Advokatska kancelarija

weight
"NaŔa zaŔtita nije u naŔem oružju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
NaŔa zaŔtita je u pravu i zakonima" Albert Einstein
Zakoni Brčko distrikta

Zakoni Brčko Distrikta BiH, pravni propisi Brčko Distrikta BiH

Zakoni Bosne i Hercegovine
Zakoni Federacije Bosne i Hercegovine
Zakoni Republike Sprske
Statut Brčko Distrikta BiH
Zakon o radu Brčko distrikta BiH - aktuelni ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH", br. 34/2019, 2/2021 i 15/2022)
Zakon o sigurnosti i zaŔtiti zdravlja radnika na radu u Brčko Distriktu BiH ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH", br. 20/2013 i 7/2021)
Zakon o radu Brčko distrikta BiH ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH", br. 19/2006 - prečišÄ‡en tekst, 19/2007, 25/2008, 20/2013, 31/2014 i 1/2015)
Zakon o oduzimanju nezakonito stečene imovine Brčko distrikt BIH ("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH", br. 29/2016 i 13/2019).)
Zakon o prekršajima Brčko distrikta BiH - ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH", br. 24/2007, 29/2016 i 6/2022)
Zakon o državnoj službi u u organima javne uprave Brčko distriktu BiH («Službeni glasnik Brčko distrikta BiH» br. 17/2022)
Zakon o tužilaštvu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH 19/07)
Zakon o zaštiti od klevete Brčko distrikta Bosne i Hercegovine
Zakon o eksproprijaciji nekretnina u Brčko distriktu BiH ("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH", br. 18/2018 - prečišÄ‡en tekst i 30/2020)
Zakon o bankama u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH", br. 5/2003, 19/2007 i 3/2022)
Krivični zakon Brčko Distrikt, Bosna i Hercegovina - ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH", br. 19/2020 - prečiŔćen tekst, 3/2024 i 14/2024)
Zakon o krivičnom postupku Brčko Distrikt, Bosna i Hercegovina -"Službeni glasnik Brčko distrikta BiH", br. br. 34/2013 - prečiŔćen tekst, 27/2014, 3/2019 i 16/2020)
Zakon o sudovima u Brčko distrikta BiH - ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH", br. 18/2020 - prečiŔćen tekst)
Zakon o izvršnom postupku Brčko Distrikta BiH - Službeni glasnik Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, br. 39/2013, 47/2017 i 2/2021)
Zakon o parničnom postupku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine - (Službeni glasnik Brčko Distrikta br. 28/2018 i 06/2021)
Zakon o oružju i municiji u Brčko distriktu BiH - ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH", broj 39/11, 2/12 i 6/13)
Porodični zakon Brčko Distrikta BiH
Zakon o službenicima i namještenicima u pravosuđu Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine
Zakon o nasljeđivanju Brčko distrikta Bosne i Hercegovine - ("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH", br. 36/2017)
Zakon o zaštiti od nasilja u porodici Brčko distrikt BIH - ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH", br. 7/2018)
Zakon o Notarima Brčko Distrikta ("Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH" br. 9/2003 i 17/2006)
Zakon o advokatskoj djelatnosti u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine
Zakon o porezu na dobit Brčko distrikt BIH ("Sl. glasnik Brčko distrikt BiH", br. 17/2022 - prečiŔćen tekst i 38/2022)
Zakon o porezu na dohodak Brčko distrikt BiH (''Službeni glasnik Brčko distrikt BiH'', br. 60/2010, 14/2017, 24/2020, 21/2022i 45/2022)
Zakon o porezu na nekretnine Brčko distrikt BiH ("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH", br. 27/2007 i 52/2018)
Zakon o deviznom poslovanju Brčko distrikta BiH ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH", br. 23/2016)
Zakon o radu Brčko Distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH” brojevi 08/03, 33/04 i 29/05)
Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Brčko distrikta BiH ("Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH", br. 8/2024)
Zakon o registraciji poslovnih subjekata u Brčko distriktu BiH (Službeni gl. Brčko distrikt BiHbr. 11/2020)
Zakon o pravnim licima koje osniva Brčko distrikt (Službeni gl. Brčko distrikt BiH broj br. 10/2002, 19/2007, 2/2008, 3/2019, 30/2020, 10/2022 i 30/2022)
Zakon o matičnim knjigama Brčko distrikta BiH ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH" broj 58/11)
Zakon o platama i naknadama zaposlenih u pravosuđu Brčko distrikt BiH - ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH", br. 8/2024 - prečiŔćen tekst i 17/2024)
Zakon Brčko distrikata BiH o izboru i promjeni entitetskog državljanstva - («Službeni glasnik Brčko distrikta BiH» broj 32/09)
Zakon o koncesijama Brčko distrikt BiH ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH", br. 41/2006, 19/2007 i 2/2008)
Zakon o volontiranju Brčko distrikt ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH", br. 34/2018)
Zakon o javnoj imovini u Brčko distrikt BiH ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH", br. 26/2021 i 36/2022)
Zakon o djelatnosti osiguranja u Brčko distriktu BiH ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH", br. 02/2023)
Zakon o energetskoj efikasnosti u Brčko distriktu BiH ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH", br. 25/2022)
Zakon o obnovljivim izvorima energije i efikasnoj kogeneraciji Brčko Distrikta BiH ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH", br. 25/2022)
Zakon stečaju Brčko distrikta BiH ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH", br. 16/2019, 29/2020 i 16/2022)
Zakon o zdravstvenoj zaÅ”titi u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH",br. 5/2023 - prečiŔćen tekst i 7/2023)
Zakon o papirima od vrijednosti Brčko distrikt BiH ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH",br. 15/2003, 27/2004, 42/2004, 28/2007, 14/2012, 20/2017, 8/2019, 10/2019, 32/2019, 13/2021, 45/2022, 1/2024 i 17/2024)
Zakon o zaŔtiti prirode Brčko distrikt BiH ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH", br. 16/2024)
Zakon o platama i naknadama u organima javne uprave i institucijama Brcko distrikta BIH ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH", br. 16/2024)
Zakon o vladi Brčko distrikta Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH", br. 27/2023 - prečiŔćen tekst i 23/2024)
Zakon o obrazovanju u osnovnim i srednjim Å”kolama Brčko distrikta BIH ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH", br. 21/2024 - prečiŔćen tekst)
Zakon o visokom obrazovanju u Brčko distriktu BiH ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH", br. 21/2024 - prečiŔćen tekst)
 
Zakoni Brčko distrikta Bosne i Hercegovine

 

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija