Advokatska kancelarija

weight
"Na┼ía za┼ítita nije u na┼íem oru┼żju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein
Stambeno pravo

Stambeno pravo - sudska praksa Bosne i Hercegovine


─îlan 39e. stav (2) Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ("SN FBiH", br. 27/97, 11/98, 22/99, 7/00, 32/01, 61/01, 15/02, 54/04, 36/06, 51/07 i 72/08)
PRILIKOM ODRE─ÉIVANJA NAKNADE, UMJESTO PREDAJE U POSJED VOJNIH STANOVA ZA KOJE SU KUPCI IMALI ZAKLJU─îEN PRAVNO OBAVEZUJU─ćI UGOVOR O OTKUPU STANA SA SSNO-om, POLAZNI OSNOV JE TR┼ŻI┼áNA VRIJEDNOST STANA.

Iz obrazlo┼żenja:
Ustavni sud Bosne i Hercegovine je Rje┼íenjem o neizvr┼íenju broj U 15/11 od 16. januara 2013. g. (koje je objavljeno su "Slu┼żbenom glasniku BiH", broj 11/13 od
12. februara 2013. g.), utvrdio da Parlament Federacije Bosne i Hercegovine nije izvr┼íio Odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj U 15/11 od 30. marta 2012. g., pa je utvr─Ĺeno da odredba
─Źlana 39e. st. (3) i (4) Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, u dijelu koji se odnosi na utvr─Ĺivanje naknade, prestaje va┼żiti narednog dana od dana objavljivanja te odluke u "Slu┼żbenom glasniku BiH". Kod utvr─Ĺivanja visine pripadaju─çe naknade (imaju─çi u vidu da u pravnom sistemu u Federaciji BiH ne postoji zakonska odredba kojom se odre─Ĺuje na─Źin dodjeljivanja adekvatne naknade za mije┼íanje u pravo na imovinu), u nedostatku dovoljno precizne i predvidive zakonske odredbe, Ustavni sud u svojoj odluci upu─çuje na ustavnu obavezu direktne primjene Evropske konvencije i obavezuju─çih odluka Evropskog i Ustavnog suda, posebno na praksu Evropskog suda u predmetu ─Éoki─ç. Iz sadr┼żaja odluka Evropskog suda koje podr┼żava i Ustavni sud, proizilazi da je kao polazni osnov za odre─Ĺivanje naknade u predmetima vojnih stanova upravo bila tr┼żi┼ína vrijednost stana, te da naknada koja bi se zasnivala na odredbama koje su prestale va┼żiti ne bi bila adekvatna. Slijedom toga, Ustavni sud je istakao da su redovni sudovi u nedostatku odredaba kojima bi bila propisana visina naknade u skladu s odlukama Evropskog i Ustavnog suda trebali uzeti u obzir sudsku praksu Evropskog i Ustavnog suda u ovakvim slu─Źajevima koja, prema mi┼íljenju Ustavnog suda, daje dovoljno podataka da naknada mo┼że biti odre─Ĺena u postupku pred redovnim sudovima, te da su postupaju─çi na suprotan na─Źin, bez obzira ┼íto nadle┼żna vlast nije izvr┼íila obavezuju─çe odluke Evropskog i Ustavnog suda i uspostavila odgovaraju─çi zakonodavni okvir, propustili primjereno za┼ítititi prava apelanata na imovinu. Takvim tuma─Źenjem redovnih sudova, ali i nepostupanjem zakonodavne i izvr┼íne vlasti u skladu sa obavezuju─çim odlukama Evropskog i Ustavnog suda, na apelanta se stavlja prekomjeran teret jer snosi ┼ítetne posljedice.

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 65 0 P 154611 20 Rev 2 od 08.10.2020. g.)

<------->

─îlan 39. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ("SN FBiH", br. 27/97, 11/98, 22/99, 7/00, 32/01, 61/01, 15/02, 54/04, 36/06, 51/07 i
72/08)
KADA UGOVOR O PRODAJI STANA ZAKLJU─îEN 1992. G. IZME─ÉU NOSIOCA STANARSKOG PRAVA I SAVEZNOG SEKRETARIJATA ZA NARODNU ODBRANU (SSNO) NIJE DOSTAVLJEN NA OVJERU PORESKOM ORGANU, TAKAV UGOVOR NIJE PRAVNO OBAVEZUJU─ćI.
Iz obrazlo┼żenja:
─îlanom 39. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo propisani uvjeti za pravno obavezuju─çi ugovor o otkupu stana su kumulativno odre─Ĺeni, a jedan od uvjeta je i da je zaklju─Źeni pismeni ugovor o otkupu stana do 06.04.1992. g. dostavljen na ovjeru nadle┼żnoj poreskoj slu┼żbi. Tu┼żitelj nije dokazao da je nakon zaklju─Źenja pisanog Ugovora o otkupu stana ugovor dostavio nadle┼żnoj poreskoj slu┼żbi, pa kako nije dokazao da je ispunjen taj zakonom propisani uvjet, drugostepeni sud izvodi pravni zaklju─Źak da predmetni ugovor nije pravno obavezuju─çi ugovor na osnovu koga tu┼żitelj mo┼że ostvariti prava na predmetnom stanu. Navedenu ─Źinjenicu, kao kumulativni uslov iz ─Źlana 39. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo za postojanje pravno obavezuju─çeg ugovora, ┼íto predstavlja stvarnu osnovu tu┼żbe, tu┼żitelj je bio du┼żan dokazati u skladu sa odredbom ─Źlana 7. stav (1) u vezi sa ─Źlanom 123. ZPP. Tu┼żitelj tokom postupka tu ─Źinjenicu nije uspio dokazati, pa je drugostepeni sud pravilno primjenjuju─çi pravilo o teretu dokazivanja njegov tu┼żbeni zahtjev odbio. Na predmetni stan kao tzv. "vojni stan" upravo se primjenjuju odredbe ─Źl. 39. i 39a. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, prema odredbi ─Źlana 15. istog zakona kojom je propisano da prodaju stanova na kojima su pravo raspolaganja imali biv┼ía JNA i SSNO u skladu sa ovim zakonom, vr┼íi Federalno ministarstvo odbrane. Izneseni pravni stav izra┼żen je i u odlukama Ustavnog suda BiH (AP-368/14).

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 17 0 P 051491 17 Rev od 11.02.2020. g.)

<------->

─îlan 52. st. (1) i (2) Zakona o stambenim odnosima ("SL SRBiH", br. 14/84, 12/87, 13/89 i 11/98, "SL RBiH", broj 2/93 i "SL FBiH", br. 11/98, 38/98 i 19/99)
KADA JE ZGRADA EKSPROPRISANA U SVRHU RUŠENJA, PRAVO NA DODJELU DRUGOG STANA ILI NAKNADU ZA EKSPROPRISNU NEKRETNINU IMA SAMO NOSILAC STANARSKOG PRAVA ILI VLASNIK STANA.

Iz obrazlo┼żenja:
Po Zakonu o stambenim odnosima, samo osobi koja je stekla svojstvo nosioca stanarskog prava, to pravo ne prestaje ako se zgrada ili dio zgrade sru┼íi u kojoj je bio stan i, prema navedenoj odredbi, obavezu dodjele drugog stana ima zainteresovana osoba (u slu─Źaju da je zgrada eksproprisana u svrhu ru┼íenja), odnosno stambeni organ ako je odobrio ru┼íenje u skladu sa propisima op┼ítine. U radnjama ru┼íenja predmetnog objekta i izgradnji novog poslovnog objekta od strane tu┼żenih ne odra┼żava se protivpravnost kao osnov za naknadu ┼ítete u smislu ─Źlana 154. ZOO u vezi sa ─Źlanom 185. stav (2) istog zakona. Kako u konkretnom slu─Źaju tu┼żiteljica nije dokazala da su prostorije koje je koristila na dan 30. 4. 1991. g. imale svojstvo stana u smislu odredbe ─Źlana 3. Zakona o stambenim odnosima, niti je dokazala da je na tim prostorijama stekla svojstvo nosioca stanarskog prava, time nije ni dokazala da zbog ru┼íenja tog poslovnog prostora ima pravo na dodjelu drugog stana saglasno odredbi ─Źlana 52. navedenog Zakona.

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 65 0 P 235252 19 Rev 2 od 11.02.2020. g.)

<------->

Član 18a. stav (3) Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima ("SL FBiH", br. 11/98, 38/98, 12/99, 18/99, 27/99, 43/99 i 11/01)

─îlan 172. Zakona o obligacionim odnosima ("SL SFRJ", br. 29/78, 39/85 i 57/89, "SL RBiH", br. 2/92 i 13/93 i "SN FBiH", br. 29/03 i 42/11)
NADLE┼ŻNI ORGAN NIJE ODGOVORAN ZA O┼áTE─ćENJA STANA UKOLIKO SE RADI O STANU U ZGRADI KOJA JE IZGORJELA U RATU KAO POSLJEDICA RATNIH DJELOVANJA (VI┼áA SILA).

Iz obrazlo┼żenja:
U toku postupka nije utvr─Ĺeno ni da je predmetna zgrada i sporni stan stavljena pod upravu tu┼żene op─çine, niti da je ona njima raspolagala iz kojih razloga nema osnova za odgovornost tu┼żene osnovom navedene odredbe ─Źlana 18a. stav (3) Zakona o prestanku primjene Zakona o napu┼ítenim stanovima. Nadalje, isklju─Źena je odgovornost tu┼żene za ┼ítetu u slu─Źaju kada se radi o tzv. ratnoj ┼íteti koja je izuzeta iz op┼íteg re┼żima odgovornosti za ┼ítetu, zbog
─Źega se ne mogu primijeniti pravila o od┼ítetnoj odgovornosti tu┼żene ni po ─Źlanu 154. st. (1) i (2) ZOO, u vezi sa ─Źlanom 173. ZOO, te ─Źlanu 172. ZOO u vezi sa ─Źlanom
308. tada va┼że─çeg Zakona o dr┼żavnoj upravi jer nije utvr─Ĺeno da su ┼ítetu po─Źinila lica koja su organi tu┼żene imali ili mogli imati pod svojom kontrolom.

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 46 0 P 005210 19 Rev od 11.02.2020. g. )

 

<------->

 

─îlan 3. stav (1) i ─Źlan 7. stav (1) Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo
─îlan 39. Zakona o gra─Ĺevinskom zemlji┼ítu

UKOLIKO PROSTORNIM PLANOM ILI PLANOM PARCELACIJE NIJE UTVR─ÉENA POVR┼áINA ZEMLJI┼áTA KOJE JE POTREBNO ZA REDOVNU UPOTREBU ZGRADE, TU POVR┼áINU UTVR─ÉUJE RJE┼áENJEM ORGAN UPRAVE NADLE┼ŻAN ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE, UZ PRIBAVLJENO MI┼áLJENJE ORGANA UPRAVE NADLE┼ŻNOG ZA POSLOVE URBANIZMA. PRAVO NA ZEMLJI┼áTU ZA REDOVNU UPOTREBU STAMBENOG OBJEKTA MO┼ŻE SE OSTVARIVATI JEDINO PRED ORGANOM UPRAVE ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE.

 

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 32 0 P 098751 17 Rev od 19.3.2019. g.)

 

<------->

 

─îlan 9. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ─îlan 254. stav 2. Porodi─Źnog zakona Federacije BiH

STAN OTKUPLJEN OD STRANE JEDNOG BRA─îNOG PARTNERA (ZA VRIJEME TRAJANJA BRA─îNE ZAJEDNICE) KAO ─îLANA U┼ŻEG PORODI─îNOG DOMA─ćINSTVA NOSITELJA STANARSKOG PRAVA UZ NJEGOVU SAGLASNOST I ┼ŻELJU NOSITELJA STANARSKOG PRAVA DA TO PRAVO OSTVARI SAMO TAJ BRA─îNI PARTNER, PREDSTAVLJA POSEBNU IMOVINU TOG BRA─îNOG PARTNERA.

 

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 42 1 P 000133 13 Rev od 12.03.2015. g.)

 

<------->

 

─îlan 8. Evropske konvencije o zaštiti osnovnih ljudskih prava i sloboda

PRAVO NA POŠTOVANJE DOMA OBUHVATA PRAVO NA POŠTOVANJE POSTOJE─ćEG DOMA, A NE ┼ŻELJENOG DOMA ILI ONOGA ŠTO OSOBA NAMJERAVA DA JOJ BUDE DOM.

 

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 65 0 P 040454 14 Rev 2 od
11.12.2014. g.)

 

<------->

 

─îlan 19. stav 2. Zakona o stambenim odnosima
─îlan 7., 9. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ─îlan 252. i 263. Porodi─Źnog zakona

NESMATRA SE VANBRA─îNOM STE─îEVINOM STAN OTKUPLJEN ZA VRIJEME TRAJANJA VANBRA─îNE ZAJEDNICE OD STRANE NOSITELJA STANARSKOG PRAVA (VANBRA─îNOG SUPRUGA KOJI JE SVOJSTVO SUNOSITELJA STANARSKOG PRAVA STEKAO U BRA─îNOJ ZAJEDNICI, A PO RAZVODU BRAKA RJEŠENJEM SUDA ODRE─ÉEN ZA ISKLJU─îIVOG NOSITELJA STANARSKOG PRAVA).

 

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 65 0 P 202044 13 Rev od 17.03.2015. g.)

 

<------->

 

─îlan 10. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo

PRAVO TU┼ŻITELJICE I NJENOG SUPRUGA NA STANU IZ OSNOVA DUGORO─îNOG ZAKUPA STANA PREMA ODREDBAMA ZAKONA O STANOVANJU R. SRBIJE, KOJI STAN SU BRA─îNI DRUGOVI OTKUPILI OD ZAKUPODAVCA POD POSEBNIM USLOVIMA POVOLJNIJIM OD TR┼ŻIŠNIH, ODGOVARA PRAVU KOJE SE MO┼ŻE IZJEDNA─îITI SA STANARSKIM PRAVOM, A ŠTO JE SMETNJA ZA OTKUP STANA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINI PREMA ODREDBAMA ZAKONA O PRODAJI STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO.

 

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 58 0 P 900694 13 Rev 2 od 21.11.2013. g.).

 

<------->

 

─îlan 19. Zakona o stambenim odnosima

ZAKLJU─îENJEM BRAKA I ┼ŻIVOTOM U BRA─îNOJ ZAJEDNICI U STANU BRA─îNI PARTNER U SKLADU SA ODREDBOM ─îLANA 19. STAV 2. ZAKONA O STAMBENIM ODNOSIMA STEKAO JE SVOJSTVO SUNOSIOCA STANARSKOG PRAVA BEZ OBZIRA ŠTO JE DRUGI BRA─îNI PARTNER ZAKLJU─îIO UGOVOR O KORIŠTENJU TOG STANA PRIJE SKLAPANJA BRAKA. TRAJNIM PRESTANKOM KORIŠTENJA TOG STANA BRA─îNI PARTNER JE U SKLADU SA ODREDBOM ─îLANA 19. STAV 3. ZAKONA O STAMBENIM ODNOSIMA IZGUBIO SVOJSTVO SUNOSIOCA STANARSKOG PRAVA BEZ OBZIRA ŠTO BRAK NIJE RAZVEDEN.

 

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 58 0 P 007754 14 Rev od 06.05.2014. g.).

 

<------->

 

─îlan 2. stav 2. i ─Źlan 55. do 58. Zakona o stambenim odnosima

USPOSTAVLJANJE RAVNOTE┼ŻE I PROPORCIONALNOSTI IZME─ÉU LEGITIMNIH INTERESA VLASNIKA STANOVA I ZAŠTI─ćENIH STANARA NE MO┼ŻE SE IZVRŠITI KROZ INSTITUT NAKNADE ŠTETE I IZGUBLJENE KORISTI.

 

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 65 0 P 179544 13 Rev od 11.02.2014. g.).

 

<------->

 

─îlan 11. stav 1. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo
SUPRU┼ŻNICI U SMISLU ─îLANA 11. STAV 1. ZAKONA O PRODAJI STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO SU LICA KOJA SE NALAZE U BRAKU U MOMENTU PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA OTKUP STANA, BEZ OBZIRA ŠTO JE STAN DODJELJEN NA KORIŠTENJE JEDNOM OD NJIH RANIJE I TO U MOMENTU KADA NISU BILI U BRAKU SA SADAŠNJIM SUPRU┼ŻNIKOM, NEGO SA TRE─ćIM LICEM.


(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 17 0 P 016960 12 Rev od 17.09.2013. g.)

 

 

<------->

 

─îlan 22. Zakona o stambenim odnosima
─îlan 46. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo
ODREDBE ─îLANA 46. ZAKONA O PRODAJI STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO NE SUSPENDUJU PRIMJENU ODREDBI ─îLANA 22. ZAKONA O STAMBENIM ODNOSIMA.


(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 58 0 V 903812 12
Rev od 14.06.2012. g.)

 

<------->

 

─îlan 7. stav 1. i ─îlan 8. a) Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo
─îlan 65. stav 3. i 4. Zakona o upravnom postupku

BLAGOVREMENOM OBRACANJU TU┼ŻITELJA, KAO NOSIOCA STANARSKOG PRAVA, NENADLE┼ŻNOM OPCINSKOM STAMBENOM ORGANU SA ZAHTJEVOM ZA OTKUP STANA NE MO┼ŻE SE DATI PRAVNI ZNACAJ UREDNOG I BLAGOVREMENOG ISTICANJA ZAHTJEVA ZA KUPOVINU STANA.


(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 17 0 P 006924 11
Rev od 22.03.2012. g.)

 

<------->

 

─îlan 27. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo
NE RADI SE O ETA┼ŻNOJ SVOJINI U SITUACIJI KADA SE SPORNI STAN NALAZI U ZGRADI KOJA SE SASTOJI SAMO OD TOG STANA, ODNOSNO KADA POSTOJI POTPUNA PODUDARNOST IZMEDU SPORNOG STANA I ZGRADE.


(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 32 0 P 053389 11
Rev od 10.07.2012. g.)

 

<------->

 

─îlan 2. i ─îlan 11. Zakona o stambenim odnosima
NIŠTAV JE UGOVOR O KORIŠTENJU STANA ZAKLJUCEN NA OSNOVU PONIŠTENOG AKTA O DODJELI STANA.


(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 53 0 P 008515 09
Rev od 17.02.2011. g.)

 

<------->

 

─îlan 11., ─îlan 20. i ─îlan 22. Zakona o stambenim odnosima
SUPRUZI, KAO IZVEDENOM SUNOSIOCU STANARSKOG PRAVA, NE PRESTAJE STANARSKO PRAVO SMRCU NJENOG SUPRUGA, KAO IZVORNOG NOSIOCA STANARSKOG PRAVA, NITI JE ONA DU┼ŻNA NAKON SMRTI SVOGA SUPRUGA IZVRŠITI PRENOS STANARSKOG PRAVA NA NACIN PROPISAN ODREDBOM ─îLANA 22. STAV 1. ZAKONA O STAMBENIM ODNOSIMA.


(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 58 0 P 900060 09
Rev od 27.01.2011. g.)

 

<------->

 

─îlan 44. i ─îlan 47. Zakona o stambenim odnosima
NOSIOCU STANARSKOG PRAVA NE MO┼ŻE SE OTKAZATI UGOVOR O KORIŠTENJU STANA AKO SU SE OKOLNOSTI KOJE SU OSNOVA ZA OTKAZ POJAVILE U PERIODU DOK JE NOSILAC STANARSKOG PRAVA BIO ODSUTAN IZ STANA U SVOJSTVU IZBJEGLE ILI RASELJENE OSOBE.


(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 41 0 P 000343 10
Rev od 16.08.2011. g.)

 

<------->

 

─îlan 3. i ─Źlan 4. Zakona o stambenim odnosima

POD POJMOM STANA PODRAZUMIJEVAJU SE NE SAMO STANOVI IZGRA─ÉENI U NOVOGRADNJAMA U DRUŠTVENOJ (DR┼ŻAVNOJ) SVOJINI, VE─ć I PROSTORIJE U OBJEKTIMA KOJE NISU GRA─ÉENE S NAMJEROM DA SLU┼ŻE ZA STAMBENE POTREBE, ALI SU NAKNADNO PRETVORENE U STANOVE I KORISTE SE U SVRHU STANOVANJA.

 

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 070-0-Rev-08-000075 od 09.06.2009. g.)

 

<------->

 

─îlan 1. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo

ZAKON O PRODAJI STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO, U ODNOSU NA PITANJE STICANJA PRAVA VLASNIŠTVA NA TIM STANOVIMA, PREDSTAVLJA SPECIJALNI PROPIS U ODNOSU NA ZAKON O VLASNI─îKO-PRAVNIM ODNOSIMA, KAO GENERALNI PROPIS KOJI REGULIŠE STICANJE PRAVA VLASNIŠTVA, PA SE NA NAVEDENO PITANJE TAJ ZAKON PRIMJENJUJE PO PRINCIPU „LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI“.


(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 65 0 P 040563 09 Rev od 16.03.2010. g.)

 

<------->

 

─îlan 7. Zakona o vra─çanju, dodjeli i prodaji stanova

ZAHTJEV ZA UTVR─ÉENJE RANG LISTE ZA DODJELU STANA NE MO┼ŻE BITI PREDMET STAMBENOG SPORA.


(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 070-0-Rev-09-000074 od 18.03.2010. g.)

 

<------->

 

─îlan 11. Zakona o stambenim odnosima
─îlan II 3. f) Ustava BiH
─îlan 8. Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda
UKOLIKO TU┼ŻITELJ SVOJE SVAKODNEVNE ┼ŻIVOTNE AKTIVNOSTI NIJE PROVODIO U SPORNOM STANU, JER U NJEGA NIKADA NIJE NI USELIO, TAJ STAN NE PREDSTAVLJA NJEGOV DOM U SMISLU ─îLANA II 3. F) USTAVA BIH I ─îLANA 8. EVROPSKE KONVENCIJE O ZAŠTITI LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA.


(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: broj: 070-0-Rev-09-
000123 od 29.04.2010. g.)

 

<------->

 

─îlan 52. Zakona o stambenim odnosima
CINJENICA DA SU U TOKU RATA DODATNO DEVASTIRANE ILI SRUŠENE STAMBENE ZGRADE U KOJIMA SE NALAZE SPORNI STANOVI, KOJI SU 45 PRETHODNO PRIJE RATA ODLUKOM NADLE┼ŻNOG OPCINSKOG ORGANA UPRAVE PROGLAŠENI NEUSLOVNIM, NE OTKLANJA OBAVEZU TU┼ŻENE OPCINE DA KORISNICIMA TIH STANOVA OBEZBIJEDI STANOVE KOJI ZADOVOLJAVAJU NJIHOVE MINIMALNE POTREBE STANOVANJA.

 

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: broj: 070-0-Rev-09-
000194 od 27.07.2010. g.)

 

<------->

 

─îlan 8 a) Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo
ROK ZA OTKUP STANA KOJI JE PROGLAŠEN NAPUŠTENIM NE RACUNA SE OD DANA PRAVOSNA┼ŻNOSTI RJEŠENJA O VRACANJU U POSJED STANA, VEC OD DANA VRACANJA STANA, ODNOSNO DANA ULASKA NOSIOCA STANARSKOG PRAVA U POSJED STANA.

 

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 070-0-Rev-09-
000593 od 24.06.2010.g.)

 

<------->

 

Sticanje stanarskog prava
─îlan 2. stav 4. Zakona o stambenim odnosima
KADA JE IZVRŠENO FAKTI─îKO RAZVRGNU─ćE SUVLASNI─îKE ZAJEDNICE NA ZGRADI TAKO DA U PERIODU DU┼ŻEM OD 50 GODINA JEDAN STAN PREDSTAVLJA DRUŠTVENO, A DRUGI STAN PRIVATNO VLASNIŠTVO, TADA OKOLNOST ŠTO NIJE DOŠLO DO FORMALNO-PRAVNE DIOBE ZGRADE I UPISA SPORNOG STANA U JAVNIM KNJIGAMA KAO ISKLJU─îIVOG DR┼ŻAVNOG VLASNIŠTVA NE MO┼ŻE IMATI ZA POSLJEDICU ZAKLJU─îAK DA SE RADI O STANU U VLASNIŠTVU (SUVLASNIŠTVU) GRA─ÉANA.

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 070-0-Rev-08-000275 od 16.06.2009. g.)

 

<------->

 

Zajedni─Źke prostorije
─îlan 3. u vezi sa ─Źlanom 30. stav 1. Zakona o stambenim odnosima
STANOM U SMISLU ─îLANA 3. ZAKONA O STAMBENIM ODNOSIMA SMATRAJU SE SVE PROSTORIJE KOJE SLU┼ŻE POTREBAMA STANOVANJA, PA TAKO I ZAJEDNI─îKE PROSTORIJE.KOJE SE KORISTE KAO STAN. ZA ODGOVOR NA PITANJE DA LI ZAJEDNI─îKE PROSTORIJE, KOJE SE KORISTE KAO STAN, PREDSTAVLJAJU STAN ODLU─îNE SU STVARNE STAMBENE PRILIKE MJESTA STANOVANJA, A NE OKOLNOST DA LI JE NADLE┼ŻNI ORGAN U UPRAVNOM POSTUPKU DONIO RJEŠENJE O PRETVARANJU ZAJEDNI─îKIH PROSTORIJA U STAN.


(Odluka Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 070-0-Rev-08-000550 od 14.05.2009. g.)

 

<------->

 

 

Pravo raspolaganja
─îlan 3. stav 5. Zakona o izmjenama Zakona o napuštenim stanovima
BIVŠI ZAKON O NAPUŠTENIM STANOVIMA JE UTVR─ÉIVAO I KATEGORIJU TZV. SLOBODNIH STANOVA KOJI SE NE MOGU PROGLAŠAVATI NAPUŠTENIM I ZA KOJE NISU POSTOJALE SMETNJE DA NJIMA RASPOLA┼ŻU NJIHOVI VLASNICI. ZAKON O PRESTANKU PRIMJENE ZAKONA O NAPUŠTENIM STANOVIMA NE SADR┼ŻI ODREDBE KOJIMA SE PONIŠTAVAJU RASPOLAGANJA VLASNIKA STANOVA STANOVIMA KOJI SE NISU MOGLI SMATRATI NAPUŠTENIM, UKOLIKO ZAHTJEV ZA POVRAT TAKVOG STANA EVENTUALNO NE PODNESE LICE KOJE JE NA TOM STANU IMALO KONSTITUISANO STANARSKO PRAVO NA DAN 30. APRIL 1991. G..


(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 070-0-Rev-08-001388 od 14.07.2009. g.)

 

<------->

 

Konfiskovani stanovi
─îlan 47. stav 2. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo.
NOSIOCIMA STANARSKOG PRAVA NA KONFISKOVANOM STANU PRAVO NA KUPOVINU TOG STANA NIJE USLOVLJENO ISTOVREMENOM DODJELOM DRUGOG ODGOVARAJU─ćEG STANA BIVŠEM VLASNIKU STANA.


(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 58 0 P 021441 08 Rev od 09.07.2009. g.)

 

<------->

 

Vojni stanovi
─îlan 39. e) Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo
TU┼ŻITELJ IMA PRAVNI INTERES ZA UTVR─ÉIVANJE DA JE PRAVNO OBAVEZUJU─ćI UGOVOR O OTKUPU STANA KOJEG JE ZAKLJU─îIO SA SAVEZNIM SEKRETARIJATOM ZA NARODNU ODBRANU JER OD TAKVOG UTVR─ÉENJA ZAVISI OSNOVANOST NJEGOVOG OBLIGACIONOG ZAHTJEVA IZ ─îLANA 39. E) ZAKONA O PRODAJI STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO.


(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 070-0-Rev-08-000520 od 14.05.2009. g.)

 

<------->

 

─îlan 52. stav 2. Zakona o stambenim odnosima
─îlan 203. stav 1. Zakona o prostornom ure─Ĺenju
RANIJEM NOSIOCU STANARSKOG PRAVA NA STANU U ZGRADI SRUŠENOJ RJEŠENJEM ORGANA UPRAVE ZBOG DOTRAJALOSTI, OP─ćINA I KORISNIK ZEMLJIŠTA DU┼ŻNI SU, UKOLIKO MU NE MOGU OBEZBJEDITI SMJEŠTAJ KOJI ZADOVOLJAVA NJEGOVE MINIMALNE POTREBE STANOVANJA, ISPLATITI NOV─îANU VRIJEDNOST OVE ─îINIDBE.


(Presuda Vrhovnog suda FBiH broj: 070-0-Rev-07-000609 od 15.05.2008. g.)

 

<------->

 

─îlan 2. stav 3. i ─Źlan 3. stav 2. Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima
─îlan 43. stav 1. Zakona o stambenim odnosima
NADOVJERA UGOVORA O KORIŠTENJU STANA KOGA JE SA DAVAOCEM STANA AKLJU─îIO PRIVREMENI KORISNIK STANA NE PROIZVODI PRAVNO DEJSTVO.


(Presuda Vrhovnog suda FBiH broj: 070–0–Rev–06–000047 od 14.06.2007. g.)

 

<------->

 

─îlan 18. a. stav 1., 2. i 3. Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima
─îlan 19. stav 1. alineja tre─ça Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo
BIVŠI NOSILAC STANARSKOG PRAVA, KOME JE STAN VRA─ćEN U POSJED, DU┼ŻAN JE PRIVREMENOM KORISNIKU NAKNADITI NOV─îANA SREDSTVA ULO┼ŻENA NA IME NEOPHODNIH TROŠKOVA ZA OSPOSOBLJAVANJE STANA.


(Presuda Vrhovnog suda FBiH broj: 070–0–Rev–06–001579 od 30.08.2007. g.)

 

<------->

 

─îlan 122. Zakona o stambenim odnosima – pre─Źiš─çeni tekst (“Sl. list SFRJ” broj 11/66)
─îlan 2. stav 3. Zakona o stambenim odnosima (“Sl. list SRBiH”, broj 13/74)
─îlan 2. stav 2. va┼że─çeg Zakona o stambenim odnosima
VLASNIK STANA U PORODI─îNOJ STAMBENOJ ZGRADI NEMA PRAVO TRA┼ŻITI ISELJENJE LICA KOJE JE DO 31.05.1974. G. STEKLO STANARSKO PRAVO NA TAJ STAN.


(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: Rev–1079/05 od 09.05.2006.)

 

<------->

 

─îlan 30. stav 2. Zakona o stambenim odnosima
─îlan 7. stav 2. i 46. stav 2. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo
OSOBA KOJA JE NESMETANO KORISTILA STAN DU┼ŻE OD 8 GODINA PRIJE 06.12.1999. G. IMA ISTA PRAVA KAO NOSITELJ STANARSKOG PRAVA, TE I PRAVO NA OTKUP STANA.


(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: Rev–826/05 od 28.03.2006.)

 

<------->

 

─îlan 39. a) Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo
OSOBA KOJA JE ZAKLJU─îILA PRAVNO OBVEZUJU─ćI UGOVOR O OTKUPU STANA SA SSNO NE MO┼ŻE SE UKNJI┼ŻITI KAO VLASNIK STANA AKO NEMA STATUS NOSITELJA STANARSKOG PRAVA NA STANU I AKO NIJE LEGALNI KORISNIK STANA.


(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: Rev–1118/05 od 18.04.2006.)

 

<------->

 

─îlan 11. i 26. Zakona o stambenim odnosima
─îlan 73. Zakona o obligacionim odnosima
USMENI UGOVOR O KORIŠTENJU STANA ZAKLJU─îEN NA OSNOVU VALJANOG ZAKONSKOG AKTA (RJEŠENJA O DODJELI STANA NA KORIŠTENJE), KOJI JE U CIJELOSTI IZVRŠAVAN (TU┼ŻENI STAN PREDAO NA KORIŠTENJE TU┼ŻITELJU, A TU┼ŻITELJ PLA─ćAO STANARINU) SMATRA SE PUNOVA┼ŻNIM IAKO NIJE ZAKLJU─îEN U PISMENOJ FORMI. ODLUKA TU┼ŻENOG KOJOM PONIŠTAVA RJEŠENJE O DODJELI STANA TU┼ŻITELJU NE MO┼ŻE PROIZVESTI PRAVNO DEJSTVO I PREDSTAVLJA NEPOSTOJE─ćI PRAVNI AKT.


(Presuda Vrhovnog suda FBiH, br. Rev-531/04 od 05.05.2005.god.)

 

<------->

 

─îlan 6. Zakona o stambenim odnosima
─îlan 15. stav 1., 39., 39.a., i 39. e. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo
─îlan 3. stav 2., 3.a. i 18. b. stav 1. Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima
─îLAN U┼ŻEG PORODI─îNOG DOMA─ćINSTVA UMRLOG NOSIOCA PRAVA IZ KUPOPRODAJNOG UGOVORA IZ ─îLANA 39. STAV 1. ZAKONA O PRODAJI STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO MO┼ŻE TRA┼ŻITI OTKUP STANA SAMO AKO TAJ STAN LEGALNO KORISTI.


(Rješenje Vrhovnog suda FBiH, br. Rev-331/04 od 02.06.2005.god.)

 

<------->

 

 

─îlan 6. stav 2., 22. stav 1., 26. stav 1. i 3., 28. i 30. stav 2. i 7. Zakona o stambenim odnosima
─îlan 52. i 103. Zakona o obligacionim odnosima
DA BI ─îLAN PORODI─îNOG DOMA─ćINSTVA KOJI JE OSTAO U STANU NAKON SMRTI NOSIOCA STANARSKOG PRAVA I SAM POSTAO NOSILAC STANARSKOG PRAVA MORA O TOME OBAVIJESTITI DAVAOCA STANA NA KORIŠTENJE (─îLAN 22. STAV 1. ZSO) ODNOSNO OD STAMBENOG ORGANA IZDEJSTVOVATI RJEŠENJE KOJE ─ćE ZAMIJENITI UGOVOR O KORIŠTENJU STANA (─îLAN 28. ZSO).
UGOVOR O KORIŠTENJU STANA ZAKLJU─îEN BEZ RJEŠENJA O DODJELI STANA JE BEZ PRAVNOG OSNOVA I NIŠTAV (─îLAN 52. I 103. ZOO).
ROK ZA TRA┼ŻENJE ISPRA┼ŻNJENJA STANA (─îLAN 30. STAV 7. ZSO) NE MO┼ŻE PO─îETI TE─ćI DOK GOD POSTOJI UGOVOR SA RANIJIM NOSIOCEM STANARSKOG PRAVA.


(Presuda Vrhovnog suda FBiH, br. Rev-60/04 od 05.05.2005.god.)

 

<------->

 

─îlan 20. stav 1. Zakona o stambenim odnosima
─îlan 33. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo
NAKON OTKUPA STANA I STICANJA VLASNIŠTVA NA NJEMU OD STRANE JEDNOG BRA─îNOG DRUGA, PRESTALA JE MOGU─ćNOST ODRE─ÉIVANJA NOSIOCA STANARSKOG PRAVA NA STANU PO ─îLANU 20. ZAKONA O STAMBENIM ODNOSIMA.


(Rješenje Vrhovnog suda FBiH, br. Rev-308/04 od 26.05.2005.god.)

 

<------->

 

─îlan 73. stav 2. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju
IZOSTANAK ODREDNICA U OPŠTIM AKTIMA TU┼ŻENE KAO POSLODAVCA, KOJIMA SE REGULIRA PRAVO TU┼ŻITELJA KAO UPOSLENIKA NA NAKNADU PLA─ćE ZA VRIJEME ─îEKANJA NA RASPORED NA DRUGE POSLOVE KOJI ODGOVARAJU NJEGOVOJ PREOSTALOJ RADNOJ SPOSOBNOSTI, NEMA ZA POSLJEDICU GUBITAK PROCESNE LEGITIMACIJE ZA VO─ÉENJE PARNICE NA STRANI TU┼ŻENE.


(Presuda Vrhovnog suda FBiH, br. Rev-247/02 od 15.01.2004.god.)

 

<------->

 

─îlan 20. Zakona o stambenim odnosima
─îlan 46. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo
─îlan 8. Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda
─îlan 1. Protokola 1.
RJEŠENJEM O ODRE─ÉIVANJU PREDLAGATELJICE ZA NOSIOCA STANARSKOG PRAVA PO ─îLANU 20. ZAKONA O STAMBENIM ODNOSIMA PROTIVNIKU NIJE USKRA─îENO PRAVO NA DOM I MIRNO U┼ŻIVANJE VLASNIŠTVA, JER JE ON ISTIM RJEŠENJEM PRESTAO BITI NOSILAC STANARSKOG PRAVA POD UVJETIMA PREDVI─ÉENIM ZAKONOM.


(Rješenje Vrhovnog suda FBiH, broj: Rev–19/03 od 4.3.2004. god.)

 

<------->

 

─îlanak 6., 21. i 22. Zakona o stambenim odnosima
PRAVO NASTAVITI KORISTITI STAN POSLIJE SMRTI NOSITELJA STANARSKOG PRAVA, IMA SAMO ONAJ ─îLAN OBITELJSKOG KU─ćANSTVA KOJI JE SA NOSITELJEM STANARSKOG PRAVA TRAJNO ┼ŻIVIO I POSLIJE NJEGOVE SMRTI NASTAVIO KORISTITI STAN.


(Rješenje Vrhovnog suda FBiH, br. Rev-39/03 od 8.4.2004.god.)

 

<------->

 

─îlan 30. Zakona o stambenim odnosima
KORISNIK STANA KOJI JE NEZAKONITO USELIO U STAN U DRUŠTVENOM/DR┼ŻAVNOM VLASNIŠTVU, NE STI─îE U POGLEDU KORIŠTENJA STANA, PRAVA KAKVA PRIPADAJU NOSITELJU STANARSKOG PRAVA, NI NAKON ISTEKA OSAM GODINA KORIŠTENJA KADA U TOME ROKU PO PRAVOMO─ćNOM UPRAVNOM AKTU, PRISILNO ISELJENJE NIJE PROVEDENO.


(Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: Rev-173/02 od 2.9.2003.g.)

 

<------->

 

─îlanak 20. st.2. Zakona o stambenim odnosima
SUPRU┼ŻNIKU KOJI NIJE ODRE─ÉEN ZA NOSITELJA STANARSKOG PRAVA NA ZAJEDNI─îKOM STANU, NE OSIGURAVA SE NU┼ŻNI SMJEŠTAJ AKO NIJE KORISNIK STANA.


(Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH broj: Rev–257/03 od 26.8.2003. god.)

 

<------->


NEPODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POVRAT STANA

- ─Źl. 16. Zakona o prestanku primjene Zakona o korištenju napuštene imovine („Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske“ broj: 38/98, 12/99, 31/99, 65/01, 13/02, 39/03 i 96/03)

 

 

Tu┼żiteljica nije dokazala da je u ─Źitavom pravno relevantnom periodu 19.12.1998. do 19.04.2000. g. usljed bolesti bila nesposobna da podnese zahtjev za povrat stana pa je neosnovan njen zahtjev da se utvrdi da je nosilac stanarskog prava na predmetnom stanu.

 

 

Iz obrazlo┼żenja:

 

Predmet spora u ovoj parnici je zahtjev tu┼żiteljice da se utvrdi da je nosilac stanarskog prava na dvosobnom stanu koji se nalazi u D., zgrada broj 3, stan broj 1, te da se utvrdi da je ništavo rješenje drugotu┼żenog o dodjeli navedenog stana prvotu┼żenoj broj: 142/03 od 25.09.2003. g., kao i zahtjev da se prvotu┼żena obave┼że da ozna─Źeni stan preda u posjed tu┼żiteljici.

Prema ─Źinjeni─Źnom utvr─Ĺenju prvostepenog suda ozna─Źeni stan je dodijeljen na korištenje tu┼żiteljici u 1985. godini, koja je zaklju─Źila i ugovor o korištenju ovog stana, te je u stanu stanovala do 1991. g., kada je isti zbog ratnih dešavanja napustila. Tu┼żiteljica do 19.04.2000. g. nije podnosila zahtjev za povrat ovog stana, koji je rješenjem broj: 142/03 od 25.09.2003. g. dodjeljen na korištenje prvotu┼żenoj. Ocjenom nalaza i mišljenja vještaka medicinske struke dr S. B. i dr D. E., te vlastitom ocjenom prirode bolesti tu┼żiteljice prvostepeni sud izvodi zaklju─Źak da tu┼żiteljica „u vrijeme kada je trebala podnijeti zahtjev za povrat stanarskog prava nije bila sposobna isti podnijeti“.

Kod navedenog, prvostepeni sud zaklju─Źuje da tu┼żiteljici nije prestalo stanarsko pavo na predmetnom stanu i udovoljava zahtjevu za utvr─Ĺenje da je tu┼żiteljica nosilac stanarskog prava na istom. Isto tako, sa pozivom na odredbu ─Źl. 2. st. 2. i 3. Zakona o prestanku primjene Zakona o korištenju napuštene imovine prvostepeni sud utvr─Ĺuje da je ništavo rješenje drugotu┼żenog o dodjeli stana prvotu┼żenoj. Slijedom navedenih zaklju─Źaka, sa pozivom na odredbe Evropske konvencije o ljudskim pravima, prvostepeni sud zaklju─Źuje da je osnovan zahtjev tu┼żiteljice da joj se preda u posjed predmetni stan, pa pobijanom presudom prvostepeni sud u cjelosti udovoljava zahtjevu tu┼żiteljice na na─Źin iz izreke prvostepene presude.

┼Żalbenim navodima prvotu┼żena spori pravilnost i zakonitost presude prvostepenog suda tako što, izme─Ĺu ostalog, isti─Źe da izvedenim dokazima nije utvr─Ĺeno da je tu┼żiteljica zbog psihi─Źkog obolenja na dan 19.04.2000. g. bila nesposobna da podnese zahtjev za povrat stana, a koji ┼żalbeni navodi stoje.

Naime, u prvostepenom postupku tu┼żiteljica je tvrdnju tu┼żbe da nije bila sposobna usljed bolesti, u skladu sa zakonom, da podnese zahtjev za povrat stana, dokazivala nalazom i mišljenjem vještaka dr S. B., te iskazom svjedoka ─É. S., pa ovaj sud smatra da ovim dokazima tu┼żiteljica nije dokazala da u skladu sa zakonom nije mogla podnijeti zahtjev za povrat stana.

Prema odredbi ─Źl. 16. Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenoj imovini („Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske“, broj: 38/98) zahtjev za vra─çanje u posjed mo┼że se podnijeti u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona (19.12.1998. g.) Navedeni rok je produ┼żen Odlukom Visokog predstavnika za BiH od 15.06.1999. g. na 12 mjeseci, a zatim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o prestanku primjene Zakona o korištenju napuštene imovine („Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske“ broj 66/01) na 16 mjeseci, ─Źime je krajnji rok za podnošenje zahtjeva bio 19.04.2000. g.. Isti je prekluzivan i njegovim propuštanjem po sili zakona se gubi stanarsko pravo na stanu. Time se zahtjev za povrat stana mogao podnijeti u ─Źitavom periodu od 19.12.1998. g. pa do 19.04.2000. g..

U datom nalazu vještak dr S. B. (identi─Źan je nalaz i vještaka dr D. E. koji je ra─Ĺen po prijedlogu prvotu┼żene) zaklju─Źuje da tu┼żiteljica, usljed obolenja od kojeg boluje unazad više godina, nije bila sposobna na dan 10.04.2000. g. (na koji dan tu┼żiteljica pogrešno smatra da isti─Źe zakonski rok za podnošenja zahtjeva za povrat stana) i 7 dana unazad da podnese zahtjev za povrat stana, pa proizilazi da se vještak nije izjasnio o navedenoj sposobnosti tu┼żiteljice za ─Źitav period 19.12.1998. pa do 19.04.2000. g., ve─ç se izjašnjavao za kratki vremenski period 3. – 10.04.2000. g..

Time se na temelju navedenog nalaza, suprotno stavu prvostepenog suda, ne mo┼że izvu─çi zaklju─Źak o nesposobnosti tu┼żiteljice da u ─Źitavom pravno relevantnom periodu podnese zahtjev za povrat stana. Isto tako, navedeni zaklju─Źak sigurno ne mo┼że biti utemeljen na iskazu saslušanog svjedoka ─É. S. (brat tu┼żiteljice) s obzirom da se navedena nesposobnost i ne mo┼że utvr─Ĺivati na temelju iskaza svjedoka, ve─ç je o istoj mjerodavan da se izjasni samo vještak. Na ocjenu navedenog, samo posredno (ne kao odgovaraju─çi dokaz) mogu uticati podaci iz dopisa broj 549/07 od 05.12.2007. g. po kojima tu┼żiteljica u 2000. godini nije bila na bolovanju ve─ç je radila kod drugotu┼żenog. Isto tako, ocjenu prirode obolenja tu┼żiteljice, te ocjenu toga da li je ta bolest dovela do toga da ista nije bila u mogu─çnosti da u zakonom propisanom roku podnese zahtjev za povrat stana, ne mo┼że dati sam sud (u razlozima pobijane presude prvostepeni sud daje navedenu ocjenu pozivaju─çi se na izvode iz ─Źlanaka u ─Źasopisu „vještak broj 3“ i „vještak broj 4“ iz 2001. g.) jer sud ne raspola┼że dovoljnim stru─Źnim znanjem da bi se izjašnjavao o navedenom.

Prema izlo┼żenom, suprotno stavu prvostepenog suda, ovaj sud cijeni da izvedenim dokazima tu┼żiteljica nije dokazala navode tu┼żbe, a time nije dokazala ni da je njen tu┼żbeni zahtjev u dijelu utvr─Ĺenja da je nosilac stanarskog prava na predmetnom stanu osnovan, jer dokazi izvedeni tokom prvostepenog postupka nisu dovoljni za zaklju─Źak da je tu┼żiteljica u ─Źitavom pravno relevantnom periodu bila nesposobna da podnese zahtjev za povrat stana.

Nadalje, prvostepeni sud pogrešno cijeni valjanost rješenja drugotu┼żenog broj: 142/03 od 25.09.2003. g. o dodjeli spornog stana prvotu┼żenoj sa aspekta odredbe ─Źl. 2. st. 2. i 3. Zakona o prestanku primjene Zakona o korištenju napuštene imovine s obzirom da ovo rješenje ne poti─Źe iz spornog perioda. Isto tako, kod toga da je tu┼żiteljica u smislu odredaba navedenog zakona izbjeglica, te da je zbog nepodnošenja zahtjeva za povrat stana u zakonskom roku iz odredbe ─Źl. 16. st. 2. istog zakona izgubila stanarsko pravo na spornom stanu, to time ista nije ni aktivno legitimisana da zahtjeva utvr─Ĺenje ništavosti navedenog rješenja o dodjeli stana prvotu┼żenoj, a slijedom toga ne mo┼że ni zahtjevati ni da joj prvotu┼żena ovaj stan preda u posjed.

Iz navedenih razloga ┼żalbu prvotu┼żene je valjalo uva┼żiti i pobijanu presudu preina─Źiti tako da se tu┼żbeni zahtjev tu┼żiteljice u cjelosti odbije.

 

 

 

(Presuda Okru┼żnog suda Banjaluka broj: 011-0-G┼ż-08-001799 od 26.11.2008. g.)

 

<------->

 

Nastavak na: stambeno pravo

Nazad na: sudska praksa BiH

Da bi ste na┼íli obrazlo┼żenje od odabrane setence iz oblasti stambenog prava potrebno je da koristite Bilten sudske prakse Suda BiH, Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine / Vrhovnog suda Republike Srpske / Brcko distrikt BiH za odre─Ĺenu godinu.

 

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija