Advokatska kancelarija

weight
"NaŔa zaŔtita nije u naŔem oružju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
NaŔa zaŔtita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

 

Privredni sporovi i međunarodni privredni sporovi « Oblast rada advokatske kancelarije

Pružamo kvalitetnu advokatsku uslugu svim privrednim subjektima i iznalazimo praktična rješenja za razne pravne probleme koje nameće tok savremenog poslovanja. Naša advokatska kancelarija je specijalizovana za kompleksne privredne sporove. Među klijentima koje zastupamo u raznim spornim pitanjima, nalaze se kako internacionalne, tako i domaće kompanije iz Bosne i Hercegovine. Vršimo zastupanje u privrednim sporovima u svim oblastima trgovinskog i poslovnog prava, uključujući mjeru obezbjeđenja, sve usluge u vezi sa privrednim sporovima, tužbe za ispunjenje ugovora u privredi, neispunjenje obaveza, povrede ugovora, naplate potrživanja, sudsko prinudno izvršenje, privremene mere, poslovni savjeti, odbrana u krivičnim stvarima za djela u privredi itd. Advokatska kancelarija ima veliko iskustvo u kompleksnim privrednim sporovima sa elemntima međunaordnog privrednog prava. Vodeći princip poslovanja advokatske kancelarije je pružiti uslugu koja će biti kombinacija pouzdanog pravnog savjeta i najviših međunarodnih standarda u advokatskoj struci.

 

Sudska praksa iz privrednog prava u Bosni i Hercegovini.

 
Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija