Advokatska kancelarija

weight
"Na┼ía za┼ítita nije u na┼íem oru┼żju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

Zakon o podsticajima u privredi Republike Srpske

 

Zakon o podsticajima u privredi Republike Srpske

 

Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske broj: 52/2019, 78/2020, 37/2022 i 56/2022)


─îlan 1

Ovim zakonom ure─Ĺuju se uslovi, korisnici i postupak za ostvarivanje prava na podsticaje za pove─çanje plata radnika, kao i osnovni elementi za podsticanje direktnih ulaganja u privredu.

─îlan 2

Cilj dono┼íenja ovog zakona je unapre─Ĺivanje okru┼żenja za poslovanje u Republici Srpskoj, podsticanje zaposlenosti putem pove─çanja plate kod privrednih subjekata, privla─Źenje doma─çih i stranih ulaganja u privredu, ja─Źanje konkurentnosti privrednih subjekata, pove─çanje vrijednosti i obima proizvodnje i prometa.

─îlan 3

(1) Pojmovi kori┼í─çeni u ovom zakonu imaju sljede─çe zna─Źenje:

1) privredni subjekti su privredna dru┼ítva i samostalni preduzetnici sa sjedi┼ítem u Republici Srpskoj, kao i poslovne jedinice privrednih dru┼ítava ─Źija su sjedi┼íta izvan Republike Srpske,

2) radnik je fizi─Źko lice koje je po osnovu ugovora o radu zaposleno u privrednom subjektu i prijavljeno u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa,

3) plata podrazumijeva nov─Źanu naknadu koja se ostvaruje u skladu sa propisima kojima se ure─Ĺuju radni odnosi,

4) podsticaji su nov─Źana sredstva koja se dodjeljuju privrednim subjektima kao podr┼íka za pove─çanje plate radnika, odnosno za privla─Źenje direktnih ulaganja u privredu.

(2) Gramati─Źki izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu za ozna─Źavanje mu┼íkog ili ┼żenskog roda podrazumijevaju oba pola.

─îlan 4

(1) U smislu ovog zakona podsticajna sredstva za razvoj privrede su:

1) podsticaji za pove─çanje plate radnika zaposlenih u privrednim subjektima,

2) podsticaji za direktna ulaganja.

(2) Osim podsticajnih sredstava iz stava 1. ovog ─Źlana, u posebnim propisima mogu se utvrditi uslovi, namjene, kriterijumi i postupak ostvarivanja prava na podsticaje za pojedine privredne grane i djelatnosti.

─îlan 5

(1) Korisnik podsticaja za pove─çanje plate radnika mo┼że biti isklju─Źivo privredni subjekt, a zahtjevi ostalih lica koja nemaju status privrednog subjekta odbacuju se kao nedopu┼íteni.

(2) Privredni subjekt du┼żan je da pove─çanje plate za radnika unese u ugovor o radu i to pove─çanje ostvari prilikom isplate na mjese─Źnom nivou.

─îlan 5a

Podsticajna sredstva za razvoj privrede ne odobravaju se privrednim subjektima u kojima je Republika Srpska, odnosno jedinica lokalne samouprave vlasnik kapitala vi┼íe od 50%, osim pravnih lica ─Źija je prete┼żna djelatnost iz Podru─Źja C - Prera─Ĺiva─Źka industrija i Podru─Źja I - Djelatnosti pru┼żanja smje┼ítaja, pripreme i poslu┼żivanja hrane, hotelijerstvo i ugostiteljstvo, u skladu sa Uredbom o klasifikaciji djelatnosti Republike Srpske.

─îlan 6

(1) Po─Źetni iznos za utvr─Ĺivanje pove─çanja plate radnika (u daljem tekstu: po─Źetni iznos plate) je visina plate radnika za mjesec decembar u kalendarskoj godini, koja prethodi obra─Źunskom periodu za koji se podnosi zahtjev za podsticaj.

(2) U slu─Źaju da je radnik kod privrednog subjekta imao umanjenu platu za mjesec po─Źetnog iznosa plate iz stava 1. ovog ─Źlana zbog privremene sprije─Źenosti za rad u skladu sa propisima o zdravstvenom osiguranju, visina plate u odnosu na koju se posmatra pove─çanje je njegova posljednja puna ispla─çena plata prije zdravstvene sprije─Źenosti za rad.

(3) Privredni subjekt mo┼że ostvariti pravo na podsticaj za pove─çanje plate samo za radnike sa kojima je zasnovao radni odnos najkasnije do prvog dana za mjesec po─Źetnog iznosa plate iz stava 1. ovog ─Źlana.

(4) U slu─Źaju promjene najni┼że plate, za radnike koji su u mjesecu po─Źetnog iznosa plate iz stava 1. ovog ─Źlana imali platu ni┼żu od va┼że─çe najni┼że plate u Republici Srpskoj, za po─Źetni iznos plate kod obra─Źuna podsticaja uzima se visina va┼że─çe najni┼że plate na posljednji dan obra─Źunskog perioda za koji se podnosi zahtjev za podsticaj.

─îlan 7

(1) Obra─Źunski period za koji se utvr─Ĺuje pove─çanje plate radnika kod privrednog subjekta je ┼íest mjeseci (u daljem tekstu: obra─Źunski period).

(2) Privredni subjekti ostvaruju pravo na podsticaj za pove─çanje plata u dva obra─Źunska perioda, od kojih jedan period traje od 1. januara do 30. juna, a drugi period od 1. jula do 31. decembra u jednoj kalendarskoj godini.

─îlan 8

(1) Za ostvarivanje prava na podsticaj za pove─çanje plate radnika privredni subjekt du┼żan je da ispuni sljede─çe op┼íte uslove:

1) da ima sjedište ili poslovnu jedinicu na teritoriji Republike Srpske,

2) da je prema klasifikaciji djelatnosti prete┼żna djelatnost proizvodna, trgovinska ili uslu┼żna,

3) da nema dospjelih, a neizmirenih poreskih obaveza, a ┼íto obuhvata direktne poreze, takse i naknade, prema zakonu kojim se ure─Ĺuje poreski sistem, koje su nastale do posljednjeg dana obra─Źunskog perioda za koji se podnosi zahtjev za podsticaj za pove─çanje plate radnika,

4) da je nadle┼żnom poreskom organu uredno podnio sve poreske prijave za porez na dohodak i doprinose.

(2) Ministarstvo nadle┼żno za poslove privrede i preduzetni┼ítva (u daljem tekstu: Ministarstvo) u toku postupka ostvarivanja prava na podsticaj za pove─çanje plate radnika, po slu┼żbenoj du┼żnosti, provjerava ispunjenost uslova iz stava 1. t. 1) i 2) ovog ─Źlana.

─îlan 9

Pored op┼ítih uslova za ostvarivanje prava na podsticaj za pove─çanje plate radnika, privredni subjekt du┼żan je da ispuni i sljede─çe posebne uslove:

1) da je po─Źetni iznos plate radnika jednak ili vi┼íi od najni┼że plate u Republici Srpskoj,

2) da u obra─Źunskom periodu radnik ima vi┼íi iznos plate u odnosu na po─Źetni iznos plate.

─îlan 10

(1) Privrednom subjektu utvr─Ĺuje se pravo na podsticaj pojedina─Źno po radniku, u iznosu koji odgovara vrijednosti 70% od pla─çenih doprinosa na pove─çanje plate radnika.

(2) Pove─çanje plate iz stava 1. ovog ─Źlana predstavlja razliku izme─Ĺu visine pove─çane plate radnika i po─Źetnog iznosa plate radnika.

(3) Iznos podsticaja pojedina─Źno po radniku ne mo┼że biti vi┼íi od 1.000 KM u obra─Źunskom periodu.

(4) Izuzetno od st. 1. i 2. ovog ─Źlana, kada privredni subjekt ─Źija je prete┼żna djelatnost iz oblasti proizvodnje tekstila, odje─çe, ko┼że i proizvoda od ko┼że, za radnike kojima je po─Źetni iznos plate ni┼żi od prosje─Źne bruto plate u Republici Srpskoj za prethodnu godinu, prema podacima Republi─Źkog zavoda za statistiku, pove─ça platu iznad te prosje─Źne bruto plate, kod obra─Źuna podsticaja pla─çeni doprinosi na pove─çanu platu utvr─Ĺuju se kao razlika izme─Ĺu pla─çenih doprinosa na pove─çanu platu i iznosa doprinosa koji se pla─çaju na najni┼żu platu u Republici Srpskoj u obra─Źunskom periodu za koji se tra┼żi podsticaj.

(5) Ukupan iznos podsticaja je zbir nov─Źanih sredstava za sve radnike iz stava 1. ovog ─Źlana za koje privredni subjekt ostvaruje pravo na podsticaj.

─îlan 11

(1) Ministarstvo, u saradnji sa Poreskom upravom Republike Srpske, sprovodi postupak dodjele podsticaja za pove─çanje plate radnika kod privrednih subjekata, primjenjuju─çi pravila iz ovog zakona i zakona kojim se ure─Ĺuje upravni postupak.

(2) Za sprovo─Ĺenje postupka dodjele podsticaja za pove─çanje plate radnika kod privrednih subjekata ne raspisuje se javni poziv.

(3) Nakon proteka obra─Źunskog perioda, privredni subjekti mogu za jednog ili vi┼íe radnika podnijeti zahtjev za podsticaj za pove─çanje plate radnika.

(4) Zahtjev za podsticaj za pove─çanje plate radnika privredni subjekti podnose Ministarstvu, najkasnije u roku od 60 dana od dana isteka obra─Źunskog perioda za koji se tra┼żi podsticaj.

(5) U slu─Źaju da se zahtjev ne podnese u roku iz stava 4. ovog ─Źlana, privredni subjekt gubi pravo na podsticaj za obra─Źunski period za koji tra┼żi podsticajna sredstva.

─îlan 12

(1) Poslije dostavljanja zahtjeva za podsticaj za pove─çanje plate radnika Ministarstvo ispituje:

1) ispunjenost op┼ítih uslova iz ─Źlana 8. stav 1. t. 1) i

2) ovog zakona,

2) potpunost zahtjeva, ┼íto podrazumijeva provjere da su u obrascu zahtjeva navedeni svi tra┼żeni podaci,

3) blagovremenost i dopuštenost zahtjeva.

(2) Ako je zahtjev nepotpun, Ministarstvo upu─çuje poziv privrednom subjektu da u roku od osam dana od dana dostavljanja poziva dopuni zahtjev sa potrebnim podacima ili dokumentima.

(3) Ministarstvo rje┼íenjem odbacuje zahtjev u slu─Źaju da privredni subjekt ne izvr┼íi njegovu dopunu sa potrebnim podacima ili dokumentima u roku iz stava 2. ovog ─Źlana, kao i ako je zahtjev neblagovremen ili nedopu┼íten.

(4) Kada Ministarstvo utvrdi da je zahtjev za podsticaj za pove─çanje plate radnika blagovremen, dopu┼íten i potpun i da su ispunjeni op┼íti uslovi u vezi sa sjedi┼ítem i prete┼żnom djelatno┼í─çu, Ministarstvo, u skladu sa propisima kojima se ure─Ĺuje elektronsko poslovanje, elektronskim putem dostavlja zahtjev Poreskoj upravi Republike Srpske radi provjere op┼ítih uslova iz ─Źlana 8. stav 1. t. 3) i 4) ovog zakona, kao i provjere po─Źetnog iznosa plate i pove─çanja plate radnika i utvr─Ĺivanja iznosa podsticajnih sredstava.

(5) Poreska uprava Republike Srpske obra─Źunava i provjerava pove─çanja plate i pla─çenih doprinosa pojedina─Źno po radniku kod privrednog subjekta.

(6) Ako Poreska uprava Republike Srpske utvrdi da privredni subjekt ima poreski dug ili da nije podnio sve poreske prijave ili da u obra─Źunskom periodu nema pove─çanja plate i pla─çenih doprinosa za radnike, elektronskim putem, u skladu sa propisima kojima se ure─Ĺuje elektronsko poslovanje, obavje┼ítava Ministarstvo da privredni subjekt ne ispunjava uslove za ostvarivanje prava na podsticaj za pove─çanje plate radnika.

(7) U slu─Źaju iz stava 6. ovog ─Źlana, Ministarstvo donosi rje┼íenje o odbijanju zahtjeva privrednog subjekta za podsticaj za pove─çanje plate radnika.

(8) Privredni subjekt mo┼że pokrenuti upravni spor kod nadle┼żnog suda protiv rje┼íenja iz st. 3. i 7. ovog ─Źlana.

─îlan 13

(1) Poreska uprava Republike Srpske elektronskim putem obavještava Ministarstvo o iznosu ukupnog podsticaja za privredni subjekt po osnovu povećanja plate radnika.

(2) Na osnovu obavje┼ítenja iz stava 1. ovog ─Źlana, Ministarstvo donosi rje┼íenje za svaki pojedina─Źni privredni subjekt o odobravanju podsticaja za pove─çanje plate radnika.

(3) Pravosna┼żno rje┼íenje iz stava 2. ovog ─Źlana Ministarstvo unosi u Sistem za upravljanje finansijskim informacijama (SUFI sistem) radi pla─çanja.

─îlan 14

Ministar nadle┼żan za poslove privrede i preduzetni┼ítva (u daljem tekstu: ministar) donosi pravilnik, kojim se detaljnije ure─Ĺuje postupak ostvarivanja prava na podsticaj za pove─çanje plate radnika.

─îlan 15

(1) Podsticaji za direktna ulaganja predstavljaju nov─Źana sredstva koja se dodjeljuju privrednom subjektu - korisniku podsticaja za ulaganja ─Źijim se sprovo─Ĺenjem bitno uti─Źe na unapre─Ĺivanje konkurentnosti privredne grane ili sektora u Republici Srpskoj, na njen ravnomjeran regionalni razvoj ili ulaganja po osnovu posebnih sporazuma od interesa za Republiku Srpsku.

(2) Ulaganja iz stava 1. ovog ─Źlana podrazumijevaju ulaganja u materijalna i nematerijalna sredstva i podr┼íku zapo┼íljavanju, a s ciljem otpo─Źinjanja obavljanja nove poslovne djelatnosti, pro┼íirenja postoje─çih kapaciteta ili pro┼íirenja proizvodnje na nove proizvode i proizvodne procese, kao i pribavljanje imovine direktno povezane sa privrednim dru┼ítvom koje je prestalo sa radom ili bi prestalo sa radom ako ne bi bilo kupljeno od tre─çeg lica po tr┼żi┼ínim uslovima.

(3) Direktna ulaganja od posebnog zna─Źaja ostvaruju se na osnovu odluke Vlade Republike Srpske, a podrazumijevaju realizaciju projekata kojima se posti┼że sljede─çe:

1) zapošljavanje najmanje 100 radnika ili investicije od najmanje 10.000.000 KM u materijalna i nematerijalna sredstva na teritoriji razvijene i srednje razvijene jedinice lokalne samouprave, https://advokat-prnjavorac.com

2) zapošljavanje najmanje 50 radnika ili investicije od najmanje 5.000.000 KM u materijalna i nematerijalna sredstva na teritoriji nerazvijene i izrazito nerazvijene jedinice lokalne samouprave.

(4) Sticanje udjela ili akcija u privrednom društvu ne smatra se direktnim ulaganjem u smislu ovog zakona.

(5) Za ostvarivanje prava na podsticaj za direktna ulaganja privredni subjekt du┼żan je da ispuni sljede─çe op┼íte uslove:

1) da ima sjedište na teritoriji Republike Srpske,

2) da je prema klasifikaciji djelatnosti prete┼żna djelatnost proizvodna ili uslu┼żna djelatnost u oblasti turizma i informaciono-komunikacionih tehnologija,

3) da podnese prijavu u postupku dodjele podsticaja za direktna ulaganja i projekat za koji se mo┼że dodijeliti podsticaj u skladu sa ovim zakonom,

4) da nema dospjelih, a neizmirenih poreskih obaveza, po osnovu direktnih i indirektnih poreza,

5) da nije podnesen prijedlog za otvaranje postupka restrukturiranja ili ste─Źajnog ili likvidacionog postupka,

6) da projekat sa kojim u─Źestvuje u postupku dodjele podsticaja za direktna ulaganja nije ve─ç podr┼żan iz bud┼żeta Republike Srpske i jedinice lokalne samouprave,

7) da nije u toku sudski postupak za povrat dodijeljenih podsticajnih sredstava iz prethodnih godina,

8) da nema zabranu za korišćenje podsticajnih sredstava, u skladu sa ovim zakonom i propisima donesenim na osnovu njega.

(6) Vlada Republike Srpske donosi uredbu kojom se utvr─Ĺuju posebni uslovi za ostvarivanje prava na podsticaj za direktna ulaganja od posebnog zna─Źaja, kriterijumi i na─Źin utvr─Ĺivanja iznosa podsticaja, na─Źin kontrole i izvje┼ítavanja, kao i druga pitanja od zna─Źaja za vo─Ĺenje postupka dodjele podsticaja za direktna ulaganja od posebnog zna─Źaja.

─îlan 16

(1) Privredni subjekt ostvaruje pravo na podsticaj za direktna ulaganja po osnovu projekta.

(2) Projekat je investicioni dokument privrednog subjekta, u kojem se navode aktivnosti koje ─çe se preduzeti, radi ostvarivanja odre─Ĺenog poslovnog cilja, uz odre─Ĺivanje vremenskog perioda i nov─Źanih sredstava potrebnih za realizaciju projektnih aktivnosti.

(3) Predmet projekta mogu biti ulaganja u materijalna i nematerijalna sredstva, koja se prema namjeni i finansijskoj vrijednosti dijele na:

1) velike investicione projekte, ─Źija finansijska vrijednost iznosi najmanje 1.000.000 KM i kojima se ostvaruje novo zapo┼íljavanje od najmanje 50 radnika,

2) male investicione projekte, ─Źija je finansijska vrijednost u rasponu od 50.000 KM do 1.000.000 KM.

(4) Ministarstvo, uz saglasnost Vlade Republike Srpske, posredstvom plana utro┼íka sredstava, utvr─Ĺuje namjenu podsticaja za direktna ulaganja koja se dodjeljuju za odre─Ĺenu fiskalnu godinu, kao i maksimalni iznos podsticajnih sredstava koji se mo┼że dodijeliti pojedina─Źnom privrednom subjektu.

(5) Ulaganja u materijalna sredstva jesu ulaganja u zemljište, zgrade, proizvodne pogone, mašine i opremu.

(6) Ulaganja u nematerijalna sredstva jesu ulaganja u patente, licence, sisteme kvaliteta i tehni─Źke i poslovne inovacije u proizvodnji.

─îlan 17

(1) Ministarstvo sprovodi postupak dodjele podsticaja za direktna ulaganja.

(2) Postupak dodjele podsticaja za direktna ulaganja sprovodi se na osnovu javnog poziva, u kojem se obavezno navode predmet, iznos raspolo┼żivih sredstava za dodjelu, uslovi za u─Źe┼í─çe, spisak potrebne dokumentacije, kriterijumi za ocjenjivanje prijava, prijavni obrazac, obaveze budu─çih korisnika podsticajnih sredstava, kao i na─Źin, mjesto i rok za podno┼íenje prijava.

(3) Ministarstvo raspisuje javni poziv u jednom od sredstava javnog informisanja dostupnom na teritoriji Republike Srpske i na internet stranici Ministarstva.

(4) Privredni subjekt mo┼że podnijeti prijavu na prijavnom obrascu samo u periodu dok je javni poziv otvoren.

(5) Vlada Republike Srpske, na prijedlog Ministarstva, imenuje komisiju za sprovo─Ĺenje postupka dodjele podsticaja za direktna ulaganja, ─Źiji je zadatak da razmotri i ocijeni prijave privrednih subjekata, kao i da sa─Źini prijedlog rang-liste korisnika podsticaja.

(6) Nakon zavr┼íetka procedure ocjenjivanja prijava privrednih subjekata, komisija sa─Źinjava izvje┼ítaj o sprovo─Ĺenju javnog poziva i prijedlog rang-liste privrednih subjekata sa iznosima podsticaja za direktna ulaganja, koje dostavlja ministru.

(7) Na osnovu izvje┼ítaja komisije, Ministarstvo izra─Ĺuje informaciju o toku javnog poziva, koju zajedno sa izvje┼ítajem i prijedlogom rang-liste iz stava 6. ovog ─Źlana dostavlja Vladi Republike Srpske na razmatranje i usvajanje.

(8) Vlada Republike Srpske prihvata informaciju iz stava 7. ovog ─Źlana i daje saglasnost na rang-listu privrednih subjekata.

(9) Rang-lista odobrena od Vlade objavljuje se na internet stranici Ministarstva.

(10) Na osnovu akta Vlade Republike Srpske iz stava 8. ovog ─Źlana, ministar donosi pojedina─Źna rje┼íenja o dodjeli podsticaja za direktna ulaganja i zaklju─Źuje ugovore sa korisnicima podsticaja.

(11) Ugovor o dodjeli podsticaja za direktna ulaganja sadr┼żi podatke o odobrenom nov─Źanom iznosu, precizno utvr─Ĺenu svrhu utro┼íka podsticaja, dinamiku prenosa odobrenih sredstava, obavezu redovnog izvje┼ítavanja Ministarstva o namjenskom utro┼íku podsticaja, na─Źin kontrole utro┼íka podsticaja, kao i ostala me─Ĺusobna prava i obaveze ugovornih strana.

(12) Privredni subjekt obavezan je da Ministarstvu dostavi sredstvo obezbje─Ĺenja povrata dodijeljenog podsticaja u slu─Źaju neispunjavanja ugovorenih obaveza.

(13) Vlada Republike Srpske donosi uredbu kojom se utvr─Ĺuju isprave za dokazivanje ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na podsticaj za direktna ulaganja i druga potrebna dokumentacija, namjene, obavezni elementi, struktura i vrijeme realizacije projekata, maksimalna visina podsticaja po jednom korisniku podsticaja, kriterijumi za ocjenjivanje prijava, na─Źin kontrole i izvje┼ítavanja, kao i druga pitanja od zna─Źaja za vo─Ĺenje postupka dodjele podsticaja za direktna ulaganja.

─îlan 18

(1) Privredni subjekt koji je korisnik podsticaja za direktna ulaganja obavezan je da namjenski utroši dodijeljena sredstva.

(2) Privredni subjekt nema pravo da otu─Ĺi osnovna sredstva koja su predmet projekta u roku od godinu dana od dana dodjele podsticaja za direktna ulaganja.

(3) Privredni subjekt obavezan je da Ministarstvu blagovremeno dostavi izvje┼ítaj o utro┼íku finansijskih sredstava sa potrebnim dokazima u roku koji se utvr─Ĺuje ugovorom o dodjeli podsticaja za direktna ulaganja.

(4) Privredni subjekt obavezan je da ─Źuva dokumentaciju na osnovu koje je ostvario podsticaj najmanje tri godine od dana dobijanja podsticaja za direktna ulaganja.

(5) U slu─Źaju nastanka okolnosti koje ote┼żavaju ili spre─Źavaju realizaciju ugovorenih obaveza, privredni subjekt u roku od 30 dana od dana nastanka tih okolnosti obavje┼ítava Ministarstvo o sljede─çem:

1) o potrebi za odga─Ĺanjem ili promjenom roka za realizaciju ugovorne obaveze,

2) o prirodi okolnosti koje spre─Źavaju ili odugovla─Źe realizaciju ugovora,

3) o statusnim i drugim bitnim organizacionim promjenama koje mogu uticati na realizaciju ugovorne obaveze,

4) o drugim va┼żnijim pitanjima koja se pojave u trenutku realizacije ugovornih odredaba, a koja na odre─Ĺen na─Źin mijenjaju projektne aktivnosti ili ugovorene obaveze.

(6) Privredni subjekt koji u ugovorenom roku ne dostavi izvje┼ítaj o namjenskom utro┼íku nov─Źanih sredstava gubi pravo na kori┼í─çenje podsticaja za direktna ulaganja i ima obavezu da vrati dodijeljena sredstva uve─çana za zateznu kamatu.

(7) S ciljem provjere ispunjavanja obaveza iz ugovora, Ministarstvo mo┼że da izvr┼íi neposrednu kontrolu kod korisnika posticaja za direktna ulaganja.

(8) Korisnik podsticaja za direktna ulaganja du┼żan je da Ministarstvu, u svakom trenutku, omogu─çi kontrolu u vezi sa provjerom utro┼íka podsticaja u njegovim slu┼żbenim i proizvodnim prostorijama.

─îlan 19

(1) Ministarstvo obavezno raskida ugovor i tra┼żi povrat dodijeljenih podsticaja za direktna ulaganja ako se prilikom kontrole ili razmatranja izvje┼ítaja utvrdi da je korisnik podsticaja:

1) dostavio neta─Źne podatke ili

2) nenamjenski utrošio dodijeljena podsticajna sredstva.

(2) Ministarstvo obavezno raskida ugovor i tra┼żi povrat dodijeljenih podsticaja i u slu─Źaju da korisnik podsticaja ometa ili spre─Źava kontrolu iz ─Źlana 18. stava 8. ovog zakona.

(3) U slu─Źajevima iz st. 1. i 2. ovog ─Źlana korisnik podsticaja za direktna ulaganja du┼żan je da vrati dodijeljene podsticaje.

(4) Ako korisnik podsticaja ne izvr┼íi povrat sredstava, Ministarstvo pokre─çe postupak naplate dostavljenog sredstva obezbje─Ĺenja, odnosno obavje┼ítava Pravobranila┼ítvo Republike Srpske radi pokretanja sudskog postupka za povrat dodijeljenog podsticaja.

(5) Korisnik podsticaja za direktna ulaganja protiv kojeg je pokrenut sudski postupak iz stava 4. ovog ─Źlana ne mo┼że ostvariti pravo na kori┼í─çenje podsticaja za direktna ulaganja u toku sudskog postupka, kao i u narednih pet godina u kojima se dodjeljuju podsticaji od zavr┼íetka sudskog postupka, ako je privredni subjekt prema odluci suda obavezan da izvr┼íi povrat sredstava.

─îlan 20

(1) Ministarstvo vodi registar podsticaja koji se dodjeljuju na republi─Źkom i lokalnom nivou sa ciljem podsticanja privrednih aktivnosti.

(2) Vlada ─çe donijeti uredbu kojom ─çe se urediti uspostavljanje, sadr┼żaj i na─Źin vo─Ĺenja registra podsticaja u Republici Srpskoj.

─îlan 21

(1) Nadzor nad primjenom ovog zakona i propisa donesenih na osnovu njega vrši Ministarstvo.

(2) Inspekcijski nadzor nad primjenom odredaba ovog zakona i propisa donesenih na osnovu njega vr┼íi Republi─Źka uprava za inspekcijske poslove, posredstvom nadle┼żnih republi─Źkih inspektora, odnosno inspektora u jedinicama lokalne samouprave.

─îlan 22

(1) Nov─Źanom kaznom od 5.000 KM do 30.000 KM kazni─çe se za prekr┼íaj privredni subjekt ako:

1) otu─Ĺi osnovna sredstva koja su predmet projekta u roku od godinu dana od dana dodjele podsticaja za direktna ulaganja (─Źlan 18. stav 2),

2) ne ─Źuva dokumentaciju na osnovu koje je ostvario podsticaj za direktna ulaganja najmanje tri godine od dana dobijanja podsticaja (─Źlan 18. stav 4),

3) ne omogu─çi kontrolu u njegovim slu┼żbenim i proizvodnim prostorijama (─Źlan 18. stav 8).

(2) Za prekr┼íaj iz stava 1. ovog ─Źlana kazni─çe se i odgovorno lice u privrednom subjektu nov─Źanom kaznom od 1.000 KM do 6.000 KM.

─îlan 23

(1) Vlada ─çe u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti:

1) uredbu o postupku dodjele podsticaja za direktna ulaganja (─Źlan 17. stav 13),

2) uredbu o registru podsticaja u Republici Srpskoj (─Źlan 20. stav 2).

(2) Ministar ─çe u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti pravilnik o postupku dodjele podsticaja za pove─çanje plate radnika (─Źlan 14).

─îlan 23a

Vlada Republike Srpske ─çe u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti Uredbu o postupku dodjele podsticaja za direktna ulaganja od posebnog zna─Źaja (─Źlan 15. stav 6).

─îlan 23b

Postupak dodjele podsticaja za pove─çanje plate radnika za obra─Źunski period od 1. januara 2022. godine do 30. juna 2022. godine sprovodi se u skladu sa odredbama Zakona o podsticajima u privredi Republike Srpske ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br. 52/19 i 78/20).

─îlan 24

Ovaj zakon objavljuje se u "Slu┼żbenom glasniku Republike Srpske", a stupa na snagu 1. jula 2019. godine.

Samostalni ─Źlan Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o podsticajima u privredi Republike Srpske

("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br. 78/2020)

─îlan 4

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu┼żbenom glasniku Republike Srpske", osim ─Źlana 2. ovog zakona, koji stupa na snagu 1. jula 2020. godine.

Samostalni ─Źlan Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o podsticajima u privredi Republike Srpske

("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br. 37/2022)

─îlan 11

Ovaj zakon objavljuje se u "Slu┼żbenom glasniku Republike Srpske", a stupa na snagu 1. jula 2022. godine.

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija