Advokatska kancelarija

weight
"Naša zaštita nije u našem oružju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

Advokatska kancelarija - princip rada advokata

Advokat Sarajevo

Advokatura i advokatske usluge nisu samo posao, niti se oni mogu podvoditi u nekakve kalupe i standarde. Biti kreativan i istrajan uopšte, podrazumjeva iznalaženje bolje ideje, radi dolaska do optimalno najidealnijeg pravnog rješenja. Advokat u Sarajevu

Kvalifikovani smo da probleme prepoznamo u njihovoj ranoj fazi, uradimo detaljnu analizu potrebnih pravnih aktivnosti, a onda i rješimo problem. Advokat Sarajevo - advokatska kancelarija

Podrazumjevamo, da naši klijenti od nas očekuju samo najbolja moguća rješenja i advokatske usluge, zbog toga mi u advokatskoj kancelariji gradimo svaki odnos sa našim klijentima na razumijevanju aspekata predmetnog pravnog pitanja u cilju pronalaženja najoptimalnijeg pravnog rješenja, a sve u skladu sa specifičnim potrebama naših klijenata. Vjerujemo da građenje dugoročne poslovne saradnje između klijenata i advokata, zasnovanog na veoma jednostavnom principu zajedničkog rada sa klijentom kao sa jednakim partnerom, uvek dovodi do najboljih rezultata u konačnici. Naš advokatski ured savjetuje klijente u ostvarivanju njihovih zakonskih prava i zajedno sa njima teži iznalaženju najboljih pravnih rješenja. Advokatska kancelarija Sarajevo i Tuzla

Naša advokatska kancelarija ne zna za standardnog klijenta. Svaki naš klijent znači poseban pristup i omogućena mu je visokokvalifikovana pravna podrška. S druge strane, zauzvrat očekujemo Vašu iskrenu saradnju. U cilju dostizanja maksimalnog učinka, Vaše povjerenje, uvid u proces i relevantni podaci, ključ su uspjeha. Vodeći princip poslovanja advokatske kancelarije je pružiti uslugu koja će biti kombinacija pouzdanog pravnog savjeta i najviših međunarodnih standarda u advokatskoj struci.

Uža specijalnost advokatske kancelarije je zastupanje domaćih i stranih fizičkih i pravnih lica pred sudovima i organima uprave Bosne i Hercegovinine u građanskim predmetima, privrednim sporovima, te odbrana u krivičnim postupcima te drugim oblastima profesionalnog angažmana advokatske kancelarije. Advokatski ured u Sarajevu i advokatski ured u Tuzli.

Načela rada advokatske kancelarije: Strogo poštovanje principa profesionalne tajnosti te kodeksa advokatske etike. Striktno izbjegavanje poslova u kojima postoji konflikt interesa. Profesionalno izvršavanje naloga klijenata uz maksimalno očuvanje interesa klijenata u svakom konkretnom slučaju. Advokatska kancelarija iznalazi optimalna rješenja u internacionalnim pravnim slučajevima.

Advokati Prnjavorac su drugačiji. Posvećujemo puno vremena svakom pojedinom klijentu i slučaju. Iz tog razloga istodobno obrađujemo samo ograničeni broj slučajeva.


Mi se o Vama brinemo individualno i prilagođeno tačno Vašim potrebama. Novi slučaj prihvaćamo samo ako možemo garantirati savršenu obradu i savjete i ako predmetni posao spada u naša specijalistička područja rada advokatske kancelarije.


Advokati imaju obavezu samo prema Vama i Vaše interese možemo zastupati apsolutno neovisno i bez utjecaja.


Kao naš klijent možete se osloniti na naših pet načela rada advokatskog ureda:

  1. Jamstvo ekskluzivnosti: Godišnje rješavamo samo ograničeni broj slučajeva i klijenata. To Vam garantira da ćete biti ekskluzivno, brzo i kompetentno zastupani i savjetovani na najvišem nivou te da će se svaka Vaša želja biti praćena s punom predanošću. Kao Vaši advokati, mi smo samo na Vašoj strani i dajemo 100%.

  2. Jamstvo izvrsnosti: Najbolje od najboljeg je dovoljno dobro za naše klijente. Stoga ne štedimo trud i troškove kako bismo postigli najbolji rezultat za naše klijente. To također uključuje da uvijek neovisno raščistimo sve prednosti i nedostatke različitih pristupa i općenito preferiramo pogodnu nagodbu od pravnog spora u korist naših klijenata, kada je to moguće.

  3. Jamstvo specijalizacije: Prihvaćamo samo naloge koje možemo savršeno riješiti u skladu s našim područjima specijalizacije. Kao advokatska kancelarija radimo samo ono za što smo specijalizirani i iz čega imamo dugogodišnje praktičnog iskustvo. Zajamčeno je efikasno i djelotvorno davanje advokatskih usluga.

  4. Jamstvo pojedinačnog davanja advokatskih usluga: Ovisno o Vašem pravnom području, uvijek ćete biti pojedinačno i osobno usluženi od strane jednog od naših partnerskih advokata. Sve aktivnosti provodi nadležni advokat u osobnom dogovoru s Vama. Ako to zahtijeva određeni slučaj, savjetovat ćemo Vas pod vodstvom advokata kojeg ste Vi odabrali u timu advokatskih stručnjaka.

  5. Jamstvo najbolje advokatske usluge: Garantiramo Vam da se sve naše aktivnosti i advokatske usluge pružaju usklađeno s Vašim slučajem i Vašim potrebama te da će Vas naša advokatska kancelarija zastupati u skladu s našim visokim standardima kvalitete.

Naša advokatska kancelarija sarađuje sa preko 50 velikih advokatskih kancelarija iz svih dijelova svijeta koje imaju zaposlenih više od 3.000 advokata, uključujući i sve zemlje bivše države.

"Da mihi factum dabo tibi jus - Daj mi činjenice, dat ću ti pravo."Advokatura u Bosni i Hercegovini – 2023.g.

Advokatska kancelarija

Advokatura u Bosni i Hercegovini trenutno nije ustanovljena na državnom nivou (nacrt Zakona o advokaturi BiH). Advokatura / odvjetništvo je organizirano na razini entiteta. Prema Zakonu o advokaturi Federacije BiH, advokatura je nezavisna profesionalna djelatnost koja se organizira i funkcionira sukladno zakonu. Advokatsku djelatnost kao profesionalnu djelatnost vrše advokati kao pojedinci, advokati u svrhu zajedničkog vršenja profesije mogu formitati zajedničke advokatske kancelarije i advokatsko društvo. Advokati su dužni pružati pravnu pomoć savjesno i stručno, sukladno Ustavu, zakonu i drugim propisima, kao i Satutu i drugim općim aktima Federalne advokatske komore, te Kodeksu odvjetničke etike advokata FBiH.

Advokat je dužan čuvati kao advokatsku tajnu sve što mu je stranka povjerila, izuzev ako je advokat / odvjetnik oslobođen ove obaveze na temelju izričitog ili prešutnog odobrenja stranke. Advokatsku tajnu dužne su čuvati i druge osobe koje rade u advokatskoj kancelariji, zajedničkoj advokatskoj kancelariji ili advokatskom društvu. Advokati u FBiH se obavezno udružuju u jednu od regionalnih advokatskih komora prema sjedištu advokatskog ureda, a to su Regionalne advokatske komore: Sarajevo, Tuzla, Mostar, Zenica i Bihać; čime ujedno stječu članstvo u Federalnoj advokatskoj / odvjetničkoj komori. Advokatska komora Federacije BiH ima sjedište u Sarajevu.

Jedinstven Imenik advokata u Federaciji Bosne i Hercegovine vodi se u Advokatskoj komori FBiH u Sarajevu, a regionalne advokatske komore vode Imenike advokata za advokate sa sjedištem na svom području. Advokat je odgovoran za rad svoje kancelarije. U zajedničkim advokatskim kancelarijama svi advokati odgovaraju za rad advokatske kancelarije. U advokatskim društvima, advokati članovi društva odgovaraju za rad advokatskog društva. Dužnost je advokata da se prilikom obavljenja advokatske djelatnosti stalno brinu za unapređenje i afirmaciju advokature kao samostalne i nezavisne profesionalne djelatnosti. Svaki advokat je dužan da čuva svoju čast, moralni lik advokata, neovisnost, savjesnost i stručnost, tako da takvim svojim ponašanjem podstiče i druge. Odnos advokata prema sudu, drugim državnim organima i njihovim predstavnicima, treba da bude izraz poštovanja prava, pravne kulture i pravničke profesije. Advokat Sarajevo ili Advokat u Tuzli

- Sjedište advokatske komore Republike Srpske je u Banja Luci. Ustav Republike Srpske u članu 131 navodi: "Advokatura je samostalna i neovisna djelatnost i služba koja pruža pravnu pomoć. Organizacija i rad advokature uređuju se zakonom", a advokati su dužni pružati pravnu pomoć u zaštiti ljudskih prava i sloboda građana zajamčenih ustavima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, kao i prava i interese fizičkih i pravnih osoba koji su definirani zakonima i drugim propisima. Djelatnost advokata jeste davanje pravnih savjeta, sastavljanje podnesaka, sastavljanje isprava koje su u nadležnosti, zastupanje stranaka u svim građanskim, upravnim i drugim postupcima i poslovima pred svim redovnim i drugim sudovima, državnim tijelima, arbitražom, te drugim pravnim osobama.

- Brčko Distrikt BiH nema samostalnu advokatsku komoru nego se advokati iz Brčko Distrikta učlanjuju u jednu od advokatskih komora na području Bosne i Hercegovine (Federacije BiH ili Republike Srpske).


Historijat advokature - Bosna i Hercegovina

"Advokatura u Bosni i Hercegovini ima tradiciju dužu od stotinu trideset godina - prvi pisani Zakon o advokaturi donijela je Austro-Ugarska 1883 g.. Taj datum danas se obilježava kao početak neovisne i samostalne advokature u Bosni I Hercegovini.Advokatskim redom“ kako se nazivao zakon, utemeljen je jedinstven sistem i sloboda bavljenja advokaturom / odvjetništvom. Advokat u Sarajevu i Advokat u Tuzli

-Drugi Zakon o advokaturi je donesen 1909 g. i njime su osnovane advokatske komore u Sarajevu, Ljubljani, Splitu i Dubrovniku. Ovim Zakonom advokatura je dobila Advokatsku komoru / Odvjetničku komoru, svoje organe, a postojao je i Imenik advokata Advokatska kancelarija Sarajevo Bosna i Hercegovina.


-1929 g. donešen je novi Zakon o advokatima kojim se izjednačuje položaj advokata u Kraljevini Jugoslaviji. Iste godine je Ministar pravde donio Uredbu kojom se osnivaju nove Advokatske komore u : Jugoslaviji, a postojeće advokatske komore u Sarajevu, i one ranije osnovane nastavljaju sa radom. Svako lice koje je ispunjavalo zakonske uslove imalo je pravo biti upisano u Imenik advokata.

U periodu komunističkog režima koncem 1946 g. donesen je novi Zakon o advokaturi, kojim su Advokatske komore / odvjetničke komore stavljene u nadzor Ministarstva pravde.

-1957g. donosi se novi Zakon o advokaturi i advokatura je postavljena kao javna služba sa pravom da, pored zastupanja građana, zastupa radne organizacije i ustanove. Zakon o advokaturi Bosne i Hercegovine je donesen 1971g., a 1974 g. se pokreće časopis „Advokatura“".

 


Advokat Sarajevo • Advokatska kancelarija pruža pravnu pomoć klijentima u BiH. Advokatska kancelarija - ADVOKATSKI URED - ADVOKAT Bosna, Advokatske usluge u Tuzla, Sarajevo, Brcko, advokat, advokati, BiH, odvjetnici, iz, advokatski, Bijeljina, advokati Tuzlanski Kanton, Tuzla, Bosni i Hercegovini. ADVOKATA, Advokati u Tuzli, u, Bosni, Spisak advokata / odvjetnika, Sarajevo, BiH. Advokat u Tuzli, advokat Sarajevo, Brcko advokati Sarajevski Kanton. Banja Luka, odvjetnici, advokat Sarajevski Kanton, Doboj; advokatske usluge, Advokati u Bosni. ADVOKAT BanjaLuka - u iz Banja Luka, ADVOKATI u Brckom, Advokatska Kancelarija Bijeljina - Odvjetnici u : BiH - Bosni i Hercegovini, FBiH, Tuzli, Sarajevu, Federaciji BiH. Odvjetnici u Bosni - advokatske kancelarije. Advokat Prijedor Trebinje Doboj, advokat Zvornik Gradiska - Advokat Bosna i Hercegovina. Spisak advokata Banja Luka, Trebinju i Bijeljini Advokatske Doboju. Spisak advokata advokati odvjetnici advokatu, advokati Sarajevo

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija