Postupak pred Sudom za ljudska prava u Strazburu

 

Žalbeni postupci pred Sudom za ljudska prava « Oblast rada advokatske kancelarije

Advokatska kancelarija vrši izradu predstavki Sudu za ljudska prava u Strazburu zbog povreda Ustava Bosne i Hercegovine, Univerzalne deklaracije o pravima čovjeka te Europske Konvencije o ljudskim pravima. Raspolažemo literaturom od preko 5.000str prevedenih presuda Europskog Suda za ljudska prava, koju sudsku praksu koristimo u obradi i saćinjavaju predstavki.Sud za ljudska prava