog sjedišta.
(5) U pečatu organa, kojim se potvrđuje akt ili javna isprava, a koji se koriste u inostranstvu, oko grba Bosne i Hercegovine ispisuje se, u spoljnom krugu, u gornjem dijelu, naziv Bosna i Hercegovina, a u donjem dijelu – naziv Republika Srpska. Naziv i sjedište organa ispisuje se u sljedećem krugu.

Član 9.

Pečat notara ima oblik kruga sa prečnikom od 40 mm, a sadrži naziv Bosna i Hercegovina – Republika Srpska, grb Republike Srpske, ime i prezime notara, službeni naziv – notar i službeno sjedište notara.

Član 10.

(1) Organi i institucije imaju po jedan pečat za otisak hemijskom bojom, za otisak u pečatnom vosku i za suvi otisak.
(2) Organi i institucije mogu, ako je to neophodno zbog organizacije rada, da imaju više primjeraka pečata koji moraju da budu istovjetni po sadržini i veličini, a svaki primjerak pečata ispod grba Republike Srpske označava se arapskim brojem.
(3) Broj primjeraka pečata određuje rukovodilac organa, odnosno institucije.

Član 11.

(1) Organi i institucije iz člana 3. ovog zakona mogu da imaju i pečat manjeg prečnika (u daljem tekstu: mali pečat).
(2) Mali pečat je po sadržini i načinu ispisa identičan pečatu iz čl. 8. i 9. ovog zakona, s tim što tekst pečata može biti skraćen, ali tako da se iz skraćenog teksta jasno vidi čiji je pečat.
(3) Mali pečat koristi se radi potvrđivanja legitimacije, putne isprave, finansijskog i drugog dokumenta, gdje upotreba većeg pečata nije podesna.
(4) Prečnik malog pečata ne može biti manji od 20 mm niti veći od 25 mm.

Član 12.

(1) Pečat se čuva i upotrebljava u službenim prostorijama organa, odnosno institucije, a izuzetno se može koristiti i van službenih prostorija u slučajevima kada se službena radnja vrši van tih prostorija.
(2) Čuvanje i upotreba pečata mora da bude takva da se onemogući nezakonita i neovlaštena upotreba pečata.
(3) Rukovodilac organa, odnosno institucije rješenjem odlučuje o čuvanju pečata i njegovoj upotrebi.
(4) U organu, odnosno instituciji vodi se evidencija o pečatima.
(5) Uputstvo o sadržaju i načinu vođenja evidencije o pečatima iz stava 4. ovog člana donosi ministar uprave i lokalne samouprave (u daljem tekstu: ministar).

Član 13.

Pečat organa i institucija ne može se upotrijebiti kao robni i uslužni žig, uzorak ili model ni kao bilo koji drugi znak za obilježavanje robe ili usluga.
Član 14.

(1) Pečat koji je postao neupotrebljiv zbog istrošenosti, oštećenja, promjene naziva i sjedišta, prestanka rada organa ili institucije ili ukidanja organizacionih jedinica organa ili institucije i slično, stavlja se van upotrebe i mora se bez odgađanja uništiti.
(2) Rukovodilac organa, odnosno institucije brine se o uništenju pečata iz stava 1. ovog člana.
(3) Smatra se da je pečat zbog istrošenosti ili oštećenja neupotrebljiv ako se iz otiska jasno ne vidi tekst koji daje otisak pečata.
(4) Uništavanje pečata vrši nadležna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova, posredstvom komisije koju rješenjem imenuje rukovodilac te organizacione jedinice, iz reda zaposlenih.
(5) Komisija iz stava 4. ovog člana ima tri člana, koji imaju zamjenike.
(6) Komisija sačinjava zapisnik o uništavanju pečata.

Član 15.

(1) Nestanak ili gubitak pečata se bez odgađanja prijavljuje nadležnoj organizacionoj jedinici Ministarstva unutrašnjih poslova i oglašava u „Službenom glasniku Republike Srpske“.
(2) Nestalim ili izgubljenim pečatom smatra se pečat koji nije dostupan rukovodiocu organa, odnosno institucije ili licu ovlaštenom za čuvanje i upotrebu pečata.
(3) Zahtjev za oglašavanje pečata nevažećim podnosi se „Službenom glasniku Republike Srpske“ u roku od tri dana od dana saznanja za nestanak ili gubitak pečata.
(4) Pečat se smatra nevažećim od dana prijavljivanja njegovog nestanka ili  gubitka.
(5) U slučaju kasnijeg pronalaska pečat će uništiti komisija iz člana 14. ovog zakona.
(6) Novi pečat koji se izradi umjesto nestalog ili izgubljenog pečata mora biti posebno označen.
(7) Uputstvo o načinu označavanja novih pečata izrađenih umjesto nestalih ili izgubljenih pečata donosi ministar.

Član 16.

(1) Pečat utvrđen ovim zakonom izrađuje pečatoreznica koju ovlasti Ministarstvo unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: pečatoreznica).
(2) Uputstvo o radu pečatoreznice iz stava 1. ovog člana donosi ministar unutrašnjih poslova.

 

 

Član 17.

(1)  Ministar donosi rješenje kojim se odobrava izrada pečata.
(2) Ministar će rješenjem odbiti zahtjev za izradu pečata, ako podnosilac zahtjeva nema pravo na pečat sa grbom Republike Srpske ili ako se utvrdi da bi iz drugih razloga izrada pečata bila protivna odredbama ovog zakona (ne odgovora veličini ili sadržaju teksta, traži se neopravdano veliki broj pečata i slično).
(3) Rješenje iz st. 1 i 2. ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom.

Član 18.

(1) Pečati se izrađuju od materijala koji odgovara za tu svrhu (guma, metal ili drugi odgovarajući materijal).
(2) Izrađene pečate, do predaje organu, odnosno instituciji pečatoreznica je dužna da obezbijedi od krađe i zloupotrebe i uništi matrice koje su služile za izradu pečata, kao i sve probne i neuspjele primjerke pečata.
(3) Ministarstvo unutrašnjih poslova vodi evidenciju o izrađenim pečatima i uništavanju pečata.
(4) Uputstvo o vođenju evidencije o izrađenim pečatima i načinu uništavanja  pečata iz stava 3. ovog člana donosi ministar unutrašnjih poslova.

Član 19.

(1) Nadzor nad primjenom odredaba ovog zakona, osim u dijelu koji se odnosi na rad pečatoreznica, vrši Ministarstvo uprave i lokalne samouprave, putem upravne inspekcije.
(2) U vršenju nadzora, upravna inspekcija, pored ovlaštenja za preduzimanje radnji i nalaganje mjera utvrđenih posebnim zakonom, ima pravo i dužnost:
1) da naloži organu, odnosno instituciji da izradi pečat u skladu sa ovim zakonom,
2) da naloži organu, odnosno instituciji da se uništi pečat čija sadržina nije u skladu sa odredbama ovog zakona, odnosno kada se steknu drugi razlozi utvrđeni ovim zakonom za uništenje pečata.

Član 20.

(1) Nadzor nad radom pečatoreznice vrši Ministarstvo unutrašnjih poslova.
(2) U vršenju nadzora Ministarstvo unutrašnjih poslova može:
1) da naloži pečatoreznici da svoj rad uskladi sa ovim zakonom i uputstvom o radu pečatoreznice iz člana 16. stav 2. ovog zakona,
2) da naloži pečatoreznici da uništi matrice koje su služile za izradu pečata, kao i sve probne i neuspjele primjerke pečata, ako to nije učinjeno u skladu sa članom 18. stav 2. ovog zakona.

 

Član 21.

(1) Novčanom kaznom od 5.000 KM do 15.000 KM kazniće se za prekršaj pečatoreznica:
1) koja bez ovlaštenja nadležnog organa izrađuje pečat utvrđen ovim zakonom (član 16. stav 1),
2) ako izradi pečat bez odobrenja ministra (član 17. stav 1),
3) ako ne uništi matrice i sve probne i neuspjele primjerke pečata (član 18. stav 2).
(2) Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice pečatoreznice, novčanom kaznom od 1.000 KM do 5.000 KM.

Član 22.

Novčanom kaznom od 15.000 KM kazniće se za prekršaj odgovorno lice u organu, odnosno instituciji:
1) ako naruči izradu pečata bez odobrenja ministra i takav pečat  upotrijebi (član 17. stav 1),
2) ako ne preda pečat na uništenje (član 14. stav 2),
3) ako ne prijavi nestanak ili gubitak pečata ili u propisanom roku ne podnese zahtjev za oglašavanje pečata nevažećim (član 15. st. 1. i 3),
4) ako upotrebljava nevažeći pečat (član 15. stav 4).

Član 23.

(1) Novčanom kaznom od 5.000 KM do 15.000 KM kazniće se za prekršaj pravno lice i preduzetnik koji neovlašteno izradi pečat, a odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 5.000 KM.
(2) Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i fizičko lice novčanom kaznom od 5.000 KM.

Član 24.

Vlada Republike Srpske će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti uredbu o korištenju amblema Republike Srpske u pečatu iz člana 4. stav 2. ovog zakona.

Član 25.

Ministar unutrašnjih poslova će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti:
1) uputstvo o radu pečatoreznice iz člana 16. stav 2. ovog zakona,
2) uputstvo o vođenju evidencije o izrađenim pečatima i načinu uništavanja pečata iz člana 18. stav 4. ovog zakona.

 

Član 26.

Ministar će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti:
1) uputstvo o sadržaju i načinu vođenja evidencije o pečatima iz člana 12. stav 5. ovog zakona,
2) uputstvo o načinu označavanja novih pečata izrađenih umjesto nestalih ili izgubljenih pečata iz člana 15. stav 7. ovog zakona.

Član 27.

Organi i institucije iz člana 3. ovog zakona dužni su da u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona  usklade svoje akte sa odredbama ovog zakona.

Član 28.

Podzakonski akti koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona primjenjivaće se do donošenja podzakonskih akata iz čl. 24, 25. i 26. ovog zakona, ako nisu u suprotnosti sa odredbama ovog zakona.

Član 29.

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o pečatima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 17/92, 63/01 i 49/07).

Član 30.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

Broj:02/1-021-585/19                                                                         PREDSJEDNIK
Datum:13. jun 2019. godine                                                       NARODNE SKUPŠTINE

                                                                                                            Nedeljko Čubrilović