Advokatska kancelarija

weight
"Na┼ía za┼ítita nije u na┼íem oru┼żju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

Zakon o za┼ítiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivi─Źnom postupku Br─Źko Distrikt

Zakon o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivi─Źnom postupku Br─Źko Distrikt


("Slu┼żbeni glasnik Br─Źko distrikta BiH", br. 44/2011)

 

 

I. OSNOVNE ODREDBE

─îlan 1

(Predmet i primjena zakona)

Ovim zakonom se utvr─Ĺuju posebna pravila postupanja prema djeci koja se nalaze u sukobu sa zakonom, mla─Ĺim punoljetnim licima i djeci koja su ┼żrtve ili svjedoci po kojima su du┼żni da postupaju sudovi, tu┼żilaštva, uklju─Źuju─çi ovlaštena slu┼żbena lica, organi starateljstva, porodice, škole, institucije na svim nivoima društvene zajednice, kao i drugi u─Źesnici uklju─Źeni u krivi─Źnu proceduru na na─Źin kojim se bez diskriminacije unapre─Ĺuje osje─çaj dostojanstva i li─Źne vrijednosti djeteta, uzima u obzir uzrast djeteta, najbolji interesi djeteta, njegovo pravo na ┼żivot, opstanak i razvoj, omogu─çava da dijete u skladu sa uzrastom i zreloš─çu izrazi svoje mišljenje po svim pitanjima koja se na njega odnose, pri ─Źemu sva zalaganja treba da vode rehabilitaciji i socijalnoj reintegraciji djeteta i njegovom preuzimanju konstruktivne uloge u društvu.

─îlan 2

(Definicija djeteta i primjena krivi─Źnih sankcija)

(1) Dijete je, u skladu sa ovim zakonom, svako lice koje nije navršilo 18 godina ┼żivota.

(2) Prema djetetu koje u vrijeme izvršenja krivi─Źnog djela nije navršilo 14 godina (u daljnjem tekstu: dijete) ne mogu se izre─çi krivi─Źne sankcije niti primijeniti druge mjere predvi─Ĺene ovim zakonom.

(3) Maloljetnik je dijete koje je u vrijeme izvršenja krivi─Źnog djela navršilo 14 godina, a nije navršilo 18 godina ┼żivota (u daljnjem tekstu: maloljetnik) i prema kome se mogu izre─çi krivi─Źne sankcije i druge mjere predvi─Ĺene ovim zakonom.

─îlan 3

(Uzrast maloljetnika u svrhu ovog zakona)

(1) Mla─Ĺi maloljetnik je maloljetnik koji je u vrijeme izvršenja krivi─Źnog djela navršio 14, a nije navršio 16 godina ┼żivota.

(2) Stariji maloljetnik je maloljetnik koji je u vrijeme izvršenja krivi─Źnog djela navršio 16, a nije navršio 18 godina ┼żivota.

(3) Mla─Ĺe punoljetno lice je lice koje je u vrijeme izvršenja krivi─Źnog djela navršilo 18, a nije navršilo 21 godinu ┼żivota.

─îlan 4

(Nediskriminacija)

Prema maloljetnicima i mla─Ĺim punoljetnim licima u svim fazama postupka postupa se na isti na─Źin bez obzira na: rasu, boju ko┼że, spol, jezik, vjeroispovijest, politi─Źko ili drugo uvjerenje, nacionalno, etni─Źko ili socijalno porijeklo, imovinsko stanje, status ste─Źen ro─Ĺenjem ili drugi status maloljetnika, njegovog roditelja, usvojioca ili staraoca, kao i druge oblike razli─Źitosti.

─îlan 5

(Minimalna prava maloljetnika u postupku)

Maloljetniku pripadaju minimalna prava koja se poštuju u svim fazama krivi─Źnog postupka i ona se odnose na pravo maloljetnika da mu se jasno ka┼że zbog ─Źega se optu┼żuje, da se smatra nevinim dok se ne doka┼że suprotno, da se brani šutnjom, da mu se priznanje ne iznu─Ĺuje silom, pravo na pravnu pomo─ç advokata, pravo na prisustvo roditelja ili staraoca, pravo na provo─Ĺenje postupka „bez odlaganja“, pravo da unakrsno ispituje svjedoke suprotne stranke i pozove i sasluša vlastite svjedoke pod jednakim uslovima i pravo na djelotvoran pravni lijek.

─îlan 6

(Jezik i pismo)

Ukoliko maloljetnik ne poznaje jezik i pismo na kom se vodi krivi─Źni postupak, sud mu odre─Ĺuje tuma─Źa. Razumljivost jezika podrazumijeva i upotrebu terminologije prilago─Ĺene uzrastu i stepenu razvijenosti djeteta.

─îlan 7

(Zaštita privatnosti)

Pravo na privatnost maloljetnog u─Źinioca krivi─Źnog djela se poštuje u svim fazama postupka, tako da se u medijima ne─çe objaviti ime i drugi podaci koji otkrivaju identitet maloljetnika.

─îlan 8

(Preusmjeravanje od redovnog postupka)

Obaveza je tu┼żioca za maloljetnike (u daljnjem tekstu: tu┼żilac) i sudije za maloljetnike (u daljnjem tekstu: sudija) da, u skladu s principima i pravilima propisanim zakonom i podzakonskim aktima, ne pribjegavaju vo─Ĺenju formalnog krivi─Źnog postupka, nego da slu─Źaj maloljetnog u─Źinioca krivi─Źnog djela riješe primjenom vaspitnih preporuka.

─îlan 9

(Princip srazmjernosti)

Potenciraju─çi dobrobit maloljetnika koji se nalazi u sukobu sa zakonom, ovaj zakon propisuje mogu─çnost izbora i primjene zakonom predvi─Ĺene sankcije i mjera koje su prilago─Ĺene li─Źnim svojstvima, sredini i prilikama u kojima maloljetnik ┼żivi i u srazmjeri sa okolnostima i te┼żinom u─Źinjenog krivi─Źnog djela i uva┼żavanjem prava lica ošte─çenog krivi─Źnim djelom.

─îlan 10

(Sadr┼żaj zakona)

(1) Ovaj zakon sadr┼żi odredbe koje se primjenjuju prema maloljetnim u─Źiniocima krivi─Źnih djela koje se odnose na materijalno krivi─Źno pravo, odredbe o organima koji ga primjenjuju, krivi─Źni postupak i izvršenje krivi─Źnih sankcija, kao i odredbe o krivi─Źnopravnoj zaštiti djece na ─Źiju štetu je izvršeno krivi─Źno djelo.

(2) Odredbe ovog zakona primjenjuju se i na punoljetna lica kada im se sudi za krivi─Źna djela koja su u─Źinila kao maloljetnici, a ispunjeni su uslovi koje predvi─Ĺa ovaj zakon, kao i na lica koja su krivi─Źno djelo u─Źinila kao mla─Ĺa punoljetna lica.

─îlan 11

(Shodna primjena odredaba drugih zakona)

Odredbe Krivi─Źnog zakona Br─Źko distrukta Bosne i Hercegovine (Slu┼żbeni glasnik Br─Źko distrikta Bosne i Hercegovine, br. 10/03 i 6/05), (u daljnjem tekstu: Krivi─Źni zakon), Zakona o krivi─Źnom postupku Br─Źko distrikta Bosne i Hercegovine (Slu┼żbeni glasnik Br─Źko distrikta Bosne i Hercegovine, br. 10/03, 48/04, 6/05, 14/07, 21/07, 2/08 i 17/09), zakona kojim se ure─Ĺuje izvršenje krivi─Źnih sankcija i drugi op─çi propisi primjenjuju se ako ovim zakonom nije druk─Źije propisano.

─îlan 12

(Osnovni pojmovi)

Osim ako ovim zakonom nije druga─Źije odre─Ĺeno, pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljede─çe zna─Źenje:

a) „posebna pravila“ se odnose na ure─Ĺenje sistema maloljetni─Źkog pravosu─Ĺa koji ─Źine brojne komponente: lica koja su u njega uklju─Źena, na─Źin na koji rade, procedure, objekti itd. Aspekti provo─Ĺenja maloljetni─Źkog pravosu─Ĺa odnose se i na na─Źin na koji policijski organ djecu lišava slobode; kako se djeca ispituju; na─Źin postupanja tu┼żilaca, sudija i branilaca; na─Źin na koji sudije donose i izri─Źu sankcije i druge mjere; na─Źin na koji osoblje u institucijama provodi tretman, smještaj, obrazovanje, rekreativne i bezbjednosne uslove u institucijama, kao i programe rehabilitacije i reintegracije. Izraz „maloljetni─Źko pravosu─Ĺe“ ozna─Źava pravosudni sistem uspostavljen za djecu za koju postoje osnovi sumnje da su u─Źinila neko krivi─Źno djelo i na op─çi na─Źin definiše zaštitu i promoviše prava djeteta na pravedan tretman,

b) „maloljetnik“ je dijete ili mlado lice sa kojim se prema va┼że─çim pravnim sistemima, shodno u─Źinjenom djelu, mo┼że postupati na na─Źin koji se razlikuje od na─Źina postupanja sa odraslim licima,

c) „mla─Ĺe punoljetno lice“ je lice koje je navršilo 18, a nije navršilo 21 godinu ┼żivota i ─Źiji razvoj nije na tom nivou da bi se moglo smatrati punoljetnim licem,

d) „djeca u sukobu sa zakonom“ je termin koji pokazuje da su djeca u kontaktu sa krivi─Źnopravnim sistemom zbog toga što su osumnji─Źena, optu┼żena ili osu─Ĺena za krivi─Źno djelo; “mladi u sukobu sa zakonom“ je alternativni termin kojim mogu biti obuhva─çena i mla─Ĺa punoljetna lica, jer rije─Ź: „mladi“ nema jasno odre─Ĺenu dobnu granicu,

e) „maloljetni u─Źinilac krivi─Źnog djela, maloljetnik u sukobu sa zakonom i maloljetni prestupnik“ su izrazi koji se odnose na maloljetnika bez obzira na to da li je on osumnji─Źen, optu┼żen ili osu─Ĺen za krivi─Źno djelo,

f) „tu┼żilac za maloljetnike“ je tu┼żilac koji posjeduje afinitet za rad sa djecom i specijalna znanja o pravima djeteta i prestupništvu mladih, kao i druga znanja i vještine koje ga ─Źine kompetentnim za rad na slu─Źajevima maloljetni─Źkog prestupništva,

g) „sudija za maloljetnike“ je sudija koji posjeduje afinitet za rad sa djecom i specijalna znanja iz oblasti prava djeteta i prestupništva mladih, kao i druga znanja i vještine koje ga ─Źine kompetentnim za rad na slu─Źajevima maloljetni─Źkog prestupništva,

h) „stru─Źni savjetnici“ suda i tu┼żilaštva su socijalni pedagozi – defektolozi, socijalni radnici, specijalni pedagozi–defektolozi i psiholozi koji imaju aktivnu ulogu u predmetima maloljetni─Źkog prestupništva: daju stru─Źno mišljenje, prikupljaju potrebne podatke, vode evidencije i obavljaju i druge poslove po nalogu tu┼żioca ili sudije,

i) „organ starateljstva“ je centar za socijalni rad, a gdje nema centra za socijalni rad, odgovaraju─ça op─çinska slu┼żba socijalne zaštite koja ima ista prava i du┼żnosti prema djeci u sukobu sa zakonom i spre─Źavanju društveno neprihvatljivog ponašanja,

j) „centar za socijalni rad“ je organ starateljstva i socijalne zaštite,

k) „socijalna anamneza“ predstavlja nalaz i mišljenje koje socijalni radnik dostavlja na zahtjev tu┼żioca ili sudije i ona sadr┼żi podatke o identitetu i li─Źnosti maloljetnika, razloge zbog kojih je došlo do prikupljanja podataka, analizu prikupljenih podataka, podatke o porodici, socijalnu dijagnozu i prognozu, kao i prijedlog mjera koje treba preduzeti,

l) „fizi─Źki razvoj" pojedinca ozna─Źava stepen uskla─Ĺenosti visine, te┼żine i drugih fizi─Źkofizioloških karakteristika pojedinca sa utvr─Ĺenim normama za ciljani uzrast,

lj) „mentalni razvoj" se odnosi na promjene u mentalnom funkcionisanju od o┼żivljavanja fetusa do smrti jedinke ili neki dio tih promjena. Mentalni razvoj posljedica je u─Źenja i sazrijevanja, s tim što na ranijim uzrastima preovladava sazrijevanje, a na starijim u─Źenje,

m) „kognitivni razvoj" podrazumijeva psihi─Źki proces kojim li─Źnost postaje svjesna ─Źinjenica iz svoje spoljašnje i djelimi─Źno unutrašnje stvarnosti. Odvija se kroz percipiranje, pa┼żnju, rasu─Ĺivanje, memorisanje i reprodukciju opa┼żenog,

n) „osjetljiva grupa djece“ podrazumijeva djecu kojoj treba obezbijediti poseban tretman, aktivnosti i mjere zaštite, kao što su djeca u sukobu sa zakonom, besku─çnici, djeca bez roditelja, djeca sa posebnim potrebama, djeca pripadnika manjina, imigranata itd.,

nj) „vaspitne preporuke“ predstavljaju oblik alternativnih mjera koje tu┼żioci ili sudije, na osnovu principa oportuniteta, primjenjuju prema maloljetnom u─Źiniocu krivi─Źnog djela, vrše─çi tako skretanje (diverziju) sa uobi─Źajenog krivi─Źnog postupka,

o) „medijacija“ je proces posredovanja u kome neutralno tre─çe lice (medijator) poma┼że ┼żrtvi i u─Źiniocu krivi─Źnog djela da kroz komunikaciju postignu obostrano prihvatljivo rješenje spora,

p) „lišenje slobode“ je oblik zatvaranja ili pritvaranja ili smještaja u javnu ili privatnu zatvorenu instituciju naredbom suda, upravnog ili drugog organa vlasti, lica koje je mla─Ĺe od 18 godina. U ovom smislu, lišenjem slobode smatra se i smještaj maloljetnog u─Źinioca krivi─Źnog djela u zdravstvenu ili socijalnu ustanovu,

r) „pripremni postupak“ obuhvata aktivnosti preduzete od strane tu┼żioca ili ovlaštenog slu┼żbenog lica u skladu sa ovim zakonom, uklju─Źuju─çi prikupljanje i ─Źuvanje izjava i dokaza,

s) „prihvatilište za djecu i maloljetnike“ je ustanova socijalne zaštite ─Źiji je osnovni zadatak prihvat, privremeno zbrinjavanje i opservacija, a u koju maloljetni u─Źinilac krivi─Źnog djela mo┼że biti smješten po odluci suda umjesto pritvora,

š) „resocijalizacija“ ozna─Źava proces koji podrazumijeva preduzimanje sistematske, planske i organizovane aktivnosti društva sa ciljem osposobljavanja maloljetnika da ubudu─çe poštuje društvene norme i pravila kako više ne bi dolazio u sukob sa zakonom i kako bi postao koristan ─Źlan društvene zajednice,

t) „rehabilitacija“ ozna─Źava prestanak svih negativnih, štetnih dejstava koja nastupaju u vezi i kao posljedica krivi─Źne odluke odnosno osude, tako da se maloljetniku omogu─çava potpuna reintegracija i povratak u društvo i

u) „reintegracija“ ozna─Źava potpuno uklju─Źivanje maloljetnika u ┼żivot kao punopravnog, ravnopravnog ─Źlana društvene zajednice tako da u┼żiva status neosu─Ĺivanosti, a time i sva prava kao drugi punopravni gra─Ĺani. Krivi─Źno djelo maloljetnika se zaboravlja, a u slu┼żbenoj evidenciji se ne spominje njegov sudski tretman i osu─Ĺivanost.

II. ORGANI U POSTUPKU PREMA MALOLJETNICIMA

─îlan 13

(Op─ça odredba)

U krivi─Źnim predmetima maloljetnika postupak vode sudovi odre─Ĺeni ovim zakonom.

─îlan 14

(Uzrast u─Źinioca)

Nadle┼żnost sudova za su─Ĺenje maloljetniku i mla─Ĺem punoljetnom licu prestaje s navršenom 23. godinom ┼żivota.

─îlan 15

(Stvarna nadle┼żnost)

(1) Za sva krivi─Źna djela u─Źinjena od strane maloljetnika nadle┼żan je da odlu─Źuje Osnovni sud Br─Źko distrikta BiH.

(2) Sud drugog stepena nadle┼żan je da odlu─Źuje o ┼żalbama protiv odluke Osnovnog suda Br─Źko distrikta BiH.

(3) Tre─çestepeno vije─çe Apelacionog suda Br─Źko distrikta BiH od tri sudije sudi u slu─Źaju predvi─Ĺenom ─Źlanom 118 ovog zakona.

─îlan 16

(Sudija za maloljetnike i vije─çe za maloljetnike)

(1) U Osnovnom sudu Br─Źko distrikta BiH formira se odjeljenje za maloljetnike koje se sastoji od jednog ili više sudija i stru─Źnih savjetnika.

(2) U sudovima prvog i drugog stepena formira se vije─çe za maloljetnike sastavljeno od tri sudije.

─îlan 17

(Sastav suda)

(1) U prvom stepenu za krivi─Źna djela u─Źinjena u vrijeme maloljetstva, bez obzira na propisanu kaznu, sudi sudija kao pojedinac.

(2) Kada Apelacioni sud odlu─Źuje u drugom stepenu, vije─çe za maloljetnike sastavljeno je od tri sudije, odre─Ĺenih rasporedom poslova u tom sudu, koji imaju posebna znanja iz oblasti prava djeteta i prestupništva mladih (u daljnjem tekstu: posebna znanja).

(3) Vije─çe sastavljeno od tri sudije koji imaju posebna znanja, donose odluke izvan sjednice ili glavnog pretresa kada je to odre─Ĺeno ovim zakonom ili propisano odredbama Zakona o krivi─Źnom postupku.

(4) Ako nije mogu─çe u potpunosti sastaviti vije─çe tri sudije sa posebnim znanjem iz ─Źlana 18 ovog zakona, obezbijedit ─çe se da najmanje jedan sudija ima posebna znanja, a koji ─çe istovremeno biti predsjednik vije─ça za maloljetnike.

(5) Sastav vije─ça za maloljetnike, po pravilu, ─Źine sudije koje nisu istog spola.

─îlan 18

(Posebna znanja)

Sudija i tu┼żilac moraju imati izra┼żenu sklonost za vaspitanje, potrebe i interese mladih i posebna znanja.

─îlan 19

(Odjeljenje za maloljetnike pri Tu┼żilaštvu i Policiji)

(1) U Tu┼żilaštvu formira se odjeljenje koje se sastoji od jednog ili više tu┼żilaca i jednog ili više stru─Źnih savjetnika.

(2) U Policiji Br─Źko distrikta BiH formira se odjeljenje za maloljetnike, koje se sastoji od jednog ili više policijskih slu┼żbenika i jednog ili više stru─Źnih savjetnika.

─îlan 20

(Postavljanje na odre─Ĺeni period i raspore─Ĺivanje poslova)

(1) Sudiju postavlja na vrijeme od pet godina op─ça sjednica suda, a tu┼żioca na vrijeme od pet godina – kolegij tu┼żilaca. Nakon isteka pet godina, sudija, odnosno tu┼żilac, mo┼że biti ponovo postavljen na istu funkciju.

(2) Sudije koje sude u vije─çu za maloljetnike odre─Ĺuju se godišnjim rasporedom poslova i uz uzimanje u obzir zainteresovanosti i sklonosti.

─îlan 21

(Stru─Źni savjetnici)

(1) Sudovi i tu┼żilaštva, u pravilu, imaju stru─Źne savjetnike: socijalne pedagoge – defektologe, specijalne pedagoge-defektolog, pedagoge, pedagoge-psihologe, socijalne radnike i psihologe.

(2) Stru─Źni savjetnik tu┼żilaštva mo┼że u toku pripremnog postupka prikupljati podatke koji se ti─Źu li─Źnosti maloljetnika; prikupljati podatke i davati mišljenje tu┼żiocu za donošenje odluke o cjelishodnosti pokretanja postupka; prikupljati podatke koji se odnose na primjenu vaspitnih preporuka; davati mišljenje o potrebi preduzimanja mjera smještaja maloljetnika u prihvatilište i preduzimanja drugih mjera za obezbje─Ĺenje prisustva maloljetnika tokom postupka; obilaziti pritvorene maloljetnike i tu┼żiocu podnositi izvještaje i, ako je potrebno, predlagati preduzimanje potrebnih mjera; davati mišljenje o opravdanosti primjene konkretnih vaspitnih preporuka, vaspitnih mjera i mjera bezbjednosti i njihovoj zamjeni drugim mjerama ili obustavi postupka; voditi evidencije i prikupljati statisti─Źke i druge podatke i mišljenja po nalogu i zahtjevu tu┼żioca.

(3) Stru─Źni savjetnik suda mo┼że u toku postupka prikupljati podatke potrebne za donošenje odluke o primjeni vaspitnih preporuka; prikupljati podatke koji se odnose na primjenu vaspitnih preporuka; davati mišljenje o potrebi smještaja maloljetnika u prihvatilište i preduzimanja drugih mjera za obezbje─Ĺenje prisustva maloljetnika tokom postupka; obilaziti pritvorene maloljetnike i sudiji podnositi izvještaje i, ako je potrebno, predlo┼żiti preduzimanje potrebnih mjera; prisustvovati sjednici ili glavnom pretresu i davati stru─Źno mišljenje o potrebi preduzimanja odre─Ĺenih mjera prema djeci koja su ┼żrtve ili svjedoci u─Źinjenog krivi─Źnog djela; voditi evidencije i prikupljati statisti─Źke i druge podatke po nalogu i zahtjevu sudije i davati mišljenje o drugim pitanjima kada postoji saglasnost stranaka i branioca ili sud ocijeni da je to neophodno.

(4) Stru─Źni savjetnik tu┼żilaštva ili suda prikuplja podatke iz stavova 2 i 3 ovog ─Źlana u saradnji sa nadle┼żnim organom starateljstva, a po potrebi mo┼że obavještenja prikupljati direktno od roditelja, odnosno staraoca ili usvojioca maloljetnika, ustanova, drugih lica, a kada je neophodno i od maloljetnika.

(5) Tu┼żilac u toku pripremnog postupka i sud tokom postupka mogu odlu─Źiti da stru─Źni savjetnik prisustvuje radnjama koje se preduzimaju u prisutnosti maloljetnog u─Źinioca krivi─Źnog djela, a naro─Źito tokom njegovog ispitivanja. Sud odre─Ĺuje prisustvo stru─Źnog savjetnika u skladu s ─Źlanom 184 ovog zakona kada se u krivi─Źnim postupcima vrši ispitivanje djece i maloljetnika na ─Źiju štetu je u─Źinjeno krivi─Źno djelo ili su bili svjedoci u─Źinjenog djela.

(6) Ukoliko tu┼żilaštva ili sudovi nemaju stru─Źne savjetnike, sudija i tu┼żilac ─çe zatra┼żiti da podatke iz stavova 2 i 3 ovog ─Źlana prikupe stru─Źna lica organa starateljstva, a u svrhu ispitivanja djece i maloljetnika mogu anga┼żovati stru─Źno lice (socijalne pedagoge – defektologe, socijalne radnike i psihologe) iz drugih odgovaraju─çih ustanova.

III. MJERE, VASPITNE PREPORUKE I KRIVI─îNE SANKCIJE KOJE SE PREDUZIMAJU PREMA MALOLJETNIKU

1. Mjera upozorenja i vaspitne preporuke

─îlan 22

(Policijsko upozorenje)

(1) Prema maloljetnom u─Źiniocu krivi─Źnog djela mo┼że se izre─çi policijsko upozorenje za krivi─Źna djela za koja je propisana nov─Źana kazna ili kazna zatvora do jedne godine, ako su ispunjeni uslovi iz ─Źlana 88 ovog zakona i ako je to srazmjerno okolnostima i te┼żini u─Źinjenog krivi─Źnog djela u skladu s ─Źlanom 9 ovog zakona.

(2) Policijsko upozorenje se mo┼że izre─çi pod sljede─çim uslovima:

a) da maloljetnik priznaje krivi─Źno djelo,

b) da je priznanje dato slobodno i dobrovoljno,

c) da postoji dovoljno dokaza da je maloljetnik u─Źinio krivi─Źno djelo i

d) da prema maloljetniku nije ranije izricano policijsko upozorenje, primijenjena vaspitna preporuka ili izricana krivi─Źna sankcija.

(3) Policijsko upozorenje izri─Źe ovlašteno slu┼żbeno lice sa posebnim znanjima uz odobrenje tu┼żioca.

(4) Svrha izricanja policijskog upozorenja odre─Ĺena je ─Źlanom 25 ovog zakona.

─îlan 23

(Evidencija izre─Źenih mjera)

Policijski organi vode evidenciju izre─Źenih mjera upozorenja koja nema karakter krivi─Źne evidencije o osu─Ĺivanosti maloljetnika i ne mogu se upotrijebiti na bilo koji na─Źin koji bi štetio maloljetniku.

─îlan 24

(Uslovi primjene vaspitnih preporuka)

(1) Prema maloljetnom u─Źiniocu krivi─Źnog djela mogu se primijeniti vaspitne preporuke za krivi─Źna djela za koja je propisana nov─Źana kazna ili kazna zatvora do tri godine, a za krivi─Źna djela za koja je propisana kazna te┼ża od tri godine – ako su ispunjeni uslovi iz ─Źlana 89 stava 1 ovog zakona i ako je to srazmjerno okolnostima i te┼żini u─Źinjenog krivi─Źnog djela u skladu s ─Źlanom 9 ovog zakona.

(2) Vaspitne preporuke mogu se primijeniti uz uslov:

a) da maloljetnik priznaje krivi─Źno djelo,

b) da je priznanje dato slobodno i dobrovoljno,

c) da postoji dovoljno dokaza da je maloljetnik u─Źinio krivi─Źno djelo,

d) da maloljetnik u pisanoj formi izra┼żava spremnost za pomirenje sa ošte─çenim,

e) da maloljetnik u pisanoj formi dâ pristanak za primjenu vaspitne preporuke, a mla─Ĺi maloljetnik i uz pristanak roditelja ili staraoca i

f) da u pisanoj formi pristanak dâ i ošte─çeni u slu─Źaju kada se to po zakonu zahtijeva.

─îlan 25

(Svrha vaspitnih preporuka)

Vaspitne preporuke imaju svrhu:

a) da se ne pokre─çe krivi─Źni postupak prema maloljetniku i

b) da se primjenom vaspitnih preporuka uti─Źe na pravilan razvoj maloljetnika i ja─Źanje njegove li─Źne odgovornosti kako ubudu─çe ne bi ─Źinio krivi─Źna djela.

─îlan 26

(Vrste vaspitnih preporuka)

(1) Vaspitne preporuke su:

a) li─Źno izvinjenje ošte─çenom,

b) naknada štete ošte─çenom,

c) redovno poha─Ĺanje škole ili redovno odla┼żenje na posao,

d) uklju─Źivanje u rad, bez naknade, u humanitarne organizacije ili poslove socijalnog, lokalnog ili ekološkog sadr┼żaja,

e) lije─Źenje u odgovaraju─çoj zdravstvenoj ustanovi (bolni─Źko ili ambulantno) i

f) uklju─Źivanje u pojedina─Źni ili grupni tretman vaspitnih, obrazovnih, psiholoških i drugih savjetovališta.

(2) Tu┼żilac ili sudija mogu za konkretni slu─Źaj odrediti primjenu jedne ili više vaspitnih preporuka iz stava 1 ovog ─Źlana.

(3) Prilikom primjene vaspitne preporuke iz stava 1 ta─Źki a) i b) ovog zakona, pored maloljetnika, svoj pristanak u pisanoj formi daje i lice ošte─çeno krivi─Źnim djelom. U ovom slu─Źaju posredovanje (medijaciju) vrši slu┼żbeno lice organa starateljstva osposobljeno za provo─Ĺenje postupka posredovanja, pra─çenja i izvještavanja.

(4) Ako u okviru nadle┼żnog organa starateljstva nema osposobljenog lica za provo─Ĺenje postupka posredovanja (medijacije), tu┼żilac ili sudija mo┼że odrediti da postupak posredovanja izme─Ĺu maloljetnika i ošte─çenog provede organizacija ovlaštena za provo─Ĺenje medijacije.

(5) Ako postupak medijacije provodi organizacija iz stava 4 ovog ─Źlana, slu┼żbeno lice organa starateljstva je obavezno da prati proces medijacije i o postignutom sporazumu i njegovoj primjeni obavještava tu┼żilaštvo, odnosno sud.

(6) U slu─Źajevima iz stava 1 ta─Źki a) i b) ovog ─Źlana primjenjuju se odredbe Zakona o postupku medijacije (Slu┼żbeni glasnik BiH, broj 37/04).

─îlan 27

(Izbor vaspitnih preporuka)

(1) Pri izboru vaspitnih preporuka tu┼żilac ili sudija uzimaju u obzir mišljenje i sveukupne interese maloljetnika, kao i interese ošte─çenog, vode─çi ra─Źuna da se primjenom vaspitnih preporuka ne ometa redovno školovanje ili rad maloljetnika.

(2) Vaspitne preporuke mogu trajati najdu┼że jednu godinu i izri─Źu se na pune sate, dane i mjesece.

(3) Vaspitne preporuke se mogu tokom njihovog trajanja zamijeniti drugom vaspitnom preporukom ili ukinuti.

(4) Izbor i primjenjivanje vaspitnih preporuka vrši se u saradnji sa roditeljima, usvojiocem ili staraocem maloljetnika i nadle┼żnim organom starateljstva. Maloljetniku se omogu─çava savjetovanje i sa braniocem.

─îlan 28

(Evidencija vaspitnih preporuka)

Evidencije o izre─Źenim vaspitnim preporukama koje vode tu┼żilaštva i sudovi nemaju karakter kaznene evidencije o osu─Ĺivanosti maloljetnika i ne mogu se upotrijebiti na bilo koji na─Źin koji bi štetio maloljetniku.

2. Krivi─Źne sankcije prema maloljetnicima

─îlan 29

(Postupnost u izricanju krivi─Źnih sankcija)

Ako nije postupano po principu oportuniteta i nisu primijenjene vaspitne preporuke, u skladu s ─Źlanom 9 ovog zakona, prednost u izricanju vaspitnih mjera uvijek ─çe imati mjere upozorenja, zatim mjere poja─Źanog nadzora, zavodske mjere i kazna maloljetni─Źkog zatvora.

─îlan 30

(Vrste sankcija i njihova primjena)

(1) Maloljetnicima se za u─Źinjena krivi─Źna djela mogu izre─çi vaspitne mjere, kazna maloljetni─Źkog zatvora i mjere bezbjednosti.

(2) Prema mla─Ĺem maloljetniku mogu se izre─çi samo vaspitne mjere, a prema starijem maloljetniku, osim vaspitnih mjera, izuzetno se mo┼że izre─çi kazna maloljetni─Źkog zatvora.

(3) Pod uslovima iz ─Źlanova 61 i 62 ovog zakona maloljetniku se mogu izre─çi mjere bezbjednosti.

(4) Maloljetniku se ne mo┼że izre─çi uslovna osuda.

─îlan 31

(Svrha vaspitnih mjera i kazne maloljetni─Źkog zatvora)

(1) U okviru op─çe svrhe krivi─Źnih sankcija, svrha krivi─Źnih sankcija prema maloljetnicima je da se pru┼żanjem zaštite, brige, pomo─çi i nadzora, kao i obezbje─Ĺenjem op─çeg i stru─Źnog osposobljavanja uti─Źe na razvoj i ja─Źanje li─Źne odgovornosti maloljetnika, obezbijedi vaspitanje i pravilan razvoj njegove li─Źnosti, kako bi se obezbijedilo ponovno uklju─Źivanje maloljetnika u društvenu zajednicu.

(2) Svrha maloljetni─Źkog zatvora je i vršenje poja─Źanog uticaja na maloljetnog u─Źinioca krivi─Źnog djela da ubudu─çe ne vrši krivi─Źna djela, kao i na druge maloljetnike da ne vrše krivi─Źna djela.

3. Vaspitne mjere

─îlan 32

(Vrste vaspitnih mjera)

(1) Vaspitne mjere su:

a) mjere upozorenja i usmjeravanja: sudski ukor, posebne obaveze i upu─çivanje u vaspitni centar,

b) mjere poja─Źanog nadzora: poja─Źani nadzor od strane roditelja, usvojioca ili staraoca; poja─Źani nadzor u drugoj porodici i poja─Źani nadzor nadle┼żnog organa socijalnog staranja i

c) zavodske mjere: upu─çivanje u vaspitnu ustanovu, upu─çivanje u vaspitno-popravni dom i upu─çivanje u posebnu ustanovu za lije─Źenje i osposobljavanje.

(2) Mjere upozorenja i usmjeravanja izri─Źu se kada je potrebno i dovoljno takvim mjerama uticati na li─Źnost i ponašanje maloljetnika.

(3) Mjere poja─Źanog nadzora izri─Źu se kada za vaspitanje i razvoj maloljetnika treba preduzeti trajnije mjere vaspitanja i prevaspitanja, uz odgovaraju─çi stru─Źni nadzor i pomo─ç, a nije potrebno potpuno odvajanje maloljetnika iz dotadašnje sredine.

(4) Zavodske mjere izri─Źu se maloljetniku prema kome treba preduzeti trajnije i intenzivnije mjere vaspitanja ili lije─Źenja, uz njegovo potpuno odvajanje iz dotadašnje sredine. Zavodske mjere primjenjuju se kao posljednje sredstvo i smiju trajati u granicama odre─Ĺenim ovim zakonom samo koliko je potrebno da bi se ostvarila svrha vaspitnih mjera.

─îlan 33

(Izbor vaspitne mjere)

Pri izboru vaspitne mjere sud uzima u obzir uzrast i zrelost maloljetnika, druga svojstva njegove li─Źnosti i stepen poreme─çaja u društvenom ponašanju, njegove sklonosti, te┼żinu djela, pobude iz kojih je djelo u─Źinio, sredinu i prilike u kojima je ┼żivio, dotadašnje vaspitanje, njegovo ponašanje nakon izvršenja krivi─Źnog djela, posebno da li je sprije─Źio ili pokušao da sprije─Źi nastupanje štetne posljedice, naknadio ili pokušao naknaditi pri─Źinjenu štetu, da li je prema njemu ranije bila izre─Źena krivi─Źna sankcija, kao i sve druge okolnosti koje mogu biti od uticaja na izbor one vaspitne mjere kojom se mo┼że najbolje ostvariti svrha vaspitnih mjera.

─îlan 34

(Sudski ukor)

(1) Sudski ukor se izri─Źe ako se iz odnosa maloljetnika prema u─Źinjenom krivi─Źnom djelu i njegove spremnosti da ubudu─çe ne ─Źini krivi─Źna djela mo┼że zaklju─Źiti da ─çe se i prijekorom posti─çi svrha vaspitnih mjera.

(2) Pri izricanju sudskog ukora sud maloljetniku ukazuje na društvenu neprihvatljivost i štetnost njegovog ponašanja, posljedice koje takvo ponašanje mo┼że na njega imati, kao i da mu u slu─Źaju ponovnog izvršenja krivi─Źnog djela mo┼że biti izre─Źena druga sankcija.

─îlan 35

(Posebne obaveze)

(1) Sud mo┼że maloljetniku izre─çi jednu ili više posebnih obaveza, ako ocijeni da je odgovaraju─çim nalozima ili zabranama potrebno uticati na maloljetnika i njegovo ponašanje.

(2) Sud maloljetniku mo┼że izre─çi obavezu:

a) da redovno poha─Ĺa školu,

b) da ne izostaje s posla,

c) da se osposobljava za zanimanje koje odgovara njegovim sposobnostima i sklonostima,

d) da se uklju─Źi u rad humanitarnih organizacija ili poslove socijalnog, lokalnog ili ekološkog sadr┼żaja,

e) da se uzdr┼żi od posje─çivanja odre─Ĺenih lokala, odnosno priredbi i kloni društva i odre─Ĺenih lica koja na njega mogu štetno uticati,

f) da se maloljetnik uz saglasnost zakonskog zastupnika podvrgne stru─Źnom medicinskom postupku ili postupku odvikavanja od droge ili drugih vrsta zavisnosti,

g) da se uklju─Źi u pojedina─Źni ili grupni rad u savjetovalištu za mlade,

h) da poha─Ĺa kurseve za stru─Źno osposobljavanje ili da se priprema i pola┼że ispite na kojima se provjerava odre─Ĺeno znanje,

i) da se uklju─Źi u odre─Ĺene sportske i rekreativne aktivnosti i

j) da bez posebne saglasnosti suda ne mo┼że da napusti mjesto prebivališta ili boravišta.

(3) Pri izboru pojedinih obaveza sud vodi ra─Źuna o spremnosti maloljetnika da sara─Ĺuje u njihovom ostvarivanju, kao i o tome da one budu prilago─Ĺene njemu i uslovima u kojima maloljetnik ┼żivi.

(4) Izre─Źene obaveze mogu trajati najdu┼że jednu godinu.

(5) U okviru obaveze iz stava 2 ta─Źka d) ovog ─Źlana, maloljetnik mo┼że raditi najviše 120 sati u periodu od šest mjeseci, koliko mo┼że trajati ova posebna obaveza, ali tako da se ne ometa njegovo školovanje ili zaposlenje i ne šteti njegovom zdravlju.

(6) Nadzor nad izvršenjem posebnih obaveza vrši sud koji o tome mo┼że tra┼żiti izvještaj i mišljenje organa starateljstva.

(7) Sud mo┼że, dok traje izvršenje, obavezu naknadno izmijeniti ili je obustaviti od izvršenja.

(8) Kada izri─Źe ovu mjeru, sud posebno ukazuje maloljetniku, njegovim roditeljima ili usvojiocu, odnosno staraocu da se u slu─Źaju nemogu─çnosti ispunjenja jedna ili više posebnih obaveza mogu zamijeniti drugim obavezama, a u slu─Źaju kada maloljetnik posebne obaveze ne izvršava bez opravdanog razloga, da mo┼że biti upu─çen u vaspitni centar.

(9) Pravilnik o primjeni posebnih obaveza prema maloljetnim u─Źiniocima krivi─Źnih djela donosi Pravosudna komisija.

─îlan 36

(Upu─çivanje u vaspitni centar)

(1) Sud izri─Źe mjeru upu─çivanja u vaspitni centar kada je potrebno da se odgovaraju─çim kratkotrajnim mjerama uti─Źe na li─Źnost i ponašanje maloljetnika.

(2) Maloljetnika kome je izre─Źena mjera iz stava 1 ovog ─Źlana sud mo┼że uputiti u vaspitni centar:

a) na odre─Ĺeni broj ─Źasova tokom dana u trajanju od najmanje 14 dana, a najdu┼że 30 dana i

b) na neprekidni boravak u trajanju od najmanje 15 dana, ali ne du┼że od tri mjeseca.

(3) Pri izricanju mjere iz stava 1 ovog ─Źlana sud ─çe voditi ra─Źuna da zbog njenog izvršenja maloljetnik ne izostane s redovne školske nastave ili posla.

(4) Boravak maloljetnika u vaspitnom centru mora biti ispunjen djelatnostima primjerenim njegovim osobinama, u─Źenjem, korisnim radom koji odgovara njegovim sposobnostima i interesima, kao i drugim vaspitnim sadr┼żajima usmjerenim na razvijanje osje─çaja odgovornosti.

(5) Uz odluku o upu─çivanju u vaspitni centar sud mo┼że izre─çi i neku od mjera poja─Źanog nadzora.

(6) Ako maloljetnik neopravdano odbija ili na drugi na─Źin ometa izvršenje izre─Źenih posebnih obaveza, sud mo┼że odlu─Źiti da ga zbog toga uputi u vaspitni centar na neprekidni boravak u trajanju od najdu┼że mjesec dana.

─îlan 37

(Poja─Źani nadzor roditelja, usvojioca ili staraoca)

(1) Mjeru poja─Źanog nadzora roditelja, usvojioca ili staraoca sud izri─Źe ako su roditelji, usvojilac ili staralac propustili da vrše brigu i nadzor nad maloljetnikom, a u mogu─çnosti su da ovakvu brigu i nadzor vrše.

(2) Pri izricanju mjere iz stava 1 ovog ─Źlana sud mo┼że roditelju, usvojiocu ili staraocu dati potrebna uputstva i nalo┼żiti mu odre─Ĺene du┼żnosti u pogledu mjera koje treba preduzeti radi vaspitanja maloljetnika, njegovog lije─Źenja i otklanjanja štetnih uticaja na njega.

(3) Pri izricanju mjere iz stava 1 ovog ─Źlana, sud odre─Ĺuje da nadle┼żni organ starateljstva provjerava njeno izvršavanje i ukazuje pomo─ç roditelju, usvojiocu ili staraocu.

(4) Ova mjera mo┼że da traje najmanje šest mjeseci, a najviše dvije godine, s tim da sud naknadno odlu─Źuje o njenom prestanku.

(5) Kada organ starateljstva zadu┼żen za provo─Ĺenje ove mjere utvrdi da roditelj, usvojilac ili staralac ne postupa po posebnim uputstvima i ne sara─Ĺuje sa stru─Źnim licem, mora o tome obavijestiti tu┼żioca. U tom slu─Źaju tu┼żilac sudu podnosi prijedlog radi postupanja u skladu s ─Źlanom 45 ovog zakona.

─îlan 38

(Poja─Źani nadzor u drugoj porodici)

(1) Ako roditelj, usvojilac ili staralac maloljetnika nisu u mogu─çnosti da nad njim vrše nadzor ili ako se od njih opravdano ne mo┼że o─Źekivati da takav nadzor vrše, maloljetnik ─çe se smjestiti u drugu porodicu koja je voljna da ga primi i koja ima mogu─çnosti da nad njim vrši poja─Źani nadzor.

(2) Mjera poja─Źanog nadzora u drugoj porodici mo┼że da traje najmanje šest mjeseci, a najdu┼że dvije godine, s tim da sud naknadno odlu─Źuje o njenom prestanku. Izvršenje ove mjere obustavit ─çe se kada roditelji, usvojilac ili staralac maloljetnika steknu mogu─çnost da nad njim vrše poja─Źani nadzor ili kada prema rezultatu izvršenja mjere prestane potreba za poja─Źanim nadzorom.

(3) Pri izricanju vaspitne mjere iz stava 1 ovog ─Źlana, sud odre─Ĺuje da organ starateljstva provjerava njeno izvršavanje i ukazuje potrebnu pomo─ç porodici u kojoj je maloljetnik smješten.

(4) Kada organ starateljstva zadu┼żen za provo─Ĺenje mjere poja─Źanog nadzora u drugoj porodici utvrdi da porodica u kojoj je maloljetnik smješten ne postupa po posebnim uputstvima i ne sara─Ĺuje sa stru─Źnim licem, mora o tome obavijestiti tu┼żioca. U tom slu─Źaju tu┼żilac sudu podnosi prijedlog radi postupanja u skladu s ─Źlanom 45 ovog zakona.

─îlan 39

(Poja─Źani nadzor nadle┼żnog organa socijalnog staranja)

(1) Ako roditelji, usvojilac, odnosno staralac maloljetnika nisu u mogu─çnosti vršiti poja─Źani nadzor, a ne postoje uslovi za izricanje vaspitne mjere poja─Źanog nadzora u drugoj porodici, maloljetnik se stavlja pod poja─Źani nadzor organa starateljstva. (2) Dok traje ova mjera maloljetnik ostaje kod svojih roditelja, usvojioca, odnosno kod drugih lica koja se o njemu staraju, a poja─Źani nadzor nad njim vrši odre─Ĺeno lice nadle┼żnog organa starateljstva ili drugo stru─Źno lice koje odredi organ starateljstva.

(3) Organ starateljstva brine se o školovanju maloljetnika, njegovom zaposlenju, odvajanju iz sredine koja na njega štetno uti─Źe, potrebnom lije─Źenju i sre─Ĺivanju prilika u kojima ┼żivi.

(4) Ova mjera mo┼że da traje najmanje šest mjeseci, a najviše dvije godine, s tim da sud naknadno odlu─Źuje o njenom prestanku.

(5) Kada organ starateljstva zadu┼żen za provo─Ĺenje mjere poja─Źanog nadzora utvrdi da roditelj ne postupa po posebnim uputstvima i ne sara─Ĺuje sa stru─Źnim licem, mora o tome obavijestiti tu┼żioca. U tom slu─Źaju tu┼żilac sudu podnosi prijedlog u skladu s ─Źlanom 45 ovog zakona.

─îlan 40

(Posebne obaveze uz mjere poja─Źanog nadzora)

(1) Pri izricanju neke od vaspitnih mjera poja─Źanog nadzora iz ─Źl. 37, 38 i 39 ovog zakona, sud mo┼że maloljetniku odrediti jednu ili više posebnih obaveza iz ─Źlana 35 ovog zakona ako je to potrebno za uspješno izvršenje izre─Źene vaspitne mjere.

(2) Posebne obaveze iz ─Źlana 35 stava 2 ta─Źki od c) do j) traju koliko i izre─Źena mjera poja─Źanog nadzora, s tim da sud mo┼że u tom vremenu izmijeniti ili obustaviti obaveze koje je izrekao.

─îlan 41

(Upu─çivanje u vaspitnu ustanovu)

(1) Sud izri─Źe mjeru upu─çivanja u vaspitnu ustanovu kada je potrebno maloljetnika izdvojiti iz sredine u kojoj ┼żivi i obezbijediti mu pomo─ç i stalni nadzor stru─Źnih vaspita─Źa u ustanovi za vaspitanje maloljetnika.

(2) U vaspitnoj ustanovi maloljetnik ostaje najmanje šest mjeseci, a najdu┼że dvije godine, s tim da sud svakih šest mjeseci razmatra da li ima osnova za obustavu izvršenja mjere ili zamjenu nekom drugom vaspitnom mjerom prema ─Źlanu 45 stavu 2 ta─Źki b) ovog zakona.

─îlan 42

(Upu─çivanje u vaspitno-popravni dom)

(1) Sud izri─Źe mjeru upu─çivanja u vaspitno-popravni dom maloljetniku kada ga je neophodno izdvojiti iz dotadašnje sredine i ako je potrebno primijeniti poja─Źane mjere i stru─Źne programe prevaspitanja.

(2) Pri odlu─Źivanju ho─çe li izre─çi mjeru iz stava 1 ovog ─Źlana, sud posebno uzima u obzir te┼żinu i prirodu u─Źinjenog krivi─Źnog djela i okolnosti da li je prema maloljetniku ranije bila izre─Źena neka vaspitna mjera ili kazna maloljetni─Źkog zatvora.

(3) U vaspitno-popravnom domu maloljetnik ostaje najmanje šest mjeseci, a najdu┼że ─Źetiri godine, s tim da sud svakih šest mjeseci razmatra da li postoje osnovi za obustavu izvršenja ove mjere ili za njenu zamjenu nekom drugom vaspitnom mjerom prema ─Źlanu 45 stavu 2 ta─Źki c) ovog zakona.

─îlan 43

(Uslovni otpust)

(1) Kada je maloljetniku izre─Źena zavodska vaspitna mjera, sud ga mo┼że uslovno otpustiti iz zavodske ustanove ako je u toj ustanovi proveo najmanje šest mjeseci i ako se na osnovu uspjeha postignutog u vaspitanju mo┼że opravdano o─Źekivati da maloljetnik ubudu─çe ne─çe ─Źiniti krivi─Źna djela i da ─çe se u sredini u kojoj bude ┼żivio dobro ponašati.

(2) Sud mo┼że odlu─Źiti da se prema maloljetniku za vrijeme uslovnog otpusta izrekne mjera poja─Źanog nadzora uz mogu─çnost primjene jedne ili više posebnih obaveza predvi─Ĺenih ─Źlanom 35 ovog zakona.

(3) Uslovni otpust traje najdu┼że do isteka zakonskog roka trajanja izre─Źene zavodske mjere ili dok sud ovu mjeru ne obustavi od izvršenja ili je zamijeni nekom drugom mjerom.

(4) Ako za vrijeme trajanja uslovnog otpusta maloljetnik u─Źini novo krivi─Źno djelo ili ako odre─Ĺena mjera poja─Źanog nadzora ne posti┼że svrhu ili maloljetnik ne ispunjava posebne obaveze koje su mu odre─Ĺene uz vaspitnu mjeru poja─Źanog nadzora, sud mo┼że opozvati uslovni otpust. Vrijeme provedeno na uslovnom otpustu se ne─çe ura─Źunati u vrijeme zakonskog trajanja izre─Źenih zavodskih vaspitnih mjera iz ─Źlana 32 stava 1 ta─Źke c) ovog zakona.

─îlan 44

(Upu─çivanje u posebnu ustanovu za lije─Źenje i osposobljavanje)

(1) Maloljetniku ometenom u psihi─Źkom ili fizi─Źkom razvoju sud mo┼że umjesto vaspitne mjere upu─çivanja u vaspitnu ustanovu ili vaspitne mjere upu─çivanja u vaspitno-popravni dom, izre─çi mjeru upu─çivanja u posebnu ustanovu za lije─Źenje i osposobljavanje.

(2) Maloljetnik kome je izre─Źena mjera bezbjednosti obaveznog psihijatrijskog lije─Źenja mo┼że se uputiti u posebnu ustanovu za lije─Źenje i osposobljavanje maloljetnika samo ako se u toj ustanovi mo┼że obezbijediti ─Źuvanje i lije─Źenje i ostvariti svrha mjere bezbjednosti obaveznog psihijatrijskog lije─Źenja.

(3) Maloljetnik ostaje u posebnoj ustanovi za lije─Źenje i osposobljavanje dok je to potrebno radi njegovog lije─Źenja ili osposobljavanja, ali ne du┼że od tri godine, s tim da ─çe sud svaka tri mjeseca ispitati da li postoje osnovi za obustavu izvršenja ove mjere ili njenu zamjenu drugom mjerom. Ako maloljetnik u toku izvršenja ove mjere postane punoljetan, ispituje se potreba njegovog daljnjeg zadr┼żavanja u toj ustanovi, a kada navrši 23 godine ┼żivota, izvršenje mjere se nastavlja u ustanovi u kojoj se izvršava mjera bezbjednosti.

─îlan 45

(Obustava izvršenja i zamjena izre─Źene vaspitne mjere drugom vaspitnom mjerom)

(1) Ako se, poslije donošenja odluke o izricanju posebne obaveze, mjere poja─Źanog nadzora ili zavodske mjere pojave okolnosti kojih nije bilo u vrijeme donošenja odluke ili se za njih nije znalo, a one bi zna─Źajno uticale na izbor mjere ili ako se odluka ne mo┼że izvršiti usljed odbijanja maloljetnika ili njegovih roditelja, usvojioca, odnosno staraoca da postupe po izre─Źenoj vaspitnoj mjeri ili po nalogu onoga ko mjeru izvršava ili nastupe druge okolnosti predvi─Ĺene zakonom, a one bi bile od uticaja za donošenje odluke, sud mo┼że obustaviti izvršenje ili izre─Źenu mjeru zamijeniti drugom mjerom.

(2) Osim u slu─Źajevima iz stava 1 ovog ─Źlana, ukoliko za pojedine mjere nije šta drugo propisano, sud mo┼że tokom izvršenja posebnih obaveza, mjera poja─Źanog nadzora ili zavodskih mjera, s obzirom na postignuti uspjeh u vaspitanju, obustaviti ih ili zamijeniti drugom takvom mjerom kojom se bolje posti┼że svrha vaspitnih mjera, s tim što se:

a) izvršenje mjere poja─Źanog nadzora ne mo┼że obustaviti prije isteka roka od šest mjeseci, a do isteka ovog roka zamjena mjere se mo┼że vršiti prema ─Źlanu 35 stavu 7 ovog zakona,

b) izvršenje mjere upu─çivanja u vaspitnu ustanovu ne mo┼że obustaviti prije isteka roka od šest mjeseci, a do isteka ovog roka mo┼że se zamijeniti samo mjerom iz ─Źlanova 36 ili 44 ovog zakona i

c) izvršenje mjere upu─çivanja u vaspitno-popravni dom ne mo┼że obustaviti prije isteka roka od šest mjeseci, a do isteka ovog roka mo┼że se zamijeniti samo mjerom iz ─Źlana 44 ovog zakona.

─îlan 46

(Ponovno odlu─Źivanje o vaspitnim mjerama)

(1) Ako je od pravosna┼żnosti odluke kojom je izre─Źena neka od posebnih obaveza, mjera poja─Źanog nadzora ili zavodska vaspitna mjera, prošlo šest mjeseci, a izvršenje nije zapo─Źeto, sud ponovo cijeni potrebu izvršenja izre─Źene mjere. Pri tome sud mo┼że odlu─Źiti da se ranije izre─Źena mjera izvrši, ne izvrši ili da se zamijeni nekom drugom mjerom.

(2) Ako je od pravosna┼żnosti odluke kojom je izre─Źena vaspitna mjera upu─çivanja u vaspitni centar prošlo više od šest mjeseci, a izvršenje nije zapo─Źeto, sud ponovo cijeni potrebu izvršenja izre─Źene mjere. Pri tome sud mo┼że odlu─Źiti da se ranije izre─Źena mjera izvrši, ne izvrši ili da se zamijeni nekom od mjera poja─Źanog nadzora.

─îlan 47

(Dejstvo kazne na vaspitne mjere)

(1) Ako za vrijeme trajanja vaspitne mjere sud izrekne starijem maloljetniku kaznu maloljetni─Źkog zatvora, vaspitna mjera prestaje kada maloljetnik zapo─Źne izdr┼żavanje te kazne.

(2) Ako za vrijeme trajanja vaspitne mjere sud izrekne punoljetnom licu kaznu maloljetni─Źkog zatvora ili kaznu zatvora najmanje šest mjeseci, vaspitna mjera prestaje kada to lice zapo─Źne izdr┼żavanje kazne.

(3) Ako sud u slu─Źaju iz stava 2 ovog ─Źlana izrekne kaznu maloljetni─Źkog zatvora ili zatvora u trajanju kra─çem od šest mjeseci, sud u presudi odlu─Źuje ho─çe li se po izdr┼żanoj kazni nastaviti izvršenje izre─Źene vaspitne mjere ili se izvršenje mjere obustavlja.

─îlan 48

(Izricanje vaspitnih mjera za krivi─Źna djela u sticaju)

(1) Ako je maloljetnik u─Źinio više krivi─Źnih djela u sticaju, a sud odlu─Źi da izrekne vaspitnu mjeru, cijeni jedinstveno sva djela i izri─Źe samo jednu vaspitnu mjeru, osim u slu─Źaju predvi─Ĺenom u ─Źlanu 40 stavu 1 ovog zakona.

(2) Po odredbi stava 1 ovog ─Źlana sud postupa i kada poslije izre─Źene vaspitne mjere utvrdi da je maloljetnik prije ili poslije njenog izricanja u─Źinio neko krivi─Źno djelo.

─îlan 49

(Evidencija o izre─Źenim vaspitnim mjerama)

(1) Evidenciju o izre─Źenim vaspitnim mjerama vode nadle┼żni organi starateljstva na osnovu propisa koje donosi odjeljenje Vlade Br─Źko distrikta BiH nadle┼żno za poslove socijalne zaštite.

(2) Podaci o izre─Źenim vaspitnim mjerama mogu se dati samo tu┼żilaštvu, sudu, organima unutrašnjih poslova i organima starateljstva u vezi sa krivi─Źnim postupkom koji se vodi protiv lica kome je izre─Źena vaspitna mjera. Lica koja su na bilo koji na─Źin došla do ovih podataka, ne smiju upotrijebiti te podatke na na─Źin koji bi bio od štete za rehabilitaciju lica protiv koga je vo─Ĺen krivi─Źni postupak.

(3) Podaci o izre─Źenoj vaspitnoj mjeri brišu se iz evidencije nakon proteka roka od tri godine od dana kada je prestalo izvršenje vaspitne mjere, a u svakom slu─Źaju kada evidentirano lice napuni 23 godine ┼żivota.

(4) Ako evidentirano lice bude u me─Ĺuvremenu osu─Ĺeno na kaznu zatvora ili maloljetni─Źkog zatvora, podaci o vaspitnoj mjeri brišu se iz evidencije kada proteknu rehabilitacijski rokovi utvr─Ĺeni ovim zakonom.

4. Maloljetni─Źki zatvor

─îlan 50

(Ka┼żnjavanje starijih maloljetnika)

Kazniti se mo┼że samo krivi─Źno odgovoran stariji maloljetnik koji je u─Źinio krivi─Źno djelo s propisanom kaznom zatvora te┼żom od pet godina, a zbog teških posljedica djela i visokog stepena krivi─Źne odgovornosti ne bi bilo opravdano izre─çi vaspitnu mjeru.

─îlan 51

(Odmjeravanje kazne maloljetni─Źkog zatvora)

(1) Kazna maloljetni─Źkog zatvora koja se izri─Źe maloljetnom u─Źiniocu krivi─Źnog djela ne mo┼że biti du┼ża od pet godina, a izri─Źe se na pune godine ili na mjesece. Za krivi─Źno djelo za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora ili za sticaj najmanje dva krivi─Źna djela za koja je propisana kazna zatvora te┼ża od 10 godina, maloljetni─Źki zatvor mo┼że trajati do 10 godina.

(2) Pri odmjeravanju kazne starijem maloljetniku za krivi─Źno djelo, sud ne mo┼że izre─çi kaznu maloljetni─Źkog zatvora u trajanju du┼żem od kazne zatvora propisane za to krivi─Źno djelo, a nije vezan za najmanju propisanu mjeru te kazne.

(3) Pri odmjeravanju kazne maloljetni─Źkog zatvora starijem maloljetniku sud uzima u obzir sve okolnosti koje uti─Źu da kazna bude manja ili ve─ça u skladu s ─Źlanom 49 stavovima 1 i 2 Krivi─Źnog zakona, imaju─çi posebno u vidu stepen zrelosti maloljetnika i vrijeme potrebno za njegovo vaspitanje i stru─Źno osposobljavanje.

─îlan 52

(Izricanje kazne maloljetni─Źkog zatvora za krivi─Źna djela u sticaju)

(1) Ako stariji maloljetnik u─Źini više krivi─Źnih djela u sticaju, a sud na─Ĺe da za svako krivi─Źno djelo treba izre─çi kaznu maloljetni─Źkog zatvora, odmjerit ─çe po slobodnoj ocjeni za sva djela jednu kaznu u granicama predvi─Ĺenim u ─Źlanu 51 ovog zakona. Ako sud na─Ĺe da bi za neko djelo u sticaju starijeg maloljetnika trebalo kazniti, a za druga krivi─Źna djela izre─çi vaspitnu mjeru, za sva djela u sticaju izri─Źe samo kaznu maloljetni─Źkog zatvora.

(2) Ako je sud za krivi─Źna djela u sticaju utvrdio kazne zatvora i maloljetni─Źkog zatvora, izri─Źe zatvor kao jedinstvenu kaznu primjenom op─çih pravila za sticaj krivi─Źnih djela.

(3) Ako sud na─Ĺe da za neka krivi─Źna djela u sticaju treba izre─çi vaspitnu mjeru, a za druga kaznu zatvora, izri─Źe samo kaznu zatvora.

(4) Sud postupa u skladu sa stavovima 1, 2 i 3 ovog ─Źlana i u slu─Źaju ako poslije izre─Źene kazne utvrdi da je osu─Ĺeni prije ili poslije njenog izricanja u─Źinio drugo krivi─Źno djelo.

─îlan 53

(Uslovni otpust iz maloljetni─Źkog zatvora)

(1) Lice osu─Ĺeno na kaznu maloljetni─Źkog zatvora mo┼że biti uslovno otpušteno ako je izdr┼żalo najmanje tre─çinu izre─Źene kazne i ako se na osnovu postignutog uspjeha izvršenja mo┼że opravdano o─Źekivati da ─çe se na slobodi dobro ponašati i da ne─çe vršiti krivi─Źna djela, ali ne prije nego što je provelo šest mjeseci u kazneno-popravnoj ustanovi. Uz uslovni otpust sud mo┼że izre─çi neku od vaspitnih mjera poja─Źanog nadzora, uz mogu─çnost primjenjivanja jedne ili više posebnih obaveza predvi─Ĺenih ─Źlanom 35 ovog zakona.

(2) Za opozivanje uslovnog otpusta primjenjuju se op─çe odredbe Krivi─Źnog zakona.

─îlan 54

(Odgo─Ĺeno izricanje kazne maloljetni─Źkog zatvora)

(1) Sud mo┼że izre─çi kaznu maloljetni─Źkog zatvora i istovremeno odrediti da je ne─çe izvršiti kada se opravdano mo┼że o─Źekivati da se i prijetnjom naknadnog izricanja kazne mo┼że uticati na maloljetnika da ubudu─çe ne vrši krivi─Źna djela. Uz kaznu maloljetni─Źkog zatvora sud mo┼że izre─çi neku od vaspitnih mjera poja─Źanog nadzora i odrediti uz tu mjeru jednu ili više posebnih obaveza predvi─Ĺenih ─Źlanom 35 ovog zakona.

(2) Sud naknadno mo┼że izre─çi izvršenje izre─Źene kazne maloljetni─Źkog zatvora ako maloljetnik za vrijeme koje sud odredi, a koje ne mo┼że biti kra─çe od jedne ni du┼że od tri godine (vrijeme provjeravanja), u─Źini novo krivi─Źno djelo ili ako odbija da postupi po izre─Źenoj vaspitnoj mjeri poja─Źanog nadzora ili izvršenju posebnih obaveza.

(3) Nakon što protekne najmanje jedna godina vremena provjeravanja, sud mo┼że nakon što pribavi izvještaj organa starateljstva, izre─çi kona─Źni odustanak od izricanja kazne, ako nove ─Źinjenice potvr─Ĺuju uvjerenje da maloljetnik ne─çe u─Źiniti nova krivi─Źna djela.

─îlan 55

(Naknadno izricanje kazne maloljetni─Źkog zatvora)

(1) Ako maloljetnik kojem je odgo─Ĺeno izricanje kazne maloljetni─Źkog zatvora iz ─Źlana 54 ovog zakona bude osu─Ĺen ili bude izre─Źena vaspitna mjera zbog novog krivi─Źnog djela u─Źinjenog prije isteka vremena provjeravanja, sud izri─Źe kaznu za ranije u─Źinjeno djelo, ako bi to, s obzirom na novoizre─Źenu kaznu ili vaspitnu mjeru, bilo potrebno radi odvra─çanja maloljetnika od izvršenja krivi─Źnih djela. Kazna za ranije u─Źinjeno djelo mo┼że se izre─çi i ako maloljetnik i pored izre─Źenog upozorenja suda odbija da postupi po izre─Źenoj vaspitnoj mjeri ili izvršenju posebnih obaveza. (2) Pri izricanju jedinstvene kazne, postupa se u skladu s ─Źlanom 52 ovog zakona.

(3) Ako sud u slu─Źaju iz stava 1 ovog ─Źlana ne izrekne kaznu, odlu─Źuje ostaju li na snazi ve─ç izre─Źene mjere ili izri─Źe druge mjere.

(4) Kazna se mo┼że izre─çi najkasnije šest mjeseci nakon proteka vremena provjeravanja ili nakon okon─Źanja postupka zbog novog krivi─Źnog djela.

─îlan 56

(Zastarjelost izvršenja kazne maloljetni─Źkog zatvora)

Kazna maloljetni─Źkog zatvora ne─çe se izvršiti kada od dana pravosna┼żnosti presude kojom je kazna izre─Źena protekne:

a) pet godina ako je izre─Źena kazna maloljetni─Źkog zatvora u trajanju du┼żem od pet godina,

b) tri godine ako je izre─Źena kazna maloljetni─Źkog zatvora u trajanju du┼żem od tri godine i

c) dvije godine ako je izre─Źena kazna maloljetni─Źkog zatvora u trajanju do tri godine.

─îlan 57

(Davanje podataka iz kaznene evidencije o osudama na kaznu maloljetni─Źkog zatvora)

(1) Podaci o osudi na kaznu maloljetni─Źkog zatvora mogu se dati samo kada to tra┼żi sud, tu┼żilaštvo, policijski organ i organ starateljstva, a u vezi sa krivi─Źnim postupkom koji se vodi protiv lica kome je izre─Źena kazna maloljetni─Źkog zatvora.

(2) Lica koja su na bilo koji na─Źin došla do podataka iz stava 1 ovog ─Źlana, ne smiju upotrijebiti te podatke na na─Źin koji bi bio od štete za rehabilitaciju lica protiv koga je vo─Ĺen krivi─Źni postupak.

─îlan 58

(Dejstvo vaspitnih mjera i kazne maloljetni─Źkog zatvora)

Vaspitne mjere i kazna maloljetni─Źkog zatvora ne mogu imati pravne posljedice osude koje se sastoje u zabrani sticanja odre─Ĺenih prava, i to:

a) zabranu obavljanja odre─Ĺenih poslova ili funkcija u organima vlasti, privrednim društvima ili drugim pravnim licima,

b) zabrana istupanja u štampi, na radiju, televiziji ili javnim skupovima,

c) zabranu sticanja odre─Ĺenih zvanja, poziva ili zanimanja ili unapre─Ĺenja u slu┼żbi i

d) zabranu sticanja odre─Ĺenih dozvola ili odobrenja koja se izdaju odlukom organa vlasti.

─îlan 59

(Brisanje osude)

(1) Osuda na kaznu maloljetni─Źkog zatvora briše se iz kaznene evidencije u roku od jedne godine od dana izdr┼żane, zastarjele ili oproštene kazne, ako za to vrijeme osu─Ĺeni maloljetnik ne u─Źini novo krivi─Źno djelo.

(2) Osuda se ne mo┼że brisati dok traje primjena mjere bezbjednosti.

(3) Ako je u toku roka za brisanje osude maloljetniku izre─Źena kazna maloljetni─Źkog zatvora ili zatvora preko pet godina, ne briše se ni ranija ni kasnija osuda.

(4) Ako maloljetnik ima više osuda, mo┼że se iz kaznene evidencije brisati svaka osuda pojedina─Źno ili istovremeno ako postoje uslovi za brisanje svake od tih osuda.

─îlan 60

(Rehabilitacija)

Poslije izdr┼żane, oproštene ili zastarjele kazne maloljetni─Źkog zatvora, maloljetnici u┼żivaju sva prava utvr─Ĺena ustavom, zakonom i drugim propisima, osim ako ta prava nisu ograni─Źena izvršenjem mjera bezbjednosti iz ─Źlana 61 ta─Źki od a) do d) ovog zakona.

5. Mjere bezbjednosti

─îlan 61

(Vrste mjera bezbjednosti)

Prema maloljetniku se mogu izre─çi sljede─çe mjere bezbjednosti:

a) obavezno psihijatrijsko lije─Źenje,

b) obavezno lije─Źenje od zavisnosti,

c) obavezno ambulantno lije─Źenje na slobodi,

d) zabrana upravljanja motornim vozilom i

e) oduzimanje predmeta.

─îlan 62

(Izricanje mjera bezbjednosti)

(1) Maloljetniku i mla─Ĺem punoljetnom licu kojem je izre─Źena vaspitna mjera ili kazna maloljetni─Źkog zatvora mogu se, pod uslovima propisanim zakonom, izre─çi jedna ili više mjera bezbjednosti.

(2) Kada je god mogu─çe mjere lije─Źenja na slobodi imaju prednost nad smještajem maloljetnika u zdravstvenu ustanovu radi provo─Ĺenja mjera bezbjednosti obaveznog psihijatrijskog lije─Źenja i obaveznog lije─Źenja od zavisnosti.

─îlan 63

(Obavezno psihijatrijsko lije─Źenje)

(1) Kada su ispunjeni uslovi iz ─Źlana 74 stava 1 Krivi─Źnog zakona maloljetniku se izri─Źe mjera bezbjednosti obaveznog psihijatrijskog lije─Źenja, koja traje dok ne prestanu razlozi zbog kojih je izre─Źena, ali najdu┼że do isteka trajanja vaspitne mjere ili kazne maloljetni─Źkog zatvora ili dok traje odgo─Ĺeno izvršenje ove kazne ili uslovni otpust iz zavoda ili ustanove.

(2) Umjesto mjere obaveznog psihijatrijskog lije─Źenja, maloljetniku se na osnovu nalaza i mišljenja vještaka mo┼że izre─çi vaspitna mjera upu─çivanja u posebnu ustanovu za lije─Źenje i osposobljavanje ili mjera bezbjednosti obaveznog ambulantnog lije─Źenja na slobodi ako se na takav na─Źin mo┼że obezbijediti lije─Źenje i posti─çi svrha mjere bezbjednosti umjesto koje se izri─Źe.

(3) Mjera bezbjednosti obaveznog lije─Źenja od zavisnosti ne mo┼że se izre─çi uz vaspitnu mjeru sudskog ukora i posebnih obaveza.

─îlan 64

(Obavezno lije─Źenje od zavisnosti)

(1) Kada su ispunjeni uslovi iz ─Źlana 75 stava 1 Krivi─Źnog zakona, maloljetniku se izri─Źe mjera bezbjednosti obaveznog lije─Źenja od zavisnosti u skladu s ─Źlanom 63 ovog zakona.

(2) Umjesto mjere obaveznog lije─Źenja od zavisnosti, maloljetniku se na osnovu nalaza i mišljenja vještaka mo┼że izre─çi mjera ambulantnog lije─Źenja na slobodi ako postoji opasnost da ─çe maloljetnik zbog zavisnosti od alkohola ili opojnih droga i ubudu─çe ─Źiniti krivi─Źna djela, a za otklanjanje te opasnosti je dovoljno njegovo ambulantno lije─Źenje na slobodi.

─îlan 65

(Obavezno lije─Źenje na slobodi)

(1) Mjera obaveznog ambulantnog lije─Źenja na slobodi mo┼że se izre─çi maloljetniku umjesto mjera obaveznog psihijatrijskog lije─Źenja i obaveznog lije─Źenja od zavisnosti kada su ispunjeni uslovi za njihovo izricanje i kada se na osnovu nalaza i mišljenja vještaka utvrdi da za provo─Ĺenje tih mjera nije potrebno zadr┼żavanje i lije─Źenje u zdravstvenoj ustanovi i da je dovoljno ambulantno lije─Źenje na slobodi.

(2) Kada sud odlu─Źi da u skladu sa stavom 1 ovog ─Źlana izrekne mjeru obaveznog ambulantnog lije─Źenja, sud izri─Źe krivi─Źnu sankciju u skladu s ─Źlanovima 63 i 64 ovog zakona.

─îlan 66

(Zabrana upravljanja motornim vozilom)

(1) Prema maloljetniku i mla─Ĺem punoljetnom licu sud mo┼że izre─çi mjeru bezbjednosti zabrane upravljanja motornim vozilom u skladu s ─Źlanom 77 stavovima 1, 2 i 3 Krivi─Źnog zakona.

(2) Ako u─Źinilac krivi─Źnog djela kojem je zabranjeno upravljanje motornim vozilom ne postupi po toj zabrani, mjera bezbjednosti se zamjenjuje jednom ili više posebnih obaveza iz ─Źlana 35 ovog zakona, odnosno u skladu s ─Źlanom 46 Krivi─Źnog zakona vrši se opoziv uslovnog otpusta.

─îlan 67

(Oduzimanje predmeta)

Prema maloljetniku mo┼że se izre─çi mjera bezbjednosti oduzimanje predmeta u skladu s ─Źlanom 78 Krivi─Źnog zakona.

6. Primjena odredaba o maloljetnicima na punoljetna i mla─Ĺa punoljetna lica

─îlan 68

(Su─Ĺenje punoljetnim licima za djela koja su u─Źinila kao mla─Ĺi maloljetnici)

Punoljetnom licu koje je navršilo 21 godinu ┼żivota ne mo┼że se suditi za krivi─Źno djelo koje je u─Źinilo kao mla─Ĺi maloljetnik.

─îlan 69

(Izricanje krivi─Źnih sankcija punoljetnim licima za djela koja su u─Źinila kao maloljetnici)

(1) Punoljetnom licu koje je krivi─Źno djelo u─Źinilo kao maloljetnik, a u vrijeme su─Ĺenja nije navršilo 23 godine ┼żivota, mo┼że se izre─çi odgovaraju─ça vaspitna mjera (posebna obaveza, mjera poja─Źanog nadzora nadle┼żnog organa starateljstva i zavodska mjera upu─çivanja u vaspitno-popravni dom), a iz razloga predvi─Ĺenih ─Źlanom 50 ovog zakona i kazna maloljetni─Źkog zatvora. Pri ocjeni da li ─çe izre─çi vaspitnu mjeru ili maloljetni─Źki zatvor, sud uzima u obzir sve okolnosti slu─Źaja, a naro─Źito te┼żinu u─Źinjenog krivi─Źnog djela, vrijeme koje je proteklo od njegovog izvršenja, porodi─Źne prilike, ponašanje izvršioca, kako se izvršilac uklju─Źio u redovni ┼żivot, kao i svrhu koju ┼żeli posti─çi primjenom ove sankcije.

(2) Izuzetno od odredbe stava 1 ovog ─Źlana, punoljetnom licu koje je u vrijeme su─Ĺenja navršilo 23 godine ┼żivota, sud mo┼że, umjesto maloljetni─Źkog zatvora, izre─çi kaznu zatvora ili uslovnu osudu. Kazna zatvora izre─Źena u ovom slu─Źaju ima u pogledu rehabilitacije, zastarjelosti, uslovnog otpusta i pravnih posljedica osude isto pravno dejstvo kao i kazna maloljetni─Źkog zatvora.

(3) Punoljetnim licima iz stavova 1 i 2 ovog ─Źlana uz izre─Źenu sankciju mo┼że se izre─çi odgovaraju─ça mjera bezbjednosti pod uslovima predvi─Ĺenim ovim zakonom.

7. Mla─Ĺa punoljetna lica

─îlan 70

(Primjena odredaba o maloljetnicima na mla─Ĺa punoljetna lica)

U odnosu na mla─Ĺe punoljetne u─Źinioce krivi─Źnih djela va┼że odredbe Krivi─Źnog zakona, a pod uslovima propisanim ovim zakonom, na njih se primjenjuju i odredbe za maloljetne u─Źinioce.

─îlan 71

(Izricanje vaspitnih mjera mla─Ĺim punoljetnim licima)

(1) Licu koje je kao punoljetno u─Źinilo krivi─Źno djelo, a u vrijeme su─Ĺenja nije navršilo 23 godine ┼żivota, sud mo┼że izre─çi bilo koju mjeru posebnih obaveza, mjeru poja─Źanog nadzora nadle┼żnog organa starateljstva ili odgovaraju─çu zavodsku vaspitnu mjeru ako se, s obzirom na njegovu li─Źnost i okolnosti pod kojima je krivi─Źno djelo u─Źinilo, mo┼że o─Źekivati da ─çe se i vaspitnom mjerom posti─çi svrha koja bi se ostvarila izricanjem kazne.

(2) Mla─Ĺem punoljetnom licu kome je izre─Źena vaspitna mjera sud mo┼że, pod uslovima propisanim ovim zakonom, izre─çi odgovaraju─çe mjere bezbjednosti.

(3) Izre─Źena vaspitna mjera mo┼że trajati najdu┼że dok u─Źinilac ne navrši 23 godine ┼żivota.

IV. KRIVI─îNI POSTUPAK PREMA MALOLJETNICIMA

1. Op─çe odredbe

─îlan 72

(Primjena zakona)

(1) Odredbe ovog zakona primjenjuju se u postupku prema licima koja su u─Źinila krivi─Źno djelo kao maloljetnici, a u vrijeme pokretanja postupka, odnosno su─Ĺenja nisu navršila 23 godine ┼żivota, kao i odredbe Zakona o krivi─Źnom postupku ako nisu u suprotnosti s odredbama ovog zakona.

(2) Odredbe ─Źlanova 76, 81 stava 3, 82, 94, 111 i 112 ovog zakona ne primjenjuju se u postupku prema u─Źiniocu koji je u vrijeme pokretanja postupka, odnosno su─Ĺenja napunio 21 godinu ┼żivota.

─îlan 73

(Primjena odredaba prema djeci)

(1) Kada ovlašteno slu┼żbeno lice utvrdi da lice za koje postoje osnovi sumnje da je u─Źinilo krivi─Źno djelo nije navršilo 14 godina, ne─çe ga ispitati nego o tome odmah obavještava tu┼żioca i organ starateljstva. Ovlašteno slu┼żbeno lice ispituje dijete i tu┼żiocu podnosi slu┼żbeni izvještaj samo u slu─Źaju kada se radi o krivi─Źnom djelu koje je imalo za posljedicu teško narušavanje tjelesnog integriteta drugog lica ili je u─Źinjena znatna materijalna šteta.

(2) Kada tu┼żilac utvrdi da lice za koje se osnovano sumnja da je u─Źinilo krivi─Źno djelo nije navršilo 14 godina, donosi naredbu o nepokretanju krivi─Źnog postupka, a podatke o djelu i u─Źiniocu dostavlja organu starateljstva radi preduzimanja mjera zaštite u okviru njegove nadle┼żnosti.

(3) Kada sud u toku postupka utvrdi da maloljetnik u vrijeme izvršenja krivi─Źnog djela nije navršio 14 godina ┼żivota, krivi─Źni postupak se obustavlja i rješenje dostavlja organu starateljstva radi preduzimanja mjera zaštite u okviru njegove nadle┼żnosti.

(4) O postupanju u skladu sa stavovima 2 i 3 ovog ─Źlana obavještava se podnosilac prijave i ošte─çeni, uz pravnu pouku da svoj imovinskopravni zahtjev mogu ostvarivati u parni─Źnom postupku.

─îlan 74

(Izri─Źita zabrana postupanja)

Odredbe Zakona o krivi─Źnom postupku o kaznenom nalogu, izjašnjenju o krivici, razmatranju izjave o priznanju krivice i pregovaranju o krivici, ne primjenjuju se u krivi─Źnom postupku prema maloljetnicima.

─îlan 75

(Pokretanje postupka prema maloljetniku)

Krivi─Źni postupak prema maloljetniku pokre─çe se naredbom za pokretanje pripremnog postupka koju donosi tu┼żilac.

─îlan 76

(Obazrivo postupanje)

(1) Pri preduzimanju radnji kojima je prisutan maloljetnik, a naro─Źito pri njegovom ispitivanju, postupa se obazrivo, vode─çi ra─Źuna o zrelosti, drugim li─Źnim svojstvima i zaštiti privatnosti maloljetnika kako vo─Ĺenje krivi─Źnog postupka ne bi štetno uticalo na njegov fizi─Źki, mentalni i kognitivni razvoj.

(2) Organi koji u─Źestvuju u postupku upozorenjem ili udaljenjem na odre─Ĺeni period, spre─Źavaju svako nedisciplinovano ponašanje maloljetnika.

(3) Ako maloljetnik i nakon upozorenja nastavi sa nedoli─Źnim ponašanjem, sudija, odnosno predsjednik vije─ça mo┼że odlu─Źiti da se maloljetnik udalji iz sudnice za odre─Ĺeni vremenski period, a postupak se nastavlja u prisutnosti branioca. Nakon povratka maloljetnika u sudnicu, branilac ga obavještava o radnjama provedenim u njegovom odsustvu.

─îlan 77

(Obavezna odbrana)

(1) Maloljetnik mora imati branioca prilikom prvog ispitivanja od strane tu┼żioca ili ovlaštenog slu┼żbenog lica, kao i tokom cijelog postupka.

(2) Maloljetnik ima branioca i onda kada ovlašteno slu┼żbeno lice izri─Źe policijsko upozorenje iz ─Źlana 22 ovog zakona i kada tu┼żilac uslovljava nepokretanje postupka prema maloljetniku ispunjenjem vaspitne preporuke iz ─Źlana 26 ovog zakona.

(3) Ako maloljetnik, njegov zakonski zastupnik ili srodnici maloljetnika ne uzmu branioca, o tome se obavještava sudija, koji na prijedlog tu┼żioca ili ovlaštenog slu┼żbenog lica postavlja branioca po slu┼żbenoj du┼żnosti.

(4) Branilac iz stava 3 ovog ─Źlana mora imati posebna znanja.

─îlan 78

(Osloba─Ĺanje od du┼żnosti svjedo─Źenja)

(1) Niko ne mo┼że biti oslobo─Ĺen du┼żnosti svjedo─Źenja o okolnostima potrebnim za ocjenjivanje zrelosti maloljetnika, upoznavanje njegove li─Źnosti i prilika u kojima ┼żivi.

(2) Du┼żnosti svjedo─Źenja oslobo─Ĺeni su samo roditelj, staralac, usvojilac, vjerski slu┼żbenik, odnosno ispovjednik i branilac.

(3) Kada svjedo─Źi socijalni radnik organa starateljstva, njegovo ispitivanje se ne mo┼że odnositi na okolnosti u─Źinjenog djela o kojima je saznao ispituju─çi maloljetnika u postupku sa─Źinjavanja socijalne anamneze iz ─Źlana 87 ovog zakona i drugih izvještaja po zahtjevu tu┼żilaštva ili suda.

─îlan 79

(Spajanje i razdvajanje postupka)

(1) Kada je maloljetnik u─Źestvovao u izvršenju krivi─Źnog djela zajedno sa punoljetnim licem, postupak prema njemu se razdvaja i sprovodi po odredbama ovog zakona.

(2) Izuzetno, nakon okon─Źanog pripremnog postupka, a na obrazlo┼żen prijedlog tu┼żioca, postupak prema maloljetniku mo┼że se spojiti s postupkom protiv punoljetnog lica i sprovesti po odredbama ovog zakona samo ako je spajanje postupka neophodno za svestrano razjašnjenje stvari. O spajanju postupka odlu─Źuje sudija za maloljetnike.

(3) U jedinstvenom postupku su─Ĺenje se provodi pred sudijom nadle┼żnog suda, odnosno pred vije─çem od tri sudije kojim predsjedava sudija za maloljetnike.

(4) Do završetka glavnog pretresa sudija, odnosno vije─çe mo┼że odlu─Źiti da se iz razloga cjelishodnosti ili drugih opravdanih razloga postupak razdvoji.

(5) Protiv rješenja kojim je odlu─Źeno o spajanju ili razdvajanju postupka ┼żalba nije dopuštena.

(6) Kada se provodi jedinstven postupak za maloljetnika i punoljetne u─Źinioce, u pogledu maloljetnika uvijek se primjenjuju odredbe ─Źlanova od 76 do 78, od 81 do 86, 89, 90, 92, od 94 do 103, 110 stav 3, 111, 112, 115 i 119 ovog zakona, a ostale odredbe ovog zakona ukoliko njihova primjena nije u suprotnosti s vo─Ĺenjem jedinstvenog postupka.

─îlan 80

(Provo─Ĺenje jedinstvenog postupka)

(1) Kada je lice u─Źinilo neko krivi─Źno djelo kao maloljetno, a neko djelo kao punoljetno, provodi se jedinstven postupak i punoljetnom licu se sudi po odredbama ovog zakona.

(2) U jedinstvenom postupku su─Ĺenje se provodi pred sudijom za maloljetnike nadle┼żnog suda, odnosno pred vije─çem od tri sudije, od kojih je najmanje jedan sudija za maloljetnike, ukoliko to lice u vrijeme pokretanja postupka nije navršilo 23 godine.

─îlan 81

(Uloga organa starateljstva)

(1) U postupku prema maloljetnicima, pored ovlaštenja koja su izri─Źito predvi─Ĺena u odredbama ovog zakona, organ starateljstva ima pravo da se upozna s tokom postupka, da u toku postupka stavlja prijedloge i da ukazuje na ─Źinjenice i dokaze koji su od va┼żnosti za donošenje pravilne odluke.

(2) O svakom pokretanju postupka prema maloljetniku tu┼żilac obavještava nadle┼żni organ starateljstva. (3) Tu┼żilaštva i sudovi izvještavaju organ starateljstva kada u krivi─Źnom postupku utvr─Ĺene ─Źinjenice i okolnosti upu─çuju na potrebu preduzimanja mjera radi zaštite prava i dobrobiti maloljetnika.

─îlan 82

(Pozivanje i dostavljanje pismena)

(1) Maloljetnik se poziva preko roditelja, odnosno zakonskog zastupnika, osim ako to nije mogu─çe zbog potrebe hitnog postupanja ili drugih okolnosti, i tada sudija na prijedlog tu┼żioca u interesu maloljetnika imenuje posebnog staraoca do okon─Źanja postupka. Posebnog staraoca do okon─Źanja postupka imenuje organ starateljstva.

(2) Dostavljanje odluka i drugih pismena maloljetniku vrši se shodno odredbama Zakona o krivi─Źnom postupku, s tim da se maloljetniku pismena ne dostavljaju isticanjem na oglasnoj tabli suda, a ne primjenjuje se ni odredba Zakona o krivi─Źnom postupku o usmenom saopštavanju odluke. Odluke i druga pismena se dostavljaju i roditeljima, odnosno staraocu maloljetnika.

─îlan 83

(Dovo─Ĺenje maloljetnika)

Mjeru dovo─Ĺenja kojom se obezbje─Ĺuje prisustvo maloljetnika i uspješno vo─Ĺenje krivi─Źnog postupka provode pripadnici sudske policije u civilnoj odje─çi, vode─çi ra─Źuna da to ─Źine na neupadljiv na─Źin, osim u slu─Źajevima opasnih u─Źinilaca ili najte┼żih krivi─Źnih djela.

─îlan 84

(Objavljivanje toka krivi─Źnog postupka)

(1) Ne smije se objaviti tok krivi─Źnog postupka prema maloljetniku, ni odluka donesena u tom postupku, niti se mo┼że u svrhu objavljivanja vršiti video i audio snimanje toka postupka.

(2) Pravosna┼żna odluka suda mo┼że se objaviti, ali bez navo─Ĺenja imena maloljetnika i drugih podataka iz kojih bi se mogao utvrditi njegov identitet.

─îlan 85

(Du┼żnost hitnog postupanja)

Organi koji u─Źestvuju u postupku prema maloljetniku, kao i drugi organi i ustanove od kojih se tra┼że obavještenja, izvještaji ili mišljenja du┼żni su da postupaju najhitnije kako bi se postupak što prije završio.

─îlan 86

(Mjesna nadle┼żnost)

Za postupak prema maloljetniku, po pravilu, mjesno je nadle┼żan sud njegovog prebivališta, a ako maloljetnik nema prebivališta ili ono nije poznato – sud boravišta maloljetnika. Postupak se mo┼że provesti pred sudom boravišta maloljetnika ili pred sudom mjesta izvršenja krivi─Źnog djela, odnosno pred sudom na ─Źijem se podru─Źju nalazi zavod ili ustanova za izvršenje krivi─Źnih sankcija u kojoj se maloljetnik nalazi, ako je o─Źigledno da ─çe se pred tim sudom postupak lakše provesti.

2. Postupanje prije pokretanja pripremnog postupka

─îlan 87

(Socijalna anamneza)

(1) Prije pokretanja pripremnog postupka za djelo koje se maloljetniku stavlja na teret tu┼żilac je du┼żan od nadle┼żnog organa starateljstva pribaviti podatke koji se ti─Źu uzrasta, zrelosti i drugih osobina li─Źnosti maloljetnika, o sredini i prilikama u kojima on ┼żivi, kako bi mogao odlu─Źiti da li ─çe za konkretni slu─Źaj postupati primjenom na─Źela oportuniteta, postupak obustaviti ili pristupiti postupku primjene vaspitne preporuke ili ─çe donijeti naredbu za pokretanje pripremnog postupka.

(2) Anamnezu iz stava 1 ovog ─Źlana pribavlja i ovlašteno slu┼żbeno lice kada su ispunjeni uslovi iz ─Źlana 22 ovog zakona.

─îlan 88

(Radnje postupanja ovlaštenog slu┼żbenog lica prilikom izricanja policijskog upozorenja)

(1) U pravilu, ispitivanje maloljetnika vrši tu┼żilac, a ovlašteno slu┼żbeno lice ispitivanje vrši uz odobrenje tu┼żioca.

(2) Za krivi─Źna djela s propisanom nov─Źanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine, ovlašteno slu┼żbeno lice koje ima posebna znanja, uz pribavljeno odobrenje tu┼żioca, ispituje maloljetnika. Komunikacije sa maloljetnikom, pozivanje i obavještavanje o pravima vrši se u skladu s ─Źlanom 96 stavovima 2, 3, 4 i 5 ovog zakona.

(3) Ovlašteno slu┼żbeno lice ispituje maloljetnika u prisustvu njegovog branioca, roditelja, staraoca odnosno usvojioca. Kada su roditelji, staralac odnosno usvojilac maloljetnika sprije─Źeni da prisustvuju ispitivanju maloljetnika odnosno ako njihovo prisustvo ne bi bilo u interesu maloljetnika ovlašteno slu┼żbeno lice ispituje maloljetnika u prisustvu predstavnika organa starateljstva ili predstavnika ustanove za smještaj maloljetnika

(4) Ovlašteno slu┼żbeno lice nakon što u roku od 24 sata ispita maloljetnika i prikupi dokaze, uz slu┼żbeni izvještaj mo┼że tu┼żiocu dostaviti i obrazlo┼żen prijedlog da se maloljetnik za konkretni slu─Źaj samo upozori. Ako tu┼żilac nakon razmatranja prijedloga utvrdi da postoje dokazi da je maloljetnik u─Źinio krivi─Źno djelo i da, s obzirom na prirodu krivi─Źnog djela i okolnosti pod kojima je u─Źinjeno, raniji ┼żivot maloljetnika i njegova li─Źna svojstva, pokretanje krivi─Źnog postupka ne bi bilo cjelishodno, tu┼żilac mo┼że dati tra┼żeno odobrenje i predmet dostaviti ovlaštenom slu┼żbenom licu da maloljetniku izrekne policijsko upozorenje.

(5) Ako tu┼żilac ne odobri izricanje policijskog upozorenja o tome obavještava ovlašteno slu┼żbeno lice i prije pokretanja pripremnog postupka razmatra mogu─çnosti i opravdanost izricanja vaspitne preporuke iz ─Źlana 90 ovog zakona ili donosi naredbu za pokretanje pripremnog postupka u skladu s ─Źlanom 91 stavom 1 ovog zakona.

(6) U slu─Źaju iz stava 2 ovog ─Źlana ovlašteno slu┼żbeno lice najdalje u roku od tri dana od dostavljanja predmeta maloljetniku izri─Źe policijsko upozorenje i tom prilikom ukazuje na društvenu neprihvatljivost i štetnost njegovog ponašanja, posljedice koje takvo ponašanje mo┼że imati na njega, kao i na mogu─çnost vo─Ĺenja krivi─Źnog postupka i izricanje krivi─Źne sankcije u slu─Źaju ponovnog izvršenja krivi─Źnog djela. Na lica koja prisustvuju saopštavanju odluke, primjenjuje se stav 3 ovog ─Źlana. Odluka se bilje┼żi u spisu.

(7) Ovlašteno slu┼żbeno lice u roku od tri dana od dana donošenja odluke iz stavova 5 i 6 ovog ─Źlana o toj odluci pismeno obavještava tu┼żioca, maloljetnika, njegovog branioca, roditelja odnosno staraoca ili usvojioca maloljetnika, organ starateljstva, kao i ošte─çenog, uz navo─Ĺenje razloga za donošenje ove odluke.

(8) Priznanje maloljetnika da je u─Źinio krivi─Źno djelo, ne mo┼że biti korišteno protiv njega u bilo kojem drugom naknadnom postupku.

─îlan 89

(Primjena na─Źela oportuniteta)

(1) Za krivi─Źna djela s propisanom nov─Źanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine, tu┼żilac mo┼że odlu─Źiti da ne pokrene krivi─Źni postupak iako postoje dokazi da je maloljetnik u─Źinio krivi─Źno djelo, ako smatra da ne bi bilo cjelishodno da se vodi postupak prema maloljetniku, s obzirom na prirodu krivi─Źnog djela i okolnosti pod kojima je u─Źinjeno, raniji ┼żivot maloljetnika i njegova li─Źna svojstva. Tu┼żilac mo┼że postupiti na isti na─Źin i u slu─Źaju krivi─Źnog djela s propisanom kaznom zatvora preko tri godine ako je takvo postupanje u skladu sa principom srazmjernosti iz ─Źlana 9 ovog zakona. Radi utvr─Ĺivanja ovih okolnosti, tu┼żilac mo┼że zatra┼żiti obavještenja od roditelja, odnosno staraoca maloljetnika, drugih lica i ustanova, a kada je to potrebno, mo┼że ova lica i maloljetnika pozvati radi neposrednog obavještavanja. Tu┼żilac tra┼żi mišljenje organa starateljstva o cjelishodnosti pokretanja postupka prema maloljetniku.

(2) Ako je za donošenje odluke iz stava 1 ovog ─Źlana potrebno da se ispitaju li─Źna svojstva maloljetnika, sud mo┼że na obrazlo┼żen prijedlog tu┼żioca uputiti maloljetnika u prihvatilište za djecu i omladinu ili vaspitnu ustanovu, ali najdu┼że do 30 dana.

(3) Kada je izvršenje kazne ili vaspitne mjere u toku, tu┼żilac mo┼że odlu─Źiti da ne zahtijeva pokretanje krivi─Źnog postupka za drugo krivi─Źno djelo maloljetnika, ako s obzirom na te┼żinu tog krivi─Źnog djela, kao i na kaznu, odnosno vaspitnu mjeru koja se izvršava, ne bi imalo svrhe vo─Ĺenje postupka i izricanje krivi─Źne sankcije za to djelo.

(4) Kada tu┼żilac u slu─Źajevima iz stavova 1 i 3 ovog ─Źlana na─Ĺe da nije cjelishodno pokretanje postupka prema maloljetniku, obavještava o tome, uz navo─Ĺenje razloga, maloljetnika, roditelja odnosno staraoca ili usvojioca maloljetnika, organ starateljstva, kao i ošte─çenog.

─îlan 90

(Primjene vaspitne preporuke)

(1) Prije donošenja naredbe za pokretanje pripremnog postupka prema maloljetniku za krivi─Źna djela iz ─Źlana 89 stava 1 ovog zakona, tu┼żilac je du┼żan razmotriti mogu─çnost i opravdanost primjene vaspitne preporuke, u skladu s odredbama ovog zakona. Tu┼żilac o takvoj mogu─çnosti rješavanja konkretnog slu─Źaja, prirodi, sadr┼żaju, trajanju, posljedicama primjene vaspitne preporuke, kao i posljedicama odbijanja saradnje, izvršenja i ispunjenja vaspitne preporuke, obavještava maloljetnika i njegove roditelje odnosno staraoca ili usvojioca.

(2) Kada tu┼żilac za krivi─Źna djela iz ─Źlana 89 stava 1 ovog zakona ne primijeni vaspitnu preporuku, obavezno obrazla┼że razloge za donošenje takve odluke.

(3) Tu┼żilac donosi naredbu kojom se izri─Źe vaspitna preporuka kada maloljetnik pristane da ispuni svoju obavezu preuzetu vaspitnom preporukom. Dok traje primjena vaspitne preporuke organ starateljstva tu┼żiocu dostavlja izvještaj o njenoj primjeni.

(4) Ako su ispunjeni uslovi za primjenu vaspitne preporuke i nakon što uz saradnju i nadzor organa starateljstva maloljetnik ispuni obavezu preuzetu vaspitnom preporukom, tu┼żilac donosi naredbu o nepokretanju pripremnog postupka prema maloljetniku i o tome po potrebi obavještava ošte─çenog i upu─çuje ga da svoj imovinskopravni zahtjev mo┼że ostvariti u parni─Źnom postupku i obavještava podnosioca prijave.

(5) Ako maloljetnik djelimi─Źno ispuni obavezu preuzetu vaspitnom preporukom, odnosno kada nije ostvarena potpuna kompenzacija primjenom vaspitne preporuke, tu┼żilac odlu─Źuje u skladu sa stavom 4 ovog ─Źlana kada na─Ĺe da pokretanje pripremnog postupka ne bi bilo cjelishodno.

(6) Ako se na osnovu izvještaja organa starateljstva utvrdi da maloljetnik bez opravdanog razloga odbija da ispuni obavezu preuzetu vaspitnom preporukom ili je neuredno izvršava, tu┼żilac donosi naredbu o pokretanju pripremnog postupka.

(7) Prilikom razmatranja mogu─çnosti primjene vaspitne preporuke, priznanje maloljetnika da je u─Źinio krivi─Źno djelo ne mo┼że biti korišteno protiv njega u bilo kojem drugom naknadnom postupku.

3. Pripremni postupak

─îlan 91

(Naredba za pokretanje i vrijeme trajanja pripremnog postupka)

(1) Ako postoje osnovi sumnje da je maloljetno lice u─Źinilo krivi─Źno djelo, te nakon razmatranja u skladu s ─Źlanom 90 stavom 1 ovog zakona na─Ĺe da nema mogu─çnosti niti opravdanosti za primjenu vaspitnih preporuka, ili ako maloljetnik neopravdano odbije ili neuredno izvršava vaspitnu preporuku tu┼żilac donosi naredbu za pokretanje pripremnog postupka, o ─Źemu obavještava organ starateljstva.

(2) U fazi pripremnog postupka sudija za maloljetnike ima ista ovlaštenja koja po Zakonu o krivi─Źnom postupku pripadaju sudiji za prethodni postupak.

(3) Tu┼żilac okon─Źava pripremni postupak u roku od 90 dana od dana donošenja naredbe iz stava 1 ovog ─Źlana, a ako se pripremni postupak ne završi u ovom roku, va┼żi supsidijarna primjena odredaba ─Źlanova 224 i 225 Zakona o krivi─Źnom postupku.

─îlan 92

(Pribavljanje podataka o li─Źnosti maloljetnika)

(1) U pripremnom postupku, pored ─Źinjenica koje se odnose na krivi─Źno djelo, tu┼żilac , ako je potrebno, u skladu s ─Źlanom 87 ovog zakona, pribavlja i druge podatke koji se ti─Źu li─Źnosti maloljetnika i njegovog ponašanja, kao i sredine i prilika u kojima ┼żivi.

(2) O okolnostima iz stava 1 ovog ─Źlana tu┼żilac pribavlja izvještaj i saslušava lica koja mogu dati potrebne podatke, izuzev lica iz ─Źlana 78 stava 2 ovog zakona. O tim okolnostima obavezno se pribavlja mišljenje organa starateljstva, a ako je prema maloljetniku bila izre─Źena vaspitna mjera – pribavlja se izvještaj o primjeni te mjere. Ako je prema maloljetniku bila izre─Źena zavodska mjera, tu┼żilac pribavlja izvještaj zavoda ili ustanove o primjeni te mjere.

(3) Tu┼żilac mo┼że prikupljanje podataka iz stavova 1 i 2 ovog ─Źlana povjeriti stru─Źnom savjetniku tu┼żilaštva.

(4) Kada je za utvr─Ĺivanje zdravstvenog stanja maloljetnika, stepena zrelosti i drugih svojstava li─Źnosti potrebno da maloljetnika pregledaju vještaci, za ovaj pregled odre─Ĺuju se ljekari, psiholozi ili pedagozi. Ovakva ispitivanja maloljetnika mogu se obaviti u zdravstvenoj ili drugoj ustanovi.

─îlan 93

(Lica koja prisustvuju radnjama u pripremnom postupku)

(1) Tu┼żilac sam odre─Ĺuje na─Źin izvo─Ĺenja pojedinih radnji dr┼że─çi se odredaba Zakona o krivi─Źnom postupku, i to u onoj mjeri koja obezbje─Ĺuje prava maloljetnika na odbranu, prava ošte─çenog i prikupljanje dokaza potrebnih za odlu─Źivanje.

(2) Radnjama u pripremnom postupku prisustvuje maloljetnik, osim ako postoje razlozi iz ─Źlana 111 stava 4 ovog zakona i branilac. Ispitivanje maloljetnog lica, kada je to potrebno, obavlja se uz pomo─ç pedagoga ili drugog stru─Źnog lica.

(3) Tu┼żilac mo┼że odobriti da radnjama u pripremnom postupku prisustvuju predstavnik organa starateljstva i roditelj, odnosno staralac maloljetnika. Kada su navedena lica prisutna navedenim radnjama, mogu stavljati prijedloge i upu─çivati pitanja licu koje se ispituje, odnosno saslušava.

(4) Tu┼żilac mo┼że uskratiti prisustvo roditeljima, odnosno staraocu ili usvojiocu maloljetnika ako je takva odluka u interesu maloljetnika i tada tu┼żilac radnje provodi u prisustvu predstavnika organa starateljstva ili predstavnika ustanove za smještaj maloljetnika.

─îlan 94

(Privremeni smještaj maloljetnika u toku pripremnog postupka)

(1) Sudija mo┼że na prijedlog tu┼żioca odrediti da se maloljetnik u toku pripremnog postupka privremeno smjesti u prihvatilište ili sli─Źnu ustanovu za prihvat maloljetnika ako je to potrebno radi izdvajanja maloljetnika iz sredine u kojoj je ┼żivio ili radi pru┼żanja pomo─çi, zaštite ili smještaja maloljetnika, a posebno ako je to potrebno radi otklanjanja opasnosti od ponavljanja krivi─Źnog djela.

(2) Protiv rješenja o privremenom smještaju maloljetnika ┼żalbu mogu ulo┼żiti u roku od 24 sata maloljetnik, roditelj, usvojilac, odnosno staralac i branilac. O ┼żalbi odlu─Źuje vije─çe za maloljetnike istog suda u roku od 24 sata od sata prijema ┼żalbe, s tim da ┼żalba ne zadr┼żava izvršenje.

(3) Izvršenje mjere privremenog smještaja provodi se prema odredbama koje vrijede za ustanove, a u pogledu du┼żine trajanja, kontrole opravdanosti trajanja ovog smještaja i drugih prava primjenjuju se odredbe ovog zakona koje se odnose na maloljetnike u pritvoru.

(4) Troškovi smještaja maloljetnika ispla─çuju se iz bud┼żetskih sredstava tu┼żilaštva i ─Źine sastavni dio troškova krivi─Źnog postupka.

4. Mjere za obezbje─Ĺenje prisustva maloljetnika i uspješno vo─Ĺenje krivi─Źnog postupka

─îlan 95

(Mjere zabrane)

(1) Kada su ispunjeni uslovi iz ─Źlana 132 stava 1 ta─Źki a), b) i c) Zakona o krivi─Źnom postupku, sud mo┼że na prijedlog stranaka ili branioca ili po slu┼żbenoj du┼żnosti prema maloljetniku umjesto odre─Ĺivanja i produ┼żenja pritvora odrediti mjere zabrane, i to:

a) zabranu napuštanja boravišta i zabranu putovanja bez odobrenja,

b) zabranu posje─çivanja odre─Ĺenih mjesta ili podru─Źja,

c) zabranu sastajanja s odre─Ĺenim licima,

d) narediti da se povremeno javlja odre─Ĺenom dr┼żavnom organu i

e) narediti da se mla─Ĺoj punoljetnoj osobi privremeno oduzme putna isprava uz zabranu izdavanja novih isprava, kao i zabraniti korištenje li─Źne karte za prelazak dr┼żavne granice Bosne i Hercegovine.

(2) Kada odre─Ĺuje mjere zabrane, sud shodno primjenjuje odredbe ─Źlanova 126, 126a, 126b, 126c i 126d Zakona o krivi─Źnom postupku.

─îlan 96

(Lišenje slobode)

(1) Ovlašteno slu┼żbeno lice mo┼że maloljetno lice lišiti slobode ako postoje osnovi sumnje da je izvršilo krivi─Źno djelo i ako postoje razlozi predvi─Ĺeni iz ─Źlana 132 stava 1 ta─Źki a), b) i c) Zakona o krivi─Źnom postupku.

(2) Prilikom lišenja slobode i tokom boravka maloljetnika u nadle┼żnoj organizacionoj jedinici Policije Br─Źko distrikta BiH svi kontakti ovlaštenog slu┼żbenog lica sa maloljetnikom se obavljaju na na─Źin koji u punoj mjeri poštuje li─Źnost maloljetnika i podr┼żava njegovu dobrobit. Bilo koji postupci koji narušavaju fizi─Źko i mentalno zdravlje maloljetnika su zabranjeni.

(3) O lišenju slobode ovlašteno slu┼żbeno lice odmah obavještava roditelje odnosno staraoca ili usvojioca maloljetnika, branioca i nadle┼żni organ starateljstva. Ukoliko roditelji ili staraoci maloljetnika nisu dostupni, oni se obavještavaju u što kra─çem roku.

(4) Ispitivanje maloljetnika vrši tu┼żilac ili uz odobrenje tu┼żioca ovlašteno slu┼żbeno lice, koji obezbje─Ĺuju prisustvo roditelja odnosno staraoca ili usvojioca. (5) Kada se maloljetnik prvi put ispituje, prije po─Źetka ispitivanja tu┼żilac ili ovlašteno slu┼żbeno lice obavještava maloljetnika u pisanoj formi, a nakon toga i usmeno na maternjem jeziku na njemu razumljiv na─Źin o pravima iz ─Źlana 78 stava 2 Zakona o krivi─Źnom postupku, a posebno o pravu da u prisustvu branioca, roditelja, odnosno staraoca ili usvojioca, ili predstavnika organa starateljstva bude ispitan od strane tu┼żioca ili ovlaštenog slu┼żbenog lica. (6) Ovlašteno slu┼żbeno lice je du┼żno maloljetno lice bez odlaganja, a najkasnije u roku od 12 sati dovesti tu┼żiocu i obavijestiti ga o razlozima i vremenu lišenja slobode. Ako maloljetnik lišen slobode ne bude doveden tu┼żiocu u ovom roku, pušta se na slobodu.

─îlan 97

(Posebna pravila postupanja tokom lišenja slobode)

(1) Maloljetnik lišen slobode za vrijeme dok se nalazi u nadle┼żnoj organizacionoj jedinici Policije Br─Źko distrikta BiH i tokom zadr┼żavanja u tu┼żilaštvu, smješta se u prostoriju tako da nije u kontaktu sa odraslima.

(2) Dovo─Ĺenje maloljetnika se obavlja na na─Źin koji štiti njegovo dostojanstvo i pretpostavku nevinosti.

(3) Maloljetniku se prilikom lišenja slobode i stavljanja u pritvor oduzimaju predmeti u vezi sa krivi─Źnim djelom i predmeti koje ne smije imati u pritvoru prema pravilima ku─çnog reda, a ima pravo da zadr┼żi li─Źne stvari i pravo na odgovaraju─çu medicinsku njegu koja uklju─Źuje i ljekarski pregled nakon lišavanja slobode.

─îlan 98

(Odlu─Źivanje tu┼żioca nakon dovo─Ĺenja maloljetnika lišenog slobode)

Nakon što mu je maloljetno lice dovedeno, tu┼żilac je du┼żan bez odlaganja, a najkasnije u roku od 24 sata od dovo─Ĺenja, ispitati maloljetnika ako ve─ç nije ispitan i odlu─Źiti da li ─çe sudiji staviti prijedlog za izricanje mjera zabrane iz ─Źlana 95 ovog zakona ili privremenog smještaja u skladu s ─Źlanom 94 ovog zakona ili prijedlog za odre─Ĺivanje pritvora ili ─çe ga pustiti na slobodu. Prilikom predlaganja tu┼żilac uvijek daje prednost mjerama zabrane, a potom mjeri privremenog smještaja, dok pritvor kao krajnju mjeru predla┼że samo ako se prethodnim mjerama ne mo┼że obezbijediti prisustvo maloljetnika tokom su─Ĺenja.

─îlan 99

(Odre─Ĺivanje pritvora)

(1) Ako postoji osnovana sumnja da je maloljetnik u─Źinio krivi─Źno djelo, sudija mo┼że odrediti pritvor kada postoje razlozi predvi─Ĺeni ─Źlanom 132 stavom 1 ta─Źkama a), b) i c) Zakona o krivi─Źnom postupku.

(2)Prije donošenja rješenja o odre─Ĺivanju pritvora sudija maloljetnika odmah upoznaje sa prijedlogom iz ─Źlana 98 ovog zakona, saslušava na te okolnosti i najkasnije u roku od 24 sata od prijema prijedloga tu┼żioca odlu─Źuje o odre─Ĺivanju pritvora ili maloljetnika pušta na slobodu.

(3) Ako postoje okolnosti zbog kojih ne mo┼że postupati sudija za maloljetnike, o pritvoru odlu─Źuje sudija s posebnim znanjima koga odredi predsjednik suda, o ─Źemu se obavještava sudija za maloljetnike.

(4) Protiv rješenja kojim je odre─Ĺen pritvor dopuštena je ┼żalba vije─çu Apelacionog suda u roku od 24 sata od sata prijema ovog rješenja. ┼Żalba ne zadr┼żava izvršenje rješenja.

(5) Ako sudija ne prihvati prijedlog tu┼żioca za odre─Ĺivanje pritvora, donosi rješenje kojim se prijedlog odbija i maloljetnika odmah pušta na slobodu. Tu┼żilac na ovo rješenje mo┼że ulo┼żiti ┼żalbu, ali ┼żalba ne zadr┼żava izvršenje rješenja.

(6) U slu─Źajevima iz stavova 4 i 5 ovog ─Źlana vije─çe je du┼żno odluku o ┼żalbi donijeti u roku od 24 sata.

─îlan 100

(Trajanje pritvora)

(1) Po rješenju sudije pritvor mo┼że trajati najdu┼że 30 dana od dana lišenja slobode, uz obavezu vije─ça da vrši kontrolu neophodnosti pritvora svakih 10 dana, uz prethodno izjašnjenje tu┼żioca o radnjama preduzetim za period koji prethodi kontroli. Ako tu┼żilac ne postupi na ovaj na─Źin obavještava se glavni tu┼żilac okru┼żnog tu┼żilaštva radi preduzimanja potrebnih mjera za ispunjenje zahtjeva iz ovog stava.

(2) Pritvor se odlukom vije─ça iz ─Źlana 17 stava 3, po obrazlo┼żenom prijedlogu tu┼żioca, mo┼że produ┼żiti za najviše dva mjeseca. Protiv rješenja vije─ça dopuštena je ┼żalba o kojoj odlu─Źuje vije─çe drugostepenog suda u roku od 24 sata po prijemu ┼żalbe. (3) O pritvaranju maloljetnika sudija odmah obavještava roditelja, staraoca ili ustanovu kojoj je maloljetnik povjeren na vaspitanje i ─Źuvanje, kao i organ starateljstva.

(4) U toku pripremnog postupka, a prije isteka trajanja pritvora, sudija na prijedlog tu┼żioca ukida pritvor i maloljetnika odmah pušta na slobodu.

─îlan 101

(Trajanje pritvora nakon okon─Źanja pripremnog postupka)

Nakon dostavljanja prijedloga za izricanje krivi─Źne sankcije, pritvor se na obrazlo┼żen prijedlog tu┼żioca mo┼że produ┼żiti po odluci vije─ça iz ─Źlana 17 stava 3 ovog zakona za još 90 dana, uz kontrolu pritvora svakih 30 dana i uz prethodno izjašnjenje tu┼żioca o preduzetim radnjama za period koji prethodi kontroli. Protiv tog rješenja dopuštena je ┼żalba vije─çu drugostepenog suda iz ─Źlana 17 stava 2 ovog zakona koji o ┼żalbi odlu─Źuje u roku od 24 sata od prijema ┼żalbe. ┼Żalba ne zadr┼żava izvršenje rješenja.

─îlan 102

(Pritvor nakon izricanja krivi─Źne sankcije)

(1) Pritvor se odmah ukida ako je sud donio rješenje da se prema maloljetniku obustavi postupak iz razloga predvi─Ĺenih ─Źlanom 132 ta─Źki b), c) i d) i ─Źlanom 284 Zakona o krivi─Źnom postupku ili kada sud na─Ĺe da nije cjelishodno maloljetniku izre─çi zavodsku vaspitnu mjeru ili kaznu, nego maloljetniku izrekne vaspitnu mjeru iz ─Źlana 32 stava 1 ta─Źki a) i b) ovog zakona.

(2) Poslije izricanja zavodske vaspitne mjere ili kazne maloljetni─Źkog zatvora, pritvor mo┼że trajati najdu┼że još dva mjeseca. Ako za to vrijeme ne bude izre─Źena drugostepena odluka kojom se potvr─Ĺuje ili preina─Źuje prvostepena odluka, pritvor se ukida i maloljetnik odmah pušta na slobodu. Ako u roku od dva mjeseca bude izre─Źena drugostepena odluka kojom se prvostepena odluka ukida, pritvor mo┼że trajati još 30 dana od izricanja drugostepene odluke.

(3) Ako se maloljetnik nalazi u pritvoru, a odluka kojom mu je izre─Źena zavodska vaspitna mjera ili kazna maloljetni─Źkog zatvora postala pravosna┼żna, maloljetnik se mo┼że pustiti na slobodu do upu─çivanja u ustanovu za izvršenje zavodske vaspitne mjere ili kazne.

(4) Vrijeme provedeno u pritvoru ili ustanovama privremenog smještaja iz ─Źlanova 94 i 112 ovog zakona, kao i svako lišenje slobode u vezi sa krivi─Źnim djelom, ura─Źunava se u vrijeme trajanja izre─Źene zavodske vaspitne mjere i kazne maloljetni─Źkog zatvora u skladu s ─Źlanom 57 stavom 1 Krivi─Źnog zakona.

─îlan 103

(Postupanje prema maloljetniku u pritvoru)

(1) Maloljetnik se nalazi u pritvoru odvojeno od punoljetnih lica.

(2) Dok se nalazi u pritvoru maloljetniku se omogu─çavaju uslovi korisni za njegovo vaspitanje i zanimanje.

(3) Sudija ima prema pritvorenim maloljetnicima ista ovlaštenja koja po Zakonu o krivi─Źnom postupku pripadaju sudiji za prethodni postupak, odnosno sudiji za prethodno saslušanje, i mo┼że u svako doba obilaziti pritvorenika, sa njim razgovarati i od njega primati pritu┼żbe.

(4) Obilazak maloljetnika u pritvoru vrši i tu┼żilac.

(5) Po nalogu sudije i tu┼żioca obilazak pritvorenog maloljetnika mo┼że obaviti svakih 20 dana stru─Źni savjetnik suda i tu┼żilaštva. O obilasku pritvorenika sa─Źinjava se izvještaj koji je sastavni dio spisa.

(6) Pritvor se izvršava u ustanovama koje za tu namjenu odredi Pravosudna komisija Br─Źko distrikta Bosne i Hercegovine, u saradnji s nadle┼żnim organima entiteta. Na poslovima izvršavanja pritvora mogu da rade samo oni zaposleni koji imaju potrebna znanja i vještine i stru─Źnu spremu predvi─Ĺenu propisima.

5. Postupanje nakon okon─Źanog pripremnog postupka

─îlan 104

(Obrazlo┼żeni prijedlog)

(1) Nakon što ispita sve okolnosti koje se odnose na izvršenje krivi─Źnog djela, zrelost i druge okolnosti koje se ti─Źu li─Źnosti maloljetnika i prilika u kojima ┼żivi, tu┼żilac je du┼żan u roku od osam dana po okon─Źanju pripremnog postupka dostaviti sudiji obrazlo┼żen prijedlog za izricanje vaspitne mjere ili kazne. U slu─Źaju da tu┼żilac nakon okon─Źanja pripremnog postupka na─Ĺe da nema dokaza da je maloljetnik u─Źinio krivi─Źno djelo donosi naredbu o obustavi pripremnog postupka.

(2) Prijedlog tu┼żioca sadr┼żi: ime i prezime maloljetnika, njegove godine ┼żivota, opis i zakonski naziv krivi─Źnog djela, dokaze iz kojih proizilazi da je maloljetnik u─Źinio krivi─Źno djelo, obrazlo┼żenje koje treba da sadr┼żi ocjenu stepena zrelosti maloljetnika, kao i razloge koji opravdavaju primjenu predlo┼żene vaspitne mjere ili kazne maloljetni─Źkog zatvora, a ne primjenu vaspitne preporuke u skladu s ─Źlanom 90 stavovima 1, 4 i 5 ovog zakona.

(3) Bitni sadr┼żaj prikupljenih podataka iz ─Źlana 92 ovog zakona o li─Źnosti maloljetnika obrazla┼żu se tako da to, koliko je mogu─çe, ne djeluje štetno na njegovo vaspitanje.

(4) Prilikom dostavljanja prijedloga za izricanje vaspitne mjere ili kazne tu┼żilac dostavlja i dokaze kojima potkrepljuje navode iz prijedloga.

─îlan 105

(Neslaganje sudije sa prijedlogom tu┼żioca)

(1) Ako tu┼żilac nije dao obrazlo┼żene razloge zbog kojih nije postupio u skladu s ─Źlanom 89 stavom 3 ili ─Źlanom 90 stavovima 1 i 2 ovog zakona, sudija mo┼że izraziti svoje neslaganje sa prijedlogom tu┼żioca za izricanje sankcije i zatra┼żiti da vije─çe iz ─Źlana 17 stava 3 u roku od tri dana o tome donese odluku. Vije─çe odluku donosi po saslušanju tu┼żioca.

(2) Vije─çe mo┼że odlu─Źiti da se predmet vrati tu┼żiocu radi postupanja u skladu s ─Źlanovima 89 i 90 ovog zakona ili odlu─Źiti da sudija postupi u skladu s ─Źlanom 106 ovog zakona, a ako nisu ispunjeni uslovi primjene ─Źlana 106 ovog zakona da postupi po prijedlogu tu┼żioca za izricanje krivi─Źne sankcije.

─îlan 106

(Razmatranje mogu─çnosti i opravdanosti primjene vaspitne preporuke)

(1) Prije donošenja odluke o prijedlogu tu┼żioca za izricanje vaspitne mjere ili kazne maloljetni─Źkog zatvora za krivi─Źna djela iz ─Źlana 89 stava 1 ovog zakona ili nakon što je vije─çe donijelo odluku u skladu s ─Źlanom 105 stavom 2 ovog zakona, sudija je du┼żan razmotriti mogu─çnost i opravdanost primjene vaspitne preporuke. O takvom na─Źinu rješavanja konkretnog slu─Źaja, prirodi, sadr┼żaju, trajanju, posljedicama primjene vaspitne preporuke, kao i posljedicama odbijanja saradnje, izvršenja i ispunjenja vaspitne preporuke, sudija obavještava maloljetnika i roditelje odnosno staraoca ili usvojioca.

(2) Ako sudija na─Ĺe da s obzirom na prirodu krivi─Źnog djela i okolnosti pod kojima je izvršeno, raniji ┼żivot maloljetnika i njegova li─Źna svojstva, vo─Ĺenje postupka i izricanje vaspitne mjere ili kazne maloljetni─Źkog zatvora prema maloljetniku ne bi bilo cjelishodno, postupa u skladu s odredbama ─Źlanova 24, 25, 26 i 27 ovog zakona.

(3) Sudija donosi rješenje kojim se izri─Źe vaspitna preporuka kada maloljetnik pristane da ispuni svoju obavezu preuzetu vaspitnom preporukom. Dok traje primjena vaspitne preporuke organ starateljstva sudiji dostavlja izvještaj o njenoj primjeni.

(4) Ako su ispunjeni uslovi za izricanje vaspitne preporuke i nakon što uz saradnju i nadzor organa starateljstva maloljetnik ispuni obavezu preuzetu vaspitnom preporukom, sudija donosi rješenje o nepostupanju po prijedlogu tu┼żioca za izricanje predlo┼żene krivi─Źne sankcije i o tome po potrebi obavještava ošte─çenog i upu─çuje ga da svoj imovinskopravni zahtjev mo┼że ostvariti u parni─Źnom postupku. Protiv rješenja sudije ┼żalba nije dopuštena.

(5) Ako maloljetnik djelimi─Źno ispuni obavezu preuzetu vaspitnom preporukom, odnosno kada nije ostvarena potpuna kompenzacija primjenom vaspitne preporuke, sudija odlu─Źuje na na─Źin predvi─Ĺen u stavu 3 ovog ─Źlana kada na─Ĺe da izricanje krivi─Źne sankcije prema maloljetniku ne bi bilo cjelishodno.

(6) Ako se na osnovu izvještaja organa starateljstva utvrdi da maloljetnik bez opravdanog razloga odbija da ispuni obavezu preuzetu vaspitnom preporukom ili je neuredno izvršava sudija postupa u skladu s ─Źlanom 108 ovog zakona.

(7) Prilikom razmatranja mogu─çnosti izricanja vaspitne preporuke, priznanje maloljetnika da je u─Źinio krivi─Źno djelo ne mo┼że biti korišteno protiv njega u bilo kojem drugom naknadnom postupku.

─îlan 107

(Prihvatanje i postupanje po prijedlogu tu┼żioca)

(1) Kada sudija primi prijedlog tu┼żioca za izricanje vaspitne mjere ili kazne maloljetni─Źkog zatvora, odnosno odluku vije─ça iz ─Źlana 105 stava 2 ovog zakona, prijedlog tu┼żioca dostavlja maloljetniku i njegovom braniocu.

(2) Maloljetnik i branilac mogu u roku od tri dana od dana uru─Źenja prijedloga izjaviti prethodne prigovore iz ─Źlana 233 stava 1 Zakona o krivi─Źnom postupku o kojima vije─çe odlu─Źuje u roku od osam dana. Rok za podnošenje prethodnih prigovora mo┼że se na prijedlog branioca produ┼żiti, ali ne mo┼że biti du┼żi od 15 dana od dana uru─Źenja prijedloga iz stava 1 ovog ─Źlana.

(3) Nakon što bude odlu─Źeno o prethodnim prigovorima, sudija dokaze iz ─Źlana 104 stava 4 ovog zakona dostavlja tu┼żiocu, a predmet sudiji radi zakazivanja sjednice ili glavnog pretresa.

(4) Sudija koji je kao ─Źlan vije─ça odlu─Źivao o prigovorima ne mo┼że u─Źestvovati u su─Ĺenju. Protiv rješenja vije─ça ┼żalba nije dopuštena.

─îlan 108

(Zakazivanje sjednice ili glavnog pretresa)

(1) Nakon što primi prijedlog tu┼żioca za izricanje vaspitne mjere ili kazne maloljetni─Źkog zatvora, odnosno nakon što vije─çe odbije prethodne prigovore ili odlu─Źi u skladu s ─Źlanom 105 stavom 2 ovog zakona, sudija je du┼żan u roku od osam dana od dana prijema prijedloga, odnosno donošenja odluke vije─ça zakazati sjednicu ili glavni pretres.

(2) Kazna maloljetni─Źkog zatvora i zavodske mjere izri─Źu se samo po odr┼żanom glavnom pretresu. Ostale vaspitne mjere mogu se izre─çi na sjednici.

(3) Sudija saopštava maloljetniku vaspitnu mjeru ili kaznu koja mu je izre─Źena.

─îlan 109

(Odlu─Źivanje o prijedlogu tu┼żioca na sjednici)

(1) Na sjednicu se poziva tu┼żilac, maloljetnik, branilac, roditelji, usvojilac, odnosno staralac maloljetnika, a o sjednici se obavještava i mo┼że joj prisustvovati predstavnik organa starateljstva.

(2) Sjednici obavezno prisustvuju tu┼żilac, maloljetnik i njegov branilac. Ukoliko tu┼żilac ili branilac neopravdano izostanu sa sjednice, sudija postupa shodno odredbama ─Źl. 245 i 248 Zakona o krivi─Źnom postupku.

(3) Nedolazak roditelja, odnosno staraoca ili usvojioca maloljetnika i predstavnika organa starateljstva, ne spre─Źava sud da odr┼żi sjednicu.

(4) Kada roditelj, odnosno staralac nije u mogu─çnosti da prisustvuju sjednici ili nije sposoban ili je nepoznat ili kada maloljetniku nije postavljen posebni staralac, sudija u interesu maloljetnika poziva predstavnika organa starateljstva i tada je njegovo prisustvo obavezno sve do pravosna┼żnog okon─Źanja postupka.

(5) Na sjednici tu┼żilac ─Źita prijedlog i ukratko izla┼że dokaze koji se odnose na krivi─Źno djelo i podatke o li─Źnosti maloljetnika do kojih je došao tokom pripremnog postupka, kao i razloge koji opravdavaju stavljanje prijedloga za izricanje krivi─Źne sankcije. Kada izla┼że podatke koji se ti─Źu li─Źnosti maloljetnika, tu┼żilac postupa obazrivo, kako iznošenje ovih podataka ne bi štetilo daljem razvoju maloljetnika.

(6) Na sjednici maloljetnik i njegov branilac izla┼żu odgovor na prijedlog tu┼żioca, a ako sjednici prisustvuju roditelj, odnosno staralac ili usvojilac maloljetnika i predstavnik organa starateljstva oni mogu davati pojašnjenja i stavljati prijedloge.

(7) U ovoj fazi postupka va┼żi shodna primjena odredaba Zakona o krivi─Źnom postupku o izmjeni optu┼żbe na glavnom pretresu, s tim što je sudija bez prijedloga tu┼żioca ovlašten da odluku donese na osnovu prezentovanih dokaza i ─Źinjeni─Źnog stanja koje je utvr─Ĺeno na sjednici.

─îlan 110

(Odlu─Źivanje na glavnom pretresu)

(1) Kada se odlu─Źuje na osnovu glavnog pretresa, shodno se primjenjuju odredbe Zakona o krivi─Źnom postupku o rukovo─Ĺenju glavnim pretresom, o odlaganju i prekidanju glavnog pretresa, o zapisniku i o toku glavnog pretresa, ali sudija mo┼że, uvijek po saslušanju stranaka, odstupiti od ovih pravila ako smatra da njihova primjena za konkretni slu─Źaj ne bi bila cjelishodna.

(2) Osim maloljetnika, glavnom pretresu obavezno prisustvuju tu┼żilac, branilac i predstavnik nadle┼żnog organa starateljstva. Ako tu┼żilac ili branilac neopravdano izostanu sa glavnog pretresa, sudija preduzima mjere u skladu sa op─çim odredbama Zakona o krivi─Źnom postupku. O neopravdanom izostanku predstavnika organa starateljstva, obavještava se rukovodilac tog organa.

(3) Pored lica ─Źije je prisustvo obavezno na glavnom pretresu, na glavni pretres pozivaju se roditelji maloljetnika i usvojilac, odnosno staralac maloljetnika. Kada roditelj, odnosno staralac ili usvojilac nije u mogu─çnosti da prisustvuje glavnom pretresu ili nije sposoban ili je nepoznat, sudija mo┼że, ako na─Ĺe da je to u najboljem interesu maloljetnika, postaviti posebnog staraoca. Nedolazak roditelja maloljetnika, usvojioca, odnosno staraoca ili posebnog staraoca maloljetnika ne predstavlja smetnju za odr┼żavanje glavnog pretresa.

(4) U ovoj fazi postupka shodno se primjenjuju odredbe Zakona o krivi─Źnom postupku o izmjeni optu┼żbe na glavnom pretresu, s tim što je sudija bez prijedloga tu┼żioca ovlašten da odluku donese na osnovu prezentovanih dokaza i ─Źinjeni─Źnog stanja koje je utvr─Ĺeno na glavnom pretresu.

─îlan 111

(Isklju─Źenje javnosti)

(1) Kada se sudi maloljetniku, javnost je uvijek isklju─Źena.

(2) Sudija mo┼że dopustiti da glavnom pretresu budu prisutna lica koja se bave zaštitom i vaspitanjem maloljetnika ili suzbijanjem prestupništva mladih, kao i nau─Źni radnici.

(3) U toku glavnog pretresa sudija mo┼że narediti da se, osim tu┼żioca, branioca i predstavnika organa starateljstva, sa zasjedanja udalje sva ili pojedina lica.

(4) Za vrijeme izvo─Ĺenja pojedinih dokaza ili govora stranaka, sudija mo┼że narediti da se maloljetnik udalji sa zasjedanja, i to zbog mogu─çeg štetnog uticaja na njegovo vaspitanje. Ako je to va┼żno za odbranu maloljetnika, branilac ga obavještava o sadr┼żaju i toku postupka za vrijeme njegove odsutnosti.

─îlan 112

(Privremeni smještaj maloljetnika u toku postupka)

(1) U toku postupka sudija mo┼że na prijedlog tu┼żioca, branioca ili ako sam ocijeni da je to neophodno, donijeti rješenje o privremenom smještaju maloljetnika u skladu s ─Źlanom 94 ovog zakona, a mo┼że i ukinuti rješenje koje je o tome ranije doneseno.

(2)Troškovi smještaja maloljetnika ispla─çuju se iz bud┼żetskih sredstava suda i ─Źine sastavni dio troškova krivi─Źnog postupka.

─îlan 113

(Odluke sudije za maloljetnike)

(1) Sudija nije vezan za prijedlog tu┼żioca pri odlu─Źivanju ho─çe li prema maloljetniku izre─çi kaznu ili primijeniti vaspitnu mjeru.

(2) Sudija rješenjem obustavlja postupak u slu─Źajevima kada sud na osnovu ─Źlana 283 ta─Źki b), d) i e) Zakona o krivi─Źnom postupku donosi presudu kojom se optu┼żba odbija ili kojom se po ─Źlanu 284 Zakona o krivi─Źnom postupku optu┼żeni osloba─Ĺa od optu┼żbe, kao i kada na─Ĺe da nije cjelishodno izre─çi maloljetniku ni vaspitnu mjeru niti kaznu.

(3) Sudija donosi rješenje i kada izri─Źe vaspitnu mjeru maloljetniku. U izreci ovog rješenja navodi se samo koja se mjera izri─Źe, ali se maloljetnik ne oglašava krivim za krivi─Źno djelo koje mu se stavlja na teret. U obrazlo┼żenju rješenja navodi se opis djela i okolnosti koje opravdavaju primjenu izre─Źene vaspitne mjere.

(4) Razlozi za odluku iz stava 3 ovog ─Źlana koji bi mogli štetno uticati na vaspitanje maloljetnika ne─çe se izlo┼żiti.

(5) Kada se donosi rješenje o obustavi postupka u obrazlo┼żenju se navodi opis djela i okolnosti koje opravdavaju takvu odluku, pri ─Źemu se ne izla┼żu razlozi koji bi mogli štetno uticati na vaspitanje maloljetnika.

(6) Presuda kojom se maloljetniku izri─Źe kazna maloljetni─Źkog zatvora donosi se u obliku koji propisuje Zakon o krivi─Źnom postupku za presudu kojom se optu┼żeni oglašava krivim.

─îlan 114

(Kontrola postupka)

(1) Za svako produ┼żenje roka iz ─Źlana 108 stava 1 ovog zakona, sudija mora imati odobrenje predsjednika suda.

(2) Glavni pretres se odla┼że ili prekida samo izuzetno. O svakom odlaganju ili prekidanju glavnog pretresa sudija obavještava predsjednika suda i iznosi razloge za odlaganje, odnosno prekidanje.

(3) Sudija je du┼żan izraditi rješenje, odnosno presudu u pisanom obliku, i to u roku od osam dana od dana saopštavanja donesene odluke, a u posebno slo┼żenim slu─Źajevima u roku od 15 dana.

(4) Sudija obavještava predsjednika suda svakih 15 dana koji predmeti maloljetnika nisu okon─Źani i o razlozima zbog kojih je po pojedinim predmetima postupak još u toku. Predsjednik suda, po potrebi, preduzima mjere da se postupak ubrza.

─îlan 115

(Troškovi postupka i imovinskopravni zahtjev)

(1) Sud mo┼że maloljetnika obavezati na pla─çanje troškova krivi─Źnog postupka i na ispunjenje imovinskopravnog zahtjeva samo ako je maloljetniku izrekao kaznu maloljetni─Źkog zatvora.

(2) Ako je prema maloljetniku izre─Źena vaspitna mjera ili je postupak obustavljen, troškovi postupka padaju na teret bud┼żetskih sredstava suda, a ošte─çeni se radi ostvarivanja imovinskopravnog zahtjeva upu─çuje na parni─Źni postupak.

(3) Ako maloljetnik ima prihode ili imovinu, sudija mo┼że odrediti da plati troškove krivi─Źnog postupka i ispuni imovinskopravni zahtjev i kada prema njemu bude izre─Źena vaspitna mjera, odnosno kada sudija na─Ĺe da nije cjelishodno prema maloljetniku izre─çi kaznu maloljetni─Źkog zatvora, niti vaspitnu mjeru.

(4) Troškovi postupka posredovanja (medijacije) padaju na teret bud┼żetskih sredstava tu┼żilaštva ili suda.

6. Pravni lijekovi

─îlan 116

(┼Żalba protiv presude i rješenja)

(1) Protiv presude kojom je maloljetniku izre─Źena kazna maloljetni─Źkog zatvora, protiv rješenja kojim je maloljetniku izre─Źena vaspitna mjera i protiv rješenja o obustavi postupka iz ─Źlana 113 stava 2 ovog zakona mogu podnijeti ┼żalbu sva lica koja imaju pravo na ┼żalbu protiv presude iz ─Źlana 293 Zakona o krivi─Źnom postupku, i to u roku od osam dana od dana prijema presude, odnosno rješenja.

(2) Branilac, tu┼żilac, bra─Źni, odnosno vanbra─Źni drug, srodnik po krvi u pravoj liniji, usvojilac, staralac, brat, sestra i hranilac mogu podnijeti ┼żalbu u korist maloljetnika i bez njegove volje.

(3) Lica koja su podnijela ┼żalbu u korist maloljetnika mogu odustati od ┼żalbe samo uz njegovu saglasnost.

(4) ┼Żalba protiv rješenja kojim se izri─Źe vaspitna mjera koja se izdr┼żava u ustanovi ili presude kojom je izre─Źena kazna maloljetni─Źkog zatvora zadr┼żava izvršenje odluke ako sudija, uz saglasnost sa roditeljima maloljetnika i po saslušanju maloljetnika, ne odlu─Źi druga─Źije.

(5) Na sjednicu vije─ça drugostepenog suda uvijek se poziva tu┼żilac, maloljetnik, branilac, roditelji, usvojilac, odnosno staralac maloljetnika. O sjednici se obavještava i mo┼że joj prisustvovati predstavnik organa starateljstva. Nedolazak stranaka i branioca, koji su uredno obaviješteni o sjednici ne spre─Źava drugostepeni sud da odr┼żi sjednicu.

─îlan 117

(Odluke vije─ça za maloljetnike drugostepenog suda i zabrana reformatio in peius)

(1) Vije─çe drugostepenog suda mo┼że preina─Źiti prvostepenu odluku izricanjem te┼że sankcije prema maloljetniku samo ako je to predlo┼żeno u ┼żalbi tu┼żioca.

(2) Ako prvostepenom odlukom nije izre─Źena kazna maloljetni─Źkog zatvora ili zavodska mjera vije─çe drugostepenog suda mo┼że tu kaznu, odnosno mjeru izre─çi samo ako odr┼żi pretres. Maloljetni─Źki zatvor u du┼żem trajanju ili zavodska mjera te┼ża od one izre─Źene prvostepenom odlukom, mo┼że se izre─çi i u sjednici drugostepenog vije─ça za maloljetnike.

─îlan 118

(┼Żalba na drugostepenu odluku)

(1) Protiv odluke drugostepenog suda dozvoljena je ┼żalba u slu─Źajevima:

a) ako je vije─çe za maloljetnike drugostepenog suda preina─Źilo prvostepenu odluku kojom je prema maloljetniku obustavljen postupak ili izre─Źena vaspitna mjera iz ─Źlana 32 stava 1 ta─Źki a) i b) ovog zakona i nakon odr┼żanog pretresa izreklo kaznu maloljetni─Źkog zatvora ili zavodsku vaspitnu mjeru iz ─Źlana 32 stava 1 ta─Źke c) ovog zakona i

b) ako je vije─çe za maloljetnike drugostepenog suda na sjednici povodom ┼żalbe izreklo kaznu maloljetni─Źkog zatvora u du┼żem trajanju ili zavodsku mjeru te┼żu od one koja je izre─Źena prvostepenom odlukom.

(2) O ┼żalbi protiv drugostepene odluke odlu─Źuje tre─çestepeno vije─çe Apelacionog suda sastavljeno od tri sudije odre─Ĺenih rasporedom poslova u tom sudu koji imaju posebna znanja iz oblasti prava djeteta i prestupništva mladih.

(3) Odredbe ─Źlana 309 Zakona o krivi─Źnom postupku primjenjuju se i na saoptu┼żenog koji nije izjavio ┼żalbu protiv drugostepene odluke.

(4) Pred ovim vije─çem ne mo┼że se odr┼żati pretres.

─îlan 119

(Vanredni pravni lijek)

(1) Odredbe Zakona o krivi─Źnom postupku o ponavljanju krivi─Źnog postupka završenog pravosna┼żnom presudom shodno se primjenjuju i na ponavljanje postupka završenog presudom kojom je prema maloljetniku izre─Źena kazna maloljetni─Źkog zatvora ili doneseno rješenje o primjeni vaspitne mjere odnosno o obustavi postupka.

7. Nadzor suda nad provo─Ĺenjem mjera

─îlan 120

(Izvještaj o ponašanju maloljetnika)

(1) Uprava ustanove u kojoj se prema maloljetniku izvršava kazna maloljetni─Źkog zatvora i zavodska vaspitna mjera, du┼żna je da svaka dva mjeseca dostavi tu┼żilaštvu i sudu koji je izrekao vaspitnu mjeru izvještaj o ponašanju maloljetnika. Stru─Źni savjetnici suda i tu┼żilaštva, a tamo gdje savjetnika nema, sudija i tu┼żilac obilaskom zavoda ili ustanova u kojima se vaspitna mjera izvršava, prati izvršenje izre─Źene vaspitne mjere.

(2) Obilazak maloljetnika smještenih u zavode i ustanove iz stava 1 ovog ─Źlana stru─Źni savjetnici, odnosno sudija i tu┼żilac obavljaju najmanje dva puta u toku godine.

(3) Nadle┼żni organ starateljstva je du┼żan svakih šest mjeseci dostaviti izvještaj sudu i tu┼żilaštvu o izvršenju ostalih vaspitnih mjera. Sudija mo┼że, kada na─Ĺe da je to potrebno, tra┼żiti izvještaj u kra─çem roku.

(4) Izvještaji iz stavova 1, 2 i 3 ovog ─Źlana ─Źine sastavni dio spisa.

─îlan 121

(Izmjena odluke i obustava izvršenja)

(1) Kada su ispunjeni uslovi za izmjenu odluke o izre─Źenoj vaspitnoj mjeri propisani ─Źlanom 45 ovog zakona, odluku o izmjeni donosi sudija koji je donio rješenje o vaspitnoj mjeri ako sam na─Ĺe da je to potrebno ili na prijedlog tu┼żioca, maloljetnika, njegovih roditelja, usvojioca, odnosno staraoca, upravnika zavoda, odnosno ustanove ili organa starateljstva kome je povjeren nadzor nad maloljetnikom.

(2) Prije donošenja odluke sudija saslušava tu┼żioca, maloljetnika, roditelja, usvojioca, odnosno staraoca maloljetnika ili druga lica, a od zavoda ili ustanove u kojoj se izvršava zavodska mjera, odnosno od organa starateljstva ili drugih organa i ustanova, pribavlja i potrebne izvještaje o ponašanju maloljetnika i dostignutom stepenu uspješnosti u provo─Ĺenju vaspitne mjere.

(3) Po odredbama stavova 1 i 2 ovog ─Źlana donosi se i odluka o obustavljanju izvršenja vaspitne mjere i o uslovnom otpustu iz ─Źlana 43 ovog zakona.

(4) Odluku o izmjeni odluke o vaspitnoj mjeri ili o obustavi izvršenja mjere ili uslovnom otpustu, donosi sudija na sjednici kojoj obavezno prisustvuju maloljetnik i njegovi roditelji, odnosno staralac ili usvojilac maloljetnika, tu┼żilac, branilac i predstavnik organa starateljstva, odnosno zavoda ili ustanove gdje se vaspitna mjera izvršava.

─îlan 122

(Postupanje u odnosu na mjere bezbjednosti)

(1) Ako se maloljetnik bez opravdanog razloga tokom trajanja odgo─Ĺenog izvršenja kazne maloljetni─Źkog zatvora ili uslovnog otpusta iz zavoda ili ustanove ne podvrgne ambulantnom lije─Źenju na slobodi, sud mo┼że na prijedlog tu┼żioca ili na prijedlog ustanove ili ambulante u kojoj se maloljetnik lije─Źio ili imao lije─Źiti, organa starateljstva ili po slu┼żbenoj du┼żnosti, odrediti da se mjera bezbjednosti obaveznog psihijatrijskog lije─Źenja ili obaveznog lije─Źenja od zavisnosti prinudno izvrši u zdravstvenoj ili nekoj drugoj specijalizovanoj ustanovi ili ─çe obustaviti izvršenje mjere bezbjednosti ako utvrdi da je prestala potreba za lije─Źenjem maloljetnika.

(2) Prije donošenja odluke iz stava 1 ovog ─Źlana sud, ako je to potrebno, pribavlja i mišljenje odgovaraju─çeg ljekara – vještaka.

─îlan 123

(Postupak za naknadno izricanje kazne maloljetni─Źkog zatvora)

(1) Maloljetniku kojem je odgo─Ĺeno izricanje kazne maloljetni─Źkog zatvora iz ─Źlana 54 ovog zakona ova kazna na prijedlog tu┼żioca mo┼że biti naknadno izre─Źena u skladu s ─Źlanom 55 ovog zakona.

(2) O prijedlogu tu┼żioca odlu─Źuje sud koji je nadle┼żan da odlu─Źuje o novou─Źinjenom krivi─Źnom djelu. Ako maloljetnik ne ispunjava posebne obaveze ili se suprotstavlja izvršenju izre─Źene vaspitne mjere o prijedlogu tu┼żioca odlu─Źuje sud koji je odlo┼żio izvršenje kazne. Glavni pretres i presuda ograni─Źavaju se na pitanje odmjeravanja kazne i razloge za njeno naknadno izricanje, odnosno neizricanje.

(3) Protiv odluke o odbijanju prijedloga za naknadno izricanje kazne tu┼żilac ima pravo ┼żalbe, a protiv odluke o izre─Źenoj kazni lica iz ─Źlana 116 stavova 1 i 2 ovog zakona.

(4) Ako kazna ne bude izre─Źena najkasnije u roku od šest mjeseci od dana prestanka vremena provjeravanja ili od završetka postupka zbog novog krivi─Źnog djela na osnovu ─Źlana 55 stava 4 ovog zakona, prvostepeni sud koji je odlo┼żio izricanje kazne maloljetni─Źkog zatvora donosi rješenje kojim se utvr─Ĺuje brisanje te osude. Rješenje se dostavlja osu─Ĺenom, njegovom roditelju odnosno staraocu ili usvojiocu, braniocu, tu┼żiocu i organu nadle┼żnom za vo─Ĺenje kaznene evidencije.

V. PRIMJENA MJERE UPOZORENJA, VASPITNIH PREPORUKA I IZVRŠENJE KRIVI─îNIH SANKCIJA

1. Primjena mjere upozorenja, vaspitnih preporuka i izvršenje krivi─Źnih sankcija

─îlan 124

(Posebni podzakonski akti)

(1) Primjena mjere upozorenja iz ─Źlana 22 ovog zakona reguliše se posebnim podzakonskim aktom koji donosi šef Policije Br─Źko distrikta BiH.

(2) Primjena vaspitnih preporuka iz ─Źlana 26 ovog zakona reguliše se posebnim podzakonskim aktom koji donosi Pravosudna komisija.

─îlan 125

(Primjena odredaba o izvršenju krivi─Źnih sankcija)

Odredbe o izvršenju krivi─Źnih sankcija prema maloljetnicima primjenjuju se i na punoljetne u─Źinioce krivi─Źnih djela kojima je izre─Źena vaspitna mjera ili kazna maloljeni─Źkog zatvora, kao i na lica koja za vrijeme izvršenja tih sankcija postanu punoljetna.

─îlan 126

(Individualni pristup)

(1) U toku izvršavanja krivi─Źnih sankcija prema maloljetniku treba postupati na na─Źin koji odgovara njegovom uzrastu, stepenu zrelosti i drugim svojstvima li─Źnosti, uz poštovanje dostojanstva maloljetnika, podsticanje njegovog cjelovitog razvoja i u─Źeš─ça u sopstvenoj resocijalizaciji, pridr┼żavaju─çi se savremenih pedagoških, psiholoških i penoloških znanja i iskustava.

(2) Maloljetniku se omogu─çavaju uslovi za sticanje osnovnog i srednjeg stru─Źnog obrazovanja i radnog osposobljavanja, kao i slobodno kreativno izra┼żavanje i izra┼żavanje vjerskih osje─çaja i vršenje vjerskih obreda.

─îlan 127

(Zdravlje maloljetnika)

(1) Briga o zdravlju maloljetnika prema kome se izvršava zavodska vaspitna mjera ili kazna maloljetni─Źkog zatvora obezbje─Ĺuje se u skladu sa prihva─çenim medicinskim standardima koji se primjenjuju prema maloljetnicima u široj zajednici.

(2) Maloljetnici prema kojima se izvršava zavodska vaspitna mjera ili kazna maloljetni─Źkog zatvora podvrgavaju se najmanje jednom godišnje sistematskom pregledu od strane odgovaraju─çe zdravstvene ustanove. Izvještaj o zdravstvenom stanju se dostavlja sudiji i tu┼żiocu, roditelju odnosno staraocu ili usvojiocu maloljetnika, kao i stru─Źnim savjetnicima ili organu starateljstva.

(3) Posebna pa┼żnja posve─çuje se potrebama trudnih maloljetnica i majki sa bebama, narkomana, alkoholi─Źara i maloljetnika sa posebnim potrebama.

(4) Najmanje dva puta godišnje sastavlja se izvještaj o psihi─Źkom stanju maloljetnika i dostavlja sudiji koji vrši nadzor, odnosno ima uvid u izvršenje krivi─Źne sankcije iz stava 1 ovog ─Źlana, tu┼żiocu, roditelju odnosno njegovom staraocu ili usvojiocu, kao i organu starateljstva.

─îlan 128

(Programi postupanja)

(1) Izvršenje vaspitne mjere i kazne maloljetni─Źkog zatvora zasniva se ne pojedina─Źnom programu postupanja sa maloljetnikom koji je prilago─Ĺen njegovoj li─Źnosti i u skladu je sa savremenim dostignu─çima nauke, pedagoške i penološke prakse.

(2) Pojedina─Źni programi se izra─Ĺuju na osnovu cjelovitog sagledavanja zrelosti i drugih svojstava li─Źnosti maloljetnika, njegovog uzrasta, nivoa obrazovanja, ranijeg ┼żivota maloljetnika i ponašanja u socijalnoj sredini, oblika poreme─çaja ponašanja, vrste krivi─Źnog djela i okolnosti pod kojima je u─Źinjeno.

(3) Pojedina─Źnim programom posebno se utvr─Ĺuju: nivo zrelosti maloljetnika, druga svojstva njegove li─Źnosti, mogu─çnost uklju─Źenja u proces obrazovanja i radnog osposobljavanja, korištenje i organizacija slobodnog vremena, rad sa roditeljem, usvojiocem ili staraocem maloljetnika i drugim ─Źlanovima njegove porodice, kao i drugi oblici psihosocijalnog, pedagoškog i penološkog uticaja na maloljetnika.

─îlan 129

(Troškovi izvršenja krivi─Źnih sankcija)

(1) Troškovi izvršenja krivi─Źnih sankcija prema maloljetniku padaju na teret bud┼żeta Br─Źko distrikta.

(2) Roditelj, usvojilac ili staralac maloljetnika, odnosno drugo lice koje je po zakonu obavezno da izdr┼żava maloljetnika, kao i maloljetnik koji ima prihode ili imovinu, u pravilu nisu du┼żni ali mogu da snose dio troškova izvršenja posebnih obaveza, mjera poja─Źanog nadzora u drugoj porodici, upu─çivanja u vaspitnu ustanovu, upu─çivanja u vaspitno-popravni dom i kazne maloljetni─Źkog zatvora.

(3) O visini podmirenja dijela troškova, ishrane i zadovoljavanja drugih li─Źnih potreba maloljetnika odlu─Źuje sud na prijedlog lica iz stava 2 ovog ─Źlana i ona mo┼że biti u visini iznosa minimalne plate na nivou Br─Źko distrikta koju utvr─Ĺuje nadle┼żan Zavod za statistiku za mjesec koji prethodi mjesecu odlu─Źivanja ili u visini koju predlo┼żi podnosilac prijedloga. U ovom slu─Źaju sud najprije donosi odluku o izricanju krivi─Źne sankcije, a nakon toga nastavlja postupak za odlu─Źivanje o podmirenju dijela troškova i o tome donosi posebno rješenje.

─îlan 130

(Izmjena odluke o troškovima)

(1) Na prijedlog lica iz ─Źlana 129 stava 2 ovog zakona, odnosno na prijedlog organa starateljstva, druge porodice, zavoda ili ustanove u kojoj se krivi─Źna sankcija izvršava, sudija mo┼że posebnim rješenjem izmijeniti odluku o podmirivanju dijela troškova ishrane i zadovoljavanja drugih li─Źnih potreba maloljetnika smještenog u zavodu ili ustanovi, odnosno troškova nastalih izvršenjem vaspitnih mjera, posebnih obaveza ili poja─Źanog nadzora u drugoj porodici.

(2) Podmirivanje troškova krivi─Źnih sankcija lica iz ─Źlana 129 stava 2 ovog zakona traje dok, u odnosu na ta lica, traje njihova zakonska obaveza izdr┼żavanja maloljetnika, a u odnosu na maloljetnika dok je u mogu─çnosti da snosi troškove izvršenja krivi─Źne sankcije.

─îlan 131

(Preduzimanje mjera radi zaštite prava maloljetnika)

Kada sudija u toku izvršenja krivi─Źne sankcije utvrdi da postoje ─Źinjenice i okolnosti koje upu─çuju na potrebu preduzimanja mjere radi zaštite prava maloljetnika, du┼żan je da o tome obavijesti nadle┼żni organ starateljstva po mjestu prebivališta ili boravišta maloljetnika.

─îlan 132

(Pravo na prigovor)

(1) Maloljetnik koji smatra da je lišen odre─Ĺenih prava ili da su mu ona povrije─Ĺena, kao i da su u─Źinjene druge nezakonitosti ili nepravilnosti u toku izvršenja zavodske vaspitne mjere ili kazne maloljetni─Źkog zatvora, ima pravo prigovora rukovodiocu ustanove u kojoj se ta krivi─Źna sankcija izvršava.

(2) Povodom prigovora maloljetnika, rukovodilac ustanove u kojoj se vaspitna mjera, odnosno kazna maloljetni─Źkog zatvora izvršava, donosi u roku od tri dana obrazlo┼żeno rješenje kojim se prigovor odbija kao neosnovan ili se utvr─Ĺuje njegova potpuna ili djelimi─Źna osnovanost, u kom slu─Źaju se hitno preduzimaju odgovaraju─çe mjere za otklanjanje u─Źinjenih povreda ili lišavanje prava maloljetnika, odnosno drugih nezakonitosti ili nepravilnosti. Rješenje mora sadr┼żati pouku o pravnom lijeku.

(3) Protiv rješenja rukovodioca ustanove o prigovoru maloljetnik mo┼że, u roku od osam dana od prijema rješenja, podnijeti ┼żalbu sudiji suda koji vrši nadzor nad izvršenjem vaspitne mjere, odnosno koji je izrekao kaznu maloljetni─Źkog zatvora.

2. Izvršenje vaspitnih mjera

─îlan 133

(Izvršenje)

(1) Vaspitna mjera se izvršava po pravosna┼żnosti odluke i kada izvršenje nema zakonskih smetnji, osim ako ovim zakonom nije druk─Źije odre─Ĺeno.

(2) Za izvršenje vaspitnih mjera nadle┼żan je organ starateljstva, ako ovim zakonom nije druk─Źije odre─Ĺeno.

─îlan 134

(Nadzor i kontrola izvršenja)

Nadzor nad izvršenjem i kontrolu izvršenja vaspitne mjere vrši sudija koji je izrekao vaspitnu mjeru.

─îlan 135

(Neposredni nadzor)

(1) Sudija i tu┼żilac najmanje jednom godišnje vrše neposredni nadzor i kontrolu izvršenja vaspitnih mjera.

(2) Izvještaji o toku i rezultatima izvršenja vaspitnih mjera pribavljaju se i dostavljaju u skladu s ─Źlanom 120 ovog zakona.

2.1. Izvršenje mjera posebnih obaveza

─îlan 136

(Nadzor nad izvršenjem)

(1) Na zahtjev sudije nadle┼żni organ starateljstva du┼żan je da dostavi izvještaj o toku i rezultatima izvršenja izre─Źene mjere posebne obaveze iz ─Źlana 35 stava 2 ovog zakona.

(2) Pribavljanje izvještaja iz stava 1 ovog ─Źlana sudija mo┼że povjeriti i stru─Źnom savjetniku iz ─Źlana 22 ovog zakona.

(3) Izvršenje mjere posebnih obaveza reguliše se posebnim podzakonskim aktom iz ─Źlana 35 stava 9 ovog zakona.

2.2. Izvršenje mjere upu─çivanja u vaspitni centar

─îlan 137

(Nadle┼żnost i sprovo─Ĺenje)

(1) Organ starateljstva nadle┼żan prema mjestu prebivališta ili boravišta maloljetnika u vrijeme kada je odluka kojom je izre─Źena mjera upu─çivanja u vaspitni centar postala izvršna, nadle┼żan je i za izvršenje ove vaspitne mjere.

(2) Organ starateljstva iz stava 1 ovog ─Źlana stara se o sprovo─Ĺenju mjere dnevnog boravka u centru.

─îlan 138

(Boravak maloljetnika u vaspitnom centru)

(1) Maloljetnik za vrijeme izvršenja ove mjere ostaje kod svojih roditelja, usvojioca ili staraoca i nastavlja da poha─Ĺa školu ili odlazi na posao.

(2) Izvještaj o toku i rezultatima sprovo─Ĺenja mjere dostavlja se, na zahtjev sudiji, tu┼żiocu i organu starateljstva u toku samog trajanja mjere i po njenom isteku, a u slu─Źaju trajanja mjere iz ─Źlana 36 stava 2 ta─Źke b), svakih 15 dana.

(3) Odredbe ovog zakona kojim se ure─Ĺuje izvršenje vaspitne mjere poja─Źanog nadzora roditelja, usvojioca ili staraoca primjenjuju se i na izvršenje vaspitne mjere upu─çivanja u vaspitni centar.

2.3. Izvršenje vaspitnih mjera poja─Źanog nadzora

2.3.1. Izvršenje mjere poja─Źanog nadzora roditelja, usvojioca ili staraoca

─îlan 139

(Po─Źetak izvršenja)

Izvršenje vaspitne mjere poja─Źani nadzor roditelja, usvojioca ili staraoca po─Źinje danom kada se roditelju, usvojiocu ili staraocu maloljetnika dostavi izvršna sudska odluka kojom je izre─Źena vaspitna mjera.

─îlan 140

(Provjera izvršenja mjere)

Roditelj, usvojilac ili staralac maloljetnika du┼żan je da izvršava naloge i uputstva sudije i da nadle┼żnom organu starateljstva omogu─çi provjeru izvršenja vaspitne mjere i prihvati ukazanu pomo─ç u cilju njenog izvršenja.

─îlan 141

(Obavještavanje suda)

(1) Roditelj, usvojilac ili staralac maloljetnika, odnosno organ starateljstva, u rokovima propisanim ─Źlanom 120 ovog zakona, obavještavaju sud o toku i rezultatima izvršenja vaspitne mjere.

(2) Organ starateljstva bez odlaganja obavještava sud i tu┼żioca o razlozima koji ote┼żavaju izvršenje mjere.

2.3.2. Izvršenje mjere poja─Źanog nadzora u drugoj porodici

─îlan 142

(Upu─çivanje u drugu porodicu)

(1) Vaspitna mjera poja─Źanog nadzora u drugoj porodici izvršava se u porodici koju je odredio sud koji je sudio, na prijedlog nadle┼żnog organa starateljstva.

(2) Po prijemu izvršne sudske odluke, koja je prethodno dostavljena maloljetniku, nadle┼żni organ starateljstva upu─çuje maloljetnika u porodicu koja je odre─Ĺena sudskom odlukom.

─îlan 143 https://advokat-prnjavorac.com

(Izvršenje mjere)

(1) Nadle┼żni organ starateljstva i porodica u koju se maloljetnik smješta zaklju─Źuju ugovor u pisanom obliku kojim se regulišu me─Ĺusobna prava i obaveze.

(2) Porodica u kojoj je maloljetnik smješten du┼żna je nadle┼żnom organu starateljstva da omogu─çi provjeru izvršenja vaspitne mjere i prihvati ponu─Ĺenu pomo─ç radi ostvarivanja svrhe vaspitne mjere.

(3) Za vrijeme izvršenja ove vaspitne mjere maloljetnik odr┼żava veze sa svojom porodicom, ako sud koji prati i kontroliše izvršenje vaspitne mjere, na prijedlog organa starateljstva, druk─Źije ne odlu─Źi.

─îlan 144

(Izmijenjene okolnosti)

Sud koji je izrekao vaspitnu mjeru poja─Źanog nadzora u drugoj porodici mo┼że po slu┼żbenoj du┼żnosti ili na prijedlog tu┼żioca, odnosno organa starateljstva, da odredi smještaj maloljetnika u neku drugu porodicu, ako se prilike u porodici u kojoj je maloljetnik smješten toliko izmijene da ote┼żavaju izvršenje vaspitne mjere.

─îlan 145

(Shodna primjena odredaba)

Odredbe ovog zakona kojima se ure─Ĺuje izvršenje vaspitne mjere poja─Źanog nadzora od strane roditelja, usvojioca ili staraoca primjenjuju se shodno i na izvršenje vaspitne mjere poja─Źanog nadzora u drugoj porodici.

2.3.3. Izvršenje mjere poja─Źanog nadzora nadle┼żnog organa socijalnog staranja

─îlan 146

(Organ socijalnog staranja)

(1) Za izvršenje vaspitne mjere poja─Źanog nadzora organa starateljstva nadle┼żan je organ prebivališta, odnosno boravišta maloljetnika u vrijeme kada je odluka kojom je mjera izre─Źena postala izvršna.

(2) Organ starateljstva du┼żan je da po prijemu izvršne odluke kojom je vaspitna mjera poja─Źanog nadzora izre─Źena odredi slu┼żbeno lice organa starateljstva ili drugo stru─Źno lice koje ─çe mjeru sprovoditi i o tome odmah obavještava sudiju.

─îlan 147

(Obaveze stru─Źnog lica organa starateljstva, dr┼żavnih organa i drugih ustanova)

(1) Stru─Źno lice kome je povjereno izvršenje vaspitne mjere sa─Źinjava program rada sa maloljetnikom, u skladu sa uputstvima suda i nadle┼żnog organa starateljstva.

(2) Dr┼żavni organi, vaspitne, obrazovne, zdravstvene i druge ustanove du┼żni su da stru─Źnom licu koje sprovodi ovu vaspitnu mjeru pru┼że pomo─ç, a roditelj, usvojilac ili staralac du┼żan je da obavijesti stru─Źno lice o prilikama koje ote┼żavaju izvršenje mjere.

(3) Na ostala pitanja u vezi sa izvršenjem vaspitnih mjera poja─Źanog nadzora nadle┼żnog organa starateljstva shodno se primjenjuju odredbe ovog zakona kojim se ure─Ĺuje izvršenje vaspitne mjere poja─Źanog nadzora roditelja, usvojioca ili staraoca.

3. Izvršenje zavodskih vaspitnih mjera

3.1. Op─çe odredbe

─îlan 148

(Vaspitne ustanove i vaspitno-popravni dom)

Zavodske mjere izvršavaju se u vaspitnim ustanovama, vaspitno-popravnom domu i posebnoj ustanovi za lije─Źenje i osposobljavanje maloljetnika.

─îlan 149

(Dostava dokumentacije i odluke organu nadle┼żnom za izvršenje)

(1) Sud koji je sudio izvršnu odluku sa dokumentacijom koju ─Źini izvod iz mati─Źne knjige ro─Ĺenih, ispravama ili dokazima o dotadašnjem školovanju i osposobljavanju, nalazom o zdravstvenom stanju, podacima o ranijem vršenju krivi─Źnih djela, vo─Ĺenim postupcima i izvještajima organa starateljstva, zajedno sa nalogom, dostavlja organu nadle┼żnom za upu─çivanje radi izvršenja zavodske mjere u roku od tri dana od dana kada je odluka postala izvršna.

(2) Organ kome je odluka dostavljena na izvršenje du┼żan je da pristupi izvršenju krivi─Źne sankcije u roku od osam, a najdu┼że u roku od 15 dana od dana prijema odluke i dokumentacije iz stava 1 ovog ─Źlana.

─îlan 150

(Prijem maloljetnika u ustanovu)

(1) Prijem maloljetnika u ustanovu vrši se na osnovu naloga o izvršenju sankcije koji izdaje sud.

(2) Nakon prijema u ustanovu, maloljetniku se na jeziku i na na─Źin koji razumije objašnjavaju pravila ustanove, prava i obaveze koje ima, a u roku od 24 ─Źasa obavlja se i medicinski pregled maloljetnika.

(3) Maloljetniku se obezbje─Ĺuje kopija pravilnika ustanove u kojoj se nalazi. Za maloljetnike koji su nepismeni ili ne razumiju jezik, informacije prenose na na─Źin koji obezbje─Ĺuje njihovo potpuno razumijevanje.

(4) Dosjei maloljetnika koji sadr┼że podatke o identitetu, ─Źinjenicama i razlozima upu─çivanja u ustanovu, organu koji je to odredio, danu i satu prijema, podatke o premještanju i otpuštanju, detalje o fizi─Źkom i mentalnom zdravlju maloljetnika, kao i obavještenja roditelju, usvojiocu ili staraocu, povjerljive su prirode i dostupni su samo ovlaštenom osoblju ustanove.

─îlan 151

(Prava maloljetnika)

Maloljetnik prema kome se izvršava zavodska mjera ima prava na:

a) dozvolu da nosi vlastitu odje─çu ako je pogodna, a ako istu nema, ustanova je du┼żna da mu se obezbijedi: donji veš, sezonska odje─ça i obu─ça primjerena lokalnim vremenskim uslovima. Pogodnom odje─çom se smatra i odje─ça koja nije degradiraju─ça ili poni┼żavaju─ça i koja ne predstavlja rizik za bezbjednost,

b) ishranu koja je dijetetski, higijenski i zdravstveno prilago─Ĺena njegovom uzrastu, koja ga odr┼żava u dobrom zdravlju i snazi i omogu─çava mu normalan psihofizi─Źki razvoj,

c) najmanje tri obroka dnevno ─Źija je ukupna vrijednost najmanje 16.000 d┼żula,

d) boravak izvan zatvorenih prostorija u ustanovi u slobodno vrijeme i na svje┼żem vazduhu u trajanju najmanje tri sata dnevno,

e) u─Źestvovanje u organizovanim kulturnim, sportskim i drugim prikladnim aktivnostima izvan ustanove,

f) obezbije─Ĺene uslova za bavljenje fizi─Źkom rekreacijom i sportom,

g) poha─Ĺanje nastave izvan ustanove ako u toj ustanovi nije organizovana nastava odre─Ĺenog smjera ili obrazovanja i ako to opravdavaju dosadašnji uspjesi u vaspitanju i školovanju maloljetnika, pod uslovom da to ne šteti izvršenju vaspitne mjere,

h) neograni─Źen prijem paketa ─Źija se te┼żina i dopušteni sadr┼żaj odre─Ĺuju aktom o ku─çnom redu,

i) primanje pošte i po sopstvenom izboru komuniciranje u pisanoj formi ili telefonom najmanje dva puta sedmi─Źno,

j) primanje informacija pra─çenjem štampe i drugih publikacija, radio i televizijskog programa, igranog filma, pristupom biblioteci, internetu ili na drugi prihvatljiv na─Źin koji promoviše dobrobit maloljetnika,

k) posjete jednom nedjeljno roditelja, usvojilaca, staralaca, bra─Źnog druga, lica sa kojim je zasnovao vanbra─Źnu zajednicu, usvojenika, djece i ostalih srodnika u pravoj liniji, a u pobo─Źnoj liniji do ─Źetvrtog stepena srodstva,

l) boravak sa bra─Źnim drugom ili licem sa kojim je zasnovao vanbra─Źnu zajednicu jednom mjese─Źno do tri sata nasamo u za tu svrhu odre─Ĺenoj prostoriji u okviru ustanove,

lj) posjete dva puta mjese─Źno i drugih lica koja ne ometaju izvršenje vaspitne mjere, s tim da zabranu posjete ovih lica mo┼że da izrekne rukovodilac ustanove koji ─çe rješenjem dati obrazlo┼żenje za donošenje takve odluke,

m) posjete predstavnika vladinih i nevladinih organizacija, institucija i drugih koji su zainteresovani za pru┼żanje pomo─çi maloljetniku u obliku obrazovanja, zapošljavanja ili smještaja u svrhu pripreme za povratak u zajednicu,

n) rad prema svojim mogu─çnostima u ustanovi saglasno obavezama u poha─Ĺanju nastave. Za maloljetnika koji ne poha─Ĺa nastavu, radno vrijeme traje u skladu sa op─çim propisima. Maloljetnik se van radnog vremena mo┼że radno anga┼żovati najviše dva sata dnevno na odr┼żavanju ─Źisto─çe i drugim teku─çim poslovima ustanove,

nj) naknadu za rad i nov─Źane nagrade za posebne uspjehe u radu, ─Źije najni┼że i najviše iznose odre─Ĺuje rukovodilac ustanove za izvršenje zavodskih sankcija, kao i pravo da polovinom naknade i nagrade slobodno raspola┼że, a ostatak mu se stavlja na štednju, s tim da mu, izuzetno, rukovodilac ustanove mo┼że odobriti korištenje cijele naknade. Ni u kom slu─Źaju interes maloljetnika i njegov rad ne smiju biti podre─Ĺeni ciljevima ostvarivanja profita ustanove ili nekog tre─çeg,

o) dnevni i nedjeljni odmor u skladu sa op─çim propisima,

p) godišnji odmor u trajanju od 18 do 30 dana, a koji se koristi izvan ustanove ili u okviru ustanove, s tim da o du┼żini, na─Źinu i mjestu korištenja odlu─Źuje rukovodilac ustanove na prijedlog vaspita─Źa,

r) zdravstvenu zaštitu izvan ustanove, ako ustanova ne mo┼że da pru┼żi odgovaraju─çu zdravstvenu zaštitu. Vrijeme provedeno na lije─Źenju u odgovaraju─çoj zdravstvenoj ustanovi ura─Źunava se u trajanje vaspitne mjere,

s) obavještavanje porodice maloljetnika o zdravstvenom stanju maloljetnika, a ako maloljetnik umre u roku od šest mjeseci od otpuštanja, da izvrše uvid u izvještaje provedene istrage,

š) obavještavanje u najkra─çem mogu─çem roku o smrti, ozbiljnoj bolesti ili povredi bilo kog ─Źlana u┼że porodice i da se obezbijedi posjeta ─Źlanu porodice ili prisustvo sahrani i

t) pravo, ako ┼żeli, da u─Źestvuje u vjerskoj slu┼żbi i u vezi s tim da posjeduje i zadr┼żi potrebne vjerske knjige i predmete za vjeroispovijedanje, kao i pravo da odbije sve oblike u─Źeš─ça u vjerskim i religioznim slu┼żbama i obrazovanju.

─îlan 152

(Pogodnosti)

(1) Maloljetniku koji se dobro vlada i zala┼że na radu rukovodilac ustanove vaspitno- popravnog doma mo┼że dodijeliti sljede─çe pogodnosti:

a) prošireno pravo na prijem posjeta,

b) slobodne izlaske iz doma u grad,

c) posjete sportskim, kulturnim i drugim prikladnim doga─Ĺajima izvan vaspitno-popravnog doma,

d) posjete porodici, srodnicima ili drugim bliskim licima za vrijeme vikenda i praznika i

e) dodatna odsustva iz ustanove vaspitno-popravnog doma do 15 dana.

(2) Prošireno pravo na prijem posjeta podrazumijeva i ─Źeš─çe posjete lica iz ─Źlana 151 stava 1 ta─Źke lj) ovog zakona.

(3) Rukovodilac ustanove u skladu s posebnim pravilnikom mo┼że maloljetniku dodijeliti i druge pogodnosti koje povoljno uti─Źu na izvršenje vaspitne mjere.

─îlan 153

(Disciplinski prekršaji i postupak)

(1) Imaju─çi u vidu osnovne karakteristike, potrebe i prava maloljetnika, nadle┼żni organ ─çe posebnim pravilnikom propisati koje ponašanje predstavlja disciplinski prekršaj, vrste sankcija koje se mogu izre─çi i njihovo trajanje, organ koji je ovlašten da izri─Źe te sankcije, kao i organ ovlašten da razmatra ┼żalbe.

(2) Nijedan maloljetnik ne─çe biti ka┼żnjen za disciplinski prekršaj o kome prethodno nije provedena istraga i maloljetnik na njemu razumljiv na─Źin prethodno obaviješten o navedenom prekršaju i data mu mogu─çnost da prezentuje svoju odbranu, uklju─Źuju─çi i pravo na ┼żalbu.

─îlan 154

(Zabranjene disciplinske mjere)

Zabranjene su disciplinske mjere koje uklju─Źuju uskra─çivanje rada, smanjenje hrane, ograni─Źenje komunikacije maloljetnika sa ─Źlanovima porodice, zatvaranje u mra─Źne prostorije i samice, kolektivno ka┼żnjavanje maloljetnika, kao i druge disciplinske mjere koje degradiraju i ugro┼żavaju fizi─Źko ili mentalno zdravlje maloljetnika.

─îlan 155

(Disciplinske mjere)

(1) Zbog povrede odredaba ovog zakona koje se odnose na pravila boravka u ustanovi vaspitno-popravnog doma, pravila ku─çnog reda i radne discipline, obaveza i programa postupanja i naloga ovlaštenih lica maloljetniku se mogu izre─çi disciplinske mjere opomene i oduzimanja dodijeljenih pogodnosti.

(2) Pogodnosti predvi─Ĺene ─Źlanom 152 stavom 1 ta─Źkom d) ovog zakona mogu se ograni─Źiti samo ako bi posjeta porodici, srodnicima ili drugim bliskim licima ugrozila fizi─Źko i mentalno zdravlje maloljetnika ili bi se na drugi na─Źin ometalo izvršenje vaspitne mjere, o ─Źemu rukovodilac ustanove donosi rješenje sa razlozima za donošenje takve odluke.

(3) Ako se svrha disciplinske mjere mo┼że posti─çi i bez njenog izvršenja, izvršenje disciplinskih mjera oduzimanja dodijeljenih pogodnosti mo┼że se uslovno odlo┼żiti do 90 dana. Uslovno odlaganje izvršenja disciplinske mjere mo┼że se opozvati ako se maloljetniku u roku za koji je odlo┼żeno izvršenje izrekne novo oduzimanje dodijeljenih pogodnosti.

─îlan 156

(Zabrana nošenja i upotrebe oru┼żja i ograni─Źenja upotrebe sile i prinude)

(1) Zabranjeno je nošenje i upotreba oru┼żja od strane zaposlenih u ustanovi u kojima se izvršavaju zavodske vaspitne mjere.

(2) Upotreba sredstava sile i prinude iz bilo kog razloga je zabranjena, izuzev u slu─Źajevima kada su druge metode kontrole iscrpljene ili su bile neuspješne, i to samo na najkra─çe mogu─çe vrijeme i u skladu sa ovlaštenjima utvr─Ĺenim zakonom i propisima ustanove.

(3) Po nare─Ĺenju rukovodioca ustanove sredstva sile i prinude za privremeno onesposobljavanje mogu se primijeniti samo radi spre─Źavanja maloljetnikovog samopovre─Ĺivanja, spre─Źavanja fizi─Źkog napada i povre─Ĺivanja slu┼żbenog lica i drugih maloljetnika ili uništenja imovine ve─çih razmjera, a o ─Źemu se odmah obavještavaju sud, Tu┼żilaštvo i Pravosudna komisija Br─Źko distrikta BiH.

─îlan 157

(Pravilnik o ku─çnom redu)

Bli┼że odredbe o organizaciji i na─Źinu izvršenja zavodskih vaspitnih mjera propisuju se pravilnikom o ku─çnom redu ustanove.

─îlan 158

(Obilazak maloljetnika smještenog u ustanovi)

(1) Sudija i tu┼żilac najmanje dva puta u toku godine obilaze maloljetnika smještenog u ustanovi za izvršenje zavodskih mjera, gdje u neposrednom kontaktu sa maloljetnikom i stru─Źnim licima koja se staraju o izvršenju mjere, kao i uvidom u odgovaraju─çu dokumentaciju, utvr─Ĺuju zakonitost i pravilnost postupanja i cijene uspjeh postignut u vaspitanju i pravilnom razvoju li─Źnosti maloljetnika.

(2) O uo─Źenim propustima i drugim zapa┼żanjima, lica iz stava 1 ovog ─Źlana du┼żna su da bez odlaganja obavijeste Pravosudnu komisiju, kao i ustanovu u kojoj se vaspitna mjera izvršava.

(3) Po obavještavanju sudije, odnosno tu┼żioca, Pravosudna komisija, kao i uprava ustanove u kojoj se vaspitna mjera izvršava, du┼żni su da bez odlaganja izvrše odgovaraju─çe provjere i preduzmu mjere za otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti i o tome obavijeste sudiju i tu┼żioca.

─îlan 159

(Odlaganje izvršenja zavodske mjere)

(1) Na molbu maloljetnika, njegovog roditelja, usvojioca ili staraoca ili na prijedlog nadle┼żnog organa starateljstva, sudija mo┼że iz razloga predvi─Ĺenih Zakonom o izvršenju krivi─Źnih sankcija odlo┼żiti izvršenje zavodske mjere.

(2) O odlaganju odlu─Źuje rješenjem sudija koji je izrekao vaspitnu mjeru u roku od tri dana od dana prijema molbe. Vrijeme odlaganja mo┼że biti odre─Ĺeno u trajanju do godine dana, a u slu─Źaju bolesti maloljetnika dok bolest traje.

(3) Protiv rješenja sudije, roditelj, usvojilac ili staralac maloljetnika mogu u roku od tri dana od dana prijema rješenja podnijeti ┼żalbu vije─çu za maloljetnike istog suda. Vije─çe za maloljetnike o ┼żalbi odlu─Źuje u roku od tri dana od dana prijema ┼żalbe.

(4) Molba i prijedlog iz stava 1 ovog ─Źlana i ┼żalba iz stava 3 ovog ─Źlana zadr┼żavaju izvršenje zavodske mjere.

(5) Ako sud prilikom ponovnog odbijanja molbe za odlaganje izvršenja utvrdi da se pravo na molbu zloupotrebljava, odlu─Źuje da ┼żalba ne zadr┼żava izvršenje zavodske mjere.

─îlan 160

(Prekid izvršenja zavodske mjere)

(1) Na molbu maloljetnika, njegovog roditelja, usvojioca ili staraoca, na prijedlog organa starateljstva ili rukovodioca ustanove u kojoj se zavodska mjera izvršava, sudija mo┼że iz razloga predvi─Ĺenih Zakonom o izvršenju krivi─Źnih sankcija prekinuti izvršenje vaspitne mjere.

(2) Vrijeme prekida izvršenja zavodske mjere mo┼że biti odre─Ĺeno u trajanju do godinu dana, a u slu─Źaju bolesti maloljetnika dok bolest traje.

(3) Protiv rješenja sudije lica iz stava 1 ovog ─Źlana mogu izjaviti ┼żalbu vije─çu za maloljetnike u roku od tri dana od dana prijema rješenja. Vije─çe za maloljetnike o ┼żalbi odlu─Źuje u roku od tri dana od dana prijema ┼żalbe.

(4) Vrijeme prekida izvršenja ne ura─Źunava se u vrijeme trajanja mjere.

(5) Kada prestanu okolnosti zbog kojih je odobren prekid izdr┼żavanja zavodske mjere ili se utvrdi da je prekid odobren na osnovu la┼żnih isprava i dokaza ili ako se prekid ne koristi u svrhu za koju je dozvoljen, sudija koji je izrekao zavodsku mjeru ukida rješenje iz stava 1 ovog ─Źlana i maloljetniku nala┼że da se odmah, a najdu┼że u roku od tri dana od prijema rješenja javi ustanovi radi izvršenja zavodske mjere. Rješenje se dostavlja maloljetniku, roditeljima odnosno staraocu ili usvojiocu i ustanovi, s tim da ┼żalba ne zadr┼żava izvršenje zavodske mjere.

(6) Protiv rješenja sudije iz stava 6 ovog ─Źlana ┼żalbu mogu izjaviti maloljetnik, roditelji, odnosno staralac ili usvojilac u roku od tri dana od prijema rješenja vije─çu iz ─Źlana 17 stava 3 ovog zakona. Vije─çe o ┼żalbi odlu─Źuje u roku od tri dana od prijema ┼żalbe.

─îlan 161

(Shodna primjena Zakona o izvršenju krivi─Źnih sankcija)

Na sva ostala pitanja u vezi sa odlaganjem i prekidom izvršenja zavodskih mjera shodno se primjenjuju odredbe Zakona o izvršenju krivi─Źnih sankcija kojim se ure─Ĺuje odlaganje izvršenja i prekid izvršenja kazne zatvora za u─Źinjeno krivi─Źno djelo.

─îlan 162

(Otpuštanje maloljetnika iz ustanove)

(1) Maloljetnik se otpušta sa izvršenja zavodske mjere kada protekne zakonom odre─Ĺeno najdu┼że trajanje mjere ili kada sud donese odluku o obustavljanju njenog izvršenja, zamjeni izre─Źene vaspitne mjere drugom mjerom ili uslovnim otpustom.

(2) O uslovnom otpustu iz vaspitne ustanove i vaspitno-popravnog doma, na molbu maloljetnika, odlu─Źuje sudija suda koji je izrekao mjeru upu─çivanja u vaspitnu ustanovu i vaspitno- popravni dom.

(3) Kada se maloljetnik nalazi u završnom razredu škole ili pri kraju stru─Źnog usavršavanja, a otpuštanjem iz ustanove u kojoj se mjera izvršava bi se onemogu─çio završetak školovanja ili stru─Źnog osposobljavanja, ustanova mo┼że, na molbu maloljetnika, omogu─çiti završetak školovanja ili stru─Źnog osposobljavanja.

(4) U tom slu─Źaju na maloljetnika se ne primjenjuju odredbe ─Źlana 163 stava 4 i ─Źlana 168 stava 4 ovog zakona.

3.2. Izvršenje mjere upu─çivanje u vaspitnu ustanovu

─îlan 163

(Upu─çivanje u vaspitnu ustanovu)

(1) Zavodska mjera upu─çivanja u vaspitnu ustanovu izvršava se u ustanovi koja obezbje─Ĺuje smještaj i zadovoljavanje vaspitnih, zdravstvenih, obrazovnih, sportskih i drugih razvojnih potreba maloljetnika.

(2) Zavodska mjera upu─çivanja u vaspitnu ustanovu izre─Źena licu muškog spola izvršava se u vaspitnoj ustanovi za ta lica.

(3) Zavodska mjera upu─çivanja u vaspitnu ustanovu izre─Źena licu ┼żenskog spola izvršava se u vaspitnoj ustanovi za maloljetnice ili u odvojenom ┼żenskom odjeljenju vaspitne ustanove iz stava 2 ovog ─Źlana.

(4) Maloljetnik kome je izre─Źena ova vaspitna mjera ima ista prava i obaveze kao i ostali maloljetnici u vaspitnoj ustanovi, s tim što mu se u pogledu postupanja poklanja posebna pa┼żnja, ali tako da se u ┼żivotu i radu u ustanovi ne izdvaja od ostalih.

(5) O izre─Źenoj vaspitnoj mjeri maloljetniku upoznaje se samo rukovodilac ustanove, kao i vaspitno, obrazovno i drugo stru─Źno osoblje koje je uklju─Źeno u izvršenje vaspitne mjere.

(6) Lice kome je izre─Źena zavodska mjera upu─çivanja u vaspitnu ustanovu mo┼że u njoj ostati do navršene 23 godine.

─îlan 164

(Dovo─Ĺenje maloljetnika u ustanovu)

(1) Organ starateljstva nadle┼żan prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta maloljetnika u vrijeme kada je odluka kojom je vaspitna mjera izre─Źena postala izvršna odre─Ĺuje lice koje je du┼żno da maloljetnika dovede u vaspitnu ustanovu.

(2) Vaspitna ustanova obavještava sud o prijemu maloljetnika i danu po─Źetka izvršenja vaspitne mjere.

─îlan 165

(Prijem maloljetnika u ustanovu)

(1) Prilikom stupanja maloljetnika u vaspitnu ustanovu, u skladu s odredbom ─Źlana 150 ovog zakona najprije se utvr─Ĺuje identitet maloljetnika, zatim slijedi ljekarski pregled, a potom ispitivanje li─Źnosti u posebnom odjeljenju vaspitne ustanove radi odre─Ĺivanja programa postupanja. Ovo ispitivanje mo┼że trajati najdu┼że 30 dana.

(2) Pojedina─Źni program postupanja s maloljetnikom sa─Źinjava stru─Źni tim ustanove.

(3) Poslije ispitivanja iz stava 1 ovog ─Źlana maloljetnik se raspore─Ĺuje u vaspitnu grupu koja se formira prema uzrastu, nivou zrelosti i drugim li─Źnim svojstvima maloljetnika, kao i odre─Ĺenom programu postupanja, u cilju primjene istovrsnih vaspitnih postupaka i uticaja.

(4) Vaspitna grupa ima najviše 10 maloljetnika i posebnog vaspita─Źa.

─îlan 166

(Nemogu─çnost otpo─Źinjanja ili nastavka izvršenja vaspitne mjere)

(1) Ako izvršenje mjere ne mo┼że da otpo─Źne ili se nastavi zbog odbijanja ili bjekstva maloljetnika, organ starateljstva, odnosno rukovodilac ustanove o tome obavještava nadle┼żnu organizacionu jedinicu Policije Br─Źko distrikta koja dovodi maloljetnika u vaspitnu ustanovu.

(2) Na─Źin dovo─Ĺenja ne smije narušavati dostojanstvo maloljetnika, niti mu nauditi fizi─Źki ili mentalno.

─îlan 167

(Premještaj maloljetnika u drugu vaspitnu ustanovu)

Na zahtjev maloljetnika, roditelja, usvojioca ili staraoca maloljetnika ili na prijedlog ustanove u kojoj se mjera izvršava, odnosno na prijedlog nadle┼żnog organa starateljstva, sud mo┼że donijeti odluku o premještaju maloljetnika u drugu vaspitnu ustanovu kada prvobitni kriteriji za upu─çivanje ili dalja potreba za reintegracijom u društvo mogu biti efikasnije postignuti u drugoj ustanovi ili kada obrazlo┼żeni razlozi bezbjednosti prebacivanje ─Źine neophodnom mjerom.

3.3. Izvršenje mjere upu─çivanja u vaspitno-popravni dom

─îlan 168

(Vaspitno-popravni dom)

(1) Zavodska mjera upu─çivanja u vaspitno-popravni dom izre─Źena licu muškog spola izvršava se u vaspitno-popravnom domu za ta lica.

(2) Zavodska mjera upu─çivanja u vaspitno-popravni dom izre─Źena licu ┼żenskog spola izvršava se u vaspitno-popravnom domu za maloljetnice ili u odvojenom ┼żenskom odjeljenju vaspitno- popravnog doma iz stava 1 ovog ─Źlana.

(3) Punoljetno lice kome je izre─Źena mjera iz stava 1 ovog ─Źlana, kao i maloljetnik koji u vaspitno-popravnom domu dok traje mjera postane punoljetan, smješta se u posebno odjeljenje vaspitno-popravnog doma.

(4) Lice kome je izre─Źena zavodska mjera upu─çivanja u vaspitno-popravni dom, u njemu mo┼że ostati do navršene 23 godine.

─îlan 169

(Upu─çivanje maloljetnika)

(1) Za upu─çivanje maloljetnika u vaspitno-popravni dom nadle┼żan je sud koji je izrekao mjeru. Maloljetniku se za pripremu mora ostaviti najmanje osam, a najviše 15 dana.

(2) Maloljetnika koji se nalazi u pritvoru u vaspitno-popravni dom upu─çuje sud na ─Źijem je podru─Źju sjedište ustanove u kojoj je maloljetnik pritvoren.

(3) Sud koji upu─çuje maloljetnika na izvršenje ove mjere dostavlja vaspitno-popravnom domu izvršnu odluku o izre─Źenoj mjeri sa dokumentacijom iz ─Źlana 149 stava 1 ovog zakona.

─îlan 170

(Dovo─Ĺenje u vaspitno-popravni dom)

(1) Sud koji je sudio nala┼że maloljetniku koji nije u pritvoru u pisanom obliku da se odre─Ĺenog dana javi radi izvršenja izre─Źene mjere ili nala┼że roditelju, usvojiocu ili staraocu da maloljetnika odre─Ĺenog dana dovede u vaspitno-popravni dom.

(2) Sud iz stava 1 ovog ─Źlana obavještava vaspitno-popravni dom o datumu kada maloljetnik treba da se javi i uz to obavještenje dostavlja izvršnu odluku o izricanju mjere sa podacima o maloljetniku pribavljenim u toku postupka iz ─Źlana 149 stava 1 ovog zakona.

(3) Ako se maloljetnik po nalogu suda ne javi u vaspitno-popravni dom, sud nare─Ĺuje njegovo dovo─Ĺenje, a ako se maloljetnik krije ili je u bjekstvu, sud nare─Ĺuje izdavanje potjernice.

(4) U slu─Źaju bjekstva maloljetnika iz vaspitno-popravnog doma, rukovodilac ustanove ─çe odmah obavijestiti roditelja, odnosno staralac maloljetnika i narediti izdavanje potjernice.

─îlan 171

(Prijem maloljetnika u vaspitno-popravni dom)

Prijem maloljetnika u vaspitno-popravni dom vrši se u skladu sa odredbama ─Źlana 150 ovog zakona.

3.4. Upu─çivanje u posebnu ustanovu za lije─Źenje i osposobljavanje

─îlan 172

(Ometenost u psihofizi─Źkom razvoju)

(1) Maloljetnik kome je zbog ometenosti u psihofizi─Źkom razvoju ili zbog psihi─Źkih poreme─çaja izre─Źena mjera upu─çivanja u posebnu ustanovu za lije─Źenje i osposobljavanje na osnovu odredbe ─Źlana 44 ovog zakona, u toj ustanovi ima ista prava kao i ostali maloljetnici smješteni u ustanovu.

(2) Ako se u posebnoj ustanovi za lije─Źenje i osposobljavanje ne mogu zadovoljiti potrebe maloljetnika sa invaliditetom, maloljetnik se premješta u specijalizovani zavod ili ustanovu gdje se ove potrebe mogu zadovoljiti.

─îlan 173

(Upu─çivanje u posebnu ustanovu za lije─Źenje i osposobljavanje)

(1) Upu─çivanje maloljetnika u posebnu ustanovu za lije─Źenje i osposobljavanje vrši organ starateljstva prema prebivalištu, odnosno boravištu maloljetnika u vrijeme kada je odluka kojom je vaspitna mjera izre─Źena postala izvršna.

(2) Organ starateljstva iz stava 1 ovog ─Źlana odmah obavještava sud nadle┼żan za izvršenje ove mjere i Policiju Br─Źko distrikta kada izvršenje mjere ne mo┼że da zapo─Źne ili da se nastavi zbog odbijanja ili bjekstva maloljetnika.

(3) Maloljetnik se dovodi i sprovodi u pratnji zdravstvenih radnika.

(4) Na─Źin dovo─Ĺenja i sprovo─Ĺenja ne smije narušavati dostojanstvo maloljetnika, niti mu nauditi fizi─Źki ili mentalno.

─îlan 174

(Izvještavanje)

Posebna ustanova za lije─Źenje i osposobljavanje maloljetnika o rezultatima izvršenja mjere dostavlja izvještaj u skladu s ─Źlanom 120 stavom 1 ovog zakona, a kada maloljetnik postane punoljetan, posebno izvještava sudiju i tu┼żioca o zdravstvenom stanju maloljetnika radi ispitivanja potrebe za donošenjem jedne od odluka predvi─Ĺenih ─Źlanom 44 stavom 3 ovog zakona.

4. Izvršenje kazne maloljetni─Źkog zatvora i mjera bezbjednosti

─îlan 175

(Odvojeni kazneno-popravni zavodi)

(1) Kazna maloljetni─Źkog zatvora izvršava se u posebnom kazneno-popravnom zavodu za maloljetnike koji ne mogu imati dodira sa kazneno-popravnom ustanovom u kojoj odrasla lica izdr┼żavaju kaznu zatvora.

(2) Kazna maloljetni─Źkog zatvora izre─Źena licima ┼żenskog spola izvršava se u posebnom kazneno-popravnom zavodu za maloljetnice ili posebnom odjeljenju kazneno-popravnog zavoda za maloljetnike iz stava 1 ovog ─Źlana.

(3) Maloljetnici koji za vrijeme izvršenja kazne maloljetni─Źkog zatvora postanu punoljetni i dalje nastavljaju da borave u zavodu za maloljetnike ili u odjeljenju za mla─Ĺa punoljetna lica, osim ako njihova društvena reintegracija ne─çe imati ve─çi efekat ako se smjeste u zavod za odrasle.

(4) Mla─Ĺa punoljetna lica kojima je izre─Źena kazna maloljetni─Źkog zatvora smještaju se u zavod koja ima sli─Źan re┼żim kao i zavod za maloljetnike.

─îlan 176

(Vrijeme ostanka u kazneno-popravnom zavodu radi školovanja ili stru─Źnog osposobljavanja)

(1) Osu─Ĺeni na kaznu maloljetni─Źkog zatvora u kazneno-popravnom zavodu za maloljetnike mo┼że ostati najdu┼że do navršene 23 godine, a ako do tada ne izdr┼żi kaznu, postupa se u skladu sa ─Źlanom 175 ovog zakona.

(2) Izuzetno, u kazneno-popravnom zavodu za maloljetnike osu─Ĺeni mo┼że ostati i nakon što je navršio 23 godine, ako je to potrebno radi završavanja školovanja ili stru─Źnog osposobljavanja ili ako ostatak neizdr┼żane kazne nije ve─çi od šest mjeseci, ali najdu┼że do navršenih 25 godina.

─îlan 177

(Odlu─Źivanje o uslovnom otpustu)

(1) O uslovnom otpustu osu─Ĺenog na kaznu maloljetni─Źkog zatvora odlu─Źuje sudija prvostepenog suda koji je donio presudu.

(2) Sudija odlu─Źuje o uslovnom otpustu na osnovu molbe maloljetnika.

(3) Prije donošenja odluke sudija, po potrebi, usmeno saslušava maloljetnika, njegove roditelje, predstavnike organa starateljstva i druga lica i pribavlja izvještaj i mišljenje kazneno- popravne ustanove o opravdanosti uslovnog otpusta. Usmeno saslušanje maloljetnika obavezno je ako se odlu─Źuje o uslovnom otpustu poslije dvije tre─çine izdr┼żane kazne, osim ako sudija, na osnovu dostupne dokumentacije, ne ocijeni da su ispunjeni uslovi za uslovni otpust.

(4) Ako je maloljetnik izdr┼żao kaznu iz stava 3 ovog ─Źlana, a njegovo ponašanje tokom izdr┼żavanja kazne ukazuje da u skladu s ─Źlanom 31 ovog zakona nije postignuta svrha ka┼żnjavanja, zahtjev za uslovni otpust se odbija i maloljetnik se o tome obavještava.

(5) O opozivanju uslovnog otpusta, kada se za to steknu uslovi, poslije saslušanja tu┼żioca i maloljetnika, odlu─Źuje sud koji je donio odluku o uslovnom otpustu.

─îlan 178

(Shodna primjena odredaba ovog zakona i Zakona o izvršenju krivi─Źnih sankcija)

(1) Odredbe ─Źlanova od 149 do 157 i ─Źlanova 158, 159 i 160 ovog zakona shodno se primjenjuju i u odnosu na maloljetnika kome je izre─Źena kazna maloljetni─Źkog zatvora.

(2) Na ostala pitanja u vezi sa izvršenjem kazne maloljetni─Źkog zatvora shodno se primjenjuju odredbe Zakona o izvršenju krivi─Źnih sankcija, ukoliko nisu u suprotnosti sa odredbama ovog zakona.

─îlan 179

(Posebna odjeljenja za izvršenje mjera bezbjednosti)

(1) Izvršenje mjere bezbjednosti obaveznog psihijatrijskog lije─Źenja i obaveznog lije─Źenja od zavisnosti prilago─Ĺava se uzrastu i li─Źnosti maloljetnika.

(2) Mjera obaveznog psihijatrijskog lije─Źenja, kada postoje uslovi iz ─Źlana 63 stava 1 ovog zakona, i mjera bezbjednosti obaveznog lije─Źenja od zavisnosti, kada postoje uslovi iz ─Źlana 64 stava 1 ovog zakona, izvršavaju se u posebnom odjeljenju zdravstvene ustanove odre─Ĺene za maloljetnike ili u drugim specijalizovanim zdravstvenim ustanovama. Mjera bezbjednosti ambulantnog lije─Źenja na slobodi, kada postoje uslovi iz ─Źlana 65 stava 1 ovog zakona izvršava se u ambulanti koja se odre─Ĺuje na prijedlog organa starateljstva koji prati izvršenje mjera bezbjednosti i o tome svaka tri mjeseca obavještava tu┼żioca, roditelja odnosno staraoca ili maloljetnika i sud.

(3) Maloljetnik u zdravstvenoj ustanovi ili specijalizovanoj ustanovi ili na ambulantnom lije─Źenju ostaje sve dok ne prestanu razlozi zbog kojih je izre─Źena mjera bezbjednosti, ali najdu┼że do isteka trajanja vaspitne mjere ili kazne maloljetni─Źkog zatvora ili dok traje odgo─Ĺeno izvršenje ove kazne ili uslovni otpust iz zavoda ili ustanove.

(4) Kada su ispunjeni uslovi iz ─Źlana 122 ovog zakona, sud preduzima predvi─Ĺene mjere u svrhu obezbje─Ĺenja provo─Ĺenja izre─Źenih mjera bezbjednosti.

5. Pomo─ç poslije izvršenja zavodskih mjera i kazne maloljetni─Źkog zatvora

─îlan 180

(Organ starateljstva)

(1) Nadle┼żni organ starateljstva du┼żan je da tokom trajanja zavodske mjere i kazne maloljetni─Źkog zatvora odr┼żava stalnu vezu sa maloljetnikom, njegovom porodicom i ustanovom u koju je maloljetnik smješten, kako bi se maloljetnik i njegova porodica što bolje pripremili za vra─çanje maloljetnika u raniju socijalnu sredinu i njegovo uklju─Źivanje u daljnji društveni ┼żivot.

(2) Ustanova u kojoj se izvršavaju zavodske mjere i ustanova u kojoj se izvršava kazna maloljetni─Źkog zatvora du┼żni su da najmanje 90 dana prije planiranog otpuštanja maloljetnika obavijeste o tome roditelje maloljetnika, usvojioca ili staraoca, odnosno bliske srodnike sa kojima je maloljetnik ┼żivio, kao i nadle┼żni organ starateljstva, i predlo┼że im mjere koje bi trebalo preduzeti za prihvatanje maloljetnika.

─îlan 181

(Obavještavanje organa starateljstva i du┼żnost pru┼żanja pomo─çi nakon izvršenja krivi─Źne sankcije)

(1) Roditelj, usvojilac ili staralac, odnosno bliski srodnik sa kojim je maloljetnik ┼żivio prije stupanja na izdr┼żavanje zavodske mjere ili kazne maloljetni─Źkog zatvora, du┼żan je da o povratku maloljetnika u porodicu obavijesti nadle┼żni organ starateljstva.

(2) Nadle┼żni organ starateljstva du┼żan je da maloljetniku poslije izvršenja krivi─Źne sankcije iz stava 1 ovog ─Źlana pru┼żi potrebnu pomo─ç.

─îlan 182

(Vrste pomo─çi)

(1) Nakon izvršenja krivi─Źne sankcije nadle┼żni organ starateljstva u kontaktu i saradnji sa nadle┼żnim ministarstvima i drugim vladinim i nevladinim organizacijama, institucijama, preduze─çima i pojedincima maloljetniku pru┼ża pomo─ç oko iznala┼żenja smještaja i sredine u kojoj ─çe ┼żivjeti, dovršetka zapo─Źetog obrazovanja i stru─Źnog osposobljavanja, lije─Źenja radi zaštite njegovog fizi─Źkog i duševnog zdravlja, pri pronala┼żenju zaposlenja, obezbje─Ĺenju ishrane, odje─çe i finansijskih sredstava za druge nu┼żne potrebe radi omogu─çavanja njegovog ponovnog integrisanja u društvenu zajednicu.

(2) Predmet posebne brige organa starateljstva u skladu sa stavom 1 ovog ─Źlana su maloljetnici bez ikakvog staranja i porodi─Źnog okru┼żenja, oni koji su bez odgovaraju─çeg roditeljskog staranja, kao i druge osjetljive grupe djece.

─îlan 183

(Briga o maloljetniku bez roditeljskog staranja)

(1) Nadle┼żni organ starateljstva du┼żan je poslije otpuštanja maloljetnika sa izvršenja zavodske mjere ili kazne maloljetni─Źkog zatvora posebno da brine o maloljetniku bez roditelja, kao i o maloljetniku ─Źije su porodi─Źne i materijalne prilike nesre─Ĺene.

(2) Ova briga podrazumijeva naro─Źito smještaj, ishranu, nabavku odje─çe, lije─Źenje, pomo─ç u sre─Ĺivanju porodi─Źnih prilika, okon─Źanje stru─Źnog osposobljavanja i zapošljavanje maloljetnika.

VI. KRIVI─îNA DJELA NA ŠTETU DJECE I MALOLJETNIKA

─îlan 184

(Op─ça odredba)

(1) Sudija za maloljetnike, odnosno vije─çe kojim predsjedava sudija za maloljetnike ili sudija koji ima posebna znanja sudi i punoljetnim u─Źiniocima za krivi─Źna djela propisana Krivi─Źnim zakonom, kada se u krivi─Źnom postupku kao ošte─çeni pojavljuje dijete i maloljetno lice, kao što su krivi─Źna djela:

a) ubistvo,

b) teško ubistvo,

c) ubistvo djeteta pri poro─Ĺaju,

d) navo─Ĺenje na samoubistvo i pomaganje u samoubistvu,

e) teška tjelesna povreda, f) otmica,

g) protivpravno lišenje slobode,

h) zlostavljanje,

i) silovanje,

j) obljuba nad nemo─çnim licem,

k) spolno nasilje nad djetetom,

l) obljuba zloupotrebom polo┼żaja,

lj) zadovoljavanje spolnih strasti pred drugim,

m) trgovina ljudima radi vršenja prostitucije,

n) iskorištavanje djece ili maloljetnih lica za pornografiju,

nj) proizvodnja i prikazivanje dje─Źije pornografije,

o) rodoskrvljenje,

p) vanbra─Źna zajednica sa maloljetnim licem,

r) oduzimanje maloljetnog lica,

s) zapuštanje i zlostavljanje maloljetnog lica,

š) nasilje u porodici ili porodi─Źnoj zajednici,

t) kršenje porodi─Źnih obaveza,

u) izbjegavanje davanja izdr┼żavanja,

v) omogu─çavanje u┼żivanja opojnih droga,

z) razbojništvo i

┼ż) razbojni─Źka kra─Ĺa.

(2) Tu┼żilac pokre─çe i postupak protiv punoljetnih u─Źinilaca drugih krivi─Źnih djela propisanih krivi─Źnim zakonom, saglasno odredbama ovog dijela zakona, ako ocijeni da je to potrebno radi posebne zaštite li─Źnosti djece i maloljetnih lica koja kao ošte─çeni u─Źestvuju u krivi─Źnom postupku.

─îlan 185

(Provo─Ĺenje krivi─Źnog postupka)

(1) Krivi─Źni postupak protiv u─Źinilaca krivi─Źnih djela iz ─Źlana 184 ovog zakona vodi se prema odredbama Zakona o krivi─Źnom postupku, s tim da se ne primjenjuju odredbe koje se odnose na kazneni nalog.

(2) Istragu vodi tu┼żilac koji je stekao posebna znanja iz oblasti prava djeteta i krivi─Źnopravne zaštite maloljetnih lica.

(3) U istra┼żnim radnjama postupaju specijalizovana ovlaštena slu┼żbena lica koja su stekla posebna znanja iz oblasti prava djeteta i krivi─Źnopravne zaštite maloljetnih lica.

─îlan 186

(Postupanje)

(1) Kod postupanja u krivi─Źnim predmetima protiv u─Źinilaca krivi─Źnih djela na štetu djece i maloljetnika, pri provo─Ĺenju procesnih radnji posebno obazrivo se odnosi prema djetetu ili maloljetniku na ─Źiju štetu je u─Źinjeno krivi─Źno djelo, imaju─çi u vidu njegov uzrast, osobine njegove li─Źnosti, obrazovanje i prilike u kojima ┼żivi, kako bi se izbjegle mogu─çe štetne posljedice na njegov budu─çi ┼żivot, vaspitanje i razvoj. Saslušanje djeteta ili maloljetnika se u pravilu obavlja uz pomo─ç pedagoga, psihologa ili drugog stru─Źnog lica.

(2) Ako se kao svjedok saslušava dijete ili mla─Ĺi maloljetnik ošte─çen krivi─Źnim djelom iz ─Źlana 184 ovog zakona, saslušanje se mo┼że provesti najviše dva puta. Tu┼żilac ili ovlašteno slu┼żbeno lice saslušava svjedoka putem tehni─Źkih ure─Ĺaja za prenos slike i zvuka, a bez prisustva tu┼żioca ili ovlaštenog slu┼żbenog lica u prostoriji gdje se svjedok nalazi. Saslušanje djeteta ili maloljetnika se u pravilu obavlja uz pomo─ç pedagoga, psihologa ili drugog stru─Źnog lica.

(3) Dijete ili mla─Ĺe maloljetno lice mo┼że se saslušati u svom stanu ili drugom prostoru u kome boravi ili centru za socijalni rad. Pri saslušanju svjedoka postupa se u skladu sa stavom 2 ovog ─Źlana.

(4) Sud saslušava dijete ili maloljetnika kao svjedoka ošte─çenog krivi─Źnim djelom iz ─Źlana 184 ovog zakona, u skladu sa stavom 2 ovog ─Źlana, tako da sud, stranke u postupku i branilac mogu postavljati pitanja, a da ne budu prisutni u istoj prostoriji sa svjedokom. Saslušanje djeteta ili maloljetnika se obavlja tako da se pitanja postavljaju posredstvom suda, a po potrebi uz pomo─ç pedagoga, psihologa ili drugog stru─Źnog lica.

(5) U svrhu zaštite djece i maloljetnika ošte─çenih krivi─Źnim djelom iz ─Źlana 184 ovog zakona, primjenjuju se i druge odgovaraju─çe odredbe Zakona o zaštiti svjedoka u krivi─Źnom postupku (Slu┼żbeni glasnik Br─Źko distrikta BiH, brojevi 10/03, 8/07 i 19/07).

(6) Odredbe ovog ─Źlana se primjenjuju i onda kada se saslušava dijete ili maloljetnik koji je svjedok-o─Źevidac u─Źinjenog djela iz ─Źlana 184 ovog zakona.

(7) Odredba ─Źlana 84 ovog zakona primjenjuje se u krivi─Źnom postupku protiv u─Źinilaca krivi─Źnih djela na štetu djece i maloljetnika.

─îlan 187

(Zabrana suo─Źenja)

Ako se kao svjedok saslušava dijete ili maloljetnik koji je ozbiljno fizi─Źki ili psihi─Źki traumatizovan okolnostima pod kojima je izvršeno krivi─Źno djelo ili pati od ozbiljnih psihi─Źkih poreme─çaja koji ga ─Źine posebno osjetljivim, zabranjeno je vršiti njegovo suo─Źenje sa osumnji─Źenim, odnosno optu┼żenim.

─îlan 188

(Prepoznavanje osumnji─Źenog, odnosno optu┼żenog)

Ako prepoznavanje osumnji─Źenog, odnosno optu┼żenog vrši maloljetnik ošte─çen krivi─Źnim djelom, ili je o─Źevidac u─Źinjenog krivi─Źnog djela, takvo prepoznavanje u svim fazama postupka vrši se na na─Źin koji u potpunosti onemogu─çava da osumnji─Źeni, odnosno optu┼żeni, vidi maloljetno lice.

─îlan 189

(Nadle┼żnost i sastav suda)

U pogledu nadle┼żnosti i sastava suda koji sudi punoljetnim u─Źiniocima krivi─Źnih djela na štetu djece i maloljetnika, shodno se primjenjuju odredbe Zakona o krivi─Źnom postupku, ako ovim zakonom nije druga─Źije propisano.

─îlan 190

(Hitnost postupanja)

Krivi─Źni postupak za djela iz ─Źlana 184 ovog zakona je hitan.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

─îlan 191

(Va┼żenje pravosna┼żno izre─Źenih vaspitnih mjera)

(1) Vaspitna mjera poja─Źanog nadzora roditelja, usvojioca ili staraoca, poja─Źanog nadzora u drugoj porodici i poja─Źanog nadzora nadle┼żnog organa socijalnog staranja koja je pravosna┼żno izre─Źena do dana stupanja na snagu ovog zakona ne mo┼że trajati du┼że od vremena propisanog ovim zakonom.

(2) Zavodska vaspitna mjera upu─çivanja u vaspitnu ustanovu, upu─çivanja u vaspitno-popravni dom i upu─çivanja u posebnu ustanovu za lije─Źenje i osposobljavanje koja je pravosna┼żno izre─Źena do dana stupanja na snagu ovog zakona ne mo┼że trajati du┼że od vremena predvi─Ĺenog ovim zakonom.

(3) Zavodska vaspitna mjera pravosna┼żno izre─Źena do dana stupanja na snagu ovog zakona punoljetnom licu koje je po─Źinilo krivi─Źno djelo kao stariji maloljetnik, a u vrijeme su─Ĺenja nije navršilo 23 godine ┼żivota, zamijenit ─çe se vaspitnom mjerom poja─Źanog nadzora nadle┼żnog organa socijalnog staranja.

─îlan 192

(Pravosna┼żno izre─Źena kazna maloljetni─Źkog zatvora)

Kazna maloljetni─Źkog zatvora pravosna┼żno izre─Źena do dana stupanja na snagu ovog zakona u trajanju du┼żem nego što bi se mogla izre─çi po odredbama ─Źlana 51 stava 1 ovog zakona, smanjuje se prema odredbama ovog zakona.

─îlan 193

(Postupanje u odnosu na zastarjelost izvršenja kazne)

Odredbe ─Źlana 56 ovog zakona primjenjuju se za zastarjelost izvršenja kazne maloljetni─Źkog zatvora i kada je presuda izre─Źena prije stupanja na snagu ovog zakona, ukoliko zastarjelost ve─ç nije nastupila.

─îlan 194

(Rehabilitacija)

Odredbe ─Źlana 60 ovog zakona o rehabilitaciji u─Źinilaca krivi─Źnih djela osu─Ĺenih na kaznu maloljetni─Źkog zatvora primjenjuju se i u odnosu na osu─Ĺene prije stupanja na snagu ovog zakona, ukoliko rehabilitacija ve─ç nije nastupila.

─îlan 195

(Dosadašnji krivi─Źni postupci)

(1) Krivi─Źni postupak koji je pokrenut prije stupanja na snagu ovog zakona, nastavit ─çe se po ovom zakonu, ako ovim zakonom nije druga─Źije odre─Ĺeno.

(2) Predmeti iz stava 1 ovog ─Źlana koji se nalaze u fazi pripremnog postupka dostavit ─çe se odmah tu┼żilaštvu, a ako je u toku izvršenje pojedinih istra┼żnih radnji, u roku od osam dana od dana po─Źetka primjene ovog zakona.

(3) Ako je do stupanja na snagu ovog zakona donesena odluka protiv koje je po odredbama Zakona o krivi─Źnom postupku i drugim zakonskim propisima iz ove oblasti dozvoljen pravni lijek, a ta odluka nije dostavljena licima koja imaju pravo na pravni lijek ili ako je pravni lijek podnesen, ali o njemu još nije odlu─Źeno u pogledu prava na pravni lijek i postupak po pravnom lijeku, primjenjuju se odredbe Zakona o krivi─Źnom postupku.

─îlan 196

(Ra─Źunanje rokova)

(1) Ako je na dan stupanja na snagu ovog zakona u predmetima iz njegove nadle┼żnosti bio u toku kakav rok, taj rok se ra─Źuna prema odredbama ovog zakona, osim ako je rok po dosadašnjim propisima bio du┼żi.

(2) Odredbe ─Źlanova 100, 101 i 102 ovog zakona o rokovima trajanja pritvora primjenjuju se u predmetima zapo─Źetim nakon stupanja na snagu ovog zakona.

─îlan 197

(Edukacija)

(1) O sticanju posebnih znanja i kontinuiranom stru─Źnom osposobljavanju i usavršavanju sudija i tu┼żilaca iz oblasti dje─Źijih prava, prestupništva mladih i njihove krivi─Źnopravne zaštite, brine se Pravosudna komisija Br─Źko distrikta BiH u saradnji sa Centrima za edukaciju sudija i tu┼żilaca, i to pod nadzorom Visokog sudskog i tu┼żila─Źkog vije─ça Bosne i Hercegovine.

(2) Vlada Br─Źko distrikta, Odjeljenje za stru─Źne i administrativne poslove, Odjeljenje za zdravstvo, Policija Br─Źko distrikta, Udru┼żenje medijatora BiH i Advokatske komore brinu o stru─Źnom usavršavanju lica koja rade na poslovima prestupništva mladih i krivi─Źnopravne zaštite djece, ovlaštenih slu┼żbenih lica, socijalnih radnika, medijatora, advokata i radnika zaposlenih u ustanovama i zavodima, putem saradnje sa Centrima za edukaciju sudija i tu┼żilaca, nau─Źnim ustanovama, profesionalnim udru┼żenjima i nevladinim organizacijama, kroz stru─Źna savjetovanja, seminare, provjere znanja i druge oblike dodatnog osposobljavanja stru─Źnih lica koja rade na tim poslovima, a prema Programu edukacije koji donosi Pravosudna komisija u saradnji sa Centrima za edukaciju sudija i tu┼żilaca.

(3) Centri za edukaciju sudija i tu┼żilaca obezbje─Ĺuju tu┼żiocima i sudijama uvjerenja ili certifikate o stru─Źnoj osposobljenosti za obavljanje poslova iz oblasti prestupništva mladih i njihove krivi─Źnopravne zaštite.

(4) Stru─Źno osposobljavanje osoba iz prethodnog stava, ovlaštenih slu┼żbenih lica, socijalnih radnika, medijatora, advokata i radnika zaposlenih u ustanovama i zavodima, obezbijedit ─çe se najdalje u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

─îlan 198

(Savjet za pra─çenje i unapre─Ĺenje rada organa krivi─Źnog postupka i izvršenje krivi─Źnih sankcija)

(1) Pravosudna komisija osniva Savjet za pra─çenje i unapre─Ĺenje rada organa krivi─Źnog postupka i izvršenje krivi─Źnih sankcija prema maloljetnicima (u daljem tekstu: Savjet), koji ─çe donijeti Poslovnik o radu u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

(2) ─îlanovi Savjeta imenuju se iz reda istaknutih sudija, tu┼żilaca, ovlaštenih slu┼żbenih lica, advokata i stru─Źnih lica organa starateljstva koja su u du┼żem vremenskom periodu radila ili rade na krivi─Źnim predmetima djece i maloljetnika, kao i lica koja se bave naukom i koja su priznati stru─Źnjaci u oblasti prestupništva mladih i krivi─Źnopravne zaštite djece i maloljetnika.

(3) Prilikom izbora ─Źlanova Savjeta vodi se ra─Źuna o ravnopravnoj zastupljenosti oba spola.

(4) Savjet podnosi Pravosudnoj komisiji inicijative, prijedloge, mišljenja i analize koje se odnose na prestupništvo mladih i krivi─Źnopravnu zaštitu djece i maloljetnika, na postupanje sa njima prema odredbama ovog zakona, kao i na druge pravce rada sa ovom populacijom.

─îlan 199

(Donošenje podzakonskih akata)

(1) U roku od šest mjeseci od dana objavljivanja ovog zakona:

a) Pravosudna komisija ─çe donijeti Pravilnik o primjeni posebnih obaveza prema maloljetnim u─Źiniocima iz ─Źlana 35 stava 9 ovog zakona i Pravilnik o primjeni vaspitnih preporuka iz ─Źlana 124 stava 2 ovog zakona,

b) šef Odjeljenje za zdravstvo donijet ─çe Uputstvo o na─Źinu vo─Ĺenja evidencija o izre─Źenim vaspitnim mjerama iz ─Źlana 49 stava 1 ovog zakona i

c) šef Policije donijet ─çe Pravilnik o primjeni mjere policijskog upozorenja iz ─Źlana 124 stava 1 ovog zakona.

─îlan 200

(Uskla─Ĺivanje zakona)

Do po─Źetka primjene ovog zakona, uskladit ─çe se odredbe Krivi─Źnog zakona, Zakona o krivi─Źnom postupku i Zakona o izvršenju krivi─Źnih i prekršajnih sankcija Br─Źko distrikta BiH i odredbe drugih propisa iz oblasti zaštite prava djece i maloljetnika sa ovim zakonom.

─îlan 201

(Stupanje na snagu i primjena)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Slu┼żbenom glasniku Br─Źko distrikta BiH, a primjenjivat ─çe se istekom godine dana od dana stupanja na snagu.

 

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija