Advokatska kancelarija

weight
"Na┼ía za┼ítita nije u na┼íem oru┼żju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

Zakon o za┼ítiti ┼żiranta u Federaciji Bosne i Hercegovine

 

Zakon o zaštiti ┼żiranta u Federaciji Bosne i Hercegovine


«Slu┼żbene novine Federacije BiH», broj 100/13 (18.12.2013.)

 

1. OP─ćE ODREDBE

 

─îlan 1.

 

Ovim zakonom ure─Ĺuju se uvjeti i na─Źini ostvarivanja prava ┼żiranta u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

─îlan 2.

 

Cilj ovog zakona je osigurati zaštitu prava ┼żiranta na finansijskom tr┼żištu Federacije Bosne i Hercegovine.

 

Odnos prema drugim propisima

 

─îlan 3.

 

Primjena odredaba ovog zakona ne uti─Źe na prava koja ┼żirant ima na osnovu drugih propisa.
Ako ovim zakonom nije druga─Źije odre─Ĺeno, na obligacijsko-pravne odnose izme─Ĺu ┼żiranta i povjerioca primjenjivat ─çe se odredbe Zakona o obligacionim odnosima Federacije Bosne i Hercegovine.

 

─îlan 4.

 

U smislu ovog zakona pojedini pojmovi imaju sljede─ça zna─Źenja:
- ┼żirant je pravno ili fizi─Źko lice koje je garant kreditnog posla i koje se obavezuje, isklju─Źivo u pisanoj formi, izvršiti namirenje povjeriocu tek kad to nije mogu─çe izvršiti koriste─çi sve instrumente osiguranja kredita u skladu sa odredbama ovog zakona;
- glavni du┼żnik je pravno ili fizi─Źko lice koje je korisnik sredstava odobrenog kredita i koje kreditna sredstva koristi i otpla─çuje povjeriocu na na─Źin definiran odredbama ugovora o kreditu;
- sudu┼żnik je pravno ili fizi─Źko lice odgovorno za naplatu svih povjerio─Źevih potra┼żivanja jednako kao i glavni du┼żnik;
- povjerilac je banka, mikrokreditna organizacija i lizing društvo u smislu Zakona o bankama, Zakona o mikrokreditnim organizacijama i Zakona o lizing društvima;
- ugovor o kreditu/mikrokreditu ima zna─Źenje utvr─Ĺeno u zakonu kojim se ure─Ĺuju obligacioni odnosi i u zakonu o mikrokreditnim organizacijama;
- profesionalna pa┼żnja je pove─çana pa┼żnja i vještina koja se osnovano o─Źekuje od povjerilaca u poslovanju s korisnicima njihovih usluga, u skladu s pravilima
struke, dobrim poslovnim obi─Źajima i principom savjesnosti i poštenja;
- nominalna kamatna stopa ozna─Źava kamatnu stopu izra┼żenu kao fiksni ili promjenjivi postotak koji se na godišnjem nivou primjenjuje na iznos povu─Źenih
kreditnih sredstava;
- efektivna kamatna stopa iskazuje ukupne troškove kredita koje pla─ça korisnik kredita, pri ─Źemu su ti troškovi izra┼żeni kao postotak ukupnog iznosa na
godišnjem nivou;
- plan otplate je tabelarni pregled svih hronološki prikazanih nov─Źanih tokova namijenjenih informiranju glavnih du┼żnika i ┼żiranta a radi a┼żurnijeg pra─çenja
njihovih obaveza po ugovoru o kreditu;
- kreditna sposobnost tra┼żioca kredita predstavlja utvr─Ĺivanje boniteta du┼żnika, tj. njegove mogu─çnosti da dobije kredit i da ga zajedno s pripadaju─çom kamatom otplati u roku utvr─Ĺenim ugovorom.

 

2. POSEBNE ODREDBE

 

Pravila i faze ugovaranja

 

─îlan 5.

 

Povjerilac je du┼żan pridr┼żavati se odredbi iz ovog zakona, postoje─çih odredbi sadr┼żanih u drugim zakonima a koje se ti─Źu postupka u predugovornoj i pregovara─Źkoj fazi, prije dodjele kreditnih sredstava i zaklju─Źivanja ugovora.
Povjerilac je obavezan prije zaklju─Źivanja ugovora o kreditu procijeniti kreditnu sposobnost korisnika, ┼żiranta ili drugog lica koje li─Źno osigurava ispunjavanjeobaveza korisnika na osnovu odgovaraju─çe dokumentacije i podataka dobijenih od korisnika,
uvidom u kreditne registre, uz pisanu saglasnost lica na kojeg se podaci iz registra odnose, kao i javnih registara i baze podataka.
Prije zaklju─Źivanja ugovora o kreditu povjerilac je du┼żan, uz prethodno pisanu saglasnost korisnika, ┼żiranta ili drugog lica koje li─Źno osigurava ispunjavanje obaveze korisnika, me─Ĺusobno ih informirati i upoznati s dokumentacijom i podacima pribavljenim u postupku procjene kreditne sposobnosti.
Ukoliko jedno lice nije saglasno da se dobijeni podaci i dokumentacija za procjenu njegove kreditne sposobnosti saopšte drugim licima, povjerilac je du┼żan s tom ─Źinjenicom upoznati druga lica.
Odredbe ovog ─Źlana ne primjenjuju se u slu─Źajevima kada je takvo saopštenje podataka izri─Źito zabranjeno posebnim prinudnim propisima ili je suprotno ciljevima javnog poretka.
Ako se ugovorne strane saglase da se kreditno zadu┼żenje korisnika kao du┼żnika pove─ça, povjerilac je du┼żan ponovo procijeniti kreditnu sposobnost korisnika, ┼żiranta ili drugog lica koje li─Źno osigurava ispunjavanje obaveza korisnika prije bilo kakvog pove─çanja ukupnog iznosa kredita.

 

3. KREDITNI DOSJE

 

─îlan 6.

 

Prije zaklju─Źivanja ugovora kreditni slu┼żbenik mora sa─Źiniti kreditni dosje.
Kreditni dosje mora sadr┼żavati sva dokumenta vezana uz odobreni kredit, a najmanje sljede─çe:
1) zahtjev za kredit potpisan od podnosioca zahtjeva u kojem je navedena svrha u koju ─çe kredit biti korišten;
2) izvod iz registra pravnih subjekata podnosilaca zahtjeva, ukoliko je rije─Ź o pravnom licu;
3) originalni primjerak ugovora o kreditu;
4) posljednji finansijski izvještaj, uklju─Źuju─çi bilans stanja, bilans uspjeha, izvještaj o nov─Źanim tokovima itd., potpisani od odgovornog lica ukoliko je rije─Ź o pravnom licu;
5) potvrdu o zaposlenju i pla─çi ili iznosu godišnjeg prihoda podnosioca zahtjeva ukoliko je rije─Ź o fizi─Źkom licu;
6) dokumentaciju koja se odnosi na kontrolu i ocjenu du┼żnikovog finansijskog stanja i njegove sposobnosti da vrši otplatu kredita po ugovorenim uvjetima sa analizom koju je obavio, odnosno ovjerio odgovorni radnik povjerioca kojom je potvr─Ĺeno da su nov─Źani tokovi du┼żnika odgovaraju─çi za otplatu kredita;
7) odluku odgovaraju─çeg organa povjerioca o odobravanju kredita, koja sadr┼żi rokove, kamatu i druge uvjete pod kojima je kredit odobren;
8) dokumentaciju koja potvr─Ĺuje namjenu kredita;
9) ukoliko je podnosilac zahtjeva zastupnik drugog lica primjerak dokumenta kojim se to potv─Ĺuje;
10) dokumenta vezana uz kredit osiguran kolateralom ili garancijom;
11) dokumenta koja navode nov─Źani iznos na koji je kreditirana imovina osigurana kod odgovaraju─çe institucije gdje je to mogu─çe;
12) za kredit odobren za izgradnju, obnovu ili adaptaciju nekretnine-dokumente o troškovima radova (predra─Źun radova), izvještaje o inspekcijama obavljenim od
povjerioca ili dokumente o prijemu objekta kojim se potvr─Ĺuje završetak radova;
13) u slu─Źaju izmjena i dopuna ugovora o kreditu nakon odobrenja kredita, dokumenta koja to potvr─Ĺuju i definiraju;
14) dokumenta koja prate i potvr─Ĺuju otplatu kredita u cjelini ili djelimi─Źno i sadr┼że izvor (na─Źin) otplate kredita (uplate od du┼żnika ili realiziranje kolaterala);
15) dokumenta o finansijskom stanju garanta za dati kredit;
16) dokumenta koja sadr┼że mjere koje je povjerilac preuzeo prema neurednom du┼żniku;
17) svu prepisku i dokumentaciju o kontaktima izme─Ĺu povjerioca i du┼żnika nakon zaklju─Źenog ugovora o kreditu.

 

4. UGOVOR O KREDITU

 

─îlan 7.

 

Ugovor o kreditu (u daljnjem tekstu: ugovor) je jedinstven i sadr┼żi sva me─Ĺusobna prava i obaveze glavnog du┼żnika, povjerioca i ┼żiranta.
Ugovor se sa─Źinjava obavezno u pisanoj formi.
Obavezni elementi ugovora o kreditu i mikrokreditu su:
1) vrsta kredita/mikrokredita;
2) period na koji se kredit/mikrokredit odobrava;
3) poslovno ime, ime i adresa ugovornih strana;
4) iznos kredita/mikrokredita koji se odobrava i uvjeti povla─Źenja sredstava;
5) kod kredita indeksiranih u stranoj valuti-valutu u kojoj povjerilac indeksira kredit/mikrokredit, tip kursa valute koji se primjenjuje pri odobravanju i otplati
kredita/mikrokredita (kupovni ili prodajni kurs Centralne banke Bosne i Hercegovine ili slu┼żbeni srednji kurs, ili kupovni ili prodajni kurs povjerioca) i datum obra─Źuna;
6) visina nominalne kamatne stope uz odre─Ĺenje da li je fiksna ili promjenljiva, a ako je promjenljiva-elementi na osnovu kojih se odre─Ĺuje (referentna kamatna stopa, indeks potroša─Źkih cijena i dr.), njihovu visinu u vrijeme zaklju─Źivanja ugovora, period u kojem ─çe se mijenjati, kao i fiksni element ako je ugovoren;
7) efektivna kamatna stopa i ukupan iznos koji korisnik treba platiti, a izra─Źunat je na dan zaklju─Źenja ugovora;
8) plan otplate kredita/mikrokredita i pravo korisnika da tokom trajanja ugovora u slu─Źaju promjene plana otplate, odnosno jedanput godišnje, ako nije došlo do
nove promjene, mo┼że besplatno dobiti taj plan; ako se kamata i troškovi otpla─çuju bez istovremene otplate glavnice-plan otplate kredita treba sadr┼żavati samo
rokove i uvjete otplate kamate i troškova;
9) metod koji se primjenjuje kod obra─Źunate kamate (konformni, proporcionalni i dr.);
10) stopa zakonske zatezne kamate u trenutku zaklju─Źivanja ugovora koja se primjenjuje u slu─Źaju kašnjenja u izmirenju obaveza i pravila za njeno prilago─Ĺavanje,
te sve druge naknade koje se pla─çaju u slu─Źaju neispunjenja obaveza;
11) upozorenje o posljedicama u slu─Źaju neizmirivanja obaveza, uvjeti, postupak i posljedice otkaza, odnosno raskida ugovora o kreditu/mikrokreditu u skladu sa
Zakonom o obligacionim odnosima, kao i obavijest o uvjetima i na─Źinu ustupanja potra┼żivanja u slu─Źaju neizmirivanja obaveza;
12) odredba prema kojoj je povjerilac putem instrumenta osiguranja kredita predvi─Ĺenog zakonom, osigurao naplatu svojih potra┼żivanja od glavnog du┼żnika;
13) odredba prema kojoj je povjerilac nadle┼żan i du┼żan da naplatu kreditnih sredstava, u slu─Źaju kašnjenja, izvrši koriste─çi sve instrumente osiguranja kredita glavnog
du┼żnika;
14) odredba prema kojoj povjerilac u vezi s odredbom iz prethodnog stava, prije utu┼żenja ┼żiranta, treba iscrpiti sva pravna sredstva u namirenju svojih potra┼żivanja
prema glavnom du┼żniku;
15) odredba prema kojoj ┼żirant ne─çe vra─çati kredit prije nego što povjerilac poduzme sve radnje iz prethodnog stava ovog ─Źlana, a ukoliko ipak do─Ĺe do otplate kredita ┼żiranta visina rate ne smije prelaziti tre─çinu redovnih primanja svakog ┼żiranta pojedina─Źno i svih ┼żiranta solidarno;
16) vrsta i visina svih naknada koje padaju na teret korisnika kredita/mikrokredita uz odre─Ĺenje da li su fiksne ili promjenljive, a ako su promjenljive – rokove u kojima ─çe ih povjerilac mijenjati, kao i vrstu i visinu drugih troškova (porezi, naknade nadle┼żnim organima i dr.);
17) vrsta sredstava osiguranja, mogu─çnost za njihovu zamjenu tokom perioda otplate kredita/mikrokredita, kao i uvjete aktiviranja tih sredstava u slu─Źaju neizmirivanja obaveza;
18) uvjete i na─Źin prijevremene otplate kredita/mikrokredita i visinu naknade u vezi s tim;
19) pravo korisnika na odustanak od ugovora, uvjete i na─Źin odustanka;
20) pravo na prigovor i mogu─çnost pokretanja postupka posredovanja radi vansudskog rješavanja spornog odnosa.
Ukupni troškovi kredita/mikrokredita za glavnog du┼żnika uklju─Źuju kamate, naknade i sve troškove koji su direktno povezani sa odobravanjem i korištenjem kredita/mikrokredita i uklju─Źuju se u obra─Źun i iskazivanje efektivne kamatne stope.
Ukupan iznos koji glavni du┼żnik treba da plati predstavlja zbir iznosa kredita/mikrokredita i ukupnih troškova kredita/mikrokredita koje korisnik snosi.
Pri isplati kredita/mikrokredita povjerilac uz ugovor uru─Źuje glavnom du┼żniku jedan primjerak plana otplate kredita/mikrokredita koji se smatra sastavnim dijelom ugovora, a drugi primjerak ovog plana povjerilac zadr┼żava u svojoj dokumentaciji.

 

5. PRAVA ┼ŻIRANTA

 

Pravo na odustanak (period hla─Ĺenja)

 

─îlan 8.

 

┼Żirant ima pravo odustati od zaklju─Źenog ugovora u roku sedam dana od dana zaklju─Źenja ugovora, bez navo─Ĺenja razloga za odustanak.
Pri odustajanju od ugovora iz stava 1. ovog ─Źlana, a prije isteka roka istog stava, ┼żirant je du┼żan o svojoj namjeri obavijestiti povjerioca pri ─Źemu se datum prijema tog obavještenja smatra datumom odustanka od ugovora. Ovo obavješten?e dostavlja se u pisanoj formi.

 

Osnovni principi zaštite ┼żiranta

─îlan 9.

 

Ako povjerilac ispunjavanje obaveza korisnika prema poslovima odobravanja kredita osigura jamstvo, du┼żan je u pregovara─Źkoj fazi upoznati ┼żiranta s predmetom jam─Źenja, oblikom jamstva koji se ugovorom zahtijeva, obimom ┼żirantove
odgovornosti na koju se obavezuje davanjem izjave o jam─Źenju, te mu predo─Źiti sve informacije, odnosno u─Źiniti dostupnim sve bitne elemente ugovora iz kojih su jasno vidljiva prava i obaveze ugovornih strana i, na njegov zahtjev, bez naknade, predati nacrt ugovora radi razmatranja izvan poslovnih prostorija povjerioca.
Povjerilac i korisnik kredita ne mogu mijenjati obavezne elemente ugovora kojima se pove─çava obim ┼żirantove odgovornosti, bez prethodne saglasnosti ┼żiranta u pisanoj formi.
Po svojoj funkciji i prirodi jamstvo je akcesoran (sporedan) ugovor koji nema samostalno pravno postojanje, ve─ç je zavisno od postojanja i valjanosti osnovnog pravnog posla ─Źijem osiguranju i koristi.

 

─îlan 10.

 

U smislu ovog zakona ┼żirant ima pravo:
1) na potpuno i istinito informiranje;
2) na edukaciju o jamstvu u skladu sa odredbama ovog zakona;
3) na odre─Ĺenost ili odredivost ugovorne obaveze;
4) na zaštitu od diskriminacije;
5) da bude saslušan i zastupan;
6) na sigurnost ┼żiranta u slu─Źaju da povjerilac nije poduzeo sve propisane mjere provjere glavnog du┼żnika;
7) na zaštitu ┼żiranta od namjernog ili namjeravanog prevarnog postupanja glavnog du┼żnika ili povjerioca;
8) na naknadu štete i kompenzaciju od glavnog du┼żnika ili povjerioca.

 

─îlan 11.

 

Ako je ┼żirant fizi─Źko lice kao ┼żirant se mo┼że obavezati samo lice sa potpunom poslovnom sposobnoš─çu (─Źlan 999. Zakona o obligacionim odnosima) i lice starosne dobi ne manje od 18 i ne više od 65 godina.
Ako je ┼żirant pravno lice povjerilac je du┼żan provjeriti njegovu kreditnu sposobnost i zadu┼żenost istom vrstom i na─Źinom provjere koja se primjenjuje prema glavnom du┼żniku u skladu s ovim zakonom.

 

Obaveze povjerioca prema ┼żirantu

 

─îlan 12.

 

Zaposlenici koji su anga┼żirani na poslovima prodaje finansijskih usluga i pru┼żanju savjeta ┼żirantima du┼żni su posjedovati odgovaraju─çe kvalifikacije, znanje i iskustvo, profesionalne i li─Źne kvalitete, da postupaju u skladu s dobrim obi─Źajima poslovanja i poslovne etike, poštuju─çi li─Źnost i integritet ┼żiranta, kao i da ga potpuno, ta─Źno i nepristrasno informiraju o svim pojedinostima u vezi s kreditom glavnog du┼żnika.

 

─îlan 13.

 

Prije zaklju─Źivanja ugovora o kreditu povjerilac je du┼żan kreditnu sposobnost korisnika kredita procijeniti na osnovu podataka koje dobije od njega i provjeriti ih uvidom u centralnu bazu podataka o zadu┼żenosti korisnika kredita.
Podaci o kreditnoj sposobnosti glavnog du┼żnika i ┼żiranta moraju biti sastavni dio kreditnog dosjea.
Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Agencija za bankarstvo FBiH) propisat ─çe uvjete za procjenu i dokumentiranje kreditne sposobnosti glavnog du┼żnika i ┼żiranta.

 

─îlan 14.

 

Poslije zaklju─Źivanja ugovora povjerilac je du┼żan odmah uru─Źiti jedan primjerak ugovora glavnom du┼żniku i ┼żirantu.

 

─îlan 15.

 

Za odboravanje kreditnih iznosa ve─çih od 20.000,00 konvertibilnih maraka i periodom otplate kredita du┼żem od tri godine ukida se kategorija ┼żiranta za fizi─Źka lica, a povjerilac svoja potra┼żivanja namiruje iz instrumenata osiguranja glavnog du┼żnika u skladu s odredama ugovora i ovog zakona.

 

─îlan 16.

 

Instrumenti osiguranja kredita mogu biti: mjenica, hipoteka na nepokretnu imovinu, oro─Źeni nov─Źani depoziti, garancija druge banke, akcije, polise osiguranja, sudu┼żnici i drugi zakonima predvi─Ĺeni instrumenti.
Ukoliko je jedan od instrumenata osiguranja kredita sudu┼żnik povjerilac ─çe, u skladu s ─Źlanom 4. ovog zakona, prema njemu upotrijebiti sve instrumente prinudne naplate isto kao i prema glavnom du┼żniku, uklju─Źuju─çi i zabranu po pristanku.

 

─îlan 17.

 

Od ┼żiranta se mo┼że zahtijevati ispunjavanje obaveze tek nakon što je glavni du┼żnik ne ispuni u roku predvi─Ĺenim u ugovoru a povjerilac iscrpi sva sredstva prinudnog izvršenja protiv glavnog du┼żnika u skladu sa odredbama ovog zakona.
Ugovorom se preciziraju odredbe prema kojima glavni du┼żnik ne mo┼że pokloniti, prodati ili prepisati na tre─çe lice svoju imovinu za vrijeme trajanja ugovora.
Ugovorom se precizira odredba o na─Źinu postupanja povjerioca u slu─Źaju da glavni du┼żnik napusti Bosnu i Hercegovinu, a da prethodno nije izmirio obaveze prema povjeriocu.
U slu─Źaju kršenja odredbe iz stava 2. ovog ─Źlana od glavnog du┼żnika povjerilac ne mo┼że tra┼żiti ispunjavanje dospjele obaveze od ┼żiranta sve dok ne zatra┼żi od suda da se imovina glavnog du┼żnika vrati u prvobitno stanje, odnosno da se izmiri iz zaostavštine po ostavinskom postupku ili da obaveze duga preuzmu nasljednici u skladu sa ostvarenim nasljednim pravima.
Izuzetak od odredbi iz prethodnog stava ─Źine oni ┼żiranti koji se vlastitom voljom i odlukom obave┼żu povjeriocu o preuzimanju obaveze izmirenja duga.

 

─îlan 18.

 

Ugovor ne mo┼że sadr┼żavati odredbe kojima se ┼żirant odri─Źe prava garantiranih ovim zakonom.
Povjerilac je du┼żan u svojim poslovnim prostorijama i to najkasnije 15 dana prije zaklju─Źenja ugovora osigurati da se ┼żirant upozna sa svim ─Źinjenicama i uvjetima koji su u vezi s ugovorom, te mu pru┼żiti odgovaraju─ça objašnjenja i instrukcije koje se
odnose na primjenu ovih uvjeta i na njegov zahtjev u pisanoj formi dostaviti odgovore na njegove upite.

 

─îlan 19.

 

U slu─Źaju promjene obaveznih elemenata ugovora kojima se pove─çava obim ┼żirantove obaveze, povjerilac je obavezan s tom promjenom upoznati ┼żiranta.
Ako je ┼żirant saglasan s prethodnim stavom svoju saglasnost potvr─Ĺuje sklapanjem aneksa ugovora.
Ako ┼żirant nije saglasan, ostaje na snazi njegova obaveza u visini i obimu prema prvobitno potpisanom ugovoru.

 

─îlan 20.

 

Povjerilac je du┼żan najmanje dva puta godišnje bez naknade dostaviti ┼żirantu obavještenje o stanju duga po ugovoru.

 

─îlan 21.

 

Ako glavni du┼żnik ne ispuni svoju obavezu na vrijeme povjerilac je, u skladu s ugovorom, du┼żan o tom obavijestiti ┼żiranta.
Nepravi─Źne ugovorne odredbe i nepošteno poslovanje

 

─îlan 22.

 

Na nepravi─Źne ugovorne odredbe i nepošteno poslovanje, uklju─Źuju─çi i postupak njihove zabrane, primjenjuju se odredbe Zakona o zaštiti potroša─Źa Bosne i Hercegovine.

 

─îlan 23.

 

─îinu potpisivanja ugovora moraju pored glavnog du┼żnika obavezno prisustvovati i ┼żiranti.

 

6. OSTVARIVANJE PRAVA ┼ŻIRANTA

 

─îlan 24.

 

┼Żirant ima pravo na prigovor u pisanoj formi povjeriocu ako smatra da se povjerilac ne pridr┼żava odredaba ovog zakona, obaveza iz ugovora, op─çih uvjeta poslovanja i dobre poslovne prakse.
Povjerilac je du┼żan poduzeti mjere za rješavanje prigovora, donositi pisane postupke, dostaviti pisani odgovor podnosiocu prigovora najkasnije u roku 30 dana od datuma podnošenja prigovora, te o poduzetim mjerama obavijestiti Agenciju za bankarstvo FBiH.
Ako ┼żirant nije zadovoljan odgovorom povjerioca iz stava 2. ovog ─Źlana ili ako povjerilac nije odgovorio u roku 30 dana, ┼żirant mo┼że u pisanoj formi obavijestiti i ulo┼żiti prigovor ombudsmenu u Agenciji za bankarstvo FBiH.
Agencija za bankarstvo FBiH nakon dobijanja obavještenja iz stava 3. ovog ─Źlana zatra┼żit ─çe od predmetnog povjerioca da se izjasni o navodima ┼żiranta iz tog obavještenja u roku osam dana od dana prijema ovog zahtjeva.
Ako se povjerilac izjasni ili ne izjasni u ostavljenom roku, a Agencija za bankarstvo FBiH ocijeni da su u pitanju povrede ─Źlanova ovog zakona, ona ─çe postupiti u skladu sa krivi─Źnim odredbama ovog zakona i krivi─Źnim odredbama drugih zakona
koji ure─Ĺuju rad banaka i mikrokreditnih organizacija.
Ukoliko Agencija za bankarstvo FBiH ne postupi u skladu sa svojim ovlaštenjima iz prethodnog stava, ┼żirant mo┼że samoinicijativno otkazati jamstvo.
Ako se povjerilac ne izjasni u ostavljenom roku ili se izjasni, a Agencija za bankarstvo FBiH ocijeni da nisu u pitanju povrede ─Źlanova ovog zakona, ┼żirant mo┼że u pisanoj formi dostaviti prijedlog za posredovanje Agenciji za bankarstvo FBiH radi vansudskog rješavanja spornog pitanja.

 

Vansudsko rješavanje spornih pitanja

 

─îlan 25.

 

Sporni odnos nastao iz ugovora iz ─Źlana 7. ovog zakona mo┼że se rješavati u vansudskom postupku u skladu s odredbama zakona i drugih propisa kojima se ure─Ĺuje posredovanje.

 

Pravna zaštita ┼żiranta

 

─îlan 26.

 

Subjekti odgovorni za zaštitu potroša─Źa su u skladu s odredbama Zakona o zaštiti potroša─Źa ovlašteni da:
1) izdaju instrukcije za prestanak provo─Ĺenja aktivnosti koje su u suprotnosti s odredbama ovog zakona i da pred sudom iznose te instrukcije, https://advokat-prnjavorac.com
2) pokre─çu postupak pred nadle┼żnim sudom,
3) pokre─çu postupak pred nadle┼żnim sudom u slu─Źajevima za naknadu štete nanesene kolektivnom interesu ┼żiranta.

 

─îlan 27.

 

Nadle┼żni sud ─çe svojim aktom narediti prestanak bilo kakvog ─Źina ili prakse koji su u suprotnosti s odredbama ovog zakona ili drugih propisa a koji štete zajedni─Źkim interesima ┼żiranta.

 

Pravo zastupanja

 

─îlan 28.

 

Udru┼żenje za zaštitu ┼żiranta u Bosni i Hercegoviniovlaš─çuje se da pokre─çe postupak pred nadle┼żnim sudom radi ostvarivanja naknade štete u slu─Źajevima postupanja povjerioca ili glavnog du┼żnika suprotno odredbama ovog zakona.

 

Stavljanje van zakonske snage

 

─îlan 29.

 

Ne dopušta se nijedan oblik jamstva koji nije u skladu sa odredbama ovog zakona.
Ne dopuštaju se ugovori kao dva posebna ugovora: izme─Ĺu povjerioca i glavnog du┼żnika s jedne strane i povjerioca i ┼żiranta s druge strane.
Ne dopušta se institut ┼żiranta ako se du┼żnikova nekretnina uzima u zalog kao instrument osiguranja kredita.
Ne dopušta se institut ┼żiranta kada je neki zalog instrument osiguranja kredita.

 

7. OSLOBA─ÉANJE ┼ŻIRANTA ZBOG NEMARA I ODUGOVLA─îENJA POVJERIOCA I PREVARNOG POSTUPANJA GLAVNOG DU┼ŻNIKA I POVJERIOCA


─îlan 30.

 

┼Żirant se osloba─Ĺa obaveze ako:
1) povjerioc na njegov poziv poslije dospjelosti potra┼żivanja nije iscrpio sva sredstva osiguranja predvi─Ĺena ugovorom radi namirenja svog potra┼żivanja od glavnog du┼żnika;
2) nije dobio ugovor od povjerioca odmah po njegovom potpisivanju;
3) ustanovi se da je kredit odobren kreditno nesposobnom klijentu, što je prouzrokovalo obmanu ┼żiranta;
4) nije prisustvovao ─Źinu potpisivanja ugovora;
5) kredit je odobren na osnovu falsifikovane dokumentacije glavnog du┼żnika ili ┼żiranta. U tom slu─Źaju ┼żirant mo┼że podnijeti krivi─Źnu prijavu za krivi─Źno djelo
prevare;
6) utvrdi se da se radi o nepismenom licu, a na ugovoru nije jasan otisak prsta, odnosno rukoznak ┼żiranta ovjeren od dva svjedoka ili suda, odnosno drugog organa;
7) kredit je dodijeljen suprotno pozitivnim pravnim propisima u Federaciji Bosne i Hercegovine;
8) doveden je u zabludu usljed prevarnog postupanja, te zbog postojanja mana volje;
9) nije pokrenut postupak prinudne naplate prema glavnom du┼żniku, a stekli su se uvjeti za njega.
Obaveza jamstva prestaje iz razloga navedenih u stavu 1. ovog ─Źlana rješenjem Agencije za bankarstvo FBiH ili presudom nadle┼żnog suda.

 

─îlan 31.

 

Ukoliko do─Ĺe do osloba─Ĺanja ┼żiranta iz prethodnog ─Źlana povjerilac je du┼żan odmah o tome pisano obavijestiti Centralnu banku Bosne iHercegovine koja ─çe poništiti obavezu predmetnog jamstva u svom centralnom registru podataka.

 

8. NADZOR NAD PRIMJENOM OVOG ZAKONA

 

─îlan 32.

 

Agencija za bankarstvo FBiH vršit ─çe nadzor nad povjeriocem u skladu sa ovim zakonom i zakonima kojima se ure─Ĺuje rad davaoca kredita/mikrokredita.

 

9. KAZNENE ODREDBE

 

─îlan 33.

 

Nov─Źanom kaznom u iznosu od 10.000,00 KM do 15.000,00 KM bit ─çe ka┼żnjena za prekršaj banka ili mikrokreditna organizacija ako:
1) finansijske usluge ne oglašava na jasan i razumljiv na─Źin, odnosno ako oglašavanje sadr┼żi neta─Źne i informacije koje mogu ┼żiranta dovesti u zabludu,
2) ugovor nije sa─Źinjen u pisanoj formi,
3) svaka ugovorna strana ne dobije jedinstven primjerak ugovora,
4) ugovor ne sadr┼żi sve obavezne odredbe propisane ovim zakonom.

 

─îlan 34.

 

Za povrede ovog zakona ─Źije sankcionisanje nije definirano prethodnim ─Źlanom shodno ─çe se primjenjivati odredbe Zakona o zaštiti potroša─Źa, Krivi─Źnog zakona i Zakona o obligacijskim odnosima.

 

10. FINANSIJSKA SREDSTVA

 

─îlan 35.

 

Donošenje i provedba ovog zakona ne iziskuje dodatna finansijska sredstva iz Bud┼żeta Federacije Bosne i Hercegovine.

 

11. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

─îlan 36.

 

Agencija za bankarstvo FBiH ─çe u roku tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti podzakonske akte predvi─Ĺene ovim zakonom.

 

─îlan 37.

 

Povjerioci su du┼żni svoje op─çe akte uskladiti s odredbama ovog zakona najkasnije u roku tri mjeseca od dana stupanja na snagu akata iz ─Źlana 36. Zakona.

 

─îlan 38.

 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu┼żbenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedavaju─çi
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Radoje Vidovi─ç

 

Predsjedavaju─çi
Predstavni─Źkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Fehim Škalji─ç

 

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija