Advokatska kancelarija

weight
"NaŔa zaŔtita nije u naŔem oružju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
NaŔa zaŔtita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

Privredno pravo i međunarodno privredno pravo « Oblast rada advokatske kancelarije

U današnjem dinamičnom poslovnom svijetu, pravni savjetnik mora ne samo da odgovori na postavljene upite klijenta, već i da preuzme proaktivnu ulogu u predviđanju buduće pravne situacije radi odklanjanja mogučih štetnih posljedica. Naš primarni cilj je da pokušamo da pregovaramo o mogučnustima zaključenja vansudske i sudske nagodbe kad god je to moguće, ali ako to nije moguće, nakon detaljne analize svih alternativa za rješenje slučaja, i prikupljenih dokaza energično iznosimo slučaj pred Sud. Advokatska kancelarija posjeduju znanje i spremnost za rješavanje pravnih problema, praćenje sudskog procesa parnice, savladavanje složenih problema i nalaženje rješenja. Nikada ne gubimo iz vida najdirektniji i najisplativiji put do ostvarenja poslovnih ciljeva klijenta. Advokatske kancelarije je specijalizirana za sačinjavanja ugovora iz oblasti građevinarstva, i prometa roba i usluga te rješavanje slučajeva iz oblasti obračuna Poreza na dodanu vrijednost - PDV i svih pravnih poslova iz oblasti Javnih nabavki u BiH. Advokatska kancelarija ima veliko iskustvo u domenu međunaordnog privrednog prava.

 
Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija