Advokatska kancelarija

weight
"Na┼ía za┼ítita nije u na┼íem oru┼żju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

Zakon o zastiti na radu Federacije BiH

 

 

ZAKON O ZAŠTINI NA RADU FEDERACIJE BOSNE i HERCEGOVINE

┬źSlu┼żbene novine Federacije BiH┬╗, broj 79/20 (30.10.2020.)

 

 

DIO PRVI - OSNOVNE ODREDBE

 

 

─îlan 1.

 

 

(Predmet Zakona)

 

 

(1) Ovim zakonom ure─Ĺuju se prava, obaveze i odgovornosti poslodavaca i radnika u vezi sa provo─Ĺenjem i pobolj┼íanjem sigurnosti i za┼ítite zdravlja radnika na radu, kao i op─ça na─Źela prevencije, te sistem pravila sigurnosti i za┼ítite zdravlja na radu, ─Źijom primjenom se posti┼że

sprje─Źavanje povreda na radu, profesionalnih oboljenja i drugih oboljenja u vezi sa radom, kao i za┼ítita radne okoline, te druga pitanja u vezi sa sigurno┼í─çu i za┼ítitom zdravlja na radu.

(2) Posebna za┼ítita se propisuje radi o─Źuvanja du┼íevnog i tjelesnog razvoja mladih, za┼ítite ┼żena od rizika koji bi mogli ugroziti ostvarivanje materinstva, za┼ítite lica sa invaliditetom i profesionalno oboljelih lica od daljeg o┼íte─çenja zdravlja i umanjenja njihove radne sposobnosti i

o─Źuvanja radnih sposobnosti starijih radnika u granicama primjerenim njihovoj ┼żivotnoj dobi.

 

 

─îlan 2.

 

 

(Preuzimanje pravnih akata Europske unije)

 

 

Ovim zakonom se u pravni poredak Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija) preuzima Direktiva Vije─ça 89/391/EEZ od 12. juna 1989. godine o uvo─Ĺenju mjera

za podsticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja radnika na radu.

 

 

─îlan 3.

 

 

(Definicije pojmova)

 

 

(1) Pojmovi koji se koriste u ovom zakonu imaju sljede─çe zna─Źenje:

a) poslodavac je pravno ili fizi─Źko lice koje zapo┼íljava jednog ili vi┼íe radnika, uklju─Źuju─çi i organe dr┼żavne uprave. Poslodavcem, u smislu ovog zakona, smatra se i poljoprivrednik i fizi─Źko lice koje samo ili sa ─Źlanovima svoje porodice obavlja poljoprivrednu ili neku drugu djelatnost kao jedino ili glavno zanimanje;

b) radnik je lice koje radi kod poslodavca na osnovu ugovora o radu, ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova ili rje┼íenja o postavljenju osobe koja nije dr┼żavni slu┼żbenik, dr┼żavnog slu┼żbenika i namje┼ítenika, kao i pripadnici oru┼żanih snaga i policijski slu┼żbenici;

c) mjesto rada u smislu ovog zakona je prostor namijenjen za obavljanje poslova (u objektu ili na

otvorenom, kao i na privremenim i pokretnim gradili┼ítima, objektima, ure─Ĺajima, saobra─çajnim

sredstvima), u kojem radnik boravi i ima pristup u toku rada, kao i svaki prostor, odnosno prostorija u kojem se obavlja posao i koji je pod posrednim ili neposrednim nadzorom poslodavca ili vlasnika sredstava rada;

d) radna okolina je prostor u kojem se obavlja rad i koji uklju─Źuje mjesto rada, radne uvjete, radne postupke i odnose u procesu rada, a ─Źine je fizikalni, hemijski i biolo┼íki faktori na mjestu rada i u njegovom okru┼żenju;

e) sredstva za rad u smislu ovog zakona su:

- objekti namijenjeni za rad sa pripadaju─çim prostorijama, instalacijama i ure─Ĺajima,

prostorijama i povr┼íinama za kretanje radnika, te pomo─çnim prostorijama i njihovim instalacijama i ure─Ĺajima, prijevozna sredstva ┼żeljezni─Źkog, drumskog, rije─Źnog, jezerskog i

zra─Źnog prijevoza, te druga sredstva rada koja se koriste prilikom obavljanja poslova,

- radna oprema (svaka ma┼íina ili ure─Ĺaj, aparat, oru─Ĺe ili druga oprema koja se upotrebljava za

rad),

- sredstva i oprema li─Źne za┼ítite pri radu,

- sirovine i materijali koji se koriste u procesu rada,

- drugo sredstvo koje se upotrebljava u random procesu ili je na bilo koji na─Źin povezano sa

radnim procesom;

f) radnik za za┼ítitu na radu je lice kojem poslodavac povjeri izvr┼íavanje stru─Źnih poslova sigurnosti I za┼ítite zdravlja na radu;

g) povjerenik za zaštitu na radu je lice izabrano ili imenovano da predstavlja zaposlene u oblasti

sigurnosti i zaštite zdravlja na radu kod poslodavca;

h) ovla┼ítena zdravstvena ustanova je zdravstvena ustanova koja u skladu sa propisima o zdravstvenoj za┼ítiti obavlja djelatnost specifi─Źne zdravstvene za┼ítite radnika/medicine rada;

i) ovlaštena organizacija za zaštitu na radu je privredno društvo ili ustanova specijalizovana za

vr┼íenje periodi─Źnih pregleda iz oblasti za┼ítite na radu, procjene rizika i osposobljavanja radnika;

j) rizik je vjerovatnoća nastanka povrede, oboljenja ili oštećenja zdravlja radnika usljed opasnosti;

k) prevencija u smislu ovog zakona je svaka planirana, odnosno preduzeta mjera u svakoj fazi rada kod poslodavca, ─Źiji je cilj sprje─Źavanje ili smanjenje rizika na radu;

l) procjena rizika u smislu ovog zakona je sistematsko evidentiranje i procjenjivanje svih

faktora u procesu rada koji mogu uzrokovati nastanak povreda na radu, oboljenja ili oštećenja

zdravlja i utvr─Ĺivanje mogu─çnosti, odnosno na─Źina sprje─Źavanja, otklanjanja ili smanjenja rizika;

m) poslovi sa pove─çanim rizikom su poslovi utvr─Ĺeni aktom o procjeni rizika na kojim i pored potpuno ili djelimi─Źno primijenjenih mjera u skladu sa ovim zakonom, postoje okolnosti koje mogu da ugroze sigurnost i zdravlje radnika;

n) opasne materije su eksplozivne, zapaljive, oksidiraju─çe, otrovne, zarazne, korozivne,

kancerogene i radioaktivne materije utvr─Ĺene standardima i drugim propisima, a koje se

proizvode, koriste ili skladi┼íte u procesu rada, kao i materije ─Źija su svojstva, kada su vezane za neke supstance, opasne po ┼żivot i zdravlje radnika;

o) ┼ítetnosti su hemijske, biolo┼íke i fizi─Źke ┼ítetnosti, koje mogu uzrokovati o┼íte─çenje zdravlja radnika i drugih lica koja su im izlo┼żena;

p) biolo┼íke ┼ítetnosti su biolo┼íki agensi, odnosno mikroorganizmi, uklju─Źuju─çi i genetski modificirane ─çelijske kulture i endoparazite ─Źovje─Źjeg i ┼żivotinjskog porijekla, koji mogu uzrokovati zarazu, alergiju ili trovanje, a koji se koriste u radu ili su prisutni u radnoj okolini.

(2) Pojmovi koji se koriste u ovom zakonu, a imaju rodno zna─Źenje koriste se neutralno i odnose se jednako na mu┼íki i ┼żenski rod.

 

 

─îlan 4.

 

 

(Sigurnost i zaštita zdravlja na radu)

 

 

Sigurnost i za┼ítita zdravlja na radu, u smislu ovog zakona, je osiguranje takvih uvjeta na radu kojima se u najve─çoj mogu─çoj mjeri sprje─Źava nastanak povreda na radu, profesionalnih oboljenja i oboljenja u vezi sa radom i koji stvaraju pretpostavku za punu fizi─Źku, psihi─Źku i socijalnu sigurnost zaposlenih.

 

 

─îlan 5.

 

 

(Lica koja imaju pravo na sigurnost i zaštitu zdravlja na radu)

 

 

(1) Pravo na sigurnost i zaštitu zdravlja na radu ima:

a) radnik,

b) lice koje je kod poslodavca na stru─Źnom osposobljavanju,

c) lice koje se nalazi na prekvalifikaciji, dokvalifikaciji ili stru─Źnom usavr┼íavanju,

d) u─Źenici i studenti na prakti─Źnoj nastavi,

e) lice koje u─Źestvuje u javnim radovima,

f) lice koje obavlja volonterski rad,

g) lice koje za vrijeme izdr┼żavanja kazne zatvora radi u zatvorskoj radionici, na gradili┼ítu ili na drugim radnim mjestima,

h) drugo lice koje se zatekne u radnoj okolini radi obavljanja odre─Ĺenih poslova, ako je o njegovom prisustvu poslodavac upoznat.

(2) Sigurnost i za┼ítitu zdravlja na radu licima iz stava (1) ta─Ź. a), b), d), f), i h) ovog ─Źlana obezbje─Ĺuje poslodavac, licima iz ta─Źke c) ovog ─Źlana obrazovna ustanova, licima iz ta─Źke e) ovog ─Źlana organizator radova i licima iz ta─Źke g) ovog ─Źlana ustanova za izvr┼íenje kazne zatvora.

 

 

─îlan 6.

 

 

(Primjena zakona na pripadnike oru┼żanih snaga i policije)

 

 

(1) Odredbe ovog zakona primjenjuju se na pripadnike oru┼żanih snaga i policijske slu┼żbenike, do dono┼íenja posebnih propisa iz oblasti sigurnosti i za┼ítite zdravlja na radu za pripadnike oru┼żanih snaga i policijske slu┼żbenike.

(2) Odredbe ovog zakona ne primjenjuju se na pripadnike oru┼żanih snaga i policijske slu┼żbenike, ako su u suprotnosti sa propisima koji reguli┼íu slu┼żbu u oru┼żanim snagama i policiji.

 

 

─îlan 7.

 

 

(Vijeće za zaštitu na radu)

 

 

(1) Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije), osniva Vije─çe za za┼ítitu na radu (u daljnjem tekstu: Vije─çe) koje ─Źine predstavnici Vlade Federacije, udru┼żenja poslodavaca, sindikata i istaknutih stru─Źnjaka za sigurnost i za┼ítitu zdravlja na radu.

(2) Vije─çe ima devet ─Źlanova. ─îlanove Vije─ça imenuje Vlada Federacije na period od ─Źetiri godine, a ─Źine ga premijer Federacije, federalni ministar nadle┼żan za rad (u daljnjem tekstu: federalni ministar), federalni ministar zdravstva, po dva predstavnika poslodavaca i radnika koje predla┼żu reprezentativna udru┼żenja poslodavaca i radnika za teritorij Federacije, te dva istaknuta stru─Źnjaka za sigurnost i za┼ítitu zdravlja na radu.

(3) Vije─çe predla┼że i povremeno preispituje politiku sigurnosti i za┼ítite zdravlja na radu i podsti─Źe uskla─Ĺivanje rada svih relevantnih organa i tijela, kao i zakonodavstva, u cilju obezbje─Ĺenja ┼żivota, zdravlja i radne sposobnosti radnika, sprje─Źavanja povreda na radu i profesionalnih oboljenja.

(4) Odluku o osnivanju Vije─ça iz stava (1) ovog ─Źlana, donijet ─çe Vlada Federacije, na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike (u daljnjem tekstu: ministarstva), u roku od ┼íest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

(5) Vije─çe:

a) prati, analizira i ocjenjuje sistem i politiku za┼ítite na radu i o svojim nalazima i ocjenama najmanje jednom godi┼ínje izvje┼ítava Vladu Federacije te predla┼że potrebne promjene,

b) prati u─Źinke primjene ovoga zakona, njegovih provedbenih propisa, posebnih zakona i drugih

propisa kojima se ┼ítiti sigurnost i zdravlje radnika te, prema potrebi, predla┼że Vladi Federacije njihove promjene, kao i njihovo uskla─Ĺivanje sa me─Ĺunarodnim propisima,

c) obavlja i druge poslove na zahtjev Vlade Federacije.

(6) Predsjednika Vije─ça i dva zamjenika biraju njegovi ─Źlanovi, na svojoj prvoj sjednici koju ─çe sazvati federalni ministar.

(7) Vije─çe donosi poslovnik o radu kojim se ure─Ĺuju prava i du┼żnosti ─Źlanova, na─Źin rada, odr┼żavanje sjednica, postupak odlu─Źivanja na sjednicama ovog vije─ça i druga pitanja vezana za njegov rad, ukoliko ovim zakonom nije druga─Źije odre─Ĺeno.

(8) Administrativne i stru─Źne poslove za potrebe Vije─ça obavljat ─çe ministarstvo.

(9) Finansijska sredstva potrebna za rad Vije─ça osiguravat ─çe se u Bud┼żetu Federacije.

 

 

─îlan 8.

 

 

(U─Źe┼í─çe sindikata)

 

 

Sindikat u─Źestvuje u ure─Ĺivanju i unaprje─Ĺivanju sigurnosti i za┼ítite zdravlja radnika na radu u skladu sa zakonom, propisima donesenim na osnovu zakona i kolektivnim ugovorom.

 

 

DIO DRUGI - OP─ćI ZAHTJEVI ZA SIGURNE I ZDRAVE UVJETE RADA

 

 

─îlan 9.

 

 

(Opća pravila i mjere zaštite na radu)

 

 

(1) Zaštita na radu obuhvata sistem pravila i mjera, a posebno:

a) pravila i mjere pri projektovanju i izradi sredstava rada,

b) pravila i mjere pri upotrebi, odr┼żavanju, pregledu i ispitivanju sredstava rada,

c) pravila i mjere koje se odnose na radnike, te prilago─Ĺavanje procesa rada njihovom polu, dobi,

fizi─Źkim i psihi─Źkim sposobnostima,

d) na─Źine i postupke osposobljavanja i obavje┼ítavanja radnika i poslodavaca sa svrhom postizanja odgovaraju─çeg nivoa za┼ítite na radu,

e) na─Źine i postupke saradnje poslodavca, radnika i njihovih predstavnika i udru┼żenja, te dr┼żavnih organa nadle┼żnih za za┼ítitu na radu,

f) zabranu stavljanja radnika u nepovoljniji polo┼żaj zbog aktivnosti preduzetih radi za┼ítite na radu,

g) ostale mjere za sprje─Źavanje rizika na radu, sa svrhom uklanjanja faktora rizika i njihovih ┼ítetnih posljedica.

(2) Za┼ítita na radu kao sistemski organizovano djelovanje sastavni je dio organizacije rada i izvo─Ĺenja radnog postupka, koje poslodavac ostvaruje primjenom svih mjera za┼ítite na radu u skladu s op─çim na─Źelima prevencije.

(3) Projektovanje, izvo─Ĺenje i stavljanje u funkciju objekata, tehnolo┼íkih procesa i radnih mjesta, izrada, proizvodnja, uskladi┼ítenje, ispitivanje, zamjena, instaliranje, kori┼ítenje i odr┼żavanje sredstava za rad, uvoz i rukovanje sredstvima za rad, opasnim materijama i energijom, vr┼íi se u skladu sa zahtjevima utvr─Ĺenim odredbama ovog zakona, tehni─Źkih propisa i razvojem nau─Źno-tehni─Źkih dostignu─ça.

(4) Op─ça pravila i mjere za┼ítite na radu posebno se odnose na sljede─çe zahtjeve: za┼ítitu od mehani─Źkih opasnosti, za┼ítitu od udara elektri─Źne struje, sprje─Źavanje nastanka po┼żara i eksplozije, osiguranje mehani─Źke otpornosti i stabilnosti gra─Ĺevine, osiguranje potrebne radne povr┼íine i radnog prostora, osiguranje potrebnih puteva za prolaz, prijevoz i evakuaciju radnika i drugih lica, osiguranje ─Źisto─çe, osiguranje propisane temperature i vla┼żnosti zraka i ograni─Źenja brzine strujanja zraka, osiguranje propisane rasvjete, za┼ítitu od buke i vibracija, za┼ítitu od ┼ítetnih

atmosferskih i klimatskih uticaja, za┼ítitu od fizikalnih, hemijskih i biolo┼íkih ┼ítetnih uticaja, za┼ítitu od prekomjernih napora, za┼ítitu od elektromagnetskog i ostalog zra─Źenja, te osiguranje prostorija i ure─Ĺaja za li─Źnu higijenu.

(5) Usljed vremenskih neprilika kao ┼íto su visoke ili niske temperature i sl, kao i u drugim stanjima potrebe ministarstvo mo┼że poslodavcima izdati preporuke o provo─Ĺenju posebnih mjera za┼ítite, kojima ─çe se sprije─Źiti nastupanje ┼ítetnih posljedica po zdravlje radnika. Ukoliko

vremenske neprilike ili druga stanja potrebe, usljed kojih su izdate preporuke, potraju du┼że od pet dana, ministarstvo ─çe obaviti konsultacije sa reprezentativnim udru┼żenjima poslodavaca i radnika za teritorij Federacije.

 

 

─îlan 10.

 

 

(Obaveza primjene propisanih mjera zaštite na radu)

 

 

(1) Poslodavac koji izra─Ĺuje tehni─Źku dokumentaciju za objekte i tehni─Źko-tehnolo┼íke procese obavezan je da pri projektovanju objekata i tehni─Źko-tehnolo┼íkih procesa primijeni propisane mjere sigurnosti i za┼ítite zdravlja na radu, sa naznakom svih rizika i mjera za njihovo otklanjanje.

(2) Poslodavac iz stava (1) ovog ─Źlana du┼żan je da izda ispravu kojom potvr─Ĺuje da je projektovanje izvr┼íeno u skladu sa zakonom, odnosno propisima donesenim na osnovu zakona.

(3) Ako u projektovanju objekata i tehni─Źko-tehnolo┼íkih procesa u─Źestvuje vi┼íe poslodavaca iz stava (1) ovog ─Źlana, investitor je obavezan da osigura jedinstvenu ispravu.

 

 

─îlan 11.

 

 

(Obaveza projektovanja mjera zaštite na radu)

 

 

(1) Poslodavac koji izvodi radove na izgradnji objekata i tehni─Źko-tehnolo┼íkih procesa du┼żan je da izvodi radove prema tehni─Źkoj dokumentaciji u kojoj su projektovane mjere za┼ítite na radu.

(2) Obaveza iz stava (1) ovog ─Źlana odnosi se i na radove na monta┼żi, zamjeni opreme, remontu i rekonstrukciji objekata.

(3) Novi, obnovljeni ili rekonstruisani objekti i tehni─Źkotehnolo┼íki procesi ne mogu po─Źeti sa radom bez upotrebne dozvole, u skladu sa zakonom.

 

 

─îlan 12.

 

 

(Elaborat o ure─Ĺenju radili┼íta)

 

 

(1) Poslodavac koji izvodi radove na izgradnji, monta┼żi, zamjeni opreme, remontu ili rekonstrukciji objekata obavezan je prije po─Źetka radova da izradi elaborat o ure─Ĺenju radili┼íta u skladu sa propisima donesenim na osnovu zakona i obezbijedi izvo─Ĺenje radova prema tom

elaboratu.

(2) Poslodavac iz stava (1) ovog ─Źlana koji izvodi radove na radili┼ítu du┼że od sedam dana, obavezan je da prijavu i elaborat o ure─Ĺenju radili┼íta dostavi nadle┼żnoj inspekciji rada najmanje osam dana prije po─Źetka rada na radili┼ítu.

 

 

─îlan 13.

 

 

(Obaveza osiguranja jedinstvenog elaborata o ure─Ĺenju

radilišta)

 

 

Ako dva ili vi┼íe poslodavaca koriste isti prostor za radili┼íte, svaki od njih provodi mjere za┼ítite na radu, a glavni izvo─Ĺa─Ź odnosno investitor je obavezan da obezbijedi jedinstveni elaborat o ure─Ĺenju radili┼íta.

 

 

─îlan 14.

 

 

(Uvjeti za upotrebu sredstava za rad)

 

 

(1) Radna oprema mo┼że se staviti u promet, naru─Źiti ili staviti u upotrebu ako su ispunjeni uvjeti za sigurnost i za┼ítitu zdravlja na radu i ako je to potvrdio proizvo─Ĺa─Ź ili uvoznik uvezenih proizvoda.

(2) Sredstva i oprema li─Źne za┼ítite mogu se staviti u promet, naru─Źiti ili staviti u upotrebu ako pru┼żaju pouzdanu za┼ítitu od rizika pri radu i ako je to potvrdio proizvo─Ĺa─Ź ili uvoznik uvezenih proizvoda.

(3) Sredstva za rad, koja podlije┼żu obavezi periodi─Źnih pregleda i ispitivanja iz oblasti za┼ítite na radu, mogu se upotrebljavati samo ako posjeduju zapisnik, odnosno ispravu iz ─Źlana 67. stav (1) ovog zakona kojim se dokazuje da pregledana sredstva za rad udovoljavaju propisima donesenim na osnovu zakona.

 

 

─îlan 15.

 

 

(Radna oprema)

 

 

(1) Radna oprema mora odgovarati radnom procesu koji se obavlja i mora biti na odgovaraju─çi na─Źin prilago─Ĺena toj svrsi tako da ne ugro┼żava sigurnost i zdravlje radnika.

(2) Izbor radne opreme i materijala koji se koriste vr┼íi se u skladu sa posebnim uvjetima i specifi─Źnostima rada kako bi se otklonili ili smanjili rizici.

 

 

─îlan 16.

 

 

(Uputstva za sigurnu upotrebu i rukovanje sredstvima za rad)

 

 

(1) Proizvo─Ĺa─Źi i uvoznici radne opreme i sredstava i opreme li─Źne za┼ítite obavezni su da izdaju ispravu kojom se dokazuje da odgovaraju me─Ĺunarodnim propisima, tehni─Źkim propisima i propisanim mjerama sigurnosti i za┼ítite zdravlja na radu, te daju uputstva za upotrebu i odr┼żavanje na jednom od slu┼żbenih jezika u Bosni i Hercegovini, odnosno Federaciji.

(2) Proizvo─Ĺa─Źi i uvoznici opasnih materija du┼żni su da daju uputstvo za sigurnu upotrebu i rukovanje. Uputstvo sadr┼żi identifikacione podatke, podatke o fizi─Źkim, hemijskim i biolo┼íkim karakteristikama, stepen opasnosti od po┼żara i eksplozije, opasnosti po zdravlje, o radioaktivnosti, o ekolo┼íkim podacima, o posebnim za┼ítitnim mjerama, o na─Źinu skladi┼ítenja i ozna─Źavanja, o prijenosu i transportu, kao i o postupku otklanjanja opasnih materija (sigurnosni

list). Ovi podaci se daju na jednom od slu┼żbenih jezika u Bosni i Hercegovini, odnosno Federaciji.

 

 

─îlan 17.

 

 

(Obaveza pribavljanja potrebne dokumentacije)

 

 

Poslodavac ne mo┼że staviti u promet ili upotrebu sredstva za rad ili opasne materije prije nego ┼íto pribavi dokumentaciju iz ─Źlana 16. ovog zakona.

 

 

─îlan 18.

 

 

(Izdavanje isprava)

 

 

Isprave iz ─Źlana 10. st. (2) i (3) i ─Źlana 16. stav (1) mo┼że izdati i ovla┼ítena organizacija za za┼ítitu na radu.

 

 

─îlan 19.

(Zabrana davanja finansijske naknade)

 

 

Poslodavci ne mogu dati finansijsku ili drugu naknadu radnicima u zamjenu za ispunjavanje zahtjeva standard sigurnosti i zaštite zdravlja na radu.

 

 

DIO TRE─ćI - OBAVEZE POSLODAVCA

 

 

─îlan 20.

 

 

(Obaveza osiguranja preventivnih mjera)

 

 

(1) Poslodavac je obavezan da prilikom organizovanja rada i radnog procesa osigura preventivne mjere radi za┼ítite ┼żivota i zdravlja zaposlenih, kao i potrebna materijalna sredstva za njihovu primjenu.

(2) Poslodavac je du┼żan da osigura preventivne mjere prije po─Źetka rada radnika, u toku rada, kao i kod svake izmjene tehnolo┼íkog postupka, izborom radnih i proizvodnih metoda kojima se osigurava najve─ça sigurnost i za┼ítita zdravlja na radu, zasnovana na primjeni propisa iz oblasti sigurnosti i za┼ítite zdravlja na radu, radnih odnosa, tehni─Źkih propisa i standarda, propisa iz oblasti zdravstvene za┼ítite i dr.

(3) U slu─Źaju kada poslodavac, u skladu sa ─Źlanom 33. ovog zakona, anga┼żuje ovla┼ítenu organizaciju za za┼ítitu na radu, to ga ne─çe osloboditi odgovornosti utvr─Ĺene u stavu (1) ovog ─Źlana.

 

 

─îlan 21.

 

 

(Na─Źela u provo─Ĺenju mjera za┼ítite na radu)

 

 

Poslodavac provodi mjere za┼ítite na radu po┼ítuju─çi sljede─ça op─ça na─Źela prevencije:

a) procjene rizika,

b) izbjegavanja rizika,

c) sprje─Źavanja rizika,

d) otklanjanja rizika na njihovom izvoru,

e) prilago─Ĺavanja rada i mjesta rada radniku naro─Źito u pogledu izbora opreme za rad i metoda rada, kao i izbora tehnolo┼íkog postupka da bi se izbjegla jednoli─Źnost u radu u cilju smanjenja njihovog uticaja na zdravlje radnika,

f) prilago─Ĺavanja tehni─Źkom napretku,

g) zamjene opasnih tehnoloških procesa ili metoda rada bezopasnim ili manje opasnim,

h) zamjene opasnih materija bezopasnim,

i) utvr─Ĺivanja jedinstvenih preventivnih mjera s ciljem me─Ĺusobnog povezivanja tehnologije, organizacije rada, uvjeta rada, socijalnih odnosa i uticaja faktora vezanih za radnu okolinu,

j) davanja prednosti zajedni─Źkim mjerama za┼ítite pred pojedina─Źnim,

k) odgovarajućeg osposobljavanja i obavještavanja radnika.

 

 

─îlan 22.

 

 

(Obaveze poslodavca)

 

 

Poslodavac je du┼żan da:

a) organizuje poslove sigurnosti i zaštite zdravlja na radu,

b) vr┼íi procjenu rizika za svako radno mjesto i utvr─Ĺuje poslove sa pove─çanim rizikom, na na─Źin i pod uvjetima utvr─Ĺenim ovim zakonom,

c) omogući radniku da se prije stupanja na rad upozna sa mjerama sigurnosti i zaštite na radu,

d) donese interni akt o zaštiti na radu,

e) obavje┼ítava radnike, sindikat i povjerenika za za┼ítitu na radu o uvo─Ĺenju novih tehnologija i sredstava za rad, te opasnostima i ┼ítetnostima po zdravlje radnika i izdaje uputstva za siguran rad,

f) osigurava da planiranje i uvo─Ĺenje novih tehnologija bude predmet savjetovanja sa radnicima i/ili njihovim povjerenikom za za┼ítitu na radu u vezi sa posljedicama po sigurnost i zdravlje izazvanih izborom opreme, uvjeta rada i radne okoline,

g) osposobljava radnike za siguran rad,

h) osigurava radnicima sredstva i opremu li─Źne za┼ítite i njihovo kori┼ítenje,

i) osigurava periodi─Źne ljekarske preglede radnika koji rade na poslovima na kojima postoje pove─çani rizici po zdravlje i preduzima mjere za sprje─Źavanje nastanka invaliditeta i profesionalnih oboljenja radnika,

j) osigurava periodi─Źne preglede sredstava rada i sredstava i opreme li─Źne za┼ítite pri radu, u skladu sa tehni─Źkim standardima,

k) osigurava periodi─Źne preglede i ispitivanja fizi─Źkih, hemijskih i biolo┼íkih ┼ítetnosti i mikroklime u radnoj okolini,

l) osigurava periodi─Źne preglede i ispitivanja sredstava rada i opreme, radnih i pomo─çnih prostorija i sredstava i opreme li─Źne za┼ítite, koji ne podlije┼żu obaveznim periodi─Źnim pregledima i ispitivanjima, na na─Źin, po postupku i u rokovima utvr─Ĺenim op─çim aktom,

m) provodi mjere za┼ítite od po┼żara u skladu sa posebnim propisima,

n) provodi mjere za osiguranje prve pomo─çi,

o) unaprje─Ĺuje sigurnost i za┼ítitu zdravlja na radu,

p) obavje┼ítava nadle┼żnu inspekciju rada o svakom smrtnom slu─Źaju, nesre─çi koja je zadesila jednog ili vi┼íe radnika, te┼żoj povredi, profesionalnom oboljenju, svakoj pojavi ili bolesti koje poga─Ĺaju vi┼íe od jednog radnika i svakoj pojavi koja bi mogla ugroziti ┼żivot ili zdravlje radnika na radu,

r) obavje┼ítava nadle┼żnu inspekciju o po─Źetku i zavr┼íetku radova na izgradnji, monta┼żi, zamjeni

opreme, remontu i rekonstrukciji objekata.

 

 

─îlan 23.

 

 

(Interni akt o zaštiti na radu i akt o procjeni rizika)

 

 

(1) Poslodavac je du┼żan svojim internim aktom o za┼ítiti na radu utvrditi organizaciju provo─Ĺenja za┼ítite na radu, pravila prevencije i za┼ítite, poslove sa pove─çanim rizikom, poslove na kojima se provodi mjera skra─çivanja radnog vremena, na─Źin utvr─Ĺivanja zdravstvenog stanja radnika

koji rade na poslovima sa pove─çanim rizikom, i drugih radnika, sredstva i opremu li─Źne za┼ítite koja pripadaju radniku, te prava, obaveze i odgovornosti radnika za za┼ítitu na radu i drugih radnika u ovoj oblasti, kao i druga pitanja od zna─Źaja za sigurnost i za┼ítitu zdravlja na radu.

(2) Osnov za izradu akta iz stava (1) ovog ─Źlana je akt o procjeni rizika na mjestu rada koji sadr┼żi opis procesa rada sa procjenom rizika od povreda ili o┼íte─çenja zdravlja na mjestu rada u radnoj okolini i mjere za otklanjanje ili smanjivanje rizika na najmanju mogu─çu mjeru u cilju pobolj┼íanja sigurnosti i za┼ítite zdravlja na radu.

(3) U slu─Źaju promjene rizika u procesu rada, poslodavac je du┼żan da izvr┼íi odgovaraju─çu izmjenu akta o procjeni rizika iz stava (2) ovog ─Źlana.

(4) Poslodavac vrši procjenu rizika na osnovu pravila koja donosi federalni ministar u saradnji sa federalnim ministrom zdravstva.

(5) Pri izradi internog akta o za┼ítiti na radu poslodavac je du┼żan da konsultuje povjerenika za za┼ítitu na radu.

 

 

─îlan 24.

 

 

(Obaveza utvr─Ĺivanja uvjeta rada i zahtjeva u pogledu

sposobnosti radnika)

 

 

(1) Poslodavac je du┼żan da za sve poslove u tehni─Źkotehnolo┼íkom procesu rada utvrdi uvjete rada i zahtjeve u pogledu zdravstvenih i psihofizi─Źkih sposobnosti radnika koji ─çe te poslove obavljati.

(2) Radnik ne mo┼że zasnovati radni odnos ukoliko prethodno nije utvr─Ĺeno da njegovo zdravstveno stanje i psihofizi─Źke sposobnosti odgovaraju uvjetima rada i zahtjevima radnog

mjesta.

(3) Zdravstveno stanje i psihofizi─Źke sposobnosti radnika iz stava (2) ovog ─Źlana utvr─Ĺuju se na osnovu ljekarskog uvjerenja izdatog od strane odjeljenja za medicinu rada i zdravstvenu za┼ítitu radnika ovla┼ítene zdravstvene ustanove.

(4) Zdravstveno stanje i psihofizi─Źke sposobnosti pripadnika oru┼żanih snaga i policijskih slu┼żbenika utvr─Ĺuju se zdravstvenim pregledom koji organizuje poslodavac.

 

 

─îlan 25.

 

 

(Obaveza ispitivanja radne okoline)

 

 

Poslodavac je obvezan ispitivati radnu okolinu, odnosno procijeniti rizike i osigurati za┼ítitu zdravlja i sigurnost radnika izlo┼żenih fizi─Źkim, hemijskim i biolo┼íkim ┼ítetnostima na radu.

 

 

─îlan 26.

 

 

(Obaveza poslodavca u vezi sa upotrebom opasnih materija na

radu)

 

 

(1) Poslodavac je obavezan primjenom manje opasnih i ┼ítetnih materija stalno unaprje─Ĺivati za┼ítitu na radu.

(2) Poslodavac koji koristi, proizvodi, prera─Ĺuje, odnosno skladi┼íti opasne materije mora, u skladu sa procjenom rizika, primjenjivati pravila za┼ítite na radu.

(3) Opasne materije poslodavac smije koristiti samo ako ne mo┼że iste radne rezultate posti─çi primjenom bezopasnih materija.

(4) Ako nije mogu─ça zamjena opasnih materija bezopasnim ili manje opasnim, odnosno manje ┼ítetnim materijama, poslodavac je obavezan utvrditi da li se primjenom drugog radnog postupka mo┼że smanjiti opasnost ili ┼ítetnost od njihove primjene.

(5) Ako koristi opasne materije, poslodavac je obavezan pravila zaštite na radu primjenjivati sljedećim redoslijedom:

a) koristiti zatvorene sisteme, ako je to mogu─çe prema vrsti poslova i stanju tehnike,

b) odvoditi sa mjesta nastanka, odnosno izvan radne okoline opasne materije ─Źije osloba─Ĺanje ne mo┼że sprije─Źiti, na na─Źin da pri odvo─Ĺenju ne zaga─Ĺuje ─Źovjekovu okolinu,

c) kada ne mo┼że odvoditi opasne materije sa mjesta nastanka, ograni─Źiti na najmanju mogu─çu mjeru:

- koli─Źinu opasnih materija,

- broj radnika izlo┼żenih djelovanju opasnih materija,

- vrijeme izlaganja radnika uticaju opasnih materija.

d) osigurati da radnici pri radu sa opasnim materijama koriste propisanu li─Źnu za┼ítitnu opremu, ako se pravilima navedenima u ta─Ź. a), b) i c) ovog stava ne mo┼że posti─çi zadovoljavaju─ça sigurnost i za┼ítita zdravlja radnika.

(6) Obaveza je poslodavca da koncentracija opasnih materija na mjestima rada i u radnoj okolini bude ┼íto ni┼ża i ispod grani─Źne vrijednosti izlo┼żenosti.

 

 

─îlan 27.

 

 

(Za┼ítita radnika izlo┼żenih opasnim materijama na radu)

 

 

Federalni ministar ─çe u saradnji sa federalnim ministrom zdravstva propisati grani─Źne vrijednosti izlo┼żenosti opasnim materijama, kao i pravila, mjere i postupke za┼ítite na radu radnika koji su izlo┼żeni opasnim materijama na radu.

 

 

─îlan 28.

 

 

(Osiguranje pristupa radnom mjestu sa pove─çanim rizikom)

 

 

Poslodavac je du┼żan da osigura da pristup radnom mjestu sa pove─çanim rizikom, na kojem prijeti neposredna opasnost od povre─Ĺivanja ili zdravstvenih o┼íte─çenja (trovanja, gu┼íenja i sl.), imaju samo radnici koji su osposobljeni za siguran i zdrav rad, koji su dobili posebna uputstva za rad na takvom mjestu, koji ispunjavaju zdravstvene uvjete i koji su snabdjeveni odgovaraju─çim sredstvima i opremom za li─Źnu za┼ítitu pri radu.

 

 

─îlan 29.

 

 

(Sredstva i oprema li─Źne za┼ítite)

 

 

(1) Poslodavac je du┼żan da obezbijedi radnicima sredstva i opremu li─Źne za┼ítite.

(2) Poslodavac ne smije staviti u upotrebu sredstva i opremu li─Źne za┼ítite ako nisu izra─Ĺena u skladu sa ─Źlanom 14. ovog zakona.

(3) Poslodavac je obavezan da osigura da se sredstva i oprema li─Źne za┼ítite odr┼żavaju u dobrom stanju.

(4) Poslodavac je du┼żan da isklju─Źi iz upotrebe sredstva i opremu li─Źne za┼ítite na kojima nastanu promjene zbog kojih postoji opasnost po sigurnost i zdravlje radnika.

 

 

─îlan 30.

 

 

(Obaveze poslodavaca pri obavljanju djelatnosti na istom

mjestu rada sa više poslodavaca)

 

 

U slu─Źaju kada vi┼íe poslodavaca obavlja djelatnost na istom mjestu rada, obavezni su da:

a) sara─Ĺuju, vode─çi ra─Źuna o prirodi djelatnosti, u cilju provo─Ĺenja odredaba o sigurnosti i za┼ítiti zdravlja na radu,

b) uskla─Ĺuju aktivnosti, vode─çi ra─Źuna o prirodi poslova, u cilju za┼ítite radnika i sprje─Źavanju rizika na radu,

c) obavijeste jedni druge o rizicima na radu,

d) obavijeste radnike i/ili njihove predstavnike o rizicima na radu.

 

 

─îlan 31.

 

 

(Zabrana prouzrokovanja finansijskih obaveza za radnike)

 

 

Mjere zaštite koje provodi poslodavac i koje se odnose na sigurnost i zaštitu zdravlja na radu ne smiju radnicima prouzrokovati finansijske obaveze.

 

 

─îlan 32.

 

 

(Obaveza upoznavanja sa propisima iz oblasti sigurnosti i

zaštite zdravlja na radu)

 

 

Poslodavac, odnosno radnik koji organizuje ili rukovodi procesom rada, mora biti upoznat sa propisima iz oblasti sigurnosti i za┼ítite zdravlja na radu, a naro─Źito ako se radi o tehnologijama u kojima postoji opasnost od povreda na radu, profesionalnih oboljenja i poreme─çaja u tehnolo┼íkom procesu koji bi mogli ugroziti sigurnost i zdravlje radnika.

 

 

─îlan 33.

 

 

(Organizovanje poslova zaštite na radu)

 

 

(1) Poslodavac je du┼żan organizovati poslove za┼ítite na radu vode─çi ra─Źuna o tehni─Źko-tehnolo┼íkom procesu rada, broju radnika, broju lokacija odvojenih radnih jedinica, opasnostima i rizicima po zdravlje radnika.

(2) Ako se u nedostatku stru─Źnog osoblja poslovi za┼ítite i prevencije ne mogu organizovati kod poslodavca, poslodavac ─çe anga┼żovati ovla┼ítenu organizaciju za za┼ítitu na radu.

(3) Ako poslodavac anga┼żuje ovla┼ítenu organizaciju iz stave (2) ovog ─Źlana, du┼żan je da osigura uvid u podatke vezane za rizike po sigurnost i zdravlje na radu, kao i mjere i aktivnosti za sprje─Źavanje tih rizika na nivou radnog mjesta.

(4) Poslove za┼ítite na radu poslodavac mo┼że da obavlja sam u djelatnostima trgovine, ugostiteljstva i turizma, finansijsko-tehni─Źkih i poslovnih usluga, obrazovanja, nauke i informacija, zdravstvene i socijalne za┼ítite i u stambeno-komunalnim djelatnostima, ako ima do 30 radnika.

(5) Federalni ministar propisat ─çe uvjete koje mora ispunjavati stru─Źno osoblje iz stava (2) ovog ─Źlana, kao i na─Źin i uvjete obavljanja poslova za┼ítite na radu kod poslodavca u zavisnosti od rizika, djelatnosti i broja radnika.

 

 

─îlan 34.

 

 

(Radnik za zaštitu na radu)

 

 

(1) Poslodavac kod kojeg postoje poslovi sa pove─çanim rizikom odre─Ĺuje jednog ili vi┼íe radnika koji ─çe obavljati poslove vezane za sprje─Źavanje rizika na radu i za┼ítitu zdravlja radnika.

(2) Poslodavac je du┼żan radniku za za┼ítitu na radu osigurati uvjete za rad, potrebnu opremu i pomo─ç drugog stru─Źnog osoblja, kao i sredstva za obavljanje i organizovanje preventivnih i za┼ítitnih mjera.

(3) Radnik za za┼ítitu na radu ne mo┼że biti doveden u nepovoljniji polo┼żaj zbog poslova koje obavlja u cilju sprje─Źavanja rizika na radu i za┼ítite zdravlja radnika.

(4) Radnik za za┼ítitu na radu mora biti odgovaraju─çe osposobljen i imati polo┼żen stru─Źni ispit koji se odnosi na sigurnost i za┼ítitu zdravlja na radu (u daljnjem tekstu: stru─Źni ispit) u skladu sa ovim zakonom.

(5) Stru─Źni ispit iz stava (4) ovog ─Źlana pola┼że se pred komisijom koju imenuje Federalni ministar, a za ─Źiji ─çe se rad osiguravati finansijska sredstva u Bud┼żetu Federacije.

(6) Federalni ministar donijet ─çe pravilnik kojim ─çe propisati uvjete koje moraju ispunjavati radnici za za┼ítitu na radu, program, sadr┼żaj, na─Źin i tro┼íkove polaganja stru─Źnog ispita, sastav komisije iz stava (5) ovog ─Źlana, kao i uvjete pod kojim odre─Ĺena lica mogu biti oslobo─Ĺena obaveze polaganja stru─Źnog ispita.

 

 

─îlan 35.

 

 

(Obaveze radnika za zaštitu na radu)

 

 

(1) Obaveze radnika za zaštitu na radu su:

a) u─Źe┼í─çe u izradi akta o procjeni rizika,

b) izrada prijedloga internog akta o zaštiti na radu,

c) izrada plana i programa mjera zaštite na radu,

d) unutrašnji nadzor nad primjenom mjera zaštite na radu,

e) stru─Źna pomo─ç poslodavcu u provo─Ĺenju i unaprje─Ĺenju sigurnosti i za┼ítite zdravlja na radu,

f) izrada uputstava za siguran rad,

g) pra─çenje i organizovanje periodi─Źnih pregleda sredstava za rad, sredstava i opreme li─Źne za┼ítite,

h) pra─çenje i organizovanje periodi─Źnih pregleda hemijskih, fizi─Źkih i biolo┼íkih ┼ítetnosti i mikroklime u radnoj okolini,

i) priprema i organizovanje osposobljavanja radnika za siguran rad,

j) praćenje stanja i izvještavanje poslodavca o povredama na radu, profesionalnim oboljenjima i

bolestima u vezi sa radom,

k) analiziranje uzroka povreda na radu i profesionalnih oboljenja u saradnji sa ovla┼ítenim doktorom specijalistom medicine rada i predlaganje mjere za unaprje─Ĺenje sigurnosti i za┼ítite zdravlja na radu,

l) pra─çenje i organizovanje periodi─Źnih ljekarskih pregleda radnika koji rade na poslovima sa

pove─çanim rizikom, te analiza izvje┼ítaja o obavljenim periodi─Źnim ljekarskim pregledima,

m) savjetovanje poslodavca u pogledu izbora i nabavke opreme i tehnološkog procesa rada,

n) saradnja sa poslodavcem prilikom planiranja izgradnje i rekonstrukcije objekata namijenjenih za rad,

o) saradnja sa nadle┼żnom inspekcijom rada i drugim ustanovama koje se bave sigurno┼í─çu i za┼ítitom na radu,

p) saradnja sa sindikatom, vijećem zaposlenika i povjerenikom za zaštitu na radu, u skladu sa ovim zakonom.

(2) Radnik za za┼ítitu na radu je obavezan da zabrani rad na radnom mjestu, odnosno da zabrani upotrebu sredstava za rad i sredstava i opreme li─Źne za┼ítite u slu─Źaju kada utvrdi neposrednu opasnost po ┼żivot i zdravlje radnika, te da o tome u pisanom obliku obavijesti poslodavca i

povjerenika za zaštitu na radu.

 

 

─îlan 36.

 

 

(Prva pomo─ç, protivpo┼żarna za┼ítita, evakuacija radnika,

ozbiljna i neposredna opasnost)

 

 

(1) Poslodavac je du┼żan da:

a) preduzme potrebne mjere za prvu pomo─ç, protivpo┼żarne mjere i mjere za evakuaciju radnika,

prilago─Ĺene prirodi aktivnosti i veli─Źini preduze─ça, odnosno poslovanja,

b) uspostavi potrebne veze sa specijalizovanim slu┼żbama, posebno u pogledu prve pomo─çi, hitne

zdravstvene za┼ítite, spa┼íavanja i protivpo┼żarne za┼ítite.

(2) Za provo─Ĺenje odredaba iz stava (1) ovog ─Źlana poslodavac ─çe odrediti radnike koji ─çe provoditi mjere prve pomo─çi, protivpo┼żarne za┼ítite i evakuacije radnika.

(3) Broj radnika iz stava (2) ovog ─Źlana, njihovo osposobljavanje i oprema kojom raspola┼żu moraju odgovarati veli─Źini i/ili posebnim opasnostima u pravnom licu, odnosno poslovanju.

(4) Federalni ministar ─çe u saradnji sa federalnim ministrom zdravstva propisati na─Źin provo─Ĺenja mjera za prvu pomo─ç, potrebna sredstva i opremu za pru┼żanje prve pomo─çi u slu─Źaju povreda i oboljenja radnika na radu, pitanja iz stava (3) ovog ─Źlana, kao i druga pitanja od va┼żnosti za provo─Ĺenje mjera za prvu pomo─ç.

 

 

─îlan 37.

 

 

(Obaveze poslodavca u slu─Źaju ozbiljne i neposredne opasnosti)

 

 

(1) Poslodavac je du┼żan da:

a) upozna sve radnike koji su ili bi mogli biti izlo┼żeni ozbiljnoj i neposrednoj opasnosti o riziku koji postoji kao i mjerama koje su preduzete ili koje ─çe se preduzeti u pogledu za┼ítite, ┼íto je prije mogu─çe,

b) preduzme mjere i izda uputstva kako bi se omogu─çilo radnicima da u slu─Źaju ozbiljne i neposredne opasnosti prekinu s radom i/ili odmah napuste radno mjesto i pre─Ĺu na neko sigurno

mjesto,

c) ne tra┼żi od radnika da nastave rad u situaciji kada jo┼í uvijek postoji ozbiljna i neposredna opasnost, osim u izuzetnim slu─Źajevima kada postoji ozbiljna i neposredna opasnost po sigurnost vi┼íe ljudi i ┼íiru okolinu.

(2) Radnici koji u slu─Źaju ozbiljne i neposredne opasnosti napuste svoje radno mjesto i/ili opasno podru─Źje ne smiju snositi negativne posljedice u smislu propisa o radu.

(3) U slu─Źaju ozbiljne i neposredne opasnosti po vlastitu sigurnost ili sigurnost drugih lica, radnici koji nisu u mogu─çnosti stupiti u vezu sa neposrednim rukovodiocem, obavezni su preduzeti odgovaraju─çe mjere u skladu sa svojim znanjem i tehni─Źkim sredstvima koja su im na

raspolaganju, da bi se izbjegle posljedice te opasnosti, pod uvjetom da te mjere ne smiju biti u o─Źitom neskladu sa opasno┼í─çu.

(4) Zbog preduzimanja mjera iz stava (3) ovog ─Źlana radnici ne smiju snositi negativne posljedice u smislu propisa o radu.

 

 

─îlan 38.

 

 

(Obavještavanje radnika)

 

 

(1) Poslodavac je du┼żan radnicima i/ili njihovim predstavnicima davati odgovaraju─ça pisana uputstva koja se odnose na rizike po sigurnost i zdravlje sa za┼ítitnim i preventivnim mjerama koje se preduzimaju za otklanjanje ili smanjenje tih rizika.

(2) Uputstva iz stava (1) ovog ─Źlana moraju biti istaknuta na mjestu rada.

(3) Izuzetno, kada prijeti iznenadna opasnost po ┼żivot i zdravlje, uputstvo iz stava (1) ovog ─Źlana poslodavac mo┼że dati usmeno.

(4) Uputstva iz stava (1) ovog ─Źlana daju se svim radnicima uklju─Źuju─çi i radnike drugih poslodavaca koji obavljaju poslove kod poslodavca.

 

 

─îlan 39.

 

 

(Znakovi upozorenja na opasnost)

 

 

(1) Poslodavac je du┼żan na mjestima rada, na sredstvima za rad i pripadaju─çim instalacijama trajno postaviti znakove upozorenja na opasnost i znakove op─çih obavje┼ítavanja, u skladu sa posebnim propisima.

(2) Ako znakovi upozorenja na opasnost nisu dovoljni za efikasno obavje┼ítavanje, poslodavac je du┼żan trajno postaviti pisana uputstva o uvjetima i na─Źinu kori┼ítenja prostora, prostorija, sredstava rada, opasnih materija i opreme.

 

 

─îlan 40.

 

 

(Obavještavanje predstavnika radnika i sindikata)

 

 

(1) Poslodavac je du┼żan da najmanje dva puta godi┼ínje izvijesti povjerenika za za┼ítitu na radu, vije─çe zaposlenika i sindikat o rizicima po sigurnost i zdravlje, te mjerama koje je preduzeo i koje ─çe preduzeti radi unaprje─Ĺivanja sigurnosti i za┼ítite zdravlja.

(2) Osim redovnog obavje┼ítavanja iz stava (1) ovog ─Źlana, poslodavac ima obavezu da obavje┼ítava i da se savjetuje sa predstavnicima radnika ili radnicima nakon smrtne,

grupne ili te┼íke povrede na radu, utvr─Ĺenog slu─Źaja profesionalnog oboljenja, kao i nalaza nadle┼żne inspekcije rada kojim je utvr─Ĺen nedostatak u primjeni mjera za┼ítite na radu.

 

 

─îlan 41.

 

 

(Upotreba opasnih materija)

 

 

Poslodavac smije dati opasne materije u upotrebu radnicima samo pod uvjetom da su opremljene dokumentom na jednom od slu┼żbenih jezika u Bosni i Hercegovini, odnosno Federaciji, na kojem je proizvo─Ĺa─Ź, odnosno dobavlja─Ź, u skladu sa propisima, naveo sve bezbjednosno-tehni─Źke podatke koji su va┼żni za ocjenjivanje rizika pri radu s tim materijama, te da su zadovoljene sve sigurnosne mjere koje se navode u tom dokumentu.

 

 

─îlan 42.

 

 

(Pisana obavijest o rezultatima procjene rizika)

 

 

Poslodavac je du┼żan osigurati da zaposlena ┼żena za vrijeme trudno─çe i dojenja, radnik mla─Ĺi od 18 godina ┼żivota i radnik sa promijenjenom radnom sposobno┼í─çu, i pored osposobljavanja za siguran i zdrav rad, budu u pisanoj formi obavije┼íteni o rezultatima procjene rizika na radnom mjestu i o mjerama kojima se rizici otklanjaju u cilju pove─çanja sigurnosti i za┼ítite zdravlja na radu.

 

 

─îlan 43.

 

 

(Savjetovanje i uklju─Źivanje radnika i njihovih predstavnika)

 

 

Poslodavac se savjetuje sa radnicima i/ili njihovim predstavnicima i omogu─çava im da u─Źestvuju u raspravama o svim pitanjima u pogledu sigurnosti i za┼ítite zdravlja na radu.

Posebno im omogu─çava da u─Źestvuju u:

a) raspravama i odobravanju svih mjera u pogledu sigurnosti i zaštite zdravlja na radu,

b) svakoj mjeri koja mo┼że zna─Źajno uticati na sigurnost i za┼ítitu zdravlja na radu,

c) imenovanju radnika koji ─çe obavljati poslove vezane za obezbje─Ĺenje zdravih i sigurnih uvjeta rada, prve pomo─çi, ga┼íenje po┼żara i evakuaciju radnika,

d) anga┼żovanju, tamo gdje je potrebno, ovla┼ítenih organizacija za za┼ítitu na radu,

e) planiranju i organizovanju osposobljavanja radnika u oblasti zaštite na radu.

 

 

─îlan 44.

 

 

(Povjerenik za zaštitu na radu)

 

 

(1) Kod poslodavca koji zapo┼íljava 30 ili vi┼íe radnika, radnici biraju ili imenuju povjerenika za za┼ítitu na radu. Broj povjerenika, izbor i njihov mandat utvr─Ĺuju se u skladu sa propisom o vije─çu zaposlenika, vode─çi ra─Źuna o zastupljenosti svih dijelova procesa rada.

(2) Pod uvjetima iz stava (1) ovog ─Źlana, povjerenika za za┼ítitu na radu imenuje sindikat, ukoliko povjerenika nisu izabrali radnici iz stava (1) ovog ─Źlana. https://advokat-prnjavorac.com

(3) Imenovani povjerenik za za┼ítitu na radu iz stava (2) ovog ─Źlana ima ista prava i obaveze kao i izabrani povjerenik radnika.

(4) Povjerenik za zaštitu na radu će biti izabran ili imenovan bez obzira na broj radnika ako to zahtijevaju uvjeti rada (povećana opasnost za sigurnost i zdravlje radnika, rad na izdvojenim mjestima i sl.).

(5) Povjerenik za za┼ítitu na radu mora imati odgovaraju─çu stru─Źnu spremu i radno iskustvo.

 

 

─îlan 45.

 

 

(Prava i du┼żnosti povjerenika za za┼ítitu na radu)

 

 

(1) Povjerenik za zaštitu na radu ima pravo da:

a) dobije informacije o uvjetima rada, analizama povreda na radu, profesionalnih oboljenja i bolesti vezanih za rad, nalazima i preporukama inspekcijskih organa,

b) zahtijeva od poslodavca da preduzme odgovaraju─çe mjere i dostavi mu prijedloge za ubla┼żavanje rizika i otklanjanja izvora opasnosti,

c) informi┼íe radnike o provo─Ĺenju mjera za┼ítite na radu,

d) zahtijeva inspekcijski pregled ako smatra da mjere koje je preduzeo poslodavac nisu primjerene cilju po kojem treba osigurati sigurne i zdrave uvjete rada i iznese svoja zapa┼żanja u toku inspekcijskog pregleda,

e) prisustvuje inspekcijskim pregledima i/ili dostavi svoja zapa┼żanja u toku inspekcijskih pregleda.

(2) Za vrijeme obavljanja poslova utvr─Ĺenih ovim zakonom, povjerenik za za┼ítitu na radu iz reda zaposlenih ima pravo na naknadu pla─çe u visini pla─çe koju bi ostvario da je radio na poslovima za koje je zaklju─Źio ugovor o radu.

(3) Povjerenik za za┼ítitu na radu poslove utvr─Ĺene ovim zakonom mo┼że obavljati najvi┼íe ┼íest sati sedmi─Źno.

(4) Poslodavac osigurava povjereniku za za┼ítitu na radu potrebna sredstva da mo┼że ostvarivati svoje funkcije koje proizilaze iz ovog zakona.

(5) Povjerenik za za┼ítitu na radu ne mo┼że biti doveden u nepovoljniji polo┼żaj u odnosu na druge radnike, zbog svojih poslova vezanih za sigurnost i za┼ítitu zdravlja na radu.

 

 

─îlan 46.

 

 

(Osposobljavanje radnika)

 

 

(1) Poslodavac je du┼żan da izvr┼íi osposobljavanje radnika za siguran i zdrav rad kod zasnivanja radnog odnosa, odnosno premje┼ítaja na druge poslove, prilikom uvo─Ĺenja nove tehnologije ili novih sredstava za rad, kao i kod promjene procesa rada koji mo┼że prouzrokovati promjenu

mjera za siguran i zdrav rad.

(2) Poslodavac je du┼żan da radnika u toku osposobljavanja za siguran i zdrav rad, upozna sa svim vrstama rizika na poslovima na koje ga raspore─Ĺuje i o preduzetim konkretnim mjerama sigurnosti i za┼ítite na radu, u skladu sa aktom o procjeni rizika.

(3) Osposobljavanje radnika za siguran i zdrav rad mora biti prilago─Ĺeno specifi─Źnostima njegovog radnog mjesta.

 

 

─îlan 47.

 

 

(Zabrana samostalnog rada)

 

 

(1) Radnici ne mogu biti raspore─Ĺeni na radna mjesta na kojima ─çe samostalno obavljati poslove prije nego ┼íto steknu znanja iz ─Źlana 46. ovog zakona.

(2) Poslodavac kod kojeg rad obavljaju radnici drugog poslodavca mora osigurati da ti radnici budu upoznati sa mjerama zaštite na radu i zdravstvenim rizicima na radu.

(3) Osposobljavanje radnika iz ─Źlana 46. ovog zakona mora se obavljati u toku radnog vremena i ne smije izazvati tro┼íkove za radnika.

 

 

─îlan 48.

 

 

(Provjera osposobljenosti za siguran i zdrav rad)

 

 

(1) Osposobljavanje radnika za siguran i zdrav rad, poslodavac obavlja teorijski i na prakti─Źan na─Źin.

(2) Provjera teorijske i prakti─Źne osposobljenosti radnika za siguran i zdrav rad obavlja se na radnom mjestu.

(3) Periodi─Źne provjere osposobljenosti za siguran i zdrav rad radnika koji radi na poslovima sa pove─çanim rizikom vr┼íi se na na─Źin, u roku i po postupku utvr─Ĺenom aktom o procjeni rizika.

 

 

─îlan 49.

 

 

(Teorijsko i prakti─Źno osposobljavanje)

 

 

(1) U toku osposobljavanja iz oblasti sigurnosti i za┼ítite zdravlja na radu, radnik se upoznaje naro─Źito sa:

a) tehni─Źko-tehnolo┼íkim procesom i organizacijom rada u cjelini, a posebno sa poslovima svog radnog mjesta,

b) opasnostima koje ugro┼żavaju sigurnost i zdravlje na radu, kori┼ítenjem sredstava rada i opreme i na─Źinom upotrebe ┼ítetnih materija,

c) mjerama za┼ítite na radu i razlozima zbog kojih se te mjere predvi─Ĺaju i provode,

d) upotrebom odgovaraju─çih sredstava rada i odgovaraju─çe opreme i sredstava li─Źne za┼ítite, kao i

pravilnim i namjenskim kori┼ítenjem ure─Ĺaja i sredstava kojima se slu┼żi pri radu,

e) pravima i du┼żnostima u provo─Ĺenju propisa i mjera za┼ítite na radu i posljedicama zbog nepridr┼żavanja tih propisa i mjera,

f) pru┼żanjem prve pomo─çi,

g) organizacijom sigurnosti i zaštite zdravlja na radu,

h) kori┼ítenjem protivpo┼żarnih aparata,

i) odredbama ovog zakona.

(2) Osposobljavanje radnika iz stava (1) ovog ─Źlana poslodavac mo┼że obaviti ako ima zaposlena lica sa odgovaraju─çom visokom stru─Źnom spremom iz oblasti sigurnosti i za┼ítite zdravlja na radu.

(3) Ako poslodavac nije u mogu─çnosti da izvr┼íi osposobljavanje radnika u smislu stava (1) ovog ─Źlana, te poslove povjerit ─çe ovla┼ítenoj organizaciji iz ─Źlana 64. ovog zakona.

 

 

DIO ─îETVRTI - PRAVA I OBAVEZE RADNIKA

 

 

─îlan 50.

 

 

(Pravo na sigurne i zdrave uvjete rada)

 

 

(1) Radnik ima pravo na sigurne i zdrave uvjete rada.

(2) Radna okolina i sredstva za rad moraju, s obzirom na prirodu posla, biti sigurni za radnike i ne smiju ugroziti njihovo zdravlje.

 

 

─îlan 51.

 

 

(Du┼żnost radnika da sebe i druge ne izla┼że opasnostima)

 

 

Radnik je du┼żan da obavlja posao u skladu sa svojom stru─Źnom spremom i zavr┼íenom obukom, kao i uputstvima koja daje poslodavac, tako da ne izla┼że sebe ili druga lica na koja mogu uticati njegove aktivnosti ili nepa┼żnja u toku procesa rada, opasnostima od povrede na radu ili profesionalnog oboljenja.

 

 

─îlan 52.

 

 

(Du┼żnosti radnika)

 

 

(1) Radnici su, naro─Źito, du┼żni:

a) da se pridr┼żavaju utvr─Ĺenih pravila sigurnosti i za┼ítite zdravlja na radu u smislu ovog zakona,

b) da pravilno upotrebljavaju sredstva za rad i opremu, opasne materije i druga sredstva proizvodnje u skladu sa uputstvima proizvo─Ĺa─Źa i uputstvima za siguran rad koja daje poslodavac,

c) da pravilno upotrebljavaju sredstva i opremu li─Źne za┼ítite koja su im dodijeljena i da ih nakon upotrebe vra─çaju na mjesto na kojem se ─Źuvaju,

d) ne smiju samovoljno isklju─Źiti, modifikovati, promijeniti ili ukloniti sigurnosni ure─Ĺaj koji je

instaliran, posebno ne ma┼íinu, ure─Ĺaj, alat, pogon ili objekat i takav ure─Ĺaj moraju pravilno

upotrebljavati,

e) da odmah obavijeste poslodavca i/ili radnika za zaštitu na radu o svakoj pojavi na poslu za koju postoji opravdana sumnja da predstavlja opasnost po sigurnost i zdravlje kao i o nedostacima u postupcima zaštite,

f) da obavijesti lice odgovorno za to radno mjesto i/ili poslodavca o povredama koje su zadobili,

g) da sara─Ĺuju sa poslodavcem i/ili radnikom za za┼ítitu na radu u provo─Ĺenju mjera ili zahtjeva koje je naredio inspektor rada,

h) da sara─Ĺuje sa poslodavcem i/ili radnikom za za┼ítitu na radu u provo─Ĺenju mjera koje ─çe obezbijediti da radna okolina i uvjeti rada budu sigurni i ne predstavljaju rizik po sigurnost i zdravlje u okviru njihovog radnog mjesta,

i) obavljaju periodi─Źne ljekarske preglede u terminima po zahtjevu poslodavca,

j) da daju sve podatke i informacije koje tra┼że inspektori rada.

(2) Radnik koji se ne pridr┼żava utvr─Ĺenih pravila sigurnosti i za┼ítite zdravlja na radu i propisanih obaveza u smislu ovog zakona ─Źini te┼żu povredu radne obaveze u skladu sa kolektivnim ugovorom, odnosno op─çim aktom poslodavca.

(3) Obaveze radnika u podru─Źju sigurnosti i za┼ítite zdravlja na radu ne uti─Źu na obaveze i odgovornosti poslodavca iz ovog zakona.

 

 

─îlan 53.

 

 

(Postupanje u slu─Źaju neposredne opasnosti po ┼żivot i zdravlje

radnika)

 

 

(1) Radnik ima pravo da odbije da radi ako smatra da mu prijeti neposredna opasnost po ┼żivot i zdravlje i du┼żan je da o tome odmah obavijesti svog neposrednog rukovodioca i/ili imenovanog radnika za za┼ítitu na radu, nadle┼żnog inspektora rada i predstavnika radnika.

(2) Po prijemu obavijesti iz stava (1) ovog ─Źlana nadle┼żna inspekcija rada obavezna je da odmah izvr┼íi uvi─Ĺaj na licu mjesta i naredi da se provedu odgovaraju─çe mjere za┼ítite odnosno zabrani rad dok se mjere ne provedu ili obavijesti radnika iz kojih razloga njegov zahtjev nije osnovan.

(3) Radnik iz stava (1) ovog ─Źlana koji se udaljio sa radnog mjesta, ne smije snositi negativne posljedice u smislu propisa o radu, osim u slu─Źaju ako poslodavac doka┼że da se radnik neopravdano udaljio sa radnog mjesta.

 

 

DIO PETI - ZDRAVSTVENI NADZOR

 

 

─îlan 54.

 

 

(Pravo radnika na specifi─Źnu zdravstvenu za┼ítitu/medicinu

rada)

 

 

(1) Radnik ima pravo na zdravstvenu za┼ítitu primjerenu rizicima za sigurnost i zdravlje kojima je izlo┼żen na radu, u skladu s posebnim propisima koji ure─Ĺuju mjere zdravstvene za┼ítite u vezi sa radom.

(2) Poslodavac je du┼żan da zdravstvenim radnicima, koji pru┼żaju usluge specifi─Źne zdravstvene za┼ítite/medicine rada, osigura pristup u sve radne prostorije i prostore.

 

 

─îlan 55.

 

 

(Poslovi specifi─Źne zdravstvene za┼ítite/medicine rada)

 

 

Ovla┼ítena zdravstvena ustanova, pored poslova utvr─Ĺenih propisima o zdravstvenoj za┼ítiti, mo┼że obavljati i sljede─çe poslove:

a) daje savjete poslodavcu o unaprje─Ĺivanju za┼ítite zdravlja, sigurnosti, higijene rada, ergonomiji i za┼ítitnim sredstvima,

b) upoznaje radnike sa rizicima po zdravlje koji su povezani sa njihovim radom i obavlja poslove

osposobljavanja radnika za pru┼żanje prve pomo─çi,

c) u─Źestvuje u izradi akta o procjeni rizika na mjestu rada kod poslodavca,

d) ocjenjuje i utvr─Ĺuje posebne zdravstvene sposobnosti koje moraju da ispunjavaju radnici za

obavljanje odre─Ĺenih poslova na radnom mjestu sa pove─çanim rizikom ili za upotrebu, odnosno

rukovanje odre─Ĺenom opremom za rad,

e) vr┼íi prethodne i periodi─Źne ljekarske preglede radnika na radnim mjestima sa pove─çanim rizikom i izdaje izve┼ítaje o ljekarskim pregledima u skladu sa propisima o sigurnosti i za┼ítiti zdravlja na radu,

f) u─Źestvuje u organizovanju prve pomo─çi, spa┼íavanju i evakuaciji u slu─Źaju povre─Ĺivanja radnika ili havarija,

g) daje savjete poslodavcu pri izboru drugog odgovaraju─çeg posla prema zdravstvenoj

sposobnosti radnika,

h) savjetuje poslodavca u izboru i testiranju novih sredstava za rad, opasnih materija i sredstava i

opreme za li─Źnu za┼ítitu na radu, sa zdravstvenog aspekta,

i) sara─Ĺuje sa radnikom za za┼ítitu na radu.

 

 

─îlan 56.

 

 

(Obaveza obavještavanja ovlaštene zdravstvene ustanove)

 

 

Poslodavac, radnik za za┼ítitu na radu, povjerenik za za┼ítitu na radu, sindikat i drugi radnici du┼żni su obavijestiti ovla┼ítenu ustanovu iz ─Źlana 55. ovog zakona, o svim faktorima na radnom mjestu i u radnoj okolini za koje znaju ili pretpostavljaju da se mogu nepovoljno odraziti na zdravlje

radnika.

 

 

─îlan 57.

 

 

(Poslovi sa pove─çanim rizikom)

 

 

(1) Poslodavac je du┼żan da radniku koji obavlja poslove sa pove─çanim rizikom, prije po─Źetka rada osigura prethodni ljekarski pregled, kao i periodi─Źni ljekarski pregled u toku rada.

(2) Poslovi sa pove─çanim rizikom utvr─Ĺuju se internim aktom o za┼ítiti na radu.

(3) Poslovima sa pove─çanim rizikom smatraju se:

a) poslovi sa pove─çanim rizikom od povre─Ĺivanja, nastanka profesionalnih oboljenja i o┼íte─çenja

zdravlja radnika,

b) poslovi sa specifi─Źnim zahtjevima koji, u cilju sigurnog i uspje┼ínog rada uvjetuju posebne

zdravstvene i psihofizi─Źke sposobnosti radnika na tim radnim mjestima,

c) poslovi na kojima, nakon primjene svih tehni─Źki priznatih metoda za smanjenje rizika, postoji

preostali rizik za neke radnike.

 

 

─îlan 58.

 

 

(Evidencije o ljekarskim pregledima radnika)

 

 

(1) Prilikom upu─çivanja radnika na ljekarski pregled iz ─Źlana 57. stav (1) ovog zakona, poslodavac je obavezan ovla┼ítenoj zdravstvenoj ustanovi dostaviti podatke o poslovima sa pove─çanim rizikom i navesti ┼ítetnosti i opasnosti kojima su radnici izlo┼żeni.

(2) O rezultatima odgovarajućeg ljekarskog pregleda radnika, ovlaštena zdravstvena ustanova vodi evidenciju i u roku od 15 dana od izvršenog pregleda o tome dostavlja izvještaj poslodavcu.

 

 

─îlan 59.

 

 

(Pravo radnika na premještaj na drugo radno mjesto)

 

 

Ako se u postupku periodi─Źnog ljekarskog pregleda utvrdi da radnik ne ispunjava posebne zdravstvene uvjete za obavljanje poslova sa pove─çanim rizikom, poslodavac je du┼żan da ga premjesti na drugo radno mjesto koje odgovara njegovim zdravstvenim sposobnostima, ukoliko takvo radno mjesto postoji kod poslodavca. Ukoliko takvo mjesto ne postoji, primjenjuju se odgovaraju─çe odredbe Zakona o radu.

 

 

─îlan 60.

 

 

(Na─Źin obavljanja ljekarskih pregleda)

 

 

(1) Prethodni i periodi─Źni ljekarski pregledi radnika koji obavljaju poslove sa pove─çanim rizikom vr┼íe se na na─Źin, po postupku i u rokovima koje utvr─Ĺuje federalni minister u saradnji sa federalnim ministrom zdravstva.

(2) Radnik iz stava (1) ovog ─Źlana koji ne obavi periodi─Źni ljekarski pregled ne mo┼że nastaviti sa radom dok se ne utvrdi njegovo zdravstveno stanje i psihofizi─Źke sposobnosti.

 

 

DIO ┼áESTI - EVIDENCIJE, IZVJE┼áTAVANJE I OBAVJE┼áTAVANJE O NESRE─ćAMA I POVREDAMA NA RADU I PROFESIONALNIM OBOLJENJIMA

 

 

─îlan 61.

 

 

(Obaveza vo─Ĺenja evidencija kod poslodavca)

 

 

(1) Poslodavac je du┼żan da vodi propisanu evidenciju o:

a) radnicima na radnim mjestima sa pove─çanim rizikom,

b) radnim mjestima sa pove─çanim rizikom,

c) opasnim materijama koje se koriste pri radu,

d) provjeri znanja radnika iz oblasti sigurnosti i zaštite zdravlja na radu,

e) izvršenim pregledima i ispitivanjima radne sredine i sredstava za rad,

f) povredama na radu, profesionalnim oboljenjima, smrtnim slu─Źajevima i njihovim uzrocima,

g) ljekarskim pregledima radnika.

(2) Poslodavac je du┼żan dostaviti nadle┼żnoj inspekciji rada godi┼ínji izvje┼ítaj o slu─Źajevima iz stava (1) ta─Źka f) ovog ─Źlana.

 

 

─îlan 62.

 

 

(Dostavljanje izvještaja o povredi na radu i profesionalnom

oboljenju)

 

 

(1) Izvje┼ítaj o povredi na radu koja se dogodi i profesionalnom oboljenju koje nastane na radnom mjestu, poslodavac je du┼żan dostaviti radniku koji je pretrpio povredu, odnosno kod kojeg je nastalo oboljenje, nadle┼żnom zavodu zdravstvenog osiguranja kod kojeg je radnik zdravstveno osiguran, ovla┼ítenoj zdravstvenoj ustanovi koja obavlja usluge specifi─Źne zdravstvene za┼ítite/medicine rada kod poslodavca, kao i nadle┼żnoj inspekciji rada, u roku od sedam dana od dana pretrpljene povrede odnosno nastanka oboljenja.

(2) Izvje┼ítaj iz stava (1) ovog ─Źlana podnosi se na obrascu ─Źiji sadr┼żaj i na─Źin podno┼íenja propisuje federalni ministar u saradnji sa federalnim ministrom zdravstva.

 

 

─îlan 63.

 

 

(Obaveza obavještavanja inspekcije rada)

 

 

(1) O svakom smrtnom slu─Źaju, te┼żoj povredi na radu, profesionalnom oboljenju i svakoj pojavi koja bi mogla ugroziti ┼żivot ili zdravlje radnika na radu poslodavac je obavezan odmah obavijestiti nadle┼żnu inspekciju rada.

(2) Za svaku povredu na radu poslodavac je du┼żan na uvi─Ĺaj pozvati radnika za za┼ítitu na radu, neposrednog rukovodioca povrije─Ĺenog radnika i povjerenika za za┼ítitu na radu.

 

 

DIO SEDMI - OVLAŠTENE ORGANIZACIJE ZA ZAŠTITU NA RADU

 

 

─îlan 64.

 

 

(Izdavanje i oduzimanje dozvole za obavljanje stru─Źnih

poslova)

 

 

(1) Privrednom dru┼ítvu ili ustanovi koja ispunjava kadrovske, organizacijske, tehni─Źke i druge uvjete (u daljnjem tekstu: ovla┼ítena organizacija), federalni ministar izdaje dozvolu za obavljanje sljede─çih stru─Źnih poslova:

a) periodi─Źnih pregleda i ispitivanja fizi─Źkih, hemijskih i biolo┼íkih ┼ítetnosti i mikroklime u radnim i pomo─çnim prostorijama,

b) periodi─Źnih pregleda i ispitivanja sredstava za rad i sredstava i opreme li─Źne za┼ítite, elektri─Źnih i gromobranskih instalacija na objektima na kojima se primjenjuju mjere za┼ítite na radu,

c) osposobljavanje radnika za siguran rad,

d) procjenu rizika na mjestima rada i radne okoline iz ─Źlana 23. ovog zakona.

(2) Dozvola iz stava (1) ovog ─Źlana se izdaje na odre─Ĺeno vrijeme u trajanju od ─Źetiri godine.

(3) Privredno dru┼ítvo ili ustanova kojem je izdata dozvola iz stava (1) ovog ─Źlana, du┼żno je federalnom ministru na kraju svake kalendarske godine, najkasnije do 15. januara, dostaviti dokumentaciju o ispunjavanju kadrovskih, organizacijskih i drugih uvjeta, kao i izvje┼ítaj o

obavljenim poslovima iz stava (1) ovog ─Źlana.

(4) Dozvolu iz stava (1) ovog ─Źlana federalni ministar ─çe oduzeti:

a) ako se utvrdi da ovlaštena organizacija više ne ispunjava uvjete za dobijanje dozvole,

b) ako je dozvola izdata na osnovu neistinitih podataka,

c) ako se u postupku nadzora iz ─Źlana 68. ovog zakona utvrdi da se poslovi ne obavljaju u skladu sa zakonom i drugim propisima donesenim na osnovu zakona,

d) na prijedlog inspekcije rada, ako utvrdi da se poslovi ne obavljaju u skladu sa zakonom i drugim propisima donesenim na osnovu zakona,

e) ako ne postupi u skladu sa obavezama propisanim u stavu (3) ovog ─Źlana.

 

 

─îlan 65.

 

 

(Postupak izdavanja odnosno oduzimanja dozvole)

 

 

(1) O izdavanju, odnosno oduzimanju dozvole za rad federalni ministar donosi rje┼íenje protiv kojeg nije dozvoljena ┼żalba, ali se mo┼że pokrenuti upravni spor pred nadle┼żnim sudom.

(2) Troškove postupka izdavanja dozvole za rad snosi ovlaštena organizacija.

(3) Rješenje o dozvoli, odnosno oduzimanju dozvole za rad upisuje se u registar koji vodi ministarstvo.

(4) Na─Źin vo─Ĺenja i obrazac registra iz stava (3) ovog ─Źlana propisuje federalni ministar.

 

 

─îlan 66.

 

 

(Uvjeti koje moraju ispunjavati ovlaštene organizacije)

 

 

(1) Radnik koji u ovla┼ítenoj organizaciji obavlja stru─Źne poslove iz ─Źlana 64. stav (1) ovog zakona mora imati odgovaraju─çu stru─Źnu spremu i polo┼żen stru─Źni ispit koji se odnosi na obavljanje tih poslova, u skladu sa ovim zakonom.

(2) Stru─Źni ispit iz stava (1) ovog ─Źlana pola┼że se pred komisijom koju imenuje federalni ministar, a za ─Źiji se rad osiguravaju finansijska sredstva u Bud┼żetu Federacije.

(3) Federalni ministar donijet ─çe pravilnik kojim ─çe propisati organizacijske, kadrovske, tehni─Źke i druge uvjete koje moraju ispunjavati ovla┼ítene organizacije iz ─Źlana 64. ovog zakona, postupak i na─Źin utvr─Ĺivanja tih uvjeta, te sadr┼żaj, program, na─Źin i tro┼íkove polaganja stru─Źnog ispita iz stava (1) ovog ─Źlana, kao i sastav komisije iz stava (2) ovog ─Źlana.

 

 

─îlan 67.

 

 

(Zapisnik o izvr┼íenim periodi─Źnim pregledima)

 

 

(1) O izvr┼íenim periodi─Źnim pregledima i ispitivanjima iz ─Źlana 64. stav (1) ovog zakona ovla┼ítena organizacija sa─Źinjava zapisnik o stru─Źnom nalazu, na osnovu kojeg izdaje ispravu.

(2) Zapisnik i isprava iz stava (1) ovog ─Źlana sadr┼żi rezultat pregleda i ispitivanja i konstataciju da li pregledana sredstva za rad i sredstva i oprema li─Źne za┼ítite udovoljavaju propisima donesenim na osnovu zakona.

(3) Na─Źin, postupak i rokove vr┼íenja periodi─Źnih pregleda i ispitivanja iz stava (1) ovog ─Źlana, te oblik i sadr┼żaj zapisnika i isprave iz stava (2) ovog ─Źlana propisuje federalni ministar.

 

 

─îlan 68.

 

 

(Nadzor nad zakonitošću rada ovlaštenih organizacija)

 

 

Nadzor nad zakonito┼í─çu rada ovla┼ítene organizacije koja je dobila dozvolu iz ─Źlana 64. stav (1) ovog zakona, u dijelu koji se odnosi na obavljanje periodi─Źnih pregleda i ispitivanja sredstava za rad i sredstava i opreme li─Źne za┼ítite, vr┼íi ministarstvo.

 

 

DIO OSMI - POSEBNA SIGURNOST I ZAŠTITA ZDRAVLJA NA RADU

 

 

─îlan 69.

 

 

(Zaštita grupa posebno osjetljivih na rizike)

 

 

(1) Poslodavac je du┼żan organizovati radno mjesto tako da vodi ra─Źuna o prisustvu grupa osjetljivih na odre─Ĺene rizike.

(2) Grupe posebno osjetljive na rizike, kao ┼íto su trudnice, porodilje ili dojilje, maloljetnici, lica sa invaliditetom, kao i radnici sa promijenjenom radnom sposobno┼í─çu u smislu propisa o penzijskom i invalidskom osiguranju, moraju se za┼ítititi od opasnosti koje posebno njih poga─Ĺaju, u skladu sa ovim zakonom, drugim propisima, kolektivnim ugovorom i op─çim aktom poslodavca.

 

 

─îlan 70.

 

 

(Zabrana rada grupa posebno osjetljivih na rizike na odre─Ĺenim

poslovima)

 

 

(1) Zabranjen je rad trudnicama, porodiljama i dojiljama na poslovima na kojima postoji rizik od izlo┼żenosti opasnim materijama, hemijskim, fizi─Źkim i biolo┼íkim agensima, ┼ítetnim zra─Źenjima i mikroklimatskim uticajima, odnosno na poslovima sa te┼íkim uvjetima rada, kao i posebno te┼íkim i opasnim poslovima gdje postoji rizik po njihovo fizi─Źko i mentalno zdravlje.

(2) Zabranjen je rad maloljetnicima na poslovima koji mogu ugroziti njihovo zdravlje i razvoj.

(3) Radnik sa promijenjenom radnom sposobnošću ne smije obavljati poslove na kojima postoji opasnost smanjenja preostale radne sposobnosti.

 

 

─îlan 71.

 

 

(Postupak raspore─Ĺivanja radnika na poslove sa pove─çanim

rizikom)

 

 

(1) Kada su na odre─Ĺenom radnom mjestu takvi uvjeti da uprkos primjeni mjera za┼ítite na radu i dalje postoji preostali rizik i prijetnja od obolijevanja tj. invaliditeta, poslodavac je du┼żan preduzeti mjere za sprje─Źavanje oboljenja tj. nastanka invaliditeta ili dalje pogor┼íanje bolesti radnika.

(2) U slu─Źajevima iz stava (1) ovog ─Źlana radno vrijeme se skra─çuje srazmjerno ┼ítetnom utjecaju uvjeta rada na zdravlje i na radnu sposobnost radnika, u skladu sa zakonom.

(3) Za poslove koji su internim aktom o za┼ítiti na radu i ugovorom o radu utvr─Ĺeni kao poslovi sa pove─çanim rizikom, postupak za raspore─Ĺivanje radnika na te poslove, uvjete rada i zdravstveni nadzor propisuje federalni ministar u saradnji sa federalnim ministrom zdravstva.

 

 

─îlan 72.

 

 

(Postupak skra─çivanja radnog vremena)

 

 

(1) Poslovi iz ─Źlana 71. stav (2) ovog zakona i trajanje radnog vremena utvr─Ĺuju se internim aktom poslodavca o za┼ítiti na radu, na osnovu akta o procjeni rizika iz ─Źlana 23. stav (2) ovog zakona i stru─Źnog nalaza ovla┼ítene organizacije, koja ispunjava kadrovske, organizacijske, tehni─Źke i druge uvjete.

(2) O skra─çivanju radnog vremena u smislu stava (1) ovog ─Źlana odlu─Źuje ministarstvo.

(3) Postupak skra─çivanja radnog vremena kod poslodavca, kao i kadrovske, organizacijske, tehni─Źke i druge uvjete koje moraju ispunjavati ovla┼ítene organizacije iz stava (1) ovog ─Źlana, propisat ─çe federalni ministar.

(4) Pri ostvarivanju prava na pla─çu i drugih prava po osnovu rada i u vezi sa radom, skra─çeno radno vrijeme u smislu ovog ─Źlana izjedna─Źava se sa punim radnim vremenom.

 

 

─îlan 73.

 

 

(Posebno osiguranje radnika koji obavljaju poslove sa

pove─çanim rizikom)

 

 

Poslodavac posebno osigurava od rizika nesre─çe i povrede na radu radnike koji obavljaju poslove sa pove─çanim rizikom, utvr─Ĺene internim aktom o za┼ítiti na radu, radi obezbje─Ĺenja naknade ┼ítete, u skladu sa zakonom.

 

 

DIO DEVETI - INSPEKCIJSKI NADZOR

 

 

─îlan 74.

 

 

(Organi nadle┼żni za vr┼íenje inspekcijskog nadzora)

 

 

(1) Inspekcijski nadzor nad provo─Ĺenjem ovog zakona, propisa donesenih na osnovu zakona, tehni─Źkih propisa i standarda koji se odnose na sigurnost i za┼ítitu zdravlja na radu i op─çih akata iz oblasti sigurnosti i za┼ítite zdravlja na radu vr┼íi kantonalna uprava za inspekcijske poslove (u

daljnjem tekstu: kantonalna uprava), osim nadzora koji je ovim zakonom stavljen u nadle┼żnost Federalne uprave za inspekcijske poslove (u daljnjem tekstu: Federalna uprava)

(2) Poslove inspekcijskog nadzora iz stava (1) ovog ─Źlana vr┼íi inspektor za┼ítite na radu, odnosno inspektor rada (u daljem tekstu: inspektor).

 

 

─îlan 75.

 

 

(Nadle┼żnosti Federalne uprave za inspekcijske poslove)

 

 

(1) Federalna uprava vrši neposredni nadzor kod poslodavca koji obavlja djelatnost:

a) proizvodnje i prerade sirovog ┼żeljeza, ─Źelika i ferolegura,

b) proizvodnje i prerade glinice, aluminija, olova i cinka, mangana i drugih teških metala,

c) proizvodnje i prerade baznih hemikalija, plasti─Źnih masa, premaznih sredstava, lijekova i farmaceutskih hemikalija,

d) proizvodnje i uskladi┼ítenja koksa i karbogasa i drugih tehni─Źkih plinova,

e) proizvodnje eksploziva i eksplozivnih sredstava i galanterije,

f) proizvodnje i distribucije naftnih derivata,

g) proizvodnje celuloze i papira i hemijske prerade drveta,

h) proizvodnje cementa i cementnih proizvoda,

i) proizvodnje elektri─Źne energije.

(2) Federalna uprava vr┼íi neposredni nadzor nad izvo─Ĺenjem radova:

a) u tunelima i na drugim podzemnim radovima izuzev rudarskih,

b) na armirano-betonskim, ─Źeli─Źnim i drvenim mostovima raspona preko 20 m,

c) u kesonima i ronila─Źkim radovima,

d) na izgradnji termoelektrana i hidroelektrana.

(3) Izuzetno, u slu─Źaju potrebe, direktor Federalne uprave, uz saglasnost kantonalnog rukovodioca inspekcije, mo┼że prenijeti ovla┼ítenje kantonalnom inspektoru da obavlja

poslove inspekcijskog nadzora iz nadle┼żnosti Federalne uprave na teritoriji Federacije.

 

 

─îlan 76.

 

 

(Saradnja inspekcijskih organa)

 

 

(1) U vr┼íenju inspekcijskog nadzora federalni inspector ostvaruje saradnju sa nadle┼żnim kantonalnim inspektorima u pitanjima koja su od zajedni─Źkog interesa za vr┼íenje inspekcijskog nadzora i pru┼ża im stru─Źnu pomo─ç.

(2) U cilju jedinstvenog provo─Ĺenja ovog zakona, federalni inspektor mo┼że izdavati kantonalnom inspektoru odgovaraju─çe upute i instrukcije za rad.

 

 

─îlan 77.

 

 

(Obaveza vršenja inspekcijskih pregleda)

 

 

(1) U vr┼íenju inspekcijskog nadzora inspektori su obavezni kod poslodavca, kod kojeg se obavljaju tehni─Źkotehnolo┼íki procesi rada, izvr┼íiti preglede najmanje jednom godi┼ínje, a u drugim slu─Źajevima po potrebi.

(2) Inspektori su obavezni izvr┼íiti i kontrolne preglede kod poslodavca iz stava (1) ovog ─Źlana kod kojeg su nare─Ĺene mjere za otklanjanje nedostatka iz oblasti sigurnosti i za┼ítite zdravlja na radu.

 

 

─îlan 78.

 

 

(Postupanje u slu─Źaju kada se utvrdi povreda propisa iz oblasti

sigurnosti i zaštite zdravlja na radu)

 

 

(1) Ako inspektor utvrdi povrede propisa iz oblasti sigurnosti i zaštite zdravlja na radu donijet će rješenje o otklanjanju tih nedostataka odnosno nepravilnosti i odrediti rok u kojem se oni imaju otkloniti.

(2) Poslodavac je obavezan pismeno izvijestiti inspektora o izvršenju rješenja u roku od osam dana od dana isteka roka za otklanjanje nedostataka, odnosno nepravilnosti.

(3) Inspektor mo┼że narediti da se provede i mjera za┼ítite na radu koja nije propisana, ako su radnici na radu neposredno ugro┼żeni.

(4) Ako su za otklanjanje utvr─Ĺenih nepravilnosti i nedostataka potrebna ve─ça investiciona ulaganja, a ┼żivot i zdravlje radnika nisu neposredno ugro┼żeni, inspektor ─çe narediti poslodavcu da sa─Źini poseban investicioni program o postupnom uskla─Ĺivanju stanja sa odredbama propisa o sigurnosti i za┼ítiti zdravlja na radu.

 

 

─îlan 79.

 

 

(Postupanje inspektora kod smrtnog slu─Źaja ili nesre─çe koja je

zadesila jednog ili više radnika)

 

 

(1) Kantonalna uprava du┼żna je odmah po prijemu obavje┼ítenja poslodavca izvijestiti Federalnu upravu o svakom smrtnom slu─Źaju, nesre─çi na radu koja dovodi do onesposobljenosti u trajanju od tri ili vi┼íe dana ili bilo kojem doga─Ĺaju koji je zadesio jednog ili vi┼íe radnika.

(2) Kantonalni inspektor obavezan je izvr┼íiti uvi─Ĺaj svakog smrtnog slu─Źaja, nesre─çe koja je zadesila jednog ili vi┼íe radnika i te┼że povrede na radu kod poslodavca.

(3) Nakon izvr┼íenog uvi─Ĺaja iz stava (2) ovog ─Źlana kantonalna uprava obavezna je preduzeti odgovaraju─çe mjere i dostaviti izvje┼ítaj Federalnoj upravi.

(4) Kod smrtnog slu─Źaja ili nesre─çe koja je zadesila jednog ili vi┼íe radnika, uvi─Ĺaj ─çe izvr┼íiti i federalni inspektor.

 

 

─îlan 80.

 

 

(Postupanje inspektora u slu─Źaju neposredne opasnosti po ┼żivot

i zdravlje radnika na radu)

 

 

(1) Ako inspektor utvrdi da postoji neposredna opasnost po ┼żivot i zdravlje radnika na radu, odmah ─çe donijeti rje┼íenje o zabrani rada na radnom mjestu.

(2) Ako poslodavac ne postupi po rješenju o otklanjanju nedostataka, inspektor će zabraniti rad na radnom mjestu na koje se rješenje odnosi, dok se nepravilnosti, odnosno nedostaci ne otklone.

 

 

─îlan 81.

 

 

(Obaveza ─Źuvanja povjerljivih podataka)

 

 

Inspektor je du┼żan ─Źuvati kao povjerljiv podatak ime radnika koji mu se obratio po bilo kojem osnovu zbog neprovo─Ĺenja propisa iz oblasti sigurnosti i za┼ítite zdravlja na radu.

 

 

─îlan 82.

 

 

(Pravo na ┼żalbu)

 

 

(1) Protiv rje┼íenja kantonalnog inspektora mo┼że se izjaviti ┼żalba nadle┼żnom federalnom inspektoru, u roku od osam dana od dana prijema rje┼íenja.

(2) Protiv rje┼íenja federalnog inspektora donesenog u prvom stepenu mo┼że se izjaviti ┼żalba Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike u roku od osam dana od dana prijema rje┼íenja.

(3) U slu─Źaju kada je nalo┼żena zabrana rada ┼żalba ne odla┼że izvr┼íenje rje┼íenja.

 

 

DIO DESETI - KAZNENE ODREDBE

 

 

─îlan 83.

 

 

(1) Nov─Źanom kaznom od 5.000,00 do 15.000,00 KM kaznit ─çe se za prekr┼íaj poslodavac:

1. koji izvodi radove na izgradnji, monta┼żi, zamjeni opreme, remontu i rekonstrukciji objekata i

tehni─Źko-tehnolo┼íkog procesa, ako ne izvodi radove prema tehni─Źkoj dokumentaciji, ─Źlan 11. stav (1),

2. koji stavi u promet ili upotrebu sredstva za rad ili opasne materije bez prethodno pribavljene

odgovaraju─çe dokumentacije, ─Źl. 16. i 17.,

3. ako ne osigura periodi─Źne preglede i ispitivanje sredstava za rad i sredstava i opreme li─Źne za┼ítite, ─Źlan 22. ta─Źka j),

4. ako ne osigura periodi─Źne preglede i ispitivanja fizi─Źkih, hemijskih i biolo┼íkih ┼ítetnosti i mikroklime u radnoj okolini, ─Źlan 22. ta─Źka k),

5. ako ne osigura periodi─Źne preglede i ispitivanja sredstava rada i opreme, radnih i pomo─çnih

prostorija i sredstava i opreme li─Źne za┼ítite, koji ne podlije┼żu obaveznim periodi─Źnim pregledima i ispitivanjima, na na─Źin, po postupku i u rokovima utvr─Ĺenim op─çim aktom, ─Źlan 22. ta─Źka l),

6. ako ne provodi mjere i ne osigura sredstva za prvu pomo─ç, ─Źlan 22. ta─Źka n),

7. ako ne izvr┼íi procjenu rizika na mjestima rada, ─Źlan 23. stav (2),

8. ako zasnuje radni odnos sa radnikom, a da prethodno nije utvr─Ĺeno da njegovo zdravstveno stanje i psihofizi─Źke sposobnosti odgovaraju zahtjevima odre─Ĺenog radnog mjesta, ─Źlan 24. stav (2),

9. ako ne uputi radnika na odgovaraju─çi ljekarski pregled, ili ga ne osigura u rokovima utvr─Ĺenim

zakonom ili propisima donesenim na osnovu zakona, ─Źlan 57. stav (1) i ─Źlan 60. stav (1),

10. ako ne utvrdi radna mjesta sa pove─çanim rizikom, ─Źlan 57. stav (2).

(2) Nov─Źanom kaznom iz stava (1) ovog ─Źlana kaznit ─çe se ovla┼ítena organizacija za za┼ítitu na radu, ako:

1. obavlja stru─Źne poslove suprotno odredbama ovog zakona i propisa donesenih na osnovu zakona ili ako obavlja stru─Źne poslove bez propisane dozvole, ─Źlan 64. stav (1),

2. ako sa─Źini ili izda isprave ─Źiji su oblik i sadr┼żina suprotni propisu, ─Źlan 67.

(3) Za prekr┼íaj iz stava (1) ovog ─Źlana kaznit ─çe se i poslodavac fizi─Źko lice nov─Źanom kaznom od 1.000,00 do 1.500,00 KM.

(4) Za prekr┼íaj iz st. (1) i (2) ovog ─Źlana kaznit ─çe se i odgovorno lice kod pravnog lica nov─Źanom kaznom od 2.000,00 do 3.000,00 KM.

 

 

─îlan 84.

 

 

(1) Nov─Źanom kaznom od 4.000,00 do 15.000,00 KM kaznit ─çe se za prekr┼íaj:

1. poslodavac koji izra─Ĺuje tehni─Źku dokumentaciju za objekte i tehni─Źko-tehnolo┼íke procese, ako pri projektovanju ne primijeni propisane mjere sigurnosti i za┼ítite zdravlja na radu i ne izda ispravu kojom potvr─Ĺuje da je projektovanje izvr┼íeno u skladu sa zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona, ─Źlan 10,

2. poslodavac ako stavi u upotrebu sredstva za rad, koja podlije┼żu obavezi periodi─Źnih pregleda i

ispitivanja, bez pribavljenog zapisnika, odnosno isprave iz ─Źlana 67. stav (1) ovog zakona, ─Źlan 14. stav (3),

3. proizvo─Ĺa─Ź i uvoznik radne opreme i sredstava i opreme li─Źne za┼ítite ako ne izda ispravu kojom dokazuje da odgovaraju me─Ĺunarodnim propisima, tehni─Źkim propisima i propisanim mjerama sigurnosti i za┼ítite zdravlja na radu ili ne izda uputstvo za upotrebu i odr┼żavanje na jednom od slu┼żbenih jezika u Bosni i Hercegovini, odnosno Federaciji, ─Źlan 16. stav (1),

4. proizvo─Ĺa─Ź i uvoznik opasnih materija ako ne izda uputstvo za sigurnu upotrebu i rukovanje na jednom od slu┼żbenih jezika u Bosni i Hercegovini, odnosno Federaciji, ─Źlan 16. stav (2),

(2) Za prekr┼íaj iz stava (1) ovog ─Źlana kaznit ─çe se i odgovorno lice kod pravnog lica nov─Źanom kaznom od 1.500,00 do 2.500,00 KM.

 

 

─îlan 85.

 

 

(1) Nov─Źanom kaznom od 4.000,00 do 15.000,00 KM kaznit ─çe se za prekr┼íaj investitor ili glavni izvo─Ĺa─Ź ako ne obezbijedi jedinstveni elaborat o ure─Ĺenju radili┼íta u slu─Źaju da dva ili vi┼íe poslodavaca koriste isti prostor za radili┼íte, ─Źlan 13.

(2) Nov─Źanom kaznom od 2.000,00 do 10.000,00 KM kaznit ─çe se za prekr┼íaj poslodavac:

1. ako prije po─Źetka radova ne izradi elaborat o ure─Ĺenju radili┼íta u skladu sa propisima donesenim na osnovu zakona, ne izvodi radove prema tom elaboratu i u roku ne dostavi elaborat nadle┼żnoj inspekciji rada, ─Źlan 12.,

2. ako ne donese interni akt o za┼ítiti na radu, ─Źlan 23. stav (1),

3. ako internim aktom o za┼ítiti na radu ne utvrdi organizaciju provo─Ĺenja za┼ítite na radu, ─Źlan 23. stav (1),

4. ako za sve poslove u tehni─Źko-tehnolo┼íkom procesu rada ne utvrdi uvjete rada i zahtjeve u pogledu zdravstvenih i psihofizi─Źkih sposobnosti, ─Źlan 24.,

5. ako od radnika zahtijeva sudjelovanje u tro┼íkovima provo─Ĺenja mjera za┼ítite na radu, ─Źlan 31.,

6. ako ne organizuje poslove za┼ítite na radu zavisno od tehni─Źko-tehnolo┼íkog procesa, broja radnika, ┼ítetnosti po zdravlje, broja lokacija odvojenih radnih jedinica, opasnostima i rizicima po zdravlje radnika, ─Źlan 33. stav (1),

7. ako ne odredi jednog ili vi┼íe radnika za za┼ítitu na radu i ne osigura im uvjete za rad, ─Źlan 34. st. (1) i (2),

8. ako dovodi u nepovoljniji polo┼żaj radnika za za┼ítitu na radu dok postupa u skladu sa odredbama ovog zakona, ─Źlan 34. stav (3),

9. ako radnicima ne daje odgovaraju─ça pisana uputstva, ─Źlan 38.,

10. ako ne postavi znakove upozorenja i znakove op─çih obavje┼ítavanja, ─Źlan 39.,

11. ako da radnicima u upotrebu opasne materije koje nisu opremljene dokumentom o bezbjedonosnotehni─Źkim podacima prevedenim na jedan od slu┼żbenih jezika u Bosni i Hercegovini, odnosno Federaciji, ─Źlan 41.,

12. ako ne izvr┼íi osposobljavanje radnika za siguran i zdrav rad, ─Źlan 46.,

13. ako dozvoli samostalno obavljanje poslova radniku koji prethodno nije osposobljen za samostalan rad na siguran na─Źin, ─Źlan 47.,

14. ako ne premjesti radnika na drugo radno mjesto koje odgovara njegovim zdravstvenim sposobnostima, ukoliko takvo radno mjesto postoji kod poslodavca, ─Źlan 59.,

15. ako ne obavijesti nadle┼żnu inspekciju rada o smrtnom slu─Źaju, te┼żoj povredi na radu ili

profesionalnom oboljenju, ─Źl. 62. i 63.,

16. ako postupi protivno odredbi ─Źlana 70. i dozvoli rad osobama iz st. (1), (2) i (3) tog ─Źlana,

17. ako ne preduzme mjere za sprje─Źavanje nastupanja oboljenja odnosno invaliditeta kod radnika, ─Źlan 71.,

18. ako posebno ne osigura od rizika nesre─çe i povrede na radu radnike koji obavljaju poslove sa pove─çanim rizikom, ─Źlan 73.,

19. ako ne postupi po rje┼íenju inspektora rada u skladu sa ─Źlanom 78. st. (1) i (3) ovog zakona.

(3) Za prekr┼íaj iz st. (1) i (2) ovog ─Źlana kaznit ─çe se I poslodavac fizi─Źko lice nov─Źanom kaznom od 500,00 do 1.000,00 KM.

(4) Za prekr┼íaj iz st. (1) i (2) ovog ─Źlana kaznit ─çe se odgovorno lice kod pravnog lica nov─Źanom kaznom od 1.000,00 do 2.000,00 KM.

 

 

─îlan 86.

 

 

(1) Nov─Źanom kaznom od 1.000,00 do 5.000,00 KM kaznit ─çe se za prekr┼íaj poslodavac:

1. ako ne utvrdi internim aktom o za┼ítiti na radu koja sredstva i oprema li─Źne za┼ítite pripadaju radniku, ─Źlan 23. stav (1),

2. ako ne konsultuje povjerenika za za┼ítitu na radu pri izradi internog akta o za┼ítiti na radu, ─Źlan 23. stav (5),

3. ako ne obezbijedi da pristup radnim mjestima sa pove─çanim rizikom imaju samo radnici koji su dobili posebna uputstva i za┼ítitna sredstva, ─Źlan 28.,

4. ako ne obezbijedi radnicima sredstva i opremu li─Źne za┼ítite, ─Źlan 29. stav (1),

5. ako ne obezbijedi da sredstva i oprema li─Źne za┼ítite budu u ispravnom stanju, ─Źlan 29. stav (3),

6. ako ne obavijesti radnike o rizicima po sigurnost i zdravlje, te mjerama koje je preduzeo radi

unaprje─Ĺenja sigurnosti i za┼ítite zdravlja, ─Źlan 40.,

7. ako postupa suprotno odredbi ─Źlana 45. ovog zakona,

8. ako ne vodi evidenciju propisanu odredbom ─Źlana 61. ovog zakona i ne dostavi godi┼ínji izvje┼ítaj nadle┼żnoj inspekciji rada,

9. ako ne dostavi izvje┼ítaj iz odredbe ─Źlana 62. ovog zakona,

10. ako ne organizuje radno mjesto tako da vodi ra─Źuna o prisustvu grupa osjetljivih na odre─Ĺene rizike, ─Źlan 69.,

(2) Za prekr┼íaj iz stava (1) ovog ─Źlana kaznit ─çe se i poslodavac fizi─Źko lice nov─Źanom kaznom od 500,00 do 1.000,00 KM.

(3) Za prekr┼íaj iz stava (1) ovog ─Źlana kaznit ─çe se i odgovorno lice kod pravnog lica nov─Źanom kaznom od 100,00 do 1.000,00 KM.

 

 

DIO JEDANAESTI - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

 

─îlan 87.

 

 

Poslodavci su du┼żni da usklade op─çe akte sa odredbama ovog zakona u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

 

 

─îlan 88.

 

 

(1) Organizacije koje su do dana stupanja na snagu ovogzakona bile ovla┼ítene da vr┼íe poslove iz ─Źlana 21. stav (1) i ─Źlana 28. stav (2) Zakona o za┼ítiti na radu ("Slu┼żbeni list SR BiH", broj 22/90), obavezne su da podnesu zahtjev za utvr─Ĺivanje uvjeta u smislu ─Źlana 64. i ─Źlana 72. stav (1) ovog zakona, u roku od tri mjeseca od dana dono┼íenja podzakonskog akta iz ─Źlana 66. stav (3), odnosno ─Źlana 72. stav (3) ovog zakona.

(2) Organizacije iz stava (1) ovog ─Źlana, koje u roku od tri mjeseca od dana dono┼íenja podzakonskog akta iz ─Źlana 66. stav (3) ovog zakona, odnosno ─Źlana 72. stav (3) ovog zakona podnesu zahtjev za utvr─Ĺivanje uvjeta u smislu ─Źlana 64. stav (1) ovog zakona i ─Źlana 72. stav (1) ovog zakona, zadr┼żavaju ovla┼ítenje za vr┼íenje poslova iz ─Źlana 21. stav (1), odnosno ─Źlana 28. stav (2) Zakona o za┼ítiti na radu ("Slu┼żbeni list SR BiH", broj: 22/90), sve do dono┼íenja kona─Źnog rje┼íenja po podnesenom zahtjevu iz stava (1) ovog ─Źlana.

(3) Organizacijama iz stava (1) ovog ─Źlana, koje u roku od tri mjeseca od dana dono┼íenja podzakonskog akta iz ─Źlana 66. stav (3), odnosno ─Źlana 72. stav (3) ovog zakona, ne podnesu zahtjev za utvr─Ĺivanje uvjeta u smislu ─Źlana 64, odnosno ─Źlana 72. stav (1) ovog zakona, sa danom isteka roka iz stava (1) ovog ─Źlana, po sili zakona prestaje ovla┼ítenje za vr┼íenje poslova iz ─Źlana 21. stav (1) i ─Źlana 28. stav (2) Zakona o za┼ítiti na radu ("Slu┼żbeni list SR BiH", broj: 22/90).

 

 

─îlan 89.

 

 

Propisi iz odredbe ─Źlana 23. stav (4), ─Źlana 34. stav (6), ─Źlana 60. stav (1), ─Źlana 62. stav (2), ─Źlana 65. stav (4), ─Źlana 66. stav (3), ─Źlana 67. stav (3) ovog zakona i ─Źlana 72. stav (3) ovog zakona, donijet ─çe se u roku od dvanaest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

 

 

─îlan 90.

 

 

Do dono┼íenja propisa iz ─Źlana 89. ovog zakona primjenjivat ─çe se:

1. Pravilnik o uslovima za utvr─Ĺivanje radnih mjesta sa posebnim uslovima rada i ljekarskim pregledima radnika na tim radnim mjestima ("Slu┼żbeni list SR BiH", broj 2/91),

2. Pravilnik o postupku skra─çivanja radnog vremena na radnim mjestima sa posebnim uslovima rada ("Slu┼żbeni list SR BiH", broj 2/91),

3. Pravilnik o uslovima koje u pogledu kadrova i tehni─Źke opreme moraju ispunjavati organizacije koje vr┼íe periodi─Źne preglede i ispitivanja iz oblasti za┼ítite na radu ("Slu┼żbeni list SR BiH", broj 2/91),

4. Pravilnik o vo─Ĺenju evidencije, ─Źuvanju isprava i sadr┼żaju godi┼ínjeg izvje┼ítaja iz oblasti za┼ítite na radu ("Slu┼żbeni list SR BiH", broj 2/91),

5. Pravilnik o na─Źinu i postupku vr┼íenja periodi─Źnih pregleda i ispitivanja iz oblasti za┼ítite na radu ("Slu┼żbeni list SR BiH", broj 2/91),

6. Pravilnik o pru┼żanju prve pomo─çi u slu─Źaju povrede i oboljenja radnika na radu ("Slu┼żbeni list SR BiH", broj 38/86).

 

 

─îlan 91.

 

 

(1) Do donošenja novih propisa o sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu, ako nisu u suprotnosti sa odredbama ovog zakona i drugim propisima, primjenjivat će se:

1. Op─çi pravilnik o higijensko-tehni─Źkim za┼ítitnim mjerama pri radu ("Slu┼żbeni list FNRJ", br. 16/47, 18/47 i 36/50),

2. Pravilnik o higijenskim i tehni─Źkim za┼ítitnim mjerama pri radu u kudeljarama ("Slu┼żbeni list

FNRJ" broj 46/47),

3. Pravilnik o higijenskim i tehni─Źkim za┼ítitnim mjerama pri radu u grafi─Źkim preduze─çima

("Slu┼żbeni list FNRJ", broj 56/47),

4. Pravilnik o higijenskim i tehni─Źkim mjerama pri radu u fabrikama stakla-staklarama ("Slu┼żbeni list FNRJ", br. 14/48, 18/48),

5. Pravilnik o higijenskim i tehni─Źkim mjerama pri radu u kamenolomima i ciglanama, kao i kod

va─Ĺenja gline, pijeska i ┼íljunka ("Slu┼żbeni list FNRJ", broj 69/48),

6. Pravilnik o za┼ítitnim mjerama pri rukovanju eksplozivom i lagumanju (miniranju) u rudnicima i kamenolomima, kao i pri drugim radovima (prilog broj 8 uz "Slu┼żbeni list FNRJ", broj 98/49),

7. Pravilnik o tehni─Źkim i zdravstveno- tehni─Źkim za┼ítitnim mjerama na radu pri hemijsko-tehnolo┼íkim procesima (prilog broj 8 uz "Slu┼żbeni list FNRJ", broj 55/50),

8. Pravilnik o tehni─Źkim i zdravstveno-tehni─Źkim za┼ítitnim mjerama pri radu u crnoj metalurgiji

("Slu┼żbeni list FNRJ", broj 7/55),

9. Pravilnik o higijenskim i tehni─Źkim za┼ítitnim mjerama pri ronila─Źkim radovima ("Slu┼żbeni list

FNRJ", broj 36/58),

10. Pravilnik o higijensko-tehni─Źkim mjerama pri radu na preradi i obradi metala ("Slu┼żbeni list FNRJ", broj 40/61),

11. Pravilnik o higijensko-tehni─Źkim za┼ítitnim mjerama pri lu─Źko-transportnom radu ("Slu┼żbeni list SFRJ", broj 14/64),

12. Pravilnik o za┼ítiti na radu pri tehni─Źkom obra─Ĺivanju legura lakih metala u kupatilima s nitratnim solima ("Slu┼żbeni list SFRJ", broj 48/65),

13. Pravilnik o za┼ítiti na radu pri odr┼żavanju motornih vozila i prijevozu motornim vozilima ("Slu┼żbeni list SFRJ", broj 55/65),

14. Pravilnik o za┼ítiti na radu pri utovaru tereta u teretna motorna vozila i istovaru tereta iz takvih vozila ("Slu┼żbeni list SFRJ", broj 17/66),

15. Pravilnik o za┼ítiti na radu s ure─Ĺajima za ukrcavanje i iskrcavanje tereta na pomorskim brodovima I plovilima unutra┼ínje plovidbe ("Slu┼żbeni list SFRJ", broj 32/66),

16. Pravilnik o za┼ítiti na radu u poljoprivredi ("Slu┼żbeni list SFRJ", broj 34/68),

17. Pravilnik o za┼ítiti na radu u gra─Ĺevinarstvu ("Slu┼żbeni list SFRJ", br. 42/68 i 45/68),

18. Pravilnik o tehni─Źkim normativima za dizalice ("Slu┼żbeni list SFRJ", broj 65/91),

19. Pravilnik o sredstvima li─Źne za┼ítite na radu i li─Źnoj za┼ítitnoj opremi ("Slu┼żbeni list SFRJ", broj 35/69),

20. Pravilnik o za┼ítiti na radu pri izradi eksploziva i baruta i manipulisanju eksplozivima i barutima ("Slu┼żbeni list SFRJ", broj 55/69),

21. Pravilnik o posebnim mjerama i normativima za za┼ítitu na radu pri preradi i obradi ko┼że, krzna i otpadaka ko┼że ("Slu┼żbeni list SFRJ", broj 47/70),

22. Pravilnik o op─çim mjerama i normativima za┼ítite na radu od buke u radnim prostorijama ("Slu┼żbeni list SFRJ", broj 29/71),

23. Pravilnik o mjerama i normativima za┼ítite na radu na oru─Ĺima za rad ("Slu┼żbeni list SFRJ", broj 18/91),

24. Pravilnik o za┼ítiti na radu u ┼íumarstvu ("Slu┼żbeni list SR BiH", broj 20/85),

25. Pravilnik o za┼ítiti na radu sa razvija─Źima acetilena i acetilenskim stanicama ("Slu┼żbeni list SR BiH", broj 2/87),

26. Pravilnik o za┼ítiti na radu pri mehani─Źkoj preradi i obradi drveta i sli─Źnih materijala ("Slu┼żbeni list SR BiH", broj 5/86),

27. Pravilnik o za┼ítiti na radu u ┼żeljeznicama ("Slu┼żbeni list SR BiH", br. 42/86 i 3/87),

28. Pravilnik o op┼ítim mjerama za┼ítite na radu za gra─Ĺevinske objekte namjenjene za radne i pomo─çne prostorije i radne prostore ("Slu┼żbeni list SR BiH", broj 5/88),

29. Pravilnik o za┼ítiti na radu pri kori┼ítenju elektri─Źne energije ("Slu┼żbeni list SR BiH", broj 34/88).

(2) Nove propise o sigurnosti i za┼ítiti zdravlja na radu iz stave (1) ovog ─Źlana donijet ─çe federalni ministar.

 

 

─îlan 92.

 

 

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da va┼żi Zakon o za┼ítiti na radu ("Slu┼żbeni list SR BiH", broj 22/90).

 

 

─îlan 93.

 

 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu┼żbenim novinama Federacije BiH".

 

 

Predsjedavaju─çi

Predstavni─Źkog doma

Parlamenta Federacije BiH

 

 

Mirsad Zaimovi─ç

 

 

Predsjedavaju─çi

Doma naroda

Parlamenta Federacije BiH

 

 

Tomislav Martinovi─ç

 

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija