Advokatska kancelarija

weight
"NaŔa zaŔtita nije u naŔem oružju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
NaŔa zaŔtita je u pravu i zakonima" Albert Einstein
Zakoni Brčko distrikta

Zakoni Brčko Distrikta BiH, pravni propisi Brčko Distrikta BiH

Zakoni Bosne i Hercegovine
Zakoni Federacije Bosne i Hercegovine
Zakoni Republike Sprske
Statut Brčko Distrikta BiH
Zakon o radu Brčko distrikta BiH - aktuelni ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH", br. 34/2019 i 2/2021))
Zakon o radu Brčko distrikta BiH ("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH", br. 19/2006 - prečišÄ‡en tekst, 19/2007, 25/2008, 20/2013, 31/2014 i 1/2015)
Zakon o oduzimanju nezakonito stečene imovine Brčko distrikt BIH ("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH", br. 29/2016 i 13/2019).)
Zakon o prekršajima Brčko distrikta BiH - ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH", br. 24/2007 i 29/2016)
Zakon o državnoj službi u Brčko distriktu BiH («Službeni glasnik Brčko distrikta BiH» broj 09/14)
Zakon o tužilaštvu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH 19/07)
Zakon o zaštiti od klevete Brčko distrikta Bosne i Hercegovine
Zakon o eksproprijaciji nekretnina u Brčko distriktu BiH ("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH", br. 18/2018 - prečišÄ‡en tekst)
Krivični zakon Brčko Distrikt, Bosna i Hercegovina - ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH", br. 19/2020 - prečiŔćen tekst)
Zakon o krivičnom postupku Brčko Distrikt, Bosna i Hercegovina - Ovo je službena prečišÄ‡ena verzija navedenog zakona, objavljena u Službenom glasniku BD BiH br. 33/13 i 27/14)
Zakon o sudovima u Brčko distrikta BiH - (("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH", br. 18/2020 - prečiŔćen tekst)
Zakon o izvršnom postupku Brčko Distrikta BiH - Službeni glasnik Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, br. 39/2013 i 47/2017)
Zakon o parničnom postupku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine - (Sl Glasnik Brčko Distrikta 28/2018)
Zakon o oružju i municiji u Brčko distriktu BiH - ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH", broj 39/11, 2/12 i 6/13)
Porodični zakon Brčko Distrikta BiH
Zakon o nasljeđivanju Brčko distrikta Bosne i Hercegovine - ("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH", br. 36/2017)
Zakon o zaštiti od nasilja u porodici Brčko distrikt BIH - ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH", br. 7/2018)
Zakon o Notarima Brčko Distrikta ("Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH" br. 9/2003 i 17/2006)
Zakon o advokatskoj djelatnosti u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine
Zakon o porezu na dobit Brčko distrikt BIH ("Sl. glasnik Brčko d. BiH", br. 60/2010, 57/2011, 33/2012 i 30/2020))
Zakon o porezu na dohodak Brčko distrikt BiH (''Službeni glasnik Brčko distrikt BiH'', br. 60/2010, 14/2017 i 24/2020)
Zakon o porezu na nekretnine Brčko distrikt BiH ("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH", br. 27/2007 i 52/2018)
Zakon o deviznom poslovanju Brčko distrikta BiH ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH", br. 23/2016)
Zakon o radu Brčko Distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH” brojevi 08/03, 33/04 i 29/05)
Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Brčko distrikta BiH("Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH", br. 11/2001, 8/2003, 40/2004 i 19/2007) )
Zakon o registraciji poslovnih subjekata u Brčko distriktu BiH (Službeni gl. Brčko distrikt BiH broj 15/05)
Zakon o izmjenama Zakona o klasifikaciji djelatnosti u BD, (Službeni glasnik Brčko Distrikt br. 59/10)
Zakon o matičnim knjigama Brčko distrikta BiH ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH" broj 58/11)
Zakon o platama i naknadama sudija i tužilaca u Brčko distrikt BiH - (Integralni tekst)
Zakon Brčko distrikata BiH o izboru i promjeni entitetskog državljanstva - («Službeni glasnik Brčko distrikta BiH» broj 32/09)
 
Zakoni Brčko distrikta Bosne i Hercegovine

 

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija