Advokatska kancelarija

weight
"Na┼ía za┼ítita nije u na┼íem oru┼żju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

Zakon o upravnom postupku Br─Źko Distrikta

Zakon o upravnom postupku Br─Źko Distrikta Bosne i Hercegovine


("Slu┼żbeni glasnik Br─Źko distrikta BiH", br. 48/2011 - pre─Źiš─çen tekst, 21/2018 i 23/2019)

PRVI DIO OP─ćE ODREDBE

I. OSNOVNA NA─îELA

1. Va┼żenje zakona

─îlan 1

(1) Zakonom o upravnom postupku Br─Źko distrikta Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon) ure─Ĺuju se pravila na osnovu kojih organi javne uprave Br─Źko distrikta Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: organi uprave) u okviru djelokruga utvr─Ĺenog na osnovu zakona, postupaju i rje┼íavaju u upravnim stvarima.

(2) Po o vom z akonu d u┼żna s u postupati i p reduze─ça, institucije, ustanove i druga pravna lica kad u obavljanju javnih ovla┼ítenja (u daljnjem tekstu: institucije koje imaju javna ovla┼ítenja) koja su im povjerena zakonom, odlukom ili ugovorom, rje┼íavaju u upravnim stvarima.

─îlan 1a

Upravna stvar, u smislu ovog zakona, jeste svaka pojedina─Źna situacija u kojoj nadle┼żni organ, neposrednom primjenom propisa iz odgovaraju─çe upravne oblasti, rje┼íava o pravima, obavezama ili pravnim interesima fizi─Źkih lica ili pravnih lica ili drugih stranaka.

2. Poseban postupak

─îlan 2

Pojedina pitanja postupka za odre─Ĺenu upravnu oblast mogu se samo izuzetno, posebnim zakonom, urediti druk─Źije nego ┼íto su ure─Ĺena ovim zakonom, ako je to nu┼żno za druga─Źije postupanje u tim pitanjima, s tim da ne mogu biti suprotna na─Źelima ovog zakona.

3. Supsidijarna primjena Zakona

─îlan 3

U upravnim oblastima za koje je zakonom propisan poseban postupak, postupa se po odredbama tog zakona, s tim da se po odredbama ovog zakona postupa u svim pitanjima koja nisu ure─Ĺena posebnim zakonom.

4. Na─Źelo zakonitosti

─îlan 4

(1) Organi i institucije koje imaju javne ovlasti kada postupaju u upravnim stvarima du┼żni su da te stvari rje┼íavaju na osnovu zakona i drugih propisa.

(2) U upravnim stvarima u kojima je organ, odnosno institucija koja ima javne ovlasti po zakonu, ili ugovoru, ovlašten da rješava po slobodnoj ocjeni, rješenje mora biti doneseno u granicama ovlaštenja i u skladu s ciljem s kojim je ovlaštenje dato.

5. Za┼ítita prava gra─Ĺana i za┼ítita javnog interesa

─îlan 5

(1) Kad organi i institucije koji imaju javne ovlasti vode postupak i rje┼íavaju, du┼żni su da strankama omogu─çe da ┼íto lak┼íe ostvare svoja prava, vode─çi pritom ra─Źuna da ostvarivanje njihovih prava ne bude na ┼ítetu prava drugih lica niti u suprotnosti sa zakonom utvr─Ĺenim javnim interesom.

(2) Kad slu┼żbeno lice koje postupa u nekoj upravnoj stvari, s obzirom na postoje─çe ─Źinjeni─Źno stanje, ocijeni da odre─Ĺena stranka ima osnova za ostvarenje nekog prava, du┼żno je upozoriti je na to.

(3) Ako se na osnovu zakona strankama nala┼żu kakve obaveze, prema njima ─çe se primjenjivati one mjere predvi─Ĺene propisima koje su za njih povoljnije, ako se takvim mjerama posti┼że cilj zakona.

6. Na─Źelo efikasnosti

─îlan 6

Kad organi i institucije koji imaju javne ovlasti rje┼íavaju u upravnim stvarima du┼żni su da osiguraju efikasno ostvarivanje prava i interesa gra─Ĺana, preduze─ça, ustanova i drugih pravnih lica.

7. Na─Źelo materijalne istine

─îlan 7

U postupku se mora utvrditi pravo stanje stvari i u tom cilju moraju se utvrditi sve ─Źinjenice koje su od va┼żnosti za dono┼íenje zakonitog i pravilnog rje┼íenja.

8. Na─Źelo saslu┼íanja stranke

─îlan 8

(1) Prije dono┼íenja rje┼íenja stranci se mora pru┼żiti mogu─çnost da se izjasni o svim ─Źinjenicama i okolnostima koje su va┼żne za dono┼íenje rje┼íenja.

(2) Rje┼íenje se mo┼że donijeti bez prethodnog izja┼ínjenja stranke samo u slu─Źajevima kad je to zakonom dopu┼íteno.

9. Ocjena dokaza

─îlan 9

Koje ─çe ─Źinjenice uzeti kao dokazane odlu─Źuje ovla┼íteno slu┼żbeno lice po svom uvjerenju, na osnovu savjesne i bri┼żljive ocjene svakog dokaza posebno i svih dokaza zajedno, kao i na osnovu rezultata cjelokupnog postupka.

10. Samostalnost u rješavanju

─îlan 10

(1) Organ vodi upravni postupak i donosi rješenje samostalno, u okviru ovlasti datih zakonom i drugim propisima.

(2) Ovla┼ítena slu┼żbena lica organa nadle┼żnog za vo─Ĺenje postupka samostalno utvr─Ĺuju ─Źinjenice i okolnosti i na osnovu utvr─Ĺenih ─Źinjenica i okolnosti primjenjuju propise na konkretni slu─Źaj.

11. Pravo ┼żalbe

─îlan 11

(1) Stranka ima pravo ┼żalbe protiv prvostepenog rje┼íenja Apelacionoj komisiji. Samo zakonom mo┼że se propisati da u pojedinim upravnim stvarima ┼żalba nije dopu┼ítena, i to ako se na drugi na─Źin osigura za┼ítita prava i zakonitosti.

(2) Pod uslovima iz ovog zakona stranka ima pravo ┼żalbe Apelacionoj komisiji i u slu─Źaju kad prvostepeni organ nije u propisanom roku donio rje┼íenje o njenom zahtjevu.

(3) Protiv rje┼íenja Apelacione komisije ┼żalba nije dopu┼ítena.

12. Kona─Źnost rje┼íenja

─îlan 12

Rje┼íenje protiv kojeg se ne mo┼że izjaviti redovno pravno sredstvo (┼żalba) u upravnom postupku (kona─Źno rje┼íenje), mo┼że se poni┼ítiti, ukinuti ili izmijeniti samo u slu─Źajevima koji su ovim ili drugim zakonom predvi─Ĺeni.

13. Pravosna┼żnost rje┼íenja

─îlan 13

Rje┼íenje protiv koga se ne mo┼że izjaviti ┼żalba niti pokrenuti upravni spor (pravosna┼żno rje┼íenje), a kojim je stranka stekla odre─Ĺena prava, odnosno kojim su stranci odre─Ĺene neke obaveze, mo┼że se poni┼ítiti, ukinuti ili izmijeniti samo u slu─Źajevima koji su ovim ili drugim zakonom predvi─Ĺeni.

14. Ekonomi─Źnost postupka

─îlan 14

Postupak se ima voditi brzo i sa ┼íto manje tro┼íkova i gubitka vremena za stranku i druga lica koja u─Źestvuju u postupku, ali tako da se pribavi sve ┼íto je potrebno za pravilno utvr─Ĺivanje ─Źinjeni─Źnog stanja i za dono┼íenje zakonitog i pravilnog rje┼íenja.

15. Pomo─ç neukoj stranci

─îlan 15

Organ koji vodi postupak starat ─çe se da neznanje i neukost stranke i drugih lica koja u─Źestvuju u postupku ne bude na ┼ítetu prava koja im po zakonu pripadaju.

16. Upotreba jezika i pisma

─îlan 16

(1) Bosanski, hrvatski i srpski jezik, te latini─Źno i ─çirili─Źno pismo se ravnopravno koriste u upravnom postupku.

(2) Pojedina─Źna rje┼íenja o pravima i obavezama gra─Ĺana bit ─çe obezbije─Ĺena na bilo kom od jezika i pisama iz stava 1 ovog ─Źlana, prema zahtjevu stranke.

(3) Stranke i drugi u─Źesnici u postupku koji nisu dr┼żavljani BiH, a ne znaju jezik na kojem se vodi postupak, imaju pravo da tok postupka prate preko tuma─Źa (prevodioca).

17. Upotreba izraza "organ"

─îlan 17

(1) Organ, u smislu ovog zakona, podrazumijeva organe javne uprave, Skup┼ítinu Br─Źko distrikta Bosne i Hercegovine i institucije koje imaju javna ovla┼ítenja, koji rje┼íavaju u upravnim stvarima.

(2) Pod slu┼żbenom evidencijom podrazumijeva se evidencija koja je ustanovljena zakonom ili drugim propisom, a kojom se organizovano registruju podaci ili ─Źinjenice za odre─Ĺene namjene, odnosno potrebe korisnika.

II. NADLE┼ŻNOST

1. Stvarna i mjesna nadle┼żnost

─îlan 18

Stvarna nadle┼żnost za rje┼íavanje u upravnom postupku odre─Ĺuje se propisima kojima se ure─Ĺuje odre─Ĺena upravna oblast ili po propisima kojima se odre─Ĺuje nadle┼żnost pojedinih organa.

─îlan 19

Ako propisima iz stava 1 ovog ─Źlana nije odre─Ĺeno koji je organ stvarno nadle┼żan za rje┼íavanje u odre─Ĺenoj upravnoj stvari, a to se ne mo┼że utvrditi ni po prirodi stvari, takva stvar spada u nadle┼żnost Odjeljenja za stru─Źne administrativne poslove.

─îlan 20

Organ nadle┼żan za rje┼íavanje u odre─Ĺenoj upravnoj stvari mo┼że samo na osnovu izri─Źitog zakonskog ovla┼ítenja prenijeti rje┼íavanje u toj stvari na drugi organ.

─îlan 21

(1) Organi Distrikta imaju sljede─çu mjesnu nadle┼żnost:

1) u stvarima koje se odnose na nepokretnost - prema nepokretnosti koja se nalazi na teritoriji Distrikta;

2) u stvarima koje se odnose na djelatnost nekog organa, preduzeća (kompanije), ustanove ili drugog pravnog subjekta - za pravne entitete ili njihove jedinice koje imaju sjedište ili obavljaju djelatnost na teritoriji Distrikta;

3) na profesionalnu djelatnost pojedinih lica koja se obavlja ili se ima obavljati u odre─Ĺenom mjestu prema sjedi┼ítu radnje, odnosno prema mjestu gdje se djelatnost obavlja na teritoriji Distrikta;

4) u stvarima koje se odnose na brod, ili u kojima je povod za vo─Ĺenje postupka nastao na brodu - za brodove ─Źija je mati─Źna luka u Distriktu;

5) ako se mjesna nadle┼żnost ne mo┼że odrediti na osnovu ta─Źaka 1 - 4 ovog stava odre─Ĺuje se prema mjestu na kome je nastao povod za vo─Ĺenje postupka.

(2) Odredbe ovog ─Źlana primjenjuju se ako posebnim propisima nije druga─Źije odre─Ĺeno.

─îlan 22

(1) Svaki organ pazi po slu┼żbenoj du┼żnosti u toku cijelog postupka na svoju stvarnu i mjesnu nadle┼żnost.

(2) Ako organ utvrdi da nije nadle┼żan za rad po odre─Ĺenoj upravnoj stvari, postupit ─çe na na─Źin propisan u ─Źlanu 52 stavovima 3 i 4 ovog zakona.

(3) Ako je nenadle┼żni organ izvr┼íio neku radnju postupka, nadle┼żni organ kome je stvar ustupljena odlu─Źit ─çe da li ─çe koju od tih radnji ponoviti.

2. Stranke sa diplomatskim imunitetom

─îlan 23

(1) U pogledu nadle┼żnosti organa Distrikta u stvarima u kojima je stranka stranac koji u┼żiva pravo imuniteta u Distriktu, strana dr┼żava ili me─Ĺunarodna organizacija imaju u upravnom postupku polo┼żaj ure─Ĺen me─Ĺunarodnim pravom, odnosno me─Ĺunarodnim ugovorima, priznatim od Bosne i Hercegovine.

(2) U slu─Źaju sumnje o postojanju i obimu prava imuniteta, obja┼ínjenje daje organ nadle┼żan za vanjske poslove Bosne i Hercegovine.

(3) Slu┼żbene radnje koje se ti─Źu lica koja u┼żivaju pravo imuniteta obavljaju se posredovanjem organa nadle┼żnog za vanjske poslove Bosne i Hercegovine.

3. Sporazum sa entitetima

─îlan 24

Eventualni sukob nadle┼żnosti izme─Ĺu entiteta i Distrikta mo┼że se rije┼íiti sporazumom sa entitetima.

4. Sukob nadle┼żnosti

─îlan 25

(1) Kada se dva organa izjasne kao nadle┼żni ili nenadle┼żni za rje┼íavanje u istoj upravnoj stvari, prijedlog za rje┼íavanje sukoba nadle┼żnosti podnosi Apelacionoj komisiji organ koji je posljednji odlu─Źivao o svojoj nadle┼żnosti, a mo┼że ga podnijeti i stranka.

(2) Kada Apelaciona komisija rje┼íava sukob nadle┼żnosti istovremeno ─çe poni┼ítiti rje┼íenje koje je u upravnoj stvari donio nenadle┼żni organ, odnosno poni┼ítit ─çe zaklju─Źak kojim se nadle┼żni organ izjasnio kao nenadle┼żan i dostavit ─çe spise predmeta nadle┼żnom organu.

(3) Protiv rje┼íenja kojim se odlu─Źuje o sukobu nadle┼żnosti ne mo┼że se izjaviti posebna ┼żalba ni voditi poseban upravni spor.

5. Slu┼żbena lica ovla┼ítena za vo─Ĺenje postupka i za rje┼íavanje

─îlan 26

(1) U upravnoj stvari za ─Źije je rje┼íavanje nadle┼żan organ, rukovodilac tog organa ili slu┼żbena osoba iz nadle┼żnog organa koju ovlasti rukovodilac organa donosi rje┼íenje u upravnom postupku.

(2) Rukovodilac organa mo┼że ovlastiti drugo slu┼żbeno lice istog organa da za vo─Ĺenje postupka odnosno preduzimanje radnje u postupku prije dono┼íenja rje┼íenja.

(3) Rukovodilac organa mora donijeti posebno rje┼íenje o ovla┼ítenju slu┼żbenog lica iz stava 2 ovog ─Źlana koje sadr┼żi li─Źne podatke slu┼żbenih lica i obim njihovih ovla┼ítenja za vo─Ĺenje upravnog postupka.

(4) Izuzetno od stava 1 ovog ─Źlana, u slu─Źaju opravdane odsutnosti rukovodioca organa javne uprave, rje┼íenje u upravnom postupku donosi osoba iz nadle┼żnog organa koju ovlasti gradona─Źelnik Br─Źko distrikta Bosne i Hercegovine.

(5) Izuzetno od stava 2 i 3 ovog ─Źlana, u slu─Źaju opravdane odsutnosti rukovodioca organa javne uprave, rje┼íenje o ovla┼ítenju donosi osoba iz nadle┼żnog organa koju ovlasti gradona─Źelnik Br─Źko distrikta Bosne i Hercegovine.

─îlan 27

U upravnim stvarima u kojima rje┼íava institucija koja ima javne ovlasti, rje┼íenje donosi rukovodilac te institucije, ako zakonom ili drugim propisom nije druk─Źije odre─Ĺeno. Rukovodilac mo┼że ovlastiti drugo slu┼żbeno lice institucije da preduzima radnje u postupku do dono┼íenja rje┼íenja ili da rje┼íava u upravnim stvarima iz nadle┼żnosti te institucije, o ─Źemu se donosi posebno rje┼íenje, koje sadr┼żi li─Źne podatke slu┼żbenih lica i obime ovla┼ítenja za rje┼íavanje u upravnim stvarima.

6. Pravna pomo─ç

─îlan 28

(1) Organi, kao i institucije koje imaju javne ovlasti za rje┼íavanje u upravnim stvarima, du┼żni su jedni drugima ukazivati pravnu pomo─ç u upravnom postupku. Ova se pomo─ç tra┼żi posebnom molbom.

(2) Zamoljeni organi, odnosno institucije iz stava 1 ovog ─Źlana, du┼żni su postupati po molbi u granicama svog podru─Źja i djelokruga, bez odga─Ĺanja, a najkasnije u roku od 10 dana od dana prijema molbe.

(3) Pravna pomo─ç za izvr┼íenje pojedinih radnji u postupku mo┼że se tra┼żiti od sudova samo u okviru posebnih propisa. Izuzetno, organ odnosno institucija koji ima javne ovlasti za rje┼íavanje u upravnim stvarima mogu tra┼żiti od sudova da im dostave spise koji su potrebni za vo─Ĺenje upravnog postupka. Sudovi su du┼żni postupiti po takvom tra┼żenju ako se time ne ometa sam sudski postupak. Sud mo┼że odrediti rok u kom mu se spisi moraju vratiti.

(4) Za pravnu pomo─ç u odnosu sa inostranim organima va┼że odredbe me─Ĺunarodnih ugovora, a ako ovih ugovora nema, primjenjuje se na─Źelo reciprociteta. Ako postoji sumnja o postojanju reciprociteta, obja┼ínjenje o tom pitanju zatra┼żit ─çe se od organa nadle┼żnog za vanjske poslove Bosne i Hercegovine.

(5) Organi Distrikta ukazuju pravnu pomo─ç inostranim organima na na─Źin predvi─Ĺen zakonima Distrikta. Organ ─çe uskratiti pravnu pomo─ç ako se tra┼żi radnja koja je protivna zakonu Distrikta. Radnja koja je predmet molbe inozemnog organa mo┼że se izvr┼íiti i na na─Źin koji zahtijeva inostrani organ, ako takav postupak nije protivan zakonu Distrikta.

(6) Ako me─Ĺunarodnim ugovorima nije predvi─Ĺena mogu─çnost neposrednog kontakta sa inostranim organima, organi Distrikta kontaktiraju sa inostranim organima preko organa nadle┼żnog za vanjske poslove Bosne i Hercegovine.

(7) Sporazum sa entitetima rje┼íava aspekte pru┼żanja pravne pomo─çi sa upravnim organima entiteta.

7. Izuze─çe

─îlan 29

Slu┼żbeno lice koje je ovla┼íteno da obavlja pojedine radnje u postupku izuzet ─çe se od rada u predmetu:

1) ako je u predmetu u kome se vodi postupak: stranka, suovlaštenik, odnosno suobveznik, svjedok, vještak, opunomoćenik ili zakonski zastupnik stranke;

2) ako je sa strankom, zastupnikom ili opunomo─çenikom stranke srodnik po krvi u pravoj liniji, a u pobo─Źnoj liniji do ─Źetvrtog stepena zaklju─Źno, bra─Źni drug ili srodnik po tazbini do drugog stepena zaklju─Źno, pa i onda kad je brak prestao;

3) ako je sa strankom, zastupnikom ili opunomo─çenikom stranke u odnosu staraoca, usvojioca, usvojenika ili hranioca;

4) ako je u prvostepenom postupku u─Źestvovalo u vo─Ĺenju postupka ili u dono┼íenju rje┼íenja.

─îlan 30

Slu┼żbeno lice koje je ovla┼íteno da obavi neku radnju u postupku, ─Źim sazna da postoji koji od razloga za izuze─çe iz ─Źlana 29 ovog zakona, du┼żno je da prekine svaki daljnji rad na predmetu i da o tome obavijesti organ za rje┼íavanje o izuze─çu. Ako slu┼żbeno lice smatra da postoje druge okolnosti koje opravdavaju njegovo izuze─çe, obavijestit ─çe o tome taj organ ne prekidaju─çi rad.

─îlan 31

(1) Stranka mo┼że zahtijevati izuze─çe slu┼żbenog lica iz razloga navedenih u ─Źlanu 29 ovog zakona, a i kad postoje druge okolnosti koje dovode u sumnju njenu nepristrasnost. U svom zahtjevu stranka mora navesti okolnosti zbog kojih smatra da postoji neki od razloga za izuze─çe.

(2) Slu┼żbeno lice za koje je stranka zahtijevala izuze─çe iz nekog od razloga navedenih u ─Źlanu 29 ovog zakona ne mo┼że, sve do dono┼íenja zaklju─Źka o ovom zahtjevu, obavljati nikakve radnje u postupku, osim onih koje ne trpe odga─Ĺanje.

─îlan 32

(1) O izuze─çu slu┼żbenog lica ovla┼ítenog da vodi upravni postupak, odlu─Źuje ┼íef Odjeljenja.

(2) O izuze─çu ┼íefa Odjeljenja odlu─Źuje gradona─Źelnik.

(3) O izuze─çu slu┼żbenog lica institucije koja ima javne ovlasti odlu─Źuje rukovodilac te institucije, a o izuze─çu rukovodioca te institucije odlu─Źuje ┼íef nadle┼żnog Odjeljenja.

(4) O izuze─çu se odlu─Źuje zaklju─Źkom.

─îlan 33

(1) U zaklju─Źku o izuze─çu odredit ─çe se slu┼żbeno lice koja ─çe rje┼íavati, odnosno obavljati pojedine radnje u postupku u vezi s predmetom u kome je izuze─çe odre─Ĺeno.

(2) Protiv zaklju─Źka kojim se odre─Ĺuje izuze─çe nije dopu┼ítena posebna ┼żalba.

─îlan 34

(1) Odredbe ─Źlana 32 ovog zakona o izuze─çu slu┼żbenih lica shodno se primjenjuju i na izuze─çe zapisni─Źara.

(2) Zaklju─Źak o izuze─çu zapisni─Źara donosi slu┼żbeno lice koje je ovla┼íteno da vodi postupak.

III. STRANKA I NJENO ZASTUPANJE

1. Stranka

─îlan 35

Stranka je lice po ─Źijem je zahtjevu pokrenut postupak ili protiv koje se vodi postupak, ili koja radi za┼ítite svojih prava ili pravnih interesa ima pravo da u─Źestvuje u postupku_(u daljnjem tekstu: stranka).

─îlan 36

(1) Stranka u upravnom postupku mo┼że biti svako fizi─Źko i pravno lice.

(2) Poslovna jedinica preduzeća (firme), naselje, grupa lica, i dijelovi preduzeća koji nemaju svojstvo pravnih lica mogu biti stranke u postupku, ako mogu biti nosioci prava i obaveza o kojima se rješava u upravnom postupku.

(3) Stranka mo┼że biti i sindikalna organizacija ako se upravni postupak odnosi na kakvo pravo ili pravni interes ─Źlan sindikata koji je vezan za ─Źlanstvo u sindikatu.

(4) Kad u vr┼íenju poslova iz svoje nadle┼żnosti ombudsmen utvrdi da je kona─Źnim upravnim aktom povrije─Ĺeno ljudsko dostojanstvo prava i slobode gra─Ĺana zajam─Źeni Ustavom BiH i Statutom Distrikta, on mo┼że prisustvovati i u─Źestvovati u upravnom postupku do dono┼íenja pravosna┼żne sudske odluke i u postupcima vanrednih pravnih lijekova.

─îlan 37

(1) Preduze─çe (dru┼ítvo), ustanova i drugo pravno lice, dru┼ítvena organizacija i udru┼żenje gra─Ĺana koji prema svom op─çem aktu imaju zadatak da ┼ítite odre─Ĺena prava i interese svojih ─Źlanova, mogu, po ovla┼ítenju svog ─Źlana, u njegovo ime da stave zahtjev koji se odnosi na ostvarenje tih prava i interese, kao i da stupe u ve─ç pokrenuti postupak sa svim pravima stranke.

(2) Pravno lice iz stava 1 ovog ─Źlana, mo┼że da zastupa svog ─Źlana u upravnom postupku na njegov zahtjev, ako je to predvi─Ĺeno op─çim aktom tog pravnog lica.

─îlan 38

(1) Ako je drugi organ vlasti zakonom ovla┼íten da u upravnom postupku zastupa javne interese, on ima u granicama svojih ovla┼ítenja, prava i du┼żnosti stranke.

Organ iz stava 1 ovog ─Źlana ne mo┼że u upravnom postupku imati ┼íira ovla┼ítenja nego ┼íto ih imaju stranke.

2. Procesna sposobnost i zakonski zastupnik

─îlan 39

(1) Fizi─Źko lice koje je potpuno poslovno sposobno mo┼że samo obavljati radnje u postupku (procesna sposobnost).

(2) Za procesno nesposobno fizi─Źko lice radnje u postupku obavlja njen zakonski zastupnik. Zakonski zastupnik se odre─Ĺuje na osnovu zakona ili aktom nadle┼żnog organa donesenog na osnovu zakona.

(3) Pravno lice obavlja radnje u postupku preko svog predstavnika odnosno zakonskog zastupnika. Predstavnik, odnosno zakonski zastupnik pravnog lica odre─Ĺuje se njegovim op─çim aktom, ako nije odre─Ĺen zakonom ili aktom nadle┼żnog organa donesenog na osnovu zakona.

(4) Kad organ koji vodi postupak ustanovi da zakonski zastupnik lica pod starateljstvom ne pokazuje posebnu pa┼żnju u zastupanju, obavijestit ─çe o tome organ starateljstva.

─îlan 40

(1) U toku cijelog postupka organ ─çe po slu┼żbenoj du┼żnosti paziti da li lice koje se pojavljuje kao stranka mo┼że biti stranka u postupku i da li stranku zastupa njen zakonski zastupnik, odnosno predstavnik.

(2) Ako u toku postupka nastupi smrt stranke, postupak se mo┼że obustaviti ili nastaviti, zavisno od prirode upravne stvari koja je predmet postupka. Ako prema prirodi stvari postupak ne mo┼że da se nastavi, organ ─çe obustaviti postupak zaklju─Źkom protiv kojeg je dopu┼ítena posebna ┼żalba.

3. Privremeni zastupnik

─îlan 41

(1) Ako procesno nesposobna stranka nema zakonskog zastupnika ili se neka radnja ima preduzeti protiv lica ─Źije je boravi┼íte nepoznato, a koja nema opunomo─çenika, organ koji vodi postupak postavit ─çe takvoj stranci privremenog zastupnika, ako to tra┼żi hitnost predmeta, a postupak se mora provesti. Organ koji vodi postupak odmah ─çe izvijestiti o tome organ starateljstva, a ako je privremeni zastupnik postavljen licu ─Źije je boravi┼íte nepoznato, objavit ─çe svoj zaklju─Źak na oglasnoj tabli i u Slu┼żbenom glasniku Br─Źko distrikta Bosne i Hercegovine.

(2) Na na─Źin predvi─Ĺen u odredbama st. 1 ovog ─Źlana, postavit ─çe se privremeni zastupnik i kad se ima izvr┼íiti radnja koja se ne mo┼że odgoditi a stranku, odnosno njenog opunomo─çenika ili zastupnika nije mogu─çe pravovremeno pozvati. O tome ─çe se stranka, opunomo─çenik ili zastupnik odmah obavijestiti.

(3) Postavljeno lice je du┼żno primiti se zastupanja, a zastupanje mo┼że odbiti samo iz razloga koji su predvi─Ĺeni posebnim propisima. Privremeni zastupnik u─Źestvuje samo u postupku za koji je izri─Źito postavljen, i to dok se ne postavi zakonski zastupnik ili predstavnik, odnosno dok sama stranka ili njen opunomo─çenik ne preuzme u─Źe┼í─çe u postupku.

4. Zajedni─Źki predstavnik

─îlan 42

(1) Dvije ili vi┼íe stranaka mogu, ako posebnim propisom nije druga─Źije odre─Ĺeno, u istom predmetu istupati zajedni─Źki. One su u takvom slu─Źaju du┼żne nazna─Źiti ko ─çe od njih istupati kao njihov zajedni─Źko predstavnik, ili postaviti zajedni─Źkog opunomo─çenika.

(2) Organ koji vodi postupak, mo┼że ako to ne zabranjuje poseban propis, odrediti strankama koje u postupku u─Źestvuju s istovjetnim zahtjevima da u odre─Ĺenom roku nazna─Źe ko ─çe ih izme─Ĺu njih predstavljati, ili da postave zajedni─Źkog opunomo─çenika o ─Źemu se donosi zaklju─Źak. Ako stranke po takvom zaklju─Źku ne postupe, mo┼że to odrediti sam organ koji vodi postupak, u kom slu─Źaju zajedni─Źki predstavnik, odnosno opunomo─çenik zadr┼żava to svojstvo sve dok stranke ne postave drugog. Protiv takvog zaklju─Źka stranke imaju pravo posebne ┼żalbe, ali ┼żalba ne odga─Ĺa izvr┼íenje zaklju─Źka.

(3) I u slu─Źaju odre─Ĺivanja zajedni─Źkog predstavnika, odnosno opunomo─çenika, svaka stranka zadr┼żava pravo da istupa kao stranka u postupku, da daje izjave, da samostalno izjavljuje ┼żalbe i koristi druga pravna sredstva.

5. Zastupnik

─îlan 43

(1) Stranka u postupku, odnosno njen zakonski zastupnik mo┼że odrediti opunomo─çenika koji ─çe je zastupati u postupku, osim u radnjama u kojima je potrebno da sama stranka daje izjave.

(2) Radnje u postupku koje opunomo─çenik preduzima u granicama punomo─çi imaju isto pravno djelovanje kao da ih je preduzela sama stranka.

(3) I pored opunomo─çenika, sama stranka mo┼że davati izjave, a ove izjave se mogu od stranke i neposredno tra┼żiti.

(4) Stranka koja je prisutna kad njen opunomo─çenik daje usmenu izjavu, mo┼że neposredno poslije date izjave izmijeniti ili opozvati izjavu svog opunomo─çenika. Ako u pismenim ili usmenim izjavama koje se ti─Źu ─Źinjenica postoji nesaglasnost izme─Ĺu izjava stranke i njenog opunomo─çenika, organ koji vodi postupak cijenit ─çe obje izjave u smislu ─Źlana 9 ovog zakona.

─îlan 44

(1) Opunomo─çenik mo┼że biti svako lice koje je potpuno poslovno sposobno, osim lica koje se bavi nadripisarstvom.

(2) Ako se kao opunomo─çenik pojavi lice koje se bavi nadripisarstvom, organ ─çe takvom licu uskratiti daljnje zastupanje, o ─Źemu se donosi zaklju─Źak i o tome ─çe odmah obavijestiti stranku. Zaklju─Źak o uskra─çivanju daljnjeg zastupanja licu koje se bavi nadripisarstvom dostavlja se i glavnom tu┼żiocu Distrikta.

(3) Protiv zaklju─Źka o uskra─çivanju zastupanja mo┼że se izjaviti posebna ┼żalba, koja ne odga─Ĺa izvr┼íenje zaklju─Źka.

─îlan 45

(1) Punomo─ç se mo┼że dati pismeno, ili usmeno na zapisnik koji sa─Źinjava slu┼żbena lice organa koji vodi postupak.

(2) Stranka koja nije pismena ili nije u stanju da se potpiše stavit će na pismenu punomoć umjesto potpisa otisak prsta. Ako se punomoć izdaje licu koje nije advokat, potrebno je i prisustvo dvojice svjedoka, koji će se potpisati na punomoć.

(3) Izuzetno, slu┼żbeno lice koje vodi postupak ili obavlja pojedine radnje u postupku mo┼że dopustiti da u ime stranke, kao njen opunomo─çenik, izvr┼íi odre─Ĺenu radnju lice koje nije podnijelo punomo─ç (─Źlan porodice i dr.), ali ─çe istovremeno narediti tom licu da naknadno u odre─Ĺenom roku podnese odgovaraju─çu punomo─ç za tu radnju.

─îlan 46

(1) Ako je punomo─ç data u obliku privatne isprave, pa se posumnja u njenu istinitost, mo┼że se narediti da se podnese ovjerena punomo─ç.

(2) Pravilnost punomo─çi ispituje se po slu┼żbenoj du┼żnosti, a nedostaci pismene punomo─çi uklanjaju se shodno odredbi ─Źlana 54 ovog zakona, pri ─Źemu slu┼żbeno lice koje vodi postupak mo┼że dopustiti opunomo─çeniku s neurednom punomo─çi da izvr┼íi hitne radnje u postupku.

─îlan 47

(1) Punomo─ç se mo┼że dati za cio postupak ili samo za pojedine radnje, a mo┼że se i vremenski ograni─Źiti.

(2) Punomo─ç ne prestaje smr─çu stranke, gubitkom njene procesne sposobnosti ili promjenom njenog zakonskog zastupnika, ali pravni sljedbenik stranke, odnosno njen novi zakonski zastupnik mo┼że opozvati raniju punomo─ç.

(3) Na pitanja u vezi s punomo─çi koja nisu ure─Ĺena odredbama ovog zakona shodno ─çe se primjenjivati odgovaraju─çe odredbe zakona kojim je ure─Ĺen parni─Źni postupak.

─îlan 48

Odredbe ovog zakona koje se odnose na stranke va┼że shodno i za njihove zakonske zastupnike, opunomo─çenike, privremene zastupnike i zajedni─Źke predstavnike.

─îlan 49

(1) Stranci ─çe se dozvoliti da u stvarima za koje se tra┼żi stru─Źno poznavanje pitanja u vezi s predmetom postupka dovede stru─Źno lice koje ─çe joj davati obavje┼ítenja i savjete. Ovo lice ne zastupa stranku.

(2) Stranka ne mo┼że dovesti kao stru─Źnog pomaga─Źa lice koje nije poslovno sposobno ili koje se bavi nadripisarstvom.

IV. KOMUNICIRANJE ORGANA I STRANAKA

1. Podnesci

─îlan 50

(1) Pod podnescima se podrazumijevaju zahtjevi, obrasci koji se koriste za automatsku obradu podataka, prijedlozi, prijave, molbe, ┼żalbe, prigovori i druga saop┼ítenja kojima se pojedinci ili pravna lica obra─çaju organima.

(2) Podnesci se, po pravilu predaju neposredno ili ┼íalju po┼ítom pismeno, ili se usmeno saop┼ítavaju na zapisnik kod organa, a mogu se, ako nije druga─Źije propisano, izjavljivati i faksom i telegrafski. Kratka i hitna saop┼ítenja mogu se davati i telefonski, ako je to po prirodi stvari mogu─çe.

(3) Podnesci se mogu predati i elektroni─Źkim putem. Organi i stranke, odnosno lica ovla┼ítena za zastupanje stranaka mogu me─Ĺusobno komunicirati u elektroni─Źkom obliku ako stranke, odnosno lica ovla┼ítena za zastupanje stranke na to izjavom pristanu.

(4) Elektroni─Źkim putem dostavljen podnesak smatra se podnesenim u trenutku kad je evidentiran na ure─Ĺaju za primanje takvih poruka, nakon ─Źega se bez odga─Ĺanja elektroni─Źkim putem obavje┼ítava podnosilac podneska o potvrdi prijema podneska.

(5) Ako organ koji je primio podnesak iz tehni─Źkih razloga ne mo┼że pro─Źitati podnesak u elektroni─Źkom obliku o tome se bez odga─Ĺanja elektroni─Źkim putem ili na drugi prikladan na─Źin obavje┼ítava podnosilac, koji je du┼żan ponovno poslati podnesak u ispravnom elektroni─Źkom obliku koji je u upotrebi u tom organu ili ga dostaviti na drugi na─Źin.

(6) Ako podnosilac ne postupi u skladu sa stavom 5 ovog ─Źlana u ostavljenom roku, smatrat ─çe se da podnesak nije ni podnesen.

(7) Podnesci se predaju elektroni─Źkim putem svakog radnog dana u toku 24 sata i smatra se da je blagovremeno predat elektroni─Źkim putem ako je do isteka roka primljen u sistem za prijem podnesaka.

─îlan 51

Podnesak se predaje organu nadle┼żnom za prijem podneska, a mo┼że se predati svakog radnog dana u toku radnog vremena. Za usmene podneske koji nisu vezani s rokom ili ina─Źe nisu neodlo┼żni mo┼że se odrediti da se predaju samo u odre─Ĺene sate u toku radnog vremena. Vrijeme za predaju ovakvih podnesaka objavljuje svaki organ u svojim prostorijama na vidnom mjestu.

─îlan 52

(1) Organ koji je nadle┼żan za prijem podneska, odnosno usmenog saop┼ítenja, du┼żan je primiti podnesak koji mu se predaje, odnosno uzeti na zapisnik usmeno saop┼ítenje.

(2) Slu┼żbeno lice koje primi podnesak du┼żno je, po slu┼żbenoj du┼żnosti ili na usmeno tra┼żenje podnosioca, dati potvrdu o prijemu podneska. Za ovu potvrdu ne pla─ça se taksa.

(3) Ako organ nije nadle┼żan za prijem pismenog podneska, odnosno saop┼ítenja na zapisnik, slu┼żbeno lice ovog organa ─çe upozoriti na to podnosioca i uputiti ga organu nadle┼żnom za prijem. Ako podnosilac i pored toga zahtijeva da se njegov podnesak odnosno saop┼ítenje na zapisnik primi, slu┼żbeno lice je du┼żno primiti takav podnesak, odnosno usmeno saop┼ítenje. Ako organ utvrdi da nije nadle┼żan za rad po takvom podnesku, donijet ─çe zaklju─Źak kojim ─çe odbaciti podnesak zbog nenadle┼żnosti i zaklju─Źak odmah dostaviti stranci.

(4) Kad organ po┼ítom dobije podnesak za ─Źiji prijem nije nadle┼żan, a poznato mu je koji je organ nadle┼żan za prijem, poslat ─çe podnesak bez odga─Ĺanja nadle┼żnom organu i o tome ─çe obavijestiti stranku. Ako organ koji je dobio podnesak ne mo┼że da utvrdi koji je organ nadle┼żan za rad po podnesku, donijet ─çe bez odlaganja zaklju─Źak kojim ─çe odbaciti podnesak zbog nenadle┼żnosti i zaklju─Źak odmah dostaviti stranci.

(5) Protiv zaklju─Źka donesenog u skladu sa stavovima 3 i 4 ovog ─Źlana dopu┼ítena je posebna ┼żalba.

(6) Ako organ po┼ítom dobije tu┼żbu za pokretanje upravnog spora, tu┼żba ─çe bez odga─Ĺanja dostaviti sudu, o ─Źemu ─çe pismeno obavijestiti podnosioca tu┼żbe.

─îlan 53

(1) Podnesak mora biti razumljiv i sadr┼żavati sve ┼íto je potrebno da bi se u vezi s njim moglo postupiti. Podnesak naro─Źito treba da sadr┼żi: ozna─Źenje organa kome se upu─çuje, predmet na koji se odnosi zahtjev, odnosno prijedlog, ko je zastupnik ili opunomo─çenik ako ga ima i ime i prezime i boravi┼íte (adresu) podnosioca, odnosno zastupnika ili opunomo─çenika.

(2) Podnosilac je du┼żan svojeru─Źno potpisati podnesak. Izuzetno, podnesak mo┼że umjesto podnosioca potpisati njegov bra─Źni drug, jedan od njegovih roditelja, sin ili k─çi, ili advokat koji je po ovla┼ítenju stranke sastavio podnesak. Lice koje je potpisalo podnesak za podnosioca du┼żno je da na podnesku potpi┼íe svoje ime i stavi svoju adresu.

(3) Ako je podnosilac nepismen ili nije u stanju da se potpiše, potpisat će ga drugo pismeno lice, koje će potpisati i svoje ime i adresu.

(4) Podnesci podneseni u elektroni─Źkom obliku sa elektroni─Źkim potpisom smatraju se svojeru─Źnim potpisom u skladu s posebnim propisima.

─îlan 53a

Pitanja koja se odnose na upotrebu i promet elektroni─Źkog dokumenta i elektroni─Źkog potpisa propisuju se posebnim zakonom.

─îlan 54

(1) Ako podnesak sadr┼żi neki formalni nedostatak koji spre─Źava postupanje po podnesku, ili je podnesak nerazumljiv ili nepotpun, ne mo┼że se samo zbog toga odbaciti. Organ koji je primio takav podnesak du┼żan je u─Źiniti one radnje koje ─çe osigurati da se nedostaci otklone i odredit ─çe podnosiocu rok u kome je du┼żan da to u─Źini. Ovo se mo┼że saop─çiti podnosiocu pismeno, faksom ili telefonski, a i usmeno ako se podnosilac zatekne kod organa koji ovo saop─çava. O u─Źinjenom saop─çenju organ ─çe sastaviti slu┼żbenu zabilje┼íku u spisu.

(2) Ako podnosilac otkloni nedostatke u odre─Ĺenom roku, smatrat ─çe se da je podnesak bio od po─Źetka uredan. Ako podnosilac ne otkloni nedostatke u odre─Ĺenom roku, pa se usljed toga ne mo┼że sa podneskom postupati, smatrat ─çe se da podnesak nije ni podnesen. O tome ─çe organ donijeti zaklju─Źak protiv koga se mo┼że izjaviti posebna ┼żalba. Na ovu posljedicu podnosilac ─çe se posebno upozoriti u pozivu za ispravku podneska.

(3) Kad je podnesak poslan faksom, telegrafski ili je primljeno telefonsko saop─çenje, pa se posumnja da podnesak nije podnijelo lice ─Źije je ime ozna─Źeno na telegrafskom ili faks podnesku, odnosno da ne poti─Źe od lica koje je pri telefonskom saop─çenju kazalo svoje ime, nadle┼żni organ ─çe povesti postupak za utvr─Ĺivanje ovih ─Źinjenica, pa ako se nedostaci ne otklone, postupit ─çe na na─Źin propisan u stavu 2 ovog ─Źlana.

─îlan 55

Ako podnesak sadr┼żi vi┼íe zahtjeva koji se moraju rje┼íavati odvojeno, organ koji primi podnesak uzet ─çe u rje┼íavanje zahtjeve za ─Źije je rje┼íavanje nadle┼żan, a sa ostalim zahtjevima postupit ─çe u smislu ─Źlana 52 stava 4 ovog zakona.

2. Pozivanje

─îlan 56

(1) Organ koji vodi postupak ovla┼íten je da poziva lice ─Źije je prisustvo u postupku potrebno a koje boravi na njegovom podru─Źju. Po pravilu, pozivanje se ne mo┼że vr┼íiti radi dostavljanja pismenih otpravaka, rje┼íenja i zaklju─Źaka, ili radi saop─çenja koja se mogu izvr┼íiti po┼ítom i na drugi na─Źin pogodniji za lice kojoj se saop─çenje ima u─Źiniti.

(2) Izuzetno, na usmenu raspravu mo┼że biti pozvano lice koja boravi van podru─Źja organa koji vodi postupak, ako se time postupak ubrzava ili olak┼íava, a dolazak ne prouzrokuje ve─çe tro┼íkove ili ve─çe gubljenje vremena za pozvanog.

(3) Pozivanje se vr┼íi pismenim putem, ako posebnim propisima nije predvi─Ĺen drugi na─Źin pozivanja.

─îlan 57

(1) U pismenom pozivu nazna─Źit ─çe se: naziv organa koji poziva, ime i prezime i adresa lica koje se poziva, mjesto, dan, a kad je to mogu─çe i sat dolaska pozvanog, predmet zbog koga se poziva i u kom svojstvu (kao stranka, svjedok, vje┼ítak itd.), a zatim i koja pomo─çna i dokazna sredstva pozvani treba da ponese. U pozivu se mora navesti da li je pozvano lice du┼żno da do─Ĺe li─Źno ili mo┼że poslati opunomo─çenika koji ─çe je zastupati, a zatim ─çe se upozoriti da je u slu─Źaju sprije─Źenosti da se odazove pozivu du┼żno da izvijesti organ koji je izdao poziv. Pozvani ─çe se isto tako upozoriti da mo┼że biti priveden ako se iz neopravdanih razloga ne odazove, ili ne izvijesti da je sprije─Źen da do─Ĺe, odnosno da mo┼że biti nov─Źano ka┼żnjen.

(2) U pozivu na usmenu raspravu stranka se mo┼że pozvati da podnese pismene i druge dokaze, a mo┼że se upozoriti i da mo┼że povesti svjedoke na koje se namjerava pozvati.

(3) Kad to dopu┼íta priroda stvari, mo┼że se ostaviti na volju pozvanom licu da umjesto li─Źnog dolaska preda, do odre─Ĺenog dana, potrebnu pismenu izjavu.

─îlan 58

(1) Pri pozivanju organ ─çe voditi ra─Źuna da se lice ─Źije je prisustvo potrebno pozove da do─Ĺe u vrijeme koje ─çe najmanje ometati pozvanog u obavljanju njegovog redovnog posla.

(2) Niko ne mo┼że biti pozvan da do─Ĺe u toku no─çi. Pozivanje za dolazak no─çu mo┼że se izvr┼íiti samo izuzetno, ako je to predvi─Ĺeno posebnim propisima i ako se radi o izvr┼íenju hitnih i neodgodivih mjera, koje u pozivu moraju biti navedene, kao i propis na osnovu kojeg se vr┼íi to pozivanje.

─îlan 59

(1) Pozvano lice du┼żno je da se odazove pozivu.

(2) Ako je pozvano lice zbog bolesti ili kog drugog opravdanog razloga sprije─Źeno da do─Ĺe, du┼żno je odmah po prijemu poziva o tome izvijestiti organ koji je izdao poziv, a ako je razlog sprije─Źenosti nastao kasnije, onda odmah poslije saznanja tog razloga.

(3) Ako se lice kome je poziv li─Źno dostavljen ne odazove pozivu, a izostanak ne opravda, mo┼że biti privedeno, ako je njegovo prisustvo potrebno, a pored toga i ka┼żnjeno nov─Źanom kaznom od 500 KM. Ove ─çe se mjere primijeniti samo ako je u pozivu bilo nazna─Źeno da ─çe se te mjere primijeniti. Ako su zbog neopravdanog izostanka pozvanog lica nastali tro┼íkovi u postupku, mo┼że se odrediti da te tro┼íkove snosi lice koje je izostalo. Zaklju─Źak o privo─Ĺenju, o izricanju kazne ili o pla─çanju tro┼íkova donosi slu┼żbeno lice koje vodi postupak u saglasnosti sa slu┼żbenim licem ovla┼ítenim za rje┼íavanje stvari, a kod zamoljenog organa - u saglasnosti s rukovodiocem tog organa, odnosno sa slu┼żbenim licem ovla┼ítenim za rje┼íavanje u sli─Źnim stvarima. Protiv ovog zaklju─Źka dopu┼ítena je posebna ┼żalba.

(4) Ako se pozivu nije odazvao slu┼żbenik policije, organ ─çe se obratiti nadle┼żnom organu policije tog lica sa zahtjevom da se ono dovede, a mo┼że ga i kazniti po stavu 3 ovog ─Źlana, odnosno odrediti da snosi tro┼íkove.

3. Zapisnik

─îlan 60

(1) O usmenoj raspravi ili drugoj radnji u postupku, kao i o usmenim izjavama stranaka ili tre─çih lica u postupku, sastavlja se zapisnik.

(2) Ne mora se sastavljati zapisnik usmenim zahtjevima stranke o kojima se odlu─Źuje po skra─çenom postupku, a kojima se udovoljava, ve─ç se takvi zahtjevi samo na propisan na─Źin evidentiraju.

─îlan 61

(1) U zapisnik se unosi: naziv organa koji obavlja radnju, broj i datum, mjesto gdje se obavlja radnja, dan i sat kad se obavlja radnja i predmet u kome se ona obavlja, imena slu┼żbenih lica, prisutnih stranaka i njihovih zastupnika ili opunomo─çenika i drugih lica koja su prisutna izvo─Ĺenju radnje.

(2) Zapisnik treba da sadr┼żi ta─Źno i kratko tok i sadr┼żaj u postupku izvr┼íene radnje i datih izjava i te radnje i izjave ograni─Źit ─çe se na ono ┼íto se ti─Źe same stvari koja je predmet postupka. U zapisniku se navode sve isprave koje su u bilo koju svrhu upotrijebljene pri izvo─Ĺenju radnje, a prema potrebi, ove se isprave prila┼żu zapisniku.

(3) Izjave stranaka, svjedoka, vje┼ítaka i drugih lica koja u─Źestvuju u postupku, a koje su zna─Źajne za dono┼íenje rje┼íenja, upisuju se u zapisnik ┼íto ta─Źnije, a prema potrebi i njihovim rije─Źima. U zapisnik se upisuju i svi zaklju─Źci koji se u toku radnje donesu.

(4) Ako se saslu┼íanje obavlja preko tuma─Źa (prevoditelja), ozna─Źit ─çe se na kom je jeziku saslu┼íani govorio i ko je bio tuma─Ź (prevoditelj).

(5) Zapisnik se vodi u toku obavljanja slu┼żbene radnje. Ako se radnja ne mo┼że istog dana zavr┼íiti, unijet ─çe se svakog dana posebno u isti zapisnik ono ┼íto je tog dana ura─Ĺeno i to ─çe se potpisati.

(6) Ako se radnja o kojoj se vodi zapisnik nije mogla obaviti bez prekida, u zapisniku ─çe se nazna─Źiti da je bilo prekida.

(7) Ako su u toku radnje izra─Ĺeni ili pribavljeni planovi, skice, crte┼żi, fotografije i tome sli─Źno, te akte ─çe svojim potpisom ovjeriti slu┼żbeno lice i priklju─Źiti zapisniku, a u zapisniku konstatovati akte koji su uzeti.

(8) Propisima se mo┼że odrediti da se zapisnik u odre─Ĺenim stvarima mo┼że voditi u vidu knjige ili drugih sredstava evidencije.

─îlan 62

(1) Zapisnik mora biti vo─Ĺen uredno i u njemu se ne smije ni┼íta brisati. Mjesta koja su precrtana do zaklju─Źenja zapisnika moraju ostati ─Źitljiva i njih svojim potpisom ovjerava slu┼żbeno lice koje rukovodi radnjom postupka.

(2) U ve─ç potpisanom zapisniku ne smije se ni┼íta dodavati ni mijenjati. Dopuna u ve─ç zaklju─Źenom zapisniku unosi se u dodatak zapisnika.

─îlan 63

(1) Prije zaklju─Źenja zapisnik ─çe se pro─Źitati saslu┼íanim licima i ostalim licima koje u─Źestvuju u radnji postupka. Ova lica imaju pravo da i sami pregledaju zapisnik i da stavljaju svoje primjedbe, a slu┼żbeno lice je obavezno to omogu─çiti. Na kraju zapisnika navest ─çe se da je zapisnik pro─Źitan i da nisu stavljene nikakve primjedbe, ili ako jesu, ukratko ─çe se upisati sadr┼żaj datih primjedaba. Te primjedbe ─çe potpisati lice koje ih je dalo. Zatim ─çe se pristupiti potpisivanju zapisnika na na─Źin ┼íto ─çe se prvo potpisati lica koja su saslu┼íana, odnosno davala izjave u postupku, a na kraju zapisnik ─çe ovjeriti svojim potpisom slu┼żbeno lice koje je rukovodilo radnjom, kao i zapisni─Źar, ako ga je bilo.

(2) Stranka, svjedoci, vještaci i druga lica koja su saslušana u postupku u zapisniku će se potpisati ispod onog dijela zapisnika gdje je upisana njihova izjava.

(3) Ako su vr┼íena suo─Źenja, dio zapisnika o tome potpisat ─çe lica koja su suo─Źena.

(4) Ako se zapisnik sastoji od vi┼íe listova, oni ─çe se ozna─Źiti rednim brojevima, a svaki list ─çe na kraju svojim potpisom ovjeriti slu┼żbeno lice koje rukovodi radnjom postupka i lica ─Źija je izjava upisana na kraju lista.

(5) Dopune ve─ç zaklju─Źenog zapisnika ponovo ─çe se potpisati i ovjeriti.

(6) Ako lice koje treba da potpi┼íe zapisnik nije pismeno, ili ne mo┼że da pi┼íe, potpisat ─çe je jedno pismeno lice, koje ─çe staviti i svoj potpis. Ovo ne mo┼że biti slu┼żbeno lice koje rukovodi radnjom postupka, niti zapisni─Źar.

(7) Ako neko lice ne─çe da potpi┼íe zapisnik, ili se udalji prije zaklju─Źenja zapisnika, to ─çe se upisati u zapisnik i navesti razlog zbog kog je potpis uskra─çen.

─îlan 64

(1) Zapisnik sastavljen u skladu s odredbama ─Źlana 62 ovog zakona jeste javna isprava. Zapisnik je dokaz o toku i sadr┼żaju radnje postupka i datih izjava, osim onih dijelova zapisnika na koje je saslu┼íano lice stavilo primjedbu da nisu pravilno sastavljeni.

(2) Dozvoljeno je osporavati i dokazivati neta─Źnost zapisnika.

─îlan 65

(1) Kad u upravnom ┼żalbenom postupku rje┼íava Apelaciona komisija, o vije─çanju i glasanju sastavlja se poseban zapisnik.

(2) U zapisnik o vije─çanju i glasanju upisuje se, pored podataka o sastavu Apelacione komisije, ozna─Źenje predmeta o kome je rije─Ź i kratak sadr┼żaj onoga ┼íto je rije┼íeno, kao i odvojena mi┼íljenja ako ih je bilo. Ovaj zapisnik potpisuju lice koje predsjedava Apelacionom komisijom i zapisni─Źar.

4. Razgledanje spisa i obavještavanje u toku postupka

─îlan 66

(1) Stranke imaju pravo da razgledaju spise predmeta i da o svom tro┼íku prepi┼íu potrebne spise, a organ je obavezan to omogu─çiti. Spisi se razgledaju i prepisuju pod nadzorom odre─Ĺenog slu┼żbenog lica.

(2) Pravo da razgleda spise i da o svom tro┼íku prepi┼íe pojedine spise ima i svako drugo lice koje u─Źini vjerovatnim svoj pravni interes za to.

(3) Zahtjev za razgledanje i prepisivanje spisa mo┼że se sastaviti i usmeno. Organ mo┼że tra┼żiti od lica iz stava 2 ovog ─Źlana da pismeno ili usmeno na zapisnik obrazlo┼żi postojanje svog pravnog interesa.

(4) Ne mogu se razgledati ni prepisivati: zapisnik o vije─çanju i glasanju, slu┼żbeni referati i nacrti rje┼íenja, kao ni drugi spisi koji se vode kao povjerljivi, ako bi se time mogla osujetiti svrha postupka, ili ako se to protivi pravnom interesu stranke ili tre─çih lica.

(5) Stranka i svako drugo lice koje u─Źini vjerovatnim svoj pravni interes u predmetu, kao i zainteresirani organi, imaju pravo da se obavje┼ítavaju o toku postupka.

(6) Protiv odbijanja zahtjeva iz odredaba ovog ─Źlana dopu┼ítena je posebna ┼żalba u roku od 48 sati i kad zaklju─Źak nije izdat pismeno. ┼Żalba se mo┼że izjaviti odmah.

V. DOSTAVLJANJE PISMENA

1. Na─Źin dostavljanja pismena

─îlan 67

(1) Dostavljanje pismena (poziva, rje┼íenja, zaklju─Źaka i drugih slu┼żbenih spisa) vr┼íi se, po pravilu, tako ┼íto se pismeno predaje licu kome je namijenjeno.

(2) Dostavljanje se vr┼íi i preko po┼íte ili ga vr┼íi organ preko svojih slu┼żbenih lica. Lice kome ima da se pismeno dostavi mo┼że biti pozvano radi prijema pismena samo izuzetno, kad to zahtijeva priroda ili zna─Źaj pismena koje se ima uru─Źiti, ako je takva dostava posebnim propisom predvi─Ĺena.

(3) Na─Źin dostavljanja odre─Ĺuje organ ─Źije se pismeno dostavlja u skladu s odredbama ovog zakona o dostavljanju pismena.

─îlan 68

(1) Dostavljanje se vrši samo radnim danom, i to danju.

(2) Organ ─Źije se pismeno ima dostaviti mo┼że, izuzetno, iz naro─Źito va┼żnih razloga odrediti da se dostavljanje izvr┼íi i u nedjelju ili drugi neradni dan ili na dan dr┼żavnog praznika.

(3) Dostavljanje po┼ítom mo┼że se vr┼íiti i u dane navedene u stavu 2 ovog ─Źlana.

─îlan 69

(1) Dostavljanje se vrši, po pravilu, u stanu ili na radnom mjestu gdje je zaposleno lice kome se dostavljanje ima izvršiti, a advokatu u njegovom advokatskom uredu.

(2) Dostavljanje se mo┼że izvr┼íiti i van prostorija navedenih u stavu 1 ovog ─Źlana, ako lice kome se dostavljanje vr┼íi pristane primiti pismeno koje se dostavlja, a ako tih prostorija nema, mo┼że se takvom licu izvr┼íiti dostavljanje gdje god se ono zatekne.

 

2. Obavezno li─Źno dostavljanje pismena

─îlan 70

(1) Dostavljanje se mora izvr┼íiti li─Źno licu kome je pismeno namijenjeno kad je takvo dostavljanje odre─Ĺeno ovim zakonom ili drugim propisom, kad od dana dostavljanja po─Źinje te─çi rok koji se po zakonu ne mo┼że produ┼żavati, ili kad to odredi organ koji je naredio dostavljanje. Smatra se da je izvr┼íeno li─Źno dostavljanje advokatu i predajom pismena licu zaposlenom u advokatskom uredu.

(2) Kad se lice kome se dostavljanje ima li─Źno izvr┼íiti ne zatekne u stanu, odnosno na radnom mjestu, ili se u advokatskom uredu ne zatekne ni lice koje je u njemu zaposleno, dostavlja─Ź ─çe se obavijestiti kad i na kojem mjestu ga mo┼że na─çi, pa ─çe mu kod neke od lica navedenih u ─Źlanu 71 ovog zakona ostaviti pismeno obavje┼ítenje da odre─Ĺeni dan i sat bude u svom stanu, odnosno na radnom mjestu, radi primanja pismena. Ako i poslije toga dostavlja─Ź ne zatekne lice kome se dostavljanje ima izvr┼íiti, dostavlja─Ź ─çe postupiti na na─Źin propisan u ─Źlanu 73 ovog zakona, i tada se smatra da je dostavljanje izvr┼íeno.

(3) Dostavljanjem pismena zakonskom zastupniku, opunomoćeniku ili opunomoćeniku za primanje pismena smatra se da je dostavljanje izvršeno samoj stranci.

3. Posredno dostavljanje pismena

─îlan 71

(1) Kad se lice kome se dostavljanje ima izvr┼íiti ne zatekne u svom stanu, dostavljanje se vr┼íi predajom pismena nekom od punoljetnih ─Źlanova njegovog doma─çinstva, a ako se ni oni ne zateknu u stanu, pismeno se mo┼że predati kom┼íiji, ako on na to pristane.

(2) Ako se dostavljanje vr┼íi na radnom mjestu licu kome se pismeno ima dostaviti, a to lice se tu ne zatekne, dostavljanje se mo┼że izvr┼íiti licu koje je na istom mjestu zaposleno, ako ono pristane da primi pismeno. Dostavljanje advokatu mo┼że se izvr┼íiti i predajom pismena licu zaposlenom u advokatskom uredu.

(3) Dostavljanje po st. 1 i 2 ovog ─Źlana ne mo┼że se izvr┼íiti licu koje u istom postupku u─Źestvuje sa suprotnim interesom.

─îlan 72

(1) Ako se utvrdi da je lice kome se dostavljanje ima izvr┼íiti odsutno i da mu lice navedeno u ─Źlanu 71 ovog zakona ne mo┼że pismeno na vrijeme predati, pismeno ─çe se vratiti organu koji ga je izdao, uz nazna─Źenje gdje se odsutno lice nalazi.

(2) Ako je boravi┼íte lica kome se dostavljanje ima izvr┼íiti i pored istra┼żivanja ostalo nepoznato, organ koji je izdao pismeno postavit ─çe tom licu privremenog zastupnika u smislu ─Źlana 41 ovog zakona i njemu ─çe predati pismeno.

─îlan 73

(1) Ako se dostavljanje ne mo┼że izvr┼íiti ni na na─Źin propisan u ─Źlanu 71 ovog zakona, a nije utvr─Ĺeno da je lice kome se dostavljanje ima izvr┼íiti odsutno, dostavlja─Ź ─çe vratiti pismeno organu koji je naredio dostavljanje, ili po┼íti Distrikta Br─Źko, ako se dostavljanje vr┼íi preko po┼íte. Na vratima stana lice kome se dostavljanje ima izvr┼íiti dostavlja─Ź ─çe pribiti pismeno saop─çenje u kojem je nazna─Źeno gdje se pismeno nalazi. Na saop─çenju i na samom pismenu koje se imalo dostaviti, dostavlja─Ź ─çe nazna─Źiti razlog ovakvog dostavljanja, kao i datum kad je saop─çenje u kojem je nazna─Źeno pribio na vrata, i staviti svoj potpis.

(2) Dostavljanje se smatra izvršenim kad je saopćenje pribijeno na vrata s tim da oštećenje ili uništenje ovog saopćenja izvršeno nakon pribijanja na vratima nema uticaja na valjanost dostavljanja.

(3) O dostavljanju izvr┼íenom na na─Źin propisan u stavu 1 ovog ─Źlana, obavijestit ─çe se organ koji je naredio dostavljanje.

4. Posebni slu─Źajevi dostavljanja pismena

a) Dostavljanje pismena zakonskom zastupniku i opunomo─çeniku

─îlan 74

(1) Dostavljanje zakonskom zastupniku ili opunomo─çeniku, ako ih stranka ima, vr┼íi se na na─Źin propisan u ─Źl. od 67 do 73 ovog zakona.

(2) Ako vi┼íe stranaka imaju zajedni─Źkog zakonskog zastupnika ili opunomo─çenika u istom predmetu, dostavljanje se za sve njih vr┼íi tom zakonskom zastupniku, odnosno opunomo─çeniku. Ako stranka ima vi┼íe opunomo─çenika, dovoljno je da se dostavljanje izvr┼íi samo jednom od njih.

b) Dostavljanje pismena opunomo─çeniku za primanje pismena

─îlan 75

(1) Stranka mo┼że ovlastiti odre─Ĺeno lice kome se imaju vr┼íiti sva dostavljanja za nju. Kad stranka pismeno obavijesti o tom ovla┼ítenju organ koji vodi postupak, taj organ je obavezan sva dostavljanja vr┼íiti ovom opunomo─çeniku (opunomo─çenik za primanje pismena).

(2) Opunomo─çenik za primanje pismena du┼żan je svaki akt bez odga─Ĺanja poslati stranci.

(3) Ako bi neposredno dostavljanje stranci, opunomo─çeniku ili zakonskom zastupniku znatno odugovla─Źilo postupak, slu┼żbeno lice koje vodi postupak mo┼że nalo┼żiti stranci da u vezi sa odre─Ĺenim predmetom, a u odre─Ĺenom roku postavi u sjedi┼ítu organa opunomo─çenika za primanje pismena. Ako stranka ne postupi po ovom nalogu, organ mo┼że postupiti shodno ─Źlanu 41 ovog zakona.

(4) Kad se stranka ili njen zakonski zastupnik nalaze u inostranstvu, a nemaju opunomo─çenika u Distriktu, pozvat ─çe se pri dostavljanju prvog pismena da u odre─Ĺenom roku postave opunomo─çenika ili opunomo─çenika za primanje pismena i upozorit ─çe se da ─çe im se, ako u ostavljenom roku ne postave opunomo─çenika, postaviti po slu┼żbenoj du┼żnosti opunomo─çenik za primanje pismena, odnosno privremeni zastupnik.

(5) Dostavljanjem pismena opunomoćeniku za primanje pismena smatra se da je dostavljanje izvršeno stranci kojoj je pismeno imalo biti dostavljeno.

─îlan 76

(1) Kad vi┼íe stranaka koje u postupku zajedni─Źki u─Źestvuju s istovjetnim zahtjevima nemaju zajedni─Źkog opunomo─çenika, du┼żne su pri prvoj radnji u postupku prijaviti organu zajedni─Źkog opunomo─çenika za primanje pismena, po mogu─çnosti takvog koji stanuje u Distriktu Br─Źko. Dok ne prijave zajedni─Źkog opunomo─çnika za primanje pismena, smatrat ─çe se za takvog opunomo─çnika ona stranka izme─Ĺu njih koja je na prvom zajedni─Źkom podnesku prva potpisana ili ozna─Źena. Ako se na takav na─Źin ne mo┼że odrediti opunomo─çenik, slu┼żbeno lice koje vodi postupak mo┼że odrediti za opunomo─çenika bilo koju od tih stranaka. Ako je broj stranaka velik ili su iz raznih mjesta, mogu stranke prijaviti, a i samo slu┼żbeno lice mo┼że odrediti i vi┼íe takvih opunomo─çnika i ozna─Źiti koju ─çe od stranaka svaki od njih zastupati.

(2) Zajedni─Źki opunomo─çenik za primanje pismena du┼żan je bez odga─Ĺanja obavijestiti sve stranke o pismenu koje je za njih primio i omogu─çiti im da pregledaju, prepi┼íu i ovjere pismeno koje, po pravilu, on treba da ─Źuva.

(3) U pismenu koje se dostavlja opunomo─çeniku za primanje pismena ozna─Źit ─çe se sva lica za koja se dostavljanje vr┼íi.

c) Dostavljanje pismena drugim organima, preduzećima (društvima), ustanovama i drugim pravnim licima

─îlan 77

(1) Dostavljanje pismena drugim organima, preduze─çima (dru┼ítvima), ustanovama i drugim pravnim licima vr┼íi se predajom pismena slu┼żbenom licu odnosno licu odre─Ĺenom za primanje pismena tih organa odnosno pravnih lica ako za pojedine slu─Źajeve nije druk─Źije propisano.

(2) Ako u postupku u─Źestvuju kao stranka organizacija iz ─Źlana 36 stavova 2 i 3 ovog zakona dostavljanje se vr┼íi predajom pismena licu koje su ─Źlanovi odredili za primanje pismena.

Ako dostavlja─Ź u toku radnog vremena ne na─Ĺe lice za primanje pismena, predaju pismena mo┼że izvr┼íiti ma kom licu zaposlenom u tom organu, odnosno u pravnom licu, koje se zatekne u njihovim prostorijama.

d) Dostavljanje pismena ostalim licima

─îlan 78

(1) Fizi─Źkim licima i pravnim licima u inostranstvu, kao i stranim dr┼żavama, me─Ĺunarodnim organizacijama i licima u Distriktu koja u┼żivaju diplomatski imunitet, dostavljanje pismena se obavlja preko organa nadle┼żnog za vanjske poslove Bosne i Hercegovine, ako me─Ĺunarodnim ugovorima nije druk─Źije odre─Ĺeno.

(2) Stanovniku Distrikta koji se nalazi u inostranstvu dostavljanje izvoda iz mati─Źnih knjiga, svjedod┼żbi, diploma, uvjerenja, potvrda i drugih pismena izdatih na zahtjev stranke mo┼że se obavljati neposredno. Dostavljanje ovih i drugih pismena mo┼że se obavljati i preko diplomatskih i konzularnih predstavni┼ítava Bosne i Hercegovine u inostranstvu.

(3) Pripadnicima Policije, licima zaposlenim u suhozemnom, rije─Źnom, pomorskom i zra─Źnom saobra─çaju dostavljanje pismena se mo┼że vr┼íiti i preko njihove komande, odnosno organa ili pravnog lica u kojima su zaposleni.

(4) Licima koja su lišena slobode dostavljanje pismena se vrši preko uprave ustanove u kojoj se nalaze.

e) Dostavljanje pismena javnim priop─çenjem

─îlan 79

Ako se radi o licu ili vi┼íe lica koja organu nisu poznata ili koja se ne mogu odrediti, dostavljanje pismena ─çe se izvr┼íiti javnim priop─çenjem na oglasnoj plo─Źi organa koji je pismeno izdao i objavljivanjem u sredstvima javnog informiranja. Smatra se da je dostavljanje pismena izvr┼íeno poslije isteka 15 dana od dana isticanja saop─çenja na oglasnoj plo─Źi odnosno od dana objavljivanja u sredstvima javnog informiranja, ako organ koji je pismeno izdao ne odredi du┼żi rok.

f) Odbijanje prijema pismena

─îlan 80

(1) Ako lice kome je pismeno upu─çeno, odnosno odrasli ─Źlan njegovog doma─çinstva bez zakonskog razloga odbije da primi pismeno, ili to u─Źini lice zaposleno u organu, preduze─çu (dru┼ítvu), ustanovi ili u drugom pravnom licu ili u advokatskom uredu, odnosno ako to u─Źini lica koje su za prijem pismena odredili naselje, grupa lica i dr., dostavlja─Ź ─çe pismeno ostaviti u stanu ili na radnom mjestu gdje je to lice zaposleno ili ─çe pismeno pribiti na vrata stana ili prostorije gdje je zaposleno.

(2) Kad je dostavljanje pismena izvr┼íeno na na─Źin predvi─Ĺen u stavu 1 ovog ─Źlana, dostavlja─Ź ─çe zabilje┼żiti na dostavnici datum, sat i razlog odbijanja prijema, kao i mjesto gdje je pismeno ostavio, i time se smatra da je dostavljanje izvr┼íeno.

g) Promjena stana

─îlan 81

(1) Kad stranka ili njen zakonski zastupnik u toku postupka promijene svoje prebivali┼íte ili stan, du┼żni su da o tome odmah obavijeste organ koji vodi postupak.

(2) Ako oni to ne u─Źine, a dostavlja─Ź i pored istra┼żivanja ne mo┼że saznati kuda su se odselili, organ ─çe odrediti da se sva daljnja dostavljanja pismena u postupku za tu stranku vr┼íe pribijanjem pismena na oglasnoj plo─Źi organa koji vodi postupak.

(3) Dostavljanje se smatra izvr┼íenim poslije isteka 15 dana od dana pribijanja pismena na oglasnoj plo─Źi organa koji vodi postupak.

(4) Kad opunomoćenik, odnosno opunomoćenik za primanje pismena u toku postupka promijeni svoje prebivalište ili stan, a ne obavijesti o tome organ koji vodi postupak, dostavljanje će se izvršiti kao da opunomoćenik nije ni postavljen.

5. Dostavnica

─îlan 82

(1) Dokaz za izvršeno dostavljanje pismena predstavlja potvrda o dostavljanju (dostavnica).

(2) Dostavnica sadr┼żi: naziv organa koji dostavlja, broj i datum, naziv pismena koje se dostavlja, ime stranke odnosno lice kojoj se pismeno dostavlja i njenu adresu.

(3) Na dostavnici se upisuje datum dostavljanja i potpisuju je primalac i dostavlja─Ź. Primalac ─çe na dostavnici sam slovima nazna─Źiti datum prijema.

(4) Ako je primalac nepismen ili ne mo┼że da se potpi┼íe, dostavlja─Ź ─çe na dostavnici nazna─Źiti njegovo ime i datum predaje i stavit ─çe napomenu za┼íto primalac nije stavio svoj potpis.

(5) Ako primalac odbije da potpi┼íe dostavnicu, dostavlja─Ź ─çe to zabilje┼żiti na dostavnici i ispisati slovima datum predaje, i time se smatra da je dostavljanje izvr┼íeno.

6. Greške u dostavljanju pismena

─îlan 83

(1) Ako pri dostavljanju pismena bude u─Źinjena gre┼íka koja se odnosi na datum dostavljanja ili licu kome je pismeno predato, organ o ─Źijem se pismenu radi du┼żan je sprovesti postupak radi utvr─Ĺivanja tih ─Źinjenica. Smatrat ─çe se da je dostavljanje izvr┼íeno onog datuma za koji se u postupku utvrdi da je lice kome je pismeno namijenjeno stvarno dobilo to pismeno.

(2) Ako je dostavnica nestala, izvr┼íeno dostavljanje pismena mo┼że se dokazivati i drugim sredstvima ┼íto se utvr─Ĺuje u postupku, u skladu s odredbom stava 1 ovog ─Źlana.

VI. ROKOVI

─îlan 84

(1) Za preduzimanje pojedinih radnji u postupku mogu biti odre─Ĺeni rokovi.

(2) Ako rokovi nisu odre─Ĺeni zakonom ili drugim propisom, odre─Ĺuje ih, s obzirom na okolnosti slu─Źaja, slu┼żbeno lice koje vodi postupak.

(3) Rok koji je odredilo slu┼żbeno lice koje vodi postupak, kao i rok odre─Ĺen propisima za koji je predvi─Ĺena mogu─çnost produ┼żenja, mo┼że se produ┼żiti na molbu zainteresiranog lica koja se podnese prije isteka roka ili tri dana po isteku roka, ako postoje opravdani razlozi za produ┼żenje, o ─Źemu se sa─Źinjava zapisnik.

─îlan 85

(1) Rokovi se odre─Ĺuju na dane, mjesece i godine.

(2) Kada je rok odre─Ĺen po danima, dan u koji je dostavljanje ili saop┼ítenje izvr┼íeno, odnosno u koji pada doga─Ĺaj od koga treba ra─Źunati trajanje roka, ne ura─Źunava se u rok, ve─ç se za po─Źetak roka uzima prvi naredni dan. Rok koji je odre─Ĺen po mjesecima, odnosno po godinama zavr┼íava se istekom onog dana, mjeseca, odnosno godine, koji po svom broju odgovara danu kad je dostavljanje ili saop┼ítenje izvr┼íeno, odnosno danu u koji pada doga─Ĺaj od koga se ra─Źuna trajanje roka. Ako nema tog dana u posljednjem mjesecu, rok isti─Źe posljednjeg dana tog mjeseca.

(3) Svr┼íetak roka mo┼że se ozna─Źiti i izvjesnim kalendarskim datumom.

─îlan 86

(1) Po─Źetak i tok rokova na spre─Źavaju neradni dani odnosno dani praznika.

(2) Ako posljednji dan roka pada u nedjelju ili na dan praznika, ili u neki drugi dan kad organ kod koga se radnja postupka ima preduzeti ne radi, rok isti─Źe istekom prvog narednog radnog dana.

─îlan 87

(1) Podnesak je podnesen u roku ako je prije nego što rok istekne stigao organu kome je imao biti predan.

(2) Kad je podnesak upu─çen po┼ítom preporu─Źeno ili telegrafski, dan predaje po┼íti smatra se danom predaje organu kome je upu─çen.

(3) Za lica koja su lišena slobode dan predaje podneska upravi ustanove u kojoj se ta lica nalaze smatra se danom predaje organu kome je upućen.

(4) Ako je nadle┼żni organ odredio dan kad ─çe se raspravljati o podnesku koji je stranka du┼żna da podnese, pa pozvao stranku da podnesak dostavi do odre─Ĺenog dana, organ je du┼żan uzeti u razmatranje podnesak koji je primljen prije po─Źetaka raspravljanja.

VII. POVRAT U PREĐAŠNJE STANJE

─îlan 88

(1) Stranci koja je iz opravdanih razloga propustila da u roku izvr┼íi neku radnju postupka, pa je usljed tog propu┼ítanja isklju─Źena od vr┼íenja ove radnje, dozvolit ─çe se, po njenom prijedlogu, povrat u pre─Ĺa┼ínje stanje.

(2) Na prijedlog stranke koja je propustila da u roku preda podnesak, dozvolit ─çe joj se povrat u pre─Ĺa┼ínje stanje i kad je ona iz neznanja ili o─Źiglednom oma┼íkom podnesak pravovremeno poslala po┼ítom ili neposredno predala nenadle┼żnom organu.

(3) Povrat u pre─Ĺa┼ínje stanje dozvolit ─çe se i u slu─Źaju kad je stranka o─Źiglednom oma┼íkom prekora─Źila rok, ali je podnesak ipak primljen od nadle┼żnog organa najkasnije za tri dana poslije isteka roka, ako bi stranka zbog zaka┼ínjenja izgubila neko pravo.

─îlan 89

(1) Stranka je du┼żna da u prijedlogu za povrat u pre─Ĺa┼ínje stanje iznese okolnosti zbog kojih je bila sprije─Źena da u roku izvr┼íi propu┼ítenu radnju i da te okolnosti u─Źini bar vjerovatnim.

(2) Prijedlog za povrat u pre─Ĺa┼ínje stanje ne mo┼że se zasnivati na okolnosti koju je organ ve─ç ranije ocijenio nedovoljnom za produ┼żenje roka ili za odga─Ĺanje rasprave.

(3) Ako se povrat u pre─Ĺa┼ínje stanje tra┼żi zbog toga ┼íto je propu┼íteno da se podnese kakav podnesak, prijedlogu treba prilo┼żiti i taj podnesak.

─îlan 90

(1) Prijedlog za povrat u pre─Ĺa┼ínje stanje podnosi se u roku od osam dana ra─Źunaju─çi od dana kada je prestao razlog koji je prouzrokovao propu┼ítanje, a ako je stranka tek kasnije saznala za propu┼ítanje, ra─Źuna se od dana kada je to saznala.

(2) Poslije isteka tri mjeseca od dana propu┼ítanja ne mo┼że se tra┼żiti povrat u pre─Ĺa┼ínje stanje.

(3) Ako se propusti rok iz stavova 1 i 2 ovog ─Źlana za tra┼żenje povrata, ne mo┼że se tra┼żiti povrat zbog propu┼ítanja ovog roka.

─îlan 91

(1) Prijedlog za povrat u pre─Ĺa┼ínje stanje podnosi se organu kod koga je trebalo izvr┼íiti propu┼ítenu radnju.

(2) O prijedlogu odlu─Źuje zaklju─Źkom organ kod koga je trebalo izvr┼íiti propu┼ítenu radnju.

(3) Nepravovremeno podnesen prijedlog odbacit ─çe se bez daljnjeg postupka.

(4) Ako su ─Źinjenice na kojima se prijedlog zasniva op─çepoznate, nadle┼żni organ mo┼że odlu─Źiti o prijedlogu bez izja┼ínjenja protivne stranke.

─îlan 92

(1) Protiv zaklju─Źka kojim se dozvoljava povrat u pre─Ĺa┼ínje stanje nije dopu┼ítena ┼żalba, osim ako je povrat dozvoljen po prijedlogu koji je nepravovremeno podnesen ili je nedopu┼íten.

(2) Protiv zaklju─Źka kojim je odbijen prijedlog za povrat u pre─Ĺa┼ínje stanje dopu┼ítena je posebna ┼żalba samo ako je zaklju─Źak donio prvostepeni organ.

(3) ┼Żalba nije dopu┼ítena protiv zaklju─Źka o prijedlogu za povrat u pre─Ĺa┼ínje stanje koje je donijela Apelaciona komisija.

(4) Protiv zaklju─Źka kojim je kao nepravovremen odba─Źen prijedlog za povrat u pre─Ĺa┼ínje stanje dopu┼ítena je posebna ┼żalba samo kad je zaklju─Źak donio prvostepeni organ.

─îlan 93

(1) Prijedlog za povrat u pre─Ĺa┼ínje stanje ne zaustavlja tok postupka, ali organ nadle┼żan za odlu─Źivanje o prijedlogu mo┼że privremeno prekinuti postupak dok zaklju─Źak o prijedlogu kojim je rije┼íeno o povratu ne postane kona─Źan.

(2) Kad je povrat u pre─Ĺa┼ínje stanje dozvoljen, postupak se vra─ça u ono stanje u kome se nalazilo prije propu┼ítanja, a poni┼ítavaju se sva rje┼íenja i zaklju─Źci koje je organ donio u vezi s propu┼ítanjem.

VIII. ODR┼ŻAVANJE REDA

─îlan 94

(1) Slu┼żbeno lice koje rukovodi radnjom postupka du┼żno je da se stara o odr┼żavanju reda u toku postupka.

(2) S tim ciljem slu┼żbeno lice je ovla┼íteno da opominje lica koja ometaju rad organa i da odre─Ĺuje mjere potrebne da se red odr┼żi o ─Źemu se u spisu sa─Źinjava slu┼żbena zabilje┼íka.

(3) Lice koje prisustvuje nekoj radnji postupka ne smije nositi oru┼żje ili opasno oru─Ĺe.

─îlan 95

(1) Lice koje i pored opomene ometa rad ili u─Źini nepristojnost pri vr┼íenju radnje postupka ili ne─çe da odlo┼żi opasno oru─Ĺe odnosno oru┼żje, mo┼że biti udaljeno. Lice koje u─Źestvuje u radnji postupka mo┼że biti udaljeno tek po┼íto je prethodno bilo opomenuto da ─çe biti udaljeno i po┼íto su joj bile predo─Źene pravne posljedice takve mjere. Udaljenje zbog naru┼íavanja reda ili zbog nepristojnosti, ili no┼íenja oru┼żja ili opasnog oru─Ĺa, izri─Źe slu┼żbeno lice koje rukovodi radnjom postupka.

(2) Ako na osnovu odredbe stava 1 ovog ─Źlana, bude udaljena stranka koja nema opunomo─çenika, ili ako je udaljen opunomo─çenik ─Źiji vlastodavac nije prisutan, slu┼żbeno lice koje rukovodi radnjom postupka pozvat ─çe lice koje se udaljava da postavi svog opunomo─çenika. Ako pozvano lice to ne u─Źini, slu┼żbeno lice mo┼że odgoditi radnju na tro┼íak lica koje je odbilo da postavi svog opunomo─çenika, a mo┼że mu i samo postaviti opunomo─çenika ako je to potrebno. Ovakav opunomo─çenik mo┼że zastupati samo u onoj radnji postupka s koje je stranka udaljena.

(3) O udaljenju iz stavova 1 i 2 ovog ─Źlana donosi se zaklju─Źak. Protiv zaklju─Źka donesenog po stavu 2 ovog ─Źlana mo┼że se izjaviti posebna ┼żalba.

─îlan 96

(1) Lice koje te┼że naru┼íi red ili u─Źini krupniju nepristojnost, mo┼że se pored udaljenja, kazniti nov─Źanom kaznom od 500 KM.

(2) Ova kazna ne isklju─Źuje krivi─Źnu, prekr┼íaj ili disciplinsku odgovornost.

(3) Kaznom iz stava 1 ovog ─Źlana mo┼że biti ka┼żnjeno i lice koje grubo povrijedi obi─Źaje pona┼íanja prema organu ili slu┼żbenom licu koje vodi postupak.

─îlan 97

(1) Nov─Źane kazne zbog radnji predvi─Ĺenih u ─Źlanu 96 stavu 1 ovog zakona izri─Źe slu┼żbeno lice koje rukovodi radnjom postupka, a zbog radnji predvi─Ĺenih u ─Źlanu 96 stavu 3 - organ koji vodi postupak.

(2) Protiv zaklju─Źka o kazni mo┼że se izjaviti posebna ┼żalba. ┼Żalba protiv zaklju─Źka o nov─Źanoj kazni zbog naru┼íavanja reda ne odga─Ĺa izvr┼íenje te kazne.

IX. TROŠKOVI POSTUPKA

1. Troškovi organa i stranaka

─îlan 98

(1) Izdaci u gotovom novcu kao ┼íto su: putni tro┼íkovi slu┼żbenih lica, izdaci za svjedoke, vje┼ítake, sudske tuma─Źe, uvi─Ĺaj, oglase i sli─Źno, a koji su nastali provo─Ĺenjem postupka po nekoj upravnoj stvari, padaju, po pravilu, na teret onoga koji je cio postupak pokrenuo.

(2) Kada lice koje u─Źestvuje u postupku prouzrokuje svojom krivicom ili obje┼í─çu tro┼íkove pojedinih radnji u postupku, du┼żno je da snosi te tro┼íkove.

(3) Kad je postupak koji je pokrenut po slu┼żbenoj du┼żnosti okon─Źan povoljno po stranku, tro┼íkove postupka snosi organ koji je postupak pokrenuo.

─îlan 99

(1) Svaka stranka, snosi po pravilu, sama svoje tro┼íkove prouzrokovane postupkom, kao ┼íto su: tro┼íkovi dola┼żenja, izgubljenog vremena, izdaci na takse, za pravno zastupanje i stru─Źno pomaganje.

(2) Kad u postupku u─Źestvuju dvije ili vi┼íe stranaka sa suprotnim interesima, stranka koja je izazvala postupak, a na ─Źiju ┼ítetu je postupak okon─Źan, du┼żna je da protivnoj stranci naknadi opravdane tro┼íkove koji su toj stranci nastali u─Źestvovanjem u postupku. Ako je u takvom slu─Źaju neka od stranaka djelimi─Źno uspjela sa svojim zahtjevom, ona je du┼żna da naknadi protivnoj stranci tro┼íkove srazmjerno dijelu svog zahtjeva s kojim nije uspjela. Stranka koja je obje┼í─çu prouzrokovala protivnoj stranci tro┼íkove u postupku du┼żna je da toj stranci te tro┼íkove naknadi.

(3) Tro┼íkovi za pravno zastupanje nakna─Ĺuju se samo u slu─Źajevima kad je takvo zastupanje bilo nu┼żno i opravdano.

(4) Tro┼íkove stranke ili drugog lica u postupku, prouzrokovane postupkom pokrenutim po slu┼żbenoj du┼żnosti ili javnom interesu, a koje stranka odnosno drugo lice u postupku nije prouzrokovalo svojim pona┼íanjem, snosi organ.

─îlan 100

Tro┼íkove postupka u vezi s izvr┼íenjem snosi izvr┼íenik. Ako se ovi tro┼íkovi od njega ne mogu naplatiti, snosi ih stranka po ─Źijem je prijedlogu izvr┼íenje izvr┼íeno.

─îlan 101

Ako se postupak pokre─çe po zahtjevu stranke, a sa sigurno┼í─çu se mo┼że predvidjeti da ─çe izazvati izdatke u gotovom novcu (tro┼íkovi uvi─Ĺaja, vje┼íta─Źenja, dolaska svjedoka i sl.), organ koji vodi postupak mo┼że zaklju─Źkom odrediti da stranka unaprijed polo┼żi potreban iznos za pokri─çe tih tro┼íkova. Ako stranka ne polo┼żi taj iznos u odre─Ĺenom roku, organ mo┼że odustati od izvo─Ĺenja tih dokaza ili obustaviti postupak osim ako se produ┼żenje postupka mora nastaviti zbog javnog interesa.

─îlan 102

(1) U rje┼íenju kojim se postupak zavr┼íava, organ koji donosi rje┼íenje odre─Ĺuje ko snosi tro┼íkove postupka, njihov iznos i kome se i u kom roku imaju isplatiti.

(2) U rješenju se mora posebno navesti da li će onaj koji snosi troškove imati da naknadi troškove drugoj stranci.

(3) Ako tro┼íkove postupka snosi vi┼íe lica, tro┼íkovi ─çe se izme─Ĺu njih razdijeliti na jednake dijelove, odnosno u odgovaraju─çoj srazmjeri.

(4) Ako organ u rje┼íenju ne odlu─Źi o tro┼íkovima, navest ─çe se da ─çe se o tro┼íkovima donijeti poseban zaklju─Źak.

─îlan 103

(1) Svjedoci, vje┼ítaci, tuma─Źi i slu┼żbeno lice imaju pravo na naknadu tro┼íkova putovanja i izdataka izazvanih boravljenjem u mjestu radi izvr┼íenja tih radnji, s tim da tim licima pripada i naknada izgubljene zarade, ako za to vrijeme ne ostvaruju zaradu na osnovu radnog odnosa u drugom organu ili pravnom licu ili drugom licu, odnosno instituciji u kojima su zaposlena. Pored naknade, vje┼ítaci i tuma─Źi imaju pravo i na posebnu nagradu.

(2) Svjedoci, vje┼ítaci i tuma─Źi du┼żni su postaviti zahtjev za naknadu odnosno nagradu pri saslu┼íanju, tuma─Źenju odnosno davanju vje┼ítakovog mi┼íljenja. U protivnom, gube to pravo. Slu┼żbeno lice koje vodi postupak du┼żno je da o ovome obavijesti (upozori) potsjeti svjedoka, vje┼ítaka ili tuma─Źa.

(3) Iznos naknada mo┼że utvrditi posebnim zaklju─Źkom organ koji vodi postupak, odre─Ĺuju─çi ko je du┼żan da ih plati i u kom roku. Protiv ovog zaklju─Źka dopu┼ítena je posebna ┼żalba. Ovaj zaklju─Źak predstavlja osnov za izvr┼íenje.

─îlan 104

(1) Posebnim propisima reguli┼íu se: naknade tro┼íkova, izdataka i izgubljene zarade svjedocima, vje┼ítacima i tuma─Źima, odnosno posebne nagrade vje┼ítacima i svjedocima, na─Źin naplate i isplate tih naknada i nagrada kao i oslobo─Ĺenje od pla─çanja tro┼íkova, kada tro┼íkovi treba da se isplate od strane organa Distrikta. Ove propise donosi Vlada Distrikta na prijedlog ┼íefa Odjeljenja za stru─Źne i administrativne poslove.

2. Osloba─Ĺanje od pla─çanja tro┼íkova

─îlan 105

(1) Organ koji vodi postupak mo┼że osloboditi stranku od sno┼íenja tro┼íkova u cijelosti ili djelomi─Źno, ako utvrdi da ona ne mo┼że podnijeti tro┼íkove bez ┼ítete po nu┼żno izdr┼żavanje svoje porodice. Organ donosi zaklju─Źak o tome po prijedlogu stranke, na osnovu uvjerenja o njenom imovnom stanju koje izdaje nadle┼żni organ.

(2) Osloba─Ĺanje od sno┼íenja tro┼íkova odnosi se na osloba─Ĺanje od taksa, izdataka organa koji vodi postupak, kao ┼íto su putni tro┼íkovi slu┼żbenih lica, izdaci za svjedoke, vje┼ítake, tuma─Źe, uvi─Ĺaj, oglase i sli─Źno, kao i na osloba─Ĺanje od polaganja osiguranja za tro┼íkove.

(3) Strani dr┼żavljani oslobodit ─çe se sno┼íenja tro┼íkova samo pod uslovom reciprociteta. U slu─Źaju sumnje o postojanju reciprociteta, obja┼ínjenje daje organ nadle┼żan za vanjske poslove Bosne i Hercegovine. Za tra┼żenje obja┼ínjenja va┼że odredbe ─Źlana 28 ovog zakona.

─îlan 106

Organ koji vodi postupak mo┼że u toku postupka ukinuti zaklju─Źak o osloba─Ĺanju od sno┼íenja tro┼íkova ako utvrdi da vi┼íe ne postoje razlozi zbog kojih je stranka bila oslobo─Ĺena sno┼íenja tro┼íkova.

─îlan 107

Protiv zaklju─Źka kojim se odbija zahtjev stranke za osloba─Ĺanje sno┼íenja tro┼íkova kao i protiv zaklju─Źka iz ─Źlana 106 ovog zakona, stranka mo┼że izjaviti ┼żalbu.

DRUGI DIO PRVOSTEPENI POSTUPAK

 

X. POKRETANJE POSTUPKA I ZAHTJEVI STRANAKA

1. Pokretanje postupka

─îlan 108

Upravni postupak pokre─çe nadle┼żni organ po slu┼żbenoj du┼żnosti ili povodom zahtjeva stranke.

─îlan 109

(1) Nadle┼żni organ ─çe pokrenuti postupak po slu┼żbenoj du┼żnosti kad to odre─Ĺuje zakon ili na zakonu zasnovan propis ili kad utvrdi ili sazna da, s obzirom na postoje─çe ─Źinjeni─Źno stanje treba, radi za┼ítite javnog interesa, pokrenuti upravni postupak.

(2) Pri pokretanju upravnog postupka po slu┼żbenoj du┼żnosti nadle┼żni organ uzima u obzir i eventualne predstavke gra─Ĺana i pravnih lica i upozorenja drugih organa.

─îlan 110

(1) Upravni postupak je pokrenut ─Źim je nadle┼żni organ izvr┼íio ma koju radnju radi vo─Ĺenja postupka.

(2) Ako nadle┼żni organ povodom stavljenog zahtjeva stranke na─Ĺe da po va┼że─çim propisima nema uslova za pokretanje postupka, donijet ─çe zaklju─Źak kojim se odbija pokretanje postupka.

(3) Protiv zaklju─Źka iz prethodnog stava mo┼że se izjaviti ┼żalba, osim ako je zaklju─Źak donio drugostepeni organ.

─îlan 111

U stvarima u kojima je po zakonu ili po prirodi stvari za pokretanje i vo─Ĺenje upravnog postupka potreban zahtjev stranke, nadle┼żni organ mo┼że pokrenuti i voditi postupak samo ako postoji takav zahtjev.

2. Spajanje stvari u jedan postupak

─îlan 112

(1) Ako se prava ili obaveze stranaka zasnivaju na istom ili sli─Źnom ─Źinjeni─Źnom stanju i na istom pravnom osnovu i ako je organ koji vodi postupak u pogledu svih predmeta stvarno nadle┼żan, mo┼że se pokrenuti i voditi jedan postupak i onda kad je rije─Ź o pravima i obavezama vi┼íe stranaka.

(2) Pod istim uslovima, jedna ili vi┼íe stranaka mogu u jednom postupku ostvarivati i vi┼íe razli─Źitih zahtjeva.

(3) O vo─Ĺenju jednog postupka u ovakvim slu─Źajevima nadle┼żni organ ─çe donijeti poseban zaklju─Źak, protiv koga se mo┼że izjaviti ┼żalba, osim ako je zaklju─Źak donijela Apelaciona komisija.

─îlan 113

Nadle┼żni organ mo┼że javnim priop─çenjem pokrenuti upravni postupak prema ve─çem broju lica koja organu nisu poznate ili se ne mogu odrediti, a koje u postupku mogu imati polo┼żaj stranke, ako je rije─Ź o bitno istom zahtjevu prema svim tim licima.

─îlan 114

(1) Kada se u smislu ─Źlana 112 ovog zakona vodi jedan postupak ili je postupak pokrenut javnim priop─çenjem u smislu ─Źlana 113 ovog zakona, svaka stranka istupa u postupku samostalno.

(2) U zaklju─Źcima kojima se u takvom postupku preduzimaju izvjesne mjere prema strankama, mora se odrediti koja se od tih mjera odnosi na koju od stranaka, osim ako je rije─Ź o strankama koje u postupku zajedni─Źki u─Źestvuju s istovjetnim zahtjevima, ili ako zakonom nije druk─Źije propisano.

3. Izmjena zahtjeva

─îlan 115

(1) Po┼íto je postupak pokrenut, stranka mo┼że do dono┼íenja rje┼íenja u prvom stupnju pro┼íiriti stavljeni zahtjev, ili umjesto ranijeg zahtjeva staviti drugi, bez obzira na to da li se pro┼íireni ili izmijenjeni zahtjev zasniva na istom pravnom osnovu, pod uslovom da se takav zahtjev zasniva na bitno istom ─Źinjeni─Źnom stanju.

(2) Ako organ koji vodi postupak ne dozvoli pro┼íirenje ili izmjenu zahtjeva, donijet ─çe o tome zaklju─Źak. Protiv takvog zaklju─Źka dopu┼ítena je posebna ┼żalba.

4. Odustanak od zahtjeva

─îlan 116

(1) Stranka mo┼że odustati od svog zahtjeva u toku cijelog postupka.

(2) Kad je postupak pokrenut povodom zahtjeva stranke, a stranka odustane od svog zahtjeva, organ koji vodi postupak donijet ─çe zaklju─Źak kojim se postupak obustavlja. O tome ─çe biti obavije┼ítena protivna stranka, ako je ima.

(3) Ako je daljnje vo─Ĺenje postupka potrebno u javnom interesu ili ako to zahtijeva protivna stranka, nadle┼żni organ ─çe produ┼żiti vo─Ĺenje postupka.

(4) Kada je postupak pokrenut po slu┼żbenoj du┼żnosti, organ mo┼że obustaviti postupak. Ako je postupak u istoj stvari mogao biti pokrenut i po zahtjevu stranke, postupak ─çe se nastaviti, ako stranka to zahtijeva.

(5) Protiv zaklju─Źka kojim se obustavlja postupak dozvoljena je posebna ┼żalba.

─îlan 117

(1) Stranka odustaje od svog zahtjeva podno┼íenjem pismene izjave koju daje organu koji vodi postupak ili usmeno na zapisnik. Dok organ koji vodi postupak ne donese zaklju─Źak o obustavljanju postupka i ne dostavi ga stranci, stranka mo┼że opozvati svoj odustanak od zahtjeva.

(2) Pojedina radnja ili propu┼ítanje stranke mo┼że se smatrati njenim odustankom od zahtjeva samo kad je to zakonom odre─Ĺeno.

(3) Ako je stranka odustala od svog zahtjeva poslije dono┼íenja prvostepenog rje┼íenja, a prije isteka roka za ┼żalbu, zaklju─Źkom o obustavi postupka poni┼ítava se prvostepeno rje┼íenje, ako je njime zahtjev stranke bio pozitivno ili djelimi─Źno pozitivno rije┼íen. Ako je stranka odustala od svog zahtjeva poslije izostavljene ┼żalbe, a prije nego ┼íto joj je dostavljeno rje┼íenje doneseno povodom ┼żalbe, zaklju─Źkom o obustavi postupka poni┼ítava se prvostepeno rje┼íenje kojim je zahtjev stranke bio usvojen, bilo u cijelosti bilo djelomi─Źno, ako je stranka u cijelosti odustala od svog zahtjeva.

─îlan 118

Stranka koja je odustala od zahtjeva du┼żna je da snosi sve tro┼íkove koji su nastali do obustavljanja postupka, osim ako posebnim propisima nije druga─Źije propisano.

5. Poravnanje

─îlan 119

(1) Ako u postupku u─Źestvuju dvije ili vi┼íe stranaka sa suprotnim zahtjevima, slu┼żbeno lice koje vodi postupak nastojat ─çe u toku cijelog postupka da se stranke poravnaju, potpuno ili bar u pojedinim spornim ta─Źkama.

(2) Poravnanje mora biti uvijek jasno i odre─Ĺeno, i ne smije biti na ┼ítetu javnog interesa, javnog morala ili pravnog interesa tre─çih lica. Slu┼żbeno lice koje vodi postupak mora na to paziti po slu┼żbenoj du┼żnosti. Ako se utvrdi da bi poravnanje bilo na ┼ítetu javnog interesa, javnog morala ili pravnog interesa tre─çih lica, organ koji vodi postupak ne─çe prihvatiti da se zaklju─Źi poravnanje, i o tome ─çe donijeti poseban zaklju─Źak.

(3) Poravnanje se upisuje u zapisnik. Poravnanje je zaklju─Źeno kad stranke poslije pro─Źitanog zapisnika o poravnanju potpi┼íu zapisnik. Ovjeren prepis zapisnika predat ─çe se strankama ako ga tra┼że.

(4) Poravnanje ima snagu izvršnog rješenja donesenog u upravnom postupku.

(5) Organ pred kojim je zaklju─Źeno poravnanje donijet ─çe zaklju─Źak kojim ─çe prema potrebi postupak obustaviti u cijelosti ili djelimi─Źno.

(6) Ako zaklju─Źak o obustavljanju odnosno o nastavljanju postupka nije u skladu sa zaklju─Źenim poravnanjem, protiv zaklju─Źka je dopu┼ítena posebna ┼żalba.

XI. POSTUPAK DO DONOŠENJA RJEŠENJA

 

A) OP─ćA NA─îELA

1. Zajedni─Źke odredbe

─îlan 120

(1) Prije dono┼íenja rje┼íenja imaju se utvrditi sve ─Źinjenice i okolnosti koje su zna─Źajne za rje┼íenje i strankama omogu─çiti da ostvare i za┼ítite svoja prava i pravne interese, o ─Źemu se stara slu┼żbeno lice koje vodi postupak.

(2) Ovo se mo┼że izvr┼íiti u skra─çenom postupku, ili u posebnom ispitnom postupku.

─îlan 121

(1) Slu┼żbeno lice koja vodi postupak mo┼że u toku cijelog postupka upotpunjavati ─Źinjeni─Źno stanje i izvoditi dokaze i o onim ─Źinjenicama koje ranije u postupku nisu bile iznesene ili jo┼í nisu utvr─Ĺene.

(2) Slu┼żbeno lice koje vodi postupak naredit ─çe po slu┼żbenoj du┼żnosti izvo─Ĺenje svakog dokaza ako utvrdi da je to potrebno radi razja┼ínjenja stvari.

(3) Slu┼żbeno lice koje vodi postupak du┼żnao je pribaviti po slu┼żbenoj du┼żnosti podatke o ─Źinjenicama o kojima slu┼żbenu evidenciju vodi organ nadle┼żan za rje┼íavanje. Na isti na─Źin postupit ─çe slu┼żbeno lice u pogledu ─Źinjenica o kojima slu┼żbenu evidenciju vodi drugi organ, odnosno preduze─çe (dru┼ítvo), ustanova ili drugo pravno lice u Distriktu.

─îlan 122

(1) ─îinjeni─Źno stanje na kome zasniva svoj zahtjev stranka je du┼żna da iznese ta─Źno, istinito i odre─Ĺeno.

(2) Ako nije rije─Ź o ─Źinjenicama koje su op─çepoznate, stranka je du┼żna da za svoje navode ponudi dokaze i da ih po mogu─çnosti podnese. Ako sama stranka tako ne postupi, slu┼żbeno lice koje vodi postupak pozvat ─çe je da to u─Źini. Od stranke se ne─çe tra┼żiti da pribavi i podnese dokaze koje br┼że i lak┼íe mo┼że pribaviti organ koji vodi postupak, niti da podnosi takva uvjerenja koja organi nisu du┼żni izdavati po ─Źlanu 157 ovog zakona.

(3) Ako stranka nije naknadno u odre─Ĺenom roku podnijela dokaze, organ ne mo┼że zbog toga odbaciti zahtjev kao da nije podnesen, nego je du┼żan da nastavi postupak u skladu s pravilima postupka i prema materijalnom propisu, rije┼íi upravnu stvar.

─îlan 123

(1) Stranka u toku postupka daje svoju izjavu, po pravilu, usmeno, a mo┼że je dati i pismeno.

(2) Kad je rije─Ź o slo┼żenoj stvari ili kad su potrebna op┼íirnija stru─Źna obja┼ínjenja, slu┼żbeno lice koje vodi postupak mo┼że nalo┼żiti stranci da podnese pismenu izjavu, odre─Ĺuju─çi joj dovoljan rok za to. U takvom slu─Źaju i stranka ima pravo da tra┼żi da joj se dopusti davanje pismene izjave za to.

(3) Ako je stranci nalo┼żeno ili dopu┼íteno da podnese pismenu izjavu, ne mo┼że joj se usljed toga oduzeti pravo da svoju izjavu da usmeno.

─îlan 124

Ako se u toku postupka pojavi lice koje do tada nije u─Źestvovalo u postupku kao stranka, pa zahtijeva da u─Źestvuje u postupku kao stranka, slu┼żbeno lice koje vodi postupak ispitat ─çe njegovo pravo da bude stranka i o tome ─çe donijeti zaklju─Źak. Protiv zaklju─Źka kojim se ne priznaje to svojstvo dopu┼ítena je posebna ┼żalba.

─îlan 125

Slu┼żbeno lice koje vodi postupak du┼żno je da, po potrebi, upozori stranku na njena prava u postupku i da joj ukazuje na pravne posljedice njenih radnji ili propu┼ítanja u postupku.

2. Skra─çeni postupak

─îlan 126

(1) Organ mo┼że po skra─çenom postupku rije┼íiti stvar neposredno:

1) ako je stranka u svom zahtjevu navela ─Źinjenice ili podnijela dokaze na osnovu kojih se mo┼że utvrditi stanje stvari, ili ako se to stanje mo┼że utvrditi na osnovu op─çepoznatih ─Źinjenica koje su organu poznate;

2) ako se stanje stvari mo┼że utvrditi na osnovu slu┼żbenih podataka kojima organ raspola┼że a nije potrebno posebno saslu┼íanje stranke radi za┼ítite njenih prava, odnosno pravnih interesa;

3) u slu─Źaju kad je propisom predvi─Ĺeno da se stvar mo┼że rije┼íiti na osnovu ─Źinjenica ili okolnosti koje nisu potpuno dokazane ili se dokazima samo posredno utvr─Ĺuju, ali su ─Źinjenice ili okolnosti u─Źinjene vjerovatnim, a iz svih okolnosti proizilazi da se zahtjevu stranke ima udovoljiti;

4) kad je rije─Ź o preduzimanju u javnom interesu hitnih mjera koje se ne mogu odga─Ĺati, a ─Źinjenice na kojima rje┼íenje treba da bude zasnovano su utvr─Ĺene ili bar u─Źinjene vjerovatnim.

(2) Rje┼íenja iz ta─Źaka 1 i 2 stava 1 ovog ─Źlana mogu se izra─Ĺivati ra─Źunarima.

3. Poseban ispitni postupak

─îlan 127

(1) Poseban ispitni postupak se provodi kad je to potrebno radi utvr─Ĺivanja ─Źinjenica i okolnosti koje su zna─Źajne za razja┼ínjenje stvari ili radi davanja strankama mogu─çnosti da ostvare i za┼ítite svoja prava i pravne interese.

(2) Slu┼żbeno lice koje vodi postupak, odre─Ĺuje tok ispitnog postupka, pridr┼żavaju─çi se odredaba ovog zakona i propisa koji se odnose na stvar o kojoj je rije─Ź.

(3) U ovim granicama slu┼żbeno lice koje vodi postupak naro─Źito: odre─Ĺuje koje se radnje u postupku imaju izvr┼íiti i izdaje nare─Ĺenja za njihovo izvr┼íenje, odre─Ĺuje red kojim ─çe se pojedine radnje vr┼íiti i rokove u kojima ─çe se izvr┼íiti, ako oni nisu propisani zakonom; odre─Ĺuje usmene rasprave i saslu┼íanja, kao i sve ┼íto je potrebno za njihovo odr┼żavanje; odlu─Źuje koji se dokazi imaju izvesti i kojim dokaznim sredstvima i odlu─Źuje o svim prijedlozima i izjavama.

(4) Slu┼żbeno lice koje vodi postupak odlu─Źuje da li ─çe se raspravljanje i dokazivanje vr┼íiti odvojeno o pojedinim spornim pitanjima ili zajedno za cio predmet.

─îlan 128

(1) Stranka ima pravo da u─Źestvuje u ispitnom postupku i, radi ostvarenja cilja postupka, da daje potrebne podatke i brani svoja prava i zakonom za┼íti─çene interese, a slu┼żbeno lice je obavezno to omogu─çiti.

(2) Stranka mo┼że iznositi ─Źinjenice koje mogu uticati na rje┼íenje stvari i pobijati ta─Źnost navoda koji se ne sla┼żu s njenim navodima. Stranka ima pravo da sve do dono┼íenja rje┼íenja dopunjuje i obja┼ínjava svoja tvr─Ĺenja, a ako to u─Źini poslije odr┼żane usmene rasprave, du┼żna je da opravda zbog ─Źega to nije u─Źinila na raspravi.

(3) Slu┼żbeno lice koje vodi postupak du┼żno je da pru┼żi mogu─çnost stranci: da se izjasni o svim okolnostima i ─Źinjenicama koje su iznesene u ispitnom postupku, o prijedlozima i ponu─Ĺenim dokazima, da u─Źestvuje u izvo─Ĺenju dokaza i da postavlja pitanja drugim strankama, svjedocima i vje┼ítacima preko slu┼żbenog lica koje vodi postupak, a s njenom dozvolom i neposredno, kao i da se upozna s rezultatom izvo─Ĺenja i da se o tome izjasni. Nadle┼żni organ ne mo┼że donijeti rje┼íenje prije nego ┼íto se stranci pru┼żi mogu─çnost da se izjasni o ─Źinjenicama i okolnostima na kojima treba da se zasniva rje┼íenje a o kojima stranci nije bila data mogu─çnost da se izjasni.

4. Prethodno pitanje

─îlan 129

(1) Ako organ koji vodi postupak nai─Ĺe na pitanje bez ─Źijeg se rje┼íenja ne mo┼że rije┼íiti sama stvar, a to pitanje ─Źini samostalnu pravnu cjelinu za ─Źije je rje┼íenje nadle┼żan sud ili neki drugi organ (prethodno pitanje), on mo┼że, pod uslovima iz ovog zakona, sam raspraviti to pitanje ili postupak prekinuti dok nadle┼żni organ to pitanje ne rije┼íi. O prekidu postupka donosi se zaklju─Źak, protiv kog je dopu┼ítena posebna ┼żalba, osim ako je zaklju─Źak donijela Apelaciona komisija.

(2) Ako je organ raspravio prethodno pitanje, rješenje takvog pitanja ima pravno djelovanje samo u stvari u kojoj je to pitanje riješeno.

(3) U pitanju postojanja krivi─Źnog djela i krivi─Źne odgovornosti u─Źinioca, organ koji vodi postupak vezan je pravosna┼żnom presudom suda.

─îlan 130

(1) Organ koji vodi postupak mora prekinuti postupak kad se prethodno pitanje odnosi na postojanje krivi─Źnog djela, postojanje braka, utvr─Ĺivanje o─Źinstva, ili kad je to zakonom odre─Ĺeno.

(2) Kada se prethodno pitanje odnosi na krivi─Źno djelo, a nema mogu─çnosti za krivi─Źno gonjenje, organ koji vodi postupak raspravit ─çe i to pitanje.

─îlan 131

U slu─Źaju kada se zbog prethodnog pitanja ne mora prekinuti postupak po ─Źlanu 130 stavu 2 ovog zakona, organ koji vodi postupak mo┼że sam uzeti u pretres prethodno pitanje i raspraviti ga kao sastavni dio stvari i na toj osnovi rije┼íiti samu stvar.

─îlan 132

(1) Ako organ koji vodi upravni postupak ne uzme prethodno pitanje u pretres u smislu ─Źlana 131 ovog zakona, a postupak za rje┼íenje prethodnog pitanja koji se mo┼że voditi samo po slu┼żbenoj du┼żnosti jo┼í nije pokrenut kod nadle┼żnog organa, on ─çe tra┼żiti da nadle┼żni organ pokrene postupak po tom pitanju.

(2) U stvari u kojoj se postupak za rje┼íenje prethodnog pitanja pokre─çe povodom zahtjeva stranke organ koji vodi upravni postupak mo┼że zaklju─Źkom nalo┼żiti jednoj od stranaka da radi rje┼íenja prethodnog pitanja tra┼żi od nadle┼żnog organa pokretanje postupka, odre─Ĺuju─çi joj rok u kom je du┼żna da to u─Źini, i da mu o podnesenom tra┼żenju podnese dokaz. Pritom ─çe organ koji vodi upravni postupak upozoriti stranku na posljedice propu┼ítanja. Rok za tra┼żenje pokretanja postupka za rje┼íenje prethodnog pitanja po─Źinje te─çi od dana kona─Źnosti zaklju─Źka.

(3) Ako stranka ne podnese u odre─Ĺenom roku dokaz da je od nadle┼żnog organa tra┼żila pokretanje postupka o prethodnom pitanju, smatrat ─çe se da je stranka koja je postavila zahtjev odustala od njega, a organ koji vodi upravni postupak obustavit ─çe postupak. Ako to nije u─Źinila protivna stranka, organ ─çe nastaviti postupak i sam ─çe raspraviti prethodno pitanje.

(4) Protiv zaklju─Źka donesenog po stavu 2 ovog ─Źlana, dopu┼ítena je posebna ┼żalba.

─îlan 133

(1) Postupak prekinut zbog rje┼íavanja prethodnog pitanja kod nadle┼żnog organa nastavit ─çe se po┼íto rje┼íenje doneseno o tom pitanju postane kona─Źno.

(2) Postupak se mo┼że nastaviti po slu┼żbenoj du┼żnosti i u slu─Źaju kada se ocijeni da nema razloga da se ─Źeka na kona─Źno rje┼íenje prethodnog pitanja kod nadle┼żnog organa, osim u slu─Źaju iz stava 1 ─Źlana 130 ovog zakona.

5. Usmena rasprava

─îlan 134

Slu┼żbeno lice koje vodi postupak odre─Ĺuje, na svoju inicijativu ili na prijedlog stranke, usmenu raspravu u svakom slu─Źaju kad je to korisno za razja┼ínjenje stvari, a mora je odrediti:

1) u stvarima u kojima u─Źestvuju dvije ili vi┼íe stranaka s protivnim interesima, ili

2) kad se ima izvr┼íiti uvi─Ĺaj ili saslu┼íanje svjedoka ili vje┼ítaka.

─îlan 135

(1) Usmena rasprava je javna.

(2) Slu┼żbeno lice koje vodi postupak mo┼że isklju─Źiti javnost za cijelu usmenu raspravu ili samo za jedan njen dio:

1) ako to zahtijevaju razlozi morala ili javne sigurnosti,

2) ako postoji ozbiljna i neposredna opasnost ometanja usmene rasprave,

3) ako treba da se raspravlja o odnosima u nekoj porodici,

4) ako treba da se raspravlja o okolnostima koje predstavljaju slu┼żbenu, poslovnu, profesionalnu, nau─Źnu ili umjetni─Źku tajnu.

(3) Prijedlog za isklju─Źenje javnosti mo┼że podnijeti i zainteresirano lice.

(4) O isklju─Źenju javnosti donosi se zaklju─Źak koji mora biti obrazlo┼żen i javno objavljen.

(5) Pri priop─çavanju rje┼íenja javnost se ne mo┼że isklju─Źiti.

─îlan 136

(1) Isklju─Źenje javnosti ne odnosi se na stranke, njihove pomo─çnike i stru─Źne pomaga─Źe.

(2) Slu┼żbeno lice koje vodi postupak mo┼że dopustiti da usmenoj raspravi s koje je javnost isklju─Źena prisustvuju pojedina slu┼żbena lica, nau─Źni i javni radnici, ako je to od interesa za njihovu slu┼żbu, odnosno nau─Źni rad. Slu┼żbeno lice koje vodi postupak upozorit ─çe ova lica da su du┼żna da ─Źuvaju kao tajnu ono ┼íto budu na raspravi saznala.

─îlan 137

(1) Organ koji vodi postupak du┼żan je da preduzima sve ┼íto je potrebno da se usmena rasprava obavi bez prekida i bez odugovla─Źenja i po mogu─çnosti bez prekidanja.

(2) Licima koja se pozivaju na usmenu raspravu mora se ostaviti dovoljno vremena da se pripreme za raspravu i da na nju do─Ĺu na vrijeme i bez vanrednih tro┼íkova. Pozvanim licima ostavit ─çe se, po pravilu, osam dana od dostavljanja poziva do dana rasprave.

─îlan 138

Kad je za raspravljanje na usmenoj raspravi, potrebno izvr┼íiti uvid u odre─Ĺene planove, spise ili druge predmete, i ove spise treba staviti na uvid pozvanim licima istovremeno s odre─Ĺivanjem rasprave, a u pozivu nazna─Źiti vrijeme i mjesto, kad i gdje se oni mogu razgledati.

─îlan 139

(1) Organ koji vodi postupak du┼żan je da i javno objavi odre─Ĺivanje usmene rasprave: kad postoji opasnost da se pojedina─Źni pozivi ne─çe mo─çi na vrijeme dostaviti, kad postoji vjerovatno─ça da ima zainteresiranih lica koja se jo┼í nisu pojavila kao stranke, ili kad to nala┼żu drugi sli─Źni razlozi.

(2) Javna objava usmene rasprave treba da sadr┼żi sve podatke koji moraju biti navedeni u pojedina─Źnom pozivu, kao i poziv da na raspravu do─Ĺe svako ko smatra da se stvar ti─Źe njegovih pravno za┼íti─çenih interesa. Ova objava priop─çava se na na─Źin propisan ─Źlanom 78 ovog zakona.

─îlan 140

Usmena rasprava odr┼żat ─çe se, po pravilu, u sjedi┼ítu organa koji vodi postupak. Ako je potreban uvi─Ĺaj u mjestu van sjedi┼íta tog organa, usmena rasprava se mo┼że odr┼żati na mjestu uvi─Ĺaja. Organ koji vodi postupak mo┼że odrediti za usmenu raspravu i drugo mjesto kad je to potrebno radi znatnog smanjenja tro┼íkova i radi temeljnijeg, br┼żeg ili jednostavnijeg raspravljanja stvari.

─îlan 141

(1) Slu┼żbeno lice koje vodi postupak du┼żno je da na po─Źetku usmene rasprave utvrdi koja su od pozvanih lica prisutna, a za odsutne da provjeri da li su im pozivi pravilno dostavljeni.

(2) Ako neka od stranaka koja jo┼í nije saslu┼íana nije do┼íla na raspravu, a nije utvr─Ĺeno da joj je poziv pravilno dostavljen, slu┼żbeno lice koje vodi postupak odgodit ─çe raspravu, osim u slu─Źaju kad je usmena rasprava na vrijeme objavljena javnom objavom.

(3) Ako na usmenu raspravu ne do─Ĺe stranka po ─Źijem je zahtjevu postupak pokrenut, mada je uredno pozvana, a iz cjelokupnog stanja stvari se mo┼że pretpostaviti da je stranka zahtjev povukla, slu┼żbeno lice koje vodi postupak obustavit ─çe postupak. Protiv zaklju─Źka o tome dopu┼ítena je posebna ┼żalba. Ako se ne mo┼że pretpostaviti da je stranka sama povukla zahtjev, ili ako bi se postupak imao nastaviti po slu┼żbenoj du┼żnosti, u interesu javnosti slu┼żbeno lice ─çe, prema okolnostima slu─Źaja, provesti raspravu bez tog lica ili ─çe je odgoditi.

(4) Ako stranka protiv koje je pokrenut postupak neopravdano izostane mada je uredno pozvana, slu┼żbeno lice koje vodi postupak mo┼że provesti raspravu i bez nje, a mo┼że na njen tro┼íak i odgoditi usmenu raspravu, ako je to potrebno radi pravilnog rje┼íenja stvari.

─îlan 142

(1) Ako prisutna stranka i pored upozorenja na posljedice, ne stavi u toku same rasprave primjedbu na rad koji se na raspravi obavlja, smatrat ─çe se da nema primjedbi. Ako ta stranka kasnije stavi primjedbu na rad obavljen na raspravi, organ koji rje┼íava o stvari cijenit ─çe tu primjedbu ako ona mo┼że imati uticaj na rje┼íavanje stvari i ako nije data poslije rasprave da bi se odugovla─Źio postupak.

(2) Ako stranka koja je pozvana javnim priop─çenjem poziva nije do┼íla na raspravu, a primjedbe na rad obavljen na raspravi stavi poslije rasprave, ove ─çe se primjedbe uzeti u obzir pod uslovom iz stava 1 ovog ─Źlana.

─îlan 143

(1) Na usmenoj raspravi treba da se pretrese i utvrdi ono što je predmet ispitnog postupka.

(2) Ako se predmet ne mo┼że pretresati na jednoj raspravi, slu┼żbeno lice koje vodi postupak prekinut ─çe raspravu i zakazati ┼íto prije njen nastavak. Za ovaj nastavak slu┼żbeno lice ─çe preduzeti sve potrebne mjere koje su propisane za odre─Ĺivanje usmene rasprave, a prisutnim licima mo┼że usmeno priop─çiti te mjere, kao i vrijeme i mjesto nastavka rasprave. Pri nastavku usmene rasprave slu┼żbeno lice koje vodi postupak iznijet ─çe u glavnim crtama tok dotada┼ínje rasprave. https://advokat-prnjavorac.com

(3) Za izvo─Ĺenje pismenih dokaza koji se naknadno podnesu ne mora se ponovo odre─Ĺivati usmena rasprava, ali ─çe se stranci dati mogu─çnost da se o izvedenim dokazima izjasni.

B) DOKAZIVANJE

1. Op─çe odredbe

─îlan 144

(1) ─îinjenice na osnovu kojih se donosi rje┼íenje utvr─Ĺuju se dokazima.

(2) Kao dokazno sredstvo upotrijebit ─çe se sve ┼íto je podesno za utvr─Ĺivanje stanja stvari ┼íto odgovara pojedinom slu─Źaju, kao ┼íto su: isprave, odnosno mikrofilmska kopija isprave ili reprodukcija te kopije, svjedoci, izjava stranke, nalazi vje┼ítaka i njihove izjave, uvi─Ĺaj.

─îlan 145

(1) Da li neku ─Źinjenicu treba dokazivati ili ne, odlu─Źuje slu┼żbeno lice koje vodi postupak, ovisno od toga da li ta ─Źinjenica mo┼że imati uticaja na rje┼íavanje stvari. Dokazi se, po pravilu, izvode po┼íto se utvrdi ┼íta je u ─Źinjeni─Źnom pogledu sporno ili ┼íta treba dokazivati.

(2) Ne treba dokazivati ─Źinjenice koje su op─çepoznate.

(3) Isto tako, ne treba dokazivati ─Źinjenice ─Źije postojanje zakon pretpostavlja, ali je dopu┼íteno dokazivati nepostojanje tih ─Źinjenica, ako zakonom nije druk─Źije odre─Ĺeno.

─îlan 146

Ako je dokazivanje pred organom koji vodi postupak neizvodljivo ili skon─Źano s nesrazmjernim tro┼íkovima ili s velikim gubitkom vremena, dokazivanje ili pojedini dokazi mogu se izvoditi pred zamoljenim organom.

─îlan 147

Kada je propisom predvi─Ĺeno da se stvar mo┼że rije┼íiti na osnovu ─Źinjenica ili okolnosti koje nisu potpuno dokazane ili se dokazima samo posredno utvr─Ĺuju ─Źinjenice i okolnosti koje su u─Źinjene vjerovatnim, ne moraju se izvoditi posebni dokazi radi utvr─Ĺivanja tih ─Źinjenica predvi─Ĺeni odredbama ovog zakona o izvo─Ĺenju dokaza.

─îlan 148

(1) Ako organu koji rje┼íava o stvari nije poznato pravo koje va┼żi u stranoj dr┼żavi, mo┼że se obavijestiti o tome kod Pravosudne komisije Distrikta Br─Źko (u daljnjem tekstu: Pravosudna komisija). Ako Pravosudna Komisija ne mo┼że do─çi do tra┼żenih podataka, mo┼że te podatke tra┼żiti od Ministarstva inostranih poslova BiH.

(2) Organ koji rje┼íava o stvari mo┼że od stranke zatra┼żiti da podnese javnu ispravu koju je izdao nadle┼żni inostrani organ kojim se potvr─Ĺuje koje pravo va┼żi u stranoj dr┼żavi. Dopu┼íteno je dokazivanje stranog prava protivno ovakvoj javnoj ispravi, ako me─Ĺunarodnim ugovorom nije druk─Źije predvi─Ĺeno.

2. Isprave

─îlan 149

(1) Isprava koju je u propisanom obliku izdao organ u granicama svoje nadle┼żnosti, a koja mo┼że biti prilago─Ĺena elektroni─Źkoj obradi podataka, kao i isprava koju je u takvom obliku izdala institucija koja ima javne ovlasti, odnosno drugo pravno lice (javna isprava), dokazuje ono ┼íto se u njoj potvr─Ĺuje ili odre─Ĺuje.

(2) U postupku dokazivanja, mikrofilmska kopija isprave, odnosno reprodukcija te kopije, izjedna─Źava se s ispravom iz stava 1 ovog ─Źlana, ako je takvu mikrofilmsku kopiju, odnosno reprodukciju te kopije, izdao organ u granicama svoje nadle┼żnosti, odnosno institucija koja ima javne ovlasti ili drugo pravno lice.

(3) Dopu┼íteno je dokazivati da su u takvoj ispravi, odnosno mikrofilmskoj kopiji isprave ili reprodukciji te kopije, ─Źinjenice neistinito potvr─Ĺene ili da je sama isprava, odnosno mikrofilmska kopija isprave ili reprodukcija te kopije neispravno sastavljena.

(4) Dopušteno je dokazivati da mikrofilmska kopija, odnosno reprodukcija te kopije nije vjerna originalu.

─îlan 150

Ako je na ispravi ne┼íto precrtano, ostrugano, ili ina─Źe izbrisano, umetnuto, ili ako na ispravi postoje drugi vanjski nedostaci, slu┼żbeno lice koje vodi postupak ocijenit ─çe prema svim okolnostima da li je time i u kojoj mjeri umanjena dokazna vrijednost isprave ili je isprava potpuno izgubila dokaznu vrijednost za rje┼íavanje stvari o kojoj se vodi postupak.

─îlan 151

(1) Isprave koje slu┼że kao dokaz podnose stranke ili ih pribavlja slu┼żbeno lice koje vodi postupak. Stranka podnosi ispravu u originalu, mikrofilmskoj kopiji isprave ili reprodukciji te kopije, ili u ovjerenom prepisu ili ovjerenoj fotokopiji, a mo┼że je podnijeti i u prostom prepisu. Kad stranka podnese ispravu u ovjerenom prepisu, slu┼żbeno lice koje vodi postupak mo┼że tra┼żiti da stranka poka┼że originalnu ispravu, a kad podnese ispravu u prostom prepisu, slu┼żbeno lice ─çe utvrditi da li je prost prepis vjeran originalu. Mikrofilmska kopija isprave ili reprodukcija te kopije koju je na propisan na─Źin izradio organ u granicama svoje nadle┼żnosti ili institucija koja ima javne ovlasti, odnosno drugo pravno lice, ima u upravnom postupku dokaznu vrijednost originalne isprave, u smislu ─Źlana 149 stava 1 ovog zakona, za rje┼íavanje stvari o kojoj se vodi postupak.

(2) Ako je neke ─Źinjenice ili okolnosti organ koji je za to bio nadle┼żan ve─ç utvrdio ili su posvjedo─Źene u javnoj ispravi (kao li─Źna karta, izvod iz mati─Źne knjige i dr.), organ koji vodi postupak uzet ─çe ove ─Źinjenice i okolnosti za dokazane. Kad je u pitanju sticanje ili gubljenje prava, a postoji vjerovatno─ça da su se te ─Źinjenice i okolnosti naknadno izmijenile, ili ih na osnovu posebnih propisa treba posebno dokazati, slu┼żbeno lice ─çe tra┼żiti da stranka podnese posebne dokaze o tim ─Źinjenicama i okolnostima, ili ─çe ih organ sam pribaviti.

─îlan 152

(1) Slu┼żbeno lice koje vodi postupak mo┼że pozvati stranku koja se poziva na neku ispravu da je podnese, ako njom raspola┼że ili je mo┼że pribaviti.

(2) Ako se isprava nalazi kod protivne stranke, a ta stranka ne─çe dobrovoljno da je podnese ili poka┼że, slu┼żbeno lice koje vodi postupak pozvat ─çe tu stranku da podnese ili poka┼że ispravu na raspravi, da bi se druge stranke mogle o njoj izjasniti.

(3) Ako stranka koja je pozvana da podnese, odnosno poka┼że ispravu, ne postupi po pozivu, slu┼żbeno lice koje vodi postupak cijenit ─çe, s obzirom na sve okolnosti slu─Źaja, od kakvog je to uticaja za rje┼íavanje stvari.

─îlan 153

Ako se isprava koja se ima upotrijebiti kao dokaz u postupku nalazi kod organa ili institucije koji ima javne ovlasti, odnosno kod drugog pravnog lica, organ koji vodi postupak pribavit ─çe ovu ispravu po slu┼żbenoj du┼żnosti. Ti organi, institucije i pravna lica du┼żni su postupiti po tra┼żenju nadle┼żnog organa.

─îlan 154

(1) Ako se isprava nalazi kod tre─çeg lica, a to lice ne─çe dobrovoljno da je poka┼że, organ koji vodi postupak pozvat ─çe zaklju─Źkom to lice da poka┼że tu ispravu na raspravi, da bi se stranke mogle o njoj izjasniti.

(2) Tre─çe lice mo┼że uskratiti pokazivanje isprave iz istih razloga, kao i svjedok svjedo─Źenje.

(3) Protiv tre─çeg lica koje bez opravdanog razloga odbije da poka┼że ispravu postupit ─çe se kao protiv onoga koji odbije da svjedo─Źi.

(4) Protiv zaklju─Źka kojim mu se nare─Ĺuje pokazivanje isprave, kao i protiv zaklju─Źka o kazni zbog nepokazivanja isprave, tre─çe lice ima pravo ┼żalbe, koje odga─Ĺa izvr┼íenje zaklju─Źka.

(5) Stranka koja se poziva na ispravu koja se nalazi kod tre─çeg lica du┼żna je naknaditi tro┼íkove koje je to lice imalo u vezi sa pokazivanjem isprave.

─îlan 155

(1) U skladu sa Statutom Distrikta, stranka ima pravo da podnosi isprave na jeziku iz ─Źlana 16 ovog zakona.

(2) Isprave koje su izdate na stranom jeziku podnose se u ovjerenom prevodu.

(3) Isprave koje je izdao inostrani organ, koje u mjestu gdje su izdate va┼że kao javne isprave, imaju, pod uslovima reciprociteta, istu dokaznu snagu kao i isprave Distrikta, ako su propisno ovjerene.

3. Uvjerenja

─îlan 156

(1) Organi su du┼żni izdavati uvjerenja, odnosno druge isprave (certifikate, potvrde i dr.) o ─Źinjenicama o kojima vode slu┼żbenu evidenciju.

(2) Pod uslovima iz stava 1 ovog ─Źlana, institucije koje imaju javne ovlasti, kao i druga pravna lica i institucije, izdaju uvjerenja, odnosno druge isprave o ─Źinjenicama a u vezi sa poslovima koje u skladu sa zakonom obavljaju te institucije, odnosno pravna lica i institucije.

(3) Uvjerenja i druge isprave o ─Źinjenicama o kojima se vodi slu┼żbena evidencija moraju se izdavati u skladu s podacima slu┼żbene evidencije. Takva uvjerenja, odnosno druge isprave imaju zna─Źaj javne isprave.

(4) Pod slu┼żbenom evidencijom podrazumijevaju se evidencije koje su ustanovljene zakonom ili drugim propisom.

(5) Uvjerenja i druge isprave o ─Źinjenicama o kojima se vodi slu┼żbena evidencija izdaju se stranci na usmeni zahtjev, istog dana kada je stranka zatra┼żila izdavanje uvjerenja, odnosno druge isprave, a najkasnije u roku od pet dana, ako propisom iz stava 4 ovog ─Źlana, kojim je ustanovljena slu┼żena evidencija, nije druk─Źije odre─Ĺeno.

(6) Ako organi, pravna lica i institucije iz stavova 1 i 2 ovog ─Źlana odbiju zahtjev za izdavanje uvjerenja, odnosno druge isprave, du┼żni su da o tome donesu posebno rje┼íenje.

(7) Ako u roku od pet dana od dana podno┼íenja zahtjeva ne izdaju uvjerenje, odnosno drugu ispravu, niti donesu i dostave stranci rje┼íenje o odbijanju zahtjeva, smatra se da je zahtjev odbijen. U ovom slu─Źaju stranka ima pravo da podnese ┼żalbu Apelacionoj komisiji kao da je njen zahtjev odbijen ("┼íutnja uprave").

(8) Ako stranka, na osnovu dokaza kojima raspola┼że, smatra da joj uvjerenje, odnosno druga isprava nije izdata u skladu s podacima iz slu┼żbene evidencije, mo┼że zahtijevati izmjenu uvjerenja, odnosno druge isprave. Organ, odnosno pravno lice i institucija du┼żan je da donese posebno rje┼íenje ako odbije zahtjev stranke da joj izmijeni, odnosno izda novo uvjerenje ili ispravu. U tom slu─Źaju, va┼żi rok od pet dana od dana podno┼íenja zahtjeva za izdavanje novog uvjerenja, odnosno isprave. Ako to ne bude u─Źinjenu u tom roku, smatra se da je zahtjev odbijen.

─îlan 157

(1) Organi, odnosno preduze─ça (dru┼ítva), ustanove i druga pravna lica du┼żni su izdavati uvjerenja, odnosno druge isprave o ─Źinjenicama o kojima ne vode slu┼żbenu evidenciju, ako je to zakonom odre─Ĺeno. U tom slu─Źaju ─Źinjenice se utvr─Ĺuju vo─Ĺenjem postupka propisanog odredbama ove glave o dokazivanjima.

(2) Uvjerenje, odnosno druga isprava izdata na na─Źin predvi─Ĺen u stavu 1 ovog ─Źlana, ne vezuje organ kome je podnesena kao dokaz i koji treba da rje┼íava o stvari. Ako organ ne prihvati to uvjerenje, odnosno takvu ispravu kao dokaz, u tom slu─Źaju on ─çe sam pristupiti utvr─Ĺivanju ─Źinjenica navedenih u uvjerenju.

(3) Uvjerenje, odnosno druga isprava stranci se izdaje, odnosno rješenje o odbijanju zahtjeva donosi i stranci dostavlja u roku od osam dana od dana podnošenja zahtjeva, a ako se tako ne postupi, smatra se da je zahtjev odbijen.

4. Svjedoci

─îlan 158

(1) Svjedok mo┼że biti svako fizi─Źko lice koje je bilo sposobno da opazi ─Źinjenicu o kojoj ima da svjedo─Źi i koja je u stanju da to svoje opa┼żanje saop─çi.

(2) Lice koje u postupku u─Źestvuje u svojstvu slu┼żbenog lica ne mo┼że biti svjedok.

─îlan 159

Svako lice koje se kao svjedok poziva du┼żno je da se odazove pozivu, a i da svjedo─Źi, ako ovim zakonom nije druk─Źije odre─Ĺeno.

─îlan 160

Ne mo┼że se ispitati kao svjedok lice koje bi svojim iskazom povrijedilo du┼żnost ─Źuvanja slu┼żbene tajne, dr┼żavne ili vojne tajne, dok ga nadle┼żni organ ne oslobodi te du┼żnosti.

─îlan 161

(1) Svjedok mo┼że uskratiti svjedo─Źenje:

1) na pojedina pitanja na koja bi odgovor izlo┼żio te┼íkoj sramoti, znatnoj imovinskoj ┼íteti ili krivi─Źnom gonjenju njega, njegovog srodnika po krvi u pravoj liniji, a u pobo─Źnoj liniji do tre─çeg stepena zaklju─Źno, njegovog bra─Źnog druga ili srodnika po tazbini, do drugog stepena zaklju─Źno i onda kad je brak prestao, kao i njegovog staraoca ili starinika, usvojioca ili usvojenika;

2) na pojedina pitanja na koja ne bi mogao odgovoriti a da ne povrijedi obavezu da ─Źuva poslovnu, profesionalnu, umjetni─Źku ili nau─Źnu tajnu;

3) o onome što je stranka povjerila svjedoku kao svom opunomoćeniku;

4) o onome o ─Źemu se stranka ili drugo lice ispovijedala svjedoku kao vjerskom ispovjedniku.

(2) Svjedok se mo┼że osloboditi du┼żnosti svjedo─Źenja i o pojedinim drugim ─Źinjenicama kad iznese va┼żne razloge za to. Ako je potrebno, on treba te razloge da u─Źini vjerovatnim.

(3) Svjedok ne mo┼że zbog opasnosti od kakve imovinske ┼ítete uskratiti svjedo─Źenje o pravnim poslovima pri kojima je bio prisutan kao svjedok, pisar ili posrednik, o radnjama koje je u vezi sa spornim pitanjem preduzeo kao pravni prethodnik ili zastupnik jedne od stranaka, kao i o svakoj radnji o kojoj je na osnovu posebnih propisa du┼żan podnijeti prijavu ili dati izjavu.

─îlan 162

(1) Svjedoci se saslu┼íavaju pojedina─Źno, bez prisustva onih svjedoka koji ─çe se kasnije saslu┼íati.

(2) Saslu┼íani svjedok ne smije se udaljiti bez dozvole slu┼żbenog lica koji vodi postupak.

(3) Slu┼żbeno lice koje vodi postupak mo┼że ve─ç saslu┼íanog svjedoka ponovo saslu┼íati, a svjedoke ─Źiji se iskazi ne sla┼żu mo┼że suo─Źiti.

(4) Lice koje zbog bolesti ili tjelesne nesposobnosti ne mo┼że do─çi po pozivu ispitat ─çe se u svom stanu.

─îlan 163

Svjedok ─çe se prethodno upozoriti da je du┼żan govoriti istinu, da ne smije ni┼íta pre┼íutjeti, pa ─çe mu se predo─Źiti posljedice davanja la┼żnog iskaza.

(1) Od svjedoka ─çe se zatim uzeti op─çi li─Źni podaci ovim redom: ime i prezime, zanimanje, boravi┼íte, mjesto ro─Ĺenja, godine ┼żivota i bra─Źno stanje. Ako je potrebno, svjedok ─çe biti ispitan i o okolnostima koje se ti─Źu njegove vjerodostojnosti kao svjedoka u predmetu o kome je rije─Ź, a naro─Źito o njegovim srodni─Źkim odnosima prema strankama.

(2) Slu┼żbeno lice koje vodi postupak ukazat ─çe svjedoku na koja pitanja mo┼że uskratiti svjedo─Źenje.

(3) Nakon toga svjedoku će se postavljati pitanja o samom predmetu i pozivat će se da iznese šta mu je o tome poznato.

(4) Nije dopušteno postavljati takva pitanja koja ukazuju na to kako bi se imalo odgovoriti.

(5) Svjedok ─çe se uvijek pitati otkuda mu je poznato ono ┼íto svjedo─Źi.

─îlan 164

(1) Ako svjedok ne zna jezik na kom se vodi postupak, ispitat ─çe se preko tuma─Źa.

(2) Ako je svjedok gluh, pitanja ─çe mu se postavljati pismeno, a ako je nijem, pozvat ─çe se kao tuma─Ź lice koje se sa svjedokom mo┼że sporazumjeti.

─îlan 165

(1) Poslije saslu┼íanja, slu┼żbeno lice koje vodi postupak mo┼że odlu─Źiti da svjedok polo┼żi zakletvu ili da izjavu na svoj iskaz. Ne─çe se zaklinjati ni davati izjavu svjedok koji je maloljetan ili koji ne mo┼że dovoljno da shvati zna─Źaj zakletve ili izjave.

(2) Zakletva se pola┼że usmeno izgovaranjem ovih rije─Źi: "Zaklinjem se da sam o svemu o ─Źemu sam ovdje pitan govorio istinu i da ni┼íta ┼íto o ovoj stvari znam nisam pre┼íutio".

(3) Nijemi svjedoci koji znaju ─Źitati i pisati zaklinju se na taj na─Źin ┼íto potpisuju tekst zakletve, a gluhi svjedoci ─çe pro─Źitati tekst zakletve. Ako nijemi ili gluhi svjedoci ne znaju ─Źitati ni pisati, zaklet ─çe se preko tuma─Źa.

─îlan 166

(1) Ako svjedok koji je uredno pozvan ne do─Ĺe, a izostanak ne opravda, ili se bez odobrenja ili opravdanog razloga udalji sa mjesta gdje treba da bude saslu┼ían, organ koji vodi postupak mo┼że narediti da se prisilno dovede i da snosi tro┼íkove dovo─Ĺenja, a mo┼że ga i kazniti nov─Źano do 500 KM.

(2) Ako svjedok do─Ĺe, pa bez opravdanog razloga odbije da svjedo─Źi i ako je upozoren na posljedice odbijanja, mo┼że se kazniti nov─Źano do 500 KM, a ako i poslije toga odbije da svjedo─Źi, mo┼że se jo┼í jedanput kazniti do 500 KM. Zaklju─Źak o izricanju slu┼żbene kazne donosi slu┼żbeno lice koje vodi postupak u suglasnosti sa slu┼żbenim licem ovla┼ítenim za rje┼íavanje stvari, a kod zamoljenog organa u saglasnosti s rukovodiocem tog organa, odnosno sa slu┼żbenim licem ovla┼ítenim za rje┼íavanje u sli─Źnim stvarima.

(3) Ako svjedok naknadno opravda svoj izostanak, slu┼żbeno lice koje vodi postupak poni┼ítit ─çe zaklju─Źak o kazni ili tro┼íkovima. Ako svjedok naknadno pristane da svjedo─Źi, slu┼żbeno lice mo┼że poni┼ítiti zaklju─Źak o kazni.

(4) Slu┼żbeno lice koje vodi postupak mo┼że odlu─Źiti da svjedok naknadi tro┼íkove koje je prouzrokovao svojim izostankom ili odbijanjem da svjedo─Źi.

(5) Protiv zaklju─Źka o tro┼íkovima ili nov─Źanoj kazni donesenog na osnovu ovog ─Źlana, dopu┼ítena je posebna ┼żalba.

5. Izjava stranke

─îlan 167

(1) Ako za utvr─Ĺivanje odre─Ĺene ─Źinjenice ne postoji neposredan dokaz, ili se takva ─Źinjenica ne mo┼że utvrditi na osnovu drugih dokaznih sredstava, za utvr─Ĺivanje te ─Źinjenice mo┼że se kao dokazno sredstvo uzeti i usmeno data izjava stranke. Izjava stranke mo┼że se uzeti kao dokazno sredstvo i u stvarima malog zna─Źaja ako bi se odre─Ĺena ─Źinjenica imala utvr─Ĺivati saslu┼íanjem svjedoka koji ┼żivi u mjestu udaljenom od sjedi┼íta organa, ili bi ina─Źe, usljed pribavljanja drugih dokaza, bilo ote┼żano ostvarivanje prava stranke. Izjava se unosi u zapisnik.

(2) Zakonom se mo┼że propisati da se i u slu─Źajevima osim onih iz stava 1 ovog ─Źlana, odre─Ĺene ─Źinjenice mogu dokazivati izjavom stranke.

(3) Vjerodostojnost izjave stranke cijeni se po na─Źelu propisanom u ─Źlanu 9 ovog zakona.

(4) Prije uzimanja izjave stranke slu┼żbeno lice koje vodi postupak du┼żno je upozoriti stranku na krivi─Źnu i materijalnu odgovornost za davanje la┼żne izjave.

6. Vještaci

─îlan 168

Kad je za utvr─Ĺivanje ili ocjenu neke ─Źinjenice va┼żne za rje┼íavanje stvari potrebno stru─Źno znanje kojim ne raspola┼że slu┼żbeno lice koje vodi postupak, izvest ─çe se dokaz vje┼íta─Źenjem.

─îlan 169

(1) Ako bi dokazivanje vje┼íta─Źenjem bilo nesrazmjerno skupo prema zna─Źaju ili vrijednosti predmeta, stvar ─çe se rije┼íiti na osnovu drugih dokaznih sredstava.

(2) U slu─Źaju iz stava 1 ovog ─Źlana vje┼íta─Źenje ─çe se izvr┼íiti ako stranka to zahtjeva i pristane da snosi tro┼íkove.

─îlan 170

(1) Radi izvo─Ĺenja dokaza vje┼íta─Źenjem slu┼żbeno lice koje vodi postupak odre─Ĺuje, po slu┼żbenoj du┼żnosti ili na prijedlog stranke, jednog vje┼ítaka, a kad ocijeni da je vje┼íta─Źenje slo┼żeno, mo┼że odrediti dva ili vi┼íe vje┼ítaka.

(2) Za vje┼ítake ─çe se odrediti lica koja su stru─Źna, i to prvenstveno ona koja imaju posebno ovla┼ítenje za davanje stru─Źnog mi┼íljenja o pitanjima iz odgovaraju─çe struke, ako je takvo ovla┼ítenje predvi─Ĺeno propisima.

(3) Stranka ─çe se, po pravilu, prethodno saslu┼íati o li─Źnosti vje┼ítaka.

(4) Za vje┼ítaka se ne mo┼że odrediti lice koje ne mo┼że biti svjedok.

─îlan 171

(1) Svako ko ima potrebnu stru─Źnu spremu mora se primiti du┼żnosti vje┼ítaka, osim ako ga slu┼żbeno lice koje vodi postupak od toga oslobodi iz opravdanih razloga, kao ┼íto su: preoptere─çenost vje┼íta─Źenjima, drugim poslovima i sli─Źno.

(2) Osloba─Ĺanje od du┼żnosti vje┼íta─Źenja mo┼że tra┼żiti i rukovodilac organa ili pravnog lica gdje je vje┼ítak zaposlen, ako postoje opravdani razlozi.

─îlan 172

(1) Vje┼ítak mo┼że uskratiti vje┼íta─Źenje iz istih razloga iz kojih svjedok svjedo─Źenje.

(2) Lica zaposlena u organu ─çe biti oslobo─Ĺena du┼żnosti vje┼íta─Źenja kad je posebnim propisom predvi─Ĺeno njihovo osloba─Ĺanje od te du┼żnosti.

─îlan 173

(1) U pogledu izuze─ça vje┼ítaka na odgovaraju─çi na─Źin ─çe se primjenjivati odredbe ovog zakona o izuze─çu slu┼żbenih lica.

(2) Stranka mo┼że tra┼żiti izuze─çe vje┼ítaka i ako u─Źini vjerovatnim okolnosti koje dovode u pitanje njegovo stru─Źno znanje.

(3) O izuze─çu vje┼ítaka odlu─Źuje zaklju─Źkom slu┼żbeno lice koje vodi postupak.

─îlan 174

(1) Prije po─Źetka vje┼íta─Źenja vje┼ítaka treba upozoriti da je du┼żan da predmet vje┼íta─Źenja bri┼żljivo razmotri i u svojem pismenom nalazu ta─Źno navede sve ┼íto zapazi i utvrdi, kao i da svoje obrazlo┼żeno stru─Źno mi┼íljenje iznese nepristrasno i u skladu s pravilima nauke i vje┼ítine.

(2) Slu┼żbeno lice koje vodi postupak zatim pokazuje vje┼ítaku predmet koji ovaj ima da razmotri.

(3) Kad vje┼ítak izlo┼żi svoj nalaz i mi┼íljenje, slu┼żbeno lice koje vodi postupak, kao i stranke mogu mu postavljati pitanja i tra┼żiti obja┼ínjenja u pogledu datog nalaza i mi┼íljenja. Nalaz i mi┼íljenje daje se pismeno.

(4) U pogledu saslu┼íavanja vje┼ítaka na odgovaraju─çi na─Źin ─çe se primjenjivati odredbe ─Źlana 163 ovog zakona.

(5) Vje┼ítak ne pola┼że zakletvu.

─îlan 175

(1) Vje┼ítaku se mo┼że nalo┼żiti da izvr┼íi vje┼íta─Źenje i izvan usmene rasprave. U tom slu─Źaju mo┼że se tra┼żiti da vje┼ítak na usmenoj raspravi obrazlo┼żi svoj pismeni nalaz i mi┼íljenje.

(2) Ako je postavljeno vi┼íe vje┼ítaka, oni mogu svoj nalaz i mi┼íljenje dati zajedni─Źki. Ako se ne sla┼żu, svaki ─çe od njih odvojeno izlo┼żiti svoj nalaz i mi┼íljenje.

─îlan 176

(1) Ako nalaz i mi┼íljenje vje┼ítaka nisu jasni ili potpuni, ili ako se nalazi i mi┼íljenje vje┼ítaka bitno razlikuju, ili ako mi┼íljenje nije dovoljno obrazlo┼żeno, ili se pojavi osnovana sumnja u ta─Źnost datog mi┼íljenja, a ti se nedostaci ne mogu otkloniti ni ponovnim saslu┼íavanjem vje┼ítaka, obnovit ─çe se vje┼íta─Źenje s istim ili drugim vje┼ítacima, a mo┼że se zatra┼żiti mi┼íljenje i od neke nau─Źne ili stru─Źne ustanove.

(2) Mi┼íljenje od nau─Źne ili stru─Źne ustanove mo┼że se tra┼żiti onda kad se zbog slo┼żenosti slu─Źaja ili zbog potrebe vr┼íenja analize mo┼że opravdano pretpostaviti da ─çe se na taj na─Źin do─çi do ta─Źnijeg mi┼íljenja.

─îlan 177

(1) Ako vje┼ítak koji je uredno pozvan ne do─Ĺe, a izostanak ne opravda, ili do─Ĺe ali odbije da vje┼íta─Źi, ili kad u ostavljenom roku ne podnese svoj pismeni nalaz i mi┼íljenje, mo┼że se kazniti nov─Źano do 1000 KM. Ako su usljed neopravdanog izostanka vje┼ítaka, usljed njegovog odbijanja da vje┼íta─Źi, ili usljed propu┼ítanja da podnose pismeni nalaz i mi┼íljenje nastali tro┼íkovi u postupku, mo┼że se odrediti da te tro┼íkove snosi vje┼ítak.

(2) Zaklju─Źak o nov─Źanoj kazni ili o pla─çanju tro┼íkova donosi slu┼żbeno lice koje vodi postupak u saglasnosti sa slu┼żbenim licem ovla┼ítenim za rje┼íavanje stvari, a kod zamoljenog organa u saglasnosti s rukovodiocem tog organa, odnosno sa slu┼żbenim licem ovla┼ítenim za rje┼íavanje u sli─Źnim stvarima.

(3) Ako vje┼ítak naknadno opravda svoj izostanak, ili naknadno opravda ┼íto svoj pismeni nalaz i mi┼íljenje nije podnio na vrijeme, slu┼żbeno lice koje vodi postupak poni┼ítit ─çe zaklju─Źak o nov─Źanoj kazni i o tro┼íkovima, a ako vje┼ítak naknadno pristane da vje┼íta─Źi, slu┼żbeno lice mo┼że poni┼ítiti zaklju─Źak o nov─Źanoj kazni.

(4) Protiv zaklju─Źka o tro┼íkovima ili o nov─Źanoj kazni donesenog na osnovu stavova 1 i 2 ovog ─Źlana, dopu┼ítena je posebna ┼żalba.

7. Tuma─Źi

─îlan 178

(1) Tuma─Ź je lice koje se odre─Ĺuje radi sporazumijevanja sa u─Źesnikom u postupku koji je gluh ili nijem, a ─Źije se saslu┼íanje ne mo┼że izvr┼íiti pismenim putem.

(2) Ako u postupku u─Źestvuje lice koje ne poznaje jezik na kojem se vodi postupak, tom licu se odre─Ĺuje prevoditelj koji poznaje jezik tog lica.

(3) Glede obaveze odre─Ĺivanja tuma─Źa, odnosno prevoditelja, osloba─Ĺanja od te du┼żnosti, prava uskra─çivanja tuma─Źenja, odnosno prevo─Ĺenja, izuze─ça i drugih pitanja, na odgovaraju─çi na─Źin se primjenjuju odredbe ovog zakona koje se odnose na vje┼ítaka.

8. Uvi─Ĺaj

─îlan 179

Uvi─Ĺaj se vr┼íi kad je za utvr─Ĺivanje neke ─Źinjenice ili za razja┼ínjenje bitnih okolnosti potrebno neposredno opa┼żanje slu┼żbenog lica koji vodi postupak.

─îlan 180

(1) Stranke imaju pravo da prisustvuju uvi─Ĺaju. Koje ─çe lice umjesto stranaka prisustvovati uvi─Ĺaju, odre─Ĺuje slu┼żbeno lice koje vodi postupak.

(2) Uvi─Ĺaj se mo┼że izvr┼íiti i uz sudjelovanje vje┼ítaka.

─îlan 181

Uvi─Ĺaj stvari koja se bez te┼íko─çe mo┼że donijeti na mjesto gdje se postupak vodi izvr┼íit ─çe se na tom mjestu, a ina─Źe uvi─Ĺaj se vr┼íi na mjestu gdje se stvar nalazi.

─îlan 182

(1) Vlasnik ili dr┼żalac stvari, prostorija ili zemlji┼íta koja se imaju razgledati, ili u kojima, odnosno na kojima se nalaze stvari uvi─Ĺaja, ili preko kojih je potrebno pre─çi, du┼żan je dopustiti da se uvi─Ĺaj izvr┼íi.

(2) Ako vlasnik ili dr┼żalac ne dopusti da se izvr┼íi uvi─Ĺaj, na odgovaraju─çi na─Źin ─çe se primijeniti odredbe ovog zakona o uskra─çivanju svjedo─Źenja.

(3) Prema vlasniku ili dr┼żaocu koji bez opravdanog razloga ne dopusti da se uvi─Ĺaj izvr┼íi mogu se primijeniti iste mjere koje se primjenjuju prema svjedoku koji odbije da svjedo─Źi.

(4) ┼áteta koja je nanesena prilikom obavljanja uvi─Ĺaja spada u tro┼íkove postupka i naknadit ─çe se vlasniku ili dr┼żaocu. O tome donosi zaklju─Źak slu┼żbeno lice koje vodi postupak. Protiv tog zaklju─Źka dopu┼ítena je posebna ┼żalba.

─îlan 183

Slu┼żbeno lice koje rukovodi uvi─Ĺajem pazit ─çe da uvi─Ĺaj ne bude zloupotrijebljen i da ne bude povrije─Ĺena ni─Źija poslovna, profesionalna, nau─Źna ili umjetni─Źka tajna.

9. Osiguranje dokaza

─îlan 184

(1) Ako postoji opravdana bojazan da se neki dokaz ne─çe mo─çi kasnije izvesti ili da ─çe njegovo izvo─Ĺenje biti ote┼żano, mo┼że se, radi osiguranja dokaza u svakom stadiju postupka, pa i prije nego ┼íto je postupak pokrenut, taj dokaz izvesti.

(2) Osiguranje dokaza vr┼íi se po slu┼żbenoj du┼żnosti ili po prijedlogu stranke, odnosno lice koje ima pravni interes.

─îlan 185

(1) Za osiguranje dokaza u toku postupka nadle┼żan je organ koji vodi postupak.

(2) Za osiguranje dokaza prije pokretanja postupka nadle┼żan je organ kome je zahtjev podnesen. Ako je zahtjev podnesen nenadle┼żnom organu, isti ─çe postupiti u skladu sa ─Źlanom 52 stavovima 3 i 4 ovog zakona.

─îlan 186

(1) O osiguranju dokaza donosi se poseban zaklju─Źak.

(2) Protiv zaklju─Źka kojim se odbija prijedlog za osiguranje dokaza dopu┼ítena je posebna ┼żalba, koja ne prekida tok postupka.

XII. RJEŠENJE

1. Organ koji donosi rješenje

─îlan 187

(1) Na osnovu ─Źinjenica utvr─Ĺenih u postupku organ nadle┼żan za rje┼íavanje donosi rje┼íenje o stvari koja je predmet postupka.

(2) Glede rje┼íavanja upravne stvari koje vr┼íi odjeljenje, primjenjuju se odredbe ovog zakona, ako posebnim propisima koji ure─Ĺuju ta pitanja o kojima rje┼íenje donosi organ izvr┼íne vlasti nije druk─Źije odre─Ĺeno.

─îlan 188

Kad je zakonom ili drugim propisom utemeljenim na zakonu odre─Ĺeno da o jednoj stvari rje┼íavaju dva ili vi┼íe organa, svaki je od njih du┼żan da rije┼íi o istoj stvari. Ovi ─çe se organi sporazumjeti koji ─çe od njih izdati rje┼íenje i u tom rje┼íenju mora biti navedeno mi┼íljenje drugog organa.

─îlan 189

(1) Kad je u zakonu ili na zakonu utemeljenom propisu odre─Ĺeno da rje┼íenje donosi jedan organ u saglasnosti s drugim organom, organ koji donosi rje┼íenje sastavlja rje┼íenje i ┼íalje ga sa spisima predmeta na saglasnost, koji mo┼że dati saglasnost potvrdom na samom rje┼íenju ili posebnim aktom. U tom slu─Źaju rje┼íenje je doneseno kad je drugi organ dao saglasnost, a smatra se aktom organa koji je donio rje┼íenje.

(2) U slu─Źaju iz stava 1 ovog ─Źlana, organ koji donosi rje┼íenje sastavlja i ┼íalje ga sa spisima predmeta na saglasnost drugom organu, koji mo┼że dati saglasnost potvrdom na samom rje┼íenju ili posebnim aktom. U takvom slu─Źaju rje┼íenje je doneseno kad je drugi organ dao saglasnost, a smatra se aktom organa koji je donio rje┼íenje.

(3) Odredba stava 2 ovog ─Źlana va┼żi i za slu─Źaj kad je u zakonu propisano da rje┼íenje donosi jedan organ uz potvrdu ili odobrenje drugog organa.

(4) Kada je zakonom ili drugim postupkom odre─Ĺeno da je nadle┼żni organ du┼żan da prije dono┼íenja rje┼íenja pribavi mi┼íljenje drugog organa, rje┼íenje se mo┼że donijeti samo poslije pribavljenog mi┼íljenja.

(5) Organ ─Źija je saglasnost ili mi┼íljenje, odnosno potvrda ili odobrenje potrebno za dono┼íenje rje┼íenja du┼żan je saglasnost ili mi┼íljenje, odnosno potvrdu ili odobrenje dati u roku od 15 dana od dana kada mu je zatra┼żeno, ako posebnim propisima nije odre─Ĺen drugi rok. Ako taj organ u tom roku ne izda svoj akt i ne dostavi ga organu koji donosi rje┼íenje, kojim daje ili odbija saglasnost, potvrdu ili odobrenje, odnosno mi┼íljenje, smatra se da je dao saglasnost, potvrdu ili odobrenje, odnosno mi┼íljenje, a ako ne da nikakvo izja┼ínjenje nadle┼żni organ mo┼że donijeti rje┼íenje i bez pribavljene saglasnosti ili mi┼íljenja, odnosno potvrde ili odobrenja, ako posebnim propisima nije druga─Źije odre─Ĺeno.

─îlan 190

Ako slu┼żbeno lice koje je vodilo postupak nije ovla┼íteno da donosi rje┼íenje, du┼żno je da podnese potpisan nacrt rje┼íenja slu┼żbenom licu koje donosi rje┼íenje.

2. Oblik i sastavni dijelovi rješenja

─îlan 191

(1) Svako rje┼íenje mora se kao takvo ozna─Źiti. Izuzetno, ako je to neophodno, posebnim propisima mo┼że se predvidjeti da se rje┼íenju mo┼że dati i drugi naziv.

(2) Rje┼íenje se donosi pismeno. Izuzetno, u slu─Źajevima predvi─Ĺenim ovim zakonom, rje┼íenje se mo┼że donijeti usmeno.

(3) Pismeno rje┼íenje sadr┼żi: naziv organa, broj i datum, uvod, dispozitiv (izreku), obrazlo┼żenje, uputstvo o pravnom lijeku, potpis ovla┼ítenog slu┼żbenog lica i pe─Źat organa. U slu─Źajevima predvi─Ĺenim zakonom ili propisom donesenim na osnovu zakona, rje┼íenje ne mora sadr┼żavati pojedine od ovih dijelova. Ako se rje┼íenje obra─Ĺuje mehanografski, umjesto potpisa mo┼że da sadr┼żi faksimil ovla┼ítenog slu┼żbenog lica.

(4) Čak i kad se rješenje objavi usmeno, mora se izdati napismeno, u skladu s ovim zakonom.

(5) Rješenje se mora dostaviti stranci u originalu ili u ovjerenom prepisu.

─îlan 192

(1) Uvod rje┼íenja sadr┼żi: naziv organa koji donosi rje┼íenje, propis o nadle┼żnosti tog organa, ime stranke i njenog zakonskog zastupnika ili opunomo─çenika ako ga ima i kratko ozna─Źenje predmeta postupka.

(2) Ako su rje┼íenja donijela dva ili vi┼íe organa, ili je doneseno uz saglasnost, potvrdu, odobrenje, ili po pribavljenom mi┼íljenu drugog organa, to se ima navesti u uvodu. Ako se rje┼íenje donosi po slu┼żbenoj du┼żnosti, to se navodi u uvodu rje┼íenja.

─îlan 193

(1) Dispozitivom se rješava o predmetu postupka u cijelosti i o svim zahtjevima stranaka o kojima u toku postupka nije posebno riješeno.

(2) Dispozitiv mora biti kratak i odre─Ĺen, a kad je potrebno, mo┼że se podijeliti i na vi┼íe ta─Źaka.

(3) Dispozitivom se rje┼íava i o tro┼íkovima postupka, ako ih je bilo, odre─Ĺuju─çi njihov iznos, ko ih je du┼żan platiti, kome i u kom roku. Ako se u dispozitivu ne rje┼íava o tro┼íkovima, navest ─çe se da ─çe se o njima donijeti poseban zaklju─Źak.

(4) Ako se rje┼íenjem nala┼że izvr┼íenje kakve radnje, u dispozitivu ─çe se odrediti i rok u kome se ta radnja ima izvr┼íiti.

(5) Kad je propisano da ┼żalba ne odga─Ĺa izvr┼íenje rje┼íenja, to mora biti navedeno u dispozitivu.

─îlan 194

(1) U jednostavnim stvarima u kojima u─Źestvuje samo jedna stranka, kao i u jednostavnim stvarima u kojima u postupku sudjeluju dvije ili vi┼íe stranaka, ali ni jedna ne prigovara postavljenom zahtjevu, obrazlo┼żenje rje┼íenja mo┼że sadr┼żavati samo kratko izlaganje zahtjeva stranke i pozivanje na pravne propise na osnovu kojih je stvar rije┼íena. U ovakvim stvarima rje┼íenje se mo┼że izdati i na propisanom obrascu.

(2) U ostalim stvarima obrazlo┼żenje rje┼íenja sadr┼żi: kratko izlaganje zahtjeva stranaka, izvedene dokaze i utvr─Ĺeno ─Źinjeni─Źno stanje, razlozi koji su bili odlu─Źuju─çi pri ocjeni dokaza, razloge zbog kojih nije uva┼żen neki od zahtjeva stranaka, razloge koji s obzirom na utvr─Ĺeno ─Źinjeni─Źno stanje upu─çuju na onakvo rje┼íenje kako je dato u dispozitivu i pravne propise na osnovu kojih je rije┼íena upravna stvar. Ako ┼żalba ne odga─Ĺa izvr┼íenje rje┼íenja, obrazlo┼żenje sadr┼żi i pozivanje na propis koji to predvi─Ĺa. U obrazlo┼żenju rje┼íenja moraju biti obrazlo┼żeni i oni zaklju─Źci protiv kojih nije dopu┼ítena posebna ┼żalba.

(3) Kad je nadle┼żni organ zakonom ili drugim propisom utemeljenim na zakonu ovla┼íten da rije┼íi stvar po slobodnoj ocjeni, du┼żan je da u obrazlo┼żenju, pored podataka iz stava 2 ovog ─Źlana, navede propis u kojem je predvi─Ĺeno rje┼íavanje po slobodnoj ocjeni i da izlo┼żi razloge kojima se pri dono┼íenju rje┼íenja rukovodilo. Ovi se razlozi ne moraju navesti kad je to u javnom interesu zakonom ili drugim propisom izri─Źito predvi─Ĺeno.

(4) Ako je zakonom ili drugim propisom posebno predvi─Ĺeno da se u rje┼íenju donesenom po slobodnoj ocjeni ne moraju navesti razlozi kojima se organ pri dono┼íenju rje┼íenja rukovodio, u obrazlo┼żenju rje┼íenja navode se podaci iz stava 2 ovog ─Źlana, propis kojim je organ ovla┼íten da rije┼íi stvar po slobodnoj ocjeni i propis kojim je ovla┼íten da ne mora navesti razlog i kojima se pri dono┼íenju rje┼íenja rukovodio.

─îlan 195

(1) Uputstvom o pravnom lijeku stranka se obavje┼ítava da li protiv rje┼íenja mo┼że izjaviti ┼żalbu ili pokrenuti upravni spor ili drugi postupak pred sudom.

(2) Kad se protiv rje┼íenja mo┼że izjaviti ┼żalba, u uputstvu se navodi naziv organa kome se, u kom roku i s kolikom taksom ┼żalba predaje, s tim da se navede i da se ┼żalba mo┼że izjaviti i na zapisnik kod organa koji je donio rje┼íenje.

(3) Kad se protiv rje┼íenja mo┼że pokrenuti upravni spor, u uputstvu se navodi i naziv i sjedi┼íte suda kom se tu┼żba podnosi, u kom roku i s kolikom taksom, a kad se mo┼że pokrenuti drugi postupak pred sudom, navodi se sud kome se mo┼że obratiti i u kom roku.

(4) Kad je u rje┼íenju dato pogre┼íno uputstvo, stranka mo┼że postupiti po va┼że─çim propisima ili po uputstvu. Stranka koja postupi po pogre┼ínom uputstvu ne mo┼że zbog toga imati ┼ítetnih posljedica.

(5) Kad u rje┼íenju nije dato nikakvo uputstvo ili je uputstvo nepotpuno, stranka mo┼że postupiti po va┼że─çim propisima, a mo─çi ─çe u roku od osam dana tra┼żiti od organa koji je rje┼íenje donio da dopuni rje┼íenje. U takvom slu─Źaju rok za ┼żalbu, odnosno sudsku tu┼żbu te─Źe od dana dostavljanja dopunjenog rje┼íenja.

(6) Kad je protiv rje┼íenja mogu─çe izjaviti ┼żalbu, a stranka je pogre┼íno upu─çena da protiv tog rje┼íenja nema mjesta ┼żalbi ili da se protiv njega ne mo┼że pokrenuti upravni spor, rok za ┼żalbu te─Źe od dana dostavljanja rje┼íenja suda kojim je tu┼żba odba─Źena kao nedopu┼ítena, ako stranka nije ve─ç prije toga podnijela ┼żalbu nadle┼żnom organu.

(7) Kad protiv rje┼íenja nije mogu─çe izjaviti ┼żalbu a stranka je pogre┼íno upu─çena da se protiv tog rje┼íenja mo┼że ┼żaliti, pa je izjavila ┼żalbu i zbog toga propustila rok za pokretanje upravnog spora, ovaj rok joj te─Źe od dana dostavljanja rje┼íenja kojim joj je ┼żalba odba─Źena, ako stranka nije ve─ç prije toga pokrenula upravni spor.

(8) Uputstvo o pravnom lijeku, kao poseban sastavni dio rje┼íenja, stavlja se poslije obrazlo┼żenja.

─îlan 196

(1) Rje┼íenje potpisuje rukovodilac organa ili slu┼żbena osoba iz nadle┼żnog organa koju ovlasti rukovodilac organa.

(2) Izuzetno, u slu─Źaju opravdane odsutnosti rukovodioca organa javne uprave, rje┼íenje potpisuje osoba iz nadle┼żnog organa koju ovlasti gradona─Źelnik Br─Źko distrikta Bosne i Hercegovine.

─îlan 197

(1) Kad je rije─Ź o stvari koja se ti─Źe ve─çeg broja odre─Ĺenih lica, mo┼że se za sva ta lica donijeti jedno rje┼íenje, ali ona moraju biti imenovana u dispozitivu, a u obrazlo┼żenju rje┼íenja moraju biti izlo┼żeni razlozi koji se na svaku od njih odnose. Ovakvo rje┼íenje mora se dostaviti svakoj od tih lica, osim u slu─Źaju predvi─Ĺenom u ─Źlanu 74 ovog zakona.

(2) Ako je rije─Ź o stvari koja se ti─Źe ve─çeg broja lica koja organu nisu poznata, mo┼że se za sve njih donijeti jedno rje┼íenje, ali ono mora sadr┼żavati takve podatke da se iz njih mo┼że lako utvrditi na koja se lica rje┼íenje odnosi (npr. stanovnici ili vlasnici imanja u odre─Ĺenoj ulici ili stanari iz jedne zgrade i sl.).

─îlan 198

(1) U stvarima manjeg zna─Źaja u kojima se udovoljava zahtjevu stranke, a ne dira se u javni interes niti interes drugog lica, rje┼íenje se mo┼że sastojati samo od dispozitiva u obliku slu┼żbene zabilje┼íke u spisu, ako su razlozi za takvo rje┼íenje o─Źigledni i ako nije druga─Źije propisano.

(2) Takvo se rje┼íenje po pravilu priop─çava stranci usmeno, a napismeno joj se mora izdati ako ona to tra┼żi.

(3) Takvo rje┼íenje, po pravilu, ne sadr┼żi obrazlo┼żenje, osim ako je ono po prirodi stvari potrebno. Ovakvo rje┼íenje mo┼że se izdati na propisanom obrascu.

─îlan 199

Kad je rije─Ź o preduzimanju naro─Źito hitnih mjera u cilju osiguranja javnog mira i sigurnosti ili radi uklanjanja neposredne opasnosti po ┼żivot i zdravlje ljudi i imovine, nadle┼żni organ, odnosno ovla┼íteno slu┼żbeno lice nadle┼żnog organa, mo┼że donijeti rje┼íenje i usmeno i narediti njegovo izvr┼íenje bez odga─Ĺanja, s tim ┼íto je du┼żan donijeti pismeno rje┼íenje najkasnije u roku od osam dana od dana dono┼íenja usmenog rje┼íenja. Sadr┼żaj pismenog rje┼íenja mora odgovarati sadr┼żaju usmenog rje┼íenja.

3. Djelimi─Źno, dopunsko i privremeno rje┼íenje

─îlan 200

(1) Kad se o jednoj stvari rje┼íava u vi┼íe ta─Źaka, a samo su neke od njih dozrele za rje┼íavanje, i kad se poka┼że svrsishodnim da se o tim ta─Źkama rije┼íi posebnim rje┼íenjem, nadle┼żni organ mo┼że donijeti rje┼íenje samo o tim ta─Źkama (djelimi─Źno rje┼íenje).

(2) Djelimi─Źno rje┼íenje smatra se u pogledu pravnih lijekova i izvr┼íenja kao samostalno rje┼íenje.

─îlan 201

(1) Ako nadle┼żni organ nije rje┼íenjem odlu─Źio o svim pitanjima koja su bila predmet postupka, on mo┼że, po prijedlogu stranke ili po slu┼żbenoj du┼żnosti, donijeti posebno rje┼íenje o pitanjima koja ve─ç donesenim rje┼íenjem nisu obuhva─çena (dopunsko rje┼íenje). Ako prijedlog stranke za dono┼íenje dopunskog rje┼íenja bude odbijen, protiv zaklju─Źka o tome dopu┼ítena je posebna ┼żalba.

(2) Ako je predmet ve─ç dovoljno raspravljen, dopunsko rje┼íenje mo┼że se donijeti bez ponovnog provo─Ĺenja ispitnog postupka.

(3) Dopunsko rješenje smatra se u pogledu pravnih lijekova i izvršenja samostalnim rješenjem.

─îlan 202

(1) Ako je prema okolnostima slu─Źaja neophodno prije okon─Źanja postupka donijeti rje┼íenje kojim se privremeno ure─Ĺuju sporna pitanja ili odnosi, takvo se rje┼íenje donosi na osnovi podataka koji postoje u ─Źasu njegovog dono┼íenja. U takvom rje┼íenju mora biti izri─Źno nazna─Źeno da je privremeno.

(2) Dono┼íenje privremenog rje┼íenja po prijedlogu stranke nadle┼żni organ mo┼że uslovljavati davanjem osiguranja za ┼ítetu koja bi mogla usljed izvr┼íenja tog rje┼íenja nastati za protivnu stranku u slu─Źaju da osnovni zahtjev predlaga─Źa ne bude uva┼żen.

(3) Rje┼íenjem o glavnoj stvari koje se donosi nakon okon─Źanja postupka ukida se privremeno rje┼íenje doneseno u toku postupka.

(4) Privremeno rješenje smatra se u pogledu pravnih lijekova i izvršenja kao samostalno rješenje.

4. Rok za izdavanje rješenja

─îlan 203

(1) Kad se postupak pokre─çe povodom zahtjeva stranke, odnosno po slu┼żbenoj du┼żnosti, ako je to u interesu stranke, a prije dono┼íenja rje┼íenja nije potrebno provoditi poseban ispitni postupak, niti postoje drugi razlozi zbog kojih se ne mo┼że donijeti rje┼íenje bez odgode (rje┼íavanje prethodnog stanja i dr.), nadle┼żni organ je du┼żan donijeti rje┼íenje i dostaviti ga stranci ┼íto prije, a najkasnije u roku od 15 dana ra─Źunaju─çi od dana predaje urednog zahtjeva, odnosno od dana pokretanja postupka po slu┼żbenoj du┼żnosti, ako posebnim propisom nije odre─Ĺen kra─çi rok.

(2) U ostalim slu─Źajevima kad se postupak pokre─çe povodom zahtjeva stranke, odnosno po slu┼żbenoj du┼żnosti, ako je to u interesu stranke, nadle┼żni organ je du┼żan donijeti rje┼íenje i dostaviti ga stranci najkasnije u roku od 30 dana, ako posebnim propisom nije odre─Ĺen kra─çi rok.

(3) Ako nadle┼żni organ protiv ─Źijeg je rje┼íenja dopu┼ítena ┼żalba ne donese rje┼íenje i ne dostavi ga stranci u roku iz stavova 1 i 2 ovog ─Źlana, stranka ima pravo izjaviti ┼żalbu Apelacionoj komisiji, kao da je njen zahtjev odbijen (┼íutnja uprave).

(4) Kad se u postupku radi o slu─Źajevima iz ─Źlana 126 ovog zakona, nadle┼żni organ je du┼żan rje┼íenje po zahtjevu stranke donijeti najkasnije u roku od 7 dana od dana prijema zahtjeva.

5. Ispravljanje grešaka u rješenju

─îlan 204

(1) Organ koji je donio rje┼íenje, odnosno slu┼żbeno lice koje je potpisalo ili izdalo rje┼íenje, mo┼że u svako vrijeme da ispravi gre┼íke u imenima ili brojevima, pisanju ili ra─Źunanju, kao i druge o─Źigledne neta─Źnosti u rje┼íenju ili njegovim ovjerenim prepisima. Ispravka gre┼íke proizvodi pravni u─Źinak od dana od koga proizvodi pravni u─Źinak rje┼íenje koje se ispravlja.

(2) O ispravci se donosi poseban zaklju─Źak, koji se prila┼że izvorniku rje┼íenja i ─Źini njegov sastavni dio. Ovjeren prepis zaklju─Źka dostavlja se i strankama kojima je dostavljeno rje┼íenje. Zaklju─Źak potpisuje slu┼żbeno lice koje je potpisalo rje┼íenje. Zaklju─Źak obavezno sadr┼żi broj i datum rje┼íenja koje se ispravlja.

(3) Protiv zaklju─Źka kojim se ve─ç doneseno rje┼íenje ispravlja ili kojim se odbija prijedlog za ispravljanje, dopu┼ítena je posebna ┼żalba.

XIII. ZAKLJU─îAK

─îlan 205

(1) Zaklju─Źkom se odlu─Źuje o pitanjima koja se ti─Źu postupka.

(2) Zaklju─Źkom se odlu─Źuje o onim pitanjima u kojima je ovim zakonom predvi─Ĺeno da se donosi zaklju─Źak, kao i o drugim pitanjima u vezi s provo─Ĺenjem postupka a koja se ne rje┼íavaju rje┼íenjem.

─îlan 206

Zaklju─Źak donosi slu┼żbeno lice koje obavlja onu radnju postupka pri kojoj se pojavilo pitanje koje je predmet zaklju─Źka, ako ovim zakonom ili drugim propisima nije druga─Źije odre─Ĺeno.

Ako se zaklju─Źkom nala┼że izvr┼íenje neke radnje, odredit ─çe se rok u kome se ta radnja ima izvr┼íiti.

Zaklju─Źak se sa─Źinjava u vidu slu┼żbene bilje┼íke u spisu i priop─çava zainteresiranim licima usmeno, a napismeno se izdaje kada se protiv zaklju─Źka mo┼że izjaviti posebna ┼żalba, ili kad se mo┼że odmah tra┼żiti izvr┼íenje zaklju─Źka.

Zaklju─Źak koji se izdaje pismeno sadr┼żi: uvod, dispozitiv, obrazlo┼żenje i pouku o pravnom lijeku.

─îlan 207

(1) Protiv zaklju─Źka mo┼że se izjaviti posebna ┼żalba samo kad je to ovim ili drugim zakonom izri─Źito predvi─Ĺeno.

(2) ┼Żalba se izjavljuje u istom roku, na isti na─Źin i istom organu kao i ┼żalba protiv rje┼íenja.

(3) Zaklju─Źke protiv kojih nije dopu┼ítena posebna ┼żalba mogu zainteresirana lica pobijati ┼żalbom protiv rje┼íenja, osim ako je ┼żalba protiv zaklju─Źka ovim zakonom isklju─Źena.

(4) ┼Żalba ne odla┼że izvr┼íenje zaklju─Źka osim ako je to zakonom ili samim zaklju─Źkom druk─Źije odre─Ĺeno.

TRE─ćI DIO PRAVNI LIJEKOVI

 

1. REDOVNI PRAVNI LIJEKOVI

 

XIV. ┼ŻALBA

1. Pravo na ┼żalbu

─îlan 208

(1) Protiv prvostepenog rje┼íenja stranka ima pravo izjaviti ┼żalbu, ako ovim ili posebnim zakonom nije propisano da ┼żalba nije dopu┼ítena.

(2) Drugi organi Distrikta, kada su zakonom na to ovla┼íteni, mogu izjaviti ┼żalbu protiv rje┼íenja kojim je povrije─Ĺen zakon u korist pojedinca ili pravnog lica, a na ┼ítetu javnog interesa.

─îlan 209

(1) Ako protiv prvostepenog rje┼íenja iz ─Źlana 208 ovog zakona nije dozvoljena ┼żalba, neposredno se mo┼że pokrenuti upravni spor.

(2) ┼Żalba je dozvoljena protiv svake prvostepene odluke kada je zakonom isklju─Źena mogu─çnost upravnog spora.

(3) Protiv akata Skup┼ítine Distrikta, Vlade Distrikta i gradona─Źelnika donesenih u prvom stepenu ne mo┼że se izjaviti ┼żalba.

─îlan 209a

(1) Stranka se mo┼że odre─çi prava na ┼żalbu u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik, najkasnije do dana isteka roka za izjavljivanje ┼żalbe.

(2) Odricanje od prava na ┼żalbu u upravnim stvarima u kojim u─Źestvuju d vije i li v i┼íe stranaka ima p ravni u ─Źinak samo ako se sve stranke odreknu prava na ┼żalbu.

(3) Odricanje od prava na ┼żalbu ne mo┼że se opozvati, o ─Źemu stranka mora biti upoznata.

(4) Danom dostave podneska ili danom usmene izjave na zapisnik o odricanju od prava na ┼żalbu, prvostepeno rje┼íenje postaje kona─Źno, izvr┼íno i pravosna┼żno.

─îlan 209b

(1) Stranka mo┼że odustati od ┼żalbe sve do dono┼íenja odluke po ┼żalbi.

(2) Kad stranka odustane od izjavljene ┼żalbe, postupak po ┼żalbi obustavlja se zaklju─Źkom.

(3) Odustanak od ┼żalbe ne mo┼że se opozvati.

2. Nadle┼żnost organa za rje┼íavanje o ┼żalbi

─îlan 210

(1) O ┼żalbi protiv rje┼íenja i drugih pojedina─Źnih upravnih akata, koje u prvom stepenu donose organi uprave i institucije s javnim ovla┼ítenjima, rje┼íava Apelaciona komisija.

(2) Pravo na ┼żalbu i nadle┼żnost Apelacione komisije propisani su ovim zakonom i materijalnim zakonima Br─Źko distrikta BiH, kao i drugim propisima.

(3) Apelaciona komisija je samostalno i nezavisno tijelo, koja ima sva ovla┼ítenja drugostepenog organa uprave propisana ovim zakonom i materijalnim zakonima Br─Źko distrikta BiH, kao i drugim propisima.

(4) Izuzetno od stava 1 ovog ─Źlana, o ┼żalbi protiv rje┼íenja i drugih pojedina─Źnih upravnih akata, koje u prvom stepenu donose organi uprave i institucije s javnim ovla┼ítenjima, rje┼íava onaj organ na koji upu─çuje materijalni propis, ukoliko se radi o primjeni materijalnih propisa entiteta.

─îlan 210a

(1) Apelaciona komisija sastoji se od predsjednika i ─Źetiri ─Źlana. Predsjednik i ─Źlanovi Apelacione komisije su diplomirani pravnici. Sastav Apelacione komisije odra┼żava sastav stanovni┼ítva.

(2) Predsjednika i ─Źlanove Apelacione komisije imenuje gradona─Źelnik po prethodno provedenom konkursu.

(3) Za predsjednika i ─Źlanove Apelacione komisije imenuju se diplomirani pravnici, s najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

(4) Apelaciona komisija odlu─Źuje u vije─çu od tri ─Źlana. Vije─çe donosi odluke u skladu sa zakonom i drugim propisima.

(5) Na─Źin rada Apelacione komisije bli┼że se reguli┼íe poslovnikom o radu komisije, koji donosi gradona─Źelnik na prijedlog predsjednika komisije.

─îlan 210b

Apelaciona komisija o svom radu podnosi izvje┼ítaj Skup┼ítini Br─Źko distrikta BiH i gradona─Źelniku, najmanje jednom godi┼ínje.

3. Rok za ┼żalbu

─îlan 211

┼Żalba protiv rje┼íenja podnosi se u roku od 15 dana od dana dostave rje┼íenja, ako zakonom nije druga─Źije odre─Ĺeno.

─îlan 212

(1) U toku roka za ┼żalbu rje┼íenje se ne mo┼że izvr┼íiti. Kad je ┼żalba propisno izjavljena, rje┼íenje se ne mo┼że izvr┼íiti sve dok se rje┼íenje koje je doneseno o ┼żalbi ne dostavi stranci.

(2) Izuzetno, rje┼íenje se mo┼że izvr┼íiti u ┼żalbenom roku, kao i po┼íto je ┼żalba izjavljena, ako je to zakonom predvi─Ĺeno ili ako je rije─Ź o preduzimanju hitnih mjera, ili ako bi usljed odga─Ĺanja izvr┼íenja bila nanesena nekoj stranci ┼íteta koja se ne bi mogla popraviti. U posljednjem slu─Źaju mo┼że se tra┼żiti odgovaraju─çe osiguranje od stranke u ─Źijem se interesu provodi izvr┼íenje i ovim osiguranjem uslovljavati izvr┼íenje.

4. Sadr┼żaj ┼żalbe

─îlan 213

(1) U ┼żalbi se mora navesti rje┼íenje koje se pobija, naziv organa koji je donio pobijano rje┼íenje, broj i datum rje┼íenja i zbog ─Źega stranka nije zadovoljna pobijanim rje┼íenjem i potpis ┼żalioca.

(2) ┼Żalba ne mora biti obrazlo┼żena.

(3) Podnesak i kad nije ozna─Źen kao ┼żalba, smatra se kao ┼żalba ako iz njegovog sadr┼żaja proizlazi jasna namjera stranke da pobija rje┼íenje.

(4) U ┼żalbi se mogu iznositi nove ─Źinjenice i novi dokazi, a ┼żalilac je du┼żan da obrazlo┼żi zbog ─Źega ih nije iznio u prvostepenom postupku.

(5) Kad s e u ┼ż albi i znose n ove ─Ź injenice i n ovi d okazi, a u postupku sudjeluju dvije ili vi┼íe stranaka s protivnim interesima, svakoj stranci dostavlja se prijepis ┼żalbe i daje rok za izja┼ínjavanje o novim ─Źinjenicama i dokazima.

(6) Rok iz stava 5 ovog ─Źlana ne m o┼że biti kra─çi od o sam n i du┼żi od 15 dana.

5. Predavanje ┼żalbe

─îlan 214

(1) ┼Żalba se neposredno predaje ili ┼íalje po┼ítom organu koji je donio prvostepeno rje┼íenje.

(2) Ako je ┼żalba predata ili poslata neposredno Apelacionom vije─çu, ono je odmah ┼íalje organu prvog stupnja.

(3) ┼Żalba predata ili poslata neposredno Apelacionoj komisiji u pogledu roka smatra se da je predata prvostepenom organu.

6. Rad prvostepenog organa po ┼żalbi

─îlan 215

(1) Organ prvog stupnja ispituje da li je ┼żalba dopu┼ítena, pravovremena i izjavljena od ovla┼ítenog lica.

(2) Nedopu┼ítenu, nepravovremenu ili od neovla┼ítenog lica izjavljenu ┼żalbu organ prvog stepena odbacit ─çe svojim rje┼íenjem.

(3) Pravovremenost ┼żalbe koja je predata ili poslata neposredno Apelacionoj komisiji, organ prvog stepena cijeni prema danu kad je predata, odnosno poslata Apelacionoj komisiji.

(4) Protiv rje┼íenja kojim je ┼żalba odba─Źena na osnovu stava 2 ovog ─Źlana, stranka ima pravo ┼żalbe.

─îlan 216

(1) Ako organ prvog stepena koji je donio rje┼íenje utvrdi da je ┼żalba opravdana, a nije potrebno provoditi novi ispitni postupak, mo┼że stvar rije┼íiti druga─Źije i novim rje┼íenjem zamijeniti rje┼íenje koje se ┼żalbom pobija.

(2) Protiv novog rje┼íenja stranka ima pravo ┼żalbe.

─îlan 217

(1) Ako organ koji je donio rje┼íenje utvrdi povodom ┼żalbe da je provedeni postupak bio nepotpun, a da je to moglo uticati na rje┼íenje stvari, on je du┼żan postupak upotpuniti u skladu s odredbama ovog zakona.

(2) Organ koji je donio rje┼íenje upotpunit ─çe postupak i onda kad ┼żalilac iznese u ┼żalbi takve ─Źinjenice i dokaze koji bi mogli uticati na druga─Źije rje┼íenje stvari, ako je ┼żaliocu morala biti data mogu─çnost da sudjeluje u postupku koji je prethodio dono┼íenju rje┼íenja a ta mu mogu─çnost nije bila data a on je propustio da je iskoristi, ali je u ┼żalbi opravdao to propu┼ítanje.

(3) Prema rezultatu dopunjenog postupka, organ koji je donio rje┼íenje mo┼że, u granicama zahtjeva stranke, stvar rije┼íiti druga─Źije i novim rje┼íenjem zamijeniti rje┼íenje koje se ┼żalbom pobija.

(4) Protiv novog rje┼íenja stranka ima pravo ┼żalbe.

─îlan 218

Kad je rje┼íenje doneseno bez prethodno provedenog posebnog ispitnog postupka koji je bio obavezan, ili kad je doneseno po ─Źlanu 126 stavu 1 ta─Źkama 1, 2 i 3 ovog zakona, ali stranci nije bila data mogu─çnost da se izjasni o ─Źinjenicama i okolnostima koje su od va┼żnosti za dono┼íenje rje┼íenja, a stranka u ┼żalbi tra┼żi da se ispitni postupak provede, odnosno da joj se pru┼żi mogu─çnost da se izjasni o takvim ─Źinjenicama i okolnostima, prvostepeni organ je du┼żan da provede taj postupak. Nakon provo─Ĺenja postupka prvostepeni organ mo┼że uva┼żiti zahtjev ┼żalbe i donijeti novo rje┼íenje.

─îlan 219

(1) Kad prvostepeni organ koji je donio rje┼íenje utvrdi da je podnesena ┼żalba dopu┼ítena, pravovremena i izjavljena od ovla┼ítenog lica, a nije u skladu s odredbama ─Źlanova od 216 do 218 novim rje┼íenjem zamijenio rje┼íenje koje se ┼żalbom pobija, du┼żan je b ez o dga─Ĺanja, a najkasnije u roku o d osam dana od dana prijema ┼żalbe ili odgovora na ┼żalbu, ┼żalbu proslijediti Apelacionoj komisiji na daljnji postupak.

(2) Prvostepeni organ du┼żan je uz ┼żalbu prilo┼żiti sve spise koji se odnose na predmet.

(3) Prvostepeni organ mo┼że uz ┼żalbu i spise predmeta dati i odgovor na navode ┼żalbe.

(4) Kad u postupku sudjeluju dvije stranke ili vi┼íe stranaka s protivnim interesima, ┼żalba se dostavlja na odgovor svim strankama, te im se odre─Ĺuje rok za odgovor na ┼żalbu.

(5) Rok iz stava 4 ovog ─Źlana n e m o┼że biti kra─çi od o sam ni du┼żi od 15 dana.

7. Rje┼íavanje Apelacione komisije po ┼żalbi

─îlan 220

(1) Ako je ┼żalba nedopu┼ítena, nepravovremena ili izjavljena od neovla┼ítenog lica, a prvostepeni organ je propustio da je zbog toga odbaci, odbacit ─çe je rje┼íenjem Apelacionoj komisiji.

(2) Ako ┼żalbu ne odbaci Apelaciona komisija uzima predmet u rje┼íavanje.

(3) Apelaciona komisija mo┼że odbiti ┼żalbu, poni┼ítiti rje┼íenje u cijelosti ili djelimi─Źno, ili ga izmijeniti.

─îlan 221

(1) Apelaciona komisija ─çe odbiti ┼żalbu kad utvrdi da je postupak koji je rje┼íenju prethodio pravilno proveden i da je rje┼íenje pravilno i na zakonu zasnovano, a ┼żalba neosnovana.

(2) Apelaciona komisija ─çe odbiti ┼żalbu i kad utvrdi da je u prvostepenom postupku bilo nedostataka, ali da su oni takvi da nisu mogli uticati na rje┼íenje stvari.

(3) Kad Apelaciona komisija utvrdi da je prvostepeno rje┼íenje zasnovano na zakonu, ali zbog drugih razloga, a ne zbog onih koji su u rje┼íenju navedeni, on ─çe u svom rje┼íenju izlo┼żiti te razloge, a ┼żalbu odbiti.

─îlan 222

(1) Ako Apelaciona komisija utvrdi da je u prvostepenom postupku u─Źinjena nepravilnost koja ─Źini rje┼íenje ni┼ítavim (─Źlan 247) ovog zakona, proglasit ─çe takvo rje┼íenje ni┼ítavim, kao i onaj dio postupka koji je obavljen poslije te nepravilnosti.

(2) Ako Apelaciona komisija utvrdi da je prvostepeno rje┼íenje donio nenadle┼żan organ, poni┼ítit ─çe to rje┼íenje po slu┼żbenoj du┼żnosti i dostavit ─çe predmet nadle┼żnom organu na rje┼íavanje.

─îlan 223

(1) Ako Apelaciona komisija utvrdi da su u prvostepenom postupku ─Źinjenice nepotpuno i pogre┼íno utvr─Ĺene, da se u postupku nije vodilo ra─Źuna o pravilima postupka koja bi bila od uticaja na rje┼íenje stvari, ili da je dispozitiv pobijanog rje┼íenja nejasan ili da je u protivrje─Źnosti s obrazlo┼żenjem, on ─çe upotpuniti postupak i otkloniti izlo┼żene nedostatke, bilo sam preko prvostepenog organa ili kog drugog zamoljenog organa, a ti organi su du┼żni postupiti po tra┼żenju Apelacione komisije. Ako Apelaciona komisija utvrdi da se na osnovu ─Źinjenica utvr─Ĺenih u upotpunjenom postupku, stvar mora rije┼íiti druga─Źije nego ┼íto je rije┼íena prvostepenim rje┼íenjem, on ─çe svojim rje┼íenjem poni┼ítiti prvostepeno rje┼íenje i sam rije┼íiti stvar.

(2) Ako Apelaciona komisija utvrdi da ─çe nedostatke prvostepenog postupka br┼że i ekonomi─Źnije otkloniti prvostepeni organ, on ─çe svojim rje┼íenjem poni┼ítiti prvostepeno rje┼íenje i vratiti predmet prvostepenom organu na ponovni postupak. U tom slu─Źaju Apelaciona komisija je du┼żno svojim rje┼íenjem ukazati prvostepenom organu u kom pogledu treba upotpuniti postupak, a prvostepeni organ je du┼żan u svemu da postupi po rje┼íenju Apelacione komisije i bez odga─Ĺanja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema predmeta, da donese novo rje┼íenje. Protiv novog rje┼íenja stranka ima pravo ┼żalbe.

─îlan 224

(1) Ako Apelaciona komisija utvrdi da su u prvostepenom rje┼íenju pogre┼íno ocijenjeni dokazi, da je iz utvr─Ĺenih ─Źinjenica izveden pogre┼ían zaklju─Źak glede ─Źinjeni─Źnog stanja, da je pogre┼íno primijenjen pravni propis na osnovu koga se rje┼íava stvar, da je u istoj upravnoj stvari ve─ç jednom poni┼íteno prvostepeno rje┼íenje, a posebno ako prvostepeni organ nije u svemu postupio po rje┼íenju Apelacione komisije ili ako utvrdi da je na osnovu slobodne ocjene trebalo donijeti druga─Źije rje┼íenje, on ─çe svojim rje┼íenjem poni┼ítiti prvostepeno rje┼íenje i sam rije┼íiti stvar.

(2) Ako Apelaciona komisija utvrdi da je rje┼íenje pravilno glede utvr─Ĺenih ─Źinjenica i u pogledu primjene zakona, ali da se cilj zbog koga je rje┼íenje doneseno mo┼że posti─çi i drugim sredstvima povoljnijim za stranku, izmijenit ─çe prvostepeno rje┼íenje u tom smislu.

─îlan 225

(1) Radi pravilnog rje┼íenja stvari Apelaciona komisija mo┼że povodom ┼żalbe izmijeniti prvostepeno rje┼íenje u korist ┼żalioca i mimo zahtjeva postavljenog u ┼żalbi, a u okviru zahtjeva postavljenog u prvostepenom postupku, ako se tim ne vrije─Ĺa pravo drugog lica.

(2) S istim ciljem Apelaciona komisija mo┼że povodom ┼żalbe izmijeniti prvostepeno rje┼íenje na ┼ítetu ┼żalioca, ali samo iz nekog od razloga predvi─Ĺenih u ─Źlanovima 243, 246 i 247 ovog zakona.

─îlan 226

(1) Odredbe ovog zakona koje se odnose na rje┼íenje u skladu se primjenjuju i na rje┼íenja koja se donose po ┼żalbi.

(2) U obrazlo┼żenju Apelacione komisije moraju se ocijeniti i svi navodi ┼żalbe. Ako je ve─ç prvostepeni organ u obrazlo┼żenju svog rje┼íenja pravilno ocijenio navode koji se u ┼żalbi iznose, Apelaciona komisija se mo┼że u svom rje┼íenju samo pozvati na razloge iznesene u prvostepenom rje┼íenju.

8. ┼Żalba kad prvostepeno rje┼íenje nije doneseno u zakonskom roku

─îlan 227

(1) Ako je ┼żalbu izjavila stranka po ─Źijem zahtjevu prvostepeni organ nije donio rje┼íenje u zakonskom roku, Apelaciona komisija je du┼żna odmah, a najkasnije u roku od tri dana od prijema ┼żalbe tra┼żiti da joj prvostepeni organ odmah dostavi sve spise predmeta i da pismeno iznese razloge zbog kojih rje┼íenje nije doneseno u roku. Prvostepeni organ je obavezan postupiti po tom tra┼żenju u roku koji odredi Apelaciona komisija, s tim da taj rok ne mo┼że biti du┼żi od pet dana. Ako Apelaciona komisija utvrdi da rje┼íenje nije doneseno u roku zbog opravdanih razloga, ili zbog krivice stranke, odredit ─çe prvostepenom organu rok za dono┼íenje rje┼íenja, koji ne mo┼że biti du┼żi od 15 dana i vratiti mu sve spise predmeta na rje┼íavanje.

(2) Ako Apelaciona komisija utvrdi da razlozi zbog kojih rje┼íenje nije doneseno u roku nisu opravdani, ona ─çe rije┼íiti stvar prema spisima predmeta i donijet ─çe svoje rje┼íenje, ako je to mogu─çe, a ako se stvar ne mo┼że rije┼íiti prema spisima predmeta, sam ─çe provesti postupak i svojim rje┼íenjem rije┼íiti stvar. Izuzetno, ako Apelaciona komisija utvrdi da ─çe postupak br┼że i ekonomi─Źnije provesti prvostepeni organ, nalo┼żit ─çe tom organu da to u─Źini i da mu prikupljene dokaze dostavi u odre─Ĺenom roku koji ne mo┼że biti du┼żi od osam dana, a prvostepeni organ je obavezan postupiti po tom tra┼żenju. Nakon ┼íto prvostepeni organ dostavi tra┼żene podatke i dokaze, Apelaciona komisija ─çe odmah rije┼íiti stvar. Rje┼íenje Apelacione komisije doneseno po ovoj odredbi je kona─Źno.

9. Rok za dono┼íenje rje┼íenja po ┼żalbi

─îlan 228

(1) Rje┼íenje o ┼żalbi mora se donijeti i dostaviti stranci ┼íto prije, a najkasnije u roku od 30 dana ra─Źunaju─çi od dana predaje ┼żalbe, ako posebnim propisom nije odre─Ĺen kra─çi rok.

(2) Ako stranka odustane od ┼żalbe, postupak u vezi sa ┼żalbom obustavlja se zaklju─Źkom.

9. Dostavljanje rješenja Apelacionoj komisiji

─îlan 229

Apelaciona komisija ┼íalje, po pravilu, svoje rje┼íenje sa spisima predmeta prvostepenom organu, koji je du┼żan da rje┼íenje dostavi strankama u roku od pet dana od dana prijema spisa.

1. VANREDNI PRAVNI LIJEKOVI

 

XV. OBNOVA POSTUPKA

1. Pokretanje obnove postupka

─îlan 230

Postupak okon─Źan rje┼íenjem ili zaklju─Źkom protiv koga nema redovnog pravnog lijeka u upravnom postupku (kona─Źno u upravnom postupku) obnovit ─çe se:

1) ako se sazna za nove ─Źinjenice, ili se utvrdi ili stekne mogu─çnost da se upotrijebe novi dokazi koji bi, sami ili u vezi s ve─ç izvedenim i upotrijebljenim dokazima, mogli dovesti do druga─Źijeg rje┼íenja, da su te ─Źinjenice, odnosno dokazi bili izneseni ili upotrijebljeni u ranijem postupku;

2) ako je rje┼íenje doneseno na osnovu la┼żne isprave ili la┼żnog iskaza svjedoka ili vje┼ítaka, ili ako je do┼ílo kao posljedica nekog djela ka┼żnjivog po zakonu;

3) ako se rje┼íenje temelji na presudi donesenoj u kaznenom postupku ili u postupku o privrednom prestupu, a ta presuda je pravosna┼żno ukinuta;

4) ako je rješenje povoljno za stranku doneseno na osnovu neistinitih navoda stranke kojima je organ koji je vodio postupak bio naveden u zabludu;

5) ako se rje┼íenje organa koji je vodio postupak temelji na nekom prethodnom pitanju a nadle┼żni organ je to pitanje kasnije rije┼íio u bitnim ta─Źkama druga─Źije;

6) ako je u dono┼íenju rje┼íenja u─Źestvovalo slu┼żbeno lice koje je po zakonu moralo biti izuzeto;

7) ako je rje┼íenje donijelo slu┼żbeno lice nadle┼żnog organa koje nije bilo ovla┼íteno za njegovo dono┼íenje;

8) ako licu koje je trebalo da sudjeluje u svojstvu stranke nije bila data mogu─çnost da sudjeluje u postupku;

9) ako stranku nije zastupao zakonski zastupnik a po zakonu je trebalo da je zastupa;

10) ako licu koje je sudjelovalo u postupku nije bila data mogu─çnost da se pod uslovima iz ─Źlana 16 ovog zakona slu┼żi svojim jezikom.

─îlan 231

(1) Obnovu upravnog postupka mo┼że tra┼żiti stranka, a organ koji je donio rje┼íenje kojim je postupak okon─Źan mo┼że pokrenuti obnovu postupka po slu┼żbenoj du┼żnosti.

(2) Zbog okolnosti navedenih u ─Źlanu 230 ta─Źkama 1, 6, 7, 8 i 10 ovog zakona, stranka mo┼że tra┼żiti obnovu postupka samo ako bez svoje krivice nije bila u stanju da u ranijem postupku iznese okolnosti zbog kojih tra┼żi obnovu.

(3) Iz razloga navedenih u ─Źlanu 230 ta─Źkama 6 i 10 ovog zakona, stranka mo┼że tra┼żiti obnovu postupka ako je taj razlog bio bez uspjeha iznesen u ranijem postupku.

(4) Tu┼żilac mo┼że tra┼żiti obnovu postupka pod istim uslovima kao i stranka.

─îlan 232

Ako je rje┼íenje po kome se tra┼żi obnova upravnog postupka bio predmet upravnog spora, obnova se mo┼że dozvoliti samo zbog onih ─Źinjenica koje je organ utvrdio u ranijem upravnom postupku, a ne i zbog ─Źinjenica koje je utvrdio sud u svom postupku.

─îlan 233

(1) Stranka mo┼że tra┼żiti obnovu postupka u roku od 30 dana, i to:

1. u slu─Źaju iz ─Źlana 230 ta─Źke 1 - od dana kad je stranka mogla iznijeti nove ─Źinjenice, odnosno upotrijebiti nove dokaze;

2. u slu─Źaju iz ─Źlana 230 ta─Źki 2 i 3 - od dana kad je stranka saznala za pravosna┼żnu presudu u kaznenom postupku, ili u postupku u privrednom prestupu, a ako se postupak ne mo┼że provesti, od dana kad je saznala za obustavu tog postupka ili za okolnosti zbog kojih nema mogu─çnosti za kazneno gonjenje, odnosno za gonjenje za privredni prestup;

3. u slu─Źaju iz ─Źlana 230 ta─Źke 5 - od dana kad je stranka mogla upotrijebiti novi akt (presudu, rje┼íenje);

4. u slu─Źaju iz ─Źlana 230 ta─Źki 4, 6, 7 i 8 - od dana kad je stranka saznala za razlog obnove;

5. u slu─Źaju iz ─Źlana 230 ta─Źki 9 i 10 - od dana kad je rje┼íenje dostavljeno stranci.

(2) Ako bi rok odre─Ĺen u stavu 1 ovog ─Źlana po─Źeo te─çi prije nego ┼íto je rje┼íenje postalo kona─Źno u upravnom postupku, taj ─çe se rok ra─Źunati od dana kad rje┼íenje postane kona─Źno, odnosno od dostavljanja kona─Źnog rje┼íenja nadle┼żnog organa.

(3) Nakon proteka roka od pet godina od dostavljanja kona─Źnog rje┼íenja stranci obnova se ne mo┼że tra┼żiti niti se mo┼że pokrenuti po slu┼żbenoj du┼żnosti.

(4) Izuzetno, i poslije roka od pet godina obnova se mo┼że tra┼żiti odnosno pokrenuti samo iz razloga navedenih u ─Źlanu 230 ta─Źkama 2, 3 i 5 ovog zakona.

─îlan 234

(1) Upravni postupak mo┼że se obnoviti iz razloga navedenih u ─Źlanu 230 ta─Źki 2 ovog zakona i ako se kazneni postupak ne mo┼że provesti, ili ako postoje okolnosti zbog kojih se postupak ne mo┼że pokrenuti.

(2) Prije dono┼íenja zaklju─Źka o obnovi upravnog postupka iz razloga navedenih u ─Źlanu 230 ta─Źki 2 ovog zakona, slu┼żbeno lice ─çe od organa nadle┼żnog za slu┼żbeno gonjenje zatra┼żiti obavje┼ítenje o tome da li je kazneni postupak obustavljen, odnosno da li postoje okolnosti zbog kojih se postupak ne mo┼że pokrenuti. Slu┼żbeno lice ne mora tra┼żiti takvo obavje┼ítenje ako je nastupila zastarjelost kaznenog gonjenja ili ako je nastupila smrt lica na ─Źiju se kaznenu odgovornost ukazuje u zahtjevu za obnovu upravnog postupka, odnosno ako okolnosti zbog kojih se postupak ne mo┼że pokrenuti samo slu┼żbeno lice mo┼że sa sigurno┼í─çu utvrditi.

─îlan 235

Stranka je du┼żna u prijedlogu za obnovu postupka u─Źiniti vjerovatnim okolnosti na kojim temelji prijedlog, kao i okolnost da je prijedlog stavljen u zakonskom roku.

2. Rješavanje u obnovi postupka

─îlan 236

(1) Prijedlog za obnovu postupka stranka predaje ili ┼íalje organu koji je o predmetu rje┼íavao u prvom stepenu ili Apelacionoj komisiji, ako je ono donijelo rje┼íenje kojim je postupak okon─Źan.

(2) O prijedlogu za obnovu postupka rje┼íava onaj organ koji je donio rje┼íenje kojim je postupak okon─Źan.

(3) Kad se obnova tra┼żi po rje┼íenju koje je donijela Apelaciona komisija, prvostepeni organ koji primi prijedlog za obnovu priklju─Źit ─çe spise predmeta prijedlogu i poslat ─çe Apelacionoj komisiji odmah, a najkasnije u roku od tri dana od dana prijema prijedloga.

─îlan 237

(1) Kad organ koji je nadle┼żan za rje┼íavanje o prijedlogu za obnovu primi prijedlog, du┼żan je da ispita da li je prijedlog pravovremen i izjavljen od ovla┼ítenog lica i da li je okolnost na kojoj se prijedlog temelji u─Źinjena vjerovatnom.

(2) Ako prijedlog za obnovu postupka nije pravovremen ili ako je izjavljen od strane neovla┼ítenog lica, nadle┼żni organ je du┼żan prijedlog odbaciti zaklju─Źkom.

(3) Ako su dokazi koji se iznose kao razlog za obnovu postupka takvi da ne bi mogli dovesti do druga─Źijeg rje┼íenja, nadle┼żni organ je du┼żan prijedlog odbiti rje┼íenjem.

─îlan 238

(1) Ako nadle┼żni organ ne odbaci niti odbije prijedlog za obnovu na osnovu ─Źlana 237 ovog zakona, donijet ─çe zaklju─Źak da se obnova postupka dozvoljava i odredit ─çe u kome ─çe se obimu postupak obnoviti. Ako se obnova postupka pokre─çe po slu┼żbenoj du┼żnosti, nadle┼żni organ donijet ─çe zaklju─Źak kojim se obnova dozvoljava, ako prethodno utvrdi da su za obnovu ispunjeni zakonski uslovi. Ranije radnje u postupku na koje ne utje─Źu razlozi obnove ne─çe se ponavljati.

(2) Kad je prema okolnostima slu─Źaja mogu─çe, a u interesu je ubrzanja postupka, nadle┼żni organ mo┼że, ─Źim utvrdi postojanje uslova za obnovu, pre─çi na one radnje postupka koje se imaju obnoviti ne donose─çi poseban zaklju─Źak kojim se obnova dozvoljava.

(3) Kad o prijedlogu za obnovu odlu─Źuje Apelaciona komisija, ona ─çe samo izvr┼íiti potrebne radnje u obnovljenom postupku, a izuzetno, ako utvrdi da ─çe te radnje br┼że i ekonomi─Źnije izvr┼íiti prvostepeni organ, nalo┼żit ─çe mu da to u─Źini i da mu materijal o tome dostavi u odre─Ĺenom roku, koji ne mo┼że biti du┼żi od osam dana. Prvostepeni organ je obavezan postupiti po nalogu Apelacione komisije.

─îlan 239

Na osnovu podataka pribavljenih u prija┼ínjem i u obnovljenom upravnom postupku, nadle┼żni organ donosi rje┼íenje o stvari koja je bila predmet obnove postupka i njime mo┼że prija┼ínje rje┼íenje koje je bilo predmet obnove ostaviti na snazi ili ga zamijeniti novim rje┼íenjem. U ovom drugom slu─Źaju, a s obzirom na sve okolnosti pojedinog slu─Źaja, organ mo┼że prija┼ínje rje┼íenje poni┼ítiti ili ukinuti.

─îlan 240

(1) Protiv zaklju─Źka donesenog o prijedlogu za obnovu postupka, kao i protiv rje┼íenja donesenog u obnovljenom postupku, mo┼że se izjaviti ┼żalba samo kad je taj zaklju─Źak, odnosno rje┼íenje donio prvostepeni organ.

(2) Ako je zaklju─Źak ili rje┼íenje u obnovi postupka donijela Apelaciona komisija, protiv tog zaklju─Źka, odnosno rje┼íenja mo┼że se neposredno pokrenuti upravni spor kod Osnovnog suda.

─îlan 241

(1) Prijedlog za obnovu postupka, po pravilu, ne odga─Ĺa izvr┼íenje rje┼íenja po kome se obnova tra┼żi, ali organ koji je nadle┼żan za odlu─Źivanje o prijedlogu za obnovu postupka, ako smatra da ─çe prijedlog za obnovu biti uva┼żen, mo┼że po slu┼żbenoj du┼żnosti ili na zahtjev stranke rije┼íiti da se odgodi izvr┼íenje dok se ne odlu─Źi o pitanju obnove postupka.

(2) Zaklju─Źak kojim se dopu┼íta obnova postupka odga─Ĺa izvr┼íenje rje┼íenja protiv koga je obnova dozvoljena.

XVI. NAROČITI SLUČAJEVI PONIŠTENJA, UKIDANJA I MIJENJANJA RJEŠENJA

1. Mijenjanje i poništenje rješenja u vezi s upravnim sporom

─îlan 242

(1) Organ protiv ─Źijeg je rje┼íenja pravovremeno pokrenut upravni spor mo┼że do okon─Źanja spora, ako uva┼żava sve zahtjeve tu┼żbe, poni┼ítiti ili izmijeniti takvo rje┼íenje, iz onih razloga iz kojih bi sud mogao poni┼ítiti takvo rje┼íenje, ako se time ne vrije─Ĺa pravo stranke u upravnom postupku ili tre─çe lice.

(2) Rje┼íenje o poni┼ítenju ili izmjeni rje┼íenja u skladu s odredbama stava 1 ovog ─Źlana, organ donosi po slu┼żbenoj du┼żnosti u momentu kad iz tu┼żbe koju mu je sud dostavio na odgovor i uvidom u cijeli spis utvrdi da je tu┼żba osnovana.

(3) Rje┼íenje doneseno po odredbi 2 ovog ─Źlana dostavlja se stranci i sudu. Rje┼íenje se donosi u roku koji je sud odredio za davanje odgovora na tu┼żbu, odnosno prije nego se okon─Źa upravni spor.

2. Poništenje i ukidanje rješenja po pravu nadzora

─îlan 243

(1) Rje┼íenje koje je kona─Źno u upravnom postupku, Apelaciona komisija ─çe poni┼ítiti po pravu nadzora:

1. ako je rje┼íenje donio nenadle┼żni organ uprave, odnosno pravni subjekt koji ima javna ovla┼ítenja ili nenadle┼żno slu┼żbeno lice organa uprave, odnosno pravnog subjekta koji ima javna ovla┼ítenja;

2. ako je o istoj stvari ranije doneseno pravosna┼żno rje┼íenje kojim je ta upravna stvar druga─Źije rije┼íena;

3. ako je rješenje donio organ bez saglasnosti, potvrde, odobrenja ili mišljenja drugog organa a ovo je potrebno po zakonu ili drugom propisu utemeljenom na zakonu;

4. ako je rješenje doneseno kao posljedica prisile, ucjene, pritiska ili druge nedopuštene radnje.

5. Ako ga je donio mjesno nenadle┼żan organ.

(2) Rje┼íenje koje je kona─Źno u upravnom postupku mo┼że se ukinuti po pravu nadzora ako je njime o─Źigledno povrije─Ĺen materijalni zakon. U stvarima u kojima sudjeluju dvije ili vi┼íe stranaka sa suprotnim interesima, rje┼íenje se mo┼że ukinuti samo po pristanku zainteresiranih stranaka.

(3) U slu─Źaju postojanja razloga za ukidanje rje┼íenja pod uslovima iz stava 2 ovog ─Źlana, Apelaciona komisija je du┼żna, prije dono┼íenja odluke o ukidanju rje┼íenja, uzeti u obzir mi┼íljenje i tuma─Źenje materijalnog zakona organa uprave ─Źije se rje┼íenje ukida kao i navode stranke ako se ukidanjem rje┼íenja ta stranka stavlja u nepovoljan polo┼żaj ili za nju mo┼że nastupiti ┼íteta. Apelaciona komisija je du┼żna pru┼żiti detaljno obrazlo┼żenje svoje odluke i kada zaklju─Źi da ne postoje razlozi za ukidanje rje┼íenja iz stava 2 ovog ─Źlana.

─îlan 244

(1) Apelaciona komisija mo┼że poni┼ítiti ili ukinuti rje┼íenje po pravu nadzora.

(2) Apelaciona komisija donosi rje┼íenje o poni┼ítenju rje┼íenja po slu┼żbenoj du┼żnosti, na zahtjev stranke ili ombudsmena Bosne i Hercegovine, a rje┼íenje o ukidanju po slu┼żbenoj du┼żnosti ili na zahtjev ombudsmena.

(3) Rje┼íenje o poni┼ítenju na osnovu ta─Źaka 1, 2 i 3, stava 1 ─Źlana 243 ovog zakona mo┼że se donijeti u roku od pet godina, a na osnovu ta─Źke 5 stava 1 tog ─Źlana - u roku od jedne godine od dana kad je rje┼íenje postalo kona─Źno u upravnom postupku.

(4) Rje┼íenje o poni┼ítenju rje┼íenja na osnovu ─Źlana 243 stava 1 ta─Źke 4 ovog zakona mo┼że se donijeti bez obzira na rokove utvr─Ĺene u stavu 3 ovog ─Źlana.

(5) Rje┼íenje o ukidanju na osnovu stava 2 ─Źlana 243 ovog zakona mo┼że se donijeti u roku od jedne godine od dana kad je rje┼íenje postalo kona─Źno u upravnom postupku.

(6) Protiv rje┼íenja donesenog na osnovu ─Źlana 243 ovog zakona nije dopu┼ítena ┼żalba. Protiv rje┼íenja donesenog na osnovu ─Źlana 243 ovog zakona mo┼że se neposredno pokrenuti upravni spor kod Osnovnog suda.

3. Ukidanje i mijenjanje pravosna┼żnog rje┼íenja uz pristanak ili na zahtjev stranke

─îlan 245

(1) Ako je pravosna┼żnim rje┼íenjem stranka stekla neko pravo, a organ koji je donio to rje┼íenje smatra da je u tom rje┼íenju nepravilno primijenjen materijalni zakon, mo┼że rje┼íenje ukinuti ili izmijeniti radi njegovog uskla─Ĺivanja sa zakonom samo ako stranka koja je na osnovu tog rje┼íenja stekla pravo na to, pristane i ako se time ne vrije─Ĺa pravo tre─çeg lica. Pristanak stranke je obavezan i za izmjenu na ┼ítetu stranke pravosna┼żnog rje┼íenja kojim je stranci odre─Ĺena obaveza.

(2) Pod uslovima iz stava 1 ovog ─Źlana, a na zahtjev stranke, mo┼że se ukinuti ili izmijeniti i pravosna┼żno rje┼íenje koje je nepovoljno po stranku. Ako organ utvrdi da nema potrebe da se rje┼íenje ukine ili izmijeni, du┼żan je da o tome obavijesti stranku.

(3) Izmjena rje┼íenja na osnovu ovog ─Źlana djeluje samo ubudu─çe.

(4) Rje┼íenje na osnovu stavova 1 i 2 ovog ─Źlana donosi prvostepeni organ koji je donio rje┼íenje, a Apelaciona komisija samo kad je svojim rje┼íenjem odlu─Źila o stvari. Ako je taj organ ukinut ili je prestao biti nadle┼żan u stvari o kakvoj je rije─Ź, rje┼íenje donosi organ koji je za tu stvar nadle┼żan u vrijeme dono┼íenja rje┼íenja.

(5) ┼Żalba protiv novog rje┼íenja donesenog na osnovu ovog ─Źlana dopu┼ítena je samo ako je to rje┼íenje donio prvostepeni organ. Ako je rje┼íenje donijela Apelaciona komisija, odnosno ako je rje┼íenje prvostepenog organa kona─Źno, protiv tog rje┼íenja mo┼że se pokrenuti upravni spor.

4. Vanredno ukidanje rješenja

─îlan 246

(1) Izvr┼íno rje┼íenje mo┼że se ukinuti ako je to potrebno radi otklanjanja te┼íke i neposredne opasnosti po ┼żivot i zdravlje ljudi, javnu sigurnost, javni mir i poredak ili javni moral, ili radi otklanjanja poreme─çaja u privredi, ako se to ne bi uspje┼íno moglo otkloniti drugim sredstvima kojima bi se manje diralo u ste─Źena prava. Rje┼íenje se mo┼że ukinuti i samo djelimi─Źno, u obimu koliko je neophodno da se opasnost otkloni ili za┼ítite navedeni javni interesi.

(2) Ako je rje┼íenje donio prvostepeni organ, to rje┼íenje mo┼że u smislu stava 1 ovog ─Źlana, ukinuti taj organ, a mo┼że ga ukinuti Apelaciona komisija.

(3) Protiv rje┼íenja kojim se izvr┼íeno rje┼íenje ukida dopu┼ítena je ┼żalba samo kad je to rje┼íenje donio prvostepeni organ. U suprotnom, protiv takvog rje┼íenja mo┼że se neposredno pokrenuti upravni spor kod Osnovnog suda.

(4) Stranka koja usljed ukidanja rje┼íenja trpi ┼ítetu ima pravo na naknadu samo stvarne ┼ítete. Za rje┼íavanje o zahtjevu za naknadu ┼ítete nadle┼żan je Osnovni sud. Osnovni sud rje┼íava o visini naknade ┼ítete po op─çim pravilima o naknadi ┼ítete uzimaju─çi u obzir sve okolnosti slu─Źaja.

5. Oglašavanje rješenja ništavim

─îlan 247

Ništavim se oglašava rješenje:

- koje je u upravnom postupku doneseno u stvari iz sudske nadle┼żnosti ili u stvari o kojoj se uop─çe ne mo┼że rje┼íavati u upravnom postupku;

- koje bi svojim izvr┼íenjem moglo prouzrokovati neko djelo ka┼żnjivo po kaznenom zakonu;

- ─Źije izvr┼íenje uop─çe nije mogu─çe;

- na koje stranka nije naknadno izri─Źito ili pre┼íutno pristala;

- koje sadr┼żi nepravilnosti koje je po nekoj izri─Źitoj zakonskoj odredbi predvi─Ĺena kao razlog ni┼ítavosti.

─îlan 248

(1) Rje┼íenje se mo┼że u svako doba oglasiti ni┼ítavim po slu┼żbenoj du┼żnosti ili po prijedlogu stranke ili ombudsmena Bosne i Hercegovine.

(2) Rje┼íenje se mo┼że oglasiti ni┼ítavim u cijelosti ili djelimi─Źno.

(3) Rješenje oglašava ništavim organ koji ga je donio ili Apelaciona komisija.

(4) Protiv rje┼íenja kojim se neko rje┼íenje ogla┼íava ni┼ítavim ili se odbija prijedlog stranke ili ombudsmena za ogla┼íavanje rje┼íenja ni┼ítavim dopu┼ítena je ┼żalba. Ako nema organa koji rje┼íava o ┼żalbi, protiv takvog rje┼íenja mo┼że se neposredno pokrenuti upravni spor kod suda.

6. Pravne posljedica poništavanja i ukidanja

─îlan 249

(1) Poništavanjem rješenja i oglašavanjem rješenja ništavim, poništavaju se i pravne posljedice koje je takvo rješenje proizvelo.

(2) Ukidanjem rje┼íenja ne poni┼ítavaju se pravne posljedice koje je rje┼íenje ve─ç proizvelo do dana ukidanja, ali se onemogu─çava daljnje proizvo─Ĺenje pravnih posljedica ukinutog rje┼íenja.

(3) Organ koji sazna za rje┼íenje kojim je povrije─Ĺen zakon, a povreda mo┼że biti razlog za obnovu postupka, odnosno za poni┼ítenje, ukidanje ili mijenjanje rje┼íenja, du┼żan je bez odga─Ĺanja da o tome obavijesti organ nadle┼żan za pokretanje postupka i dono┼íenja rje┼íenja.

─îETVRTI DIO

 

XVII. IZVRŠENJE RJEŠENJA I ZAKLJUČAKA

1. Op─çe odredbe

─îlan 250

(1) Rješenje doneseno u upravnom postupku izvršava se pošto postane izvršno.

(2) Prvostepeno rješenje postaje izvršno:

1. istekom roka za ┼żalbu, ako ┼żalba nije izjavljena;

2. dostavom stranci, ako ┼żalba nije dopu┼ítena;

3. dostavom stranci, ako ┼żalba ne odga─Ĺa izvr┼íenje;

4. dostavom stranci rje┼íenja kojim se ┼żalba odbacuje ili odbija;

5. danom odricanja prava na ┼żalbu.

(3) Drugostepeno rješenje kojim je izmijenjeno prvostepeno rješenje postaje izvršno kad se dostavi stranci.

(4) Ako je u rje┼íenju odre─Ĺeno da se radnja koja je predmet izvr┼íenja mo┼że izvr┼íiti u ostavljenom roku, rje┼íenje postaje izvr┼íno istekom tog roka. Ako rje┼íenjem nije odre─Ĺen rok za izvr┼íenje radnje, rje┼íenje postaje izvr┼íno u roku od 15 dana od dana dono┼íenja rje┼íenja. Rje┼íenjem ostavljeni rok za izvr┼íenje rje┼íenja, odnosno propisani rok od 15 dana za izvr┼íenje po─Źinje da te─Źe od dana kad rje┼íenje, u smislu stavova 2 i 3 ovog ─Źlana postane izvr┼íno.

(5) Izvr┼íenje se mo┼że provesti i na osnovu zaklju─Źenog poravnanja, ali samo protiv lica koje je u─Źestvovalo u zaklju─Źivanju poravnanja.

(6) Ako se rje┼íenje odnosi na dvije ili vi┼íe stranaka koje u postupku u─Źestvuju sa istovjetnim zahtjevima, ┼żalba koju podnese bilo koja od tih stranaka spre─Źava izvr┼ínost rje┼íenja.

(7) Nakon isteka roka od pet godina od dana kad je rje┼íenje postalo izvr┼íno ne mo┼że se tra┼żiti njegovo izvr┼íenje.

─îlan 251

(1) Zaklju─Źak donesen u upravnom postupku izvr┼íava se po┼íto postane izvr┼ían.

(2) Zaklju─Źak protiv koga se ne mo┼że izjaviti posebna ┼żalba, kao i onaj zaklju─Źak protiv koga se ne mo┼że izjaviti posebna ┼żalba koja ne odga─Ĺa izvr┼íenje zaklju─Źka, postaje izvr┼ían priop─çenjem, odnosno dostavom stranci.

(3) Kad je zakonom ili samim zaklju─Źkom odre─Ĺeno da ┼żalba odga─Ĺa izvr┼íenje zaklju─Źka, zaklju─Źak postaje izvr┼ían istekom roka za ┼żalbu, ako ┼żalba nije izjavljena, a ako je izjavljena -dostavljanjem stranci rje┼íenja kojim se ┼żalba odbacuje ili odbija.

(4) U ostalim slu─Źajevima zaklju─Źak postaje izvr┼ían pod uslovima propisanim za izvr┼ínost rje┼íenja u ─Źlanu 250 stavovima 3, 4 i 6 ovog zakona.

(5) Odredbe ovog zakona o izvr┼íenju rje┼íenja va┼że i za izvr┼íenje zaklju─Źka.

─îlan 252

Izvr┼íenje rje┼íenja donesenog u upravnom postupku provodi se radi ostvarivanja nov─Źanih potra┼żivanja ili nenov─Źanih obaveza.

─îlan 253

(1) Kad postoji mogu─çnost da se izvr┼íenje provede na vi┼íe na─Źina i primjenom raznih sredstava, izvr┼íenje ─çe se provesti na onaj na─Źin i primjenom onog sredstva koje dovodi do cilja a koje je po izvr┼íenika najbli┼że.

(2) Nedjeljom i u dane praznika kada se ne radi, kao i noću, radnje izvršenja mogu se provoditi samo izuzetno i to ako postoji opasnost od nastanka znatne štete i ako je organ koji provodi izvršenje izdao za to pismeni nalog.

─îlan 254

(1) Izvršenje se provodi protiv lica koje je obavezno da ispuni obavezu (izvršenik), odnosno njegovih nasljednika ili pravnih sljednika.

(2) Izvr┼íenje se provodi po slu┼żbenoj du┼żnosti ili na prijedlog stranke.

(3) Po slu┼żbenoj du┼żnosti izvr┼íenje se provodi kad to nala┼że javni interes. Izvr┼íenje koje je u interesu stranke provodi se na prijedlog stranke (tra┼żilac izvr┼íenja).

─îlan 255

(1) Izvr┼íenje rje┼íenja provodi se administrativnim putem (administrativno izvr┼íenje), a u slu─Źajevima predvi─Ĺenim ovim zakonom - sudskim putem (sudsko izvr┼íenje).

(2) Administrativno izvr┼íenje provode Odjeljenja po odredbama ovog, odnosno posebnog zakona, a sudsko izvr┼íenje - Osnovni sud po propisima koji va┼że za sudsko izvr┼íenje.

─îlan 256

(1) Izvr┼íenje radi ispunjenja nenov─Źanih obaveza izvr┼íenika provodi se administrativnim putem.

(2) Izvr┼íenje radi ispunjenja nov─Źanih potra┼żivanja provodi se sudskim putem. Izuzetno, izvr┼íenje radi ispunjenja nov─Źanih potra┼żivanja iz primanja na osnovu radnog odnosa mo┼że se provesti administrativnim putem po pristanku izvr┼íenika.

─îlan 257

(1) Administrativno rje┼íenje provodi Odjeljenje koje je o stvari rje┼íavalo u prvom stepenu, ako posebnim propisom nije za to odre─Ĺen drugi organ.

(2) Ako je propisano da administrativno izvr┼íenje ne mo┼że provoditi Odjeljenje koje je o stvari rje┼íavalo u prvom stepenu, a posebnim propisima nije odre─Ĺen organ koji je za to ovla┼íten, izvr┼íenje provodi Odjeljenje za stru─Źno administracijske poslove.

(3) Administrativno izvr┼íenje rje┼íenja koja donose institucije koje imaju javne ovlasti, koje nisu zakonom ovla┼ítene da same izvr┼íavaju svoja rje┼íenja, dozvoljava i provodi Odjeljenje za stru─Źno administracijske poslove.

(4) Policija Distrikta je du┼żna da organu nadle┼żnom za provo─Ĺenje izvr┼íenja, na njegov zahtjev, pru┼żi pomo─ç u provo─Ĺenju izvr┼íenja.

─îlan 258

(1) Da bi se moglo pristupiti izvr┼íenju rje┼íenja, potrebno je da organ nadle┼żan za provo─Ĺenje administrativnog rje┼íenja donese po slu┼żbenoj du┼żnosti ili na zahtjev stranke, zaklju─Źak o dozvoli izvr┼íenja. Zaklju─Źkom se utvr─Ĺuje da je rje┼íenje koje se ima izvr┼íiti postalo izvr┼íno i odre─Ĺuje na─Źin izvr┼íenja. Protiv ovog zaklju─Źka dopu┼ítena je ┼żalba Apelacionoj komisiji.

(2) Zaklju─Źak o dozvoli izvr┼íenja rje┼íenja koje je doneseno u upravnoj stvari po slu┼żbenoj du┼żnosti, organ nadle┼żan za provo─Ĺenje administrativnog izvr┼íenja du┼żan je da donese bez odga─Ĺanja kad je takvo rje┼íenje postalo izvr┼íno, a najkasnije u roku od 30 dana od dana kad je rje┼íenje postalo izvr┼íno, ako posebnim propisima nije druga─Źije odre─Ĺeno, s tim da se taj rok mo┼że produ┼żiti jo┼í 30 dana.

(3) Kad administrativno rje┼íenje ne provodi organ koji je rje┼íavao u prvom stepenu, ve─ç drugi organ odre─Ĺen posebnim propisom, tra┼żilac izvr┼íenja podnosi prijedlog za izvr┼íenje tom organu ili instituciji koja ima javne ovlasti, ako je ta institucija donijela rje┼íenje koje se ima izvr┼íiti. Ako je rje┼íenje postalo izvr┼íno, ovaj organ odnosno institucija stavlja na rje┼íenje potvrdu da je postalo izvr┼íno (potvrda izvr┼ínosti) i dostavlja ga radi izvr┼íenja organu nadle┼żnom za izvr┼íenje, s tim ┼íto obavezno istovremeno mora predlo┼żiti i na─Źin izvr┼íenja.

(4) Kad se po slu┼żbenoj du┼żnosti ima provesti izvr┼íenje rje┼íenja organa, odnosno institucije koji imaju javne ovlasti, a nisu ovla┼íteni za provo─Ĺenje izvr┼íenja, oni se radi izvr┼íenja obra─çaju organu nadle┼żnom za izvr┼íenje na na─Źin propisan u stavu 3 ovog ─Źlana.

─îlan 259

(1) Administrativno izvr┼íenje koje provodi organ, koji je o stvari rje┼íavao u prvom stepenu, provodi se na osnovu rje┼íenja koje je postalo izvr┼íno i zaklju─Źka o dozvoli izvr┼íenja.

(2) Administrativno rje┼íenje koje provodi neki drugi organ provodi se na osnovu rje┼íenja na kom je stavljena potvrda izvr┼ínosti i donesen zaklju─Źak o dozvoli izvr┼íenja.

─îlan 260

(1) U postupku administrativnog izvr┼íenja mo┼że se izjaviti ┼żalba koja se odnosi samo na izvr┼íenje, a njome se ne mo┼że pobijati pravilnost rje┼íenja koje se izvr┼íava.

(2) ┼Żalba se izjavljuje Apelacionoj komisiji. ┼Żalba ne odga─Ĺa zapo─Źeto izvr┼íenje. U pogledu roka za ┼żalbu i organa nadle┼żnog za rje┼íavanje o ┼żalbi primjenjuju se odredbe ─Źlanova 211 i 212 ovog zakona.

─îlan 261

(1) Organ nadle┼żan za administrativno izvr┼íenje obavezan je po slu┼żbenoj du┼żnosti obustaviti zapo─Źeto izvr┼íenje i provedene radnje poni┼ítiti, ako se utvrdi da je obaveza izvr┼íena, da izvr┼íenje nije bilo uop─çe dopu┼íteno, da je bilo provedeno prema licu koje nije u obavezi, ili ako tra┼żilac izvr┼íenja odustane od svog zahtjeva, odnosno ako je izvr┼íno rje┼íenje poni┼íteno ili ukinuto.

(2) Administrativno izvr┼íenje ─çe se odgoditi ako se utvrdi da je u pogledu izvr┼íenja obaveze dozvoljen po─Źek, ili je umjesto privremenog rje┼íenja koje se izvr┼íava doneseno rje┼íenje o glavnoj stvari koje se razlikuje od privremenog rje┼íenja. Odga─Ĺanje izvr┼íenja odobrava organ koji je donio zaklju─Źak o dozvoli izvr┼íenja.

─îlan 262

(1) Nov─Źane kazne izre─Źene po ovom zakonu izvr┼íavaju organi nadle┼żni za izvr┼íenje nov─Źanih kazni izre─Źenih za prekr┼íaje.

(2) Nov─Źana kazna napla─çuje se u korist bud┼żeta Distrikta.

─îlan 263

(1) Kad se ima provesti sudsko izvr┼íenje rje┼íenja donesenog u upravnom postupku, organ ─Źije se rje┼íenje ima izvr┼íiti stavlja na rje┼íenje potvrdu o izvr┼ínosti i dostavlja ga radi izvr┼íenja.

(2) Rje┼íenje doneseno u upravnom postupku koje sadr┼żi potvrdu o izvr┼ínosti jeste osnov za sudsko izvr┼íenje. To izvr┼íenje provodi se po propisima koji va┼że za sudsko izvr┼íenje.

(3) Neosnovanu potvrdu izvršnosti ukinut će rješenjem organ koji je potvrdu stavio i to rješenje odmah dostaviti Osnovnom sudu.

2. Izvr┼íenje nenov─Źanih obaveza

─îlan 264

Izvr┼íenje radi ostvarenja nenov─Źanih obaveza izvr┼íenika provodi se preko drugih lica ili prinudom.

a) Izvršenje preko drugih lica

─îlan 265

(1) Ako se izvr┼íenikova obaveza sastoji u izvr┼íenju radnje koju mo┼że izvr┼íiti i drugo lice, a izvr┼íenik je ne izvr┼íi uop─çe ili je ne izvr┼íi u cijelosti, ova radnja ─çe se izvr┼íiti preko drugog lica, na tro┼íak izvr┼íenika. Izvr┼íenik mora biti na to prethodno pismeno opomenut.

(2) U takvom slu─Źaju organ koji provodi izvr┼íenje mo┼że zaklju─Źkom nalo┼żiti izvr┼íeniku da unaprijed polo┼żi iznos koji je potreban za podmirenje tro┼íkova izvr┼íenja a da se obra─Źun naknadno izvr┼íi. Zaklju─Źak o polaganju ovog iznosa je izvr┼ían.

b) Izvršenje prisilom

─îlan 266

(1) Ako je izvr┼íenik du┼żan da ne┼íto dopusti ili da trpi, pa postupa protivno toj obavezi, ili ako je predmet izvr┼íenja izvr┼íenikova radnja koju ne mo┼że umjesto njega da izvr┼íi drugo lice, organ koji provodi izvr┼íenje prisilit ─çe izvr┼íenika na ispunjavanje obaveze izricanjem nov─Źanih kazni.

(2) Organ koji provodi izvr┼íenje najprije ─çe zaprijetiti izvr┼íeniku primjenom prisilnog sredstva ako svoju obavezu ne izvr┼íi u ostavljenom roku. Ako izvr┼íenik u toku tog roka preduzme neku radnju protivno svojoj obavezi, ili ako ostavljeni rok bezuspje┼íno prote─Źe, zaprije─çeno prisilno sredstvo ─çe se odmah izvr┼íiti, a ujedno ─çe se odrediti novi rok za izvr┼íenje radnje i zaprijetiti novom, stro┼żijom prisilnom mjerom.

(3) Prisilna nov─Źana kazna koja se na osnovu stava 2 ovog ─Źlana izri─Źe prvi put ne mo┼że biti ve─ça od 100 KM. Svaka kasnija prisilna nov─Źana kazna mo┼że biti ponovo izre─Źena u istom iznosu.

(4) Napla─çena nov─Źana kazna se ne vra─ça.

─îlan 267

Ako se izvr┼íenje nenov─Źane obaveze ne mo┼że uop─çe ili ne mo┼że pravovremeno provesti primjenom sredstava predvi─Ĺenih u ─Źlanovima 265 i 266 ovog zakona, izvr┼íenje se prema prirodi obaveze, mo┼że provesti i neposrednom prisilom, ukoliko propisima nije druga─Źije odre─Ĺeno.

─îlan 268

(1) Kad je na osnovu rje┼íenja provedeno izvr┼íenje, a to rje┼íenje se kasnije poni┼íti ili izmijeni, izvr┼íenik ima pravo da tra┼żi da mu se vrati ono ┼íto mu je oduzeto, odnosno da se vrati u stanje koje proizilazi iz novog rje┼íenja.

(2) O tra┼żenju izvr┼íenika iz stava 1 ovog ─Źlana rje┼íava organ koji je donio zaklju─Źak o dozvoli izvr┼íenja.

3. Izvr┼íenje radi osiguranja i privremeni zaklju─Źak

a) Izvršenje radi osiguranja

─îlan 269

(1) Radi osiguranja izvr┼íenja mo┼że se zaklju─Źkom dopustiti izvr┼íenje rje┼íenja i prije nego ┼íto je ono postalo izvr┼íno, ako bi bez toga moglo biti osuje─çeno ili znatno ote┼żano izvr┼íenje nakon ┼íto rje┼íenje postane izvr┼íno.

(2) Ako je rije─Ź o obavezama koje se prisilno izvr┼íavaju samo na prijedlog stranke, predlaga─Ź mora opasnost od spre─Źavanja ili ote┼żavanja ispunjenja u─Źiniti vjerojatnim, a organ mo┼że izvr┼íenje iz stava 1 ovog ─Źlana uslovljavati davanjem osiguranja prema ─Źlanu 202 stavu 2 ovog zakona.

(3) Protiv zaklju─Źka donesenog na prijedlog stranke za izvr┼íenje radi osiguranja, kao i protiv zaklju─Źka donesenog po slu┼żbenoj du┼żnosti, dopu┼ítena je posebna ┼żalba. ┼Żalba protiv zaklju─Źka kojim je odre─Ĺeno izvr┼íenje radi osiguranja ne odga─Ĺa provo─Ĺenje izvr┼íenja.

─îlan 270

(1) Izvr┼íenje radi osiguranja mo┼że se provoditi administrativnim ili sudskim putem.

(2) Kad se izvr┼íenje radi osiguranja provodi sudskim putem, sud postupa po propisima koji va┼że za sudsko izvr┼íenje.

─îlan 271

Izvr┼íenje privremenog rje┼íenja mo┼że se provoditi samo u onom obimu i u onim slu─Źajevima ukoliko je dopu┼íteno izvr┼íenje radi osiguranja.

─îlan 272

(1) Ako postoji ili je bar u─Źinjena vjerojatnom obaveza stranke, a postoji opasnost da ─çe obavezana stranka raspolaganjem imovine, dogovorom s tre─çim licima ili na drugi na─Źin, osujetiti ili znatno ote┼żati izvr┼íenje te obaveze, organ nadle┼żan za dono┼íenje rje┼íenja o obavezi stranke mo┼że, prije dono┼íenja rje┼íenja o toj obvezi, donijeti privremeni zaklju─Źak radi osiguranja izvr┼íenja obaveze. Pri dono┼íenju privremenog zaklju─Źka nadle┼żni organ du┼żan je voditi ra─Źuna o odredbi ─Źlana 237 ovog zakona i prilo┼żiti rje┼íenje uz zaklju─Źak.

(2) Dono┼íenje privremenog zaklju─Źka mo┼że se uslovljavati davanjem osiguranja predvi─Ĺenog u ─Źlanu 189 stavu 2 ovog zakona.

(3) Glede privremenog zaklju─Źka donesenog na osnovu stava 1 ovog ─Źlana, primjenjivat ─çe se odredbe ─Źlana 269 stava 3 i ─Źlana 270 ovog zakona.

─îlan 273

(1) Ako je pravosna┼żnim rje┼íenjem utvr─Ĺeno da pravno ne postoji obaveza stranke za ─Źije je osiguranje bio donesen privremeni zaklju─Źak, ili je na drugi na─Źin utvr─Ĺeno da je zahtjev za dono┼íenje privremenog zaklju─Źka bio neopravdan, predlaga─Ź u ─Źiju je korist privremeni zaklju─Źak donesen naknadit ─çe protivnoj stranci ┼ítetu koja joj je uzrokovana donesenim zaklju─Źkom.

(2) O naknadi ┼ítete iz stava 1 ovog ─Źlana rje┼íava organ koji je donio privremeni zaklju─Źak.

(3) Ako je u slu─Źaju iz stava 1 ovog ─Źlana o─Źito da je privremeni zaklju─Źak bio isposlovan iz obijesti, predlaga─Ź ─çe se kazniti nov─Źanom kaznom do 100 KM. Protiv zaklju─Źka o kazni dopu┼ítena je posebna ┼żalba, koja odga─Ĺa izvr┼íenje zaklju─Źka.

PETI DIO PROVOĐENJE ZAKONA I PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

XVIII. MJERE ZA PROVO─ÉENJE ZAKONA

─îlan 274

(1) Institucije koje imaju javne ovlasti ne mogu u upravnom postupku koji one vode same primjenjivati prisilne mjere privo─Ĺenja ili dovo─Ĺenja predvi─Ĺene u ─Źlanu 59 ta─Źkama 3 i 4, ─Źlanu 154 ta─Źki 3 i ─Źlanu 166 ta─Źkama 1 i 2 ovog zakona.

(2) Ako se u toku postupka koji vodi institucija koja ima javne ovlasti utvrdi da se postupak ne mo┼że provesti uop─çe ili se ne mo┼że pravilno provesti, bez primjene prisilnih mjera predvi─Ĺenih u odredbama stava 1 ovog ─Źlana, ta institucija ─çe se obratiti Odjeljenju za stru─Źno administrativnu podr┼íku. Na tra┼żenje institucije koja ima javne ovlasti, Odjelljenje za stru─Źno administracijske poslove je ovla┼íteno da primijeni predvi─Ĺenu prisilnu mjeru privo─Ĺenja, odnosno dovo─Ĺenja, ako se utvrdi da je to neophodno radi provo─Ĺenja postupka.

─îlan 275

(1) U organima uprave, kao i u institucijama koje imaju javne ovlasti ako zakonom nije druga─Źije odre─Ĺeno ovla┼ítenja za preduzimanje radnji u upravnom postupku i ovla┼ítenja za rje┼íavanje u upravnim stvarima mogu se dati samo licu koje ima zakonom propisanu stru─Źnu spremu, radno iskustvo i polo┼żen stru─Źni ispit.

(2) Lica iz stava 1 ovog ─Źlana pola┼żu stru─Źni ispit prema propisima Distrikta koji se odnose na polaganje stru─Źnog ispita slu┼żbenika odjeljenja u sastavu Vlade.

─îlan 276

(1) ┼áefovi odjeljenja odgovorni su za pravilnu i dosljednu primjenu ovog zakona, a naro─Źito su odgovorni da se upravne stvari rje┼íavaju u zakonom propisanim rokovima. U cilju pravilnog i efikasnog rje┼íavanja stvari u upravnom postupku, ta odgovorna lica su obavezna preduzimati mjere da se kontinuirano osigurava i provodi stru─Źno usavr┼íavanje slu┼żbenika i drugih lica koja rade na rje┼íavanju upravnih stvari.

(2) Slu┼żbeno lice koje je ovla┼íteno za preduzimanje radnji u upravnom postupku, odnosno koje je ovla┼íteno za rje┼íavanje u upravnim stvarima, du┼żno je da u roku od 3 dana od isteka roka za rje┼íavanje iz ─Źlanova 203 i 228 ovog zakona obavijesti pismeno stranku o razlozima zbog kojih rje┼íenje, odnosno zaklju─Źak nije donesen i o tome koje ─çe se radnje preduzeti radi dono┼íenja rje┼íenja, odnosno zaklju─Źka, i pou─Źiti stranku koja pravna sredstva mo┼że koristiti. To obavje┼ítenje se istovremeno mora dostaviti i odgovornim licima iz stava 1 ovog ─Źlana radi preduzimanja mjera da se rje┼íenje, odnosno zaklju─Źak donese bez odlaganja.

(3) Slu┼żbeno lice iz stava 2 ovog ─Źlana koje je ovla┼íteno da vodi upravni postupak, odnosno da rje┼íava upravne stvari, ─Źini te┼żu povredu radne du┼żnosti, ako je njenom krivicom do┼ílo do neizvr┼íenja odre─Ĺenih procesnih radnji u upravnom postupku, zbog kojih se rje┼íenje, odnosno zaklju─Źak nije mogao donijeti u zakonskom roku.

(4) Nadle┼żna upravna inspekcija ima pravo da zahtijeva pokretanje postupka odgovornosti kod nadle┼żnog organa protiv ┼íefa odjeljenja odnosno rukovodioca institucije koja ima javne ovlasti, koji propusti vr┼íenje du┼żnosti iz stava 1 ovog ─Źlana, kao i protiv onog koji, protivno ─Źlanu 275 ovog zakona ovlasti slu┼żbeno lice za preduzimanje ili za rje┼íavanje u upravnim stvarima koje ne ispunjava propisane uslove kao i disciplinski postupak protiv lica iz stava 3 ovog ─Źlana.

─îlan 277

(1) Gradona─Źelnik je obavezan jedanput godi┼ínje podnijeti pismeni izvje┼ítaj Skup┼ítini o rje┼íavanju upravnih stvari u upravnom postupku svih slu┼żbi Distrikta.

(2) Izvje┼ítaj iz stava 1 ovog ─Źlana sadr┼żi naro─Źito sljede─çe podatke: broj podnesenih zahtjeva od stranaka, broj pokrenutih upravnih postupaka po slu┼żbenoj du┼żnosti, na─Źin i rokove rje┼íavanja upravnih stvari u prvostepenom i drugostepenom upravnom postupku, broj poni┼ítenih odnosno ukinutih upravnih akata, broj odba─Źenih zahtjeva, odnosno obustavljenih upravnih postupaka, broj i vrste primijenjenih prisilnih mjera, odnosno izre─Źenih nov─Źanih kazni, i broj nerije┼íenih upravnih predmeta.

─îlan 278

(1) Na─Źin iskazivanja podataka iz ta─Źke 1 ─Źlana 277 propisuje gradona─Źelnik na osnovu prijedloga ┼íefa Odjeljenja za stru─Źno administracijske poslove.

(2) Ako je potrebno ┼íef Odjeljenja za stru─Źno administracijsku podr┼íku propisuje obrasce za pozive, dostavnice, nare─Ĺenja za privo─Ĺenje, zapisnike, zapisnike u vidu knjiga, rje┼íenja iz ─Źlana 194 stava 1 i ─Źlana 198 i uvjerenja iz ─Źlana 105 stava 1 ovog zakona, kao i za druge akte u upravnom postupku za potrebe upravnih organa Distrikta i institucija Distrikta koje imaju javne ovlasti.

─îlan 279

(1) Na tra┼żenje gra─Ĺana, organa uprave, institucija koje imaju javne ovlasti kao i drugih organa i institucija, Odjeljenje za stru─Źno administracijske poslove du┼żno je davati obja┼ínjenja o primjeni odredaba ovog zakona.

(2) Obja┼ínjenja o primjeni odredaba ovog zakona mo┼że davati Odjeljenje za stru─Źno administracijske poslove i po slu┼żbenoj du┼żnosti, radi osiguranja jedinstvene primjene ovog zakona.

XIX. NADZOR NAD PROVO─ÉENJEM OVOG ZAKONA

─îlan 280

(1) Nadzor nad provo─Ĺenjem ovog zakona vr┼íi upravna inspekcija.

(2) Organi, slu┼żbe i institucije du┼żni su omogu─çiti ostvarivanje uvida u upravno rje┼íavanje i postupati po nalozima upravne inspekcije koja vr┼íi nadzor i na tra┼żenje te inspekcije dostavljati potrebne podatke, spise i obavje┼ítenja o pitanjima koja se odnose na upravne stvari koje se rje┼íavaju u upravnom postupku.

XX. KAZNENE ODREDBE

─îlan 281

(1) Nov─Źanom kaznom od 5.000 do 25.000 KM kaznit ─çe se za prekr┼íaj institucija koja ima javne ovlasti:

1) ako za rje┼íavanje u upravnim stvarima, odnosno za preduzimanje radnji u postupku odredi licu koja ne ispunjava propisane uslove (─Źlan 26 stav 2 u vezi s ─Źlanom 275 stavom 1),

2) ako odbije da primi pismeni podnesak stranke ili usmeno saop─çenje u zapisnik, odnosno ne izda potvrdu o prijemu podneska (─Źlan 52 stavovi 1, 2 i 3),

3) ako izvr┼íi pozivanje no─çu suprotno odredbi ─Źlana 58 stava 3),

4) ako se pozvano lice prinudno privede, a u pozivu nije bila nazna─Źena primjena te mjere (─Źlan 59 stav 3),

5) ako se po slu┼żbenoj du┼żnosti ne pribavljaju podaci o ─Źinjenicama o kojima se vodi slu┼żbena evidencija ili ako se od stranke tra┼żi da pribavi i podnese dokaze koje je du┼żan pribaviti organ koji vodi postupak ili ako se od stranke tra┼żi da podnese uvjerenja koja organi nisu du┼żni izdavati (─Źlan 121 stav 3 i ─Źlan 122 stav 2),

6) ako nije data mogu─çnost stranci da se izjasni o ─Źinjenicama i okolnostima na kojima se zasniva rje┼íenje, odnosno da u─Źestvuje u izvo─Ĺenju dokaza ili je doneseno rje┼íenje prije nego ┼íto se stranci pru┼żi mogu─çnost da se izjasni o ─Źinjenicama i okolnostima (─Źlan 128 stav 3),

7) ako na zahtjev stranke ne─çe da izda uvjerenje ili drugu ispravu o ─Źinjenicama o kojima vodi slu┼żbenu evidenciju ili ako uvjerenje ili drugu ispravu ne izda u propisanom roku ili ne donese rje┼íenje o odbijanju zahtjeva za izdavanje uvjerenja (─Źlan 156 stavovi 1, 2, 5 i 6),

8) ako ne postupi po zahtjevu nadle┼żnog organa u vezi sa davanjem isprave (─Źlan 153),

9) ako po zahtjevu stranke ne donese rje┼íenje i ne dostavi ga stranci u propisanom roku (─Źlan 203),

10) ako ┼żalbu sa spisima ne dostavi drugostepenom organu u propisanom roku (─Źlan 219),

11) ako ne postupi po tra┼żenju drugostepenog organa ili ako u svemu ne postupi po drugostepenom rje┼íenju ili ako rje┼íenje ne donese u propisanom roku (─Źlan 223),

12) ako na zahtjev Apelacione komisije ne dostavi u roku tra┼żeno obavje┼ítenje ili ako po nalogu drugostepenog organa ne donese rje┼íenje u propisanom roku, ili ako na zahtjev drugostepenog organa ne prikupi tra┼żene podatke i ne dostavi ih u propisanom roku (─Źlan 227),

13) ako ne donese rje┼íenje po ┼żalbi u propisanom roku (─Źlan 228),

14) ako ne postupi po nalogu drugostepenog organa ili tra┼żeni materijal ne dostavi u roku (─Źlan 238 stav 3),

15) ako onemogu─çava uvid u upravno rje┼íavanje ili ako ne postupi po nalozima nadle┼żnog organa, odnosno upravne inspekcije koja vr┼íi nadzor ili ne─çe da dostavi potrebne podatke, spise i obavje┼ítenja na zahtjev organa odnosno upravne inspekcije (─Źlan 280 stav 4).

(2) Za prekr┼íaj iz stava 1 ovog ─Źlana, kaznit ─çe se nov─Źanom kaznom od 300 do 1.200 KM i odgovorno lice u instituciji koje ima javne ovlasti, kao i odgovorno lice u Odjeljenju.

─îlan 282

(1) Nov─Źanom kaznom od 5.000 do 25000 KM kaznit ─çe se za prekr┼íaj institucija koja ima javne ovlasti:

1) ako ne pru┼żi zatra┼żenu pravnu pomo─ç ili ako ne postupi u vezi sa molbom za pomo─ç u odre─Ĺenom roku (─Źlan 28 stavovi 1 i 2);

2) ako saslu┼íanim licima ne pro─Źita zapisnik ili ako onemogu─çi da saslu┼íana lica pregledaju zapisnik (─Źlan 63 stav 1);

3) ako stranci ili drugom licu onemogući razgledanje spisa ili da prepišu potrebne spise;

4) ako se ne sprovodi obavezno li─Źno dostavljanje u slu─Źajevima predvi─Ĺenim u odredbi ─Źlana 70 stava 1 ovog zakona;

5) ako na zahtjev stranke ne─çe da izda uvjerenje, odnosno ne donese rje┼íenje o odbijanju zahtjeva u propisanom roku (─Źlan 157 stavovi 1 i 3);

6) ako ispita kao svjedoka lice koje bi svojim iskazom povrijedilo du┼żnost ─Źuvanja slu┼żbene, dr┼żavne ili vojne tajne (─Źlan 160);

7) ako ne izda pismeno rje┼íenje u propisanom roku (─Źlan 212);

8) ako izvr┼íi prisilno privo─Ĺenje ili dovo─Ĺenje suprotno ─Źlanu 274 stavu 1 ovog zakona, odnosno ako u roku ne donese zaklju─Źak o primjeni prinudne mjere ili u roku ne odlu─Źi o prigovoru (─Źlan 274 stavovi 3 i 4);

9) ako ne preduzima mjere za kontinuirano stru─Źno osposobljavanje i usavr┼íavanje slu┼żbenih lica koja su ovla┼ítena za rje┼íavanje u upravnim stvarima odnosno za preduzimanje radnji u postupku ili ako ne osigurava rje┼íavanje upravnih stvari u propisanim rokovima ili ako u propisanom roku ne obavijesti stranku o razlozima zbog kojih rje┼íenje, odnosno zaklju─Źak nije donesen (─Źlan 276 stavovi 1 i 2).

(2) Za prekr┼íaj iz stava 1 ovog ─Źlana kaznit ─çe se nov─Źanom kaznom u iznosu od 2.000 do 10.000 KM i odgovorna lica u instituciji koja ima javne ovlasti, kao i odgovorno lice u Odjeljenju.

─îlan 283

(1) Nov─Źanom kaznom od 4.000 do 20.000 KM kaznit ─çe se za prekr┼íaj institucija koja ima javne ovlasti:

1) ako ne izuzme slu┼żbeno lice kada su ispunjeni uslovi za izuze─çe (─Źlanovi 29 i 30);

2) ako ne dozvoli stranci da se koristi stru─Źnim pomaga─Źem (─Źlan 49 stav 1);

3) ako se pozivanje lica radi prijema pismena vr┼íi suprotno odredbi ─Źlana 67 stava 2 ovog zakona;

4) ako se pismeno ne dostavlja opunomo─çeniku za primanje pismena (─Źlan 75 stav 1);

5) ako ne pou─Źi svjedoka na koja pitanja mo┼że uskratiti svjedo─Źenje (─Źlan 163 stav 3 i ─Źlan 172 stav 1).

(2) Za prekr┼íaj iz stava 1 ovog ─Źlana kaznit ─çe se nov─Źanom kaznom u iznosu od 1.000 do 5.000 KM i odgovorno lice u instituciji koje ima javne ovlasti, kao i odgovorna lica u Odjeljenju.

─îlan 284

(1) Odgovornim licem u Odjeljenju u smislu odredbe ─Źlana 281 stava 2, ─Źlana 282 stava 2 i ─Źlana 283 stava 2 ovog zakona, smatra se ┼íef odjeljenja, kao i slu┼żbenik u tim odjeljenjima koji je ovla┼íten da preduzima radnje u administrativnom postupku, i/ili drugi slu┼żbenik koji je zadu┼żen da neposredno izvr┼íi odre─Ĺeni posao, a nije izvr┼íio taj posao ili je izvr┼íio radnju protivno datoj obavezi.

(2) Odgovornom licu u instituciji koja ima javne ovlasti u smislu odredaba ─Źlana 281 stava 2, ─Źlana 282 stava 2 i ─Źlana 283 stava 2 ovog zakona, smatra se rukovodilac institucije i drugo lice.

XXI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

─îlan 285

Upravni predmeti koji ne budu riješeni do dana stupanja na snagu ovog zakona riješit će se po odredbama ovog zakona.

─îlan 285a

Odredbe ovoga zakona koje se odnose na upotrebu i promet elektroni─Źkoga dokumenta i elektroni─Źkoga potpisa primjenjivat ─çe se nakon stupanja na snagu posebnoga propisa koji reguli┼íe tu oblast.

─îlan 286

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje primjena Zakona o op─çem upravnom postupku i drugih propisa o upravnom postupku koji se primjenjuju na teritoriji Distrikta do dana stupanja na snagu ovog zakona.

 

Samostalni ─Źlan Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom postupku Br─Źko distrikta Bosne i Hercegovine

("Slu┼żbeni glasnik Br─Źko distrikta BiH", br. 21/2018)

─îlan 16

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u Slu┼żbenom glasniku Br─Źko distrikta Bosne i Hercegovine.

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija