Advokatska kancelarija

weight
"Na┼ía za┼ítita nije u na┼íem oru┼żju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

Eksproprijacija

Eksproprijacija u sudskoj praksi Bosne i Hercegovine

─îlan 34. stav 1. Zakona o eksproprijaciji

AKO KORISINIK EKSPROPRIJACIJE U ROKU OD 3 GODINE OD PRAVOMO─ćNOSTI RJE┼áENJA, NIJE IZVR┼áIO, PREMA PRIRODI OBJEKTA, ZNATNIJE RADOVE NA OBJEKTU, VLASNIK IMA PRAVO NA POVRAT NEPOKRETNOSTI.

Iz obrazlo┼żenja:

Presudom Kantonalnog suda u Tuzli, broj: 03 0 U 014158 15 U od 18.05.2016. g. uva┼żena je tu┼żba, osporeno rje┼íenje tu┼żenog organa poni┼íteno i upravna stvar rije┼íena na na─Źin da se ┼żalba Hamzalije Jusi─ça, Izudina Jusi─ça, Muhareme Jusi─ç, Fikrete Kova─Źevi─ç i Ifete ─îamrkovi─ç odbija, a prvostepeno rje┼íenje Slu┼żbe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina grada Tuzla, broj: 07-473-1412/94 od 30.01.2015. g. odr┼żava na snazi (stav I), da je tu┼żena strana du┼żna tu┼żiocima na ime naknade tro┼íkova upravnog spora isplatiti iznos od 761,60 KM u roku od 30 dana od dana pravosna┼żnosti presude, pod prijetnjom izvr┼íenja, dok se sa vi┼íkom zahtjeva za naknadu tro┼íkova tu┼żioci odbijaju (stav II), s tim da ova presuda u cijelosti zamjenjuje osporeni akt (stav III). Navedenim prvostepenim rje┼íenjem od 30.01.2015.g. odbijen je zahtjev za poni┼ítenje rje┼íenja Op┼ítinske uprave za imovinsko- pravne poslove Skup┼ítine op┼ítine Tuzla, broj: 06/1-473-89/81-7 od 25.01.1982. g., pokrenut po zahtjevu Jusi─ç Fatime i dr. iz Tuzle, a koje se odnosi na nepokretnosti ozna─Źene kao k.─Ź. broj 497/13 ÔÇ×Botino poljeÔÇť poslovni objekat povr┼íine od 3681 m2 i ekonomsko dvori┼íte povr┼íine od 2648 m2 i k.─Ź. broj 497/1 ÔÇ×Botino poljeÔÇť poslovni objekat sa ekonomskim dvori┼ítem povr┼íine od 5976 m2 KO Husino (novi premjer dio k.─Ź. broj 296/1 i dio k.─Ź. broj 295/1 obje KO Kiseljak) kao neosnovan. Osporenim rje┼íenjem tu┼żenog organa od 08.06.2015.g. je poni┼íteno prvostepeno rje┼íenje Slu┼żbe za geodetske i imovinsko-pravne poslove, broj: 07-473-1412/94 od 30.01.2015.g. i predmet vra─çen prvostepenom organu na ponovni postupak i odlu─Źivanje.

Protiv presude Kantonalnog suda u Tuzli, zainteresirana lica Jusi─ç Hamzalija, Jusi─ç Izudin, Jusi─ç Muharem, Kova─Źevi─ç Fikreta i ─îamrkovi─ç Ifeta su po punomo─çniku, podnijeli zahtjev za vanredno preispitivanje sudske odluke, zbog povrede pravila postupka i pogre┼íne primjene materijalnog prava. U zahtjevu navode da su navodi tu┼żbe bili nejasni, nepotpuni i proizvoljni, jer su tu┼żitelji u tu┼żbi navodili ─Źinjenice koje nisu relevantne, te da je stoga sud izvr┼íio prekora─Źenje tu┼żbenog zahtjeva, jer se zakonitost osporenog akta ispituje samo u granicama tu┼żbe; da se tu┼żbeni navodi nisu odnosili na relevantne stvari kao ┼íto su rok za podno┼íenje zahtjeva za deeksproprijaciju, znatniji radovi na objektu, svrha eksproprijacije i op┼íti interes, a sve to u vezi sa odredbom ─Źlana 34. stav 1. i 2. Zakona o eksproprijaciji. Tako─Ĺe navode da je du┼żnost suda da savjesno i bri┼żljivo cijeni svaki dokaz, ┼íto u konkretnom slu─Źaju nije u─Źinjeno, jer sud prije svega nije cijenio navode odgovora na tu┼żbu; da sud prilikom obrazlaganja nalaza i mi┼íljenja vje┼ítaka Izi─ç Ned┼żada, a kojeg je jedino prihvatio stru─Źnim i istinitim, iako je u toku postupka obavljen niz vje┼íta─Źenja po drugim vje┼ítacima, nije uop┼íte cijenio prigovore koje je na taj nalaz i mi┼íljenje istakao Jusi─ç Hamzalija, kao i ─Źinjenicu da je nakon toga pribavljen nalaz i mi┼íljenje vje┼ítaka Sultanovi─ç Re┼íada, koji je dao potpuno suprotan nalaz i mi┼íljenje, jer je zaklju─Źio da korisnik eksproprijacije nije izvr┼íio znatnije radove predvi─Ĺene investiciono- tehni─Źkom dokumentacijom u predmetnom roku, a da je dio pripremnih i zemljanih radova izveo najve─çim dijelom poslije predmetnog roka. Tako─Ĺe navode da je i vje┼ítak Jakubovi─ç Omer u svom nalazu i mi┼íljenju iz 2000. g. ocijenio da predmetne parcele nisu privedene svrsi eksproprijacije odnosno da nisu izvedeni znatniji radovi, nego je parcela izdata u zakup Kompaniji Browu Root za smje┼ítaj baze, a ista je izgradila objekte za svoje potrebe, a koji dokaz tako─Ĺe sud nije cijenio. Dalje isti─Źu da je 2013. g. vje┼ítak Halilagi─ç Sead dao sveobuhvatan, detaljan i stru─Źan nalaz, a koji odgovara na bitna pitanja za presu─Ĺenje ove upravne stvari, ali da sud ne uzima ni ovaj nalaz kao relevantan, i pored ─Źinjenice da je dat kao posljednji nalaz, ve─ç vjeru poklanja nalazima vje┼ítaka Izi─ç Ned┼żada iz 2003. i 2006. g., koji su sami sebi kontradiktorni u pogledu navoda o visini nov─Źanih iznosa utro┼íenih za neke izgradnje (koje se ne navode precizno, sa datumima, rje┼íenjima i odobrenjima, ve─ç se slu┼żi pokazateljima drugih vje┼ítaka), dok sve te stavke navodi vje┼ítak Halilagi─ç Sead, ali njegov nalaz ipak nije zna─Źajan za prvostepeni sud. Smatraju da je prvostepeni sud proizvoljno i neutemeljeno iznio stanovi┼íte da se rok iz ─Źlana 34. Zakona o eksproprijaciji od 3 g. nakon pravosna┼żnosti rje┼íenje, mo┼że produ┼żiti sve do podno┼íenja zahtjeva za deeksproprijaciju, jer se radi o imperativnoj odredbi i nema mjesta za ovakvo stajali┼íte suda, pa bi se moglo postaviti pitanje ─Źemu bi onda slu┼żio taj rok od 3 g.. Navode da prvostepeni sud poku┼íava da svoj stav opravda time ┼íto je korisnik eksproprijacije morao izvr┼íiti znatne radove na eksproprisanim nekretninama, te se ─Źak navodi da korisnik eksproprijacije nije mogao radove obavljati usljed

vi┼íe sile, tokom ratnih godina, a ┼íto je nerelevantno, kod ─Źinjenice da je eksproprijacija izvr┼íena 1982. g., pa bi rok od 3 g. bio do 1985. g.. Tako─Ĺe navode da sud zauzima stav da se pravosna┼żnost rje┼íenja ra─Źuna tek kada postane pravosna┼żno posljednje doneseno rje┼íenje o eksproprijaciji, jer je u konkretnom slu─Źaju radi obimne prirode radova izvr┼íena eksproprijacija velikog broja nekretnina, pa se kao datum pravosna┼żnosti rje┼íenja uzima pravosna┼żnost posljednjeg rje┼íenja o eksproprijaciji, a koji stav je neprihvatljiv, kada se ima u vidu da je u konkretnom slu─Źaju rije─Ź o djelimi─Źnoj deeksproprijaciji oko 10 dunuma zemlji┼íta, a da je eksproprisano 21,35 ha, i kojim stavom se i dalje relativizira prekluzivni rok iz ─Źlana 34. Zakona o eksproprijaciji. Dalje se isti─Źe da je korisnik eksproprijacije protivpravno postupao kada je kada je zaklju─Źio ugovor o zakupu predmetnog zemlji┼íta sa inostranom firmom, te da su takvi ugovori ni┼ítavi., kao i da su ÔÇ×TransservisÔÇť Tuzla i drugi postupali protupravno tokom ─Źitavog postupka, po─Źev od 1994. g. kada su razvla┼íteni vlasnici podnijeli zahtjev za poni┼ítenje pravosna┼żnog rje┼íenja o eksproprijaciji zbog toga ┼íto korisnik eksproprisanog zemlji┼íta u roku od 3 g. od pravosna┼żnosti rje┼íenja nije zemlji┼íte priveo svrsi eksproprijacije, nego je isto ustupljeno pod zakup. Predla┼żu da se zahtjev za vanredno preispitivanje sudske odluke uva┼żi, presuda prvostepenog suda preina─Źi na na─Źin da se tu┼żba tu┼żitelja odbije kao neosnovana ili da se presuda prvostepenog suda ukine i predmet vrati istom sudu na ponovni postupak i odluku.

U odgovoru na zahtjev tu┼żitelja za vanredno preispitivanje sudske odluke, tu┼żeni organ je istakao da je pokretanje tu┼żbe od strane tu┼żitelja bilo preiudicirano, kao i dono┼íenje presude u upravnom sporu, posebno prihvatanjem odlu─Źivanja u sporu pune jurisdikcije, a kod ─Źinjenice da je osporenim rje┼íenjem poni┼íteno prvostepeno rje┼íenje i predmet vra─çen prvostepenom organu na ponovni postupak, a kako bi prvostepeni organ proveo dokaze na koje je ukazao tu┼żeni organ u osporenom rje┼íenju, te uz primjenu stavova koji su u istom tako─Ĺe navedeni da donese odluku, pa da je stoga tu┼żba tu┼żitelja trebala biti odba─Źena, jer se i ne radi o upravnom aktu u materijalnom smislu. Predlo┼żili su da sud uva┼żi zahtjev za vanredno preispitivanje sudske odluke i da predmetnu tu┼żbu odbaci kao nedopu┼ítenu.

Tu┼żitelji su tako─Ĺe dopisom suda od 31.08.2016. g., koji je dana 09.09.2016. g. uru─Źen njihovom punomo─çniku advokat H.E., pozvani da u roku od 10 dana od dana prijema istog dostave odgovor na podneseni zahtjev za vanredno preispitivanje sudske odluke, ali tu┼żitelju nisu dali odgovor na zahtjev za vanredno preispitivanje sudske odluke u ostavljenom roku, a niti do dono┼íenja ove odluke.

Ovaj Sud je na osnovu ─Źlana 45. Zakona o upravnim sporovima ("Slu┼żbene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj 9/05) ispitao zakonitost pobijane presude u granicama zahtjeva i povrede propisa iz ─Źlana 41. stav 2. tog Zakona, pa je odlu─Źio kao u izreci presude iz slijede─çih razloga :

Iz stanja upravnog spisa i obrazlo┼żenja pobijane presude proizilazi da je rje┼íenjem Op┼ítinske komisije za prostorno ure─Ĺenje, izgradnju, stambene i komunalne poslove Op┼ítinske uprave za imovinsko-pravne poslove Op┼ítine Tuzla, broj: 06/1-473-89/81-7 MS/┼áS od 26.01.1982. g. izmijenjeno rje┼íenje tog organa broj: 06/1-473-89/81-7 od 28.12.1981. g. i usvojen prijedlog RO ÔÇ×Tuzla-transportÔÇť Tuzla, pa se u svrhu izgradnje kompleksa Auto Baze RO
ÔÇ×Tuzla-transportÔÇť iz Tuzle od Jusi─ç Fatime (─Źiji su nasljednici zainteresirana lica u ovom sporu) potpuno ekspropri┼íu nekretnine k.─Ź. broj 497/13 oranica ÔÇ×Batino poljeÔÇť u povr┼íini od 4.707 m2 i k.─Ź. broj 497/1 oranica ÔÇ×Batino poljeÔÇť u povr┼íini od 5.376 m2, obje upisane u ZK.ul. broj 1046
k.o. Husino, zk. vlasni┼ítvo Emine Had┼żi-Junuzovi─ç ro─Ĺ. ─ćilimkovi─ç sa ┬╝ i ─Źetvoro drugih sa odre─Ĺenim suvlasni─Źkim dijelovima (novi premjer: dio k.─Ź. broj 296/1 i dio k.─Ź. broj 295/1, obje

upisane u posjedovni list broj 329 k.o. Kiseljak u posjedu Jusi─ç Sulje Fatima), s tim da je op┼íti interes za izgradnju kompleksa Auto-baze RO ÔÇ×Tuzla-transportÔÇť iz Tuzle, kao i za potpunu eksproprijaciju predmetnih parcela utvr─Ĺen rje┼íenjem Skup┼ítine op┼ítine Tuzla, broj: 06/1-473- 67/80 od 19.9.1980. g., te je tako─Ĺe usvojen i zahtjev vlasnika Jusi─ç Fatime, pa se od iste ekspropri┼íu i preostale nepokretnosti ozna─Źene kao: k.─Ź. broj 295/3 ÔÇ×Zeleni pojas JaleÔÇť njiva I klase u povr┼íini od 270 m2, k.─Ź. broj 296/4 ÔÇ×Zeleni pojas JaleÔÇť njiva II klase u povr┼íini od 363 m2, k.─Ź. broj 295/2 ÔÇ×PoljeÔÇť njiva II klase u povr┼íini od 556 m2 i k.─Ź. broj 296/2 ÔÇ×PoljeÔÇť njiva II klase u povr┼íini od 595 m2, sve upisane u posjedovni list broj 329 k.o. Kiseljak u posjedu Jusi─ç Sulje Fatima (stari premjer k.─Ź. broj 497/12, 497/14, 497/6 i 497/15 sve upisane u zk.ul. broj 1046 k.o. Husino, zk. vlasni┼ítvo Fatime Jusi─ç ro─Ĺ. ─ćerimovi─ç sa 15/56 i troje ostalih sa odre─Ĺenim suvlasni─Źkim dijelovima). Navedeno rje┼íenje sadr┼żi klauzulu pravosna┼żnosti, bez datuma Dana 15.02.1982. g. je pred istim organom sa─Źinjen Zapisnik o odr┼żanoj usmenoj raspravi za sporazumno odre─Ĺivanje naknade u predmetu eksproprijacije nekretnina u svrhu izgradnje kompleksa Auto-baze, a po rje┼íenju tog organa broj: 06/1-473-89/81-7 MS/┼áS od 26.01.1982. g., u kojem je konstatovano da je navedeno rje┼íenje postalo pravosna┼żno, te je postignut i sporazum o naknadi za eksproprisano zemlji┼íte, a Zapisnik je potpisan od strane zastupnika korisnika eksproprijacije, Jusi─ç Fatime kao vlasnice zemlji┼íta, te od strane slu┼żbene osobe.

Dana 01.12.1994. g. Jusi─ç Fatima je, putem punomo─çnika, podnijela zahtjev za deeksproprijaciju nekretnina, isti─Źu─çi u istom da korisnik eksproprijacije od momenta eksproprijacije i ulaska u posjed eksproprisanih nekretnina nije izvr┼íio znatnije radove na zemlji┼ítu, iako je od tog momenta pro┼ílo vi┼íe od 12 godina, a niti o─Źigledno nema namjeru da bilo ┼íta dalje radi, osim ┼íto je na manjem dijelu zemlji┼íta izgradio svoj poslovni objekat, te da se na ve─çem dijelu eksproprisanih nekretnina u posjedu ne nalazi korisnik eksproprijacije, nego tre─çe lice, kome je korisnik eksproprijacije ustupio zemlji┼íte, tra┼że─çi da se izvr┼íi djelimi─Źno poni┼ítenje navedenog rje┼íenja, te da se navedene nekretnine predaju u posjed i uspostavi ranije zemlji┼íno-knji┼żno stanje, a da se imovinski odnosi izme─Ĺu korisnika eksproprijacije i vlasnika za slu─Źaj spora rije┼íe pred sudom op┼íte nadle┼żnosti.

U postupku po navedenom zahtjevu, doneseno je vi┼íe prvostepenih i drugostepenih rje┼íenja, kao i presuda prvostepenog suda, te ovoga suda, a da bi dana 14.06.2012. g. prvostepeni sud donio presudu broj: 03 0 U 006693 11 U, kojom se tu┼żba tu┼żitelja uva┼żava, osporeno rje┼íenje tu┼żenog organa od 23.12.2010. g., kao i prvostepeno rje┼íenje od 10.11.2010. g. poni┼ítavaju i predmet vra─ça prvostepenom organu na ponovni postupak, kako bi se prije svega precizirao zahtjev, odnosno kako bi pravni nasljednici Jusi─ç Fatime ta─Źno naveli na koji dio eksproprisanih nekretnina se odnosi njihov zahtjev, te da zatim prvostepeni organ u postupku utvrdi da li su ispunjeni uslovi iz odredbe ─Źlana 34. stav 2. Zakona o eksproprijaciji, odnosno da li na predmetnom dijelu nekretnina izvr┼íeni bilo kakvi radovi i da li slu┼że svrsi eksproprijacije, s tim da se i ako nisu izvr┼íeni nikakvi radovi, i ako ne slu┼że svrsi eksproprijacije, ne mo┼że udovoljiti zahtjevu ukoliko se ne utvrdi i da li je na ostalim dijelovima nekretnine korisnik izvr┼íio znatnije radove u skladu sa odredbom ─Źlana 34. stav 1. Zakona o eksproprijaciji, a u pogledu roka koji je utvr─Ĺen odredbom ─Źlana 34. Zakona o eksproprijaciji, odnosno roka od 3 g. od pravosna┼żnosti rje┼íenja o eksproprijaciji, sud je naveo da isti nije prekluzivnog karaktera, te da se isti ima ra─Źunati sve do podno┼íenja zahtjeva za deeksproprijaciju, a imaju─çi pri tome u vidu i ─Źinjenicu da korisnik eksproprijacije nije mogao izvr┼íiti znatnije radove u roku od 3 g. od pravosna┼żnosti rje┼íenja o eksproprijaciji zbog vi┼íe sile ili drugih objektivnih razloga i okolnosti.

Postupaju─çi u izvr┼íenju presude prvostepenog suda, prvostepeni organ je donio rje┼íenje od 30.01.2015. g. kojim se odbija kao neosnovan zahtjev za poni┼ítenje rje┼íenja o eksproprijaciji od 25.01.1982. g., a u obrazlo┼żenju rje┼íenja se navodi da je u postupku zahtjev zainteresiranih lica preciziran na na─Źin da se tra┼żi djelimi─Źno poni┼ítenje rje┼íenja o eksproprijaciji, u pogledu parcela ozna─Źenih kao k.─Ź.broj 497/13 ÔÇ×Botino poljeÔÇť poslovni objekat povr┼íine 3681 m2 i ekonomsko dvori┼íte povr┼íine od 2648 m2 i k.─Ź. broj 497/1 ÔÇ×Botino poljeÔÇť poslovni objekat sa ekonomskim dvori┼ítem povr┼íine od 5976 m2 KO Husino (novi premjer dio k.─Ź. broj 296/1 i dio k.─Ź. broj 295/1, obje KO Kiseljak), te da je u postupku utvr─Ĺeno da su predmetne parcele privedene namjeni prema novom regulacionom planu, odnosno prema Regulacionom planu koji na snazi u momentu dono┼íenja rje┼íenja, obzirom da su Regulacioni planovi ranije bili vremenski ograni─Źeni na period od pet godina, te stoga i nisu bili na snazi u vrijeme vo─Ĺenja postupka; da iako predmetno zemlji┼íte nije privedeno svrsi radi koje je eksproprisano, treba imati u vidu da komleks kao takav i ne postoji, ali da su naknadno uz odobrenja za gra─Ĺenje i upotrebu koji su izdati od nadle┼żnih organa, na predmetnom zemlji┼ítu izvedeni drugi objekti, zbog ─Źega ne bi bilo mogu─çe izvr┼íiti rje┼íenje o deeksproprijaciji, jer ne postoji predmet eksproprijacije, a to je neizgra─Ĺeno zemlji┼íte, nego se radi o legalno izgra─Ĺenim objektima na tom zemlji┼ítu, koji su u upotrebi od strane njihovih graditelja, pa bi se rje┼íenje o deeksproprijaciji moralo proglasiti ni┼ítavim, u skladu sa odredbom ─Źlana 264. stav 3. Zakona o upravnom postupku.

Zainteresirana lica su izjavila ┼żalbu protiv prvostepenog rje┼íenja, pa je tu┼żeni organ donio osporeno rje┼íenje od 08.06.2015. g., kojim se ┼żalba uva┼żava, prvostepeno rje┼íenje poni┼ítava i predmet vra─ça prvostepenom organu na ponovni postupak, i kojim se prvostepenom organu nala┼że da u provedenom postupku utvrdi samo da li su ispunjeni uslovi iz odredbe ─Źlana
34. Zakona o eksproprijaciji za djelimi─Źno poni┼ítenje rje┼íenja o eksproprijaciji, a pri tome skre─Źu─çi pa┼żnju prvostepenom organu da se u svom rje┼íenju pozivao na ─Źinjenice koje nisu relevantne za ovaj postupak, u kojem treba samo utvrditi da li su ispunjeni uslovi za deeksproprijaciju, te da niti jedan drugi materijalni propis ne mo┼że biti osnov za dono┼íenje rje┼íenja u ovom postupku, a da ─çe se pitanja vezana za promjene vlasnika, ulaganja u predmetno zemlji┼íte, ho─çe li, kada i pod kojim uslovima raniji vlasnik stupiti u posjed zemlji┼íta, ko je du┼żan vratiti naknadu za eksproprisane nekretnine, kao i sva druga eventualna pitanja, rije┼íiti u drugim postupcima kod nadle┼żnog suda, a nakon pravosna┼żnosti rje┼íenja o deeksproprijaciji.

Tu┼żitelji su protiv ovog rje┼íenja pokrenuli upravni spor, tu┼żbom podnesenom prvostepenom sudu, u kojoj su naveli da je zahtjev za deeksproprijaciju podnesen 01.04.1994. g., poslije 12 godina od pravosna┼żnosti rje┼íenja o eksproprijaciji; da odredba ─Źlana 32. stav 7. Zakona o eksproprijaciji izri─Źito propisuje da se takav zahtjev mo┼że podnijeti nakon roka od tri g. od pravosna┼żnosti rje┼íenja o eksproprijaciji, ali ne po isteku osam godina od dana pravosna┼żnosti rje┼íenja o eksproprijaciji; da je nadle┼żni organ trebao imati u vidu da izmijenjena odredba ─Źlana
32. stav 7. navedenog zakona nije stupila na snagu u vrijeme podno┼íenja zahtjeva; da nepo┼ítivanje ove odredbe unosi pravnu nesigurnost; da tako─Ĺe organ uprave pogre┼íno tuma─Źi odredbe Zakona o eksproprijaciju u pogledu roka u kojem se eksproprisano zemlji┼íte mora dovesti u stanje koje bi potvrdilo da je korisnik izvr┼íio ure─Ĺenje zemlji┼íta u skladu sa rje┼íenjem o utvr─Ĺivanju op┼íteg interesa i rje┼íenja o eksproprijaciji, jer se tuma─Źenje tog roka ne mo┼że vr┼íti samo u pravcu vremenskog ograni─Źenja korisnika, nego i prema drugoj strani koja tra┼żi poni┼ítenje rje┼íenja o eksproprijaciji; da je korisnik eksproprijacije nesumnjivo, a ┼íto proizilazi iz nalaza vje┼ítaka gra─Ĺevinske struke, doveo zemlji┼íte u stanje koje je bilo predvi─Ĺeno regulacionim planom prostora koje je eksproprisano; da bi se stoga ako se udovolji zahtjevu, izgra─Ĺeni objekti trebali ru┼íiti i zemlji┼íte vratiti ranijem vlasniku; da je ─Źinjenica da je prostor Auto-baze u toku ratnih dejstava prvobitno zaposjednut od strane Op┼ítine Tuzla, a zatim od

strane me─Ĺunarodnih vojnih snaga (UNPROFOR), te da je po prestanku njihovog mandata isti bio u posjedu snaga SFOR-a, odnosno IFOR-a, te servisne firme me─Ĺunarodnih mirovnih snaga Brown & Rooth, koje je obezbje─Ĺivala vojska me─Ĺunarodnih snaga; da nije sporno da su me─Ĺunarodne vojne snage, pored izgra─Ĺenih armirano-betonskih objekata na licu mjesta, koje su podigli 1991.g. tu┼żitelji kao investitori, podigli i svoje privremene monta┼żne objekte, te se u vrijeme podno┼íenja zahtjeva na prostoru predmetnog zemlji┼íta nalazio Danski oklopni bataljon koji nije pla─çao nikakvu naknadu za kori┼ítenje istog, a odobrenje za kori┼ítenje je dala Op┼ítina Tuzla, jer je to bilo od interesa za cijelu zemlju; da je tek dolaskom servisne firme ameri─Źke vojske uspostavljen odnos koji podrazumijeva odre─Ĺenu naknadu, a ┼íto je glavni motiv podnosioca zahtjeva; da je na osnovu nalaza vje┼ítaka Izi─ç Ned┼żada nesporno utvr─Ĺeno da su se na eksproprisanom zemlji┼ítu uradili gotovo svi radovi koji se predvi─Ĺeni regulacionim planom ure─Ĺenja kompleksa Auto-baze, te da treba imati u vidu da je u toku tri g. od dana provo─Ĺenja eksproprijacije provedeno izmije┼ítanje korita rijeke Jale, izgradnja i ure─Ĺenje vodovoda i kanalizacije, glavni pristupni put, te ograda cjelokupnog kompleksa, tako da je o─Źigledno da je ve─çi dio radova ura─Ĺen u prve tri g. nakon eksproprijacije. Predlo┼żili su da se osporeno rje┼íenje tu┼żenog organa poni┼íti, a da se prvostepeno rje┼íenje od 30.01.2015. g. odr┼żi na snazi.

Rje┼íavaju─çi po tu┼żbi, prvostepeni sud je donio presudu od 18.05.2016. g.. U obrazlo┼żenju presude sud navodi: da je sud shodno odredbama zakona, nakon ponovnog poni┼ítavanja prvostepenog rje┼íenja bio u obavezi sam rije┼íiti stvar meritorno, a ┼íto je sud i u─Źinio; da se u konkretnom slu─Źaju po─Źetak roka od tri g. od dana pravosna┼żnosti, a obzirom da se konkretna eksproprijacija odnosi na veliki broj povezanih nepokretnosti neophodnih da se izgradi ve─çi broj gra─Ĺevina koje ─Źine prostorno-gra─Ĺevinsku, proizvoljnu, tehnolo┼íku ili drugu organsku cjelinu i da se zbog toga donosi veliki broj rje┼íenja o eksproprijaciji, mora ra─Źunati od dana pravosna┼żnosti posljednjeg rje┼íenja kojim je izvr┼íena takva eksproprijacija, a ne od rje┼íenja kojim je izvr┼íena eksproprijacija predmetnih nekretnina ─Źija se deeksproprijacija tra┼żi, budu─çi da korisnik eksproprijacije objektivno nije u mogu─çnosti pristupiti gra─Ĺevinskim radovima na izgradnji objekta prije nego ┼íto se izvr┼íi eksproprijacija svih nekretnina na kojima ─çe se graditi kompleks, odnosno prije nego ┼íto sa ranijim vlasnicima zaklju─Źi sporazume o naknadi i pribavi potrebne saglasnosti i dozvole; da se taj rok ne mo┼że uop┼íte po─Źeti ra─Źunati i ukoliko za po─Źetak izgradnje objekata koji su planirani postoje neotklonjive prepreke za ─Źije postojanje nije odgovoran korisnik eksproprijacije, niti se u taj rok mo┼że ra─Źunati vrijeme u kojem korisnik eksproprijacije iz objektivnih razloga nije mogao vr┼íiti radove na izgradnji objekta; da je posljednje rje┼íenje o eksproprijaciji radi izgradnje predmetnog kompleksa Auto- baze doneseno dana 05.07.1984. g., a isto je postalo pravosna┼żno dana 21.07.1984. g., pa to zna─Źi da se i rok od tri g. u kojem korisnik eksproprijacije bio u obavezi izvr┼íiti znatnije radove u konkretnom slu─Źaju morao ra─Źunati od dana pravosna┼żnosti tog posljednje donesenog rje┼íenja, a ne od dana pravosna┼żnosti rje┼íenja za koje je podnesen zahtjev za deeksproprijaciju; da ni prvostepeni organ, a ni tu┼żeni nisu uop┼íte cijenili nalaz i mi┼íljenje vje┼ítaka gra─Ĺevinske struke Izi─ç Ned┼żada (iz 2003. i 2006. g.), koji je sa─Źinjen na osnovu provedenog uvi─Ĺaja i dokumentacije u spisu i dokumentacije i projekata koji je preuzeo od korisnika eksproprijacije, a prema kojem nalazu je postupak eksproprijacije zavr┼íen 24.02.1984. g. nakon ─Źega su mogle otpo─Źeti aktivnosti pribavljanja potrebnih saglasnosti, da je opredjeljenje korisnika eksproprijacije bilo da u prvoj fazi gradnje daje prednost proizvodnim objektima i mre┼żnoj infrastrukturi, a da izgradnju prate─çih sadr┼żaja, kao ┼íto su parkinzi, odlo┼żi za kasniji period ili II fazu gradnje, da je Auto-baza ogra─Ĺena i da ─Źini jedan kompleks, da se parcela 295/1 jednom stranom naslanja na meandrirano staro korito rijeke Jale, zbog ─Źega su zemljani radovi na tom dijelu bili veoma obimni, da je korisnik eksproprijacije izgradio i izfinansirao izgradnju pristupnog asfaltnog puta Auto-bazi, ─Źime su sporne parcele

dobile solidnu vezu sa magistralnim putem, da su izgra─Ĺena dva cjevovoda i protivpo┼żarna za┼ítita kompleksa, napajanje kompleksa elektri─Źnom energijom ─Źime je predmetni kompleks uklju─Źuju─çi i sporne parcele iz poljoprivrednog pretvoren u gra─Ĺevinsko zemlji┼íte te da vrijednost izvedenih radova na izgradnji parkinga i saobra─çajnica na spornim parcelama do 26.01.1989. g. iznosi 271.000,00 KM tako da procenat izgra─Ĺenosti iznosi 47,4%, s tim da su radovi na nasipanju povr┼íina parkirali┼íta drobljenim kamenjem izvr┼íeni poslije 1989. g. u iznosu od 115.500,00 KM, ali da zbog ─Źinjenice da je korisnik eksproprijacije uroku od tri g. od dana pravosna┼żnosti rje┼íenja svojim sredstvima izgradio pristupni put, izvr┼íio ogra─Ĺivanje zemlji┼íta i dovo─Ĺenje pitke vode, rije┼íio energetike i PTT veze, smatra da je stepen izgra─Ĺenosti znatno iznad 50%; da je sve navedeno vje┼ítak ponovio i u svom nalazu i mi┼íljenju iz 2006. g. s tim ┼íto je ovaj put vrijednost izvedenih radova na izgradnji parkinga i saobra─çajnica na spornim parcelama pove─çao za iznos od 178.400,00 KM na ime finansiranja novog korita i sanaciju starog korita rijeke Jale ─Źime je stepen izgra─Ĺenosti do 26.01.1985. g. iznosio znatno iznad 62%; da je vje┼ítak Halilagi─ç Sead u svom nalazu zaklju─Źio da je korisnik eksproprijacije u kompleksu Auto-baze izvr┼íio znatnije radove u vremenskom periodu od 10.05.1986. do 10.12.1991. g., da vi┼íe ne postoji op┼íti interes za komplesk Auto-baze, da parcela za koje je podnesen zahtjev za deeksproprijaciju do danas nisu privedene namjeni i ne slu┼że svrsi eksproprijacije, tj. kao parking prostor jer se na tom mjestu nalaze objekti d.o.o.
ÔÇ×BingoÔÇť Tuzla, dok je d.o.o. ÔÇ×Auto saobra─çajÔÇť za svoje potrebe 2010. g. izgradio remontnu radionicu za servis kamiona i autobusa, te da nije ta─Źna tvrdnja tu┼żilaca da se predmetne parcele nalaze u srcu kompleksa, jer se iste nalaze na samom po─Źetku kompleksa Auto-baze; da je sud cijene─çi navedene i druge dokaze ocijenio da nisu ispunjeni zakonski uslovi za djelimi─Źno poni┼ítenje rje┼íenja o eksproprijaciji, a iz razloga ┼íto su i na predmetnim parcelama, kao i na svim eksproprisanim parcelama gotovo svi gra─Ĺevinski radovi predvi─Ĺeni projektnom dokumentacijom i tada┼ínjim regulacionim planom bili ve─ç zavr┼íeni znatno prije podno┼íenja predmetnog zahtjeva za deeksproprijaciju, jer je velika ve─çina tih radova bila zavr┼íena do kraja 1991. g., a zahtjev je podnesen tri g. nakon toga, odnosno dana 01.12.1994. g.; da je sud prilikom ocjene ┼íta se smatra pod znatnim radovima iz ─Źlana 34. stav 1. Zakona o eksproprijaciji imao u vidu da se pod tim ne podrazumijevaju isklju─Źivo gra─Ĺevinski radovi nego i svi drugi negra─Ĺevinski radovi koji prethodne gra─Ĺevinskim radovima, kao ┼íto su izrada idejnih rje┼íenja, izrada potrebnih planova i projekata, izrada arhitektonskih rje┼íenja, geodetska i geomehani─Źka mjerenja, snimanja i ispitivanja, pribavljanje potrebnih saglasnosti, infrastrukturni radovi koji su prema podacima bili veoma obimni pa se mo┼że smatrati da su znatniji radovi ne samo u roku od tri g. od dana pravosna┼żnosti rje┼íenja ─Źije se poni┼ítenje tra┼żi nego i prije dono┼íenja tog rje┼íenja odnosno u toku 1980. i 1981. g.; da zaklju─Źci vje┼ítaka Halilagi─ç Seada ne predstavljaju stru─Źne nego logi─Źke ocjene koje nisu od uticaja na rje┼íenje ove upravne stvari te je sud ocijenio da je zahtjev za deeksproprijaciju blagovremen jer u vrijeme podno┼íenja predmetnog zahtjeva, a i kasnije, nije postojalo vremensko ograni─Źenja za njegovo podno┼íenje, ali da nije ispunjen ni jedan uslov iz ─Źlana 34. stav 1. i 2. i ─Źlana 35. stav 1. Zakona o eksproprijaciji za poni┼ítenje predmetnog rje┼íenja o eksproprijaciji.

U spisima predmeta nalaze se i slijede─çi nalazi i mi┼íljenja vje┼ítaka gra─Ĺevinske struke:
Nalaz i mi┼íljenje vje┼ítaka Omerovi─ç Jakuba 1995. g. kojim je utvr─Ĺeno da su objekti visoko gradnje, infrastrukture i dijelom objekti niskogradnje (saobra─çajnice) kompleksa Auto- baze predvi─Ĺeni projektnom dokumentacijom izvedeni, da navedene objekte koristi UNPROFOR, da je u kompleksu UNPROFOR izgradio i privremene objekta za svoje potrebe, da je na predmetnim parcelama, prema projektnoj dokumentaciji, predvi─Ĺena izgradnja prostora za smje┼ítaj vozila pod ta─Źkom 8 (parking prostor) kao i po┼żarni izlaz pod ta─Źkom 11 (put) a na navedenim objektima izveden je donji stroj od pjeskovitog materijala i ki┼ína kanalizacija, nije izveden gornji stroj (tamponski sloj od ┼íljunka i asfalt), horizontalna i vertikalna signalizacija;

Nalaz i mi┼íljenje istog vje┼ítaka iz 2000. g. prema kojem korisnik eksproprijacije nije priveo svrsi eksproprijacije, odnosno nije izvr┼íio znatnije radove na predmetnim parcelama, nego je iste izdao u zakup kompaniji BROWU ROOT koja je izgradila objekte za svoje potrebe, kao i dopuna tog nalaza u kojoj i dalje ostaje u cijelosti kod datih ranijih nalaza i mi┼íljenja; Izvje┼ítaj Instituta za gra─Ĺevinarstvo, gra─Ĺevinske materijale i nemetale Tuzla d.d. od 15.12.2000. g. prema kojem je dana 09.11.2000. g. uvidom na terenu konstatovano da su na predmetnim parcelama na objektu parkirali┼íta izvedeni sljede─çi radovi na donjem stroju i kolovoznoj konstrukciji: valjanje podtla, nasipanje sloja pijeska, izvedena atmosferska kanalizacija sa ┼íahtovima i nasipanje mehani─Źkih zbijenog sloja konstrukcije podloge (tampona) od drobljenog kamena a u okviru kompleksa, a izme─Ĺu sabirne saobra─çajnice i parkirali┼íta izvedene su instalacije infrastrukture i to: telefonski vod, cjevovod industrijske vode od 500mm i cjevovod pitke vode; Dopuna zaklju─Źka od 15.12.2000. g. prema kojoj povr┼íina parkirali┼íta i pristupnog puta za teretni saobra─çaj zahvata 60% spornih parcela, radovi na parkirali┼ítu teretnog saobra─çaja i pristupnom putu su izvedeni 59%; Nalaz i mi┼íljenje vje┼ítaka Sultanovi─ç Re┼íada iz 2007. g. kojem je nalo┼żeno da utvrdi koji su radovi izvedeni na izgradnji objekata u roku od tri g. od pravosna┼żnosti rje┼íenja broj 06/1-473-89/81-7 od 26.01.1982. g., prema kojem korisnik eksproprijacije predmetne parcele k.─Ź. broj 296/1 i 295/1 k.o. Kiseljak nije priveo svrsi eksproprijacije, odnosno nije izvr┼íio znatnije radove predvi─Ĺene investiciono-tehni─Źkom dokumentacijom u predmetnom roku, a i dio pripremnih i zemljanih radova koje je izveo je uradio najve─çim dijelom znatno poslije predmetnog roka, te je u istom nalazu naveo da su ulazna kapija, ograda, portirnica, monta┼żna drvena baraka objekti koji su ura─Ĺeni poslije 26.01.1985. g. i to od strane UNPROFOR-a i Kompanije BROWN ROOT koja je predmetne parcele koristila 2000. g.; Nalaz i mi┼íljenje vje┼ítaka Izi─ç Ned┼żada iz marta 2003. g. kojem je nalo┼żeno da utvrdi koji su radovi izvedeni na izgradnji objekata u ─Źiju svrhu je izvr┼íena eksproprijacija predmetnih parcela od strane korisnika eksproprijacije, u roku od tri g. od pravosna┼żnosti rje┼íenja broj 06/1-473-89-7 od 26.01.1986. g., zna─Źi u periodu do 26.01.1989. g. kao i da se utvrdi koji su radovi izvedeni od strane tre─çeg lica kome je korisnik eksproprijacije dao u zakup, a prema kojem vrijednost radova izvedenih na predmetnim parcelama do 26.01.1989. g. iznosi 271.100,00 KM a procenat izgra─Ĺenosti je 47,4% a uzme li se u obzir da je investitor svojim sredstvima napravi pristupni put, izvr┼íio ogra─Ĺivanje kompleksa, doveo na lokaciju infrastrukturu sve u roku od tri g. od pravosna┼żnosti rje┼íenja, mo┼że se utvrditi da je stepen izgra─Ĺenosti znatno iznad 50% od ukupno predvi─Ĺenih radova; Nalaz i mi┼íljenje istog vje┼ítaka iz avgusta 2006. g., kojem je nalo┼żeno da se utvrdi koji su radovi izvedeni na predmetnim parcelama u roku od tri g. od pravosna┼żnosti rje┼íenja broj 06/1-473-89-7 od 26.01.1982. g., zna─Źi u period do 26.01.1985. g., a prema kojem vrijednost radova izvedenim na predmetnim parcelama izvedenih od strane korisnika eksproprijacije u vremenu do 26.01.1985. g. iznose 508.480,00 KM a procenat izgra─Ĺenosti do istog datuma je 62,8%; Nalaz vje┼ítaka Halilagi─ç Seada od 06.02.2013. g. koji je trebao da utvrdi sljede─çe: 1. da li je korisnik eksproprijacije znatnije radove izvr┼íio na ostalim nekretninama u kompleksu Auto-baze, 2. da li i dalje postoji utvr─Ĺeni op┼íti interes za izgradnju objekta zbog kojeg se vr┼íi eksproprijacija, a korisnik eksproprijacije nije odustao od izgradnje, 3. da li su izvr┼íeni bilo kakvi radovi i da li taj dio zemlji┼íta slu┼żi svrsi eksproprijacije, 4. da li je korisnik eksproprijacije izvr┼íio znatnije radove na ostalim nekretninama koje slu┼że izgradnji kompleksa i ukoliko predmetni dio zemlji┼íta slu┼żi svrsi eksproprijacije, s tim ┼íto u odgovoru na pitanje da li odre─Ĺena parcela ili dio parcela slu┼żi svrsi mora izme─Ĺu ostalog, po─çi od konkretne lokacije te parcele ili tog dijela parcela u kompleksu zemlji┼íta koje je ekspropisano, pri ─Źemu se posebno moraju uzeti u obzir i tvrdnja tu┼żilaca (ukoliko su ta─Źne) da se parcele za koje se tra┼żi deeksproprijacija nalaze u ÔÇ×srcuÔÇť kompleksa zemlji┼íta koje je ekspropisano i da to zemlji┼íte slu┼żi kao parking prostor, a prema navedenom nalazu: 1. Korisnik eksproprijacije je znatnije radove izvr┼íio u kompleksu u

vremenskom periodu od 10.05.1986. do 10.12.1991. g., dok je objekat Remontne radionice, servis kamiona i autobusa zavr┼íio 16.06.2010. g. i to na mjestu gdje je po regulacionom planu predvi─Ĺena izgradnja parkirali┼íta, s tim da ovaj objekat nije predvi─Ĺen ni po jednom regulacionom planu. 2. Vi┼íe ne postoje op┼íti interes za kompleks Auto-baze jer ne postoji pravni subjekt SOUR ÔÇ×Transservis ÔÇ× Tuzla, RO ÔÇ×Tuzla-transportÔÇť Tuzla i RO ÔÇ×Servis i remontÔÇť Tuzla za ─Źije je potrebe izvr┼íena eksproprijacija. 3. Parcele za koje je podnesen zahtjev za eksproprijaciju do danas nisu privedene namjeni i ne slu┼że svrsi eksproprijacije, tj. kao parking prostor a na tom mjestu je trgovinska firma d.o.o. Bingo Tuzla izgradilo svoj objekat, a d.o.o. ÔÇ×Auto saobra─çajÔÇť Tuzla je za svoje potrebe izgradio 2010. g. objekat Remontna radionica, servis kamiona i autobusa. 4. Nije ta─Źna tvrdnja tu┼żilaca da se zemlji┼íte za koje se tra┼żi deeksproprijacija nalazi u ÔÇ×srcuÔÇť kompleksa jer se ove parcele nalaze na samom po─Źetku Regulacionim planom predvi─Ĺenog kompleksa, koje nema niti je mo┼że biti jer je tzv. kompleks Auto-baze rasparcelisan odnosno podijeljen na pet pravnih lica od kojih nijedno ne koristi objekte prema namjeni. 5. Op─çinsko vije─çe Tuzla je donijelo zaklju─Źak o usvajanju Nacrta Regulacionog plana Poslovno-proizvodne zone ÔÇ×PoljanaÔÇť u Tuzli dana 27.12.2012. g., a koji nacrt je obuhvatio i prostor nekada┼ínjeg kompleksa Auto-baze koja u istom nije predvi─Ĺena.

Me─Ĺutim, po ocjeni ovog suda, presuda prvostepenog suda ne mo┼że se prihvatiti kao pravilna i zakonita.

Naime, odredbom ─Źlana 34. stav 1. Zakona o eksproprijaciji (Slu┼żbene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj 70/07 i 36/10) propisano je da ─çe se na zahtjev ranijeg vlasnika nekretnine pravomo─çno rje┼íenje o eksproprijaciji poni┼ítiti ako korisnik eksproprijacije u roku od tri g. od pravomo─çnosti tog rje┼íenja nije izvr┼íio, prema prirodi objekta, znatnije radove na tom objektu. Stavom 2 istog ─Źlana je propisano da ─çe se pravosna┼żno rje┼íenje o eksproprijaciji u slu─Źaju iz stava 1. ovog ─Źlana poni┼ítiti i u dijelu ako se utvrdi da na dijelu eksproprisane nekretnine nisu izvr┼íeni nikakvi radovi i da taj dio ne slu┼żi svrsi eksproprijacije.

Prema navedenoj odredbi, jasno je da se rok od tri g. nakon izvr┼íene eksproprijacije odnosi na rje┼íenje kojim je izvr┼íena eksproprijacija, te da se radi o prekluzivnom roku, koji se ne mo┼że produ┼żavati ni pod kojim uslovima, pa se rok od tri g. nakon pravosna┼żnosti, treba ra─Źunati od dana kada je postalo pravosna┼żno rje┼íenje o eksproprijaciji ─Źije se djelimi─Źno poni┼ítenje tra┼żi. Ovaj sud stoga cijeni da je proizvoljan stav prvostepenog suda da se navedeni rok treba po─Źeti ra─Źunati od dana kada je postalo pravosna┼żno posljednje rje┼íenje o eksproprijaciji u slu─Źaju kada se radi o eksproprijaciji ve─çeg broja nekretnina, i obimnijim radovima (kao ┼íto je konkretan slu─Źaj), kao i da se taj rok mo┼że produ┼żavati ukoliko se radi o objektivnim okolnostima koje uti─Źu na vrijeme izgradnje. Naime, korisniku eksproprijacije je upravo zbog navedenog ostavljen dovoljan rok od tri g. u kojem bi trebao biti u mogu─çnosti da izvr┼íi, ako ne sve radove, onda znatnije radove, nakon ─Źega raniji vlasnik mo┼że podnijeti zahtjev za poni┼ítenje rje┼íenja. Pored navedenog, ovaj sud tako─Ĺe cijeni i da su proizvoljni stavovi prvostepene presude, da se pod znatnijim radovima ne podrazumijevaju samo gra─Ĺevinski radovi, nego i svi negra─Ĺevinski radovi koji prethode gra─Ĺevinskim, kao ┼íto su pribavljanje potrebnih dozvola, izgradnja infrastrukture i sli─Źno. Naime, pod znatnijim radovima se mogu ra─Źunati samo gra─Ĺevinski radovi koji su obavljeni na konkretnom objektu, a ne i administrativne pripreme, jer bi takvo tuma─Źenje ÔÇ×radovaÔÇť na eksproprisanim nekretninama bilo previ┼íe ┼íiroko postavljeno i ostavljalo prostor za manipulisanje korisniku eksproprijacije, a ┼íto nije bio cilj navedene odredbe, nego upravo suprotno, ubrzavanje radova na eksproprisanim nekretninama, kako se ne bi zloupotrebljavalo pravo i odugovla─Źili radovi na nekretninama na kojima je utvr─Ĺen op┼íti interes za izgradnju objekata.

 

Obzirom na naprijed navedeno, ovaj sud cijeni da prvostepeni sud nije mogao donijeti meritornu odluku u ovoj upravnoj stvari, jer su i nalazi i mi┼íljenja vje┼ítaka morali biti u saglasnosti sa shvatanjima i tuma─Źenjima iznesenim u ovoj presudi, odnosno isti su morali, kao ┼íto je i nalo┼żio tu┼żeni organ izvr┼íiti ocjenu da li su ispunjeni uslovi iz odredbe ─Źlana 34. Zakona o eksproprijaciji, pa bi prije svega u ponovnom postupku trebalo utvrditi datum pravosna┼żnosti rje┼íenja o eksproprijaciji ─Źije se djelimi─Źno poni┼ítenje tra┼żi, a zatim zavisno od tog datuma i da li su ispunjeni i ostali uslove koji su propisani odredbom ─Źlana 34. stav 1. i 2. Zakona o eksproprijaciji, a imaju─çi pri tome u vidu da se u konkretnom slu─Źaju radi o djelimi─Źnoj deeksproprijaciji. Pri tome treba tako─Ĺe imati u vidu i momenat kada je podnesen zahtjev za djelimi─Źmo poni┼ítenje rje┼íenja, odnosno da li je u momentu podno┼íenja tog zahtjeva zemlji┼íte ─Źije se deeksproprijacija tra┼żi bilo privedeno svrsi i kori┼íteno kao parking prostor kompleksa
ÔÇ×Auto-bazeÔÇť, a shodno stavu 2. ─Źlana 34. Zakona o eksproprijaciji.

Osima navedenog, ovaj sud tako─Ĺe cijeni da su i organi uprave, kao i prvostepeni sud propustili da u postupak uklju─Źe i pravna lica ─Źiji se objekti nalaze na predmetnim parcelama (D.o.o.
ÔÇ×BingoÔÇť Tuzla, te eventualno i drugi), ─Źime je u─Źinjena povreda pravila postupka, te bi prvostepeni organ trebao u ponovnom postupku uklju─Źiti i zainteresirana lica, kako bi im se dala mogu─çnost da u─Źestvuju u istom, obzirom da imaju pravni interes zbog naprijed navedene ─Źinjenice.

Zbog svega naprijed izlo┼żenog, ovaj sud je, na osnovu ─Źlana 46. stav 1. i 2. Zakona o upravnim sporovima, zahtjev tu┼żitelja za vanredno preispitivanje sudske odluke uva┼żio, pobijanu presudu preina─Źio tako ┼íto je tu┼żbu odbio, ─Źime je ostavljeno na snazi osporeno rje┼íenje kojim se poni┼ítava prvostepeno rje┼íenje i predmet vra─ça prvostepenom organu na ponovni postupak i odlu─Źivanje. Prvostepeni ─çe organ, u ponovnom postupku, vode─çi ra─Źuna o razlozima i uputama iz ove presude, donijeti novo rje┼íenje kojim ─çe utvrditi da li su ispunjeni uslovi iz odredbe ─Źlana
34. Zakona o eksproprijaciji da se djelimi─Źno poni┼íti rje┼íenje o eksproprijaciji, odnosno da se udovolji zahtjevu za deeksproprijaciju. Pri tome ─çe prvostepeni organ svakako imati u vidu i upute koje je dao tu┼żeni organ u osporenom rje┼íenju od 08.06.2015. g..

 

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 03 0 U 014158 16 Uvp od 06.06.2019. g.)

 

<------->

 

─îlan 27. stav 3. Zakona o eksproprijaciji

U POSTUPKU EKSPROPRIJACIJE OP─ćINSKI ORGANI UPRAVE MOGU RASPRAVITI I PITANJE PRAVA VLASNIŠTVA KAO PRETHODNO PITANJE.

 

Iz obrazlo┼żenja:

Presudom Kantonalnog suda u Novom Travniku broj 06 0 U 007660 14 U od 24.08.2015. g., odbijena je tu┼żba tu┼żitelja podnesena protiv osporenog rješenja tu┼żenog organa, broj i datum navedeni u uvodu ove presude, kojim je odbijena njihova ┼żalba izjavljena protiv prvostepenog rješenja Slu┼żbe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Op─çine K., broj: 05-31-816/10-7 od 03.07.2014. g.. Tim prvostepenim rješenjem usvojen je prijedlog Op─çinskog javnog pravobranilaštva K., pa je konstatovano da se u svrhu izgradnje gradske prometnice sa mostom preko rijeke L. koja spaja magistralnu cestu M-5 sa regionalnom cestom R-443, potpuno eksproprišu slijede─çe nekretnine: k.─Ź. broj 1029/2 zv. „Z.“ njiva, površine 820 m2, upisana u z.k. ulo┼żak broj 687, k.o. P., na kojoj su zemljišno-knji┼żni suvlasnici
C. (M.) O. sa dijelom 15/28, C., ro─Ĺena J., B. sa dijelom 5/28, ─î. (Š.) S. sa dijelom 1/35, K. (Š.)
B. sa dijelom 1/35, I. (Š.) M. sa dijelom 1/35, I. (Š.) M. sa dijelom 6/35 i H. (F.) N. sa dijelom 1/35, te konstatovano da je u toku postupka utvr─Ĺeno da su stvarni vlasnici i posjednici C. O. sa suvlasni─Źkim dijelom 23/28 i C., ro─Ĺ. J., B. sa suvlasni─Źkim dijelom 5/28.

Zahtjevom za vanredno preispitivanje sudske odluke tu┼żitelji pobijaju presudu prvostepenog suda zbog povrede odredbi Zakona o upravnom postupku i pogrešne primjene materijalnog prava navode─çi da pobijana presuda nema nikakvo obrazlo┼żenje, da sud samo zaklju─Źuje da je postupljeno u skladu sa ─Źlanom 27. Zakona o eksproprijaciji, uzimaju─çi za dokaz zemljišno- knji┼żni izvadak, a upravo taj izvadak pokazuje neslaganje zemljišno-knji┼żnog i fakti─Źkog stanja, jer je uknji┼żba izvršena na osnovu ugovora koji nije pravno valjan, jer nije potpisan od strane podnositelja zahtjeva, kao legitimnih vlasnika. Isti─Źu─çi da kod prvostepenog suda nije postojala volja za rješenje predmetnog spora, naveli su da je Op─çina K. raspolagala predmetnim zemljištem bez znanja stvarnih vlasnika, da oni nikad nisu ─Źuli za postojanje predmetnog kupoprodajnog ugovora, niti za porodicu C. koja je, na osnovu tog ugovora upisana kao suvlasnik predmetne parcele, a koja je u posjedu njih, kao stvarnih vlasnika i pod njihovom stvarnom kontrolom, kao i da je apsurdno da Kantonalni sud upu─çuje na neki drugi - sudski postupak, jer to ukazuje da je sud svjestan manjkavosti provedenog upravnog postupka. Nadalje su istakli da su kompletni radovi na cesti završeni prije dvije g., te da se ranije stanje na terenu ne mo┼że ni nazrijeti, niti se mogu provesti propuštene imovinsko-pravne radnje, pa ostaje samo pitanje naknade zbog ─Źega su, pozivaju─çi se na procjenu vještaka B. Z., predlo┼żili donošenje presude kojom ─çe se uva┼żiti zahtjev za vanredno preispitivanje sudske, preina─Źiti pobijana presuda, uva┼żiti tu┼żba, poništiti osporeno rješenje tu┼żenog i rješenje prvostepenog organa, te obavezati Op─çina K. da podnositeljima zahtjeva plati naknadu za eksproprisano zemljište u ukupnom iznosu od =45.000,00 KM uz naknadu troškova postupka.

U odgovoru na zahtjev za vanredno preispitivanje sudske odluke tu┼żeni je predlo┼żio da se isti odbije kao neosnovan.

Ovaj Sud je na osnovu ─Źlana 45. Zakona o upravnim sporovima („Slu┼żbene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 9/05) ispitao zakonitost pobijane presude u granicama zahtjeva i povreda propisa iz ─Źlana 41. stav 2. tog Zakona, pa je odlu─Źio kao u izreci presude iz slijede─çih razloga:

Prema podacima iz spisa predmeta (predmetnog ─Źinjeni─Źnog utvr─Ĺenja ─Źiju potpunost i pravilnost ovaj sud nije ni mogao cijeniti u smislu ─Źlana 41. stav 4. Zakona o upravnim sporovima) i obrazlo┼żenju pobijane presude proizilazi da je prvostepeni sud poprimio utvr─Ĺenim da je rješenjem Op─çinskog vije─ça K., broj: 01/1-31-1851/10 od 26.07.2010. g. utvr─Ĺen javni interes za izgradnju gradske prometnice; da se Op─çinsko javno pravobranilaštvo
K. obratilo prvostepenom organu uprave sa prijedlogom za potpunu eksproprijaciju zemljišta; da je korisnik eksproprijacije dostavio dokaz da ima obezbije─Ĺena sredstva za tu namjenu, kao

i dokaz vlasništva na nekretninama - zemljišnoknji┼żni izvadak broj 687 u koji je upisana k.─Ź. br. 1029 površine 2580 m2 ─Źiji su suvlasnici C. (M.) O. sa dijelom 15/28, C., ro─Ĺena J., B. sa dijelom 5/28, ─î. (Š.) S. sa dijelom 1/35, K. (Š.) B. sa dijelom 1/35, I. (Š.) M. sa dijelom 1/35,
I. (Š.) M. sa dijelom 6/35 i H. (F.) N. sa dijelom 1/35; da je u ponovljenom postupku prvostepeni organ utvdio da su stvarni vlasnici i posjednici C. O. sa suvlasni─Źkim dijelom 23/28 i C., ro─Ĺ.
J. B., sa suvlasni─Źkim dijelom 5/28, ─Źime je postupljeno u skladu sa ─Źlanom 27. Zakona o eksproprijaciji kojim je propisano da ako postoji neslaganje zemljišno-knji┼żnog i fakti─Źkog stanja na nekretnini prvostepeni organ ─çe raspraviti pravo vlasništva kao prethodno pitanje zbog ─Źega je pravilno rješenjem prvostepenog organa usvojen prijedlog Op─çinskog javnog pravobranilaštva K. za potpunu eksproprijaciju zemljišta; da je pravilno osporenim rješenjem tu┼żenog odbijena ┼żalba tu┼żitelja izjavljena protiv ovog prvostepenog rješenja, zbog ─Źega je njihova tu┼żba odbijena kao neosnovana. U svojoj presudi prvostepeni sud cijenio je neosnovanim navode tu┼żbe da u ponovljenom postupku niko od stranaka nije u─Źestvovao niti
su provedene bilo kakve radnje kako je to propisano Zakonom o eksproprijaciji, navode─çi da je osporeno rješenje doneseno nakon ponovljenog postupka, u kome su odr┼żane tri usmene rasprave 20.11.2013. g., 16.12.2013. g. i 15.01.2014. g., o ─Źemu su sa─Źinjeni i zapisnici, u kojima su u─Źestvovale stranke, odnosno tu┼żitelji i punomo─çnik korisnika eksproprijacije, da je na licu mjesta obavljen uvi─Ĺaj i provelo se vješta─Źenje po vještaku geodetske i poljoprivredne struke, te saslušana svjedokinja S. H., kao i da su u obrazlo┼żenju rješenja navedeni razlozi, kao i propisi na temelju kojih je prvostepni organ donio rješenje.

Donošenjem pobijane presude prvostepeni sud nije povrijedio federalni zakon niti pravila federalnog zakona o postupku koja su mogla biti od uticaja na rješenje stvari, zbog ─Źega je, po ocjeni ovog suda, zahtjev za vanredno preispitivanje neosnovan.

Naime, odredbom ─Źlana 27. Zakona o eksproprijaciji („Slu┼żbene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 70/07, 36/10, 25/12 i 8/15) propisano je da rješenje po prijedlogu za eksproprijaciju donosi op─çinska slu┼żba za upravu na ─Źijoj se teritoriji nalazi nekretnina za koju se eksproprijacija predla┼że (stav 1.), da ─çe, prije donošenja rješenja o eksproprijaciji, organ iz stava 1. ovog ─Źlana saslušati vlasnika nekretnine o ─Źinjenicama u vezi sa eksproprijacijom (stav 2.) i da ─çe, ako postoji neslaganje zemljišno-knji┼żnog i fakti─Źkog stanja na nekretnini, op─çinska slu┼żba za upravu raspraviti pravo vlasništva kao prethodno pitanje (stav 3.).

Imaju─çi u vidu citirane zakonske odredbe proizilazi da ni prvostepeni sud, ni nadle┼żni upravni organi nisu povrijedili zakon na štetu tu┼żitelja, kada su, u skladu sa provedenim dokazima, odbili zahtjev tu┼żitelja za poništenje rješenja kojim je usvojen prijedlog Op─çinskog javnog pravobranilaštva K. za potpunu eksproprijaciju zemljišta. Pitanje izvršenog upisa prava suvlasništva C. O. sa suvlasni─Źkim dijelom 23/28 i C., ro─Ĺ. J. B., sa suvlasni─Źkim dijelom 5/28, te zaklju─Źenja kupoprodajnog ugovora na temelju koga su isti upisani kao suvlasnici ne mo┼że se rješavati u ovom upravnom sporu i upravnom postupku, koji mu je prethodio, ve─ç tu┼żitelji mogu eventualno upisano stanje pobijati u drugom postupku, na šta pravilno ukazuje i prvostepeni sud u pobijanoj presudi. Pri tome se ne radi obilo kakvim „manjkavostima“ provedenog postupka eksproprijacije, kako to tu┼żitelji navode u zahtjevu za vanredno preispitivanje, ve─ç o tome da osporavanje prava vlasništva i upisa u zemljišnu knjigu ovog i drugih prava na nekretninama nije predmet upravnog postupka, ve─ç posebnog parni─Źnog postupka pred redovnim sudom, a prema zakonom propisanoj stvarnoj nadle┼żnosti sudova u prani─Źnom postupku, te stvarnoj nadle┼żnosti upravnih organa i sudova u upravnim sporovima. Ista je situacija i po pitanju zahtjeva za pla─çanje naknade za eksproprisano zemljište koga su, kona─Źno, postavili podnositelji zahtjeva za vanredno preispitivanje, jer se o naknadi za eksproprisane nekretnine odlu─Źuje u posebnom postupku, koji se provodi nakon pravosna┼żnosti

rješenja o eksproprijaciji i to shodno odredbama ─Źlana 45. do ─Źlana 61. Zakona o eksproprijaciji, kojim je odre─Ĺen na─Źin na koji se utvr─Ĺuje visina naknade za eksproprisane nekretnine, a od ─Źlana 62. do ─Źlana 66. tog Zakona regulisan je postupak za odre─Ĺivanje naknade u slu─Źaju nepostizanja sporazuma o visini iste izme─Ĺu korisnika eksproprijacije i ranijeg vlasnika. Naprijed navedenim zakonskim odredbama regulisano je da ─çe se u slu─Źaju nepostizanja sporazuma o naknadi za eksproprisanu nepokretnost pokrenuti sudski postupak kod redovnog suda u kojem ─çe biti utvr─Ĺena visina naknade za eksproprisanu nepokretnost u vanparni─Źnom postupku.

Naime, nakon pravosna┼żnosti ovog rješenja o usvajanju prijedloga za eksproprijaciju slijedi postupak sporazumnog odre─Ĺivanja naknade za eksproprisane nekretnine kod nadle┼żne op─çinske slu┼żbe u smislu odredbe ─Źlana 60. Zakona o eksproprijaciji, pa ukoliko se u roku od dva mjeseca od dana pravosna┼żnosti rješenja o eksproprijaciji ne postigne sporazum, u smislu odredbe ─Źlana 62. istog Zakona nadle┼żna op─çinska slu┼żba dostavlja pravosna┼żno rješenje o eksproprijaciji sa svim spisima nadle┼żnom sudu na ─Źijem podru─Źju se nalazi eksproprisana nekretnina zbog odre─Ĺivanja naknade. To zna─Źi da se o naknadi za eksproprisane nekretnine odlu─Źuje u posebnom postupku, nakon pravosna┼żnosti rješenja o eksproprijaciji, a ne u ovom upravnom sporu, pa sve navode koji se odnose na vrijednost nekretnina i u vezi s tim visinu naknade tu┼żitelji iz ovog upravnog spora mogu isticati samo u postupku odre─Ĺivanja naknade za eksproprisanu nekretninu.

Imaju─çi u vidu naprijed izneseno ovaj Sud je i ostale navode zahtjeva za vanredno preispitivanje sudske odluke cijenio neosnovanim, pa je primjenom ─Źlana 46. stav 1. Zakona o upravnim sporovima odlu─Źio kao u izreci ove presude.

 

(Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH broj: 06 0 U 007660 15 Uvp od 20.09.2018. g.)

 

<------->

 

─îlan 34. Zakona o eksproprijaciji („Slu┼żbene novine FBIH, broj: 70/07)

PRAVOSNA┼ŻNO RJEŠENJE O EKSPRORIJACIJI IMA SE PONIŠTITI PO ZAHTJEVU RANIJEG VLASNIKA, AKO KORISNIK EKSPRORIJACIJE U ROKU OD 3 GODINE OD PRAVOSNA┼ŻNOSTI TOGA RJEŠENJA, NIJE IZVRŠIO, PREMA PRIRODI OBJEKTA, ZNA─îAJNIJE RADOVE NA TOM OBJEKTU.

Iz obrazlo┼żenja:

Presudom Kantonalnog suda u Mostaru broj: 07 0 U 004796 11 U od 18.03.2014.g. uva┼żena je tu┼żba tu┼żitelja podnesena protiv rješenja tu┼żenog broj: ... od ... g. (stav I izreke), poništeno to rješenje i upravna stvar riješena tako da se odbija kao neosnovana ┼żalba A. d. d.
M. izjavljena protiv rješenja Grada Mostara, Odjel za finansije i nekretnine broj: ... od ... g. i utvr─Ĺuje da je na snazi rješenje Grada Mostara, Odjel za finansije i nekretnine broj: .... od ... g. (stav II, III i IV izreke) i tu┼żena obavezuje da tu┼żitelju nadoknadi troškove spora u iznosu od 723,60 KM u roku od 15 dana (stav V izreke). Osporenim rješenjem tu┼żenog broj: ... od ... g. poništeno je rješenje Grada Mostara, Odjel za finansije i nekretnine broj: ... od ... g. u predmetu izmjene pravosna┼żnog rješenja o eksproprijaciji (ta─Źka I dispozitiva) i predmet vra─çen prvostepenom organu na ponovni postupak (ta─Źka II dispozitiva), a prvostepenim rješenjem od ... g. poništeno je pravosna┼żno i izvršno rješenje o eksproprijaciji Zavoda za geodetske i imovinske poslove Skupštine opštine Mostar broj: ... od ... g., kojim su potpuno eksproprisane nekretnine bli┼że ozna─Źene kao k.─Ź. ..., površine ... m2 i k.─Ź. ..., površine ... m2, obje upisane u zk. ul. broj ... k.o. J., zemljišno-knji┼żno vlasništvo M.K.M. i još 23 suvlasnika, a u stvarnom posjedu i korištenju M.M. pok. M. iz J. sa 1/1 dijela (ta─Źka I dispozitiva), odre─Ĺeno da se izvršeni upis prava dr┼żavne svojine i nosioca prava raspolaganja na nekretninama koje su bile eksproprisane rješenjem iz ta─Źke I ima brisati i uspostaviti zemljišno-knji┼żno stanje koje je prethodilo eksproprijaciji (ta─Źka II dispozitiva), odre─Ĺeno da je sa danom pravosna┼żnosti ovog rješenja korisnik eksproprijacije du┼żan predati vlasniku u posjed nekretnine koje su bile eksproprisane rješenjem iz ta─Źke I dispozitiva rješenja (ta─Źka III dispozitiva), kao i da ─çe se, u slu─Źaju spora, imovinski odnosi izme─Ĺu korisnika eksproprijacije i ranijih stvarnih korisnika, rješavati pred nadle┼żnim Op─çinskim sudom u Mostaru (ta─Źka IV dispozitiva).
Zahtjevom za vanredno preispitivanje sudske odluke, A. d.d. M., kao zainteresovano lice, osporio je pravilnost i zakonitost presude prvostepenog suda zbog povrede federalnog zakona i povrede pravila federalnog zakona o postupku koja je mogla biti od uticaja na rješenje stvari. U zahtjevu navodi da je prvostepeni organ donio zaklju─Źak broj: ... od ... g. kojim je odre─Ĺeno vješta─Źenje po vještaku gra─Ĺevinske struke kako bi se sa sigurnoš─çu utvrdilo da li su zapo─Źeti radovi na izgradnji valjaonice aluminija, ali to vješta─Źenje nije nikada provedeno, pa smatra da prvostepeni sud na osnovu nepotpuno utvr─Ĺenog ─Źinjeni─Źnog stanja, samo odr┼żavanjem javne rasprave, nije mogao utvrditi da navedeni radovi nisu zapo─Źeti, jer se sporno
pitanje „da li je bilo gra─Ĺevinskih radova“, moglo riješiti samo vješta─Źenjem. Predlo┼żio je da se njegov zahtjev uva┼żi i osporena presuda ukine ili preina─Źi.
Tu┼żitelj nije dostavio odgovor na zahtjev za vanredno preispitivanje, dok je tu┼żeni predlo┼żio da se zahtjev uva┼żi.
Ovaj sud je na osnovu ─Źlana 45. Zakona o upravnim sporovima (“Slu┼żbene novine Federacije BiH”, broj: 9/05), ispitao zakonitost pobijane presude u granicama zahtjeva i povrede propisa iz ─Źlana 41. stav 2. tog zakona, pa je odlu─Źio kao u izreci ove presude iz sljede─çih razloga:
Prvostepeni sud je prilikom odlu─Źivanja našao da je tu┼żba tu┼żitelja osnovana, jer su svi u─Źesnici uvi─Ĺaja od ... g. mogli sami pomo─çu ─Źula vida utvrditi da na eksproprisanom zemljištu nije zapo─Źeta izgradnja nikakvog objekta i da za takvo utvr─Ĺenje nije ni bilo potrebno anga┼żovanje stru─Źnog lica, kao i da je tu┼żena pogrešno primijenila odredbe ─Źlana 239. Zakona o upravnom postupku (smatraju─çi da je prvostepeni organ morao provesti vješta─Źenje po vještaku gra─Ĺevinske struke kako bi se utvrdilo da li je predmetno zemljište privedeno namjeni, da li je izgra─Ĺeno, da li su izvedeni znatniji radovi na objektu po prirodi objekta, tj. da li postoji rekonstrukcija objekta iz koje je vidljivo da je zemljište bilo privedeno namjeni).
Prilikom uvi─Ĺaja na licu mjesta dana ... g., pored voditelja postupka, punomo─çnika tu┼żitelja i vještaka, bili su prisutni i predstavnici zainteresovanog lica A. d.d. M., G.S. i ─î.J.. Na zapisniku sa tog uvi─Ĺaja je konstatovano da je, nakon što je vještak izvršio identifikaciju parcela, konstatovano I to da se radi o zemljištu na kome su dijelom zasa─Ĺeni vinograd i vo─çnjak, dok ostali dio predstavlja pašnjak. Ovaj zapisnik je, uz konstataciju voditelj postupka, da na njega nije bilo primjedbi, pro─Źitan prisutnima koji su ga i potpisali, uklju─Źuju─çi i predstavnike A. d.d. M..
Ta─Źno je da je zaklju─Źkom broj: ... od ... g. prvostepeni organ odredio provo─Ĺenje dokaza vješta─Źenjem po vještaku gra─Ĺevinske struke kako bi se utvrdilo da li je zemljište
izgra─Ĺeno, da li su izvedeni znatniji radovi na objektu po prirodi objekta i da li postoji rekonstrukcija objekta iz koje je vidljivo da je zemljište bilo privedeno namjeni. Me─Ĺutim, ─Źinjenica da ovo vješta─Źenje nije provedeno, nije od uticaja na rješenje ove upravne stvari, jer bi provo─Ĺenje vješta─Źenja po vještaku gra─Ĺevinske struke bilo bespredmetno, obzirom na stanje zemljišta zate─Źeno prilikom uvi─Ĺaja, kada su zate─Źeni samo vinograd, vo─çnjak i pašnjak, koji se ne mogu dovesti ni u kakvu vezu sa zapo─Źinjanjem bilo kakvih radova na izgradnji valjaonice aluminija, u koju svrhu su eksproprisane predmetne nekretnine, obzirom da na zapisniku sa uvi─Ĺaja nije konstatovano ni da je bar zapo─Źeto kopanje temelja. Ovo tim prije što je i sam korisnik eksproprijacije A. d.d. M., u toku postupka navodio da ne osporava ─Źinjenicu da nije
izgra─Ĺena valjaonica, ali se pozivao na to da namjera za izgradnju još postoji, da je njena
izgradnja u opštem interesu i da se mora posmatrati sa stanovišta mogu─çnosti izgradnje u okviru postoje─çih finansijskih sredstava.


Odredbom ─Źlana 34. Zakona o eksproprijaciji (“Slu┼żbene novine Federacije BiH”, broj: 70/07), propisano je da ─çe se pravosna┼żno rješenje o eksproprijaciji poništiti po zahtjevu ranijeg vlasnika, ako korisnik eksproprijacije u roku od 3 g. od pravosna┼żnosti tog rješenja odnosno od pravosna┼żnosti odluke o naknadi ili sporazuma o naknadi, nije izvršio prema prirodi objekta znatnije radove na tom objektu. Kako korisnik eksproprijacije od 1983. g. do danas na eksproprisanom zemljištu nije izvršio nikakve gra─Ĺevinske radove odnosno nikakav objekat nije ni zapo─Źet sa gradnjom, ovaj sud nalazi da je prvostepeni sud pravilno zaklju─Źio da su ispunjeni uslovi da se poništi rješenje o eksproprijaciji predmetnih nekretnina i da se iste predaju vlasniku u posjed.
Donošenjem pobijane presude prvostepeni sud nije povrijedi federalni zakon ili drugi federalni propis, niti je došlo do povrede pravila federalnog zakona o postupku, koja je mogla biti od uticaja na rješenje stvari, zbog ─Źega je, po ocjeni ovog suda, zahtjev zainteresovanog lica za vanredno preispitivanje sudske odluke, neosnovan.
U skladu s izlo┼żenim, ovaj sud je zahtjev za vanredno preispitivanje primjenom ─Źlana
46. stav 1. Zakona o upravnim sporovima, odbio kao neosnovan.

 

(Presuda Vrhovnog suda Federacije BIH, broj: 07 0 U 004796 14 Uvp od 28.06.2016. g.)

 

 

<------->

 

Zastara naknade za fakti─Źku eksproprijaciju

Usaglašeno pravno shvatanje:

„Zahtjev za nov─Źanu naknadu zbog izvršene fakti─Źke eksproprijacije ne zastarijeva“.

 

Obrazlo┼żenje:

Postoje slu─Źajevi izgradnje objekata od javnog interesa ili izvo─Ĺenja drugih radova od javnog interesa, koji imaju za posljedicu potpuno ili djelimi─Źno oduzimanje prava vlasništva fizi─Źkih ili pravnih lica na nekretninama, iako ne postoji odluka o oduzimanju, odnosno odluka o utvr─Ĺivanju javnog interesa i rješenje o eksproprijaciji. Takve slu─Źajeve pravna teorija i sudska praksa podvodi pod pojam fakti─Źkog deposjediranja odnosno tzv. fakti─Źke eksproprijacije, kojeg od pojma formalne eksproprijacije razlikuje, dakle, odsustvo nekog od bitnih elemenata zakonom utvr─Ĺenog postupka eksproprijacije.
Na taj na─Źin se, svakako, od strane nadle┼żnih organa ugro┼żavaju i vrije─Ĺaju subjektivna prava vlasnika nekretnina. S tim u vezi u sudskoj praksi se kao sporno postavilo pitanje kroz koje institute gra─Ĺanskog materijalnog prava se ima otkloniti navedena povreda subjektivnih prava fizi─Źkih ili pravnih lica. Druga─Źije re─Źeno, postavlja se pitanje da li spor o odre─Ĺivanju naknade zbog fakti─Źkog deposjediranja i potpunog ili djelimi─Źnog gubitka prava vlasništva uslijed izgradnje objekta od javnog interesa treba razriješiti primjenom pravila o naknadi štete, primjenom pravila o gra─Ĺenju na tu─Ĺem zemljištu ili, pak, predmetnu naknadu utvrditi u skladu sa odredbama Zakona o eksproprijaciji. Od odgovora na to pitanje zavisi i rješenje pitanja koje se ti─Źe zastarijelosti zahtjeva za predmetnu naknadu.

Sudska praksa sudova bivše SFRJ je bila gotovo jedinstvena da se sporno pravno pitanje ima rješavati kroz institut naknade štete (─Źlanovi 154., 155. 185. i 189. ZOO), tako da se i pitanje zastare zahtjeva za isplatu navedene naknade ima razmatrati sa stanovišta odredbi ─Źlana 376. ZOO. Ovakav pravni stav, nakon disolucije zajedni─Źke dr┼żave, do nedavno su slijedili i sudovi u Bosni i Hercegovini, izra┼żavaju─çi mišljenje da zahtjev za predmetnu naknadu zastarijeva u trogodišnjem subjektivnom odnosno petogodišnjem objektivnom roku iz ─Źlana 376. ZOO.

Jedan dio sudova u Bosni i Hercegovini je prilikom razriješenja spornog pravnog pitanja krenuo drugim pravcem, zauzimaju─çi pravni stav da izgradnja javnog puta bez donošenja odluke o izuzimanju iz posjeda nekretnine fizi─Źkog lica predstavlja fakti─Źko deposjediranje koje je osnov za ostvarivanje prava na naknadu u skladu sa odredbama Zakona o eksproprijaciji i da pravo na ovu naknadu ne zastarijeva.
U sudskoj praksi zabilje┼żene su odluke u kojima se izra┼żava pravni stav da se sporno pravno pitanje ima riješiti primjenom odredbi Zakona o vlasni─Źko-pravnim odnosima koje regulišu sticanje prava vlasništva gra─Ĺenjem na tu─Ĺem zemljištu.

Imaju─çi u vidu navedenu neujedna─Źenu sudsku praksu, predmetno pravno pitanje je razmatrano na Panelu iz gra─Ĺanske oblasti koji je odr┼żan u Sarajevu 30.01.2014. g., kojom prilikom je jednoglasno zauzet pravni stav da fakti─Źka eksproprijacija predstavlja osnov za ostvarivanje prava na naknadu u skladu sa odredbama Zakona o eksproprijaciji i da pravo na ovu naknadu ne zastarijeva.
Razlozi za usvajanje navedenog pravnog stava mogu se rezimirati na slijede─çi na─Źin:

Potpuno ili djelimi─Źno oduzimanje prava vlasništva fizi─Źkih ili pravnih lica na nekretninama radi izgradnje objekata od javnog interesa mora biti zasnovano na zakonito sprovedenom postupku eksproprijacije, tako da fakti─Źko deposjediranje, bez provo─Ĺenja postupka eksproprijacije, ne mo┼że opravdati javni interes. U slu─Źajevima kada javna vlast vrši ili dozvoljava izgradnju objekta od javnog interesa na zemljištu koje nije formalno eksproprisano ugro┼żavaju se i povrije─Ĺuju subjektivna prava fizi─Źkih i pravnih lica na nekretninama. Pravo vlasništva je jedno od osnovnih Ustavom BiH zašti─çenih vrijednosti. Zaštita tog prava konkretizovana je i u ─Źlanu 3. Zakona o vlasni─Źko-pravnim odnosima, kojim je propisano da svako fizi─Źko ili pravno lice ima pravo na mirno u┼żivanje svog vlasništva i da se nikome ne mo┼że oduzeti vlasništvo osim u javnom interesu i pod uvjetima predvi─Ĺenim zakonom i op─çim principima me─Ĺunarodnog prava. ─îlanom 6. istog zakona propisano je da se pravo vlasništva mo┼że oduzeti samo u javnom interesu, sukladno s ustavom na na─Źin i pod uvjetima odre─Ĺenim zakonom te da vlasnik ima pravo na punu naknadu za ograni─Źeno ili oduzeto pravo vlasništva. Pravo na mirno u┼żivanje imovine, kao i zabranu njenog oduzimanja, izuzev u javnom interesu i u skladu sa zakonom i na─Źelima me─Ĺunarodnog prava, garantuje i Protokol broj 1 uz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima, pa se za ostvarivanje zaštite toga prava ne primjenjuju pravila o zastarjelosti potra┼żivanja iz Zakona o obligacionim odnosima.
Spor u kojem je izgradnjom javnog puta ili drugog objekta od javnog interesa fakti─Źki deposjedirana nekretnina vlasnika ne mo┼że se riješavati primjenom odredbi Zakona o vlasni─Źko-pravnim odnosima koje regulišu sticanje prava vlasništva gra─Ĺenjem na tu─Ĺem zemljištu. Ovo stoga što se, u pravilu, radi o gra─Ĺenju objekta koji je postao javno dobro u opštoj upotrebi, zbog ─Źega savjesnom vlasniku zemljišta ne bi bilo mogu─çe utvr─Ĺivati prava koja predvi─Ĺaju odredbe koje regulištu sticanje vlasništva gra─Ĺenjem na tu─Ĺem zemljištu.

Pravo svojine je dakle, najpotpunija vlast na stvari, a obaveza je svih da se uzdr┼żavaju od povrede prava vlasništva drugih lica.
U slu─Źaju fakti─Źke eksproprijacije fizi─Źka ili pravna lica su lišena prava vlasništva, pa je osnov tu┼żbenog zahtjeva u stvari zahtjev za povrat svojine. Budu─çi da povrat i uspostava prijašnjeg stanja nije mogu─ça zbog privo─Ĺenja namjeni ranije nekretnine, to tu┼żiteljima pripada pravo da tra┼że naknadu za oduzete nekretnine. Imaju─çi u vidu da pravo zahtijevati povrat svojine ne zastarijeva, (─Źlan 43. stav 2. Zakona o vlasni─Źko-pravnim odnosima) to ni zahtjev za tra┼żenu naknadu ranijih vlasnika ne zastarijeva.
Stvarni motiv, cilj i svrha fakti─Źkog deposjediranja je ostvarivanje javnog interesa, odnosno izgradnja objekata ili izvo─Ĺenje drugih radova od javnog interesa, tako da i naknada ranijim vlasnicima treba da bude odre─Ĺena u skladu sa odredbama Zakona o eksproprijaciji. Stoga se i na pitanje zastarijelosti imaju primijeniti odredbe navedenog zakona.
S tim u vezi ukazuje se i na pravni stav Vrhovnog suda Bosne i Hercegovine, sentenca broj 48, objavljenog u Biltenu navedenog suda broj 1989/2, koji glasi: „Zahtjev za odre─Ĺivanje naknade za podruštvljeno gra─Ĺevinsko zemljište, kao i zahtjev za odre─Ĺivanje pravi─Źne naknade za eksproprisane nekretnine, ne zastarijeva. Zastarijeva samo zahtijev za isplatu naknade odre─Ĺene poravnanjem ili odlukom suda“.

 

(Pravno shvatanje usvojeno na Panelu za ujedna─Źavanje sudske prakse iz gra─Ĺanske oblasti na kojem su u─Źestvovali predstavnici Suda Bosne i Hercegovine, Vrhovnog suda Federacije BiH, Vrhovnog suda Republike Srpske i Apelacionog suda Br─Źko Distrikta BiH, odr┼żanom u Sarajevu 30.01.2014. g. u prostorijama Visokog sudskog i tu┼żila─Źkog vije─ça Bosne i Hrecegovine.)

 

<------->

 

 

Na osnovu odredaba ─Źlana 18. i ─Źlana 19. Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju („Slu┼żbeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 66/12), gra─Ĺansko-privredno-upravno odjeljenje Apelacionog suda Br─Źko distrikta Bosne i Hercegovine na sjednici odr┼żanoj dana 14.03.2014. g., vezano za primjenu odredbe ─Źlana 33. stav 1. Zakona o eksproprijaciji nekretnina u Br─Źko distriktu Bosne i Hercegovine („Slu┼żbeni glasnik Br─Źko distrikta Bosne i Hercegovine“, br. 26/04, 19/07, 02/08, 19/10 i 15/11) usvojilo je slijede─çe:

 

PRAVNO SHVATANJE
PRILIKOM ODRE─ÉIVANJA TR┼ŻIŠNE VRIJEDNOSTI ZA EKSPROPRISANU NEKRETNINU, ZA OCJENU PRAVNOG TRETMANA EKSPROPRISANOG ZEMLJIŠTA KAO PRETHODNOG PITANJA ZA ODRE─ÉIVANJE NAKNADE, ODLU─îNA JE ─îINJENICA KAKAV KARAKTER JE EKSPROPRISANO ZEMLJIŠTE IMALO U VRIJEME EKSPROPRIJACIJE, ODNOSNO DA LI JE ODLUKOM NADLE┼ŻNOG ORGANA EKSPROPRISANO KAO GRA─ÉEVINSKO ILI KAO POLJOPRIVREDNO, A NE ZA KOJE POTREBE SE TO ZEMLJIŠTE EKSPROPRIŠE.


(Apelacioni sud Br─Źko Distrikt Bosne i Hercegovine 14.03.2014. g.)

 

<------->

 

─îlan 46. Zakona o eksproprijaciji
SUD JE DU┼ŻAN UTVRDITI PRAVI─îNU NAKNADU ZA EKSPROPRISANE NEKRETNINE, POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA, ─îIJU VRIJEDNOST JE SAMA OP─ćINA SVOJIM RADNJAMA POVE─îALA, PREMA CIJENAMA I OKOLNOSTIMA POSTOJE─ćIM U VRIJEME DONOŠENJA ODLUKE.


(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 41 0 V 004603 12 Rev od 13.06.2013. g.)

 

<------->

 

─îlan 62. i 63. Zakona o eksproprijaciji
PRILIKOM DOSU─ÉIVANJA KAMATE ZA EKSPROPRISANU NEKRETNINU SUD ODLU─îUJE PO SLU┼ŻBENOJ DU┼ŻNOSTI, A NE SAMO PO ZAHTJEVU STRANKE SUD JE DU┼ŻAN DA ODLU─îI O KAMATI BEZ OBZIRA DA LI JE ZAHTJEV ZA KAMATU POSTAVLJEN ILI NIJE.

 

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 56 0 V 029801 12
Rev od 25.09.2012. g.).

 

<------->

 

─îlan 46. – 69. Zakona o eksproprijaciji
URA─îUNAVANJU RANIJE ISPLA─ćENE AKONTACIJE NAKNADE ZA EKSPROPRISANE NEKRETNINE, PREMA PRILIKAMA VA┼ŻE─ćIM U VRIJEME DONOŠENJA RJEŠENJA O ODRE─ÉIVANJU NAKNADE, PRIMJENOM METODA REVALORIZACIJE IMA MJESTA SAMO UKOLIKO TA AKONTACIJA PREDSTAVLJA PRETE┼ŻAN IZNOS PUNE NAKNADE.

 

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 44 0 V 000202 10
Rev od 12.05.2011. g.)

 

<------->

 

─îlan 6. i ─Źlan 12. Zakona o gra─Ĺevinskom zemljištu u društvenoj svojini
─îlan 69. Zakona o gra─Ĺevinskom zemljištu Federacije BiH
─îlan 12. stav 4. Zakona o eksproprijaciji

ODREDBE ZAKONA O GRA─ÉEVINSKOM ZEMLJIŠTU U DRUŠTVENOJ SVOJINI I ZAKONA O GRA─ÉEVINSKOM ZEMLJIŠTU NE REGULIŠU PITANJE NAKNADE ZA IZUZETO GRA─ÉEVINSKO ZEMLJIŠTE U DRUŠTVENOJ SVOJINI, VE─ć SE NA TO PITANJE PRIMJENJUJU ODREDBE ZAKONA O EKSPROPRIJACIJI.

 

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 65 0 V 036393 09 Rev od 10.03.2010. g.)

 

<------->

 

─îlan 64. stav 2. Zakona o eksproprijaciji
SUD NIJE DU┼ŻAN, NEZAVISNO OD ZAKONSKIH OSNOVA I MJERILA ZA ODRE─ÉIVANJE NAKNADE, U SVIM SLUCAJEVIMA ODREDITI NAKNADU PREMA SPORAZUMIMA O NAKNADI KOJE JE ZAKLJU─îILA VE─ćINA STRANAKA, VE─ć JE SAMO DU┼ŻAN UZETI U OBZIR TE SPORAZUME, ALI NJIMA NIJE BEZUSLOVNO VEZAN.


(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 64 0 V 005651 10
Rev od 30.09.2010. g.)

 

<------->

 

─îlan 10. stav 1., ─Źlan 65. i 80. Zakona o eksproprijaciji
POGREŠNO JE SHVATANJE DA JE SUD NEZAVISNO OD ZAKONSKIH OSNOVA I MJERILA ZA ODRE─ÉIVANJE NAKNADE ZA EKSPROPRISANU NEKRETNINU DU┼ŻAN U SVIM SLU─îAJEVIMA ODREDITI NAKNADU PREMA SPORAZUMIMA O VISINI NAKNADE KOJE JE ZAKLJU─îILA VE─ćINA STRANAKA. SUD JE SAMO DU┼ŻAN UZETI U OBZIR TE SPORAZUME, ALI NJIMA NIJE BEZUSLOVNO VEZAN.

 

(Presuda Vrhovnog suda FBiH broj: 070–0–Rev–06–000372 od 15.02.2007. g.)

 

<------->

 

─îlan 31. stav 1. i 3., ─Źlan 70. Zakona o eksproprijaciji
NAKNADA ZA IZGUBLJENU KORIST RANIJEM VLASNIKU EKSPROPRISANE NEKRETNINE PRIPADA SAMO ZA PERIOD U KOME JE KORISNIK EKSPROPRIJACIJE BIO U POSJEDU NEKRETNINE PRIJE PRAVOSNA┼ŻNOG RJEŠENJA O EKSPROPRIJACIJI.

 

(Presuda Vrhovnog suda FBiH broj: 070–0–Rev–06–001199 od 11.10.2007. g.)

 

<------->

 

─îlan 9. i 32. stav 3., 4. i 5. Zakona o eksproprijaciji
ZAHTJEVU RANIJEG VLASNIKA ZA PONIŠTENJE PRAVOSNA┼ŻNOG RJEŠENJA O EKSPROPRIJACIJI U DIJELU KOJIM SU NEKRETNINE EKSPROPRISANE PO NJEGOVOM ZAHTJEVU (─îLAN 9. ZAKONA O EKSPROPRIJACIJI) NE MO┼ŻE SE UDOVOLJITI BEZ SAGLASNOSTI KORISNIKA EKSPROPRIJACIJE.


(Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: U-2451/02 od 14.7.2004.g.)

 

<------->

 

─îlan 17. stav 3. Zakona o gra─Ĺevinskom zemljištu
─îlan 32. stav 4. Zakona o eksproprijaciji
PREUZETO NACIONALIZOVANO NEIZGRA─ÉENO GRA─ÉEVINSKO ZEMLJIŠTE NE MO┼ŻE SE VRATITI U POSJED RANIJEG VLASNIKA ILI NJEGOVIH NASLJEDNIKA BEZ OBZIRA ŠTO TO ZEMLJIŠTE NIJE PRIVREDENO TRAJNOJ NAMJENI RADI KOJE JE I PREUZETO, PA NI PRIMJENOM ODREDABA ZAKONA O EKSPROPRIJACIJI.

 

(Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: U-2666/02 od 4.8.2004.g.)

 

<------->

 

─îlanovi 13. i 123. stav 2. Zakona o upravnom postupku
─îlan 32. stav 4., 5. i 7. Zakona o eksproprijaciji
NE MO┼ŻE SE ODBACITI PONOVNI ZAHTJEV ZA POKRETANJE POSTUPKA DEEKSPROPRIJACIJE IZ RAZLOGA ŠTO JE RANIJI ZAHTJEV ODBIJEN RJEŠENJEM, JER JE TO RJEŠENJE POSTALO PRAVOSNA┼ŻNO SAMO U FORMALNO-PRAVNOM ALI NE I U MATERIJALNO-PRAVNOM SMISLU.
PRAVO NA DEESKPROPRIJACJU RANIJE EKSPROPRISANIH NEKRETNINA NE ZAVISI OD OKOLNOSTI KADA JE I PO KOJEM ZAKONU IZVRŠENA EKSPROPRIJACIJA, A NITI JE USLOVLJENO DONOŠENJEM ZAKONA O RESTITUCIJI.

 

(Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: U-1723/01 od 7.2.2002. g.)

 

<------->

 

VRŠENJE PRIPREMNIH RADNJI ZA EKSPROPRIJACIJU

 

─îlan 19., 20., 21. i 22. stav 2. Zakona o eksproprijaciji ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske broj 112/06 i 37/07)

 

Rješenje o dozvoli vršenja pripremnih radnji za eksproprijaciju, fakti─Źki predstavlja privremeno ograni─Źenje prava svojine na nekretninama, uz odgovaraju─çu naknadu ukoliko do─Ĺe do ošte─çenja prilikom vršenja pripremnih radnji, a vlasnici nekretnina, na kojima se i vrše pripremne radnje, svoje prigovore u vezi zaštite svojih prava mogu isticati tek u postupku eksproprijacije, ukoliko taj postupak uslijedi, za što je prethodno i potrebno da do─Ĺe do usvajanja opšteg interesa u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji.

 

 

Iz obrazlo┼żenja

Osporenim aktom tu┼żene Republi─Źke uprave za geodetske i imovinsko- pravne poslove Republike Srpske-Banjaluka se odbijaju ┼żalbe tu┼żilaca izjavljene protiv rješenja Republi─Źke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske - Podru─Źne jedinice Banjaluka (u daljem tekstu: Podru─Źna jedinica Banjaluka). Tim prvostepenim rješenjem se, u ta─Źki 1. dispozitiva dozvoljava vršenje pripremnih radnji Pravobranilaštvu Republike Srpske- Sjedište zamjenika Banjaluka, i to geodetsko premjeravanje i formiranje parcela taksativno ozna─Źenih u dispozitivu tog rješenja. U ta─Źki 2. dispozitiva se navodi da se pomenute pripremne radnje imaju izvršiti u roku od 30 dana od dostavljanja tog rješenja, a u ta─Źki 3. dispozitiva da ─çe se nakon pravosna┼żnosti tog rješenja provesti postupak za odre─Ĺivanje naknade, u skladu sa odredbama Zakona o eksproprijaciji, te u ta─Źki 4. dispozitiva da ┼żalba ne odga─Ĺa izvršenje rješenja.

Blagovremeno podnešenom tu┼żbom tu┼żioci pobijaju zakonitost osporenog akta, zbog nepotpuno i nepravilno utvr─Ĺenog ─Źinjeni─Źnog stanja a i nepravilne primjene materijalnog prava, kako to proizilazi iz sadr┼żaja tu┼żbe. Isti─Źu da su oni kao izbjegla lica, vlasnici parcela koje su kupili prije par godina, za koje su i utvr─Ĺeni prilazni putevi, tako da nikakve izmjene parcela a ni prilaznih puteva nisu nu┼żne, što bi njima samo prouzrokovalo štetu, jer uopšte nije u pitanju dr┼żavna ili opštinska zemlja odnosno gra─Ĺevinsko zemljište ve─ç je u pitanju njihovo privatno vlasništvo. Dalje navode da ako se promjene ┼żele vršiti u korist drugih lica, da ni za to nema nikakve potrebe, jer sve susjedne parcele imaju adekvatan izlaz na put, a što je i regulisano kupovinom parcela i naseljavanjem, a novi put u svrhu ─Źije izgradnje se ┼żele eksproprisati njihove parcele je u interesu njihovih susjeda. Tako─Ĺe navode da se ne radi o izgradnji ─Źitave saobra─çajnice, jer to i nije izvodljivo zbog novoizgra─Ĺenih objekata, ve─ç se radi isklju─Źivo o pokušaju pomenuta dva susjeda da obezbijede novi prilaz odnosno novi put do svojih ku─ça iako imaju potpuno opremljen put koji su do sada koristili, što zna─Źi da se radi o pojedina─Źnim interesima, tj. interesima malog zna─Źaja koji se ┼żele nametnuti kao opšti interes, tako da se dozvola za vršenje pripremnih radnji tra┼żi isklju─Źivo u korist dva stambena objekta pomenutih lica, a ne radi izgradnje ─Źitave saobra─çajnice kako je to ucrtano u starom regulacionom planu. Dodaju da je novi regulacioni plan u fazi donošenja, a da stari plan na osnovu kojeg je data dozvola za vršenje pripremnih radnji i nema nikakve svrhe, budu─çi da je nakon stupanja na snagu tog regulacionog plana došlo do njegovog narušavanja, jer su protivno planu izgra─Ĺeni mnogi stambeni objekti na samoj trasi planiranog puta, tako da plan fakti─Źki i nije mogu─çe sprovesti u djelo. Pored navedenog isti─Źu da osporeni akt i nije (kako navode) u skladu sa odredbama ─Źlana 44, 45. i 46. Zakona o gra─Ĺevinskom zemljištu kojima se raniji zakonski propisi zamjenjuju budu─çi da su ti novi zakonski propisi u njihovu korist. Zbog svega navedenog smatraju da se osporeni akt zasniva na pogrešno i nepotpuno utvr─Ĺenom ─Źinjeni─Źnom stanju, te da je i rješenje kojim se dozvoljava vršenje pripremnih radnji preuranjeno, iz razloga što je u postupku donošenje novog regulacionog plana za njihovo naselje, pri ─Źemu su i uvjereni da ─çe novi regulacioni plan prihvatiti sadašnje stanje stvari bez bilo kakvih radikalnih izmjena na njihovu štetu.

Sud je razmatraju─çi tu┼żbu i osporeni akt po odredbama ─Źlana 30. Zakona o upravnim sporovima ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", broj 109/05), zatim odgovor tu┼żene, kao i cjelokupne spise predmetne upravne stvari, tu┼żbu odbio kao neosnovanu iz sljede─çih razloga:

Postupaju─çi po zahtjevu od 05.07.2007. g. Pravobranilaštva Republike Srpske-Sjedište zamjenika Banjaluka koje je zatra┼żilo donošenje rješenja o dozvoli vršenja pripremnih radnji-geodetsko cijepanje, premjeravanje i formiranje parcele prema urbanisti─Źkim uslovima verifikovanim od strane Odjeljenja za prostorno ure─Ĺenje Grada Banjaluke dana 25.01.2007. g., Podru─Źna jedinica Banjaluka, u smislu ─Źlana 19. stav 1. i 2. Zakona o eksproprijaciji donijela rješenje, kojim se dozvoljava vršenje pomenutih pripremnih radnji na zemljištu, opisanom (kao što je to ve─ç navedeno) u ta─Źki 1. dispozitiva tog rješenja. U obrazlo┼żenju tog rješenja je navedeno da je rješenjem Odjeljenja za prostorno ure─Ĺenje Grada Banjaluka od 19.02.2007. g. (koje je prilo┼żeno uz zahtjev) data urbanisti─Źka saglasnost za izgradnju prisutne saobra─çajnice-ogranak Ulice K.A.K., prema va┼że─çem regulacionom planu, na zemljištu ozna─Źenom kao k.─Ź. broj hh ..., s tim da su urbanisti─Źko tehni─Źkim uslovima, verifikovanim od Odjeljenja za prostorno ure─Ĺenje Grada Banjaluka od 25.01.2007. g., dati elementi za formiranje gra─Ĺevinske parcele, pa kako je Preduze─çe "G.." Banjaluka dostavilo podnesak iz kojeg je vidljivo da su radnici tog preduze─ça pokušali formiranje gra─Ĺevinske parcele, ali da to nisu dozvolili neki od vlasnika naprijed pomenutih parcela, pri ─Źemu isti i nisu htjeli dati potpise o neslaganju sa cijepanjem a nisu ni dozvolili ulazak u posjed, zbog ─Źega je i odlu─Źeno kao u dispozitivu tog rješenja.

Odlu─Źuju─çi po ┼żalbama tu┼żilaca u ovom upravnom sporu, u kojima je i navedeno u osnovi identi─Źno kao i u predmetnoj tu┼żbi (s tim da se kao tu┼żilac pojavljuje i M.M. po ─Źijem interesu je tako─Ĺe rješavano prvostepenim rješenjem), tu┼żena je osporenim aktom odbila ┼żalbe kao neosnovane, prihvataju─çi ─Źinjeni─Źno i pravno utvr─Ĺenje iz prvostepenog rješenja Podru─Źne jedinice Banjaluka. U obrazlo┼żenju osporenog akta je navedeno da kako je predlaga─Ź u─Źinio vjerovatnim da su mu takve radnje potrebne, to je u skladu sa ─Źlanom 19. stav 1. i 2. Zakona o eksproprijaciji pravilno u prvostepenom rješenju odlu─Źeno da se dozvoljava vršenje pomenutih pripremnih radnji, a da na druga─Źije odlu─Źivanje ne mo┼że uticati ni to što ┼żalioci osporavaju postojanje pristupne saobra─çajnice, odnosno potrebu izgradnje budu─çe saobra─çajnice, koja pitanja i nisu predmet odlu─Źivanja u postupku vršenja pripremnih radnji, jer vršenje pripremnih radnji na potrebnim nepokretnostima predstavlja samo privremeno ograni─Źenje prava svojine uz naknadu, tako da ─çe vlasnici nepokretnosti na kojima se dozvoljava vršenje pripremnih radnji svoje prigovore u vezi zaštite svojih prava mo─çi isticati tek u postupku eksproprijacije, ukoliko uslijedi taj postupak nakon usvajanja opšteg interesa.

Naime, odredbom ─Źlana 19. Zakona o eksproprijaciji je propisano da pravno lice koje namjerava predlo┼żiti eksproprijaciju mo┼że zahtijevati da mu se radi izrade investicionih elaborata, podnošenja prijedloga za utvr─Ĺenje opšteg interesa ili podnošenja prijedloga za eksproprijaciju, dozvoli da na odre─Ĺenoj nepokretnosti izvrši potrebne pripremne radnje, kao što je ispitivanje stabilnosti tla, premjeravanje zemljišta i drugo, a odredbom ─Źlana 20. istog zakona je propisano da u prijedlogu za dozvolu izvršenja pripremnih radnji mora se nazna─Źiti svrha radi koje se namjerava predlo┼żiti eksproprijacija nepokretnosti na kojoj ─çe se vršiti pripremne radnje, vlasnik te nepokretnosti, priroda, obim i svrha radnje, kao i vrijeme njihovog trajanja (stav 1.), a o prijedlogu za dozvolu vršenja pripremnih radnji rješava organ uprave za imovinsko-pravne poslove (stav 2). Odredbom ─Źlana 21. istog zakona je propisano da ako podnosilac prijedloga za dozvolu vršenja pripremnih radnji u─Źini vjerovatnim da su takve radnje potrebne u svrhu eksproprijacije, organ za imovinsko pravne poslove dozvoli─çe takve pripremne radnje (stav 1.), s tim da ─çe se prilikom donošenja rješenja o dozvoli vršenja pripremnih radnji organ uprave za imovinsko pravne poslove brinuti o tome da se te radnje ne vrše u vrijeme nepodesno za vlasnika nepokretnosti, s obzirom na kulturu zemljišta i svrhu za koju se nepokretnost koristi (stav 2.), a u rješenju o dozvoli vršenja pripremnih radnji se moraju, pored ostalog, navesti pripremne radnje koje predlaga─Ź mo┼że vršiti, kao i rok do kada ih treba izvršiti (stav 3.), a rješenjem se ne mo┼że dozvoliti vršenje gra─Ĺevinskih i drugih sli─Źnih radova (stav 4.), a ┼żalba izjavljena protiv rješenja o dozvoli vršenja pripremnih radnji ne odga─Ĺa njegovo izvršenje (stav 5.). Tako─Ĺe je odredbom ─Źlana 22. istog zakona propisano da je predlaga─Ź u ─Źiju je korist dozvoljeno vršenje pripremnih radnji, du┼żan da plati naknadu vlasniku nepokretnosti na koju su dozvoljene takve radnje (stav 1.), s tim da se odredbe tog zakona o naknadi za privremeno zauzimanje i o postuku za odre─Ĺivanje visine naknade iz stava 1. tog ─Źlana, primjenjuju u slu─Źaju dozvole vršenja pripremnih radnji.

S obzirom na sve navedeno, nesporno je da je podnosilac prijedloga za vršenje pripremnih radnji nazna─Źio svrhu radi koje se namjerava predlo┼żiti eksproprijacija nepokretnosti na kojima ─çe se vršiti pripremne radnje, a i podatke o tim nepokretnostima odnosno njihovim vlasnicima, kao i prirodu, obim i svrhu radnje, te i vrijeme trajanja, a tako─Ĺe je nesporno da je rješenjem Odjeljenja za prostorno ure─Ĺenje Grada Banjaluka od 19.12.2007. g. data urbanisti─Źka saglasnost za izgradnju pomenute pristupne saobra─çajnice, a po UT uslovima verifikovanim od strane Odjeljenja za prostorno ure─Ĺenje Grada Banjaluka dana 25.01.2007. g., te da pomenuta lica nisu dozvolila Preduze─çu "G..." Banjaluka da izvrši formiranje gra─Ĺevinske parcele ni dozvolili ulazak u posjed. Kako je predlaga─Ź i u─Źinio vjerovatnim da su mu takve radnje potrebne, to je Podru─Źna jedinica Banjaluka pravilno i donijela rješenje kojim se dozvoljava vršenje pomenutih pripremnih radnji, a što je tu┼żeni pravilno i osna┼żio osporenim aktom. Budu─çi da rješenje o dozvoli vršenja pripremnih radnji za eksproprijaciju, fakti─Źki samo predstavlja privremeno ograni─Źenje prava svojine na nekretninama, uz odgovaraju─çu naknadu ukoliko do─Ĺe do ošte─çenja prilikom vršenja pripremnih radnji, to ─çe vlasnici predmetnih nekretnina, na kojima se i vrše pripremne radnje, svoje prigovore u vezi zaštite svojih prava mo─çi isticati tek u postupku eksproprijacije, ukoliko taj postupak uslijedi, za što je prethodno i potrebno da do─Ĺe do usvajanja opšteg interesa, a sve u skladu sa odredbama Zakona o eksproprijaciji, o ─Źemu su u prvostepenom rješenju a i osporenom aktu i dati dovoljno jasni i argumentovani razlozi, koje u svemu prihvata i ovaj sud.

Stoga su i prigovori tu┼żilaca, istaknuti u predmetnoj tu┼żbi, a kojima se oni protive vršenju pripremnih radnji, bez uticaja na rješavanje ovog upravnog spora, jer su ti prigovori usmjereni protiv eventualne budu─çe eksproprijacije, a zbog ─Źega su i preuranjeni, jer se mogu isticati tek u postupku eksproprijacije ukoliko do nje do─Ĺe. Tako─Ĺe na druga─Źije rješavanje predmetnog upravnog spora ne mogu uticati ni navodi tu┼żilaca da su oni, u smislu odredbi ─Źlana 44. 45. i 46. Zakona o gra─Ĺevinskom zemljištu ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske" broj 112/06), stupanjem na snagu tog zakona stekli pravo vlasništva na predmetnim parcelama, na kojima je (pojedinim) u zemljišnim knjigama upisano da se radi o društvenoj svojini sa pravom koriš─çenja u korist fizi─Źkih lica, jer je po predmetnom zahtjevu odlu─Źivano o dozvoli vršenja pripremnih radnji za eksproprijaciju, pa tako da na to ne uti─Źe ni to što su nekretnine u vlasništvu tu┼żilaca.

Imaju─çi u vidu sve navedeno, a budu─çi da sud u smislu ─Źlana 29. stav 1. ZUS-a zakonitost osporenog akta ispituje na podlozi ─Źinjenica utvr─Ĺenih u upravnom postupku, pa kako u postupku donošenja osporenog akta i nije ostvaren nijedan od razloga iz ─Źlana 10. ZUS-a za poništavanje osporenog akta, tu┼żba tu┼żilaca se ukazuje bez osnova, pa je stoga i valjalo odbiti, a na osnovu ovlaš─çenja iz ─Źlana 31. stav 1. i 2. istog zakona.

 

(Presuda Okru┼żnog suda u Banjoj Luci broj: 011-0-U-08-000 103 od 24.06.2008. g.)

 

<------->

 

 

Nastavak na: eksproprijacija

Nazad na: sudska praksa BiH

 

Da bi ste na┼íli obrazlo┼żenje od odabrane setence iz oblasti eksproprijacije potrebno je da koristite Bilten sudske prakse Suda BiH, Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine / Vrhovnog suda Republike Srpske / Brcko distrikt BiH za odre─Ĺenu godinu.
Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija