Advokatska kancelarija

weight
"NaŔa zaŔtita nije u naŔem oružju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
NaŔa zaŔtita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

Zakon o podsticajima u privredi Republike Srpske

 

Zakon o podsticajima u privredi Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske broj: 54/19

 

ZAKON
O PODSTICAJIMA U PRIVREDI REPUBLIKE SRPSKE

 

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se uslovi, korisnici i postupak za ostvarivanje prava na podsticaje za povećanje plata radnika, kao i osnovni elementi za podsticanje direktnih ulaganja u privredu.

Član 2.

Cilj donošenja ovog zakona je unapređivanje okruženja za poslovanje u Republici Srpskoj, podsticanje zaposlenosti putem povećanja plate kod privrednih subjekata, privlačenje domaćih i stranih ulaganja u privredu, jačanje konkurentnosti privrednih subjekata, povećanje vrijednosti i obima proizvodnje i prometa.

Član 3.

(1) Pojmovi korišÄ‡eni u ovom zakonu imaju sljedeće značenje:
1) privredni subjekti su privredna društva i samostalni preduzetnici sa sjedištem u Republici Srpskoj, kao i poslovne jedinice privrednih društava čija su sjedišta izvan Republike Srpske,
2) radnik je fizičko lice koje je po osnovu ugovora o radu zaposleno u privrednom subjektu i prijavljeno u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa,
3) plata podrazumijeva novčanu naknadu za obavljeni rad radnika i vrijeme provedeno na radu u privrednom subjektu, u smislu propisa kojima se uređuju radni odnosi, a obuhvata platu prije oporezivanja za obavljeni rad i vrijeme provedeno na radu, uvećanja plate i druga primanja na koja se plaćaju porez na dohodak i svi doprinosi,
4) podsticaji su novčana sredstva koja se dodjeljuju privrednim subjektima kao podrška za povećanje plate radnika, odnosno za privlačenje direktnih ulaganja u privredu.
(2) Gramatički izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu za označavanje muškog ili ženskog roda podrazumijevaju oba pola.

Član 4.

(1) U smislu ovog zakona podsticajna sredstva za razvoj privrede su:
1) podsticaji za povećanje plate radnika zaposlenih u privrednim subjektima,
2) podsticaji za direktna ulaganja.
(2) Osim podsticajnih sredstava iz stava 1. ovog člana, u posebnim propisima mogu se utvrditi uslovi, namjene, kriterijumi i postupak ostvarivanja prava na podsticaje za pojedine privredne grane i djelatnosti.

 

Član 5.

(1) Korisnik podsticaja za povećanje plate radnika može biti isključivo privredni subjekt, a zahtjevi ostalih lica koja nemaju status privrednog subjekta odbacuju se kao nedopušteni.
(2) Privredni subjekt dužan je da povećanje plate za radnika unese u ugovor o radu i to povećanje ostvari prilikom isplate na mjesečnom nivou.

Član 6.

(1) Povećanje plate utvrđuje se dovodeći u vezu visinu plate koja je za radnika kod privrednog subjekta isplaćena za mart 2019. godine sa visinom plate koju radnik ima poslije stupanja na snagu ovog zakona.
(2) U slučaju da je radnik kod privrednog subjekta imao umanjenu platu zbog privremene spriječenosti za rad u skladu sa propisima o zdravstvenom osiguranju za mart 2019. godine, visina plate u odnosu na koju se posmatra povećanje je njegova posljednja puna isplaćena plata prije zdravstvene spriječenosti za rad.
(3) Ako je radnik zasnovao radni odnos kod privrednog subjekta tokom marta 2019. godine, visina plate u odnosu na koju se posmatra povećanje je njegova plata za april 2019. godine.
(4) Visina plate radnika za mart 2019. godine, odnosno visina plate za odgovarajuće mjesece u slučajevima iz st. 2. i 3. ovog člana, predstavlja početni iznos za utvrđivanje povećanja plate radnika (u daljem tekstu: početni iznos plate).
(5) Privredni subjekt može ostvariti pravo na podsticaj za povećanje plate samo za radnike sa kojima je po osnovu ugovora o radu zasnovao radni odnos najkasnije do isteka marta 2019. godine.

Član 7.

(1) Obračunski period za koji se utvrđuje povećanje plate radnika kod privrednog subjekta je šest mjeseci (u daljem tekstu: obračunski period).
(2) Za radnike iz člana 6. st. 1. do 3. ovog zakona obračunski period počinje od 1. jula 2019. godine.
(3) Privredni subjekti ostvaruju pravo na podsticaj za povećanje plata u dva obračunska perioda, od kojih jedan period traje od 1. januara do 30. juna, a drugi period od 1. jula do 31. decembra u jednoj kalendarskoj godini.

Član 8.

(1) Za ostvarivanje prava na podsticaj za povećanje plate radnika privredni subjekt dužan je da ispuni sljedeće opšte uslove:
1) da ima sjedište ili poslovnu jedinicu na teritoriji Republike Srpske,
2) da je prema klasifikaciji djelatnosti pretežna djelatnost proizvodna, trgovinska ili uslužna,
3) da nema dospjelih, a neizmirenih poreskih obaveza, a što obuhvata direktne poreze, takse i naknade, prema zakonu kojim se uređuje poreski sistem,
4) da je nadležnom poreskom organu uredno podnio sve poreske prijave za porez na dohodak i doprinose.
(2) Ministarstvo nadležno za poslove privrede i preduzetništva (u daljem tekstu: Ministarstvo) u toku postupka ostvarivanja prava na podsticaj za povećanje plate radnika, po službenoj dužnosti, provjerava ispunjenost uslova iz stava 1. t. 1) i 2) ovog člana.

Član 9.

(1) Pored opštih uslova za ostvarivanje prava na podsticaj za povećanje plate radnika, privredni subjekt dužan je da ispuni i sljedeće posebne uslove:
1) da je početni iznos plate radnika jednak ili viši od najniže plate u Republici Srpskoj,
2) da u obračunskom periodu radnik ima viši iznos plate u odnosu na početni iznos plate.
(2) U cilju potvrđivanja ispunjenosti posebnih uslova iz stava 1. ovog člana, privredni subjekt u toku postupka ostvarivanja prava na podsticaj za povećanje plate radnika dostavlja ugovore o radu iz kojih se vidi početni iznos plate kao i visina povećane plate radnika.

Član 10.

(1) Iznos podsticaja za povećanje plate radnika utvrđuje se prema sljedećim kriterijumima:
1) ako je početni iznos plate radnika viši od 550 KM, privredni subjekt ostvaruje pravo na novčana sredstva u iznosu koji odgovara vrijednosti 70% od plaćenih doprinosa na povećanje plate,
2) ako je početni iznos plate radnika jednak ili viši od najniže plate u Republici Srpskoj, ali ne prelazi iznos od 550 KM, privredni subjekt ostvaruje pravo na novčana sredstva u iznosu koji odgovara vrijednosti 30% od plaćenih doprinosa na povećanje plate.
(2) Povećanje plate iz stava 1. ovog člana predstavlja razliku između visine povećane plate radnika i početnog iznosa plate radnika.
(3) Izuzetno od člana 6. stav 4. ovog zakona, ako u svim mjesecima obračunskog perioda, koji prethodi obračunskom periodu za koji se traži podsticaj, radnik ima platu višu od 550 KM, njegov početni iznos plate je prosječna visina plate u obračunskom periodu, koji prethodi traženju podsticaja.
(4) U slučaju iz stava 3. ovog člana, privredni subjekt ostvaruje pravo na novčana sredstva u iznosu koji odgovara vrijednosti 70% od plaćenih doprinosa na povećanje plate.

Član 11.

(1) Ministarstvo, u saradnji sa Poreskom upravom Republike Srpske, sprovodi postupak dodjele podsticaja za povećanje plate radnika kod privrednih subjekata, primjenjujući pravila iz ovog zakona i zakona kojim se uređuje upravni postupak.
(2) Za sprovođenje postupka dodjele podsticaja za povećanje plate radnika kod privrednih subjekata ne raspisuje se javni poziv.
(3) Nakon proteka obračunskog perioda, privredni subjekti mogu za jednog ili više radnika podnijeti zahtjev za podsticaj za povećanje plate radnika.
(4) Zahtjev za podsticaj za povećanje plate radnika, privredni subjekti podnose Ministarstvu, najkasnije u roku od 60 dana od dana isteka obračunskog perioda za koji se traži podsticaj.
(5) U slučaju da se zahtjev ne podnese u roku iz stava 4. ovog člana, privredni subjekt gubi pravo na podsticaj za obračunski period za koji traži podsticajna sredstva.

Član 12.

(1) Poslije dostavljanja zahtjeva za podsticaj za povećanje plate radnika, Ministarstvo ispituje:
1) ispunjenost opštih uslova iz člana 8. stav 1. t. 1) i 2) ovog zakona,
2) potpunost zahtjeva, što podrazumijeva provjere da su u obrascu zahtjeva navedeni svi traženi podaci i da su uz obrazac zahtjeva dostavljeni svi ugovori o radu prema rješenju odredbe člana 9. stav 2. ovog zakona,
3) blagovremenost i dopuštenost zahtjeva.
(2) Ako je zahtjev nepotpun, Ministarstvo upućuje poziv privrednom subjektu da u roku od osam dana od dana dostavljanja poziva dopuni zahtjev sa potrebnim podacima ili dokumentima.
(3) Ministarstvo rješenjem odbacuje zahtjev, u slučaju da privredni subjekt ne izvrši njegovu dopunu sa potrebnim podacima ili dokumetnima u roku iz stava 2. ovog člana, kao i ako je zahtjev neblagovremen ili nedopušten.
(4) Kada Ministarstvo utvrdi da je zahtjev za podsticaj za povećanje plate radnika blagovremen, dopušten i potpun i da su ispunjeni opšti uslovi u vezi sa sjedištem i pretežnom djelatnošÄ‡u, Ministarstvo, u skladu sa propisima kojima se uređuje elektronsko poslovanje, elektronskim putem dostavlja zahtjev Poreskoj upravi Republike Srpske radi provjere opštih uslova iz člana 8. stav 1. t. 3) i 4) ovog zakona, kao i provjere obračuna i povećanja plate radnika i utvrđivanja iznosa podsticajnih sredstava.
(5) Poreska uprava Republike Srpske obračunava i provjerava povećanja plate i plaćenih doprinosa pojedinačno po radniku kod privrednog subjekta.
(6) Ako Poreska uprava Republike Srpske utvrdi da privredni subjekt ima poreski dug ili da nije podnio sve poreske prijave ili da u obračunskom periodu nema povećanja plate i plaćenih doprinosa za radnike, elektronskim putem, u skladu sa propisima kojima se uređuje elektronsko poslovanje, obavještava Ministarstvo da privredni subjekt ne ispunjava uslove za ostvarivanje prava na podsticaj za povećanje plate radnika.
(7) U slučaju iz stava 6. ovog člana, Ministarstvo donosi rješenje o odbijanju zahtjeva privrednog subjekta za podsticaj za povećanje plate radnika.
(8) Privredni subjekt može pokrenuti upravni spor kod nadležnog suda protiv rješenja iz st. 3. i 7. ovog člana.

 

Član 13.

(1) Poreska uprava Republike Srpske elektronskim putem obavještava Ministarstvo o iznosu ukupnog podsticaja za privredni subjekt po osnovu povećanja plate radnika.
(2) Na osnovu obavještenja iz stava 1. ovog člana, Ministarstvo donosi rješenje za svakog pojedinačnog privrednog subjekta o odobravanju podsticaja za povećanje plate radnika.
(3) Pravosnažno rješenje iz stava 2. ovog člana, Ministarstvo unosi u Sistem za upravljanje finansijskim informacijama (SUFI sistem) radi plaćanja.

Član 14.

Ministar nadležan za poslove privrede i preduzetništva (u daljem tekstu: ministar) donosi pravilnik, kojim se detaljnije uređuje postupak ostvarivanja prava na podsticaj za povećanje plate radnika.

Član 15.

(1) Podsticaji za direktna ulaganja predstavljaju novčana sredstva koja se dodjeljuju privrednom subjektu – korisniku podsticaja, za ulaganja čijim se sprovođenjem bitno utiče na unapređivanje konkurentnosti privredne grane ili sektora u Republici Srpskoj, na njen ravnomjeran regionalni razvoj ili ulaganja po osnovu posebnih sporazuma od interesa za Republiku Srpsku.
(2) Ulaganja iz stava 1. ovog člana podrazumijevaju ulaganja u materijalna i  nematerijalna sredstva i podršku zapošljavanju, a u cilju otpočinjanja obavljanja nove poslovne djelatnosti, proširenja postojećih kapaciteta ili proširenja proizvodnje na nove proizvode i proizvodne procese, kao i pribavljanje imovine direktno povezane sa privrednim društvom koje je prestalo sa radom ili bi prestalo sa radom, ako ne bi bilo kupljeno od trećeg lica po tržišnim uslovima.
(3)  Za nova direktna ulaganja, kojima se ostvaruje novo zapošljavanje od najmanje 100 radnika, podsticaj će se ostvarivati na osnovu posebne odluke Vlade o toj investiciji.
(4) Sticanje udjela ili akcija u privrednom društvu ne smatra se direktnim ulaganjem u smislu ovog zakona.
(5) Za ostvarivanje prava na podsticaj za direktna ulaganja privredni subjekt dužan je da ispuni sljedeće opšte uslove:
1) da ima sjedište na teritoriji Republike Srpske,
2) da je prema klasifikaciji djelatnosti pretežna djelatnost proizvodna ili uslužna djelatnost u oblasti turizma i informaciono-komunikacionih tehnologija,
3) da podnese prijavu u postupku dodjele podsticaja za direktna ulaganja i projekat za koji se može dodijeliti podsticaj u skladu sa ovim zakonom,   
4) da nema dospjelih, a neizmirenih poreskih obaveza, po osnovu direktnih i indirektnih poreza,
5) da nije podnesen prijedlog za otvaranje postupka restrukturiranja ili stečajnog ili likvidacionog postupka,
6) da projekat sa kojim učestvuje u postupku dodjele podsticaja za direktna ulaganja nije već podržan iz budžeta Republike Srpske i jedinice lokalne samouprave,
7) da nije u toku sudski postupak za povrat dodijeljenih podsticajnih sredstava iz prethodnih godina,
8) da nema zabranu za korišÄ‡enje podsticajnih sredstava, u skladu sa ovim zakonom i propisima donesenim na osnovu njega.

Član 16.

(1) Privredni subjekt ostvaruje pravo na podsticaj za direktna ulaganja po osnovu  projekta.
(2) Projekat je investicioni dokument privrednog subjekta, u kojem se navode aktivnosti koje će se preduzeti, radi ostvarivanja određenog poslovnog cilja, uz određivanje vremenskog perioda i novčanih sredstava, potrebnih za realizaciju projektnih aktivnosti.
(3) Predmet projekta mogu biti ulaganja u materijalna i nematerijalna sredstva, koja se prema namjeni i finansijskoj vrijednosti dijele na:
1) velike investicione projekte, čija finansijska vrijednost iznosi najmanje 1.000.000 KM i kojima se ostvaruje novo zapošljavanje od najmanje 50 radnika,
2) male investicione projekte, čija je finansijska vrijednost u rasponu od 50.000 KM do 1.000.000 KM.
(4) Ministarstvo, uz saglasnost Vlade Republike Srpske, posredstvom plana utroška sredstava, utvrđuje namjenu podsticaja za direktna ulaganja koja se dodjeljuju za određenu fiskalnu godinu, kao i maksimalan iznos podsticajnih sredstava, koji se može dodijeliti pojedinačnom privrednom subjektu.
(5) Ulaganja u materijalna sredstva jesu ulaganja u zemljište, zgrade, proizvodne pogone, mašine i opremu.
(6) Ulaganja u nematerijalna sredstva jesu ulaganja u patente, licence, sisteme kvaliteta i tehničke i poslovne inovacije u proizvodnji.

Član 17.

(1) Ministarstvo sprovodi postupak dodjele podsticaja za direktna ulaganja.
(2) Postupak dodjele podsticaja za direktna ulaganja sprovodi se na osnovu javnog poziva, u kojem se obavezno navodi predmet, iznos raspoloživih sredstava za dodjelu, uslove za učešÄ‡e, spisak potrebne dokumentacije, kriterijumi za ocjenjivanje prijava, prijavni obrazac, obaveze budućih korisnika podsticajnih sredstava, kao i način, mjesto i rok za podnošenje prijava.
(3) Ministarstvo raspisuje javni poziv u jednom od sredstava javnog informisanja dostupnom na teritoriji Republike Srpske i na internet stranici Ministarstva.
(4) Privredni subjekt može podnijeti prijavu na prijavnom obrascu samo u periodu dok je javni poziv otvoren.
(5) Vlada Republike Srpske, na prijedlog Ministarstva, imenuje komisiju za sprovođenje postupka dodjele podsticaja za direktna ulaganja, čiji je zadatak da razmotri i ocijeni prijave privrednih subjekata, kao i da sačini prijedlog rang-liste korisnika podsticaja.
(6) Nakon završetka procedure ocjenjivanja prijava privrednih subjekata, Komisija sačinjava izvještaj o sprovođenju javnog poziva i prijedlog rang-liste privrednih subjekata sa iznosima podsticaja za direktna ulaganja, koje dostavlja ministru.
(7) Na osnovu izvještaja komisije, Ministarstvo izrađuje informaciju o toku javnog poziva, koju zajedno sa izvještajem i prijedlogom rang-liste iz stava 6. ovog člana dostavlja Vladi Republike Srpske na razmatranje i usvajanje.
(8) Vlada Republike Srpske prihvata informaciju iz stava 7. ovog člana i daje saglasnost na rang-listu privrednih subjekata.
(9) Rang-lista odobrena od Vlade objavljuje se na internet stranici Ministarstva.
(10) Na osnovu akta Vlade Republike Srpske iz stava 8. ovog člana, ministar donosi pojedinačna rješenja o dodjeli podsticaja za direktna ulaganja i zaključuje ugovore sa korisnicima podsticaja.
(11) Ugovor o dodjeli podsticaja za direktna ulaganja sadrži podatke o odobrenom novčanom iznosu, precizno utvrđenu svrhu utroška podsticaja, dinamiku prenosa odobrenih sredstava, obavezu redovnog izvještavanja Ministarstva o namjenskom utrošku podsticaja, način kontrole utroška podsticaja, kao i ostala međusobna prava i obaveze ugovornih strana.
(12) Privredni subjekt obavezan je da prilikom zaključenja ugovora o dodjeli podsticaja za direktna ulaganja dostavi Ministarstvu bankarsku garanciju u iznosu odobrenog podsticaja i rokom važenja od šest mjeseci od isteka perioda realizacije projekta.
(13) Vlada Republike Srpske donosi uredbu kojom se utvrđuju isprave za dokazivanje ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na podsticaj za direktna ulaganja i druga potrebna dokumentacija, namjene, obavezni elementi, struktura i vrijeme realizacije projekata, maksimalna visina podsticaja po jednom korisniku podsticaja, kriterijumi za ocjenjivanje prijava, način kontrole i izvještavanja, kao i druga pitanja od značaja za vođenje postupka dodjele podsticaja za direktna ulaganja.

Član 18.

(1) Privredni subjekt koji je korisnik podsticaja za direktna ulaganja obavezan je da namjenski utroši dodijeljena sredstva.
(2) Privredni subjekt nema pravo da otuđi osnovna sredstva, koja su predmet projekta u roku od godinu dana od dana dodjele podsticaja za direktna ulaganja.
(3) Privredni subjekt obavezan je da Ministarstvu blagovremeno dostavi izvještaj o utrošku finansijskih sredstava sa potrebnim dokazima u roku koji se utvrđuje ugovorom o dodjeli podsticaja za direktna ulaganja.
(4) Privredni subjekt obavezan je da čuva dokumentaciju na osnovu koje je ostvario podsticaj najmanje tri godine od dana dobijanja podsticaja za direktna ulaganja.
(5) U slučaju nastanka okolnosti koje otežavaju ili sprečavaju realizaciju ugovorenih obaveza, privredni subjekt u roku od 30 dana od dana nastanka tih okolnosti obavještava Ministarstvo o sljedećem:
1) potrebi za odgađanje ili promjenom roka za realizaciju ugovorne obaveze,
2) prirodi okolnosti koje sprečavaju ili odugovlače realizaciju ugovora,
3) statusnim i drugim bitnim organizacionim promjenama koje mogu uticati na realizaciju ugovorne obaveze,
4) drugim važnijim pitanjima koja se pojave u trenutku realizacije ugovornih odredaba, a koji na određen način mijenjaju projektne aktivnosti ili ugovorene obaveze.
(6) Privredni subjekt koji u ugovorenom roku ne dostavi izvještaj sa o namjenskom utrošku novčanih sredstava gubi pravo na korišÄ‡enje podsticaja za direktna ulaganja i ima obavezu da vrati dodijeljena sredstva uvećana za zateznu kamatu.
(7) U cilju provjere ispunjavanja obaveza iz ugovora, Ministarstvo može da izvrši neposrednu kontrolu kod korisnika posticaja za direktna ulaganja.
(8) Korisnik podsticaja za direktna ulaganja dužan je da Ministarstvu, u svakom trenutku, omogući kontrolu u vezi sa provjerom utroška podsticaja u njegovim službenim i proizvodnim prostorijama. 

Član 19.

(1) Ministarstvo obavezno raskida ugovor i traži povrat dodijeljenih podsticaja za direktna ulaganja, ako se prilikom kontrole ili razmatranja izvještaja utvrdi da je korisnik podsticaja:
1) dostavio netačne podatke ili
2) nenamjenski utrošio dodijeljena podsticajna sredstva.
(2) Ministarstvo obavezno raskida ugovor i traži povrat dodijeljenih podsticaja i u slučaju da korisnik podsticaja ometa ili sprečava kontrolu iz člana 18. stava 8. ovog zakona.
(3) U slučajevima iz st. 1. i 2. ovog člana, korisnik podsticaja za direktna ulaganja dužan je da vrati dodijeljene podsticaje u roku od 30 dana od dana dostavljanja poziva za povrat sredstava.
(4)  Ako korisnik podsticaja za direktna ulaganja ne izvrši povrat sredstava u roku iz stava 3. ovog člana, Ministarstvo obavještava Pravobranilaštvo Republike Srpske radi pokretanja sudskog postupka za povrat dodijeljenih podsticaja.
(5)  Korisnik podsticaja za direktna ulaganja protiv kojeg je pokrenut sudski postupak iz stava 4. ovog člana ne može ostvariti pravo na korišÄ‡enje podsticaja za direktna ulaganja u toku sudskog postupka, kao i u narednih pet godina u kojima se dodjeljuju podsticaji od završetka sudskog postupka, ako je privredni subjekt prema odluci suda obavezan da izvrši povrat sredstava.

Član 20.

(1)  Ministarstvo vodi registar podsticaja, koji se dodjeljuju na republičkom i lokalnom nivou, sa ciljem podsticanja privrednih aktivnosti.
(2)  Vlada će donijeti uredbu kojom će se urediti uspostavljanje, sadržaj i način vođenja registra podsticaja u Republici Srpskoj.

Član 21.

(1) Nadzor nad primjenom ovog zakona i propisa donesenih na osnovu njega vrši Ministarstvo.
(2) Inspekcijski nadzor nad primjenom odredaba ovog zakona i propisa donesenih na osnovu njega vrši Republička uprava za inspekcijske poslove, posredstvom nadležnih republičkih inspektora, odnosno inspektora u jedinicama lokalne samouprave.

Član 22.

(1) Novčanom kaznom od 5.000 KM do 30.000 KM kazniće se za prekršaj privredni subjekt ako:
1) otuđi osnovna sredstva koja su predmet projekta u roku od godinu dana od dana dodjele podsticaja za direktna ulaganja (član 18. stav 2),
2) ne čuva dokumentaciju na osnovu koje je ostvario podsticaj za direktna ulaganja najmanje tri godine od dana dobijanja podsticaja (član 18. stav 4),
3) ne omogući kontrolu u njegovim službenim i proizvodnim prostorijama (član 18. stav 8).
(2) Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u privrednom subjektu novčanom kaznom od 1.000 KM do 6.000 KM.

Član 23.

(1) Vlada će u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti:
1) Uredbu o postupku dodjele podsticaja za direktna ulaganja (član 17. stav 13),
2) Uredbu o registru podsticaja u Republici Srpskoj (član 20. stav 2).
(2) Ministar će u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti Pravilnik o postupku dodjele podsticaja za povećanje plate radnika (član 14).

Član 24.

Ovaj zakon objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srpske“, a stupa na snagu  1. jula 2019. godine.

 

Broj: 02/1-021-582/19                                                                        PREDSJEDNIK
Datum: 13. jun 2019. godine                                                      NARODNE SKUPŠTINE

Nedeljko Čubrilović

 

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija