Advokatska kancelarija

weight
"Na┼ía za┼ítita nije u na┼íem oru┼żju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

Advokatska tarifa

 

Advokatska tarifa FBiH / Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad advokata ("Slu┼żbene Novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 22/04 od 24.04.2004. godine i 24/04 od 08.05.2004. godine) je donesena na osnovu ─Źlana 31 Zakona o advokaturi Federacije BiH i ─Źlana 41 Statuta Advokatske komore FBiH, na Skupštini Advokatske komore Federacije Bosne i Hercegovine odr┼żanoj 18.10.2003. i na osnovu odobrenja Ministarstva Pravde FBiH broj : 01-130/97 / (Sl. Novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 22/04 od 24.04.2004 i 24 /04 od 08.05.2004.)

 

ADVOKATSKA TARIFA FBiH

 

( TARIFA O NAGRADAMA I NAKNADI TROŠKOVA
ZA RAD ADVOKATA Federacije Bosne i Hercegovine)

"Slu┼żbene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 22/04 od 24.04.2004.god. i 24/04 od 08.05.2004.god.

 


─îlan 1.

 
Ukoliko pismenim ugovorom izme─Ĺu advokata i njegovog klijenta nije ugovoreno druga─Źije, advokatu pripada nagrada za izvršeni rad po odredbama ove Tarife.

 

I

  KRIVI─îNI - KAZNENI POSTUPAK  Sastavljanje podnesaka


─îlan 2.

 


1. Krivi─Źne - kaznene prijave - 240 KM
2. Podnesci sa obrazlo┼żenim odštetnim zahtjevima 50% od nagrade iz ─Źlana 12.
3. Podnesci branitelja u prethodnom postupku, nakon potvrde optu┼żnice i u toku
glavnog pretresa - 50% nagrade iz ─Źlana 4. ta─Źka 1.
4. Prigovor protiv optu┼żnice – nagrada iz ─Źlana 4. ta─Źka 1.
5. Prijedlozi za odlaganje izvršenja kazne, uslovni otpust i brisanje osude - 300 KM
6. Prijedlozi za rehabilitaciju i molbe za pomilovanje - 300 KM
7. Drugi podnesci s kra─çim obavještenjem, obavijesti u postupku i sli─Źno
u vezi sa radnjama iz ta─Źaka 4. i 5. - 60 KM

 


 

U─Źeš─çe branitelja u prethodnom postupku (istrazi) 


─îlan 3.

 

 1. Za u─Źestvovanje u svojstvu branitelja u istrazi prilikom ispitivanja okrivljenog ili u svojstvu zastupnika  ošte─çenog,  advokatu pripada nagrada kao za odbranu iz ─Źlana 4. ta─Źka 1., te za svaki drugi i svaki dalji zapo─Źeti sat i to:
a) pred op─çinskim sudom - 60 KM
b) pred kantonalnim sudom  - 75 KM
c) pred Vrhovnim sudom FBIH - 90 KM
d) pred Sudom BIH (osim za djela navedena pod ta─Źkom e.) - 120 KM
e) pred Sudom BIH u postupcima  za ratne zlo─Źine i
predmetima ustupljenim od strane Tribunala  u Hagu ) - 150 KM
2. Za u─Źestvovanje u svojstvu branitelja u radnjama dokazivanja (pretresanje stana, prostorija, osoba i sli─Źno)  advokatu pripada  nagrada  u visini od 50% nagrade predvi─Ĺene u ta─Źki 1. ovog ─Źlana, te nagrada za svaki drugi i svaki dalji zapo─Źeti sat kao što je to u njoj predvi─Ĺeno.
3.  Za u─Źestvovanje u svojstvu branitelja odnosno istra┼żitelja u sprovodjenju istrage, advokatu pripada nagrada po svakom satu utrošenog vremena i to:
a) za djela iz nadle┼żnosti op─çinskog suda - 60 KM
b) za djela iz nadle┼żnosti kantonalnog suda - 60 KM
c) za djela iz nadle┼żnosti Vrhovnog suda FBIH  i Suda BIH - 120 KM
d) za djela iz nadle┼żnosti Suda BIH u postupcima  za ratne zlo─Źine i
predmetima ustupljenim od  strane Tribunala  u Hagu - 150 KM   
4. Nagrada iz prethodnog stava ne mo┼że biti manja od dvostrukog iznosa nagrade po ─Źlanu 4. stav 1.
5. Za radnje koje se izvode izvan suda, osim naknade po utrošenom  satu, advokatu pripada i nagrada kao iz ta─Źke 1. ovog ─Źlana, te pravo na naknadu troškova po ─Źlanu 37.

 


 

Odbrana okrivljenog (osumnji─Źenog i optu┼żenog), zastupanje
ošte─çenog, kao i odbrana pravnog lica na glavnom pretresu
 


─îlan 4.

 


1. Za odbranu optu┼żenog (u─Źinitelja ili pravne osobe), zastupanje privatnog tu┼żitelja ili ošte─çenog, advokatu pripada sljede─ça nagrada:
a) pred sudijom pojedincem Op─çinskog suda - 300 KM
b) pred vije─çem trojice Op─çinskog  - 600 KM
c) pred Kantonalnim/┼żupanijskim sudom - 900 KM
e) pred vije─çem Suda BIH - 1200 KM
2. Za odbranu optu┼żenog i zastupanje ošte─çenog pred drugostepenim sudom, advokatu pripada sljede─ça nagrada:
- na sjednici vije─ça drugostepenog suda kao za odbranu pred prvostepenim sudom;
- na pretresu koji se vodi pred pred Kantonalnim / ┼Żupanijskim sudom  - 900 KM;
- na pretresu koji se vodi pred Vrhovnim sudom FBIH  - 1200 KM;
- na pretresu koji se vodi pred Sudom BIH - 1200 KM   
3. Za odbranu u prvostepenom postupku protiv maloljetnika, advokatu pripada nagrada za u─Źestvovanje:
- u pripremnom postupku - 300 KM;
- na ro─Źištu ili glavnom pretresu  - 450 KM;
4. Kada glavni pretres neprekidno traje du┼że od jednog dana, advokatu pripada nagrada iz ta─Źke 1. ovog ─Źlana za prvi dan pretresa, a 50% za drugi i svaki dalji dan pretresa, te naknada po ta─Źki 5. ovog ─Źlana. Ako zbog prekida ili odlaganja, glavni pretres zapo─Źinje iznova, advokatu za ponovljeni pretres pripada iznos nagrade predvi─Ĺen u stavu 1. ovog ─Źlana.
5. Osim nagrade za sudjelovanje na pretresu, pripremnom ro─Źištu ili sjednici, za drugi i svaki dalji zapo─Źeti sat pretresa, ro─Źišta ili sjednice vije─ça, advokatu pripada naknada po ─Źlanu 3. ta─Źka 1. ove Tarife.
6. Ukoliko je poslije podignute optu┼żnice, a prije izvodjenja dokaza, došlo do obustave postupka, ili je došlo do odlaganja pretresa, advokatu pripada 50% nagrade iz ovog ─Źlana.
7. Za prisutnost svjedo─Źenju, rekonstrukcijama i ostalim sudskim radnjama koje se izvode izvan zgrade suda, advokatu pripada nagrada kao za odbranu po ovom ─Źlanu i naknada po ─Źlanu 37.

 

 

Pritvorski predmeti

 
─îlan 5.

Ukoliko se osumnji─Źeni ili optu┼żeni nalazi u pritvoru, nagrada advokata kao branitelja se uve─çava za 25% za sve radnje iz ove Tarife koje su poduzete po advokatu, za vrijeme dok pritvor traje.

 


 

U─Źeš─çe branitelja u pregovorima o krivnji i u zaklju─Źenju sporazuma o priznavanju krivnje

 
─îlan 6.

 


1. Za u─Źeš─çe advokata u pregovorima sa tu┼żiteljem o krivnji osumnji─Źenog, advokatu pripada nagrada kao za u─Źeš─çe u odbrani po ─Źlanu 4. stav 1.
2. Ukoliko su pregovori o krivnji okon─Źani zaklju─Źivanjem sporazuma o krivnji, advokatu pripada dodatna nagrada u visini kao iz prethodnog stava.

 


 

Izjašnjavanje o krivnji

 
─îlan 7.

 


Za sudjelovanje u izjašnjavanju o krivnji koju optu┼żeni daje sudiji za prethodno saslušanje, advokatu pripada nagrada kao za odbranu, po ─Źlanu 4. stav 1.

 

 

Posebno obimne ili te┼że krivi─Źne stvari

 

─îlan 8.

 


U posebno obimnim ili te┼żim krivi─Źnim stvarima, advokatu odredjenom od strane suda za cijeli postupak ili za pojedine dijelove postupka, na zahtjev advokata ─çe se odobriti paušalna nagrada, koja prelazi nagrade iz prethodnih ─Źlanova. 

Pravni lijekovi ( ┼żalba )


─îlan 9.

1. Za ┼żalbu protiv presude sa─Źinjenu za optu┼żenog ili ošte─çenog, advokatu pripada ista nagrada kao i za odbranu odnosno zastupanje po ─Źlanu 4. stav 1.
2. Za odgovore na ┼żalbu protiv presude, advokatu pripada 75% nagrade iz stava 1. ovog ─Źlana.
3. Za ┼żalbe protiv rješenja o odredjivanju ili produ┼żavanju pritvora, o primjeni odgojno-popravnih mjera i mjera sigurnosti, o upu─çivanju u zavod za lije─Źenje ili psihijatrijsku ustanovu, oduzimanju predmeta, kao i drugih rješenja protiv kojih se mo┼że ulagati ┼żalba, te odluku o troškovima, advokatu pripada 50% nagrade iz stava 1. ovog ─Źlana.
4. Prijedlozi za ponavljanje postupka, kao i ┼żalbe protiv rješenja o odbijanju prijedloga za ponavljanje postupka  nagradjuju se po ─Źlanu 4. ta─Źka 1.
5. Nagrada za sa─Źinjavanje odgovora na prijedloge iz ta─Źke 4. ovog ─Źlana iznosi 75% nagrade iz ─Źlana 4. ta─Źka 1. 

II

POSTUPAK ZBOG PRIVREDNIH PRESTUPA I PREKRŠAJNI POSTUPAK
Postupak privrednih prestupa


─îlan 10.

 


Za zastupanje u postupku privrednih prestupa, advokatu pripada sljede─ça nagrada:

 

1.        Za sastavljanje prigovora protiv zapisnika finansijske policije i drugih organa koji predstavljaju osnovu za pokretanje postupka - 240 KM 

2.        Za odbranu na pretresu - 300 KM

3.        Za odbranu na ro─Źištu na kojem se pretres nastavlja - 150 KM

4.        Za sastav pravnih lijekova - 300 KM

 

Prekršajni postupak


─îlan 11.

 

Za zastupanje u prekršajnom postupku advokatu pripada sljede─ça nagrada:
1. Za odbranu na ro─Źištu u prekršajnom postupku pred Op─çinskim sudom za prekršaje - 240 KM
2. Za pristup na svako naredno ro─Źište - 120 KM
3. Prigovor protiv rješenja donesenih u skra─çenom postupku - 150 KM

4.Za sastav pravnih lijekova - 240 KM

5.  Za odbranu u prekršajnom postupku po Zakonu o prekršajima kojima se povre─Ĺuju federalni propisi - 450 KM
6.  Za sastav pravnih lijekova u prekršajnom postupku po Zakonu o prekršajima kojima se povre─Ĺuju federalni propisi - 450 KM 

III

PARNI─îNI POSTUPAK
Osnovica za obra─Źunavanje


─îlan 12.

 


Kao osnovica za odre─Ĺivanje nagrade u parni─Źnom postupku primjenjuje se sljede─ça tabela:
             Vrijednost spora                         CIJENA nagrade
1,00  -            5.000,00   KM      "                    240   KM
5.001,00  -          10.000,00      “                    360   KM        
10.001,00  -         30.000,00     “                    720   KM        
30.001,00  -         50.000,00      “                   1.080 KM        
50.001,00  -         75.000,00      “                   1.440 KM        
75.001,00  -        100.000,00     “                   1.800 KM        
100.001,00  -      1,000.000,00   “                 1.800 KM + 12 KM za svakih zapo─Źetih 1.000,00 KM
preko 100.000,00 KM
1,000.001,00 -      5,000.000,00   “              13.200 KM + 6 KM za svakih zapo─Źetih 1.000,00 KM
preko 1.000.000,00 KM

 

Primjena osnovice za obra─Źun nagrade 


─îlan 13.

 


Prilikom obra─Źunavanja pojedinih radnji u postupku, advokatu pripada:
1.                  100%  nagrade pripada za sljede─çe pravne radnje u toku postupka:
a.      sastav tu┼żbe (nagrada za sastav tu┼żbe obuhvata sve pripremne radnje potrebne za njeno sa─Źinjavanje) ili sastav odgovora na tu┼żbu (nagrada za sastav odgovora na tu┼żbe obuhvata sve pripremne radnje potrebne za njegovo sa─Źinjavanje, kao i za otklanjanje posljedica njegovog nepodnošenja u predvi─Ĺenom roku, te eventualnog postavljanja protivtu┼żbenog zahtjeva);
b.      zastupanje tu┼żitelja ili tu┼żenog na pripremnom ro─Źištu (nagrada obuhvata sve pripremne radnje potrebne za zastupanje na pripremnom ro─Źištu). U slu─Źaju ponovljenog postupka, nakon ukidaju─çe drugostepene odluke, punomo─çnicima pripada pravo na potpunu nagradu i za ponovljeno pripremno ro─Źište;
c.      zastupanje tu┼żitelja ili tu┼żenog na ro─Źištu za glavnu raspravu (nagrada obuhvata sve pripremne radnje potrebne za zastupanje na ro─Źištu za glavnu raspravu) U slu─Źaju ponovljenog postupka nakon ukidaju─çe drugostepene odluke, punomo─çnicima pripada pravo na potpunu nagradu i za ponovljeno ro─Źište za glavnu raspravu.
d.      sastav ┼żalbe ili odgovora na ┼żalbu na prvostepeno rješenje o mjerama osiguranja
e.      sastav tu┼żbe ili odgovora na tu┼żbu u arbitra┼żnom postupku
f.       zastupanje na ro─Źištu u arbitra┼żnom postupku.
2.       125% nagrade pripada za sljede─çe pravne radnje u toku postupka:
a.      sastav ┼żalbe na presudu, uklju─Źuju─çi tu i ┼żalbu na kona─Źno rješenje doneseno u postupku smetanja posjeda (nagrada obuhvata prou─Źavanje presude i sve pripremne radnje potrebne za njeno sa─Źinjavanje);
b.      sastav odgovora na ┼żalbu na presudu uklju─Źuju─çi tu i ┼żalbu na kona─Źno rješenje doneseno u postupku smetanja posjeda (nagrada obuhvata prou─Źavanje presude, ┼żalbe i sve pripremne radnje potrebne za njeno sa─Źinjavanje);
c.      zastupanje tu┼żitelja ili tu┼żenog na raspravi pred drugostepenim sudom (nagrada obuhvata sve pripremne radnje potrebne za zastupanje);
3.       150% nagrade pripada za sljede─çe pravne radnje u toku postupka:
a.      sastav vanrednih pravnih lijekova (nagrada obuhvata sve pripremne radnje potrebne za njihovo sa─Źinjavanje);
b.      sastav tu┼żbe kojom se pobija odluka u arbitra┼żnom postupku.
4.       75%  nagrade pripada za sljede─çe pravne radnje u toku postupka:
a.    zastupanje stranke prilikom uvi─Ĺaja
b.       sastav prijedloga za osiguranje
c.       sastav odgovora na prijedlog za osiguranje
d.       zastupanje stranke na ro─Źištu za osiguranje
5.       50%  nagrade pripada za sljede─çe pravne radnje u toku postupka:
a.         naknada za svaki sljede─çi dan nastavljene glavne rasprave (bez obzira da li se glavna rasprava nije mogla okon─Źati zbog nedostatka vremena ili zbog toga što se neki od dokaza nije mogao izvesti);
b.         za sastav obrazlo┼żenih podnesaka
c.         zastupanje stranke na ra─Źištu za zamolbeno izvo─Ĺenje dokaza (pored ove nagrade, stranci i njenom punomo─çniku pripadaju i putni troškovi do suda pred kojim se dokazi zamolbeno izvode);
d.         sastav ┼żalbe protiv rješenja (osim ┼żalbe na kona─Źno rješenje doneseno u postupku smetanja posjeda);
e.         sastav podnesaka u postupku osiguranja kojima se tra┼żi izmjena mjere osiguranja, obustavljanje mjere osiguranja ili prodaje stvari na koje se odnosi mjera osiguranja;
f.          sastav prijedloga za osiguranje dokaza, za donošenje dopunske presude i prijedloga za ispravku presude.
6.       25% nagrade pripada za sljede─çe pravne radnje u toku postupka:
a.      naknada za izgubljeno vrijeme u slu─Źaju da se pripremno ro─Źište ili ro─Źište za glavnu raspravu odla┼że na samom ro─Źištu na prijedlog jedne od stranaka.
7.       U postupcima gdje se po odredbama Zakona o parni─Źnom postupku ne mo┼że utvrditi vrijednost spora,  smatra─çe se radi utvr─Ĺivanja vrijednosti spora i primjenu ove Tarife da je vrijednost  spora:
- u predmetima radi razvoda ili poništenja braka, o postojanju ili nepostojanju braka        10.000,00 KM;
- u predmetima za utvr─Ĺivanje ili osporavanje o─Źinstva, o ─Źuvanju i odgoju djece                 10.000,00 KM;
- u sporovima iz radnih odnosa (poništenje otkaza, utvr─Ĺivanje prava na rad i sl.),
osim u procjenjivim predmetima                                                           5.000,00 KM;
8.       Za zastupanje pred me─Ĺunarodnom arbitra┼żom, advokatu pripada naknada predvi─Ĺena u ─Źlanu 12. i u ta─Źkama 1. – 5 ovog ─Źlana uve─çana za 100%.


1.                  a.      b.      c.      d.      e.      f.       a.      b.      c.      a.      b.      b.      c.      d.      a.         b.         c.         d.         e.         f.          a.     


 

IV

IZVRŠNI POSTUPAK

 
─îlan 14.

 


1.     U izvršnom postupku osnovicu za obra─Źun nagrade ─Źini zbir glavnog potra┼żivanja, dospjelih kamata i drugih sporednih potra┼żivanja.
2.     Za sastavljanje prijedloga za izvršenje, prijedloga za donošenje mjera za osiguranje tra┼żbina, prigovora protiv rješenja i odgovora na prigovore protiv 
rješenja o izvršenju, visina nagrade utvr─Ĺuje se na osnovu ─Źlana 12.
3.     Za zastupanje na ro─Źištima i u─Źestvovanje u provo─Ĺenju izvršenja, advokatu pripada nagrada iz ─Źlana 12. u vezi sa ─Źlanom 13.
4.     Za sastavljanje pravnih lijekova, advokatu pripada nagrada  iz ─Źlana 12. u vezi sa ─Źlanom 13.
5.     Za sastav aukcijskih uslova i prijedloga za utvr─Ĺivanje vrijednosti,advokatu pripada nagrada
iz ─Źlana 7. ta─Ź. 1.
6.     Ostali podnesci iznose 50% nagrade  iz ─Źlana 12. u vezi sa ─Źlanom 13.


1.     2.     3.     4.     5.     6.    


 

V

 POSTUPAK STE─îAJA I LIKVIDACIJE 


─îlan 15.

 


1.     Nagrada za sa─Źinjavanje prijedloga za pokretanje ste─Źajnog postupka i postupka likvidacije privrednih društava odre─Ĺuje se na osnovu ─Źlana 12.
2.     Prijave potra┼żivanja i sastav podnesaka koji sadr┼że ─Źinjeni─Źne navode ili obrazlo┼żene prijedloge iznose 50% nagrade iz ─Źlana 12.
3.     Za zastupanje na ro─Źištu za ispitivanje potra┼żivanja i na ro─Źištu za diobu, advokatu pripada 50% nagrade iz ─Źlana 12. u vezi sa ─Źlanom 13., ali ne manje od 120 KM.
4.     Za sastavljanje pravnih lijekova, advokatu pripada nagrada iz ─Źlana 12. u vezi sa ─Źlanom 13.


1.     2.     3.     4.    
 

 

VI

VANPARNI─îNI POSTUPAK


─îlan 16.

 


1.     Za sastavljanje podnesaka kojima se pokre─çe postupak, advokatu pripada sljede─ça nagrada:
-    za odre─Ĺivanje naknade za eksproprisane ili preuzete nekretnine, za utvr─Ĺivanje najamnine ili zakupnine, za raspravljanje ostavine, te u svim drugim procjenjivim predmetima - 50% nagrade iz ─Źlana 12.
-             za razvrgnu─çe zajednice nekretnina - 360 KM
-   za ure─Ĺenje me─Ĺa - 300 KM
-             u ostalim neprocjenjivim predmetima - 240 KM;
-             za amortizaciju isprava - 50% nagrade iz ─Źlana 12. u vezi sa ─Źlanom 13., ali ne   više od  240 KM.
2.     Za sastavljanje podnesaka u toku postupka, ako sadr┼że ─Źinjeni─Źne navode, advokatu pripada 50% nagrade iz ─Źlana 12.
3.     Za protestiranje mjenice, advokatu pripada 25% nagrade iz ─Źlana 12.
4.     Za zastupanje na ro─Źištima, advokatu pripada nagrada kao u ta─Źki 1. ovog ─Źlana, a za pristup na ro─Źište na kojem se nije raspravljalo zbog nedolaska protustranke ili zbog povla─Źenja prijedloga 50% nagrade iz ta─Źke 1. ovog ─Źlana.
5.     Za sastavljanje pravnih lijekova, advokatu pripada nagrada iz ta─Źke 1. ovog ─Źlana.


1.     2.     3.     4.     5.    


 

VII

 ZEMLJIŠNOKNJI┼ŻNI POSTUPAK


─îlan 17.

 


1.     Za sastavljanje zemljišnoknji┼żnih prijedloga, na osnovu kojih se odlu─Źuje o upisu, brisanju, predbilje┼żbi i zabilje┼żbi nekog prava, advokatu pripada  240 KM.
2.     Za sastav ostalih podnesaka, advokatu pripada 50% nagrade iz ta─Źke 1. ovog ─Źlana.
3.     Za sastavljanje pravnih lijekova, nagrada je kao u ta─Źki 1. ovog ─Źlana.


1.     2.     3.    


 

VIII

UPRAVNI POSTUPAK

 
─îlan 18.

 


1.     Za prijedloge i podneske kojima se pokre─çe upravni postupak u procjenjivim predmetima, nagrada iznosi 50% nagrade iz ─Źlana 12.
2.     Za podneske kojima se pokre─çe upravni postupak, podneske sa ─Źinjeni─Źnim navodima i obrazlo┼żene prijedloge u neprocjenjivim predmetima, nagrada iznosi 240 KM.
3.     Za porezne prijave na osnovu podataka iz knjiga koje je porezni obaveznik du┼żan voditi, za obrazlo┼żene podneske u poreznim, carinskim i deviznim predmetima, u postupku oduzimanja prava vlasništva u javnom interesu i u postupcima iz stambenih odnosa, nagrada iznosi 50% nagrade iz ─Źlana 12.
4.     Za ostale podneske nagrada iznosi 25% nagrade iz ─Źlana 12.
5.     Za zastupanje na ro─Źištima u upravnom postupku, nagrada se odre─Ĺuje kao u ta─Źki 1. ovog ─Źlana, a za drugi i svaki dalji sat zastupanja 60 KM.
6.     Za sastav ┼żalbe, prijedloga za ulaganje zahtjeva za zaštitu zakonitosti i prijedloga za ponavljanje postupka, advokatu pripada 75% nagrade iz ─Źlana 12.


1.     2.     3.     4.     5.     6.    


 

IX

 UPRAVNI SPOR

 
─îlan 19.

 


1.     Nagrada za sastav tu┼żbe, odgovora na tu┼żbu i podnesaka koji sadr┼że ─Źinjeni─Źna i pravna obrazlo┼żenja, ┼żalbe i odgovora na ┼żalbu, kod procjenjivih predmeta nagrada se odre─Ĺuje po ─Źlanu 12. u vezi sa ─Źlanom 13., a kod neprocjenjivih predmeta ona iznosi 240 KM.
2.     Nagrada za zastupanje na raspravi utvr─Ĺuje se kao u ta─Źki 1. ovog ─Źlana.


1.     2.    
 

X

POSTUPAK ZA UPIS U REGISTAR DRUŠTAVA


─îlan 20.

 


1.     Nagrada za sa─Źinjavanje prijave za upis osnivanja privrednih društava u registar privrednih društava iznosi 600 KM.
2.     Nagrada za sa─Źinjavanje prijave za upis promjene podataka bitnih za pravni promet u registar privrednih društava  iznosi do 600 KM.
3.     Ostali podnesci u toku postupka za upis iznose 60 KM.
4.     Nagrada za sastav pravnih lijekova, kao i tu┼żbe za pobijanje upisa, advokatu pripada nagrada kao u ta─Źki 1. odnosno 2. ovog ─Źlana, uve─çana za 25%.
5.     Za svako ro─Źište, na kojem se raspravljalo o glavnoj stvari ili su se izvodili dokazi, nagrada je kao i u ta─Źki 1. odnosno 2. ovog ─Źlana, a za ostala ro─Źišta, na kojima se prije raspravljanja o glavnoj stvari postupak završio povla─Źenjem tu┼żbe, nagodbom ili presudom na osnovu priznanja, nagrada se umanjuje za 50%.


1.     2.     3.     4.     5.    
 

XI

POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOVIMA


─îlan 21.

 


1.     Za sastav apelacije kojom se pokre─çe postupak pred ustavnim sudovima, advokatu pripada 200% nagrade iz ─Źlana 12. u procjenjivim predmetima, a u neprocjenjivim predmetima nagrada iznosi 900 KM.
2.     Za sastav ostalih podnesaka u toku postupka, advokatu pripada nagrada 50% iz ta─Źke 1. ovog ─Źlana.
3.     Za zastupanje i sudjelovanje na raspravi, advokatu pripada nagrada iz ta─Źke 1. ovog ─Źlana.


1.     2.     3.    


 

XII

NEPROCJENJIVI PREDMETI 


─îlan 22.

 


U neprocjenjivim predmetima, koji nisu obuhva─çeni odredbama ove Tarife, a niti se vrijednost predmeta spora mo┼że na drugi na─Źin utvrditi, advokat ima pravo na nagradu:
1.     u postupku pred op─çinskim sudom ili op─çinskim upravnim organima   - 240 KM
2.     u postupku pred kantonalnim / ┼żupanijskim sudovima ili organima istog nivoa - 300 KM
3.     u postupku pred Vrhovnim sudom FBIH ili organima istog nivoa - 360 KM.


1.     2.     3.    


 

XIII

RAZNO
Sastavljanje isprava

 
─îlan 23.

 


1.     Za sastavljanje ugovora, advokatu pripada nagrada iz ─Źlana 12.
Za ugovore koji se sastavljaju na obrascima, advokatu pripada 50% nagrade iz predhodne ta─Źke.
2.     Za sastavljanje isprava o pravnim poslovima, koji nisu procjenjivi, kao što su orta─Źki ugovori, ugovori o zajedni─Źkoj gradnji, ugovori o na─Źinu korištenja i odr┼żavanja zgrade, ugovori o pretvaranju idealnog suvlasništva u eta┼żno vlasništvo na zgradama, ugovori o diobi imovine nakon razvoda braka, ugovori o do┼żivotnom izdr┼żavanju, ugovori o ustupanju i raspodjeli imovine za ┼żivota i sli─Źno, odre─Ĺuje se sljede─ça nagrada:
-      ako je u ugovoru nazna─Źena vrijednost ugovora, nagrada se odre─Ĺuje prema ─Źlanu 12,
-      ako u  ugovoru nije nazna─Źena vrijednost ugovora, nagrada iznosi 240 KM.
3.     Za jednostavne i jednostrane izjave volje nagrada iznosi 90 KM.
4.     Za sastavljanje oporuke, nagrada iznosi 240 KM.


1.     2.     3.     4.    
 

Opomene


─îlan 24.

 


Za sa─Źinjavanje ─Źinjeni─Źno i pravno obrazlo┼żene opomene protivnoj strani da plati odre─Ĺeni iznos, ispuni neku obavezu ili radnju, nagrada iznosi 25% od iznosa iz ─Źlana 12.
Ukoliko zbog nepostupanja po opomeni do─Ĺe do pokretanja sudskog ili upravnog postupka, sud ─çe trošak opomene iz stava jedan ovog ─Źlana priznati kao trošak sudskog, odnosno upravnog postupka.

 


 

Klauzule pravomo─çnosti i izvodi iz registara

 
─îlan 25.


Za pribavljanje klauzule pravomo─çnosti ili izvršnosti presude ili rješenja, nagrada advokata iznosi 45 KM.
Za pribavljanje izvoda iz zemljišnih knjiga i registra privrednih društava ili pribavu drugih isprava, advokatu pripada nagrada od 90 KM.

 


 

Naknada po utrošenom satu

 
─îlan 26.

 


Advokat ima pravo da obra─Źuna nagradu po utrošenom vremenu i to po 30 KM za svako zapo─Źeto pola sata, u sljede─çim slu─Źajevima:
1.      Usmena pravna mišljenja i pravni savjeti
2.       Pismeni pravni savjeti i pismena pravna mišljenja i to samo u slu─Źaju ako je to klijent od njega zatra┼żio. Nagrada za pismeni pravni savjet i mišljenje, koje je na zahtjev klijenta sa─Źinjen na stranom jeziku, uve─çava se za 50%.
3.       U─Źestvovanje na konferencijama i sastancima
4.       Razmatranje i pregled spisa u svim postupcima ili za uvid u zemljišne knjige, registre i ostale javne knjige.
5.       Za ─Źekanje na raspravu ili za vrijeme vije─çanja suda, za  odsustvo iz kancelarije za vrijeme putovanja i sl.ali najviše 8 sati dnevno.
6.       Dopisi klijentu, zamjeniku, protivnoj strani i drugim sudionicima u pravnim poslovima klijenta.
7.       Za sve druge pravne radnje kada odredbama ove Tarife ili ugovora  nije predvi─Ĺen druga─Źiji na─Źin odre─Ĺivanja nagrade


1.     2.       3.       4.       5.       6.       7.      


 

Zastupanje više osoba

 
─îlan 27.

 


Kad advokat u istom postupku zastupa više osoba, pripada mu pravo na povišenje osnovnih tarifnih stavki, utvr─Ĺenih odredbama Tarife.
U takvom slu─Źaju kao vrijednost spora se uzima zbir vrijednosti tu┼żbenih zahtjeva svih klijenata koje zastupa, te se broj bodova  utvr─Ĺen na osnovu te vrijednosti spora uve─çava za po 20% za drugog i svakog narednog klijenta kojeg advokat zastupa, s tim da to pove─çanje ne mo┼że biti ve─çe od 100% nagrade koja predstavlja osnov za uve─çanje.
Iznos uve─çane nagrade raspodjeljuje se na jednake dijelove na svakog od zastupanih klijenata.
Ako postoji o─Źigledna nesrazmjera u potrebi za anga┼żovanjem kod zastupanja pojedinih klijenata u istom postupku, a zastupa je isti advokat, advokat mo┼że sa klijentima sporazumno odrediti drugi na─Źin obra─Źuna nagrade.

 


  Ugovaranja nagrade

 
─îlan 28.

 
Advokat mo┼że slobodno ugovoriti visinu nagrade sa svojim klijentom neovisno od odredaba ove Tarife. Uslov za punova┼żnost ovog ugovora je da bude sa─Źinjen u pismenom obliku i da nije protivan va┼że─çim propisima Bosne i Hercegovine. Smatra─çe se da je uslov pismenog zaklju─Źivanja ugovora zadovoljen i u slu─Źaju izmjene pisama, fax ili e-mail poruka. Kao ugovor se ne─çe priznati odredbe koje su dodane u tekst punomo─çi ili bilo kojeg drugog dokumenta koji nema karakter ugovora o zastupanju.


Ugovorom se za nagradu advokatu mo┼że ugovoriti na jedan od sljede─çih na─Źina:
1.           Na osnovu broja utrošenih sati potrebnog anga┼żovanja advokata, pri ─Źemu su ugovorne strane slobodne u utvr─Ĺivanju nagrade za jedan sat. Na zahtjev klijenta, advokat je prilikom zaklju─Źivanja ugovora du┼żan da da procjenu o broju sati koji ─çe mu biti potrebni za obavljanje povjerenog posla. Ugovorne strane mogu ugovoriti gornji limit nagrade za odre─Ĺeni posao u slu─Źaju ako bi nagrada prema utrošenom broju radnih sati bila ve─ça od utvr─Ĺenog limita.
2.           Uve─çanjem u odre─Ĺenom procentu nagrade utvr─Ĺene ovom Tarifom
3.           Odre─Ĺivanje fiksnog iznosa nagrade za odre─Ĺeni posao
4.           Odre─Ĺivanje mjese─Źnog iznosa naknade za obavljanje jednog ili više poslova za klijenta ─Źije obavljanje ─çe trajati odre─Ĺeni vremenski period.
5.           Za obavljanje poslova za doma─çeg klijenta u stranoj zemlji, ili za stranog klijenta u BIH, advokat mo┼że ugovoriti primjenu advokatske Tarife te strane zemlje u kojoj se obavlja posao ili iz koje poti─Źe njegov klijent.
6.           Kombinacijom navedenih metoda, kao i na drugi na─Źin koji nije protivan odredbama va┼że─çih propisa.
Ako je ugovor o odre─Ĺivanju nagrade sa advokatom zaklju─Źila neuka osoba, a ugovoreni iznos nagrade je o─Źigledno nesrazmjeran ulo┼żenom radu i potrebnoj stru─Źnosti, Upravni odbor Regionalne advokatske komore mo┼że na njen zahtjev utvrditi odgovaraju─çi iznos nagrade koji je stranka du┼żna platiti advokatu.


1.           2.           3.           4.           5.           6.          


 

Porez na promet

 
─îlan 29.

 


Pored nagrade za zastupanje, advokat je du┼żan da obra─Źuna klijentu i porez na promet na advokatske usluge, osim ukoliko u zakonom predvi─Ĺenim slu─Źajevima ne postoji obaveza pla─çanja ovog poreza.

Odnos nagrade koju je du┼żan platiti klijent i dosu─Ĺene nagrade

 
─îlan 30.

 


Iznos nagrade i troškova dosu─Ĺen advokatu u postupku ne uti─Źu na obra─Źun nagrade i troškova izme─Ĺu advokata i njegovog klijenta za izvršene usluge i ostvarene izdatke u vezi sa izvršenjem tih usluga.
Na zahtjev klijenta, advokat je du┼żan sa─Źiniti pismeni obra─Źun nagrade i svih izdataka koje je imao.
Advokat kojeg imenuje Regionalna advokatska komora ili Advokatska komora Federacije BiH da pro bono zastupa ili brani neku osobu, nema pravo od nje tra┼żiti nagradu za zastupanje, a u slu─Źaju da su mu dosu─Ĺeni troškovi na teret protivne stranke, advokat ih ima pravo naplatiti isklju─Źivo od protivne stranke.

 


 

XIV

NAKNADA TROŠKOVA 


─îlan 31.

 


Advokatu pripada naknada troškova za sve stvarne izdatke koji su bili potrebni za izvršenje povjerenih mu poslova.
Za obavljanje poslova izvan sjedišta advokatske kancelarije, advokatu pripada naknada putnih troškova za prevoz i dnevnica.
Advokat ima pravo na naknadu troškova prevoza u visini cijene avionske karte ili drugog prevoznog sredstva koje koristi.
Za upotrebu vlastitog automobile, advokatu pripada nagrada od 35% va┼że─çe cijene benzina za svaki pre─Ĺeni kilometar.
Ukoliko visina dnevnice nije posebno ugovorena, advokat ima pravo na dnevnicu u visini dnevnice sudije kantonalnog/┼żupanijskog suda na podru─Źju gdje se nalazi advokatska kancelarija.
Ako mora ostati na putu izvan sjedišta kancelarije du┼że od jednog dana ili mora preno─çiti u hotelu, advokat ima pravo na naplatu dnevnice i troškova hotelskog smještaja, osim u hotelu “L” kategorije.


 

XVI

PRIMJENA ADVOKATSKE TARIFE


─îlan 32.

 


Advokat primjenjuje Tarifu koja je na snazi u trenutku kada je rad izvršen.
Advokat obra─Źunava nagradu klijentu prema vrijednosti boda va┼że─çoj u momentu njene naplate.
Sudovi i drugi organi u odluci o troškovima postupka odre─Ĺiva─çe nagradu za pru┼żenu pravnu pomo─ç stranci od strane advokata prema odredbama Tarife koja je va┼żila u momentu pru┼żanja pravne pomo─çi. Nagrada se odre─Ĺuje prema odredbama Tarife, bez obzira na eventualno postojanje ugovora kojim je nagrada advokata definisana na drugi na─Źin.

*

Advokatska tarifa u sudskoj praksi BiH: Advokatski troškovi - Nagrada i naknada za rad advokata - Advokatska tarifa u praksi

 

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija