Advokatska kancelarija

weight
"Na┼ía za┼ítita nije u na┼íem oru┼żju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

 

 

Napata troškova advokata - pravno shvatanje

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
VRHOVNI SUD
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 65 0 I 640970 17 Spp
Sarajevo, 20.12.2017. godine

 

            Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, odlu─Źuju─çi o zahtjevu Op─çinskog suda u Sarajevu za rješavanje spornog pravnog pitanja u predmetu tog suda broj 65 0 I 640970 17 I od 19.10.2017. godine, na osnovu odredbe ─Źlana 61. Zakona o parni─Źnom postupku, te odredbe ─Źlana 18. Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju Federacije BiH i Br─Źko Distrikta, na sjednici Gra─Ĺanskog odjeljenja odr┼żanoj 20.12.2017. godine donio je:

 

 • O D L U K U

              Usvaja se zahtjev Op─çinskog suda u Sarajevu za rješavanje spornog pravnog pitanja, pa Gra─Ĺansko odjeljenje Vrhovnog suda Federacije BiH izra┼żava sljede─çe:

  PRAVNO SHVATANJE

              Dopušteno je da se potra┼żivanje iz izvršne isprave ─Źija se naplata tra┼żi u izvršnom postupku prenese na ra─Źun punomo─çnika tra┼żitelja izvršenja kada je prijedlog za izvršenje podnesen na temelju punomo─çi u kojoj je tra┼żitelj izvršenja dao izri─Źito i posebno ovlaštenje punomo─çniku (advokatu ili advokatskom društvu) da mo┼że u izvršnom postupku naplatiti nov─Źano potra┼żivanje i troškove postupka tra┼żitelja izvršenja putem svog ra─Źuna (─Źlan 304. Zakona o parni─Źnom postupku FBiH).

              U situaciji kada je prijedlog za izvršenje podnesen na temelju punomo─çi za vo─Ĺenje parnice, a u kojoj nije pobli┼że odre─Ĺen obim ovlaštenja u punomo─çi, punomo─çnik (advokat ili advokatsko društvo) je ovlašten da u izvršnom postupku od izvršenika primi dosu─Ĺene troškove postupka (parni─Źnog i izvršnog) putem svog ra─Źuna (─Źlan 305. stav 1. ta─Źka 3. ZPP).

  O b r a z l o ┼ż e n j e

              Op─çinski sud u Sarajevu je dana 19.10.2017. godine po slu┼żbenoj du┼żnosti, podnio ovom sudu zahtjev za rješavanje spornog pravnog pitanja uz koji je dostavio i spis tog suda broj 65 0 I 640970 17 I.

                 Sporno pravno pitanje glasi:

  1. „Da li punomo─çnik tra┼żitelja izvršenja (advokat ili advokatsko društvo) mo┼że u izvršnom postupku naplatiti nov─Źano potra┼żivanje tra┼żitelja izvršenja i troškove postupka putem svog ra─Źuna ukoliko je tra┼żitelj izvršenja dao izri─Źito i posebno ovlaštenje za takvu naplatu?
  2. Da li punomo─çnik tra┼żitelja izvršenja (advokat ili advokatsko društvo) mo┼że u izvršnom postupku naplatiti  troškove parni─Źnog i izvršnog postupka putem svog ra─Źuna, ukoliko ga tra┼żitelj izvršenja nije izri─Źito i posebno ovlastio za takvu naplatu?“

   

              U obrazlo┼żenju zahtjeva se navodi da je pred Op─çinskim sudom u Sarajevu u toku izvršni postupak u izvršnom predmetu tra┼żitelja izvršenja Tonke Bošnjak iz Sarajeva, koju zastupa punomo─çnik Asif Ple─çan, advokat iz Sarajeva, a protiv izvršenika Kantona Sarajevo, kojeg zastupa zakonski zastupnik Kantonalno pravobranilaštvo, a radi naplate potra┼żivanja, nov─Źanog iznosa od 2.229,49 KM izvršenjem na nov─Źanim sredstvima izvršenika. U prijedlogu za izvršenje je predlo┼żeno da se glavni dug, zakonske zatezne kamate i troškovi parni─Źnog postupka i troškovi izvršenog postupka prenesu na ra─Źun punomo─çnika tra┼żitelja izvršenja. Uz prijedlog za donošenje rješenja o dozvoli izvršenja punomo─çnik tra┼żitelja izvršenja je prilo┼żio punomo─ç koju je tra┼żitelj izvršenja dao punomo─çniku, a kojom je ovlastio punomo─çnika da u postupku izvršenja pravosna┼żne presude pored ostalog mo┼że, naplatiti glavni dug, zakonske zatezne kamate i troškove postupka koji mu pripadaju po izvršnoj presudi i da potra┼żivanja – nov─Źanih sredstava mo┼że prenijeti na svoj ┼żiro ra─Źun.

              Op─çinski sud u Sarajevu navodi da je pored naprijed navedenog predmeta u ovom sudu zavedeno još preko 1000 predmeta, u kojima su izvršenici Federacija BiH i Kanton Sarajevo, a u kojima tra┼żitelji izvršenja predla┼żu da se cjelokupno potra┼żivanje iz izvršne isprave prenese na ra─Źun punomo─çnika tra┼żitelja izvršenja, i uz prijedlog su dostavljene punomo─çi kojima su punomo─çnici, advokati ovlašteni za preduzimanje takve radnje.

              Potrebu za zauzimanje stava u konkretnom spornom pravnom pitanju Op─çinski sud u Sarajevu tra┼żi iz razloga što na izvršnom odjeljenju ovog suda sudije nemaju jedinstven stav po tom pitanju i da se iz tog razloga donose i razli─Źite odluke. Op─çinski sud navodi da je stav ve─çine sudija na odjeljenju da se odredi izvršenje prenosom potra┼żivanja tra┼żitelja izvršenja na ime  glavnog duga, zakonskih zateznih kamata, troškova parni─Źnog i izvršnog postupka, na ra─Źun punomo─çnika tra┼żitelja izvršenja, ukoliko je uz prijedlog za izvršenje dostavljena punomo─ç koja sadr┼żi ovlaštenje tra┼żitelja izvršenja za prenos  navedenih potra┼żivanja na ra─Źun punomo─çnika. Takav stav ve─çine sudija se temelji na razlozima da Zakonom o izvršnom postupku nije regulisano pitanje zastupanja stranaka, a da se shodno odredbi ─Źlana 21. stav 1. Zakona o izvršnom postupku primjenjuju odredbe Zakona o parni─Źnom postupku, a odredbom ─Źlana 304. Zakona o parni─Źnom postupku je regulisano da stranka mo┼że ovlastiti punomo─çnika da preduzima samo odre─Ĺene radnje ili da preduzima sve radnje u postupku, pa kako je tra┼żitelj izvršenja u punomo─çi dao ovlaštenje punomo─çniku-advokatu da naplatu potra┼żivanja iz izvršne isprave prenese na svoj ra─Źun tj. ra─Źun advokata, a koje ovlaštenje je dozvoljeno naprijed navedenom odredbom ─Źlana 304. Zakona o parni─Źnom postupku, te je dopušteno da se potra┼żivanje iz izvršne isprave ─Źija se naplata tra┼żi u izvršnom postupku prenese na ra─Źun punomo─çnika tra┼żitelja izvršenja, pa je prijedlog za izvršenje uredan i rješenje o izvršenju podobno za izvršenje na na─Źin kako je to rješenjem o izvršenju i odre─Ĺeno.

              U zahtjevu se navodi da manji broj sudija ovog suda smatra da se potra┼żivanje utvr─Ĺeno izvršnom ispravom, bez obzira na ovlaštenje iz punomo─çi, primjenom na─Źela formalnog legaliteta, ne mo┼że prenijeti na ra─Źun punomo─çnika tra┼żitelja izvršenja. Ovaj stav obrazla┼żu da  primjenom principa strogog formalnog legaliteta u izvršnom postupku izvršenik mo┼że svoju obavezu ispuniti samo u odnosu na tra┼żitelja izvršenja koji je ozna─Źen u izvršnoj ispravi, primjenom odredbe ─Źlana 166. stav 4. ZIP, a prema kojoj ─çe se u Rješenju o izvršenju, radi ostvarenja nov─Źanog potra┼żivanja, kada se izvršenje sprovodi na nov─Źanim sredstvima izvršenika koja se vode na transakcijskom ra─Źunu, teku─çem ili ┼żiro ra─Źunu izvršenika s kojeg treba obaviti isplatu, te broj ra─Źuna tra┼żitelja izvršenja na koji isplatu treba obaviti ili drugi na─Źin obavljanja isplate. Odredbama Zakona o izvršnom postupku Federacije BiH, koje su zasnovane na na─Źelu strogog formalnog legaliteta, nije predvi─Ĺena mogu─çnost da punomo─çnik u ime tra┼żitelja izvršenja naplati potra┼żivanje sa ra─Źuna izvršenika na ra─Źun punomo─çnika tra┼żitelja izvršenja.

              Podnosilac zahtjeva je dao sopstveno tuma─Źenje spornog pravnog pitanja na na─Źin da ako je punomo─çnik tra┼żitelja izvršenja (advokat ili advokatsko društvo) ovlašten od tra┼żitelja izvršenja u izvršnom postupku naplatiti nov─Źano potra┼żivanje i troškove postupka, tada punomo─çnik tra┼żitelja izvršenja (advokat ili advokatsko društvo) mo┼że u izvršnom postupku na svoj ra─Źun tj. ra─Źun punomo─çnika tra┼żitelja izvršenja naplatiti cjelokupno potra┼żivanje iz izvršne isprave (glavni dug, zakonske zatezne kamate, troškove parni─Źnog i izvršnog postupka postupka, sa zakonskom kamatom na iste), imaju─çi u vidu odredbu ─Źlana 304. Zakona o parni─Źnom postupku, a kojom je regulisano da stranka mo┼że ovlastiti punomo─çnika da preduzima samo odre─Ĺene radnje ili da preduzima sve radnje u postupku.

              Podnosilac zahtjeva smatra da u situaciji kada je punomo─çnik tra┼żitelja izvršenja ovlašten od strane tra┼żitelja izvršenja preduzimati sve radnje u postupku pa i radnju naplate potra┼żivanja tra┼żitelja izvršenja sa ra─Źuna izvršenika na ra─Źun punomo─çnika tra┼żitelja izvršenja, a koje ovlaštenje je dozvoljeno odredbom ─Źlana 304. Zakona o parni─Źnom postupku, to je dopušteno da se potra┼żivanje iz izvršne isprave ─Źija se naplata tra┼żi u izvršnom postupku prenese na ra─Źun punomo─çnika tra┼żitelja izvršenja, i prijedlog za izvršenje je uredan i takvo rješenje o izvršenju je podobno i za izvršenje na na─Źin kako je to odre─Ĺeno prijedlogom za izvršenje.

              U situaciji kada punomo─çnik tra┼żitelja izvršenja (advokat ili advokatsko društvo) nije u punomo─çi izri─Źito i posebno ovlašten da mo┼że u izvršnom postupku naplatiti troškove parni─Źnog i izvršnog postupka putem svog ra─Źuna, tada punomo─çnik tra┼żitelja izvršenja (advokat ili advokatsko društvo)  mo┼że u izvršnom postupku na svoj ra─Źun tj. ra─Źun punomo─çnika tra┼żitelja izvršenja mo┼że naplatiti troškove parni─Źnog i izvršnog postupka, sa zakonskim zateznim kamatama, obzirom da je odredbom ─Źlana 305. stav 1. ta─Źka 3. Zakona o parni─Źnom postupku FBiH propisano da ako je stranka izdala advokatu punomo─ç za vo─Ĺenje parnice, a nije pobli┼że odredila ovlaštenja u punomo─çi, advokat je ovlašten na temelju takve punomo─çi od protivne stranke primiti dosu─Ĺene troškove.

              Vrhovni sud Federacije BiH cijeni da je odre─Ĺeno nazna─Źeno sporno pravno pitanje od zna─Źaja za odlu─Źivanje u ve─çem broju predmeta u postupku pred prvostepenim sudom jer o istom još nije zauzeo pravno shva─çanje, a rije─Ź je o pitanju o kojem se mo┼że o─Źekivati razli─Źita praksa ni┼żestepenih sudova.

              Odgovaraju─çi na postavljeno sporno pravno pitanje treba po─çi od odredbi ─Źlana 300., 302., 304. i 305. Zakona o parni─Źnom postupku, koje odredbe propisuju ovlaštenja punomo─çnika za zastupanje stranaka (preduzimanje radnji u postupku), a koje odredbe Zakona o parni─Źnom postupku se primjenjuju na odgovaraju─çi na─Źina i u izvršnom postupku shodno odredbi ─Źlana odredbi 21. Zakona o izvršnom postupku.

              Odredbom ─Źlana 302. ZPP propisano je da radnje u postupku što ih punomo─çnik preduzima u granicama punomo─çi imaju isti pravni u─Źinak kao da ih je preduzela sama stranka. Odredbom ─Źlana 304. ZPP je propisano da stranka mo┼że ovlastiti punomo─çnika da preduzima samo odre─Ĺene radnje ili da preduzima sve radnje u postupku, dok je ─Źlanom 305. stav 1. ZPP propisano da ako je stranka izdala advokatu punomo─ç za vo─Ĺenje parnice, a nije pobli┼że odredila ovlaštenja u punomo─çi, advokat je ovlašten na temelju takve punomo─çi (stav 3.) od protivne stranke primiti dosu─Ĺene troškove.

              Imaju─çi u vidu naprijed citirane odredbe Zakona o parni─Źnom postupku, na sjednici od 20.12.2017. godine Gra─Ĺansko odjeljenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine je primjenom odredbe ─Źlana 61d. stav (1) ZPP zauzeo pravni stav i odlu─Źio kao u izreci ove odluke.

                                                                                             Predsjednica Gra─Ĺanskog odjeljenja 
  Zdravka Grebo Jevti─ç,s.r.

 • Natrag na: Sudska praksa Bosne i Hercegovine
 • Ili srodnu pravnu praksu: Advokatski tro┼íkovi i Nagrada i naknada za rad advokata
Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija