Advokatska kancelarija

weight
"Na┼ía za┼ítita nije u na┼íem oru┼żju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

Zakon o pravima branilaca i clanova njihovih porodica

 

ZAKON O PRAVIMA BRANILACA I ─îLANOVA NJIHOVIH PORODICA


("Slu┼żbene novine Federacije BiH", br. 33/04, 56/05,70/07, 9/10 i 90/17)

 


I – OSNOVNE ODREDBE

─îlan 1.

Ovim Zakonom ure─Ĺuju se: uvjeti, na─Źin i postupak za ostvarivanje prava ratnih vojnih invalida i ─Źlanova njihovih porodica, ─Źlanova porodica šehida, ─Źlanova porodica poginulih, umrlih i nestalih branilaca (u daljnjem tekstu: porodice poginulih, umrlih, nestalih branilaca) i demobiliziranih branilaca, lica zaslu┼únih u odbrambeno-oslobodila─Źkom ratu, kao i druga pitanja iz oblasti branila─Źko-invalidske zaštite.
Pojam šehid ili pojam poginuli branilac, u smislu ovog Zakona, koristi se po slobodnom izboru korisnika prava.

 

─îlan 2.
Braniocima, u smislu ovog zakona smatraju se pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vije─ça obrane i policije nadle┼únog organa unutrašnjih poslova (u daljnjem tekstu: Oru┼úane
snage), a koji su u─Źestvovali u odbrani suvereniteta i cjelovitosti Bosne i Hercegovine (po─Źetak agresije na op─çinu Ravno), od 18.09.1991. do 23.12.1996. godine, odnosno do prestanka neposredne ratne
opasnosti i koji su demobilizirani rješenjem nadle┼únog vojnog organa, kao i lice koje je u─Źestvovalo u pripremi za odbranu i u odbrani Bosne i Hercegovine.
Dobrovoljcem, u smislu ovog zakona, smatra se pripadnik vojnih jedinica koji je u─Źestvovao u pripremi za odbranu i u odbrani Bosne i Hercegovine u periodu od 18.09.1991. do 09.04.1992. godine, kao i drugo
lice koje nije bilo vojni obveznik u vrijeme dobrovoljnog stupanja u Oruţane snage i ostalo neprekidno u jedinicama do kraja rata ili je ranije demobilizirano od nadleţnog vojnog organa.
Organizatorom otpora, u smislu ovog zakona, smatra se lice koje je organizovalo i rukovodilo u pripremi za odbranu i u odbrani Bosne i Hercegovine, najmanje 100 dana, u periodu od 18.09.1991. do
09.04.1992. godine, i uz to bilo pripadnik Oru┼úanih snaga ili dr┼úavnih organa ili institucija vezanih za odbranu Bosne i Hercegovine najmanje dvije godine, a ─Źiji je status potvr─Ĺen od strane Federalnog
ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodila─Źkog rata.
Veteranom, u smislu ovog zakona, smatra se lice koje je stupilo u jedinice iz stava 1. ovog ─Źlana od
18.09.1991. do 31.12.1992. godine, i ostalo neprekidno do 23.12.1995. godine, ili ranije demobilizirano od nadleţnog vojnog organa.
Pojmovi i definicije iz ovog ─Źlana koriste se i primjenjuju kod regulisanja prava i pogodnosti u svim oblastima i nivoima vlasti koje se ti─Źu branilaca i ─Źlanova njihovih porodica.

 

─îlan 3.
Ratni vojni invalid je dr┼úavljanin Bosne i Hercegovine koji je, vrše─çi vojne du┼únosti, druge du┼únosti za ciljeve odbrane u sastavu Oru┼úanih snaga, u─Źestvuju─çi u odbrani Bosne i Hercegovine u periodu i pod uvjetima i okolnostima iz ─Źlana 2. stav 1. ovog zakona, zadobio ranu, povredu, bolest ili je vršenje du┼únosti uticalo na pogoršanje bolesti, pa je zbog toga nastupilo ošte─çenje njegovog organizma najmanje za 20%. Ratni vojni invalid je i dr┼úavljanin Bosne i Hercegovine koji je po nare─Ĺenju ili nalogu nadle┼únog vojnog organa ili organa uprave nadle┼únog za poslove odbrane i dr┼úavne sigurnosti, pod uvjetima i okolnostima iz stava 1. ovog ─Źlana, zadobio ranu, povredu, bolest ili pogoršanje bolesti, pa je zbog toga nastupilo ošte─çenje njegovog organizma najmanje za 20%.
Ratni vojni invalid je i lice koje je u periodu i pod uvjetima i okolnostima iz st. 1. i 2. ovog ─Źlana bilo ratni zarobljenik i zadobilo ranu, povredu, bolest ili pogoršanje bolesti, pa je zbog toga nastupilo ošte─çenje njegovog organizma najmanje za 20%.
Ratni vojni invalid je i stranac kod koga je nastupilo ošte─çenje njegovog organizma pod okolnostima i uvjetima iz st. 1., 2. i 3. ovog ─Źlana.
Ljekarska komisija kod utvr─Ĺivanja stepena invalidnosti u postupcima koji su u toku i postupcima u izvršenju sudskih presuda za ranjene i zarobljene pripadnike Oru┼úanih snaga, kao i za lica sa podru─Źja na
kojem je po─Źinjen genocid koji je priznat od Me─Ĺunarodnog suda u Haagu, bez obzira na osnov


invaliditeta, koji su ve─ç ostvarili pravo i o ─Źemu postoji medicinska dokumentacija u spisu predmeta, stepen invalidnosti ne─çe se utvr─Ĺivati, u postupku provo─Ĺenja Zakona o provo─Ĺenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branila─Źko-invalidske zaštite ("Slu┼úbene novine Federacije BiH", broj 82/09), manje od 20% - X grupe.
Mirnodopski vojni invalid je lice koje je u miru bez namjere, vrše─çi vojnu du┼únost, zadobilo ranu ili povredu,
pa je zbog toga nastupilo ošte─çenje njegovog organizma najmanje za 20%, odnosno kod kojeg je usljed bolesti ili pogoršanja bolesti nastupilo ošte─çenje njegovog organizma najmanje za 60% u periodu od 24.12.1996. godine do 01.01.2006. godine, i to:
- vojno lice na sluţenju obaveznog vojnog roka,
- pitomac u vojnoj školi,
- pripadnik rezervnog sastava za vrijeme vojne duţnosti.

 

─îlan 4.
Porodica poginulog, umrlog, nestalog branioca je porodica lica koje je poginulo, umrlo, nestalo pod uvjetima i okolnostima iz ─Źlana 2. i ─Źlana 3. st. 1. do 4. ovog zakona, odnosno umrlog do 23.12.1996.
godine od posljedica rane, povrede, bolesti ili pogoršanja bolesti zadobijene pod uvjetima i okolnostima iz ─Źlana 2. i ─Źlana 3. st. 1. do 4. ovog zakona.
Porodica poginulog ili umrlog lica iz ─Źlana 3. stav 6. ovog zakona ostvaruje odre─Ĺena prava pod uvjetima i na na─Źin koji va┼úi za porodicu umrlog ratnog vojnog invalida.

─îlan 5.

Propisima iz oblasti odbrane utvr─Ĺuje se: ko se smatra pripadnikom Oru┼úanih snaga, vojno lice, vojna slu┼úba, vršenje vojne du┼únosti za ciljeve odbrane, kao i sva druga pitanja vezana za svojstvo i status pripadnika Oru┼úanih snaga.

─îlan 6.

Ako mirnodopski vojni invalid naknadno ispuni uvjete za sticanje svojstva ratnog vojnog invalida, po osnovu u─Źeš─ça u Oru┼úanim snagama, sti─Źe svojstvo ratnog vojnog invalida, a invaliditet mu se utvr─Ĺuje prema ukupnom ošte─çenju organizma po oba osnova.

II – PRAVA DEMOBILIZIRANIH BRANILACA

─îlan 7.
Branioci i ─Źlanovi njihovih porodica ostvaruju druga prava u skladu sa federalnim i kantonalnim propisima koja nisu obuhva─çena ovim Zakonom i to:
1. nov─Źanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti;
2. prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima;
3. prednost pri zakupu i otkupu poslovnog prostora pod jednakim uvjetima;
4. prednost pri upisu u obrazovne ustanove pod jednakim uvjetima;
5. besplatne obavezne u─Ĺbenike za redovno školovanje;
6. prednost pri dodjeli stipendija i smještaju u ─Ĺa─Źke i studentske domove;
7. zdravstvenu zaštitu;
8. prioritetno pravo za rješavanje stambenog pitanja pod jednakim uvjetima;
9. pomo─ç u slu─Źaju smrti;
10. prednost pri korištenju programa nadle┼únih zavoda za zapošljavanje;
11. osloba─Ĺanje od pla─çanja, naknade troškova korištenja gra─Ĺevinskog zemljišta;
12. ostvarivanje penzije pod povoljnijim uvjetima;
13. druga prava u skladu sa posebnim propisima.

Prava utvr─Ĺena ovim ─Źlanom regulirat ─çe se u skladu sa odredbama ─Źl. od 26. do 31. ovog Zakona. III – PRAVA RATNIH VOJNIH INVALIDA

Prava ratnog vojnog invalida su:
1. li─Źna invalidnina;
2. dodatak za njegu i pomo─ç od drugog lica;

─îlan 8.

3. ortopedski dodatak;
4. druga prava iz glave VI ovog Zakona.

1. Li─Źna invalidnina

─îlan 9.
Radi ostvarivanja prava, prema ovom Zakonu, ratni vojni invalidi razvrstavaju se u grupe vojnog invaliditeta prema stepenu ošte─çenja organizma izra┼úenog u procentu.
Procent invaliditeta odre─Ĺuje se srazmjerno ošte─çenju organizma koje je nastalo kao posljedica rane, povrede ili bolesti zadobijene pod okolnostima utvr─Ĺenim ovim Zakonom ili su te okolnosti uticale na
pogoršanje bolesti.
Svojstvo ratnog vojnog invalida mo┼úe se ste─çi samo na osnovu ošte─çenja organizma koje je nastalo usljed
rane ili povrede zadobijene pod okolnostima iz ─Źlana 3. ovog Zakona koja je ostavila vidne tragove.
Pod vidnim tragovima, u smislu stava 3. ovog ─Źlana, podrazumijevaju se jasno vidljivi tragovi na površini
tijela, i vidljiva ošte─çenja unutrašnjih organa utvr─Ĺena odgovaraju─çim dijagnosti─Źkim metodama.
Za odre─Ĺivanje procenta invaliditeta uzimaju se u obzir i ošte─çenja organizma nastala usljed: upotrebe
standardnih lijekova; operacija i drugih terapeutskih poduhvata radi lije─Źenja od rane, povrede i bolesti zadobijenih pod okolnostima predvi─Ĺenim ovim Zakonom i nošenja ortopedskih pomagala; okolnosti pod kojima je kod ratnog vojnog invalida nastupilo ošte─çenje organizma usljed psihosomatskih ošte─çenja i poreme─çaja i manifestiralo se do 23.12.1997. godine; gubitka ili teškog ošte─çenja parnog organa, ako je drugi parni organ izgubljen ili teško ošte─çen usljed posljedica rane, povrede ili bolesti zadobijene pod okolnostima utvr─Ĺenim ovim Zakonom.

─îlan 10.
Prema procentu invaliditeta ratni vojni invalidi razvrstavaju se u deset grupa invaliditeta i to:
I grupa - invalidi sa 100% invaliditeta I stepena kojima je za redovan
ţivot potrebna njega i pomoć od drugog lica; II grupa - invalidi sa 100% invaliditeta;
III grupa - invalidi sa 90% invaliditeta;
IV grupa - invalidi sa 80% invaliditeta; V grupa - invalidi sa 70% invaliditeta; VI grupa - invalidi sa 60% invaliditeta; VII grupa - invalidi sa 50% invaliditeta; VIII grupa - invalidi sa 40% invaliditeta; IX grupa - invalidi sa 30% invaliditeta; X grupa - invalidi sa 20% invaliditeta.

─îlan 11.

Pri utvr─Ĺivanju procenta invaliditeta licima kod kojih je pod okolnostima iz ─Źlana 3. ovog Zakona nastupilo ošte─çenje organizma po osnovu oboljenja koje se pogoršalo pod tim okolnostima ili oboljenja za koje se ne mo┼úe pouzdano zaklju─Źiti da je prouzrokovano pod tim okolnostima, ali se mo┼úe zaklju─Źiti da su ratni napori uticali na njegovo pogoršanje, uzima se odgovaraju─çi procent od cjelokupnog ošte─çenja organizma, s tim da po tom osnovu utvr─Ĺeni procent ošte─çenja organizma ne mo┼úe iznositi više od 100% invaliditeta II grupe, a uzimaju─çi u obzir prirodu bolesti i njen razvoj, trajanje i te┼úinu ratnih napora, odnosno napora pri vršenju vojne slu┼úbe u Oru┼úanim snagama, s obzirom na druge okolnosti koje su u pojedinom slu─Źaju uticale na pogoršanje bolesti. Procent vojnog invaliditeta utvr─Ĺen kona─Źnim rješenjem u skladu sa stavom
1. ovog ─Źlana ne mo┼úe se kasnije pove─çavati, bez obzira na daljnje pogoršanje ošte─çenja organizma.

─îlan 12.
Li─Źna invalidnina ratnog vojnog invalida utvr─Ĺuje se u mjese─Źnom iznosu, prema grupi vojnog invaliditeta. Osnovica za odre─Ĺivanje mjese─Źnih nov─Źanih primanja, prema ovom Zakonu, utvr─Ĺuje se u po─Źetnom iznosu od 734,00 KM(867,50 KM), koja se odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine po─Źetkom svake godine mijenja i uskla─Ĺuje prema odredbama ─Źlana 57. ovog Zakona.
Mjese─Źni iznos li─Źne invalidnine invalida od I do X grupe odre─Ĺuje se u procentu od osnovice iz prethodnog stava i iznosi:

Grupa Procent (%)
I. 100 %
II. 73%

III. 55%
IV. 43%
V. 32%
VI. 18%
VII. 13%
VIII. 7%
IX. 6%
X 5%

2. Dodatak za njegu i pomo─ç od drugog lica

─îlan 13.
Pravo na dodatak za njegu i pomo─ç od drugog lica imaju ratni vojni invalidi od I do IV grupe, koji su
nesposobni za vršenje osnovnih ┼úivotnih potreba bez pomo─çi drugog lica.
Ratni vojni invalidi, radi ostvarivanja prava na dodatak za njegu i pomo─ç od drugog lica, razvrstavaju se u tri stepena i to:
1. u prvi stepen – ratni vojni invalidi I grupe, koji su potpuno nesposobni da se brinu o sebi i samostalno
obavljaju osnovne ţivotne potrebe, a kojima je potrebna stalna njega i pomoć drugog lica;
2. u drugi stepen – ostali ratni vojni invalidi I grupe, kao i ratni vojni invalidi II, III i IV grupe kod kojih pored vojnog invaliditeta, postoje i druga ošte─çenja organizma koja su nastala nezavisno od vojnog invaliditeta, a koja su zajedno sa vojnim invaliditetom jednaka ošte─çenju organizma vojnog invalida I grupe razvrstanih u I stepen dodatka;
3. u tre─çi stepen – ratni vojni invalidi II, III i IV grupe, ─Źija je nesposobnost jednaka nesposobnosti vojnog invalida I grupe razvrstanih u II stepen dodatka.

─îlan 14.
Iznos dodatka za njegu i pomo─ç od drugog lica utvr─Ĺuje se od osnovice iz ─Źlana 12. stav 2. ovog Zakona kako sljedi:
1. za prvi stepen 100 % od osnovice,
2. za drugi stepen 70 % od osnovice,
3. za tre─çi stepen 50 % od osnovice.

3. Ortopedski dodatak

─îlan 15.

Pravo na ortopedski dodatak ima ratni vojni invalid kome je nadle┼úna ljekarska komisija utvrdila vojni invaliditet zbog ošte─çenja organizma koja su neposredna posljedica zadobijene rane, povrede, bolesti ili pogoršanja bolesti koja je prouzrokovala amputaciju ekstremiteta ili teško ošte─çenje funkcije ekstremiteta, kao i zbog gubitka vida na oba oka ili enukleacije jednog oka. Ošte─çenja organizma iz stava
1. ovog ─Źlana razvrstavaju se u tri stepena prema te┼úini, vrsti i uzroku ošte─çenja.

─îlan 16.
Iznos ortopedskog dodatka utvr─Ĺuje se od osnovice iz ─Źlana 12. stav 2. ovog Zakona kako sljedi:
1. prvi stepen 29 % od osnovice,
2. drugi stepen 22 % od osnovice,
3. tre─çi stepen 17% od osnovice.
Ratnom vojnom invalidu koji ima više ošte─çenja prvog stepena ortopedski dodatak iz stava 1. ta─Źka 1. ovog ─Źlana uve─çava se za 25%.

IV – ─îLANOVI PORODICE POGINULOG, UMRLOG, NESTALOG BRANIOCA I UMRLOG RATNOG VOJNOG INVALIDA

─îlan 17.

─îlanovi porodice poginulog, umrlog, nestalog branioca i umrlog ratnog vojnog invalida, u smislu ovog Zakona, su:1. bra─Źni drug, djeca ro─Ĺena u braku i van braka; 2. usvojena djeca, kao i pastor─Źad koja su sa poginulim ili nestalim braniocem, odnosno umrlim ratnim vojnim invalidom ┼úivjela u zajedni─Źkom doma─çinstvu posljednju godinu prije njegove smrti ili nestanka, odnosno stupanja u Oru┼úane snage; 3.

roditelji i usvojilac; 4. o─Źuh i ma─çeha koji su sa poginulim, umrlim, nestalim braniocem, odnosno umrlim ratnim vojnim invalidom ┼úivjeli u zajedni─Źkom doma─çinstvu najmanje tri godine neposredno prije njegove smrti, odnosno stupanja u Oru┼úane snage; 5. dedo i nana – po ocu i majci, koji su se starali o podizanju i odgoju lica od koga izvode pravo i sa kojim su ┼úivjeli u zajedni─Źkom doma─çinstvu najmanje tri godine neposredno prije njegovog stupanja u Oru┼úane snage, pod uvjetom da nema lica iz ta─Ź. 1., 2., 3. i 4. ovog stava; 6. maloljetna bra─ça i sestre, kao i bra─ça i sestre nesposobni za privre─Ĺivanje, a ─Źija je nesposobnost nastupila prije 15. godine ┼úivota, ako su sa njim ┼úivjeli u zajedni─Źkom doma─çinstvu do njegove smrti, odnosno do stupanja u Oru┼úane snage i ukoliko nemaju roditelje, odnosno ─Źlanove u┼úe porodice; 7. vanbra─Źni drug neo┼úenjenog poginulog, umrlog, nestalog branioca sa kojim je imao dijete i sa kojim je ┼úivio u zajedni─Źkom doma─çinstvu najmanje godinu dana prije njegove smrti, odnosno stupanja u Oru┼úane snage, ako je taj status dokazao do 17.11.2007.godine.

─îlan 18.

Zajedni─Źkim doma─çinstvom, u smislu ovog Zakona, smatra se zajednica stanovanja, privre─Ĺivanja i trošenja ostvarenih prihoda.

V – PRAVA ─îLANOVA PORODICE POGINULOG, UMRLOG, NESTALOG BRANIOCA I UMRLOG RATNOG VOJNOG INVALIDA
─îlan 19.

 

Prava ─Źlanova porodice poginulog, umrlog, nestalog branioca i umrlog ratnog vojnog invalida su:
1. porodi─Źna invalidnina;
2. uve─çana porodi─Źna invalidnina;
3. pomo─ç u slu─Źaju smrti;
4. druga prava iz glave VI ovog Zakona.

1. Porodi─Źna invalidnina

─îlan 20.

─îlanovi porodice poginulog, umrlog, nestalog branioca imaju pravo na porodi─Źnu invalidninu pod sljede─çim uvjetima:
1. udovica kada navrši 45 godina ┼úivota ili udovac kada navrši 60 godina ┼úivota, kao i prije navršenih 45
odnosno 60 godina ┼úivota, ako ih nadle┼úna ljekarska komisija proglasi trajno nesposobnim za privre─Ĺivanje, ili ako je djeci prestalo pravo prema ovom Zakonu;
2. djeca ro─Ĺena u braku ili van braka, usvojenici i pastor─Źad do navršene 15. godine ┼úivota, odnosno ako su na školovanju do kraja trajanja redovnog školovanja, a najkasnije do navršene 25. godine ┼úivota, a ako
su nesposobni za privre─Ĺivanje – za vrijeme dok ta nesposobnost traje, pod uvjetom da je nesposobnost nastupila prije navršene 15. godine ┼úivota odnosno 25. godine ┼úivota, ukoliko su bila na redovnom školovanju. Ako je školovanje prekinuto zbog bolesti ili slu┼úbe u Oru┼úanim snagama za vrijeme ratnog
stanja, ova lica mogu se koristiti pravom na porodi─Źnu invalidninu i za vrijeme bolovanja, odnosno slu┼úbe u Oru┼úanim snagama za vrijeme ratnog stanja i to do navršene 25. godine ┼úivota, a poslije toga najviše još za onoliko vremena koliko su izgubili od redovnog školovanja, ako je redovno školovanje produ┼úeno prije navršene 25. godine ┼úivota;
3. roditelji i usvojioci imaju pravo na porodi─Źnu invalidninu iako su lica iz ta─Źke 1. i 2. stava 1. ovog ─Źlana ostvarila to pravo;
4. o─Źuh i ma─çeha ukoliko nema lica iz stava 1. ta─Źka 3. ovog ─Źlana koji su sa poginulim braniocem, odnosno umrlim ratnim vojnim invalidom ┼úivjeli u zajedni─Źkom doma─çinstvu najmanje tri godine
neposredno prije njegove smrti, odnosno stupanja u Oru┼úane snage. O─Źuh, ma─çeha i usvojilac koji ispunjavaju uvjete za priznavanje prava na porodi─Źnu invalidninu imaju pre─Źe pravo od roditelja koji nije
vršio roditeljske du┼únosti u skladu sa zakonom;
5. dedo i nana - po ocu i majci, koji su se starali o podizanju i odgoju lica od koga izvode pravo i sa kojim
su ┼úivjeli u zajedni─Źkom doma─çinstvu najmanje tri godine neposredno prije njegovog stupanja u Oru┼úane snage, pod uvjetom da nema lica iz ta─Ź. 1., 2., 3. i 4. ovog stava;
6. maloljetna bra─ça i sestre, kao i bra─ça i sestre nesposobni za privre─Ĺivanje, a ─Źija nesposobnost je nastupila prije navršene 15. godine ┼úivota, ako su sa njim ┼úivjeli u zajedni─Źkom doma─çinstvu do njegove
smrti, odnosno do stupanja u Oru┼úane snage i ukoliko nemaju roditelje, odnosno ─Źlanove u┼úe porodice;

7. lica iz ─Źlana 17. stav 1. ta─Źka 7. ostvaruju prava pod uvjetima i na na─Źin utvr─Ĺen za lica iz stava 1. ta─Źka
1. ovog ─Źlana.
Ako u┼úu porodicu sa─Źinjavaju bra─Źni drug sa jednim ili više ─Źlanova porodice iz stava 1. ta─Źka 2. ovog
─Źlana, bra─Źni drug ima pravo na porodi─Źnu invalidninu kao sau┼úivalac sa njima, bez obzira na uvjete iz stava 1. ta─Źka 1. ovog ─Źlana.
─îlan 21.
Lica iz ─Źlana 20. stav 1. ta─Ź. 1. i 2. ovog Zakona ostvaruju pravo na porodi─Źnu invalidninu pod uvjetima, na
na─Źin i u postupku utvr─Ĺenim ovim Zakonom, a iznos porodi─Źne invalidnine utvr─Ĺuje se od osnovice iz ─Źlana 12. stav 2. ovog Zakona kako sljedi:
1. za jednog ─Źlana porodice u visini 43 % od osnovice;
2. za dva ─Źlana porodice u visini 55 % od osnovice;
3. za tri ─Źlana porodice u visini 60 % od osnovice;
4. za ─Źetiri i više ─Źlanova porodice u visini 65 % od osnovice.
Za lica iz ─Źlana 20. stav 1. ta─Źka 1. ovog Zakona, koja nisu imala djecu a koja imaju prihod po osnovu radnog odnosa, penzije ili vršenja samostalne djelatnosti, porodi─Źna invalidnina iznosi 20 % od osnovice. Izuzetno, od uvjeta iz ─Źlana 20. stav 1. ovog Zakona bra─Źnom drugu, bez obzira na godine ┼úivota, ako ne ostvaruje druge prihode, ─Źija su djeca prestala biti korisnici prava na porodi─Źnu invalidninu, prema ovom Zakonu, pripada pravo na porodi─Źnu invalidninu u visini od 43 % od osnovice.
Poslije smrti ratnog vojnog invalida od I do IV grupe koji je bio korisnik dodatka za njegu i pomo─ç od
drugog lica, ─Źlanovi porodice sa kojima je do njegove smrti ┼úivio u zajedni─Źkom doma─çinstvu pet godina prije njegove smrti, imaju pravo na porodi─Źnu invalidninu na na─Źin i pod uvjetima utvr─Ĺenim u ─Źl. 17., 20. i
21. ovog Zakona.
Poslije smrti ratnog vojnog invalida od II do VII grupe, ─Źija smrt je posljedica rane, povrede ili oboljenja, po
kom osnovu je ostvario pravo na li─Źnu invalidninu, ─Źlanovi porodice sa kojima je ┼úivio u zajedni─Źkom doma─çinstvu tri godina prije njegove smrti imaju pravo na porodi─Źnu invalidninu na na─Źin i pod uvjetima utvr─Ĺenim u ─Źl. 17, 20, 21 i 22. ovog Zakona.
Rok od tri godine propisan u st. 5. i 6. ovog ─Źlana ne odnosi se na djecu ratnih vojnih invalida i bra─Źne drugove koji imaju djecu sa umrlim ratnim vojnim invalidom koji bez obzira na vrijeme trajanja
zajedni─Źkog ┼úivljenja sa umrlim ratnim vojnim invalidom imaju pravo na porodi─Źnu invalidninu ukoliko su ispunjeni drugi uvjeti iz st. 5. i 6. ovog ─Źlana.
Bra─Źni drugovi poginulih branilaca i bra─Źni drugovi umrlih ratnih vojnih invalida, bez obzira na uzrok smrti, koji su bili korisnici prava na dodatak za njegu i pomo─ç drugog lica prema ─Źlanu 13. ovog Zakona mla─Ĺi
od 45 godina i sposobni za privre─Ĺivanje a nemaju djece, ako ne ostvaruju prihode na osnovu radnog odnosa, penzije ili vršenja samostalne djelatnosti, imaju pravo na porodi─Źnu invalidninu u visini od 43%
od osnovice utvr─Ĺene zakonom, a ukoliko ostvaruju bilo koji od navedenih prihoda, imaju pravo na porodi─Źnu invalidninu u iznosu od 20% od osnovice utvr─Ĺene zakonom.
─îlan 21.a
Nakon smrti ratnog vojnog invalida II-VII grupe ─Źija smrt nije posljedica ranjavanja, povrede ili oboljenja,
po kom osnovu je ostvario pravo na li─Źnu invalidninu, kao i nakon smrti ratnog vojnog invalida VI-X grupe ─Źlanovi njegove porodice iz ─Źlana 20. stav 1. ta─Ź. 1. i 2. ovog Zakona koji nisu u radnom odnosu a koji su ┼úivjeli u zajedni─Źkom doma─çinstvu, imaju pravo na porodi─Źnu invalidninu u visini od 50% iznosa njegove ratne vojne invalidnine.
─îlan 21.b
Supruga ratnog vojnog invalida u smislu prethodnog stava navedeno pravo ostvaruje ukoliko je ┼úivjela u zajedni─Źkom doma─çinstvu sa suprugom najmanje tri godine, a djeca isto pravo ostvaruju bez obzira na
vrijeme zajedni─Źkog ┼úivljenja.

─îlan 21.c

Izuzetno od uvjeta iz ─Źlana 20. stav 1. ta─Źka 2. ovog Zakona, djeca bez oba roditelja koja su nezaposlena i nalaze se na evidenciji kantonalne slu┼úbe za zapošljavanje, imaju pravo na porodi─Źnu invalidninu u iznosu navedenom u ─Źlanu 21. stav 1. ovog Zakona do zaposlenja a najdalje do 25. godine ┼úivota.

─îlan 22.
Porodi─Źna invalidnina za jednog roditelja ne┼úenjenog poginulog branioca iznosi 43% od osnovice.
Ukoliko porodi─Źnu invalidninu koriste oba roditelja ne┼úenjenog poginulog branioca, porodi─Źna invalidnina iznosi 50% od osnovice.
Za jednog roditelja ┼úenjenog poginulog branioca koji ostvaruje druge mjese─Źne prihode, porodi─Źna
invalidnina iznosi 10% od osnovice.
Ukoliko porodi─Źnu invalidninu koriste oba roditelja koji imaju druge mjese─Źne prihode, porodi─Źna
invalidnina iznosi 15% od osnovice.

Za jednog roditelja ┼úenjenog poginulog branioca koji nema drugih redovnih mjese─Źnih prihoda, porodi─Źna invalidnina iznosi 27% od osnovice.
Ukoliko porodi─Źnu invalidninu koriste oba roditelja, pod uvjetima iz prethodnog stava, porodi─Źna
invalidnina iznosi 35% od osnovice.
Izuzetno, roditeljima ţenjenog poginulog, umrlog ili nestalog branioca iza kojeg nije ostalo potomstvo
pripada pravo na porodi─Źnu invalidninu iz ─Źlana 22. stav 1. odnosno stav 2. Zakona ukoliko pravo na porodi─Źnu invalidninu ne koristi bra─Źni drug zbog stupanja u novi brak ili izvanbra─Źnu zajednicu, kao i u slu─Źaju kad je brak prestao prije smrti poginulog, umrlog ili nestalog branioca iza kojeg nije ostalo potomstvo.
2. Uve─çana porodi─Źna invalidnina

─îlan 23.

Djeca poginulog, umrlog, nestalog branioca, bez oba roditelja imaju pravo na porodi─Źnu invalidninu iz ─Źlana 21. ovog Zakona, uve─çanu za 35 % od osnovice za jedno dijete, 45% od osnovice za dvoje djece, 55% od osnovice za troje i više djece.
─îlanovi porodice koji ispunjavaju uvjete za priznavanje prava na porodi─Źnu invalidninu po osnovu dva ili više poginulih lica, imaju pravo na jednu porodi─Źnu invalidninu po sopstvenom izboru uve─çanu za 20% od osnovice za svako slijede─çe poginulo lice.
Roditeljima kojima je poginulo jedino dijete, odnosno ako imaju jedno ili više djece koja su nesposobna za privre─Ĺivanje, pod uvjetima iz ─Źlana 20. stav 1. ta─Źka 2. ovog Zakona, porodi─Źna invalidnina uve─çava se
za 30 % od osnovice.

─îlan 24.

Ako porodi─Źnu invalidninu koriste dva ili više ─Źlanova porodice, porodi─Źna invalidnina pripada korisnicima na jednake dijelove.

3. Pomo─ç u slu─Źaju smrti

─îlan 25.
─îlanovi porodice ratnog vojnog invalida koji su ostvarili pravo na porodi─Źnu invalidninu i koji su sa tim
licem u vrijeme do njegove smrti ┼úivjeli u zajedni─Źkom doma─çinstvu, imaju pravo na jednokratnu nov─Źanu pomo─ç u visini 100% od osnovice iz ─Źlana 12. stav 2. ovog Zakona, ukoliko to pravo ne mogu ostvariti po drugom osnovu. Jednokratnu nov─Źanu pomo─ç mo┼úe ostvariti samo jedno lice iz stava 1. ovog ─Źlana, bez obzira na broj ─Źlanova zajedni─Źkog doma─çinstva.

VI – DRUGA PRAVA BRANILACA I ─îLANOVA NJIHOVIH PORODICA

─îlan 26.

Licima iz ─Źl. 2., 3. i 4. ovog Zakona, kao licima zaslu┼únim u odbrambeno-oslobodila─Źkom ratu, osigurava se odgovaraju─çi tretman pri ostvarivanju i korištenju drugih prava ili ukazivanja po─Źasti, vode─çi ra─Źuna o njihovom doprinosu u odbrani Bosne i Hercegovine.

─îlan 27.
Ratni vojni invalidi i njihove porodice, ─Źlanovi porodice poginulih, umrlih, nestalih branilaca, ─Źlanovi
porodice umrlih ratnih vojnih invalida i demobilizirani branioci, ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, saglasno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti («Slu┼úbene novine Federacije BiH», broj 29/97) i Zakona o zdravstvenom osiguranju («Slu┼úbene novine Federacije BiH», br. 30/97 i 7/02), kao i saglasno odgovaraju─çim izmjenama i dopunama navedenih zakona, ukoliko to pravo ne mogu ostvariti po drugom osnovu.Nadle┼úni organ kantona posebnim propisom utvr─Ĺuje postupak i na─Źin ostvarivanja zdravstvene zaštite za lica koja nisu osigurana, saglasno odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju.
Nadle┼úni organ kantona posebnim propisom utvr─Ĺuje kriterije za ostvarivanje prava na lije─Źenje u inozemstvu ratnih vojnih invalida, djece poginulog branioca, umrlog i nestalog branioca, demobiliziranog
branioca i djeci demobiliziranih branilaca prema utvr─Ĺenoj medicinskoj indikaciji i u skladu sa Zakonom o
zdravstvenom osiguranju i propisu o upu─çivanju osiguranih lica na lije─Źenje u inozemstvo.

Ratni vojni invalidi ostvaruju pravo na korištenje ortopedskog pomagala u skladu sa utvr─Ĺenom medicinskom indikacijom i propisima koji reguliraju ovo pitanje.
Nadleţni organi osigurat će isticanje obavijesti na vidnim mjestima (bolnice, ambulante, općine, sudovi i
druge javne ustanove) da prednost bez ─Źekanja u redu imaju te┼úi ratni vojni invalidi i roditelji šehida i poginulih branilaca koji ─çe svoj status dokazivati odgovaraju─çim iskaznicama.

 

─îlan 28.

Kantonalni i federalni organi nadle┼úni za reguliranje u oblasti zapošljavanja na odgovaraju─çi na─Źin reguliraju prava iz oblasti zapošljavanja pri ─Źemu ─çe se za branila─Źku populaciju osigurati adekvatna podrška.

 

─îlan 29.
Kantoni svojim propisima osiguravaju prioritetno rješavanje stambenih pitanja pripadnika branila─Źke
populacije u skladu sa vaţećim propisima.
Stambeno zbrinjavanje i pomo─ç u stambenom zbrinjavanju branila─Źke populacije vrši se po pravu
prvenstva kako sljedi:
1. djeci poginulih, umrlih, nestalih branilaca bez oba roditelja i ratnim vojnim invalidima sa
ošte─çenjem organizma od 100% I grupe;
2. porodicama sa dva i više poginulih, umrlih, nestalih branilaca i ratnim vojnim invalidima sa
ošte─çenjem organizma od 100% II grupe;
3. porodicama poginulih, umrlih, nestalih branilaca i ratnim vojnim invalidima sa ošte─çenjem
organizma od 90%, 80% i 70%;
4. ostalim ratnim vojnim invalidima;
5. demobiliziranim braniocima.

 

─îlan 30.

Kantonalni organi svojim propisima osiguravaju i druga dopunska prava u skladu sa odredbom ─Źlana 7. ovog Zakona, prvenstveno za najugro┼úenije kategorije.

 

1. Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja

 

─îlan 31.

Ratni vojni invalidi, ─Źlanovi porodice poginulih, umrlih, nestalih branilaca, ratnih vojnih invalida i demobilizirani branioci pod povoljnijim uvjetima mogu ostvariti pravo na penziju i dodatak na penziju u skladu sa propisima iz oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja.

 

─îlan 31.a

Pripadnici oru┼úanih snaga koji su pod uvjetima i na na─Źin utvr─Ĺen federalnim propisima ostvarili status ratnog vojnog invalida, a kod kojih je utvr─Ĺena nesposobnost za privre─Ĺivanje I kategorije, isklju─Źivo kao posljedica ošte─çenja organizma zbog rane, povrede ili bolesti, po kom osnovu su ostvarili vojni invaliditet i kojima je priznat poseban sta┼ú u dvostrukom trajanju a koji nisu bili osiguranici u vrijeme stupanja u oru┼úane snage, imaju pravo na invalidsku penziju pod uvjetima propisanim u Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Slu┼úbene novine Federacije BiH", br. 29/98, 49/00, 32/01, 73/05 i 59/06).

 

─îlan 31.b

Ratni vojni invalidi sti┼úu pravo na punu starosnu penziju sa navršenih 35 godina penzijskog sta┼úa, bez obzira na godine ┼úivota, odnosno pravo na starosnu penziju kad navrše 55 godina ┼úivota i najmanje 20 godina penzijskog sta┼úa pod uvjetima i na na─Źin propisan Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju.

VII – OSTVARIVANJE PRAVA

─îlan 32.

Licima koja ispunjavaju uvjete propisane ovim Zakonom prava, utvr─Ĺena prema ovom Zakonu, pripadaju od prvog dana narednog mjeseca od dana podnošenja zahtjeva, ukoliko ovim ili kantonalnim zakonom nije druga─Źije propisano. Isplata mjese─Źnih nov─Źanih naknada, prema ovom Zakonu, vrši se u mjese─Źnim iznosima za prethodni mjesec.
Prava utvr─Ĺena u ─Źl. 8., 19. i 25. ovog Zakona pripadaju i licima iz ─Źlana 3. stav 6. i ─Źlana 4. stav 2. ovog
Zakona, pod uvjetima i na na─Źin utvr─Ĺen ovim Zakonom.
Isplata mjese─Źnih nov─Źanih naknada korisnicima, prema ovom Zakonu, vršit ─çe se u doma─çoj valuti.

─îlan 33.
Ako ratni vojni invalid i mirnodopski vojni invalid iz ─Źlana 3. ovog Zakona za isto ošte─çenje organizma stekne pravo na nov─Źanu naknadu po drugom propisu, mo┼úe po sopstvenom izboru koristiti pravo na li─Źnu
invalidninu, prema ovom Zakonu, ili pravo na nov─Źanu naknadu za ošte─çenje organizma po drugom propisu.
Ratni vojni invalid i mirnodopski vojni invalid iz ─Źlana 3. ovog Zakona koji, prema ovom Zakonu, imaju pravo na dodatak za njegu i pomo─ç od drugog lica i ispunjavaju uvjete za ostvarivanje prava na ovaj
dodatak ili drugo li─Źno pravo po istom ili drugom osnovu po drugim propisima, mogu po sopstvenom izboru koristiti pravo na taj dodatak samo prema ovom Zakonu ili prema drugom propisu.

─îlan 34.
Prava, prema ovom Zakonu, mogu se koristiti dok postoje uvjeti za korištenje tih prava propisanih ovim Zakonom. Korisnik prava, prema ovom Zakonu, du┼úan je u roku od 15 dana od dana nastale promjene
prijaviti svaku promjenu koja uti─Źe na korištenje, obim i prestanak tih prava.
Prvostepeni organi nadle┼úni za branila─Źko-invalidsku zaštitu (u daljnjem tekstu: prvostepeni organ) ─çe po
slu┼úbenoj du┼únosti, na osnovu prijave korisnika prava ili saznanja na drugi na─Źin o nastaloj promjeni iz stava 2. ovog ─Źlana, pokrenuti postupak odmah a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva, odnosno saznanja i donijeti rješenje o prestanku ili izmjeni priznatih prava prema ovom Zakonu, sa pravnim djelovanjem od prvog dana narednog mjeseca po nastaloj promjeni.Prava ste─Źena, prema ovom Zakonu, ne mogu se prenijeti na drugo lice.

─îlan 35.
Prava, prema ovom Zakonu, koja se sti─Źu po osnovu rane, povrede, oboljenja, odnosno pogoršanja
oboljenja zastarijevaju u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovog Zakona, odnosno od dana nastanka rane, povrede, oboljenja ili pogoršanja oboljenja.
Zahtjev za priznavanje svojstva mirnodopskog vojnog invalida po osnovu rane, povrede, oboljenja ili pogoršanja oboljenja, nastalih pod uvjetima i okolostima iz ─Źlana 3. stav 6. ovog Zakona, mo┼úe se
podnijeti najkasnije u roku od tri godine od dana nastanka rane, povrede, bolesti ili pogoršanja bolesti, odnosno od dana stupanja na snagu ovog Zakona.
Pomo─ç u slu─Źaju smrti iz ─Źlana 25. ovog Zakona zastarjeva u roku od jedne godine od dana smrti vojnog invalida. Mjese─Źna nov─Źana primanja, prema ovom Zakonu, zastarijevaju u roku od tri godine od dana
dospjelosti posljednje isplate.

 

 

Prava, prema ovom Zakonu, ne mogu ostvariti:

─îlan 36.

1. lica koja su samovoljno, bez dopuštenja nadle┼úne komande napustila jedinicu Oru┼úanih snaga u bilo kojem periodu;
2. lica koja su se sama ranila ili povrijedila radi izbjegavanja vojne duţnosti za ciljeve odbrane i sigurnosti Bosne i Hercegovine;
3. lica koja su osu─Ĺena pravosna┼únom sudskom presudom zbog izvršenja te┼úih krivi─Źnih djela protiv ustavnog poretka Bosne i Hercegovine, ustavnog poretka Federacije Bosne i Hercegovine, krivi─Źnih djela
protiv ─Źovje─Źnosti i me─Ĺunarodnog prava i krivi─Źnih djela protiv Oru┼úanih snaga;
4. ─Źlanovi porodice lica koja su osu─Ĺena za djela iz stava 1. ta─Ź. 1., 2. i 3. ovog ─Źlana.
Revizorski tim za koordinaciju ─çe izvršiti kontrolu svih uvjerenja na osnovu kojih su ostvarena prava za lica ili ─Źlanove porodica lica iz stava 1. ta─Ź. 3. i 4. ─Źlana 36.
─îlan 37.

Prava, prema ovom Zakonu, prestaju:1. usljed smrti korisnika; 2. u slu─Źajevima utvr─Ĺenim u ─Źlanu 36. ovog Zakona po pravosna┼únosti presude nadle┼únog suda;
3. licima iz ─Źlana 20. stav 1. ta─Źka 2. kada navrše 15 godina ┼úivota, odnosno 25 godina ┼úivota, ako se nalaze na redovnom školovanju; 4. bra─Źnom drugu stupanjem u brak ili u vanbra─Źnu zajednicu; 5.
bra─Źnom drugu koji ne vrši roditeljske du┼únosti prema djeci, ako je fizi─Źki i psihi─Źki zdrav, a na osnovu

odluke nadle┼únog organa za starateljstvo. Ako se protiv vojnog invalida ili korisnika porodi─Źne invalidnine vodi krivi─Źni postupak za krivi─Źna djela navedena u ─Źlanu 36. ovog Zakona, za vrijeme dok se nalazi u pritvoru porodici vojnog invalida i porodici korisnika porodi─Źne invalidnine ispla─çuje se polovina njegove invalidnine i ortopedskog dodatka. Obustavljena polovina isplatit ─çe se vojnom invalidu, odnosno korisniku porodi─Źne invalidnine ako krivi─Źni postupak bude obustavljen pravosna┼únom odlukom ili ako vojni invalid, odnosno korisnik porodi─Źne invalidnine bude pravosna┼únom presudom oslobo─Ĺen optu┼úbe, odnosno ako optu┼úba protiv njega bude odbijena, ali ne zbog nenadle┼únosti suda. Ratni vojni invalid kome su amnestijom ili pomilovanjem ukinute pravne posljedice osude, mo┼úe ostvariti prava, prema ovom Zakonu, najranije od prvog dana narednog mjeseca poslije donošenja akta o amnestiji ili pomilovanju.

VIII – POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA

─îlan 38.

Nadle┼úna op─çinska slu┼úba, prema mjestu prebivališta podnosioca zahtjeva, rješava u prvom stepenu o pravima iz ovog Zakona ukoliko nije druga─Źije regulirano ovim Zakonom ili drugim propisom.

─îlan 39.

Rješenja o pravima na naknade iz ─Źl. 8., 19. i 25. ovog Zakona, po slu┼úbenoj du┼únosti izvršava nadle┼úni prvostepeni organ.

─îlan 40.
Prvostepeni organ vodi kompletnu evidenciju o korisnicima i izvršenim isplatama, prema ovom Zakonu, i dostavlja Federalnom ministarstvu za pitanja branilaca i invalida odbrambeno-oslobodila─Źkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (u daljnjem tekstu: Federalno ministarstvo) mjese─Źne zbirne izvještaje o broju korisnika, iznosu naknada i isplatama. Na─Źin vo─Ĺenja evidencije iz stava 1. ovog ─Źlana, rok za dostavu i obrazac izvještaja propisuje federalni ministar za pitanja branilaca i invalida odbrambeno-oslobodila─Źkog rata/federalni ministar za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (u daljnjem tekstu: federalni ministar).

─îlan 41.
Rješenje kojim je priznato pravo na li─Źnu invalidninu, dodatak za njegu i pomo─ç od drugog lica, ortopedski
dodatak, porodi─Źnu invalidninu, uve─çanu porodi─Źnu invalidninu, doneseno u prvom stepenu podlije┼úe reviziji. Reviziju prvostepenih rješenja vrši kantonalni organ uprave nadle┼úan za branila─Źko-invalidsku zaštitu u roku od tri mjeseca od dana prijema predmeta. U vršenju revizije kantonalni organ uprave nadle┼úan za branila─Źko-invalidsku zaštitu mo┼úe dati: saglasnost na prvostepeno rješenje, mo┼úe ga izmijeniti, poništiti, ukinuti i sam druga─Źije riješiti upravnu stvar ili vratiti predmet prvostepenom organu na ponovni postupak.Revizija odla┼úe izvršenje rješenja.
Ako protiv rješenja prvostepenog organa nije izjavljena ┼úalba, a revizija ne bude izvršena u roku od tri mjeseca od dana kada je kantonalni organ primio predmet, smatra se da je revizija izvršena i da je data saglasnost na rješenje.

─îlan 42.
Za lica sa prebivalištem u Br─Źko Distriktu Bosne i Hercegovine u prvostepenom postupku o pravima,
prema ovom Zakonu, rješava organ nadle┼úan za branila─Źko-invalidsku zaštitu Vlade Br─Źko Distrikta BiH, a po ┼úalbama na prvostepena rješenja i u postupku zakonske revizije rješava Federalno ministarstvo. Za lica sa prebivalištem u Republici Srpskoj u prvostepenom postupku o pravima, prema ovom Zakonu, rješava najbli┼úi kantonalni organ nadle┼úan za branila─Źko-invalidsku zaštitu, a po ┼úalbama na prvostepena rješenja i u postupku zakonske revizije rješava Federalno ministarstvo.
Federalni ministar će posebnim aktom odrediti koji kantoni će biti nadleţni za koje općine.

─îlan 43.
Utvr─Ĺivanje da je rana ili povreda zadobijena pod okolnostima iz ─Źlana 3. ovog zakona, kao i utvr─Ĺivanje da je lice od kojeg ─Źlanovi porodice izvode prava, prema odredbama ovog zakona, poginulo, umrlo ili nestalo pod okolnostima iz ─Źlana 3. ovog zakona, vrši se dokaznim sredstvima iz ─Źlana 44. ovog zakona. Okolnosti stradanja iz ─Źl. 3. i 4. ovog zakona mogu se dokazivati u upravnom postupku u skladu sa odredbama Zakona o upravnom postupku, ukoliko je vojna dokumentacija uništena zbog ratnih dejstava,

odnosno ukoliko Arhivski depo Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine ne raspolaţe podacima o konkretnoj vojnoj jedinici.
Upravni postupak iz stava 2. ovog ─Źlana po zahtjevu stranke vodi nadle┼úni prvostepeni organ za pitanja
evidencija iz oblasti vojne obaveze.
Protiv rješenja odnosno zaklju─Źka nadle┼únog organa iz stava 3. ovog ─Źlana mo┼úe se izjaviti ┼úalba u roku od
15 dana od dana prijema rješenja odnosno zaklju─Źka.
Ţalba se podnosi Federalnom ministarstvu putem prvostepenog organa.
Rješenje iz stava 4. ovog ─Źlana podlije┼úe reviziji. Prvostepena rješenja kojima je zahtjev odbijen ne podlije┼úu reviziji.
Reviziju vrši Federalno ministarstvo u roku od tri mjeseca od dana prijema predmeta.
U vršenju revizije na prvostepeno rješenje mo┼úe se dati saglasnost, prvostepeno rješenje mo┼úe se
izmijeniti, poništiti ili ukinuti i druga─Źije riješiti upravnu stvar ili predmet vratiti prvostepenom organu na ponovni postupak.
┼óalba i revizija odla┼úu izvršenje rješenja, odnosno upis utvr─Ĺenih ─Źinjenica u vojne evidencije. Ako je protiv prvostepenog rješenja izjavljena ┼úalba, o ┼úalbi i reviziji rješava se istim rješenjem.

IX – POSTUPAK IZDAVANJA POTVRDA - UVJERENJA

─îlan 44.
Nadle┼úni organ za vojne evidencije za vojna lica, pripadnike policije i druga lica koja su pod okolnostima iz ─Źlana 3. ovog Zakona zadobila ranu ili povredu usljed koje je nastupilo ošte─çenje organizma, odnosno
koja su pod tim okolnostima poginula, umrla ili nestala, na osnovu pisane vojne dokumentacije ili pravosna┼únog rješenja donesenog u skladu sa odredbama ─Źlana 43. ovog zakona"izdaje uvjerenje o
svojstvu (pripadnosti) i okolnostima pod kojima je to lice ranjeno ili povrije─Ĺeno, odnosno poginulo, umrlo ili nestalo.
─îlan 45.
Utvr─Ĺivanje da je bolest nastupila ili se pogoršala pod okolnostima iz ─Źlana 3. ovog zakona, vrši Institut za
medicinsko vješta─Źenje zdravstvenog stanja na osnovu pregleda i na osnovu medicinske dokumentacije o lije─Źenju iz ratnog perioda ili iz perioda od 90 dana od dana otpuštanja iz Oru┼úanih snaga.

─îlan 46.

Vojni invaliditet, pravo na dodatak za njegu i pomo─ç od drugog lica, ortopedski dodatak, nesposobnost za privre─Ĺivanje, kao i uzrok smrti ratnog vojnog invalida iz ─Źlana 21. st. 5. i 6. ovog Zakona utvr─Ĺuje se na osnovu nalaza i mišljenja nadle┼únih ljekarskih komisija iz ─Źlana 47. ovog Zakona.

─îlan 47.
Ljekarsku komisiju koja daje nalaz i mišljenje nadle┼únom organu koji u prvom stepenu rješava o pravima,
prema ovom Zakonu, ─Źine dva ─Źlana i to ljekari specijalisti.
Ljekarsku komisiju koja daje nalaz i mišljenje organu koji u drugom stepenu rješava o pravima, prema
ovom Zakonu, ─Źine tri ─Źlana od kojih su najmanje dva ─Źlana komisije ljekari specijalisti.
Ljekarsku komisiju koja daje nalaz i mišljenje u postupku revizije prvostepenih rješenja o pravima, prema ovom Zakonu, ─Źine tri ─Źlana od kojih su najmanje dva ─Źlana komisije ljekari specijalisti.
Federalni ministar ─çe imenovati posebnu ljekarsku komisiju koja vrši nadzor i medicinsko vješta─Źenje
koju ─Źine tri ─Źlana od kojih su najmanje dva ─Źlana ljekari specijalisti.
─îlanove ljekarske komisije iz st. 1. i 3. ovog ─Źlana imenuje kantonalni organ uprave nadle┼úan za poslove
branila─Źko-invalidske zaštite, uz prethodnu saglasnost federalnog ministra i odre─Ĺuje njeno sjedište, podru─Źje i na─Źin rada.
─îlanove ljekarske komisije iz st. 2. i 4. ovog ─Źlana imenuje federalni ministar i odre─Ĺuje sjedište, podru─Źje
i na─Źin rada tih komisija.
Prilikom imenovanja ─Źlanova ljekarskih komisija obavezno se imenuju i njihovi zamjenici.
Nadle┼úni organ iz st. 5. i 6. ovog ─Źlana mo┼úe anga┼úirati i specijaliziranu medicinsku ustanovu za vršenje poslova svih ili pojedinih ljekarskih komisija utvr─Ĺenih u ovom ─Źlanu.
Prilikom imenovanja ljekarskih komisija, u skladu sa odredbama ovog ─Źlana, osigurat ─çe se zastupljenost bošnja─Źkog i hrvatskog naroda, kao i njihova povremena zamjena.
Troškove za rad ljekarskih komisija iz st. 1. i 3. ovog ─Źlana snose kantonalni organi nadle┼úni za branila─Źko- invalidsku zaštitu, a troškove za rad ljekarskih komisija iz st. 2. i 4. ovog ─Źlana snosi Federalno ministarstvo.

─îlan 48.

Nadle┼úni prvostepeni organ, po slu┼úbenoj du┼únosti, vodi postupak za donošenje novog rješenja o pravima ratnog vojnog invalida kome je procent vojnog invaliditeta utvr─Ĺen privremeno.
Rješenje iz stava 1. ovog ─Źlana ima pravno djelovanje od prvog dana po isteku va┼únosti rješenja kojim su
bila utvr─Ĺena privremena prava.
Ako ratni vojni invalid, odnosno korisnik porodi─Źne invalidnine iz ovog ─Źlana ne pristupi na pregled, ili na
drugi na─Źin onemogu─çi da ljekarska komisija iz ─Źlana 47. ovog Zakona da nalaz i mišljenje, smatrat ─çe se da je odustao od zahtjeva za ostvarivanje prava prema ovom Zakonu.
U slu─Źaju iz prethodnog stava pravo prestaje sa danom do koga je bilo utvr─Ĺeno privremeno pravo.
Ako lice iz stava 3. ovog ─Źlana podnese ponovni zahtjev za utvr─Ĺivanje procenta vojnog invaliditeta i po
tom osnovu ostvari pravo, prema ovom Zakonu, novo rješenje ima pravno djelovanje od prvog dana narednog mjeseca od dana podnošenja tog zahtjeva.

─îlan 49.
Ako kod ratnog vojnog invalida nastupe promjene koje uti─Źu na prava utvr─Ĺena kona─Źnim rješenjem, ratni vojni invalid mo┼úe po isteku dvije godine od dana donošenja kona─Źnog rješenja, podnijeti zahtjev za
utvr─Ĺivanje novog procenta vojnog invaliditeta u vezi sa nastalom promjenom, ukoliko to pravo koristi po osnovu rane ili povrede; po isteku roka od ─Źetiri godine ukoliko to pravo koristi po osnovu oboljenja.
Prije isteka roka iz stava 1. ovog ─Źlana mo┼úe se podnijeti zahtjev za utvr─Ĺivanje novog procenta vojnog invaliditeta ukoliko kod vojnog invalida nastanu sljede─ça ošte─çenja organizma u vezi sa vojnim
invaliditetom: hirurško odstranjenje organa, hirurški zahvati na vitalnim organima, dekompenzacija srca, jetre, plu─ça, bubrega, pankreasa, paralize nerava, aktivna tuberkuloza, kao i gubitak ili teško ošte─çenje
parnog organa.
Ratni vojni invalid ─Źiji je zahtjev za utvr─Ĺivanje novog procenta vojnog invaliditeta odbijen, mo┼úe ponovo
podnijeti zahtjev za utvr─Ĺivanje novog procenta invaliditeta po isteku rokova iz stava 1. ovog ─Źlana od dana donošenja odluke kojom je zahtjev odbijen, a prije isteka tog roka u slu─Źaju ošte─çenja organizma utvr─Ĺenih u stavu 2. ovog ─Źlana.
Mirnodopski vojni invalid koji stekne pravo, prema ovom Zakonu, po osnovu bolesti i uţiva ga najmanje
pet godina, pa se poslije toga stanje poboljša i procent invaliditeta smanji ispod procenta odre─Ĺenog u ─Źlanu 3. ovog Zakona, zadr┼úava svojstvo mirnodopskog vojnog invalida i koristi prava prema smanjenom procentu invaliditeta.

X – ┼óALBA I PONAVLJANJE POSTUPKA

─îlan 50.
┼óalba na prvostepeno rješenje mo┼úe se ulo┼úiti u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.
Po ┼úalbi izjavljenoj na prvostepeno rješenje rješava Federalno ministarstvo.
Ako je protiv prvostepenog rješenja izjavljena ┼úalba o reviziji i ┼úalbi rješava se istim rješenjem.
┼óalba odla┼úe izvršenje rješenja.

─îlan 51.
Protiv rješenja donesenog po ┼úalbi mo┼úe se pokrenuti upravni spor.
Protiv rješenja donesenog u postupku revizije kojim je prvostepeno rješenje poništeno ili ukinuto i vra─çeno na ponovni postupak, ne mo┼úe se voditi upravni spor, bez obzira na to da li je na prvostepeno rješenje izjavljena ┼úalba.Prava utvr─Ĺena rješenjem donesenim u postupku obnovljenom po prijedlogu stranke pripadaju od prvog dana narednog mjeseca od dana podnošenja prijedloga za obnovu postupka.

─îlan 52.
Nalaz i mišljenje ljekarske komisije iz ─Źlana 47. stav 3. ovog Zakona mo┼úe poslu┼úiti kao razlog za obnovu postupka, ako nije upotrijebljen u postupku revizije zbog toga što je dat po proteku roka za reviziju
rješenja propisanom u ─Źlanu 41. ovog Zakona.
Ukoliko u postupku nadzora i medicinskog vješta─Źenja posebna ljekarska komisija iz ─Źlana 47. stav 4.
ovog Zakona donese druga─Źiji nalaz i mišljenje u odnosu na nalaz i mišljenje ljekarskih komisija iz ─Źlana
47. st. 1., 2. i 3. ovog Zakona taj nalaz i mišljenje ─çe poslu┼úiti kao razlog za obnovu postupka.

─îlan 53.

U postupku za ostvarivanje prava, prema ovom Zakonu, primjenjuju se odredbe Zakona o upravnom postupku, ako ovim Zakonom nije druga─Źije odre─Ĺeno.

U postupku po pravu nadzora rješenje o pravima prema ovom Zakonu koje je postalo kona─Źno u upravnom postupku mo┼úe se ukinuti ako je njime povrije─Ĺen zakon u roku od pet godina od dana kada je rješenje postalo kona─Źno u upravnom postupku, odnosno od dana stupanja na snagu ovog Zakona zavisno od toga koji je datum kasniji.

XI – NADZOR NAD PROVO─ÉENJEM OVOG ZAKONA I DONOŠENJE PROVEDBENIH PROPISA

─îlan 54.

Federalno ministarstvo vrši nadzor nad provo─Ĺenjem ovog Zakona i propisa donesenih na osnovu ovog Zakona, izdaje obavezne instrukcije i vrši neposredan upravni nadzor i kontrolu namjenskog trošenja sredstava namijenjenih za ostvarivanje prava prema ovom Zakonu, a koja se osiguravaju u federalnom bud┼úetu.

─îlan 55.
Federalni ministar će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona donijeti bliţe propise o:
radu ljekarskih komisija u postupku za ostvarivanje prava prema ovom Zakonu, utvr─Ĺivanju procenta vojnog invaliditeta prema stepenu ošte─çenja organizma i drugim uvjetima i kriterijima za utvr─Ĺivanje vojnog invaliditeta, dodatku za njegu i pomo─ç od drugog lica, ortopedskom dodatku, na─Źinu isplate nov─Źanih primanja, prema ovom Zakonu, na─Źinu vo─Ĺenja evidencije o korisnicima prava i izvršenim isplatama i dostavljanju izvještaja o utrošenim sredstvima, prema ovom Zakonu.
Nakon stupanja na snagu ovog Zakona federalni ministar donosi obavezne instrukcije o utvr─Ĺivanju i
obra─Źunavanju naknada prema odredbama ovog Zakona.
─îlan 55a.
U svrhu ja─Źanja ─Źasti, ugleda i dostojanstva branilaca odbrambeno-oslobodila─Źkog rata, radi poštivanja principa transparentnosti isplata naknada iz bud┼úeta korisnicima prava iz oblasti branila─Źko-invalidske zaštite, kao i radi br┼úeg i efikasnijeg ostvarivanja prava branilaca i ─Źlanova njihovih porodica, Federalno ministarstvo ─çe uspostaviti jedinstveni registar koji se sastoji od popisa branilaca i popisa korisnika prava iz oblasti branila─Źko-invalidske zaštite koja se finansiraju iz federalnog bud┼úeta. Jedinstveni registar predstavlja skup podataka iz ─Źlana 2. ovog zakona, skup podataka o korisnicima prava, kao i obradu podataka o svim braniocima i nov─Źanim i drugim primanjima po osnovu pripadnosti branila─Źkoj populaciji.

─îlan 55b.
Kantoni ─çe svojim propisima urediti pitanje uspostave registra korisnika prava iz ─Źlana 7. i ─Źl. 26. do 31. ovog zakona i drugih prava koja branioci i ─Źlanovi njihovih porodica ostvaruju ili su ostvarili po propisima kantona i op─çina, kao i pitanje objave podataka korisnika dopunskih prava branilaca i ─Źlanova njihovih porodica koja se ispla─çuju ili su ispla─çena iz bud┼úeta kantona i op─çina.
Federalno ministarstvo, elektronskom razmjenom podataka sa drugim federalnim organima, ustanovama i institucijama, kantonalnim organima, op─çinskim organima i nadle┼únim organom Br─Źko distrikta Bosne i
Hercegovine ─çe uspostaviti jedinstveni registar korisnika prava iz oblasti branila─Źko-invalidske zaštite na
svim nivoima vlasti u Federaciji i u Br─Źko distriktu Bosne i Hercegovine.
Federalni ministar ─çe u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, donijeti pravilnik kojim ─çe se pobli┼úe urediti uslovi, na─Źin i postupak, razmjena podataka, kao i druga pitanja koja se odnose na
uspostavu jedinstvenog registra i koji ─çe biti dostupan svim nivoima vlasti u Federaciji Bosne i
Hercegovine.

XII – NAKNADA ŠTETE

─îlan 56.

Lice kome je ispla─çeno nov─Źano primanje, prema ovom Zakonu, na koje nije imalo pravo, du┼úno je da vrati primljeni iznos:
1. ako je na osnovu neta─Źnih podataka za koje je znalo ili je moralo znati da su neta─Źni, ili je na drugi
protivpravani na─Źin ostvarilo nov─Źano primanje, prema ovom Zakonu, koje mu ne pripada, ili je ostvarilo nov─Źano primanje u ve─çem iznosu nego što mu pripada;
2. ako je ostvarilo nov─Źano primanje zbog toga što nije prijavilo nastale promjene koje uti─Źu na gubitak, prestanak ili smanjenje obima nekog prava, a znalo je ili je moralo znati za te promjene;
3. ako je primilo nov─Źani iznos ve─çi od iznosa koji mu je odre─Ĺen rješenjem.

Potra┼úivanje iz stava 1. ovog ─Źlana zastarijeva protekom roka odre─Ĺenog federalnim zakonom kojim se ure─Ĺuje zastarjelost potra┼úivanja za odnosnu vrstu potra┼úivanja. Ovi rokovi po─Źinju da teku od dana kad je u upravnom postupku postalo kona─Źno rješenje kojim je utvr─Ĺeno da ispla─çivano primanje ne pripada ili da pripada u manjem obimu iz stava 1. ta─Ź. 1. i 2. ovog ─Źlana, odnosno od dana kada je izvršena posljednja nepravilna isplata iz stava 1. ta─Źka 3. ovog ─Źlana.
Lice iz stava 1. ovog ─Źlana du┼úno je da vrati nov─Źano primanje najviše u iznosu primljenom za posljednje tri godine, ra─Źunaju─çi od posljednje isplate na koju nije imalo pravo.
Obaveza vra─çanja nepravilno ispla─çenih iznosa postoji, bez obzira na to da li je rješenje kojim je tom licu pravo priznato, poništeno ili ukinuto.
Za nepravilne isplate koje su nastale kao posljedica greške organa koji je vodio postupak, nepravilno ispla─çena sredstva nadoknadit ─çe organ koji je u─Źinio grešku i odgovaraju─çi iznos dozna─Źiti na ra─Źun
Federalnog ministarstva.

XIII – OSIGURANJE NOV─îANIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVO─ÉENJE OVOG ZAKONA

─îlan 57.
Sredstva za ostvarivanje i korištenje prava propisanih ovim Zakonom osigurat ─çe se iz:
- federalnog budţeta;
- budţeta kantona;
- budţeta općine;
- drugih prihoda.
U federalnom budţetu osiguravaju se sredstva za isplatu:
- porodi─Źnih invalidnina;
- uve─çanih porodi─Źnih invalidnina;
- li─Źnih invalidnina;
- ortopedskog dodatka;
- dodatka za njegu i pomo─ç drugog lica i
- pomo─ç u slu─Źaju smrti.
Visina osnovice iz ─Źlana 12. stav 2. Zakona uskla─Ĺivat ─çe se sa odredbama Zakona o bud┼úetima u Federaciji BiH. Za obra─Źun i isplatu mjese─Źnih nov─Źanih naknada po ovom Zakonu primjenjivat ─çe se koeficijent, u skladu sa Zakonom o bud┼úetima u Federaciji BiH.

─îlan 57.a

Sredstva za isplatu penzija ostvarenih u skladu sa ─Źl. 31.a i 31.b ovog Zakona osigurat ─çe se u bud┼úetu Federacije BiH i refundirat ─çe se Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje/Federalnom zavodu za mirovinsko i invalidsko osiguranje sve dok korisnik penzije iz ─Źl. 31.a i 31.b ovog Zakona ne ispuni uvjete za punu starosnu penziju u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju.

─îlan 58.
Troškove postupka u vezi sa ostvarivanjem prava, prema ovom Zakonu, snosi organ koji vodi postupak. U postupku za ostvarivanje prava, prema ovom Zakonu, ne pla─ça se taksa.
Na nov─Źana primanja, prema ovom Zakonu, ne pla─çaju se porezi i doprinosi.

─îlan 59.

Na pitanja koja se odnose na izvršenja, nasljedna prava i druga pitanja koja nisu regulirana ovim Zakonom primjenjivat ─çe se va┼úe─çi zakonski i podzakonski propisi.

XIV – KAZNENE ODREDBE

─îlan 60.
Nov─Źanom kaznom od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM kaznit ─çe se za prekršaj odgovorno lice u nadle┼únom
prvostepenom organu ako izvrši rješenje koje podlije┼úe reviziji prije isteka roka za reviziju, odnosno na koje nadle┼úni organ koji vrši reviziju nije dao saglasnost, osim ako ovim Zakonom nije druga─Źije propisano. Nov─Źanom kaznom od 1.000,00 KM do 2.000,00 KM kaznit ─çe se za prekršaj odgovorno lice u nadle┼únom organu koje je priznalo pravo u postupku revizije suprotno odredbama ovog Zakona. Nov─Źanom kaznom od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM kaznit ─çe se ─Źlan ljekarske komisije iz ─Źlana 47. ovog Zakona ili ─Źlan ljekarske komisije koji donese nalaz i mišljenje suprotno odredbama Zakona i

pravilnika. Lica iz prethodnog stava bit ─çe odmah suspendirana i ne mogu biti imenovana u bilo koju komisiju ili tijelo koje ima istu ili sli─Źnu nadle┼únost.

─îlan 61.

Ako se u postupku revizije izdatih uvjerenja o pripadnosti Oru┼úanim snagama utvrdi fiktivno vo─Ĺenje pripadnosti Oru┼úanim snagama RBiH, korisnik ste─Źenih prava iz ovog osnova du┼úan je vratiti puni nov─Źani iznos, a protiv korisnika i odgovornog lica primjenit ─çe se pozitivni zakonski propisi.

XV– PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

─îlan 62.
Isplata naknada ostvarenih po propisima iz oblasti branila─Źko-invalidske zaštite koji su se primjenjivali do dana stupanja na snagu ovog Zakona, prestaje sa 31.12.2004. godine.
Za korisnike prava koji i dalje ispunjavaju uvjete za ostvarivanje prava, prema odredbama ovog Zakona, prava ─çe se priznati od prvog dana narednog mjeseca nakon isteka roka iz stava 1. ovog ─Źlana.
Izuzetno od odredaba st. 1. i 2. ovog ─Źlana, isplata naknada po propisima iz oblasti branila─Źko-invalidske zaštite za korisnike iz reda HVO-a, a koji su se primjenjivali do dana stupanja na snagu ovog Zakona,
prestaje istovremeno sa primjenom Ugovora o ure─Ĺivanju me─Ĺusobnih odnosa u ostvarivanju prava stradalnika rata u Bosni Hercegovini koji su bili pripadnici HVO-a i ─Źlanova njihovih porodica, koji se treba
zaklju─Źiti izme─Ĺu Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, a najkasnije do 31.12. 2005. godine. Isplata naknada iz stava 3. ovog ─Źlana obavljat ─çe se na postoje─çi na─Źin.

─îlan 63.
Za korisnike koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje prava po odredbama ovog Zakona nadle┼úni prvostepeni organ ─çe, po slu┼úbenoj du┼únosti, donijeti nova rješenja do 31.12.2004. godine.
Revizija prvostepenih rješenja donesenih u skladu sa stavom 1. ovog ─Źlana izvršit ─çe se u roku od 12 mjeseci od dana donošenja rješenja, s tim da ─çe nadle┼úni prvostepeni organ rješenja dostaviti na reviziju
odmah po isteku roka za ┼úalbu, a najkasnije u roku od tri mjeseca od dana donošenja rješenja.
Za korisnike li─Źne invalidnine od VIII do X grupe revizija prvostepenih rješenja izvršit ─çe se najkasnije u
roku od 12 mjeseci nakon isteka roka iz stava 2. ovog ─Źlana.
Revizija rješenja donijetih u skladu sa st. 1., 2. i 3. ovog ─Źlana ne odla┼úe izvršenje rješenja u periodu
predvi─Ĺenom za njihovo donošenje i reviziju.

─îlan 64.
Federalni ministar donijet ─çe propis kojim ─çe se odrediti mjesno nadle┼úni organ za rješavanje o pravima iz
ovog Zakona po zahtjevima lica koja imaju prebivalište van teritorije Federacije Bosne i Hercegovine i propisat ─çe uvjete pod kojima se tim licima mo┼úe vršiti isplata.
Ratnim vojnim invalidima, porodicama poginulih, umrlih, nestalih branioca, porodicama umrlih ratnih vojnih invalida i demobiliziranim braniocima sa privremenim boravištem na teritoriji Federacije Bosne i
Hercegovine, po povratku u svoja ranija mjesta prebivališta u Republici Srpskoj ili Distriktu Br─Źko Bosne i Hercegovine, osigurat ─çe se prava koja su imali u mjestu privremenog boravišta, u skladu sa odredbama
ovog Zakona.

─îlan 65.
Dobivena sredstva kao izraz pomo─çi dr┼úavi ili pojedincu namijenjena za li─Źna primanja odre─Ĺenih
kategorija branila─Źkih populacija, mogu se upotrijebiti prema ┼úelji davaoca sredstava.
Korištenje sredstava iz stava 1. ovog ─Źlana regulirat ─çe se me─Ĺudr┼úavnim sporazumom Bosne i
Hercegovine i drţave davaoca sredstava.

─îlan 66.
Federalno ministarstvo odbrane/ Federalno ministarstvo obrane i Federalno ministarstvo unutrašnjih/
Federalno ministarstvo unutarnjih poslova ─çe, u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona, formirati komisije koje ─çe izvršiti provjeru i izdati nove potvrde, odnosno uvjerenja o svojstvu, okolnostima i na─Źinu stradanja lica iz ─Źlana 2. stav 1. ovog Zakona i dostaviti ih nadle┼únom prvostepenom organu najdalje u roku od 60 dana od dana podnošenja zahtjeva.
Po pribavljanju nove potvrde, odnosno uvjerenja iz stava 1. ovog ─Źlana prvostepeni organi du┼úni su donijeti rješenja o prestanku prava u roku od 30 dana od dana pribavljanja nove potvrde, odnosno uvjerenja ukoliko se utvrdi da se ne radi o licu iz ─Źl. 3. i 4. ovog Zakona.

Reviziju uvjerenja o svojstvu, okolnostima i na─Źinu stradanja organi iz stava 1. ovog ─Źlana du┼úni su završiti do 31.12.2004. godine.

─îlan 67.
Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine ─çe, na usaglašeni prijedlog Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona imenovati komisiju za pra─çenje realiziranja revizije iz ─Źlana 66. stav 1. ovog Zakona.
Komisija iz prethodnog stava ovlaštena je da po potrebi vrši i neposredni uvid i kontrolu izdatih novih uvjerenja o pripadnosti i na─Źinu i okolnostima stradanja pripadnika Oru┼úanih snaga, nalaza i mišljenja
ljekarskih komisija, po osnovu kojih se ostvaruju odre─Ĺena prava iz oblasti branila─Źko-invalidske zaštite.
U komisiji iz stava 1. ovog ─Źlana moraju biti zastupljena sva tri konstitutivna naroda u Federaciji Bosne i
Hercegovine, a predstavnici bošnja─Źkog i hrvatskog naroda na paritetnoj osnovi.
Komisija iz stava 1. ovog ─Źlana poslove revizije završit ─çe u roku od 18 mjeseci od dana stupanja na snagu
ovog Zakona. Komisija ─çe donijeti pravilnik o svom radu u roku od 15 dana od dana njenog imenovanja.

─îlan 68.

Zahtjevi za priznavanje prava na li─Źnu, porodi─Źnu invalidninu i uve─çanu porodi─Źnu invalidninu, dodatak za njegu i pomo─ç od drugog lica i ortopedskog dodatka, podneseni prije stupanja na snagu ovog Zakona, rješavat ─çe se pod uvjetima i na na─Źin utvr─Ĺen odredbama ovog Zakona.

─îlan 69.
Danom stupanja na snagu ovog Zakona, za lica iz ─Źl. 1., 2., 3. i 4. ovog Zakona, prestaje primjena: Zakona o osnovnim pravima vojnih invalida i porodica palih boraca («Slu┼úbeni list RBiH», br. 2/92, 6/94 i 13/94),
Zakona o zaštiti pripadnika Teritorijalne odbrane i drugih branilaca Republike Bosne i Hercegovine («Slu┼úbeni list RBiH», br. 4/92 i 13/94), Zakona o izuzetnom materijalnom osiguranju ratnih vojnih
invalida i porodica poginulih boraca («Slu┼úbeni list RBiH», br. 33/95, 37/95 i 17/96), Zakona o zaštiti vojnih invalida obitelji i poginulih i nestalih branitelja («Narodni list HR-HB», br. 36/94 i 24/95) i Zakon o
zaštiti vojnih invalida ("Slu┼úbeni list SRBiH", br. 35/90).
Za lica korisnika prava branila─Źko-invalidske zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine koji su svoja prava
stekli do 06.04.1992. godine u primjeni ostaju: Zakon o osnovnim pravima vojnih invalida i porodica palih boraca («Slu┼úbeni list RBiH», br. 2/92, 6/94 i 13/94), Zakon o zaštiti boraca Narodno-oslobodila─Źkog rata («Slu┼úbeni list SRBiH», br. 35/90), Zakon o osnovnim pravima boraca Španskog nacionalno- oslobodila─Źkog i revolucionarnog rata od 1936. do 1939. godine («Slu┼úbeni list RBiH», br. 2/92, 6/94 i 13/94), Zakon o osnovnim pravima nosilaca «Partizanske spomenice 1941.» («Slu┼úbeni list RBiH», br. 2/92, 6/94 i 13/94), Zakon o osnovnim pravima lica odlikovanih «Ordenom narodnog heroja» («Slu┼úbeni list RBiH», br. 2/92, 6/94 i 13/94).

 

─îlan 70.

Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Slu┼úbenim novinama Federacije BiH“.

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija