Advokatska kancelarija

weight
"Na┼ía za┼ítita nije u na┼íem oru┼żju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

Pravilnik o kontnom okviru i sadrzaju konta za privredna drustva

 

PRAVILNIK O KONTNOM OKVIRU I SADR┼ŻAJU KONTA ZA PRIVREDNA DRU┼áTVA


("Slu┼żbene novine Federacije BiH, broj 81/21 od 11.10.2021.g.)

 


Slu┼żbene novine Federacije BiH, broj 81/21 Na osnovu ─Źlana 17. stav (8) Zakona o ra─Źunovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", broj: 15/21) federalni ministar finansija/financija donosi

PRAVILNIK O KONTNOM OKVIRU I SADR┼ŻAJU KONTA ZA PRIVREDNA DRU┼áTVA

Poglavlje I. Osnovne odredbe

─îlan 1.
(Predmet)

(1) Ovim pravilnikom propisuju se Kontni okvir i sadr┼żaj konta u Kontnom okviru za privredna dru┼ítva i druga pravna lica koja poslovne knjige vode po Kontnom okviru za privredna dru┼ítva.

(2) Kontni okvir iz stava (1) ovog ─Źlana dat je u Prilogu ovog pravilnika i ─Źini njegov sastavni dio.

─îlan 2.
(Kontni okvir)

(1) Stanje i promjene vrijednosti imovine, kapitala i obaveza, kao i prihodi i rashodi i utvr─Ĺivanje rezultata poslovanja se ra─Źunovodstveno obuhvataju na osnovnim, trocifrenim kontima Kontnog okvira, u skladu sa Me─Ĺunarodnim ra─Źunovodstvenim standardima (u daljem tekstu: MRS), odnosno Me─Ĺunarodnim standardima finansijskog izvje┼ítavanja (u daljem tekstu: MSFI).

(2) Trocifrena konta iz Kontnog okvira (kao i odre─Ĺena propisana ─Źetverocifrena konta) se, po potrebi, ra┼í─Źlanjuju na analiti─Źka konta u skladu sa ovim pravilnikom i op─çim aktom privrednog dru┼ítva ili drugog pravnog lica.

(3) Privredna društva i druga pravna lica koja poslovne knjige vode po ovom Kontnom okviru ne mogu uvoditi niti koristiti druga trocifrena konta osim konta propisanih ovim pravilnikom.

(4) Izuzetno od odredbi st. (2) i (3) ovog ─Źlana, primjena klase 8 - Vanbilansna evidencija i klase 9 - Obra─Źun tro┼íkova i proizvodnje nije obavezna, odnosno privredna dru┼ítva i druga pravna lica mogu unutar klasa 8 i 9, ukoliko ih primjenjuju, razradu konta prilagoditi svojim potrebama i svom na─Źinu obra─Źuna tro┼íkova i proizvoda.

Poglavlje II. Sadr┼żaj grupa konta i pojedinih konta

Odjeljak A. Klasa 0 ÔÇô Dugoro─Źna imovina

─îlan 3.
(Grupa 01 - Nematerijalna imovina)

(1) Na kontima grupe 01 - Nematerijalna imovina iskazuju se ulaganja u odre─Ĺenu dugoro─Źnu nemonetarnu imovinu bez fizi─Źkog sadr┼żaja, koja se koristi u poslovne svrhe, za iznajmljivanje drugim licima ili se koristi u administrativne svrhe, poput "goodwill-a", ulaganja u razvoj, patenata, licenci, softvera i ostale dugoro─Źne nematerijalne imovine. Na kontima ove grupe imovina se vrednuje u skladu sa MRS 36, MRS 38, MSFI 3 i drugim relevantnim MRS/MSFI.

(2) Na kontu 010 - Kapitalizirana ulaganja u razvoj iskazuju se ulaganja u razvoj ─Źiji se efekti o─Źekuju u periodu du┼żem od jedne godine. Pod razvojem se podrazumijeva primjena rezultata istra┼żivanja ili drugog znanja radi proizvodnje novih ili zna─Źajnije pobolj┼íanih materijala, ure─Ĺaja, proizvoda, procesa, sistema ili usluga prije pristupanja komercijalnoj proizvodnji ili kori┼ítenju.

(3) Na kontu 011 - Koncesije, patenti, licence, za┼ítitni znakovi i druga prava iskazuju se ulaganja u navedena i druga nematerijalna prava (prava na tehni─Źko-tehnolo┼íku dokumentaciju za proizvodnju; prava na model; filmska, muzi─Źka i druga izdava─Źka prava i ostala za┼íti─çena prava) koja ispunjavaju uslove za priznavanje po MRS 38.

(4) Na kontu 012 - Goodwill iskazuje se, na datum sticanja, svaki vi┼íak nabavne vrijednosti u odnosu na udio sticaoca u fer vrijednosti ste─Źenih identificiranih sredstava i obaveza na datum transakcije razmjene po osnovu poslovnih kombinacija, u skladu sa MSFI 3.

(5) Na kontu 014 - Ostala nematerijalna imovina iskazuju se izdaci za sticanje ostale nematerijalne imovine koja se priznaje u skladu sa MRS 38, uklju─Źuju─çi i ra─Źunarske programe (softver) koji nisu dio hardvera i druge nematerijalne imovine koja ispunjava uslove za priznavanje po MRS 38.

(6) Na kontu 015 - Nematerijalna imovina u pripremi iskazuju se svi oblici nematerijalne imovine iz ove grupe, od dana izvr┼íenih ulaganja do dana dovo─Ĺenja pojedina─Źnog sredstva u stanje za upotrebu.

(7) Na kontu 017 - Avansi za nematerijalnu imovinu iskazuju se avansi dati za sticanje svih oblika nematerijalne imovine iz ove grupe.

(8) Na kontu 018 - Vrijednosna uskla─Ĺivanja nematerijalne imovine po osnovu umanjenja vrijednosti iskazuje se vrijednosno uskla─Ĺivanje nematerijalne imovine, odnosno gubici po osnovu utvr─Ĺenog umanjenja vrijednosti ove imovine priznati u bilansu uspjeha, u skladu sa MRS 36, MRS 38 i ostalim relevantnim MRS/MSFI. Privredna dru┼ítva trebaju samostalno analiti─Źki razraditi trocifreni konto po vrstama nematerijalne imovine.

(9) Na kontu 019 - Ispravka vrijednosti nematerijalne imovine iskazuje se obra─Źunata akumulirana amortizacija nematerijalne imovine. Privredna dru┼ítva trebaju samostalno analiti─Źki razraditi trocifreni konto po vrstama nematerijalne imovine.

─îlan 4.
(Grupa 02 - Nekretnine, postrojenja i oprema)

(1) Na kontima grupe 02 - Nekretnine, postrojenja i oprema iskazuje se dugoro─Źna materijalna imovina, kao ┼íto su zemlji┼íte, gra─Ĺevinski objekti, oprema i ostala dugoro─Źna materijalna imovina. Na kontima ove grupe imovina se vrednuje u skladu sa MRS 16, MRS 36 i ostalim relevantnim MRS/MSFI

(2) Na kontu 020 - Zemljište iskazuje se zemljište po nabavnoj, odnosno fer vrijednosti u skladu sa MRS 16, MRS 36 i drugim relevantnim MRS/MSFI.

Na kontu 0200 - Vlastito zemlji┼íte iskazuje se zemlji┼íte kupljeno u vlastitoj re┼żiji.

Na kontu 0201 - Ulaganja u zemlji┼íte iskazuju se ulaganja izvr┼íena na tu─Ĺem zemlji┼ítu uzetom u dugoro─Źni najam, za potrebe obavljanja djelatnosti, a koja se ne smatraju investicijskim nekretninama (ulaganjima u nekretnine) u smislu MRS 40.

(3) Na kontu 021 - Gra─Ĺevinski objekti iskazuju se gra─Ĺevinski objekti koji se priznaju i vrednuju u skladu sa MRS 16, MRS 36 i drugim relevantnim MRS/MSFI.

Na kontu 0210 - Vlastiti gra─Ĺevinski objekti iskazuju se gra─Ĺevinski objekti izgra─Ĺeni u vlastitoj re┼żiji.

Na kontu 0211 - Ulaganja u tu─Ĺe gra─Ĺevinske objekte iskazuju se ulaganja izvr┼íena na tu─Ĺim gra─Ĺevinskim objektima uzetim u dugoro─Źni najam, za potrebe obavljanja djelatnosti, a koja se ne smatraju investicijskim nekretninama (ulaganjima u nekretnine) u smislu MRS 40.

Na kontu 0212 - Stambene zgrade i stanovi iskazuju se stambeni objekti i dijelovi takvih objekata koji se priznaju i vrednuju u skladu sa MRS 16, MRS 36 i drugim relevantnim MRS/MSFI.

(4) Na kontu 022 - Postrojenja i oprema (mašine) iskazuju se postrojenja i oprema (mašine) u skladu sa MRS 16, MRS 36 i drugim relevantnim MRS/MSFI.

(5) Na kontu 023 - Alati, pogonski i kancelarijski namještaj iskazuju se alati i inventar koji se otpisuju tokom više godina, kao i pogonski i kancelarijski namještaj, koji se priznaju i vrednuju u skladu sa MRS 16, MRS 36 i drugim relevantnim MRS/MSFI.

(6) Na kontu 024 - Transportna sredstva iskazuju se vozila koja privredno dru┼ítvo koristi za obavljanje svoje djelatnosti ili za administrativne potrebe, bez obzira na na─Źin finansiranja istih, i uklju─Źuju─çi i finansijski najam, a koja se priznaju i vrednuju u skladu sa MRS 16, MRS 36 i drugim relevantnim MRS/MSFI.

(7) Na kontu 025 - Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi iskazuju se ulaganja u sve oblike imovine iz ove grupe, od dana izvr┼íenog ulaganja do dana dovo─Ĺenja pojedina─Źnog sredstva u stanje za upotrebu.

(8) Na kontu 026 - Ostala materijalna imovina iskazuju se izdaci za sticanje ostale materijalne imovine koja ispunjava uslove za priznavanje po MRS 16.

(9) Na kontu 027 - Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu iskazuju se dati avansi za sticanje svih oblika imovine iz ove grupe.

(10) Na kontu 028 - Vrijednosna uskla─Ĺivanja nekretnina, postrojenja i opreme po osnovu umanjenja vrijednosti iskazuje se vrijednosno uskla─Ĺivanje nekretnina, postrojenja i opreme, odnosno gubici po osnovu utvr─Ĺenog umanjenja vrijednosti ove imovine priznati u bilansu uspjeha, u skladu sa MRS 16, MRS 36 i ostalim relevantnim MRS/MSFI. Privredna dru┼ítva trebaju samostalno analiti─Źki razraditi ─Źetverocifreni konto po vrstama nekretnina, postrojenja i opreme.

(11) Na kontu 029 - Ispravka vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme iskazuje se obra─Źunata akumulirana amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme. Privredna dru┼ítva trebaju samostalno analiti─Źki razraditi trocifreni konto po vrstama nekretnina, postrojenja i opreme.

─îlan 5.
(Grupa 03 - Ulaganja u investicijske nekretnine)

(1) Na kontima grupe 03 - Ulaganja u investicijske nekretnine iskazuju se nekretnine (zemljište ili zgrada, odnosno dio zgrade, ili oboje) koje su u posjedu (vlasnika ili najmoprimca kao imovina s pravom korištenja) radi ostvarivanja prihoda od najma ili povećanja vrijednosti kapitala, ili oboje, a ne radi korištenja u proizvodnji ili isporuci dobara ili usluga ili za administrativne svrhe, ili prodaje u sklopu redovnog poslovanja. Ulaganja u investicijske nekretnine vrednuju se u skladu sa MRS 40 i drugim relevantnim MRS/MSFI.

(2) Na kontu 030 - Ulaganja u vlastito zemlji┼íte iskazuju se zemlji┼íta koja njihov vlasnik posjeduje i dr┼żi radi namjena iz stava (1) ovog ─Źlana, bilo da su nabavljena iz vlastitih sredstava ili kroz aran┼żmane finansijskog najma.

(3) Na kontu 031 - Ulaganja u unajmljeno zemlji┼íte iskazuju se zemlji┼íta inicijalno priznata kao imovina s pravom kori┼ítenja, naknadno data u podnajam, a koja privredno dru┼ítvo dr┼żi radi namjena iz stava (1) ovog ─Źlana.

(4) Na kontu 032 - Ulaganja u vlastite gra─Ĺevinske objekte iskazuju se zgrade ili dijelovi zgrada koje njihov vlasnik posjeduje i dr┼żi radi namjena iz stava (1) ovog ─Źlana, bilo da su nabavljeni iz vlastitih sredstava ili kroz aran┼żmane finansijskog najma.

(5) Na kontu 033 - Ulaganja u unajmljene gra─Ĺevinske objekte iskazuju se zgrade ili dijelovi zgrada inicijalno priznati kao imovina s pravom kori┼ítenja, naknadno dati u podnajam, a koja privredno dru┼ítvo dr┼żi radi namjena iz stava (1) ovog ─Źlana.

(6) Na kontu 035 - Investicijske nekretnine u pripremi iskazuju se ulaganja u sve oblike imovine iz ove grupe, od dana izvr┼íenog ulaganja do dana dovo─Ĺenja pojedina─Źnog sredstva u stanje za upotrebu.

(7) Na kontu 036 - Vrijednosna uskla─Ĺivanja ulaganja u investicijske nekretnine po osnovu promjene fer vrijednosti iskazuje se vrijednosno uskla─Ĺivanje ulaganja u investicijske nekretnine koja se mjere po fer vrijednosti u skladu sa MRS 40 i ostalim relevantnim MRS/MSFI. Privredna dru┼ítva trebaju samostalno analiti─Źki razraditi trocifreni konto po vrstama ulaganja u investicijske nekretnine.

(8) Na kontu 037 - Avansi za investicijske nekretnine iskazuju se dati avansi za sticanje svih oblika imovine iz ove grupe.

(9) Na kontu 038 - Vrijednosna uskla─Ĺivanja ulaganja u investicijske nekretnine po osnovu umanjenja vrijednosti iskazuje se vrijednosno uskla─Ĺivanje ulaganja u investicijske nekretnine koja se mjere po tro┼íku, odnosno gubici po osnovu utvr─Ĺenog umanjenja vrijednosti ove imovine priznati u bilansu uspjeha, u skladu sa MRS 36, MRS 40 i ostalim relevantnim MRS/MSFI. Privredna dru┼ítva trebaju samostalno analiti─Źki razraditi trocifreni konto po vrstama ulaganja u investicijske nekretnine.

(10) Na kontu 039 - Ispravka vrijednosti ulaganja u investicijske nekretnine iskazuje se obra─Źunata akumulirana amortizacija ulaganja u investicijske nekretnine koja se mjere po tro┼íku. Privredna dru┼ítva trebaju samostalno analiti─Źki razraditi trocifreni konto po vrstama ulaganja u investicijske nekretnine.

─îlan 6.
(Grupa 04 - Biološka imovina)

(1) Na kontima grupe 04 - Biolo┼íka imovina iskazuju se ┼íume, vi┼íegodi┼ínji zasadi i osnovno stado (ili mati─Źno jato) i druga biolo┼íka imovina, kao i ulaganja za pribavljanje te imovine, u skladu sa MRS 41.

(2) Biolo┼íka imovina se, u skladu sa MRS 41, mo┼że vrednovati ili po fer vrijednosti ili po tro┼íku, uz obra─Źun amortizacije i testiranje na umanjenje vrijednosti.

(3) Na kontu 045 - Biolo┼íka imovina u pripremi iskazuju se ulaganja u ovu imovinu, od dana izvr┼íenog ulaganja do dana dovo─Ĺenja pojedina─Źnog sredstva u stanje za upotrebu.

(4) Na kontu 046 - Vrijednosna uskla─Ĺivanja biolo┼íke imovine po osnovu promjene fer vrijednosti iskazuje se vrijednosno uskla─Ĺivanje biolo┼íke imovine koja se mjeri po fer vrijednosti u skladu sa MRS 41 i ostalim relevantnim MRS/MSFI. Privredna dru┼ítva trebaju samostalno analiti─Źki razraditi trocifreni konto po vrstama biolo┼íke imovine.

(5) Na kontu 047 - Avansi za biološku imovinu iskazuju se dati avansi za pribavljanje ove imovine.

(6) Na kontu 048 - Vrijednosna uskla─Ĺivanja biolo┼íke imovine po osnovu umanjenja vrijednosti iskazuje se vrijednosno uskla─Ĺivanje biolo┼íke imovine koja se mjeri po tro┼íku, odnosno gubici po osnovu utvr─Ĺenog umanjenja vrijednosti ove imovine priznati u bilansu uspjeha, u skladu sa MRS 36, MRS 41 i ostalim relevantnim MRS/MSFI. Privredna dru┼ítva trebaju samostalno analiti─Źki razraditi trocifreni konto po vrstama biolo┼íke imovine.

(7) Na kontu 049 - Ispravka vrijednosti biolo┼íke imovine iskazuje se obra─Źunata akumulirana amortizacija biolo┼íke imovine koja se mjeri po tro┼íku. Privredna dru┼ítva trebaju samostalno analiti─Źki razraditi trocifreni konto po vrstama biolo┼íke imovine.

─îlan 7.
(Grupa 05 - Imovina s pravom korištenja)

(1) Na kontima grupe 05 - Imovina s pravom kori┼ítenja iskazuje se dugoro─Źna materijalna imovina (nekretnine, postrojenja i oprema, i nematerijalna imovina) ─Źije je priznavanje rezultat primjene MSFI 16, u skladu sa kojim se i vr┼íi vrednovanje.

(2) Na kontu 059 - Ispravka vrijednosti imovine s pravom kori┼ítenja iskazuje se obra─Źunata akumulirana amortizacija imovine s pravom kori┼ítenja. Privredna dru┼ítva trebaju samostalno analiti─Źki razraditi trocifreni konto po vrstama imovine s pravom kori┼ítenja.

─îlan 8.
(Grupa 06 - Dugoro─Źni finansijski plasmani)

(1) Na kontima grupe 06 - Dugoro─Źni finansijski plasmani iskazuju se ulaganja u zavisna i pridru┼żena dru┼ítva, zajedni─Źke poduhvate, finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat, finansijsku imovinu po amortizovanom tro┼íku i potra┼żivanja po finansijskim najmovima, a u skladu sa MRS 27, MRS 28, MSFI 9, MSFI 10, MSFI 16 i drugim relevantnim MRS/MSFI.

(2) Na kontu 0601 - Ulaganja u zavisna dru┼ítva iskazuju se ulaganja u instrumente kapitala - dionice sa pravom glasa i/ili udjele u kapitalu, kojima se op─çenito sti─Źe preko 50% vlasni┼ítva, te se time ostvaruje kontrola nad subjektom ─Źije su dionice, odnosno udjeli u kapitalu ste─Źeni. Kontrola se posti┼że na na─Źin da privredna dru┼ítva imaju mo─ç sudjelovanja u odlukama o finansijskim i poslovnim politikama subjekta na na─Źin da ostvari koristi od poslovanja tog subjekta.

(3) Na kontu 0602 - Ulaganja u pridru┼żena dru┼ítva iskazuju se ulaganja u instrumente kapitala - dionice sa pravom glasa i/ili udjele u kapitalu, kojima se op─çenito sti─Źe 20 do 50% vlasni┼ítva, te se time ostvaruje zna─Źajan uticaj na subjekat ─Źije su dionice, odnosno udjeli u kapitalu ste─Źeni. Zna─Źajan uticaj se ogleda u sudjelovanju u dono┼íenju odluka o finansijskim i poslovnim politikama subjekta, ali nije ni kontrola niti zajedni─Źka kontrola nad tim politikama.

(4) Na kontu 0603 - Ulaganja u zajedni─Źke poduhvate iskazuju se tro┼íkovi ulaganja u zajedni─Źke poduhvate. Zajedni─Źki poduhvat je zajedni─Źki aran┼żman u kojem strane koje imaju zajedni─Źku kontrolu nad aran┼żmanom imaju pravo na neto imovinu aran┼żmana.

(5) Na kontu 0609 - Ispravka vrijednosti ulaganja u zavisna i pridru┼żena dru┼ítva, i zajedni─Źke poduhvate iskazuje se vrijednosno uskla─Ĺivanje ovih ulaganja po osnovu gubitaka od umanjenja vrijednosti, u skladu sa MRS 36 i ostalim relevantnim MRS/MSFI. Privredna dru┼ítva trebaju samostalno analiti─Źki razraditi ─Źetverocifreni konto po vrstama ulaganja.

(6) Na kontu 065 - Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat iskazuju se ulaganja u dugoro─Źne finansijske instrumente klasifikovane u poslovni model privrednih dru┼ítava po kojem se ovi finansijski instrumenti mjere po fer vrijednosti i kod kojih se efekti promjene fer vrijednosti iskazuju kroz ostali ukupni rezultat.

(7) Na kontu 0651 - Instrumenti kapitala (dionice i vlasni─Źki udjeli) iskazuju se ulaganja u instrumente kapitala koji nisu namijenjeni za trgovanje - dionice sa pravom glasa i udjele u kapitalu, kojima se op─çenito sti─Źe ispod 20% vlasni┼ítva, te se time ne ostvaruje zna─Źajan uticaj na subjekat ─Źije su dionice, odnosno udjeli u kapitalu ste─Źeni, a za koje je pri po─Źetnom priznavanju izabrana opcija mjerenja po fer vrijednosti sa naknadnim promjenama priznatim kroz ostali ukupni rezultat. Privredna dru┼ítva trebaju samostalno analiti─Źki razraditi ─Źetverocifreni konto po vrstama finansijskog instrumenta.

(8) Na kontu 0652 - Du┼żni─Źki instrumenti (obveznice, dati krediti, depoziti kod banaka) iskazuju se ulaganja u dugoro─Źne du┼żni─Źke finansijske instrumente klasifikovane u poslovni model privrednih dru┼ítava po kojem se ovi finansijski instrumenti dr┼że i radi naplate glavnice i kamate, proisteklih iz tih instrumenata, kao i radi njihove mogu─çe prodaje. Privredna dru┼ítva trebaju samostalno analiti─Źki razraditi ─Źetverocifreni konto po vrstama finansijskog instrumenta.

(9) Na kontu 0653 - Ostala finansijska imovina po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat iskazuju se ulaganja u sve ostale dugoro─Źne finansijske instrumente klasifikovane u ovaj poslovni model privrednih dru┼ítava, a koji nisu obuhva─çeni prethodnim propisanim kontima. Privredna dru┼ítva trebaju samostalno analiti─Źki razraditi ─Źetverocifreni konto po vrstama finansijskog instrumenta.

(10) Na kontu 0654 - Potra┼żivanja za kamatu od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat iskazuje se potra┼żivanje za ugovorenu kamatu od finansijske imovine vrednovane fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat. Privredna dru┼ítva trebaju samostalno analiti─Źki razraditi ─Źetverocifreni konto po vrstama finansijskog instrumenta.

(11) Na kontu 0658 - Vrijednosna uskla─Ĺivanja dugoro─Źne finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat po osnovu promjene fer vrijednosti iskazuje se vrijednosno uskla─Ĺivanje ove imovine, odnosno dobici ili gubici koji proizlaze iz promjene fer vrijednosti ove imovine nakon inicijalnog priznavanja, priznati kroz ostali ukupni rezultat, u skladu sa MSFI 9 i ostalim relevantnim MRS/MSFI. Privredna dru┼ítva trebaju samostalno analiti─Źki razraditi ─Źetverocifreni konto po vrstama finansijskog instrumenta.

(12) Na kontu 0659 - Ispravka vrijednosti dugoro─Źne finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat iskazuje se ispravka vrijednosti za utvr─Ĺene kreditne gubitke od dugoro─Źne finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat u skladu sa MSFI 9. Privredna dru┼ítva trebaju samostalno analiti─Źki razraditi ─Źetverocifreni konto po vrstama finansijskog instrumenta.

(13) Na kontu 066 ÔÇô Finansijska imovina po amortizovanom tro┼íku iskazuju se ulaganja u dugoro─Źne finansijske instrumente (depoziti kod banaka, dati krediti, obveznice i sl.) koja se vrednuju po amortizovanom tro┼íku, klasifikovana u poslovni model privrednih dru┼ítava po kojem se ovi finansijski instrumenti dr┼że isklju─Źivo radi naplate glavnice i kamate, proisteklih iz tih instrumenata.

(14) Na kontu 0669 - Ispravka vrijednosti dugoro─Źne finansijske imovine po amortizovanom tro┼íku iskazuje se ispravka vrijednosti za utvr─Ĺene kreditne gubitke od dugoro─Źne finansijske imovine po amortizovanom tro┼íku u skladu sa MSFI 9. Privredna dru┼ítva trebaju samostalno analiti─Źki razraditi ─Źetverocifreni konto po vrstama finansijskog instrumenta.

(15) Na kontu 067 - Potra┼żivanja po finansijskim najmovima iskazuju se dugoro─Źna potra┼żivanja po osnovu ugovora o finansijskim najmovima, te ispravka vrijednosti dugoro─Źnih potra┼żivanja po finansijskim najmovima.

─îlan 9.
(Grupa 07 - Ostala dugoro─Źna potra┼żivanja i imovina)

(1) Na kontima grupe 07 - Ostala dugoro─Źna potra┼żivanja i imovina iskazuju se ostala dugoro─Źna imovina po osnovu ugovora sa kupcima (koja se odnosi na kapitalizirane tro┼íkove sticanja ugovora i tro┼íkove izvr┼íenja ugovora), kao i ostala dugoro─Źna potra┼żivanja i imovina, koji nisu obuhva─çeni ostalim propisanim kontima unutar klase 0, te ispravka vrijednosti istih po osnovu gubitaka od umanjenja vrijednosti. Privredna dru┼ítva trebaju samostalno analiti─Źki razraditi trocifreni konto po vrstama potra┼żivanja i imovine.

(2) Na kontu 070 - Ostala dugoro─Źna imovina po osnovu ugovora sa kupcima - dodatni tro┼íkovi sticanja ugovora iskazuju se kapitalizirani dodatni tro┼íkovi sticanja ugovora sa kupcima za koje privredno dru┼ítvo o─Źekuje da ─çe nadoknaditi kroz realizaciju ugovora. Kao imovina priznaju se samo oni tro┼íkovi koje subjekt napravi prilikom sticanja ugovora s kupcem, a koji ne bi nastali da ugovor nije ste─Źen (npr. pla─çene prodajne provizije). S druge strane tro┼íkovi sticanja ugovora koji bi nastali bez obzira na to je li ugovor ste─Źen ili ne (npr. tro┼íkovi tendera) priznaju su kao rashod kada i nastanu.

(3) Na kontu 071 - Ostala dugoro─Źna imovina po osnovu ugovora sa kupcima - tro┼íkovi izvr┼íenja ugovora iskazuju se kapitalizirani tro┼íkovi nastali prilikom izvr┼íavanja ugovora samo ako ti tro┼íkovi ispunjavaju sve sljede─çe kriterije:

a) tro┼íkovi se direktno odnose na ugovor ili na o─Źekivani ugovor koji privredno dru┼ítvo mo┼że posebno navesti ili su u pitanju tro┼íkovi pripremanja imovine koja ─çe se prenijeti u okviru posebnog ugovora koji jo┼í uvijek nije odobren;

b) zbog troškova se stvaraju ili poboljšavaju resursi privrednog društva koji će se koristiti za ispunjavanje (ili nastavak ispunjavanja) obaveza izvršenja u budućnosti; i

c) o─Źekuje se nadoknada tro┼íkova kroz realizaciju ugovora.

Troškovi koji bi ispunjavali kriterije:

 

a) op─çi i administrativni tro┼íkovi (osim ako te tro┼íkove prema ugovoru izri─Źito snosi kupac);

b) tro┼íkovi upotrijebljenog materijala, rada ili drugih resursa iskori┼ítenih za ispunjavanje ugovora koji nisu odra┼żeni u cijeni ugovora;

c) tro┼íkovi koji se odnose na ispunjene obaveze izvr┼íenja (ili djelimi─Źno ispunjene obaveze izvr┼íenja) iz ugovora (tj. tro┼íkovi koji se odnose na prija┼ínje izvr┼íenje); i

d) tro┼íkovi kod kojih privredno dru┼ítvo ne mo┼że utvrditi da li se odnose na neispunjene obaveze izvr┼íenja ili ispunjene obaveze izvr┼íenja (ili djelimi─Źno ispunjene obaveze izvr┼íenja).

(4) Na kontu 0791 - Ispravka vrijednosti dugoro─Źne imovine po osnovu ugovora sa kupcima (MSFI 15) iskazuje se obra─Źunata akumulirana amortizacija ove imovine. Privredna dru┼ítva trebaju samostalno analiti─Źki razraditi ─Źetverocifreni konto po vrstama ove imovine.

─îlan 10.
(Grupa 09 - Odgo─Ĺena porezna imovina i dugoro─Źna razgrani─Źenja)

(1) Na kontima grupe 09 - Odgo─Ĺena porezna imovina i dugoro─Źna razgrani─Źenja iskazuje se odgo─Ĺena porezna imovina u skladu sa MRS 12, te dugoro─Źna razgrani─Źenja.

(2) Na kontu 090 - Odgo─Ĺena porezna imovina iskazuju se iznosi poreza na dobit koji su nadoknadivi u budu─çim periodima i koji se odnose se na privremene porezne razlike koje se mogu odbiti, prenesene neiskori┼ítene porezne gubitke, i prenesene neiskori┼ítene porezne olak┼íice, u skladu sa MRS 12 i lokalnom poreznom regulativom, uklju─Źuju─çi:

a) priznavanje ili pove─çavanje privremenih razlika koje uti─Źu na teku─çi porez za dobit, a koje su knji┼żene odobrenjem konta 723 - Efekat pove─çanja odgo─Ĺene porezne imovine,

b) kori┼ítenje privremenih razlika koje uti─Źu na teku─çi porez za dobit ili isknji┼żavanje odgo─Ĺene porezne imovine uslijed njenog isteka, zadu┼żenjem konta 722 - Efekat smanjenja odgo─Ĺene porezne imovine,

c) priznavanje, pove─çavanje ili smanjenje odgo─Ĺene porezne imovine za stavke ostalih dobitaka ili gubitaka priznatih kroz ostali ukupni rezultat.

(3) Na kontu 091 - Unaprijed pla─çeni tro┼íkovi iskazuju se iznosi unaprijed pla─çenih tro┼íkova koji se odnose na budu─çe obra─Źunske periode (za period du┼żi od 12 mjeseci), koji ─çe se u narednim obra─Źunskim periodima prenositi na odgovaraju─çi konto rashoda u periodu na koji se odnose. Privredna dru┼ítva trebaju samostalno analiti─Źki razraditi trocifreni konto po unaprijed pla─çenih tro┼íkova.

(4) Na kontu 098 - Ostala dugoro─Źna razgrani─Źenja iskazuju se ostala dugoro─Źna razgrani─Źenja, za period du┼żi od 12 mjeseci. Privredna dru┼ítva trebaju samostalno analiti─Źki razraditi trocifreni konto po vrstama razgrani─Źenja.

Odjeljak B. Klasa 1 - Zalihe i dugoro─Źna imovina namijenjena prodaji

─îlan 11.
(Grupa 10 - Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar)

(1) Na kontima grupe 10 - Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar iskazuju se zalihe sirovina, materijala, rezervnih dijelova, auto guma, ambala┼że, alata i inventara, prema nazivima konta ove grupe. Priznavanje i vrednovanje zaliha vr┼íi se u skladu sa MRS 2 i drugim relevantnim MRS/MSFI.

(2) Na kontu 100 - Obra─Źun tro┼íka nabavke iskazuje se vrijednost zaliha po obra─Źunu dobavlja─Źa, zavisni tro┼íkovi nabavke i drugi tro┼íkovi koji se mogu direktno pripisati nabavci zaliha u smislu MRS 2. Tako utvr─Ĺena nabavna vrijednost se prenosi na teret odgovaraju─çeg konta grupe 10, prema vrsti zaliha, uz odobrenje konta 100.

(3) Na kontu 101 - Sirovine i materijal iskazuje se vrijednost zaliha sirovina, osnovnog i pomo─çnog materijala, ostalog materijala, goriva i maziva.

(4) Na kontu 102 - Rezervni dijelovi iskazuje se vrijednost zaliha rezervnih dijelova.

(5) Na kontu 103 - Auto gume i ambala┼ża iskazuje se vrijednost zaliha auto guma i ambala┼że.

(6) Na kontu 104 - Alat i sitan inventar iskazuje se vrijednost alata i sitnog inventara.

(7) Na kontu 108 - Odstupanje od cijena iskazuje se odstupanje planskih od stvarnih cijena zaliha iz ove grupe, ako se te zalihe evidentiraju po planskim cijenama. Prilikom knji┼żenja utro┼íaka, odstupanja planskih od stvarnih cijena utro┼íenih zaliha se, sa ovog konta, prenose na teret, odnosno u korist konta 519 - Odstupanje od cijena.

(8) Na kontu 109 - Ispravka vrijednosti sirovina, materijala, rezervnih dijelova, alata i inventara iskazuje se razlika izme─Ĺu ni┼że neto prodajne (ostvarive, utr┼żive) vrijednosti i knjigovodstvene vrijednosti tih zaliha, odobrenjem ovog konta, na teret konta 585 - Gubici od uskla─Ĺivanja vrijednosti zaliha. Neto prodajna (ostvariva, utr┼żiva) vrijednost zaliha se utvr─Ĺuje u skladu sa zahtjevima MRS 2.

─îlan 12.
(Grupa 11 - Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge)

(1) Na kontima grupe 11 - Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovr┼íene usluge iskazuju se po─Źetno stanje, pove─çanja i smanjenja u toku obra─Źunskog perioda, kao i krajnja stanja zaliha nedovr┼íenih proizvoda na kraju obra─Źunskog perioda, po cijeni ko┼ítanja, odnosno po neto prodajnoj (ostvarivoj, utr┼żivoj) cijeni ako je ona ni┼ża na kraju obra─Źunskog perioda.

(2) Priznavanje i vrednovanje zaliha proizvodnje u toku, poluproizvoda i nedovršenih usluga vrši se u skladu sa MRS 2, MRS 41, MSFI 15 i drugim relevantnim MRS/MSFI.

(3) Pove─çanje ovih zaliha tokom perioda, prijenos dovr┼íene proizvodnje u korist konta grupe 12 - Gotovi proizvodi, te druge promjene na ovim zalihama u toku perioda, vr┼íi se uz evidenciono odobrenje odgovaraju─çeg analiti─Źkog konta u okviru konta 595 - Pove─çanje vrijednosti zaliha gotovih proizvoda, poluproizvoda i proizvodnje u toku, odnosno evidenciono zadu┼żenje odgovaraju─çeg analiti─Źkog konta u okviru konta 596 - Smanjenje vrijednosti zaliha gotovih proizvoda, poluproizvoda i proizvodnje u toku.

(4) Na kontu 110 - Proizvodnja u toku - nedovr┼íeni proizvodi iskazuje se po─Źetno stanje, kao i pove─çanje, odnosno smanjenje zaliha proizvodnje tokom perioda.

(5) Na kontu 111 - Poluproizvodi i dijelovi vlastite proizvodnje iskazuje se po─Źetno stanje, kao i pove─çanje, odnosno smanjenje zaliha poluproizvoda i dijelova vlastite proizvodnje u toku perioda.

(6) Na kontu 112 - Proizvodnja kod kooperanata iskazuje se vrijednost nedovršene proizvodnje koja se privremeno nalazi kod kooperanata.

(7) Na kontu 113 - Obustavljena proizvodnja iskazuje se vrijednost nedovr┼íene proizvodnje koja je privremeno ili trajno obustavljena, po cijeni ko┼ítanja, odnosno po neto prodajnoj cijeni ako je ona ni┼ża.

(8) Na kontu 114 - Poluproizvodi u doradi i obradi iskazuje se vrijednost poluproizvoda ustupljenih na doradu i obradu kod drugih lica, osim kooperanata.

(9) Na kontu 115 - Nedovr┼íene usluge iskazuje se po─Źetno stanje, kao i pove─çanje, odnosno smanjenje stanja nedovr┼íenih usluga, po cijeni ko┼ítanja, odnosno po neto utr┼żivoj cijeni ako je ona ni┼ża, u skladu sa MRS 2, MSFI 15 i drugim relevantnim MRS/MSFI.

(10) Na kontu 118 - Odstupanje od cijena iskazuje se odstupanje planskih od stvarnih cijena zaliha nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga, ako se te zalihe evidentiraju po planskim cijenama.

(11) Na kontu 119 - Ispravka vrijednosti nedovr┼íene proizvodnje iskazuje se razlika izme─Ĺu ni┼że neto prodajne (ostvarive, utr┼żive) vrijednosti i knjigovodstvene vrijednosti zaliha nedovr┼íene proizvodnje, poluproizvoda i nedovr┼íenih usluga, u skladu sa MRS 2, koja se knji┼żi na teret konta 585 - Gubici od uskla─Ĺivanja vrijednosti zaliha, u korist ovog konta.

─îlan 13.
(Grupa 12 - Gotovi proizvodi)

(1) Na kontima grupe 12 - Gotovi proizvodi iskazuje se po─Źetno stanje, pove─çanja i smanjenja u toku obra─Źunskog perioda, kao i krajnje stanje zaliha gotovih proizvoda na kraju obra─Źunskog perioda, po cijeni ko┼ítanja, odnosno po neto prodajnoj (ostvarivoj, utr┼żivoj) cijeni ako je ona ni┼ża na kraju obra─Źunskog perioda.

(2) Priznavanje i vrednovanje zaliha gotovih proizvoda vrši se u skladu sa MRS 2, MRS 41, MSFI 15 i drugim relevantnim MRS/MSFI.

(3) Pove─çanje zaliha gotovih proizvoda tokom perioda prijenosom sa odgovaraju─çeg konta grupe 11 - Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovr┼íene usluge, kao i smanjenje zaliha gotovih proizvoda tokom perioda uslijed prodaje, prenosa u vlastite maloprodajne objekte i drugih razloga, vr┼íi se uz evidenciono odobrenje odgovaraju─çeg analiti─Źkog konta u okviru konta 595 - Pove─çanje vrijednosti zaliha gotovih proizvoda, poluproizvoda i proizvodnje u toku, odnosno evidenciono zadu┼żenje odgovaraju─çeg analiti─Źkog konta u okviru konta 596 - Smanjenje vrijednosti zaliha gotovih proizvoda, poluproizvoda i proizvodnje u toku.

(4) Na kontu 120 - Proizvodi u skladi┼ítu iskazuje se po─Źetno stanje, kao i pove─çanje, odnosno smanjenje zaliha gotovih proizvoda u skladi┼ítu u toku perioda.

(5) Na kontu 121 - Proizvodi u maloprodajnim objektima iskazuje se vrijednost zaliha gotovih proizvoda u vlastitoj maloprodaji.

(6) Na kontu 122 - Ukalkulirana razlika u cijeni iskazuje se razlika izme─Ĺu cijene ko┼ítanja i prodajne cijene (bez PDV-a) proizvoda u maloprodaji.

(7) Na kontu 123 - Ukalkulirani PDV iskazuje se ukalkulirani porez na dodanu vrijednost u maloprodajnoj cijeni proizvoda u maloprodaji.

(8) Na kontu 124 - Proizvodi u komisionu i konsignaciji iskazuje se vrijednost gotovih proizvoda datih u komisionu ili konsignacionu prodaju.

(9) Na kontu 125 - Proizvodi izvan upotrebe iskazuje se vrijednost zaliha gotovih proizvoda ─Źija je prodaja privremeno ili trajno obustavljena, ograni─Źena i sl., po cijeni ko┼ítanja, odnosno po neto prodajnoj cijeni ako je ona ni┼ża.

(10) Na kontu 126 - Proizvodi u obradi i doradi iskazuje se vrijednost proizvoda koji su dati na doradu ili obradu kod drugih lica.

(11) Na kontu 128 - Odstupanje od cijena iskazuje se odstupanje planskih od stvarnih cijena zaliha gotovih proizvoda, ako se te zalihe evidentiraju po planskim cijenama.

(12) Na kontu 129 - Ispravka vrijednosti gotovih proizvoda iskazuje se razlika izme─Ĺu ni┼że neto prodajne (ostvarive, utr┼żive) vrijednosti i knjigovodstvene vrijednosti zaliha gotovih proizvoda, u skladu sa MRS 2, koja se knji┼żi na teret konta 585 - Gubici od uskla─Ĺivanja vrijednosti zaliha, u korist ovog konta.

─îlan 14.
(Grupa 13 - Roba)

(1) Na kontima grupe 13 - Roba iskazuju se zalihe robe namijenjene daljoj prodaji, uklju─Źuju─çi i nekretnine (zemlji┼íta, gra─Ĺevinske objekte) i drugu dugoro─Źnu imovinu nabavljenih radi dalje prodaje, roba u tranzitu, komisionu i konsignaciji, roba na putu, roba u obradi i doradi, ukalkulirana razlika u cijeni i ukalkulirani PDV. Priznavanje i vrednovanje zaliha robe vr┼íi se u skladu sa MRS 2 i drugim relevantnim MRS/MSFI, po cijeni ko┼ítanja, odnosno po neto prodajnoj (ostvarivoj, utr┼żivoj) cijeni ako je ona ni┼ża.

(2) Obra─Źun nabavke robe obuhvata nabavnu cijenu, uvozne da┼żbine i druge pristojbe (osim onih koje ─çe se nadoknaditi od poreznih organa), kao i tro┼íkove transporta, manipulativne i druge tro┼íkove koji se mogu direktno pripisati pribavljanju robe u skladu sa MRS 2 i drugim relevantnim MRS/MSFI. Dobijeni trgova─Źki popusti, rabati i druge sli─Źne stavke se oduzimaju pri utvr─Ĺivanju tro┼íka nabavke.

(3) Na kontu 130 - Obra─Źun tro┼íka nabavke robe iskazuju se vrijednosti po obra─Źunu dobavlja─Źa, zavisni tro┼íkovi nabavke i druge stavke koje se mogu direktno pripisati pribavljanju robe, ako privredno dru┼ítvo odlu─Źi da obra─Źun nabavke robe vr┼íi preko ovog konta. U tom slu─Źaju, tako utvr─Ĺena nabavna vrijednost robe se, odobrenjem konta 130, prenosi na teret odgovaraju─çeg konta grupe 13.

(4) Na kontu 131 - Nekretnine nabavljene radi dalje prodaje iskazuje se vrijednost nekretnina (zemlji┼íta, gra─Ĺevinskih objekata) i drugu dugoro─Źnu imovinu nabavljenih radi dalje prodaje.

(5) Na kontu 132 - Roba u prodaji na veliko iskazuje se vrijednost zaliha robe u prodajnim objektima na veliko.

(6) Na kontu 133 - Roba u maloprodajnim objektima iskazuje se vrijednost zaliha robe u maloprodajnim objektima.

(7) Na kontu 134 - Roba u tranzitu, komisionu i konsignaciji iskazuje se vrijednost robe koja se neposredno isporu─Źuje kupcu bez skladi┼ítenja, kao i vrijednost robe predate u komisionu ili konsignacionu prodaju.

(8) Na kontu 135 - Roba na putu iskazuje se vrijednost robe isporu─Źene kupcu, a kada kupac potvrdi prijem, zadu┼żuje se kupac po fakturi uz odobrenje prihoda, uz istovremeno zadu┼żenje konta 501 - Nabavna vrijednost prodate robe u korist konta 135.

(9) Na kontu 136 - Roba u obradi i doradi iskazuje se vrijednost robe koja je data na obradu i doradu.

(10) Na kontu 137 - Ukalkulirana razlika u cijeni iskazuje se razlika izme─Ĺu nabavne cijene i prodajne cijene robe (bez PDV-a), ako se roba na zalihama i u veleprodaji vodi po prodajnim cijenama, kao i ukalkulirana razlika u cijeni robe u maloprodaji.

(11) Na kontu 138 - Ukalkulirani PDV iskazuje se ukalkulirani porez na dodanu vrijednost ako se roba na zalihama i u veleprodaji vodi po prodajnim cijenama, kao i ukalkulirana razlika u cijeni robe u maloprodaji.

(12) Na kontu 139 - Ispravka vrijednosti robe iskazuje se razlika izme─Ĺu ni┼że neto prodajne (ostvarive, utr┼żive) vrijednosti robe i knjigovodstvene vrijednosti robe, u skladu sa MRS 2, koja se knji┼żi na teret konta 585 - Gubici od uskla─Ĺivanja vrijednosti zaliha, u korist ovog konta.

─îlan 15.
(Grupa 14 - Dugoro─Źna imovina namijenjena prodaji i imovina poslovanja koje se obustavlja)

(1) Na kontima grupe 14 - Dugoro─Źna imovina namijenjena prodaji i imovina poslovanja koje se obustavlja iskazuju se nematerijalna imovina, zemlji┼íta, gra─Ĺevinski objekti, postrojenja i oprema, investicijske nekretnine, biolo┼íka imovina i ostala dugoro─Źna imovina koja je na osnovu odluke o prodaji prenesena sa konta kori┼ítene imovine, kao i imovina poslovanja koje se obustavlja, u skladu sa MSFI 5.

(2) Na kontu 140 - Nematerijalna imovina namijenjena prodaji iskazuju se korištena nematerijalna imovina za koja je donesena odluka o prodaji.

(3) Na kontu 141 - Zemljište namijenjeno prodaji iskazuje se korišteno zemljište za koje je donesena odluka o prodaji.

(4) Na kontu 142 - Gra─Ĺevinski objekti namijenjeni prodaji iskazuju se kori┼íteni gra─Ĺevinski objekti za koje je donesena odluka o prodaji.

(5) Na kontu 143 - Postrojenja i oprema namijenjeni prodaji iskazuju se korištena postrojenja i oprema za koju je donesena odluka o prodaji.

(6) Na kontu 144 - Investicijske nekretnine namijenjene prodaji iskazuju se investicijske nekretnine za koje je donesena odluka o prodaji.

(7) Na kontu 145 - Biološka imovina namijenjena prodaji iskazuje se korištena biološka imovina za koju je donesena odluka o prodaji.

(8) Na kontu 146 - Ostala dugoro─Źna imovina namijenjena prodaji iskazuje se ostala dugoro─Źna imovina za koju je donesena odluka o prodaji.

(9) Na kontu 147 - Imovina poslovanja koje se obustavlja iskazuje se imovina organizacionog dijela ─Źije se poslovanje obustavlja, u skladu sa MSFI 5. U pogledu osiguranja kontrole nad njima, imovina poslovanja koje se obustavlja se posebno iskazuju na potrebnim analiti─Źkim kontima u okviru ovog konta.

(10) Na kontu 149 - Ispravka vrijednosti dugoro─Źne imovine namijenjene prodaji i imovine poslovanja koje se obustavlja iskazuje se razlika izme─Ĺu neto utr┼żive vrijednosti dugoro─Źne imovine namijenjene prodaji i imovine poslovanja koje se obustavlja i njihove knjigovodstvene vrijednosti, koja se knji┼żi odobrenjem ovog konta, na teret konta 588 - Gubici od uskla─Ĺivanja vrijednosti dugoro─Źne imovine namijenjene prodaji i imovine poslovanja koje se obustavlja.

─îlan 16.
(Grupa 15 - Dati avansi)

(1) Na kontima grupe 15 - Dati avansi iskazuju se avansi dati za nabavku materijala, sirovina, poluproizvoda i robe.

(2) Na kontu 150 - Dati avansi za zalihe povezanim stranama iskazuju se avansi dati za nabavku materijala, sirovina, poluproizvoda i robe povezanim pravnim licima, zadu┼żenjem ovog konta, u korist konta sa kojeg je izvr┼íeno pla─çanje avansa.

(3) Na kontu 151 - Dati avansi za zalihe nepovezanim stranama iskazuju se avansi dati za nabavku materijala, sirovina, poluproizvoda i robe ostalim pravnim licima, zadu┼żenjem ovog konta, u korist konta sa kojeg je izvr┼íeno pla─çanje avansa.

(4) Na kontu 159 - Ispravka vrijednosti datih avansa iskazuje se razlika izme─Ĺu ve─çe knjigovodstvene vrijednosti datih avansa i njihove procijenjene nadoknadive vrijednosti, koja se knji┼żi odobrenjem ovog konta, na teret konta 589 - Gubici od uskla─Ĺivanja vrijednosti ostale finansijske i nefinansijske imovine.

Odjeljak C. Klasa 2 - Gotovina, kratkoro─Źna potra┼żivanja i kratkoro─Źni plasmani

─îlan 17.
(Grupa 20 - Gotovina i gotovinski ekvivalenti)

(1) Na kontima grupe 20 - Gotovina i gotovinski ekvivalenti iskazuju se nov─Źana sredstva, kao i neposredno unov─Źivi vrijednosni papiri, depoziti po vi─Ĺenju, plemeniti metali i predmeti od plemenitih metala i drugi nov─Źani ekvivalenti u smislu MRS 7.

(2) Na kontu 200 - Transakcijski ra─Źuni - doma─ça valuta iskazuju se, na posebnim analiti─Źkim kontima, nov─Źana sredstva i poslovanje preko transakcijskih ra─Źuna u konvertibilnim markama, kao i iskori┼íteni okvirni krediti.

(3) Na kontu 201 - Transakcijski ra─Źuni - strana valuta iskazuje se, na posebnim analiti─Źkim kontima, poslovanje preko ra─Źuna u stranoj valuti.

(4) Na kontu 202 - Izdvojena nov─Źana sredstva iskazuju se nov─Źana sredstva izdvojena na posebnim ra─Źunima, za isplatu ─Źekova, za investicije i za druge namjene.

(5) Na kontu 203 - Akreditivi - doma─ça valuta iskazuju se otvoreni akreditivi kod banaka za pla─çanja u zemlji.

(6) Na kontu 204 - Akreditivi - strana valuta iskazuju se otvoreni akreditivi kod banaka za pla─çanja u inostranstvu.

(7) Na kontu 205 - Blagajne - doma─ça valuta iskazuju se stanje i promjene stanja gotovog novca u doma─çoj valuti.

(8) Na kontu 206 - Blagajne - strana valuta iskazuju se stanje i promjene stanja gotovog novca u stranima valutama.

(9) Na kontu 207 - Nov─Źani ekvivalenti iskazuju se neposredno unov─Źivi vrijednosni papiri sa bezna─Źajnim rizikom promjene vrijednosti i drugi ekvivalenti gotovine u smislu MRS 7.

(10) Na kontu 208 - Ostala nov─Źana sredstva iskazuju se nov─Źana sredstva koja nisu iskazana na ostalim kontima u okviru ove grupe.

(11) Na kontu 209 - Ispravka vrijednosti novca i nov─Źanih ekvivalenata iskazuje se ispravka vrijednosti novca i nov─Źanih ekvivalenata po osnovu kreditnih gubitaka u skladu sa MSFI 9.

─îlan 18.
(Grupa 21 - Potra┼żivanja od prodaje)

(1) Na kontima grupe 21 - Potra┼żivanja od prodaje iskazuju se potra┼żivanja po osnovu prodaje proizvoda, robe i usluga, od svih kupaca u zemlji i inostranstvu. Potra┼żivanja i prihodi od prodaje se priznaju i vrednuju u skladu sa MSFI 9, MSFI 15 i drugim relevantnim MRS/MSFI.

(2) Na kontu 210 - Kupci - povezane strane iskazuju se potra┼żivanja po osnovu prodaje proizvoda, robe i usluga doma─çim ili inostranim kupcima koji pripadaju grupi kojoj i samo privredno dru┼ítvo pripada, bilo kao mati─Źno dru┼ítvo ili kao ─Źlan grupe.

(3) Na kontu 211 - Kupci u zemlji iskazuju se potra┼żivanja po osnovu prodaje proizvoda, robe i usluga nepovezanim stranama na doma─çem tr┼żi┼ítu.

(4) Na kontu 212 - Kupci u inostranstvu iskazuju se potra┼żivanja po osnovu prodaje ÔÇô izvoza proizvoda, robe i usluga nepovezanim stranama na stranom tr┼żi┼ítu.

(5) Na kontu 219 - Ispravka vrijednosti potra┼żivanja od kupaca iskazuje se ispravka vrijednosti potra┼żivanja od kupaca po osnovu kreditnih gubitaka u skladu sa MSFI 9, na teret konta 5780 - Kreditni gubici od potra┼żivanja od kupaca.

─îlan 19.
(Grupa 22 - Derivatna finansijska imovina)

Na kontima grupe 22 - Derivatna finansijska imovina iskazuju se promjena fer vrijednosti derivatne finansijske imovine koja se koristi kao instrument za┼ítite (i za┼ítite nov─Źanog toka i za┼ítite fer vrijednosti) i ostale derivatne imovine (ugovori u razmjeni valuta, ugovori o budu─çim valutnim kursevima, kamatni "fju─Źersi", zamjena ("swap") kamatnih stopa, zamjena valuta, kamatne opcije, valutne opcije), iskazanih na kontima vanbilansne evidencije. Privredna dru┼ítva trebaju samostalno analiti─Źki razraditi trocifrena konta.

Knji┼żenje promjena fer vrijednosti propisano je kod konta: 331 - Efekti revalorizacije proiza┼íli iz transakcija za┼ítite, 577 - Gubici od derivatnih finansijskih instrumenata i 678 - Dobici od derivatnih finansijskih instrumenata.

─îlan 20.
(Grupa 23 - Ostala kratkoro─Źna potra┼żivanja)

(1) Na kontima grupe 23 - Ostala kratkoro─Źna potra┼żivanja iskazuju se potra┼żivanja za kamatu i dividendu, potra┼żivanja od zaposlenika, potra┼żivanja od dr┼żavnih organa i institucija, potra┼żivanja po osnovu prepla─çenih poreza i doprinosa i ostala kratkoro─Źna potra┼żivanja.

(2) Na kontu 230 - Potra┼żivanja za dividende iskazuju se potra┼żivanja za dividendu kada privredno dru┼ítvo ima pravo na dividendu objavljenu od strane subjekta koji ispla─çuje dividendu.

(3) Na kontu 231 - Potra┼żivanja za kamatu od finansijske imovine i zateznu kamatu iskazuje se potra┼żivanje za ugovorenu kamatu od finansijske imovine vrednovane po amortizovanom tro┼íku i zateznu kamatu po svim du┼żni─Źko-povjerila─Źkim odnosima. Privredna dru┼ítva trebaju samostalno analiti─Źki razraditi ─Źetverocifreni konto po vrstama potra┼żivanja.

(4) Na kontu 232 - Potra┼żivanja od zaposlenih iskazuju se potra┼żivanja od zaposlenih po osnovu akontacija za slu┼żbena putovanja, manjkova koji se nakna─Ĺuju od zaposlenih, naknada na ime ┼ítete koje su zaposleni pri─Źinili privrednom dru┼ítvu i dr.

(5) Na kontu 233 - Potra┼żivanja od dr┼żavnih organa i institucija iskazuju se potra┼żivanja za regres, premije, stimulacije, dotacije, kompenzacije, refundacije i sl.

(6) Na kontu 234 - Akontacije poreza na dobit iskazuju se uplaćene akontacije poreza na dobit. Na kraju izvještajnog perioda, stanje na ovom kontu se umanjuje za iznos obaveze za tekući izvještajni period (konto 481), ukoliko je iznos obaveze manji od stanja akontacija na kraju izvještajnog perioda.

(7) Na kontu 235 - Potra┼żivanja za vi┼íe pla─çene ostale poreza i doprinose iskazuju se potra┼żivanja za prepla─çene ostale poreze, doprinose, naknade, takse i druge da┼żbine.

(8) Na kontu 237 - Potra┼żivanja po osnovu faktoring poslova iskazuju se potra┼żivanja po osnovu faktoring poslova, odnosno po osnovu kupljenih potra┼żivanja od tre─çih lica.

(9) Na kontu 238 - Ostala kratkoro─Źna potra┼żivanja iskazuju se ostala kratkoro─Źna potra┼żivanja koja nisu iskazana na drugim kontima grupe 23.

(10) Na kontu 239 - Ispravka vrijednosti ostalih kratkoro─Źnih potra┼żivanja iskazuju se kreditni gubici od finansijske imovine po amortizovanom tro┼íku, na teret konta 5861 - Kreditni gubici od ostale finansijske imovine po amortizovanom tro┼íku, te indirektni otpis nefinansijske imovine i potra┼żivanja iskazanih na kontima grupe 23, na teret konta 5781 - Ispravka vrijednosti i otpis ostale imovine i potra┼żivanja koji nisu finansijska imovina, u skladu sa MSFI 9 i drugim relevantnim MRS/MSFI.

─îlan 21.
(Grupa 24 - Kratkoro─Źni finansijski plasmani)

(1) Na kontima grupe 24 - Kratkoro─Źni finansijski plasmani iskazuju se ulaganja u finansijsku imovinu po amortizovanom tro┼íku, finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha i potra┼żivanja po finansijskim najmovima, a u skladu sa MSFI 9, MSFI 16 i drugim relevantnim MRS/MSFI.

(2) Na kontu 240 - Finansijska imovina po amortizovanom tro┼íku iskazuju se ulaganja u kratkoro─Źne finansijske instrumente (depoziti kod banaka, dati krediti, obveznice i sl.) koja se vrednuju po amortizovanom tro┼íku, klasifikovana u poslovni model privrednih dru┼ítava po kojem se ovi finansijski instrumenti dr┼że isklju─Źivo radi naplate glavnice i kamate, proisteklih iz tih instrumenata. Privredna dru┼ítva trebaju samostalno analiti─Źki razraditi ─Źetverocifrena konta po vrstama finansijskog instrumenta.

(3) Na kontu 2409 - Ispravka vrijednosti kratkoro─Źne finansijske imovine po amortizovanom tro┼íku iskazuje se ispravka vrijednosti po osnovu kreditnih gubitaka od kratkoro─Źne finansijske imovine po amortizovanom tro┼íku u skladu sa MSFI 9. Privredna dru┼ítva trebaju samostalno analiti─Źki razraditi ─Źetverocifreni konto po vrstama finansijskog instrumenta.

(4) Na kontu 245 - Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha iskazuju se ulaganja u instrumente kapitala koji su namijenjeni za trgovanje - dionice sa pravom glasa i udjele u kapitalu, koji se vrednuju po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, kao i instrumente kapitala za koje je izabrano da se ne mjere po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat. Privredna dru┼ítva mogu samostalno analiti─Źki razraditi trocifreni konto.

(5) Na kontu 247 - Potra┼żivanja po finansijskim najmovima iskazuju se kratkoro─Źna potra┼żivanja po osnovu ugovora o finansijskim najmovima, te ispravka vrijednosti kratkoro─Źnih potra┼żivanja po finansijskim najmovima.

─îlan 22.
(Grupa 27 - Potra┼żivanja za PDV - odbitni ulazni porez)

(1) Na kontima grupe 27 - Potra┼żivanja za PDV - odbitni ulazni porez iskazuje se porez na dodanu vrijednost koji se mo┼że odbiti, prema nazivima pojedinih konta iz ove grupe, kao i potra┼żivanja za pozitivnu razliku izme─Ĺu odbitnog ulaznog poreza i obaveza za PDV po poreznim periodima.

(2) Na kontu 270 - PDV u primljenim fakturama iskazuje se odbitni ulazni porez sadr┼żan u fakturama primljenim od drugih obveznika PDV-a, uz odobrenje odgovaraju─çeg konta obaveza prema isporu─Źiocu dobara i usluga.

(3) Na kontu 271 - PDV pla─çen pri uvozu dobara iskazuje se odbitni porez koji se pla─ça pri uvozu dobara, uz odobrenje konta 484 - Obaveze za PDV koji se pla─ça pri uvozu.

(4) Na kontu 272 - PDV sadr┼żan u datim avansima iskazuje se odbitni ulazni porez iskazan u avansnim fakturama primljenim od drugih obveznika PDV-a.

(5) Na kontu 273 - PDV obra─Źunat na usluge stranih lica iskazuje se odbitni porez koji je obra─Źunat na usluge primljene od stranih lica, koje se smatraju oporezivim u BiH.

(6) Na kontu 274 - Paušalni iznosi PDV-a isplaćeni poljoprivrednicima iskazuju se paušalne isplate poljoprivrednicima - registrovanim obveznicima PDV-a prilikom otkupa poljoprivrednih proizvoda.

(7) Na kontu 275 - Ulazni porez upla─çen po posebnoj ┼íemi iskazuje se odbitni porez po osnovu uplata PDV-a izvr┼íenih u ime isporu─Źioca dobara i usluga po posebnoj ┼íemi u gra─Ĺevinarstvu i posebnoj ┼íemi za porezne du┼żnike.

(8) Na kontu 276 - Ulazni porez na koji jo┼í nije ste─Źeno pravo odbitka iskazuje se ulazni PDV za koji jo┼í nije ispunjen neki od propisanih uslova za odbitak. Po ispunjenju svih propisanih uslova za odbitak, iznosi sa ovog konta se prenose na drugi odgovaraju─çi konto iz ove grupe.

(9) Na kontu 278 - Ostala potra┼żivanja po osnovu PDV-a iskazuju se ostali iznosi odbitnog ulaznog poreza za koje nije propisan poseban konto u okviru ove grupe.

(10) Na kontu 279 - Potra┼żivanja za razliku ulaznog poreza i obaveza za PDV iskazuje se pozitivna razlika izme─Ĺu dugovnog stanja konta grupe 27, osim konta 276 i 279 i potra┼żnog stanja konta grupe 47 - Obaveze za PDV, osim konta 479, za porezni period za koji se vr┼íi obra─Źun i prijavljivanje PDV-a u skladu sa propisima o PDV-u.

─îlan 23.
(Grupa 28 - Kratkoro─Źna razgrani─Źenja)

(1) Na kontima grupe 28 - Kratkoro─Źna razgrani─Źenja iskazuju se kratkoro─Źno razgrani─Źeni prihodi i tro┼íkovi.

(2) Na kontu 280 - Unaprijed plaćeni troškovi iskazuju se rashodi koji su plaćeni unaprijed za period do 12 mjeseci.

(3) Na kontu 281 - Obra─Źunati, nefakturirani prihodi iskazuju se prihodi teku─çeg perioda, obra─Źunati na kraju izvje┼ítajnog perioda (periodi─Źnog ili godi┼ínjeg), a koji nisu mogli biti fakturisani u momentu obra─Źuna.

(4) Na kontu 289 - Ostala kratkoro─Źna razgrani─Źenja iskazuju se ostala kratkoro─Źna vremenska razgrani─Źenja koja nisu iskazana na drugim kontima grupe 28.

Odjeljak D. Klasa 3 - Kapital

─îlan 24.
(Grupa 30 - Vlasni─Źki kapital)

(1) Na kontima grupe 30 - Vlasni─Źki kapital iskazuju se dioni─Źki kapital, udjeli ─Źlanova dru┼ítva sa ograni─Źenom odgovorno┼í─çu, ulozi, dr┼żavni kapital i ostali oblici vlasni─Źkog kapitala, prema nazivima konta ove grupe. Vlasni─Źki kapital na kontima ove grupe iskazuje se u nominalnoj vrijednosti.

(2) Na kontu 300 - Dioni─Źki kapital iskazuju se obi─Źne i prioritetne dionice s pravom u─Źe┼í─ça u upravljanju, pravom u─Źe┼í─ça u dobiti dioni─Źkog dru┼ítva i pravom na dio likvidacione mase, u skladu sa aktom o osnivanju i statutom, odnosno odlukom o emisiji dionica. Vrijednost dioni─Źkog kapitala predstavlja umno┼żak broja emitiranih dionica i nominalne vrijednosti dionica.

(3) Na kontu 302 - Udjeli ─Źlanova dru┼ítva sa ograni─Źenom odgovorno┼í─çu iskazuju se udjeli svakog ─Źlana dru┼ítva koji ─Źine vlasni─Źki kapital, u skladu sa aktom o osnivanju i statutom dru┼ítva, kao i sve naknadne promjene u osnovnom kapitalu.

(4) Na kontu 305 - Dr┼żavni kapital iskazuje se kapital privrednih dru┼ítava koji je u 100%-tnom javnom vlasni┼ítvu (BiH, FBiH, kantoni).

(5) Na kontu 309 - Ostali oblici vlasni─Źkog kapitala iskazuju se ostali oblici vlasni─Źkog kapitala (trajnih izvora) koji nisu iskazani na posebnim kontima u okviru ove grupe. Privredna dru┼ítva trebaju samostalno analiti─Źki razraditi trocifreni konto po oblicima vlasni─Źkog kapitala.

─îlan 25.
(Grupa 32 - Rezerve)

(1) Na kontima grupe 32 - Rezerve iskazuju se dioni─Źka premija, zakonske/statutarne rezerve i ostale rezerve.

(2) Na kontu 320 - Dioni─Źka premija iskazuje se pozitivna ili negativna razlika izme─Ĺu postignute prodajne vrijednosti dionica i njihove nominalne vrijednosti.

Na kontu 3200 - A┼żio iskazuje se pozitivna razlika izme─Ĺu nominalne vrijednosti dionice privrednog dru┼ítva, i ostvarene cijene dionice prilikom emisije.

Na kontu 3201 - Disa┼żio iskazuje se negativna razlika izme─Ĺu nominalne vrijednosti dionice privrednog dru┼ítva, i ostvarene cijene dionice prilikom emisije.

(3) Na kontu 321 - Statutarne rezerve iskazuju se rezerve formirane iz dobiti u skladu sa propisom o privrednim dru┼ítvima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Statutarne rezerve se mogu koristiti za pokri─çe gubitaka iz prethodnih perioda ako ti gubici nisu pokriveni iz dobiti za teku─çu godinu ili ukoliko nisu dostupne druge rezerve. Statutarne rezerve ne mogu se ispla─çivati dioni─Źarima.

(4) Na kontu 322 - Ostale rezerve iskazuju se sve ostale rezerve proistekle iz zahtjeva lokalnih propisa ili na osnovu odluka organa upravljanja. Privredna dru┼ítva trebaju samostalno analiti─Źki razraditi trocifreni konto po vrstama rezervi.

─îlan 26.
(Grupa 33 - Revalorizacijske rezerve)

(1) Na kontima grupe 33 - Revalorizacijske rezerve iskazuju se revalorizacijske rezerve po razli─Źitim osnovama.

(2) Na kontu 330 - Revalorizacijske rezerve za nekretnine, postrojenja i opremu, i nematerijalnu imovinu iskazuju se efekti promjene fer vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme, i nematerijalne imovine, vrednovanih po modelu revalorizacije. Privredna dru┼ítva trebaju samostalno analiti─Źki razraditi trocifreni konto po vrstama imovine.

(3) Na kontu 331 - Efekti revalorizacije proiza┼íli iz transakcija za┼ítite iskazuju se dobici i gubici po osnovu promjene fer vrijednosti instrumenata za┼ítite nov─Źanog toka.

Pove─çanje fer vrijednosti instrumenata za┼ítite nov─Źanog toka knji┼żi se na teret konta 220 ili na teret konta 440, te u korist konta 331. Knji┼żenje pove─çanja fer vrijednosti pojedinog derivatnog instrumenta zadu┼żenjem konta 220 provodi se pod uslovom da u prethodnom periodu po istom instrumentu nije nastala derivatna finansijska obaveza. U tome slu─Źaju utvr─Ĺeno pove─çanje fer vrijednosti na datum izvje┼ítavanja knji┼żit ─çe se na teret konta 440 kao smanjenje derivatne finansijske obaveze nastale u prethodnom periodu, a tek eventualna razlika na teret konta 220.

Smanjenje fer vrijednosti instrumenata za┼ítite knji┼żi se u korist konta 220 ili u korist konta 440, te na teret konta 331. Knji┼żenje smanjenja fer vrijednosti derivata u korist konta 220 mo┼że se provoditi pod uslovom da se tim knji┼żenjem (promatrano na nivou pojedina─Źnog ugovora) ovo konto ne dovede u potra┼żno stanje. Ukoliko je smanjenje fer vrijednosti derivata (promatrano na nivou pojedina─Źnog ugovora) ve─çe od prethodnog stanja na kontu 220, u korist ovog konta mo┼że se na ime smanjenja fer vrijednosti knji┼żiti iznos u visini stanja na kontu 220, a razlika iznad toga iznosa u korist konta 440.

Ukoliko postoji kumulativni gubitak na instrumentu za┼ítite nov─Źanog toka na kontu 331 za koji se ne o─Źekuje da ─çe biti nadokna─Ĺen, isti se mora odmah priznati u bilans uspjeha, na teret konta 577.

(4) Na kontu 332 - Revalorizacijske rezerve za finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat iskazuju se efekti vrijednosnog uskla─Ĺivanja finansijske imovine vrednovane po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat, odnosno dobici ili gubici koji proizlaze iz promjene fer vrijednosti ove imovine nakon inicijalnog priznavanja, priznati kroz ostali ukupni rezultat, u skladu sa MSFI 9 i ostalim relevantnim MRS/MSFI, a nakon umanjenja poreza na dobit (tako─Ĺer priznatog kroz ostali ukupni rezultat, a u korist konta 408 - Odgo─Ĺene porezne obveze). Privredna dru┼ítva trebaju samostalno analiti─Źki razraditi trocifreni konto po vrstama imovine.

Ukoliko se du┼żni─Źki instrument, klasifikovan kao finansijska imovina po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat, prestane priznavati (tj. ukoliko se proda), kumulativni pozitivni efekti njegovog vrednovanja prenose se na ra─Źun 689 - Dobici od uskla─Ĺivanja vrijednosti ostale finansijske i nefinansijske imovine, dok se kumulativni negativni efekti njegovog vrednovanja prenose na ra─Źun 589 - Gubici od uskla─Ĺivanja vrijednosti ostale finansijske i nefinansijske imovine.

Ukoliko se instrument kapitala, klasifikovan kao finansijska imovina po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat, prestane priznavati (tj. ukoliko se proda), kumulativni pozitivni ili negativni efekti njegovog vrednovanja prenose se na ra─Źun 340 - Neraspore─Ĺena dobit ranijih perioda ili na ra─Źun 350 - Gubitak ranijih perioda, zavisno od stanja na ovim kontima kod privrednog dru┼ítva.

Razlika izme─Ĺu fer vrijednosti prodate finansijske imovine i postignute prodajne cijene knji┼żi se u korist ra─Źuna 6741 - Dobici od otu─Ĺenja finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat ili na teret ra─Źuna 5741 - Gubici od otu─Ĺenja finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat.

(5) Na kontu 339 - Ostale revalorizacijske rezerve iskazuju se efekti promjene vrijednosti ostalih stavki finansijskih izvje┼ítaja ─Źiji se efekti u skladu sa MRS i MSFI iskazuju u korist ili na teret revalorizacijskih rezervi (aktuarski dobici ili gubici i sl.). Privredna dru┼ítva trebaju samostalno analiti─Źki razraditi trocifreni konto po vrstama rezervi.

─îlan 27.
(Grupa 34 - Dobit)

(1) Na kontima grupe 34 - Dobit iskazuje se neraspore─Ĺena dobit ranijih perioda i izvje┼ítajnog perioda.

(2) Na kontu 340 - Neraspore─Ĺena dobit ranijih perioda iskazuje se akumulirana (zadr┼żana) dobit ranijih perioda.

(3) Na kontu 341 - Neraspore─Ĺena dobit izvje┼ítajnog perioda iskazuje se neraspore─Ĺena dobit izvje┼ítajne godine, odobrenjem ovog konta, na teret konta 726 - Prijenos dobiti ili gubitka.

─îlan 28.
(Grupa 35 - Gubitak)

(1) Na kontima grupe 35 - Gubitak iskazuju se gubitak ranijih perioda i izvještajnog perioda.

(2) Na kontu 350 - Gubitak ranijih perioda iskazuje se akumulirani nepokriveni gubitak iz ranijih perioda.

(3) Na kontu 351 - Gubitak izvje┼ítajnog perioda iskazuje se gubitak utvr─Ĺen na kraju izvje┼ítajnog perioda, zadu┼żenjem ovog konta i odobrenjem konta 726 - Prijenos dobiti ili gubitka.

─îlan 29.
(Grupa 36 - Otkupljene vlastite dionice)

Na kontima grupe 36 - Otkupljene vlastite dionice iskazuju se vlastite dionice otkupljene od strane dioni─Źkih dru┼ítava.

Odjeljak E. Klasa 4 - Obaveze, rezervisanja i razgrani─Źenja

─îlan 30.
(Grupa 40 - Dugoro─Źna rezervisanja i razgrani─Źenja i odgo─Ĺene porezne obaveze)

(1) Na kontima grupe 40 - Dugoro─Źna rezervisanja i razgrani─Źenja i odgo─Ĺene porezne obaveze iskazuju se dugoro─Źna rezervisanja za tro┼íkove i rizike koji se priznaju i vrednuju u skladu sa MRS 37 i drugim relevantnim MRS/MSFI i usvojenom ra─Źunovodstvenom politikom, dugoro─Źna razgrani─Źenja i dugoro─Źno odgo─Ĺene porezne obaveze.

(2) Na kontu 400 - Rezervisanja za tro┼íkove u garantnom roku iskazuju se dugoro─Źna rezervisanja za obaveze po osnovu tro┼íkova garantnog roka, za prodate proizvode i/ili robu.

(3) Na kontu 401 - Rezervisanja za tro┼íkove obnavljanja prirodnih bogatstava iskazuju se dugoro─Źna rezervisanja za obnavljanje zemlji┼íta i za obnavljanje (reprodukciju) ┼íuma u skladu sa relevantnim MRS/MSFI i ra─Źunovodstvenom politikom.

(4) Na kontu 402 - Obaveze za zadr┼żane kaucije i depozite iskazuju se dugoro─Źne obaveze za koja se o─Źekuje da ─çe se javiti po osnovu kaucija i depozita zadr┼żanih kao garanciju za posao izvr┼íen kvalitetno i u roku i sl.

(5) Na kontu 403 - Rezervisanja za tro┼íkove restrukturiranja iskazuju se dugoro─Źna rezervisanja za tro┼íkove restrukturiranja, u skladu sa MRS 37 i ra─Źunovodstvenom politikom.

(6) Na kontu 404 - Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih iskazuju se dugoro─Źna rezervisanja po osnovu naknada i beneficija koje se ispla─çuju u skladu sa ste─Źenim pravima u toku trajanja i nakon prestanka zaposlenja, kao ┼íto su otpremnine prilikom odlaska u penziju, jubilarne nagrade i druge obaveze prema zaposlenima, u skladu sa MRS 19 i usvojenom ra─Źunovodstvenom politikom.

(7) Na kontu 405 - Rezervisanja po zapo─Źetim sudskim sporovima iskazuju se dugoro─Źna rezervisanja za obaveze za koja se o─Źekuje da ─çe se javiti po osnovu sporova koji su pokrenuti protiv privrednog dru┼ítva, arbitra┼ża i sl.

(8) Na kontu 406 - Rezervisanja po ┼ítetnim ugovorima iskazuju se dugoro─Źna rezervisanja po osnovu ┼ítetnih ugovora, u skladu sa relevantnim MRS/MSFI i usvojenom ra─Źunovodstvenom politikom.

(9) Na kontu 407 - Unaprijed napla─çeni, odgo─Ĺeni prihodi iskazuju se dugoro─Źno odgo─Ĺeni prihodi po osnovu primljenih donacija, poticaja i dr., kao i ostali dugoro─Źno odgo─Ĺeni prihodi koji pripadaju budu─çim obra─Źunskim periodima.

(10) Na kontu 408 - Odgo─Ĺene porezne obaveze iskazuju se iznosi poreza na dobit plativi u budu─çim periodima koji se odnose na oporezive privremene razlike, u skladu sa MRS 12 i lokalnom poreznom regulativom, uklju─Źuju─çi:

a) priznavanje ili pove─çavanje oporezivih privremenih razlika koje uti─Źu na teku─çi porez za dobit, a koje su knji┼żene zadu┼żenjem konta 724 - Efekat pove─çanja odgo─Ĺenih poreznih obaveza,

b) dospije─çe oporezivih privremenih razlika ili isknji┼żavanje odgo─Ĺenih poreznih obaveza uslijed isteka, odobrenjem konta 725 - Efekat smanjenja odgo─Ĺenih poreznih obaveza,

c) priznavanje, pove─çavanje ili smanjenje odgo─Ĺenih poreznih obaveza za stavke ostalih dobitaka ili gubitaka priznatih kroz ostali ukupni rezultat.

(11) Na kontu 409 - Ostala dugoro─Źna rezervisanja i razgrani─Źenja iskazuju se sva ostala rezervisanja i razgrani─Źenja koja nisu navedena na prethodnim kontima, obra─Źunata u skladu sa MRS 37 i drugim relevantnim MRS/MSFI i usvojenom ra─Źunovodstvenom politikom. Privredna dru┼ítva trebaju samostalno analiti─Źki razraditi trocifreni konto po vrstama rezervisanja i razgrani─Źenja.

(12) Kada do─Ĺe do odliva sredstava po osnovu izmirenja obaveze za koju je prethodno izvr┼íeno rezervisanje, stvarni tro┼íkovi se ne iskazuju ponovo kao rashodi, ve─ç se knji┼żenje provodi zadu┼żenjem konta relevantnog rezervisanja, a u korist odgovaraju─çeg konta obaveza (prema vrstama) ili odgovaraju─çeg konta sredstava (nov─Źana sredstva, zalihe ili dr.), u zavisnosti od karaktera rezervisanja, vrste nastale obaveze i na─Źina na koji je ona izmirena. Neiskori┼íteni iznos rezervisanja ukida se u korist konta 679 - Otpis obaveza, ukinuta rezervisanja i ostali prihodi.

─îlan 31.
(Grupa 41 - Dugoro─Źne obaveze)

(1) Na kontima grupe 41 - Dugoro─Źne obaveze iskazuju se obaveze koje dospijevaju u roku du┼żem od jedne godine od datuma izvje┼ítajnog perioda, prema nazivima konta iz ove grupe. Dugoro─Źne obaveze se priznaju i vrednuju u skladu sa MSFI 9, MSFI 16 i drugim relevantnim MRS/MSFI.

(2) Na kontu 410 - Obaveze koje se mogu konvertirati u kapital iskazuju se dugoro─Źne obaveze koje se prema ugovoru i u skladu sa zakonom mogu konvertirati u odgovaraju─çi oblik kapitala.

(3) Na kontu 412 - Obaveze po izdatim du┼żni─Źkim instrumentima iskazuju se obaveze po izdatim du┼żni─Źkim vrijednosnim papirima sa rokom dospije─ça preko jedne godine od datuma izvje┼ítajnog perioda.

(4) Na kontu 413 - Dugoro─Źni krediti uzeti u zemlji iskazuju se obaveze po osnovu dugoro─Źnih kredita i zajmova uzetih od pravnih i fizi─Źkih lica u zemlji, uklju─Źuju─çi i povezane strane. Privredna dru┼ítva trebaju samostalno analiti─Źki razraditi trocifreni konto po kreditorima.

(5) Na kontu 414 - Dugoro─Źni krediti uzeti u inostranstvu iskazuju se obaveze po osnovu dugoro─Źnih kredita i zajmova uzetih od stranih pravnih i fizi─Źkih lica, uklju─Źuju─çi i povezane strane. Privredna dru┼ítva trebaju samostalno analiti─Źki razraditi trocifreni konto po kreditorima.

(6) Na kontu 415 - Dugoro─Źne obaveze po najmovima (finansijski najam) iskazuju se dugoro─Źne obaveze isklju─Źivo po osnovu izri─Źitih ugovora u finansijskom najmu sa doma─çim i stranim pravnim licima, uklju─Źuju─çi i povezane strane. Privredna dru┼ítva trebaju samostalno analiti─Źki razraditi trocifreni konto po najmodavcima.

(7) Na kontu 416 - Dugoro─Źne obaveze po najmovima (operativni najam) iskazuju se dugoro─Źne obaveze po osnovu ugovora o operativnom najmu koji su u djelokrugu MSFI 16, tj. ugovora koji iz perspektive najmodavca predstavljaju ugovore o operativnom najmu. Privredna dru┼ítva trebaju samostalno analiti─Źki razraditi trocifreni konto po najmodavcima.

(8) Na kontu 418 - Ostale dugoro─Źne finansijske obaveze po amortizovanom tro┼íku iskazuju se sve ostale dugoro─Źne finansijske obaveze koje se mjere po amortizovanom tro┼íku, u skladu sa MSFI 9 i drugim relevantnim MRS/MSFI, a koje nisu obuhva─çene prethodnim kontima. Privredna dru┼ítva trebaju samostalno analiti─Źki razraditi trocifreni konto po vrstama obaveza.

(9) Na kontu 419 - Ostale dugoro─Źne obaveze iskazuju se ostale dugoro─Źne obaveze koje nisu iskazane na ostalim kontima u okviru grupe 41. Privredna dru┼ítva trebaju samostalno analiti─Źki razraditi trocifreni konto po vrstama obaveza.

(10) Dio dugoro─Źnih obaveza koji, na datum izvje┼ítajnog perioda, za pla─çanje dospijeva u narednoj godini, prenosi se na kratkoro─Źne obaveze.

─îlan 32.
(Grupa 42 - Kratkoro─Źne finansijske obaveze)

(1) Na kontima grupe 42 - Kratkoro─Źne finansijske obaveze iskazuju se finansijske obaveze koje dospijevaju u roku do jedne godine od datuma izvje┼ítajnog perioda, prema nazivima konta iz ove grupe. Kratkoro─Źne finansijske obaveze se priznaju i vrednuju u skladu sa MSFI 9, MSFI 16 i drugim relevantnim MRS/MSFI.

(2) Na kontu 421 - Obaveze po izdatim du┼żni─Źkim instrumentima iskazuju se obaveze po izdatim du┼żni─Źkim vrijednosnim papirima sa rokom dospije─ça do jedne godine od datuma izvje┼ítajnog perioda.

(3) Na kontu 422 - Kratkoro─Źni krediti uzeti u zemlji iskazuju se obaveze po osnovu kratkoro─Źnih kredita i zajmova uzetih od pravnih i fizi─Źkih lica u zemlji, uklju─Źuju─çi i povezane strane, te kratkoro─Źni dio dugoro─Źnih kredita od ovih kreditora. Privredna dru┼ítva trebaju samostalno analiti─Źki razraditi trocifreni konto po kreditorima.

(4) Na kontu 423 - Kratkoro─Źni krediti uzeti u inostranstvu iskazuju se obaveze po osnovu dugoro─Źnih kredita i zajmova uzetih od stranih pravnih i fizi─Źkih lica, uklju─Źuju─çi i povezane strane, te kratkoro─Źni dio dugoro─Źnih kredita od ovih kreditora. Privredna dru┼ítva trebaju samostalno analiti─Źki razraditi trocifreni konto po kreditorima.

(5) Na kontu 424 - Prekora─Źenja po bankovnim ra─Źunima iskazuju se nastala prekora─Źenja po teku─çim bankovnim ra─Źunima, dozvoljena od strane banaka.

(6) Na kontu 425 - Kratkoro─Źne obaveze po najmovima (finansijski najam) iskazuju se kratkoro─Źne obaveze isklju─Źivo po osnovu izri─Źitih ugovora u finansijskom najmu sa doma─çim i stranim pravnim licima, uklju─Źuju─çi i povezane strane. Privredna dru┼ítva trebaju samostalno analiti─Źki razraditi trocifreni konto po najmodavcima.

(7) Na kontu 426 - Kratkoro─Źne obaveze po najmovima (operativni najam) iskazuju se kratkoro─Źne obaveze po osnovu ugovora o operativnom najmu koji su u djelokrugu MSFI 16, tj. ugovora koji iz perspektive najmodavca predstavljaju ugovore o operativnom najmu. Privredna dru┼ítva trebaju samostalno analiti─Źki razraditi trocifreni konto po najmodavcima.

(8) Na kontu 427 - Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha iskazuju se finansijske obaveze privrednih dru┼ítava koje se mjere po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, u skladu sa MSFI 9. Privredna dru┼ítva trebaju samostalno analiti─Źki razraditi trocifreni konto po vrstama obaveza po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha.

(9) Na kontu 428 - Ostale kratkoro─Źne finansijske obaveze po amortizovanom tro┼íku iskazuju se sve ostale kratkoro─Źne finansijske obaveze koje se mjere po amortizovanom tro┼íku, u skladu sa MSFI 9 i drugim relevantnim MRS/MSFI, isklju─Źuju─çi obaveze prema dobavlja─Źima i ugovorne obaveze, a koje nisu obuhva─çene prethodnim kontima. Privredna dru┼ítva trebaju samostalno analiti─Źki razraditi trocifreni konto po vrstama ostalih obaveza.

─îlan 33.
(Grupa 43 - Obaveze iz poslovanja)

(1) Na kontima grupe 43 - Obaveze iz poslovanja iskazuju se obaveze prema dobavlja─Źima, za primljene avanse, depozite i kaucije, zadr┼żana pla─çanja i ostale obaveze iz poslovanja. Obaveze iz poslovanja priznaju se i vrednuju u skladu sa MSFI 9 i drugim relevantnim MRS/MSFI.

(2) Na kontu 430 - Primljeni depoziti i kaucije iskazuju se unaprijed napla─çeni nov─Źani iznosi kao instrument osiguranja za naplatu potra┼żivanja od kupaca.

(3) Na kontu 431 - Dobavlja─Źi - povezane strane iskazuju se obaveze prema dobavlja─Źima koji pripadaju grupi kojoj i samo privredno dru┼ítvo pripada, bilo kao mati─Źno dru┼ítvo ili kao ─Źlan grupe.

(4) Na kontu 432 - Dobavlja─Źi u zemlji iskazuju se obaveze prema dobavlja─Źima u zemlji, osim prema povezanim pravnim licima.

(5) Na kontu 433 - Dobavlja─Źi u inostranstvu iskazuju se obaveze prema dobavlja─Źima u inostranstvu, osim prema povezanim pravnim licima.

(6) Na kontu 434 - Primljeni avansi iskazuju se obaveze po primljenim avansima.

(7) Na kontu 435 - Obaveze po programu lojalnosti kupaca iskazuju se obaveze po programu lojalnosti putem kojeg kupci sakupljaju poene za obavljene kupovine što im omogućava ostvarivanje popusta (njihovo iskorištavanje) pri narednim kupovinama.

(8) Na kontu 437 - Obaveze po osnovu faktoring poslova iskazuju se obaveze po osnovu faktoring poslova, odnosno po osnovu prodatih potra┼żivanja tre─çim licima.

(9) Na kontu 439 - Ostale obaveze iz poslovanja iskazuju se ostale kratkoro─Źne obaveze iz poslovanja koje nisu iskazane na drugim kontima grupe 43. Privredna dru┼ítva trebaju samostalno analiti─Źki razraditi trocifreni konto po vrstama obaveza.

─îlan 34.
(Grupa 44 - Derivatne finansijske obaveze)

(1) Na kontima grupe 44 - Derivatne finansijske obaveze iskazuje se promjena fer vrijednosti derivatnih finansijskih obaveza prosteklih iz instrumenata za┼ítite (i za┼ítite nov─Źanog toka i za┼ítite fer vrijednosti) i ostalih derivatnih finansijskih obaveza (ugovori u razmjeni valuta, ugovori o budu─çim valutnim kursevima, kamatni "fju─Źersi", zamjena ("swap") kamatnih stopa, zamjena valuta, kamatne opcije, valutne opcije), iskazanih na kontima vanbilansne evidencije. Privredna dru┼ítva trebaju samostalno analiti─Źki razraditi trocifrena konta.

(2) Knji┼żenje promjena fer vrijednosti propisano je kod konta: 331 - Efekti revalorizacije proiza┼íli iz transakcija za┼ítite, 577 - Gubici od derivatnih finansijskih instrumenata i 678 - Dobici od derivatnih finansijskih instrumenata

─îlan 35.
(Grupa 45 - Obaveze po osnovu pla─ça, naknada i ostalih primanja zaposlenih)

(1) Na kontima grupe 45 - Obaveze po osnovu pla─ça, naknada i ostalih primanja zaposlenih iskazuju se obaveze za neto pla─çe i neto naknade pla─ça na teret privrednog dru┼ítva, obaveze za neto naknade pla─ça koje se refundiraju, obaveze za ostala primanja, naknade tro┼íkova i materijalnih prava zaposlenih, kao i obaveze za porez, doprinose i ostale propisane da┼żbine po navedenim osnovama. U okviru konta ove grupe, privredna dru┼ítva trebaju samostalno analiti─Źki razraditi trocifreni konto po vrstama obaveza, poreza, doprinosa i drugih propisanih da┼żbina.

(2) Na kontu 450 - Obaveze za neto plaće i naknade plaća iskazuju se obaveze prema zaposlenima za neto plaće i naknade plaća, osim naknada plaća koje se refundiraju, na teret konta 520 - Troškovi plaća i konta 521 - Troškovi naknada plaća.

(3) Na kontu 451 - Obaveze za porez i posebne da┼żbine na pla─çe i naknade pla─ça iskazuju se obaveze za porez na dohodak i druge propisane da┼żbine na pla─çe i naknade pla─ça zaposlenih, osim na naknade pla─ça koje se refundiraju, na teret konta 520 - Tro┼íkovi pla─ça i konta 521 - Tro┼íkovi naknada pla─ça.

(4) Na kontu 452 - Obaveze za doprinose u vezi plaća i naknada plaća iskazuju se obaveze za doprinose (iz osnovice i na osnovicu) u vezi plaća i naknada plaća zaposlenih, osim naknada plaća koje se refundiraju, na teret konta 520 - Troškovi plaća i konta 521 - Troškovi naknada plaća.

(5) Na kontu 453 - Obaveze za neto naknade pla─ça koje se refundiraju iskazuju se obaveze prema zaposlenima za neto naknade pla─ça za koje postoji pravo na refundaciju, na teret konta 233 - Potra┼żivanja od dr┼żavnih organa i institucija.

(6) Na kontu 454 - Obaveze za porez i posebne da┼żbine na naknade pla─ça koje se refundiraju iskazuju se, ukoliko postoje, obaveze za porez na dohodak i druge propisane da┼żbine na naknade pla─ça zaposlenima za koje postoji pravo na refundaciju, na teret konta 233 - Potra┼żivanja od dr┼żavnih organa i institucija, odnosno, ukoliko se te da┼żbine ne refundiraju, na teret konta 521 - Tro┼íkovi naknada pla─ça.

(7) Na kontu 455 - Obaveze za doprinose u vezi naknada pla─ça koje se refundiraju iskazuju se obaveze za doprinose (iz osnovice i na osnovicu) u vezi naknada pla─ça za koje postoji pravo na refundaciju, na teret konta 233 - Potra┼żivanja od dr┼żavnih organa i institucija, odnosno, ukoliko se ti doprinosi ne refundiraju, na teret konta 521 - Tro┼íkovi naknada pla─ça.

(8) Na kontu 456 - Obaveze za ostala neto primanja, naknade tro┼íkova i materijalna prava zaposlenih iskazuju se obaveze za sva ostala neto primanja, naknade tro┼íkova, beneficije i materijalna prava zaposlenih, u skladu sa propisima, kolektivnim ugovorima, op─çim i pojedina─Źnim aktima poslodavca i ugovorima o radu, na teret konta 523 - Tro┼íkovi slu┼żbenih putovanja ili konta 524 - Tro┼íkovi ostalih primanja, naknada i materijalnih prava zaposlenih. Na kontu 456 se iskazuju obaveze za dnevnice i naknade tro┼íkova na slu┼żbenom putu, naknade tro┼íkova prijevoza na posao i sa posla, regres za godi┼ínji odmor, naknade za smje┼ítaj i ishranu na terenu, otpremnina prilikom odlaska u penziju, jubilarne nagrade i druge sli─Źne isplate, naknade tro┼íkova i materijalna prava zaposlenih. Privredna dru┼ítva trebaju samostalno analiti─Źki razraditi trocifreni konto po vrstama obaveza.

(9) Na kontu 457 - Obaveze za porez i posebne da┼żbine na ostala primanja zaposlenih iskazuju se, ukoliko postoje, obaveze za porez na dohodak i druge propisane da┼żbine na ostala neto primanja, naknade tro┼íkova, beneficije i materijalna prava zaposlenih, na teret konta 523 - Tro┼íkovi slu┼żbenih putovanja ili konta 524 - Tro┼íkovi ostalih primanja, naknada i materijalnih prava zaposlenih.

(10) Na kontu 458 - Obaveze za doprinose u vezi ostalih primanja zaposlenih iskazuju se, ukoliko postoje, obaveze za doprinose (iz osnovice i na osnovicu) u vezi ostalih primanja, naknada tro┼íkova, beneficija i materijalnih prava zaposlenih, na teret konta 523 - Tro┼íkovi slu┼żbenih putovanja ili konta 524 - Tro┼íkovi ostalih primanja, naknada i materijalnih prava zaposlenih.

─îlan 36.
(Grupa 46 - Ostale obaveze)

(1) Na kontima grupe 46 - Ostale obaveze iskazuju se obaveze za kamate, tro┼íkove finansiranja, dividende, u─Źe┼í─ça u dobiti, obaveze prema ─Źlanovima raznih odbora, komisija i sl. i prate─çe propisane obaveze, obaveze prema fizi─Źkim licima za naknade prema ugovorima i prate─çe propisane obaveze, kao i ostale obaveze.

(2) Na kontu 460 - Obaveze po osnovu kamata i tro┼íkova finansiranja iskazuju se obaveze po osnovu rashoda kamata i ostalih finansijskih rashoda, prema propisanim ─Źetverocifrenim kontima koja se mogu dalje analiti─Źki razraditi.

(3) Na kontu 461 - Obaveze za dividende iskazuju se obaveze za dividende po osnovu raspodjele dobiti dioni─Źkog dru┼ítva, zadu┼żenjem konta 340 - Neraspore─Ĺena dobit ranijih perioda.

(4) Na kontu 462 - Obaveze za raspodjelu dobiti iskazuju se obaveze po osnovu raspodjele dobiti dru┼ítva sa ograni─Źenom odgovorno┼í─çu i ostalih pravnih lica s drugim oblikom pravnog organizovanja (izuzev dioni─Źkih dru┼ítava), zadu┼żenjem konta 340 - Neraspore─Ĺena dobit ranijih perioda, te drugi vidovi raspodjele dobiti u toku perioda.

(5) Na kontu 463 - Obaveze za naknade ─Źlanovima odbora, komisija i sl. iskazuju se neto obaveze po osnovu primanja ─Źlanova upravnog, nadzornog i drugih odbora, komisija i sl., u skladu sa aktima privrednog dru┼ítva, na teret konta 527 - Tro┼íkovi naknada ─Źlanovima odbora, komisija i sl.

(6) Na kontu 464 - Obaveze za porez i posebne da┼żbine na naknade ─Źlanovima odbora, komisija i sl. iskazuju se obaveze za porez na dohodak i druge propisane da┼żbine na primanja ─Źlanova upravnog, nadzornog i drugih odbora, komisija i sl., na teret konta 527 - Tro┼íkovi naknada ─Źlanovima odbora, komisija i sl.

(7) Na kontu 465 - Obaveze za doprinose u vezi naknada ─Źlanovima odbora, komisija i sl. iskazuju se obaveze za doprinose (iz osnovice i na osnovicu) na primanja ─Źlanova upravnog, nadzornog i drugih odbora, komisija i sl., na teret konta 527 - Tro┼íkovi naknada ─Źlanovima odbora, komisija i sl.

(8) Na kontu 466 - Obaveze prema fizi─Źkim licima za naknade po ugovorima iskazuju se neto obaveze prema fizi─Źkim licima po osnovu ugovora ili fakti─Źkog odnosa sa obilje┼żjima ugovora o djelu, autorskog ugovora i sl., na teret konta 529 - Tro┼íkovi naknada ostalim fizi─Źkim licima.

(9) Na kontu 467 - Obaveze za porez i posebne da┼żbine na naknade fizi─Źkim licima iskazuju se obaveze za porez na dohodak i druge propisane da┼żbine na primanja fizi─Źkih lica po osnovu ugovora ili odnosa sa obilje┼żjima ugovora o djelu, autorskog ugovora i sl., na teret konta 529 - Tro┼íkovi naknada ostalim fizi─Źkim licima.

(10) Na kontu 468 - Obaveze za doprinose u vezi naknada fizi─Źkim licima iskazuju se obaveze za doprinose (iz osnovice i na osnovicu) na primanja fizi─Źkih lica po osnovu ugovora ili odnosa sa obilje┼żjima ugovora o djelu, autorskog ugovora i sl., na teret konta 529 - Tro┼íkovi naknada ostalim fizi─Źkim licima.

(11) Na kontu 469 - Ostale obaveze iskazuju se ostale kratkoro─Źne obaveze koje nisu iskazane na posebnim ra─Źunima u okviru konta grupe 46, kao i grupa 42, 43, 45 i 48. Privredna dru┼ítva trebaju samostalno analiti─Źki razraditi trocifreni konto po vrstama obaveza.

─îlan 37.
(Grupa 47 - Obaveze za PDV)

(1) Na kontima grupe 47 - Obaveze za PDV iskazuju se obaveze za obra─Źunati (izlazni) porez na dodanu vrijednost i po drugim osnovama, prema nazivima pojedinih konta iz ove grupe, kao i obaveze za uplatu PDV-a po poreznim prijavama za porezne periode.

(2) Na kontu 470 - PDV po osnovu isporuka drugim obveznicima PDV-a iskazuje se PDV sadr┼żan u fakturama izdatim drugim registrovanim PDV obveznicima.

(3) Na kontu 471 - PDV po primljenim avansima iskazuje se PDV na avanse primljene za predstoje─çe isporuke dobara i usluga, koji se obra─Źunava na avansnim fakturama izdatim uplatiocu avansa.

(4) Na kontu 472 - PDV po osnovu vlastite potro┼ínje u neposlovne svrhe iskazuju se obaveze za PDV sadr┼żan u internim poreznim fakturama ispostavljenim po osnovu dijela vlastite potro┼ínje koja se smatra oporezivom PDV-om.

(5) Na kontu 473 - PDV po osnovu isporuka neobveznicima PDV-a (krajnja potro┼ínja) iskazuje se PDV sadr┼żan u iznosima koji su napla─çeni u gotovini, odnosno ispostavljenim blagajni─Źkim ra─Źunima, PDV po osnovu isporuka licima koja nisu registrovani obveznici PDV-a u BiH, kao i drugi iznosi PDV-a (osim iznosa koji se iskazuju na kontu 472) koji se, u skladu sa propisima o PDV-u, smatraju krajnjom potro┼ínjom.

(6) Na kontu 474 - PDV obra─Źunat na usluge stranih lica iskazuje se PDV obra─Źunat na usluge primljene od stranih lica, koje se smatraju oporezivim u BiH.

(7) Na kontu 475 - Obaveze za uplatu PDV-a po posebnoj ┼íemi iskazuje se PDV koji je iskazan na fakturama primljenim od isporu─Źioca dobara i/ili usluga, a koji se, prema posebnoj ┼íemi u gra─Ĺevinarstvu i posebnoj ┼íemi za porezne du┼żnike, upla─çuje u ime i s pozivom na PDV broj isporu─Źioca.

(8) Na kontu 478 - Druge obaveze po osnovu PDV-a iskazuju se ostale obaveze za PDV za koje nije propisan poseban konto u okviru ove grupe.

(9) Na kontu 479 - Obaveze za razliku izme─Ĺu obaveza za PDV i ulaznog poreza iskazuje se pozitivna razlika izme─Ĺu potra┼żnog stanja konta grupe 47 - Obaveze za PDV, osim konta 479 i dugovnog stanja konta grupe 27, osim konta 276 i 279 za porezni period za koji se vr┼íi obra─Źun i prijavljivanje PDV-a u skladu sa propisima o PDV-u.

─îlan 38.
(Grupa 48 - Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge da┼żbine)

(1) Na kontima grupe 48 - Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge da┼żbine iskazuju se obaveze za akcize, obaveze za porez na dobit, obaveze za poreze i doprinose koji terete tro┼íkove i ostale obaveze za poreze, doprinose i druge propisane da┼żbine. Na kontima ove grupe, privredna dru┼ítva trebaju samostalno analiti─Źki razraditi trocifreni konto po vrstama poreza, doprinosa i drugih propisanih da┼żbina vrstama poreza, doprinosa i drugih propisanih da┼żbina.

(2) Dugovna salda na kontima ove grupe, utvr─Ĺena na datum izvje┼ítajnog perioda, iskazuju se na kontima 234 - Potra┼żivanja za vi┼íe pla─çeni porez na dobit i 235 - Potra┼żivanja za vi┼íe pla─çene ostale poreze i doprinose.

(3) Na kontu 480 - Obaveze za akcize iskazuju se iznosi akciza koje se napla─çuju uz prodajnu cijenu doma─çih akciznih proizvoda, zadu┼żenjem odgovaraju─çeg konta potra┼żivanja, zaliha i sl., kao i iznosi akciza koji se pla─çaju prilikom uvoza akciznih proizvoda.

(4) Na kontu 481 - Obaveze za porez na dobit iskazuju se obaveze za porez na dobit za teku─çi izvje┼ítajni period, zadu┼żenjem konta 721 - Porez na dobit. Na kraju izvje┼ítajnog perioda, stanje na ovom kontu se umanjuje za stanja akontacija za porez na dobit na kraju izvje┼ítajnog perioda (konto 234), ukoliko je iznos stanja akontacija manji od iznosa utvr─Ĺene teku─çe porezne obaveze.

(5) Na kontu 482 - Obaveze za poreze, carine i druge da┼żbine iz nabavke ili na teret tro┼íkova iskazuju se porezi, carine i druge da┼żbine, osim akcize, koji ─Źine zavisne tro┼íkove nabavke zaliha i stalnih sredstava, odnosno koji se nadokna─Ĺuju neposredno na teret tro┼íkova.

(6) Na kontu 483 - Obaveze za ostale doprinose, ─Źlanarine i sl. koji terete tro┼íkove iskazuju se obaveze za razne doprinose, ─Źlanarine i sl., zadu┼żenjem konta 556 - Tro┼íkovi ─Źlanskih doprinosa i sl. obaveza na teret privrednog dru┼ítva.

(7) Na kontu 484 - Obaveze za PDV koji se pla─ça pri uvozu iskazuju se obaveze za porez na dodanu vrijednost koji se pla─ça pri uvozu dobara.

(8) Na kontu 489 - Ostale obaveze za poreze, doprinose i druge da┼żbine iskazuju se obaveze za ostale poreze, doprinose i da┼żbine koji nisu obuhva─çeni posebnim kontima grupe 48. Privredna dru┼ítva trebaju samostalno analiti─Źki razraditi trocifreni konto po vrstama obaveza.

─îlan 39.
(Grupa 49 - Kratkoro─Źna rezervisanja i razgrani─Źenja i odgo─Ĺeni prihodi)

(1) Na kontima grupe 49 - Kratkoro─Źna rezervisanja i razgrani─Źenja, i odgo─Ĺeni prihodi iskazuju se kratkoro─Źna rezervisanja, obra─Źunati tro┼íkovi teku─çeg perioda za koje nije primljena odgovaraju─ça knjigovodstvena isprava, unaprijed napla─çeni prihodi narednog perioda, odgo─Ĺeni prihodi za primljene donacije i druga kratkoro─Źna razgrani─Źenja.

(2) Na kontu 490 - Unaprijed obra─Źunati tro┼íkovi perioda iskazuju se obra─Źunati tro┼íkovi koji terete teku─çi obra─Źunski period, a nisu fakturisani, kao ┼íto su obra─Źunati tro┼íkovi zakupnine, grijanja i ostali tro┼íkovi koji nisu fakturisani u periodu na koji se odnose.

(3) Na kontu 491 - Unaprijed napla─çeni prihodi narednog perioda iskazuju se prihodi napla─çeni u teku─çem periodu koji se odnose na naredni obra─Źunski period.

(4) Na kontu 492 - Kratkoro─Źna rezervisanja iskazuju se sva kratkoro─Źna rezervisanja obra─Źunata u skladu sa MRS 19, MRS 37 i drugim relevantnim MRS/MSFI i usvojenom ra─Źunovodstvenom politikom. Privredna dru┼ítva trebaju samostalno analiti─Źki razraditi trocifreni konto po vrstama rezervisanja.

(5) Na kontu 493 - Odgo─Ĺeni prihodi za primljene donacije i sl. iskazuju se kratkoro─Źno odgo─Ĺeni prihodi po osnovu primljenih donacija, dr┼żavnih davanja i dr. koji ─çe predstavljati prihod narednog obra─Źunskog perioda u skladu sa MRS 20 i ostalim relevantnim MRS/MSFI.

(6) Na kontu 499 - Ostala kratkoro─Źna razgrani─Źenja iskazuju se ostala kratkoro─Źna razgrani─Źenja za koja nisu predvi─Ĺena posebna konta u okviru grupe 49. Privredna dru┼ítva trebaju samostalno analiti─Źki razraditi trocifreni konto po vrstama razgrani─Źenja.

Odjeljak F. Klasa 5 - Rashodi

─îlan 40.
(Grupa 50 - Nabavna vrijednost prodate robe)

(1) Na kontima grupe 50 - Nabavna vrijednost prodate robe iskazuje se nabavna vrijednost prodate robe i nabavna vrijednost prodatih nekretnina pribavljenih radi dalje prodaje (kao roba).

(2) Na─Źin knji┼żenja na kontima ove grupe ovisi o tome da li se evidencija o po─Źetnom stanju, nabavci i prodaji robe vodi na kontima grupe 13 - Roba, u okviru finansijskog knjigovodstva ili na kontu 911 - Roba, u okviru obra─Źuna tro┼íkova i u─Źinaka.

(3) Kada se evidencija o po─Źetnom stanju, nabavci i prodaji robe vodi na kontima grupe 13 - Roba, u finansijskom knjigovodstvu, nabavna vrijednost prodate robe i nabavna vrijednost prodatih nekretnina pribavljenih radi dalje prodaje knji┼żi se zadu┼żenjem konta 501 - Nabavna vrijednost prodate robe, odnosno konta 502 - Nabavna vrijednost prodatih nekretnina pribavljenih radi dalje prodaje, u korist konta grupe 13 - Roba, bez upotrebe konta 500 - Nabavka robe.

(4) Ako se evidencija o po─Źetnom stanju, nabavci i prodaji robe vodi na kontu 911 - Roba, u knjigovodstvu za obra─Źun tro┼íkova i u─Źinaka, nabavna vrijednost prodate robe knji┼żi se zadu┼żenjem konta 501 - Nabavna vrijednost prodate robe i odobrenjem konta 500 - Nabavka robe.

(5) Ako se podaci o stanju, nabavci i prodaji robe vode u okviru obra─Źuna tro┼íkova i u─Źinaka na kontu 911 - Roba, na kontu 500 iskazuje se nabavka robe u korist konta grupe 43 - Obaveze iz poslovanja. U tom slu─Źaju, po izvje┼ítaju knjigovodstva za obra─Źun tro┼íkova i u─Źinaka, vi┼íkovi robe se knji┼że na teret konta 500 - Nabavka robe, u korist konta 676 - Vi┼íkovi, a otpisi i manjkovi robe knji┼że se na teret konta 576 - Manjkovi i 579 - Rashodovanja na zalihama materijala i robe, i ostali rashodi, u korist konta 500 - Nabavka robe. Na kraju obra─Źunskog perioda odobrava se konto 500 - Nabavka robe, uz zadu┼żenje konta 501 - Nabavna vrijednost prodate robe, za iznos nabavne vrijednosti prodate robe, te uz zadu┼żenje ili odobrenje konta grupe 13 - Roba, za promjenu vrijednosti stanja zaliha robe na kraju obra─Źunskog perioda.

─îlan 41.
(Grupa 51 - Materijalni troškovi)

(1) Na kontima grupe 51 - Materijalni troškovi iskazuju se nabavka i troškovi sirovina, materijala, goriva i energije, rezervnih dijelova i sitnog inventara.

(2) Tro┼íkovi sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara knji┼że se zadu┼żenjem konta 511 - Utro┼íene sirovine i materijal, 512 - Utro┼íena energija i gorivo, 513 - Utro┼íeni rezervni dijelovi, 514 - Otpis sitnog inventara, ambala┼że i auto guma, 575 - Gubici od prodaje materijala, 576 - Manjkovi, 579 - Rashodovanja i gubici na zalihama materijala i robe, rashodi iz zajedni─Źkog poduhvata, i ostali rashodi, 585 - Gubici od uskla─Ĺivanja vrijednosti zaliha i dr., u korist konta grupe 10 - Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar.

(3) Tro┼íkovi goriva i energije koji se ne skladi┼íte, knji┼że se zadu┼żenjem konta 512 - Utro┼íena energija i gorivo u korist konta grupe 43 - Obaveze iz poslovanja.

(4) Na kontu 513 - Utro┼íeni rezervni dijelovi iskazuje se vrijednost utro┼íenih rezervnih dijelova koji predstavljaju rashod perioda, zadu┼żenjem ovog konta u korist konta 102 - Rezervni dijelovi. https://advokat-prnjavorac.com

(5) Na kontu 514 - Otpis sitnog inventara, ambala┼że i auto guma iskazuje se iznos otpisa sitnog inventara, ambala┼że i auto guma koji predstavljaju rashod perioda, u skladu sa ra─Źunovodstvenom politikom otpisa ovih zaliha, zadu┼żenjem ovog konta u korist konta 103 - Auto gume i ambala┼ża i 104 - Alat i sitan inventar.

(6) Na kontu 519 - Odstupanje od cijena iskazuje se odstupanje planskih od stvarnih cijena utrošenih sirovina i materijala, ako se ti utrošci evidentiraju po planskim cijenama, prijenosom adekvatnog dijela odstupanja sa konta 108, 118 i 128.

─îlan 42.
(Grupa 52 - Tro┼íkovi pla─ça i ostalih primanja zaposlenih i drugih fizi─Źkih lica)

(1) Na kontima grupe 52 - Tro┼íkovi pla─ça i ostalih primanja zaposlenih i drugih fizi─Źkih lica iskazuju se tro┼íkovi po osnovu obra─Źunatih pla─ça, naknada pla─ça i drugih primanja zaposlenih, kao i tro┼íkovi po osnovu obra─Źunatih naknada drugim fizi─Źkim licima po raznim osnovama.

(2) Na kontu 520 - Tro┼íkovi pla─ça iskazuju se ukupni obra─Źunati tro┼íkovi pla─ça zaposlenih, u korist odgovaraju─çih konta grupe 45 - Obaveze po osnovu pla─ça, naknada pla─ça i ostalih primanja zaposlenih.

(3) Na kontu 521 - Tro┼íkovi naknada pla─ça iskazuju se ukupno obra─Źunati tro┼íkovi naknada pla─ça zaposlenih (za vrijeme godi┼ínjeg odmora, pla─çenog odsustva, naknade za vrijeme bolovanja koje terete poslodavca i dr.), osim naknada pla─ça i prate─çih obaveza za poreze i doprinose i druge da┼żbine za koje postoji pravo refundacije, u korist odgovaraju─çih konta grupe 45 - Obaveze po osnovu pla─ça, naknada pla─ça i ostalih primanja zaposlenih. Privredna dru┼ítva trebaju samostalno analiti─Źki razraditi trocifreni konto po vrstama naknada.

(4) Na kontu 523 - Tro┼íkovi slu┼żbenih putovanja zaposlenih iskazuju se dnevnice za slu┼żbena putovanja, naknade tro┼íkova prijevoza, smje┼ítaja i drugih tro┼íkova u─Źinjenih za potrebe slu┼żbenih putovanja, u korist odgovaraju─çih konta grupe 45 - Obaveze po osnovu pla─ça, naknada pla─ça i ostalih primanja zaposlenih.

(5) Na kontu 524 - Tro┼íkovi ostalih primanja, naknada i materijalnih prava zaposlenih iskazuju se ukupni tro┼íkovi po osnovu svih ostalih neto primanja, naknada tro┼íkova, beneficija i materijalnih prava zaposlenih, u skladu sa propisima, kolektivnim ugovorima, op─çim i pojedina─Źnim aktima poslodavca i ugovorima o radu, u korist odgovaraju─çih konta grupe 45 - Obaveze po osnovu pla─ça, naknada pla─ça i ostalih primanja zaposlenih. Privredna dru┼ítva trebaju samostalno analiti─Źki razraditi trocifreni konto po vrstama primanja i naknada.

(6) Na kontu 527 - Tro┼íkovi naknada ─Źlanovima odbora, komisija i sl. iskazuju se ukupni tro┼íkovi po osnovu naknada ─Źlanovima upravnog, nadzornog i drugih odbora, komisija i sl., u korist odgovaraju─çih konta grupe 46 - Ostale obaveze.

(7) Na kontu 529 - Tro┼íkovi naknada ostalim fizi─Źkim licima iskazuju se ukupni tro┼íkovi po osnovu naknada fizi─Źkim licima po ugovoru ili fakti─Źkom odnosu sa obilje┼żjima ugovora o djelu, autorskog ugovora i dr., u korist odgovaraju─çih konta grupe 46 - Ostale obaveze. Privredna dru┼ítva trebaju samostalno analiti─Źki razraditi trocifreni konto.

─îlan 43.
(Grupa 53 - Troškovi proizvodnih usluga)

(1) Na kontima grupe 53 - Tro┼íkovi proizvodnih usluga iskazuju se tro┼íkovi usluga na izradi i doradi u─Źinaka, transportnih usluga, usluga odr┼żavanja i za┼ítite, tro┼íkovi zakupnina, tro┼íkovi sajmova, reklamiranja i sponzorstava, tro┼íkovi istra┼żivanja, tro┼íkovi razvoja koji se ne kapitalizuju i tro┼íkovi ostalih proizvodnih usluga.

(2) Na kontu 530 - Tro┼íkovi usluga izrade i dorade proizvoda iskazuju se usluge na izradi i doradi u─Źinaka koje su sastavni dio procesa proizvodnje tih u─Źinaka.

(3) Na kontu 531 - Tro┼íkovi transportnih usluga iskazuju se transportne usluge izvr┼íene od strane drugih pravnih i fizi─Źkih lica.

(4) Na kontu 532 - Tro┼íkovi usluga odr┼żavanja iskazuju se tro┼íkovi odr┼żavanja stalnih sredstava.

(5) Na kontu 533 - Tro┼íkovi najma iskazuju se obra─Źunate najamnine po osnovu operativnog najma tu─Ĺe imovine (opreme, poslovnog, skladi┼ínog i drugog prostora) koje predstavljaju rashod perioda, a u skladu sa izuze─çima i klasifikacijom po odredbama MSFI 16.

(6) Na kontu 534 - Tro┼íkovi sajmova iskazuju se tro┼íkovi koji nastaju u vezi sa izlaganjem proizvoda, robe i usluga i nastupima na sajmovima, izlo┼żbama i drugim sli─Źnim manifestacijama u zemlji i inostranstvu.

(7) Na kontu 535 - Troškovi reklame i sponzorstava iskazuju se troškovi po osnovu primljenih usluga reklamiranja, troškovi reklamnog i promotivnog materijala i drugi izdaci koji se mogu pripisati troškovima reklame, odnosno sponzorstvima, a nisu nastali na osnovu ugovora sa kupcima.

(8) Na kontu 536 - Tro┼íkovi istra┼żivanja iskazuju se tro┼íkovi istra┼żivanja u skladu sa MRS 38.

(9) Na kontu 537 - Troškovi razvoja koji se ne kapitaliziraju iskazuju se troškovi razvoja koji ne ispunjavaju uvjete da budu kapitalizirani u skladu sa MRS 38.

(10) Na kontu 539 - Tro┼íkovi ostalih usluga iskazuju se ostale proizvodne usluge, usluge za┼ítite na radu i druge usluge koje nisu iskazane na posebnim kontima u okviru grupe 53. Privredna dru┼ítva trebaju samostalno analiti─Źki razraditi trocifreni konto po vrstama usluga.

─îlan 44.
(Grupa 54 - Amortizacija i troškovi rezervisanja)

(1) Na kontima grupe 54 - Amortizacija i tro┼íkovi rezervisanja iskazuju se tro┼íkovi amortizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opreme, investicijskih nekretnina, imovine s pravom kori┼ítenja, biolo┼íke imovine i ostale dugoro─Źne imovine po osnovu ugovora sa kupcima, te tro┼íkovi rezervisanja, u skladu sa relevantnim MRS/MSFI i ra─Źunovodstvenom politikom privrednog dru┼ítva.

(2) Na kontima 540, 541 i 542 - Amortizacija iskazuju se tro┼íkovi amortizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opreme, investicijskih nekretnina, imovine s pravom kori┼ítenja i biolo┼íke imovine, a koji su obra─Źunati prema relevantnim MRS/MSFI i ra─Źunovodstvenoj politici privrednog dru┼ítva, u korist odgovaraju─çih analiti─Źkih konta ispravke vrijednosti predmetne imovine u okviru klase 0.

Nadalje, na ovim kontima iskazuje se i amortizacija ostale dugoro─Źne imovine po osnovu ugovora sa kupcima, u skladu sa MSFI 15. Imovina koja je priznata u skladu sa MSFI 15 (iskazana na kontima 070 i 071) se amortizuje na linearnoj osnovi, a prema dinamici prenosa na kupca onih dobara ili usluga na koje se imovina odnosi. Imovina se mo┼że odnositi na dobra ili usluge koji ─çe se prenijeti u okviru odre─Ĺenog o─Źekivanog ugovora.

(3) U cilju pra─çenja teku─çih i odgo─Ĺenih poreznih efekata u skladu sa MRS 12 i va┼że─çim propisima o porezu na dobit, posebno se iskazuju obra─Źunati tro┼íkovi amortizacije do visine porezno priznatih rashoda (konto 540), obra─Źunati tro┼íkovi amortizacije iznad visine porezno priznatih rashoda koji mogu biti porezno priznati u budu─çim periodima (konto 541) i obra─Źunati tro┼íkovi amortizacije iznad visine porezno priznatih rashoda i drugi tro┼íkovi amortizacije koji se tretiraju kao trajno porezno nepriznat rashod (konto 542). U istom cilju, vode se i odgovaraju─ça analiti─Źka konta ispravke vrijednosti u okviru klase 0.

(4) Na kontima 543, 544, 545, 546, 547, 548 i 549 - Tro┼íkovi rezervisanja iskazuju se, prema nazivima konta, rezervisanja za tro┼íkove u garantnom roku, za obnavljanje prirodnih bogatstava, za zadr┼żane kaucije i depozite, za restrukturiranje privrednog dru┼ítva, za naknade i druge beneficije zaposlenika, za zapo─Źete sudske sporove i po osnovu ┼ítetnih ugovora i ostala rezervisanja za tro┼íkove i rizike koji se priznaju i vrednuju u skladu sa MRS 37 i drugim relevantnim MRS/MSFI i usvojenom ra─Źunovodstvenom politikom, u korist odgovaraju─çih konta u okviru klase 4.

─îlan 45.
(Grupa 55 - Nematerijalni troškovi)

(1) Na kontima grupe 55 - Nematerijalni tro┼íkovi iskazuju se tro┼íkovi raznih neproizvodnih usluga, reprezentacije, premija osiguranja, platnog prometa, po┼ítanskih i telekomunikacijskih usluga i ostali nematerijalni tro┼íkovi, kao i tro┼íkovi poreza, naknada, taksi, ─Źlanskih doprinosa i drugih propisanih da┼żbina ili davanja koje padaju na teret privrednog dru┼ítva. Privredna dru┼ítva trebaju samostalno analiti─Źki razraditi svaki trocifreni konto.

(2) Na kontu 550 - Tro┼íkovi ostalih usluga iskazuju se izdaci za zdravstvene, komunalne, ra─Źunovodstvene, revizorske, advokatske, notarske, usluge ─Źi┼í─çenja i druge neproizvodne usluge, osim izdataka za usluge fizi─Źkih lica koje se iskazuju na kontu 529 - Tro┼íkovi naknada ostalim fizi─Źkim licima. Konto 550 se zadu┼żuje u korist odgovaraju─çeg konta obaveza iz poslovanja: 431 - Dobavlja─Źi - povezane strane, 432 - Dobavlja─Źi u zemlji ili 433 - Dobavlja─Źi u inostranstvu.

(3) Na kontu 551 - Tro┼íkovi reprezentacije iskazuju se ukupni izdaci za reprezentaciju, uklju─Źuju─çi i vrijednost vlastitih proizvoda, robe i usluga datih za reprezentaciju.

(4) Na kontu 552 - Tro┼íkovi premija osiguranja iskazuju se premije osiguranja, osim premija po osnovu ┼żivotnog i drugog dobrovoljnog osiguranja koje se smatraju li─Źnim primanjima i koja su evidentirana na kontima grupe 52.

(5) Na kontu 553 - Troškovi platnog prometa iskazuju se troškovi usluga platnog prometa i naknade za druge bankarske usluge.

(6) Na kontu 554 - Troškovi poštanskih i telekomunikacijskih usluga iskazuju se troškovi usluga pošte, telefona i telekomunikacija.

(7) Na kontu 555 - Tro┼íkovi poreza, naknada, taksi i drugih da┼żbina na teret privrednog dru┼ítva iskazuju se propisani porezi, naknade, takse i druge da┼żbine koji terete tro┼íkove privrednog dru┼ítva, u korist odgovaraju─çeg konta grupe 48 - Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge da┼żbine.

(8) Na kontu 556 - Tro┼íkovi ─Źlanskih doprinosa i sli─Źnih obaveza iskazuju se ─Źlanarine komorama, poslovnim i drugim udru┼żenjima, savezima i dr.

(9) Na kontu 559 - Ostali nematerijalni tro┼íkovi iskazuju se ostali tro┼íkovi za koje nije propisan poseban konto u okviru grupe 55, uklju─Źuju─çi i tro┼íkove datih donacija.

─îlan 46.
(Grupa 56 - Finansijski rashodi)

(1) Na kontima grupe 56 - Finansijski rashodi iskazuju se rashodi od kamata, negativnih kursnih razlika, negativni efekti po osnovu valutne klauzule i ostali finansijski rashodi. Ovi rashodi se priznaju i vrednuju prema MRS 21, MSFI 9 i drugim relevantnim MRS/MSFI.

(2) Na kontu 560 - Rashodi od kamata od povezanih strana iskazuju se rashodi kamata po kreditima, po obavezama iz du┼żni─Źko-povjerila─Źkih odnosa, zatezne i druge kamate, kao i rashodi kamata po najmovima kod primaoca najma, iz odnosa sa povezanim stranama - koji pripadaju grupi kojoj i samo privredno dru┼ítvo pripada, bilo kao mati─Źno dru┼ítvo ili kao ─Źlan grupe. Privredna dru┼ítva trebaju samostalno analiti─Źki razraditi trocifreni konto.

(3) Na kontu 561 - Rashodi od kamata od nepovezanih strana iskazuju se rashodi kamata po kreditima, po obavezama iz du┼żni─Źko-povjerila─Źkih odnosa, zatezne i druge kamate, kao i rashodi kamata po najmovima kod primaoca najma, iz odnosa sa ostalim nepovezanim stranama. Privredna dru┼ítva trebaju samostalno analiti─Źki razraditi trocifreni konto.

(4) Na kontu 562 - Negativne kursne razlike iskazuju se negativne kursne razlike nastale po osnovu potra┼żivanja i obaveza u obra─Źunskom periodu.

(5) Na kontu 563 - Rashodi po osnovu valutne klauzule iskazuju se negativni efekti proistekli iz za┼ítite potra┼żivanja, plasmana i obaveza putem valutne klauzule.

(6) Na kontu 569 - Ostali finansijski rashodi iskazuju se odobreni kasa skonto i drugi finansijski rashodi za koje nije propisan poseban konto u okviru grupe 56. Privredna dru┼ítva trebaju samostalno analiti─Źki razraditi trocifreni konto prema vrstama rashoda.

─îlan 47.
(Grupa 57 - Ostali rashodi i gubici)

(1) Na kontima grupe 57 - Ostali rashodi i gubici iskazuju se gubici nastali pri otu─Ĺenju (prodaji ili otpisu) nekretnina, postrojenja i opreme, investicijskih nekretnina, nematerijalne imovine, dugoro─Źne imovine namijenjene prodaji i imovini poslovanja koje se obustavlja, gubici nastali pri prodaji finansijske imovine i ulaganja u povezane strane, gubici od prodaje materijala, manjkovi imovine, gubici od derivatnih finansijskih instrumenata, rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potra┼żivanja, te ostali nespomenuti rashodi.

(2) Na kontu 570 - Gubici od otu─Ĺenja nematerijalne imovine, i nekretnina postrojenja i opreme iskazuju se gubici nastali pri otu─Ĺenju (prodaji ili otpisu) nematerijalne imovine, i nekretnina, postrojenja i opreme, bilo da je rije─Ź o neamortizovanom iznosu imovine koji nije pokriven prodajnom cijenom ili o neamortizovanom iznosu koji se otpisuje.

(3) Na kontu 571 - Gubici od otu─Ĺenja investicijskih nekretnina iskazuju se gubici nastali pri otu─Ĺenju (prodaji ili otpisu) investicijskih nekretnina (koje se vode po tro┼íku), bilo da je rije─Ź o neamortizovanom iznosu imovine koji nije pokriven prodajnom cijenom ili o neamortizovanom iznosu koji se otpisuje.

(4) Na kontu 572 - Gubici od otu─Ĺenja biolo┼íke imovine iskazuju se gubici nastali pri otu─Ĺenju (prodaji ili otpisu) biolo┼íke imovine (koja se vodi po tro┼íku), bilo da je rije─Ź o neamortizovanom iznosu imovine koji nije pokriven prodajnom cijenom ili o neamortizovanom iznosu koji se otpisuje.

(5) Na kontu 573 - Gubici od otu─Ĺenja dugoro─Źne imovine namijenjene prodaji i imovine poslovanja koje se obustavlja iskazuju se gubici nastali pri prodaji dugoro─Źne imovine namijenjene prodaji i imovine poslovanja koje se obustavlja.

(6) Na kontu 574 - Gubici od otu─Ĺenja finansijske imovine i ulaganja u povezane strane iskazuju se gubici po osnovu prodaje finansijske imovine po amortizovanom tro┼íku, finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat, finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, ulaganja u zavisna dru┼ítva, ulaganja u pridru┼żena dru┼ítva i ulaganja u zajedni─Źke poduhvate.

(7) Na kontu 575 - Gubici od prodaje materijala iskazuje se ostvarena negativna razlika izme─Ĺu ostvarene prodajne vrijednosti i knjigovodstvene vrijednosti prodatog materijala i sli─Źnih teku─çih zaliha.

(8) Na kontu 576 - Manjkovi iskazuju se manjkovi imovine utvr─Ĺeni popisom koji terete tro┼íkove privrednog dru┼ítva, u korist konta imovine ─Źiji je manjak utvr─Ĺen.

(9) Na kontu 577 - Gubici od derivatnih finansijskih instrumenata iskazuju se gubici po osnovu promjene fer vrijednosti instrumenata za┼ítite fer vrijednosti i ostalih derivatnih finansijskih instrumenata koji ne predstavljaju instrumente za┼ítite, te gubici po osnovu trgovanja derivatima. Privredna dru┼ítva trebaju samostalno analiti─Źki razraditi trocifreni konto.

Smanjenje fer vrijednosti derivatnih finansijskih instrumenata knji┼żi se u korist konta grupe 22 ili u korist konta grupe 44, a na teret konta 577. Knji┼żenje smanjenja fer vrijednosti derivatnih finansijskih instrumenata u korist konta grupe 22 mo┼że se provoditi pod uslovom da se tim knji┼żenjem (posmatrano na nivou pojedina─Źnog ugovora) ovaj konto ne dovede u potra┼żno stanje. Ukoliko je smanjenje fer vrijednosti derivatnog finansijskog instrumenta (posmatrano na nivou pojedina─Źnog ugovora) ve─çe od prethodnog stanja na kontu grupe 22, u korist ovog konta mo┼że se na ime smanjenja fer vrijednosti knji┼żiti iznos u visini stanja na kontu grupe 22, a razlika iznad toga iznosa u korist konta grupe 44.

(10) Na kontu 578 - Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potra┼żivanja iskazuju se rashodi po osnovu direktnog otpisa potra┼żivanja od kupaca, te ispravka vrijednosti i direktni otpis ostale imovine i potra┼żivanja koji nisu finansijska imovina, u skladu sa relevantnim MRS/MSFI i ra─Źunovodstvenom politikom privrednog dru┼ítva.

(11) Na kontu 579 - Rashodovanja na zalihama materijala i robe, i ostali rashodi iskazuju se rashodi po osnovu kala, rastura, kvara i loma zaliha, kao i ostali rashodi koji nisu posebno obuhva─çeni grupom konta 57. Privredna dru┼ítva trebaju samostalno analiti─Źki razraditi trocifreni konto prema vrstama rashoda.

─îlan 48.
(Grupa 58 - Rashodi/gubici po osnovu umanjenja vrijednosti imovine)

(1) Na kontima grupe 58 - Rashodi/gubici po osnovu umanjenja vrijednosti imovine iskazuju se negativni efekti vrijednosnih uskla─Ĺivanja dugoro─Źne nefinansijske imovine, dugoro─Źne i kratkoro─Źne finansijske imovine, dugoro─Źne imovine namijenjene prodaji, imovine poslovanja koje se obustavlja, te ostale imovine u skladu sa MRS 2, MRS 16, MRS 36, MRS 38, MRS 40, MRS 41, MSFI 5, MSFI 9 i drugim relevantnim MRS/MSFI i usvojenim ra─Źunovodstvenim politikama.

(2) Na kontu 580 - Umanjenje vrijednosti nematerijalne imovine iskazuje se umanjenje vrijednosti nematerijalne imovine, u korist konta 018 - Vrijednosna uskla─Ĺivanja nematerijalne imovine po osnovu umanjenja vrijednosti.

(3) Na kontu 581 - Umanjenje vrijednosti nekretnina postrojenja i opreme iskazuje se umanjenje vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme koji se vode po tro┼íku i gubici od promjene revalorizovane vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme za koje nema postoje─çih revalorizacionih rezervi, u korist konta 028 - Vrijednosna uskla─Ĺivanja nekretnina postrojenja i opreme po osnovu umanjenja vrijednosti.

(4) Na kontu 582 - Umanjenje vrijednosti investicijskih nekretnina koje se vode po tro┼íku iskazuje se umanjenje vrijednosti investicijskih nekretnina koje se vode po tro┼íku i amortizuju, u korist konta 038 - Vrijednosna uskla─Ĺivanja ulaganja u investicijske nekretnine po osnovu umanjenja vrijednosti.

(5) Na kontu 583 - Umanjenje vrijednosti biolo┼íke imovine koja se vodi po tro┼íku iskazuje se umanjenje vrijednosti biolo┼íke imovine koja se vodi po tro┼íku i amortizuje, u korist konta 048 - Vrijednosna uskla─Ĺivanja biolo┼íke imovine po osnovu umanjenja vrijednosti.

(6) Na kontu 584 - Gubici od uskla─Ĺivanja vrijednosti dugoro─Źne finansijske imovine iskazuju se kreditni gubici od dugoro─Źne finansijske imovine po amortizovanom tro┼íku, kreditni gubici od dugoro─Źne finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat, gubici od prestanka priznavanja dugoro─Źne finansijske imovine po amortizovanom tro┼íku (uslijed modifikacije), gubici od modifikacija dugoro─Źne finansijske imovine po amortizovanom tro┼íku koje nisu rezultirale prestankom priznavanja, te gubici od reklasifikacija dugoro─Źne finansijske imovine izme─Ĺu poslovnih modela.

(7) Na kontu 585 - Gubici od uskla─Ĺivanja vrijednosti zaliha iskazuje se razlika izme─Ĺu ni┼że neto utr┼żive vrijednosti i knjigovodstvene vrijednosti zaliha, u skladu sa MRS 2 i drugim relevantnim MRS/MSFI.

(8) Na kontu 586 - Gubici od uskla─Ĺivanja vrijednosti kratkoro─Źne finansijske imovine iskazuju se kreditni gubici od kratkoro─Źne finansijske imovine po amortizovanom tro┼íku (uklju─Źuju─çi i potra┼żivanja od kupaca) i smanjenje vrijednosti finansijske imovine po fer vrijednosti kroz izvje┼ítaj od dobiti ili gubitku.

(9) Na kontu 587 - Gubici od prestanka priznavanja imovine s pravom korištenja iskazuju se gubici nastali uslijed raskida ugovora o najmu koji je u djelokrugu MSFI 16, a na osnovu kojeg je priznata predmetna imovina.

(10) Na kontu 588 - Gubici od uskla─Ĺivanja vrijednosti dugoro─Źne imovine namijenjene prodaji i imovine poslovanja koje se obustavlja iskazuju se gubici nastali pri uskla─Ĺivanju vrijednosti dugoro─Źne imovine namijenjene prodaji i imovine poslovanja koje se obustavlja, u skladu s MSFI 5.

(11) Na kontu 589 - Gubici od uskla─Ĺivanja vrijednosti ostale finansijske i nefinansijske imovine iskazuju se gubici od uskla─Ĺivanja vrijednosti ostale imovine koja nisu obuhva─çena drugim kontima grupe 58, uklju─Źuju─çi i kumulativne negativne revalorizacijske rezerve za finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat koje se prenose u bilans uspjeha uslijed otu─Ĺenja ove imovine. Privredna dru┼ítva trebaju samostalno analiti─Źki razraditi trocifreni konto prema vrstama gubitaka.

─îlan 49.
(Grupa 59 - Efekti promjena ra─Źunovodstvenih politika i ispravki gre┼íaka iz ranijih perioda, promjena vrijednosti zaliha i prenos rashoda)

(1) Na kontima grupe 59 - Efekti promjena ra─Źunovodstvenih politika i ispravki gre┼íaka iz ranijih perioda, promjena vrijednosti zaliha i prijenos rashoda iskazuju se rashodi po osnovu efekata promjene ra─Źunovodstvenih politika i ispravki gre┼íaka iz ranijih perioda, u skladu sa MRS 8, promjena vrijednosti zaliha, kao i prijenos rashoda.

(2) Na kontu 590 - Rashodi po osnovu promjene ra─Źunovodstvenih politika iskazuju se efekti promjena ra─Źunovodstvenih politika isklju─Źivo ukoliko je tako propisano odre─Ĺenim MSFI ili ukoliko je neizvodljivo utvrditi efekte na po─Źetno stanje uporednog izvje┼ítajnog perioda, u skladu sa MRS 8.

(3) Na kontu 591 - Rashodi po osnovu ispravki gre┼íaka iz ranijih perioda iskazuju se materijalno zna─Źajni efekti ispravljanja gre┼íaka iz prethodnih perioda, isklju─Źivo ukoliko je neizvodljivo utvrditi efekte na po─Źetno stanje uporednog izvje┼ítajnog perioda, u skladu sa MRS 8, te rashodi po osnovu ispravljanja naknadno utvr─Ĺenih gre┼íaka iz ranijih godina koje nisu materijalno zna─Źajne.

(4) Na kontu 595 - Pove─çanje vrijednosti zaliha gotovih proizvoda, poluproizvoda i proizvodnje u toku iskazuje se pove─çanje vrijednosti zaliha proizvodnje u toku, poluproizvoda, nedovr┼íenih usluga i gotovih proizvoda u toku obra─Źunskog perioda.

(5) Na kontu 596 - Smanjenje vrijednosti zaliha gotovih proizvoda, poluproizvoda i proizvodnje u toku iskazuje se smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u toku, poluproizvoda, nedovr┼íenih usluga i gotovih proizvoda u toku obra─Źunskog perioda.

(6) Pove─çanja zaliha gotovih proizvoda, poluproizvoda i proizvodnje u toku obra─Źunskog perioda evidentiraju se kao odobrenja odgovaraju─çih analiti─Źkih konta u okviru konta 595 (po vrstama), dok se smanjenja tih zaliha u toku obra─Źunskog perioda evidentiraju kao zadu┼żenja odgovaraju─çih analiti─Źkih konta u okviru konta 596 (po vrstama). Na kraju obra─Źunskog perioda, kona─Źna promjena u vrijednosti zaliha na kontima grupa 11 i 12 do koje je do┼ílo u toku obra─Źunskog perioda se evidentira kao korekcija ukupnih rashoda u okviru prijenosa rashoda, na sljede─çi na─Źin:

a) pove─çanje stanja zaliha na kontima grupa 11 i 12 na kraju u odnosu na po─Źetak obra─Źunskog perioda se evidentira zadu┼żenjem konta 595 i konta 599 - Prijenos rashoda, uz odobrenje ostalih konta klase 5 - Rashodi; odnosno

b) smanjenje stanja zaliha na kontima grupa 11 i 12 na kraju u odnosu na po─Źetak obra─Źunskog perioda se evidentira zadu┼żenjem konta 599 - Prijenos rashoda, uz odobrenje konta 596 i ostalih konta klase 5 - Rashodi.

(7) Preko konta 599 - Prijenos rashoda vr┼íi se prijenos rashoda sa grupa konta 50 do 59, uklju─Źuju─çi i korekciju ukupnih rashoda preko konta 595 - Pove─çanje vrijednosti zaliha gotovih proizvoda, poluproizvoda i proizvodnje u toku ili konta 596 - Smanjenje vrijednosti zaliha gotovih proizvoda, poluproizvoda i proizvodnje u toku, odobrenjem konta 599, na teret konta 711 - Ukupni rashodi.

Odjeljak G. Klasa 6 - Prihodi

─îlan 50.
(Grupa 60 - Prihodi od prodaje robe)

(1) Na kontima grupe 60 - Prihodi od prodaje robe iskazuju se prihodi od prodaje robe i prihodi od prodaje nekretnina nabavljenih radi dalje prodaje (kao roba). Ovi prihodi se priznaju i vrednuju u skladu sa MSFI 15 i drugim relevantnim MRS/MSFI.

(2) U skladu sa MSFI 15, za svaku obavezu izvr┼íenja po osnovu sklopljenog ugovora, privredno dru┼ítvo treba utvrditi ispunjava li obavezu izvr┼íenja tokom vremena ili obavezu izvr┼íenja ispunjava u odre─Ĺenom trenutku - u momentu transakcije.

(3) Na kontu 600 - Prihodi od prodaje povezanim stranama iskazuju se prihodi po osnovu prodaje robe doma─çim ili inostranim kupcima koji pripadaju grupi kojoj i samo privredno dru┼ítvo pripada, bilo kao mati─Źno dru┼ítvo ili kao ─Źlan grupe.

(4) Na kontu 601 - Prihodi od prodaje nepovezanim stranama na doma─çem tr┼żi┼ítu iskazuju se prihodi od prodaje robe ostalim nepovezanim kupcima na doma─çem tr┼żi┼ítu.

(5) Na kontu 602 - Prihodi od prodaje nepovezanim stranama na inostranom tr┼żi┼ítu iskazuju se prihodi od prodaje robe ostalim nepovezanim kupcima na inostranom tr┼żi┼ítu.

(6) Na kontu 603 - Odobreni popusti i rabati iskazuju se svi popusti i rabati odobreni kupcima bilo da je rije─Ź o gotovinskim popustima i rabatima, ili periodi─Źnim popustima i rabatima u skladu sa ugovorima s kupcima. Popusti i rabati se knji┼że na teret ovog konta koji je umanjuju─ça stavka prihoda. Privredna dru┼ítva trebaju samostalno analiti─Źki razraditi trocifreni konto.

─îlan 51.
(Grupa 61 - Prihodi od prodaje gotovih proizvoda)

(1) Na kontima grupe 61 - Prihodi od prodaje gotovih proizvoda iskazuju se prihodi od prodaje gotovih proizvoda. Ovi prihodi se priznaju i vrednuju u skladu sa MSFI 15 i drugim relevantnim MRS/MSFI.

(2) U skladu sa MSFI 15, za svaku obavezu izvr┼íenja po osnovu sklopljenog ugovora, privredno dru┼ítvo treba utvrditi ispunjava li obavezu izvr┼íenja tokom vremena ili obavezu izvr┼íenja ispunjava u odre─Ĺenom trenutku - momentu transakcije.

(3) Na kontu 610 - Prihodi od prodaje povezanim stranama iskazuju se prihodi po osnovu prodaje gotovih proizvoda doma─çim ili inostranim kupcima koji pripadaju grupi kojoj i samo privredno dru┼ítvo pripada, bilo kao mati─Źno dru┼ítvo ili kao ─Źlan grupe.

(4) Na kontu 611 - Prihodi od prodaje nepovezanim stranama na doma─çem tr┼żi┼ítu iskazuju se prihodi od prodaje gotovih proizvoda ostalim nepovezanim kupcima na doma─çem tr┼żi┼ítu.

(5) Na kontu 612 - Prihodi od prodaje nepovezanim stranama na inostranom tr┼żi┼ítu iskazuju se prihodi od prodaje gotovih proizvoda ostalim nepovezanim kupcima na inostranom tr┼żi┼ítu.

(6) Na kontu 613 - Odobreni popusti i rabati iskazuju se svi popusti i rabati odobreni kupcima bilo da je rije─Ź o gotovinskim (kasa skonto) popustima i rabatima, ili periodi─Źnim popustima i rabatima u skladu sa ugovorima s kupcima. Popusti i rabati se knji┼że na teret ovog konta koji je umanjuju─ça stavka prihoda. Privredna dru┼ítva trebaju samostalno analiti─Źki razraditi trocifreni konto.

─îlan 52.
(Grupa 62 - Prihodi od pru┼żenih usluga)

(1) Na kontima grupe 62 - Prihodi od pru┼żenih usluga iskazuju se prihodi od pru┼żanja usluga od strane privrednog dru┼ítva. Ovi prihodi se priznaju i vrednuju u skladu sa MSFI 15 i drugim relevantnim MRS/MSFI.

(2) U skladu sa MSFI 15, za svaku obavezu izvr┼íenja po osnovu sklopljenog ugovora, privredno dru┼ítvo treba utvrditi ispunjava li obavezu izvr┼íenja tokom vremena ili obavezu izvr┼íenja ispunjava u odre─Ĺenom trenutku - momentu transakcije.

(3) Na kontu 620 - Prihodi od pru┼żenih usluga povezanim stranama iskazuju se prihodi po osnovu usluga pru┼żenih doma─çim ili inostranim kupcima koji pripadaju grupi kojoj i samo privredno dru┼ítvo pripada, bilo kao mati─Źno dru┼ítvo ili kao ─Źlan grupe.

(4) Na kontu 621 - Prihodi od pru┼żenih usluga nepovezanim stranama na doma─çem tr┼żi┼ítu iskazuju se prihodi po osnovu usluga pru┼żenih ostalim nepovezanim kupcima na doma─çem tr┼żi┼ítu.

(5) Na kontu 622 - Prihodi od pru┼żenih usluga nepovezanim stranama na inostranom tr┼żi┼ítu iskazuju se prihodi po osnovu usluga pru┼żenih ostalim nepovezanim kupcima na inostranom tr┼żi┼ítu.

(6) Na kontu 623 - Odobreni popusti i rabati iskazuju se svi popusti i rabati odobreni kupcima bilo da je rije─Ź o gotovinskim (kasa skonto) popustima i rabatima, ili periodi─Źnim popustima i rabatima u skladu sa ugovorima s kupcima. Popusti i rabati se knji┼że na teret ovog konta koji je umanjuju─ça stavka prihoda. Privredna dru┼ítva trebaju samostalno analiti─Źki razraditi trocifreni konto.

─îlan 53.
(Grupa 64 - Promjena fer vrijednosti dugoro─Źne nefinansijske imovine)

(1) Na kontima grupe 64 - Promjena fer vrijednosti dugoro─Źne nefinansijske imovine iskazuje se promjena fer vrijednosti investicijskih nekretnina i biolo┼íke imovine, u skladu sa MRS 40, MRS 41 i drugim relevantnim MRS/MSFI.

(2) Na kontu 640 - Pove─çanje fer vrijednosti investicijskih nekretnina koje se ne amortizuju iskazuje se procijenjeno pove─çanje fer vrijednosti ovih nekretnina, na teret konta 036 - Vrijednosna uskla─Ĺivanja ulaganja u investicijske nekretnine po osnovu promjene fer vrijednosti.

(3) Na kontu 641 - Pove─çanje fer vrijednosti biolo┼íke imovine koja se ne amortizuje iskazuje se procijenjeno pove─çanje fer vrijednosti ove biolo┼íke imovine, na teret konta 046 - Vrijednosna uskla─Ĺivanja biolo┼íke imovine po osnovu promjene fer vrijednosti.

(4) Na kontu 643 - Smanjenje fer vrijednosti investicijskih nekretnina koje se ne amortizuju iskazuje se procijenjeno smanjenje fer vrijednosti ovih nekretnina, u korist konta 036 - Vrijednosna uskla─Ĺivanja ulaganja u investicijske nekretnine po osnovu promjene fer vrijednosti.

(5) Na kontu 644 - Smanjenje fer vrijednosti biolo┼íke imovine koja se ne amortizuje iskazuje se procijenjeno smanjenje fer vrijednosti ove biolo┼íke imovine, u korist konta 046 - Vrijednosna uskla─Ĺivanja biolo┼íke imovine po osnovu promjene fer vrijednosti.

─îlan 54.
(Grupa 65 - Ostali poslovni prihodi)

(1) Na kontima grupe 65 - Ostali poslovni prihodi iskazuju se prihodi po osnovu primitaka ili potra┼żivanja od dr┼żavnih organa i organizacija na ime premija, subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija, povra─çaja poreznih da┼żbina i sl., prihodi od najma, prihodi od donacija i sl. primitaka, prihodi od ─Źlanarina, prihodi od tantijema i licencnih prava, prihodi iz namjenskih izvora finansiranja i poslovni prihodi po drugim osnovama. Ovi prihodi se priznaju i vrednuju u skladu sa MRS 20, MSFI 15 i drugim relevantnim MRS/MSFI i usvojenom ra─Źunovodstvenom politikom.

(2) Na kontu 650 - Prihodi od premija, subvencija, poticaja i sl. iskazuju se primici ili potra┼żivanja po osnovu premija, subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija, povra─çaja poreznih i drugih da┼żbina i sl., na teret konta 233 - Potra┼żivanja od dr┼żavnih organa i institucija ili konta grupe 20 - Gotovina i gotovinski ekvivalenti.

(3) Na kontu 651 - Prihodi od najma iskazuju se obra─Źunati prihodi po osnovu operativnog najma vlastite imovine (opreme, poslovnog, skladi┼ínog i drugog prostora).

(4) Na kontu 652 - Prihodi od donacija iskazuju se iznosi primljenih donacija i drugih sli─Źnih primitaka koje se mogu odmah priznati u prihod, kao i odgovaraju─ça vrijednost koja se u obra─Źunskom periodu prenosi sa konta 493 - Odgo─Ĺeni prihodi za primljene donacije i sl., u skladu sa MRS 20 i ostalim relevantnim MRS/MSFI.

(5) Na kontu 653 - Prihodi od ─Źlanarina iskazuju se prihodi od ─Źlanarina poslovnih i drugih udru┼żenja.

(6) Na kontu 654 - Prihodi od tantijema i licencnih prava iskazuju se prihodi od naknada po osnovu omogu─çavanja drugim kori┼ítenja patenata, ┼żigova, licencnih, autorskih i ostalih prava.

(7) Na kontu 655 - Prihodi iz namjenskih izvora finansiranja iskazuju se prihodi privrednih dru┼ítava koji poti─Źu iz namjenskih izvora za finansiranje djelatnosti tih privrednih dru┼ítava.

(8) Na kontu 656 - Prihodi od dividendi iskazuju se prihodi po osnovu dividende od dionica i poslovnih udjela (razdvojenih na dividende od zavisnih dru┼ítava, od pridru┼żenih dru┼ítava i od zajedni─Źkih poduhvata), kao i od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat i od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha. Privredna dru┼ítva trebaju samostalno analiti─Źki razraditi trocifreni konto po vrsti ulaganja po kojem dobijaju dividendu.

(9) Na kontu 659 - Ostali prihodi po drugim osnovama iskazuju se ostali poslovni prihodi za koje nije predvi─Ĺen poseban konto u okviru grupe 65. Privredna dru┼ítva trebaju samostalno analiti─Źki razraditi trocifreni konto prema vrstama prihoda.

─îlan 55.
(Grupa 66 - Finansijski prihodi)

(1) Na kontima grupe 66 - Finansijski prihodi iskazuju se prihodi od kamata, pozitivnih kursnih razlika, efekata valutne klauzule i ostali finansijski prihodi. Ovi prihodi se priznaju i vrednuju prema MRS 21, MSFI 9 i drugim relevantnim MRS/MSFI.

(2) Na kontu 660 - Prihodi od kamata od povezanih strana iskazuju se prihodi kamata po kreditima, po potra┼żivanjima iz du┼żni─Źko-povjerila─Źkih odnosa, zatezne i druge kamate, kao i prihodi kamata po najmovima kod davaoca najma, iz odnosa sa povezanim stranama - koji pripadaju grupi kojoj i samo privredno dru┼ítvo pripada, bilo kao mati─Źno dru┼ítvo ili kao ─Źlan grupe. Privredna dru┼ítva trebaju samostalno analiti─Źki razraditi trocifreni konto.

(3) Na kontu 661 - Prihodi od kamata od nepovezanih strana iskazuju se prihodi kamata po kreditima, po potra┼żivanjima iz du┼żni─Źko-povjerila─Źkih odnosa, zatezne i druge kamate, kao i prihodi kamata po najmovima kod davaoca najma, iz odnosa sa ostalim nepovezanim stranama. Privredna dru┼ítva trebaju samostalno analiti─Źki razraditi trocifreni konto.

(4) Na kontu 662 - Pozitivne kursne razlike iskazuju se pozitivne kursne razlike nastale po osnovu potra┼żivanja i obaveza u obra─Źunskom periodu.

(5) Na kontu 663 - Prihodi po osnovu valutne klauzule iskazuju se pozitivni efekti proistekli iz za┼ítite potra┼żivanja, plasmana i obaveza putem valutne klauzule.

(6) Na kontu 669 - Ostali finansijski prihodi iskazuju se iskori┼íteni kasa skonto i drugi finansijski prihodi za koje nije propisan poseban konto u okviru grupe 66. Privredna dru┼ítva trebaju samostalno analiti─Źki razraditi trocifreni konto prema vrstama prihoda.

─îlan 56.
(Grupa 67 - Ostali prihodi i dobici)

(1) Na kontima grupe 67 - Ostali prihodi i dobici iskazuju se dobici nastali pri otu─Ĺenju (prodaji ili otpisu) nekretnina, postrojenja i opreme, investicijskih nekretnina, nematerijalne imovine, dugoro─Źne imovine namijenjene prodaji i imovini poslovanja koje se obustavlja, dobici nastali pri prodaji finansijske imovine i ulaganja u povezane strane, dobici od prodaje materijala, vi┼íkovi imovine, dobici od derivatnih finansijskih instrumenata, prihodi po osnovu napla─çenih prethodno otpisanih potra┼żivanja, te ostali nespomenuti prihodi.

(2) Na kontu 670 - Dobici od otu─Ĺenja nematerijalne imovine i nekretnina, postrojenja i opreme iskazuju se dobici nastali pri otu─Ĺenju (prodaji) nematerijalne imovine i nekretnina, postrojenja i opreme, u iznosu za koji prodajna cijena prema┼íuje neamortizovani iznos imovine i tro┼íkove prodaje.

(3) Na kontu 671 - Dobici od otu─Ĺenja investicijskih nekretnina iskazuju se dobici nastali pri otu─Ĺenju (prodaji) investicijskih nekretnina (koje se vode po tro┼íku), u iznosu za koji prodajna cijena prema┼íuje neamortizovani iznos imovine i tro┼íkove prodaje.

(4) Na kontu 672 - Dobici od otu─Ĺenja biolo┼íke imovine iskazuju se dobici nastali pri otu─Ĺenju (prodaji) biolo┼íke imovine (koja se vodi po tro┼íku), u iznosu za koji prodajna cijena prema┼íuje neamortizovani iznos imovine i tro┼íkove prodaje.

(5) Na kontu 673 - Dobici od otu─Ĺenja dugoro─Źne imovine namijenjene prodaji i imovine poslovanja koje se obustavlja iskazuju se dobici nastali pri prodaji dugoro─Źne imovine namijenjene prodaji i imovine poslovanja koje se obustavlja.

(6) Na kontu 674 - Dobici od otu─Ĺenja finansijske imovine i ulaganja u povezane strane iskazuju se dobici po osnovu prodaje finansijske imovine po amortizovanom tro┼íku, finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat, finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, ulaganja u zavisna dru┼ítva, ulaganja u pridru┼żena dru┼ítva i ulaganja u zajedni─Źke poduhvate.

(7) Na kontu 675 - Dobici od prodaje materijala iskazuje se ostvarena pozitivna razlika izme─Ĺu ostvarene prodajne vrijednosti i knjigovodstvene vrijednosti prodatog materijala i sli─Źnih teku─çih zaliha.

(8) Na kontu 676 - Vi┼íkovi iskazuju se vi┼íkovi imovine koji se utvrde popisom ili na drugi na─Źin.

(9) Na kontu 677 - Napla─çena ranije otpisana potra┼żivanja iskazuju se prihodi po osnovu naknadne naplate ranije otpisanih potra┼żivanja.

(10) Na kontu 678 - Dobici od derivatnih finansijskih instrumenata iskazuju se dobici po osnovu promjene fer vrijednosti instrumenata za┼ítite fer vrijednosti i ostalih derivatnih finansijskih instrumenata koji ne predstavljaju instrumente za┼ítite, te dobici po osnovu trgovanja derivatima. Privredna dru┼ítva trebaju samostalno analiti─Źki razraditi trocifreni konto.

Pove─çanje fer vrijednosti derivatnih finansijskih instrumenata knji┼żi se na teret konta grupe 22 ili na teret konta grupe 44, a u korist konta 678. Knji┼żenje pove─çanja fer vrijednosti pojedinog derivatnog instrumenta zadu┼żenjem konta grupe 22 provodi se pod uslovom da u prethodnom periodu po istom instrumentu nije nastala derivatna finansijska obaveza. U tome slu─Źaju utvr─Ĺeno pove─çanje fer vrijednosti na datum izvje┼ítavanja knji┼żit ─çe se na teret konta grupe 44 kao smanjenje derivatne finansijske obaveze nastale u prethodnom periodu, a tek eventualna razlika na teret konta grupe 22.

(11) Na kontu 679 - Otpis obaveza, ukinuta rezervisanja i ostali prihodi iskazuju se prihodi po osnovu otpisa i smanjenja obaveza, ukidanja neiskori┼ítenih rezervisanja i ostali prihodi za koje nije predvi─Ĺen poseban konto u okviru grupe 67. Privredna dru┼ítva trebaju samostalno analiti─Źki razraditi trocifreni konto prema vrstama prihoda/dobitaka.

─îlan 57.
(Grupa 68 - Prihodi/dobici po osnovu uskla─Ĺivanja vrijednosti imovine)

(1) Na kontima grupe 68 - Prihodi/dobici po osnovu uskla─Ĺivanja vrijednosti imovine iskazuju se pozitivni efekti vrijednosnih uskla─Ĺivanja dugoro─Źne nefinansijske imovine, dugoro─Źne i kratkoro─Źne finansijske imovine, dugoro─Źne imovine namijenjene prodaji, imovine poslovanja koje se obustavlja, te ostale imovine u skladu sa MRS 2, MRS 16, MRS 36, MRS 38, MRS 40, MRS 41, MSFI 5, MSFI 9 i drugim relevantnim MRS/MSFI i usvojenim ra─Źunovodstvenim politikama.

(2) Na kontu 680 - Dobici od otpu┼ítanja ranije priznatih gubitaka od umanjenja vrijednosti nematerijalne imovine iskazuje se pove─çanje vrijednosti nematerijalne imovine do visine ranije priznatog umanjenja vrijednosti na kontu 018 - Vrijednosna uskla─Ĺivanja nematerijalne imovine po osnovu umanjenja vrijednosti, tj. do visine ranije iskazanih rashoda po osnovu tog umanjenja vrijednosti.

(3) Na kontu 681 - Dobici od nekretnina, postrojenja i opreme iskazuje se pove─çanje vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme do visine ranije priznatog umanjenja vrijednosti na kontu 028 - Vrijednosna uskla─Ĺivanja nekretnina postrojenja i opreme, tj. do visine ranije iskazanih rashoda po osnovu tog umanjenja vrijednosti, a po osnovu umanjenja vrijednosti, postrojenja i opreme koji se vode po tro┼íku i gubitaka od promjene revalorizovane vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme za koje nema postoje─çih revalorizacionih rezervi.

(4) Na kontu 682 - Dobici od otpu┼ítanja ranije priznatih gubitaka od umanjenja vrijednosti investicijskih nekretnina koje se vode po tro┼íku iskazuje se pove─çanje vrijednosti investicijskih nekretnina koje se vode po tro┼íku i amortizuju do visine ranije priznatog umanjenja vrijednosti na kontu 038 - Vrijednosna uskla─Ĺivanja ulaganja u investicijske nekretnine po osnovu umanjenja vrijednosti, tj. do visine ranije iskazanih rashoda po osnovu tog umanjenja vrijednosti.

(5) Na kontu 683 - Dobici od otpu┼ítanja ranije priznatih gubitaka od umanjenja vrijednosti biolo┼íke imovine koja se vodi po tro┼íku iskazuje se pove─çanje vrijednosti biolo┼íke imovine koja se vodi po tro┼íku i amortizuje do visine ranije priznatog umanjenja vrijednosti na kontu 048 - Vrijednosna uskla─Ĺivanja biolo┼íke imovine po osnovu umanjenja vrijednosti, tj. do visine ranije iskazanih rashoda po osnovu tog umanjenja vrijednosti.

(6) Na kontu 684 - Dobici od uskla─Ĺivanja vrijednosti dugoro─Źne finansijske imovine iskazuju se otpu┼ítanja ranije priznatih kreditnih gubitaka od dugoro─Źne finansijske imovine po amortizovanom tro┼íku, otpu┼ítanja ranije priznatih kreditnih gubitaka od dugoro─Źne finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat, dobici od prestanka priznavanja dugoro─Źne finansijske imovine po amortizovanom tro┼íku (uslijed modifikacije), dobici od modifikacija dugoro─Źne finansijske imovine po amortizovanom tro┼íku koje nisu rezultirale prestankom priznavanja, te dobici od reklasifikacija dugoro─Źne finansijske imovine izme─Ĺu poslovnih modela.

(7) Na kontu 685 - Dobici od uskla─Ĺivanja vrijednosti zaliha iskazuje se pove─çanje neto utr┼żive vrijednosti zaliha na kraju obra─Źunskog perioda, u skladu sa MRS 2, do visine njihove nabavne vrijednosti (tro┼íka nabavke).

(8) Na kontu 686 - Dobici od uskla─Ĺivanja vrijednosti kratkoro─Źne finansijske imovine iskazuju se otpu┼ítanja ranije priznatih kreditnih gubitaka od kratkoro─Źne finansijske imovine po amortizovanom tro┼íku (uklju─Źuju─çi i potra┼żivanja od kupaca) i pove─çanje vrijednosti finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha.

(9) Na kontu 687 - Dobici od prestanka priznavanja imovine s pravom korištenja iskazuju se dobici nastali uslijed raskida ugovora o najmu koji je u djelokrugu MSFI 16, a na osnovu kojeg je priznata predmetna imovina.

(10) Na kontu 688 - Dobici od uskla─Ĺivanja vrijednosti dugoro─Źne imovine namijenjene prodaji i imovine poslovanja koje se obustavlja iskazuju se dobici nastali pri uskla─Ĺivanju vrijednosti dugoro─Źne imovine namijenjene prodaji i imovine poslovanja koje se obustavlja, u skladu s MSFI 5.

(11) Na kontu 689 - Dobici od uskla─Ĺivanja vrijednosti ostale finansijske i nefinansijske imovine iskazuju se dobici od uskla─Ĺivanja vrijednosti ostale imovine koja nisu obuhva─çena drugim kontima grupe 68, uklju─Źuju─çi i kumulativne pozitivne revalorizacijske rezerve za finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat koje se prenose u bilans uspjeha uslijed otu─Ĺenja ove imovine. Privredna dru┼ítva trebaju samostalno analiti─Źki razraditi trocifreni konto prema vrstama dobitaka.

─îlan 58.
(Grupa 69 - Efekti promjena ra─Źunovodstvenih politika i ispravki gre┼íaka iz ranijih perioda, i prenos prihoda)

(1) Na kontima grupe 69 - Efekti promjena ra─Źunovodstvenih politika i ispravki gre┼íaka iz ranijih perioda i prijenos prihoda iskazuju se prihodi po osnovu efekata promjene ra─Źunovodstvenih politika i ispravki gre┼íaka iz ranijih godina, u skladu sa MRS 8, kao i prijenos rashoda.

(2) Na kontu 690 - Prihodi po osnovu promjene ra─Źunovodstvenih politika iskazuju se efekti promjena ra─Źunovodstvenih politika isklju─Źivo ukoliko je tako propisano odre─Ĺenim MSFI ili ukoliko je neizvodljivo utvrditi efekte na po─Źetno stanje uporednog izvje┼ítajnog perioda, u skladu sa MRS 8.

(3) Na kontu 691 - Prihodi po osnovu ispravki gre┼íaka iz ranijih perioda iskazuju se materijalni efekti ispravljanja gre┼íaka iz prethodnih perioda, isklju─Źivo ukoliko je neizvodljivo utvrditi efekte na po─Źetno stanje uporednog izvje┼ítajnog perioda, u skladu sa MRS 8, te prihodi po osnovu ispravljanja naknadno utvr─Ĺenih gre┼íaka iz ranijih godina koji nisu materijalno zna─Źajni.

(4) Preko konta 699 - Prijenos prihoda vr┼íi se prijenos prihoda sa grupa konta 60 do 69, zadu┼żenjem ovog konta, u korist konta 710 - Ukupni prihodi.

Odjeljak H. Klasa 7 - Otvaranje i zaklju─Źak konta stanja i uspjeha

─îlan 59.
(Konto 700 - Otvaranje glavne knjige finansijskog ra─Źunovodstva)

(1) Na kontu 700 - Otvaranje glavne knjige finansijskog ra─Źunovodstva iskazuju se po─Źetna stanja pojedinih pozicija imovine, obaveza i kapitala na po─Źetku svake nove poslovne godine, odnosno u toku godine pri otpo─Źinjanju poslovanja novog privrednog dru┼ítva.

(2) Otvaranje glavne knjige finansijskog ra─Źunovodstva vr┼íi se zadu┼żenjem konta 700 uz odobrenje odgovaraju─çih konta glavne knjige sa potra┼żnim po─Źetnim saldom, odnosno zadu┼żenjem odgovaraju─çih konta glavne knjige sa dugovnim po─Źetnim saldom uz odobrenje konta 700. Nakon otvaranja svih konta glavne knjige koja imaju po─Źetna stanja, zbir dugovne i potra┼żne strane konta 700 jednak je zbiru izvje┼ítaja o finansijskom polo┼żaju na osnovu kojeg se vr┼íi otvaranje konta glavne knjige.

─îlan 60.
(Grupa 71 - Zaklju─Źak konta poslovnog rezultata)

(1) Na kontima grupe 71 - Zaklju─Źak konta poslovnog rezultata zaklju─Źuje se konto rashoda i prihoda.

(2) Na kontu 710 - Ukupni prihodi zaklju─Źuje se konto prihoda, odobrenjem ovog konta na teret konta 699 - Prijenos prihoda.

(3) Na kontu 711 - Ukupni rashodi zaklju─Źuje se konto rashoda, zadu┼żenjem ovog konta u korist konta 599 - Prijenos rashoda.

(4) Na kontu 712 - Prijenos rezultata perioda iskazuje se prijenos bruto dobiti obra─Źunskog perioda, zadu┼żenjem ovog konta u korist konta 720 - Dobit ili gubitak, odnosno, ako je ostvaren bruto gubitak, zadu┼żenjem konta 720 - Dobit ili gubitak u korist konta 712.

─îlan 61.
(Grupa 72 - Obra─Źun dobiti ili gubitka)

(1) Na kontima grupe 72 - Obra─Źun dobiti ili gubitka iskazuju se ostvarena dobit ili gubitak na kraju obra─Źunskog perioda, teku─çi i odgo─Ĺeni porez na dobit i prijenos dobiti ili gubitka.

(2) Na kontu 720 - Dobit ili gubitak iskazuje se ostvarena bruto dobit ili gubitak na kraju obra─Źunskog perioda, prenesena sa konta 712.

(3) Na kontu 721 - Porez na dobit iskazuje se porez na dobit teku─çe godine, u skladu sa propisima o porezu na dobit, zadu┼żenjem ovog konta u korist konta 481 - Obaveze za porez na dobit.

(4) Na kontu 722 - Efekat smanjenja odgo─Ĺene porezne imovine iskazuje se smanjenje odgo─Ĺene porezne imovine iz prethodnih godina (privremene porezne razlike koje se mogu odbiti u budu─çim periodima, a koje uti─Źu na teku─çi porez za dobit), zadu┼żenjem ovog konta u korist konta 090 - Odgo─Ĺena porezna imovina.

(5) Na kontu 723 - Efekat pove─çanja odgo─Ĺene porezne imovine iskazuje se pove─çanje odgo─Ĺene porezne imovine u teku─çoj godini (privremene porezne razlike koje se mogu odbiti u budu─çim periodima, a koje uti─Źu na teku─çi porez za dobit), odobrenjem ovog konta na teret konta 090 - Odgo─Ĺena porezna imovina.

(6) Na kontu 724 - Efekat pove─çanja odgo─Ĺenih poreznih obaveza iskazuje se pove─çanje odgo─Ĺenih poreznih obaveza u teku─çoj godini (privremene razlike oporezive u budu─çim periodima, a koje uti─Źu na teku─çi porez za dobit), zadu┼żenjem ovog konta u korist konta 408 - Odgo─Ĺene porezne obaveze.

(7) Na kontu 725 - Efekat smanjenja odgo─Ĺenih poreznih obaveza iskazuje se smanjenje odgo─Ĺenih poreznih obaveza iz prethodnih godina (privremene razlike oporezive u budu─çim periodima, a koje uti─Źu na teku─çi porez za dobit), odobrenjem ovog konta na teret konta 408 - Odgo─Ĺene porezne obaveze.

(8) Na kontu 726 - Prenos dobiti ili gubitka iskazuje se ostvarena neto dobit ili gubitak na kraju obra─Źunskog perioda, zadu┼żenjem ili odobrenjem ovog konta u korist ili na teret konta 720 - Dobit ili gubitak, 721 - Porez na dobit, 722 - Efekat smanjenja odgo─Ĺene porezne imovine, 723 - Efekat pove─çanja odgo─Ĺene porezne imovine, 724 - Efekat pove─çanja odgo─Ĺenih poreznih obaveza i 725 - Efekat smanjenja odgo─Ĺenih poreznih obaveza.

Ostvarena neto dobit se na kraju obra─Źunskog perioda prenosi zadu┼żenjem konta 726, u korist konta 341 - Neraspore─Ĺena dobit izvje┼ítajne godine.

Ostvareni neto gubitak na kraju obra─Źunskog perioda prenosi se na teret konta 351 - Gubitak izvje┼ítajne godine, u korist konta 726.

─îlan 62.
(Konto 730 - Zaklju─Źak konta stanja)

(1) Na kontu 730 - Zaklju─Źak konta stanja, na dan izvje┼ítaja o finansijskom polo┼żaju, zaklju─Źuje se konto imovine, obaveza i kapitala.

(2) Zaklju─Źak konta stanja glavne knjige vr┼íi se zadu┼żenjem konta 730 u korist konta imovine, odnosno odobrenjem konta 730 na teret konta obaveza i kapitala, po pojedinim pozicijama izvje┼ítaja o finansijskom polo┼żaju. Po izvr┼íenom zaklju─Źku, zbir dugovne strane je jednak zbiru potra┼żne strane na ovom kontu.

Odjeljak I. Klasa 8 - Vanbilansna evidencija

─îlan 63.
(Klasa 8 - Vanbilansna evidencija)

(1) Konta klase 8 - Vanbilansna evidencija koja su navedena u Kontnom okviru u prilogu ovog pravilnika nisu obavezuju─ça i privredno dru┼ítvo ih mo┼że prilagoditi svojim potrebama.

(2) Na kontima grupe 88 - Vanbilansna aktiva iskazuju se tu─Ĺa imovina uzeta u najam, osim imovine uzete pod finansijskim najmom, preuzeti proizvodi i roba za zajedni─Źko poslovanje, komisiona roba, roba u konsignaciji, materijal primljen na obradu i doradu, derivatni poslovi (derivatni finansijski instrumenti, bez obzira na to je li rije─Ź o instrumentima koji se dr┼że radi trgovanja, ugra─Ĺenim derivatima ili onima koji se koriste kao instrument za┼ítite, te bez obzira na valutu u kojoj je izra┼żena odnosna varijabla derivatnih finansijskih instrumenata) i ostala imovina koja nije u vlasni┼ítvu privrednog dru┼ítva, kao i druge stavke koje se evidenciono iskazuju u okviru vanbilansne evidencije.

(3) Na kontima grupe 89 - Vanbilansna pasiva iskazuju se obaveze po osnovu imovine i drugih stavki iskazanih na kontima grupe 88.

Odjeljak J. Klasa 9 - Obra─Źun tro┼íkova i proizvodnje

─îlan 64.
(Konta klase 9 - Obra─Źun tro┼íkova)

(1) Privredno dru┼ítvo samostalno odlu─Źuje da li ─çe podatke o stanju, nabavci i tro┼íenju zaliha materijala, rezervnih dijelova, alata i inventara, podatke o proizvodnji i kretanju proizvoda, kao i podatke o po─Źetnom stanju, nabavci i prodaji robe, voditi na odgovaraju─çim kontima finansijskog knjigovodstva, ili preko konta klase 9 - Obra─Źun tro┼íkova i proizvodnje.

(2) Konta klase 9 - Obra─Źun tro┼íkova i proizvodnje koja su navedena u Kontnom okviru u prilogu ovog pravilnika nisu obavezuju─ça, pa privredno dru┼ítvo koje odlu─Źi da vr┼íi Obra─Źun tro┼íkova i proizvodnje mo┼że razradu klase 9 prilagoditi vlastitim potrebama.

─îlan 65.
(Grupa 90 - Konta odnosa sa finansijskim ra─Źunovodstvom)

(1) Na kontima grupe 90 - Konta odnosa sa finansijskim ra─Źunovodstvom iskazuje se preuzimanje zaliha, preuzimanje nabavke materijala i robe, preuzimanje tro┼íkova i preuzimanje prihoda.

(2) Na kontu 900 - Preuzimanje zaliha, na po─Źetku poslovne godine, iskazuje se preuzimanje zaliha materijala, nedovr┼íene proizvodnje, poluproizvoda, gotovih proizvoda i robe, zadu┼żenjem konta grupe 91 - Materijal i roba, 95 - Nosioci tro┼íkova i 96 - Gotovi proizvodi, u korist konta 900. Preuzete zalihe na kontu 900 iskazuju se u iznosu koji je iskazan u finansijskom ra─Źunovodstvu na kontima grupa 10 - Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar, 11 - Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovr┼íene usluge, 12 - Gotovi proizvodi i 13 - Roba.

(3) Na kontu 901 - Preuzimanje nabavke materijala i robe iskazuje se nabavka materijala i robe na na─Źin da se zadu┼żuju konta 910 - Materijal, 911 - Roba i 912 - Proizvodi i roba u prodavnici proizvo─Ĺa─Źa, u korist konta 901.

(4) Na kontu 902 - Preuzimanje tro┼íkova iskazuju se tro┼íkovi koji su u finansijskom ra─Źunovodstvu knji┼żeni na kontima grupe 51 do 55, koji se knji┼że zadu┼żenjem odgovaraju─çih konta grupa 92 - Ra─Źuni mjesta tro┼íkova nabavke, tehni─Źke uprave i pomo─çnih djelatnosti, 93 - Ra─Źuni glavnih proizvodnih mjesta tro┼íkova i 94 - Ra─Źuni mjesta tro┼íkova uprave, prodaje i sli─Źnih aktivnosti, ako se tro┼íkovi vode po mjestima tro┼íkova, a ako se tro┼íkovi ne vode po mjestima tro┼íkova, na teret konta grupe 95 - Nosioci tro┼íkova i konta 982 - Tro┼íkovi perioda.

(5) Na kontu 902 ne knji┼żi se preuzimanje tro┼íkova materijala kada se evidencija o stanju, nabavci i tro┼íenju materijala vodi na kontu 910 - Materijal, jer se u tom slu─Źaju tro┼íenje materijala knji┼żi na potra┼żnoj strani konta 910 - Materijal, uz zadu┼żenje odgovaraju─çih konta mjesta tro┼íkova i nosilaca (konta grupe 92 - Mjesta tro┼íkova nabavke, tehni─Źke uprave i pomo─çne djelatnosti, 93 - Konta glavnih proizvodnih mjesta tro┼íkova, 94 - Konta mjesta tro┼íkova uprave, prodaje i sli─Źnih djelatnosti i 95 - Nosioci tro┼íkova), odnosno, ako se tro┼íkovi materijala ne vode po mjestima tro┼íkova, na teret konta grupe 95 - Nosioci tro┼íkova i konta 982 - Tro┼íkovi perioda.

(6) Na kontu 903 - Preuzimanje prihoda iskazuje se preuzimanje poslovnih prihoda koji su knji┼żeni u finansijskom ra─Źunovodstvu, a koji se u ra─Źunovodstvu obra─Źuna tro┼íkova i proizvoda knji┼że u korist konta 986 - Prihodi po osnovu prodaje proizvoda i usluga, 987 - Prihodi po osnovu prodaje robe, 988 - Slobodni konto i 989 - Drugi prihodi.

─îlan 66.
(Grupa 91 - Materijal i roba)

(1) Na kontima grupe 91 - Materijal i roba iskazuju se zalihe materijala, robe i proizvoda i robe u prodavnicama proizvo─Ĺa─Źa, u slu─Źaju da se evidencija o stanju, nabavci, tro┼íenju i prodaji tih zaliha vodi na kontima ove grupe u okviru obra─Źuna tro┼íkova i proizvoda.

(2) Kada se evidencija o stanju, nabavci, tro┼íenju i prodaji zaliha materijala i robe vodi u finansijskom ra─Źunovodstvu na kontima grupa 10 - Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar i 13 - Roba, na kontima grupe 91 ne vr┼íi se knji┼żenje.

(3) Na kontu 910 - Materijal, odnosno na posebnim analiti─Źkim kontima u okviru ovog konta, iskazuje se evidencija o stanju, nabavci i tro┼íenju zaliha sirovina, osnovnog i pomo─çnog materijala, ostalog materijala, goriva i maziva, te alata i inventara koji se u cjelini otpisuju u obra─Źunskom periodu. Na posebnim analiti─Źkim kontima u okviru ovog konta vode se odstupanja od planskih cijena i ispravka vrijednosti zaliha. Preuzimanje po─Źetnog stanja materijala knji┼żi se zadu┼żenjem konta 910, u korist konta 900 - Preuzimanje zaliha, a nabavka u korist konta 901 - Preuzimanje nabavke materijala i robe.

(4) Utro┼íeni materijal knji┼żi se zadu┼żenjem konta grupe 92 - Konta mjesta tro┼íkova nabavke, tehni─Źke uprave i pomo─çne djelatnosti, 93 - Konta glavnih proizvodnih mjesta tro┼íkova, 94 - Konta mjesta tro┼íkova uprave, prodaje i sli─Źnih aktivnosti i 95 - Nosioci tro┼íkova, prodati materijal zadu┼żenjem ili odobrenjem konta 991 - Dobitak i gubitak po osnovu prodaje materijala, manjkovi zadu┼żenjem konta 992 - Manjkovi materijala i robe, otpisi zadu┼żenjem konta 993 - Otpis materijala i robe, sve u korist konta 910. Za vi┼íkove materijala zadu┼żuje se konto 910, a odobrava konto 994 - Vi┼íkovi materijala i robe.

(5) Za utro┼íeni materijal, knji┼żenje u klasi 5 se vr┼íi zadu┼żenjem odgovaraju─çeg konta grupe 51 - Materijalni tro┼íkovi, konta 575 - Gubici po osnovu prodaje materijala i konta 576 - Manjkovi, a odobrenjem konta 510 - Nabavka materijala, a za vi┼íkove zadu┼żenjem konta 510 - Nabavka materijala u korist konta 676 - Vi┼íkovi.

(6) Na kontu 911 ÔÇô Roba, na posebnim analiti─Źkim kontima, iskazuje se vrijednost zaliha robe u skladi┼ítu i stovari┼ítu na veliko, u prodavnicama i drugim maloprodajnim objektima, u obradi, kao i ukalkulirani PDV i ukalkulirana razlika u cijeni robe.

(7) Preuzimanje po─Źetnog stanja zaliha robe knji┼żi se zadu┼żenjem konta 911, u korist konta 900 - Preuzimanje zaliha, a nabavka u korist konta 901 - Preuzimanje nabavke materijala i robe. Prodaja robe knji┼żi se zadu┼żenjem konta 981 - Nabavna vrijednost prodate robe, u korist konta 911.

(8) Na kontu 912 - Proizvodi i roba u prodavnici proizvo─Ĺa─Źa, na posebnim analiti─Źkim kontima, iskazuje se vrijednost zaliha proizvoda i robe u prodavnicama i drugim maloprodajnim objektima proizvodnih privrednih dru┼ítava, kao i ukalkulirani PDV i ukalkulirana razlika u cijeni robe.

(9) Preuzimanje po─Źetnog stanja proizvoda i robe knji┼żi se zadu┼żenjem konta 912, u korist konta 900 - Preuzimanje zaliha. Nabavke robe u toku obra─Źunskog perioda knji┼że se zadu┼żenjem konta 912, u korist konta 901 - Preuzimanje nabavke materijala i robe. Prijem vlastitih proizvoda u prodavnicu u toku obra─Źunskog perioda knji┼żi se zadu┼żenjem konta 912, u korist konta grupe 96 - Gotovi proizvodi. Prodaja proizvoda i robe iz vlastitih prodavnica knji┼żi se zadu┼żenjem konta 981 - Nabavna vrijednost prodate robe i konta 980 - Tro┼íkovi prodatih proizvoda i usluga, u korist konta 912.

─îlan 67.
(Grupa 92 - Konta mjesta tro┼íkova nabavke, tehni─Źke uprave i pomo─çnih djelatnosti)

Na kontima grupe 92 - Konta mjesta tro┼íkova nabavke, tehni─Źke uprave i pomo─çnih djelatnosti, odnosno na posebnim osnovnim kontima koje privredno dru┼ítvo otvori u okviru ove grupe, poslije knji┼żenja u finansijskom ra─Źunovodstvu, iskazuju se odgovaraju─çi tro┼íkovi u korist konta 902 - Preuzimanje tro┼íkova, odnosno u korist konta 910 - Materijal, kada se zalihe materijala vode na ovom kontu.

─îlan 68.
(Grupa 93 - Konta glavnih proizvodnih mjesta troškova)

Na kontima grupe 93 - Konta glavnih proizvodnih mjesta tro┼íkova, odnosno na posebnim osnovnim ra─Źunima koje privredno dru┼ítvo otvori u okviru ove grupe, poslije knji┼żenja u finansijskom ra─Źunovodstvu, iskazuju se odgovaraju─çi tro┼íkovi u korist konta 902 - Preuzimanje tro┼íkova, odnosno u korist konta 910 - Materijal, kada se zalihe materijala vode na ovom kontu.

─îlan 69.
(Grupa 94 - Konta mjesta tro┼íkova uprave, prodaje i sli─Źnih aktivnosti)

Na kontima grupe 94 - Konta mjesta tro┼íkova uprave, prodaje i sli─Źnih aktivnosti, odnosno na posebnim osnovnim kontima koje privredno dru┼ítvo otvori u okviru ove grupe, poslije knji┼żenja u finansijskom ra─Źunovodstvu, iskazuju se odgovaraju─çi tro┼íkovi u korist konta 902 - Preuzimanje tro┼íkova, odnosno u korist konta 910 - Materijal, kada se zalihe materijala vode na ovom kontu.

─îlan 70.
(Grupa 95 - Nosioci troškova)

(1) Na kontima grupe 95 - Nosioci tro┼íkova iskazuju se po─Źetno stanje nosioca tro┼íkova, direktni tro┼íkovi koji se na osnovu dokumentacije mogu povezati sa pojedinim u─Źincima i indirektni tro┼íkovi koji se na osnovu odgovaraju─çih klju─Źeva za raspodjelu alociraju na te u─Źinke.

(2) Na kontu 950 - Nedovr┼íeni u─Źinci iskazuje se po─Źetno stanje nedovr┼íene proizvodnje i nedovr┼íenih usluga, odobrenjem konta 900 - Preuzimanje zaliha, te stanje nedovr┼íene proizvodnje i nedovr┼íenih usluga na kraju obra─Źunskog perioda.

(3) Konto 951 - Prijenos proizvoda iz proizvodnje u skladi┼íte, u toku obra─Źunskog perioda se odobrava za prenesene proizvode u skladi┼íte, na teret konta 960 - Gotovi proizvodi. Na kraju obra─Źunskog perioda, konto 951 se zadu┼żuje za iznos tro┼íkova proizvodnje proizvoda, u korist konta grupe 93 - Konta glavnih proizvodnih mjesta tro┼íkova i konta 957 - Tro┼íkovi utro┼íenih poluproizvoda.

(4) Konto 952 - Prijenos poluproizvoda iz proizvodnje u skladi┼íte, u toku obra─Źunskog perioda se odobrava za poluproizvode prenesene u skladi┼íte, na teret konta 958 - Poluproizvodi u skladi┼ítu. Na kraju obra─Źunskog perioda, konto 952 se zadu┼żuje za iznos tro┼íkova proizvodnje poluproizvoda, u korist konta grupe 93 - Ra─Źuni glavnih proizvodnih mjesta tro┼íkova.

(5) Konto 953 - Prijenos tro┼íkova realizovanih usluga, u toku obra─Źunskog perioda se odobrava na teret konta 980 - Tro┼íkovi prodatih proizvoda i usluga. Na kraju obra─Źunskog perioda, konto 953 se zadu┼żuje za iznos tro┼íkova realizovanih usluga u korist konta grupe 93 - Konta glavnih proizvodnih mjesta tro┼íkova.

(6) Na kontu 957 - Troškovi utrošenih poluproizvoda iskazuju se troškovi utrošenih poluproizvoda u korist konta 958 - Poluproizvodi u skladištu.

(7) Na kontu 958 - Poluproizvodi u skladi┼ítu iskazuju se po─Źetne zalihe poluproizvoda, odobrenjem konta 900 - Preuzimanje zaliha. U toku obra─Źunskog perioda, preuzeti poluproizvodi iz proizvodnje se knji┼że zadu┼żenjem konta 958, uz odobrenje konta 952 - Prijenos poluproizvoda iz proizvodnje u skladi┼íte, a knji┼żenje utro┼íenih poluproizvoda u toku obra─Źunskog perioda vr┼íi se zadu┼żivanjem konta 957 - Tro┼íkovi utro┼íenih poluproizvoda, uz odobrenje konta 958.

(8) Na kontu 959 - Odstupanja u tro┼íkovima nosilaca tro┼íkova iskazuje se razlika izme─Ĺu cijena po kojima se vode zalihe nedovr┼íenih proizvoda i poluproizvoda i cijena ko┼ítanja tih zaliha.

─îlan 71.
(Grupa 96 - Gotovi proizvodi)

(1) Na kontima grupe 96 - Gotovi proizvodi iskazuju se gotovi proizvodi po cijeni koštanja i odstupanja u troškovima gotovih proizvoda.

(2) Preuzimanje po─Źetnog stanja gotovih proizvoda knji┼żi se zadu┼żenjem konta 960 do 968, u korist konta 900 - Preuzimanje zaliha.

(3) Na kontima 960 do 968 iskazuju se gotovi proizvodi po cijeni ko┼ítanja, zadu┼żenjem pojedinih konta u korist konta 900 - Preuzimanje zaliha, za po─Źetne zalihe proizvoda, i konta 951 - Prijenos proizvoda iz proizvodnje u skladi┼íte, za zalihe proizvedene u toku obra─Źunskog perioda.

(4) Konta proizvoda se u toku obra─Źunskog perioda odobravaju na teret konta 980 - Tro┼íkovi prodatih proizvoda i usluga, za proizvode prodate sa skladi┼íta, i konta 912 - Proizvodi i roba u prodavnici proizvo─Ĺa─Źa, za proizvode prenesene u prodavnicu.

(5) Na kontu 969 - Odstupanja u tro┼íkovima gotovih proizvoda iskazuje se razlika izme─Ĺu cijena po kojima se vode zalihe proizvoda gotovih proizvoda i cijena ko┼ítanja tih zaliha.

─îlan 72.
(Grupa 97 - Slobodna grupa)

Na kontima grupe 97 - Slobodna grupa, privredna društva mogu otvarati posebna osnovna konta prema vlastitim potrebama.

─îlan 73.
(Grupa 98 - Rashodi i prihodi)

(1) Na kontima grupe 98 - Rashodi i prihodi iskazuju se tro┼íkovi prodatih proizvoda i usluga, nabavna vrijednost prodate robe, tro┼íkovi perioda, otpisi, manjkovi, obezvrje─Ĺenje i vi┼íkovi zaliha proizvoda, ostali rashodi i prihodi po osnovu prodaje proizvoda i usluga, prihodi od prodaje robe i ostali prihodi.

(2) Na kontu 980 - Tro┼íkovi prodatih proizvoda i usluga iskazuje se vrijednost prodatih proizvoda i usluga po stvarnim tro┼íkovima, zadu┼żenjem ovog konta u korist konta 953 - Prijenos tro┼íkova realizovanih usluga, konta 958 - Poluproizvodi u skladi┼ítu i konta grupe 96 - Gotovi proizvodi.

(3) Na teret konta 980 knji┼żi se i vrijednost vlastitih proizvoda upotrijebljenih za stalna sredstva, materijal i rezervne dijelove, kao i vlastiti transport pri nabavci materijala i robe, uklju─Źuju─çi i tro┼íkove utovara, istovara i sl.

(4) Na kontu 981 - Nabavna vrijednost prodate robe iskazuje se nabavna vrijednost prodate robe u korist konta 911 - Roba i 912 - Proizvodi i roba u prodavnici proizvo─Ĺa─Źa.

(5) Na kontu 982 - Tro┼íkovi perioda iskazuju se tro┼íkovi koji se ne uklju─Źuju u cijenu ko┼ítanja zaliha nedovr┼íene proizvodnje, poluproizvoda, nedovr┼íenih usluga i gotovih proizvoda, ve─ç se direktno nadokna─Ĺuju na teret prihoda obra─Źunskog perioda, knji┼żenjem u korist konta grupe 94 - Ra─Źuni mjesta tro┼íkova uprave, prodaje i sli─Źnih djelatnosti.

(6) Na kontu 983 - Otpis, manjkovi i vi┼íkovi zaliha proizvoda iskazuje se vrijednost otpisa, manjkova i vi┼íkova zaliha nedovr┼íene proizvodnje, poluproizvoda i gotovih proizvoda. Otpisi i manjkovi knji┼że se zadu┼żenjem konta 983, u korist konta grupa 95 - Nosioci tro┼íkova i 96 - Gotovi proizvodi, a vi┼íkovi se knji┼że zadu┼żenjem konta grupa 95 - Nosioci tro┼íkova i 96 - Gotovi proizvodi, u korist konta 983. Na kontu 983 se iskazuju i gubici od obezvrje─Ĺenja zaliha nedovr┼íene proizvodnje, poluproizvoda i gotovih proizvoda, u skladu sa MRS 2 i drugim relevantnim MRS/MSFI.

(7) Na kontu 985 - Slobodni konto privredna dru┼ítva mogu otvarati posebna analiti─Źka konta za iskazivanje pojedinih vrsta rashoda, prema vlastitim potrebama.

(8) Na kontu 986 - Prihodi po osnovu prodaje proizvoda i usluga iskazuju se prihodi ostvareni od prodaje proizvoda i usluga na doma─çem i stranom tr┼żi┼ítu, zadu┼żenjem konta 903 - Preuzimanje prihoda.

(9) Na kontu 987 - Prihodi po osnovu prodaje robe iskazuju se prihodi ostvareni od prodaje robe na doma─çem i stranom tr┼żi┼ítu.

(10) Na kontu 988 - Slobodni konto privredna dru┼ítva mogu otvarati posebna analiti─Źka konta za iskazivanje pojedinih vrsta prihoda, prema vlastitim potrebama.

(11) Na kontu 989 - Ostali prihodi iskazuju se prihodi koji nisu iskazani na drugim kontima u okviru ove grupe konta, zadu┼żenjem konta 903 - Preuzimanje prihoda.

─îlan 74.
(Grupa 99 - Konta dobitka, gubitka i zaklju─Źka)

(1) Na kontima grupe 99 - Konta dobitka, gubitka i zaklju─Źka iskazuju se poslovni dobitak i gubitak, gubitak i dobitak po osnovu prodaje materijala, manjkovi, otpisi i vi┼íkovi materijala i robe, te zaklju─Źak obra─Źuna tro┼íkova i proizvoda.

(2) Na kontu 990 - Poslovni dobitak i gubitak iskazuje se poslovni dobitak ili gubitak koji se utvr─Ĺuje tako ┼íto se na teret ovog konta prenose poslovni rashodi odobrenjem konta 980 - Tro┼íkovi prodatih proizvoda i usluga, 981 - Nabavna vrijednost prodate robe, 982 - Tro┼íkovi perioda, 983 - Otpis, manjkovi i vi┼íkovi zaliha proizvoda i 985 - Slobodni konto. U korist konta 990 se prenose poslovni prihodi, zadu┼żenjem konta 986 - Prihodi po osnovu prodaje proizvoda i usluga, 987 - Prihodi po osnovu prodaje robe, 988 - Slobodni konto i 989 - Drugi prihodi.

(3) Na kontu 991 - Dobitak i gubitak po osnovu prodaje materijala iskazuju se dobici od prodaje materijala, odobrenjem ovog konta, odnosno gubici od prodaje materijala, zadu┼żenjem ovog konta.

(4) Na kontu 992 - Manjkovi materijala i robe iskazuju se manjkovi materijala i robe, zadu┼żenjem ovog konta, u korist konta 910 - Materijal i konta 911 - Roba.

(5) Na kontu 993 - Otpisi materijala i robe iskazuju se otpisi zaliha materijala i robe, zadu┼żenjem ovog konta, u korist konta 910 - Materijal, 911 - Roba i dio konta 912 - Proizvodi i roba u prodavnici proizvo─Ĺa─Źa.

(6) Na kontu 994 - Vi┼íkovi materijala i robe iskazuju se vi┼íkovi zaliha materijala i robe, u korist ovog konta, a na teret konta 910 - Materijal, alat i sitan inventar u skladi┼ítu, 911 - Roba i dio konta 912 - Proizvodi i roba u prodavnici proizvo─Ĺa─Źa.

(7) Na kontu 999 - Zaklju─Źak obra─Źuna tro┼íkova i proizvoda, na datum izvje┼ítajnog perioda, iskazuje se zaklju─Źak konta obra─Źuna tro┼íkova i proizvoda, zadu┼żenjem konta 999 u korist konta koji imaju dugovni saldo, te zadu┼żenjem konta koji imaju potra┼żni saldo u korist konta 999.

Poglavlje III. Priznavanje i mjerenje u slu─Źaju ste─Źaja i likvidacije

─îlan 75.
(Slu─Źaj ste─Źaja i likvidacije)

Pri sastavljanju finansijskih izvje┼ítaja na dan otvaranja, odnosno zaklju─Źenja postupka ste─Źaja i likvidacije, kao i u slu─Źajevima kada se finansijski izvje┼ítaji sastavljaju u toku trajanja tih postupaka, privredna dru┼ítva primjenjuju odredbe ovog pravilnika, s tim ┼íto vrednovanje imovine koja ─Źini ste─Źajnu, odnosno likvidacionu masu vr┼íe u skladu sa propisima kojima se ure─Ĺuju ste─Źaj i likvidacija privrednih dru┼ítava.

Poglavlje IV. Prijelazne i završne odredbe

─îlan 76.
(Primjena Kontnog okvira)

Danom po─Źetka primjene ovog pravilnika prestaje da va┼żi Pravilnik o kontnom okviru, sadr┼żaju konta i primjeni kontnog okvira za privredna dru┼ítva ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", broj: 82/10).

─îlan 77.
(Stupanje na snagu)

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu┼żbenim novinama Federacije BiH", a primjenjivat ─çe se od 1. januara 2022. godine.

Broj 04-02-2-6787/21
03. septembra 2021. godine
Sarajevo

Ministrica
Jelka Mili─çevi─ç, s. r.

 

 

 

 

 

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija