Advokatska kancelarija

weight
"Naša zaštita nije u našem oružju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein
Sudska praksa Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Ustavnog suda BiH, Ustavnog suda FBiH / RS, Vrhovnog suda FBiH / RS, Suda BiH, Apelacionog suda Brčko Distrikt BiH od 2000 - 2022.g.

 
 
Bankarsko pravo - sudska praksa Bosne i Hercegovine 1/2
Bankarsko pravo - sudska praksa Bosne i Hercegovine 2/2
Stvarno pravo - sudska praksa Bosne i Hercegovine 1/2
Stvarno pravo - sudska praksa Bosne i Hercegovine 2/2
Stambeno pravo - sudska praksa Bosne i Hercegovine 1/2
Stambeno pravo - sudska praksa Bosne i Hercegovine 2/2
Parnični postupak - sudska praksa Bosne i Hercegovine 1/2
Parnični postupak - sudska praksa Bosne i Hercegovine 2/2
Porodično pravo - sudska praksa Bosne i Hercegovine
Privredno pravo - sudska praksa Bosne i Hercegovine 1/2
Privredno pravo - sudska praksa Bosne i Hercegovine 2/2
Penziono pravo - u sudskoj praksi Bosne i Hercegovine 1/1
Penziono pravo - u sudskoj praksi Bosne i Hercegovine 1/2
Porezno pravo - u sudskoj praksi Bosne i Hercegovine 1/2
Porezno pravo - u sudskoj praksi Bosne i Hercegovine 2/2
Podjela bračne stečevine - sudska praksa Bosne i Hercegovine
Nasljedno pravo - u sudska praksa Bosne i Hercegovine 1/2
Nasljedno pravo - u sudska praksa Bosne i Hercegovine 2/2
Nadležnost sudska praksa Bosne i Hercegovine
Mjenica u sudskoj praksi Bosne i Hercegovine 1/2
Mjenica u sudskoj praksi Bosne i Hercegovine 2/2
Ugovori - Obligaciono pravo - sudska praksa Bosne i Hercegovine 1/2
Ugovori - Obligaciono pravo - u sudskoj praksi Bosne i Hercegovine 2/2
Obligaciono pravo - Opći dio - sudska praksa Bosne i Hercegovine 1/2
Obligaciono pravo - Opći dio - sudska praksa Bosne i Hercegovine 2/2
Naknada štete - Obligaciono pravo - sudska praksa Bosne i Hercegovine 1/3
Naknada štete - Obligaciono pravo - sudska praksa Bosne i Hercegovine 2/3
Naknada štete - Obligaciono pravo - sudska praksa Bosne i Hercegovine 3/3
Pravo osiguranja - Obligaciono pravo - sudska praksa Bosne i Hercegovine
Priznanje stranih sudskih odluka - u sudskoj praksi Bosne i Hercegovine
Eksproprijacija - u sudskoj praksi Bosne i Hercegovine 1/2
Eksproprijacija - sudska praksa Bosne i Hercegovine 2/2
Radno pravo - u sudskoj praksi Bosne i Hercegovine 1/2
Radno pravo - u sudskoj praksi Bosne i Hercegovine 2/2
Razvod braka - u sudskoj praksi Bosne i Hercegovine
Upravno pravo - u sudskoj praksi Bosne i Hercegovine 1/2
Upravno pravo - u sudskoj praksi Bosne i Hercegovine 2/2
Izvršni postupak - sudska praksa Bosne i Hercegovine 1/2
Izvršni postupak - sudska praksa Bosne i Hercegovine 2/2
Krivično materijalno pravo sudska praksa Bosne i Hercegovine 1/2
Krivično materijalno pravo sudska praksa Bosne i Hercegovine 2/2
Krivično procesno pravo sudska praksa Bosne i Hercegovine 1/3
Krivično procesno pravo sudska praksa Bosne i Hercegovine 2/3
Krivično procesno pravo sudska praksa Bosne i Hercegovine 3/3
Građansko procesno pravo sudska praksa Bosne i Hercegovine 1/2
Građansko procesno pravo sudska praksa Bosne i Hercegovine 2/2
Građevinsko zemljište i katastar 1/2
Građevinsko zemljište i katastar 2/2
Vanparnični postupak 1/2
Vanparnični postupak 2/2
Porezi i doprinosi
Sudska praksa Brčko distrikta BiH 1/2
Sudska praksa Brčko distrikta BiH 2/2
 
 
 
U Bosni i Hercegovini sudska praksa nije neposredan izvor prava, ali pošto sudovi primjenjuju pozitivno pravo i svojim odlukama daju uputstva za praktičnu primjenu važećih propisa, predstavlja bitan faktor u tumačenju pojedinih zakonskih odredbi, popunjavanju pravnih praznina i uspostavljanju vladavine prava. Jedna od obaveza koju je Bosna i Hercegovine preuzela potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između evropskih zajednica i njihovih država članica i Bosne i Hercegovine je da osigura ujednačenu primjenu zakona na cjelokupnoj državnoj teritoriji i pravnu sigurnost, što je sastavni element principa vladavine prava. Sudsku praksu BiH pripremila i uredila u potpunosti advokatska kancelarija Prnjavorac, dozvoljeno je kopiranje uz obavezno stavljanje linka prema nama.
 
 
 
Last update: 18.01.2022.g. - 08:21h

 

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija