Advokatska kancelarija

weight
"Na┼ía za┼ítita nije u na┼íem oru┼żju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

Zakon o ra─Źunovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine

 

Zakon o ra─Źunovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine

 

("Slu┼żbene novine FBiH 15/2021 )

Na osnovu ─Źlana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Progla┼íava se Zakon o ra─Źunovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavni─Źkog doma od 14.10.2020. godine i na sjednici Doma naroda od 28.01.2021. godine.

Broj 01-02-1-109-01/21
18. februara 2021. godine
Sarajevo

Predsjednik
Marinko ─îavara, s. r.

ZAKON O RA─îUNOVODSTVU I REVIZIJI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

POGLAVLJE I. OP─ćE ODREDBE

─îlan 1.
(Predmet zakona)

Ovaj zakon ure─Ĺuje oblast ra─Źunovodstva i revizije, organizaciju i funkcioniranje sistema knjigovodstva i ra─Źunovodstva, pripremu i prezentiranje finansijskih izvje┼ítaja, reviziju finansijskih izvje┼ítaja, organizaciju i rad Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Komora), nadzor nad kvalitetom rada dru┼ítava za reviziju i ovla┼ítenih revizora, javni nadzor, pra─çenje, otkrivanje i prijavljivanje krivi─Źnih djela u vezi sa pranjem novca i finansiranjem teroristi─Źkih aktivnosti, stjecanje zvanja, kvalificiranje i licenciranje u ra─Źunovodstvenoj i revizorskoj profesiji.

─îlan 2.
(Pojmovi)

Pojmovi koji se koriste u ovom zakonu, imaju sljede─çe zna─Źenje:
a) Ra─Źunovodstvo je sistem ─Źije funkcioniranje osigurava informacije o finansijskom polo┼żaju, uspje┼ínosti poslovanja, tokovima gotovine, promjenama na kapitalu i drugim finansijskim i nefinansijskim informacijama zna─Źajnim za eksterne i interne korisnike finansijskih izvje┼ítaja;
b) Knjigovodstvo podrazumijeva evidentiranje, klasificiranje i sumiranje poslovnih transakcija i ─Źuvanje originalne poslovne dokumentacije koja pru┼ża dokaze o tim transakcijama;
c) Revizija finansijskih izvje┼ítaja je ispitivanje finansijskih izvje┼ítaja i konsolidovanih finansijskih izvje┼ítaja radi davanja mi┼íljenja o tome da li oni objektivno i istinito, po svim materijalno zna─Źajnim pitanjima prikazuju stanje imovine, kapitala i obaveza, rezultate poslovanja, tokove gotovine i promjene na kapitalu, u skladu sa Me─Ĺunarodnim ra─Źunovodstvenim standardima, Me─Ĺunarodnim standardima finansijskog izvje┼ítavanja, Me─Ĺunarodnim standardom za mala i srednja preduze─ça i drugim odgovaraju─çim propisima;
d) Subjekti od javnog interesa su sva pravna lica ─Źijim se vrijednosnim papirima trguje na organizovanom tr┼żi┼ítu vrijednosnih papira, banke, mikrokreditna dru┼ítva, dru┼ítva za osiguranje i reosiguranje, dru┼ítva za faktoring, lizing dru┼ítva, dru┼ítva za upravljanje investicijskim fondovima, dru┼ítva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, brokersko-dilerska dru┼ítva i druge finansijske organizacije, javna preduze─ça osnovana u skladu sa propisima kojima se ure─Ĺuje poslovanje i upravljanje javnim preduze─çima u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija), kao i sva pravna lica od posebnog zna─Źaja za Federaciju u skladu sa propisima o vr┼íenju ovla┼ítenja u privrednim dru┼ítvima sa u─Źe┼í─çem dr┼żavnog kapitala, te organizacije i javne ustanove koje nisu obuhva─çene okvirom revizije utvr─Ĺenim propisom o reviziji institucija u Federaciji;
e) Mati─Źno dru┼ítvo je pravno lice koje kontroli┼íe jedno ili vi┼íe zavisnih dru┼ítava;
f) Zavisno dru┼ítvo odnosno dru┼ítvo k─çi je pravno lice kojeg kontroli┼íe mati─Źno dru┼ítvo uklju─Źuju─çi i bilo koje dru┼ítvo koje je zavisno o krajnjem mati─Źnom dru┼ítvu;
g) Grupa je mati─Źno dru┼ítvo i sva njegova zavisna dru┼ítva;
h) Poduzetnik je fizi─Źko lice registrovano za obavlĐśanje poduzetni─Źke djelatnosti koje svoje poslovne knjige vodi u skladu sa propisima o porezu na dohodak ili u skladu sa ovim zakonom;
i) Komisija za ra─Źunovodstvo i reviziju Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Komisija), formirana u skladu sa Zakonom o ra─Źunovodstvu i reviziji Bosne i Hercegovine (“Slu┼żbeni glasnik BiH”, broj 42/04);
j) Certifikat je javni dokument koji izdaje profesionalno tijelo definirano ovim zakonom, a kojim se dokazuje da je lice polo┼żilo ispite i steklo odgovaraju─çe stru─Źno zvanje;
k) Certificirani ra─Źunovodstveni tehni─Źar je lice koje posjeduje certifikat izdat od strane profesionalnog tijela u skladu sa ovim zakonom;
l) Certificirani ra─Źunovo─Ĺa je lice koje posjeduje certifikat izdat od strane profesionalnog tijela u skladu sa ovim zakonom;
m) Ovlašteni revizor je lice koje posjeduje certifikat izdat od strane profesionalnog tijela u skladu sa ovim zakonom;
n) Licencirani ovlašteni revizor je lice koje posjeduje licencu za obavljanje revizije i potpisivanje revizorskog izvještaja, izdatu od Federalnog ministarstva finansija (u daljem tekstu: Ministarstvo);
o) Glavni revizor grupe je licencirani ovlašteni revizor kojeg društvo za reviziju imenuje kao glavno i odgovorno lice za vršenje zakonske revizije na nivou grupe i koji potpisuje izvještaj o reviziji grupe;
p) Dru┼ítvo za reviziju je pravno lice kojem je, u skladu sa ovim zakonom, Ministarstvo izdalo licencu za rad. Dru┼ítvo za reviziju se registruje kod nadle┼żnog suda za obavljanje ra─Źunovodstvene, knjigovodstvene i revizorske djelatnosti i poreznog savjetovanja. Dru┼ítvo za reviziju mo┼że biti registrovano i za obavljanje drugih djelatnosti u skladu s odredbama ovog zakona;
r) Licenca je javni dokument koji predstavlja odobrenje za rad izdato fizi─Źkom ili pravnom licu, u skladu s odredbama ovog zakona i Me─Ĺunarodnim obrazovnim standardima;
s) Propisi iz oblasti ra─Źunovodstva i revizije koji se u smislu ovog zakona primjenjuju u Federaciji podrazumijevaju: Me─Ĺunarodne ra─Źunovodstvene standarde (MRS), Me─Ĺunarodne standarde finansijskog izvje┼ítavanja (MSFI), Me─Ĺunarodni standard finansijskog izvje┼ítavanja za mala i srednja preduze─ça (MSFI za MSP), Me─Ĺunarodne standarde revizije (MSR), Me─Ĺunarodne ra─Źunovodstvene standarde za javni sektor (MRSJS), Konceptualni okvir za finansijsko izvje┼ítavanje, Kodeks etike za profesionalne ra─Źunovo─Ĺe (u dalĐśem tekstu: Kodeks) i prate─ça uputstva, obja┼ínjenja i smjernice, kao i naknadne izmjene tih standarda i povezana tuma─Źenja te budu─çe standarde i povezana tuma─Źenja koje donosi Odbor za me─Ĺunarodne ra─Źunovodstvene standarde (OMRS) i sva prate─ça uputstva, obja┼ínjenja i smjernice koje donosi Me─Ĺunarodna federacija ra─Źunovo─Ĺa (MFR), prevedene i objavljene u skladu sa propisom o ra─Źunovodstvu i reviziji Bosne i Hercegovine;
t) Regulatorno tijelo je organ koji je posebnim propisom ovla┼íten da izdaje dozvole za rad pravnim licima u finansijskom sektoru, vr┼íi nadzor nad tim licima i ure─Ĺuje njihovo poslovanje.

─îlan 3.
(Primjena propisa)

(1) Odredbe ovog zakona primjenjuju se na sva profitna pravna lica koja samostalno obavljaju djelatnost proizvodnje i prodaje proizvoda i pru┼żaju usluge na tr┼żi┼ítu radi stjecanja dobiti u skladu sa odredbama propisa koji reguliraju poslovanje privrednih dru┼ítava i osnovana su u skladu sa propisima Federacije, kao i na sva neprofitna pravna lica koja se ne osnivaju radi stjecanja dobiti (politi─Źke organizacije, sindikalne organizacije sa svojstvom pravnog lica, fondacije, udru┼żenja, komore, vjerske zajednice u dijelu obavljanja privredne ili druge djelatnosti u skladu sa propisima kojima je ure─Ĺeno obavljanje tih djelatnosti, kao i druge organizacije organizovane po osnovu u─Źlanjenja).
(2) Odredbe ovog zakona odnose se i na pravna lica i druge oblike organizovanja koje je pravno lice sa sjedi┼ítem u Federaciji osnovalo u inostranstvu, ako propisima tih dr┼żava nije utvr─Ĺena obaveza vo─Ĺenja poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih izvje┼ítaja.
(3) Odredbe ovog zakona odnose se na poslovne jedinice i pogone pravnih lica sa sjedištem izvan Federacije, ako se te poslovne jedinice i pogoni smatraju obveznicima poreza na dobit u Federaciji.
(4) Odredbe ovog zakona odnose se i na korisnike prihoda bud┼żeta Federacije, bud┼żeta kantona, bud┼żeta op─çina i gradova i vanbud┼żetskih fondova.

─îlan 4.
(Obaveza pravnih lica)

Pravna lica du┼żna su da vo─Ĺenje poslovnih knjiga, priznavanje i mjerenje imovine i obaveza, prihoda i rashoda, sastavljanje, prikazivanje, dostavljanje i objavljivanje informacija u finansijskim izvje┼ítajima vr┼íe u skladu sa ovim zakonom, MRS i MSFI.

─îlan 5.
(Razvrstavanje pravnih lica)

(1) Pravna lica, u smislu ovog zakona, razvrstavaju se na mikro, mala, srednja i velika, u zavisnosti od visine ukupnog prihoda, prosje─Źne vrijednosti poslovne imovine i prosje─Źnog broja zaposlenih u toku poslovne godine, utvr─Ĺenih na dan sastavljanja finansijskih izvje┼ítaja u poslovnoj godini.
(2) Izuzetno od stava (1) ovog ─Źlana, novoosnovana pravna lica razvrstavaju se u skladu sa st. (3), (4), (5), (6) i (7) ovog ─Źlana, a na osnovu podataka za period od datuma osnivanja, odnosno statusne promjene, do kraja njihove prve poslovne godine, odnosno na zadnji dan tog perioda. Novoosnovana pravna lica razvrstavaju se na osnovu pokazatelja za teku─çu godinu.
(3) U mikro pravna lica razvrstavaju se ona pravna lica koja na dan sa─Źinjavanja finansijskih izvje┼ítaja ne prelaze grani─Źne vrijednosti najmanje dva od sljede─çih kriterija:
a) prosje─Źna vrijednost poslovne imovine na kraju poslovne godine je do 350.000,00 KM;
b) ukupan godišnji prihod je do 700.000,00 KM;
c) prosje─Źan broj zaposlenih u godini za koju se podnosi finansijski izvje┼ítaj je do devet.
(4) U mala pravna lica razvrstavaju se ona pravna lica koja na dan sa─Źinjavanja finansijskih izvje┼ítaja ne prelaze grani─Źne vrijednosti najmanje dva od sljede─çih kriterija:
a) prosje─Źna vrijednost poslovne imovine na kraju poslovne godine je do 4.000.000,00 KM;
b) ukupan godišnji prihod je do 8.000.000,00 KM;
c) prosje─Źan broj zaposlenih u godini za koju se podnosi finansijski izvje┼ítaj je do 49.
(5) U srednja pravna lica razvrstavaju se ona pravna lica koja na dan sa─Źinjavanja finansijskih izvje┼ítaja prelaze dva kriterija iz stava (4) ovog ─Źlana, ali ne prelaze grani─Źne vrijednosti najmanje dva od sljede─çih kriterija:
a) prosje─Źna vrijednost poslovne imovine na kraju poslovne godine je do 20.000.000,00 KM;
b) ukupan godišnji prihod je do 40.000.000,00 KM;
c) prosje─Źan broj zaposlenih u godini za koju se podnosi finansijski izvje┼ítaj je do 249.
(6) U srednja pravna lica razvrstavaju se i ona koja prelaze grani─Źnu vrijednost jednog od kriterija iz stava (7) ovog ─Źlana.
(7) U velika pravna lica razvrstavaju se ona pravna lica koja na dan sastavljanja finansijskih izvje┼ítaja prelaze grani─Źne vrijednosti najmanje dva od sljede─çih kriterija:
a) prosje─Źna vrijednost poslovne imovine na kraju poslovne godine je 20.000.000,00 KM;
b) ukupan godišnji prihod je 40.000.000,00 KM;
c) prosje─Źan broj zaposlenih u godini za koju se podnosi finansijski izvje┼ítaj je 249.
(8) Velikim pravnim licima, neovisno od kriterija iz st. (3), (4), (5), (6) i (7) smatraju se banke, mikrokreditna društva, društva za osiguranje i reosiguranje, lizing društva, društva za faktoring, društva za upravljanje investicijskim fondovima, društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, berze, brokersko-dilerska društva i druge finansijske organizacije.
(9) Na dan sa─Źinjavanja finansijskih izvje┼ítaja za prethodnu poslovnu godinu pravna lica du┼żna su samostalno izvr┼íiti razvrstavanje u skladu sa navedenim kriterijima i tako dobijene podatke koristiti za narednu poslovnu godinu. Po pitanju obaveznosti revizije finansijskih izvje┼ítaja kao relevantno uzima se razvrstavanje za onu poslovnu godinu za koju su finansijski izvje┼ítaju sa─Źinjeni.
(10) Prosje─Źna vrijednost poslovne imovine izra─Źunava se tako ┼íto se sabere neto knjigovodstvena vrijednost poslovne imovine na po─Źetku i na kraju obra─Źunskog perioda i podijeli sa brojem dva, a prosje─Źan broj zaposlenih tako ┼íto se ukupan zbir zaposlenih krajem svakog mjeseca, uklju─Źuju─çi i zaposlene izvan teritorije Federacije, podijeli sa brojem mjeseci u obra─Źunskom periodu.
(11) Obavje┼ítenje o razvrstavanju pravnog lica u mikro, malo, srednje ili veliko, izvr┼íeno u skladu sa odredbama ovog zakona, pravno lice du┼żno je, uz finansijske izvje┼ítaje, dostaviti Finansijsko-informati─Źkoj agenciji Sarajevo (u daljem tekstu: FIA).

─îlan 6.
(Razvrstavanje grupa)

(1) Grupe pravnih lica u smislu ovoga zakona razvrstavaju se na male, srednje i velike u zavisnosti od prosje─Źnog broja zaposlenih u toku poslovne godine, visine ukupnog prihoda i prosje─Źne vrijednosti poslovne imovine na konsolidovanoj osnovi, utvr─Ĺenim na zadnji dan poslovne godine koja prethodi poslovnoj godini za koju se sastavljaju konsolidovani finansijski izvje┼ítaji.
(2) Male grupe pravnih lica su one koje na konsolidovanoj osnovi na dan sa─Źinjavanja finansijskih izvje┼ítaja mati─Źnog dru┼ítva ne prelaze dva od sljede─ça tri kriterija:
a) prosje─Źna vrijednost poslovne imovine na kraju poslovne godine je do 4.000.000,00 KM;
b) ukupan godišnji prihod je do 8.000.000,00 KM;
c) prosje─Źan broj zaposlenih u godini za koju se podnosi finansijski izvje┼ítaj je do 49.
(3) Srednje grupe pravnih lica su one koje nisu male grupe pravnih lica i koje na dan sa─Źinjavanja finansijskih izvje┼ítaja mati─Źnog dru┼ítva na konsolidovanoj osnovi ne prelaze dva od sljede─ça tri kriterija:
a) prosje─Źna vrijednost poslovne imovine na kraju poslovne godine je do 20.000.000,00 KM;
b) ukupan godišnji prihod je do 40.000.000,00 KM;
c) prosje─Źan broj zaposlenih u godini za koju se podnosi finansijski izvje┼ítaj je do 249.
(4) Velike grupe pravnih lica su one koje na konsolidovanoj osnovi prelaze dva kriterija iz stava (3) ovoga ─Źlana.

POGLAVLJE II. SISTEM RA─îUNOVODSTVA Odjeljak A. Organizacija i funkcioniranje sistema ra─Źunovodstva

─îlan 7.
(Sistem ra─Źunovodstva)

(1) Pravna lica, u skladu sa donesenim op─çim internim aktom, ure─Ĺuju organizaciju ra─Źunovodstva na na─Źin koji omogu─çava sveobuhvatno evidentiranje, kao i sprje─Źavanje i otkrivanje pogre┼íno evidentiranih poslovnih promjena, ure─Ĺuju interne ra─Źunovodstvene kontrolne postupke, utvr─Ĺuju ra─Źunovodstvene politike, odre─Ĺuju lica koja su odgovorna za zakonitost i ispravnost nastanka poslovne promjene i sastavljanje i kontrolu knjigovodstvenih isprava o poslovnoj promjeni, ure─Ĺuju kretanje knjigovodstvenih isprava i utvr─Ĺuju rokove za njihovo dostavljanje na dalju obradu i knji┼żenje, utvr─Ĺuju postupke pripreme, sastavljanja i prezentacije finansijskih izvje┼ítaja, propisuju postupke prikupljanja, obrade i prezentacije podataka u vezi sa pripremom i sastavljanjem izvje┼ítaja o poslovanju, te finansijskih podataka za statisti─Źke, porezne i druge potrebe i ure─Ĺuju i druga pitanja od zna─Źaja za uspostavljanje efikasnog sistema knjigovodstva i ra─Źunovodstva u pravnom licu.
(2) Unos podataka u poslovne knjige organizuje se tako da omogu─çi:
a) kontrolu ispravnosti unesenih podataka;
b) uvid u promet i stanje ra─Źuna glavne knjige;
c) uvid u hronologiju obavljenog unosa poslovne promjene.
(3) Sistem ra─Źunovodstva se zasniva na ra─Źunovodstvenim principima: ta─Źnosti, istinitosti, pouzdanosti, sveobuhvatnosti, pravovremenosti i pojedina─Źnom iskazivanju poslovnih doga─Ĺaja te na MRS.

─îlan 8.
(Obaveza vo─Ĺenja ra─Źunovodstvenih i knjigovodstvenih evidencija)

(1) Sva pravna lica obuhva─çena ovim zakonom obavezna su prikupljati i sastavljati knjigovodstvene isprave, voditi poslovne knjige te sastavljati finansijske izvje┼ítaje u skladu sa ovim zakonom i na osnovu njega donesenim propisima, voditi i ─Źuvati knjigovodstvene evidencije i dokumente koje pru┼żaju dovoljne, adekvatne i kompletne dokaze o njihovim transakcijama po┼ítuju─çi pri tome standarde finansijskog izvje┼ítavanja te osnovna na─Źela urednog knjigovodstva.
(2) Pravno lice je du┼żno organizovati ra─Źunovodstvene i knjigovodstvene poslove na na─Źin da je mogu─çe provjeriti poslovne doga─Ĺaje, finansijski polo┼żaj i uspje┼ínost poslovanja pravnog lica.
(3) Odgovornost za ra─Źunovodstvene i knjigovodstvene poslove nosi lice ovla┼íteno za zastupanje pravnog lica u svojstvu direktora pravnog lica.
(4) Lice iz stava (2) ovog ─Źlana du┼żno je osigurati vo─Ĺenje ra─Źunovodstvenih i knjigovodstvenih evidencija u poslovnim knjigama isklju─Źivo na osnovu dokumentacije po osnovu nastalog poslovnog doga─Ĺaja.
(5) Pravno lice koje obra─Ĺuje podatke na ra─Źunaru, du┼żno je koristiti ra─Źunovodstveni softver koji omogu─çava funkcioniranje sistema internih ra─Źunovodstvenih kontrola i onemogu─çava brisanje proknji┼żenih poslovnih doga─Ĺaja.

─îlan 9.
(Akt o organizaciji ra─Źunovodstvenog Informacionog sistema)

Pravna lica su du┼żna obavezno donijeti akt o organizaciji ra─Źunovodstvenog Informacionog sistema kojim se odre─Ĺuje na─Źin prijema, formiranja, kretanja, odlaganja i ─Źuvanja dokumentacije kao i postupci, metode i tehnike za vo─Ĺenje poslovnih knjiga (knji┼żenje), oblik samih knjiga, sastavni dijelovi poslovnih knjiga, relevantni rokovi za unos pojedinih vrsta podataka (knji┼żenja), a┼żurnosti vo─Ĺenja poslovnih knjiga, na─Źin odlaganja i ─Źuvanja poslovnih knjiga, popis sredstava i rokove popisa, obra─Źun i metode obra─Źuna amortizacije, na─Źin i rokove finansijskog izvje┼ítavanja, kao i ostale postupke i metode koji su neophodni za pouzdanu i fer prezentaciju finansijskih izvje┼ítaja.

Odjeljak B. Knjigovodstvene isprave

─îlan 10.
(Knjigovodstvena isprava)

(1) Knjigovodstvena isprava je pisani dokaz ili memorirani elektronski zapis o nastalom poslovnom doga─Ĺaju, koja je potpisana od strane lica koje je ovla┼íteno za sastavljanje i kontrolu knjigovodstvene isprave, a slu┼żi kao osnov za knji┼żenje u poslovnim knjigama.
(2) Knjigovodstvenom ispravom smatra se i isprava primljena telekomunikacijskim putem, kopija originalne isprave ili isprava na elektronskom zapisu ako je na ispravi navedeno mjesto ─Źuvanja originalne isprave, odnosno razlog upotrebe kopije i ako je potpisana od lica ovla┼ítenog za zastupanje pravnog lica ili lica na koje je preneseno ovla┼ítenje.
(3) Izuzetno od stava (2) ovog ─Źlana, ra─Źun koji slu┼żi kao knjigovodstvena isprava, a izdat je od strane poduzetnika, ne mora biti potpisan ako je sastavljen na na─Źin koji ure─Ĺuju porezni propisi te sadr┼żi ime i prezime lica koje je odgovorno za njegovo izdavanje.

─îlan 11.
(Sadr┼żaj knjigovodstvene isprave)

(1) Sadr┼żaj knjigovodstvene isprave mora nedvojbeno i vjerodostojno pokazivati vrstu i obim nastale promjene (kupovina, koli─Źina, cijena, ukupan iznos), karakter poslovne promjene u knjigovodstveno-tehni─Źkom smislu (kupovina za gotov novac ili na kredit), tehni─Źka obilje┼żja (datum kupovine, valuta pla─çanja i sl.) s mogu─çno┼í─çu pravovremenog nadzora.
(2) Vjerodostojnom se smatra ona knjigovodstvena isprava na osnovu koje mo┼że tre─çe lice koje nije sudjelovalo u poslovnom doga─Ĺaju, nedvojbeno i bez ikakvih sumnji, utvrditi prirodu i obim poslovnog doga─Ĺaja.
(3) Lice ovla┼íteno za zastupanje pravnog lica ili lice na koje je preneseno ovla┼ítenje jam─Źi potpisom na knjigovodstvenoj ispravi da je ona vjerodostojna i ispravna.

─îlan 12.
(Sastavljanje knjigovodstvenih isprava)

(1) Knjigovodstvena isprava sastavlja se za doga─Ĺaj koji je nastao, vezan je za poslovanje pravnog lica i ima odraza na promjenu pozicije imovine, obaveza, kapitala, prihoda i rashoda.
(2) Knjigovodstvena isprava mora se sastaviti na mjestu i u vrijeme nastanka poslovnog doga─Ĺaja, osim onih isprava koji se sastavljaju u knjigovodstvu pravnog lica.
(3) Knjigovodstvene isprave mogu biti eksterne i interne prirode i sastavljaju se u potrebnom broju primjeraka.
(4) Knjigovodstvena isprava koja je sastavljena u jednom primjerku mo┼że se otpremiti ako su podaci iz takve isprave stalno dostupni.
(5) Eksterne knjigovodstvene isprave su one koje su prispjele u pravno lice izvana, iz poslovnih odnosa s tre─çim licima koja su ih sa─Źinila (fakture, izvje┼ítaji o nov─Źanim promjenama na ┼żiro-ra─Źunu, odobravanje kasa skonta, izvje┼ítaji o obra─Źunatoj kamati, tovarni list, dokumenti o osiguranju robe, otpremnica, dostavnica i sl.).
(6) Interne knjigovodstvene isprave se ispostavljaju unutar pravnog lica i slu┼że za dokumentiranje svih promjena na sredstvima i obavezama prema izvorima sredstava (prijemnica, izdatnica, zapisnik, popisne liste, dokumenti o povratu, otpisu, rashodu, promjeni cijene, nalog blagajni za naplatu ili isplatu, isplatna lista, trebovanje sirovina, poluproizvoda, gotovih proizvoda, alata i dr.).
(7) Knjigovodstvena isprava sastavljena kao elektronski zapis mo┼że, umjesto potpisa ovla┼ítenog lica koje zastupa pravno lice ili lice na koje je preneseno ovla┼ítenje, sadr┼żavati ime i prezime ili drugu prepoznatljivu oznaku lica ovla┼ítenog za izdavanje knjigovodstvene isprave ili mora biti potpisana u skladu sa propisima o elektronskom potpisu.
(8) Lica koja sastavljaju i vr┼íe prijem knjigovodstvenih isprava du┼żna su da potpisanu ispravu i drugu dokumentaciju u vezi sa nastalom poslovnom promjenom dostave ra─Źunovodstvu odmah po izradi, odnosno prijemu, a najkasnije u roku od tri radna dana od dana kada je poslovna promjena nastala, odnosno u roku od tri radna dana od datuma prijema.

Odjeljak C. Kontrola knjigovodstvenih isprava

─îlan 13.
(Kontrola knjigovodstvenih isprava)

(1) Knjigovodstvena isprava prije knji┼żenja mora biti prekontrolisana sa stanovi┼íta formalne, su┼ítinske i ra─Źunske ispravnosti i ovjerena od ovla┼ítenih lica u pravnom licu.
(2) Kontrola formalne ispravnosti knjigovodstvene isprave polazi od toga da li je isprava sastavljena u skladu sa propisima, MRS i op─çim aktom pravnog lica.
(3) Su┼ítinskom kontrolom knjigovodstvenih isprava utvr─Ĺuje se su┼ítinska ispravnost isprave, koja se sastoji u ispitivanju da je nazna─Źena poslovna promjena stvarno nastala i u obimu kako je nazna─Źeno.
(4) Kontrola ra─Źunske ispravnosti knjigovodstvene isprave podrazumijeva ra─Źunsku kontrolu matemati─Źkih operacija dijeljenja, mno┼żenja, sabiranja i oduzimanja, na osnovu kojih su dobiveni rezultati na ispravi.
(5) Neispravna isprava vra─ça se odgovaraju─çoj slu┼żbi radi otklanjanja nedostataka.
(6) Pravno lice je du┼żno odrediti odgovorne osobe za kontrolu vjerodostojnosti knjigovodstvenih isprava koja ─çe prije unosa podataka iz knjigovodstvene isprave u poslovne knjige, provjeriti ispravnost i potpunost knjigovodstvene isprave te istu potpisati ili odobriti na na─Źin iz kojeg se mo┼że nedvosmisleno utvrditi njen identitet ili u slu─Źaju knjigovodstvenih isprava sastavljenih kao elektronski zapis osigurati njihovu kontrolu i verifikaciju u skladu sa internim pravilima i procedurama.
(7) Kontrolu knjigovodstvenih isprava ne mogu da vr┼íe lica koja su zadu┼żena materijalnim stvarima (vrijednostima) na koje se isprave odnose.

─îlan 14.
(Ispravke u knjigovodstvenim ispravama)

(1) Ispravke u knjigovodstvenim ispravama u tekstu ili brojevima ne smiju se vr┼íiti na na─Źin da dovode u sumnju vjerodostojnost knjigovodstvene isprave.
(2) Ispravku precrtavanjem vr┼íi ono lice koje je izdalo knjigovodstvenu ispravu i koje ─çe ispravku istovremeno izvr┼íiti na svim primjercima izdate knjigovodstvene isprave, ┼íto potvr─Ĺuje svojim potpisom, uz stavljanje datuma ispravke.
(3) Izuzetak ─Źine knjigovodstvene isprave o nov─Źanim poslovnim doga─Ĺajima koje se ne smiju popravljati, nego se poni┼ítavaju i izdaju nove.

─îlan 15.
(Knji┼żenje knjigovodstvenih isprava)

(1) Uredno likvidirana i ispravna knjigovodstvena isprava proslje─Ĺuje se knjigovodstvu, gdje se na osnovu nje izdaje nalog za knji┼żenje, zatim upisuje podatak u poslovne knjige knjigovodstvenom tehnikom.
(2) Izuzetno, nalog za knji┼żenje ne izdaje se u pravnim licima koja koriste moderne informacione sisteme za finansijsko upravljanje.
(3) Lica koja vode poslovne knjige, poslije provedene kontrole primljenih knjigovodstvenih isprava od strane odgovornih osoba za kontrolu knjigovodstvenih isprava iz ─Źlana 13. stav (6) ovog zakona, du┼żna su knjigovodstvene isprave proknji┼żiti u poslovnim knjigama narednog dana, a najkasnije u roku od osam radnih dana od dana prijema knjigovodstvene isprave.

Odjeljak D. Poslovne knjige

─îlan 16.
(Poslovne knjige)

(1) Poslovne knjige su jednoobrazne evidencije o stanju i promjenama na imovini, obavezama, kapitalu, prihodima i rashodima pravnih lica. Poslovne knjige vode se za poslovnu godinu i predstavljaju osnov za izradu finansijskih izvještaja.
(2) Poslovne knjige vode se u skladu sa na─Źelima sistema dvojnog knjigovodstva, uva┼żavaju─çi na─Źela urednosti, a┼żurnosti, dokumentovanosti, vjerodostojnosti i na─Źelu nepromjenjivog zapisa o nastalom poslovnom doga─Ĺaju.
(3) Poslovne knjige mogu se voditi na slobodnim listovima, povezane ili prenesene na neki od elektronskih medija, tako da se po potrebi mogu odštampati ili prikazati na ekranu.
(4) Poslovne knjige ─Źine: dnevnik, glavna knjiga i pomo─çne knjige.
(5) Dnevnik je poslovna knjiga u koju se unose knjigovodstvene promjene prema vremenskom redoslijedu njihovog nastanka. Dnevnik se mo┼że uspostaviti kao jedinstvena poslovna knjiga ili vi┼íe knjiga koje su namijenjene za evidentiranje promjena na pojedinim skupinama bilansnih ili vanbilansnih pozicija.
(6) Glavna knjiga je sistemska knjigovodstvena evidencija promjena nastalih na finansijskom polo┼żaju i uspje┼ínosti poslovanja (imovini, obavezama, kapitalu, rashodima, prihodima i rezultatu poslovanja i vanbilansne evidencije).
(7) Pomo─çne knjige su analiti─Źke evidencije koje se vode za nematerijalna sredstva, postrojenja i opremu, investicijske nekretnine, dugoro─Źne finansijske plasmane, zalihe, potra┼żivanja, gotovinu i gotovinske ekvivalente, obaveze, kapital i dr.

─îlan 17.
(Kontni okvir i glavna knjiga)

(1) Poslovne promjene knji┼że se na analiti─Źkim ra─Źunima koji po svom sadr┼żaju i bilansnoj pripadnosti odgovaraju ra─Źunima iz propisanog kontnog okvira.
(2) Detaljan kontni plan propisuje se općim aktom pravnog lica i mora biti usaglašen sa propisanim kontnim okvirom.
(3) Glavna knjiga predstavlja skup svih konta koja su otvorena tokom poslovne godine. Glavna knjiga mora sadr┼żavati unaprijed pripremljena konta koja, u skladu sa potrebama pravnog lica, osiguravaju podatke za finansijske izvje┼ítaje.
(4) Glavna knjiga se sastoji od dva odvojena dijela i to:
a) bilansna evidencija i
b) vanbilansna evidencija.
(5) Predmet knjigovodstvene obrade podataka u glavnoj knjizi u dijelu bilansne evidencije su poslovni doga─Ĺaji koji imaju sljede─ça obilje┼żja:
a) poslovni se doga─Ĺaj stvarno dogodio i kao takav pripada pro┼ílosti poslovanja,
b) u─Źinak poslovnog doga─Ĺaja mo┼że se izraziti u nov─Źanim iznosima,
c) promjena nastala poslovnim doga─Ĺajem utje─Źe na poziciju (stavku) sredstava, obaveza, kapitala, tro┼íkova, rashoda, prihoda i rezultata poslovanja,
d) nastanak poslovnog doga─Ĺaja mo┼że se dokazati vjerodostojnom knjigovodstvenom ispravom.
(6) Glavna knjiga vanbilansnih evidencija obuhva─ça odre─Ĺene poslovne doga─Ĺaje koji u trenutku nastanka nemaju utjecaja na promjene u Bilansu stanja i Bilansu uspjeha, ali osiguravaju dodatne informacije o kori┼ítenju tu─Ĺe imovine, budu─çih potencijalnih obaveza, kontrole pojedinih poslovnih poduhvata i informisanja.
(7) Kod primjene metode elektronske obrade podataka, glavna knjiga mora biti tako organizovana da se mo┼że izvr┼íiti kontrola knji┼żenja.
(8) Kontni okvir i sadr┼żaj ra─Źuna u kontnom okviru za sva pravna lica propisuje federalni ministar finansija (u daljem tekstu: ministar).

─îlan 18.
(Pomo─çne knjige)

(1) Pomo─çne knjige se u pravilu vode posebno.
(2) U pomo─çnim knjigama u kojima se vodi evidencija o materijalnoj imovini, imovina se iskazuje u koli─Źinama i nov─Źanim iznosima.
(3) Druge pomo─çne knjige koje dopunjavaju podatke o nekoj poziciji u glavnoj knjizi ili osiguravaju bilo koje druge podatke su: knjiga (dnevnik) blagajne, knjiga ulaznih faktura (KUF), knjiga izlaznih faktura (KIF), knjiga deviznih sredstava, knjiga izdatih ─Źekova, knjiga dospije─ça mjenica, knjiga dionica, knjiga udjela i dr.
(4) U dnevnik blagajne se unose poslovne promjene koje nastaju po osnovu gotovine i drugih vrijednosti koje se vode u blagajni pravnog lica. Dnevnik blagajne zaklju─Źuje se na kraju svakog radnog dana i dostavlja se ra─Źunovodstvu istog, a najkasnije narednog dana.
(5) Broj i sadr┼żaj pomo─çnih knjiga, na─Źin njihovog vo─Ĺenja i povezivanja sa glavnom knjigom i sli─Źno, pravno lice ure─Ĺuje svojim op─çim aktom u skladu sa ovim zakonom.

Odjeljak E. Vo─Ĺenje poslovnih knjiga

─îlan 19.
(Otvaranje poslovnih i pomo─çnih knjiga)

(1) Poslovne knjige otvaraju se po─Źetkom poslovne godine prijenosom stanja iz bilansa sastavljenog na kraju prethodne poslovne godine. Kod novoosnovanih pravnih lica poslovne knjige otvaraju se na osnovu popisa imovine i obaveza ili na osnovu knjigovodstvene isprave, a sa danom stjecanja statusa pravnog lica i prilikom provo─Ĺenja statusnih promjena u skladu sa ─Źlanom 36. ovog zakona.
(2) Poslovna godina u pravilu jednaka je kalendarskoj godini, ali se mo┼że i razlikovati od kalendarske godine.
(3) Pomo─çne knjige otvaraju se donosom stanja iz poslovnih knjiga na kraju prethodne poslovne godine.

─îlan 20.
(Vo─Ĺenje poslovnih knjiga)

(1) One pozicije koje se ne nalaze u po─Źetnom bilansu otvaraju se u poslovnim knjigama u toku godine nastankom poslovnog doga─Ĺaja, na osnovu vjerodostojne knjigovodstvene isprave.
(2) Poslovne knjige vode se na na─Źin da osiguraju:
a) kontrolu unesenih podataka,
b) ispravnost unosa podataka,
c) ─Źuvanje podataka,
d) mogućnost korištenja podataka,
e) mogu─çnost uvida u promet i stanje na ra─Źunima glavne knjige,
f) mogu─çnost uvida u vremenski nastanak obavljenog unosa poslovnih doga─Ĺaja.
(3) U poslovne knjige unose se podaci po principu nastanka poslovnih doga─Ĺaja, a na osnovu vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava.
(4) Naknadna ispravka unesenog podatka provodi se kao nova knjigovodstvena stavka tako da bude vidljiv u─Źinak promjene iz razlike novog i prethodnog podatka.
(5) Poslovni doga─Ĺaji nastali izme─Ĺu dana bilansa i dana upisa u sudski registar obuhvataju se u poslovnim knjigama prethodnog pravnog lica ili novog pravnog lica, ┼íto se utvr─Ĺuje odlukom o statusnoj promjeni.
(6) U zavisnosti od na─Źina obrade podataka, uskla─Ĺivanje prometa glavne knjige sa prometom prikazanim u dnevniku, kao i prometa i stanja pomo─çnih knjiga sa prometom i stanjem u glavnoj knjizi vr┼íi se kontinuirano, a najkasnije neposredno prije popisa imovine i obaveza, odnosno prije sa─Źinjavanja finansijskih izvje┼ítaja.

Odjeljak F. Popis imovine i obaveza i usagla┼íavanje potra┼żivanja i obaveza

─îlan 21.
(Popis imovine i obaveza)

(1) Pravno lice du┼żno je da na po─Źetku poslovanja, kao i najmanje jednom godi┼ínje sa stanjem na dan kada se zavr┼íava poslovna godina ili neki drugi obra─Źunski period, odre─Ĺen u skladu sa ovim zakonom, izvr┼íi popis imovine i obaveza sa ciljem da se utvrdi njihovo stvarno stanje, te da se u poslovnim knjigama izvr┼íi uskla─Ĺivanje knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem.
(2) Sva pravna lica u smislu ovog zakona kao i pravna lica i dijelovi tih pravnih lica koja obavljaju poslove u inostranstvu, ako stranim propisima za pravna lica i njihove dijelove nije propisana obaveza posebnog vo─Ĺenja knjigovodstva, kao i podno┼íenja i revizije finansijskih izvje┼ítaja, su du┼żna popisati imovinu i obaveze najmanje jednom u toku godine, a najkasnije do kraja teku─çe poslovne godine.
(3) Pravno lice kod kojeg se nalaze tu─Ĺa sredstva, du┼żno je ta sredstva popisati posebno za svako pravno lice kojemu ta imovina pripada i dostaviti im po jedan primjerak popisnih lista na kojima su ta sredstva popisana. Kod pravnih lica ─Źija su ta sredstva, ove se popisne liste uklju─Źuju u njihovu dokumentaciju o popisu.
(4) Popis imovine i obaveza tokom poslovne godine obavlja se i u slu─Źajevima: promjene cijena proizvoda i robe, statusnih promjena u skladu sa propisom o privrednim dru┼ítvima ÔÇô spajanje, pripajanje ili dijeljenje, otvaranja ste─Źajnog postupka ili pokretanja postupka likvidacije. Izuzetno popis imovine nije nu┼żan kod promjene cijena proizvoda i roba ako se knjigovodstvenim evidencijama mogu osigurati podaci o vrijednosti robe na zalihi.
(5) U navedenim slu─Źajevima popis se provodi pod datumom nastanka statusne ili druge promjene. Pravna lica koja su predmet statusnih ili drugih promjena izra─Ĺuju finansijske izvje┼ítaje za period od 1. januara do datuma statusne ili druge promjene.
(6) Popis se obavlja tokom godine i zbog primopredaje du┼żnosti i ne osloba─Ĺa pravno lice od popisa sredstava i obaveza sa stanjem na dan 31. decembra teku─çe godine.
(7) Pravna lica u ste─Źaju i likvidaciji nisu obveznici popisa sa stanjem na dan 31. decembra. Ova pravna lica provode popis imovine i obaveza na dan otvaranja ste─Źajnog postupka, odnosno pokretanja postupka likvidacije.
(8) Izuzetno, pravno lice mo┼że svojim aktom predvidjeti du┼że periode za popisivanje materijala u knji┼żnicama, kao ┼íto su: knjige, fotografije, filmovi, arhivska gra─Ĺa i sl., s tim da ti periodi ne mogu biti du┼żi od pet godina.

─îlan 22.
(Provo─Ĺenje popisa imovine i obaveza)

(1) Internim op─çim aktom i Odlukom o popisu utvr─Ĺuje se postupak provo─Ĺenja popisa imovine i obaveza (odre─Ĺivanje komisije, na─Źin i rokovi popisa, na─Źin uskla─Ĺivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem).
(2) Za provo─Ĺenje popisa imovine i obaveza u pravnom licu formiraju se komisije za popis. Pri utvr─Ĺivanju sastava pojedinih komisija za popis treba voditi ra─Źuna da lica koja su materijalno ili finansijski zadu┼żena za sredstva koja se popisuju i njihovi neposredni rukovodioci ne mogu biti odre─Ĺeni u komisiju za popis tih sredstava.
(3) U slu─Źaju kada je vrijeme popisa imovine i obaveza prije 31. decembra, Komisija za popis je du┼żna na osnovu knjigovodstvenih isprava naknadno unijeti u popisne liste podatke o promjenama koje su nastale izme─Ĺu dana popisa i 31. decembra teku─çe godine te izvr┼íiti uskla─Ĺivanje i sravnjenje knjigovodstvenog i stvarnog stanja sa 31. decembrom teku─çe godine.
(4) Podatke iz knjigovodstva u popisne liste ne unose lica koja rade u knjigovodstvu, nego popisna komisija.
(5) Na kraju popisa popisna komisija sastavlja izvje┼ítaj o obavljenom popisu, utvr─Ĺuje vi┼íkove i manjkove i dostavlja ga na razmatranje tijelu nadle┼żnom za razmatranje rezultata popisa za odlu─Źivanje o popisu, u roku utvr─Ĺenom internim op─çim aktom, odnosno odlukom o popisu, a najkasnije 45 dana od dana isteka poslovne godine.

─îlan 23.
(Usagla┼íavanje potra┼żivanja i obaveza)

(1) Pravna lica su du┼żna da prije sastavljanja finansijskih izvje┼ítaja usaglase me─Ĺusobna potra┼żivanja i obaveze (konfirmacija salda). Kao dokaz postojanja odre─Ĺenog stanja potra┼żivanja i obaveza koriste se knjigovodstveni podaci pravnih lica koji se unose i potvr─Ĺuju odgovaraju─çom knjigovodstvenom ispravom ÔÇô obrazac izvod otvorenih stavki.
(2) Povjerilac je du┼żan da, prije sastavljanja finansijskih izvje┼ítaja, dostavi du┼żniku spisak nenapla─çenih ra─Źuna i potra┼żivanja po drugim osnovama.
(3) Du┼żnik, primalac konfirmacije je du┼żan po┼íiljaocu, povjeriocu ili njegovom revizoru odgovoriti na konfirmaciju u roku od osam dana.
(4) Stanje obaveza i potra┼żivanja se utvr─Ĺuje na dan 31. decembra teku─çe godine.
(5) Pravna lica su du┼żna u bilje┼íkama obrazlo┼żiti pojedina─Źna stanja sumnjivih i spornih potra┼żivanja, te planirati aktivnosti i na─Źin rje┼íavanja istih.

 

Odjeljak G. Pravila priznavanja i mjerenja

─îlan 24.
(Op─ça na─Źela finansijskog izvje┼ítavanja)

(1) Stavke prikazane u pojedina─Źnim i konsolidovanim finansijskim izvje┼ítajima priznaju se i mjere u skladu sa sljede─çim op─çim na─Źelima:
a) pretpostavlja se da pravno lice posluje kontinuirano;
b) ra─Źunovodstvene politike i osnove za mjerenje primjenjuju se dosljedno iz godine u godinu;
c) priznavanje i mjerenje vrši se uz primjenu principa opreznosti, a posebno:
1) priznaju se sve obaveze koje proisteknu tokom predmetne finansijske godine ili tokom prethodne finansijske godine, ─Źak i ako takve obaveze postanu o─Źite tek izme─Ĺu datuma Bilans stanja i datuma na koji je Bilans stanja sastavljen;
2) priznaju se sva obezvrje─Ĺenja, bez obzira da li je rezultat poslovne godine dobit ili gubitak;
3) mo┼że se priznati samo dobit koja se ostvari s datumom Bilansa stanja;
d) po─Źetni Bilans stanja za svaku finansijsku godinu odgovara zavr┼ínom Bilansu stanja za prethodnu finansijsku godinu;
e) sastavni dijelovi stavki aktive i pasive mjere se odvojeno;
f) u obzir se uzimaju svi prihodi i rashodi koji se odnose na poslovnu godinu, bez obzira na datum njihove naplate, odnosno isplate.
(2) Izuzetno od stava (1) ovog ─Źlana, odstupanja od op─çih na─Źela finansijskog izvje┼ítavanja dozvoljena su samo u slu─Źajevima primjene pojedinih MSFI, odnosno MSFI za MSP i takva odstupanja, kao i razlozi zbog kojih nastaju, moraju se navesti u Bilje┼íkama uz finansijske izvje┼ítaje, uklju─Źuju─çi i ocjenu njihovog efekta na imovinu, obaveze, finansijsku poziciju i dobit ili gubitak pravnog lica.

─îlan 25.
(Primjena MSFI)

Za priznavanje, mjerenje, prezentaciju i objelodanjivanje pozicija u finansijskim izvje┼ítajima velika pravna lica, pravna lica koja imaju obavezu sastavljanja konsolidovanih finansijskih izvje┼ítaja (mati─Źna pravna lica), subjekti od javnog interesa, odnosno oni koji se pripremaju da postanu subjekti od javnog interesa u skladu sa va┼że─çim propisima, nezavisno od veli─Źine, primjenjuju MSFI.

─îlan 26.
(Primjena MSFI za MSP)

(1) Za priznavanje, mjerenje, prezentaciju i objelodanjivanje pozicija u finansijskim izvještajima, mikro, mala i srednja pravna lica mogu primjenjivati MSFI za MSP.
(2) U slu─Źaju da srednja pravna lica primjenjuju MSFI du┼żna su iste primjenjivati u kontinuitetu, osim ako postanu mala pravna lica u skladu sa ovim zakonom.
(3) Ministar donosi uputstvo kojim se daju smjernice za primjenu MSFI za MSP.

─îlan 27.
(Procjenjivanje bilansnih pozicija)

(1) Pod procjenjivanjem bilansnih pozicija podrazumijeva se utvr─Ĺivanje vrijednosti pojedinih ili ukupnih pozicija bilansa.
(2) Potreba za procjenjivanjem pojedinih stavki imovine, obaveza i/ili kapitala kod pravnih lica, odnosno pojedinih pozicija finansijskih izvje┼ítaja, mo┼że nastati u situacijama kada to zahtijevaju MRS/MSFI. U tim situacijama procjena pozicija vr┼íi se dinamikom i na na─Źin kako to predvi─Ĺaju MRS/MSFI.
(3) Procjenu bilansnih pozicija iz st. (1) i (2) ovog ─Źlana mogu vr┼íiti ovla┼íteni procjenitelji iz ─Źlana 29. ovog zakona.

─îlan 28.
(Procjenjivanje vrijednosti imovine i kapitala pravnih lica)

(1) Procjenjivanje vrijednosti ima za cilj utvrditi knjigovodstvenu, tr┼żi┼ínu, nadoknadivu, sada┼ínju, fer, zamjensku, likvidacionu i/ili poslovnu vrijednost pravnih lica, odnosno imovine, obaveza i kapitala, a na osnovu vjerodostojne dokumentacije, fizi─Źke sposobnosti predmeta procjene i budu─çih nov─Źanih primitaka i izdataka, u skladu sa pravilima struke.
(2) Subjekti od javnog interesa obavezni su, u situacijama kada to zahtijevaju MRS/MSFI, izvr┼íiti procjenu vrijednosti ukupne imovine i kapitala sa stanjem na dan kada zavr┼íava poslovna godina, te izvje┼ítaj o izvr┼íenoj procjeni u─Źiniti javno dostupnim.

─îlan 29.
(Prava i obaveze ovlaštenih procjenitelja)

(1) Procjenu vrijednosti imovine i kapitala pravnih lica vr┼íe lica sa profesionalnim zvanjem “ovla┼íteni procjenitelj” koje posjeduju certifikat i va┼że─çu licencu izdate u skladu sa propisom o procjenjivanju ekonomske vrijednosti pravnih lica, imovine, obaveza i kapitala.
(2) Izvje┼ítaj o izvr┼íenoj procjeni imovine i kapitala pravnih lica, mora biti ovjeren od strane ovla┼ítenog procjenitelja koji ima zvanje “ovla┼íteni procjenitelj” i koji je du┼żan istaknuti broj i datum izdavanja certifikata, kao i broj i rok va┼żenja licence ovla┼ítenog procjenitelja.
(3) Ovla┼íteni procjenitelj du┼żan je u svom radu pridr┼żavati se na─Źela zakonitosti, savjesnosti i stru─Źnosti, te postupati u skladu sa kodeksom profesionalne etike.

Odjeljak H. Zaklju─Źivanje poslovnih knjiga i utvr─Ĺivanje finansijskog rezultata

─îlan 30.
(Zaklju─Źivanje poslovnih knjiga)

(1) Poslovne knjige se zaklju─Źuju poslije knji┼żenja svih poslovnih promjena i obra─Źuna na dan zavr┼íetka poslovne godine najkasnije do roka za dostavljanje finansijskih izvje┼ítaja kao i u slu─Źajevima statusnih promjena, prestanka poslovanja i u drugim slu─Źajevima u kojima je neophodno zaklju─Źiti poslovne knjige.
(2) Pomo─çne knjige koje se koriste vi┼íe od jedne godine zaklju─Źuju se po prestanku njihovog kori┼ítenja, osim knjige inventara koja se zaklju─Źuje otu─Ĺenjem sredstva.
(3) Ako se poslovne knjige vode kao elektronski zapis, glavna knjiga se mora, nakon zaklju─Źivanja na kraju poslovne godine, za┼ítititi na na─Źin da u istoj nije mogu─ça izmjena pojedinih ili svih njenih dijelova ili listova, da je istu mogu─çe u svakom trenutku od┼ítampati na papir i mora se potpisati elektronskim potpisom u skladu sa propisom o elektronskom potpisu ili se mora od┼ítampati na papir i uvezati na na─Źin da nije mogu─ça izmjena pojedinih ili svih njenih dijelova ili listova i mora je potpisati i ovjeriti lice ovla┼íteno za zastupanje pravnog lica i na kraju odlo┼żiti.

─îlan 31.
(Utvr─Ĺivanje finansijskog rezultata)

(1) Na kraju poslovne godine poslovne knjige se zaklju─Źuju, a zatim se na osnovu evidencija iz poslovnih knjiga utvr─Ĺuje stanje imovine, obaveza, kapitala i finansijski rezultat sa prihodima i rashodima obra─Źunskog perioda na koji se taj rezultat odnosi.
(2) Raspore─Ĺivanje dobiti i gubitka pravno lice vr┼íi u skladu sa odredbama propisa o privrednim dru┼ítvima i ovog zakona, internog op─çeg akta i odluke nadle┼żnog organa.

Odjeljak I. Pru┼żanje knjigovodstvenih i ra─Źunovodstvenih usluga

─îlan 32.
(Kvalificirano lice za sa─Źinjavanje finansijskih izvje┼ítaja)

(1) Za lice koje je odgovorno za vo─Ĺenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izvje┼ítaja, op─çim aktom pravnog lica propisuju se uslovi koje mora ispunjavati: ┼íkolska sprema, radno iskustvo i ostalo, kao i njegova odgovornost za a┼żurnost, urednost i istinitost poslovnih knjiga.
(2) Vo─Ĺenje poslovnih knjiga i sa─Źinjavanje finansijskih izvje┼ítaja pravno lice mo┼że povjeriti ugovorom, uz odre─Ĺenu naknadu:
a) drugom pravnom licu koje je registrovano isklju─Źivo za pru┼żanje knjigovodstvenih i ra─Źunovodstvenih usluga i koje ima sve potrebne resurse za pravilno, kvalitetno i efikasno obavljanje tih usluga, te koje ima zaposlena kvalificirana lica koja su odgovorna za vo─Ĺenje poslovnih knjiga i sa─Źinjavanje finansijskih izvje┼ítaja i koja ispunjavaju i druge uslove utvr─Ĺene ovim zakonom i op─çim aktom pravnog lica, ili
b) poduzetniku registrovanom za pru┼żanje knjigovodstvenih i ra─Źunovodstvenih usluga koji ima sve potrebne resurse za pravilno, kvalitetno i efikasno obavljanje tih usluga, a koji je sam kvalificirano lice ili zapo┼íljava drugo kvalificirano lice i koji ispunjava i druge uslove utvr─Ĺene ovim zakonom i internim op─çim aktom.
(3) Lica koja sa─Źinjavaju finansijske izvje┼ítaje obavezno su kvalificirana lica koja su zaposlena u pravnom licu iz stava (2) ta─Źka a) ovog ─Źlana, odnosno kvalificirana lica koja su poduzetnici ili koja su zaposlena kod poduzetnika iz stava (2) ta─Źka b) ovog ─Źlana.
(4) Izuzetno od stava (2) ovog ─Źlana kod povezanih pravnih lica u Federaciji, vo─Ĺenje poslovnih knjiga, pravno lice mo┼że povjeriti ugovorom, uz odre─Ĺenu naknadu, drugom povezanom pravnom licu (matici) u Federaciji koje ima sve potrebne resurse za pravilno, kvalitetno i efikasno obavljanje tih usluga, te ima zaposlena kvalificirana lica koja su odgovorna za vo─Ĺenje poslovnih knjiga i sa─Źinjavanje finansijskih izvje┼ítaja i koja ispunjavaju i druge uslove utvr─Ĺene ovim zakonom i op─çim aktom pravnog lica.
(5) Pod pojmom kvalificirana lica iz stava (3) ovog ─Źlana podrazumijevaju se lica koja posjeduju va┼że─çu licencu certificiranog ra─Źunovo─Ĺe u skladu sa odredbama ovog zakona pod uslovom da su prethodno registrovana u registrima iz ─Źlana 35. ovog zakona.
(6) Ako pravno lice odlu─Źi poslovne knjige ─Źuvati izvan svog sjedi┼íta, ono je u svakom trenutku odgovorno za poslovne knjige te mora tijelima nadle┼żnim za nadzor na njihov zahtjev, bez odga─Ĺanja, omogu─çiti uvid u iste.
(7) Kvalificirano lice iz stava (5) ovog ─Źlana za jednu poslovnu godinu mo┼że sa─Źiniti i potpisati do 20 finansijskih izvje┼ítaja pravnih lica ─Źiji su ukupni prihodi utvr─Ĺeni u posljednjem finansijskom izvje┼ítaju u odnosu na datum zaklju─Źivanja ugovora o pru┼żanju knjigovodstvenih i ra─Źunovodstvenih usluga, ve─çi od 8.000.000,00 KM.
(8) Stav (2) ovog ─Źlana ne primjenjuju banke, mikrokreditne organizacije, dru┼ítva za osiguranje i reosiguranje, lizing dru┼ítva, dru┼ítva za faktoring, dru┼ítva za upravljanje investicijskim fondovima, dru┼ítva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, berze, brokersko ÔÇô dilerska dru┼ítva i druge finansijske organizacije.

─îlan 33.
(Obaveze poduzetnika za pru┼żanje knjigovodstvenih i ra─Źunovodstvenih usluga)

(1) Poduzetnici koji pru┼żaju knjigovodstvene i ra─Źunovodstvene usluge registruju se u skladu sa odredbama ovog zakona i zakona kojim se ure─Ĺuje oblast obrtni─Źkih i srodnih djelatnosti.
(2) Poduzetnik je du┼żan, u roku od osam dana od dobivanja rje┼íenja o obavljanju djelatnosti pru┼żanja knjigovodstvenih i ra─Źunovodstvenih usluga i poreznog savjetovanja od strane nadle┼żnog organa jedinice lokalne samouprave, dostaviti kopiju istog Ministarstvu.
(3) Uz zahtjev za upis u Registar poduzetnika za pru┼żanje knjigovodstvenih i ra─Źunovodstvenih usluga poduzetnik je du┼żan dostaviti dokumentaciju kojom se potvr─Ĺuje ispunjenost uslova iz ─Źlana 32. ovog zakona.

─îlan 34.
(Obaveze pravnih lica za pru┼żanje knjigovodstvenih i ra─Źunovodstvenih usluga)

(1) Pravno lice za pru┼żanje knjigovodstvenih i ra─Źunovodstvenih usluga registruje se u skladu sa odredbama ovog zakona i zakona kojim se ure─Ĺuju pitanja od zna─Źaja za osnivanje, poslovanje i prestanak poslovanja privrednih dru┼ítava.
(2) Pravna lica za pru┼żanje knjigovodstvenih i ra─Źunovodstvenih usluga i poreznog savjetovanja du┼żna su, u roku od osam dana od dana upisa u sudski registar, upisati se u Registar privrednih dru┼ítava za pru┼żanje knjigovodstvenih i ra─Źunovodstvenih usluga, koji vodi Ministarstvo.
(3) Uz zahtjev za upis u Registar privrednih dru┼ítava za pru┼żanje knjigovodstvenih i ra─Źunovodstvenih usluga, pravno lice du┼żno je dostaviti dokumentaciju kojom se potvr─Ĺuje ispunjenost uslova iz ─Źlana 32. ovog zakona.

─îlan 35.
(Vo─Ĺenje i javnost registara)

(1) Ministar donosi pravilnik kojim se ure─Ĺuje vo─Ĺenje registra kvalificiranih lica iz ─Źlana 32. ovog zakona i registara pravnih lica i poduzetnika za pru┼żanje knjigovodstvenih i ra─Źunovodstvenih usluga iz ─Źl. 33. i 34. ovog zakona.
(2) Na osnovu dostavljene dokumentacije iz ─Źl. 32., 33. i 34. ovog zakona Ministarstvo uspostavlja i vodi registre iz stava (1) ovog ─Źlana.
(3) Registri iz stava (2) ovog ─Źlana su javni i podaci su dostupni javnosti elektronskim putem.

POGLAVLJE III. FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE Odjeljak A. Finansijski izvještaji

─îlan 36.
(Sastavljanje i prezentiranje finansijskih izvještaja)

(1) Pravna lica finansijske izvještaje sastavljaju i prezentiraju za poslovnu godinu i to za period od 1. januara do 31. decembra tekuće godine sa usporedivim podacima za prethodnu godinu.
(2) Pravno lice du┼żno je sastavljati finansijske izvje┼ítaje u obliku, sadr┼żaju i na na─Źin propisan ovim zakonom i na osnovu njega donesenim propisima.
(3) Izuzetno, zavisno pravno lice ─Źije mati─Źno pravno lice sa sjedi┼ítem u inostranstvu ima poslovnu godinu razli─Źitu od kalendarske godine, uz saglasnost ministra, mo┼że sastavljati i prezentirati finansijske izvje┼ítaje za period koji je razli─Źit od perioda iz stava (1) ovog ─Źlana.
(4) Pravno lice kod kojeg nastane statusna promjena finansijske izvještaje sastavlja na datum statusne promjene.
(5) Poslovni doga─Ĺaji nastali izme─Ĺu dana bilansa i dana upisa u sudski registar obuhvataju se u finansijskim izvje┼ítajima prethodnog pravnog lica ili novog pravnog lica, ┼íto se utvr─Ĺuje odlukom o statusnoj promjeni.
(6) Finansijski izvje┼ítaji sastavljaju se i u slu─Źaju otvaranja, odnosno zaklju─Źenja ste─Źaja, odnosno postupka likvidacije pravnog lica.

─îlan 37.
(Finansijski izvještaji)

(1) Finansijski izvje┼ítaji moraju pru┼żiti istinit i objektivan prikaz finansijskog polo┼żaja i uspje┼ínosti poslovanja pravnih lica. Finansijske izvje┼ítaje ─Źine:
a) Bilans stanja ÔÇô Izvje┼ítaj o finansijskom polo┼żaju na kraju perioda;
b) Bilans uspjeha ÔÇô Izvje┼ítaj o ukupnom rezultatu za period;
c) Izvje┼ítaj o gotovinskim tokovima ÔÇô Izvje┼ítaj o tokovima gotovine;
d) Izvještaj o promjenama na kapitalu;
e) Bilješke uz finansijske izvještaje.
(2) Izuzetno od odredbe iz stava (1) ovog ─Źlana, mikro i mala pravna lica i neprofitna pravna lica iz ─Źlana 3. stav (1) ovog zakona, finansijske izvje┼ítaje prezentiraju kroz:
a) Bilans stanja ÔÇô Izvje┼ítaj o finansijskom polo┼żaju na kraju perioda;
b) Bilans uspjeha ÔÇô Izvje┼ítaj o ukupnom rezultatu za period i
c) Bilješke uz finansijske izvještaje.
(3) Bilje┼íke uz finansijske izvje┼ítaje iz stava (1) ta─Źka e) i stava (2) ta─Źka c) ovog ─Źlana, obavezno sadr┼że sljede─çe:
a) usvojene ra─Źunovodstvene politike;
b) iznos i prirodu pojedinih stavki prihoda ili rashoda izuzetne veli─Źine ili pojave;
c) ukupan iznos svih finansijskih obaveza, garancija ili nepredvi─Ĺenih izdataka koji nisu uklju─Źeni u Bilans stanja;
d) iznose koje pravno lice duguje i koji dospijevaju nakon više od pet godina, kao i ukupna dugovanja pravnog lica pokrivena instrumentima osiguranja pravnog lica uz naznaku prirode i oblika osiguranja;
e) iznos avansa i odobrenih kredita ─Źlanovima uprave i nadzornih tijela, s naznakama kamatnih stopa, glavnih uslova otpla─çenih i otpisanih iznosa;
f) prosje─Źan broj zaposlenih u godini za koju se podnosi finansijski izvje┼ítaj;
g) informaciju da li se dugotrajna imovina evidentira po fer vrijednosti ili prema revalorizacionim iznosima.
(4) Pored informacija koje se daju u Bilje┼íkama uz finansijske izvje┼ítaje iz stava (3) ovog ─Źlana, srednja i velika pravna lica du┼żna su objavljivati i dodatne informacije za razne stavke dugotrajne imovine koje sadr┼że kretanja kumulativnih vrijednosnih uskla─Ĺivanja, kao i kumulativna vrijednosna uskla─Ĺivanja na po─Źetku i na kraju poslovne godine.
(5) Uz finansijske izvje┼ítaje korisnicima finansijskih izvje┼ítaja se prezentiraju i posebni izvje┼ítaji sa─Źinjeni prema zahtjevu Federalnog zavoda za statistiku.
(6) Pravna lica ─Źije je poslovanje ure─Ĺeno posebnim propisima na osnovu kojih je regulatorno tijelo za obavljanje nadzora nad njihovim poslovanjem propisalo obavezu sa─Źinjavanja i prezentacije periodi─Źnih finansijskih izvje┼ítaja i dodatnih izvje┼ítaja, du┼żna su iste po┼ítivati.

─îlan 38.
(Odgovornost za finansijske izvještaje)

Za istinito i fer prikazivanje finansijskog polo┼żaja i uspje┼ínosti poslovanja pravnog lica odgovorno je lice ovla┼íteno za zastupanje pravnog lica upisano u sudski registar u svojstvu direktora pravnog lica, ─Źlanovi uprave, upravni, odnosno nadzorni organ pravnog lica u okviru svojih zakonom odre─Ĺenih nadle┼żnosti, odgovornosti i du┼żne pa┼żnje, kao i kvalificirano lice iz ─Źlana 32. ovog zakona koje je sa─Źinilo i potpisalo finansijske izvje┼ítaje u skladu sa pravilima struke.

─îlan 39.
(Sadr┼żaj i forma finansijskih izvje┼ítaja)

(1) Pravna lica koja knjigovodstvo vode na sredstvima za automatsku obradu podataka, finansijski izvje┼ítaj mogu predati i na propisanoj formi obrasca ┼ítampanim na ra─Źunaru.
(2) Poslovne knjige, finansijski izvje┼ítaji i druge finansijske informacije prezentirane od strane lica na koje se odnose odredbe ovog zakona izra┼żavaju se u nov─Źanoj jedinici i na jezicima koji su u slu┼żbenoj upotrebi u Federaciji.
(3) Ministar propisuje sadr┼żaj i formu finansijskih izvje┼ítaja koji se pripremaju i prezentiraju u skladu sa ovim zakonom.

Odjeljak B. Konsolidovani finansijski izvještaj

─îlan 40.
(Konsolidovani finansijski izvještaj)

(1) Konsolidovani finansijski izvje┼ítaji su finansijski izvje┼ítaji grupe pravnih lica u kojoj odre─Ĺeno pravno lice (mati─Źno dru┼ítvo) nad jednim ili vi┼íe pravnih lica (dru┼ítva k─çeri) ima vladaju─çi utjecaj (kontrolu) na odre─Ĺivanje finansijskih i poslovnih politika, a prikazuju grupu kao cjelinu.
(2) Konsolidovane finansijske izvje┼ítaje du┼żno je sa─Źiniti i dostaviti FIA-i pravno lice iz Federacije koje u grupi pravnih lica predstavlja mati─Źno dru┼ítvo.

─îlan 41.
(Obaveza izrade konsolidovanih finansijskih izvještaja)

(1) Pri izradi konsolidovanih finansijskih izvje┼ítaja pravna lica su du┼żna pridr┼żavati se pravila i procedura konsolidacije finansijskih izvje┼ítaja koja su ure─Ĺena MRS i MSFI.
(2) Obaveza mati─Źnog pravnog lica za izradu konsolidovanog finansijskog izvje┼ítaja nastaje u godini u kojoj mati─Źno pravno lice ostvari kontrolu nad zavisnim pravnim licem ili vi┼íe zavisnih pravnih lica, a prestaje dostavljanjem konsolidovanog finansijskog izvje┼ítaja za godinu u kojoj mati─Źno pravno lice izgubi kontrolu nad svim zavisnim pravnim licima.
(3) Konsolidovani finansijski izvje┼ítaji sastavljaju se pod istim datumom kao i redovni finansijski izvje┼ítaji mati─Źnog pravnog lica.
(4) Na priznavanje, mjerenje, prezentaciju i objelodanjivanje pozicija u konsolidovanim finansijskim izvje┼ítajima shodno se primjenjuju odredbe o finansijskim izvje┼ítajima iz ─Źl. 24., 25., 27., 28., 29., 36. i 37. ovog zakona.
(5) Izuzetno od stava (1) ovog ─Źlana, ukoliko vrijednosti imovine i ukupnog prihoda mati─Źnog i zavisnih pravnih lica, ne ra─Źunaju─çi me─Ĺusobna u─Źe┼í─ça, potra┼żivanja i obaveze, me─Ĺusobne rezultate i me─Ĺusobne poslovne prihode i rashode mati─Źnog i zavisnih pravnih lica, u zbiru ne prelaze polovinu kriterija za malo pravno lice, u smislu ─Źlana 5. stav (4) ovog zakona, mati─Źno pravno lice nije obavezno da sastavlja, dostavlja i objelodanjuje konsolidovane finansijske izvje┼ítaje.
(6) Stav (5) ovog ─Źlana ne primjenjuje se na mati─Źna pravna lica koja su subjekti od javnog interesa, odnosno pravna lica koja se pripremaju da postanu subjekti od javnog interesa.
(7) Mati─Źno pravno lice, koje je istovremeno zavisno u vi┼íoj ekonomskoj cjelini, nije du┼żno da sastavlja konsolidovane finansijske izvje┼ítaje u skladu sa ovim zakonom, osim ako njegovo mati─Źno pravno lice ima sjedi┼íte u inostranstvu.
(8) Male grupe pravnih lica izuzete su od obaveze izrade konsolidovanih finansijskih izvještaja i konsolidovanog izvještaja o poslovanju, osim ako je neko od povezanih preduzeća subjekt od javnog interesa.
(9) Detaljni uslovi i pravila konsolidacije finansijskih izvještaja propisuju se podzakonskim aktom koji donosi ministar.

Odjeljak C.

─îlan 42.

(1) Pravna lica su obavezna pripremati izvje┼ítaje o poslovanju koji daju objektivan prikaz poslovanja pravnog lica i njegov polo┼żaj, uklju─Źuju─çi i opis glavnih rizika i neizvjesnosti sa kojima se pravno lice suo─Źava, kao i mjera poduzetih na za┼ítiti ┼żivotne sredine.
(2) Izvje┼ítaj o poslovanju obavezno sadr┼żi:
a) sve zna─Źajne doga─Ĺaje nastale u periodu od zavr┼íetka poslovne godine do datuma predaje finansijskog izvje┼ítaja;
b) procjenu o─Źekivanog budu─çeg razvoja pravnog lica;
c) najva┼żnije aktivnosti u vezi sa istra┼żivanjem i razvojem;
d) informacije o otkupu vlastitih dionica, odnosno udjela;
e) informacije o poslovnim segmentima pravnog lica;
f) kori┼ítene finansijske instrumente ako je to zna─Źajno za procjenu finansijskog polo┼żaja i uspje┼ínosti poslovanja pravnog lica;
g) ciljeve i politike pravnog lica u vezi sa upravljanjem finansijskim rizicima; zajedno sa politikama zaštite od rizika za svaku planiranu transakciju za koju je neophodna zaštita i
h) izlo┼żenost pravnog lica tr┼żi┼ínom, kreditnom, riziku likvidnosti i drugim rizicima prisutnim u poslovanju pravnog lica, kao i strategiju za upravljanje ovim rizicima i ocjenu njihove efikasnosti.
(3) Izvještaj o poslovanju objavljuje se zajedno sa finansijskim izvještajima te revizorskim izvještajem ako postoji obaveza revizije.
(4) Izuzetno od odredbe iz stava (1) ovoga ─Źlana, mikro i mala pravna lica nisu du┼żna da pripremaju izvje┼ítaj o poslovanju, ali su informacije o otkupu vlastitih dionica du┼żne navesti u bilje┼íkama uz finansijske izvje┼ítaje.
(5) Konsolidovani izvještaj o poslovanju objavljuje se zajedno sa konsolidovanim finansijskim izvještajima te revizorskim izvještajem ako postoji obaveza revizije.

─îlan 43.
(Pravila korporativnog upravljanja)

(1) Izvje┼ítaj o poslovanju velikih pravnih lica i pravnih lica ─Źiji su vrijednosni papiri uvr┼íteni na organizovano tr┼żi┼íte vrijednosnih papira mora sadr┼żavati i prikaz primijenjenih pravila korporativnog upravljanja.
(2) Konsolidovani izvje┼ítaj o poslovanju mora sadr┼żavati:
a) podatke o zna─Źajnim neposrednim i posrednim imaocima dionica u dru┼ítvu, podatke o vlastitim dionicama, broj i nominalni iznos, knjigovodstvenu vrijednost svih dionica mati─Źnog dru┼ítva koje dr┼żi mati─Źno dru┼ítvo, njegova dru┼ítva k─çeri ili lice koje ih dr┼żi u svoje ime i za ra─Źun tih pravnih lica,
b) opis glavnih elemenata sistema unutrašnje kontrole i upravljanja rizikom u odnosu na postupak finansijskog izvještavanja, koji su obuhvaćeni konsolidacijom promatranog kao cjelina.

Odjeljak D. Predaja izvje┼ítaja, obrada podataka, vo─Ĺenje registra i javna objava

─îlan 44.
(Predaja izvještaja)

(1) Finansijski izvje┼ítaji iz ─Źlana 37. ovog zakona i posebni izvje┼ítaji sa─Źinjeni prema zahtjevu Federalnog zavoda za statistiku, uz Obavje┼ítenje o razvrstavanju, predaju se FIA-i, najkasnije do posljednjeg dana februara teku─çe godine za prethodnu godinu.
(2) Izvje┼ítaj o poslovanju iz ─Źlana 42. ovog zakona, odluka o utvr─Ĺivanju finansijskih izvje┼ítaja od strane nadle┼żnog organa i odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokri─ça gubitka, predaje se FIA-i najkasnije do 30. juna teku─çe godine za prethodnu godinu.
(3) Pravna lica koja imaju poslovnu godinu razli─Źitu od kalendarske godine du┼żna su da, za statisti─Źke i druge potrebe, u Registar finansijskih izvje┼ítaja predaju Bilans stanja, Bilans uspjeha i posebne izvje┼ítaje sa─Źinjene prema zahtjevu Federalnog zavoda za statistiku, za poslovnu godinu koja je jednaka kalendarskoj, u roku iz stava (1) ovog ─Źlana.
(4) Pravno lice izvje┼ítaje iz st. (1), (2) i (3) ovog ─Źlana obavezno dostavlja elektronskim putem i na papiru, a koji moraju biti ovjereni potpisom i pe─Źatom certificiranog ra─Źunovo─Ĺe koji sadr┼żi naziv “certificirani ra─Źunovo─Ĺa”, njegovo ime i prezime, kao i broj va┼że─çe licence. Istovremeno, finansijski izvje┼ítaji moraju biti potpisani od strane lica ovla┼ítenog za zastupanje pravnog lica iz ─Źlana 38. ovog zakona, te ovjereni pe─Źatom pravnog lica ÔÇô podnosioca.
(5) Pravna lica, koja u skladu sa ─Źl. 40. i 41. ovog zakona imaju obavezu pripremiti i prezentirati konsolidovane finansijske izvje┼ítaje, du┼żna su te izvje┼ítaje predati najkasnije do kraja aprila teku─çe za prethodnu godinu.
(6) Rok za predaju revizorskog izvje┼ítaja sa prilo┼żenim finansijskim izvje┼ítajima dioni─Źkih dru┼ítava i subjekata od javnog interesa koji su predmet revizije je najkasnije do 30. juna teku─çe godine za prethodnu godinu, ili 6 mjeseci nakon zavr┼íetka poslovne godine ukoliko pravno lice ima poslovnu godinu razli─Źitu od kalendarske godine. Rok za predaju revizorskog izvje┼ítaja sa prilo┼żenim konsolidovanim finansijskim izvje┼ítajima i revizorskog izvje┼ítaja sa prilo┼żenim finansijskim izvje┼ítajima ostalih pravnih lica, koji su bili predmet revidiranja je najkasnije do 30. septembra teku─çe godine za prethodnu godinu, ili 9 mjeseci nakon zavr┼íetka poslovne godine ukoliko pravno lice ima poslovnu godinu razli─Źitu od kalendarske godine.
(7) Pravno lice koje sastavlja finansijske izvje┼ítaje, u skladu sa ─Źlanom 36. ovog zakona du┼żno je finansijske izvje┼ítaje dostaviti u roku 60 dana od dana nastanka statusne promjene, pokretanja postupka likvidacije ili otvaranja ste─Źaja, a za ostale poslovne godine u roku od 120 dana od dana isteka poslovne godine.
(8) Izuzetno, finansijske izvje┼ítaje nisu du┼żna podnijeti pravna lica koja su registrovana u teku─çoj poslovnoj godini i koja, nakon registracije, do 31. decembra teku─çe poslovne godine nisu imala drugih promjena na svom ra─Źunu osim uplate obaveznog depozita, uz napomenu da su ta lica du┼żna do kraja februara teku─çe godine obavijestiti FIA-u o tim ─Źinjenicama podno┼íenjem Izjave o neaktivnosti za prethodnu poslovnu godinu.
(9) Ministarstvo vr┼íi nadzor nad izvr┼íenjem obaveza predaje finansijskih izvje┼ítaja, izvje┼ítaja o poslovanju, revizorskih izvje┼ítaja i ostale dokumentacije iz ovog ─Źlana od strane obaveznika. Ministarstvo prekr┼íajni postupak pokre─çe i vodi u skladu s propisima kojima se ure─Ĺuju prekr┼íaji.

─îlan 45.
(Obrada podataka i vo─Ĺenje Registra)

(1) FIA je obavezna da podatke iz preuzetih finansijskih izvje┼ítaja iz ─Źlana 44. ovog zakona obradi na na─Źin podesan za ocjenu imovinskog, prinosnog i finansijskog polo┼żaja pravnih lica.
(2) Podaci iz stava (1) ovog ─Źlana su dostupni javnosti na zvani─Źnoj internet stranici FIA-e.
(3) Podatke pripremljene u skladu sa stavom (1) ovog ─Źlana, FIA je du┼żna dostaviti Ministarstvu u roku od 60 dana od isteka rokova za predaju izvje┼ítaja, definiranih u ─Źlanu 44. ovog zakona.
(4) Istovremeno, FIA je du┼żna Federalnom ministarstvu finansija-Poreznoj upravi (u daljem tekstu: Porezna uprava) dostaviti podatke o pravnim licima koja nisu postupila u skladu sa odredbama ─Źlana 44. ovog zakona.
(5) FIA je odgovorna za uspostavu i vo─Ĺenje Registra finansijskih izvje┼ítaja koji predstavlja centralni izvor informacija o uspje┼ínosti poslovanja i finansijskom polo┼żaju pravnih lica u Federaciji, u skladu sa posebnim propisom kojim se ure─Ĺuje registar finansijskih izvje┼ítaja.

─îlan 46.
(Javna objava)

(1) Pravno lice je du┼żno finansijske izvje┼ítaje iz ─Źlana 37. ovog zakona, izvje┼ítaj o poslovanju iz ─Źlana 42. ovog zakona te revizorski izvje┼ítaj ako njegovi finansijski izvje┼ítaji podlije┼żu reviziji u skladu sa ─Źlanom 57. ovog zakona, konsolidovane finansijske izvje┼ítaje i konsolidovani izvje┼ítaj o poslovanju ako je du┼żno sastavljati u skladu sa odredbama ─Źl. 40. i 41. ovog zakona, zajedno sa revizorskim izvje┼ítajem dostaviti FIA-i radi javne objave.
(2) Smatra se da je pravno lice ispunilo obavezu javne objave danom dostave FIA-i potpunih i ta─Źnih finansijskih izvje┼ítaja iz stava (1) ovog ─Źlana.

─îlan 47.
(Izuze─çe od javne objave)

Pravno lice, koje nije subjekt od javnog interesa, izuzeto je od obaveze objavljivanja izvje┼ítaja o poslovanju i finansijskih izvje┼ítaja iz ─Źlana 46. stav (1) ovog zakona, uz uslov da se osigura njihova dostupnost na osnovu pismenog zahtjeva podnesenog FIA-i.

Odjeljak E. Na─Źin i rokovi ─Źuvanja knjigovodstvenih isprava, poslovnih knjiga, izvje┼ítaja i ostale dokumentacije

─îlan 48.
(Na─Źin ─Źuvanja)

(1) Knjigovodstvene isprave ─Źuvaju se u izvornom materijalnom obliku, u obliku elektronskog zapisa ili na mikrofilmu, a predstavljaju dokaznu osnovu poslovnih knjiga.
(2) Knjigovodstvene isprave, poslovne knjige i finansijski izvje┼ítaji ─Źuvaju se u poslovnim prostorijama pravnog lica, odnosno kod drugog pravnog lica ukoliko je istom povjereno vo─Ĺenje poslovnih knjiga.
(3) Ako se poslovne knjige vode na ra─Źunaru, uporedo sa memoriranim podacima, mora se osigurati i memoriranje aplikativnog softvera, kako bi podaci bili dostupni kontroli.
(4) Pri otvaranju postupka likvidacije ili ste─Źaja, knjigovodstvene isprave i poslovne knjige zapisni─Źki se predaju likvidacionom, odnosno ste─Źajnom upravniku.

─îlan 49.
(Rokovi ─Źuvanja)

(1) Isprave koje se ─Źuvaju trajno su: platne liste ili analiti─Źke evidencije o pla─çama u vezi sa pla─çanjem doprinosa, kupoprodajni ugovori po kojima je izvr┼íeno stjecanje nekretnina, godi┼ínji ra─Źunovodstveni obra─Źuni, finansijski izvje┼ítaji, konsolidovani finansijski izvje┼ítaji, izvje┼ítaji o izvr┼íenoj reviziji i svi interni akti od utjecaja na finansijsko poslovanje.
(2) Glavna knjiga i dnevnik ─Źuvaju se najmanje deset godina, a pomo─çne knjige najmanje pet godina.
(3) Knjigovodstvene isprave na osnovu kojih su podaci uneseni u dnevnik i glavnu knjigu ─Źuvaju se najmanje deset godina.
(4) Knjigovodstvene isprave na osnovu kojih su podaci uneseni u pomo─çne knjige ─Źuvaju se najmanje pet godina.
(5) Izvje┼ítaj o poslovanju ─Źuva se u originalnom obliku deset godina nakon isteka poslovne godine.
(6) Pomo─çni obra─Źuni, prodajni i kontrolni blokovi i sl. ─Źuvaju se dvije godine.
(7) Revizorska dru┼ítva ─Źuvaju pet godina dokumentaciju na osnovu koje je obavljena revizija, ra─Źunaju─çi od poslovne godine na koju se revizija odnosi.
(8) Rok za ─Źuvanje knjigovodstvenih isprava i poslovnih knjiga po─Źinje te─çi zadnjeg dana poslovne godine na koju se odnose poslovne knjige i u koje su podaci iz isprava uneseni.

Odjeljak F. Nadzor

─îlan 50.
(Vršilac nadzora)

(1) Porezna uprava je ovlaštena obavljati nadzor nad aktivnostima pravnih lica
radi provjere da li se aktivnosti od zna─Źaja za organizaciju i funkcioniranje sistema ra─Źunovodstva i knjigovodstva obavljaju u skladu sa odredbama ovog i drugih relevantnih zakona i propisa donesenih na osnovu tih zakona.
(2) Nadzor iz stava (1) ovog ─Źlana vr┼íe i druge institucije ukoliko su im posebnim propisima data ovla┼ítenja.
(3) Nadzor nad licima iz ─Źlana 32. stav (1) ovog zakona vr┼íi se shodno ─Źlanu 53. stav (3) ovog zakona.

─îlan 51.
(Ovlaštenja Porezne uprave kod vršenja nadzora)

(1) Nadzor obavljaju ovla┼ítena lica Porezne uprave na sljede─çi na─Źin:
a) pra─çenjem, prikupljanjem knjigovodstvenih isprava, poslovnih knjiga, finansijskih izvje┼ítaja te drugih poreznih i statisti─Źkih izvje┼ítaja (analiza finansijskih izvje┼ítaja);
b) provjerom sistema koji obveznik primjenjuje za obradu podataka u vezi s ra─Źunovodstvenim poslovima i
c) direktnim nadzorom kod obveznika.
(2) Porezna uprava je nadle┼żna da obavlja nadzor nad sljede─çim aktivnostima pravnih lica:
a) ta─Źnost razvrstavanja pravnih lica u skladu sa ─Źlanom 5. ovog zakona;
b) organizacija sistema ra─Źunovodstva i internih ra─Źunovodstvenih kontrolnih postupaka;
c) potpunost, istinitost i ta─Źnost knjigovodstvenih isprava;
d) vo─Ĺenje i ─Źuvanje poslovnih knjiga;
e) popis imovine i obaveza;
f) predaja u Registar finansijskih izvještaja;
g) obaveze u pogledu revizije finansijskih izvještaja i dostavljanja izvještaja o reviziji finansijskih izvještaja u Registar finansijskih izvještaja i
h) drugim aktivnostima u skladu sa ovim zakonom.

─îlan 52.
(Du┼żnosti pravnog lica kod provo─Ĺenja nadzora)

(1) Pravno lice je du┼żno ovla┼ítenom licu omogu─çiti provo─Ĺenje nadzora nad svim knjigovodstvenim ispravama, poslovnim knjigama, finansijskim izvje┼ítajima i drugim poreznim i statisti─Źkim izvje┼ítajima, te sistemom koji se primjenjuje za obradu podataka.
(2) Pravno lice je du┼żno, na zahtjev ovla┼ítenih lica, dostaviti kopije isprava ili finansijskih izvje┼ítaja iz stava (1) ovog ─Źlana.
(3) Pravno lice je du┼żno ovla┼ítenim licima staviti na raspolaganje odgovaraju─çe prostorije u kojima mogu nesmetano i bez prisutnosti drugih lica obaviti nadzor ra─Źunovodstvenih poslova.
(4) Lica ovla┼ítena za zastupanje pravnih lica i zaposlenici koji obavljaju ra─Źunovodstvene poslove du┼żni su na zahtjev ovla┼ítenog lica dati na uvid sve knjigovodstvene isprave, poslovne knjige, finansijske izvje┼ítaje, porezne i statisti─Źke izvje┼ítaje i druge informacije o ra─Źunovodstvenim poslovima bitnim za obavljanje nadzora i sastaviti pisani izvje┼ítaj ili odazvati se na davanje usmene izjave ukoliko to zahtijeva nadzorno tijelo iz ─Źlana 50. ovog zakona.

─îlan 53.
(Nadzor nad pravnim licima i poduzetnicima registrovanim za pru┼żanje knjigovodstvenih i ra─Źunovodstvenih usluga)

(1) Nadzor nad pravnim licima i poduzetnicima registrovanim za pru┼żanje knjigovodstvenih i ra─Źunovodstvenih usluga, radi provjere ispunjenosti uslova propisanih ─Źl. 32., 33. i 34. ovog zakona, vr┼íi Porezna uprava.
(2) Nadzor nad kvalitetom pru┼żenih knjigovodstvenih i ra─Źunovodstvenih usluga od strane pravnih lica i poduzetnika u smislu njihove uskla─Ĺenosti sa pravilima struke i na─Źelima profesionalne etike, vr┼íi Profesionalno tijelo iz ─Źlana 136. stav (1) ovog zakona, na na─Źin i po postupku koji je ure─Ĺen aktima profesionalnog tijela koji ure─Ĺuju kontrolu kvaliteta i profesionalnu disciplinu i odgovornost.
(3) Nadzor iz stava (2) ovog ─Źlana obavljaju ovla┼ítena lica Profesionalnog tijela iz ─Źlana 136. stav (1) ovog zakona na na─Źin da vr┼íe:
a) pregled, provjeru i kontrolu anga┼żovanja od strane pravnih lica, odr┼żavanja tehni─Źke kompetentnosti, po┼ítivanja i uskla─Ĺenosti sa profesionalnim standardima, i
b) provjeru kvaliteta rada kvalificiranih lica.
(4) Pravna lica i poduzetnici registrovani za pru┼żanje knjigovodstvenih i ra─Źunovodstvenih usluga du┼żni su licima ovla┼ítenim za nadzor iz st. (1) i (2) ovog ─Źlana, na njihov zahtjev, staviti na raspolaganje ili dostaviti svu dokumentaciju i druge informacije koje su neophodne za provo─Ĺenje nadzora.

Odjeljak G. Savjet za ra─Źunovodstvo

─îlan 54.
(Nadle┼żnosti Savjeta za ra─Źunovodstvo)

(1) Ministar imenuje Savjet za ra─Źunovodstvo (u daljem tekstu: Savjet).
(2) Nadle┼żnost i obaveze Savjeta su da:
a) prati proces primjene ra─Źunovodstvenih standarda iz ─Źlana 2. ovog zakona,
b) daje inicijative za odgovaraju─ça i pravovremena rje┼íenja radi ┼íto efikasnije primjene ra─Źunovodstvenih standarda,
c) daje mi┼íljenja na nacrte i prijedloge zakona i drugih propisa iz oblasti ra─Źunovodstva i revizije,
d) prati proces primjene propisa Evropske unije koji se odnose na oblast ra─Źunovodstva i revizije i predla┼że prihvatljiva rje┼íenja,
e) u─Źestvuje u pripremi strategije, te u izradi smjernica i akcionog plana za pobolj┼íanje kvaliteta finansijskog izvje┼ítavanja i unapre─Ĺivanje ra─Źunovodstvene prakse,
f) sara─Ĺuje sa obrazovnim ustanovama, stranim i doma─çim profesionalnim udru┼żenjima, tijelima i organizacijama,
g) daje mi┼íljenja na statut profesionalnog tijela iz ─Źlana 136. stav (1) ovog zakona, a na koji prethodnu saglasnost daje Ministarstvo,
h) razmatra godi┼ínji izvje┼ítaj o radu i stanju u oblasti ra─Źunovodstva koji priprema profesionalno tijelo iz ─Źlana 136. stav (1) ovog zakona,
i) daje mi┼íljenje i prijedloge na godi┼ínji plan kontinuirane edukacije koju provodi profesionalno tijelo iz ─Źlana 136. stav (1) ovog zakona i
j) obavlja i druge poslove iz svoje nadle┼żnosti, u skladu sa ovim zakonom.
(3) Finansiranje aktivnosti Savjeta vr┼íi se iz bud┼żeta Federacije za svaku fiskalnu godinu.

─îlan 55.
(Odgovornost Savjeta)

(1) Za svoj rad Savjet odgovara ministru.
(2) Savjet je du┼żan da ministru najmanje jednom godi┼ínje dostavi izvje┼ítaj o radu.

─îlan 56.
(─îlanovi Savjeta)

(1) Savjet ima devet ─Źlanova.
(2) ─îlanove Savjeta imenuje ministar iz reda zaposlenih u Ministarstvu, predstavnika profesionalnih tijela iz ─Źlana 136. ovog zakona, Porezne uprave, regulatornih tijela finansijskog sistema, poslovne zajednice, univerzitetskih profesora i drugih lica koja svojim teoretskim i prakti─Źnim iskustvom u predmetnoj oblasti mogu da doprinesu efikasnijem radu Savjeta, na period od pet godina, s tim da ista lica mogu biti ponovo imenovana na jo┼í jedan mandat.
(3) Stru─Źne i administrativne poslove za potrebe Savjeta obavlja Ministarstvo.

POGLAVLJE IV. REVIZIJA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA Odjeljak A. Revizija i društva za reviziju

─îlan 57.
(Obveznici revizije)

(1) Revizija finansijskih izvje┼ítaja obavlja se u skladu sa ovim zakonom, MSR uz po┼ítivanje na─Źela profesionalne etike i pravila revizorske struke, te drugih pravila i propisa koji reguli┼íu ovu oblast.
(2) Obaveznoj reviziji podlije┼żu finansijski izvje┼ítaji i konsolidovani finansijski izvje┼ítaji pravnih lica razvrstanih u velika i srednja pravna lica.
(3) Ukoliko nisu obuhva─çeni stavom (2) ovog ─Źlana, obaveznoj reviziji podlije┼żu i finansijski izvje┼ítaji subjekata od javnog interesa, definiranih ovim zakonom i finansijski izvje┼ítaji drugih pravnih lica, ukoliko je to propisano posebnim propisima kojim se ure─Ĺuje njihovo poslovanje.
(4) Obaveznoj reviziji podlije┼żu i organizacije, javne institucije i javne ustanove koje nisu obuhva─çene godi┼ínjim planom revizije Ureda za reviziju institucija FBiH.
(5) Finansijskim izvje┼ítajima, u smislu ovog ─Źlana, smatraju se i finansijski izvje┼ítaji za periode kra─çe od godine dana, ako takvi periodi prethode statusnim promjenama, likvidaciji ili ste─Źaju.
(6) Revizija finansijskih izvje┼ítaja pravnih lica u ste─Źaju provodi se u skladu sa propisom o ste─Źajnom postupku. Rok za predaju revizorskog izvje┼ítaja pravnih lica u ste─Źaju FIA-i je 30 dana od dana usvajanja od strane odbora povjerilaca.
(7) Pravna lica koja se razvrstavaju, u skladu sa ─Źlanom 5. ovog zakona u mikro i mala, mogu odlu─Źiti da se revizija njihovih finansijskih izvje┼ítaja vr┼íi u skladu sa odredbama ovog zakona.

─îlan 58.
(Uslovi za poslovanje društava za reviziju)

(1) Dru┼ítva za reviziju osnivaju se u skladu sa odredbama ovog zakona i zakona kojima se ure─Ĺuju pitanja u vezi s osnivanjem, poslovanjem i prestankom poslovanja privrednih dru┼ítava.
(2) Sve oblike revizije u Federaciji obavljaju dru┼ítva za reviziju koja posjeduju va┼że─çu licencu za obavljanje poslova revizije izdatu od Ministarstva.
(3) Ve─çinsko pravo glasa i ve─çinsko u─Źe┼í─çe u kapitalu u dru┼ítvu za reviziju moraju imati isklju─Źivo ovla┼íteni revizori ili drugo dru┼ítvo za reviziju u svojstvu osniva─Źa.
(4) Osniva─Ź, odnosno vlasnik, kao i ─Źlan organa upravljanja dru┼ítva za reviziju u vezi sa stavom (1) ovog ─Źlana, ne mo┼że biti pravno, odnosno fizi─Źko lice, koje je osu─Ĺeno pravosna┼żnom presudom za krivi─Źno djelo u smislu propisa kojim se ure─Ĺuje odgovornost pravnih, odnosno fizi─Źkih lica za krivi─Źna djela ili protiv kojeg se vodi krivi─Źni postupak.
(5) Dru┼ítva za reviziju moraju imati u radnom odnosu na neodre─Ĺeno vrijeme sa punim radnim vremenom zaposlena najmanje:
a) jednog ovla┼ítenog revizora sa va┼że─çom licencom, ako obavljaju reviziju manje od 20 pravnih lica ─Źiji su ukupni prihodi, za svako pravno lice, utvr─Ĺeni u posljednjem finansijskom izvje┼ítaju u odnosu na datum ugovaranja usluga revizije do 10.000.000,00 KM
b) dva ovla┼ítena revizora sa va┼że─çom licencom, ako obavljaju reviziju manje od 20 subjekata od javnog interesa, odnosno pravnih lica ─Źiji su ukupni prihodi, za svako pravno lice, utvr─Ĺeni u posljednjem finansijskom izvje┼ítaju u odnosu na datum ugovaranja usluga revizije, ve─çi od 10.000.000,00 KM i
c) tri ovla┼ítena revizora sa va┼że─çom licencom, ako obavljaju reviziju vi┼íe od 20 subjekata od javnog interesa, odnosno pravnih lica ─Źiji su ukupni prihodi, za svako pravno lice, utvr─Ĺeni u posljednjem finansijskom izvje┼ítaju u odnosu na datum ugovaranja usluga revizije, ve─çi od 10.000.000,00 KM.
(6) Dru┼ítvo za reviziju mora osigurati da je revizija uskla─Ĺena sa standardima kvaliteta.
(7) Dru┼ítva za reviziju du┼żna su se osigurati od odgovornosti za ┼ítetu koju bi privrednim dru┼ítvima moglo po─Źiniti neadekvatno izra┼żeno revizorsko mi┼íljenje. Osigurava se gra─Ĺansko-pravna vanugovorna odgovornost osiguranika, zbog propusta ili gre┼íke koje napravi prilikom obavljanja djelatnosti revizije na osnovu zaklju─Źenog ugovora o vr┼íenju revizije, mi┼íljenjem u izvje┼ítaju revizije za ┼ítete koje prouzrokuje tre─çim licima. Minimalna suma osiguranja iznosi 50.000,00 KM.
(8) Minimalna suma osiguranja iznosi 500.000,00 KM za ┼ítete koje bi revizorsko dru┼ítvo moglo prouzrokovati obavljanjem usluga revizije banaka, lizing dru┼ítava, investicijskih i penzijskih fondova i dru┼ítava za osiguranje. Osigurava se gra─Ĺansko-pravna vanugovorna odgovornost osiguranika, zbog propusta ili gre┼íke koje napravi prilikom obavljanja djelatnosti revizije na osnovu zaklju─Źenog ugovora o vr┼íenju revizije, mi┼íljenjem u izvje┼ítaju revizije za ┼ítete koje prouzrokuje tre─çim licima.
(9) Precizne odredbe osiguranja od odgovornosti za ┼ítetu u vezi sa st. (7) i (8) ovog ─Źlana propisuje Komora.
(10) Dru┼ítva za reviziju du┼żna su Komori dostaviti kopiju polise osiguranja zaklju─Źene u skladu sa odredbama ovog ─Źlana, u roku od 30 dana od dana njenog zaklju─Źivanja.

─îlan 59.
(Licence društva za reviziju)

(1) Osniva─Ź dru┼ítva za reviziju podnosi Ministarstvu zahtjev za izdavanje licence za rad.
(2) Uz zahtjev iz stava (1) ovog ─Źlana osniva─Ź podnosi:
a) odluku o osnivanju, odnosno drugi osniva─Źki akt;
b) statut društva;
c) interni akt kojim je ure─Ĺena metodologija obavljanja usluge revizije;
d) podatke o osniva─Źu/osniva─Źima dru┼ítva;
e) podatke o licu ili licima koji kod dru┼ítva za reviziju zasnivaju radni odnos i dokaz o zapo┼íljavanju licenciranih ovla┼ítenih revizora sa va┼że─çom licencom na neodre─Ĺeno vrijeme sa punim radnim vremenom (fotokopija ugovora o radu, uvjerenje Porezne uprave o prijavi na zdravstveno i penzijsko-invalidsko osiguranje);
f) podatke o drugim revizorima anga┼żovanim od strane dru┼ítva za reviziju;
g) akt o registraciji dru┼ítva za obavljanje revizije kod nadle┼żnog suda;
h) uvjerenje nadle┼żnih poreznih organa o nepostojanju neizmirenih obaveza po osnovu poreza i doprinosa i
i) uvjerenje o ─Źlanstvu i izmirenju obaveza prema Komori.
(3) Ako je osniva─Ź privrednog dru┼ítva za reviziju strano pravno lice, pravno lice iz Republike Srpske ili Br─Źko Distrikta Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Br─Źko Distrikt) uz zahtjev za izdavanje licence za rad, pored dokumenata iz stava (2) ovog ─Źlana, podnosi i dokumentaciju kojom se dokazuje da je u mati─Źnoj dr┼żavi ili entitetu, odnosno Br─Źko Distriktu, registrovano za pru┼żanje usluga revizije.
(4) Po zahtjevu za izdavanje licence za rad iz st. (1) i (3) ovog ─Źlana rje┼íava Ministarstvo u roku od 30 dana od dana podno┼íenja potpunog zahtjeva.
(5) Rje┼íenje iz stava (4) ovog ─Źlana kona─Źno je u upravnom postupku, a protiv njega se mo┼że pokrenuti upravni spor.
(6) Ministarstvo podzakonskim aktom propisuje uslove i na─Źin izdavanja i oduzimanja licenci dru┼ítvima za reviziju.

Odjeljak B. Proces revizije

─îlan 60.
(Lica koja obavljaju reviziju)

(1) Reviziju finansijskih izvje┼ítaja obavljaju lica koja imaju profesionalno zvanje ovla┼íteni revizor, koja posjeduju va┼że─çu licencu za obavljanje revizije finansijskih izvje┼ítaja i potpisivanje revizorskog izvje┼ítaja i koja su zaposlena u dru┼ítvu za reviziju ili anga┼żovana od dru┼ítva za reviziju.
(2) Za potrebe obavljanja revizije iz specifi─Źnih podru─Źja mogu se anga┼żirati, uz pisanu saglasnost pravnog lica kod koga se obavlja revizija, vanjski eksperti koji nisu ovla┼íteni revizori. O anga┼żovanju vanjskih eksperata treba se pismeno obavijestiti Komora.
(3) Dru┼ítvo za reviziju mo┼że pojedine poslove u postupku revizije povjeriti i drugim licima koja su zaposlena u dru┼ítvu za reviziju, a koja nemaju licence za rad na poslovima revizije, pod uslovom da je njihov rad planiran i nadziran od strane licenciranog ovla┼ítenog revizora.

─îlan 61.
(Uslovi za stjecanje zvanja ovlaštenog revizora)

(1) Ovla┼íteni revizor je nezavisna stru─Źna osoba koja je stekla certifikat Profesionalnog tijela iz ─Źlana 136. stav (1) ovog zakona za zvanje ovla┼ítenog revizora.
(2) Ispit za stjecanje zvanja ovla┼ítenog revizora pola┼że se prema programu Komisije.
(3) Certifikat za zvanje ovla┼ítenog revizora pisani je dokument koji izdaje Profesionalno tijelo iz stava (1) ovog ─Źlana ovla┼ítenom revizoru nakon polo┼żenog ispita i ispunjenja uslova propisanih ovim ─Źlanom.
(4) Na osnovu izdatog certifikata za zvanje ovla┼ítenog revizora, Profesionalno tijelo iz stava (1) ovog ─Źlana upisuje ovla┼ítenog revizora u registar ovla┼ítenih revizora.
(5) Ovla┼íteni revizor mo┼że biti dr┼żavljanin Bosne i Hercegovine ili strani dr┼żavljanin kojem Profesionalno tijelo iz stava (1) ovog ─Źlana nostrificira stranu ispravu kojom dokazuje zvanje ovla┼ítenog revizora.
(6) Nakon stjecanja certifikata za zvanje ovlaštenog revizora, ovlašteni revizor ima pravo i obavezu kontinuiranog profesionalnog usavršavanja.
(7) Ovla┼íteni revizor je du┼żan da osigura kontinuirano profesionalno usavr┼íavanje iz stava (6) ovog ─Źlana, sa minimalnim fondom sati utvr─Ĺenim Zakonom o ra─Źunovodstvu i reviziji Bosne i Hercegovine u prethodne tri godine od podno┼íenja zahtjeva za izdavanje licence, s tim da je 50% navedenog fonda sati provedeno na usavr┼íavanju u oblasti revizije.
(8) Pravna lica koja organizuju usavr┼íavanje putem seminara, simpozija i drugih oblika profesionalne edukacije, du┼żna su u svojim pozivima za usavr┼íavanje istaknuti na vidno mjesto da se radi o odre─Ĺenom obliku usavr┼íavanja iz oblasti revizije.
(9) Ovla┼íteni revizor podlije┼że na─Źelima profesionalne etike, pokrivaju─çi, kao minimum, njihovu funkciju od javnog interesa, njihov integritet i objektivnost te njihovu profesionalnu kompetentnost.

─îlan 62.
(Licenca za obavljanje revizije i potpisivanje revizorskog izvještaja)

(1) Pravo i dozvolu za obavljanje revizije i potpisivanje revizorskog izvje┼ítaja na osnovu licence stje─Źe ovla┼íteni revizor koji ispunjava sljede─çe uslove:
a) da posjeduje radno iskustvo na poslovima revizije od najmanje tri godine, bez prekida, prije podnošenja zahtjeva za izdavanje licence za obavljanje revizije i potpisivanje revizorskog izvještaja;
b) da se profesionalno kontinuirano usavr┼íava u skladu sa ─Źlanom 61. stav (7) ovog zakona;
c) da nije pravosna┼żno osu─Ĺivan za krivi─Źno djelo u smislu propisa kojim se ure─Ĺuje odgovornost fizi─Źkih lica za krivi─Źna djela ili protiv kojeg se ne vodi krivi─Źni postupak i
d) da je ─Źlan Komore.
(2) Ovla┼ítenom revizoru licencu iz stava (1) ovog ─Źlana izdaje i oduzima Ministarstvo.
(3) Po zahtjevu za izdavanje licence za rad iz stava (1) ovog ─Źlana rje┼íava Ministarstvo u roku od 30 dana od dana podno┼íenja potpunog zahtjeva.
(4) Rje┼íenje iz stava (3) ovog ─Źlana kona─Źno je u upravnom postupku, a protiv njega se mo┼że pokrenuti upravni spor.
(5) Licenca za obavljanje revizije i potpisivanje revizorskog izvje┼ítaja koja je izdata ovla┼ítenom revizoru mo┼że biti oduzeta ukoliko do─Ĺe do ozbiljnog naru┼íavanja dobrog ugleda tog lica ili dru┼ítva ili ukoliko ne ispunjava uslove iz stava (1) ovog ─Źlana.
(6) Ministarstvo vodi Registar licenciranih ovlaštenih revizora, kojima je izdata licenca za obavljanje revizije i potpisivanje revizorskog izvještaja.
(7) Postupak izdavanja i oduzimanja licenci za obavljanje revizije i potpisivanje revizorskih izvještaja detaljnije propisuje Ministarstvo.

─îlan 63.
(Izbor društva za reviziju)

(1) Skup┼ítina, odnosno organ utvr─Ĺen op─çim aktom pravnog lica kod kojeg se obavlja revizija, vr┼íi izbor dru┼ítva za reviziju najkasnije do 30. septembra poslovne godine na koju se revizija odnosi. Ako pravno lice na dan 30.09. nema informaciju da li ─çe na dan 31.12. biti obveznik revizije u tom slu─Źaju nije obavezno ugovoriti reviziju do 30.09. teku─çe godine, ali ju je obavezno ugovoriti u roku od 60 dana po utvr─Ĺivanju obaveze.
(2) Rok iz stava (1) ovog ─Źlana mo┼że da bude i du┼żi u slu─Źaju revizije konsolidovanih finansijskih izvje┼ítaja.
(3) Izuzetno od stava (1) ovog ─Źlana, skup┼ítina, odnosno organ utvr─Ĺen op─çim aktom pravnog lica kod kojeg se vr┼íi revizija, a koje finansijske izvje┼ítaje sastavlja sa stanjem na posljednji dan poslovne godine koja je razli─Źita od kalendarske, bira dru┼ítvo za reviziju najkasnije tri mjeseca prije isteka tako odre─Ĺene poslovne godine na koju se revizija odnosi.
(4) Dru┼ítva za reviziju du┼żna su Ministarstvu, najkasnije do 15. januara teku─çe godine, dostaviti spisak ugovora o reviziji zaklju─Źenih tokom prethodne godine.

─îlan 64.
(Ugovor o reviziji)

(1) Me─Ĺusobna prava i obaveze dru┼ítva za reviziju i pravnog lica ─Źiji se finansijski izvje┼ítaji revidiraju ure─Ĺuju se ugovorom o reviziji.
(2) Ugovor o reviziji mora biti zaklju─Źen u pisanom obliku.
(3) Ugovor o reviziji, pored elemenata propisanih zakonom kojim se ure─Ĺuju obligacioni odnosi, mora sadr┼żavati odredbe MSR u vezi s dogovaranjem uslova revizorskih anga┼żmana, kao i odredbe iz ─Źlana 60. stav (1) i ─Źl. 65 do 69. ovog zakona.
(4) Dru┼ítva za reviziju ne mogu ugovorene poslove da ustupaju drugim dru┼ítvima za reviziju, osim ako ovim zakonom nije druga─Źije propisano.
(5) Ugovor o reviziji u toku obavljanja revizije ne mo┼że se raskinuti, izuzev ako za to postoje opravdani razlozi.
(6) Razlike u mi┼íljenjima koje se odnose na oblast ra─Źunovodstva i revizije, pravnog lica ─Źiji se finansijski izvje┼ítaji revidiraju i dru┼ítva za reviziju ne mogu se smatrati opravdanim razlogom za raskid ugovora u smislu stava (5) ovog ─Źlana.
(7) Pravno lice kod kojeg se obavlja revizija i dru┼ítvo za reviziju du┼żni su da obavijeste Komoru o raskidu ugovora iz stava (5) ovog ─Źlana i obustavljanju revizije, uz detaljno obrazlo┼żenje razloga koji su doveli do raskida.

─îlan 65.
(Obaveze pravnog lica kod kojeg se obavlja revizija)

(1) Pravno lice kod kojeg se obavlja revizija du┼żno je dru┼ítvu za reviziju staviti na raspolaganje svu potrebnu dokumentaciju, isprave i izvje┼ítaje, omogu─çiti pristup svim programima i elektronskim zapisima, uklju─Źuju─çi ┼ítampani materijal i kopije na elektronskim medijima, kao i pru┼żiti informacije o programima i sve informacije potrebne za obavljanje revizije.
(2) Pravno lice iz stava (1) ovog ─Źlana du┼żno je u radno vrijeme osigurati dru┼ítvu za reviziju pristup i kori┼ítenje poslovnih prostorija za obavljanje revizije, kao i staviti na raspolaganje odgovaraju─çu opremu i zaposlene.

─îlan 66.
(Radna dokumentacija)

(1) Licencirani ovla┼íteni revizor priprema cjelokupnu radnu dokumentaciju na osnovu koje izdaje revizorski izvje┼ítaj. Radna dokumentacija mora biti sastavljena na jezicima koji su u slu┼żbenoj upotrebi u Federaciji.
(2) Revizorska dru┼ítva ─Źuvaju pet godina dokumentaciju na osnovu koje je obavljena revizija, ra─Źunaju─çi od poslovne godine na koju se revizija odnosi.
(3) Dokumentacija, odnosno kopije dokumenata prikupljenih u toku revizije, vlasništvo su društva za reviziju, povjerljivog su karaktera i mogu se koristiti samo za potrebe revizije.
(4) Izuzetno od stava (3) ovog ─Źlana, dokumentacija i svi relevantni dokumenti vezani za reviziju mogu se koristiti za potrebe provjere kvaliteta rada dru┼ítava za reviziju i licenciranih ovla┼ítenih revizora, kao i za potrebe obavljanja javnog nadzora.
(5) Ako je licencirani ovla┼íteni revizor, odnosno dru┼ítvo za reviziju koje obavlja reviziju zamijenjeno drugim licenciranim ovla┼ítenim revizorom, odnosno dru┼ítvom za reviziju, prethodni licencirani ovla┼íteni revizor, odnosno dru┼ítvo za reviziju du┼żno je da novom licenciranom ovla┼ítenom revizoru, odnosno dru┼ítvu za reviziju omogu─çi pristup relevantnoj dokumentaciji koja se odnosi na pravno lice kod kojeg se obavlja revizija.
(6) Ako dru┼ítvo za reviziju prestane sa radom, radnu dokumentaciju su du┼żni da ─Źuvaju vlasnici, odnosno ─Źlanovi dru┼ítva za reviziju.

─îlan 67.
(Zaštita povjerljivih podataka)

(1) Ovla┼íteni revizor, dru┼ítvo za reviziju i druga lica koja su radila i kojima su na bilo koji na─Źin bili dostupni povjerljivi podaci u toku revizije, du┼żni su da, kao povjerljive, ─Źuvaju sve podatke, ─Źinjenice i okolnosti koje su saznali tokom obavljanja revizije.
(2) Poslovne tajne i informacije du┼żna su da ─Źuvaju i druga lica koja rade ili su radila u dru┼ítvu za reviziju i kojima su na bilo koji na─Źin dostupni povjerljivi podaci iz stava (1) ovog ─Źlana.
(3) Lica iz stava (2) ovog ─Źlana ne smiju da koriste podatke iz stava (1) ovog ─Źlana, niti smiju da omogu─çe njihovo kori┼ítenje tre─çim licima. https://advokat-prnjavorac.com
(4) Dru┼ítvo za reviziju du┼żno je omogu─çiti uvid u podatke u slu─Źaju primjene propisa koji reguli┼íu sprje─Źavanje pranja novca i finansiranje terorizma, u istra┼żnim ili krivi─Źnim postupcima, kao i kada njihovo dostavljanje pisanim putem zatra┼żi sud u krivi─Źnom ili istra┼żnom postupku.

─îlan 68.
(Revizorski izvještaj)

(1) Revizorski izvještaj sastavlja se u skladu sa MSR.
(2) Revizorski izvje┼ítaj mora biti u pisanom obliku te sadr┼żi minimum sljede─çe:
a) uvod u kojem se navode finansijski izvje┼ítaji koji su predmet revizije, zajedno sa ra─Źunovodstvenim politikama koje su kori┼ítene za njihovo sastavljanje;
b) opis svrhe i obima revizije, uz navo─Ĺenje revizorskih standarda u skladu sa kojima je izvr┼íena revizija;
c) u njemu mora biti naveden subjekt ─Źiji su finansijski izvje┼ítaji ili konsolidovani finansijski izvje┼ítaji predmet revizije, period koji finansijski izvje┼ítaji ili konsolidovani finansijski izvje┼ítaji obuhvataju kao i okvir finansijskog izvje┼ítavanja koji je primijenjen prilikom njihove pripreme;
d) opis odgovornosti uprave za sastavljanje i fer prezentaciju finansijskih izvještaja;
e) opis odgovornosti revizora za izra┼żavanje mi┼íljenja o finansijskim izvje┼ítajima na osnovu obavljene revizije, djelokruga revizije sa ocjenom revizora da li su pribavljeni revizorski dokazi dovoljni i adekvatni kao osnova za izra┼żavanje mi┼íljenja revizora, kao i da je revizija obavljena u skladu sa MSR;
f) mi┼íljenje o tome da li finansijski izvje┼ítaji istinito i objektivno prikazuju po svim materijalno zna─Źajnim pitanjima finansijsko stanje i rezultate poslovanja pravnog lica, promjene na kapitalu i tokove gotovine u obra─Źunskom periodu na koji se odnose revidirani finansijski izvje┼ítaji, kao i da li su izvje┼ítaji sastavljeni u skladu sa MRS-a odnosno MSFI-a. Mi┼íljenje revizora mo┼że biti pozitivno, mi┼íljenje sa rezervom, negativno ili u formi u kojoj se licencirani ovla┼íteni revizor suzdr┼żava od davanja mi┼íljenja ako nije u mogu─çnosti da ga izrazi;
g) posebna upozorenja i probleme na koje licencirani ovla┼íteni revizor ┼żeli da uka┼że, ali bez izra┼żavanja mi┼íljenja sa rezervom;
h) mi┼íljenje o uskla─Ĺenosti izvje┼ítaja o poslovanju sa finansijskim izvje┼ítajima za istu poslovnu godinu;
i) pitanja na koja je licencirani ovlašteni revizor upozorio bez davanja kvalifikovanog revizorskog mišljenja i
j) datum revizorskog izvještaja, potpis i adresu licenciranog ovlaštenog revizora.
(3) Revizorski izvještaj sastavlja i potpisuje licencirani ovlašteni revizor u svoje ime i ovlašteni predstavnik društva u ime društva za reviziju.
(4) Revizorski izvje┼ítaj sastavlja se i objavljuje na jeziku koji je u slu┼żbenoj upotrebi u Federaciji.
(5) Uz revizorski izvje┼ítaj prila┼żu se finansijski izvje┼ítaji koji su bili predmet revizije.
(6) Licencirani ovla┼íteni revizor koji je sastavljao revizorski izvje┼ítaj, na poziv ili na li─Źni zahtjev, mo┼że o svom tro┼íku prisustvovati sjednici organa upravljanja pravnog lica kada se razmatra izvje┼ítaj o obavljenoj reviziji tog pravnog lica.
(7) Regulatorno tijelo mo┼że od dru┼ítva za reviziju zatra┼żiti dodatne informacije u vezi sa obavljenom revizijom pravnog lica ─Źije je poslovanje ure─Ĺeno posebnim propisima.

─îlan 69.
(Revizija konsolidovanih finansijskih izvještaja)

(1) Kod revizije konsolidovanih finansijskih izvještaja društvo za reviziju kao glavni revizor grupe odgovorno je za revizorski izvještaj o konsolidovanim finansijskim izvještajima grupe.
(2) Licencirani ovla┼íteni revizor u dru┼ítvu iz stava (1) ovog ─Źlana vr┼íi pregled i ─Źuva radnu dokumentaciju o revizorskom radu drugog dru┼ítva za reviziju koje je obavilo reviziju finansijskih izvje┼ítaja pravnih lica u okviru ekonomske cjeline.
(3) U slu─Źajevima gdje drugi revizori obavljaju reviziju povezanih pravnih lica u sastavu grupe, glavni revizor grupe iz stava (1) ovog ─Źlana ima pravo obaviti kontrolu njihovog revizorskog rada, pregledati radnu dokumentaciju i pribaviti i prilo┼żiti kopije dokumentacije u vezi sa obavljenom kontrolom.
(4) Dokumentacija iz stava (2) ovog ─Źlana koristi se za potrebe provjere kvaliteta rada dru┼ítava za reviziju, odnosno licenciranih ovla┼ítenih revizora.

─îlan 70.
(Nerevizorske usluge)

Dru┼ítvo za reviziju, u okviru svoje registrovane djelatnosti mo┼że obavljati, pored revizije finansijskih izvje┼ítaja i usluge iz oblasti finansija i ra─Źunovodstva, usluge finansijskih analiza i kontrola, usluge poreznog savjetovanja, usluge procjene vrijednosti kapitala, imovine i obaveza, usluge sudskog vje┼íta─Źenja, usluge izrade i ekonomske ocjene investicijskih projekata i druge srodne usluge, osim ako posebnim propisom nije druga─Źije ure─Ĺeno i ako bi to bilo u suprotnosti sa Kodeksom profesionalne etike.

─îlan 71.
(Zabrana pru┼żanja nerevizorskih usluga)

(1) Dru┼ítvo za reviziju ili svi ─Źlanovi mre┼że kojoj dru┼ítvo za reviziju pripada ne smiju pru┼żati, direktno ili indirektno, subjektu od javnog interesa koji je predmet revizije, njegovom mati─Źnom dru┼ítvu ili dru┼ítvima koja su pod njegovom kontrolom bilo koje sljede─çe nerevizorske usluge:
(a) porezne usluge povezane s:
1) pripremom poreznih obrazaca;
2) porezom na pla─çe;
3) carinom;
4) pronala┼żenjem javnih subvencija i poreznih olak┼íica osim ako je u pogledu takvih usluga zakonom propisana pomo─ç ovla┼ítenog revizora ili dru┼ítva za reviziju;
5) pomoći u vezi s poreznim inspekcijama poreznih tijela osim ako je u pogledu takvih inspekcija zakonom propisana pomoć ovlaštenog revizora ili društva za reviziju;
6) izra─Źunom direktnog i indirektnog poreza te odgo─Ĺenog poreza;
7) poreznim savjetovanjem;
(b) usluge koje uklju─Źuju bilo kakvu ulogu u upravljanju ili dono┼íenju odluka u subjektu koji je predmet revizije;
(c) knjigovodstvene usluge te sastavljanje ra─Źunovodstvenih evidencija i finansijskih izvje┼ítaja;
(d) usluge obra─Źuna pla─ça;
(e) osmišljavanje i provedba postupaka unutrašnje kontrole ili upravljanja rizikom povezanih s pripremom i/ili nadzorom finansijskih informacija ili osmišljavanje i provedba tehnoloških sistema za finansijske informacije;
(f) usluge procjene vrijednosti, uklju─Źuju─çi procjene vrijednosti povezane s aktuarskim uslugama ili pomo─çnim uslugama u sudskim sporovima;
(g) pravne usluge povezane s:
1) op─çim savjetovanjem;
2) pregovaranjem u ime subjekta koji je predmet revizije; i
3) pravnim zastupanjem u rješavanju sudskih sporova;
(h) usluge u vezi s funkcijom unutrašnje revizije subjekta koji je predmet revizije;
(i) usluge povezane s finansiranjem, strukturom i dodjelom kapitala te investicijskom strategijom subjekta koji je predmet revizije, osim pru┼żanja usluga u vezi s finansijskim izvje┼ítajima, poput izdavanja pisama podr┼íke u vezi s prospektima koje je izdao subjekt koji je predmet revizije;
(j) promoviranje dionica, trgovanje dionicama ili preuzimanje izdavanja dionica subjekta koji je predmet revizije;
(k) usluge ljudskih resursa povezane s:
1) upravom koja je na takvoj poziciji da mo┼że zna─Źajno utjecati na sastavljanje ra─Źunovodstvenih evidencija ili finansijskih izvje┼ítaja koji su predmet zakonske revizije, pri ─Źemu te usluge obuhva─çaju tra┼żenje ili izbor kandidata za to mjesto ili provjere referenci kandidata za ta mjesta;
2) strukturiranjem modela organizacije; i
3) kontrolom troškova.
(2) Zabrana obavljanja nerevizorskih usluga iz stava (1) ovog ─Źlana odnosi se na:
a) period izme─Ĺu proteka perioda koji je predmet revizije i izdavanja revizorskog izvje┼ítaja i
b) finansijsku godinu koja prethodi periodu iz ta─Źke a) ovog stava.
(3) Izuzetno od stava (1) ovog ─Źlana, dru┼ítvo za reviziju mo┼że obavljati nerevizorske usluge iz stava (1) ta─Źke a) podta─Źke 1) i podta─Źaka 4) do 6) ovog ─Źlana ako su ispunjeni sljede─çi uslovi:
a) te usluge nemaju direktan ili imaju bezna─Źajan utjecaj, odvojeno ili ukupno, na finansijske izvje┼ítaje koji su predmet revizije;
b) procjena utjecaja na finansijske izvještaje koji su predmet revizije je sveobuhvatno dokumentovana i objašnjena u izvještaju odboru za reviziju i
c) ovla┼íteni revizor ili revizorsko dru┼ítvo po┼ítuju na─Źela neovisnosti definirana ovim zakonom.
(4) Za obavljanje usluge procjene vrijednosti kapitala, imovine i obaveza, dru┼ítvo za reviziju mora imati zaposlenog ili na drugi na─Źin anga┼żovanog licenciranog ovla┼ítenog procjenitelja, a za usluge sudskog vje┼íta─Źenja sudskog vje┼ítaka odgovaraju─çe struke.

─îlan 72.
(Naknade za obavljenu reviziju)

(1) Za obavljenu reviziju pla─ça se naknada koja ne mo┼że zavisiti od pru┼żanja dodatnih usluga pravnom licu kod kojeg se vr┼íi revizija niti mo┼że biti povezana sa istim.
(2) Iznos naknade utvr─Ĺuje se ugovorom o reviziji.
(3) Ako dru┼ítvo za reviziju subjektu ─Źiji su finansijski izvje┼ítaji predmet revizije, njegovom mati─Źnom dru┼ítvu ili dru┼ítvima pod njegovom kontrolom, tokom perioda od tri ili vi┼íe uzastopnih finansijskih godina, pru┼ża nerevizorske usluge iz ─Źl. 70. i 71. stav (3) ovog zakona, ukupni iznos naknada za takve usluge ne smije prelaziti 70% prosje─Źnog iznosa naknada pla─çenih u posljednje tri uzastopne finansijske godine za usluge revizije subjekta ─Źiji su finansijski izvje┼ítaji predmet revizije, i, ako je to primjenjivo, njegova mati─Źnog dru┼ítva, dru┼ítava pod njegovom kontrolom te konsolidovanih finansijskih izvje┼ítaja te grupe pravnih lica.

Odjeljak C. Sukob interesa

─îlan 73.
(Sukob interesa ÔÇô revizori)

Licencirani ovla┼íteni revizor ne mo┼że obavljati reviziju kod pravnog lica:
a) u kojem je direktni ili indirektni vlasnik udjela ili dionica;
b) u kojem je direktor, odnosno ─Źlan organa upravljanja ili nadzora, prokurist, punomo─çnik ili zaposlenik;
c) u kojem je ─Źlan nadzornog odbora, ─Źlan uprave, upravnog odbora ili prokurist njegov bra─Źni drug, njegov srodnik po krvi u pravoj liniji do drugog stepena;
d) ukoliko nastupe druge okolnosti koje mogu utjecati na nezavisnost i nepristranost licenciranog ovlaštenog revizora.

─îlan 74.
(Sukob interesa ÔÇô dru┼ítva za reviziju)

Dru┼ítvo za reviziju ne mo┼że obavljati reviziju kod pravnog lica:
a) u kojem ima udjele ili dionice;
b) koje je vlasnik udjela ili dionica društva za reviziju;
c) ako je dru┼ítvo za reviziju, odnosno bilo koja organizaciona jedinica u mre┼żi kojoj pripada, odnosno povezano lice sa dru┼ítvom za reviziju pru┼żalo pravnom licu u godini za koju se obavlja revizija, sljede─çe usluge:
1) pripremu i vo─Ĺenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izvje┼ítaja;
2) procjenu vrijednosti kapitala, imovine i/ili obaveza koja ─çe biti reflektirana u finansijskim izvje┼ítajima, odnosno u kojima postoji o─Źigledan sukob interesa;
3) zastupanje u sudskim postupcima u vezi sa poreznim predmetima;
4) obra─Źun poreza i podno┼íenje poreznih prijava za fizi─Źka lica rukovodioce u sektoru finansija u privrednom dru┼ítvu;
5) savjete u vezi sa ra─Źunovodstvenim knji┼żenjem poreznih obaveza;
6) dizajniranje sistema interne revizije i interne kontrole kao i njihovo provo─Ĺenje;
7) dizajniranje i primjenu informacionih sistema u ra─Źunovodstvenoj oblasti;
8) aktuarske usluge;
9) druge usluge koje bi, u konkretnim okolnostima, mogle ugroziti nezavisnost licenciranog ovlaštenog revizora ili društva za reviziju i/ili utjecati na mjerenje pozicija u finansijskim izvještajima;
d) ako je povezano sa pravnim licem na drugi na─Źin, tako da takva povezanost mo┼że utjecati na nezavisnost i nepristranost obavljanja revizije.

─îlan 75.
(Obavještavanje od strane revizora)

Licencirani ovla┼íteni revizor je du┼żan da, bez odlaganja, obavijesti dru┼ítvo za reviziju kod kojeg je zaposlen o nastupanju okolnosti iz ─Źlana 73. ovog zakona.

─îlan 76.
(Obavještavanje od strane društva za reviziju)

Dioni─Źar, odnosno ─Źlan dru┼ítva za reviziju, du┼żan je da, bez odlaganja, obavijesti dru┼ítvo za reviziju o nastupanju okolnosti iz ─Źlana 74. ovog zakona.

─îlan 77.
(Zabrana utjecaja drugih lica)

(1) Vlasnici, odnosno dioni─Źari dru┼ítva za reviziju, kao i direktor, odnosno ─Źlanovi organa upravljanja i nadzora tog dru┼ítva ili povezanog lica ne smiju utjecati na obavljanje revizije i izra┼żavanje revizorskog mi┼íljenja i time ugroziti nezavisnost i objektivnost licenciranog ovla┼ítenog revizora koji obavlja reviziju.
(2) Dru┼ítva za reviziju du┼żna su u radnoj dokumentaciji koja potkrepljuje revizorski izvje┼ítaj navesti sve informacije koje bi mogle utjecati na nezavisnost obavljanja usluga revizije, mjere ispravljanja koje se primjenjuju u slu─Źaju otkrivanja nepo┼ítivanja nezavisnosti kao i poduzete mjere osiguranja za otklanjanje ili ubla┼żavanje utjecaja i prijetnji na nezavisnost obavljanja usluga revizije na prihvatljiv nivo.

─îlan 78.
(Smanjenje broja revizora)

(1) Dru┼ítvo za reviziju u kojem se broj licenciranih ovla┼ítenih revizora smanji ispod broja propisanog ovim zakonom, du┼żno je da o toj promjeni obavijesti Komoru i Ministarstvo u roku od osam dana od dana nastale promjene.
(2) Dru┼ítvo za reviziju u kojem se u toku obavljanja revizije broj licenciranih ovla┼ítenih revizora smanji ispod broja propisanog ─Źlanom 58. st. (4) i (5) ovog zakona, du┼żno je da prekine poslove revizije i o tome obavijesti pravno lice kod kojeg se obavlja revizija, Komoru i Ministarstvo u roku od osam dana od dana nastanka promjene, a pravno lice zapo─Źetu reviziju povjerava drugom dru┼ítvu za reviziju.
(3) U slu─Źajevima iz st. (1) i (2) ovog ─Źlana, dru┼ítvo za reviziju ne mo┼że da zaklju─Źuje nove ugovore o obavljanju revizije dok ponovo ne ispuni uslove iz ─Źlana 58. st. (4) i (5) ovog zakona i o tome obavijesti Komoru i Ministarstvo.

─îlan 79.
(Ograni─Źenje vr┼íenja revizija)

(1) Subjekt od javnog interesa du┼żan je imenovati dru┼ítvo za reviziju za po─Źetni anga┼żman od najmanje godinu dana koji se mo┼że produ┼żiti s tim da dru┼ítvo za reviziju koje je odabrano ne mo┼że vr┼íiti reviziju finansijskih izvje┼ítaja kod istog subjekta od javnog interesa uzastopno du┼że od sedam godina.
(2) Izuzetno, reviziju kod istog subjekta od javnog interesa odabrano dru┼ítvo za reviziju mo┼że obavljati jo┼í tri godine nakon isteka roka iz stava (1) ovog ─Źlana, ukoliko osigura da reviziju izvr┼íi drugi revizor.
(3) Nakon isteka najdu┼żeg perioda anga┼żmana iz st. (1) i (2) ovog ─Źlana odabrano dru┼ítvo za reviziju ne smije sljede─çe ─Źetiri godine obavljati reviziju finansijskih izvje┼ítaja kod istog subjekta od javnog interesa.
(4) Dru┼ítvo za reviziju koje je odabrano, ne mo┼że vr┼íiti reviziju finansijskih izvje┼ítaja pravnih lica koja nisu subjekti od javnog interesa uzastopno du┼że od sedam godina kod istog pravnog lica.
(5) Izuzetno, reviziju kod istog pravnog lica dru┼ítvo za reviziju mo┼że obavljati jo┼í tri godine nakon isteka roka iz stava (4) ovog ─Źlana, ukoliko osigura da reviziju izvr┼íi drugi revizor.
(6) Dru┼ítvo za reviziju iz stava (4) ovog ─Źlana mo┼że ponovno obavljati reviziju kod istog pravnog lica nakon proteka perioda od najmanje godinu dana nakon roka iz st. (4) i (5) ovog ─Źlana.
(7) Zabranjeno je ovla┼ítenom licenciranom revizoru obavljati reviziju finansijskih izvje┼ítaja kod istog subjekta od javnog interesa ili kod pravnog lica koje nije subjekt od javnog interesa uzastopno du┼że od sedam godina bez obzira na promjenu svog anga┼żmana i prelaska u drugo dru┼ítvo za reviziju koje je odabrano za pru┼żanje usluga revizije istom pravnom licu u narednom periodu uz obavezu shodnog po┼ítivanja rokova iz st. (3) i (6) ovog ─Źlana.

─îlan 80.
(Zabrana imenovanja revizora)

Licenciranom ovla┼ítenom revizoru koji obavlja reviziju finansijskih izvje┼ítaja subjekta od javnog interesa nije dozvoljeno preuzeti polo┼żaj ─Źlana ili savjetnika poslovodnog tijela, ─Źlana nadzornog odbora ili odbora za reviziju niti rukovodioca ra─Źunovodstvenog i/ili finansijskog podru─Źja u revidiranom subjektu od javnog interesa prije isteka najmanje dvije godine nakon ┼íto je prestao sudjelovati u revizorskom anga┼żmanu kao licencirani ovla┼íteni revizor.

─îlan 81.
(Dodatni izvještaj Odboru za reviziju)

(1) Dru┼ítvo za reviziju du┼żno je da dostavi dodatni izvje┼ítaj Odboru za reviziju subjekta koji je predmet revizije iz ─Źlana 84. ovog zakona ne kasnije od datuma podno┼íenja revizorskog izvje┼ítaja iz ─Źlana 44. ovog zakona koji mora da sadr┼żava najmanje informacije o:
a) ispunjenosti uslova iz ─Źl. 71. i 72. ovog zakona;
b) po┼ítivanju uslova o trajanju anga┼żmana dru┼ítva za reviziju iz ─Źlana 79. ovog zakona,
c) svim zna─Źajnim pitanjima koja uklju─Źuju stvarno nepo┼ítivanje zakona i propisa ili sumnju u njihovo nepo┼ítivanje, a koja su utvr─Ĺena tokom revizije ako ih smatra relevantnim za ispunjavanje zadataka Odbora za reviziju,
d) svim bitnim nedostacima u sistemu interne kontrole subjekta koji je predmet revizije, ili, u slu─Źaju konsolidiranih finansijskih izvje┼ítaja, u sistemu interne kontrole mati─Źnog dru┼ítva, kao i u sistemu ra─Źunovodstva uz navo─Ĺenje da li je uprava tog subjekta rije┼íila uo─Źene nedostatke,
e) podjeli aktivnosti izme─Ĺu ovla┼ítenih revizora, opisu kori┼ítene metodologije i drugim pitanjima vezanim za obavljanje revizije.
(2) Svake godine dru┼ítvo za reviziju, koje obavlja reviziju kod subjekta od javnog interesa du┼żno je da Odboru za reviziju, u pisanom obliku, potvrdi svoju nezavisnost prema subjektu ─Źiju reviziju finansijskih izvje┼ítaja obavlja i obavijesti Odbor za reviziju o mogu─çim prijetnjama njegovoj nezavisnosti i za┼ítitnim mehanizmima protiv tih prijetnji.

─îlan 82.
(Izvještaj o transparentnosti)

(1) Dru┼ítvo za reviziju koje obavlja reviziju subjekta od javnog interesa u smislu ovog zakona du┼żno je da, u roku od ─Źetiri mjeseca od isteka kalendarske godine, objavi na svojoj internet stranici ili internet stranici Komore godi┼ínji izvje┼ítaj o transparentnosti koji sadr┼żi:
a) opis pravne forme i strukture vlasništva društva za reviziju;
b) opis mre┼że, kao i njeno pravno i strukturno ure─Ĺenje, ukoliko dru┼ítvo za reviziju pripada mre┼żi;
c) opis upravlja─Źke strukture dru┼ítva za reviziju;
d) opis sistema interne kontrole kvaliteta društva za reviziju;
e) naznaku kada je izvršena posljednja provjera kvaliteta rada društva za reviziju;
f) popis subjekata od javnog interesa kod kojih je to društvo za reviziju tokom prethodne poslovne godine izvršilo reviziju;
g) izjavu koja se odnosi na procedure i nezavisnost rada dru┼ítva za reviziju, kojom se potvr─Ĺuje da je obavljen interni pregled po┼ítovanja zahtjeva nezavisnosti;
h) izjavu o politici društva za reviziju u vezi sa kontinuiranim profesionalnim usavršavanjem licenciranih ovlaštenih revizora;
i) finansijske informacije i podatke o ukupnom prihodu, odnosno prihodu od obavljanja revizije i prihodu od usluga poreznog savjetovanja i drugih usluga koje nisu povezane sa revizijom;
j) informacije o parametrima za utvr─Ĺivanje zarada ovla┼ítenih revizora koji potpisuju izvje┼ítaje o obavljenim revizijama subjekata od javnog interesa.
(2) Osoba ovlaštena za zastupanje društva za reviziju potpisuje izvještaj o transparentnosti.

Odjeljak D. Izvještaj društva za reviziju koji se dostavlja Komori

─îlan 83.
(Sadr┼żaj izvje┼ítaja)

(1) Dru┼ítva za reviziju du┼żna su da Komori, najmanje jednom godi┼ínje do kraja marta teku─çe godine, dostave izvje┼ítaj sa podacima o:
a) imaocima dionica i udjela u društvu za reviziju, kao i o stjecanju i promjeni vlasnika dionica, odnosno udjela;
b) ulaganjima na osnovu kojih su dru┼ítva za reviziju, direktno ili indirektno, stekli u─Źe┼í─çe u drugom pravnom licu;
c) promjenama statuta ili osniva─Źkog akta;
d) na─Źinu izra─Źunavanja osiguranja iz ─Źlana 58. st. (7), (8) i (9) ovog zakona i polisi osiguranja;
e) zaposlenima;
f) spisku svih ugovora o reviziji finansijskih izvje┼ítaja, po vrstama revizije, koje su dru┼ítva za reviziju zaklju─Źili sa obveznicima revizije u izvje┼ítajnom periodu, kao i spisku svih ugovora o reviziji finansijskih izvje┼ítaja koji su raskinuti uz odgovaraju─çe obrazlo┼żenje, nezavisno od toga koja je strana raskinula ugovor;
g) broju izvještaja o reviziji koje je potpisao svaki licencirani ovlašteni revizor;
h) drugim informacijama koje su potrebne za planiranje i provo─Ĺenje kontrole kvaliteta i drugih aktivnosti Komore.
(2) U godi┼ínji izvje┼ítaj iz stava (1) ovog ─Źlana uklju─Źuju se svi podaci u periodu od 1. januara do 31. decembra prethodne godine.
(3) Dru┼ítva za reviziju, u roku iz stava (1) ovog ─Źlana, du┼żna su dostaviti Komori popis subjekata od javnog interesa koji su bili predmet revizije prema prihodu koji su stekli od njih i koji moraju biti podijeljeni na prihode iz osnova izvr┼íene revizije i prihode od pru┼żanja nerevizorskih usluga.
(4) Komora ima pravo da zahtijeva dodatne informacije o aktivnostima društava za reviziju.

Odjeljak E. Odbor za reviziju

─îlan 84.
(Obaveze subjekata od javnog interesa)

(1) Subjekti od javnog interesa obavezni su osnovati odbor za reviziju.
(2) Najmanje jedan ─Źlan odbora za reviziju mora biti iz redova ovla┼ítenih revizora.

─îlan 85.
(Poslovi odbora za reviziju)

Odbor za reviziju:
a) prati postupak finansijskog izvještavanja;
b) prati u─Źinkovitost sistema interne kontrole, interne revizije, te sistem upravljanja rizicima;
c) raspravlja o planovima i godi┼ínjem izvje┼ítaju interne revizije te o zna─Źajnim pitanjima koja se odnose na ovo podru─Źje;
d) odgovoran je osigurati nezavisnost i kvalitet obavljanja revizije finansijskih izvještaja i konsolidovanih finansijskih izvještaja;
e) nadgleda provo─Ĺenje revizije finansijskih izvje┼ítaja i konsolidovanih finansijskih izvje┼ítaja i
f) prati nezavisnost revizorskog društva koje obavlja reviziju, a posebno ugovore o dodatnim uslugama.

Odjeljak F. Interna revizija

─îlan 86.
(Interna revizija)

(1) Subjekti od javnog interesa obavezni su uspostaviti i osigurati funkcioniranje odjela interne revizije u skladu sa ovim zakonom i drugim zakonskim propisima.
(2) S ciljem ispunjenja obaveza iz stava (1) ovog ─Źlana, subjekti od javnog interesa obavezni su imati u radnom odnosu najmanje jednog ovla┼ítenog internog revizora, sa va┼że─çom licencom.
(3) Interni revizori obavezni su u svom radu pridr┼żavati se zakonskih propisa, pravila struke i kodeksa etike internih revizora, te internim nadzorom provjeravati jesu li poslovne transakcije izvr┼íene u skladu sa zakonskim propisima, da li postoji adekvatna ra─Źunovodstvena dokumentacija te pru┼żaju li finansijski izvje┼ítaji kompletne, pouzdane i vjerodostojne informacije o rezultatima finansijskih operacija i o finansijskim pozicijama.

Odjeljak G. Registar društava za reviziju i Registar licenciranih ovlaštenih revizora

─îlan 87.
(Registar društava za reviziju)

(1) Ministarstvo vodi Registar dru┼ítava za reviziju kojim su izdate dozvole za rad te osigurava identifikaciju svakog dru┼ítva za reviziju pomo─çu zasebnog broja. Podaci o registraciji ─Źuvaju se u registru u elektronskom obliku i dostupni su javnosti elektronskim putem.
(2) Registar dru┼ítava za reviziju obavezno sadr┼żi poslovno ime i adresu dru┼ítva za reviziju, oblik organizovanja, imena osniva─Źa i njihovo u─Źe┼í─çe u kapitalu dru┼ítva za reviziju, imena lica ovla┼ítenih za zastupanje dru┼ítva i imena stalno zaposlenih ili na drugi na─Źin anga┼żovanih licenciranih ovla┼ítenih revizora sa va┼że─çim licencama.
(3) Podaci koji se upisuju u Registar društava za reviziju su javni.
(4) U Registar dru┼ítava za reviziju, u roku od 30 dana, obavezno se prijavljuju sve promjene u podacima iz ─Źlana 59. st. (2) i (3) ovog zakona.
(5) Registar se nakon obavijesti a┼żurira bez nepotrebnog odlaganja.

─îlan 88.
(Registar licenciranih ovlaštenih revizora)

(1) Ministarstvo ovlaštenim revizorima izdaje i oduzima licence za obavljanje poslova revizije finansijskih izvještaja.
(2) Ministarstvo vodi Registar ovlaštenih revizora kojim je, u skladu sa zakonom, izdata licenca ovlaštenog revizora.
(3) Registar ovla┼ítenih revizora obavezno sadr┼żi: ime i prezime ovla┼ítenog revizora, adresu prebivali┼íta, naziv tijela koje je ovla┼ítenom revizoru izdalo certifikat, broj i datum izdavanja licence, rok va┼żenja licence i druge podatke od zna─Źaja za pravilnu identifikaciju ovla┼ítenog revizora.
(4) Podaci koji se upisuju u Registar licenciranih ovlaštenih revizora su javni.

POGLAVLJE V. NADZOR KVALITETA RADA DRUŠTAVA ZA REVIZIJU I OVLAŠTENIH REVIZORA Odjeljak A. Revizorska komora

─îlan 89.
(Organizacija Komore)

(1) Komora je nezavisna profesionalna organizacija licenciranih ovla┼ítenih revizora i dru┼ítava za reviziju koja posluju na teritoriji Federacije. Komora ima svojstvo pravnog lica s javnim ovla┼ítenjima i pravima, obavezama i odgovornostima utvr─Ĺenim ovim zakonom. Komora ima nadle┼żnost i obavlja zadatke na podru─Źju usluga revizije i drugih stru─Źnih podru─Źja u vezi sa revizijom, a naro─Źito:
a) vodi Registar ─Źlanova Komore;
b) utvr─Ĺuje visinu ─Źlanarine za ─Źlanove Komore;
c) utvr─Ĺuje iznos naknade za upis u registar Komore, za uvjerenja i potvrde o evidencijama koje Komora vodi, kao i ostale naknade propisane op─çim aktima Komore;
d) donosi godišnji plan provjere kvaliteta rada društava za reviziju i licenciranih ovlaštenih revizora;
e) donosi metodologiju za provjeru kvaliteta rada društava za reviziju i licenciranih ovlaštenih revizora;
f) propisuje minimum radne dokumentacije koja ─Źini sadr┼żaj metodologije;
g) obavlja kontrolu kvaliteta rada društava za reviziju i licenciranih ovlaštenih revizora;
h) vr┼íi uvid u izvje┼ítaje, ugovore i naknade obavljenih revizija, ocjenjuje sistem unutra┼ínje kontrole kvaliteta dru┼ítva za reviziju, provjerava vlasni─Źke i upravlja─Źke strukture, nadzire zapo┼íljavanje ovla┼ítenih revizora i provjerava druga podru─Źja u skladu sa odredbama ovog zakona i
i) organizuje profesionalno usavršavanje licenciranih ovlaštenih revizora.
(2) Članstvo u Komori obavezno je za društva za reviziju i licencirane ovlaštene revizore.

─îlan 90.
(Ostali poslovi Komore)

(1) Pored poslova iz ─Źlana 89. ovog zakona, Komora obavlja i sljede─çe poslove:
a) prati primjenu MSR i daje stru─Źna mi┼íljenja svojim ─Źlanovima i po zahtjevu tre─çim licima u vezi s prakti─Źnom primjenom MSR;
b) brine se o ugledu ─Źlanova Komore;
c) pru┼ża stru─Źnu pomo─ç ─Źlanovima Komore;
d) donosi finansijski plan Komore;
e) dostavlja Odboru za javni nadzor godišnji finansijski izvještaj i godišnji izvještaj o radu;
f) utvr─Ĺuje i donosi Tarifu revizorskih usluga, uz saglasnost Ministarstva;
g) sara─Ĺuje i pru┼ża stru─Źnu pomo─ç Ministarstvu i Odboru za javni nadzor u obavljanju poslova u skladu sa ovim zakonom; i
h) obavlja i druge poslove u skladu sa ovim zakonom i statutom.
(2) Na finansijski plan Komore saglasnost daje Odbor za javni nadzor.

─îlan 91.
(Zaštita podataka)

(1) Komora je du┼żna da ─Źuva kao povjerljive sve podatke, ─Źinjenice i okolnosti koje je pribavila u obavljanju poslova u skladu sa odredbama ovog zakona.
(2) Odredba stava (1) ovog ─Źlana primjenjuje se i na ─Źlanove organa Komore, zaposlene i biv┼íe zaposlene u Komori, odnosno na druga lica kojima su prilikom rada u Komori bili dostupni povjerljivi podaci.
(3) Poslovne tajne ─Źuvaju se u skladu sa ovim zakonom, osim ako posebnim propisima nije druk─Źije ure─Ĺeno.

─îlan 92.
(Finansiranje Komore)

(1) Komora stje─Źe sredstva za rad od:
a) ─Źlanarine koju pla─çaju ─Źlanovi Komore;
b) naknade za upis u registar Komore;
c) drugih izvora, u skladu sa zakonom i aktima Komore.
(2) Sredstva Komore vode se na ra─Źunu Komore.

─îlan 93.
(Statut Komore)

(1) Statutom Komore bli┼że se ure─Ĺuju: poslovi koje Komora obavlja u okviru zakonskih ovla┼ítenja; na─Źin obavljanja poslova Komore; unutra┼ínja organizacija i rad Komore; sastav, na─Źin i postupak izbora i nadle┼żnost organa Komore; prava i du┼żnosti dru┼ítava za reviziju i licenciranih ovla┼ítenih revizora kao ─Źlanova Komore, kao i druga pitanja od zna─Źaja za rad i organizaciju Komore, u skladu sa ovim zakonom.

─îlan 94.
(Akti Komore)

(1) Komora donosi svoje akte kojima se pobli┼że ure─Ĺuje rad Komore.
(2) Komora je obavezna objaviti Statut i Odluku o iznosu ─Źlanarine u “Slu┼żbenim novinama Federacije BiH”.
(3) Op─çi akti i drugi dokumenti koje Komora donosi, u skladu sa Statutom, objavljuju se na internet stranici Komore.

─îlan 95.
(Tijela Komore)

(1) Tijela Komore su: Skupština, Upravno vijeće, predsjednik Komore i druga tijela Komore.
(2) Nadle┼żnosti, zadaci i na─Źin rada tijela Komore odre─Ĺuju se ovim zakonom i Statutom.
(3) Skup┼ítina ima predsjednika i potpredsjednika koji se biraju iz redova ─Źlanova Skup┼ítine na period od ─Źetiri godine, a ista lica mogu biti ponovo birana najvi┼íe jo┼í jedanput.
(4) Skupština:
a) donosi Statut uz prethodnu saglasnost Ministarstva i druge op─çe akte Komore;
b) donosi Odluku o iznosu ─Źlanarine uz prethodnu saglasnost Ministarstva;
c) utvr─Ĺuje pravila nadzornog i kontrolnog postupka;
d) bira ─Źlanove Upravnog vije─ça, predsjednika Komore i ─Źlanove drugih tijela odre─Ĺenih Statutom;
e) utvr─Ĺuje program i plan rada, finansijski plan Komore i usvaja finansijske izvje┼ítaje, te utvr─Ĺuje godi┼ínji izvje┼ítaj o radu i dostavlja ga Odboru za javni nadzor iz ─Źlana 97. ovog zakona na razmatranje u roku od 15 dana od dana usvajanja na Skup┼ítini.
(5) Skup┼ítina mo┼że odlu─Źivati i o drugim pitanjima odre─Ĺenim Statutom.
(6) Licencirani ovla┼íteni revizori imaju po jedan glas pri odlu─Źivanju na Skup┼ítini Komore.
(7) Komorom upravlja Upravno vije─çe koje Skup┼ítina imenuje na period od ─Źetiri godine. Upravno vije─çe:
a) predla┼że programe rada i razvoja Komore te prati njihovo provo─Ĺenje;
b) predla┼że iznos ─Źlanarine;
c) utvr─Ĺuje minimalni oblik i sadr┼żaj radne dokumentacije obavljanja revizije;
d) utvr─Ĺuje minimalnu metodologiju obavljanja provjere kvaliteta rada;
e) obavlja druge stru─Źne zadatke i usluge povezane sa razvojem revizorske struke u skladu sa Statutom Komore;
f) daje ─Źlanovima Komore stru─Źna mi┼íljenja i obrazlo┼żenja ako oni to zatra┼że;
g) donosi pravilnike i akte u skladu sa Statutom Komore i
h) obavlja i druge zadatke odre─Ĺene Statutom Komore.

─îlan 96.
(Javnost rada Komore)

(1) Komora je du┼żna obavje┼ítavati javnost o svim pitanjima iz nadle┼żnosti Komore.
(2) Komora je du┼żna da obavje┼ítava Ministarstvo i Odbor za javni nadzor o disciplinskim postupcima koji se vode protiv ─Źlanova Komore pred nadle┼żnim organima Komore.
(3) Ako se u disciplinskim postupcima ustanovi da postoji sumnja da je izvr┼íeno krivi─Źno djelo, Komora je du┼żna da obavijesti i nadle┼żne pravosudne organe.
(4) Komora je du┼żna da na zahtjev organa iz st. (2) i (3) ovog ─Źlana dostavi potrebne podatke o ─Źinjenicama o kojima ima saznanje.

Odjeljak B. Odbor za javni nadzor

─îlan 97.
(Status)

Javni nadzor nad Komorom, društvima za reviziju i licenciranim ovlaštenim revizorima provodi Odbor za javni nadzor.

─îlan 98.
(Odbor za javni nadzor)

(1) Odbor za javni nadzor ima predsjedavaju─çeg i ─Źetiri ─Źlana.
(2) Članove Odbora za javni nadzor imenuje i razrješava Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada Federacije) na prijedlog ministra.
(3) Mandat ─Źlanova Odbora za javni nadzor je ─Źetiri godine, a ista lica mogu biti ponovo imenovana najvi┼íe jo┼í jedanput, s tim da se osigura da dva ─Źlana budu u kontinuitetu u sljede─çem mandatu.
(4) Za ─Źlana Odbora za javni nadzor mo┼że biti predlo┼żeno lice koje:
a) ima ste─Źeno visoko obrazovanje iz nau─Źne oblasti ekonomske struke;
b) nije zaposleno u Komori i nije ─Źlan organa Komore;
c) ima najmanje pet godina radnog iskustva na rukovode─çem polo┼żaju u oblastima ra─Źunovodstva, revizije i finansija, ili ima radno iskustvo od najmanje pet godina u oblastima ra─Źunovodstva i finansija, a dolazi iz jednog od regulatornih tijela Federacije, ili je univerzitetski profesor u oblasti ra─Źunovodstva i revizije.
(5) ─îlanovi Odbora za javni nadzor ne smiju da budu profesionalno anga┼żovani u provo─Ĺenju revizije.
(6) Najmanje jedan ─Źlan Odbora za javni nadzor iz stava (2) ovog ─Źlana mora biti ovla┼íteni revizor sa najmanje pet godina radnog iskustva na revizijama.
(7) Odbor donosi odluke konsenzusom.
(8) Sredstva za finansiranje aktivnosti Odbora za javni nadzor osiguravaju se u bud┼żetu Federacije za svaku fiskalnu godinu.
(9) Stru─Źne i administrativne poslove za potrebe Odbora za javni nadzor obavlja Ministarstvo.

─îlan 99.
(Djelokrug rada)

(1) Odbor za javni nadzor nadzire:
a) zakonitost rada i postupanja Komore;
b) djelotvornost, ekonomi─Źnost i svrsishodnost rada Komore;
c) unutra┼ínje ure─Ĺenje i organizaciju Komore te osposobljenost ─Źlanova za obavljanje poslova iz nadle┼żnosti Komore; i
d) odnos ─Źlanova Komore prema dru┼ítvima za reviziju i ovla┼ítenim revizorima i drugim strankama.
(2) Odbor za javni nadzor nadzire i:
a) registraciju društava za reviziju;
b) usvajanje standarda profesionalne etike, interne kontrole kvaliteta rada društava za reviziju i revizije;
c) provo─Ĺenje kontinuirane edukacije, osiguranja kvaliteta, te sistema discipline.
(3) Odbor za javni nadzor, u okviru nadle┼żnosti utvr─Ĺenih ovim zakonom, obavlja nadzor i nad:
a) izdavanjem i oduzimanjem licenci ovlaštenim revizorima;
b) izdavanjem i oduzimanjem licenci za rad društvima za reviziju;
c) primjenom MSR;
d) provo─Ĺenjem disciplinskih postupaka i drugih mjera u cilju otklanjanja i sankcionisanja nepravilnosti.
(4) Odbor za javni nadzor sara─Ĺuje sa Komorom.
(5) Odbor za javni nadzor sara─Ĺuje sa nadle┼żnim tijelima u Republici Srpskoj, Br─Źko Distriktu, dr┼żavama ─Źlanicama Evropske unije i tre─çim zemljama, posebno u slu─Źaju utvr─Ĺivanja odre─Ĺenih nepravilnosti u radnjama dru┼ítava za reviziju i ovla┼ítenih revizora.
(6) U slu─Źaju potrebe Odbor za javni nadzor provodi naknadne provjere dru┼ítava za reviziju te prema potrebi i rezultatima provjere, poduzima odre─Ĺene mjere i akcije, o ─Źemu redovno informi┼íe Ministarstvo.
(7) U obavljanju nadzora iz stava (1) ovog ─Źlana Odbor za javni nadzor mo┼że tra┼żiti od Komore odgovaraju─çe izvje┼ítaje i podatke, odnosno mo┼że izvr┼íiti neposredan uvid u rad Komore.
(8) Komora je du┼żna da izvje┼ítaje i podatke iz stava (7) ovog ─Źlana dostavi Odboru za javni nadzor u roku od 15 dana od dana kada su podaci zatra┼żeni.
(9) Odbor za javni nadzor obavlja i druge poslove, u skladu sa ovim zakonom.

─îlan 100.
(Na─Źin obavljanja poslova)

Odbor za javni nadzor obavlja poslove iz ─Źlana 99. ovog zakona, tako ┼íto:
a) daje saglasnosti i mi┼íljenja na op─çe akte Komore u skladu sa ovim zakonom, izuzev Statuta shodno ─Źlanu 95. stav (4) ta─Źka a) ovog zakona te prati provo─Ĺenje tih akata i predla┼że njihovu izmjenu;
b) daje mi┼íljenje na godi┼ínji plan provjere kvaliteta rada dru┼ítava za reviziju i licenciranih ovla┼ítenih revizora koji utvr─Ĺuje Komora;
c) daje prijedlog za vanredne provjere kvaliteta rada društava za reviziju i licenciranih ovlaštenih revizora;
d) razmatra godišnji izvještaj o radu Komore,
e) predla┼że mjere za koje je ovim zakonom ovla┼íten.

─îlan 101.
(Mjere u postupku nadzora)

(1) Ako Odbor za javni nadzor ocijeni da postoji osnovana sumnja da su u─Źinjene odre─Ĺene nezakonitosti i nepravilnosti u radu Komore, mo┼że da:
a) zatra┼żi izvje┼ítaje i druge podatke o uo─Źenim nepravilnostima;
b) predlo┼żi mjere radi njihovog otklanjanja;
c) predlo┼żi pokretanje postupka za utvr─Ĺivanje odgovornosti organa, odnosno zaposlenih u Komori;
d) predlo┼żi sazivanje Skup┼ítine Komore;
e) poduzme i druge mjere iz svoje nadle┼żnosti.
(2) Odbor za javni nadzor predla┼że Komori smjenu ─Źlanova tijela Komore iz ─Źlana 95. stav (1) ovog zakona, ako u radu tih tijela utvrdi zna─Źajnije nepravilnosti u obavljanju poslova iz ─Źl. 90. i 98. ovog zakona.

─îlan 102.
(Zaštita podataka)

(1) Odredbe ovog zakona u vezi sa za┼ítitom podataka primjenjuju se na sada┼ínje i biv┼íe ─Źlanove Odbora za javni nadzor.
(2) Odredbe ovog zakona ne primjenjuju se na ─Źlanove Odbora za javni nadzor i na ─Źlanove tijela Komore kada je rije─Ź o razmjeni podataka i saradnji me─Ĺu nadle┼żnim tijelima drugih zemalja vezanoj za poslove prema ovom zakonu, ako je sklopljen sporazum o me─Ĺusobnoj saradnji.

─îlan 103.
(Dostavljanje planova i izvještaja)

(1) Program rada i finansijski plan za narednu godinu Odbor za javni nadzor je obavezan dostaviti Vladi Federacije, putem Ministarstva, najkasnije do 31. decembra tekuće godine, a Izvještaj o radu za proteklu godinu i izvršenje finansijskog plana, zajedno sa Izvještajem o radu Komore do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu, putem Ministarstva, na razmatranje i prihvatanje.
(2) Program rada i Izvještaj o radu Odbora za javni nadzor objavljuju se na internet stranici Ministarstva.

Odjeljak C. Kontrola kvaliteta društava za reviziju i licenciranih ovlaštenih revizora

─îlan 104.
(Predmet kontrole)

(1) Sistem nadzora kvaliteta rada organizuje se na na─Źin nezavisan o ovla┼ítenim revizorima i dru┼ítvima za reviziju koji su predmet provjere i podlo┼żan je javnom nadzoru.
(2) Kontrola kvaliteta rada obavlja se na objektivan na─Źin i u postupku koji isklju─Źuje bilo kakav sukob interesa izme─Ĺu lica koja obavljaju provjeru kvaliteta rada i dru┼ítava za reviziju i licenciranih ovla┼ítenih revizora.
(3) Komora obavlja kontrolu kvaliteta rada društava za reviziju i licenciranih ovlaštenih revizora radi provjere da li se pri obavljanju revizije postupa u skladu sa MSR, odredbama ovog zakona i drugim pravilima revizorske struke.
(4) Kontrola kvaliteta rada podlije┼że nadzoru koji obavlja Odbor za javni nadzor.
(5) U postupku kontrole kvaliteta rada primjenjuju se odredbe zakona kojim se ure─Ĺuje upravni postupak, ako ovim zakonom nije druk─Źije ure─Ĺeno.
(6) Za finansiranje kontrole kvaliteta rada koriste se sredstva Komore, posebno izdvojena za ovu namjenu, osim u slu─Źaju iz ─Źlana 105. st. (7) i (8) ovog zakona kada se kontrola kvaliteta finansira iz bud┼żeta Federacije.
(7) Finansiranje sistema osiguranja nadzora kvaliteta rada je sigurno i ne smije biti ni pod kakvim neprimjerenim utjecajem ovlaštenih revizora i društava za reviziju.

─îlan 105.
(Na─Źin obavljanja kontrole)

(1) Kontrola kvaliteta rada društva za reviziju se osigurava:
a) praćenjem, prikupljanjem i provjerom izvještaja i obavještenja koja Komori podnose društva za reviziju i licencirani ovlašteni revizori, u skladu sa ovim zakonom;
b) obavljanjem neposredne kontrole kvaliteta rada društava za reviziju;
c) izricanjem mjera u postupku kontrole kvaliteta, u skladu sa ovim zakonom.
(2) Obavljanje neposredne kontrole kvaliteta rada društava za reviziju obuhvata:
a) pregled sistema interne kontrole kvaliteta;
b) provjeru nezavisnosti licenciranog ovlaštenog revizora i društva za reviziju u odnosu na obveznika revizije;
c) provjeru uskla─Ĺenosti postupaka revizije sa MSR;
d) ocjene kvaliteta u pogledu anga┼żovanih resursa (sastav revizorskog tima i radni sati);
e) pregled obra─Źunatih naknada za usluge revizije;
f) neposrednu provjeru kvaliteta rada licenciranog ovlaštenog revizora.
(3) Pregledom sistema interne kontrole kvaliteta utvr─Ĺuje se da li dru┼ítvo za reviziju ima uspostavljene odgovaraju─çe smjernice i postupke za:
a) preuzimanje odgovornosti povezane sa kvalitetom obavljenog rada;
b) po┼ítovanje eti─Źkih zahtjeva;
c) uspostavljanje i odr┼żavanje odnosa sa obveznicima revizije finansijskih izvje┼ítaja, kao i za druge usluge;
d) formiranje revizorskih timova;
e) obavljanje revizije u skladu sa MSR;.
(4) Dru┼ítvo za reviziju je du┼żno osigurati da smjernice i postupci povezani sa internim procedurama za kontrolu kvaliteta funkcioniraju uspje┼íno i da se po┼ítuju u praksi.
(5) Neposredna kontrola kvaliteta rada licenciranog ovlaštenog revizora obavlja se tako što se pregleda cjelokupna radna dokumentacija o obavljenoj reviziji kod najmanje jednog obveznika revizije.
(6) Lica koja obavljaju kontrolu kvaliteta rada du┼żna su osigurati potreban broj odabranih revizorskih dokumenata, odnosno uzoraka za testiranje, kako bi predmetna provjera bila kvalitetna i sveobuhvatna, primjenjuju─çi MSR i zahtjeve vezane za nezavisnost njihovog rada.
(7) Odbor za javni nadzor mo┼że predlo┼żiti Komori da se izvr┼íi vanredna kontrola kvaliteta rada dru┼ítava za reviziju i licenciranih ovla┼ítenih revizora.
(8) Odbor za javni nadzor mo┼że predlo┼żiti Komori vanrednu kontrolu kvaliteta i u slu─Źaju dostavljanja primjedbi od strane regulatornih tijela u vezi sa obavljenom revizijom.

─îlan 106.
(Lica koja obavljaju kontrolu)

(1) Neposrednu kontrolu kvaliteta rada društava za reviziju i licenciranih ovlaštenih revizora obavlja Komisija za nadzor. Članovi Komisije za nadzor su lica zaposlena u Komori, koji su ovlašteni revizori sa najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima revizije.
(2) Lica koja obavljaju kontrolu kvaliteta rada iz stava (1) ovog ─Źlana, du┼żna su da zavr┼íe dodatnu obuku prema programu koji utvrdi Komora. https://www.anwalt-derbeste.de
(3) Lice iz stava (1) ovog ─Źlana ne smije obavljati nadzor kvaliteta rada ovla┼ítenog revizora ili dru┼ítva za reviziju dok ne isteknu najmanje tri godine od trenutka kada je to lice prestalo biti osniva─Ź, ─Źlan ili zaposlenik ili na neki drugi na─Źin povezano s tim ovla┼ítenim revizorom ili dru┼ítvom za reviziju.

─îlan 107.
(Obaveze društva za reviziju u postupku kontrole)

(1) Dru┼ítvo za reviziju, kod kojeg se obavlja kontrola kvaliteta rada, du┼żno je omogu─çiti Komisiji za nadzor pregled revizorskih izvje┼ítaja, radne dokumentacije, kao i druge dokumentacije na osnovu koje su revizorski izvje┼ítaji sastavljeni.
(2) Dru┼ítvo za reviziju kod kojeg se obavlja kontrola kvaliteta rada du┼żno je, na zahtjev Komisije za nadzor, omogu─çiti kontrolu kvaliteta rada u svom sjedi┼ítu.

─îlan 108.
(Izvještaj o kontroli)

(1) Nakon obavljene kontrole kvaliteta rada društva za reviziju Komisija za nadzor sastavlja zapisnik na koji pravo prigovora ima društvo za reviziju u roku od 8 dana po prijemu zapisnika.
(2) O obavljenoj kontroli kvaliteta rada dru┼ítva za reviziju Komisija za nadzor sastavlja detaljan izvje┼ítaj koji sadr┼żi zna─Źajne nalaze i zaklju─Źke o izvr┼íenoj kontroli i dostavlja ga Upravnom vije─çu Komore, Odboru za javni nadzor i dru┼ítvu za reviziju kod kojeg je izvr┼íena kontrola kvaliteta rada. Godi┼ínji izvje┼ítaj o kontroli kvaliteta rada dru┼ítava za reviziju i ovla┼ítenih revizora Komisija za nadzor dostavlja Upravnom vije─çu, Skup┼ítini i Odboru za javni nadzor.
(3) Jednom godišnje Komora, po prethodno pribavljenom mišljenju Odbora za javni nadzor, objavljuje ukupne rezultate provjere kvaliteta rada društava za reviziju na svojoj internet stranici.

─îlan 109.
(U─Źestalost kontrole)

(1) Komisija za nadzor obavlja kontrolu kvaliteta rada dru┼ítava za reviziju iz ─Źlana 105. stav (1) ovog zakona najmanje jednom u ┼íest godina, odnosno najmanje jednom u tri godine kod dru┼ítava za reviziju koja obavljaju reviziju subjekata od javnog interesa.
(2) Kontrola kvaliteta iz stava (1) ovog ─Źlana mo┼że se obavljati i ─Źe┼í─çe, ukoliko Komora utvrdi, na bazi procjene rizika, potrebu za ─Źe┼í─çim kontrolama, a naro─Źito u slu─Źaju potrebe za kontrolama dru┼ítava za reviziju kojima su izricane mjere u postupku kontrole.
(3) Komora je du┼żna da o provo─Ĺenju kontrole kvaliteta rada pisanim putem obavijesti dru┼ítvo za reviziju najkasnije 15 dana prije po─Źetka kontrole.

─îlan 110.
(Mjere u postupku kontrole kvaliteta rada društava za reviziju)

(1) Ako Komora u postupku kontrole kvaliteta rada utvrdi da dru┼ítvo za reviziju ne postupa u skladu sa odredbama ovog zakona, MSR i drugim pravilima revizorske profesije, du┼żna je istom nalo┼żiti otklanjanje svih nedostataka u roku od 30 dana od dana uru─Źenja naloga. Ukoliko dru┼ítvo za reviziju koje je predmetom kontrole ne otkloni nedostatke u utvr─Ĺenom roku, Komora je du┼żna da Odboru za javni nadzor dostavi izvje┼ítaj o obavljenoj kontroli sa prijedlogom mjera.
(2) Odbor za javni nadzor mo┼że predlo┼żiti Ministarstvu sljede─çe mjere:
a) izdavanje naloga za otklanjanje nepravilnosti;
b) odre─Ĺivanje dodatnih mjera;
c) uslovno oduzimanje licence za obavljanje revizije uz adekvatno obrazlo┼żenje;
d) oduzimanje licence za obavljanje revizije uz adekvatno obrazlo┼żenje.
(3) Ministarstvo rje┼íenjem izri─Źe mjere iz stava (2) ovog ─Źlana.
(4) Rje┼íenje iz stava (3) ovog ─Źlana kona─Źno je u upravnom postupku, a protiv njega se mo┼że pokrenuti upravni spor.
(5) Rje┼íenje o izricanju mjere iz stava (3) ovog ─Źlana Ministarstvo dostavlja Komori, narednog dana od dana kada je ovo rje┼íenje done┼íeno.
(6) Komora je du┼żna da rje┼íenje o izricanju mjere iz stava (3) ovog ─Źlana bez odlaganja upi┼íe u Registar izre─Źenih mjera koji vodi Komora na svojoj internet stranici.

─îlan 111.
(Otklanjanje utvr─Ĺenih nepravilnosti)

Nalaganje otklanjanja utvr─Ĺenih nepravilnosti provodi se, ako:
a) vlasni─Źka struktura i upravljanje dru┼ítvom za reviziju nije u skladu sa odredbama ovog zakona;
b) dru┼ítvo za reviziju obavlja nerevizorske usluge suprotno ─Źlanu 71. ovog zakona;
c) dru┼ítvo za reviziju ne objavi izvje┼ítaj o transparentnosti u skladu sa ─Źlanom 82. ovog zakona;
d) dru┼ítvo za reviziju ne dostavlja obavje┼ítenja i izvje┼ítaje u smislu ─Źlana 83. ovog zakona;
e) društvo za reviziju ne ispunjava uslove za izdavanje dozvole za obavljanje revizije;
f) društvo za reviziju ne obavlja reviziju u skladu sa odredbama ovog zakona.

─îlan 112.
(Sadr┼żaj naloga)

Nalog za otklanjanje nepravilnosti naro─Źito sadr┼żi:
a) opis nepravilnosti ─Źije je otklanjanje utvr─Ĺeno rje┼íenjem;
b) rok u kome je dru┼ítvo za reviziju du┼żno otkloniti nepravilnosti i dostaviti izvje┼ítaj o otklanjanju nepravilnosti;
c) na─Źin otklanjanja nepravilnosti;
d) dokaze o otklanjanju nepravilnosti koje je dru┼ítvo za reviziju du┼żno dostaviti Komori.

─îlan 113.
(Izvještaj o otklanjanju nepravilnosti)

Dru┼ítvo za reviziju du┼żno je da u roku koji ne mo┼że biti kra─çi od 15 dana, niti du┼żi od ┼íest mjeseci, otkloni utvr─Ĺene nepravilnosti i da Odboru za javni nadzor podnese izvje┼ítaj koji sadr┼żi opis poduzetih mjera, kao i da prilo┼żi dokaze o otklanjanju nepravilnosti.

─îlan 114.
(Dodatne mjere)

(1) Dodatna mjera nala┼że se, ako se utvrdi da:
a) društvo za reviziju nije postupilo u skladu sa nalogom za otklanjanje nepravilnosti;
b) je licenciranom ovlaštenom revizoru koji u društvu za reviziju obavlja poslove revizije, oduzeta licenca;
c) je dru┼ítvo za reviziju u posljednje dvije godine vi┼íe od ─Źetiri puta prekr┼íilo du┼żnost pravovremenog i pravilnog podno┼íenja izvje┼ítaja, odnosno obavje┼ítavanja, ili je na drugi na─Źin ometalo obavljanje kontrole kvaliteta nad njegovim poslovanjem.
(2) Dodatnom mjerom nala┼że se dru┼ítvu za reviziju da u roku od 60 dana provede sljede─çe mjere:
a) poboljšanje sistema internih kontrola kvaliteta u obavljanju revizije;
b) poboljšanje postupka internog nadzora nad povjerljivim podacima;
c) druge mjere u skladu sa ovim zakonom, MSR i drugim pravilima revizorske struke.

─îlan 115.
(Oduzimanje licence za rad društvu za reviziju)

Ministarstvo donosi Rješenje o oduzimanju licence za rad društvu za reviziju i brisanju iz Registra društava za reviziju:
a) ako je izdata na osnovu neistinitih podataka;
b) ako dru┼ítvo za reviziju prestane da ispunjava uslove iz ─Źlana 58. ovog zakona;
c) ako se broj licenciranih ovlaštenih revizora smanji ispod propisanog broja, a društvo za reviziju, u roku od tri mjeseca od nastanka promjene, ne poveća broj licenciranih ovlaštenih revizora do broja propisanog ovim zakonom i o tome ne obavijesti Komoru i Ministarstvo;
d) ako ne otkloni nepravilnosti, odnosno ne provede dodatne mjere u roku iz ─Źl. 113. i 114. ovog zakona;
e) ako sastavi revizorski izvje┼ítaj koji se ne zasniva na stvarnim ─Źinjenicama;
f) ako mu je odlukom nadle┼żnog suda zabranjeno obavljanje djelatnosti revizije;
g) ako osniva─Ź donese odluku o prestanku obavljanja djelatnosti revizije finansijskih izvje┼ítaja, kao i u slu─Źajevima prestanka privrednog dru┼ítva u skladu sa zakonom kojim se ure─Ĺuju privredna dru┼ítva;
h) ako se na na─Źin propisan u ─Źlanu 58. st. (7) i (8) ovog zakona ne obezbjedi od odgovornosti za ┼ítetu koju mo┼że prouzrokovati izra┼żavanjem revizorskog mi┼íljenja;
i) u drugim slu─Źajevima utvr─Ĺenim ovim zakonom.

─îlan 116.
(Uslovno oduzimanje licence za obavljanje revizije društvu za reviziju)

(1) Ministarstvo rje┼íenjem o uslovnom oduzimanju licence za obavljanje revizije dru┼ítvu za reviziju mo┼że odrediti da licenca ne─çe biti oduzeta ako dru┼ítvo za reviziju, kojem je izre─Źena takva mjera, u periodu koji predlo┼żi Odbor za javni nadzor, a koji ne mo┼że biti kra─çi od ┼íest mjeseci i du┼żi od tri godine, ne u─Źini novu povredu ovog zakona kod obavljanja revizije.
(2) Ministarstvo ─çe ukinuti rje┼íenje o uslovnom oduzimanju licence za obavljanje revizije i oduzeti licencu ako dru┼ítvo za reviziju kojem je izre─Źena mjera uslovnog oduzimanja licence u periodu odre─Ĺenom rje┼íenjem iz stava (1) ovog ─Źlana u─Źini novu povredu ovog zakona kod obavljanja revizije.

─îlan 117.
(Mjere u postupku kontrole kvaliteta rada licenciranih ovlaštenih revizora)

(1) Ako Komora u postupku kontrole kvaliteta rada utvrdi da licencirani ovla┼íteni revizor ne postupa u skladu sa odredbama ovog zakona, MSR i drugim pravilima revizorske struke, du┼żna je istom nalo┼żiti otklanjanje svih nedostataka u roku od 30 dana od dana uru─Źenja naloga. Ukoliko licencirani ovla┼íteni revizor koji je predmetom kontrole ne otkloni nedostatke u utvr─Ĺenom roku, Komora je du┼żna da Odboru za javni nadzor dostavi izvje┼ítaj o obavljenoj kontroli sa prijedlogom mjera.
(2) Odbor za javni nadzor mo┼że predlo┼żiti Ministarstvu poduzimanje sljede─çih mjera:
a) izdavanje naloga za otklanjanje nepravilnosti;
b) izricanje javne opomene;
c) uslovno oduzimanje licence uz adekvatno obrazlo┼żenje;
d) oduzimanje licence uz adekvatno obrazlo┼żenje.
(3) Ministarstvo rje┼íenjem izri─Źe mjere iz stava (2) ovog ─Źlana.
(4) Rje┼íenje iz stava (3) ovog ─Źlana kona─Źno je u upravnom postupku, a protiv njega se mo┼że pokrenuti upravni spor.
(5) Rje┼íenje o izricanju mjere iz stava (3) ovog ─Źlana Ministarstvo dostavlja Komori, narednog dana od dana kada je ovo rje┼íenje done┼íeno.
(6) Komora je du┼żna da rje┼íenje o izricanju mjere iz stava (3) ovog ─Źlana, bez odlaganja, upi┼íe u Registar izre─Źenih mjera.
(7) U postupku kontrole kvaliteta rada licenciranih ovla┼ítenih revizora shodno se primjenjuju odredbe ─Źl. 107., 108., 111., 112.,113. i 115. ovog zakona.

─îlan 118.
(Opomena)

Ministarstvo izri─Źe licenciranom ovla┼ítenom revizoru opomenu ako licencirani ovla┼íteni revizor ne postupa u skladu sa pravilima revizije, a nema uslova za oduzimanje licence, odnosno za uslovno oduzimanje licence.

─îlan 119.
(Uslovno oduzimanje licence ovlaštenom revizoru)

(1) Ministarstvo rje┼íenjem o uslovnom oduzimanju licence ovla┼ítenom revizoru mo┼że odrediti da licenca ne─çe biti oduzeta ako lice, kojem je izre─Źena takva mjera, u periodu koji odredi Ministarstvo i koji ne mo┼że biti kra─çi od ┼íest mjeseci i du┼żi od dvije godine, ne u─Źini novu povredu ovog zakona kod obavljanja revizije.
(2) Ministarstvo ─çe ukinuti rje┼íenje o uslovnom oduzimanju licence i oduzeti licencu ako lice, kojem je izre─Źena mjera uslovnog oduzimanja licence, u odre─Ĺenom periodu u─Źini novu povredu ovog zakona kod obavljanja revizije zbog kojeg je mogu─çe oduzimanje licence, odnosno izricanje opomene.

─îlan 120.
(Oduzimanje licence ovlaštenom revizoru)

(1) Ministar donosi Rješenje o oduzimanju licence ovlaštenom revizoru i brisanju iz Registra licenciranih ovlaštenih revizora:
a) ako je licenca dobijena navo─Ĺenjem neistinitih podataka;
b) ako je ka┼żnjen za krivi─Źno djelo u smislu propisa kojim se ure─Ĺuje odgovornost fizi─Źkih lica za krivi─Źna djela ili protiv kojeg se vodi krivi─Źni postupak.
(2) Ministarstvo rješenjem oduzima licencu ako licencirani ovlašteni revizor pri obavljanju revizije:
a) postupa suprotno ─Źl. 73. i 80. ovog zakona;
b) postupa suprotno pravilima revizije i ako zbog toga revizorski izvje┼ítaj koji je potpisao sadr┼żi nedostatke, odnosno dovodi u zabludu korisnike revizorskog izvje┼ítaja;
c) ne poštuje obavezu zaštite povjerljivih podataka;
d) ne postupa u skladu sa odredbama ovog zakona i drugih propisa koji ure─Ĺuju reviziju finansijskih izvje┼ítaja.
(3) Ministarstvo oduzima licencu i:
a) na li─Źni zahtjev licenciranog ovla┼ítenog revizora;
b) u slu─Źaju gubitka poslovne sposobnosti;
c) u slu─Źaju smrti.

POGLAVLJE VI. ZVANJA U RA─îUNOVODSTVENOJ I REVIZORSKOJ PROFESIJI Odjeljak A. Zvanja

─îlan 121.
(Zvanja)

(1) U ra─Źunovodstvenoj i revizorskoj profesiji u Federaciji su sljede─ça zvanja:
a) Certificirani ra─Źunovodstveni tehni─Źar;
b) Certificirani ra─Źunovo─Ĺa; i
c) Ovlašteni revizor.
(2) Testiranje kandidata za zvanja iz stava (1) ovog ─Źlana, izdavanje certifikata i licenciranje (izdavanje odobrenja za rad) vr┼íi se na sljede─çi na─Źin:
a) Testiranje kandidata za certificirane ra─Źunovodstvene tehni─Źare, certificirane ra─Źunovo─Ĺe i ovla┼ítene revizore vr┼íi se posredstvom profesionalnog tijela iz ─Źlana 136. stav (1) ovog zakona na osnovu jedinstvenog programa za Federaciju, Republiku Srpsku i Br─Źko Distrikt, kako je utvr─Ĺeno Zakonom o ra─Źunovodstvu i reviziji Bosne i Hercegovine, a koji je u cijelosti u skladu sa standardima i smjernicama MFR;
b) Certifikate za certificirane ra─Źunovodstvene tehni─Źare, certificirane ra─Źunovo─Ĺe i ovla┼ítene revizore izdaje profesionalno tijelo iz ─Źlana 136. stav (1) ovog zakona.
c) Licenciranje certificiranih ra─Źunovodstvenih tehni─Źara i certificiranih ra─Źunovo─Ĺa vr┼íi profesionalno tijelo iz ─Źlana 136. stav (1) ovog zakona;
d) Licenciranje ovlaštenih revizora vrši Ministarstvo;
e) Licenciranje društava za reviziju vrši Ministarstvo.
(3) Profesionalno tijelo iz ─Źlana 136. stav (1) ovog zakona ovla┼íteno je za oduzimanje licenci iz stava (2) ta─Źka c) ovog ─Źlana u slu─Źaju prestanka ispunjavanja zakonom propisanih uslova i uslova iz stava (8) ovog ─Źlana.
(4) Licenciranje se ne vr┼íi kod certificiranih ra─Źunovodstvenih tehni─Źara i certificiranih ra─Źunovo─Ĺa koji obavljaju ra─Źunovodstvene poslove za interne potrebe preduze─ça i ostalih pravnih lica, izuzev kod lica iz ─Źlana 44. stav (4) i 38. ovog zakona koji ovjeravaju finansijske izvje┼ítaje i kod kojih je obavezno licenciranje.
(5) Profesionalno tijelo iz ─Źlana 136. stav (1) ovog zakona uspostavlja i vodi Registar licenciranih certificiranih ra─Źunovo─Ĺa, koji obavezno sadr┼żi: ime i prezime licenciranog ra─Źunovo─Ĺe, broj licence, datum izdavanja i va┼żenja licence, kao i naziv pravnog lica u kojem je zaposlen, sa posebnom naznakom ako radi na poslovima sastavljanja i izrade finansijskih izvje┼ítaja. Podaci iz Registra licenciranih certificiranih ra─Źunovo─Ĺa su javni i a┼żuriraju se bez nepotrebnog odlaganja.
(6) Lica koja posjeduju zvanja iz stava (1) ovog ─Źlana du┼żna su da se kontinuirano profesionalno usavr┼íavaju u skladu sa odredbama Zakona o ra─Źunovodstvu i reviziji Bosne i Hercegovine.
(7) Pored zvanja u ra─Źunovodstvenoj i revizorskoj profesiji iz stava (1) ovog ─Źlana, druga srodna zvanja u srodnim profesijama su:
a) ovla┼íteni procjenitelj iz ─Źlana 29. ovog zakona i
b) ovla┼íteni interni revizor iz ─Źlana 86. stav (2) ovog zakona.
(8) Profesionalno tijelo iz ─Źlana 136. stav (1) ovog zakona propisuje uslove i na─Źin izdavanja i oduzimanja licenci iz stava (2) ta─Źka c) ovog ─Źlana.

─îlan 122.
(Priznavanje certifikata)

(1) Svakom licu kojem su certifikat i licenca izdati u Republici Srpskoj ili Br─Źko Distriktu, s tim da je taj entitet ili distrikt usvojio zakon ili regulativu kojom se osigurava istovjetno priznavanje certifikata i licence izdatih u Federaciji, ste─Źeno zvanje u profesiji se priznaje u Federaciji i od njega se ne─çe zahtijevati nostrifikacija.
(2) Lica koja su licence dobila u Republici Srpskoj i Br─Źko Distriktu BiH, u skladu sa propisima, odgovaraju─çe licence u Federaciji mogu dobiti u skladu sa odredbama Zakona o ra─Źunovodstvu i reviziji Bosne i Hercegovine.

─îlan 123.
(Nostrifikacija)

(1) Lica koja posjeduju certifikat izdat od profesionalnih subjekata izvan Bosne i Hercegovine, nakon ┼íto dostave dokaze da ispunjavaju MFR-ove uslove edukacije u zemlĐśi u kojoj su stekla kvalifikaciju, kao i uslove u pogledu stru─Źne spreme, radnog iskustva i poznavanja propisa i poreznog sistema u Federaciji i Bosni i Hercegovini, mogu podnijeti zahtjev za nostrifikaciju ste─Źenih zvanja i kvalifikacija.
(2) Nostrifikaciju ste─Źenih zvanja i kvalifikaciju za lica iz stava (1) ovog ─Źlana vr┼íi profesionalno tijelo iz ─Źlana 136. stav (1) ovog zakona utvr─Ĺeno ovim zakonom, na na─Źin i uz uslove koje propi┼íe Komisija.

─îlan 124.
(Zabrana upotrebe zvanja)

Zabranjena je upotreba zvanja iz ─Źlana 121. ovog zakona od lica koja nisu certificirana i licencirana, kao i nu─Ĺenje ili obavljanje ra─Źunovodstvenih ili revizorskih usluga tre─çim licima od lica koja nisu licencirana u skladu sa ovim zakonom i registrovana za pru┼żanje ra─Źunovodstvenih i revizorskih usluga, odnosno koja ne ispunjavaju druge uslove za pru┼żanje knjigovodstvenih, ra─Źunovodstvenih i revizorskih usluga propisanih ovim zakonom.

Odjeljak B. Profesionalno tijelo

─îlan 125.
(Profesionalno tijelo)

(1) Profesionalno tijelo iz ─Źlana 136. stav (1) ovog zakona, u saradnji sa Komisijom, provodi jedinstven program za stjecanje kvalifikacija i zvanja u ra─Źunovodstvenoj i revizorskoj profesiji u Federaciji.
(2) Profesionalno tijelo iz ─Źlana 136. stav (1) ovog zakona du┼żno je donijeti propise kojima se ure─Ĺuje na─Źin provedbe Programa i naknade za stjecanje zvanja u ra─Źunovodstvenoj i revizorskoj profesiji, kvalificiranje i profesionalni razvoj ra─Źunovo─Ĺa i ovla┼ítenih revizora, kontinuirana edukacija, kontrola kvaliteta rada njegovih ─Źlanova, te izdavanje certifikata za sva zvanja u profesiji, kao i licenci za zvanja u oblasti ra─Źunovodstva.
(3) Profesionalno tijelo iz ─Źlana 136. stav (1) ovog zakona je odgovorno za utvr─Ĺivanje i realizaciju kontinuiranog profesionalnog usavr┼íavanja svojih ─Źlanova u skladu sa Me─Ĺunarodnim obrazovnim standardima, te vo─Ĺenje evidencije na osnovu koje se dokazuje da su zadovoljeni uslovi i kriteriji kontinuirane edukacije koje je utvrdila Komisija.
(4) Profesionalno tijelo koje je registrovano u Federaciji du┼żno je sara─Ĺivati sa Komisijom u vezi sa svim pitanjima utvr─Ĺenim ovim zakonom.
(5) Nadle┼żnost profesionalnog tijela iz ─Źlana 136. stav (1) ovog zakona ogleda se u sljede─çem:
a) provodi Program za stjecanje kvalifikacija;
b) realizuje kontinuirano usavršavanje;
c) vodi evidenciju i dostavlĐśa Ministarstvu pregled (informaciju) o prisutnosti minimalnom broju sati kontinuiranog usavr┼íavanja nosioca profesionalnih zvanja kojima je izdata licenca u skladu sa ovim zakonom;
d) ure─Ĺuje kvalificiranje i profesionalni razvoj za ra─Źunovodstvenu profesiju te provjerava kvalifikacije njihovih ─Źlanova;
e) daje stru─Źna mi┼íljenja svojim ─Źlanovima i po zahtjevu tre─çim licima u vezi s prakti─Źnom primjenom MRS i
f) na kontinuiranoj osnovi osigurava prijevod propisa iz ─Źlana 2. stav (1) ta─Źka s) ovog zakona.
(6) Propisi iz ─Źlana 2. stav (1) ta─Źka s) ovog zakona su dostupni javnosti, bez naknade, na zvani─Źnoj internet stranici profesionalnog tijela.
(7) Profesionalno tijelo iz ─Źlana 136. stav (1) ovog zakona du┼żno je da ─Źuva kao povjerljive sve podatke, ─Źinjenice i okolnosti koje je pribavilo u obavljanju poslova u skladu sa odredbama ovog zakona.
(8) Odredba stava (7) ovog ─Źlana primjenjuje se i na ─Źlanove upravnog tijela, zaposlene i biv┼íe zaposlene profesionalnog tijela iz ─Źlana 136. stav (1) ovog zakona, odnosno na druga lica kojima su prilikom rada u istom bili dostupni povjerljivi podaci.
(9) Poslovne tajne ─Źuvaju se u skladu sa ─Źlanom 91. stav (3) ovog zakona.
(10) Profesionalno tijelo iz ─Źlana 136. stav (1) ovog zakona najmanje jednom godi┼ínje, a najkasnije do kraja marta teku─çe godine za prethodnu godinu, podnosi Vladi Federacije, putem Ministarstva, izvje┼ítaj o radu i stanju u oblasti ra─Źunovodstva.
(11) Izvje┼ítaj iz stava (10) ovog ─Źlana obavezno sadr┼żi: izvr┼íavanje poslova i datih ovla┼ítenja povjerenih ovom profesionalnom tijelu, broj i strukturu izdatih certifikata, informaciju o provedenim edukacijama i druge informacije o stanju u oblasti ra─Źunovodstvene profesije.

POGLAVLJE VII. PRA─ćENJE, OTKRIVANJE I PRIJAVLJIVANJE KRIVI─îNIH DJELA U VEZI SA PRANJEM NOVCA I FINANSIRANJEM TERORISTI─îKIH AKTIVNOSTI

─îlan 126.
(Krivi─Źna djela u vezi sa pranjem novca i finansiranjem teroristi─Źkih aktivnosti)

(1) Lica koja vr┼íe poslove ra─Źunovodstva, revizije i nadzora u vezi sa odredbama ovog zakona obavezna su da stalno prate i otkrivaju pojave i radnje koje imaju obilje┼żja krivi─Źnih djela u vezi sa pranjem novca i finansiranjem teroristi─Źkih aktivnosti.
(2) U slu─Źaju utvr─Ĺivanja ─Źinjenica i radnji koje ukazuju na krivi─Źna djela iz stava (1) ovog ─Źlana, obavezno se, pismeno, bez odga─Ĺanja, obavje┼ítava organ nadle┼żan za oblast sprje─Źavanja pranja novca i finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti, u skladu sa propisom o spre─Źavanju pranja novca i finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti.
(3) Subjekti uklju─Źeni u poslove propisane ovim zakonom du┼żni su da pru┼żaju stalnu podr┼íku i saradnju svim organima krivi─Źnog gonjenja u vezi sa njihovim zahtjevima prilikom otkrivanja, prijavljivanja i procesuiranja djela koja imaju obilje┼żja pranja novca i finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti.

POGLAVLJE VIII. KAZNENE ODREDBE

─îlan 127.
(Pravna lica)

(1) Nov─Źanom kaznom u iznosu od 5.000,00 KM do 15.000,00 KM kaznit ─çe se za prekr┼íaj pravno lice:
a) ako ne izvr┼íi razvrstavanje u skladu sa ─Źlanom 5. ovog zakona;
b) ako op─çim aktom ne uredi organizaciju ra─Źunovodstva u skladu sa ─Źl. 7., 8. i 9. ovog zakona;
c) ako ne sastavlja, kontroli┼íe, ispravlja i knji┼żi knjigovodstvene isprave u skladu sa ─Źl. 12, 13, 14. i 15. ovog zakona;
d) ako ne otvori i ne vodi poslovne knjige u skladu sa ─Źl. 19. i 20. ovog zakona;
e) ako ne popi┼íe imovinu i obaveze u skladu sa odredbama iz ─Źl. 21. i 22. ovog zakona;
f) ako ne izvr┼íi usagla┼íavanje potra┼żivanja i obaveza i ne odgovori na konfirmaciju u roku propisanim ─Źlanom 23. ovog zakona;
g) ako ne sastavlja i ne prikazuje finansijske izvje┼ítaje u skladu sa ─Źl. 24., 25. i 26. ovog zakona;
h) ako ne zaklju─Źi poslovne knjige i ne utvrdi finansijski rezultat u skladu sa ─Źl. 30. i 31. ovog zakona;
i) ako op─çim aktom ne odredi lice kome se povjerava vo─Ĺenje poslovnih knjiga u skladu sa ─Źlanom 32. ovog zakona.
(2) Nov─Źanom kaznom u iznosu od 10.000,00 KM do 50.000,00 KM kaznit ─çe se za prekr┼íaj pravno lice:
a) ako ne sastavlja i ne prezentira finansijske izvje┼ítaje i konsolidovane finansijske izvje┼ítaje u skladu sa ─Źl. 36., 37. i 38., 40. i 41. ovog zakona;
b) ako ne sastavi izvje┼ítaj o poslovanju u skladu sa ─Źlanom 42. ovog zakona;
c) ako ne sastavi konsolidovani izvje┼ítaj o poslovanju u skladu sa odredbom ─Źl. 42. stav (5) i 43. ovog zakona;
d) ako ne preda FIA-i finansijske izvje┼ítaje, izvje┼ítaj o poslovanju, revizorski izvje┼ítaj i ostalu dokumentaciju iz ─Źlana 44. ovog zakona;
e) ako ne ─Źuva knjigovodstvene isprave, poslovne knjige, finansijske izvje┼ítaje, izvje┼ítaj o poslovanju i revizorske izvje┼ítaje u rokovima i na na─Źin propisan ─Źl. 48. i 49. ovog zakona;
f) ako licu ovla┼ítenom za obavljanje nadzora ne omogu─çi nadzor ili ne otkloni nedostatke utvr─Ĺene u toku nadzora, a u skladu sa ─Źlanom 52. ovog zakona;
g) ako ne izvr┼íi reviziju u skladu sa ─Źlanom 57. ovog zakona;
h) kod kojeg se obavlja revizija, ako ne izabere dru┼ítvo za reviziju na na─Źin i u roku iz ─Źlana 63. ovog zakona;
i) kod kojeg se obavlja revizija ako ne postupi u skladu sa odredbama ─Źlana 65. ovog zakona;
j) ako postupa suprotno ─Źlanu 126. ovog zakona,
k) odnosno subjekt od javnog interesa ako nije osnovao odbor za reviziju u skladu sa ─Źlanom 84. ovog zakona i nije uspostavio odjel interne revizije u skladu sa ─Źlanom 86. ovog zakona.
(2) Za radnje iz st. (1) i (2) ovog ─Źlana nov─Źanom kaznom od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM kaznit ─çe se za prekr┼íaj i odgovorno lice u pravnom licu.

─îlan 128.
(Pravna lica i poduzetnici za pru┼żanje knjigovodstvenih i ra─Źunovodstvenih usluga)

Nov─Źanom kaznom u iznosu od 3.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit ─çe se za prekr┼íaj pravno lice i poduzetnik za pru┼żanje knjigovodstvenih i ra─Źunovodstvenih usluga ako:
a) ne izvr┼íi upis u registre pravnih lica i poduzetnika za pru┼żanje knjigovodstvenih i ra─Źunovodstvenih usluga u skladu sa ─Źl. 33., 34. i 35. ovog zakona;
b) ako licu ovla┼ítenom za obavljanje nadzora ne omogu─çi nadzor u skladu sa ─Źlanom 53. ovog zakona.

─îlan 129.
(Društva za reviziju)

(1) Nov─Źanom kaznom u iznosu od 10.000,00 KM do 50.000,00 KM kaznit ─çe se za prekr┼íaj dru┼ítvo za reviziju ako:
a) na podru─Źju Federacije pru┼ża usluge revizije bez prethodno ispunjenih ili suprotno uslovima propisanim ─Źl. 58., 59. i 60. ovog zakona;
b) ne zaklju─Źi ugovor o reviziji na na─Źin propisan ─Źlanom 64. ovog zakona i ako ugovorene poslove revizije ustupa suprotno ─Źlanu 64. stav (4) ovog zakona;
c) radnu dokumentaciju ne ─Źuva u skladu sa ─Źlanom 66. ovog zakona;
d) postupa suprotno ─Źlanu 67. ovog zakona;
e) revizorski izvje┼ítaj ne sastavlja u skladu sa ─Źlanom 68. ovog zakona;
f) vr┼íi reviziju kod pravnog lica iz ─Źlana 71. ovog zakona;
g) ako ugovori naknadu za obavljanje revizije suprotno ─Źlanu 72. ovog zakona;
h) obavlja reviziju suprotno odredbama ─Źlana 74. ovog zakona;
i) ne postupi u skladu sa ─Źlanom 78. ovog zakona;
j) ne pru┼ża usluge revizije na na─Źin propisan ─Źlanom 79. ovog zakona;
k) u odre─Ĺenom roku ne postupi u skladu sa ─Źl. 113. i 114. ovog zakona;
l) postupa suprotno ─Źlanu 126. ovog zakona.
(2) Za radnje iz stava (1) ovog ─Źlana nov─Źanom kaznom u iznosu od 5.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit ─çe se i odgovorno lice u dru┼ítvu za reviziju.
(3) Nov─Źanom kaznom u iznosu od 3.000,00 KM do 5.000,00 KM kaznit ─çe se za prekr┼íaj dru┼ítvo za reviziju ako:
a) u propisanom roku ne dostavi spisak ugovora o reviziji u skladu sa ─Źlanom 63. stav (4) ovog zakona;
b) ne postupi u skladu sa ─Źlanom 81. ovog zakona;
c) u roku propisanom u ─Źlanu 82. ovog zakona ne objavi Izvje┼ítaj o transparentnosti;
d) Komori ne dostavi izvje┼ítaj iz ─Źlana 83. ovog zakona u roku iz stava (1) tog ─Źlana;
e) u roku propisanom ─Źlanom 87. ovog zakona ne prijavi promjene u podacima koji se vode u Registru dru┼ítava za reviziju;
f) ne postupi u skladu sa ─Źlanom 107. ovog zakona.
(4) Za radnje iz stava (3) ovog ─Źlana nov─Źanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 2.000,00 KM kaznit ─çe se i odgovorno lice u dru┼ítvu za reviziju.

─îlan 130.
(Profesionalna tijela)

(1) Nov─Źanom kaznom u iznosu od 3.000,00 KM do 5.000,00 KM kaznit ─çe se za prekr┼íaj Komora ako:
a) ne obavlja poslove propisane odredbama 89. i 90. ovog zakona;
b) ne dostavi godi┼ínji finansijski izvje┼ítaj i godi┼ínji izvje┼ítaj o radu u skladu sa ─Źl. 90. stav (1) ta─Źka e) i 95. stav (4) ta─Źka e) ovog zakona;
c) ne ─Źuva poslovnu tajnu u skladu sa odredbama ─Źlanom 91. ovog zakona;
d) ne objavi akte u skladu sa ─Źlanom 94. ovog zakona;
e) ne provede kontrolu kvaliteta rada nad dru┼ítvom za reviziju u skladu sa odredbama ─Źl. 104., 105. i 106. ovog zakona;
f) u slu─Źaju otkrivenih nepravilnosti u postupku kontrole kvaliteta rada ne postupi u skladu sa odredbama ─Źlana 110. ovog zakona, odnosno ─Źlana 117. ovog zakona.
(2) Za radnje iz stava (1) ovog ─Źlana nov─Źanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 2.000,00 KM kaznit ─çe se i predsjednik Komore (odgovorno lice).
(3) Nov─Źanom kaznom u iznosu od 3.000,00 KM do 5.000,00 KM kaznit ─çe se za prekr┼íaj profesionalno tijelo iz ─Źlana 136. stav (1) ovog zakona ako:
a) ne uspostavi Registar licenciranih certificiranih ra─Źunovo─Ĺa u skladu sa ─Źl. 121. i 136. ovog zakona;
b) ne postupi u skladu sa odredbama ─Źlana 125. st. (7), (8), (9), (10) i (11) ovog zakona.

─îlan 131.
(Licencirani ovlašteni revizor)

Nov─Źanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM kaznit ─çe se za prekr┼íaj licencirani ovla┼íteni revizor ako:
a) kr┼íi obavezu za┼ítite podataka u smislu ─Źlana 67. stav (1) ovog ─Źlana;
b) sastavi i potpi┼íe revizorski izvje┼ítaj suprotno odredbama ─Źlana 68. ovog zakona, odnosno ako propusti ili nepravilno ocijeni pojedine zna─Źajnije pozicije u finansijskim izvje┼ítajima koji su bili predmet revizije, ili ako ne primjenjuje pravila revizije, ┼íto ima za posljedicu pogre┼íno mi┼íljenje o finansijskim izvje┼ítajima, odnosno pogre┼íno obrazlo┼żenje mi┼íljenja;
c) ne obavijesti dru┼ítvo za reviziju u skladu sa odredbama ─Źlana 75. ovog zakona o nastupanju okolnosti iz ─Źlana 73. ovog zakona;
d) ne postupi u skladu sa ─Źlanom 79. stav (7) ovog zakona;
e) bude imenovan suprotno ─Źlanu 80. ovog zakona.

─îlan 132.
(Fizi─Źka lica)

(1) Nov─Źanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM kaznit ─çe se za prekr┼íaj lica iz ─Źlana 77. ovog zakona, ako postupe suprotno odredbi tog ─Źlana.
(2) Nov─Źanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM kaznit ─çe se za prekr┼íaj fizi─Źko lice koje koristi zvanja u profesiji propisana ovim zakonom ili nudi i obavlĐśa knjigovodstvene, ra─Źunovodstvene i revizorske usluge tre─çim licima, a nije registrovano za pru┼żanje tih usluga u skladu sa ─Źlanom 35. ovog zakona, niti certificirano i licencirano u skladu sa ─Źlanom 121. ovog zakona, odnosno koje ne ispunjava druge uslove za pru┼żanje knjigovodstvenih, ra─Źunovodstvenih i revizorskih usluga propisane ovim zakonom.
(3) Nov─Źanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM kaznit ─çe se za prekr┼íaj ovla┼íteni procjenitelj ako ne postupi u skladu sa ─Źlanom 29. ovog zakona.

POGLAVLJE IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

─îlan 133.
(Razvrstavanje)

(1) Obaveza razvrstavanja pravnih lica u kategoriju mikro pravnih lica, u skladu sa kriterijima iz ─Źlana 5. stav (3) ovog zakona primjenjuje se u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.
(2) Do dana primjene odredbe iz ─Źlana 5. stav (3) ovog zakona pravna lica koja ispunjavaju kriterije za razvrstavanje u kategoriju mikro pravnih lica smatraju se malim pravnim licima.

─îlan 134.
(Društva za reviziju)

Dru┼ítva za reviziju u roku od ┼íest mjeseci od stupanja na snagu ovog zakona du┼żna su usaglasiti poslovanje i ispuniti uslove iz ─Źlana 2. stav (1) ta─Źka p) i ─Źlana 58. ovog zakona.

─îlan 135.
(Pravna lica i poduzetnici registrovani za pru┼żanje knjigovodstvenih i ra─Źunovodstvenih usluga)

(1) Pravna lica koja su registrovana za pru┼żanje knjigovodstvenih i ra─Źunovodstvenih usluga du┼żna su da se upi┼íu u Registar pravnih lica za pru┼żanje knjigovodstvenih i ra─Źunovodstvenih usluga koji vodi Ministarstvo, u roku od ┼íest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.
(2) Poduzetnici registrovani za pru┼żanje knjigovodstvenih i ra─Źunovodstvenih usluga du┼żni su da Ministarstvu dostave kopije rje┼íenja nadle┼żnog organa jedinice lokalne samouprave radi upisa u Registar poduzetnika za pru┼żanje knjigovodstvenih i ra─Źunovodstvenih usluga koji vodi Ministarstvo, u roku od ┼íest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

─îlan 136.
(Profesionalna tijela)

(1) Savez ra─Źunovo─Ĺa, revizora i finansijskih radnika Federacije Bosne i Hercegovine ÔÇô Savez ra─Źunovo─Ĺa, revizora i financijskih djelatnika Federacije Bosne i Hercegovine, registrovan kod Federalnog ministarstva pravde pod registarskim brojem 669 od 14. maja 2003. godine smatra se profesionalnim tijelom u smislu ovog zakona, pod uslovom da ispunjava kriterije utvr─Ĺene ovim zakonom i Zakonom o reviziji i ra─Źunovodstvu Bosne i Hercegovine.
(2) Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine registrovana kod Federalnog ministarstva pravde pod registarskim brojem 1216 od 05.01.2011. godine smatra se profesionalnim tijelom u smislu ovog zakona, pod uslovom da ispunjava kriterije utvr─Ĺene ovim zakonom.
(3) Profesionalno tijelo iz stava (1) ovog ─Źlana du┼żno je da uskladi postoje─çe akte i donese nove akte u skladu sa odredbama ovog zakona, kao i da uspostavi Registar licenciranih certificiranih ra─Źunovo─Ĺa iz ─Źlana 121. stav (5) ovog zakona, u roku od ┼íest mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.
(4) Profesionalno tijelo iz stava (2) ovog ─Źlana du┼żno je da uskladi postoje─çe akte i donese nove akte u skladu sa odredbama ovog zakona u roku od ┼íest mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.
(5) Profesionalna tijela iz st. (1) i (2) ─çe u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona usaglasiti me─Ĺusobna prava i obaveze u pogledu:
a) organizacije profesionalnog usavr┼íavanja licenciranih ovla┼ítenih revizora te pra─çenja i izdavanja uvjerenja o edukaciji u vezi sa ─Źlanom 61. stav (7) Zakona;
b) pla─çanja ─Źlanarine licenciranih ovla┼ítenih revizora;
c) predlaganja ─Źlanova Komisije za ra─Źunovodstvo i reviziju BiH;
d) rje┼íavanja i drugih pitanja usmjerenih na razvoj i unapre─Ĺenje ra─Źunovodstva i revizije.

─îlan 137.
(Donošenje podzakonskih akata)

U roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ovog zakona ministar će donijeti:
a) Pravilnike kojima se propisuje Kontni okvir i sadr┼żaj ra─Źuna u kontnom okviru za sva pravna lica (─Źlan 17. stav (8) ovog zakona);
b) Uputstvo kojim se daju smjernice za primjenu MSFI za MSP (─Źlan 26. stav (3) ovog zakona);
c) Pravilnike o vo─Ĺenju registara iz ─Źlana 35. stav (1) ovog zakona;
d) Pravilnik o sadr┼żaju i formi finansijskih izvje┼ítaja (─Źlan 39. stav (3) ovog zakona),
e) Pravilnik o uslovima i pravilima konsolidacije finansijskih izvje┼ítaja (─Źlan 41. stav (9) ovog zakona),
f) Pravilnik o uslovima i na─Źinu izdavanja i oduzimanja licenci ovla┼ítenim revizorima i dru┼ítvima za reviziju (─Źlan 59. stav (6) i ─Źlan 62. stav (7) ovog zakona).

─îlan 138.
(Primjena ranije donesenih podzakonskih akata)

Do dono┼íenja podzakonskih akata na osnovu ovla┼ítenja iz ovog zakona, primjenjivat ─çe se podzakonski akti doneseni na osnovu zakona koji prestaje da va┼żi stupanjem na snagu ovog zakona.

─îlan 139.
(Prestanak va┼żenja)

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da va┼żi Zakon o ra─Źunovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Slu┼żbene novine Federacije BiH”, broj 83/09).

─îlan 140.
(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Slu┼żbenim novinama Federacije BiH”.

Predsjedavaju─çi
Predstavni─Źkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Mirsad Zaimovi─ç, s. r.

Predsjedavaju─çi
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Tomislav Martinovi─ç, s. r.

 

 

 

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija