Advokatska kancelarija

weight
"Naša zaštita nije u našem oružju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

Zakon o sudskim taksama Unsko-sanskog Kantona

Zakon o sudskim taksama Unsko-sanskog Kantona


"Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", br. 10/2019, 11/2019 - ispravka i 25/2020)

DIO PRVI - OPĆE ODREDBE

Član 1

(Predmet)

(1) Ovim Zakonom propisuje se visina sudske takse, način plaćanja sudske takse, postupak i uvjeti oslobađanja od plaćanja sudske takse, olakšice plaćanja, kaznene takse, postupak za naplatu neplaćene sudske takse u postupku pred sudovima Unsko-sanskog kantona (u daljem tekstu: Kanton).

(2) Postupci u kojima se plaća sudska taksa i visina takse za pojedine radnje utvrđeni su u Taksenoj tarifi, koja je sastavni dio ovog Zakona.

Član 2

(Takseni obveznik)

(1) Takse propisane ovim Zakonom plaća lice po čijem zahtjevu ili u čijem interesu se preduzimaju radnje u sudskom postupku, za koji je ovim Zakonom utvrđeno plaćanje takse (u daljem tekstu: takseni obveznik).

(2) Za podneske i zapisnike koji zamjenjuju podneske, takseni obveznik je lice koje podnosi, odnosno lice po čijem se zahtjevu zapisnik sastavlja.

(3) Za odluke suda prvog stepena takseni obveznik je tužilac odnosno predlagač.

(4) Kada su, u skladu sa odredbama ovog Zakona, sudsku taksu dužna da plate dva ili više obveznika zajedno, njihova obaveza je solidarna.

Član 3

(Dokaz o uplaćenoj sudskoj taksi)

(1) Uz podnesak (tužbe, prijedlog, pravni lijek i dr.) dostavlja se dokaz o uplaćenoj sudskoj taksi.

(2) Kada takseni obveznik dostavlja dokaz o plaćenoj sudskoj taksi za sudsku odluku, dužan je naznačiti broj sudske odluke.

(3) Ukoliko takseni obveznik smatra da ispunjava zakonom propisane uvjete da bude oslobođen plaćanja sudske takse propisne ovim Zakonom, uz podnesak prilaže zahtjev za oslobađanje takse i dokaze koji opravdavaju oslobađanje.

DIO DRUGI - NASTANAK TAKSENE OBVEZE

Član 4

(Nastanak taksene obveze)

Ako ovim Zakonom nije drugačije propisano, taksena obveza nastaje:

a) za tužbu, prijedloge i podneske - danom podnošenja tužbe, prijedloga odnosno podneska;

b) za sudske odluke - danom donošenja sudske odluke, a ako se odluka dostavlja po zakonskim odredbama dostavljanju pismena na dan dostavljanja odluke;

c) za paušalnu taksu u postupku raspravljanja zaostavštine - danom donošenja rješenja o naslijeđivanju;

d) u postupku stečaja - danom donošenja rješenja o glavnoj diobi u postupku stečaja;

e) u postpuku likvidacije - danom donošenja rješenja o zaključenju likvidacionog postupka;

f) za sudske prijepise - kada se zatraže od suda;

g) za ostale radnje - kada se zatraži njihovo preduzimanje.

Član 5

(Plaćanje sudske takse)

Sudska taksa se plaća u trenutku nastanka taksene obveze, ako ovim Zakonom nije drugačije propisano.

Član 6

(Sudska taksa u zemljišno-knjižnim postupcima)

(1) U zemljišno-knjižnim postupcima sudsku taksu je dužno platiti lice u čiju korist se vrši upis.

(2) Ako upis traži lice čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugo lice, to lice solidarno garantuje za plaćanje takse sa licima u čiju se korist vrši upis.

(3) Ako se u zemljišno-knjižnim postupcima, na osnovu jednog zahtjeva, upisuje više prava u korist jednog lica taksa se plaća onoliko puta koliko se upisa traži.Sudska taksa za upis u zemljišno-knjižnim postupcima plaća se i kad se upis vrši u toku parničnog, vanparničnog ili izvršnog postupka.

Član 7

(Takse u stvarima penzijskog, invalidskog i zdravstvenog osiguranja)

Za podneske i odluke u stvarima penzijskog, invalidskog i zdravstvenog osiguranja, dječijeg dodatka, starateljstva, usvajanja i socijalne pomoći, sudska taksa se plaća samo ako tužba bude odbijena ili odbačena, a obaveza nastaje danom pravosnažnosti odluke kojom je tužba odbijena ili odbačena.

Član 8

(Obaveza plaćanja takse u upravnom sporu)

(1) Taksa za presudu u upravnom sporu se plaća samo kad sud odbije tužbu.

(2) Taksa za obveze iz stava (1) ovog člana nastaje na dan dostavljanja naloga odnosno rješenja o obavezi plaćanja takse.

Član 9

(Uplata takse)

(1) Sudske takse su prihod Kantona i uplaćuju se na depozitni račun javnih prihoda Unsko-sanskog kantona.

(2) Neplaćena ili nedovoljno plaćena sudska taksa nije zapreka za prijem podneska.

Član 10

(Zastara)

Pravo na naplatu sudske takse zastarjeva u roku od tri godine od dana pravosnažnog okončanja postupka u vezi kojeg je nastala taksena obveza.

DIO TREĆI - OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA TAKSE

Član 11

(Oslobađanje od plaćanja sudske takse)

(1) Od plaćanja sudske takse oslobođeni su:

a) Bosna i Hercegovina, Federacija, federalne jedinice i jedinice lokalne samouprave i njihovi organi,

b) ustanove za socijalni rad, u postupcima u kojima učestvuje radi zaštite interesa trećih lica i u postupcima za povrat nosnovano isplaćenih sredstava, a za prava koja se finansiraju iz Budžeta Kantona i Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine,

c) radnici u postupku za ostvarivanje prava po osnovi radnog odnosa, kada je u pitanju statusni spor, osim ako tužbenim zahtjevom ne potražuju isplatu,

d) humanitarne organizacije,

e) građani slabog imovnog stanja,

f) strani državljani i strane države ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom ili pod uslovima reciprociteta,

g) ratni vojni invalidi, civilne žrtve rata i osobe s invaliditetom, s procentom invalidnosti od najmanje 60%,

h) članovi porodica šehida, poginulih boraca i civilnih žrtava rata,

i) stranke koje spor riješe medijacijom,

j) logoraši i druge žrtve torture, kršenja međunarodnog prava ljudskih prava i ozbiljnih povreda međunarodnog humanitarnog prava u postupku ostvarivanja prava na reparaciju,

k) Agencija za privatizaciju Unsko-sanskog kantona,

l) notari kada u ostavinskom postupku postupaju kao povjerenici suda,

m) djeca kao stranke u postupcima vezanim za njihovo izdržavanje,

n) učenici i studenti za vrijeme redovnog školovanja,

o) javne ustanove čiji je osnivač Unsko-sanski kanton i gradska/općinska vijeća i koje se finansiraju iz Budžeta Kantona i budžeta gradova/općina,

p) korisnici besplatne pravne pomoći,

r) vjerske zajednice.

(2) Sudsku taksu za podneske i radnje ne plaća lice koje poklanja svoju imovinu organima iz stava 1. ovog člana, socijalno-humanitarnim, naučnim ili kulturnim organizacijama, ustanovama ili fondacijama.

(3) Građanima slabog imovnog stanja u smislu stava (1) tačka e) ovog člana smatra se lice čiji prihod ukupnog domaćinstva, po članu domaćinstva iznosi do 30% prosječne plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine, u protekloj kalendarskoj godini.

(4) Članom uže porodice u smislu stava (1) tačka h) smatraju se maloljetna djeca i djeca do 27 godina koja se nalaze na redovnom školovanju, nezaposleni bračni drug i roditelji šehida, poginulog borca ili civilne žrtve rata.

(5) U slučaju sumnje o postojanju reciprociteta, mišljenje daje Federalno ministarstvo pravde.

Član 12

(Postupak po prijedlogu za oslobađanje)

(1) Ako stranka traži oslobađanje od plaćanja sudske takse zbog slabog imovnog stanja, dužna je uz prijedlog za oslobađanje dostaviti dokaze o broju članova domaćinstva i o ukupnim prihodima svih članova domaćinstva, a ako nemaju prihode uvjerenje o nezaposlenosti.

(2) Dokazi iz prethodnog stava se uzimaju u obzir samo ako ih je izdao nadležni organ i ako od njihovog izdavanja nije proteklo više od šest (6) mjeseci.

Član 13

(Odlučivanje o oslobađanju od plaćanja takse)

(1) Oslobađanju od plaćanja sudske takse odlučuje sud na prijedlog taksenog obveznika, osim u slučajevima, kada prijedlog nisu dužne podnijeti stranke iz člana 10. stav (1) tačka a), b), d), k), l) i o) ovog zakona.

(2) Takseni obveznik koji traži oslobađanje od plaćanje sudske takse može podnijeti pisani prijedlog u času poduzimanja prve procesne radnje za koju je propisana obaveza plaćanja takse ili u daljem toku postupka. Prijedlog se može podnijeti i usmeno izjavom na zapisnik na ročištu.

(3) Uz prijedlog za oslobađanje od plaćanja sudske takse stranka treba da podnese odgovarajuće dokaze, zavisno od zakonskog osnova po kojem traži oslobađanje.

(4) Rješenje o oslobađanju od plaćanja sudske takse odnosi se na sve takse u tom predmetu bez obzira kada je taksena obaveza nastala.

(5) Protiv rješenja kojim se usvaja prijedlog za oslobađanje od plaćanja sudske takse nije dopuštena žalba.

Član 14

(Oslobađanje plaćanja sudske takse u parničnom i vanparničnom postupku)

(1) Oslobađanje od plaćanja sudske takse u parničnom i vanparničnom postupku važi i u postupku izvršenja odluka donesenih u tim postupcima, ako se izvršenje predloži u roku od tri mjeseca od dana pravosnažno okončanog postupka.

(2) Oslobađanje od plaćanja sudske takse u vanparničnom i izvršnom postupku važi i u parničnom postupku koji nastane podvodom vanparničnog ili izvršnog postupka.

Član 15

(Naplata sudske takse za lice čije je boravište nepoznato)

Staralac odsutnog lica čije je boravište nepoznato i privremeni zastupnik stranke u postupku, nisu dužni da plaćaju sudsku taksu za lice koje zastupaju. Naplata ovih taksi vrši se iz imovine lica koje je zastupano.

Član 16

(Primjena oslobađanja od plaćanja sudske takse)

(1) Oslobađanje od plaćanja sudske takse koristi samo licu koje je odlukom suda oslobođeno plaćanja takse.

(2) Kad više lica zajednički predaju podnesak ili zajednički preduzmu radnje u postupku, a jedno ili više njih je oslobođeno od plaćanja sudske takse, lice koje nije oslobođeno od plaćanja dužno je da plati razmjeran dio sudske takse, kao da nema oslobođenih lica.

Član 17

(Posebni slučajevi)

(1) Ako u parničnom, vanparničnom ili izvršnom postupku stranka koja je oslobođena od plaćanja sudske takse uspije u postupku, taksu koju bi ona bila dužna da plati da nije bila oslobođena od plaćanja od takse, platit će stranka koja ne uživa oslobađanje od plaćanja sudske takse, i to u srazmjeri u kojoj je oslobođena stranka uspjela u postupku.

(2) Ako stranke u postupku zaključe sudsku nagodbu, sudsku taksu za nagodbu koje bi imala da plati oslobođena stranka, platit će stranka koja nije u toj stvari oslobođena od plaćanja takse, osim ako se stranke drugačije dogovore.

(3) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana u slučaju kad postoje uslovi iz člana 405 st. 4. Zakona o parničnom postupku, sud može obavezati na plaćanje sudske takse stranku koja je oslobođena plaćanja takse.

DIO ČETVRTI - OLAKŠICE I KAZNENE TAKSE

Član 18

(Olakšice)

Ako takseni obveznik uz podnesak dostavi sudu dokaz o uplati 50% propisanog iznosa sudske takse, oslobađa se plaćanja preostalog dijela takse za taj podnesak.

Član 19

(Napomena o olakšici)

(1) Napomena o olakšici plaćanja sudske takse i upozorenje se navode u nalogu i u rješenju o plaćanju takse.

(2) Napomena o olakšici plaćanja sudske takse i upozorenje glase: Ako takseni obveznik u roku od 8 dana od dostave naloga ili rješenja plati 50% iznosa ukupne takse, oslobađa se od plaćanja preostalih 50% iznosa takse. Ako takseni obveznik u roku od 8 dana od dostave naloga odnosno rješenja ne plati 50% od ukupnog iznosa takse, a ni u roku od 15 dana ne plati cijeli iznos takse, u sudskom izvršnom postupku prinudno će se naplatiti cjelokupni iznos takse i troškovi postupka.

(3) Olakšica plaćanja se primjenjuje samo za fizička lica, kao taksene obveznike.

(4) Olakšica plaćanja se ne primjenjuje na taksene obveze nastale u zemljišno-knjižnom postupku, u ostavinskom postupku i na druge taksene obaveze koje ne prelaze iznos od 20 KM.

Član 20

(Kaznena taksa)

Ako takseni obvenik ne plati sudsku taksu u roku određenom rješenjem, u prinudnom postupku naplate sudske takse naplatit će se kaznena taksa u visini od 50% od ukupnog iznosa takse.

DIO PETI - UTVRĐIVANJE VISINE TAKSENE OSNOVICE

Član 21

(Način utvrđivanja)

(1) U parničnom postupku sudske takse se plaćaju prema vrijednosti predmeta spora označenoj u tužbi.

(2) Izuzetno od prethodnog stava ako je za pojedine sporove ili za poduzete radnje posebnim tarifnim brojem određen drugi iznos takse, plaća se taj iznos.

(3) Ako se nakon podnošenja tužbe promjeni vrijednost spora, ona se u toj visini uzima kao osnovica za određivanje visine sudske takse za sve taksene obaveze nastale nakon promjene vrijednosti, osim za one taksene obaveze za koje je visina takse propisana posebnim tarifnim brojem.

(4) Ako vrijednost predmeta spora nije označena u tužbi, a sud je ne utvrdi u toku postupka, kao taksena osnovica uzima se iznos od 2.000 KM, osim u slučaju ako je visina takse za neke procesne radnje ili sporove propisana posebnim tarifnim brojem.

Član 22

(Više tuženih i tužbenih zahtjeva)

(1) Ako se s jednom tužbom protiv istog tuženog, istakne više tužbenih zahtjeva, od kojih svaki ima označenu vrijednost spora, taksenu osnovicu čini zbir vrijednosti svih tužbenih zahtjeva.

(2) Ako tužilac jednom tužbom obuhvati dva ili više tuženih i traži da tužbeni zahtjev bude usvojen prema slijedećem tuženom, u slučaju da bude pravosnažno odbijen prema onome koji je u tužbi naveden prije njega ili ako prema svakom od njih ističe isti zahtjev, ili prema pojedinim od njih ističe različite zahtjeve koji su u međusobnoj vezi, taksena osnovica se određuje prema zahtjevu čija je vrijednost spora najveća.

Član 23

(Visina sudske takse u vanparničnom postupku)

U vanparničnim postupcima sudske takse se plaćaju u iznosima utvrđenim posebnim odredbama tarife sudskih taksi.

Član 24

(Visina sudske takse u izvršnom postupku)

(1) U izvršnom postupku plaća se sudska taksa prema vrijednosti zahtjeva koji treba ispuniti.

(2) Ako je izvršnom postupku prethodila parnica o istom zahtjevu, kao taksena osnovica u izvršnom postupku uzima se vrijednost predmeta spora utvrđena u parnici, osim ako se izvršenje zahtjeva radi naplate manjeg novčanog iznosa.

(3) Ako se taksena osnovica ne može utvrditi po stavu (1) ili (2) ovog člana, kao taksena osnovica uzima se iznos od 2.000 KM.

(4) Izuzetno od odredbe stava (1) i (2) ovog člana, ako je za pojedine procesne radnje u izvršnom postupku posebnim tarifnim brojem određen drugi iznos takse, plaća se taj iznos.

(5) Ako je izvršenje predloženo radi naplate troškova postupka ili drugih sporednih potraživanja taksena osnovica je u iznosu tih potraživanja.

Član 25

(Visina sudske takse u upravnim sporovima)

U postupku u upravnim sporovima, sudske takse se plaćaju u iznosima utvrđenim posebnim odredbama tarife sudskih taksi.

Član 26

(Visina takse u ostalim postupcima)

(1) U ostalim postupcima sudske takse se plaćaju u iznosima utvrđenim posebnim tarifnim brojevima.

(2) Sudsku taksu za upis u zemljišno-knjižnim postupcima dužno je da plati lice u čiju se korist vrši upis. Ako upis traži lice čije se pravo ograničava, opterećuju, ukida ili prenosi na drugo lice, to lice također solidarno garantuje za plaćanje takse sa licima u čiju korist se vrši upis.

(3) Taksa za upis u zemljišno - knjižnim postupcima plaća se i kad se upis vrši po službenoj dužnosti, ako se ne radi o upisu koji je oslobođen od takse.

(4) Ako se u zemljišno-knjižnim postupcima na osnovu jednog zahtjeva upisuje više prava u korist jednog lica, sudska taksa se plaća onoliko puta koliko se upisa traži.

(5) Sudska taksa za upis u zemljišno-knjižnim postupcima plaća se i kad se upis vrši u toku parničnog, vanparničnog ili izvršnog postupka.

Član 27

(Taksena osnovica)

(1) Za pravni lijek protiv odluke suda taksena osnovica je u visini vrijednosti predmeta spora u prvostepenom postupku, osim ako je ovim zakonom drukčije propisano.

(2) Ako vrijednost predmeta spora nije određena taksena osnovica iznosi 2.000 KM.

(3) Ako se odluka pobija samo u dijelu taksena osnovica je u visini vrijednosti pobijanog dijela.

(4) Ako protiv iste odluke pravni lijek podnose obje stranke, taksena osnovica za svaku stranku je vrijednost dijela koji ona pobija. Ako vrijednost pobijanog dijela nije određena, primjenjuje se osnovica iz stava (2) ovog člana.

(5) Kada se pravni lijek podnosi samo protiv odluke o troškovima postupka ili odluke o drugom sporednom potraživanju, taksena osnovica je u visini troškova postupka odnosno drugog potraživanja.

DIO ŠESTI - POSTUPAK ZA NAPLATU NEPLAĆENE TAKSE

Član 28

(Dostava naloga)

(1) Iznos takse koju je takseni obveznik dužan platiti obračunava sudija, odnosno stručni saradnik i pisani nalog, za plaćanje takse dostavlja taksenom obvezniku koji za poduzetu radnju nije dostavio dokaz o plaćenoj taksi.

(2) Sud će stranci poslati nalog u roku od 8 dana od dana poduzimanja procesne radnje za koju se sudska taksa plaća, a ako to tada propusti sud će za sve poduzete radnje dostaviti nalog stranci u daljem toku postupka, a najkasnije u vrijeme dostave prvostepene odluke strankama odnosno punomoćnicima.

(3) Protiv naloga za plaćanje sudske takse nije dopušten pravni lijek.

Član 29

(Rok za plaćanje takse)

Rok za plaćanje takse je 8 dana od dana dostave naloga, odnosno 15 dana od dana dostave rješenja o sudskoj taksi.

Član 30

(Nalog)

Nalog za plaćanje sudske takse sadrži: oznaku broja sudskog predmeta, oznaku radnje za koju se taksa plaća, ukupan iznos takse, rok plaćanja, broj računa na koji se ima izvršiti uplata, napomena o olakšici plaćanja i upozorenje o posljedicama neplaćanja u roku, pouku o nedopuštenosti pravnog lijeka protiv naloga.

Član 31

(Način uručenja naloga)

(1) Ako je stranka lično prisutna pred sudom, a poduzima radnju za koju je dužna platiti sudsku taksu, sud će stranci odmah uručiti pisani nalog za plaćanje takse i to konstatovati na zapisnik sa ročišta.

(2) Ako se radnja pred sudom na ročištu poduzima putem punomoćnika, a bez prisustva stranke, sud će stranci u roku od 8 dana od dana poduzete radnje dostaviti nalog za plaćanje sudske takse ili će nalog odmah uručiti punomoćniku stranke ako on na to pristane. Sud na zapisnik sa ročišta konstatuje dostavljanje naloga punomoćniku.

(3) Ako za stranku punomoćnik preuzme nalog, danom preuzimanja smatra se da je nalog uredno dostavljen stranci kao taksenom obvezniku.

Član 32

(Takseni obveznici u inostranstvu)

Kad je sudsku taksu dužno platiti fizičko lice koje ima prebivalište u inostranstvu, bez obzira da li je državljanin Bosne i Hercegovine, odnosno pravno lice s sjedištem u inostranstvu ili strani državljanin, a taksu nije platio u trenutku nastanka taksene obveze, sud će voditi popis neplaćenih sudskih taksa i po završenom postupku izdat će nalog, odnosno rješenje za plaćanje takse, s tim da rok za plaćanje takse ne može biti kraći od 30 niti duži od 90 dana.

Član 33

(Postupak donošenja rješenja)

(1) Ako sud u toku postupka za neke poduzete radnje propusti dostaviti nalog za plaćanje sudske takse ili ako je nalog dostavio u toku postupka ali taksa nije plaćena, sud će prije dostave prvostepene odluke strankama donijeti rješenje kojim će naložiti taksenom obvezniku da plati ukupno utvrđeni iznos neplaćene takse za radnje ranije poduzete u toku postupka, kao i iznos takse za prvostepenu odluku.

(2) Ako protiv prvostepene odluke bude izjavljena žalba, sud će u roku 8 dana žalitelju dostaviti nalog za plaćanje sudske takse na žalbu.

(3) Ako sudske takse nisu plaćene po jednom ili više naloga dostavljenih stranci u toku postupka sud može u daljem toku postupka donijeti rješenje o plaćanju takse za pojedine taksene obaveze koje su do tada nastale ili ako ocijeni cjelishodnim na kraju postupka će donijeti rješenje o plaćanju svih taksi koje nisu plaćene.

(4) Rješenje o sudskoj taksi sud dostavlja stranci kao taksenom obvezniku, osim ako stranka izričito izjavi sudu da pristaje da se nalozi i rješenja o sudskim taksama dostavljaju njenom punomoćniku.

(5) Rješenjem iz stava (1) ovog člana sud nalaže taksenom obvezniku da plati ukupan utvrđeni iznos sudske takse, uz naznaku svake radnje za koju se taksa plaća, pojedinačni iznosi takse za svaku radnju u toku postupka, ukupan iznos takse, rok plaćanja, broj računa na koji će izvršiti uplatu, napomenu o olakšici plaćanja i upozorenje o prinudnom sudskom izvršenju u slučaju neplaćanja u roku i pouku o pravnom lijeku.

(6) Protiv rješenja je dopuštena žalba u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

(7) Drugostepeni sud je dužan donijeti odluku po žalbi u roku od 3 mjeseca, od prijema spisa.

Član 34

(Obavijest o neplaćenoj taksi)

(1) Pravosnažno i izvršno rješenje sud će u roku od 15 dana dostaviti Kantonalnom pravobranilaštvu Unsko-sanskog kantona, uz obavijest da taksa nije plaćena.

(2) Uz obavijest sud je dužan, ukoliko raspolaže podacima, navesti podatke o adresi obveznika, računima obveznika, da li je obveznik zaposlen i gdje ili korisik penzije i druge podatke o izvorima novčanih primanja taksenog obveznika.

Član 35

(Plaćanje na rate)

(1) Takseni obveznik i Kantonalno pravobranilaštvo mogu zaključiti sporazum o plaćanju sudske takse na rate.

(2) Sporazum, iz prethodnog stava, se može zaključiti za otplatu u najviše 6 mjesečnih rata, za sudsku taksu u iznosu većem od 300 KM. Samo izuzetno za manji iznos takse može se zaključiti sporazum, ako to cjelishodnim ocijeni Kantonalno pravobranilaštvo.

Član 36

(Prinudna naplata)

(1) Sudske takse čiji se iznos određuje na kraju postupka, takseni obveznik je dužan platiti u roku od 15 dana od dana dostavljanja rješenja kojim je utvrđena ova obaveza.

(2) Ako takseni obveznik ne plati sudsku taksu u navedenom roku, ista će se naplatiti u skladu sa Zakonom o izvršnom postupku.

(3) Postupak za prinudnu naplatu neplaćene sudske takse pokreće, pred nadležnim sudom, Kantonalno pravobranilaštvo, u roku od 3 mjeseca, od prijema rješenja i obavijesti o neplaćenoj taksi.

Član 37

(Pravno lice-takseni obveznik)

(1) Ako je takseni obveznik pravno lice, sud će rješenjem utvrditi iznos neplaćene takse i visinu kaznene takse, i rješenje dostaviti banci kod koje se vodi račun taksenog obveznika, radi naplate takse.

(2) Protiv rješenja iz stava (1) ovog člana pravno lice može izjaviti žalbu nadležnom drugostepenom sudu u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. Žalba ne zadržava naplatu takse.

Član 38

(Izuzetak od prinudne naplate)

Postupak prinudne naplate, kod fizičkih lica neće se provoditi ukoliko ukupan iznos neplaćene sudske takse u jednom predmetu, ne prelazi iznos od 20 KM.

DIO SEDMI - POVRAT TAKSE

Član 39

(Povrat takse na zahtjev stranke)

(1) Lice koje je platilo sudsku taksu koju nije bilo dužno platiti, ili je platilo u iznosu većem od propisane, kao i lice koje je platilo sudsku taksu, a sudska radnja nije iz bilo kojih razloga izvršena, ima pravo na povrat takse. Postupak za povrat sudske takse pokreće se na zahtjev stranke.

(2) Zahtjev za povrat sudske takse podnosi se sudu koji je rješavao u prvom stepenu. Sud je dužan da u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva donese rješenje o povratu takse.

Član 40

(Povrat takse u upravnim sporovima)

Stranka ima pravo na povrat plaćene sudske takse za tužbu ili žalbu ako u postupku u upravnim sporovima upravni akt po tužbi bude poništen ili ako odluka prvostepenog suda po žalbi bude ukinuta ili preinačena, ili ako se dozvoli obnova postupka.

Član 41

(Zastarjelost prava povrata)

Pravo na povrat sudske takse zastarijeva za jednu godinu po isteku godine u kojoj je taksa plaćena.

DIO OSMI - NADZOR NAPLATE TAKSE

Član 42

(Nadzor na izvršenjem Zakona)

Nadzor nad izvršenjem odredaba ovog Zakona vrši Ministarstvo finansija i Ministarstvo pravosuđa i uprave, svatko u okviru svoje nadležnosti.

DIO DEVETI - TARIFA SUDSKIH TAKSA

Član 43

(Tarifa)

Sudske takse se plaćaju po slijedećoj Tarifi:

TAKSENA TARIFA

POGLAVLJE I. PARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK

Tarifni broj 1.

(Podnesci)

1. Za tužbu i za protivtužbu, prema vrijednosti predmeta spora označenoj u tužbi ili protivtužbi, plaća se slijedeća taksa:

a) do 1.000 KM vrijednosti….......... 5% takse

b) preko 1.000 do 5.000 KM vrijednosti..... 4% takse

c) preko 5.000 do 10.000 KM......... 250 KM

d) preko 10.000 do 20.000 KM..….300 KM

e) preko 20.000 do 30.000 KM........400 KM

f) preko 30.000 do 40.000 KM........600 KM

g) preko 40.000 do 50.000 KM........800 KM

h) preko 50.000 do100.000 KM.....1.000 KM

i) preko 100.000 KM plaća se taksa 1% od vrijednosti spora, a najviše 10.000 KM.

Izuzetno od odredbe tačke 1. za podneske navedene u ostalim tačkama ovog tarifnog broja, taksa se plaća u sljedećim iznosima:

2. Za tužbu u sporovima o izdržavanju (osim izdržavanja djece) plaća se taksa u iznosu od 50 KM.

3. Za tužbu utvrđivanje i osporavanje očinstva ili materinstva plaća se taksa u iznosu od 100 KM.

4. Za tužbu kojom se traži razvod braka, poništenje braka, utvrđivanje postojanja ili nepostojanja braka i utvrđivanje da je brak zaključen plaća se taksa u iznosu od 200 KM, a za prijedlog za sporazumni razvod braka taksa u iznosu 100 KM.

5. Za tužbu za utvrđenje bračne ili vanbračne stečevine plaća se taksa u iznosu 200 KM.

6. Za tužbu u sporovima s kojim roditeljem će dijete živjeti, o roditeljskom staranju i o kontaktima roditelja sa djecom plaća se taksa u iznosu 100 KM.

7. Za tužbu za utvrđenje prava vlasništva ili prava služnosti, taksa u iznosu 200 KM.

8. Za tužbu za predaju u posjed nekretnine ili pokretnine plaća se taksa u iznosu od 100 KM.

9. Za tužbu zbog smetanja posjeda plaća se taksa u iznosu 100 KM.

10. Za tužbu za utvrđenje ništavosti ugovora, poništenje ugovora ili raskid ugovora - taksa u iznosu 200 KM.

11. Za tužbu zbog smetanja posjeda plaća se taksa u iznosu od 100 KM.

12. Za tužbu za iseljenje ili za otkaz ugovora o korištenju stana, taksa u iznosu 100 KM.

13. Za tužbu zbog otkaza ugovora o najmu ili zakupu stvari i za tužbu o otkazu ugovora o zakupu poslovnih prostorija, plaća se taksa u iznosu od 200 KM.

14. Za prijedlog za obezbjeđenje dokaza, prijedlog za privremenu ili mjeru osiguranja stavljen u tužbi ili samostalno - taksa u iznosu 50 KM.

15. Za prijedlog za povrat u prijašnje stanje -taksa u iznosu 100 KM.

16. Za prijedlog za izvršenje ili prijedlog za protivizvršenje - taksa u visini iznosa takse iz tačke 1. ovog tarifnog broja.

17. Za žalbu na rješenje kojim se odlučuje o prigovoru protiv rješenja o izvršenju 100 KM.

18. Za prijedlog da se prizna odluka inostranog suda u statusnim stvarima, odnosno utvrdi da je odluka inostranog suda podobna za izvršenje, plaća se taksa u iznosu od 100 KM, a za žalbu protiv rješenja donesenog o prijedlogu, taksa u iznosu 200 KM.

19. Za žalbu protiv presude i za žalbu protiv rješenja u sporovima zbog smetanja posjeda, plaća se taksa 200 KM.

20. Za žalbu protiv rješenja, plaća se taksa u visini takse na tužbu u tome postupku.

21. Za žalbu protiv rješenja kojim se usvaja ili odbija prijedlog za povraćaj u pređašnje stanje, taksa u iznosu 50 KM.

22. Za prijedlog za ponavljanje postupka plaća se taksa u dvostrukom iznosu takse za tužbu u tome predmetu, a najviše 200 KM.

23. Za zapisnik sa ročišta u parničnom ili izvršnom postupku plaća se taksa u iznosu od 3,00 KM.

NAPOMENA:

1. Za podnesak primljen na zapisnik kod suda u toku rasprave, plaća se taksa kao za pisani podnesak iz ovoga tarifnog broja.

2. Kad je u tužbi stavljen prijedlog za izdavanje privremene ili mjere osiguranja ili kad se u žalbi stavi prijedlog za povraćaj u pređašnje stanje, plaća se, pored takse na tužbu odnosno žalbu i taksa za odnosni prijedlog.

3. Ako je u nekom od podnesaka navedenih u ovom Tarifnom broju stavljen zahtjev za upis u zemljišne knjige, neće se naplaćivati i taksa predviđena za podnesak kojim se traži upis u zemljišnu knjigu.

4. Za podneske koji nisu navedeni u ovom Tarifnom broju, kao i za prijedloge uz podneske, ne plaća se taksa.

Tarifni broj 2.

(Odluke)

1. Za prvostepenu presudu, plaća se taksa u visini takse na tužbu.

2. Za prvostepenu presudu o protiv tužbi plaća se taksa u visini takse na protiv tužbu.

3. Za rješenje o priznanju strane sudske ili arbitražne odluke plaća se taksa u visini takse na prijedlog za priznanje strane odluke.

4. Za presudu zbog propuštanja, presudu na osnovu odricanja ili presudu na osnovu priznanja plaća se taksa u visini 50% takse na tužbu.

5. Za rješenje o odbacivanju ili povlačenju tužbe plaća se taksa u visini 50% takse na tužbu, a najviše 100 KM.

6. Za rješenje o izvršenju taksa u visini 50 % takse na prijedlog za izvršenje, a najviše 500 KM.

7. Za rješenje kojim se usvaja prijedlog za protiv izvršenje taksa u visini 50 % takse na prijedlog za protiv izvršenje, a najviše 500 KM.

8. Za rješenje kojim se usvaja ili odbija prijedlog za povraćaj u pređašnje stanje taksa u visini 50 KM.

9. Za rješenje o priznanju odluke inostranog suda u statusnim stvarima ili inostrane arbitražne odluke plaća se taksa u iznosu od 150 KM.

10. Za rješenje kojim prvostepeni sud odbacuje žalbu, reviziju ili prijedlog za ponavljanje postupka, taksa u iznosu 50 KM.

NAPOMENA:

1. Obaveza plaćanja takse za prvostepenu odluku ne zavisi od toga da li je odluka postala pravosnažna.

2. Za prvostepene odluke koje nisu navedene u ovom Tarifnom broju, kao i za odluke suda drugog i trećeg stepena, ne plaća se taksa.

3. Ako viši sud ukine odluku i predmet vrati na ponovno suđenje prvostepenom sudu, za odluku u novom postupku ne plaća se taksa.

4. Ako je odluka ukinuta povodom usvojenog prijedloga za povraćaj u pređašnje stanje ili prijedloga za ponavljanje postupka, za nove odluke u tim postupcima ne plaća se taksa.

5. Ako je više parnica spojeno radi zajedničkog raspravljanja, taksa za presudu plaća se posebno za svaku, kao da ne postoji spajanje više parnica.

POGLAVLJE II. VANPARNIČNI POSTUPAK

Odjeljak A. - Opće odredbe

Tarifni broj 3.

Za podneske, radnje i odluke u pojedinim vanparničnim postupcima takse se plaćaju u iznosima propisanim odgovarajućim tarifnim brojem.

Odjeljak B - Posebne odredbe za pojedine radnje vanparničnog postupka

Tarifni broj 4.

(Postupak za raspravljanje zaostavštine)

1. Za raspravljanje zaostavštine, kada je postupak završen rješenjem o nasljeđivanju, plaća se taksa prema vrijednosti čiste zaostavštine i to:

do 5.000 KM vrijednosti...................50 KM,

preko 5.000 KM do 20.000 KM vrijednost..................................................100 KM,

preko 20.000 KM do 50.000 KM vrijednost…............................................150 KM,

preko 50.000 do 100.000 KM................ 200 KM,

preko 100.000 do 200.000 KM …….….300 KM,

preko 200.000 do 500.000 KM…..….....500 KM,

preko 500.000 KM, taksa u visini 1% na iznos iznad te vrijednosti zaostavštine, ali ne više od 5.000 KM.

2. Za zapisnik sa ročišta o raspravljanju zaostavštine plaća se taksa u iznosu 3 KM.

NAPOMENA:

1. Taksa se plaća samo ako je postupak za raspravljanje zaostavštine završen donošenjem rješenja o nasljeđivanju.

2. Taksu plaćaju nasljednici u srazmjeri nasljedničkog djela.

3. Prilikom utvrđivanja čiste vrijednosti zaostavštine odbit će se ostaviočevi dugovi, troškovi sahrane ostavioca, legati i drugi tereti, troškovi popisa i procjene zaostavštine i drugi troškovi.

4. Ne plaća se posebna taksa za diobu nasljedstva ako nasljednici sporazumno predlože diobu i sporazum o diobi bude unesen u rješenje o nasljeđivanju.

5. Za prijedlog da se provede ostavinska rasprava i za druge podneske u toku postupka za raspravljanje zaostavštine, ne plaća se taksa.

Tarifni broj 5.

(Sastavljanje i čuvanje testamenta)

1. Za sastavljanje sudskog testamenta plaća se taksa u iznosu od 100 KM.

2. Za čuvanje testamenta u sudu i za opozivanje testamenta pred sudom plaća se taksa u iznosu od 100 KM.

3. Za opoziv testamenta plaća se taksa u iznosu 50 KM.

4. Za zamjenu ili za vraćanje testamenta koji je na čuvanju kod suda, plaća se taksa u iznosu 20 KM.

Tarifni broj 6.

(Postupak za diobu)

1. Za prijedlog za diobu stvari i nekretnina u suvlasništvu plaća se taksa u iznosu od 100 KM.

2. Za rješenje o diobi nekretnina i stvari u suvlasništvu plaća se taksa u iznosu 100 KM.

3. Za žalbu protiv rješenja o diobi stvari i nekretnina u suvlasništvu plaća se taksa u iznosu od 100 KM.

4. Za zapisnik sa ročišta plaća se taksa u iznosu 3 KM.

Tarifni broj 7.

(Postupak za uređenje upravljanja i korištenja zajedničkim stvarima)

1. Za prijedlog za uređivanje upravljanja i korištenja zajedničkim stvarima plaća se taksa u iznosu 100 KM.

2. Za rješenje o upravljanju i korištenju zajedničkim stvarima plaća se taksa u iznosu 100 KM.

3. Za žalbu protiv rješenja o upravljanju i korištenju zajedničkim stvarima plaća se taksa u iznosu 100 KM.

4. Za zapsnik sa ročišta plaća se taksa u iznosu 3 KM.

Tarifni broj 8.

(Postupak za uređenje međa)

1. Za prijedlog za uređenje međa, plaća se taksa u iznosu od 100 KM.

2. Za rješenje o uređenju međa plaća se taksa u iznosu 100 KM.

3. Za žalbu protiv rješenja o uređenju međa plaća se taksa u iznosu 100 KM.

4. Za zapsnik sa ročišta plaća se taksa u iznosu 3 KM.

Tarifni broj 9.

(Ovjeravanje potpisa, rukopisa, prepisa i prevoda)

1. Za podnesak kojim se traži ovjera potpisa, rukopisa ili prepisa, plaća se taksa u iznosu od 5 KM.

2. Za ovjeru svakog potpisa (rukoznaka),plaća se taksa u iznosu od 5 KM.

3. Za ovjeru prijepisa plaća se taksa za prvi polutabak 5 KM a za svaki sljedeći 2 KM.

4. Za ovjeru rukopisa plaća se taksa za prvi polutabak 5 KM a za svaki sljedeći 2 KM.

5. Za ovjeru potpisa sudskog tumača na prevodima plaća se taksa u iznosu od 10 KM.

6. Za ovjeru potpisa na punomoćju plaća se taksa u iznosu 10KM.

7. Ako se ovjerava prepis isprave, pisane na stranom jeziku plaća se taksa u iznosu 10 KM.

NAPOMENA:

1. Potpisi na ispravi koju izdaje državni organ, potpisi ovlaštenih lica za potpisivanje firme ili pravnog lica smatraju se kao jedan potpis, ako su propisana ili pravilima ovlaštena za potpisivanje dva ili više lica.

2. Za podnesak kojim se traži ovjera potpisa (rukoznaka) na ispravi, plaća se jedna taksa bez obzira koliko se potpisa (rukoznaka) na ispravi ovjerava.

3. Kad stranka preda sudu u toku postupka prepisa isprave na kom radnik suda svojim potpisom potvrdi da je vidio izvornik, na takvu potvrdu ne plaća se taksa.

4. Za ovjeru potpisa (rukooznaka) i pečata plaća se jedna taksa.

5. Ako se jednim podneskom traži ovjera potpisa (rukooznaka) na više isprava, plaća se taksa na podnesak onoliko puta koliko ima isprava ili rukopisa.

6. Pod tabakom se podrazumijeva list hartije od dvije strane formata A-4. Započeti polutabak računa se kao cijeli.

7. Za ovjeru potpisa na punomoćju, odnosno ugovoru, plaća se jedna taksa, bez obzira da li se ovjerava jedan ili više potpisa.

POGLAVLJE III - ZEMLJIŠNO - KNJIŽNI POSTUPAK

Uvid u zemljišnu knjigu

Uvid u zemljišnu knjigu se ne naplaćuje.

Tarifni broj 10.

(Podnesci)

1. Za preuzimanje zahtjeva za uknjižbu i brisanje plaća se sudska taksa u iznosu od 20 KM.

2. Za izdavanje neovjerenog prepisa ili izvatka naplaćuje se taksa u iznosu od 5 KM.

3. Za izdavanje ovjerenog prepisa ili službenog izvatka naplaćuje se taksa u iznosu od 10 KM.

4. Za izdavanje (istorijskog) izvadka iz ručno vođene zemljišne knjige plaća se taksa u iznosu 50 KM.

5. Za dopune i potvrde prepisa i izvadaka naplaćuje se ista taksa kao i za njihovo izdavanje.

Tarifni broj 11.

(Uknjižba)

1. Sudsku taksu snosi osoba u čiju korist se vrši uknjižba, osim ako ugovorne strane utvrde drugačije.

2. Visina takse određuje se prema vrsti i vrijednosti pravnog posla, kako slijedi:

a) Uknjižba vlasništva .................. 0,2%;

b) Uknjižba hipoteke, zemljišnog duga ili doživotnog prava izdržavanja, trajnog stanarskog prava, trajnog prava korištenja, stvarnih služnosti i tereta, pravo dugoročnog najma i zakupa, prava preče kupovine i realnih realnihtereta..................................0,2%;

c) Uknjižba hipoteka za odobravanje kreditaza privrednu djelatnost….0,2%vrijednosti kredita, s tim da ne može bitimanja od 50,00 KM niti veća od 1.000,00 KM;

d) Minimalni iznos sudske takse zauknjižbu.............................................. 50 KM;

e) Maksimalni iznos sudske takse zauknjižbu.................................100.000 KM;

f) Uknjižba predbilježbe ili zabilježbenaplaćuje se paušalno...................50 KM.

g) Uknjižba etažiranja objekta kolektivnogstanovanja (zgrade) ili poslovnog objekta200 KM, a za etažiranje objekatindividualnog stanovanja (kuće) ..........50 KM.

3. Ako ne postoji vrijednost pravnog posla,naplaćuje se minimalna taksa...............50KM.

4. Za žalbu ili prigovor protiv rješenja uzemljišno knjižnim postupcima plaća se taksauiznosu od 50 KM.

NAPOMENA:

1. Taksu za upis dužno je platiti lice u čiju se korist vrši upis. Ako upis traži lice čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugo lice, jamči i ono za plaćanje takse solidarno s licima u čiju se korist upis vrši.

2. Taksa za upis se plaća i kad se upis vrši po službenoj dužnosti, ako se ne radi o upisu koji je oslobođen od takse.

3. Ako se na osnovi jednog zahtjeva upisuje više prava u korist jednog lica kod istog suda, taksa se plaća onoliko puta, koliko se upisa traži.

4. Taksa za upis plaća se i kad se upis vrši toku parničnog, vanparničnog ili izvršnog postupka.

5. Ako se upis uknjižbe ili predbilježbe odlukom višeg suda u cijelosti ili djelomično ukine ili izmijeni, vraća se cjelokupno plaćena taksa, odnosno njen srazmjerni dio.

POGLAVLJE IV. TAKSE U POSTUPKU STEČAJA I LIKVIDACIJE

Tarifni broj 12.

(Podnesci)

1. Za prijedlog da se otvori postupak stečaja ili likvidacije plaća se taksa u iznosu od 100 KM.

2. Za prijavu povjerilaca u postupku redovne likvidacije i stečaja, plaća se taksa u visini 1%od vrijednosti potraživanja s tim da ne može biti manja od 50 KM, niti veća od 10.000 KM.

3. Za žalbu protiv odluke u stečajnom ili likvidacijskom postupku plaća se taksa u visini 1% od vrijednosti potraživanja s tim da ne može biti manja od 100 KM, niti veća od 10.000 KM.

4. Kao osnov za plaćanje takse na prijavu povjerilaca uzima se iznos tražbine koji povjerilac prijavljuje, pri tome će se uzimati da uslovljena tražbina nije uslovljena. Ako povjerilac naknadno snizi prijavljenu tražbinu, taksa se plaća prema visini snižene tražbine od trenutka sniženja. https://advokat-prnjavorac.com

5. U stečajnom postupku, od zbira iznosa koji su upotrebljeni ili stoje na raspolaganju za podmirenje dugova stečajne mase, plaća se taksa u iznosu od 100 KM do 1.000 KM, u zavisnosti od složenosti postupka.

6. Taksu u stečajnom postupku određuje sud po okončanju postupka, a dužan je platiti stečajni steĉajniupravnik iz steĉajne mase nakon pravosnažnosti rješenja o glavnoj ili naknadnoj diobi.

POGLAVLJE V. UPIS U SUDSKI REGISTAR

Tarifni broj 13.

(Podnesci)

1. Za prijavu u sudski registar plaća se 50 KM.

2. Ako se jednim podneskom traži više upisa za isti subjekat upisa, plaća se samo jedna taksa iz ovog Tarifnog broja.

Tarifni broj 14.

(Upis u registar)

1. Za rješenje o upisu osnivanja privrednog društva plaća se taksa u iznosu od 300 KM.

2. Za rješenje o upisu osnivanja dijelova privrednog društva plaća se taksa u iznosu 150 KM.

3. Za rješenje o upisu osnivanja drugih pravnih lica koji nisu navedeni u tačkama 1. i 2. ovog tarifnog broja plaća se taksa u iznosu od 200 KM.

4. Za rješenje o upisu lica ovlašćenog za zastupanje pravnog lica plaća se taksa u iznosu od 100 KM.

5. Za rješenje o upisu prava vršenja spoljnotrgovinskog prometa plaća se taksa u iznosu od 200 KM, pored iznosa iz stava 1. ovog tarifnog broja.

6. Za rješenje o upisima koji nisu obuhvaćeni prethodnim stavovima ovog tarifnog broja plaća se taksa u iznosu od 150 KM po jednom upisu.

7. Za zahtjev za brisanje upisa iz sudskog registra plaća se taksa u iznosu od 100 KM.

8. Za rješenje po zahtjevu za brisanje upisa, plaća se taksa u iznosu od 100 KM.

9. Kada se više privrednih društava spajaju u jedno, pored takse za podnesak plaća se i taksa za brisanje svakog dosadašnjeg subjekta upisa, kao i taksa za upis novoosnovanog subjekta.

10. Ako se jednim podneskom traži više upisa, plaća se taksa za svaki upis posebno.

11. Za žalbu protiv rješenja u postupku upisa u sudski registar plaća se taksa u iznosu 100 KM.

Tarifni broj 15.

(Objavljivanje)

1. Za dostavljanje upisanih podataka radi objavljivanja u službenom glasilu plaća se 50 KM takse.

2. Za objavljivanje podataka čije je upisivanje traženo jednim podneskom, plaća se samo jedna taksa iz ovog Tarifnog broja.

POGLAVLJE VI. POSTUPAK U UPRAVNIM SPOROVIMA

Tarifni broj 16.

(Podnesci)

1. Za tužbu protiv upravnog akta, plaća se taksa u iznosu 100 KM.

2. Za tužbu za ponavljanje postupka, plaća se taksa u iznosu 100 KM.

3. Za tužbu u sporovima iz zdravstvenog, penzijskog i invalidskog osiguranja, dječijeg dodatka, starateljstva, usvojenja i socijalne pomoći plaća se taksa u iznosu od 20 KM.

4. Za zahtjev za vanredno preispitivanje sudske odluke u upravnom sporu plaća se taksa u iznosu 200 KM.

Tarifni broj 17.

(Odluke)

Za presudu u upravnom sporu plaća se taksa:

1. Kada je predmet spora procjenjiv - 1% od vrijednosti spornog predmeta, s tim da ne može biti manja od 100 KM niti veća od 5000 KM.

2. Kada je predmet spora neprocjenjiv plaća se taksa u iznosu 100 KM.

3. Kada se radi o sporovima iz zdravstvenog, penzijskog i invalidskog osiguranja, starateljstva, dječijeg dodatka, usvajanja i socijalne pomoći taksa za presudu plaća se u iznosu od 20 KM.

4. Ako je predmet spora djelimično procjenjiv, taksa se plaća kao da je predmet procjenjiv.

POGLAVLJE VII. POSEBNI SLUČAJEVI

Tarifni broj 18.

(Sudska uvjerenja i potvrde)

1. Za podnesak kojim se traži izdavanje uvjerenja, plaća se taksa u iznosu 5 KM.

2. Za uvjerenje plaća se taksa u iznosu 10 KM.

3. Ako se jednim uvjerenjem posvjedočava više činjenica plaća se jedna taksa.

4. Za potvrdu o pravosnažnosti ili izvršenosti koja se stavlja na sudski otpravak, plaća se taksa 5 KM.

5. Ne plaća se taksa iz ovog Tarifnog broja za potvrde koje sud izdaje stranci, svjedoku, vještaku ili tumaču da su prisustvovali ročištu ako su oni bili obavezni da prisustvuju, i ako im ta potvrda služi isključivo radi pravdanja izostanka sa posla.

6. Taksa za uvjerenje lijepi se na samom podnesku kojim se traži izdavanje uvjerenja.

7. Ako se uvjerenje izdaje u dva ili više primjeraka, za drugi i svaki daljnji primjerak plaća se polovina takse iz ovog Tarifnog broja.

Tarifni broj 19.

(Razmatranje spisa)

1. Za razmatranje završenih sudskih spisa plaća se 10 KM takse.

Tarifni broj 20.

(Prepisi)

1. Za pismeni ili usmeni zahtjev da se izvrši prepisivanje sudskog akta plaća se 5 KM takse.

2. Za prepisivanje sudskih akata kao i za prepisivanje akata iz zbirke isprava koje je sud izvršio na zahtjev stranke, plaća se od svake započete stranice originala 5 KM takse.

3. Ako se istovremeno sudski prepis ovjerava, plaća se posebno za ovjeravanje 5 KM takse.

4. Za raspravni zapisnik koji je izrađen istovremeno sa sastavljanjem originala plaća se taksa u iznosu 3 KM.

5. Za izdavanje transkripta audio zapisa plaća se taksa od 2 KM po stranici. Kao cijela stranica smatra se svaka započeta stranica teksta u standardnom formatu.

6. Za izdavanje audio zapisa na CD-u plaća se taksa u iznosu od 5 KM.

Tarifni broj 21.

(Izvod iz sudskog registra i drugih javnih knjiga)

1. Za izvode iz sudskog registra i drugih javnih knjiga ako se izdaju na zahtjev stranaka, plaća se taksa od 10 KM po jednoj stranici.

2. Za zahtjev za izdavanje izvoda ne plaća se taksa.

Tarifni broj 22.

(Sudski depozit)

Za čuvanje (depozit) novca, stvari i papira od vrijednosti na zahtjev stranke, plaća se taksa godišnje od 1% od deponovane vrijednosti, a najmanje 100 KM.

1. Ova taksa ne plaća se na depozit koji se ulaže na zahtjev državnih organa, ako se podigne u roku.

2. Taksa se plaća za svaku godinu unaprijed. Započeta godina računa se kao cijela.

3. Ako se vrijednost stvari ne može procijeniti po njihovoj prirodi, izvršit će se procjena od strane vještaka o trošku deponenta.

Tarifni broj 23.

(Protesti)

1. Za molbu za protest mjenica, čeka i drugih isprava ili ugovora zbog neakceptiranja, neisplate ili neispunjavanja, plaća se taksa u iznosu 5 KM.

2. Za protest plaća se taksa prema vrijednosti i to:

a) od 150 KM do 500 KM..................10 KM,

b) preko 500 KM do 1.000 KM........ 15 KM,

c) preko 1.000 KM do 5.000 KM......20 KM,

d) preko 5.000 KM ........................... 30 KM.

3. Ako se jednom molbom traži više protesta, odnosno zamjena protesta, plaća se jedna taksa za molbu, ali se i u tom slučaju plaća posebna taksa za svaki protest, odnosno zamjenu protesta

Tarifni broj 24.

(Pravna pomoć)

Za podnesak čiji se sadržaj saopštava usmeno na zapisnik pred sudom, plaća se taksa predviđena u tarifi za odnosni podnesak.

(Ostali predmeti)

Tarifni broj 25.

1. Za prijedlog stranke da sud postavi sudiju ili predsjednika izabranog suda (arbitraže) plaća se taksa u iznosu od 5 KM.

2. Za sastavljanje potvrde o pravosnažnosti i izvornosti presude izabranog suda, plaća se taksa u iznosu od 10 KM.

Tarifni broj 26.

1. Za izdavanje Jedinstvenog pristupnog koda (JPK) kojega sud stranci dostavlja poštom ili putem sudskog dostavljača, plaća se taksa u iznosu od 10 KM.

2. Ako se na zahtjev stranke JPK predaje stranci neposredno u sudu - taksa se ne plaća.

DIO DESETI - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 44

(Taksa u poslovima sudske uprave)

U poslovima sudske uprave primjenjuju se odredbe o adiministrativnim taksama propisane Zakonom o administrativnim taksama i tarifi kantonalnih administrativnih taksa Unsko-sanskog kantona.

Član 45

(Taksene obveze nastale prije stupanja na snagu ovog Zakona)

(1) Ako je taksena obaveza nastala prije dana stupanja na snagu ovog Zakona, a taksa nije plaćena, taksa se plaća u visini utvrđenoj ranijom tarifom koja je važila do stupanja na snagu ovog Zakona.

(2) Nakon stupanja na snagu ovog Zakona, za takse koje nisu plaćene, naplata će se provoditi na način i u postupku propisanom ovim Zakonom.

(3) Ako je do stupanja na snagu ovog Zakona plaćena taksa za radnju koja će se izvršiti poslije njegovog stupanja na snagu, neće se plaćati nova taksa po ovom Zakonu, niti će se vraćati više naplaćena taksa.

(4) Ako je takseni obveznik oslobođen plaćanja takse u postupku koji do stupanja na snagu ovog Zakona nije okončan, dato oslobađanje važi i poslije stupanja na snagu ovog Zakona.

Član 46

(Zastarjele sudske takse)

Sudske takse koje su zastarjele na dan stupanja na snagu ovog Zakona neće se prinudno naplaćivati.

Član 47

(Prestanak važenja)

Stupanjem na snagu ovog Zakona prestaje da važi Zakon o sudskim taksama - prečišćeni tekst ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona" broj: 17/16).

Član 48

(Stupanje na snagu Zakona)

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".

 

 

 

 

 

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija