Advokatska kancelarija

weight
"Na┼ía za┼ítita nije u na┼íem oru┼żju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein
Zakoni Federacije Bosne i Hercegovine

Zakoni Federacije Bosne i Hercegovine, pravni propisi Federacije BiH

Zakoni Bosne i Hercegovine
Zakoni Republike Sprske
Zakoni Br─Źko Distrikta BiH
Zakon o Advokaturi Federacije Bosne i Hercegovine
Kodeks Advokatske etike
Statut Advokatske / Odvjetni─Źke komore Federacije Bosne i Hercegovine

Zakon o parni─Źnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine - (Sl. Nov. FBiH 53/03 i Sl. n. FBiH 73/05) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parni─Źnom postupku FBiH („Sl. FBiH“, broj 98/15

Zakon o parni─Źnom postupku Federacije BiH - (Integralni tekst sa izmjenama i dopunama iz 2015.g.)

Zakon o radu Federacije Bosne i Hercegovine („Slu┼żbene novine Federacije BiH“ broj 26/2016 od 04.04.2016) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu Federacije BiH („Slu┼żbene novine Federacije BiH“ broj 89/18 od 09.11.2018.)

Zakon o radu Federacije Bosne i Hercegovine („Slu┼żbene novine Federacije BiH“ broj 26/2016 i 89/18, 23/2020 - odluka Ustavnog Suda i 49/2021 - dr. zakon, 44/2022 i 39/2024)

Zakon o za┼ítiti na radu Federacije Bosne i Hercegovine (┬źSlu┼żbene novine Federacije BiH┬╗, broj 79/20 /30.10.2020.)

Zakon o reprezentativnosti sindikata i udru┼żenja poslodavaca Federacije BiH (┬źSlu┼żbene novine Federacije BiH┬╗, 103/21 od 22.12.2021 )

Op─çi kolektivni ugovor za teritoriju Federacije BiH (Slu┼żbene novine Federacije BiH, broj 48/16)
Zakon o faktoringu Federacije BiH („Slu┼żbene novine Federacije BiH“, broj 14/16 i 74/2020)
Zakon o porezu na dobit Federacije BiH („Slu┼żbene novine Federacije BiH“, broj 15/16 i 15/20)
Zakon o unutrašnjim poslovima Federacije BiH („Slu┼żbene novine Federacije BiH“ broj 81/14)
Zakon o oduzimanju nezakonito ste─Źene imovine krivi─Źnim djelom Federacije BiH („Slu┼żbene novine Federacije BiH“ broj 71/14 od 03.09.2014.g.)
Zakon o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u Federaciji Bosne i Hercegovine („Slu┼żbene novine FBiH“ broj 59/14 od 23.07.2014. g)
Zakon o inspekcijama Federacije Bosne i Hercegovine („Sl. novine FBiH“ broj 73/14 i 19/2017 - odluka US)
Zakon o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine („Slu┼żbene novine FBiH“ br: 52/2014, 36/2018, 54/2019, 48/2021 i 94/2023)
Zakon o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine («Slu┼żbene novine Federacije BiH», broj 38/16 (18.5.2016.)
Zakon o obligacionim odnosima Federacije BIH / RS - integralni tekst sa sudskom praksom
Zakon o zaštiti ┼żiranata u Federacije BiH („Slu┼żbene novine FBiH“ broj 100/13)
Zakon o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivi─Źnom postupku FBiH („Slu┼żbene novine Federacije BiH“ broj 7/14 i 74/2020)
Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga - („Slu┼żbene novine FBiH“ broj 31/14 od 23.4.2014.g.)
Zakon o finansijskom poslovanju FBiH - („Slu┼żbene novine FBiH“ broj 48/16 od 22.6.2016..)
Zakon o prekršajima Federacije BiH - («Slu┼żbene novine Federacije BiH», broj 63/2014 i "Sl. glasnik BiH", br. 41/2022 - odluka Ustavnog suda BiH i 68/2022 - odluka Ustavnog suda BiH)
Pravila i postupci za izradu zakona i drugih propisa Federacije Bosne i Hercegovine - («Slu┼żbene novine Federacije BiH», broj 71/14 od 10.07.2014)
Zakon o dr┼żavnoj slu┼żbi u institucijama Federacije Bosne i Hercegovine («Slu┼żbene novine Federacije BiH broj: br. 29/2003, 23/2004, 39/2004, 54/2004, 67/2005, 8/2006, 77/2006 - odluka US, 34/2010 - odluka US, 45/2010 - dr. zakon, 4/2012, 99/2015 i 9/2017 - odluka US)
Zakon o sudskoj policiji Federacije BiH («Slu┼żbene novine Federacije BiH┬╗, broj 77/20 /23.10.2020./)
Zakon o Federalnom tu┼żilaštvu Federacije BiH («Slu┼żbene novine FBiH» br.19/03)
Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH (Sl. Novine FBiH broj 32/2001 i 48/2011)
Zakon o zaštiti od klevete Federacije BiH (Slu┼żbene novine Federacije BiH», broj br. 59/2002, 19/2003 i 73/2005)
Zakon o eksproprijaciji Federaciji BiH (“Slu┼żbene novine Federacije BiH“ 70/2007, 36/2010, 25/2012, 8/2015 - odluka US i 34/2016)
Zakon o komasaciji FBiH (“Slu┼żbene novine Federacije BiH“ broj 57/16)
Zakon o poduzetni─Źkoj infrastrukturi u FBiH (''Slu┼żbene novine FBiH'', broj 41/2024 od 05.06.2024)
Zakon o krivi─Źnom postupku Federacije BiH - Integralni tekst «Slu┼żbenim novinama FBiH» br. 35/2003, 56/2003 - ispr., 78/2004, 28/2005, 55/2006, 27/2007, 53/2007, 9/2009, 12/2010, 8/2013, 59/2014 i 74/2020)
Zakon o namje┼ítenicima u organima dr┼żavne slu┼żbe u Federaciji BiH - ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", br. 49/2005, 45/2010 i 103/2021)
Krivi─Źni zakon Federacije BiH - (Slu┼żbene. novine Federacije BiH 36/03, 37/03, 21/04, 69/04, 18/05, 42/10, 42/11, 59/14 i 76/14, 46/16 i 75/2017.)
Zakon o izvršenju krivi─Źnih sankcija Federacije BiH - („Slu┼żbeni novine Federacije BiH“, br. 44/1998, 42/1999, 12/2009, 42/2011 i 39/2024)
Zakon o sudovima u Federaciji BiH - ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", br. 38/05, 22/06, 63/10, 72/10, 7/13, 52/14 i 85/2021)
Zakon o postupku pred Ustavnim sudom Federacije BiH - (Slu┼żbene novine FBiH, broj 6/95 i 37/03)
Zakon o visini stope zatezne kamate Federacije BiH - Slu┼żbene novine FBiH broj 18/20
Zakon o visini stope zatezne kamate na javne prihode Federacije BiH - Slu┼żbene novine Federacije BiH br. 48/2001, 52/2001 - ispr., 42/2006, 28/2013, 66/2014, 86/2015, 34/2018, 99/2019 i 48/2021)
Zakon o izvršnom postupku Federacije BiH - ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", br. 32/2003, 52/2003 - ispr., 33/2006, 39/2006 - ispravka, 39/2009, 35/2012 i 46/2016 i "Slu┼żbeni glasnik BiH", br. 42/2018 - odluka Ustavnog Suda)
Zakon o parni─Źnom postupku Federacije BiH - Integralni tekst sadr┼żi tekst Zakona o parni─Źnom postupku („Slu┼żbene novine Federacije BiH“, broj 53/03), koji je stupio na snagu 5.11.2003. g. i zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parni─Źnom postupku („Slu┼żbene novine Federacije BiH“, br. 73/05, 19/06).
Zakon o izmirenju obaveza na osnovu ra─Źuna stare devizne štednje u FBiH - ("Slu┼żbene. novine FBiH", br. 62/2009, 42/2011, 91/2013, 101/2016 i 57/2020)
Zakona o upravnom postupku Federacije BiH - („Slu┼żbeni novine Federacije BiH“, br. 2/1998, 48/1999 i 61/2022)
Zakona o upravnim sporovima Federacije BiH - („Slu┼żbene novine Federacije BiH“, broj 11/05).
Zakon o vanparni─Źnom postupku Federacije BiH - Integralni tekst („Slu┼żbene novine FBiH“, br. 2/1998, 39/2004, 73/2005 i 80/2014 - dr. zakon i 11/2021)
Zakon o cestama Federacije BiH - (“Slu┼żbene novine Federacije BiH", broj 12/10, 16/2010 - ispravak i 66/2013)
Zakon o cestama Kantona Sarajevo - (Slu┼żbene novine Kantona Sarajevo, broj 1/22)
Zakon o komunalnim taksama Kantona Sarajevo - (Slu┼żbene novine Kantona Sarajevo,broj 8/22 od 24.2.2022.)
Zakon o obaveznim osiguranjima u saobra─çaju FBiH - (┬źSlu┼żbene novine Federacije BiH┬╗, broj 57/20 i 103/2021)
Porodi─Źni zakon Federacije BiH - Integralni tekst sadr┼żi tekst ZAKON o izmjenama i dopunama Porodi─Źnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine «Slu┼żbene novine Federacije BiH», broj 31/14 (23.4.2014.))
Zakon o naslje─Ĺivanju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Slu┼żbene novine Federacije BiH“ broj 80/14)
Zakon o zaštiti od nasilja u porodici Federacije Bosne i Hercegovine (Slu┼żbene novine Federacije BiH», broj 20/13 i 75/2021)
Zakon o vlasni─Źko-pravnim odnosima Federacije Bosne i Hercegovine
Zakon o zemljišnim knjigama Federacije Bosne i Hercegovine
Pravilnik o postupanju u zemlji┼ínoknji┼żnim stvarima FBiH «Slu┼żbene novine Federacije BiH», 5/2003, 10/2007, 80/2011, 6/2022 i 101/23)
Zakon o premjeru i katastru zemljišta
Zakon o gra─Ĺevinskom zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine
Zakon o elektronskom dokumentu FBiH - «Slu┼żbene novine Federacije BiH», broj 55/13 od 17.7.2013.
Zakon o Notarima Federacije Bosne i Hercegovine
Tarifa o nagradama i naknadama notara Federacije BiH (Slu┼żbene novine Federacije BiH, broj 40/21 od dana: 21.05.2021g.)
Tarifa o nagradama i naknadama notara Federacije BiH
Zakon o federalnom pravobranilaštvu

Disciplinski pravilnik advokatske komore Federacije BiH

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju Federacije BiH ("Slu┼żbene novine FBiH" br. 13/2018 i 93/2019 - odluka Ustavnog suda 90/2021 i 90/2021 od 09.novembra.2021g i 19/2022 i 47/2024 od 21.06.2024)
Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju Federacije BiH ("Slu┼żbene novine FBiH" br. 29/98, 49/00, 32/01, 29/03, 73/05, 59/06, 4/09)
Zakon o dobrovoljnim penzijskim fondovima ("Slu┼żbene novine FBiH" broj 104/16 od 30.12.2016.)
Zakon o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", broj 42/09, 109/2012, 86/2015, 30/2016 i 96/2021)
Zakon o radu FBiH (pre─Źiš─çeni tekst - “Slu┼żbene novine Federacije BiH” br. 43/99, 32/00 i 29/03)
Zakon o mirnom rje┼íavanju radnih sporova Federacije BiH ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", broj 49/21 od 23.6.2021)
Zakon o vije─çu uposlenika FBiH “Slu┼żbene novine Federacije BiH” br. 38/2004)
Zakon o zdravstvenom osiguranju FBiH ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", br. br. 30/1997, 7/2002, 70/2008, 48/2011, 100/2014 - odluka US, 36/2018 i 61/2022)
Zakon o zdravstvenoj zaštiti FBiH ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", br. 41/10 i 75/2013)
Op─çi kolektivni ugovor za teritoriju FBiH ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", br. 54/05, 62/08)
Zakon o štrajku Federacije BiH (“Slu┼żbene novine Federacije BiH” br. 14/2000)
Zakon o poreznoj upravi Federacije BiH (Slu┼żbene novine FBiH br. 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13, 71/14, 91/15 i 44/22)
Zakon o porezu na dobit Federacije BiH (Slu┼żbene novine FBIH br. 97 od 31.12.2007., 14/08, 39/09)
Zakon o porezu na dohodak Federacije BiH (''Slu┼żbene novine Federacije BiH'', br. 10/08 i 9/10, 44/11, 7/2013 i 65/2013)
Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dohodak Federacije BiH (''Slu┼żbene novine Federacije BiH'', br. 48/2021, 77/2021, 20/2022, 57/2022, 5/2023 i 36/2024)
Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dobit FBiH (''Slu┼żbene novine Federacije BiH'', br. 88/2016, 11/2017, 96/2017, 94/2019, 87/2020 i 33/2022)
Pravilnik o kontnom okviru i sadr┼żaju konta za privredna dru┼ítva Federacije BiH ("Slu┼żbene novine Federacije BiH, broj 81/21 od 11.10.2021.g.)
Zakon o porezu na dodanu vrijednost Federacije BiH (“Slu┼żbeni glasnik BiH” br.9/05, 35/05 i 100/08)
Zakon o doprinosima FBiH (Slu┼żbene novine FBiH 35/1998, 54/2000, 16/2001, 37/2001, 48/2001 - dr. zakon, 1/2002, 17/2006, 14/2008, 91/2015, 104/2016, 34/2018, 99/2019, 4/2021 i i 6/2023)
Zakon o deviznom poslovanju Federacije BiH (Slu┼żbene novine Federacije BIH br. 47 od 04/08/2010)
Odluka o iznošenju strane gotovine i ─Źekova ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", broj 47/10 i 38/2017)
Odluka o na─çinu i uvjetima naplate za rezidente i nerezidente ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", broj 47/10)
Pravilnik o poreznoj rezidentnosti FBiH ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", br. 33/2022, 89/2022 i 21/2024)
Odluka o pla─çanju, naplati i prijenosu u devizama ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", broj 47/10)
Odluka o uvjetima i na─çinu obavljanja mjenja─Źkih poslova
Zakon o ra─Źunovodstvu i reviziji Federacije BiH (Slu┼żbene novine Federacije BiH 15/2021)
Zakon o ra─Źunovodstvu i reviziji Federacije BiH (Slu┼żbene novine Federacije BiH 83/09)
Zakon o unutrašnjoj trgovini FBiH (Slu┼żbene novine Federacije BiH 40/10 i 79/17)
Zakon o rudarstvu Federacije BiH
Zakon o sto─Źarstvu Federacije BiH ("Slu┼żbene novine Federacije BiH», broj 66/13)
Zakon o đłedinstvenom registru taksi i naknada u Federaciji BiH ("┬źSlu┼żbene novine Federacije BiH┬╗, broj 24/21 /26.3.2021.)
Zakon o za┼ítiti okoli┼ía Federacije BiH (Slu┼żbene novine Federacije BiH, broj 15/21 )
Zakon o elektri─Źnoj energiji u FBiH („Slu┼żbene novine Federacije BiH br: 60/2023 - novi)
Zakon o elektri─Źnoj energiji u FBiH („Slu┼żbene novine Federacije BiH br: („Slu┼żbene novine Federacije BiH br: 66/2013, 94/2015, 54/2019, 1/2022 i 61/2022)
Zakon o energetskoj efikasnosti Federacije BiH («Slu┼żbene novine Federacije BiH», broj 22/17 (24.3.2017.)
Zakon o stvarnim pravima Federacije BiH (Slu┼żbene novine Federacije BiH br: 66/13 i 100/13)
ORJENTACIONI KRITERIJI i iznosi za utvr─Ĺivanje visine pravi─Źne nov─Źane naknade nematerijalne štete ('Na sjednici Gra─Ĺanskog odjeljenja Vrhovnog suda Federacije BiH odr┼żanoj dana 27.01.2016 g. razmatrani su i prihva─çeni)
Zakon o hraniteljstvu Federacije BiH (''Slu┼żbene novine FBiH'', broj 119/2017 i 52/2022)
Zakon o društvima za osiguranje u privatnome osiguranju (''Slu┼żbene novine FBiH”, br. 24/05 i 36/10)
Zakon o osiguranju imovine i lica FBiH
Zakon o posredovanju u privatnome osiguranju ("Slu┼żbene novine FBiH”, br: 22/2005, 8/2010 i 30/2016)
Zakon o osiguranju Federacije BIH ("«Slu┼żbene novine Federacije BiH», broj 23/17 (29.3.2017.)
Zakon o tr┼żištu vrijednostnih papira Federacije BiH („Slu┼żbene novine Federacije BiH“ 85/2008, 109/2012, 86/2015 i 25/2017)
Zakon o investicijskim fondovima Federacije BiH („Slu┼żbene novine Federacije BiH“ broj 85/08 i 25/17)
Zakon o ste─Źajnom postupku Federacije BiH („Slu┼żbene novine Federacije BiH“ br: 29/03, 33/04, 42/06, 4/17 i odluka Ustavnog suda 52/2018)
Zakon o ste─Źaju FBiH ("Slu┼żbene novine Federacije BiH, broj 53/21 od 07.07.2021g))
Zakon o preuzimanju dioni─Źkih društava Federacije BiH
Zakon o preuzimanju dioni─Źkih društava FBiH („Slu┼żbene novine Federacije BiH“ br: 77/15 od 07.10.2015.
Zakon o privrednim društvima Federacije BiH - (“Slu┼żbene novine Federacije BiH”, br. 81/15 i 75/21)
Zakon o privrednim društvima Federacije BiH - Neslu┼żbeni pre─Źiš─çeni tekst (“Slu┼żbene novine Federacije BiH”, br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 07/09, 75/13)
Zakon o likvidacinom postupku Federacije BiH («Slu┼żbene novine Federacije BiH», broj 29/03)
Zakon o privatizaciji preduze─ça Federacije BiH («Integralni tekst»)
Zakon o ustanovama socijalne za┼ítite Federacije Bosne i Hercegovine - (Slu┼żbene novine Federacije BiH, broj 64/22)
Zakon o reviziji privatizacije dr┼żavnog kapitala u privrednim društvima i bankama (Slu┼żbene novine Federacije BiH», broj 55/12 od 27.6.2012.)
Zakon o po─Źetnom bilansu stanja preduze─ça i banaka Federacije BiH («Integralni tekst»)
Zakon o stranim ulaganjima Federacije BiH („Slu┼żbene novine FBiH“ broj 61/01, 50/03 i 77/15)
Zakon o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji BiH, (Slu┼żbene novine FBiH br. 27/05 68/05, 43/09, 63/14, 32/2019 - odluka Ustavnog Suda i 85/2021)
Uredba o vo─Ĺenju registra poslovnih subjekata FBiH (Slu┼żbene novine FBiH br. 93/2023 i 33/2024)
Zakon o pla─çama i naknadama u organima vlasti Federacije BiH (Slu┼żbene novine FBiH br. 45/2010, 111/2012, 20/2017 i 22/2019 - odluka Ustavnog Suda i "Sl. glasnik BiH", br. 74/2023 - odluka US BiH)
Zakon o mati─Źnim knjigama Federacije BiH ("Slu┼żbene novine FBiH" broj 37/12 i 80/14)
Uputstvo o na─Źinu vo─Ĺenja mati─Źnih knjiga Federacije BiH ("Slu┼żbeni glasnik Federacije BiH" broj 51/13, 55/2013, 82/2013 i 6/2015)
Zakon o li─Źnom imenu Federacije BiH ("Slu┼żbene novine Federacije BiH" broj 7/12)
Zakon o spre─Źavanju pranja novca i finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti , (Sl. glasnik BiH, br. 53/09)
Zakon o stomatološkoj djelatnosti Federacije BIH (Slu┼żbene novine Federacije BiH», broj 37/12 (03.05.2012.)
Zakon o vinu Federacije BiH («Slu┼żbene novine Federacije BiH», broj 55/12 (27.06.2012.)
Zakon o volontiranju Federacije BiH («Slu┼żbene novine Federacije BiH», broj 110/12 (21.12.2012. )
Zakon o zapošljavanju stranaca Federacije BiH
Zakon o koncesijama Federacije BiH ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", br. 40/2002 i 61/2006)
Zakon o lije─Źništvu Federacije BiH, «Slu┼żbene novine Federacije BiH», broj 56/13 /17.07.2013./
Zakon o lije─Źenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom FBIH «Slu┼żbene novine Federacije BiH», broj 59/2018 i 44/2022)
Zakon o igrama na sre─çu (Slu┼żbene novine Federacije BiH», broj 48/15)
Zakon o bankama Federacije BiH ("«Slu┼żbene novine Federacije BiH», broj 27/17 (12.4.2017.)
Zakon o bankama FBiH ("Sl. nov. FBiH" broj 39/98, 32/00, 48/01, 27/02, 41/02, 58/02, 13/03, 19/03 i 28/03)
Zakon o mikrokreditnim organizacijama FBiH ((“Slu┼żbene novine Federcije BiH”, br. 9/96, 27/98, 20/00- visoki predstavnik (45/00 - potvrda Parlament), 58/02 - visoki predstavnik, 13/03 - visoki predstavnik, (19/03- potvrda Parlament), 47/06 - visoki predstavnik, 59/06, 48/08, 34/12 i 77/12)

Zakon o lizingu FBiH («Slu┼żbene novine FBiH broj 85 od 26.12.2008. g.) i Zakon o dopuni zakona o lizingu i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lizingu FBiH («Slu┼żbene novine FBiH broj 104/16 od 30.12.2016.)

Zakon o unutrašnjem platnom prometu Federacije Bosne i Hercegovine (Slu┼żbene novine Federacije BiH», broj 48/15, 79/2015, i 4/2021)
Zakon o agenciji za bankarstvo Federacije BiH («Slu┼żbene novine Federacije BiH», broj 75/17 (04.10.2017 )
Zakon o agenciji za bankarstvo Federacije BiH («Slu┼żbene novine Federacije BiH», broj 111/12 /26.12.2012.)
Pravila postupanja ombudsmena za bankarski sistem Federacije Bosne i Hercegovine
Zakon o ─Źeku Federacije BiH (Slu┼żbene novine Federacije BiH, br. 32/00 i 77/2015)
Zakon o mjenici Federacije BiH (Slu┼żbene novine Federacije BiH, 32/00, 28/03)
Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima FBiH - novi (Slu┼żbene novine Federacije BiH, broj 75/21 od 22.09.2021g)
Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima FBiH (Slu┼żbene novine FBiH, broj 35/09 - stari zakon)
Zakon o pravosudnom ispitu Federacije BiH - ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", br. 2/1995, 35/1998, 29/2003 i 43/2013)
Zakon o vještacima Federacije BiH
Zakon o roditeljima njegovateljima u Federaciji Bosne i Hercegovine (Slu┼żbene novine Federacije BiH, broj 75/21 od 22.09.2021g)
Zakon o arhivskoj gra─Ĺi Federacije BiH
Zakon o poljoprivrednim savjetodavnim slu┼żbama („Slu┼żbene novine FBiH“ broj 66/2013 i 25/2022)
Zakon o poljoprivrednom zemljištu FBiH („Slu┼żbene novine FBiH“ broj 52/09)
Zakon o poljoprivrednoj organskoj proizvodnji („Slu┼żbene novine FBiH“ broj 72/16)
Zakon o poticnju razvoja male privrede („Slu┼żbene novine FBiH“ broj 39/2024)
Zakon o zaštiti prirode („Slu┼żbene novine FBiH“ broj 66/13 /28.8.2013.)
Zakon o elektri─Źnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine
Zakon o energiji i regulaciji energetski djelatnosti u FBiH („Slu┼żbene novine Federacije BiH br: 60/2023)
Zakon o naftnim derivatima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Slu┼żbene novine FBiH“ broj 52/14 /05.06.2014./
Zakon o hemikalijama Federacije BiH (┬źSlu┼żbene novine Federacije BiH┬╗, broj 77/20 /23.10.2020./)
Uredba o stalnim sudskim tuma─Źima FBiH
Zakon o dr┼żavljanstvu FBiH - (Slu┼żbene novine Federacije BiH br. 43/01 i 22/09, 80/11)
Zakon o pravima branilaca i ─Źlanova njihovih porodica - ("Slu┼żbene novine FBiH 33/04, 56/05,70/07, 9/10, 90/17 i 29/2022)
Zakon o ubla┼żavanju negativnih ekonomskih posljedica FBiH - ("Slu┼żbene novine Federacije BiHÔÇť, broj 28/20)
Zakon o apotekarskoj djelatnosti Federacije BiH - ("Slu┼żbene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br. 40/2010)
Zakon o posredovanju u prometu nekretnina FBiH - (Slu┼żbene novine Federacije BiH, broj 75/21 od 22.09.2021g)
Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo - (Slu┼żbene novine Kantona Sarajevo, broj 35/22, 44/22 i 55/22)
Zakon o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo - (Slu┼żbene novine Kantona Sarajevo, broj 36/22)
Zakon o pravima demobilisanih branilaca i ─Źlanova njihovih porodica FBiH- "Slu┼żbene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br 54/2019, 29/2022 i 81/2023)
Zakon o sudskim taksama Kantona Sarajevo
Zakon o administrativnim taksama Kantona Sarajevo
Zakon o sudskim taksama Tuzlanskog Kantona
Zakon o sudskim taksama Hercegova─Źko neretvanskog kantona
Zakon o sudskim taksama Zeni─Źko-dobojskog kantona
Zakon o sudskim taksama Srednjobosanskog kantona
Zakon o sudskim taksama Unsko-sanskog Kantona
 
 
 
 
 
 
Zakoni Federacije Bosne i Hercegovine

 

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija