Advokatska kancelarija

weight
"Na┼ía za┼ítita nije u na┼íem oru┼żju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

AP

Zakon o upravnom postupku Br─Źko Distrikta Bosne i Hercegovine


("Slu┼żbeni glasnik Br─Źko distrikta BiH", br. 48/2011 - pre─Źiš─çen tekst i 21/2018)

 

 

PRVI DIO OP─ćE ODREDBE

I. OSNOVNA NA─îELA

1. Va┼żenje zakona

─îlan 1

(1) Zakonom o upravnom postupku Br─Źko distrikta Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon) ure─Ĺuju se pravila na osnovu kojih organi javne uprave Br─Źko distrikta Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: organi uprave) u okviru djelokruga utvr─Ĺenog na osnovu zakona, postupaju i rješavaju u upravnim stvarima.

(2) Po o vom z akonu d u┼żna s u postupati i p reduze─ça, institucije, ustanove i druga pravna lica kad u obavljanju javnih ovlaštenja (u daljnjem tekstu: institucije koje imaju javna ovlaštenja) koja su im povjerena zakonom, odlukom ili ugovorom, rješavaju u upravnim stvarima.

─îlan 1a

Upravna stvar, u smislu ovog zakona, jeste svaka pojedina─Źna situacija u kojoj nadle┼żni organ, neposrednom primjenom propisa iz odgovaraju─çe upravne oblasti, rješava o pravima, obavezama ili pravnim interesima fizi─Źkih lica ili pravnih lica ili drugih stranaka.

2. Poseban postupak

─îlan 2

Pojedina pitanja postupka za odre─Ĺenu upravnu oblast mogu se samo izuzetno, posebnim zakonom, urediti druk─Źije nego što su ure─Ĺena ovim zakonom, ako je to nu┼żno za druga─Źije postupanje u tim pitanjima, s tim da ne mogu biti suprotna na─Źelima ovog zakona.

3. Supsidijarna primjena Zakona

─îlan 3

U upravnim oblastima za koje je zakonom propisan poseban postupak, postupa se po odredbama tog zakona, s tim da se po odredbama ovog zakona postupa u svim pitanjima koja nisu ure─Ĺena posebnim zakonom.

4. Na─Źelo zakonitosti

─îlan 4

(1) Organi i institucije koje imaju javne ovlasti kada postupaju u upravnim stvarima du┼żni su da te stvari rješavaju na osnovu zakona i drugih propisa.

(2) U upravnim stvarima u kojima je organ, odnosno institucija koja ima javne ovlasti po zakonu, ili ugovoru, ovlašten da rješava po slobodnoj ocjeni, rješenje mora biti doneseno u granicama ovlaštenja i u skladu s ciljem s kojim je ovlaštenje dato.

5. Zaštita prava gra─Ĺana i zaštita javnog interesa

─îlan 5

(1) Kad organi i institucije koji imaju javne ovlasti vode postupak i rješavaju, du┼żni su da strankama omogu─çe da što lakše ostvare svoja prava, vode─çi pritom ra─Źuna da ostvarivanje njihovih prava ne bude na štetu prava drugih lica niti u suprotnosti sa zakonom utvr─Ĺenim javnim interesom.

(2) Kad slu┼żbeno lice koje postupa u nekoj upravnoj stvari, s obzirom na postoje─çe ─Źinjeni─Źno stanje, ocijeni da odre─Ĺena stranka ima osnova za ostvarenje nekog prava, du┼żno je upozoriti je na to.

(3) Ako se na osnovu zakona strankama nala┼żu kakve obaveze, prema njima ─çe se primjenjivati one mjere predvi─Ĺene propisima koje su za njih povoljnije, ako se takvim mjerama posti┼że cilj zakona.

6. Na─Źelo efikasnosti

─îlan 6

Kad organi i institucije koji imaju javne ovlasti rješavaju u upravnim stvarima du┼żni su da osiguraju efikasno ostvarivanje prava i interesa gra─Ĺana, preduze─ça, ustanova i drugih pravnih lica.

7. Na─Źelo materijalne istine

─îlan 7

U postupku se mora utvrditi pravo stanje stvari i u tom cilju moraju se utvrditi sve ─Źinjenice koje su od va┼żnosti za donošenje zakonitog i pravilnog rješenja.

8. Na─Źelo saslušanja stranke

─îlan 8

(1) Prije donošenja rješenja stranci se mora pru┼żiti mogu─çnost da se izjasni o svim ─Źinjenicama i okolnostima koje su va┼żne za donošenje rješenja.

(2) Rješenje se mo┼że donijeti bez prethodnog izjašnjenja stranke samo u slu─Źajevima kad je to zakonom dopušteno.

9. Ocjena dokaza

─îlan 9

Koje ─çe ─Źinjenice uzeti kao dokazane odlu─Źuje ovlašteno slu┼żbeno lice po svom uvjerenju, na osnovu savjesne i bri┼żljive ocjene svakog dokaza posebno i svih dokaza zajedno, kao i na osnovu rezultata cjelokupnog postupka.

10. Samostalnost u rješavanju

─îlan 10

(1) Organ vodi upravni postupak i donosi rješenje samostalno, u okviru ovlasti datih zakonom i drugim propisima.

(2) Ovlaštena slu┼żbena lica organa nadle┼żnog za vo─Ĺenje postupka samostalno utvr─Ĺuju ─Źinjenice i okolnosti i na osnovu utvr─Ĺenih ─Źinjenica i okolnosti primjenjuju propise na konkretni slu─Źaj.

11. Pravo ┼żalbe

─îlan 11

(1) Stranka ima pravo ┼żalbe protiv prvostepenog rješenja Apelacionoj komisiji. Samo zakonom mo┼że se propisati da u pojedinim upravnim stvarima ┼żalba nije dopuštena, i to ako se na drugi na─Źin osigura zaštita prava i zakonitosti.

(2) Pod uslovima iz ovog zakona stranka ima pravo ┼żalbe Apelacionoj komisiji i u slu─Źaju kad prvostepeni organ nije u propisanom roku donio rješenje o njenom zahtjevu.

(3) Protiv rješenja Apelacione komisije ┼żalba nije dopuštena.

12. Kona─Źnost rješenja

─îlan 12

Rješenje protiv kojeg se ne mo┼że izjaviti redovno pravno sredstvo (┼żalba) u upravnom postupku (kona─Źno rješenje), mo┼że se poništiti, ukinuti ili izmijeniti samo u slu─Źajevima koji su ovim ili drugim zakonom predvi─Ĺeni.

13. Pravosna┼żnost rješenja

─îlan 13

Rješenje protiv koga se ne mo┼że izjaviti ┼żalba niti pokrenuti upravni spor (pravosna┼żno rješenje), a kojim je stranka stekla odre─Ĺena prava, odnosno kojim su stranci odre─Ĺene neke obaveze, mo┼że se poništiti, ukinuti ili izmijeniti samo u slu─Źajevima koji su ovim ili drugim zakonom predvi─Ĺeni.

14. Ekonomi─Źnost postupka

─îlan 14

Postupak se ima voditi brzo i sa što manje troškova i gubitka vremena za stranku i druga lica koja u─Źestvuju u postupku, ali tako da se pribavi sve što je potrebno za pravilno utvr─Ĺivanje ─Źinjeni─Źnog stanja i za donošenje zakonitog i pravilnog rješenja.

15. Pomo─ç neukoj stranci

─îlan 15

Organ koji vodi postupak starat ─çe se da neznanje i neukost stranke i drugih lica koja u─Źestvuju u postupku ne bude na štetu prava koja im po zakonu pripadaju.

16. Upotreba jezika i pisma

─îlan 16

(1) Bosanski, hrvatski i srpski jezik, te latini─Źno i ─çirili─Źno pismo se ravnopravno koriste u upravnom postupku.

(2) Pojedina─Źna rješenja o pravima i obavezama gra─Ĺana bit ─çe obezbije─Ĺena na bilo kom od jezika i pisama iz stava 1 ovog ─Źlana, prema zahtjevu stranke.

(3) Stranke i drugi u─Źesnici u postupku koji nisu dr┼żavljani BiH, a ne znaju jezik na kojem se vodi postupak, imaju pravo da tok postupka prate preko tuma─Źa (prevodioca).

17. Upotreba izraza "organ"

─îlan 17

(1) Organ, u smislu ovog zakona, podrazumijeva organe javne uprave, Skupštinu Br─Źko distrikta Bosne i Hercegovine i institucije koje imaju javna ovlaštenja, koji rješavaju u upravnim stvarima.

(2) Pod slu┼żbenom evidencijom podrazumijeva se evidencija koja je ustanovljena zakonom ili drugim propisom, a kojom se organizovano registruju podaci ili ─Źinjenice za odre─Ĺene namjene, odnosno potrebe korisnika.

II. NADLE┼ŻNOST

1. Stvarna i mjesna nadle┼żnost

─îlan 18

Stvarna nadle┼żnost za rješavanje u upravnom postupku odre─Ĺuje se propisima kojima se ure─Ĺuje odre─Ĺena upravna oblast ili po propisima kojima se odre─Ĺuje nadle┼żnost pojedinih organa.

─îlan 19

Ako propisima iz stava 1 ovog ─Źlana nije odre─Ĺeno koji je organ stvarno nadle┼żan za rješavanje u odre─Ĺenoj upravnoj stvari, a to se ne mo┼że utvrditi ni po prirodi stvari, takva stvar spada u nadle┼żnost Odjeljenja za stru─Źne administrativne poslove.

─îlan 20

Organ nadle┼żan za rješavanje u odre─Ĺenoj upravnoj stvari mo┼że samo na osnovu izri─Źitog zakonskog ovlaštenja prenijeti rješavanje u toj stvari na drugi organ.

─îlan 21

(1) Organi Distrikta imaju sljede─çu mjesnu nadle┼żnost:

1) u stvarima koje se odnose na nepokretnost - prema nepokretnosti koja se nalazi na teritoriji Distrikta;

2) u stvarima koje se odnose na djelatnost nekog organa, preduze─ça (kompanije), ustanove ili drugog pravnog subjekta - za pravne entitete ili njihove jedinice koje imaju sjedište ili obavljaju djelatnost na teritoriji Distrikta;

3) na profesionalnu djelatnost pojedinih lica koja se obavlja ili se ima obavljati u odre─Ĺenom mjestu prema sjedištu radnje, odnosno prema mjestu gdje se djelatnost obavlja na teritoriji Distrikta;

4) u stvarima koje se odnose na brod, ili u kojima je povod za vo─Ĺenje postupka nastao na brodu - za brodove ─Źija je mati─Źna luka u Distriktu;

5) ako se mjesna nadle┼żnost ne mo┼że odrediti na osnovu ta─Źaka 1 - 4 ovog stava odre─Ĺuje se prema mjestu na kome je nastao povod za vo─Ĺenje postupka.

(2) Odredbe ovog ─Źlana primjenjuju se ako posebnim propisima nije druga─Źije odre─Ĺeno.

─îlan 22

(1) Svaki organ pazi po slu┼żbenoj du┼żnosti u toku cijelog postupka na svoju stvarnu i mjesnu nadle┼żnost.

(2) Ako organ utvrdi da nije nadle┼żan za rad po odre─Ĺenoj upravnoj stvari, postupit ─çe na na─Źin propisan u ─Źlanu 52 stavovima 3 i 4 ovog zakona.

(3) Ako je nenadle┼żni organ izvršio neku radnju postupka, nadle┼żni organ kome je stvar ustupljena odlu─Źit ─çe da li ─çe koju od tih radnji ponoviti.

2. Stranke sa diplomatskim imunitetom

─îlan 23

(1) U pogledu nadle┼żnosti organa Distrikta u stvarima u kojima je stranka stranac koji u┼żiva pravo imuniteta u Distriktu, strana dr┼żava ili me─Ĺunarodna organizacija imaju u upravnom postupku polo┼żaj ure─Ĺen me─Ĺunarodnim pravom, odnosno me─Ĺunarodnim ugovorima, priznatim od Bosne i Hercegovine.

(2) U slu─Źaju sumnje o postojanju i obimu prava imuniteta, objašnjenje daje organ nadle┼żan za vanjske poslove Bosne i Hercegovine.

(3) Slu┼żbene radnje koje se ti─Źu lica koja u┼żivaju pravo imuniteta obavljaju se posredovanjem organa nadle┼żnog za vanjske poslove Bosne i Hercegovine.

3. Sporazum sa entitetima

─îlan 24

Eventualni sukob nadle┼żnosti izme─Ĺu entiteta i Distrikta mo┼że se riješiti sporazumom sa entitetima.

4. Sukob nadle┼żnosti

─îlan 25

(1) Kada se dva organa izjasne kao nadle┼żni ili nenadle┼żni za rješavanje u istoj upravnoj stvari, prijedlog za rješavanje sukoba nadle┼żnosti podnosi Apelacionoj komisiji organ koji je posljednji odlu─Źivao o svojoj nadle┼żnosti, a mo┼że ga podnijeti i stranka.

(2) Kada Apelaciona komisija rješava sukob nadle┼żnosti istovremeno ─çe poništiti rješenje koje je u upravnoj stvari donio nenadle┼żni organ, odnosno poništit ─çe zaklju─Źak kojim se nadle┼żni organ izjasnio kao nenadle┼żan i dostavit ─çe spise predmeta nadle┼żnom organu.

(3) Protiv rješenja kojim se odlu─Źuje o sukobu nadle┼żnosti ne mo┼że se izjaviti posebna ┼żalba ni voditi poseban upravni spor.

5. Slu┼żbena lica ovlaštena za vo─Ĺenje postupka i za rješavanje

─îlan 26

(1) U upravnoj stvari za ─Źije je rješavanje nadle┼żan organ, rukovodilac tog organa ili slu┼żbena osoba iz nadle┼żnog organa koju ovlasti rukovodilac organa donosi rješenje u upravnom postupku.

(2) Rukovodilac organa mo┼że ovlastiti drugo slu┼żbeno lice istog organa da za vo─Ĺenje postupka odnosno preduzimanje radnje u postupku prije donošenja rješenja.

(3) Rukovodilac organa mora donijeti posebno rješenje o ovlaštenju slu┼żbenog lica iz stava 2 ovog ─Źlana koje sadr┼żi li─Źne podatke slu┼żbenih lica i obim njihovih ovlaštenja za vo─Ĺenje upravnog postupka.

(4) Izuzetno od stava 1 ovog ─Źlana, u slu─Źaju opravdane odsutnosti rukovodioca organa javne uprave, rješenje u upravnom postupku donosi osoba iz nadle┼żnog organa koju ovlasti gradona─Źelnik Br─Źko distrikta Bosne i Hercegovine.

(5) Izuzetno od stava 2 i 3 ovog ─Źlana, u slu─Źaju opravdane odsutnosti rukovodioca organa javne uprave, rješenje o ovlaštenju donosi osoba iz nadle┼żnog organa koju ovlasti gradona─Źelnik Br─Źko distrikta Bosne i Hercegovine.

─îlan 27

U upravnim stvarima u kojima rješava institucija koja ima javne ovlasti, rješenje donosi rukovodilac te institucije, ako zakonom ili drugim propisom nije druk─Źije odre─Ĺeno. Rukovodilac mo┼że ovlastiti drugo slu┼żbeno lice institucije da preduzima radnje u postupku do donošenja rješenja ili da rješava u upravnim stvarima iz nadle┼żnosti te institucije, o ─Źemu se donosi posebno rješenje, koje sadr┼żi li─Źne podatke slu┼żbenih lica i obime ovlaštenja za rješavanje u upravnim stvarima.

6. Pravna pomo─ç

─îlan 28

(1) Organi, kao i institucije koje imaju javne ovlasti za rješavanje u upravnim stvarima, du┼żni su jedni drugima ukazivati pravnu pomo─ç u upravnom postupku. Ova se pomo─ç tra┼żi posebnom molbom.

(2) Zamoljeni organi, odnosno institucije iz stava 1 ovog ─Źlana, du┼żni su postupati po molbi u granicama svog podru─Źja i djelokruga, bez odga─Ĺanja, a najkasnije u roku od 10 dana od dana prijema molbe.

(3) Pravna pomo─ç za izvršenje pojedinih radnji u postupku mo┼że se tra┼żiti od sudova samo u okviru posebnih propisa. Izuzetno, organ odnosno institucija koji ima javne ovlasti za rješavanje u upravnim stvarima mogu tra┼żiti od sudova da im dostave spise koji su potrebni za vo─Ĺenje upravnog postupka. Sudovi su du┼żni postupiti po takvom tra┼żenju ako se time ne ometa sam sudski postupak. Sud mo┼że odrediti rok u kom mu se spisi moraju vratiti.

(4) Za pravnu pomo─ç u odnosu sa inostranim organima va┼że odredbe me─Ĺunarodnih ugovora, a ako ovih ugovora nema, primjenjuje se na─Źelo reciprociteta. Ako postoji sumnja o postojanju reciprociteta, objašnjenje o tom pitanju zatra┼żit ─çe se od organa nadle┼żnog za vanjske poslove Bosne i Hercegovine.

(5) Organi Distrikta ukazuju pravnu pomo─ç inostranim organima na na─Źin predvi─Ĺen zakonima Distrikta. Organ ─çe uskratiti pravnu pomo─ç ako se tra┼żi radnja koja je protivna zakonu Distrikta. Radnja koja je predmet molbe inozemnog organa mo┼że se izvršiti i na na─Źin koji zahtijeva inostrani organ, ako takav postupak nije protivan zakonu Distrikta.

(6) Ako me─Ĺunarodnim ugovorima nije predvi─Ĺena mogu─çnost neposrednog kontakta sa inostranim organima, organi Distrikta kontaktiraju sa inostranim organima preko organa nadle┼żnog za vanjske poslove Bosne i Hercegovine.

(7) Sporazum sa entitetima rješava aspekte pru┼żanja pravne pomo─çi sa upravnim organima entiteta.

7. Izuze─çe

─îlan 29

Slu┼żbeno lice koje je ovlašteno da obavlja pojedine radnje u postupku izuzet ─çe se od rada u predmetu:

1) ako je u predmetu u kome se vodi postupak: stranka, suovlaštenik, odnosno suobveznik, svjedok, vještak, opunomo─çenik ili zakonski zastupnik stranke;

2) ako je sa strankom, zastupnikom ili opunomo─çenikom stranke srodnik po krvi u pravoj liniji, a u pobo─Źnoj liniji do ─Źetvrtog stepena zaklju─Źno, bra─Źni drug ili srodnik po tazbini do drugog stepena zaklju─Źno, pa i onda kad je brak prestao;

3) ako je sa strankom, zastupnikom ili opunomo─çenikom stranke u odnosu staraoca, usvojioca, usvojenika ili hranioca;

4) ako je u prvostepenom postupku u─Źestvovalo u vo─Ĺenju postupka ili u donošenju rješenja.

─îlan 30

Slu┼żbeno lice koje je ovlašteno da obavi neku radnju u postupku, ─Źim sazna da postoji koji od razloga za izuze─çe iz ─Źlana 29 ovog zakona, du┼żno je da prekine svaki daljnji rad na predmetu i da o tome obavijesti organ za rješavanje o izuze─çu. Ako slu┼żbeno lice smatra da postoje druge okolnosti koje opravdavaju njegovo izuze─çe, obavijestit ─çe o tome taj organ ne prekidaju─çi rad.

─îlan 31

(1) Stranka mo┼że zahtijevati izuze─çe slu┼żbenog lica iz razloga navedenih u ─Źlanu 29 ovog zakona, a i kad postoje druge okolnosti koje dovode u sumnju njenu nepristrasnost. U svom zahtjevu stranka mora navesti okolnosti zbog kojih smatra da postoji neki od razloga za izuze─çe.

(2) Slu┼żbeno lice za koje je stranka zahtijevala izuze─çe iz nekog od razloga navedenih u ─Źlanu 29 ovog zakona ne mo┼że, sve do donošenja zaklju─Źka o ovom zahtjevu, obavljati nikakve radnje u postupku, osim onih koje ne trpe odga─Ĺanje.

─îlan 32

(1) O izuze─çu slu┼żbenog lica ovlaštenog da vodi upravni postupak, odlu─Źuje šef Odjeljenja.

(2) O izuze─çu šefa Odjeljenja odlu─Źuje gradona─Źelnik.

(3) O izuze─çu slu┼żbenog lica institucije koja ima javne ovlasti odlu─Źuje rukovodilac te institucije, a o izuze─çu rukovodioca te institucije odlu─Źuje šef nadle┼żnog Odjeljenja.

(4) O izuze─çu se odlu─Źuje zaklju─Źkom.

─îlan 33

(1) U zaklju─Źku o izuze─çu odredit ─çe se slu┼żbeno lice koja ─çe rješavati, odnosno obavljati pojedine radnje u postupku u vezi s predmetom u kome je izuze─çe odre─Ĺeno.

(2) Protiv zaklju─Źka kojim se odre─Ĺuje izuze─çe nije dopuštena posebna ┼żalba.

─îlan 34

(1) Odredbe ─Źlana 32 ovog zakona o izuze─çu slu┼żbenih lica shodno se primjenjuju i na izuze─çe zapisni─Źara.

(2) Zaklju─Źak o izuze─çu zapisni─Źara donosi slu┼żbeno lice koje je ovlašteno da vodi postupak.

III. STRANKA I NJENO ZASTUPANJE

1. Stranka

─îlan 35

Stranka je lice po ─Źijem je zahtjevu pokrenut postupak ili protiv koje se vodi postupak, ili koja radi zaštite svojih prava ili pravnih interesa ima pravo da u─Źestvuje u postupku_(u daljnjem tekstu: stranka).

─îlan 36

(1) Stranka u upravnom postupku mo┼że biti svako fizi─Źko i pravno lice.

(2) Poslovna jedinica preduze─ça (firme), naselje, grupa lica, i dijelovi preduze─ça koji nemaju svojstvo pravnih lica mogu biti stranke u postupku, ako mogu biti nosioci prava i obaveza o kojima se rješava u upravnom postupku.

(3) Stranka mo┼że biti i sindikalna organizacija ako se upravni postupak odnosi na kakvo pravo ili pravni interes ─Źlan sindikata koji je vezan za ─Źlanstvo u sindikatu.

(4) Kad u vršenju poslova iz svoje nadle┼żnosti ombudsmen utvrdi da je kona─Źnim upravnim aktom povrije─Ĺeno ljudsko dostojanstvo prava i slobode gra─Ĺana zajam─Źeni Ustavom BiH i Statutom Distrikta, on mo┼że prisustvovati i u─Źestvovati u upravnom postupku do donošenja pravosna┼żne sudske odluke i u postupcima vanrednih pravnih lijekova.

─îlan 37

(1) Preduze─çe (društvo), ustanova i drugo pravno lice, društvena organizacija i udru┼żenje gra─Ĺana koji prema svom op─çem aktu imaju zadatak da štite odre─Ĺena prava i interese svojih ─Źlanova, mogu, po ovlaštenju svog ─Źlana, u njegovo ime da stave zahtjev koji se odnosi na ostvarenje tih prava i interese, kao i da stupe u ve─ç pokrenuti postupak sa svim pravima stranke.

(2) Pravno lice iz stava 1 ovog ─Źlana, mo┼że da zastupa svog ─Źlana u upravnom postupku na njegov zahtjev, ako je to predvi─Ĺeno op─çim aktom tog pravnog lica.

─îlan 38

(1) Ako je drugi organ vlasti zakonom ovlašten da u upravnom postupku zastupa javne interese, on ima u granicama svojih ovlaštenja, prava i du┼żnosti stranke.

Organ iz stava 1 ovog ─Źlana ne mo┼że u upravnom postupku imati šira ovlaštenja nego što ih imaju stranke.

2. Procesna sposobnost i zakonski zastupnik

─îlan 39

(1) Fizi─Źko lice koje je potpuno poslovno sposobno mo┼że samo obavljati radnje u postupku (procesna sposobnost).

(2) Za procesno nesposobno fizi─Źko lice radnje u postupku obavlja njen zakonski zastupnik. Zakonski zastupnik se odre─Ĺuje na osnovu zakona ili aktom nadle┼żnog organa donesenog na osnovu zakona.

(3) Pravno lice obavlja radnje u postupku preko svog predstavnika odnosno zakonskog zastupnika. Predstavnik, odnosno zakonski zastupnik pravnog lica odre─Ĺuje se njegovim op─çim aktom, ako nije odre─Ĺen zakonom ili aktom nadle┼żnog organa donesenog na osnovu zakona.

(4) Kad organ koji vodi postupak ustanovi da zakonski zastupnik lica pod starateljstvom ne pokazuje posebnu pa┼żnju u zastupanju, obavijestit ─çe o tome organ starateljstva.

─îlan 40

(1) U toku cijelog postupka organ ─çe po slu┼żbenoj du┼żnosti paziti da li lice koje se pojavljuje kao stranka mo┼że biti stranka u postupku i da li stranku zastupa njen zakonski zastupnik, odnosno predstavnik.

(2) Ako u toku postupka nastupi smrt stranke, postupak se mo┼że obustaviti ili nastaviti, zavisno od prirode upravne stvari koja je predmet postupka. Ako prema prirodi stvari postupak ne mo┼że da se nastavi, organ ─çe obustaviti postupak zaklju─Źkom protiv kojeg je dopuštena posebna ┼żalba.

3. Privremeni zastupnik

─îlan 41

(1) Ako procesno nesposobna stranka nema zakonskog zastupnika ili se neka radnja ima preduzeti protiv lica ─Źije je boravište nepoznato, a koja nema opunomo─çenika, organ koji vodi postupak postavit ─çe takvoj stranci privremenog zastupnika, ako to tra┼żi hitnost predmeta, a postupak se mora provesti. Organ koji vodi postupak odmah ─çe izvijestiti o tome organ starateljstva, a ako je privremeni zastupnik postavljen licu ─Źije je boravište nepoznato, objavit ─çe svoj zaklju─Źak na oglasnoj tabli i u Slu┼żbenom glasniku Br─Źko distrikta Bosne i Hercegovine.

(2) Na na─Źin predvi─Ĺen u odredbama st. 1 ovog ─Źlana, postavit ─çe se privremeni zastupnik i kad se ima izvršiti radnja koja se ne mo┼że odgoditi a stranku, odnosno njenog opunomo─çenika ili zastupnika nije mogu─çe pravovremeno pozvati. O tome ─çe se stranka, opunomo─çenik ili zastupnik odmah obavijestiti.

(3) Postavljeno lice je du┼żno primiti se zastupanja, a zastupanje mo┼że odbiti samo iz razloga koji su predvi─Ĺeni posebnim propisima. Privremeni zastupnik u─Źestvuje samo u postupku za koji je izri─Źito postavljen, i to dok se ne postavi zakonski zastupnik ili predstavnik, odnosno dok sama stranka ili njen opunomo─çenik ne preuzme u─Źeš─çe u postupku.

4. Zajedni─Źki predstavnik

─îlan 42

(1) Dvije ili više stranaka mogu, ako posebnim propisom nije druga─Źije odre─Ĺeno, u istom predmetu istupati zajedni─Źki. One su u takvom slu─Źaju du┼żne nazna─Źiti ko ─çe od njih istupati kao njihov zajedni─Źko predstavnik, ili postaviti zajedni─Źkog opunomo─çenika.

(2) Organ koji vodi postupak, mo┼że ako to ne zabranjuje poseban propis, odrediti strankama koje u postupku u─Źestvuju s istovjetnim zahtjevima da u odre─Ĺenom roku nazna─Źe ko ─çe ih izme─Ĺu njih predstavljati, ili da postave zajedni─Źkog opunomo─çenika o ─Źemu se donosi zaklju─Źak. Ako stranke po takvom zaklju─Źku ne postupe, mo┼że to odrediti sam organ koji vodi postupak, u kom slu─Źaju zajedni─Źki predstavnik, odnosno opunomo─çenik zadr┼żava to svojstvo sve dok stranke ne postave drugog. Protiv takvog zaklju─Źka stranke imaju pravo posebne ┼żalbe, ali ┼żalba ne odga─Ĺa izvršenje zaklju─Źka.

(3) I u slu─Źaju odre─Ĺivanja zajedni─Źkog predstavnika, odnosno opunomo─çenika, svaka stranka zadr┼żava pravo da istupa kao stranka u postupku, da daje izjave, da samostalno izjavljuje ┼żalbe i koristi druga pravna sredstva.

5. Zastupnik

─îlan 43

(1) Stranka u postupku, odnosno njen zakonski zastupnik mo┼że odrediti opunomo─çenika koji ─çe je zastupati u postupku, osim u radnjama u kojima je potrebno da sama stranka daje izjave.

(2) Radnje u postupku koje opunomo─çenik preduzima u granicama punomo─çi imaju isto pravno djelovanje kao da ih je preduzela sama stranka.

(3) I pored opunomo─çenika, sama stranka mo┼że davati izjave, a ove izjave se mogu od stranke i neposredno tra┼żiti.

(4) Stranka koja je prisutna kad njen opunomo─çenik daje usmenu izjavu, mo┼że neposredno poslije date izjave izmijeniti ili opozvati izjavu svog opunomo─çenika. Ako u pismenim ili usmenim izjavama koje se ti─Źu ─Źinjenica postoji nesaglasnost izme─Ĺu izjava stranke i njenog opunomo─çenika, organ koji vodi postupak cijenit ─çe obje izjave u smislu ─Źlana 9 ovog zakona.

─îlan 44

(1) Opunomo─çenik mo┼że biti svako lice koje je potpuno poslovno sposobno, osim lica koje se bavi nadripisarstvom.

(2) Ako se kao opunomo─çenik pojavi lice koje se bavi nadripisarstvom, organ ─çe takvom licu uskratiti daljnje zastupanje, o ─Źemu se donosi zaklju─Źak i o tome ─çe odmah obavijestiti stranku. Zaklju─Źak o uskra─çivanju daljnjeg zastupanja licu koje se bavi nadripisarstvom dostavlja se i glavnom tu┼żiocu Distrikta.

(3) Protiv zaklju─Źka o uskra─çivanju zastupanja mo┼że se izjaviti posebna ┼żalba, koja ne odga─Ĺa izvršenje zaklju─Źka.

─îlan 45

(1) Punomo─ç se mo┼że dati pismeno, ili usmeno na zapisnik koji sa─Źinjava slu┼żbena lice organa koji vodi postupak.

(2) Stranka koja nije pismena ili nije u stanju da se potpiše stavit ─çe na pismenu punomo─ç umjesto potpisa otisak prsta. Ako se punomo─ç izdaje licu koje nije advokat, potrebno je i prisustvo dvojice svjedoka, koji ─çe se potpisati na punomo─ç.

(3) Izuzetno, slu┼żbeno lice koje vodi postupak ili obavlja pojedine radnje u postupku mo┼że dopustiti da u ime stranke, kao njen opunomo─çenik, izvrši odre─Ĺenu radnju lice koje nije podnijelo punomo─ç (─Źlan porodice i dr.), ali ─çe istovremeno narediti tom licu da naknadno u odre─Ĺenom roku podnese odgovaraju─çu punomo─ç za tu radnju.

─îlan 46

(1) Ako je punomo─ç data u obliku privatne isprave, pa se posumnja u njenu istinitost, mo┼że se narediti da se podnese ovjerena punomo─ç.

(2) Pravilnost punomo─çi ispituje se po slu┼żbenoj du┼żnosti, a nedostaci pismene punomo─çi uklanjaju se shodno odredbi ─Źlana 54 ovog zakona, pri ─Źemu slu┼żbeno lice koje vodi postupak mo┼że dopustiti opunomo─çeniku s neurednom punomo─çi da izvrši hitne radnje u postupku.

─îlan 47

(1) Punomo─ç se mo┼że dati za cio postupak ili samo za pojedine radnje, a mo┼że se i vremenski ograni─Źiti.

(2) Punomo─ç ne prestaje smr─çu stranke, gubitkom njene procesne sposobnosti ili promjenom njenog zakonskog zastupnika, ali pravni sljedbenik stranke, odnosno njen novi zakonski zastupnik mo┼że opozvati raniju punomo─ç.

(3) Na pitanja u vezi s punomo─çi koja nisu ure─Ĺena odredbama ovog zakona shodno ─çe se primjenjivati odgovaraju─çe odredbe zakona kojim je ure─Ĺen parni─Źni postupak.

─îlan 48

Odredbe ovog zakona koje se odnose na stranke va┼że shodno i za njihove zakonske zastupnike, opunomo─çenike, privremene zastupnike i zajedni─Źke predstavnike.

─îlan 49

(1) Stranci ─çe se dozvoliti da u stvarima za koje se tra┼żi stru─Źno poznavanje pitanja u vezi s predmetom postupka dovede stru─Źno lice koje ─çe joj davati obavještenja i savjete. Ovo lice ne zastupa stranku.

(2) Stranka ne mo┼że dovesti kao stru─Źnog pomaga─Źa lice koje nije poslovno sposobno ili koje se bavi nadripisarstvom.

IV. KOMUNICIRANJE ORGANA I STRANAKA

1. Podnesci

─îlan 50

(1) Pod podnescima se podrazumijevaju zahtjevi, obrasci koji se koriste za automatsku obradu podataka, prijedlozi, prijave, molbe, ┼żalbe, prigovori i druga saopštenja kojima se pojedinci ili pravna lica obra─çaju organima.

(2) Podnesci se, po pravilu predaju neposredno ili šalju poštom pismeno, ili se usmeno saopštavaju na zapisnik kod organa, a mogu se, ako nije druga─Źije propisano, izjavljivati i faksom i telegrafski. Kratka i hitna saopštenja mogu se davati i telefonski, ako je to po prirodi stvari mogu─çe.

(3) Podnesci se mogu predati i elektroni─Źkim putem. Organi i stranke, odnosno lica ovlaštena za zastupanje stranaka mogu me─Ĺusobno komunicirati u elektroni─Źkom obliku ako stranke, odnosno lica ovlaštena za zastupanje stranke na to izjavom pristanu.

(4) Elektroni─Źkim putem dostavljen podnesak smatra se podnesenim u trenutku kad je evidentiran na ure─Ĺaju za primanje takvih poruka, nakon ─Źega se bez odga─Ĺanja elektroni─Źkim putem obavještava podnosilac podneska o potvrdi prijema podneska.

(5) Ako organ koji je primio podnesak iz tehni─Źkih razloga ne mo┼że pro─Źitati podnesak u elektroni─Źkom obliku o tome se bez odga─Ĺanja elektroni─Źkim putem ili na drugi prikladan na─Źin obavještava podnosilac, koji je du┼żan ponovno poslati podnesak u ispravnom elektroni─Źkom obliku koji je u upotrebi u tom organu ili ga dostaviti na drugi na─Źin.

(6) Ako podnosilac ne postupi u skladu sa stavom 5 ovog ─Źlana u ostavljenom roku, smatrat ─çe se da podnesak nije ni podnesen.

(7) Podnesci se predaju elektroni─Źkim putem svakog radnog dana u toku 24 sata i smatra se da je blagovremeno predat elektroni─Źkim putem ako je do isteka roka primljen u sistem za prijem podnesaka.

─îlan 51

Podnesak se predaje organu nadle┼żnom za prijem podneska, a mo┼że se predati svakog radnog dana u toku radnog vremena. Za usmene podneske koji nisu vezani s rokom ili ina─Źe nisu neodlo┼żni mo┼że se odrediti da se predaju samo u odre─Ĺene sate u toku radnog vremena. Vrijeme za predaju ovakvih podnesaka objavljuje svaki organ u svojim prostorijama na vidnom mjestu.

─îlan 52

(1) Organ koji je nadle┼żan za prijem podneska, odnosno usmenog saopštenja, du┼żan je primiti podnesak koji mu se predaje, odnosno uzeti na zapisnik usmeno saopštenje.

(2) Slu┼żbeno lice koje primi podnesak du┼żno je, po slu┼żbenoj du┼żnosti ili na usmeno tra┼żenje podnosioca, dati potvrdu o prijemu podneska. Za ovu potvrdu ne pla─ça se taksa.

(3) Ako organ nije nadle┼żan za prijem pismenog podneska, odnosno saopštenja na zapisnik, slu┼żbeno lice ovog organa ─çe upozoriti na to podnosioca i uputiti ga organu nadle┼żnom za prijem. Ako podnosilac i pored toga zahtijeva da se njegov podnesak odnosno saopštenje na zapisnik primi, slu┼żbeno lice je du┼żno primiti takav podnesak, odnosno usmeno saopštenje. Ako organ utvrdi da nije nadle┼żan za rad po takvom podnesku, donijet ─çe zaklju─Źak kojim ─çe odbaciti podnesak zbog nenadle┼żnosti i zaklju─Źak odmah dostaviti stranci.

(4) Kad organ poštom dobije podnesak za ─Źiji prijem nije nadle┼żan, a poznato mu je koji je organ nadle┼żan za prijem, poslat ─çe podnesak bez odga─Ĺanja nadle┼żnom organu i o tome ─çe obavijestiti stranku. Ako organ koji je dobio podnesak ne mo┼że da utvrdi koji je organ nadle┼żan za rad po podnesku, donijet ─çe bez odlaganja zaklju─Źak kojim ─çe odbaciti podnesak zbog nenadle┼żnosti i zaklju─Źak odmah dostaviti stranci.

(5) Protiv zaklju─Źka donesenog u skladu sa stavovima 3 i 4 ovog ─Źlana dopuštena je posebna ┼żalba.

(6) Ako organ poštom dobije tu┼żbu za pokretanje upravnog spora, tu┼żba ─çe bez odga─Ĺanja dostaviti sudu, o ─Źemu ─çe pismeno obavijestiti podnosioca tu┼żbe.

─îlan 53

(1) Podnesak mora biti razumljiv i sadr┼żavati sve što je potrebno da bi se u vezi s njim moglo postupiti. Podnesak naro─Źito treba da sadr┼żi: ozna─Źenje organa kome se upu─çuje, predmet na koji se odnosi zahtjev, odnosno prijedlog, ko je zastupnik ili opunomo─çenik ako ga ima i ime i prezime i boravište (adresu) podnosioca, odnosno zastupnika ili opunomo─çenika.

(2) Podnosilac je du┼żan svojeru─Źno potpisati podnesak. Izuzetno, podnesak mo┼że umjesto podnosioca potpisati njegov bra─Źni drug, jedan od njegovih roditelja, sin ili k─çi, ili advokat koji je po ovlaštenju stranke sastavio podnesak. Lice koje je potpisalo podnesak za podnosioca du┼żno je da na podnesku potpiše svoje ime i stavi svoju adresu.

(3) Ako je podnosilac nepismen ili nije u stanju da se potpiše, potpisat ─çe ga drugo pismeno lice, koje ─çe potpisati i svoje ime i adresu.

(4) Podnesci podneseni u elektroni─Źkom obliku sa elektroni─Źkim potpisom smatraju se svojeru─Źnim potpisom u skladu s posebnim propisima.

─îlan 53a

Pitanja koja se odnose na upotrebu i promet elektroni─Źkog dokumenta i elektroni─Źkog potpisa propisuju se posebnim zakonom.

─îlan 54

(1) Ako podnesak sadr┼żi neki formalni nedostatak koji spre─Źava postupanje po podnesku, ili je podnesak nerazumljiv ili nepotpun, ne mo┼że se samo zbog toga odbaciti. Organ koji je primio takav podnesak du┼żan je u─Źiniti one radnje koje ─çe osigurati da se nedostaci otklone i odredit ─çe podnosiocu rok u kome je du┼żan da to u─Źini. Ovo se mo┼że saop─çiti podnosiocu pismeno, faksom ili telefonski, a i usmeno ako se podnosilac zatekne kod organa koji ovo saop─çava. O u─Źinjenom saop─çenju organ ─çe sastaviti slu┼żbenu zabilješku u spisu.

(2) Ako podnosilac otkloni nedostatke u odre─Ĺenom roku, smatrat ─çe se da je podnesak bio od po─Źetka uredan. Ako podnosilac ne otkloni nedostatke u odre─Ĺenom roku, pa se usljed toga ne mo┼że sa podneskom postupati, smatrat ─çe se da podnesak nije ni podnesen. O tome ─çe organ donijeti zaklju─Źak protiv koga se mo┼że izjaviti posebna ┼żalba. Na ovu posljedicu podnosilac ─çe se posebno upozoriti u pozivu za ispravku podneska.

(3) Kad je podnesak poslan faksom, telegrafski ili je primljeno telefonsko saop─çenje, pa se posumnja da podnesak nije podnijelo lice ─Źije je ime ozna─Źeno na telegrafskom ili faks podnesku, odnosno da ne poti─Źe od lica koje je pri telefonskom saop─çenju kazalo svoje ime, nadle┼żni organ ─çe povesti postupak za utvr─Ĺivanje ovih ─Źinjenica, pa ako se nedostaci ne otklone, postupit ─çe na na─Źin propisan u stavu 2 ovog ─Źlana.

─îlan 55

Ako podnesak sadr┼żi više zahtjeva koji se moraju rješavati odvojeno, organ koji primi podnesak uzet ─çe u rješavanje zahtjeve za ─Źije je rješavanje nadle┼żan, a sa ostalim zahtjevima postupit ─çe u smislu ─Źlana 52 stava 4 ovog zakona.

2. Pozivanje

─îlan 56

(1) Organ koji vodi postupak ovlašten je da poziva lice ─Źije je prisustvo u postupku potrebno a koje boravi na njegovom podru─Źju. Po pravilu, pozivanje se ne mo┼że vršiti radi dostavljanja pismenih otpravaka, rješenja i zaklju─Źaka, ili radi saop─çenja koja se mogu izvršiti poštom i na drugi na─Źin pogodniji za lice kojoj se saop─çenje ima u─Źiniti.

(2) Izuzetno, na usmenu raspravu mo┼że biti pozvano lice koja boravi van podru─Źja organa koji vodi postupak, ako se time postupak ubrzava ili olakšava, a dolazak ne prouzrokuje ve─çe troškove ili ve─çe gubljenje vremena za pozvanog.

(3) Pozivanje se vrši pismenim putem, ako posebnim propisima nije predvi─Ĺen drugi na─Źin pozivanja.

─îlan 57

(1) U pismenom pozivu nazna─Źit ─çe se: naziv organa koji poziva, ime i prezime i adresa lica koje se poziva, mjesto, dan, a kad je to mogu─çe i sat dolaska pozvanog, predmet zbog koga se poziva i u kom svojstvu (kao stranka, svjedok, vještak itd.), a zatim i koja pomo─çna i dokazna sredstva pozvani treba da ponese. U pozivu se mora navesti da li je pozvano lice du┼żno da do─Ĺe li─Źno ili mo┼że poslati opunomo─çenika koji ─çe je zastupati, a zatim ─çe se upozoriti da je u slu─Źaju sprije─Źenosti da se odazove pozivu du┼żno da izvijesti organ koji je izdao poziv. Pozvani ─çe se isto tako upozoriti da mo┼że biti priveden ako se iz neopravdanih razloga ne odazove, ili ne izvijesti da je sprije─Źen da do─Ĺe, odnosno da mo┼że biti nov─Źano ka┼żnjen.

(2) U pozivu na usmenu raspravu stranka se mo┼że pozvati da podnese pismene i druge dokaze, a mo┼że se upozoriti i da mo┼że povesti svjedoke na koje se namjerava pozvati.

(3) Kad to dopušta priroda stvari, mo┼że se ostaviti na volju pozvanom licu da umjesto li─Źnog dolaska preda, do odre─Ĺenog dana, potrebnu pismenu izjavu.

─îlan 58

(1) Pri pozivanju organ ─çe voditi ra─Źuna da se lice ─Źije je prisustvo potrebno pozove da do─Ĺe u vrijeme koje ─çe najmanje ometati pozvanog u obavljanju njegovog redovnog posla.

(2) Niko ne mo┼że biti pozvan da do─Ĺe u toku no─çi. Pozivanje za dolazak no─çu mo┼że se izvršiti samo izuzetno, ako je to predvi─Ĺeno posebnim propisima i ako se radi o izvršenju hitnih i neodgodivih mjera, koje u pozivu moraju biti navedene, kao i propis na osnovu kojeg se vrši to pozivanje.

─îlan 59

(1) Pozvano lice du┼żno je da se odazove pozivu.

(2) Ako je pozvano lice zbog bolesti ili kog drugog opravdanog razloga sprije─Źeno da do─Ĺe, du┼żno je odmah po prijemu poziva o tome izvijestiti organ koji je izdao poziv, a ako je razlog sprije─Źenosti nastao kasnije, onda odmah poslije saznanja tog razloga.

(3) Ako se lice kome je poziv li─Źno dostavljen ne odazove pozivu, a izostanak ne opravda, mo┼że biti privedeno, ako je njegovo prisustvo potrebno, a pored toga i ka┼żnjeno nov─Źanom kaznom od 500 KM. Ove ─çe se mjere primijeniti samo ako je u pozivu bilo nazna─Źeno da ─çe se te mjere primijeniti. Ako su zbog neopravdanog izostanka pozvanog lica nastali troškovi u postupku, mo┼że se odrediti da te troškove snosi lice koje je izostalo. Zaklju─Źak o privo─Ĺenju, o izricanju kazne ili o pla─çanju troškova donosi slu┼żbeno lice koje vodi postupak u saglasnosti sa slu┼żbenim licem ovlaštenim za rješavanje stvari, a kod zamoljenog organa - u saglasnosti s rukovodiocem tog organa, odnosno sa slu┼żbenim licem ovlaštenim za rješavanje u sli─Źnim stvarima. Protiv ovog zaklju─Źka dopuštena je posebna ┼żalba.

(4) Ako se pozivu nije odazvao slu┼żbenik policije, organ ─çe se obratiti nadle┼żnom organu policije tog lica sa zahtjevom da se ono dovede, a mo┼że ga i kazniti po stavu 3 ovog ─Źlana, odnosno odrediti da snosi troškove.

3. Zapisnik

─îlan 60

(1) O usmenoj raspravi ili drugoj radnji u postupku, kao i o usmenim izjavama stranaka ili tre─çih lica u postupku, sastavlja se zapisnik.

(2) Ne mora se sastavljati zapisnik usmenim zahtjevima stranke o kojima se odlu─Źuje po skra─çenom postupku, a kojima se udovoljava, ve─ç se takvi zahtjevi samo na propisan na─Źin evidentiraju.

─îlan 61

(1) U zapisnik se unosi: naziv organa koji obavlja radnju, broj i datum, mjesto gdje se obavlja radnja, dan i sat kad se obavlja radnja i predmet u kome se ona obavlja, imena slu┼żbenih lica, prisutnih stranaka i njihovih zastupnika ili opunomo─çenika i drugih lica koja su prisutna izvo─Ĺenju radnje.

(2) Zapisnik treba da sadr┼żi ta─Źno i kratko tok i sadr┼żaj u postupku izvršene radnje i datih izjava i te radnje i izjave ograni─Źit ─çe se na ono što se ti─Źe same stvari koja je predmet postupka. U zapisniku se navode sve isprave koje su u bilo koju svrhu upotrijebljene pri izvo─Ĺenju radnje, a prema potrebi, ove se isprave prila┼żu zapisniku.

(3) Izjave stranaka, svjedoka, vještaka i drugih lica koja u─Źestvuju u postupku, a koje su zna─Źajne za donošenje rješenja, upisuju se u zapisnik što ta─Źnije, a prema potrebi i njihovim rije─Źima. U zapisnik se upisuju i svi zaklju─Źci koji se u toku radnje donesu.

(4) Ako se saslušanje obavlja preko tuma─Źa (prevoditelja), ozna─Źit ─çe se na kom je jeziku saslušani govorio i ko je bio tuma─Ź (prevoditelj).

(5) Zapisnik se vodi u toku obavljanja slu┼żbene radnje. Ako se radnja ne mo┼że istog dana završiti, unijet ─çe se svakog dana posebno u isti zapisnik ono što je tog dana ura─Ĺeno i to ─çe se potpisati.

(6) Ako se radnja o kojoj se vodi zapisnik nije mogla obaviti bez prekida, u zapisniku ─çe se nazna─Źiti da je bilo prekida.

(7) Ako su u toku radnje izra─Ĺeni ili pribavljeni planovi, skice, crte┼żi, fotografije i tome sli─Źno, te akte ─çe svojim potpisom ovjeriti slu┼żbeno lice i priklju─Źiti zapisniku, a u zapisniku konstatovati akte koji su uzeti.

(8) Propisima se mo┼że odrediti da se zapisnik u odre─Ĺenim stvarima mo┼że voditi u vidu knjige ili drugih sredstava evidencije.

─îlan 62

(1) Zapisnik mora biti vo─Ĺen uredno i u njemu se ne smije ništa brisati. Mjesta koja su precrtana do zaklju─Źenja zapisnika moraju ostati ─Źitljiva i njih svojim potpisom ovjerava slu┼żbeno lice koje rukovodi radnjom postupka.

(2) U ve─ç potpisanom zapisniku ne smije se ništa dodavati ni mijenjati. Dopuna u ve─ç zaklju─Źenom zapisniku unosi se u dodatak zapisnika.

─îlan 63

(1) Prije zaklju─Źenja zapisnik ─çe se pro─Źitati saslušanim licima i ostalim licima koje u─Źestvuju u radnji postupka. Ova lica imaju pravo da i sami pregledaju zapisnik i da stavljaju svoje primjedbe, a slu┼żbeno lice je obavezno to omogu─çiti. Na kraju zapisnika navest ─çe se da je zapisnik pro─Źitan i da nisu stavljene nikakve primjedbe, ili ako jesu, ukratko ─çe se upisati sadr┼żaj datih primjedaba. Te primjedbe ─çe potpisati lice koje ih je dalo. Zatim ─çe se pristupiti potpisivanju zapisnika na na─Źin što ─çe se prvo potpisati lica koja su saslušana, odnosno davala izjave u postupku, a na kraju zapisnik ─çe ovjeriti svojim potpisom slu┼żbeno lice koje je rukovodilo radnjom, kao i zapisni─Źar, ako ga je bilo.

(2) Stranka, svjedoci, vještaci i druga lica koja su saslušana u postupku u zapisniku ─çe se potpisati ispod onog dijela zapisnika gdje je upisana njihova izjava.

(3) Ako su vršena suo─Źenja, dio zapisnika o tome potpisat ─çe lica koja su suo─Źena.

(4) Ako se zapisnik sastoji od više listova, oni ─çe se ozna─Źiti rednim brojevima, a svaki list ─çe na kraju svojim potpisom ovjeriti slu┼żbeno lice koje rukovodi radnjom postupka i lica ─Źija je izjava upisana na kraju lista.

(5) Dopune ve─ç zaklju─Źenog zapisnika ponovo ─çe se potpisati i ovjeriti.

(6) Ako lice koje treba da potpiše zapisnik nije pismeno, ili ne mo┼że da piše, potpisat ─çe je jedno pismeno lice, koje ─çe staviti i svoj potpis. Ovo ne mo┼że biti slu┼żbeno lice koje rukovodi radnjom postupka, niti zapisni─Źar.

(7) Ako neko lice ne─çe da potpiše zapisnik, ili se udalji prije zaklju─Źenja zapisnika, to ─çe se upisati u zapisnik i navesti razlog zbog kog je potpis uskra─çen.

─îlan 64

(1) Zapisnik sastavljen u skladu s odredbama ─Źlana 62 ovog zakona jeste javna isprava. Zapisnik je dokaz o toku i sadr┼żaju radnje postupka i datih izjava, osim onih dijelova zapisnika na koje je saslušano lice stavilo primjedbu da nisu pravilno sastavljeni.

(2) Dozvoljeno je osporavati i dokazivati neta─Źnost zapisnika.

─îlan 65

(1) Kad u upravnom ┼żalbenom postupku rješava Apelaciona komisija, o vije─çanju i glasanju sastavlja se poseban zapisnik.

(2) U zapisnik o vije─çanju i glasanju upisuje se, pored podataka o sastavu Apelacione komisije, ozna─Źenje predmeta o kome je rije─Ź i kratak sadr┼żaj onoga što je riješeno, kao i odvojena mišljenja ako ih je bilo. Ovaj zapisnik potpisuju lice koje predsjedava Apelacionom komisijom i zapisni─Źar.

4. Razgledanje spisa i obavještavanje u toku postupka

─îlan 66

(1) Stranke imaju pravo da razgledaju spise predmeta i da o svom trošku prepišu potrebne spise, a organ je obavezan to omogu─çiti. Spisi se razgledaju i prepisuju pod nadzorom odre─Ĺenog slu┼żbenog lica.

(2) Pravo da razgleda spise i da o svom trošku prepiše pojedine spise ima i svako drugo lice koje u─Źini vjerovatnim svoj pravni interes za to.

(3) Zahtjev za razgledanje i prepisivanje spisa mo┼że se sastaviti i usmeno. Organ mo┼że tra┼żiti od lica iz stava 2 ovog ─Źlana da pismeno ili usmeno na zapisnik obrazlo┼żi postojanje svog pravnog interesa.

(4) Ne mogu se razgledati ni prepisivati: zapisnik o vije─çanju i glasanju, slu┼żbeni referati i nacrti rješenja, kao ni drugi spisi koji se vode kao povjerljivi, ako bi se time mogla osujetiti svrha postupka, ili ako se to protivi pravnom interesu stranke ili tre─çih lica.

(5) Stranka i svako drugo lice koje u─Źini vjerovatnim svoj pravni interes u predmetu, kao i zainteresirani organi, imaju pravo da se obavještavaju o toku postupka.

(6) Protiv odbijanja zahtjeva iz odredaba ovog ─Źlana dopuštena je posebna ┼żalba u roku od 48 sati i kad zaklju─Źak nije izdat pismeno. ┼Żalba se mo┼że izjaviti odmah.

V. DOSTAVLJANJE PISMENA

1. Na─Źin dostavljanja pismena

─îlan 67

(1) Dostavljanje pismena (poziva, rješenja, zaklju─Źaka i drugih slu┼żbenih spisa) vrši se, po pravilu, tako što se pismeno predaje licu kome je namijenjeno.

(2) Dostavljanje se vrši i preko pošte ili ga vrši organ preko svojih slu┼żbenih lica. Lice kome ima da se pismeno dostavi mo┼że biti pozvano radi prijema pismena samo izuzetno, kad to zahtijeva priroda ili zna─Źaj pismena koje se ima uru─Źiti, ako je takva dostava posebnim propisom predvi─Ĺena.

(3) Na─Źin dostavljanja odre─Ĺuje organ ─Źije se pismeno dostavlja u skladu s odredbama ovog zakona o dostavljanju pismena.

─îlan 68

(1) Dostavljanje se vrši samo radnim danom, i to danju.

(2) Organ ─Źije se pismeno ima dostaviti mo┼że, izuzetno, iz naro─Źito va┼żnih razloga odrediti da se dostavljanje izvrši i u nedjelju ili drugi neradni dan ili na dan dr┼żavnog praznika.

(3) Dostavljanje poštom mo┼że se vršiti i u dane navedene u stavu 2 ovog ─Źlana.

─îlan 69

(1) Dostavljanje se vrši, po pravilu, u stanu ili na radnom mjestu gdje je zaposleno lice kome se dostavljanje ima izvršiti, a advokatu u njegovom advokatskom uredu.

(2) Dostavljanje se mo┼że izvršiti i van prostorija navedenih u stavu 1 ovog ─Źlana, ako lice kome se dostavljanje vrši pristane primiti pismeno koje se dostavlja, a ako tih prostorija nema, mo┼że se takvom licu izvršiti dostavljanje gdje god se ono zatekne.

2. Obavezno li─Źno dostavljanje pismena

─îlan 70

(1) Dostavljanje se mora izvršiti li─Źno licu kome je pismeno namijenjeno kad je takvo dostavljanje odre─Ĺeno ovim zakonom ili drugim propisom, kad od dana dostavljanja po─Źinje te─çi rok koji se po zakonu ne mo┼że produ┼żavati, ili kad to odredi organ koji je naredio dostavljanje. Smatra se da je izvršeno li─Źno dostavljanje advokatu i predajom pismena licu zaposlenom u advokatskom uredu.

(2) Kad se lice kome se dostavljanje ima li─Źno izvršiti ne zatekne u stanu, odnosno na radnom mjestu, ili se u advokatskom uredu ne zatekne ni lice koje je u njemu zaposleno, dostavlja─Ź ─çe se obavijestiti kad i na kojem mjestu ga mo┼że na─çi, pa ─çe mu kod neke od lica navedenih u ─Źlanu 71 ovog zakona ostaviti pismeno obavještenje da odre─Ĺeni dan i sat bude u svom stanu, odnosno na radnom mjestu, radi primanja pismena. Ako i poslije toga dostavlja─Ź ne zatekne lice kome se dostavljanje ima izvršiti, dostavlja─Ź ─çe postupiti na na─Źin propisan u ─Źlanu 73 ovog zakona, i tada se smatra da je dostavljanje izvršeno.

(3) Dostavljanjem pismena zakonskom zastupniku, opunomo─çeniku ili opunomo─çeniku za primanje pismena smatra se da je dostavljanje izvršeno samoj stranci.

3. Posredno dostavljanje pismena

─îlan 71

(1) Kad se lice kome se dostavljanje ima izvršiti ne zatekne u svom stanu, dostavljanje se vrši predajom pismena nekom od punoljetnih ─Źlanova njegovog doma─çinstva, a ako se ni oni ne zateknu u stanu, pismeno se mo┼że predati komšiji, ako on na to pristane.

(2) Ako se dostavljanje vrši na radnom mjestu licu kome se pismeno ima dostaviti, a to lice se tu ne zatekne, dostavljanje se mo┼że izvršiti licu koje je na istom mjestu zaposleno, ako ono pristane da primi pismeno. Dostavljanje advokatu mo┼że se izvršiti i predajom pismena licu zaposlenom u advokatskom uredu.

(3) Dostavljanje po st. 1 i 2 ovog ─Źlana ne mo┼że se izvršiti licu koje u istom postupku u─Źestvuje sa suprotnim interesom.

─îlan 72

(1) Ako se utvrdi da je lice kome se dostavljanje ima izvršiti odsutno i da mu lice navedeno u ─Źlanu 71 ovog zakona ne mo┼że pismeno na vrijeme predati, pismeno ─çe se vratiti organu koji ga je izdao, uz nazna─Źenje gdje se odsutno lice nalazi.

(2) Ako je boravište lica kome se dostavljanje ima izvršiti i pored istra┼żivanja ostalo nepoznato, organ koji je izdao pismeno postavit ─çe tom licu privremenog zastupnika u smislu ─Źlana 41 ovog zakona i njemu ─çe predati pismeno.

─îlan 73

(1) Ako se dostavljanje ne mo┼że izvršiti ni na na─Źin propisan u ─Źlanu 71 ovog zakona, a nije utvr─Ĺeno da je lice kome se dostavljanje ima izvršiti odsutno, dostavlja─Ź ─çe vratiti pismeno organu koji je naredio dostavljanje, ili pošti Distrikta Br─Źko, ako se dostavljanje vrši preko pošte. Na vratima stana lice kome se dostavljanje ima izvršiti dostavlja─Ź ─çe pribiti pismeno saop─çenje u kojem je nazna─Źeno gdje se pismeno nalazi. Na saop─çenju i na samom pismenu koje se imalo dostaviti, dostavlja─Ź ─çe nazna─Źiti razlog ovakvog dostavljanja, kao i datum kad je saop─çenje u kojem je nazna─Źeno pribio na vrata, i staviti svoj potpis.

(2) Dostavljanje se smatra izvršenim kad je saop─çenje pribijeno na vrata s tim da ošte─çenje ili uništenje ovog saop─çenja izvršeno nakon pribijanja na vratima nema uticaja na valjanost dostavljanja.

(3) O dostavljanju izvršenom na na─Źin propisan u stavu 1 ovog ─Źlana, obavijestit ─çe se organ koji je naredio dostavljanje.

4. Posebni slu─Źajevi dostavljanja pismena

a) Dostavljanje pismena zakonskom zastupniku i opunomo─çeniku

─îlan 74

(1) Dostavljanje zakonskom zastupniku ili opunomo─çeniku, ako ih stranka ima, vrši se na na─Źin propisan u ─Źl. od 67 do 73 ovog zakona.

(2) Ako više stranaka imaju zajedni─Źkog zakonskog zastupnika ili opunomo─çenika u istom predmetu, dostavljanje se za sve njih vrši tom zakonskom zastupniku, odnosno opunomo─çeniku. Ako stranka ima više opunomo─çenika, dovoljno je da se dostavljanje izvrši samo jednom od njih.

b) Dostavljanje pismena opunomo─çeniku za primanje pismena

─îlan 75

(1) Stranka mo┼że ovlastiti odre─Ĺeno lice kome se imaju vršiti sva dostavljanja za nju. Kad stranka pismeno obavijesti o tom ovlaštenju organ koji vodi postupak, taj organ je obavezan sva dostavljanja vršiti ovom opunomo─çeniku (opunomo─çenik za primanje pismena).

(2) Opunomo─çenik za primanje pismena du┼żan je svaki akt bez odga─Ĺanja poslati stranci.

(3) Ako bi neposredno dostavljanje stranci, opunomo─çeniku ili zakonskom zastupniku znatno odugovla─Źilo postupak, slu┼żbeno lice koje vodi postupak mo┼że nalo┼żiti stranci da u vezi sa odre─Ĺenim predmetom, a u odre─Ĺenom roku postavi u sjedištu organa opunomo─çenika za primanje pismena. Ako stranka ne postupi po ovom nalogu, organ mo┼że postupiti shodno ─Źlanu 41 ovog zakona.

(4) Kad se stranka ili njen zakonski zastupnik nalaze u inostranstvu, a nemaju opunomo─çenika u Distriktu, pozvat ─çe se pri dostavljanju prvog pismena da u odre─Ĺenom roku postave opunomo─çenika ili opunomo─çenika za primanje pismena i upozorit ─çe se da ─çe im se, ako u ostavljenom roku ne postave opunomo─çenika, postaviti po slu┼żbenoj du┼żnosti opunomo─çenik za primanje pismena, odnosno privremeni zastupnik.

(5) Dostavljanjem pismena opunomo─çeniku za primanje pismena smatra se da je dostavljanje izvršeno stranci kojoj je pismeno imalo biti dostavljeno.

─îlan 76

(1) Kad više stranaka koje u postupku zajedni─Źki u─Źestvuju s istovjetnim zahtjevima nemaju zajedni─Źkog opunomo─çenika, du┼żne su pri prvoj radnji u postupku prijaviti organu zajedni─Źkog opunomo─çenika za primanje pismena, po mogu─çnosti takvog koji stanuje u Distriktu Br─Źko. Dok ne prijave zajedni─Źkog opunomo─çnika za primanje pismena, smatrat ─çe se za takvog opunomo─çnika ona stranka izme─Ĺu njih koja je na prvom zajedni─Źkom podnesku prva potpisana ili ozna─Źena. Ako se na takav na─Źin ne mo┼że odrediti opunomo─çenik, slu┼żbeno lice koje vodi postupak mo┼że odrediti za opunomo─çenika bilo koju od tih stranaka. Ako je broj stranaka velik ili su iz raznih mjesta, mogu stranke prijaviti, a i samo slu┼żbeno lice mo┼że odrediti i više takvih opunomo─çnika i ozna─Źiti koju ─çe od stranaka svaki od njih zastupati.

(2) Zajedni─Źki opunomo─çenik za primanje pismena du┼żan je bez odga─Ĺanja obavijestiti sve stranke o pismenu koje je za njih primio i omogu─çiti im da pregledaju, prepišu i ovjere pismeno koje, po pravilu, on treba da ─Źuva.

(3) U pismenu koje se dostavlja opunomo─çeniku za primanje pismena ozna─Źit ─çe se sva lica za koja se dostavljanje vrši.

c) Dostavljanje pismena drugim organima, preduze─çima (društvima), ustanovama i drugim pravnim licima

─îlan 77

(1) Dostavljanje pismena drugim organima, preduze─çima (društvima), ustanovama i drugim pravnim licima vrši se predajom pismena slu┼żbenom licu odnosno licu odre─Ĺenom za primanje pismena tih organa odnosno pravnih lica ako za pojedine slu─Źajeve nije druk─Źije propisano.

(2) Ako u postupku u─Źestvuju kao stranka organizacija iz ─Źlana 36 stavova 2 i 3 ovog zakona dostavljanje se vrši predajom pismena licu koje su ─Źlanovi odredili za primanje pismena.

Ako dostavlja─Ź u toku radnog vremena ne na─Ĺe lice za primanje pismena, predaju pismena mo┼że izvršiti ma kom licu zaposlenom u tom organu, odnosno u pravnom licu, koje se zatekne u njihovim prostorijama.

d) Dostavljanje pismena ostalim licima

─îlan 78

(1) Fizi─Źkim licima i pravnim licima u inostranstvu, kao i stranim dr┼żavama, me─Ĺunarodnim organizacijama i licima u Distriktu koja u┼żivaju diplomatski imunitet, dostavljanje pismena se obavlja preko organa nadle┼żnog za vanjske poslove Bosne i Hercegovine, ako me─Ĺunarodnim ugovorima nije druk─Źije odre─Ĺeno.

(2) Stanovniku Distrikta koji se nalazi u inostranstvu dostavljanje izvoda iz mati─Źnih knjiga, svjedod┼żbi, diploma, uvjerenja, potvrda i drugih pismena izdatih na zahtjev stranke mo┼że se obavljati neposredno. Dostavljanje ovih i drugih pismena mo┼że se obavljati i preko diplomatskih i konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine u inostranstvu.

(3) Pripadnicima Policije, licima zaposlenim u suhozemnom, rije─Źnom, pomorskom i zra─Źnom saobra─çaju dostavljanje pismena se mo┼że vršiti i preko njihove komande, odnosno organa ili pravnog lica u kojima su zaposleni.

(4) Licima koja su lišena slobode dostavljanje pismena se vrši preko uprave ustanove u kojoj se nalaze.

e) Dostavljanje pismena javnim priop─çenjem

─îlan 79

Ako se radi o licu ili više lica koja organu nisu poznata ili koja se ne mogu odrediti, dostavljanje pismena ─çe se izvršiti javnim priop─çenjem na oglasnoj plo─Źi organa koji je pismeno izdao i objavljivanjem u sredstvima javnog informiranja. Smatra se da je dostavljanje pismena izvršeno poslije isteka 15 dana od dana isticanja saop─çenja na oglasnoj plo─Źi odnosno od dana objavljivanja u sredstvima javnog informiranja, ako organ koji je pismeno izdao ne odredi du┼żi rok.

f) Odbijanje prijema pismena

─îlan 80

(1) Ako lice kome je pismeno upu─çeno, odnosno odrasli ─Źlan njegovog doma─çinstva bez zakonskog razloga odbije da primi pismeno, ili to u─Źini lice zaposleno u organu, preduze─çu (društvu), ustanovi ili u drugom pravnom licu ili u advokatskom uredu, odnosno ako to u─Źini lica koje su za prijem pismena odredili naselje, grupa lica i dr., dostavlja─Ź ─çe pismeno ostaviti u stanu ili na radnom mjestu gdje je to lice zaposleno ili ─çe pismeno pribiti na vrata stana ili prostorije gdje je zaposleno.

(2) Kad je dostavljanje pismena izvršeno na na─Źin predvi─Ĺen u stavu 1 ovog ─Źlana, dostavlja─Ź ─çe zabilje┼żiti na dostavnici datum, sat i razlog odbijanja prijema, kao i mjesto gdje je pismeno ostavio, i time se smatra da je dostavljanje izvršeno.

g) Promjena stana

─îlan 81

(1) Kad stranka ili njen zakonski zastupnik u toku postupka promijene svoje prebivalište ili stan, du┼żni su da o tome odmah obavijeste organ koji vodi postupak.

(2) Ako oni to ne u─Źine, a dostavlja─Ź i pored istra┼żivanja ne mo┼że saznati kuda su se odselili, organ ─çe odrediti da se sva daljnja dostavljanja pismena u postupku za tu stranku vrše pribijanjem pismena na oglasnoj plo─Źi organa koji vodi postupak.

(3) Dostavljanje se smatra izvršenim poslije isteka 15 dana od dana pribijanja pismena na oglasnoj plo─Źi organa koji vodi postupak.

(4) Kad opunomo─çenik, odnosno opunomo─çenik za primanje pismena u toku postupka promijeni svoje prebivalište ili stan, a ne obavijesti o tome organ koji vodi postupak, dostavljanje ─çe se izvršiti kao da opunomo─çenik nije ni postavljen.

5. Dostavnica

─îlan 82

(1) Dokaz za izvršeno dostavljanje pismena predstavlja potvrda o dostavljanju (dostavnica).

(2) Dostavnica sadr┼żi: naziv organa koji dostavlja, broj i datum, naziv pismena koje se dostavlja, ime stranke odnosno lice kojoj se pismeno dostavlja i njenu adresu.

(3) Na dostavnici se upisuje datum dostavljanja i potpisuju je primalac i dostavlja─Ź. Primalac ─çe na dostavnici sam slovima nazna─Źiti datum prijema.

(4) Ako je primalac nepismen ili ne mo┼że da se potpiše, dostavlja─Ź ─çe na dostavnici nazna─Źiti njegovo ime i datum predaje i stavit ─çe napomenu zašto primalac nije stavio svoj potpis.

(5) Ako primalac odbije da potpiše dostavnicu, dostavlja─Ź ─çe to zabilje┼żiti na dostavnici i ispisati slovima datum predaje, i time se smatra da je dostavljanje izvršeno.

6. Greške u dostavljanju pismena

─îlan 83

(1) Ako pri dostavljanju pismena bude u─Źinjena greška koja se odnosi na datum dostavljanja ili licu kome je pismeno predato, organ o ─Źijem se pismenu radi du┼żan je sprovesti postupak radi utvr─Ĺivanja tih ─Źinjenica. Smatrat ─çe se da je dostavljanje izvršeno onog datuma za koji se u postupku utvrdi da je lice kome je pismeno namijenjeno stvarno dobilo to pismeno.

(2) Ako je dostavnica nestala, izvršeno dostavljanje pismena mo┼że se dokazivati i drugim sredstvima što se utvr─Ĺuje u postupku, u skladu s odredbom stava 1 ovog ─Źlana.

VI. ROKOVI

─îlan 84

(1) Za preduzimanje pojedinih radnji u postupku mogu biti odre─Ĺeni rokovi.

(2) Ako rokovi nisu odre─Ĺeni zakonom ili drugim propisom, odre─Ĺuje ih, s obzirom na okolnosti slu─Źaja, slu┼żbeno lice koje vodi postupak.

(3) Rok koji je odredilo slu┼żbeno lice koje vodi postupak, kao i rok odre─Ĺen propisima za koji je predvi─Ĺena mogu─çnost produ┼żenja, mo┼że se produ┼żiti na molbu zainteresiranog lica koja se podnese prije isteka roka ili tri dana po isteku roka, ako postoje opravdani razlozi za produ┼żenje, o ─Źemu se sa─Źinjava zapisnik.

─îlan 85

(1) Rokovi se odre─Ĺuju na dane, mjesece i godine.

(2) Kada je rok odre─Ĺen po danima, dan u koji je dostavljanje ili saopštenje izvršeno, odnosno u koji pada doga─Ĺaj od koga treba ra─Źunati trajanje roka, ne ura─Źunava se u rok, ve─ç se za po─Źetak roka uzima prvi naredni dan. Rok koji je odre─Ĺen po mjesecima, odnosno po godinama završava se istekom onog dana, mjeseca, odnosno godine, koji po svom broju odgovara danu kad je dostavljanje ili saopštenje izvršeno, odnosno danu u koji pada doga─Ĺaj od koga se ra─Źuna trajanje roka. Ako nema tog dana u posljednjem mjesecu, rok isti─Źe posljednjeg dana tog mjeseca.

(3) Svršetak roka mo┼że se ozna─Źiti i izvjesnim kalendarskim datumom.

─îlan 86

(1) Po─Źetak i tok rokova na spre─Źavaju neradni dani odnosno dani praznika.

(2) Ako posljednji dan roka pada u nedjelju ili na dan praznika, ili u neki drugi dan kad organ kod koga se radnja postupka ima preduzeti ne radi, rok isti─Źe istekom prvog narednog radnog dana.

─îlan 87

(1) Podnesak je podnesen u roku ako je prije nego što rok istekne stigao organu kome je imao biti predan.

(2) Kad je podnesak upu─çen poštom preporu─Źeno ili telegrafski, dan predaje pošti smatra se danom predaje organu kome je upu─çen.

(3) Za lica koja su lišena slobode dan predaje podneska upravi ustanove u kojoj se ta lica nalaze smatra se danom predaje organu kome je upu─çen.

(4) Ako je nadle┼żni organ odredio dan kad ─çe se raspravljati o podnesku koji je stranka du┼żna da podnese, pa pozvao stranku da podnesak dostavi do odre─Ĺenog dana, organ je du┼żan uzeti u razmatranje podnesak koji je primljen prije po─Źetaka raspravljanja.

VII. POVRAT U PRE─ÉAŠNJE STANJE

─îlan 88

(1) Stranci koja je iz opravdanih razloga propustila da u roku izvrši neku radnju postupka, pa je usljed tog propuštanja isklju─Źena od vršenja ove radnje, dozvolit ─çe se, po njenom prijedlogu, povrat u pre─Ĺašnje stanje.

(2) Na prijedlog stranke koja je propustila da u roku preda podnesak, dozvolit ─çe joj se povrat u pre─Ĺašnje stanje i kad je ona iz neznanja ili o─Źiglednom omaškom podnesak pravovremeno poslala poštom ili neposredno predala nenadle┼żnom organu.

(3) Povrat u pre─Ĺašnje stanje dozvolit ─çe se i u slu─Źaju kad je stranka o─Źiglednom omaškom prekora─Źila rok, ali je podnesak ipak primljen od nadle┼żnog organa najkasnije za tri dana poslije isteka roka, ako bi stranka zbog zakašnjenja izgubila neko pravo.

─îlan 89

(1) Stranka je du┼żna da u prijedlogu za povrat u pre─Ĺašnje stanje iznese okolnosti zbog kojih je bila sprije─Źena da u roku izvrši propuštenu radnju i da te okolnosti u─Źini bar vjerovatnim.

(2) Prijedlog za povrat u pre─Ĺašnje stanje ne mo┼że se zasnivati na okolnosti koju je organ ve─ç ranije ocijenio nedovoljnom za produ┼żenje roka ili za odga─Ĺanje rasprave.

(3) Ako se povrat u pre─Ĺašnje stanje tra┼żi zbog toga što je propušteno da se podnese kakav podnesak, prijedlogu treba prilo┼żiti i taj podnesak.

─îlan 90

(1) Prijedlog za povrat u pre─Ĺašnje stanje podnosi se u roku od osam dana ra─Źunaju─çi od dana kada je prestao razlog koji je prouzrokovao propuštanje, a ako je stranka tek kasnije saznala za propuštanje, ra─Źuna se od dana kada je to saznala.

(2) Poslije isteka tri mjeseca od dana propuštanja ne mo┼że se tra┼żiti povrat u pre─Ĺašnje stanje.

(3) Ako se propusti rok iz stavova 1 i 2 ovog ─Źlana za tra┼żenje povrata, ne mo┼że se tra┼żiti povrat zbog propuštanja ovog roka.

─îlan 91

(1) Prijedlog za povrat u pre─Ĺašnje stanje podnosi se organu kod koga je trebalo izvršiti propuštenu radnju.

(2) O prijedlogu odlu─Źuje zaklju─Źkom organ kod koga je trebalo izvršiti propuštenu radnju.

(3) Nepravovremeno podnesen prijedlog odbacit ─çe se bez daljnjeg postupka.

(4) Ako su ─Źinjenice na kojima se prijedlog zasniva op─çepoznate, nadle┼żni organ mo┼że odlu─Źiti o prijedlogu bez izjašnjenja protivne stranke.

─îlan 92

(1) Protiv zaklju─Źka kojim se dozvoljava povrat u pre─Ĺašnje stanje nije dopuštena ┼żalba, osim ako je povrat dozvoljen po prijedlogu koji je nepravovremeno podnesen ili je nedopušten.

(2) Protiv zaklju─Źka kojim je odbijen prijedlog za povrat u pre─Ĺašnje stanje dopuštena je posebna ┼żalba samo ako je zaklju─Źak donio prvostepeni organ.

(3) ┼Żalba nije dopuštena protiv zaklju─Źka o prijedlogu za povrat u pre─Ĺašnje stanje koje je donijela Apelaciona komisija.

(4) Protiv zaklju─Źka kojim je kao nepravovremen odba─Źen prijedlog za povrat u pre─Ĺašnje stanje dopuštena je posebna ┼żalba samo kad je zaklju─Źak donio prvostepeni organ.

─îlan 93

(1) Prijedlog za povrat u pre─Ĺašnje stanje ne zaustavlja tok postupka, ali organ nadle┼żan za odlu─Źivanje o prijedlogu mo┼że privremeno prekinuti postupak dok zaklju─Źak o prijedlogu kojim je riješeno o povratu ne postane kona─Źan.

(2) Kad je povrat u pre─Ĺašnje stanje dozvoljen, postupak se vra─ça u ono stanje u kome se nalazilo prije propuštanja, a poništavaju se sva rješenja i zaklju─Źci koje je organ donio u vezi s propuštanjem.

VIII. ODR┼ŻAVANJE REDA

─îlan 94

(1) Slu┼żbeno lice koje rukovodi radnjom postupka du┼żno je da se stara o odr┼żavanju reda u toku postupka.

(2) S tim ciljem slu┼żbeno lice je ovlašteno da opominje lica koja ometaju rad organa i da odre─Ĺuje mjere potrebne da se red odr┼żi o ─Źemu se u spisu sa─Źinjava slu┼żbena zabilješka.

(3) Lice koje prisustvuje nekoj radnji postupka ne smije nositi oru┼żje ili opasno oru─Ĺe.

─îlan 95

(1) Lice koje i pored opomene ometa rad ili u─Źini nepristojnost pri vršenju radnje postupka ili ne─çe da odlo┼żi opasno oru─Ĺe odnosno oru┼żje, mo┼że biti udaljeno. Lice koje u─Źestvuje u radnji postupka mo┼że biti udaljeno tek pošto je prethodno bilo opomenuto da ─çe biti udaljeno i pošto su joj bile predo─Źene pravne posljedice takve mjere. Udaljenje zbog narušavanja reda ili zbog nepristojnosti, ili nošenja oru┼żja ili opasnog oru─Ĺa, izri─Źe slu┼żbeno lice koje rukovodi radnjom postupka.

(2) Ako na osnovu odredbe stava 1 ovog ─Źlana, bude udaljena stranka koja nema opunomo─çenika, ili ako je udaljen opunomo─çenik ─Źiji vlastodavac nije prisutan, slu┼żbeno lice koje rukovodi radnjom postupka pozvat ─çe lice koje se udaljava da postavi svog opunomo─çenika. Ako pozvano lice to ne u─Źini, slu┼żbeno lice mo┼że odgoditi radnju na trošak lica koje je odbilo da postavi svog opunomo─çenika, a mo┼że mu i samo postaviti opunomo─çenika ako je to potrebno. Ovakav opunomo─çenik mo┼że zastupati samo u onoj radnji postupka s koje je stranka udaljena.

(3) O udaljenju iz stavova 1 i 2 ovog ─Źlana donosi se zaklju─Źak. Protiv zaklju─Źka donesenog po stavu 2 ovog ─Źlana mo┼że se izjaviti posebna ┼żalba.

─îlan 96

(1) Lice koje te┼że naruši red ili u─Źini krupniju nepristojnost, mo┼że se pored udaljenja, kazniti nov─Źanom kaznom od 500 KM.

(2) Ova kazna ne isklju─Źuje krivi─Źnu, prekršaj ili disciplinsku odgovornost.

(3) Kaznom iz stava 1 ovog ─Źlana mo┼że biti ka┼żnjeno i lice koje grubo povrijedi obi─Źaje ponašanja prema organu ili slu┼żbenom licu koje vodi postupak.

─îlan 97

(1) Nov─Źane kazne zbog radnji predvi─Ĺenih u ─Źlanu 96 stavu 1 ovog zakona izri─Źe slu┼żbeno lice koje rukovodi radnjom postupka, a zbog radnji predvi─Ĺenih u ─Źlanu 96 stavu 3 - organ koji vodi postupak.

(2) Protiv zaklju─Źka o kazni mo┼że se izjaviti posebna ┼żalba. ┼Żalba protiv zaklju─Źka o nov─Źanoj kazni zbog narušavanja reda ne odga─Ĺa izvršenje te kazne.

IX. TROŠKOVI POSTUPKA

1. Troškovi organa i stranaka

─îlan 98

(1) Izdaci u gotovom novcu kao što su: putni troškovi slu┼żbenih lica, izdaci za svjedoke, vještake, sudske tuma─Źe, uvi─Ĺaj, oglase i sli─Źno, a koji su nastali provo─Ĺenjem postupka po nekoj upravnoj stvari, padaju, po pravilu, na teret onoga koji je cio postupak pokrenuo.

(2) Kada lice koje u─Źestvuje u postupku prouzrokuje svojom krivicom ili obješ─çu troškove pojedinih radnji u postupku, du┼żno je da snosi te troškove.

(3) Kad je postupak koji je pokrenut po slu┼żbenoj du┼żnosti okon─Źan povoljno po stranku, troškove postupka snosi organ koji je postupak pokrenuo.

─îlan 99

(1) Svaka stranka, snosi po pravilu, sama svoje troškove prouzrokovane postupkom, kao što su: troškovi dola┼żenja, izgubljenog vremena, izdaci na takse, za pravno zastupanje i stru─Źno pomaganje.

(2) Kad u postupku u─Źestvuju dvije ili više stranaka sa suprotnim interesima, stranka koja je izazvala postupak, a na ─Źiju štetu je postupak okon─Źan, du┼żna je da protivnoj stranci naknadi opravdane troškove koji su toj stranci nastali u─Źestvovanjem u postupku. Ako je u takvom slu─Źaju neka od stranaka djelimi─Źno uspjela sa svojim zahtjevom, ona je du┼żna da naknadi protivnoj stranci troškove srazmjerno dijelu svog zahtjeva s kojim nije uspjela. Stranka koja je obješ─çu prouzrokovala protivnoj stranci troškove u postupku du┼żna je da toj stranci te troškove naknadi.

(3) Troškovi za pravno zastupanje nakna─Ĺuju se samo u slu─Źajevima kad je takvo zastupanje bilo nu┼żno i opravdano.

(4) Troškove stranke ili drugog lica u postupku, prouzrokovane postupkom pokrenutim po slu┼żbenoj du┼żnosti ili javnom interesu, a koje stranka odnosno drugo lice u postupku nije prouzrokovalo svojim ponašanjem, snosi organ.

─îlan 100

Troškove postupka u vezi s izvršenjem snosi izvršenik. Ako se ovi troškovi od njega ne mogu naplatiti, snosi ih stranka po ─Źijem je prijedlogu izvršenje izvršeno.

─îlan 101

Ako se postupak pokre─çe po zahtjevu stranke, a sa sigurnoš─çu se mo┼że predvidjeti da ─çe izazvati izdatke u gotovom novcu (troškovi uvi─Ĺaja, vješta─Źenja, dolaska svjedoka i sl.), organ koji vodi postupak mo┼że zaklju─Źkom odrediti da stranka unaprijed polo┼żi potreban iznos za pokri─çe tih troškova. Ako stranka ne polo┼żi taj iznos u odre─Ĺenom roku, organ mo┼że odustati od izvo─Ĺenja tih dokaza ili obustaviti postupak osim ako se produ┼żenje postupka mora nastaviti zbog javnog interesa.

─îlan 102

(1) U rješenju kojim se postupak završava, organ koji donosi rješenje odre─Ĺuje ko snosi troškove postupka, njihov iznos i kome se i u kom roku imaju isplatiti.

(2) U rješenju se mora posebno navesti da li ─çe onaj koji snosi troškove imati da naknadi troškove drugoj stranci.

(3) Ako troškove postupka snosi više lica, troškovi ─çe se izme─Ĺu njih razdijeliti na jednake dijelove, odnosno u odgovaraju─çoj srazmjeri.

(4) Ako organ u rješenju ne odlu─Źi o troškovima, navest ─çe se da ─çe se o troškovima donijeti poseban zaklju─Źak.

─îlan 103

(1) Svjedoci, vještaci, tuma─Źi i slu┼żbeno lice imaju pravo na naknadu troškova putovanja i izdataka izazvanih boravljenjem u mjestu radi izvršenja tih radnji, s tim da tim licima pripada i naknada izgubljene zarade, ako za to vrijeme ne ostvaruju zaradu na osnovu radnog odnosa u drugom organu ili pravnom licu ili drugom licu, odnosno instituciji u kojima su zaposlena. Pored naknade, vještaci i tuma─Źi imaju pravo i na posebnu nagradu. https://advokat-prnjavorac.com

(2) Svjedoci, vještaci i tuma─Źi du┼żni su postaviti zahtjev za naknadu odnosno nagradu pri saslušanju, tuma─Źenju odnosno davanju vještakovog mišljenja. U protivnom, gube to pravo. Slu┼żbeno lice koje vodi postupak du┼żno je da o ovome obavijesti (upozori) potsjeti svjedoka, vještaka ili tuma─Źa.

(3) Iznos naknada mo┼że utvrditi posebnim zaklju─Źkom organ koji vodi postupak, odre─Ĺuju─çi ko je du┼żan da ih plati i u kom roku. Protiv ovog zaklju─Źka dopuštena je posebna ┼żalba. Ovaj zaklju─Źak predstavlja osnov za izvršenje.

─îlan 104

(1) Posebnim propisima regulišu se: naknade troškova, izdataka i izgubljene zarade svjedocima, vještacima i tuma─Źima, odnosno posebne nagrade vještacima i svjedocima, na─Źin naplate i isplate tih naknada i nagrada kao i oslobo─Ĺenje od pla─çanja troškova, kada troškovi treba da se isplate od strane organa Distrikta. Ove propise donosi Vlada Distrikta na prijedlog šefa Odjeljenja za stru─Źne i administrativne poslove.

2. Osloba─Ĺanje od pla─çanja troškova

─îlan 105

(1) Organ koji vodi postupak mo┼że osloboditi stranku od snošenja troškova u cijelosti ili djelomi─Źno, ako utvrdi da ona ne mo┼że podnijeti troškove bez štete po nu┼żno izdr┼żavanje svoje porodice. Organ donosi zaklju─Źak o tome po prijedlogu stranke, na osnovu uvjerenja o njenom imovnom stanju koje izdaje nadle┼żni organ.

(2) Osloba─Ĺanje od snošenja troškova odnosi se na osloba─Ĺanje od taksa, izdataka organa koji vodi postupak, kao što su putni troškovi slu┼żbenih lica, izdaci za svjedoke, vještake, tuma─Źe, uvi─Ĺaj, oglase i sli─Źno, kao i na osloba─Ĺanje od polaganja osiguranja za troškove.

(3) Strani dr┼żavljani oslobodit ─çe se snošenja troškova samo pod uslovom reciprociteta. U slu─Źaju sumnje o postojanju reciprociteta, objašnjenje daje organ nadle┼żan za vanjske poslove Bosne i Hercegovine. Za tra┼żenje objašnjenja va┼że odredbe ─Źlana 28 ovog zakona.

─îlan 106

Organ koji vodi postupak mo┼że u toku postupka ukinuti zaklju─Źak o osloba─Ĺanju od snošenja troškova ako utvrdi da više ne postoje razlozi zbog kojih je stranka bila oslobo─Ĺena snošenja troškova.

─îlan 107

Protiv zaklju─Źka kojim se odbija zahtjev stranke za osloba─Ĺanje snošenja troškova kao i protiv zaklju─Źka iz ─Źlana 106 ovog zakona, stranka mo┼że izjaviti ┼żalbu.

DRUGI DIO PRVOSTEPENI POSTUPAK

 

X. POKRETANJE POSTUPKA I ZAHTJEVI STRANAKA

1. Pokretanje postupka

─îlan 108

Upravni postupak pokre─çe nadle┼żni organ po slu┼żbenoj du┼żnosti ili povodom zahtjeva stranke.

─îlan 109

(1) Nadle┼żni organ ─çe pokrenuti postupak po slu┼żbenoj du┼żnosti kad to odre─Ĺuje zakon ili na zakonu zasnovan propis ili kad utvrdi ili sazna da, s obzirom na postoje─çe ─Źinjeni─Źno stanje treba, radi zaštite javnog interesa, pokrenuti upravni postupak.

(2) Pri pokretanju upravnog postupka po slu┼żbenoj du┼żnosti nadle┼żni organ uzima u obzir i eventualne predstavke gra─Ĺana i pravnih lica i upozorenja drugih organa.

─îlan 110

(1) Upravni postupak je pokrenut ─Źim je nadle┼żni organ izvršio ma koju radnju radi vo─Ĺenja postupka.

(2) Ako nadle┼żni organ povodom stavljenog zahtjeva stranke na─Ĺe da po va┼że─çim propisima nema uslova za pokretanje postupka, donijet ─çe zaklju─Źak kojim se odbija pokretanje postupka.

(3) Protiv zaklju─Źka iz prethodnog stava mo┼że se izjaviti ┼żalba, osim ako je zaklju─Źak donio drugostepeni organ.

─îlan 111

U stvarima u kojima je po zakonu ili po prirodi stvari za pokretanje i vo─Ĺenje upravnog postupka potreban zahtjev stranke, nadle┼żni organ mo┼że pokrenuti i voditi postupak samo ako postoji takav zahtjev.

2. Spajanje stvari u jedan postupak

─îlan 112

(1) Ako se prava ili obaveze stranaka zasnivaju na istom ili sli─Źnom ─Źinjeni─Źnom stanju i na istom pravnom osnovu i ako je organ koji vodi postupak u pogledu svih predmeta stvarno nadle┼żan, mo┼że se pokrenuti i voditi jedan postupak i onda kad je rije─Ź o pravima i obavezama više stranaka.

(2) Pod istim uslovima, jedna ili više stranaka mogu u jednom postupku ostvarivati i više razli─Źitih zahtjeva.

(3) O vo─Ĺenju jednog postupka u ovakvim slu─Źajevima nadle┼żni organ ─çe donijeti poseban zaklju─Źak, protiv koga se mo┼że izjaviti ┼żalba, osim ako je zaklju─Źak donijela Apelaciona komisija.

─îlan 113

Nadle┼żni organ mo┼że javnim priop─çenjem pokrenuti upravni postupak prema ve─çem broju lica koja organu nisu poznate ili se ne mogu odrediti, a koje u postupku mogu imati polo┼żaj stranke, ako je rije─Ź o bitno istom zahtjevu prema svim tim licima.

─îlan 114

(1) Kada se u smislu ─Źlana 112 ovog zakona vodi jedan postupak ili je postupak pokrenut javnim priop─çenjem u smislu ─Źlana 113 ovog zakona, svaka stranka istupa u postupku samostalno.

(2) U zaklju─Źcima kojima se u takvom postupku preduzimaju izvjesne mjere prema strankama, mora se odrediti koja se od tih mjera odnosi na koju od stranaka, osim ako je rije─Ź o strankama koje u postupku zajedni─Źki u─Źestvuju s istovjetnim zahtjevima, ili ako zakonom nije druk─Źije propisano.

3. Izmjena zahtjeva

─îlan 115

(1) Pošto je postupak pokrenut, stranka mo┼że do donošenja rješenja u prvom stupnju proširiti stavljeni zahtjev, ili umjesto ranijeg zahtjeva staviti drugi, bez obzira na to da li se prošireni ili izmijenjeni zahtjev zasniva na istom pravnom osnovu, pod uslovom da se takav zahtjev zasniva na bitno istom ─Źinjeni─Źnom stanju.

(2) Ako organ koji vodi postupak ne dozvoli proširenje ili izmjenu zahtjeva, donijet ─çe o tome zaklju─Źak. Protiv takvog zaklju─Źka dopuštena je posebna ┼żalba.

4. Odustanak od zahtjeva

─îlan 116

(1) Stranka mo┼że odustati od svog zahtjeva u toku cijelog postupka.

(2) Kad je postupak pokrenut povodom zahtjeva stranke, a stranka odustane od svog zahtjeva, organ koji vodi postupak donijet ─çe zaklju─Źak kojim se postupak obustavlja. O tome ─çe biti obaviještena protivna stranka, ako je ima.

(3) Ako je daljnje vo─Ĺenje postupka potrebno u javnom interesu ili ako to zahtijeva protivna stranka, nadle┼żni organ ─çe produ┼żiti vo─Ĺenje postupka.

(4) Kada je postupak pokrenut po slu┼żbenoj du┼żnosti, organ mo┼że obustaviti postupak. Ako je postupak u istoj stvari mogao biti pokrenut i po zahtjevu stranke, postupak ─çe se nastaviti, ako stranka to zahtijeva.

(5) Protiv zaklju─Źka kojim se obustavlja postupak dozvoljena je posebna ┼żalba.

─îlan 117

(1) Stranka odustaje od svog zahtjeva podnošenjem pismene izjave koju daje organu koji vodi postupak ili usmeno na zapisnik. Dok organ koji vodi postupak ne donese zaklju─Źak o obustavljanju postupka i ne dostavi ga stranci, stranka mo┼że opozvati svoj odustanak od zahtjeva.

(2) Pojedina radnja ili propuštanje stranke mo┼że se smatrati njenim odustankom od zahtjeva samo kad je to zakonom odre─Ĺeno.

(3) Ako je stranka odustala od svog zahtjeva poslije donošenja prvostepenog rješenja, a prije isteka roka za ┼żalbu, zaklju─Źkom o obustavi postupka poništava se prvostepeno rješenje, ako je njime zahtjev stranke bio pozitivno ili djelimi─Źno pozitivno riješen. Ako je stranka odustala od svog zahtjeva poslije izostavljene ┼żalbe, a prije nego što joj je dostavljeno rješenje doneseno povodom ┼żalbe, zaklju─Źkom o obustavi postupka poništava se prvostepeno rješenje kojim je zahtjev stranke bio usvojen, bilo u cijelosti bilo djelomi─Źno, ako je stranka u cijelosti odustala od svog zahtjeva.

─îlan 118

Stranka koja je odustala od zahtjeva du┼żna je da snosi sve troškove koji su nastali do obustavljanja postupka, osim ako posebnim propisima nije druga─Źije propisano.

5. Poravnanje

─îlan 119

(1) Ako u postupku u─Źestvuju dvije ili više stranaka sa suprotnim zahtjevima, slu┼żbeno lice koje vodi postupak nastojat ─çe u toku cijelog postupka da se stranke poravnaju, potpuno ili bar u pojedinim spornim ta─Źkama.

(2) Poravnanje mora biti uvijek jasno i odre─Ĺeno, i ne smije biti na štetu javnog interesa, javnog morala ili pravnog interesa tre─çih lica. Slu┼żbeno lice koje vodi postupak mora na to paziti po slu┼żbenoj du┼żnosti. Ako se utvrdi da bi poravnanje bilo na štetu javnog interesa, javnog morala ili pravnog interesa tre─çih lica, organ koji vodi postupak ne─çe prihvatiti da se zaklju─Źi poravnanje, i o tome ─çe donijeti poseban zaklju─Źak.

(3) Poravnanje se upisuje u zapisnik. Poravnanje je zaklju─Źeno kad stranke poslije pro─Źitanog zapisnika o poravnanju potpišu zapisnik. Ovjeren prepis zapisnika predat ─çe se strankama ako ga tra┼że.

(4) Poravnanje ima snagu izvršnog rješenja donesenog u upravnom postupku.

(5) Organ pred kojim je zaklju─Źeno poravnanje donijet ─çe zaklju─Źak kojim ─çe prema potrebi postupak obustaviti u cijelosti ili djelimi─Źno.

(6) Ako zaklju─Źak o obustavljanju odnosno o nastavljanju postupka nije u skladu sa zaklju─Źenim poravnanjem, protiv zaklju─Źka je dopuštena posebna ┼żalba.

XI. POSTUPAK DO DONOŠENJA RJEŠENJA

 

A) OP─ćA NA─îELA

1. Zajedni─Źke odredbe

─îlan 120

(1) Prije donošenja rješenja imaju se utvrditi sve ─Źinjenice i okolnosti koje su zna─Źajne za rješenje i strankama omogu─çiti da ostvare i zaštite svoja prava i pravne interese, o ─Źemu se stara slu┼żbeno lice koje vodi postupak.

(2) Ovo se mo┼że izvršiti u skra─çenom postupku, ili u posebnom ispitnom postupku.

─îlan 121

(1) Slu┼żbeno lice koja vodi postupak mo┼że u toku cijelog postupka upotpunjavati ─Źinjeni─Źno stanje i izvoditi dokaze i o onim ─Źinjenicama koje ranije u postupku nisu bile iznesene ili još nisu utvr─Ĺene.

(2) Slu┼żbeno lice koje vodi postupak naredit ─çe po slu┼żbenoj du┼żnosti izvo─Ĺenje svakog dokaza ako utvrdi da je to potrebno radi razjašnjenja stvari.

(3) Slu┼żbeno lice koje vodi postupak du┼żnao je pribaviti po slu┼żbenoj du┼żnosti podatke o ─Źinjenicama o kojima slu┼żbenu evidenciju vodi organ nadle┼żan za rješavanje. Na isti na─Źin postupit ─çe slu┼żbeno lice u pogledu ─Źinjenica o kojima slu┼żbenu evidenciju vodi drugi organ, odnosno preduze─çe (društvo), ustanova ili drugo pravno lice u Distriktu.

─îlan 122

(1) ─îinjeni─Źno stanje na kome zasniva svoj zahtjev stranka je du┼żna da iznese ta─Źno, istinito i odre─Ĺeno.

(2) Ako nije rije─Ź o ─Źinjenicama koje su op─çepoznate, stranka je du┼żna da za svoje navode ponudi dokaze i da ih po mogu─çnosti podnese. Ako sama stranka tako ne postupi, slu┼żbeno lice koje vodi postupak pozvat ─çe je da to u─Źini. Od stranke se ne─çe tra┼żiti da pribavi i podnese dokaze koje br┼że i lakše mo┼że pribaviti organ koji vodi postupak, niti da podnosi takva uvjerenja koja organi nisu du┼żni izdavati po ─Źlanu 157 ovog zakona.

(3) Ako stranka nije naknadno u odre─Ĺenom roku podnijela dokaze, organ ne mo┼że zbog toga odbaciti zahtjev kao da nije podnesen, nego je du┼żan da nastavi postupak u skladu s pravilima postupka i prema materijalnom propisu, riješi upravnu stvar.

─îlan 123

(1) Stranka u toku postupka daje svoju izjavu, po pravilu, usmeno, a mo┼że je dati i pismeno.

(2) Kad je rije─Ź o slo┼żenoj stvari ili kad su potrebna opširnija stru─Źna objašnjenja, slu┼żbeno lice koje vodi postupak mo┼że nalo┼żiti stranci da podnese pismenu izjavu, odre─Ĺuju─çi joj dovoljan rok za to. U takvom slu─Źaju i stranka ima pravo da tra┼żi da joj se dopusti davanje pismene izjave za to.

(3) Ako je stranci nalo┼żeno ili dopušteno da podnese pismenu izjavu, ne mo┼że joj se usljed toga oduzeti pravo da svoju izjavu da usmeno.

─îlan 124

Ako se u toku postupka pojavi lice koje do tada nije u─Źestvovalo u postupku kao stranka, pa zahtijeva da u─Źestvuje u postupku kao stranka, slu┼żbeno lice koje vodi postupak ispitat ─çe njegovo pravo da bude stranka i o tome ─çe donijeti zaklju─Źak. Protiv zaklju─Źka kojim se ne priznaje to svojstvo dopuštena je posebna ┼żalba.

─îlan 125

Slu┼żbeno lice koje vodi postupak du┼żno je da, po potrebi, upozori stranku na njena prava u postupku i da joj ukazuje na pravne posljedice njenih radnji ili propuštanja u postupku.

2. Skra─çeni postupak

─îlan 126

(1) Organ mo┼że po skra─çenom postupku riješiti stvar neposredno:

1) ako je stranka u svom zahtjevu navela ─Źinjenice ili podnijela dokaze na osnovu kojih se mo┼że utvrditi stanje stvari, ili ako se to stanje mo┼że utvrditi na osnovu op─çepoznatih ─Źinjenica koje su organu poznate;

2) ako se stanje stvari mo┼że utvrditi na osnovu slu┼żbenih podataka kojima organ raspola┼że a nije potrebno posebno saslušanje stranke radi zaštite njenih prava, odnosno pravnih interesa;

3) u slu─Źaju kad je propisom predvi─Ĺeno da se stvar mo┼że riješiti na osnovu ─Źinjenica ili okolnosti koje nisu potpuno dokazane ili se dokazima samo posredno utvr─Ĺuju, ali su ─Źinjenice ili okolnosti u─Źinjene vjerovatnim, a iz svih okolnosti proizilazi da se zahtjevu stranke ima udovoljiti;

4) kad je rije─Ź o preduzimanju u javnom interesu hitnih mjera koje se ne mogu odga─Ĺati, a ─Źinjenice na kojima rješenje treba da bude zasnovano su utvr─Ĺene ili bar u─Źinjene vjerovatnim.

(2) Rješenja iz ta─Źaka 1 i 2 stava 1 ovog ─Źlana mogu se izra─Ĺivati ra─Źunarima.

3. Poseban ispitni postupak

─îlan 127

(1) Poseban ispitni postupak se provodi kad je to potrebno radi utvr─Ĺivanja ─Źinjenica i okolnosti koje su zna─Źajne za razjašnjenje stvari ili radi davanja strankama mogu─çnosti da ostvare i zaštite svoja prava i pravne interese.

(2) Slu┼żbeno lice koje vodi postupak, odre─Ĺuje tok ispitnog postupka, pridr┼żavaju─çi se odredaba ovog zakona i propisa koji se odnose na stvar o kojoj je rije─Ź.

(3) U ovim granicama slu┼żbeno lice koje vodi postupak naro─Źito: odre─Ĺuje koje se radnje u postupku imaju izvršiti i izdaje nare─Ĺenja za njihovo izvršenje, odre─Ĺuje red kojim ─çe se pojedine radnje vršiti i rokove u kojima ─çe se izvršiti, ako oni nisu propisani zakonom; odre─Ĺuje usmene rasprave i saslušanja, kao i sve što je potrebno za njihovo odr┼żavanje; odlu─Źuje koji se dokazi imaju izvesti i kojim dokaznim sredstvima i odlu─Źuje o svim prijedlozima i izjavama.

(4) Slu┼żbeno lice koje vodi postupak odlu─Źuje da li ─çe se raspravljanje i dokazivanje vršiti odvojeno o pojedinim spornim pitanjima ili zajedno za cio predmet.

─îlan 128

(1) Stranka ima pravo da u─Źestvuje u ispitnom postupku i, radi ostvarenja cilja postupka, da daje potrebne podatke i brani svoja prava i zakonom zašti─çene interese, a slu┼żbeno lice je obavezno to omogu─çiti.

(2) Stranka mo┼że iznositi ─Źinjenice koje mogu uticati na rješenje stvari i pobijati ta─Źnost navoda koji se ne sla┼żu s njenim navodima. Stranka ima pravo da sve do donošenja rješenja dopunjuje i objašnjava svoja tvr─Ĺenja, a ako to u─Źini poslije odr┼żane usmene rasprave, du┼żna je da opravda zbog ─Źega to nije u─Źinila na raspravi.

(3) Slu┼żbeno lice koje vodi postupak du┼żno je da pru┼żi mogu─çnost stranci: da se izjasni o svim okolnostima i ─Źinjenicama koje su iznesene u ispitnom postupku, o prijedlozima i ponu─Ĺenim dokazima, da u─Źestvuje u izvo─Ĺenju dokaza i da postavlja pitanja drugim strankama, svjedocima i vještacima preko slu┼żbenog lica koje vodi postupak, a s njenom dozvolom i neposredno, kao i da se upozna s rezultatom izvo─Ĺenja i da se o tome izjasni. Nadle┼żni organ ne mo┼że donijeti rješenje prije nego što se stranci pru┼żi mogu─çnost da se izjasni o ─Źinjenicama i okolnostima na kojima treba da se zasniva rješenje a o kojima stranci nije bila data mogu─çnost da se izjasni.

4. Prethodno pitanje

─îlan 129

(1) Ako organ koji vodi postupak nai─Ĺe na pitanje bez ─Źijeg se rješenja ne mo┼że riješiti sama stvar, a to pitanje ─Źini samostalnu pravnu cjelinu za ─Źije je rješenje nadle┼żan sud ili neki drugi organ (prethodno pitanje), on mo┼że, pod uslovima iz ovog zakona, sam raspraviti to pitanje ili postupak prekinuti dok nadle┼żni organ to pitanje ne riješi. O prekidu postupka donosi se zaklju─Źak, protiv kog je dopuštena posebna ┼żalba, osim ako je zaklju─Źak donijela Apelaciona komisija.

(2) Ako je organ raspravio prethodno pitanje, rješenje takvog pitanja ima pravno djelovanje samo u stvari u kojoj je to pitanje riješeno.

(3) U pitanju postojanja krivi─Źnog djela i krivi─Źne odgovornosti u─Źinioca, organ koji vodi postupak vezan je pravosna┼żnom presudom suda.

─îlan 130

(1) Organ koji vodi postupak mora prekinuti postupak kad se prethodno pitanje odnosi na postojanje krivi─Źnog djela, postojanje braka, utvr─Ĺivanje o─Źinstva, ili kad je to zakonom odre─Ĺeno.

(2) Kada se prethodno pitanje odnosi na krivi─Źno djelo, a nema mogu─çnosti za krivi─Źno gonjenje, organ koji vodi postupak raspravit ─çe i to pitanje.

─îlan 131

U slu─Źaju kada se zbog prethodnog pitanja ne mora prekinuti postupak po ─Źlanu 130 stavu 2 ovog zakona, organ koji vodi postupak mo┼że sam uzeti u pretres prethodno pitanje i raspraviti ga kao sastavni dio stvari i na toj osnovi riješiti samu stvar.

─îlan 132

(1) Ako organ koji vodi upravni postupak ne uzme prethodno pitanje u pretres u smislu ─Źlana 131 ovog zakona, a postupak za rješenje prethodnog pitanja koji se mo┼że voditi samo po slu┼żbenoj du┼żnosti još nije pokrenut kod nadle┼żnog organa, on ─çe tra┼żiti da nadle┼żni organ pokrene postupak po tom pitanju.

(2) U stvari u kojoj se postupak za rješenje prethodnog pitanja pokre─çe povodom zahtjeva stranke organ koji vodi upravni postupak mo┼że zaklju─Źkom nalo┼żiti jednoj od stranaka da radi rješenja prethodnog pitanja tra┼żi od nadle┼żnog organa pokretanje postupka, odre─Ĺuju─çi joj rok u kom je du┼żna da to u─Źini, i da mu o podnesenom tra┼żenju podnese dokaz. Pritom ─çe organ koji vodi upravni postupak upozoriti stranku na posljedice propuštanja. Rok za tra┼żenje pokretanja postupka za rješenje prethodnog pitanja po─Źinje te─çi od dana kona─Źnosti zaklju─Źka.

(3) Ako stranka ne podnese u odre─Ĺenom roku dokaz da je od nadle┼żnog organa tra┼żila pokretanje postupka o prethodnom pitanju, smatrat ─çe se da je stranka koja je postavila zahtjev odustala od njega, a organ koji vodi upravni postupak obustavit ─çe postupak. Ako to nije u─Źinila protivna stranka, organ ─çe nastaviti postupak i sam ─çe raspraviti prethodno pitanje.

(4) Protiv zaklju─Źka donesenog po stavu 2 ovog ─Źlana, dopuštena je posebna ┼żalba.

─îlan 133

(1) Postupak prekinut zbog rješavanja prethodnog pitanja kod nadle┼żnog organa nastavit ─çe se pošto rješenje doneseno o tom pitanju postane kona─Źno.

(2) Postupak se mo┼że nastaviti po slu┼żbenoj du┼żnosti i u slu─Źaju kada se ocijeni da nema razloga da se ─Źeka na kona─Źno rješenje prethodnog pitanja kod nadle┼żnog organa, osim u slu─Źaju iz stava 1 ─Źlana 130 ovog zakona.

5. Usmena rasprava

─îlan 134

Slu┼żbeno lice koje vodi postupak odre─Ĺuje, na svoju inicijativu ili na prijedlog stranke, usmenu raspravu u svakom slu─Źaju kad je to korisno za razjašnjenje stvari, a mora je odrediti:

1) u stvarima u kojima u─Źestvuju dvije ili više stranaka s protivnim interesima, ili

2) kad se ima izvršiti uvi─Ĺaj ili saslušanje svjedoka ili vještaka.

─îlan 135

(1) Usmena rasprava je javna.

(2) Slu┼żbeno lice koje vodi postupak mo┼że isklju─Źiti javnost za cijelu usmenu raspravu ili samo za jedan njen dio:

1) ako to zahtijevaju razlozi morala ili javne sigurnosti,

2) ako postoji ozbiljna i neposredna opasnost ometanja usmene rasprave,

3) ako treba da se raspravlja o odnosima u nekoj porodici,

4) ako treba da se raspravlja o okolnostima koje predstavljaju slu┼żbenu, poslovnu, profesionalnu, nau─Źnu ili umjetni─Źku tajnu.

(3) Prijedlog za isklju─Źenje javnosti mo┼że podnijeti i zainteresirano lice.

(4) O isklju─Źenju javnosti donosi se zaklju─Źak koji mora biti obrazlo┼żen i javno objavljen.

(5) Pri priop─çavanju rješenja javnost se ne mo┼że isklju─Źiti.

─îlan 136

(1) Isklju─Źenje javnosti ne odnosi se na stranke, njihove pomo─çnike i stru─Źne pomaga─Źe.

(2) Slu┼żbeno lice koje vodi postupak mo┼że dopustiti da usmenoj raspravi s koje je javnost isklju─Źena prisustvuju pojedina slu┼żbena lica, nau─Źni i javni radnici, ako je to od interesa za njihovu slu┼żbu, odnosno nau─Źni rad. Slu┼żbeno lice koje vodi postupak upozorit ─çe ova lica da su du┼żna da ─Źuvaju kao tajnu ono što budu na raspravi saznala.

─îlan 137

(1) Organ koji vodi postupak du┼żan je da preduzima sve što je potrebno da se usmena rasprava obavi bez prekida i bez odugovla─Źenja i po mogu─çnosti bez prekidanja.

(2) Licima koja se pozivaju na usmenu raspravu mora se ostaviti dovoljno vremena da se pripreme za raspravu i da na nju do─Ĺu na vrijeme i bez vanrednih troškova. Pozvanim licima ostavit ─çe se, po pravilu, osam dana od dostavljanja poziva do dana rasprave.

─îlan 138

Kad je za raspravljanje na usmenoj raspravi, potrebno izvršiti uvid u odre─Ĺene planove, spise ili druge predmete, i ove spise treba staviti na uvid pozvanim licima istovremeno s odre─Ĺivanjem rasprave, a u pozivu nazna─Źiti vrijeme i mjesto, kad i gdje se oni mogu razgledati.

─îlan 139

(1) Organ koji vodi postupak du┼żan je da i javno objavi odre─Ĺivanje usmene rasprave: kad postoji opasnost da se pojedina─Źni pozivi ne─çe mo─çi na vrijeme dostaviti, kad postoji vjerovatno─ça da ima zainteresiranih lica koja se još nisu pojavila kao stranke, ili kad to nala┼żu drugi sli─Źni razlozi.

(2) Javna objava usmene rasprave treba da sadr┼żi sve podatke koji moraju biti navedeni u pojedina─Źnom pozivu, kao i poziv da na raspravu do─Ĺe svako ko smatra da se stvar ti─Źe njegovih pravno zašti─çenih interesa. Ova objava priop─çava se na na─Źin propisan ─Źlanom 78 ovog zakona.

─îlan 140

Usmena rasprava odr┼żat ─çe se, po pravilu, u sjedištu organa koji vodi postupak. Ako je potreban uvi─Ĺaj u mjestu van sjedišta tog organa, usmena rasprava se mo┼że odr┼żati na mjestu uvi─Ĺaja. Organ koji vodi postupak mo┼że odrediti za usmenu raspravu i drugo mjesto kad je to potrebno radi znatnog smanjenja troškova i radi temeljnijeg, br┼żeg ili jednostavnijeg raspravljanja stvari.

─îlan 141

(1) Slu┼żbeno lice koje vodi postupak du┼żno je da na po─Źetku usmene rasprave utvrdi koja su od pozvanih lica prisutna, a za odsutne da provjeri da li su im pozivi pravilno dostavljeni.

(2) Ako neka od stranaka koja još nije saslušana nije došla na raspravu, a nije utvr─Ĺeno da joj je poziv pravilno dostavljen, slu┼żbeno lice koje vodi postupak odgodit ─çe raspravu, osim u slu─Źaju kad je usmena rasprava na vrijeme objavljena javnom objavom.

(3) Ako na usmenu raspravu ne do─Ĺe stranka po ─Źijem je zahtjevu postupak pokrenut, mada je uredno pozvana, a iz cjelokupnog stanja stvari se mo┼że pretpostaviti da je stranka zahtjev povukla, slu┼żbeno lice koje vodi postupak obustavit ─çe postupak. Protiv zaklju─Źka o tome dopuštena je posebna ┼żalba. Ako se ne mo┼że pretpostaviti da je stranka sama povukla zahtjev, ili ako bi se postupak imao nastaviti po slu┼żbenoj du┼żnosti, u interesu javnosti slu┼żbeno lice ─çe, prema okolnostima slu─Źaja, provesti raspravu bez tog lica ili ─çe je odgoditi.

(4) Ako stranka protiv koje je pokrenut postupak neopravdano izostane mada je uredno pozvana, slu┼żbeno lice koje vodi postupak mo┼że provesti raspravu i bez nje, a mo┼że na njen trošak i odgoditi usmenu raspravu, ako je to potrebno radi pravilnog rješenja stvari.

─îlan 142

(1) Ako prisutna stranka i pored upozorenja na posljedice, ne stavi u toku same rasprave primjedbu na rad koji se na raspravi obavlja, smatrat ─çe se da nema primjedbi. Ako ta stranka kasnije stavi primjedbu na rad obavljen na raspravi, organ koji rješava o stvari cijenit ─çe tu primjedbu ako ona mo┼że imati uticaj na rješavanje stvari i ako nije data poslije rasprave da bi se odugovla─Źio postupak.

(2) Ako stranka koja je pozvana javnim priop─çenjem poziva nije došla na raspravu, a primjedbe na rad obavljen na raspravi stavi poslije rasprave, ove ─çe se primjedbe uzeti u obzir pod uslovom iz stava 1 ovog ─Źlana.

─îlan 143

(1) Na usmenoj raspravi treba da se pretrese i utvrdi ono što je predmet ispitnog postupka.

(2) Ako se predmet ne mo┼że pretresati na jednoj raspravi, slu┼żbeno lice koje vodi postupak prekinut ─çe raspravu i zakazati što prije njen nastavak. Za ovaj nastavak slu┼żbeno lice ─çe preduzeti sve potrebne mjere koje su propisane za odre─Ĺivanje usmene rasprave, a prisutnim licima mo┼że usmeno priop─çiti te mjere, kao i vrijeme i mjesto nastavka rasprave. Pri nastavku usmene rasprave slu┼żbeno lice koje vodi postupak iznijet ─çe u glavnim crtama tok dotadašnje rasprave.

(3) Za izvo─Ĺenje pismenih dokaza koji se naknadno podnesu ne mora se ponovo odre─Ĺivati usmena rasprava, ali ─çe se stranci dati mogu─çnost da se o izvedenim dokazima izjasni.

B) DOKAZIVANJE

1. Op─çe odredbe

─îlan 144

(1) ─îinjenice na osnovu kojih se donosi rješenje utvr─Ĺuju se dokazima.

(2) Kao dokazno sredstvo upotrijebit ─çe se sve što je podesno za utvr─Ĺivanje stanja stvari što odgovara pojedinom slu─Źaju, kao što su: isprave, odnosno mikrofilmska kopija isprave ili reprodukcija te kopije, svjedoci, izjava stranke, nalazi vještaka i njihove izjave, uvi─Ĺaj.

─îlan 145

(1) Da li neku ─Źinjenicu treba dokazivati ili ne, odlu─Źuje slu┼żbeno lice koje vodi postupak, ovisno od toga da li ta ─Źinjenica mo┼że imati uticaja na rješavanje stvari. Dokazi se, po pravilu, izvode pošto se utvrdi šta je u ─Źinjeni─Źnom pogledu sporno ili šta treba dokazivati.

(2) Ne treba dokazivati ─Źinjenice koje su op─çepoznate.

(3) Isto tako, ne treba dokazivati ─Źinjenice ─Źije postojanje zakon pretpostavlja, ali je dopušteno dokazivati nepostojanje tih ─Źinjenica, ako zakonom nije druk─Źije odre─Ĺeno.

─îlan 146

Ako je dokazivanje pred organom koji vodi postupak neizvodljivo ili skon─Źano s nesrazmjernim troškovima ili s velikim gubitkom vremena, dokazivanje ili pojedini dokazi mogu se izvoditi pred zamoljenim organom.

─îlan 147

Kada je propisom predvi─Ĺeno da se stvar mo┼że riješiti na osnovu ─Źinjenica ili okolnosti koje nisu potpuno dokazane ili se dokazima samo posredno utvr─Ĺuju ─Źinjenice i okolnosti koje su u─Źinjene vjerovatnim, ne moraju se izvoditi posebni dokazi radi utvr─Ĺivanja tih ─Źinjenica predvi─Ĺeni odredbama ovog zakona o izvo─Ĺenju dokaza.

─îlan 148

(1) Ako organu koji rješava o stvari nije poznato pravo koje va┼żi u stranoj dr┼żavi, mo┼że se obavijestiti o tome kod Pravosudne komisije Distrikta Br─Źko (u daljnjem tekstu: Pravosudna komisija). Ako Pravosudna Komisija ne mo┼że do─çi do tra┼żenih podataka, mo┼że te podatke tra┼żiti od Ministarstva inostranih poslova BiH.

(2) Organ koji rješava o stvari mo┼że od stranke zatra┼żiti da podnese javnu ispravu koju je izdao nadle┼żni inostrani organ kojim se potvr─Ĺuje koje pravo va┼żi u stranoj dr┼żavi. Dopušteno je dokazivanje stranog prava protivno ovakvoj javnoj ispravi, ako me─Ĺunarodnim ugovorom nije druk─Źije predvi─Ĺeno.

2. Isprave

─îlan 149

(1) Isprava koju je u propisanom obliku izdao organ u granicama svoje nadle┼żnosti, a koja mo┼że biti prilago─Ĺena elektroni─Źkoj obradi podataka, kao i isprava koju je u takvom obliku izdala institucija koja ima javne ovlasti, odnosno drugo pravno lice (javna isprava), dokazuje ono što se u njoj potvr─Ĺuje ili odre─Ĺuje.

(2) U postupku dokazivanja, mikrofilmska kopija isprave, odnosno reprodukcija te kopije, izjedna─Źava se s ispravom iz stava 1 ovog ─Źlana, ako je takvu mikrofilmsku kopiju, odnosno reprodukciju te kopije, izdao organ u granicama svoje nadle┼żnosti, odnosno institucija koja ima javne ovlasti ili drugo pravno lice.

(3) Dopušteno je dokazivati da su u takvoj ispravi, odnosno mikrofilmskoj kopiji isprave ili reprodukciji te kopije, ─Źinjenice neistinito potvr─Ĺene ili da je sama isprava, odnosno mikrofilmska kopija isprave ili reprodukcija te kopije neispravno sastavljena.

(4) Dopušteno je dokazivati da mikrofilmska kopija, odnosno reprodukcija te kopije nije vjerna originalu.

─îlan 150

Ako je na ispravi nešto precrtano, ostrugano, ili ina─Źe izbrisano, umetnuto, ili ako na ispravi postoje drugi vanjski nedostaci, slu┼żbeno lice koje vodi postupak ocijenit ─çe prema svim okolnostima da li je time i u kojoj mjeri umanjena dokazna vrijednost isprave ili je isprava potpuno izgubila dokaznu vrijednost za rješavanje stvari o kojoj se vodi postupak.

─îlan 151

(1) Isprave koje slu┼że kao dokaz podnose stranke ili ih pribavlja slu┼żbeno lice koje vodi postupak. Stranka podnosi ispravu u originalu, mikrofilmskoj kopiji isprave ili reprodukciji te kopije, ili u ovjerenom prepisu ili ovjerenoj fotokopiji, a mo┼że je podnijeti i u prostom prepisu. Kad stranka podnese ispravu u ovjerenom prepisu, slu┼żbeno lice koje vodi postupak mo┼że tra┼żiti da stranka poka┼że originalnu ispravu, a kad podnese ispravu u prostom prepisu, slu┼żbeno lice ─çe utvrditi da li je prost prepis vjeran originalu. Mikrofilmska kopija isprave ili reprodukcija te kopije koju je na propisan na─Źin izradio organ u granicama svoje nadle┼żnosti ili institucija koja ima javne ovlasti, odnosno drugo pravno lice, ima u upravnom postupku dokaznu vrijednost originalne isprave, u smislu ─Źlana 149 stava 1 ovog zakona, za rješavanje stvari o kojoj se vodi postupak.

(2) Ako je neke ─Źinjenice ili okolnosti organ koji je za to bio nadle┼żan ve─ç utvrdio ili su posvjedo─Źene u javnoj ispravi (kao li─Źna karta, izvod iz mati─Źne knjige i dr.), organ koji vodi postupak uzet ─çe ove ─Źinjenice i okolnosti za dokazane. Kad je u pitanju sticanje ili gubljenje prava, a postoji vjerovatno─ça da su se te ─Źinjenice i okolnosti naknadno izmijenile, ili ih na osnovu posebnih propisa treba posebno dokazati, slu┼żbeno lice ─çe tra┼żiti da stranka podnese posebne dokaze o tim ─Źinjenicama i okolnostima, ili ─çe ih organ sam pribaviti.

─îlan 152

(1) Slu┼żbeno lice koje vodi postupak mo┼że pozvati stranku koja se poziva na neku ispravu da je podnese, ako njom raspola┼że ili je mo┼że pribaviti.

(2) Ako se isprava nalazi kod protivne stranke, a ta stranka ne─çe dobrovoljno da je podnese ili poka┼że, slu┼żbeno lice koje vodi postupak pozvat ─çe tu stranku da podnese ili poka┼że ispravu na raspravi, da bi se druge stranke mogle o njoj izjasniti.

(3) Ako stranka koja je pozvana da podnese, odnosno poka┼że ispravu, ne postupi po pozivu, slu┼żbeno lice koje vodi postupak cijenit ─çe, s obzirom na sve okolnosti slu─Źaja, od kakvog je to uticaja za rješavanje stvari.

─îlan 153

Ako se isprava koja se ima upotrijebiti kao dokaz u postupku nalazi kod organa ili institucije koji ima javne ovlasti, odnosno kod drugog pravnog lica, organ koji vodi postupak pribavit ─çe ovu ispravu po slu┼żbenoj du┼żnosti. Ti organi, institucije i pravna lica du┼żni su postupiti po tra┼żenju nadle┼żnog organa.

─îlan 154

(1) Ako se isprava nalazi kod tre─çeg lica, a to lice ne─çe dobrovoljno da je poka┼że, organ koji vodi postupak pozvat ─çe zaklju─Źkom to lice da poka┼że tu ispravu na raspravi, da bi se stranke mogle o njoj izjasniti.

(2) Tre─çe lice mo┼że uskratiti pokazivanje isprave iz istih razloga, kao i svjedok svjedo─Źenje.

(3) Protiv tre─çeg lica koje bez opravdanog razloga odbije da poka┼że ispravu postupit ─çe se kao protiv onoga koji odbije da svjedo─Źi.

(4) Protiv zaklju─Źka kojim mu se nare─Ĺuje pokazivanje isprave, kao i protiv zaklju─Źka o kazni zbog nepokazivanja isprave, tre─çe lice ima pravo ┼żalbe, koje odga─Ĺa izvršenje zaklju─Źka.

(5) Stranka koja se poziva na ispravu koja se nalazi kod tre─çeg lica du┼żna je naknaditi troškove koje je to lice imalo u vezi sa pokazivanjem isprave.

─îlan 155

(1) U skladu sa Statutom Distrikta, stranka ima pravo da podnosi isprave na jeziku iz ─Źlana 16 ovog zakona.

(2) Isprave koje su izdate na stranom jeziku podnose se u ovjerenom prevodu.

(3) Isprave koje je izdao inostrani organ, koje u mjestu gdje su izdate va┼że kao javne isprave, imaju, pod uslovima reciprociteta, istu dokaznu snagu kao i isprave Distrikta, ako su propisno ovjerene.

3. Uvjerenja

─îlan 156

(1) Organi su du┼żni izdavati uvjerenja, odnosno druge isprave (certifikate, potvrde i dr.) o ─Źinjenicama o kojima vode slu┼żbenu evidenciju.

(2) Pod uslovima iz stava 1 ovog ─Źlana, institucije koje imaju javne ovlasti, kao i druga pravna lica i institucije, izdaju uvjerenja, odnosno druge isprave o ─Źinjenicama a u vezi sa poslovima koje u skladu sa zakonom obavljaju te institucije, odnosno pravna lica i institucije.

(3) Uvjerenja i druge isprave o ─Źinjenicama o kojima se vodi slu┼żbena evidencija moraju se izdavati u skladu s podacima slu┼żbene evidencije. Takva uvjerenja, odnosno druge isprave imaju zna─Źaj javne isprave.

(4) Pod slu┼żbenom evidencijom podrazumijevaju se evidencije koje su ustanovljene zakonom ili drugim propisom.

(5) Uvjerenja i druge isprave o ─Źinjenicama o kojima se vodi slu┼żbena evidencija izdaju se stranci na usmeni zahtjev, istog dana kada je stranka zatra┼żila izdavanje uvjerenja, odnosno druge isprave, a najkasnije u roku od pet dana, ako propisom iz stava 4 ovog ─Źlana, kojim je ustanovljena slu┼żena evidencija, nije druk─Źije odre─Ĺeno.

(6) Ako organi, pravna lica i institucije iz stavova 1 i 2 ovog ─Źlana odbiju zahtjev za izdavanje uvjerenja, odnosno druge isprave, du┼żni su da o tome donesu posebno rješenje.

(7) Ako u roku od pet dana od dana podnošenja zahtjeva ne izdaju uvjerenje, odnosno drugu ispravu, niti donesu i dostave stranci rješenje o odbijanju zahtjeva, smatra se da je zahtjev odbijen. U ovom slu─Źaju stranka ima pravo da podnese ┼żalbu Apelacionoj komisiji kao da je njen zahtjev odbijen ("šutnja uprave").

(8) Ako stranka, na osnovu dokaza kojima raspola┼że, smatra da joj uvjerenje, odnosno druga isprava nije izdata u skladu s podacima iz slu┼żbene evidencije, mo┼że zahtijevati izmjenu uvjerenja, odnosno druge isprave. Organ, odnosno pravno lice i institucija du┼żan je da donese posebno rješenje ako odbije zahtjev stranke da joj izmijeni, odnosno izda novo uvjerenje ili ispravu. U tom slu─Źaju, va┼żi rok od pet dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje novog uvjerenja, odnosno isprave. Ako to ne bude u─Źinjenu u tom roku, smatra se da je zahtjev odbijen.

─îlan 157

(1) Organi, odnosno preduze─ça (društva), ustanove i druga pravna lica du┼żni su izdavati uvjerenja, odnosno druge isprave o ─Źinjenicama o kojima ne vode slu┼żbenu evidenciju, ako je to zakonom odre─Ĺeno. U tom slu─Źaju ─Źinjenice se utvr─Ĺuju vo─Ĺenjem postupka propisanog odredbama ove glave o dokazivanjima.

(2) Uvjerenje, odnosno druga isprava izdata na na─Źin predvi─Ĺen u stavu 1 ovog ─Źlana, ne vezuje organ kome je podnesena kao dokaz i koji treba da rješava o stvari. Ako organ ne prihvati to uvjerenje, odnosno takvu ispravu kao dokaz, u tom slu─Źaju on ─çe sam pristupiti utvr─Ĺivanju ─Źinjenica navedenih u uvjerenju.

(3) Uvjerenje, odnosno druga isprava stranci se izdaje, odnosno rješenje o odbijanju zahtjeva donosi i stranci dostavlja u roku od osam dana od dana podnošenja zahtjeva, a ako se tako ne postupi, smatra se da je zahtjev odbijen.

4. Svjedoci

─îlan 158

(1) Svjedok mo┼że biti svako fizi─Źko lice koje je bilo sposobno da opazi ─Źinjenicu o kojoj ima da svjedo─Źi i koja je u stanju da to svoje opa┼żanje saop─çi.

(2) Lice koje u postupku u─Źestvuje u svojstvu slu┼żbenog lica ne mo┼że biti svjedok.

─îlan 159

Svako lice koje se kao svjedok poziva du┼żno je da se odazove pozivu, a i da svjedo─Źi, ako ovim zakonom nije druk─Źije odre─Ĺeno.

─îlan 160

Ne mo┼że se ispitati kao svjedok lice koje bi svojim iskazom povrijedilo du┼żnost ─Źuvanja slu┼żbene tajne, dr┼żavne ili vojne tajne, dok ga nadle┼żni organ ne oslobodi te du┼żnosti.

─îlan 161

(1) Svjedok mo┼że uskratiti svjedo─Źenje:

1) na pojedina pitanja na koja bi odgovor izlo┼żio teškoj sramoti, znatnoj imovinskoj šteti ili krivi─Źnom gonjenju njega, njegovog srodnika po krvi u pravoj liniji, a u pobo─Źnoj liniji do tre─çeg stepena zaklju─Źno, njegovog bra─Źnog druga ili srodnika po tazbini, do drugog stepena zaklju─Źno i onda kad je brak prestao, kao i njegovog staraoca ili starinika, usvojioca ili usvojenika;

2) na pojedina pitanja na koja ne bi mogao odgovoriti a da ne povrijedi obavezu da ─Źuva poslovnu, profesionalnu, umjetni─Źku ili nau─Źnu tajnu;

3) o onome što je stranka povjerila svjedoku kao svom opunomo─çeniku;

4) o onome o ─Źemu se stranka ili drugo lice ispovijedala svjedoku kao vjerskom ispovjedniku.

(2) Svjedok se mo┼że osloboditi du┼żnosti svjedo─Źenja i o pojedinim drugim ─Źinjenicama kad iznese va┼żne razloge za to. Ako je potrebno, on treba te razloge da u─Źini vjerovatnim.

(3) Svjedok ne mo┼że zbog opasnosti od kakve imovinske štete uskratiti svjedo─Źenje o pravnim poslovima pri kojima je bio prisutan kao svjedok, pisar ili posrednik, o radnjama koje je u vezi sa spornim pitanjem preduzeo kao pravni prethodnik ili zastupnik jedne od stranaka, kao i o svakoj radnji o kojoj je na osnovu posebnih propisa du┼żan podnijeti prijavu ili dati izjavu.

─îlan 162

(1) Svjedoci se saslušavaju pojedina─Źno, bez prisustva onih svjedoka koji ─çe se kasnije saslušati.

(2) Saslušani svjedok ne smije se udaljiti bez dozvole slu┼żbenog lica koji vodi postupak.

(3) Slu┼żbeno lice koje vodi postupak mo┼że ve─ç saslušanog svjedoka ponovo saslušati, a svjedoke ─Źiji se iskazi ne sla┼żu mo┼że suo─Źiti.

(4) Lice koje zbog bolesti ili tjelesne nesposobnosti ne mo┼że do─çi po pozivu ispitat ─çe se u svom stanu.

─îlan 163

Svjedok ─çe se prethodno upozoriti da je du┼żan govoriti istinu, da ne smije ništa prešutjeti, pa ─çe mu se predo─Źiti posljedice davanja la┼żnog iskaza.

(1) Od svjedoka ─çe se zatim uzeti op─çi li─Źni podaci ovim redom: ime i prezime, zanimanje, boravište, mjesto ro─Ĺenja, godine ┼żivota i bra─Źno stanje. Ako je potrebno, svjedok ─çe biti ispitan i o okolnostima koje se ti─Źu njegove vjerodostojnosti kao svjedoka u predmetu o kome je rije─Ź, a naro─Źito o njegovim srodni─Źkim odnosima prema strankama.

(2) Slu┼żbeno lice koje vodi postupak ukazat ─çe svjedoku na koja pitanja mo┼że uskratiti svjedo─Źenje.

(3) Nakon toga svjedoku ─çe se postavljati pitanja o samom predmetu i pozivat ─çe se da iznese šta mu je o tome poznato.

(4) Nije dopušteno postavljati takva pitanja koja ukazuju na to kako bi se imalo odgovoriti.

(5) Svjedok ─çe se uvijek pitati otkuda mu je poznato ono što svjedo─Źi.

─îlan 164

(1) Ako svjedok ne zna jezik na kom se vodi postupak, ispitat ─çe se preko tuma─Źa.

(2) Ako je svjedok gluh, pitanja ─çe mu se postavljati pismeno, a ako je nijem, pozvat ─çe se kao tuma─Ź lice koje se sa svjedokom mo┼że sporazumjeti.

─îlan 165

(1) Poslije saslušanja, slu┼żbeno lice koje vodi postupak mo┼że odlu─Źiti da svjedok polo┼żi zakletvu ili da izjavu na svoj iskaz. Ne─çe se zaklinjati ni davati izjavu svjedok koji je maloljetan ili koji ne mo┼że dovoljno da shvati zna─Źaj zakletve ili izjave.

(2) Zakletva se pola┼że usmeno izgovaranjem ovih rije─Źi: "Zaklinjem se da sam o svemu o ─Źemu sam ovdje pitan govorio istinu i da ništa što o ovoj stvari znam nisam prešutio".

(3) Nijemi svjedoci koji znaju ─Źitati i pisati zaklinju se na taj na─Źin što potpisuju tekst zakletve, a gluhi svjedoci ─çe pro─Źitati tekst zakletve. Ako nijemi ili gluhi svjedoci ne znaju ─Źitati ni pisati, zaklet ─çe se preko tuma─Źa.

─îlan 166

(1) Ako svjedok koji je uredno pozvan ne do─Ĺe, a izostanak ne opravda, ili se bez odobrenja ili opravdanog razloga udalji sa mjesta gdje treba da bude saslušan, organ koji vodi postupak mo┼że narediti da se prisilno dovede i da snosi troškove dovo─Ĺenja, a mo┼że ga i kazniti nov─Źano do 500 KM.

(2) Ako svjedok do─Ĺe, pa bez opravdanog razloga odbije da svjedo─Źi i ako je upozoren na posljedice odbijanja, mo┼że se kazniti nov─Źano do 500 KM, a ako i poslije toga odbije da svjedo─Źi, mo┼że se još jedanput kazniti do 500 KM. Zaklju─Źak o izricanju slu┼żbene kazne donosi slu┼żbeno lice koje vodi postupak u suglasnosti sa slu┼żbenim licem ovlaštenim za rješavanje stvari, a kod zamoljenog organa u saglasnosti s rukovodiocem tog organa, odnosno sa slu┼żbenim licem ovlaštenim za rješavanje u sli─Źnim stvarima.

(3) Ako svjedok naknadno opravda svoj izostanak, slu┼żbeno lice koje vodi postupak poništit ─çe zaklju─Źak o kazni ili troškovima. Ako svjedok naknadno pristane da svjedo─Źi, slu┼żbeno lice mo┼że poništiti zaklju─Źak o kazni.

(4) Slu┼żbeno lice koje vodi postupak mo┼że odlu─Źiti da svjedok naknadi troškove koje je prouzrokovao svojim izostankom ili odbijanjem da svjedo─Źi.

(5) Protiv zaklju─Źka o troškovima ili nov─Źanoj kazni donesenog na osnovu ovog ─Źlana, dopuštena je posebna ┼żalba.

5. Izjava stranke

─îlan 167

(1) Ako za utvr─Ĺivanje odre─Ĺene ─Źinjenice ne postoji neposredan dokaz, ili se takva ─Źinjenica ne mo┼że utvrditi na osnovu drugih dokaznih sredstava, za utvr─Ĺivanje te ─Źinjenice mo┼że se kao dokazno sredstvo uzeti i usmeno data izjava stranke. Izjava stranke mo┼że se uzeti kao dokazno sredstvo i u stvarima malog zna─Źaja ako bi se odre─Ĺena ─Źinjenica imala utvr─Ĺivati saslušanjem svjedoka koji ┼żivi u mjestu udaljenom od sjedišta organa, ili bi ina─Źe, usljed pribavljanja drugih dokaza, bilo ote┼żano ostvarivanje prava stranke. Izjava se unosi u zapisnik.

(2) Zakonom se mo┼że propisati da se i u slu─Źajevima osim onih iz stava 1 ovog ─Źlana, odre─Ĺene ─Źinjenice mogu dokazivati izjavom stranke.

(3) Vjerodostojnost izjave stranke cijeni se po na─Źelu propisanom u ─Źlanu 9 ovog zakona.

(4) Prije uzimanja izjave stranke slu┼żbeno lice koje vodi postupak du┼żno je upozoriti stranku na krivi─Źnu i materijalnu odgovornost za davanje la┼żne izjave.

6. Vještaci

─îlan 168

Kad je za utvr─Ĺivanje ili ocjenu neke ─Źinjenice va┼żne za rješavanje stvari potrebno stru─Źno znanje kojim ne raspola┼że slu┼żbeno lice koje vodi postupak, izvest ─çe se dokaz vješta─Źenjem.

─îlan 169

(1) Ako bi dokazivanje vješta─Źenjem bilo nesrazmjerno skupo prema zna─Źaju ili vrijednosti predmeta, stvar ─çe se riješiti na osnovu drugih dokaznih sredstava.

(2) U slu─Źaju iz stava 1 ovog ─Źlana vješta─Źenje ─çe se izvršiti ako stranka to zahtjeva i pristane da snosi troškove.

─îlan 170

(1) Radi izvo─Ĺenja dokaza vješta─Źenjem slu┼żbeno lice koje vodi postupak odre─Ĺuje, po slu┼żbenoj du┼żnosti ili na prijedlog stranke, jednog vještaka, a kad ocijeni da je vješta─Źenje slo┼żeno, mo┼że odrediti dva ili više vještaka.

(2) Za vještake ─çe se odrediti lica koja su stru─Źna, i to prvenstveno ona koja imaju posebno ovlaštenje za davanje stru─Źnog mišljenja o pitanjima iz odgovaraju─çe struke, ako je takvo ovlaštenje predvi─Ĺeno propisima.

(3) Stranka ─çe se, po pravilu, prethodno saslušati o li─Źnosti vještaka.

(4) Za vještaka se ne mo┼że odrediti lice koje ne mo┼że biti svjedok.

─îlan 171

(1) Svako ko ima potrebnu stru─Źnu spremu mora se primiti du┼żnosti vještaka, osim ako ga slu┼żbeno lice koje vodi postupak od toga oslobodi iz opravdanih razloga, kao što su: preoptere─çenost vješta─Źenjima, drugim poslovima i sli─Źno.

(2) Osloba─Ĺanje od du┼żnosti vješta─Źenja mo┼że tra┼żiti i rukovodilac organa ili pravnog lica gdje je vještak zaposlen, ako postoje opravdani razlozi.

─îlan 172

(1) Vještak mo┼że uskratiti vješta─Źenje iz istih razloga iz kojih svjedok svjedo─Źenje.

(2) Lica zaposlena u organu ─çe biti oslobo─Ĺena du┼żnosti vješta─Źenja kad je posebnim propisom predvi─Ĺeno njihovo osloba─Ĺanje od te du┼żnosti.

─îlan 173

(1) U pogledu izuze─ça vještaka na odgovaraju─çi na─Źin ─çe se primjenjivati odredbe ovog zakona o izuze─çu slu┼żbenih lica.

(2) Stranka mo┼że tra┼żiti izuze─çe vještaka i ako u─Źini vjerovatnim okolnosti koje dovode u pitanje njegovo stru─Źno znanje.

(3) O izuze─çu vještaka odlu─Źuje zaklju─Źkom slu┼żbeno lice koje vodi postupak.

─îlan 174

(1) Prije po─Źetka vješta─Źenja vještaka treba upozoriti da je du┼żan da predmet vješta─Źenja bri┼żljivo razmotri i u svojem pismenom nalazu ta─Źno navede sve što zapazi i utvrdi, kao i da svoje obrazlo┼żeno stru─Źno mišljenje iznese nepristrasno i u skladu s pravilima nauke i vještine.

(2) Slu┼żbeno lice koje vodi postupak zatim pokazuje vještaku predmet koji ovaj ima da razmotri.

(3) Kad vještak izlo┼żi svoj nalaz i mišljenje, slu┼żbeno lice koje vodi postupak, kao i stranke mogu mu postavljati pitanja i tra┼żiti objašnjenja u pogledu datog nalaza i mišljenja. Nalaz i mišljenje daje se pismeno.

(4) U pogledu saslušavanja vještaka na odgovaraju─çi na─Źin ─çe se primjenjivati odredbe ─Źlana 163 ovog zakona.

(5) Vještak ne pola┼że zakletvu.

─îlan 175

(1) Vještaku se mo┼że nalo┼żiti da izvrši vješta─Źenje i izvan usmene rasprave. U tom slu─Źaju mo┼że se tra┼żiti da vještak na usmenoj raspravi obrazlo┼żi svoj pismeni nalaz i mišljenje.

(2) Ako je postavljeno više vještaka, oni mogu svoj nalaz i mišljenje dati zajedni─Źki. Ako se ne sla┼żu, svaki ─çe od njih odvojeno izlo┼żiti svoj nalaz i mišljenje.

─îlan 176

(1) Ako nalaz i mišljenje vještaka nisu jasni ili potpuni, ili ako se nalazi i mišljenje vještaka bitno razlikuju, ili ako mišljenje nije dovoljno obrazlo┼żeno, ili se pojavi osnovana sumnja u ta─Źnost datog mišljenja, a ti se nedostaci ne mogu otkloniti ni ponovnim saslušavanjem vještaka, obnovit ─çe se vješta─Źenje s istim ili drugim vještacima, a mo┼że se zatra┼żiti mišljenje i od neke nau─Źne ili stru─Źne ustanove.

(2) Mišljenje od nau─Źne ili stru─Źne ustanove mo┼że se tra┼żiti onda kad se zbog slo┼żenosti slu─Źaja ili zbog potrebe vršenja analize mo┼że opravdano pretpostaviti da ─çe se na taj na─Źin do─çi do ta─Źnijeg mišljenja.

─îlan 177

(1) Ako vještak koji je uredno pozvan ne do─Ĺe, a izostanak ne opravda, ili do─Ĺe ali odbije da vješta─Źi, ili kad u ostavljenom roku ne podnese svoj pismeni nalaz i mišljenje, mo┼że se kazniti nov─Źano do 1000 KM. Ako su usljed neopravdanog izostanka vještaka, usljed njegovog odbijanja da vješta─Źi, ili usljed propuštanja da podnose pismeni nalaz i mišljenje nastali troškovi u postupku, mo┼że se odrediti da te troškove snosi vještak.

(2) Zaklju─Źak o nov─Źanoj kazni ili o pla─çanju troškova donosi slu┼żbeno lice koje vodi postupak u saglasnosti sa slu┼żbenim licem ovlaštenim za rješavanje stvari, a kod zamoljenog organa u saglasnosti s rukovodiocem tog organa, odnosno sa slu┼żbenim licem ovlaštenim za rješavanje u sli─Źnim stvarima.

(3) Ako vještak naknadno opravda svoj izostanak, ili naknadno opravda što svoj pismeni nalaz i mišljenje nije podnio na vrijeme, slu┼żbeno lice koje vodi postupak poništit ─çe zaklju─Źak o nov─Źanoj kazni i o troškovima, a ako vještak naknadno pristane da vješta─Źi, slu┼żbeno lice mo┼że poništiti zaklju─Źak o nov─Źanoj kazni.

(4) Protiv zaklju─Źka o troškovima ili o nov─Źanoj kazni donesenog na osnovu stavova 1 i 2 ovog ─Źlana, dopuštena je posebna ┼żalba.

7. Tuma─Źi

─îlan 178

(1) Tuma─Ź je lice koje se odre─Ĺuje radi sporazumijevanja sa u─Źesnikom u postupku koji je gluh ili nijem, a ─Źije se saslušanje ne mo┼że izvršiti pismenim putem.

(2) Ako u postupku u─Źestvuje lice koje ne poznaje jezik na kojem se vodi postupak, tom licu se odre─Ĺuje prevoditelj koji poznaje jezik tog lica.

(3) Glede obaveze odre─Ĺivanja tuma─Źa, odnosno prevoditelja, osloba─Ĺanja od te du┼żnosti, prava uskra─çivanja tuma─Źenja, odnosno prevo─Ĺenja, izuze─ça i drugih pitanja, na odgovaraju─çi na─Źin se primjenjuju odredbe ovog zakona koje se odnose na vještaka.

8. Uvi─Ĺaj

─îlan 179

Uvi─Ĺaj se vrši kad je za utvr─Ĺivanje neke ─Źinjenice ili za razjašnjenje bitnih okolnosti potrebno neposredno opa┼żanje slu┼żbenog lica koji vodi postupak.

─îlan 180

(1) Stranke imaju pravo da prisustvuju uvi─Ĺaju. Koje ─çe lice umjesto stranaka prisustvovati uvi─Ĺaju, odre─Ĺuje slu┼żbeno lice koje vodi postupak.

(2) Uvi─Ĺaj se mo┼że izvršiti i uz sudjelovanje vještaka.

─îlan 181

Uvi─Ĺaj stvari koja se bez teško─çe mo┼że donijeti na mjesto gdje se postupak vodi izvršit ─çe se na tom mjestu, a ina─Źe uvi─Ĺaj se vrši na mjestu gdje se stvar nalazi.

─îlan 182

(1) Vlasnik ili dr┼żalac stvari, prostorija ili zemljišta koja se imaju razgledati, ili u kojima, odnosno na kojima se nalaze stvari uvi─Ĺaja, ili preko kojih je potrebno pre─çi, du┼żan je dopustiti da se uvi─Ĺaj izvrši.

(2) Ako vlasnik ili dr┼żalac ne dopusti da se izvrši uvi─Ĺaj, na odgovaraju─çi na─Źin ─çe se primijeniti odredbe ovog zakona o uskra─çivanju svjedo─Źenja.

(3) Prema vlasniku ili dr┼żaocu koji bez opravdanog razloga ne dopusti da se uvi─Ĺaj izvrši mogu se primijeniti iste mjere koje se primjenjuju prema svjedoku koji odbije da svjedo─Źi.

(4) Šteta koja je nanesena prilikom obavljanja uvi─Ĺaja spada u troškove postupka i naknadit ─çe se vlasniku ili dr┼żaocu. O tome donosi zaklju─Źak slu┼żbeno lice koje vodi postupak. Protiv tog zaklju─Źka dopuštena je posebna ┼żalba.

─îlan 183

Slu┼żbeno lice koje rukovodi uvi─Ĺajem pazit ─çe da uvi─Ĺaj ne bude zloupotrijebljen i da ne bude povrije─Ĺena ni─Źija poslovna, profesionalna, nau─Źna ili umjetni─Źka tajna.

9. Osiguranje dokaza

─îlan 184

(1) Ako postoji opravdana bojazan da se neki dokaz ne─çe mo─çi kasnije izvesti ili da ─çe njegovo izvo─Ĺenje biti ote┼żano, mo┼że se, radi osiguranja dokaza u svakom stadiju postupka, pa i prije nego što je postupak pokrenut, taj dokaz izvesti.

(2) Osiguranje dokaza vrši se po slu┼żbenoj du┼żnosti ili po prijedlogu stranke, odnosno lice koje ima pravni interes.

─îlan 185

(1) Za osiguranje dokaza u toku postupka nadle┼żan je organ koji vodi postupak.

(2) Za osiguranje dokaza prije pokretanja postupka nadle┼żan je organ kome je zahtjev podnesen. Ako je zahtjev podnesen nenadle┼żnom organu, isti ─çe postupiti u skladu sa ─Źlanom 52 stavovima 3 i 4 ovog zakona.

─îlan 186

(1) O osiguranju dokaza donosi se poseban zaklju─Źak.

(2) Protiv zaklju─Źka kojim se odbija prijedlog za osiguranje dokaza dopuštena je posebna ┼żalba, koja ne prekida tok postupka.

XII. RJEŠENJE

1. Organ koji donosi rješenje

─îlan 187

(1) Na osnovu ─Źinjenica utvr─Ĺenih u postupku organ nadle┼żan za rješavanje donosi rješenje o stvari koja je predmet postupka.

(2) Glede rješavanja upravne stvari koje vrši odjeljenje, primjenjuju se odredbe ovog zakona, ako posebnim propisima koji ure─Ĺuju ta pitanja o kojima rješenje donosi organ izvršne vlasti nije druk─Źije odre─Ĺeno.

─îlan 188

Kad je zakonom ili drugim propisom utemeljenim na zakonu odre─Ĺeno da o jednoj stvari rješavaju dva ili više organa, svaki je od njih du┼żan da riješi o istoj stvari. Ovi ─çe se organi sporazumjeti koji ─çe od njih izdati rješenje i u tom rješenju mora biti navedeno mišljenje drugog organa.

─îlan 189

(1) Kad je u zakonu ili na zakonu utemeljenom propisu odre─Ĺeno da rješenje donosi jedan organ u saglasnosti s drugim organom, organ koji donosi rješenje sastavlja rješenje i šalje ga sa spisima predmeta na saglasnost, koji mo┼że dati saglasnost potvrdom na samom rješenju ili posebnim aktom. U tom slu─Źaju rješenje je doneseno kad je drugi organ dao saglasnost, a smatra se aktom organa koji je donio rješenje.

(2) U slu─Źaju iz stava 1 ovog ─Źlana, organ koji donosi rješenje sastavlja i šalje ga sa spisima predmeta na saglasnost drugom organu, koji mo┼że dati saglasnost potvrdom na samom rješenju ili posebnim aktom. U takvom slu─Źaju rješenje je doneseno kad je drugi organ dao saglasnost, a smatra se aktom organa koji je donio rješenje.

(3) Odredba stava 2 ovog ─Źlana va┼żi i za slu─Źaj kad je u zakonu propisano da rješenje donosi jedan organ uz potvrdu ili odobrenje drugog organa.

(4) Kada je zakonom ili drugim postupkom odre─Ĺeno da je nadle┼żni organ du┼żan da prije donošenja rješenja pribavi mišljenje drugog organa, rješenje se mo┼że donijeti samo poslije pribavljenog mišljenja.

(5) Organ ─Źija je saglasnost ili mišljenje, odnosno potvrda ili odobrenje potrebno za donošenje rješenja du┼żan je saglasnost ili mišljenje, odnosno potvrdu ili odobrenje dati u roku od 15 dana od dana kada mu je zatra┼żeno, ako posebnim propisima nije odre─Ĺen drugi rok. Ako taj organ u tom roku ne izda svoj akt i ne dostavi ga organu koji donosi rješenje, kojim daje ili odbija saglasnost, potvrdu ili odobrenje, odnosno mišljenje, smatra se da je dao saglasnost, potvrdu ili odobrenje, odnosno mišljenje, a ako ne da nikakvo izjašnjenje nadle┼żni organ mo┼że donijeti rješenje i bez pribavljene saglasnosti ili mišljenja, odnosno potvrde ili odobrenja, ako posebnim propisima nije druga─Źije odre─Ĺeno.

─îlan 190

Ako slu┼żbeno lice koje je vodilo postupak nije ovlašteno da donosi rješenje, du┼żno je da podnese potpisan nacrt rješenja slu┼żbenom licu koje donosi rješenje.

2. Oblik i sastavni dijelovi rješenja

─îlan 191

(1) Svako rješenje mora se kao takvo ozna─Źiti. Izuzetno, ako je to neophodno, posebnim propisima mo┼że se predvidjeti da se rješenju mo┼że dati i drugi naziv.

(2) Rješenje se donosi pismeno. Izuzetno, u slu─Źajevima predvi─Ĺenim ovim zakonom, rješenje se mo┼że donijeti usmeno.

(3) Pismeno rješenje sadr┼żi: naziv organa, broj i datum, uvod, dispozitiv (izreku), obrazlo┼żenje, uputstvo o pravnom lijeku, potpis ovlaštenog slu┼żbenog lica i pe─Źat organa. U slu─Źajevima predvi─Ĺenim zakonom ili propisom donesenim na osnovu zakona, rješenje ne mora sadr┼żavati pojedine od ovih dijelova. Ako se rješenje obra─Ĺuje mehanografski, umjesto potpisa mo┼że da sadr┼żi faksimil ovlaštenog slu┼żbenog lica.

(4) ─îak i kad se rješenje objavi usmeno, mora se izdati napismeno, u skladu s ovim zakonom.

(5) Rješenje se mora dostaviti stranci u originalu ili u ovjerenom prepisu.

─îlan 192

(1) Uvod rješenja sadr┼żi: naziv organa koji donosi rješenje, propis o nadle┼żnosti tog organa, ime stranke i njenog zakonskog zastupnika ili opunomo─çenika ako ga ima i kratko ozna─Źenje predmeta postupka.

(2) Ako su rješenja donijela dva ili više organa, ili je doneseno uz saglasnost, potvrdu, odobrenje, ili po pribavljenom mišljenu drugog organa, to se ima navesti u uvodu. Ako se rješenje donosi po slu┼żbenoj du┼żnosti, to se navodi u uvodu rješenja.

─îlan 193

(1) Dispozitivom se rješava o predmetu postupka u cijelosti i o svim zahtjevima stranaka o kojima u toku postupka nije posebno riješeno.

(2) Dispozitiv mora biti kratak i odre─Ĺen, a kad je potrebno, mo┼że se podijeliti i na više ta─Źaka.

(3) Dispozitivom se rješava i o troškovima postupka, ako ih je bilo, odre─Ĺuju─çi njihov iznos, ko ih je du┼żan platiti, kome i u kom roku. Ako se u dispozitivu ne rješava o troškovima, navest ─çe se da ─çe se o njima donijeti poseban zaklju─Źak.

(4) Ako se rješenjem nala┼że izvršenje kakve radnje, u dispozitivu ─çe se odrediti i rok u kome se ta radnja ima izvršiti.

(5) Kad je propisano da ┼żalba ne odga─Ĺa izvršenje rješenja, to mora biti navedeno u dispozitivu.

─îlan 194

(1) U jednostavnim stvarima u kojima u─Źestvuje samo jedna stranka, kao i u jednostavnim stvarima u kojima u postupku sudjeluju dvije ili više stranaka, ali ni jedna ne prigovara postavljenom zahtjevu, obrazlo┼żenje rješenja mo┼że sadr┼żavati samo kratko izlaganje zahtjeva stranke i pozivanje na pravne propise na osnovu kojih je stvar riješena. U ovakvim stvarima rješenje se mo┼że izdati i na propisanom obrascu.

(2) U ostalim stvarima obrazlo┼żenje rješenja sadr┼żi: kratko izlaganje zahtjeva stranaka, izvedene dokaze i utvr─Ĺeno ─Źinjeni─Źno stanje, razlozi koji su bili odlu─Źuju─çi pri ocjeni dokaza, razloge zbog kojih nije uva┼żen neki od zahtjeva stranaka, razloge koji s obzirom na utvr─Ĺeno ─Źinjeni─Źno stanje upu─çuju na onakvo rješenje kako je dato u dispozitivu i pravne propise na osnovu kojih je riješena upravna stvar. Ako ┼żalba ne odga─Ĺa izvršenje rješenja, obrazlo┼żenje sadr┼żi i pozivanje na propis koji to predvi─Ĺa. U obrazlo┼żenju rješenja moraju biti obrazlo┼żeni i oni zaklju─Źci protiv kojih nije dopuštena posebna ┼żalba.

(3) Kad je nadle┼żni organ zakonom ili drugim propisom utemeljenim na zakonu ovlašten da riješi stvar po slobodnoj ocjeni, du┼żan je da u obrazlo┼żenju, pored podataka iz stava 2 ovog ─Źlana, navede propis u kojem je predvi─Ĺeno rješavanje po slobodnoj ocjeni i da izlo┼żi razloge kojima se pri donošenju rješenja rukovodilo. Ovi se razlozi ne moraju navesti kad je to u javnom interesu zakonom ili drugim propisom izri─Źito predvi─Ĺeno.

(4) Ako je zakonom ili drugim propisom posebno predvi─Ĺeno da se u rješenju donesenom po slobodnoj ocjeni ne moraju navesti razlozi kojima se organ pri donošenju rješenja rukovodio, u obrazlo┼żenju rješenja navode se podaci iz stava 2 ovog ─Źlana, propis kojim je organ ovlašten da riješi stvar po slobodnoj ocjeni i propis kojim je ovlašten da ne mora navesti razlog i kojima se pri donošenju rješenja rukovodio.

─îlan 195

(1) Uputstvom o pravnom lijeku stranka se obavještava da li protiv rješenja mo┼że izjaviti ┼żalbu ili pokrenuti upravni spor ili drugi postupak pred sudom.

(2) Kad se protiv rješenja mo┼że izjaviti ┼żalba, u uputstvu se navodi naziv organa kome se, u kom roku i s kolikom taksom ┼żalba predaje, s tim da se navede i da se ┼żalba mo┼że izjaviti i na zapisnik kod organa koji je donio rješenje.

(3) Kad se protiv rješenja mo┼że pokrenuti upravni spor, u uputstvu se navodi i naziv i sjedište suda kom se tu┼żba podnosi, u kom roku i s kolikom taksom, a kad se mo┼że pokrenuti drugi postupak pred sudom, navodi se sud kome se mo┼że obratiti i u kom roku.

(4) Kad je u rješenju dato pogrešno uputstvo, stranka mo┼że postupiti po va┼że─çim propisima ili po uputstvu. Stranka koja postupi po pogrešnom uputstvu ne mo┼że zbog toga imati štetnih posljedica.

(5) Kad u rješenju nije dato nikakvo uputstvo ili je uputstvo nepotpuno, stranka mo┼że postupiti po va┼że─çim propisima, a mo─çi ─çe u roku od osam dana tra┼żiti od organa koji je rješenje donio da dopuni rješenje. U takvom slu─Źaju rok za ┼żalbu, odnosno sudsku tu┼żbu te─Źe od dana dostavljanja dopunjenog rješenja.

(6) Kad je protiv rješenja mogu─çe izjaviti ┼żalbu, a stranka je pogrešno upu─çena da protiv tog rješenja nema mjesta ┼żalbi ili da se protiv njega ne mo┼że pokrenuti upravni spor, rok za ┼żalbu te─Źe od dana dostavljanja rješenja suda kojim je tu┼żba odba─Źena kao nedopuštena, ako stranka nije ve─ç prije toga podnijela ┼żalbu nadle┼żnom organu.

(7) Kad protiv rješenja nije mogu─çe izjaviti ┼żalbu a stranka je pogrešno upu─çena da se protiv tog rješenja mo┼że ┼żaliti, pa je izjavila ┼żalbu i zbog toga propustila rok za pokretanje upravnog spora, ovaj rok joj te─Źe od dana dostavljanja rješenja kojim joj je ┼żalba odba─Źena, ako stranka nije ve─ç prije toga pokrenula upravni spor.

(8) Uputstvo o pravnom lijeku, kao poseban sastavni dio rješenja, stavlja se poslije obrazlo┼żenja.

─îlan 196

(1) Rješenje potpisuje rukovodilac organa ili slu┼żbena osoba iz nadle┼żnog organa koju ovlasti rukovodilac organa.

(2) Izuzetno, u slu─Źaju opravdane odsutnosti rukovodioca organa javne uprave, rješenje potpisuje osoba iz nadle┼żnog organa koju ovlasti gradona─Źelnik Br─Źko distrikta Bosne i Hercegovine.

─îlan 197

(1) Kad je rije─Ź o stvari koja se ti─Źe ve─çeg broja odre─Ĺenih lica, mo┼że se za sva ta lica donijeti jedno rješenje, ali ona moraju biti imenovana u dispozitivu, a u obrazlo┼żenju rješenja moraju biti izlo┼żeni razlozi koji se na svaku od njih odnose. Ovakvo rješenje mora se dostaviti svakoj od tih lica, osim u slu─Źaju predvi─Ĺenom u ─Źlanu 74 ovog zakona.

(2) Ako je rije─Ź o stvari koja se ti─Źe ve─çeg broja lica koja organu nisu poznata, mo┼że se za sve njih donijeti jedno rješenje, ali ono mora sadr┼żavati takve podatke da se iz njih mo┼że lako utvrditi na koja se lica rješenje odnosi (npr. stanovnici ili vlasnici imanja u odre─Ĺenoj ulici ili stanari iz jedne zgrade i sl.).

─îlan 198

(1) U stvarima manjeg zna─Źaja u kojima se udovoljava zahtjevu stranke, a ne dira se u javni interes niti interes drugog lica, rješenje se mo┼że sastojati samo od dispozitiva u obliku slu┼żbene zabilješke u spisu, ako su razlozi za takvo rješenje o─Źigledni i ako nije druga─Źije propisano.

(2) Takvo se rješenje po pravilu priop─çava stranci usmeno, a napismeno joj se mora izdati ako ona to tra┼żi.

(3) Takvo rješenje, po pravilu, ne sadr┼żi obrazlo┼żenje, osim ako je ono po prirodi stvari potrebno. Ovakvo rješenje mo┼że se izdati na propisanom obrascu.

─îlan 199

Kad je rije─Ź o preduzimanju naro─Źito hitnih mjera u cilju osiguranja javnog mira i sigurnosti ili radi uklanjanja neposredne opasnosti po ┼żivot i zdravlje ljudi i imovine, nadle┼żni organ, odnosno ovlašteno slu┼żbeno lice nadle┼żnog organa, mo┼że donijeti rješenje i usmeno i narediti njegovo izvršenje bez odga─Ĺanja, s tim što je du┼żan donijeti pismeno rješenje najkasnije u roku od osam dana od dana donošenja usmenog rješenja. Sadr┼żaj pismenog rješenja mora odgovarati sadr┼żaju usmenog rješenja.

3. Djelimi─Źno, dopunsko i privremeno rješenje

─îlan 200

(1) Kad se o jednoj stvari rješava u više ta─Źaka, a samo su neke od njih dozrele za rješavanje, i kad se poka┼że svrsishodnim da se o tim ta─Źkama riješi posebnim rješenjem, nadle┼żni organ mo┼że donijeti rješenje samo o tim ta─Źkama (djelimi─Źno rješenje).

(2) Djelimi─Źno rješenje smatra se u pogledu pravnih lijekova i izvršenja kao samostalno rješenje.

─îlan 201

(1) Ako nadle┼żni organ nije rješenjem odlu─Źio o svim pitanjima koja su bila predmet postupka, on mo┼że, po prijedlogu stranke ili po slu┼żbenoj du┼żnosti, donijeti posebno rješenje o pitanjima koja ve─ç donesenim rješenjem nisu obuhva─çena (dopunsko rješenje). Ako prijedlog stranke za donošenje dopunskog rješenja bude odbijen, protiv zaklju─Źka o tome dopuštena je posebna ┼żalba.

(2) Ako je predmet ve─ç dovoljno raspravljen, dopunsko rješenje mo┼że se donijeti bez ponovnog provo─Ĺenja ispitnog postupka.

(3) Dopunsko rješenje smatra se u pogledu pravnih lijekova i izvršenja samostalnim rješenjem.

─îlan 202

(1) Ako je prema okolnostima slu─Źaja neophodno prije okon─Źanja postupka donijeti rješenje kojim se privremeno ure─Ĺuju sporna pitanja ili odnosi, takvo se rješenje donosi na osnovi podataka koji postoje u ─Źasu njegovog donošenja. U takvom rješenju mora biti izri─Źno nazna─Źeno da je privremeno.

(2) Donošenje privremenog rješenja po prijedlogu stranke nadle┼żni organ mo┼że uslovljavati davanjem osiguranja za štetu koja bi mogla usljed izvršenja tog rješenja nastati za protivnu stranku u slu─Źaju da osnovni zahtjev predlaga─Źa ne bude uva┼żen.

(3) Rješenjem o glavnoj stvari koje se donosi nakon okon─Źanja postupka ukida se privremeno rješenje doneseno u toku postupka.

(4) Privremeno rješenje smatra se u pogledu pravnih lijekova i izvršenja kao samostalno rješenje.

4. Rok za izdavanje rješenja

─îlan 203

(1) Kad se postupak pokre─çe povodom zahtjeva stranke, odnosno po slu┼żbenoj du┼żnosti, ako je to u interesu stranke, a prije donošenja rješenja nije potrebno provoditi poseban ispitni postupak, niti postoje drugi razlozi zbog kojih se ne mo┼że donijeti rješenje bez odgode (rješavanje prethodnog stanja i dr.), nadle┼żni organ je du┼żan donijeti rješenje i dostaviti ga stranci što prije, a najkasnije u roku od 15 dana ra─Źunaju─çi od dana predaje urednog zahtjeva, odnosno od dana pokretanja postupka po slu┼żbenoj du┼żnosti, ako posebnim propisom nije odre─Ĺen kra─çi rok.

(2) U ostalim slu─Źajevima kad se postupak pokre─çe povodom zahtjeva stranke, odnosno po slu┼żbenoj du┼żnosti, ako je to u interesu stranke, nadle┼żni organ je du┼żan donijeti rješenje i dostaviti ga stranci najkasnije u roku od 30 dana, ako posebnim propisom nije odre─Ĺen kra─çi rok.

(3) Ako nadle┼żni organ protiv ─Źijeg je rješenja dopuštena ┼żalba ne donese rješenje i ne dostavi ga stranci u roku iz stavova 1 i 2 ovog ─Źlana, stranka ima pravo izjaviti ┼żalbu Apelacionoj komisiji, kao da je njen zahtjev odbijen (šutnja uprave).

(4) Kad se u postupku radi o slu─Źajevima iz ─Źlana 126 ovog zakona, nadle┼żni organ je du┼żan rješenje po zahtjevu stranke donijeti najkasnije u roku od 7 dana od dana prijema zahtjeva.

5. Ispravljanje grešaka u rješenju

─îlan 204

(1) Organ koji je donio rješenje, odnosno slu┼żbeno lice koje je potpisalo ili izdalo rješenje, mo┼że u svako vrijeme da ispravi greške u imenima ili brojevima, pisanju ili ra─Źunanju, kao i druge o─Źigledne neta─Źnosti u rješenju ili njegovim ovjerenim prepisima. Ispravka greške proizvodi pravni u─Źinak od dana od koga proizvodi pravni u─Źinak rješenje koje se ispravlja.

(2) O ispravci se donosi poseban zaklju─Źak, koji se prila┼że izvorniku rješenja i ─Źini njegov sastavni dio. Ovjeren prepis zaklju─Źka dostavlja se i strankama kojima je dostavljeno rješenje. Zaklju─Źak potpisuje slu┼żbeno lice koje je potpisalo rješenje. Zaklju─Źak obavezno sadr┼żi broj i datum rješenja koje se ispravlja.

(3) Protiv zaklju─Źka kojim se ve─ç doneseno rješenje ispravlja ili kojim se odbija prijedlog za ispravljanje, dopuštena je posebna ┼żalba.

XIII. ZAKLJU─îAK

─îlan 205

(1) Zaklju─Źkom se odlu─Źuje o pitanjima koja se ti─Źu postupka.

(2) Zaklju─Źkom se odlu─Źuje o onim pitanjima u kojima je ovim zakonom predvi─Ĺeno da se donosi zaklju─Źak, kao i o drugim pitanjima u vezi s provo─Ĺenjem postupka a koja se ne rješavaju rješenjem.

─îlan 206

Zaklju─Źak donosi slu┼żbeno lice koje obavlja onu radnju postupka pri kojoj se pojavilo pitanje koje je predmet zaklju─Źka, ako ovim zakonom ili drugim propisima nije druga─Źije odre─Ĺeno.

Ako se zaklju─Źkom nala┼że izvršenje neke radnje, odredit ─çe se rok u kome se ta radnja ima izvršiti.

Zaklju─Źak se sa─Źinjava u vidu slu┼żbene bilješke u spisu i priop─çava zainteresiranim licima usmeno, a napismeno se izdaje kada se protiv zaklju─Źka mo┼że izjaviti posebna ┼żalba, ili kad se mo┼że odmah tra┼żiti izvršenje zaklju─Źka.

Zaklju─Źak koji se izdaje pismeno sadr┼żi: uvod, dispozitiv, obrazlo┼żenje i pouku o pravnom lijeku.

─îlan 207

(1) Protiv zaklju─Źka mo┼że se izjaviti posebna ┼żalba samo kad je to ovim ili drugim zakonom izri─Źito predvi─Ĺeno.

(2) ┼Żalba se izjavljuje u istom roku, na isti na─Źin i istom organu kao i ┼żalba protiv rješenja.

(3) Zaklju─Źke protiv kojih nije dopuštena posebna ┼żalba mogu zainteresirana lica pobijati ┼żalbom protiv rješenja, osim ako je ┼żalba protiv zaklju─Źka ovim zakonom isklju─Źena.

(4) ┼Żalba ne odla┼że izvršenje zaklju─Źka osim ako je to zakonom ili samim zaklju─Źkom druk─Źije odre─Ĺeno.

TRE─ćI DIO PRAVNI LIJEKOVI

 

1. REDOVNI PRAVNI LIJEKOVI

 

XIV. ┼ŻALBA

1. Pravo na ┼żalbu

─îlan 208

(1) Protiv prvostepenog rješenja stranka ima pravo izjaviti ┼żalbu, ako ovim ili posebnim zakonom nije propisano da ┼żalba nije dopuštena.

(2) Drugi organi Distrikta, kada su zakonom na to ovlašteni, mogu izjaviti ┼żalbu protiv rješenja kojim je povrije─Ĺen zakon u korist pojedinca ili pravnog lica, a na štetu javnog interesa.

─îlan 209

(1) Ako protiv prvostepenog rješenja iz ─Źlana 208 ovog zakona nije dozvoljena ┼żalba, neposredno se mo┼że pokrenuti upravni spor.

(2) ┼Żalba je dozvoljena protiv svake prvostepene odluke kada je zakonom isklju─Źena mogu─çnost upravnog spora.

(3) Protiv akata Skupštine Distrikta, Vlade Distrikta i gradona─Źelnika donesenih u prvom stepenu ne mo┼że se izjaviti ┼żalba.

─îlan 209a

(1) Stranka se mo┼że odre─çi prava na ┼żalbu u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik, najkasnije do dana isteka roka za izjavljivanje ┼żalbe.

(2) Odricanje od prava na ┼żalbu u upravnim stvarima u kojim u─Źestvuju d vije i li v iše stranaka ima p ravni u ─Źinak samo ako se sve stranke odreknu prava na ┼żalbu.

(3) Odricanje od prava na ┼żalbu ne mo┼że se opozvati, o ─Źemu stranka mora biti upoznata.

(4) Danom dostave podneska ili danom usmene izjave na zapisnik o odricanju od prava na ┼żalbu, prvostepeno rješenje postaje kona─Źno, izvršno i pravosna┼żno.

─îlan 209b

(1) Stranka mo┼że odustati od ┼żalbe sve do donošenja odluke po ┼żalbi.

(2) Kad stranka odustane od izjavljene ┼żalbe, postupak po ┼żalbi obustavlja se zaklju─Źkom.

(3) Odustanak od ┼żalbe ne mo┼że se opozvati.

2. Nadle┼żnost organa za rješavanje o ┼żalbi

─îlan 210

(1) O ┼żalbi protiv rješenja i drugih pojedina─Źnih upravnih akata, koje u prvom stepenu donose organi uprave i institucije s javnim ovlaštenjima, rješava Apelaciona komisija.

(2) Pravo na ┼żalbu i nadle┼żnost Apelacione komisije propisani su ovim zakonom i materijalnim zakonima Br─Źko distrikta BiH, kao i drugim propisima.

(3) Apelaciona komisija je samostalno i nezavisno tijelo, koja ima sva ovlaštenja drugostepenog organa uprave propisana ovim zakonom i materijalnim zakonima Br─Źko distrikta BiH, kao i drugim propisima.

─îlan 210a

(1) Apelaciona komisija sastoji se od predsjednika i ─Źetiri ─Źlana. Predsjednik i ─Źlanovi Apelacione komisije su diplomirani pravnici. Sastav Apelacione komisije odra┼żava sastav stanovništva.

(2) Predsjednika i ─Źlanove Apelacione komisije imenuje gradona─Źelnik po prethodno provedenom konkursu.

(3) Za predsjednika i ─Źlanove Apelacione komisije imenuju se diplomirani pravnici, s najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

(4) Apelaciona komisija odlu─Źuje u vije─çu od tri ─Źlana. Vije─çe donosi odluke u skladu sa zakonom i drugim propisima.

(5) Na─Źin rada Apelacione komisije bli┼że se reguliše poslovnikom o radu komisije, koji donosi gradona─Źelnik na prijedlog predsjednika komisije.

─îlan 210b

Apelaciona komisija o svom radu podnosi izvještaj Skupštini Br─Źko distrikta BiH i gradona─Źelniku, najmanje jednom godišnje.

3. Rok za ┼żalbu

─îlan 211

┼Żalba protiv rješenja podnosi se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja, ako zakonom nije druga─Źije odre─Ĺeno.

─îlan 212

(1) U toku roka za ┼żalbu rješenje se ne mo┼że izvršiti. Kad je ┼żalba propisno izjavljena, rješenje se ne mo┼że izvršiti sve dok se rješenje koje je doneseno o ┼żalbi ne dostavi stranci.

(2) Izuzetno, rješenje se mo┼że izvršiti u ┼żalbenom roku, kao i pošto je ┼żalba izjavljena, ako je to zakonom predvi─Ĺeno ili ako je rije─Ź o preduzimanju hitnih mjera, ili ako bi usljed odga─Ĺanja izvršenja bila nanesena nekoj stranci šteta koja se ne bi mogla popraviti. U posljednjem slu─Źaju mo┼że se tra┼żiti odgovaraju─çe osiguranje od stranke u ─Źijem se interesu provodi izvršenje i ovim osiguranjem uslovljavati izvršenje.

4. Sadr┼żaj ┼żalbe

─îlan 213

(1) U ┼żalbi se mora navesti rješenje koje se pobija, naziv organa koji je donio pobijano rješenje, broj i datum rješenja i zbog ─Źega stranka nije zadovoljna pobijanim rješenjem i potpis ┼żalioca.

(2) ┼Żalba ne mora biti obrazlo┼żena.

(3) Podnesak i kad nije ozna─Źen kao ┼żalba, smatra se kao ┼żalba ako iz njegovog sadr┼żaja proizlazi jasna namjera stranke da pobija rješenje.

(4) U ┼żalbi se mogu iznositi nove ─Źinjenice i novi dokazi, a ┼żalilac je du┼żan da obrazlo┼żi zbog ─Źega ih nije iznio u prvostepenom postupku.

(5) Kad s e u ┼ż albi i znose n ove ─Ź injenice i n ovi d okazi, a u postupku sudjeluju dvije ili više stranaka s protivnim interesima, svakoj stranci dostavlja se prijepis ┼żalbe i daje rok za izjašnjavanje o novim ─Źinjenicama i dokazima.

(6) Rok iz stava 5 ovog ─Źlana ne m o┼że biti kra─çi od o sam n i du┼żi od 15 dana.

5. Predavanje ┼żalbe

─îlan 214

(1) ┼Żalba se neposredno predaje ili šalje poštom organu koji je donio prvostepeno rješenje.

(2) Ako je ┼żalba predata ili poslata neposredno Apelacionom vije─çu, ono je odmah šalje organu prvog stupnja.

(3) ┼Żalba predata ili poslata neposredno Apelacionoj komisiji u pogledu roka smatra se da je predata prvostepenom organu.

6. Rad prvostepenog organa po ┼żalbi

─îlan 215

(1) Organ prvog stupnja ispituje da li je ┼żalba dopuštena, pravovremena i izjavljena od ovlaštenog lica.

(2) Nedopuštenu, nepravovremenu ili od neovlaštenog lica izjavljenu ┼żalbu organ prvog stepena odbacit ─çe svojim rješenjem.

(3) Pravovremenost ┼żalbe koja je predata ili poslata neposredno Apelacionoj komisiji, organ prvog stepena cijeni prema danu kad je predata, odnosno poslata Apelacionoj komisiji.

(4) Protiv rješenja kojim je ┼żalba odba─Źena na osnovu stava 2 ovog ─Źlana, stranka ima pravo ┼żalbe.

─îlan 216

(1) Ako organ prvog stepena koji je donio rješenje utvrdi da je ┼żalba opravdana, a nije potrebno provoditi novi ispitni postupak, mo┼że stvar riješiti druga─Źije i novim rješenjem zamijeniti rješenje koje se ┼żalbom pobija.

(2) Protiv novog rješenja stranka ima pravo ┼żalbe.

─îlan 217

(1) Ako organ koji je donio rješenje utvrdi povodom ┼żalbe da je provedeni postupak bio nepotpun, a da je to moglo uticati na rješenje stvari, on je du┼żan postupak upotpuniti u skladu s odredbama ovog zakona.

(2) Organ koji je donio rješenje upotpunit ─çe postupak i onda kad ┼żalilac iznese u ┼żalbi takve ─Źinjenice i dokaze koji bi mogli uticati na druga─Źije rješenje stvari, ako je ┼żaliocu morala biti data mogu─çnost da sudjeluje u postupku koji je prethodio donošenju rješenja a ta mu mogu─çnost nije bila data a on je propustio da je iskoristi, ali je u ┼żalbi opravdao to propuštanje.

(3) Prema rezultatu dopunjenog postupka, organ koji je donio rješenje mo┼że, u granicama zahtjeva stranke, stvar riješiti druga─Źije i novim rješenjem zamijeniti rješenje koje se ┼żalbom pobija.

(4) Protiv novog rješenja stranka ima pravo ┼żalbe.

─îlan 218

Kad je rješenje doneseno bez prethodno provedenog posebnog ispitnog postupka koji je bio obavezan, ili kad je doneseno po ─Źlanu 126 stavu 1 ta─Źkama 1, 2 i 3 ovog zakona, ali stranci nije bila data mogu─çnost da se izjasni o ─Źinjenicama i okolnostima koje su od va┼żnosti za donošenje rješenja, a stranka u ┼żalbi tra┼żi da se ispitni postupak provede, odnosno da joj se pru┼żi mogu─çnost da se izjasni o takvim ─Źinjenicama i okolnostima, prvostepeni organ je du┼żan da provede taj postupak. Nakon provo─Ĺenja postupka prvostepeni organ mo┼że uva┼żiti zahtjev ┼żalbe i donijeti novo rješenje.

─îlan 219

(1) Kad prvostepeni organ koji je donio rješenje utvrdi da je podnesena ┼żalba dopuštena, pravovremena i izjavljena od ovlaštenog lica, a nije u skladu s odredbama ─Źlanova od 216 do 218 novim rješenjem zamijenio rješenje koje se ┼żalbom pobija, du┼żan je b ez o dga─Ĺanja, a najkasnije u roku o d osam dana od dana prijema ┼żalbe ili odgovora na ┼żalbu, ┼żalbu proslijediti Apelacionoj komisiji na daljnji postupak.

(2) Prvostepeni organ du┼żan je uz ┼żalbu prilo┼żiti sve spise koji se odnose na predmet.

(3) Prvostepeni organ mo┼że uz ┼żalbu i spise predmeta dati i odgovor na navode ┼żalbe.

(4) Kad u postupku sudjeluju dvije stranke ili više stranaka s protivnim interesima, ┼żalba se dostavlja na odgovor svim strankama, te im se odre─Ĺuje rok za odgovor na ┼żalbu.

(5) Rok iz stava 4 ovog ─Źlana n e m o┼że biti kra─çi od o sam ni du┼żi od 15 dana.

7. Rješavanje Apelacione komisije po ┼żalbi

─îlan 220

(1) Ako je ┼żalba nedopuštena, nepravovremena ili izjavljena od neovlaštenog lica, a prvostepeni organ je propustio da je zbog toga odbaci, odbacit ─çe je rješenjem Apelacionoj komisiji.

(2) Ako ┼żalbu ne odbaci Apelaciona komisija uzima predmet u rješavanje.

(3) Apelaciona komisija mo┼że odbiti ┼żalbu, poništiti rješenje u cijelosti ili djelimi─Źno, ili ga izmijeniti.

─îlan 221

(1) Apelaciona komisija ─çe odbiti ┼żalbu kad utvrdi da je postupak koji je rješenju prethodio pravilno proveden i da je rješenje pravilno i na zakonu zasnovano, a ┼żalba neosnovana.

(2) Apelaciona komisija ─çe odbiti ┼żalbu i kad utvrdi da je u prvostepenom postupku bilo nedostataka, ali da su oni takvi da nisu mogli uticati na rješenje stvari.

(3) Kad Apelaciona komisija utvrdi da je prvostepeno rješenje zasnovano na zakonu, ali zbog drugih razloga, a ne zbog onih koji su u rješenju navedeni, on ─çe u svom rješenju izlo┼żiti te razloge, a ┼żalbu odbiti.

─îlan 222

(1) Ako Apelaciona komisija utvrdi da je u prvostepenom postupku u─Źinjena nepravilnost koja ─Źini rješenje ništavim (─Źlan 247) ovog zakona, proglasit ─çe takvo rješenje ništavim, kao i onaj dio postupka koji je obavljen poslije te nepravilnosti.

(2) Ako Apelaciona komisija utvrdi da je prvostepeno rješenje donio nenadle┼żan organ, poništit ─çe to rješenje po slu┼żbenoj du┼żnosti i dostavit ─çe predmet nadle┼żnom organu na rješavanje.

─îlan 223

(1) Ako Apelaciona komisija utvrdi da su u prvostepenom postupku ─Źinjenice nepotpuno i pogrešno utvr─Ĺene, da se u postupku nije vodilo ra─Źuna o pravilima postupka koja bi bila od uticaja na rješenje stvari, ili da je dispozitiv pobijanog rješenja nejasan ili da je u protivrje─Źnosti s obrazlo┼żenjem, on ─çe upotpuniti postupak i otkloniti izlo┼żene nedostatke, bilo sam preko prvostepenog organa ili kog drugog zamoljenog organa, a ti organi su du┼żni postupiti po tra┼żenju Apelacione komisije. Ako Apelaciona komisija utvrdi da se na osnovu ─Źinjenica utvr─Ĺenih u upotpunjenom postupku, stvar mora riješiti druga─Źije nego što je riješena prvostepenim rješenjem, on ─çe svojim rješenjem poništiti prvostepeno rješenje i sam riješiti stvar.

(2) Ako Apelaciona komisija utvrdi da ─çe nedostatke prvostepenog postupka br┼że i ekonomi─Źnije otkloniti prvostepeni organ, on ─çe svojim rješenjem poništiti prvostepeno rješenje i vratiti predmet prvostepenom organu na ponovni postupak. U tom slu─Źaju Apelaciona komisija je du┼żno svojim rješenjem ukazati prvostepenom organu u kom pogledu treba upotpuniti postupak, a prvostepeni organ je du┼żan u svemu da postupi po rješenju Apelacione komisije i bez odga─Ĺanja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema predmeta, da donese novo rješenje. Protiv novog rješenja stranka ima pravo ┼żalbe.

─îlan 224

(1) Ako Apelaciona komisija utvrdi da su u prvostepenom rješenju pogrešno ocijenjeni dokazi, da je iz utvr─Ĺenih ─Źinjenica izveden pogrešan zaklju─Źak glede ─Źinjeni─Źnog stanja, da je pogrešno primijenjen pravni propis na osnovu koga se rješava stvar, da je u istoj upravnoj stvari ve─ç jednom poništeno prvostepeno rješenje, a posebno ako prvostepeni organ nije u svemu postupio po rješenju Apelacione komisije ili ako utvrdi da je na osnovu slobodne ocjene trebalo donijeti druga─Źije rješenje, on ─çe svojim rješenjem poništiti prvostepeno rješenje i sam riješiti stvar.

(2) Ako Apelaciona komisija utvrdi da je rješenje pravilno glede utvr─Ĺenih ─Źinjenica i u pogledu primjene zakona, ali da se cilj zbog koga je rješenje doneseno mo┼że posti─çi i drugim sredstvima povoljnijim za stranku, izmijenit ─çe prvostepeno rješenje u tom smislu.

─îlan 225

(1) Radi pravilnog rješenja stvari Apelaciona komisija mo┼że povodom ┼żalbe izmijeniti prvostepeno rješenje u korist ┼żalioca i mimo zahtjeva postavljenog u ┼żalbi, a u okviru zahtjeva postavljenog u prvostepenom postupku, ako se tim ne vrije─Ĺa pravo drugog lica.

(2) S istim ciljem Apelaciona komisija mo┼że povodom ┼żalbe izmijeniti prvostepeno rješenje na štetu ┼żalioca, ali samo iz nekog od razloga predvi─Ĺenih u ─Źlanovima 243, 246 i 247 ovog zakona.

─îlan 226

(1) Odredbe ovog zakona koje se odnose na rješenje u skladu se primjenjuju i na rješenja koja se donose po ┼żalbi.

(2) U obrazlo┼żenju Apelacione komisije moraju se ocijeniti i svi navodi ┼żalbe. Ako je ve─ç prvostepeni organ u obrazlo┼żenju svog rješenja pravilno ocijenio navode koji se u ┼żalbi iznose, Apelaciona komisija se mo┼że u svom rješenju samo pozvati na razloge iznesene u prvostepenom rješenju.

8. ┼Żalba kad prvostepeno rješenje nije doneseno u zakonskom roku

─îlan 227

(1) Ako je ┼żalbu izjavila stranka po ─Źijem zahtjevu prvostepeni organ nije donio rješenje u zakonskom roku, Apelaciona komisija je du┼żna odmah, a najkasnije u roku od tri dana od prijema ┼żalbe tra┼żiti da joj prvostepeni organ odmah dostavi sve spise predmeta i da pismeno iznese razloge zbog kojih rješenje nije doneseno u roku. Prvostepeni organ je obavezan postupiti po tom tra┼żenju u roku koji odredi Apelaciona komisija, s tim da taj rok ne mo┼że biti du┼żi od pet dana. Ako Apelaciona komisija utvrdi da rješenje nije doneseno u roku zbog opravdanih razloga, ili zbog krivice stranke, odredit ─çe prvostepenom organu rok za donošenje rješenja, koji ne mo┼że biti du┼żi od 15 dana i vratiti mu sve spise predmeta na rješavanje.

(2) Ako Apelaciona komisija utvrdi da razlozi zbog kojih rješenje nije doneseno u roku nisu opravdani, ona ─çe riješiti stvar prema spisima predmeta i donijet ─çe svoje rješenje, ako je to mogu─çe, a ako se stvar ne mo┼że riješiti prema spisima predmeta, sam ─çe provesti postupak i svojim rješenjem riješiti stvar. Izuzetno, ako Apelaciona komisija utvrdi da ─çe postupak br┼że i ekonomi─Źnije provesti prvostepeni organ, nalo┼żit ─çe tom organu da to u─Źini i da mu prikupljene dokaze dostavi u odre─Ĺenom roku koji ne mo┼że biti du┼żi od osam dana, a prvostepeni organ je obavezan postupiti po tom tra┼żenju. Nakon što prvostepeni organ dostavi tra┼żene podatke i dokaze, Apelaciona komisija ─çe odmah riješiti stvar. Rješenje Apelacione komisije doneseno po ovoj odredbi je kona─Źno.

9. Rok za donošenje rješenja po ┼żalbi

─îlan 228

(1) Rješenje o ┼żalbi mora se donijeti i dostaviti stranci što prije, a najkasnije u roku od 30 dana ra─Źunaju─çi od dana predaje ┼żalbe, ako posebnim propisom nije odre─Ĺen kra─çi rok.

(2) Ako stranka odustane od ┼żalbe, postupak u vezi sa ┼żalbom obustavlja se zaklju─Źkom.

9. Dostavljanje rješenja Apelacionoj komisiji

─îlan 229

Apelaciona komisija šalje, po pravilu, svoje rješenje sa spisima predmeta prvostepenom organu, koji je du┼żan da rješenje dostavi strankama u roku od pet dana od dana prijema spisa.

1. VANREDNI PRAVNI LIJEKOVI

 

XV. OBNOVA POSTUPKA

1. Pokretanje obnove postupka

─îlan 230

Postupak okon─Źan rješenjem ili zaklju─Źkom protiv koga nema redovnog pravnog lijeka u upravnom postupku (kona─Źno u upravnom postupku) obnovit ─çe se:

1) ako se sazna za nove ─Źinjenice, ili se utvrdi ili stekne mogu─çnost da se upotrijebe novi dokazi koji bi, sami ili u vezi s ve─ç izvedenim i upotrijebljenim dokazima, mogli dovesti do druga─Źijeg rješenja, da su te ─Źinjenice, odnosno dokazi bili izneseni ili upotrijebljeni u ranijem postupku;

2) ako je rješenje doneseno na osnovu la┼żne isprave ili la┼żnog iskaza svjedoka ili vještaka, ili ako je došlo kao posljedica nekog djela ka┼żnjivog po zakonu;

3) ako se rješenje temelji na presudi donesenoj u kaznenom postupku ili u postupku o privrednom prestupu, a ta presuda je pravosna┼żno ukinuta;

4) ako je rješenje povoljno za stranku doneseno na osnovu neistinitih navoda stranke kojima je organ koji je vodio postupak bio naveden u zabludu;

5) ako se rješenje organa koji je vodio postupak temelji na nekom prethodnom pitanju a nadle┼żni organ je to pitanje kasnije riješio u bitnim ta─Źkama druga─Źije;

6) ako je u donošenju rješenja u─Źestvovalo slu┼żbeno lice koje je po zakonu moralo biti izuzeto;

7) ako je rješenje donijelo slu┼żbeno lice nadle┼żnog organa koje nije bilo ovlašteno za njegovo donošenje;

8) ako licu koje je trebalo da sudjeluje u svojstvu stranke nije bila data mogu─çnost da sudjeluje u postupku;

9) ako stranku nije zastupao zakonski zastupnik a po zakonu je trebalo da je zastupa;

10) ako licu koje je sudjelovalo u postupku nije bila data mogu─çnost da se pod uslovima iz ─Źlana 16 ovog zakona slu┼żi svojim jezikom.

─îlan 231

(1) Obnovu upravnog postupka mo┼że tra┼żiti stranka, a organ koji je donio rješenje kojim je postupak okon─Źan mo┼że pokrenuti obnovu postupka po slu┼żbenoj du┼żnosti.

(2) Zbog okolnosti navedenih u ─Źlanu 230 ta─Źkama 1, 6, 7, 8 i 10 ovog zakona, stranka mo┼że tra┼żiti obnovu postupka samo ako bez svoje krivice nije bila u stanju da u ranijem postupku iznese okolnosti zbog kojih tra┼żi obnovu.

(3) Iz razloga navedenih u ─Źlanu 230 ta─Źkama 6 i 10 ovog zakona, stranka mo┼że tra┼żiti obnovu postupka ako je taj razlog bio bez uspjeha iznesen u ranijem postupku.

(4) Tu┼żilac mo┼że tra┼żiti obnovu postupka pod istim uslovima kao i stranka.

─îlan 232

Ako je rješenje po kome se tra┼żi obnova upravnog postupka bio predmet upravnog spora, obnova se mo┼że dozvoliti samo zbog onih ─Źinjenica koje je organ utvrdio u ranijem upravnom postupku, a ne i zbog ─Źinjenica koje je utvrdio sud u svom postupku.

─îlan 233

(1) Stranka mo┼że tra┼żiti obnovu postupka u roku od 30 dana, i to:

1. u slu─Źaju iz ─Źlana 230 ta─Źke 1 - od dana kad je stranka mogla iznijeti nove ─Źinjenice, odnosno upotrijebiti nove dokaze;

2. u slu─Źaju iz ─Źlana 230 ta─Źki 2 i 3 - od dana kad je stranka saznala za pravosna┼żnu presudu u kaznenom postupku, ili u postupku u privrednom prestupu, a ako se postupak ne mo┼że provesti, od dana kad je saznala za obustavu tog postupka ili za okolnosti zbog kojih nema mogu─çnosti za kazneno gonjenje, odnosno za gonjenje za privredni prestup;

3. u slu─Źaju iz ─Źlana 230 ta─Źke 5 - od dana kad je stranka mogla upotrijebiti novi akt (presudu, rješenje);

4. u slu─Źaju iz ─Źlana 230 ta─Źki 4, 6, 7 i 8 - od dana kad je stranka saznala za razlog obnove;

5. u slu─Źaju iz ─Źlana 230 ta─Źki 9 i 10 - od dana kad je rješenje dostavljeno stranci.

(2) Ako bi rok odre─Ĺen u stavu 1 ovog ─Źlana po─Źeo te─çi prije nego što je rješenje postalo kona─Źno u upravnom postupku, taj ─çe se rok ra─Źunati od dana kad rješenje postane kona─Źno, odnosno od dostavljanja kona─Źnog rješenja nadle┼żnog organa.

(3) Nakon proteka roka od pet godina od dostavljanja kona─Źnog rješenja stranci obnova se ne mo┼że tra┼żiti niti se mo┼że pokrenuti po slu┼żbenoj du┼żnosti.

(4) Izuzetno, i poslije roka od pet godina obnova se mo┼że tra┼żiti odnosno pokrenuti samo iz razloga navedenih u ─Źlanu 230 ta─Źkama 2, 3 i 5 ovog zakona.

─îlan 234

(1) Upravni postupak mo┼że se obnoviti iz razloga navedenih u ─Źlanu 230 ta─Źki 2 ovog zakona i ako se kazneni postupak ne mo┼że provesti, ili ako postoje okolnosti zbog kojih se postupak ne mo┼że pokrenuti.

(2) Prije donošenja zaklju─Źka o obnovi upravnog postupka iz razloga navedenih u ─Źlanu 230 ta─Źki 2 ovog zakona, slu┼żbeno lice ─çe od organa nadle┼żnog za slu┼żbeno gonjenje zatra┼żiti obavještenje o tome da li je kazneni postupak obustavljen, odnosno da li postoje okolnosti zbog kojih se postupak ne mo┼że pokrenuti. Slu┼żbeno lice ne mora tra┼żiti takvo obavještenje ako je nastupila zastarjelost kaznenog gonjenja ili ako je nastupila smrt lica na ─Źiju se kaznenu odgovornost ukazuje u zahtjevu za obnovu upravnog postupka, odnosno ako okolnosti zbog kojih se postupak ne mo┼że pokrenuti samo slu┼żbeno lice mo┼że sa sigurnoš─çu utvrditi.

─îlan 235

Stranka je du┼żna u prijedlogu za obnovu postupka u─Źiniti vjerovatnim okolnosti na kojim temelji prijedlog, kao i okolnost da je prijedlog stavljen u zakonskom roku.

2. Rješavanje u obnovi postupka

─îlan 236

(1) Prijedlog za obnovu postupka stranka predaje ili šalje organu koji je o predmetu rješavao u prvom stepenu ili Apelacionoj komisiji, ako je ono donijelo rješenje kojim je postupak okon─Źan.

(2) O prijedlogu za obnovu postupka rješava onaj organ koji je donio rješenje kojim je postupak okon─Źan.

(3) Kad se obnova tra┼żi po rješenju koje je donijela Apelaciona komisija, prvostepeni organ koji primi prijedlog za obnovu priklju─Źit ─çe spise predmeta prijedlogu i poslat ─çe Apelacionoj komisiji odmah, a najkasnije u roku od tri dana od dana prijema prijedloga.

─îlan 237

(1) Kad organ koji je nadle┼żan za rješavanje o prijedlogu za obnovu primi prijedlog, du┼żan je da ispita da li je prijedlog pravovremen i izjavljen od ovlaštenog lica i da li je okolnost na kojoj se prijedlog temelji u─Źinjena vjerovatnom.

(2) Ako prijedlog za obnovu postupka nije pravovremen ili ako je izjavljen od strane neovlaštenog lica, nadle┼żni organ je du┼żan prijedlog odbaciti zaklju─Źkom.

(3) Ako su dokazi koji se iznose kao razlog za obnovu postupka takvi da ne bi mogli dovesti do druga─Źijeg rješenja, nadle┼żni organ je du┼żan prijedlog odbiti rješenjem.

─îlan 238

(1) Ako nadle┼żni organ ne odbaci niti odbije prijedlog za obnovu na osnovu ─Źlana 237 ovog zakona, donijet ─çe zaklju─Źak da se obnova postupka dozvoljava i odredit ─çe u kome ─çe se obimu postupak obnoviti. Ako se obnova postupka pokre─çe po slu┼żbenoj du┼żnosti, nadle┼żni organ donijet ─çe zaklju─Źak kojim se obnova dozvoljava, ako prethodno utvrdi da su za obnovu ispunjeni zakonski uslovi. Ranije radnje u postupku na koje ne utje─Źu razlozi obnove ne─çe se ponavljati.

(2) Kad je prema okolnostima slu─Źaja mogu─çe, a u interesu je ubrzanja postupka, nadle┼żni organ mo┼że, ─Źim utvrdi postojanje uslova za obnovu, pre─çi na one radnje postupka koje se imaju obnoviti ne donose─çi poseban zaklju─Źak kojim se obnova dozvoljava.

(3) Kad o prijedlogu za obnovu odlu─Źuje Apelaciona komisija, ona ─çe samo izvršiti potrebne radnje u obnovljenom postupku, a izuzetno, ako utvrdi da ─çe te radnje br┼że i ekonomi─Źnije izvršiti prvostepeni organ, nalo┼żit ─çe mu da to u─Źini i da mu materijal o tome dostavi u odre─Ĺenom roku, koji ne mo┼że biti du┼żi od osam dana. Prvostepeni organ je obavezan postupiti po nalogu Apelacione komisije.

─îlan 239

Na osnovu podataka pribavljenih u prijašnjem i u obnovljenom upravnom postupku, nadle┼żni organ donosi rješenje o stvari koja je bila predmet obnove postupka i njime mo┼że prijašnje rješenje koje je bilo predmet obnove ostaviti na snazi ili ga zamijeniti novim rješenjem. U ovom drugom slu─Źaju, a s obzirom na sve okolnosti pojedinog slu─Źaja, organ mo┼że prijašnje rješenje poništiti ili ukinuti.

─îlan 240

(1) Protiv zaklju─Źka donesenog o prijedlogu za obnovu postupka, kao i protiv rješenja donesenog u obnovljenom postupku, mo┼że se izjaviti ┼żalba samo kad je taj zaklju─Źak, odnosno rješenje donio prvostepeni organ.

(2) Ako je zaklju─Źak ili rješenje u obnovi postupka donijela Apelaciona komisija, protiv tog zaklju─Źka, odnosno rješenja mo┼że se neposredno pokrenuti upravni spor kod Osnovnog suda.

─îlan 241

(1) Prijedlog za obnovu postupka, po pravilu, ne odga─Ĺa izvršenje rješenja po kome se obnova tra┼żi, ali organ koji je nadle┼żan za odlu─Źivanje o prijedlogu za obnovu postupka, ako smatra da ─çe prijedlog za obnovu biti uva┼żen, mo┼że po slu┼żbenoj du┼żnosti ili na zahtjev stranke riješiti da se odgodi izvršenje dok se ne odlu─Źi o pitanju obnove postupka.

(2) Zaklju─Źak kojim se dopušta obnova postupka odga─Ĺa izvršenje rješenja protiv koga je obnova dozvoljena.

XVI. NARO─îITI SLU─îAJEVI PONIŠTENJA, UKIDANJA I MIJENJANJA RJEŠENJA

1. Mijenjanje i poništenje rješenja u vezi s upravnim sporom

─îlan 242

(1) Organ protiv ─Źijeg je rješenja pravovremeno pokrenut upravni spor mo┼że do okon─Źanja spora, ako uva┼żava sve zahtjeve tu┼żbe, poništiti ili izmijeniti takvo rješenje, iz onih razloga iz kojih bi sud mogao poništiti takvo rješenje, ako se time ne vrije─Ĺa pravo stranke u upravnom postupku ili tre─çe lice.

(2) Rješenje o poništenju ili izmjeni rješenja u skladu s odredbama stava 1 ovog ─Źlana, organ donosi po slu┼żbenoj du┼żnosti u momentu kad iz tu┼żbe koju mu je sud dostavio na odgovor i uvidom u cijeli spis utvrdi da je tu┼żba osnovana.

(3) Rješenje doneseno po odredbi 2 ovog ─Źlana dostavlja se stranci i sudu. Rješenje se donosi u roku koji je sud odredio za davanje odgovora na tu┼żbu, odnosno prije nego se okon─Źa upravni spor.

2. Poništenje i ukidanje rješenja po pravu nadzora

─îlan 243

(1) Rješenje koje je kona─Źno u upravnom postupku, Apelaciona komisija ─çe poništiti po pravu nadzora:

1. ako je rješenje donio nenadle┼żni organ uprave, odnosno pravni subjekt koji ima javna ovlaštenja ili nenadle┼żno slu┼żbeno lice organa uprave, odnosno pravnog subjekta koji ima javna ovlaštenja;

2. ako je o istoj stvari ranije doneseno pravosna┼żno rješenje kojim je ta upravna stvar druga─Źije riješena;

3. ako je rješenje donio organ bez saglasnosti, potvrde, odobrenja ili mišljenja drugog organa a ovo je potrebno po zakonu ili drugom propisu utemeljenom na zakonu;

4. ako je rješenje doneseno kao posljedica prisile, ucjene, pritiska ili druge nedopuštene radnje.

5. Ako ga je donio mjesno nenadle┼żan organ.

(2) Rješenje koje je kona─Źno u upravnom postupku mo┼że se ukinuti po pravu nadzora ako je njime o─Źigledno povrije─Ĺen materijalni zakon. U stvarima u kojima sudjeluju dvije ili više stranaka sa suprotnim interesima, rješenje se mo┼że ukinuti samo po pristanku zainteresiranih stranaka.

(3) U slu─Źaju postojanja razloga za ukidanje rješenja pod uslovima iz stava 2 ovog ─Źlana, Apelaciona komisija je du┼żna, prije donošenja odluke o ukidanju rješenja, uzeti u obzir mišljenje i tuma─Źenje materijalnog zakona organa uprave ─Źije se rješenje ukida kao i navode stranke ako se ukidanjem rješenja ta stranka stavlja u nepovoljan polo┼żaj ili za nju mo┼że nastupiti šteta. Apelaciona komisija je du┼żna pru┼żiti detaljno obrazlo┼żenje svoje odluke i kada zaklju─Źi da ne postoje razlozi za ukidanje rješenja iz stava 2 ovog ─Źlana.

─îlan 244

(1) Apelaciona komisija mo┼że poništiti ili ukinuti rješenje po pravu nadzora.

(2) Apelaciona komisija donosi rješenje o poništenju rješenja po slu┼żbenoj du┼żnosti, na zahtjev stranke ili ombudsmena Bosne i Hercegovine, a rješenje o ukidanju po slu┼żbenoj du┼żnosti ili na zahtjev ombudsmena.

(3) Rješenje o poništenju na osnovu ta─Źaka 1, 2 i 3, stava 1 ─Źlana 243 ovog zakona mo┼że se donijeti u roku od pet godina, a na osnovu ta─Źke 5 stava 1 tog ─Źlana - u roku od jedne godine od dana kad je rješenje postalo kona─Źno u upravnom postupku.

(4) Rješenje o poništenju rješenja na osnovu ─Źlana 243 stava 1 ta─Źke 4 ovog zakona mo┼że se donijeti bez obzira na rokove utvr─Ĺene u stavu 3 ovog ─Źlana.

(5) Rješenje o ukidanju na osnovu stava 2 ─Źlana 243 ovog zakona mo┼że se donijeti u roku od jedne godine od dana kad je rješenje postalo kona─Źno u upravnom postupku.

(6) Protiv rješenja donesenog na osnovu ─Źlana 243 ovog zakona nije dopuštena ┼żalba. Protiv rješenja donesenog na osnovu ─Źlana 243 ovog zakona mo┼że se neposredno pokrenuti upravni spor kod Osnovnog suda.

3. Ukidanje i mijenjanje pravosna┼żnog rješenja uz pristanak ili na zahtjev stranke

─îlan 245

(1) Ako je pravosna┼żnim rješenjem stranka stekla neko pravo, a organ koji je donio to rješenje smatra da je u tom rješenju nepravilno primijenjen materijalni zakon, mo┼że rješenje ukinuti ili izmijeniti radi njegovog uskla─Ĺivanja sa zakonom samo ako stranka koja je na osnovu tog rješenja stekla pravo na to, pristane i ako se time ne vrije─Ĺa pravo tre─çeg lica. Pristanak stranke je obavezan i za izmjenu na štetu stranke pravosna┼żnog rješenja kojim je stranci odre─Ĺena obaveza.

(2) Pod uslovima iz stava 1 ovog ─Źlana, a na zahtjev stranke, mo┼że se ukinuti ili izmijeniti i pravosna┼żno rješenje koje je nepovoljno po stranku. Ako organ utvrdi da nema potrebe da se rješenje ukine ili izmijeni, du┼żan je da o tome obavijesti stranku.

(3) Izmjena rješenja na osnovu ovog ─Źlana djeluje samo ubudu─çe.

(4) Rješenje na osnovu stavova 1 i 2 ovog ─Źlana donosi prvostepeni organ koji je donio rješenje, a Apelaciona komisija samo kad je svojim rješenjem odlu─Źila o stvari. Ako je taj organ ukinut ili je prestao biti nadle┼żan u stvari o kakvoj je rije─Ź, rješenje donosi organ koji je za tu stvar nadle┼żan u vrijeme donošenja rješenja.

(5) ┼Żalba protiv novog rješenja donesenog na osnovu ovog ─Źlana dopuštena je samo ako je to rješenje donio prvostepeni organ. Ako je rješenje donijela Apelaciona komisija, odnosno ako je rješenje prvostepenog organa kona─Źno, protiv tog rješenja mo┼że se pokrenuti upravni spor.

4. Vanredno ukidanje rješenja

─îlan 246

(1) Izvršno rješenje mo┼że se ukinuti ako je to potrebno radi otklanjanja teške i neposredne opasnosti po ┼żivot i zdravlje ljudi, javnu sigurnost, javni mir i poredak ili javni moral, ili radi otklanjanja poreme─çaja u privredi, ako se to ne bi uspješno moglo otkloniti drugim sredstvima kojima bi se manje diralo u ste─Źena prava. Rješenje se mo┼że ukinuti i samo djelimi─Źno, u obimu koliko je neophodno da se opasnost otkloni ili zaštite navedeni javni interesi.

(2) Ako je rješenje donio prvostepeni organ, to rješenje mo┼że u smislu stava 1 ovog ─Źlana, ukinuti taj organ, a mo┼że ga ukinuti Apelaciona komisija.

(3) Protiv rješenja kojim se izvršeno rješenje ukida dopuštena je ┼żalba samo kad je to rješenje donio prvostepeni organ. U suprotnom, protiv takvog rješenja mo┼że se neposredno pokrenuti upravni spor kod Osnovnog suda.

(4) Stranka koja usljed ukidanja rješenja trpi štetu ima pravo na naknadu samo stvarne štete. Za rješavanje o zahtjevu za naknadu štete nadle┼żan je Osnovni sud. Osnovni sud rješava o visini naknade štete po op─çim pravilima o naknadi štete uzimaju─çi u obzir sve okolnosti slu─Źaja.

5. Oglašavanje rješenja ništavim

─îlan 247

Ništavim se oglašava rješenje:

- koje je u upravnom postupku doneseno u stvari iz sudske nadle┼żnosti ili u stvari o kojoj se uop─çe ne mo┼że rješavati u upravnom postupku;

- koje bi svojim izvršenjem moglo prouzrokovati neko djelo ka┼żnjivo po kaznenom zakonu;

- ─Źije izvršenje uop─çe nije mogu─çe;

- na koje stranka nije naknadno izri─Źito ili prešutno pristala;

- koje sadr┼żi nepravilnosti koje je po nekoj izri─Źitoj zakonskoj odredbi predvi─Ĺena kao razlog ništavosti.

─îlan 248

(1) Rješenje se mo┼że u svako doba oglasiti ništavim po slu┼żbenoj du┼żnosti ili po prijedlogu stranke ili ombudsmena Bosne i Hercegovine.

(2) Rješenje se mo┼że oglasiti ništavim u cijelosti ili djelimi─Źno.

(3) Rješenje oglašava ništavim organ koji ga je donio ili Apelaciona komisija.

(4) Protiv rješenja kojim se neko rješenje oglašava ništavim ili se odbija prijedlog stranke ili ombudsmena za oglašavanje rješenja ništavim dopuštena je ┼żalba. Ako nema organa koji rješava o ┼żalbi, protiv takvog rješenja mo┼że se neposredno pokrenuti upravni spor kod suda.

6. Pravne posljedica poništavanja i ukidanja

─îlan 249

(1) Poništavanjem rješenja i oglašavanjem rješenja ništavim, poništavaju se i pravne posljedice koje je takvo rješenje proizvelo.

(2) Ukidanjem rješenja ne poništavaju se pravne posljedice koje je rješenje ve─ç proizvelo do dana ukidanja, ali se onemogu─çava daljnje proizvo─Ĺenje pravnih posljedica ukinutog rješenja.

(3) Organ koji sazna za rješenje kojim je povrije─Ĺen zakon, a povreda mo┼że biti razlog za obnovu postupka, odnosno za poništenje, ukidanje ili mijenjanje rješenja, du┼żan je bez odga─Ĺanja da o tome obavijesti organ nadle┼żan za pokretanje postupka i donošenja rješenja.

─îETVRTI DIO

 

XVII. IZVRŠENJE RJEŠENJA I ZAKLJU─îAKA

1. Op─çe odredbe

─îlan 250

(1) Rješenje doneseno u upravnom postupku izvršava se pošto postane izvršno.

(2) Prvostepeno rješenje postaje izvršno:

1. istekom roka za ┼żalbu, ako ┼żalba nije izjavljena;

2. dostavom stranci, ako ┼żalba nije dopuštena;

3. dostavom stranci, ako ┼żalba ne odga─Ĺa izvršenje;

4. dostavom stranci rješenja kojim se ┼żalba odbacuje ili odbija;

5. danom odricanja prava na ┼żalbu.

(3) Drugostepeno rješenje kojim je izmijenjeno prvostepeno rješenje postaje izvršno kad se dostavi stranci.

(4) Ako je u rješenju odre─Ĺeno da se radnja koja je predmet izvršenja mo┼że izvršiti u ostavljenom roku, rješenje postaje izvršno istekom tog roka. Ako rješenjem nije odre─Ĺen rok za izvršenje radnje, rješenje postaje izvršno u roku od 15 dana od dana donošenja rješenja. Rješenjem ostavljeni rok za izvršenje rješenja, odnosno propisani rok od 15 dana za izvršenje po─Źinje da te─Źe od dana kad rješenje, u smislu stavova 2 i 3 ovog ─Źlana postane izvršno.

(5) Izvršenje se mo┼że provesti i na osnovu zaklju─Źenog poravnanja, ali samo protiv lica koje je u─Źestvovalo u zaklju─Źivanju poravnanja.

(6) Ako se rješenje odnosi na dvije ili više stranaka koje u postupku u─Źestvuju sa istovjetnim zahtjevima, ┼żalba koju podnese bilo koja od tih stranaka spre─Źava izvršnost rješenja.

(7) Nakon isteka roka od pet godina od dana kad je rješenje postalo izvršno ne mo┼że se tra┼żiti njegovo izvršenje.

─îlan 251

(1) Zaklju─Źak donesen u upravnom postupku izvršava se pošto postane izvršan.

(2) Zaklju─Źak protiv koga se ne mo┼że izjaviti posebna ┼żalba, kao i onaj zaklju─Źak protiv koga se ne mo┼że izjaviti posebna ┼żalba koja ne odga─Ĺa izvršenje zaklju─Źka, postaje izvršan priop─çenjem, odnosno dostavom stranci.

(3) Kad je zakonom ili samim zaklju─Źkom odre─Ĺeno da ┼żalba odga─Ĺa izvršenje zaklju─Źka, zaklju─Źak postaje izvršan istekom roka za ┼żalbu, ako ┼żalba nije izjavljena, a ako je izjavljena -dostavljanjem stranci rješenja kojim se ┼żalba odbacuje ili odbija.

(4) U ostalim slu─Źajevima zaklju─Źak postaje izvršan pod uslovima propisanim za izvršnost rješenja u ─Źlanu 250 stavovima 3, 4 i 6 ovog zakona.

(5) Odredbe ovog zakona o izvršenju rješenja va┼że i za izvršenje zaklju─Źka.

─îlan 252

Izvršenje rješenja donesenog u upravnom postupku provodi se radi ostvarivanja nov─Źanih potra┼żivanja ili nenov─Źanih obaveza.

─îlan 253

(1) Kad postoji mogu─çnost da se izvršenje provede na više na─Źina i primjenom raznih sredstava, izvršenje ─çe se provesti na onaj na─Źin i primjenom onog sredstva koje dovodi do cilja a koje je po izvršenika najbli┼że.

(2) Nedjeljom i u dane praznika kada se ne radi, kao i no─çu, radnje izvršenja mogu se provoditi samo izuzetno i to ako postoji opasnost od nastanka znatne štete i ako je organ koji provodi izvršenje izdao za to pismeni nalog.

─îlan 254

(1) Izvršenje se provodi protiv lica koje je obavezno da ispuni obavezu (izvršenik), odnosno njegovih nasljednika ili pravnih sljednika.

(2) Izvršenje se provodi po slu┼żbenoj du┼żnosti ili na prijedlog stranke.

(3) Po slu┼żbenoj du┼żnosti izvršenje se provodi kad to nala┼że javni interes. Izvršenje koje je u interesu stranke provodi se na prijedlog stranke (tra┼żilac izvršenja).

─îlan 255

(1) Izvršenje rješenja provodi se administrativnim putem (administrativno izvršenje), a u slu─Źajevima predvi─Ĺenim ovim zakonom - sudskim putem (sudsko izvršenje).

(2) Administrativno izvršenje provode Odjeljenja po odredbama ovog, odnosno posebnog zakona, a sudsko izvršenje - Osnovni sud po propisima koji va┼że za sudsko izvršenje.

─îlan 256

(1) Izvršenje radi ispunjenja nenov─Źanih obaveza izvršenika provodi se administrativnim putem.

(2) Izvršenje radi ispunjenja nov─Źanih potra┼żivanja provodi se sudskim putem. Izuzetno, izvršenje radi ispunjenja nov─Źanih potra┼żivanja iz primanja na osnovu radnog odnosa mo┼że se provesti administrativnim putem po pristanku izvršenika.

─îlan 257

(1) Administrativno rješenje provodi Odjeljenje koje je o stvari rješavalo u prvom stepenu, ako posebnim propisom nije za to odre─Ĺen drugi organ.

(2) Ako je propisano da administrativno izvršenje ne mo┼że provoditi Odjeljenje koje je o stvari rješavalo u prvom stepenu, a posebnim propisima nije odre─Ĺen organ koji je za to ovlašten, izvršenje provodi Odjeljenje za stru─Źno administracijske poslove.

(3) Administrativno izvršenje rješenja koja donose institucije koje imaju javne ovlasti, koje nisu zakonom ovlaštene da same izvršavaju svoja rješenja, dozvoljava i provodi Odjeljenje za stru─Źno administracijske poslove.

(4) Policija Distrikta je du┼żna da organu nadle┼żnom za provo─Ĺenje izvršenja, na njegov zahtjev, pru┼żi pomo─ç u provo─Ĺenju izvršenja.

─îlan 258

(1) Da bi se moglo pristupiti izvršenju rješenja, potrebno je da organ nadle┼żan za provo─Ĺenje administrativnog rješenja donese po slu┼żbenoj du┼żnosti ili na zahtjev stranke, zaklju─Źak o dozvoli izvršenja. Zaklju─Źkom se utvr─Ĺuje da je rješenje koje se ima izvršiti postalo izvršno i odre─Ĺuje na─Źin izvršenja. Protiv ovog zaklju─Źka dopuštena je ┼żalba Apelacionoj komisiji.

(2) Zaklju─Źak o dozvoli izvršenja rješenja koje je doneseno u upravnoj stvari po slu┼żbenoj du┼żnosti, organ nadle┼żan za provo─Ĺenje administrativnog izvršenja du┼żan je da donese bez odga─Ĺanja kad je takvo rješenje postalo izvršno, a najkasnije u roku od 30 dana od dana kad je rješenje postalo izvršno, ako posebnim propisima nije druga─Źije odre─Ĺeno, s tim da se taj rok mo┼że produ┼żiti još 30 dana.

(3) Kad administrativno rješenje ne provodi organ koji je rješavao u prvom stepenu, ve─ç drugi organ odre─Ĺen posebnim propisom, tra┼żilac izvršenja podnosi prijedlog za izvršenje tom organu ili instituciji koja ima javne ovlasti, ako je ta institucija donijela rješenje koje se ima izvršiti. Ako je rješenje postalo izvršno, ovaj organ odnosno institucija stavlja na rješenje potvrdu da je postalo izvršno (potvrda izvršnosti) i dostavlja ga radi izvršenja organu nadle┼żnom za izvršenje, s tim što obavezno istovremeno mora predlo┼żiti i na─Źin izvršenja.

(4) Kad se po slu┼żbenoj du┼żnosti ima provesti izvršenje rješenja organa, odnosno institucije koji imaju javne ovlasti, a nisu ovlašteni za provo─Ĺenje izvršenja, oni se radi izvršenja obra─çaju organu nadle┼żnom za izvršenje na na─Źin propisan u stavu 3 ovog ─Źlana.

─îlan 259

(1) Administrativno izvršenje koje provodi organ, koji je o stvari rješavao u prvom stepenu, provodi se na osnovu rješenja koje je postalo izvršno i zaklju─Źka o dozvoli izvršenja.

(2) Administrativno rješenje koje provodi neki drugi organ provodi se na osnovu rješenja na kom je stavljena potvrda izvršnosti i donesen zaklju─Źak o dozvoli izvršenja.

─îlan 260

(1) U postupku administrativnog izvršenja mo┼że se izjaviti ┼żalba koja se odnosi samo na izvršenje, a njome se ne mo┼że pobijati pravilnost rješenja koje se izvršava.

(2) ┼Żalba se izjavljuje Apelacionoj komisiji. ┼Żalba ne odga─Ĺa zapo─Źeto izvršenje. U pogledu roka za ┼żalbu i organa nadle┼żnog za rješavanje o ┼żalbi primjenjuju se odredbe ─Źlanova 211 i 212 ovog zakona.

─îlan 261

(1) Organ nadle┼żan za administrativno izvršenje obavezan je po slu┼żbenoj du┼żnosti obustaviti zapo─Źeto izvršenje i provedene radnje poništiti, ako se utvrdi da je obaveza izvršena, da izvršenje nije bilo uop─çe dopušteno, da je bilo provedeno prema licu koje nije u obavezi, ili ako tra┼żilac izvršenja odustane od svog zahtjeva, odnosno ako je izvršno rješenje poništeno ili ukinuto.

(2) Administrativno izvršenje ─çe se odgoditi ako se utvrdi da je u pogledu izvršenja obaveze dozvoljen po─Źek, ili je umjesto privremenog rješenja koje se izvršava doneseno rješenje o glavnoj stvari koje se razlikuje od privremenog rješenja. Odga─Ĺanje izvršenja odobrava organ koji je donio zaklju─Źak o dozvoli izvršenja.

─îlan 262

(1) Nov─Źane kazne izre─Źene po ovom zakonu izvršavaju organi nadle┼żni za izvršenje nov─Źanih kazni izre─Źenih za prekršaje.

(2) Nov─Źana kazna napla─çuje se u korist bud┼żeta Distrikta.

─îlan 263

(1) Kad se ima provesti sudsko izvršenje rješenja donesenog u upravnom postupku, organ ─Źije se rješenje ima izvršiti stavlja na rješenje potvrdu o izvršnosti i dostavlja ga radi izvršenja.

(2) Rješenje doneseno u upravnom postupku koje sadr┼żi potvrdu o izvršnosti jeste osnov za sudsko izvršenje. To izvršenje provodi se po propisima koji va┼że za sudsko izvršenje.

(3) Neosnovanu potvrdu izvršnosti ukinut ─çe rješenjem organ koji je potvrdu stavio i to rješenje odmah dostaviti Osnovnom sudu.

2. Izvršenje nenov─Źanih obaveza

─îlan 264

Izvršenje radi ostvarenja nenov─Źanih obaveza izvršenika provodi se preko drugih lica ili prinudom.

a) Izvršenje preko drugih lica

─îlan 265

(1) Ako se izvršenikova obaveza sastoji u izvršenju radnje koju mo┼że izvršiti i drugo lice, a izvršenik je ne izvrši uop─çe ili je ne izvrši u cijelosti, ova radnja ─çe se izvršiti preko drugog lica, na trošak izvršenika. Izvršenik mora biti na to prethodno pismeno opomenut.

(2) U takvom slu─Źaju organ koji provodi izvršenje mo┼że zaklju─Źkom nalo┼żiti izvršeniku da unaprijed polo┼żi iznos koji je potreban za podmirenje troškova izvršenja a da se obra─Źun naknadno izvrši. Zaklju─Źak o polaganju ovog iznosa je izvršan.

b) Izvršenje prisilom

─îlan 266

(1) Ako je izvršenik du┼żan da nešto dopusti ili da trpi, pa postupa protivno toj obavezi, ili ako je predmet izvršenja izvršenikova radnja koju ne mo┼że umjesto njega da izvrši drugo lice, organ koji provodi izvršenje prisilit ─çe izvršenika na ispunjavanje obaveze izricanjem nov─Źanih kazni.

(2) Organ koji provodi izvršenje najprije ─çe zaprijetiti izvršeniku primjenom prisilnog sredstva ako svoju obavezu ne izvrši u ostavljenom roku. Ako izvršenik u toku tog roka preduzme neku radnju protivno svojoj obavezi, ili ako ostavljeni rok bezuspješno prote─Źe, zaprije─çeno prisilno sredstvo ─çe se odmah izvršiti, a ujedno ─çe se odrediti novi rok za izvršenje radnje i zaprijetiti novom, stro┼żijom prisilnom mjerom.

(3) Prisilna nov─Źana kazna koja se na osnovu stava 2 ovog ─Źlana izri─Źe prvi put ne mo┼że biti ve─ça od 100 KM. Svaka kasnija prisilna nov─Źana kazna mo┼że biti ponovo izre─Źena u istom iznosu.

(4) Napla─çena nov─Źana kazna se ne vra─ça.

─îlan 267

Ako se izvršenje nenov─Źane obaveze ne mo┼że uop─çe ili ne mo┼że pravovremeno provesti primjenom sredstava predvi─Ĺenih u ─Źlanovima 265 i 266 ovog zakona, izvršenje se prema prirodi obaveze, mo┼że provesti i neposrednom prisilom, ukoliko propisima nije druga─Źije odre─Ĺeno.

─îlan 268

(1) Kad je na osnovu rješenja provedeno izvršenje, a to rješenje se kasnije poništi ili izmijeni, izvršenik ima pravo da tra┼żi da mu se vrati ono što mu je oduzeto, odnosno da se vrati u stanje koje proizilazi iz novog rješenja.

(2) O tra┼żenju izvršenika iz stava 1 ovog ─Źlana rješava organ koji je donio zaklju─Źak o dozvoli izvršenja.

3. Izvršenje radi osiguranja i privremeni zaklju─Źak

a) Izvršenje radi osiguranja

─îlan 269

(1) Radi osiguranja izvršenja mo┼że se zaklju─Źkom dopustiti izvršenje rješenja i prije nego što je ono postalo izvršno, ako bi bez toga moglo biti osuje─çeno ili znatno ote┼żano izvršenje nakon što rješenje postane izvršno.

(2) Ako je rije─Ź o obavezama koje se prisilno izvršavaju samo na prijedlog stranke, predlaga─Ź mora opasnost od spre─Źavanja ili ote┼żavanja ispunjenja u─Źiniti vjerojatnim, a organ mo┼że izvršenje iz stava 1 ovog ─Źlana uslovljavati davanjem osiguranja prema ─Źlanu 202 stavu 2 ovog zakona.

(3) Protiv zaklju─Źka donesenog na prijedlog stranke za izvršenje radi osiguranja, kao i protiv zaklju─Źka donesenog po slu┼żbenoj du┼żnosti, dopuštena je posebna ┼żalba. ┼Żalba protiv zaklju─Źka kojim je odre─Ĺeno izvršenje radi osiguranja ne odga─Ĺa provo─Ĺenje izvršenja.

─îlan 270

(1) Izvršenje radi osiguranja mo┼że se provoditi administrativnim ili sudskim putem.

(2) Kad se izvršenje radi osiguranja provodi sudskim putem, sud postupa po propisima koji va┼że za sudsko izvršenje.

─îlan 271

Izvršenje privremenog rješenja mo┼że se provoditi samo u onom obimu i u onim slu─Źajevima ukoliko je dopušteno izvršenje radi osiguranja.

─îlan 272

(1) Ako postoji ili je bar u─Źinjena vjerojatnom obaveza stranke, a postoji opasnost da ─çe obavezana stranka raspolaganjem imovine, dogovorom s tre─çim licima ili na drugi na─Źin, osujetiti ili znatno ote┼żati izvršenje te obaveze, organ nadle┼żan za donošenje rješenja o obavezi stranke mo┼że, prije donošenja rješenja o toj obvezi, donijeti privremeni zaklju─Źak radi osiguranja izvršenja obaveze. Pri donošenju privremenog zaklju─Źka nadle┼żni organ du┼żan je voditi ra─Źuna o odredbi ─Źlana 237 ovog zakona i prilo┼żiti rješenje uz zaklju─Źak.

(2) Donošenje privremenog zaklju─Źka mo┼że se uslovljavati davanjem osiguranja predvi─Ĺenog u ─Źlanu 189 stavu 2 ovog zakona.

(3) Glede privremenog zaklju─Źka donesenog na osnovu stava 1 ovog ─Źlana, primjenjivat ─çe se odredbe ─Źlana 269 stava 3 i ─Źlana 270 ovog zakona.

─îlan 273

(1) Ako je pravosna┼żnim rješenjem utvr─Ĺeno da pravno ne postoji obaveza stranke za ─Źije je osiguranje bio donesen privremeni zaklju─Źak, ili je na drugi na─Źin utvr─Ĺeno da je zahtjev za donošenje privremenog zaklju─Źka bio neopravdan, predlaga─Ź u ─Źiju je korist privremeni zaklju─Źak donesen naknadit ─çe protivnoj stranci štetu koja joj je uzrokovana donesenim zaklju─Źkom.

(2) O naknadi štete iz stava 1 ovog ─Źlana rješava organ koji je donio privremeni zaklju─Źak.

(3) Ako je u slu─Źaju iz stava 1 ovog ─Źlana o─Źito da je privremeni zaklju─Źak bio isposlovan iz obijesti, predlaga─Ź ─çe se kazniti nov─Źanom kaznom do 100 KM. Protiv zaklju─Źka o kazni dopuštena je posebna ┼żalba, koja odga─Ĺa izvršenje zaklju─Źka.

PETI DIO PROVO─ÉENJE ZAKONA I PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

XVIII. MJERE ZA PROVO─ÉENJE ZAKONA

─îlan 274

(1) Institucije koje imaju javne ovlasti ne mogu u upravnom postupku koji one vode same primjenjivati prisilne mjere privo─Ĺenja ili dovo─Ĺenja predvi─Ĺene u ─Źlanu 59 ta─Źkama 3 i 4, ─Źlanu 154 ta─Źki 3 i ─Źlanu 166 ta─Źkama 1 i 2 ovog zakona.

(2) Ako se u toku postupka koji vodi institucija koja ima javne ovlasti utvrdi da se postupak ne mo┼że provesti uop─çe ili se ne mo┼że pravilno provesti, bez primjene prisilnih mjera predvi─Ĺenih u odredbama stava 1 ovog ─Źlana, ta institucija ─çe se obratiti Odjeljenju za stru─Źno administrativnu podršku. Na tra┼żenje institucije koja ima javne ovlasti, Odjelljenje za stru─Źno administracijske poslove je ovlašteno da primijeni predvi─Ĺenu prisilnu mjeru privo─Ĺenja, odnosno dovo─Ĺenja, ako se utvrdi da je to neophodno radi provo─Ĺenja postupka.

─îlan 275

(1) U organima uprave, kao i u institucijama koje imaju javne ovlasti ako zakonom nije druga─Źije odre─Ĺeno ovlaštenja za preduzimanje radnji u upravnom postupku i ovlaštenja za rješavanje u upravnim stvarima mogu se dati samo licu koje ima zakonom propisanu stru─Źnu spremu, radno iskustvo i polo┼żen stru─Źni ispit.

(2) Lica iz stava 1 ovog ─Źlana pola┼żu stru─Źni ispit prema propisima Distrikta koji se odnose na polaganje stru─Źnog ispita slu┼żbenika odjeljenja u sastavu Vlade.

─îlan 276

(1) Šefovi odjeljenja odgovorni su za pravilnu i dosljednu primjenu ovog zakona, a naro─Źito su odgovorni da se upravne stvari rješavaju u zakonom propisanim rokovima. U cilju pravilnog i efikasnog rješavanja stvari u upravnom postupku, ta odgovorna lica su obavezna preduzimati mjere da se kontinuirano osigurava i provodi stru─Źno usavršavanje slu┼żbenika i drugih lica koja rade na rješavanju upravnih stvari.

(2) Slu┼żbeno lice koje je ovlašteno za preduzimanje radnji u upravnom postupku, odnosno koje je ovlašteno za rješavanje u upravnim stvarima, du┼żno je da u roku od 3 dana od isteka roka za rješavanje iz ─Źlanova 203 i 228 ovog zakona obavijesti pismeno stranku o razlozima zbog kojih rješenje, odnosno zaklju─Źak nije donesen i o tome koje ─çe se radnje preduzeti radi donošenja rješenja, odnosno zaklju─Źka, i pou─Źiti stranku koja pravna sredstva mo┼że koristiti. To obavještenje se istovremeno mora dostaviti i odgovornim licima iz stava 1 ovog ─Źlana radi preduzimanja mjera da se rješenje, odnosno zaklju─Źak donese bez odlaganja.

(3) Slu┼żbeno lice iz stava 2 ovog ─Źlana koje je ovlašteno da vodi upravni postupak, odnosno da rješava upravne stvari, ─Źini te┼żu povredu radne du┼żnosti, ako je njenom krivicom došlo do neizvršenja odre─Ĺenih procesnih radnji u upravnom postupku, zbog kojih se rješenje, odnosno zaklju─Źak nije mogao donijeti u zakonskom roku.

(4) Nadle┼żna upravna inspekcija ima pravo da zahtijeva pokretanje postupka odgovornosti kod nadle┼żnog organa protiv šefa odjeljenja odnosno rukovodioca institucije koja ima javne ovlasti, koji propusti vršenje du┼żnosti iz stava 1 ovog ─Źlana, kao i protiv onog koji, protivno ─Źlanu 275 ovog zakona ovlasti slu┼żbeno lice za preduzimanje ili za rješavanje u upravnim stvarima koje ne ispunjava propisane uslove kao i disciplinski postupak protiv lica iz stava 3 ovog ─Źlana.

─îlan 277

(1) Gradona─Źelnik je obavezan jedanput godišnje podnijeti pismeni izvještaj Skupštini o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku svih slu┼żbi Distrikta.

(2) Izvještaj iz stava 1 ovog ─Źlana sadr┼żi naro─Źito sljede─çe podatke: broj podnesenih zahtjeva od stranaka, broj pokrenutih upravnih postupaka po slu┼żbenoj du┼żnosti, na─Źin i rokove rješavanja upravnih stvari u prvostepenom i drugostepenom upravnom postupku, broj poništenih odnosno ukinutih upravnih akata, broj odba─Źenih zahtjeva, odnosno obustavljenih upravnih postupaka, broj i vrste primijenjenih prisilnih mjera, odnosno izre─Źenih nov─Źanih kazni, i broj neriješenih upravnih predmeta.

─îlan 278

(1) Na─Źin iskazivanja podataka iz ta─Źke 1 ─Źlana 277 propisuje gradona─Źelnik na osnovu prijedloga šefa Odjeljenja za stru─Źno administracijske poslove.

(2) Ako je potrebno šef Odjeljenja za stru─Źno administracijsku podršku propisuje obrasce za pozive, dostavnice, nare─Ĺenja za privo─Ĺenje, zapisnike, zapisnike u vidu knjiga, rješenja iz ─Źlana 194 stava 1 i ─Źlana 198 i uvjerenja iz ─Źlana 105 stava 1 ovog zakona, kao i za druge akte u upravnom postupku za potrebe upravnih organa Distrikta i institucija Distrikta koje imaju javne ovlasti.

─îlan 279

(1) Na tra┼żenje gra─Ĺana, organa uprave, institucija koje imaju javne ovlasti kao i drugih organa i institucija, Odjeljenje za stru─Źno administracijske poslove du┼żno je davati objašnjenja o primjeni odredaba ovog zakona.

(2) Objašnjenja o primjeni odredaba ovog zakona mo┼że davati Odjeljenje za stru─Źno administracijske poslove i po slu┼żbenoj du┼żnosti, radi osiguranja jedinstvene primjene ovog zakona.

XIX. NADZOR NAD PROVO─ÉENJEM OVOG ZAKONA

─îlan 280

(1) Nadzor nad provo─Ĺenjem ovog zakona vrši upravna inspekcija.

(2) Organi, slu┼żbe i institucije du┼żni su omogu─çiti ostvarivanje uvida u upravno rješavanje i postupati po nalozima upravne inspekcije koja vrši nadzor i na tra┼żenje te inspekcije dostavljati potrebne podatke, spise i obavještenja o pitanjima koja se odnose na upravne stvari koje se rješavaju u upravnom postupku.

XX. KAZNENE ODREDBE

─îlan 281

(1) Nov─Źanom kaznom od 5.000 do 25.000 KM kaznit ─çe se za prekršaj institucija koja ima javne ovlasti:

1) ako za rješavanje u upravnim stvarima, odnosno za preduzimanje radnji u postupku odredi licu koja ne ispunjava propisane uslove (─Źlan 26 stav 2 u vezi s ─Źlanom 275 stavom 1),

2) ako odbije da primi pismeni podnesak stranke ili usmeno saop─çenje u zapisnik, odnosno ne izda potvrdu o prijemu podneska (─Źlan 52 stavovi 1, 2 i 3),

3) ako izvrši pozivanje no─çu suprotno odredbi ─Źlana 58 stava 3),

4) ako se pozvano lice prinudno privede, a u pozivu nije bila nazna─Źena primjena te mjere (─Źlan 59 stav 3),

5) ako se po slu┼żbenoj du┼żnosti ne pribavljaju podaci o ─Źinjenicama o kojima se vodi slu┼żbena evidencija ili ako se od stranke tra┼żi da pribavi i podnese dokaze koje je du┼żan pribaviti organ koji vodi postupak ili ako se od stranke tra┼żi da podnese uvjerenja koja organi nisu du┼żni izdavati (─Źlan 121 stav 3 i ─Źlan 122 stav 2),

6) ako nije data mogu─çnost stranci da se izjasni o ─Źinjenicama i okolnostima na kojima se zasniva rješenje, odnosno da u─Źestvuje u izvo─Ĺenju dokaza ili je doneseno rješenje prije nego što se stranci pru┼żi mogu─çnost da se izjasni o ─Źinjenicama i okolnostima (─Źlan 128 stav 3),

7) ako na zahtjev stranke ne─çe da izda uvjerenje ili drugu ispravu o ─Źinjenicama o kojima vodi slu┼żbenu evidenciju ili ako uvjerenje ili drugu ispravu ne izda u propisanom roku ili ne donese rješenje o odbijanju zahtjeva za izdavanje uvjerenja (─Źlan 156 stavovi 1, 2, 5 i 6),

8) ako ne postupi po zahtjevu nadle┼żnog organa u vezi sa davanjem isprave (─Źlan 153),

9) ako po zahtjevu stranke ne donese rješenje i ne dostavi ga stranci u propisanom roku (─Źlan 203),

10) ako ┼żalbu sa spisima ne dostavi drugostepenom organu u propisanom roku (─Źlan 219),

11) ako ne postupi po tra┼żenju drugostepenog organa ili ako u svemu ne postupi po drugostepenom rješenju ili ako rješenje ne donese u propisanom roku (─Źlan 223),

12) ako na zahtjev Apelacione komisije ne dostavi u roku tra┼żeno obavještenje ili ako po nalogu drugostepenog organa ne donese rješenje u propisanom roku, ili ako na zahtjev drugostepenog organa ne prikupi tra┼żene podatke i ne dostavi ih u propisanom roku (─Źlan 227),

13) ako ne donese rješenje po ┼żalbi u propisanom roku (─Źlan 228),

14) ako ne postupi po nalogu drugostepenog organa ili tra┼żeni materijal ne dostavi u roku (─Źlan 238 stav 3),

15) ako onemogu─çava uvid u upravno rješavanje ili ako ne postupi po nalozima nadle┼żnog organa, odnosno upravne inspekcije koja vrši nadzor ili ne─çe da dostavi potrebne podatke, spise i obavještenja na zahtjev organa odnosno upravne inspekcije (─Źlan 280 stav 4).

(2) Za prekršaj iz stava 1 ovog ─Źlana, kaznit ─çe se nov─Źanom kaznom od 300 do 1.200 KM i odgovorno lice u instituciji koje ima javne ovlasti, kao i odgovorno lice u Odjeljenju.

─îlan 282

(1) Nov─Źanom kaznom od 5.000 do 25000 KM kaznit ─çe se za prekršaj institucija koja ima javne ovlasti:

1) ako ne pru┼żi zatra┼żenu pravnu pomo─ç ili ako ne postupi u vezi sa molbom za pomo─ç u odre─Ĺenom roku (─Źlan 28 stavovi 1 i 2);

2) ako saslušanim licima ne pro─Źita zapisnik ili ako onemogu─çi da saslušana lica pregledaju zapisnik (─Źlan 63 stav 1);

3) ako stranci ili drugom licu onemogu─çi razgledanje spisa ili da prepišu potrebne spise;

4) ako se ne sprovodi obavezno li─Źno dostavljanje u slu─Źajevima predvi─Ĺenim u odredbi ─Źlana 70 stava 1 ovog zakona;

5) ako na zahtjev stranke ne─çe da izda uvjerenje, odnosno ne donese rješenje o odbijanju zahtjeva u propisanom roku (─Źlan 157 stavovi 1 i 3);

6) ako ispita kao svjedoka lice koje bi svojim iskazom povrijedilo du┼żnost ─Źuvanja slu┼żbene, dr┼żavne ili vojne tajne (─Źlan 160);

7) ako ne izda pismeno rješenje u propisanom roku (─Źlan 212);

8) ako izvrši prisilno privo─Ĺenje ili dovo─Ĺenje suprotno ─Źlanu 274 stavu 1 ovog zakona, odnosno ako u roku ne donese zaklju─Źak o primjeni prinudne mjere ili u roku ne odlu─Źi o prigovoru (─Źlan 274 stavovi 3 i 4);

9) ako ne preduzima mjere za kontinuirano stru─Źno osposobljavanje i usavršavanje slu┼żbenih lica koja su ovlaštena za rješavanje u upravnim stvarima odnosno za preduzimanje radnji u postupku ili ako ne osigurava rješavanje upravnih stvari u propisanim rokovima ili ako u propisanom roku ne obavijesti stranku o razlozima zbog kojih rješenje, odnosno zaklju─Źak nije donesen (─Źlan 276 stavovi 1 i 2).

(2) Za prekršaj iz stava 1 ovog ─Źlana kaznit ─çe se nov─Źanom kaznom u iznosu od 2.000 do 10.000 KM i odgovorna lica u instituciji koja ima javne ovlasti, kao i odgovorno lice u Odjeljenju.

─îlan 283

(1) Nov─Źanom kaznom od 4.000 do 20.000 KM kaznit ─çe se za prekršaj institucija koja ima javne ovlasti:

1) ako ne izuzme slu┼żbeno lice kada su ispunjeni uslovi za izuze─çe (─Źlanovi 29 i 30);

2) ako ne dozvoli stranci da se koristi stru─Źnim pomaga─Źem (─Źlan 49 stav 1);

3) ako se pozivanje lica radi prijema pismena vrši suprotno odredbi ─Źlana 67 stava 2 ovog zakona;

4) ako se pismeno ne dostavlja opunomo─çeniku za primanje pismena (─Źlan 75 stav 1);

5) ako ne pou─Źi svjedoka na koja pitanja mo┼że uskratiti svjedo─Źenje (─Źlan 163 stav 3 i ─Źlan 172 stav 1).

(2) Za prekršaj iz stava 1 ovog ─Źlana kaznit ─çe se nov─Źanom kaznom u iznosu od 1.000 do 5.000 KM i odgovorno lice u instituciji koje ima javne ovlasti, kao i odgovorna lica u Odjeljenju.

─îlan 284

(1) Odgovornim licem u Odjeljenju u smislu odredbe ─Źlana 281 stava 2, ─Źlana 282 stava 2 i ─Źlana 283 stava 2 ovog zakona, smatra se šef odjeljenja, kao i slu┼żbenik u tim odjeljenjima koji je ovlašten da preduzima radnje u administrativnom postupku, i/ili drugi slu┼żbenik koji je zadu┼żen da neposredno izvrši odre─Ĺeni posao, a nije izvršio taj posao ili je izvršio radnju protivno datoj obavezi.

(2) Odgovornom licu u instituciji koja ima javne ovlasti u smislu odredaba ─Źlana 281 stava 2, ─Źlana 282 stava 2 i ─Źlana 283 stava 2 ovog zakona, smatra se rukovodilac institucije i drugo lice.

XXI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

─îlan 285

Upravni predmeti koji ne budu riješeni do dana stupanja na snagu ovog zakona riješit ─çe se po odredbama ovog zakona.

─îlan 285a

Odredbe ovoga zakona koje se odnose na upotrebu i promet elektroni─Źkoga dokumenta i elektroni─Źkoga potpisa primjenjivat ─çe se nakon stupanja na snagu posebnoga propisa koji reguliše tu oblast.

─îlan 286

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje primjena Zakona o op─çem upravnom postupku i drugih propisa o upravnom postupku koji se primjenjuju na teritoriji Distrikta do dana stupanja na snagu ovog zakona.

 

Samostalni ─Źlan Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o upravnom postupku Br─Źko distrikta Bosne i Hercegovine

("Sl. glasnik Br─Źko distrikta BiH", br. 21/2018)

─îlan 16

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u Slu┼żbenom glasniku Br─Źko distrikta Bosne i Hercegovine.

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 856 recenzija