Gradjansko pravo

 

Građansko pravo « Oblast rada advokatske kancelarije

Zastupanje stranaka-klijenata u postupcima na sudovima iz domena povreda građanskih prava. Pripremanje i vođenje postupaka  za naknadu štete (Zastupanje u postupcima naknade svih vidova štete: naknada materijalne (imovinske) štete, naknada nematerijalne (neimovinske) štete) i postupcima naplate potraživanja.

Sačinjavanje Obligacionih ugovora: ugovor o građenju, ugovor o razmjeni pokretnih stvari, ugovor o kupoprodaji pokretnih stvari, ugovor o zajmu, ugovor o zakupu, ugovor o djelu, ugovor o prijevozu stvari i Ugovor o prevozu osoba, ugovor o ostavi, ugovor o uskladištenju, ugovor o nalogu, ugovor o komisionu, ugovor o trgovinskom zastupanju, ugovor o posredovanju, ugovor o špediciji, ugovor o kontroli robe i usluga, ugovor o organiziranju putovanja, posrednički ugovor o putovanju, ugovor o zalogu potraživanja i drugih prava, ugovor o jemstvu i ugovor o upućivanju - asignacioni ugovor.Gradansko pravo