Advokatska kancelarija

weight
"Naša zaštita nije u našem oružju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

Zakon o premjeru i katastru zemljišta

Zakon o premjeru i katastru zemljišta


("Službeni list SRBiH", br. 14/1978, 12/1987 i 26/1990, "Sl. list RBiH", br. 4/1993 - dr. uredba i "Službene novine FBiH", br. 61/2022)

I - OPŠTE ODREDBE

Član 1

Premjer zemljišta, izrada katastra zemljišta, kao i njihovo održavanje i obnova vrši se po jedinstvenom sistemu i po postupku utvrđenom ovim zakonom i propisima donesenim na osnovu njega.

Član 2

Premjerom zemljišta (u daljem tekstu: premjer) utvrđuju se potrebni podaci za horizontalnu i vertikalnu predstavu terena teritorije Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Republike), u cilju korišćenja tih podataka za privredne, tehničke, naučne i upravne svrhe, kao i za druge potrebe državnih organa, organizacija udruženog rada i drugih samoupravnih organizacija i zajednica i građana.

Član 3

Na osnovu izvršenog premjera izrađuje se katastar zemljišta, katastar komunalnih uređaja, kao i druge evidencije o nekretninama i karte za razne namjene.

Član 4

Katastar zemljišta služi za privredne, upravne i statističke svrhe, za prostorno planiranje, za izradu svih evidencija o nekretninama, kao osnova za utvrđivanje katastarskog prihoda i za druge potrebe državnih organa, organizacija udruženog rada i drugih samoupravnh organizacija i zajednica i građana.

Član 5

Poslovi premjera i katastra zemljišta, kao i njihovo održavanje su od opšteg interesa za Republiku.

Član 6

Poslovi premjera i izrade katastra zemljišta su u nadležnosti Republike.

Poslovi održavanja premjera i katastra zemljišta su u nadležnosti opština.

Član 7

Premjer i izrada katastra zemljišta vrši se na osnovu srednjoročnih programa i godišnjih planova.

Srednjoročne programe iz prethodnog stava donosi Skupština Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Skupština SRBiH), a godišnje planove Izvršno vijeće Skupštine SRBiH (u daljem tekstu: Izvršno vijeće).

Član 8

Poslove na premjeru i izradi katastra zemljišta vrši Republička geodetska uprava.

Poslove održavanja premjera i katastra zemljišta vrši nadležni opštinski organ uprave.

Poslove na premjeru i izradi katastra zemljišta mogu vršiti i organizacije udruženog rada osnovane za vršenje geodetskih poslova (u daljem tekstu: geodetska organizacija).

Snimanje promjena u cilju održavanja premjera i katastra zemljišta mogu vršiti i geodetske organizacije kada im te poslove povjeri skupština opštine.

Drugi organi i organizacije udruženog rada mogu vršiti geodetske radove samo za svoje potrebe (u daljem tekstu: premjeravanje) na način i pod uslovima određenim ovim zakonom.

U okviru svojih nastavnih i naučnih potreba, radove na premjeru može obavljati i organizacija udruženog rada koja obrazuje kadrove geodetske struke, ali samo u okviru izvođenja proizvodne prakse učenika, odnosno studenata.

Član 9

Katastarski operat i planovi na kojima se vrši provođenje nastalih promjena na zemljištu (radni original) imaju snagu javne isprave.

Originalni planovi čuvaju se u službenim prostorijama Republičke geodetske uprave, a radni originali i katastarski operat u službenim prostorijama nadležnog opštinskog organa uprave.

Član 10

Uvid u podatke premjera i katastra zemljišta slobodan je, ukoliko za pojedine podatke nije posebnim propisom drukčije određeno i može se vršiti samo u prisustvu ovlašćenog lica i u službenim prostorijama nadležnog organa uprave, koji o tim podacima vodi evidenciju.

Prepisivanje i kopiranje podataka prilikom uvida nije dozvoljeno.

Iznošenje planova iz službenih prostorija nadležnog organa nije dozvoljeno osim planova starog premjera, koje mogu iznositi samo radnici nadležnog organa uprave kada vrše održavanje premjera ili vještačenje.

Iznošenje elaborata premjera iz službenih prostorija dozvoljeno je samo u slučajevima rješavanja žalbi na stanje u katastru zemljišta i vještačenja.

Član 11

Nadležni organ uprave dužan je da na zahtjev pravnog ili fizičkog lica izda kopiju plana, prepis podataka iz katastarskog operata ili drugu ispravu o činjenicama koje proizilaze iz podataka premjera i katastra zemljišta, ukoliko za pojedine podatke nije posebnim propisom drukčije određeno.

Za korišćenje podataka premjera i katastra zemljišta, kao i za usluge koje pružaju nadležni organi, plaća se naknada.

Visina naknade iz prethodnog stava, uslovi za njeno plaćanje, kao i namjena ostvarenih sredstava propisaće se posebnim zakonom.

Podatke premjera i katastra zemljišta koje geodetske organizacije dobiju putem premjera i izrade katastra zemljišta i njegovog održavanja iz st. 3. i 4. člana 8. ovog zakona, ne mogu te podatke koristiti za svoje potrebe bez posebnog odobrenja nadležnog organa uprave.

Organi, organizacije udruženog rada i druge samoupravne organizacije i zajednice koji pribave podatke premjera i katastra zemljišta za svoje potrebe, ne smiju ih ustupati drugim organima, organizacijama i građanima.

Kada se podaci iz prethodnog stava odnose na planove i karte, nije dozvoljeno njihovo smanjivanje i uvećavanje, kao ni umnožavanje sa neprovidnog materijala bez posebnog odobrenja nadležnog organa uprave.

Član 12

Sudovi i drugi organi koji rješavaju o vlasništvu i drugim stvarnim pravima na nekretninama, dužni su da u aktima kojima rješavaju o tim pravima označavaju nekretnine prema podacima premjera i katastra zemljišta i da te akte po njihovoj pravosnažnosti dostave opštinskom organu uprave nadležnom za poslove katastra.

Označavanje nekretnina vrši se na osnovu kopije plana koju je izdao nadležni opštinski organ uprave.

Organi, organizacije udruženog rada i druge samoupravne organizacije i zajednice dužni su da koriste podatke premjera i katastra zemljišta u svim poslovima za koje su im potrebni mjerni i opisni podaci o nekretninama.

Ustanovljavanje svih službenih evidencija o nekretninama mora se zasnivati na podacima premjera i katastra zemljišta.

II - PREMJER I KATASTAR ZEMLjIŠTA

1. Premjer

Član 13

Premjer obuhvata:

a) postavljanje i određivanje astronomsko-geodetske, gravimetrijske, trigonometrijske i nivelmanske mreže, kao i obradu mjerenja izvršenih na ovim mrežama (osnovni geodetski radovi),

b) snimanje detalja,

c) izradu originala planova i osnovne državne karte,

d) geodetske radove u vezi sa komasacijom zemljišta,

e) reprodukciju planova i osnovne državne karte.

Član 14

Osnovni geodetski radovi čine jedinstvenu osnovu za premjer i premjeravanje.

Predstavljanje detalja na planovima vrši se u Gaus-Krigerovoj projekciji meridijanskih zona od tri stepena.

Član 15

Osnovni geodetski radovi vrše se tako da bude obezbijeđena tačnost neophodna da se rezultati mogu koristiti kao obavezna osnova za sve radove premjera.

Član 16

Radi izrade originala planova i osnovne državne karte (u daljem tekstu: karta) vrši se snimanje detalja.

U svrhu snimanja detalja određuju se odgovarajuće geodetske mreže.

Član 17

Snimanje detalja vrši se fotogrametrijskom, ortogonalnom ili polarnom metodom.

Snimanje detalja obuhvata prikupljanje odgovarajućih mjernih i opisnih podataka za horizontalnu i vertikalnu predstavu zemljišta: o položaju, obliku, kulturama i korisnicima parcela, o prirodnim i vještačkim objektima i objektima komunalnih uređaja, o reljefu zemljišta, geografskim i drugim nazivima.

Član 18

Na osnovu podataka snimanja detalja izrađuju se originali planova i karte.

Originali planova se izrađuju u jednoj od sljedećih razmjera: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:2500 i 1:5000.

Karta se izrađuje u razmjeri 1:5000 i 1:10000.

Karta se izrađuje, po pravilu, kartografskom obradom planova.

Karta se radi u sistemu neprekidnog niza listova za cijelu teritoriju Republike.

Granični listovi karte izrađuju se kao puni listovi, ako se o tome postigne sporazum sa susjednom republikom.

Član 19

Pored karte iz stava 3. člana 18. ovog zakona, mogu se izrađivati topografske i pregledne karte u raznim razmjerama koje služe kao osnova za planiranje, tematsku obradu, grafičko prikazivanje i vođenje statistike i evidencije.

Na sadržaj, oblik i razmjeru karata iz prethodnog stava saglasnost daje Republička geodetska uprava, po prethodno pribavljenom mišljenju nadležnog Republičkog sekretarijata za narodnu odbranu i drugih zainteresiranih organa i organizacija.

Član 20

Stepen tačnosti premjera i razmjera originala planova za pojedina područja određuje Republička geodetska uprava, po prethodno pribavljenom mišljenju skupštine opštine.

Član 21

Podaci snimanja detalja, kao i izrade originala planova i karte, moraju biti takvi da se uvijek na osnovu njih, u granicama tačnosti premjera, mogu ponovo uspostaviti snimljene tačke i stanje na zemljištu kako je bilo prilikom prvobitnog snimanja.

Član 22

Organizacija koja je izvršila premjer, odgovorna je za tačnost premjera i dužna je da na originalima planova, karti i elaboratu potvrdi da su izrađeni prema važećim propisima.

Odredba prethodnog stava odnosi se i na organizaciju koja je izradila elaborate katastarskog klasiranja i bonitiranja zemljišta, kao i elaborate izlaganja na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta.

Originali planova, karta i elaborat iz stava 1. ovog člana mogu se koristiti samo ako ih je ovjerila Republička geodetska uprava.

Organizacije koje vrše reprodukciju planova i karte odgovorne su za tačnost reprodukcija i dužne su da potvrde da su reprodukcije istovjetne sa originalom u granicama grafičke tačnosti.

Član 23

Originali planova i karte (arhivski originali) služe za izradu njihovih kopija i ne mogu se koristiti u druge svrhe.

Planovi i karta na kojima se vrši provođenje nastalih promjena na zemljištu obavezno se koriste kao originali pri svakoj narednoj reprodukciji. Po završenom umnožavanju, iskorišteni radni originali čuvaju se u Republičkoj geodetskoj upravi.

Elaborat osnovnih geodetskih radova čuva se u Republičkoj geodetskoj upravi, a ostali dijelovi elaborata premjera u nadležnom opštinskom organu uprave.

Član 24

U cilju osiguranja tačnosti i trajnosti premjera, korisnici, vlasnici, posjednici, plodouživaoci (u daljem tekstu: korisnici) dužni su da na području na kome se vrši snimanje, o svom trošku obilježe trajnim i vidljivim biljegama granice svih zemljišta i objekata koji se nalaze na njima u roku koji odredi skupština opštine, a najkasnije sedam dana prije početka snimanja zemljišta.

Skupština opštine na čijem se području vrši premjer dužna je da blagovremeno poduzme odgovarajuće mjere da se radnje iz prethodnog stava izvrše u određenom roku.

Republička geodetska uprava dužna je najmanje 60 dana ranije obavijestiti skupštinu opštine o početku premjera zemljišta na području odnosne opštine.

Nadležni opštinski organ uprave stara se da korisnici pravilno i blagovremeno obilježe granice zemljišta i objekata vidljivim i trajnim biljegama.

Član 25

Korisnici zemljišta dužni su dozvoliti pristup na zemljište i objekte licima koja rade na poslovima premjera i katastra zemljišta i njihovom održavanju i dopustiti mjerenje, postavljanje biljega i znakova kojima se obilježavaju tačke premjera.

Ako se u vršenju premjera nanese šteta, korisnici zemljišta imaju pravo na naknadu pričinjene štete od društveno-političke zajednice na čijoj se teritoriji vrši premjer, odnosno od organizacije koja je vršila premjer ako je napravila veću štetu nego što je bilo neophodno.

2. Katastar zemljišta

Član 26

Katastar zemljišta sadrži podatke o katastarskim parcelama i objektima na zemljištu u pogledu njihovog položaja, oblika, površine, načina iskorištavanja (u daljem tekstu: kultura), klase i katastarskog prihoda, kao i podatke o korisnicima parcela.

Podaci iz prethodnog stava, osim podataka o položaju i obliku parcela i objekata na zemljištu, upisuju se u katastarski operat.

Položaj i oblik katastarskih parcela i objekata koji se na njima nalaze prikazuju se na planovima.

Katastar zemljišta se obavezno vodi u bazi podataka katastra nekretnina (u daljem tekstu: BPKN).

Sadržaj, tehnički normativi, izrada, održavanje, distribucija, čuvanje i arhiviranje sadržaja BPKN propisuje direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko - pravne poslove Pravilnikom o BPKN.

Član 27

Izrada katastra zemljišta obuhvata:

a) utvrđivanje katastarskih teritorijalnih jedinica,

b) katastarsko klasiranje i bonitiranje zemljišta,

c) izlaganje na javni uvid određenih podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta i

d) izradu katastarskog operata.

a) Katastarske teritorijalne jedinice

Član 28

Katastarske teritorijalne jedinice su katastarska opština i katastarski srez.

Teritorijalna jedinica za bonitiranje zemljišta je teritorija Republike.

Član 29

Katastarska opština obuhvata, po pravilu, područje jednog naseljenog mjesta.

Skupština opštine može, ako za to postoje opravdani razlozi, odrediti da jedna katastarska opština obuhvata dva ili više naseljenih mjesta ili da se područje jednog naseljenog mjesta podijeli na više katastarskih opština.

Odluku o području i nazivima katastarskih opština donosi skupština opštine.

Član 30

Granice katastarskih opština utvrđuje i obilježava posebna komisija koju obrazuje skupština opštine.

Komisiju iz prethodnog stava čine geodetski stručnjak i po dva građanina sa područja katastarskih opština čije se granice utvrđuju.

Za granice između katastarskih opština koje su ujedno i granice društveno-političkih zajednica, komisiju za razgraničenje sporazumno obrazuju skupštine tih opština.

Utvrđivanje i obilježavanje granica vrši se postavljanjem graničnih biljega i oznaka na zemljištu i opisivanjem granica u zapisniku o razgraničenju sa izradom skice razgraničenja.

Član 31

Sporove o granicama katastarskih opština na području iste opštine rješava skupština opštine. Rješenje se mora donijeti u roku od 60 dana od dana kada je komisija za razgraničenje podnijela izvještaj o sporu.

Sporove o granicama katastarskih opština koje su ujedno i teritorijalne granice društveno-političkih zajednica, rješavaju organi nadležni da rješavaju sporove o granicama ovih zajednica.

Član 32

Izmjenu granica katastarskih opština za koje je izvršen premjer i izrađen katastar zemljišta, može vršiti skupština opštine po prethodno pribavljenom mišljenju Republičke geodetske uprave.

Kada se radi o izmjeni granice katastarskih opština koja je istovremeno i granica društveno-političkih zajednica, izmjenu granice vrši organ nadležan za izmjenu teritorijalnih granica opština, na osnovu sporazumnog prijedloga zainteresovanih skupština opština.

U slučaju izmjene granice iz st. 1. i 2. ovog člana provode se potrebne promjene u planovima i geodetskom elaboratu i izrađuje novi katastarski operat.

Skupštine opština koje su donijele odluku o izmjeni granice odnosno predložile izmjenu granice katastarske opštine obezbjeđuju sredstva za sprovođenje odgovarajućih promjena u planovima, geodetskom elaboratu i katastarskom operatu.

Član 33

Katastarski srez je teritorijalna jedinica u okviru koje se vrši katastarsko klasiranje zemljišta.

Katastarski srez sačinjava više teritorijalno povezanih katastarskih opština koje predstavljaju ekonomsku cjelinu, sa sličnim prirodnim i drugim uslovima poljoprivredne proizvodnje.

Odluku o područjima i nazivima katastarskih srezova donosi Izvršno vijeće, na prijedlog Republičke geodetske uprave.

Republička geodetska uprava dužna je prije podnošenja prijedloga iz prethodnog stava, pribaviti mišljenje zainteresovanih skupština opština.

Član 34

Područje katastarskog sreza može se mijenjati samo ako se bitno promijene uslovi koji su bili od uticaja za njegovo utvrđivanje.

Ako promjene iz prethodnog stava obuhvataju više katastarskih opština, može se od tih katastarskih opština obrazovati novi katastarski srez.

Član 35

U slučajevima iz prethodnog člana izvršiće se novo katastarsko klasiranje zemljišta u katastarskim opštinama koje su uključene u područje katastarskog sreza.

Kada su promjene područja katastarskog sreza takve prirode i obima da nije potrebno vršiti novo katastarsko klasiranje na cijelom području katastarskog sreza, određivanje novih katastarskih klasa na promijenjenom dijelu područja vrši se u okviru postojeće osnove za katastarsko klasiranje u katastarskom srezu.

b) Katastarsko klasiranje i bonitiranje zemljišta

Član 36

Katastarsko klasiranje zemljišta obuhvata utvrđivanje kulture i klase posebno za svaku katastarsku parcelu u jednoj katastarskoj opštini, a na osnovu prethodno utvrđenih sreskih i opštinskih uglednih zeljišta.

Član 37

Katastarsko klasiranje zemljišta vrši se na osnovu prirodnih i ekonomskih uslova proizvodnje postojeće kulture na zemljištu koja daje najveći katastarski prihod.

Bonitiranje zemljišta vrši se na osnovu prirodnih uslova poljoprivredne i šumske proizvodnje, bez obzira na postojeći način njegovog iskorišćavanja.

Prirodni uslovi poljoprivredne proizvodnje utvrđuju se na osnovu ispitivanja pedoloških (fizičkih i hemijskih) osobina zemljišta, klime, položaja, ekspozicije i vodnog režima.

Član 38

Prema načinu iskorišćavanja, sva plodna zemljišta svrstavaju se u jednu od sljedećih katastarskih kultura: njive, vrtove, voćnjake, vinograde, livade, pašnjake, šume i šikare, trstike i močvare.

Prilikom katastarskog klasiranja zemljišta svaka kultura iz prethodnog stava na području jednog katastarskog sreza, s obzirom na prirodne i ekonomske uslove proizvodnje, može se rasporediti najviše u osam klasa.

Površine koje se ne mogu koristiti u poljoprivredi i šumarstvu uvršćuju se u neplodno zemljište.

Član 39

Katastarsko klasiranje zemljišta vrši se po jedinstvenim mjerilima na osnovu prethodno utvrđene osnove klasiranja u katastarskom srezu.

Osnovu klasiranja zemljišta čine:

- sreska ugledna zemljišta za svaku klasu postojećih kultura zemljišta;

- okviri klasa za svaku kulturu zemljišta za područje svake katastarske opštine.

Osnovu klasiranja utvrđuje Republička geodetska uprava.

Član 40

Katastarsko klasiranje po katastarskim opštinama vrši se na osnovu utvrđenih opštinskih uglednih zemljišta.

Opštinska ugledna zemljišta utvrđuju se za svaku postojeću kulturu i klasu u katastarskoj opštini, po mjerilima utvrđenim osnovom klasiranja.

Član 41

Utvrđivanje opštinskih uglednih zemljišta i katastarsko klasiranje u katastarskoj opštini vrši posebna komisija koju imenuje nadležni opštinski organ uprave. Komisija se sastoji od tri člana i istog broja zamjenika.

Predsjednik i njegov zamjenik imenuju se iz reda poljoprivrednih stručnjaka sa visokom školskom spremom i položenim stručnim ispitom predviđenim za radnike u organima uprave koji rade na poslovima klasiranja i bonitiranja zemljišta, a ostala dva člana odnosno njihovi zamjenici imenuju se iz reda poljoprivrednih proizvođača koje delegira mjesna zajednica.

Član 42

Raspoređivanje zemljišta u bonitetne klase i podklase vrši se po osnovima i mjerilima koje utvrđuje Republička geodetska uprava.

Osnovu bonitiranja zemljišta čine ugledna zemljišta na teritoriji Republike za svaku bonitetnu klasu odnosno bonitetnu podklasu.

Sva zemljišta podobna za poljoprivrednu i šumsku proizvodnju u Republici, raspoređuju se prema plodnosti u osam bonitetnih klasa, a u okviru svake bonitetne klase može se utvrditi jedna ili više bonitetnih podklasa.

Neplodna zemljišta i površine pod trsticima i močvarama se ne bonitiraju.

Član 43

Bonitiranje zemljišta vrši se, po pravilu, istovremeno sa katastarskim klasiranjem.

Izuzetno, bonitiranje zemljišta može se vršiti i posebno, ako je na tom području već izvršen premjer i katastarsko klasiranje zemljišta.

Bonitiranje zemljišta vrši poljoprivredni stručnjak koga odredi Republička geodetska uprava.

Član 44

Pored podataka koji su od uticaja na katastarsko klasiranje i bonitiranje zemljišta, posebno se registruju podaci o: stepenu erozije, redovnim i povremenim poplavama, vodoležnosti i nivou podzemnih voda.

c) Izlaganje na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta

Član 45

Podaci premjera i katastarskog klasiranja zemljišta o površinama, kulturama, klasama i korisnicima zemljišta izlažu se na javni uvid.

Član 46

Izlaganje na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta (u daljem tekstu: izlaganje podataka) vrši posebna komisija koju imenuje nadležni opštinski organ uprave. Komisija se sastoji od tri člana i istog broja zamjenika.

Predsjednik i njegov zamjenik imenuju se iz reda geodetskih stručnjaka sa položenim stručnim ispitom predviđenim za radnike u organima uprave koji rade na poslovima geodetske struke, a ostala dva člana odnosno njihove zamjenike imenuju se iz reda lica koje delegira mjesna zajednica.

Član 47

Skupština opštine određuje posebno za svaku katastarsku opštinu vrijeme i mjesto izlaganja podataka i to objavljuje na uobičajeni način. Skupština opštine dužna je da na području katastarske opštine za koju se vrši izlaganje podataka obezbijedi pogodne prostorije za ovu svrhu.

Član 48

U postupku izlaganja podataka korisniku se dostavlja najmanje osam dana prije dana izlaganja popisni list; koji sadrži podatke iz člana 45. ovog zakona sa pozivom da dođe na mjesto izlaganja podataka, radi davanja saglasnosti na podatke upisane u popisnom listu. Suglasnost na podatke upisane u popisnom listu korisnik potvrđuje svojim potpisom.

U slučaju spriječenosti korisnika, pozivu se može odazvati i dati saglasnost na upisane podatke i drugi punoljetni član domaćinstva.

Ako je korisnik uredno pozvan, a nije se odazvao pozivu, smatra se da je dao saglasnost na upisano stanje.

Kao potvrda da je korisnik uredno pozvan, popisnom listu se prilaže dostavnica o prijemu poziva.

Član 49

Prilikom izlaganja podataka zainteresovano lice može staviti prigovor na upisane podatke premjera i katastarskog klasiranja zemljišta.

Prigovor se podnosi komisiji za izlaganje i to usmeno prilikom saopštavanja kada se prigovor podnosi na podatke o korisniku, a u pismenoj formi najdalje u roku od osam dana od dana saopštavanja kada se prigovor podnosi na podatke o površini, kulturi i klasi.

Nadležna komisija dužna je da razmotri prigovor i ako nađe da je prigovor opravdan, izvršiće odgovarajuću promjenu podataka utvrđenih premjerom i katastarskim klasiranjem zemljišta, a ako prigovor ne uvaži, izdaće podnosiocu prigovora rješenje o odbijanju prigovora.

Kada se prigovor odnosi na podatke o kulturi ili klasi, komisija pri rješavanju prigovora će zatražiti mišljenje poljoprivrednog stručnjaka koji radi na tim poslovima.

Usmeni prigovor koji nije usvojen kao i pismeni prigovor komisija za izlaganje je dužna da upiše u spisak prigovora i da u istom konstatuje rezultat rješavanja podnesenog prigovora.

Izvršene promjene po prigovoru podnosilac prigovora potvrđuje svojim potpisom u obrascu spisak prigovora.

Član 50

Na rješenje o odbijanju prigovora iz stava 3. prethodnog člana, može se u roku od osam dana od dana prijema rješenja koje je doneseno povodom prigovora izjaviti žalba.

Žalba se predaje neposredno komisiji za izlaganje.

Po žalbi iz stava 1. ovog člana rješava Republička geodetska uprava.

Republička geodetska uprava dužna je da po žalbi iz stava 1. ovog člana donese rješenje prije stupanja na snagu novog katastarskog operata.

d) Izrada katastarskog operata

Član 51

Na osnovu podataka premjera i katastarskog kiasiranja zemljišta izrađuje se katastarski operat za svaku katastarsku opštinu.

Katastarski operat sadrži podatke o površinama, kulturama, klasama, katastarskom prihodu i korisnicima zemljišta za svaku parcelu.

Katastarski operat može sadržavati i druge podatke koji se odnose na parcele i korisnike upisane u katastarskom operatu.

Član 52

Izradu katastarskog operata vrši organ ili organizacija koja je vršila premjer zemljišta, a po potrebi može se dati na obradu i drugoj organizaciji udruženog rada.

Član 53

Republička geodetska uprava potvrđuje da je katastarski operat izrađen u skladu sa propisima i rješenjem određuje dan stupanja na snagu katastarskog operata.

Po jedan primjerak rješenja iz prethodnog stava Republička geodetska uprava dostavlja zainteresovanim organima i organizacijama.

Katastarski operat dostavlja se skupštini opštine na korišćenje.

Sa katastarskim operatom predaje se: zapisnik o upisu granica katastarske opštine, originalni podaci o snimanju detalja i računanja, skice detalja, radni originali planova i karte, spisak uglednih zemljišta i spisak koordinata i nadmorskih visina (kota) geodetskih tačaka.

Stari katastarski operat i planove nadležni opštinski organ uprave dužan je čuvati kao dokumenat trajne vrijednosti.

III - ODRŽAVANjE PREMJERA I KATASTRA ZEMLjIŠTA

Član 54

Održavanje premjera i katastra zemljišta obuhvata: praćenje, utvrđivanje i snimanje nastalih promjena na zemljištu koje su od uticaja na podatke premjera i katastra zemljišta, provođenje utvrđenih promjena na geodetskim planovima, karti i elaboratu u katastarskom operatu, kao i obnavljanje biljega stalnih geodetskih tačaka.

Utvrđivanje promjena iz prethodnog stava, njihova obrada i provođenje vrši se sa istom tačnošću i po metodama i postupku koji su propisani za vršenje premjera i izradu katastra zemljišta.

Član 55

Održavanje premjera i katastra zemljišta vrši nadležni opštinski organ uprave.

Skupština opštine može povjeriti vršenje stručno-tehničkih poslova održavanja premjera geodetskoj organizaciji.

Član 56

Nadležni opštinski organ uprave u vršenju poslova održavanja premjera i katastra zemljišta dužan je da otklanja sve nedostatke i propuste u snimanju detalja, geodetskom elaboratu, planovima, karti i u katastarskom operatu.

Nadležni opštinski organ uprave vrši obnovu dotrajalih dijelova ili cijelog katastarskog operata i stara se o blagovremenoj reprodukciji dotrajalih ili oštećenih radnih originala.

Član 57

Korisnici zemljišta dužni su da prijave nadležnom opštinskom organu uprave svaku nastalu promjenu na zemljištu u posjedovnom stanju, kulturi, obliku, izgrađenom objektu, kao i promjene koje su od uticaja na određivanje klase, u roku od 30 dana od dana nastale promjene.

Promjene na zemljištu koje utvrdi sam nadležni opštinski organ uprave, a koje nisu prijavljene u smislu prethodnog stava, uzimaju se u postupak po službenoj dužnosti.

Dokumentacija na osnovu koje se vrše promjene iz st. 1. i 2. ovog člana čuva se u nadležnom opštinskom organu uprave koja vodi katastar zemljišta, kao dokumentacija trajne vrijednosti.

Član 58

Korisnici zemljišta na čijim su parcelama nastale promjene u granicama zemljišta, dužni su da te granice odmah nakon nastanka promjene obilježe trajnim i vidljivim biljegama.

Član 59

Prijave o promjenama na zemljištu primljene do 31. avgusta za čije rješenje je potrebno izvršiti uviđaj i premjer na licu mjesta, nadležni opštinski organ uprave dužan je da riješi do 31. oktobra tekuće godine.

Prijave iz prethodnog stava primljene poslije 31. avgusta mogu se riješiti u tekućoj godini, ukoliko nadležni organ ima slobodnih kapaciteta.

Član 60

Promjene na zemljištu za koje je vršen uviđaj ili snimanje, kao i promjene po prijavama za koje nije potrebno vršiti terenski uviđaj ili snimanje, koje su primljene do 30. novembra tekuće godine, moraju se provesti na planovima i u katastarskom operatu do kraja februara naredne godine.

Promjene korisnika u katastarskom operatu provode se na osnovu pravosnažne odluke suda ili drugog nadležnog organa, kao i na osnovu ugovora ovjerenog kod suda.

Nadležni opštinski organ uprave dužan je da najdalje do konca marta svake godine donese rješenje o svim provedenim promjenama na radnim originalima i katastarskom operatu u prethodnoj godini i dostavi ga korisniku zemljišta.

Ako su podaci o nekretnini upisani u katastru zemljišta i zemljišnoj knjizi u svemu usaglašeni, kao podaci o korisniku u BPKN preuzimaju se podaci o vlasniku koji su rezultat postupka provođenja upisa promjene u zemljišnoj knjizi.

Dok se ne provedu promjene u katastarskom operatu, uzima se kao tačno stanje koje proizlazi iz katastarskog operata.

Član 61

Promjene na zemljištu koje su izvršene protivno propisima (cijepanje parcela, parcelacija, izgradnja i slično) snimaju se na terenu, ali se ne provode u katastru zemljišta. Te promjene se evidentiraju na radnim originalima i o njima se obavještava nadležni opštinski organ uprave.

Član 62

Nadležni opštinski organ uprave dužan je da najmanje svake desete godine na licu mjesta provjeri tačnost stanja na planovima i katastarskom operatu.

Provjeravanje iz prethodnog stava može obuhvatiti pojedine ili sve podatke premjera i katastra zemljišta.

Izuzetno, na područjima gdje postoji kultura vrtova, nadležni opštinski organ uprave dužan je da svake druge godine izvrši provjeravanje površina pod ovom kulturom.

Promjene utvrđene provjeravanjem u smislu stava 1. ovog člana provode se na planovima i katastarskom operatu na isti način kao i promjene koje su prijavljene, dok promjene utvrđene po prethodnom stavu provode se samo u katastarskom operatu po službenoj dužnosti.

IV - OBNOVA PREMJERA I KATASTRA ZEMLjIŠTA

Član 63

Obnova premjera i katastra zemljišta vrši se kada nastane znatno neslaganje između podataka premjera i katastarskog operata i stanja na terenu, a ovo neslaganje se ne može otkloniti mjerama redovnog održavanja.

Obnova premjera i katastra zemljišta, po pravilu, obuhvata ponovno vršenje premjera, katastarskog klasiranja i bonitiranja zemljišta i izradu novog katastarskog operata. Izuzetno, može se vršiti i obnova samo katastarskog klasiranja i bonitiranja zemljišta, ako ne postoji potreba za obnovu premjera.

Odluku o obnovi premjera i katastra zemljišta donosi Izvršno vijeće, a odluke o obnovi klasiranja i bonitiranja zemljišta donosi Republička geodetska uprava na predlog skupštine opštine.

Obnova premjera i katastra zemljišta vrši se prema propisima koji važe za izradu premjera i katastra zemljišta.

Član 64

Obnova premjera i katastra zemljišta finansiira se na isti način kao i izrada premjera i katastra zemljišta.

Izuzetno od odredbe prethodnog stava, troškove za obnovu premjera i katastra zemljišta snosi opština:

a) ako je potreba za obnovom premjera i katastra zemljišta nastala zbog neredovnog i neurednog održavanja premjera i katastra zemljišta ili nemarnog rukovanja planova, geodetskim elaboratima i katastarskim operatima, uslijed čega su ovi postali neupotrebljivi za dalje korišćenje;

b) ako je zbog donošenja urbanističkog plana ili odluke koja taj plan zamjenjuje nastala potreba za ponovnim premjerom određenog područja;

c) ako je obnovu premjera i katastra zemljišta zahtijevala skupština opštine iz posebnih razloga;

d) ako se vrši obnova samo katastarskog klasiranja i bonitiranja zemljišta.

Član 65

Rezultati obnove premjera i katastra zemljišta izlažu se na javni uvid saglasno odredbama čl. 45. do 50. ovog zakona.

V - PREMJERAVANjE ZEMLjIŠTA ZA POSEBNE POTREBE ORGANA, ORGANIZACIJA UDRUŽENOG RADA I DRUGIH ORGANIZACIJA

Član 66

Pod premjeravanjem, u smislu člana 8. stav 5. ovog zakona podrazumijevaju se geodetski radovi koje organi, organizacije udruženog rada i druge organizacije vrše za svoje potrebe u svrhu dobijanja geodetskih podloga, (planovi, karte i situacioni planovi) za regulacione i nivelacione planove, komunalne uređaje i objekte, hidrotehničke radove, eksproprijacije, arondacije i parcelacije zemljišta, trasiranja puteva, željezničkih pruga, kanala i nasipa, eksploataciju rudnih polja, uređenje šumskih i poljoprivrednih kompleksa, kao i radovi prenošenja na teren projekata novih naselja. https://advokat-prnjavorac.com

Organi, organizacije udruženog rada i druge organizacije dužni su da za radove iz prethodnog stava koriste postojeće podatke premjera i da svoje premjeravanje vrše tako, da se dobijeni podaci mogu koristiti za premjer odnosno održavanje premjera i katastra zemljišta.

Poslovi iz stava 1. ovog člana mogu se vršiti samo preko stručnog lica koje ima školsku spremu geodetske struke i položen stručni ispit predviđen za radnike u organima uprave koji rade na poslovima geodetske struke.

Član 67

Organi, organizacije udruženog rada i druge organizacije koje vrše premjeravanje dužni su da najmanje 15 dana ranije prijave početak radova nadležnom opštinskom organu uprave opštine na čijem se području premjeravanje vrši.

Prijava iz prethodnog stava sadrži podatke o području na kome će se vršiti premjeravanje, približnoj površini tog područja, sadržini, načinu (metodu) i svrsi premjeravanja, kao i vrijeme početka i predviđeno trajanje premjeravanja.

Član 68

Nadležni opštinski organ uprave dužan je na sedam dana prije početka radova iz prethodnog člana obavijestiti Republičku geodetsku upravu o prijavama za premjeravanje, kao i o premjeravanjima koja sam vrši, ako se premjeravanje odnosi na radove koji spadaju u nadležnost Republičke geodetske uprave.

U nadležnost Republičke geodetske uprave, u smislu prethodnog stava, spadaju radovi na premjeravanju za regulacione i nivelacione planove gradova i naselja i geodetske osnove za ostale radove premjeravanja. Svi ostali radovi premjeravanja spadaju u nadležnost opštinskog organa uprave.

Član 69

Republička geodetska uprava odnosno skupština opštine može, prije početka radova na premjeravanju, svojim rješenjem proširiti obim i vrstu poslova u cilju korišćenja dobijenih podataka za premjer i katastar zemljišta i njihovo održavanje.

Troškove koji nisu nastali uslijed proširenog obima i vrste poslova na osnovu rješenja iz prethodnog stava snosi društveno-politička zajednica čiji je organ donio rješenje o proširenom obimu i vrsti premjeravanja.

Žalba protiv rješenja iz stava 1. ovog člana ne odlaže izvršenje rješenja.

Član 70

Rješenje koje donosi Republička geodetska uprava odnosno skupština opštine na osnovu prethodnog člana, mora se donijeti u roku od 15 dana od dana prijema prijave o premjeravanju.

Član 71

Republička geodetska uprava i nadležni opštinski organ uprave u okviru svojih nadležnosti (član 68) imaju pravo uvida u radove na premjeravanju i ako utvrde da se ovi radovi ne izvode u skladu sa propisima, donijeće rješenje kojim će narediti dopune i ispravke radova i odrediće rok u kome će se to izvršiti.

Ako organ odnosno organizacija koja vrši premjeravanje zemljišta u određenom roku ne postupi po rješenju iz prethodnog stava, Republička geodetska uprava odnosno nadležni opštinski organ uprave može svojim rješenjem obustaviti dalje izvođenje radova.

Žalba protiv rješenja iz prethodnog stava ne odlaže izvršenje.

Član 72

Organi odnosno organizacije koje vrše premjeravanje zemljišta dužni su u roku od 30 dana po završetku ovih radova da dostave originale planova odnosno karte sa svim podacima mjerenja i računanja organu kome su prijavili početak radova radi potvrde da su radovi izvršeni u skladu sa propisima i tehničkim uslovima.

Organ kome su planovi sa elaboratom premjeravani a dostavljeni, dužan je da ih u roku od 60 dana pregleda i potvrdi ili stavi primjedbe na izvršeni rad i svojim rješenjem odredi rok za uklanjanje utvrđenih nedostatka.

Izvođač radova dužan je postupiti po rješenju iz prethodnog stava i cjelokupan materijal ponovo dostaviti istom organu na potvrdu.

Član 73

Dostavljene originale planova, karte i elaborate potpisuje odgovorno lice u organu ili organizaciji koji su ih izradili.

Planovi i elaborati ne mogu se koristiti za potrebe iz člana 66. ovog zakona dok ne budu pregledani i potvrđeni u smislu prethodnog člana.

Član 74

Organi i organizacije (investitori) za čije potrebe se grade industrijski i stambeni objekti, putevi, željezničke pruge, kanali, nasipi i drugi slični objekti, a tom izgradnjom ili rekonstrukcijom utiče se na podatke upisane u katastarskom operatu i planovima, dužni su da odmah po završenoj izgradnji ili rekonstrukciji objekta izvrše premjeravanje objekta i originalne planove i elaborate premjeravanja dostave nadležnom opštinskom organu uprave radi provođenja nastalih promjena u katastru zemljišta.

Član 75

Originale planova i elaborate premjeravanja za regulacione i nivelacione radove, eksproprijacije, arondacije i parcelacije zemljišta, kao i drugih premjeravanja koja se provode u katastru zemljišta, organi i organizacije dužni su bez naknade predati nadležnom opštinskom organu uprave.

Planove i elaborate ostalih premjeravanja iz člana 66. ovog zakona, organi i organizacije dužni su čuvati i bez naknade, stavljati na raspolaganje nadležnim organima uprave na njihov zahtjev.

Čuvanje i korišćenje planova, karata i drugih podataka premjeravanja iz prethodnih stavova vrši se po propisima koji važe za čuvanje i korišćenje podataka premjera i katastra zemljišta.

Organi i organizacije koji su predali originale podataka premjeravanja nadležnom opštinskom organu uprave, mogu bez naknade koristiti ove podatke za svoje potrebe.

VI - ČUVANjE BILjEGA I DRUGIH OZNAKA PREMJERA

Član 76

Pod biljegama premjera, u smislu ovog zakona, podrazumijevaju se sve vrste biljega kojima su podzemno ili nadzemno obilježene stalne geodetske tačke: astronomske, gravimetrijske, trigonometrijske, poligonometrijske i nivelmanske, biljega stalnih geodetskih tačaka za snimanje detalja, kao i biljege kojima su označene granice posjeda.

Pod oznakama premjera, u smislu ovog zakona, podrazumijevaju se naprave i uređaji koji služe za opažanje ili dogledanje tačaka premjera (piramide, skele i signali).

Član 77

Nadležni opštinski organ uprave dužan je, po izvršenom premjeru i stupanju na snagu novog katastarskog operata, pismeno obavijestiti korisnika zemljišta o vrsti i mjestu biljega, odnosno oznaka premjera na zemljištu korisnika.

Član 78

Biljege i oznake kojima su obilježene tačke premjera ne smiju se uništavati, oštećivati, niti neovlašćeno pomjeriti ili izmještati.

Korisnici na čijem se zemljištu nalaze biljege ili oznake iz člana 76. ovog zakona, dužni su da o svakom uništenju, oštećenju, pomjeranju ili izmještanju biljega odnosno oznaka obavijeste nadležni opštinski organ uprave u roku od 15 dana od dana nastalog oštećenja, uništenja, pomjeranja ili izmještanja biljega odnosno oznaka premjera.

Član 79

Ako se na zemljištu na kome se nalaze biljege kojima su obilježene tačke premjera ili njihovoj neposrednoj blizini vrše građevinski ili drugi radovi kojima bi se mogli uništiti ili oštetiti biljege ili smanjiti mogućnost njihovog korišćenja, izvođač radova je dužan da najmanje 15 dana prije otpočinjanja radova o tome pismeno obavijesti nadležni opštinski organ uprave.

Ako uslijed radova iz prethodnog stava treba postojeću biljegu premjera izmjestiti ili uništiti, ili ako se uslijed tih radova djelimično ili potpuno umanji mogućnost njenog korišćenja, investitor radova snosi sve troškove izmještanja biljega, odnosno nadoknađuje štetu.

Član 80

Nadležni opštinski organ uprave stara se o stanju svih biljega i oznaka premjera na svom području.

VII - OVLAŠĆENjA NADLEŽNIH ORGANA ZA GEODETSKE POSLOVE

1. Republička geodetska uprava

Član 81

Republička geodetska uprava, pored upravnih i stručnih poslova koji su joj odredbama ovog zakona stavljeni u nadležnost i poslova koji su joj Zakonom o republičkim organima uprave i republičkim organizacijama ("Službeni list SRBiH", br. 31/74, 23/76 i 23/77) stavljeni u nadležnost, vrši u oblasti premjera i katastra i ove poslove:

- funkciju investitora na poslovima izrade premjera i katastra zemljišta;

- izdaje geodetske planove i karte, kao i druge podatke premjera i katastra zemljišta.

Član 82

Republička geodetska uprava daje opštinskom organu uprave i drugim organizacijama instrukcije iz oblasti premjera i katastra zemljišta i njihovog održavanja.

Član 83

Republička geodetska uprava ima pravo uvida u poslove premjera i katastra zemljišta koje izvode organi i organizacije iz člana 8. st. 1. do 4. ovog zakona, ako utvrdi da se poslovi ne vrše u skladu sa propisima, ukazaće na uočene nedostatke i odrediti rok u kojem se nedostaci moraju otkloniti.

Ako organ odnosno organizacija iz prethodnog stava ne otkloni nedostatke u određenom roku, Republička geodetska uprava može rješenjem obustaviti dalji rad na premjeru i katastru zemljišta dok se nedostaci ne otklone.

Član 84

Republička geodetska uprava može u vršenju nadzora nad poslovima održavanja premjera i katastra zemljišta svojim rješenjem zabraniti korišćenje planova i katastarskog operata ako utvrdi da ti poslovi nisu vršeni po propisima i odrediti rok u kome se nedostaci moraju otkloniti.

Član 85

Direktor Republičke geodetske uprave donosi propise o tehničkim normativima, metodama i načinu rada koji se primjenjuju pri izradi premjera i katastra zemljišta i njihovom održavanju, kao i u vezi sa izvođenjem geodetskih radova za posebne namjene (premjeravanje).

2. Opštinski organ uprave

Član 86

Opštinski organ uprave nadležan za geodetske poslove pored poslova održavanja premjera i katastra zemljišta, vrši i poslove u vezi sa obnovom radnih originala i katastarskog operata prema programima i planovima skupštine opštine, kao i druge stručne poslove koji su mu stavljeni u nadležnost drugim propisima.

Član 87

Opštinski organ uprave nadležan za geodetske poslove može na području opštine vršiti premjeravanje i druge geodetske poslove za potrebe organa, organizacija i građana, ukoliko je obezbijedio ažurno izvršenje poslova održavanja premjera i katastra zemljišta.

Član 88

Opštinski organ uprave nadležan za geodetske poslove ima pravo uvida u poslove premjera i katastra zemljišta koje izvode organizacije iz člana 8. st. 3. i 4. ovog zakona na području opštine i ako utvrdi da se poslovi ne vrše u skladu sa propisima, ukazaće na uočene nedostatke.

Ako organizacija iz prethodnog stava ne otkloni nedostatke, opštinski organ uprave nadležan za geodetske poslove će svoje primjedbe dostaviti Republičkoj geodetskoj upravi.

VIII - GEODETSKE ORGANIZACIJE UDRUŽENOG RADA

Član 89

Geodetska organizacija udruženog rada može se osnovati ako su, pored opštih, ispunjeni i sljedeći uslovi:

- da ima najmanje osam radnika geodetske struke sa položenim stručnim ispitom, predviđenim za radnike u organima uprave koji rade na poslovima geodetske struke, od kojih najmanje jedan diplomirani geodetski inženjer i dva geodetska inženjera,

- da je obezbijeđena odgovarajuća geodetska oprema za vršenje premjera.

Republička geodetska uprava utvrđuje da li su ispunjeni uslovi iz prethodnog stava.

Član 90

Djelatnost geodetske organizacije je od posebnog društvenog interesa.

Zakonom i na zakonu zasnovanom odlukom skupštine društveno-političke zajednice uređuje se način ostvarivanja društvenog interesa.

Skupština društveno-političke zajednice daje saglasnost na samoupravni sporazum, statut ili drugi samoupravni opšti akt organizacije udruženog rada iz prethodnog stava.

Član 91

Radnici geodetske i poljoprivredne struke koji rade na poslovima izrade i održavanja premjera i katastra zemljišta i premjeravanju moraju imati položen stručni ispit predviđen za radnike u organima uprave koji rade na poslovima geodetske struke odnosno katastarskog klasiranja i bonitiranja zemljišta.

Stručni ispit se polaže pred ispitnom komisijom koju obrazuje Republička geodetska uprava.

Program stručnog dijela ispita donosi Republička geodetska uprava.

IX - KAZNENE ODREDBE

Član 92

Organizacija udruženog rada ili druga organizacija kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 3.000 do 25.000 dinara:

1. ako podatke premjera i katastra zemljišta dobivene putem premjera i izrade katastra zemljišta i njegovog održavanja koristi za svoje potrebe bez odobrenja nadležnog organa uprave (član 11. stav 4);

2. ako ustupi drugim organima, organizacijama udruženog rada i građanima podatke premjera i katastra zemljišta koje pribavi za svoje potrebe (član 11 stav 5);

3. ako vrši povećavanje i smanjivanje ili umnožavanje sa neprovidnog materijala bez posebnog odobrenja (član 11. stav 6);

4. ako ne koristi podatke premjera i katastra zemljišta kojima raspolaže nadležni geodetski organ u poslovima za koje su ti podaci potrebni (član stav 2);

5. ako ovjeri planove, kartu i geodetski elaborat koji nisu izrađeni prema propisima (član 22. st. 1., 2. i 4);

6. ako zemljište na kome se vrši premjer ne obilježi trajnim i vidnim biljegama u određenom roku (član 24. stav 1);

7. ako licima koja rade na poslovima premjera i katastra zemljišta i njihovom održavanju ne dozvoli pristup i mjerenje na zemljištu i objektima i ne dopusti postavljanje i održavanje biljega i oznaka kojima se obilježavaju tačke premjera (član 25. stav 1);

8. ako u propisanom roku ne prijavi promjene na zemljištu (član 57. stav 1);

9. ako granice zemljišta odmah ne obilježi vidljivim i trajnim biljegama (član 58);

10. ako ne koristi podatke premjera odnosno ako ne vrši premjeravanje tako da se dobijeni podaci mogu koristiti za premjer i katastar zemljišta odnosno njihovo održavanje (član 66. stav 2);

11. ako radove za svoje potrebe obavlja bez stručnog kadra (član 66. stav 3);

12. ako u propisanom roku ne prijavi nadležnom organu početak radova na premjeravanju (član 67. stav 1);

13. ako nadležnom organu ne omogući uvid u sve radove premjeravanja ili ne postupi po rješenju nadležnog organa (član 71);

14. ako u propisanom roku ne dostavi nadležnom organu na potvrdu originale planova odnosno karte sa svim podacima mjerenja i računanja ili ne postupi po rješenju nadležnog organa (član 72);

15. ako koristi planove i elaborate koje nije pregledao i potvrdio nadležni organ (član 73. stav 2);

16. ako u propisanom roku ne izvrši premjeravanje novoizgrađenog objekta i ne dostavi elaborate opštinskom organu za geodetske poslove (član 74);

17. ako ne preda odnosno ne čuva originale planova i elaborate premjeravanja i ne stavi ih na raspolaganje nadležnim organima (član 75. st. 1. i 2);

18. ako unište ošteti, pomjeri ili izmjesti biljegu ili oznaku odnosno ako o uništenju, oštećenju, pomjeranju ili izmještanju u propisanom roku ne obavijesti opštinski organ za geodetske poslove (čl. 78. i 79);

19. ako u određenom roku ne otkloni utvrđene nedostatke i nastavi rad (član 83).

Za prekršaje iz prethodnog stava kazniće se i odgovorno lice u organizaciji udruženog rada ili drugoj organizaciji novčanom kaznom od 1.000 do 4.000.

Član 93

Građanin - korisnik zemljišta kazniće se novčanom kaznom od 300 do 1.000 dinara za prekršaje iz tač. 6. do 9. i 18. stava 1. prethodnog člana.

Član 94

Novčanom kaznom iz prethodnog člana kazniće se i odgovorno lice u državnom organu za prekršaj iz tač. 3. do 5, 10, 12, i 15. do 18. stav 1. člana 92. ovog zakona.

X - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 95

Na područjima za koja se koriste podaci premjera i katastra zemljišta koji nisu izrađeni prema odredbama ovog zakona (stari premjer), kao i na područjima za koja postoji popisni katastar izrađen na osnovu Privremenog uputstva o razgraničenju katastarskih opština, premjeru i popisu zemljišta u nepremjerenim krajevima kao i krajevima gdje je katastarski operat uništen (Savezna geodetska uprava, broj 350/52), izvršiće se premjer i izraditi katastar zemljišta, po odredbama ovog zakona i propisa donesenih na osnovu njega.

Dok se ne izvrši premjer i izradi katastar zemljišta na područjima iz prethodnog stava koristiće se podaci starog premjera i katastra zemljišta i popisnog katastra.

Član 96

Granice i nazivi katastarskih opština i katastarskih srezova obrazovanih po dosadašnjim propisima ostaju na snazi i mogu se mijenjati samo na način i po postupku predviđenom u ovom zakonu.

Član 97

Do donošenja propisa iz člana 85. ovog zakona primjenjivaće se kao odredbe republičkih propisa odredbe saveznih propisa, i to;

- Uredbe o načinu čuvanja i korišćenja podataka premjera i katastra zemljišta ("Službeni list SFRJ", broj 29/69);

- Odluke o snimanju iz vazduha, objavljivanju aerofotosnimaka i postupku za izdavanje odobrenja za snimanje iz vazduha, za potrebe premjera i istraživanja zemljišta na određenim područjima teritorije Jugoslavije ("Službeni list SFRJ", broj 6/75);

- Pravilnika o davanju na uvid određenih podataka premjera i o načinu i postupku njihovog korišćenja ("Službeni list SFRJ". broj 28/68);

- Pravilnika o katastarskom klasiranju i bonitiranju zemljišta ("Službeni list SFRJ", broj 37/69);

- Pravilnika o izlaganju na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta ("Službeni list SFRJ", broj 47/69);

- Pravilnika o tehničkim propisima za izradu originala planova i određivanje površina parcela pri premjeru zemljišta ("Službeni list SFRJ", broj 8/70);

- Pravilnika o izradi i održavanju katastarskog operata ("Službeni list SFRJ", broj 11/70);

- Pravilnika za državni premjer II i III dio ("Službeni list SFRJ", broj 9/59);

- Rješenja o primjeni topografskog i kartografskog ključa pri izradi geodetskih planova i karata krupnih razmjera ("Službeni list SFRJ", broj 2/56);

- Pravilnika za državni premjer I dio;

- Pravilnika za državni premjer II-a dio;

- Uputstva za fotogrametrijske radove na državnom premjeru I i II dio;

- Uputstva o načinu rada na listu plana čije su dimenzije promijenjene ("Službeni list SFRJ", broj 9/70);

Član 98

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o premjeru i katastru zemljišta ("Službeni list SRBiH", broj 16/73).

Član 99

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu SRBiH".

Samostalni član Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o premjeru i katastru zemljišta

("Službeni glasnik SRBiH", br. 26/1990)

Član 3

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu SRBiH".

Samostalni član Uredbe sa zakonskom snagom o izmjenama
Zakona o premjeru i katastru zemljišta

("Službeni list RBiH", br. 4/1993)

Član 3

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH".

Samostalni član Zakona o dopunama
Zakona o premjeru i katastru zemljišta

("Službeni list RBiH", br. 61/2022)

Član 3

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

 

 

 

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija