Advokatska kancelarija

weight
"Naša zaštita nije u našem oružju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

Sudska praksa Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Ustavnog suda BiH, Ustavnog suda FBiH / RS, Vrhovnog suda FBiH / RS, Suda BiH, Apelacionog suda Brčko Distrikt BiH od 2000 - 2019.g.

 
 
Bankarsko pravo - u sudskoj praksi Bosne i Hercegovine
Stvarno pravo - u sudskoj praksi Bosne i Hercegovine
Stambeno pravo - u sudskoj praksi Bosne i Hercegovine
Parnični postupak - u sudskoj praksi Bosne i Hercegovine
Porodično pravo sudska praksa Bosne i Hercegovine
Privredno pravo - u sudskoj praksi Bosne i Hercegovine
Penziono pravo - u sudskoj praksi Bosne i Hercegovine
Porezno pravo - u sudskoj praksi Bosne i Hercegovine
Nasljedno pravo - u sudskoj praksi Bosne i Hercegovine
Nadležnost sudska praksa Bosne i Hercegovine
Ugovori - Obligaciono pravo - u sudskoj praksi Bosne i Hercegovine
Obligaciono pravo - Opći dio - sudska praksa Bosne i Hercegovine
Naknada štete - Obligaciono pravo - sudska praksa Bosne i Hercegovine
Pravo osiguranja - Obligaciono pravo - sudska praksa Bosne i Hercegovine
Priznanje stranih sudskih odluka - u sudskoj praksi Bosne i Hercegovine
Eksproprijacija - u sudskoj praksi Bosne i Hercegovine
Radno pravo - u sudskoj praksi Bosne i Hercegovine
Razvod braka - u sudskoj praksi Bosne i Hercegovine
Upravno pravo - u sudskoj praksi Bosne i Hercegovine
Izvršni postupak - u sudskoj praksi Bosne i Hercegovine
Krivično materijalno pravo sudska praksa Bosne i Hercegovine
Krivično procesno pravo sudska praksa Bosne i Hercegovine
 
 
 
U Bosni i Hercegovini sudska praksa nije neposredan izvor prava, ali pošto sudovi primjenjuju pozitivno pravo i svojim odlukama daju uputstva za praktičnu primjenu važećih propisa, predstavlja bitan faktor u tumačenju pojedinih zakonskih odredbi, popunjavanju pravnih praznina i uspostavljanju vladavine prava. Jedna od obaveza koju je Bosna i Hercegovine preuzela potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između evropskih zajednica i njihovih država članica i Bosne i Hercegovine je da osigura ujednačenu primjenu zakona na cjelokupnoj državnoj teritoriji i pravnu sigurnost, što je sastavni element principa vladavine prava.
 
 
 
Last update: 24.02.2020.g. - 08:16 h