Advokatska kancelarija

weight
"Na┼ía za┼ítita nije u na┼íem oru┼żju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

Zakon o reprezentativnosti sindikata i udru┼żenja poslodavaca FBiH

 

Zakon o reprezentativnosti sindikata i udru┼żenja poslodavaca FBiH


Slu┼żbene novine Federacije BiH, broj 103/21 od 22.12.2021

 

 

Na osnovu ─Źlana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim:

UKAZ O PROGLA┼áENJU ZAKONA O REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA I UDRU┼ŻENJA POSLODAVACA

Progla┼íava se Zakon o reprezentativnosti sindikata i udru┼żenja poslodavaca, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavni─Źkog doma od 30.11.2021. godine i na sjednici Doma naroda od 04.11.2021. godine.

Broj 01-02-1-506-01/21
17. decembra 2021. godine
Sarajevo


Predsjednik
Marinko ─îavara, s. r.ZAKON O REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA I UDRU┼ŻENJA POSLODAVACA FBiH


DIO PRVI - OSNOVNE ODREDBE


─îlan 1.
(Predmet Zakona)


Ovim zakonom ure─Ĺuju se kriteriji, uvjeti i postupak utvr─Ĺivanja reprezentativnosti sindikata i udru┼żenja poslodavaca, ovla┼ítenja reprezentativnog sindikata i udru┼żenja poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija), postupak preispitivanja utvr─Ĺene reprezentativnosti i druga pitanja od zna─Źaja za postupak utvr─Ĺivanja reprezentativnosti sindikata i udru┼żenja poslodavaca, ako drugim zakonom nije druga─Źije odre─Ĺeno.


─îlan 2.
(Mjerodavni podaci za utvr─Ĺivanje reprezentativnosti)


U postupku utvr─Ĺivanja reprezentativnosti, u smislu ovog zakona, kao mjerodavni se uzimaju podaci o radnicima koji su zaposleni na osnovu ugovora o radu na teritoriji Federacije ili rje┼íenja o postavljenju osobe koja nije dr┼żavni slu┼żbenik, dr┼żavnog slu┼żbenika, namje┼ítenika i policijskog slu┼żbenika, kao i podaci o poslodavcima registrovanim na teritoriji Federacije.


─îlan 3.
(Rodna neutralnost izraza)


Izrazi koji se koriste u ovom zakonu, a imaju rodno zna─Źenje koriste se neutralno i odnose se jednako na mu┼íki i ┼żenski rod.


─îlan 4.
(Prava i obaveze sindikata i udru┼żenja poslodavaca koji nisu reprezentativni)


(1) Sindikati i udru┼żenja poslodavaca, ─Źija reprezentativnost nije utvr─Ĺena u skladu sa ovim zakonom, imaju pravo na slobodno udru┼żivanje i organizovanje, te sva druga prava i obaveze koje nisu, u skladu sa ovim zakonom, isklju─Źivo data reprezentativnim sindikatima, odnosno udru┼żenjima poslodavaca.
(2) Pravo zastupanja svojih ─Źlanova pred poslodavcem imaju svi sindikati u skladu sa pravilima o organizovanju i djelovanju sindikata.


DIO DRUGI - UVJETI ZA UTVR─ÉIVANJE REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA


─îlan 5.
(Uvjeti za reprezentativnost sindikata)


(1) Sindikat se smatra reprezentativnim:
a) ako je najmanje 12 mjeseci prije podno┼íenja zahtjeva za utvr─Ĺivanje reprezentativnosti registrovan kod nadle┼żnog organa, u skladu sa zakonom,
b) ako se finansira prete┼żno iz ─Źlanarina i drugih vlastitih izvora,
c) ako ima potreban procenat u─Źlanjenosti zaposlenih radnika, u skladu sa ovim zakonom.
(2) Pod zaposlenim radnicima u smislu stava (1) ta─Źka c) ovog ─Źlana podrazumijevaju se radnici zaposleni na osnovu ugovora o radu na odre─Ĺeno ili neodre─Ĺeno vrijeme, sa punim ili nepunim radnim vremenom ili rje┼íenja o postavljenju osobe koja nije dr┼żavni slu┼żbenik, dr┼żavnog slu┼żbenika, namje┼ítenika i policijskog slu┼żbenika.


─îlan 6.
(Reprezentativnost sindikata kod poslodavca)


(1) Reprezentativnim sindikatom kod poslodavca smatra se sindikat koji, pored uvjeta iz ─Źlana 5. stav (1) ta─Ź. a) i b) ovog zakona, ispunjava i uvjet da ima najmanje 20% ─Źlanova u odnosu na ukupan broj zaposlenih kod poslodavca.
(2) Ukoliko je sindikat kod poslodavca organizacioni dio sindikata iz ─Źl. 7., 8. i 9. ovog zakona, smatra se da ispunjava uvjete iz ─Źlana 5. stav (1) ta─Ź. a) i b) ovog zakona.


─îlan 7.
(Reprezentativnost sindikata za podru─Źje ili oblast djelatnosti)


(1) Reprezentativnim sindikatom za jedno ili vi┼íe podru─Źja, odnosno oblasti djelatnosti na teritoriji Federacije, smatra se sindikat koji:
a) ispunjava uvjete iz ─Źlana 5. stav (1) ta─Ź. a) i b) ovog zakona,
b) ispunjava uvjet da ima najmanje 15% ─Źlanova u odnosu na ukupan broj zaposlenih u podru─Źju odnosno oblasti djelatnosti na teritoriji Federacije, prema podacima organa nadle┼żnog za statistiku, odnosno drugog organa koji vodi odgovaraju─çu evidenciju u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: BiH), odnosno Federaciji.
(2) Reprezentativnim sindikatom za jedno ili vi┼íe podru─Źja, odnosno oblasti djelatnosti na podru─Źju kantona, smatra se sindikat koji:
a) ispunjava uvjete iz ─Źlana 5. stav (1) ta─Ź. a) i b) ovog zakona,
b) ispunjava uvjet da ima najmanje 15% ─Źlanova u odnosu na ukupan broj zaposlenih u podru─Źju odnosno oblasti djelatnosti na podru─Źju kantona, prema podacima organa nadle┼żnog za statistiku, odnosno drugog organa koji vodi odgovaraju─çu evidenciju u BiH, odnosno Federaciji.


─îlan 8.
(Reprezentativnost sindikata za podru─Źje kantona)


(1) Reprezentativnim sindikatom za podru─Źje kantona smatra se sindikat koji:
a) ispunjava uvjete iz ─Źlana 5. stav (1) ta─Ź. a) i b) ovog zakona,
b) ispunjava uvjet da ima najmanje 15% ─Źlanova u odnosu na ukupan broj zaposlenih na podru─Źju kantona, u najmanje tri podru─Źja ili oblasti djelatnosti, prema podacima organa nadle┼żnog za statistiku, odnosno drugog organa koji vodi odgovaraju─çu evidenciju u BiH, odnosno Federaciji.
(2) U postupku utvr─Ĺivanja reprezentativnosti sindikata za podru─Źje kantona, pored kriterija iz stava (1) ovog ─Źlana, cijeni se i ─Źinjenica da je sindikat kantona organizacioni dio sindikata iz ─Źlana 7. stav (1) i ─Źlana 9. ovog zakona.
(3) Ukoliko je sindikat kantona organizacioni dio sindikata iz ─Źlana 7. stav (1) i ─Źlana 9. ovog zakona, smatra se da ispunjava uvjete iz ─Źlana 5. stav (1) ta─Ź. a) i b) ovog zakona.


─îlan 9.
(Reprezentativnost sindikata za teritoriju Federacije)


Reprezentativnim sindikatom za teritoriju Federacije smatra se sindikat koji:
a) ispunjava uvjete iz ─Źlana 5. stav (1) ta─Ź. a) i b) ovog zakona,
b) ispunjava uvjet da ima najmanje 20% ─Źlanova u odnosu na ukupan broj zaposlenih u Federaciji, u najmanje pet podru─Źja ili oblasti djelatnosti, prema podacima organa nadle┼żnog za statistiku, odnosno drugog organa koji vodi odgovaraju─çu evidenciju u BiH, odnosno Federaciji,
c) koji djeluje na podru─Źju najmanje tri kantona.


─îlan 10.
(Reprezentativni sindikat)


Ako sindikat iz ─Źl. 6., 7., 8. i 9. ovog zakona ne ispunjava uvjet u pogledu procenta, odnosno broja ─Źlanova u odnosu na ukupan broj zaposlenih, reprezentativnim sindikatom smatra se sindikat sa najve─çim brojem u─Źlanjenih od ukupnog broja zaposlenih.


─îlan 11.
(Dokazivanje ispunjenosti uvjeta za utvr─Ĺivanje reprezentativnosti sindikata)


(1) Ispunjenost op─çih i posebnih uvjeta za utvr─Ĺivanje reprezentativnosti sindikata cijeni se na osnovu sljede─çih dokaza:
a) rje┼íenja nadle┼żnog organa o upisu u registar udru┼żenja;
b) statuta odnosno pravila sindikalne organizacije;
c) izjave sindikata o na─Źinu finansiranja;
d) finansijskog izvještaja sa bilansom stanja i uspjeha;
e) akta sindikata sa zbirnim spiskom ─Źlanova;
f) akta organa nadle┼żnog za statistiku, odnosno drugog organa koji vodi odgovaraju─çu evidenciju;
g) potvrde poslodavca o broju zaposlenih kod poslodavca, odnosno uvjerenja o broju osiguranih lica nadle┼żne porezne uprave;
h) popisa organizovanih granskih sindikata s naznakom podru─Źja, odnosno oblasti djelatnosti u kojima djeluju,
i) drugih dokaza za koje nadle┼żni organ koji rje┼íava po zahtjevu za utvr─Ĺivanje reprezentativnosti ocijeni da su opravdani.
(2) Potvrdu iz stava (1) ta─Źka g) ovog ─Źlana, poslodavac je du┼żan izdati u roku od pet dana od dana podno┼íenja zahtjeva.
(3) Dokaz iz stava (1) ta─Źka h) ovog ─Źlana pribavlja se u postupku utvr─Ĺivanja reprezentativnosti iz ─Źl. 8. i 9. ovog zakona.


─îlan 12.
(Više reprezentativnih sindikata)


Ukoliko postoje dva ili vi┼íe reprezentativnih sindikata na nivou poslodavca, na nivou podru─Źja i oblasti djelatnosti, na nivou kantona, odnosno Federacije, kojima je utvr─Ĺena reprezentativnost u skladu sa ovim zakonom, svi sindikati imaju prava reprezentativnog sindikata utvr─Ĺena ovim zakonom.


DIO TRE─ćI - UVJETI ZA UTVR─ÉIVANJE REPREZENTATIVNOSTI UDRU┼ŻENJA POSLODAVACA


─îlan 13.
(Uvjeti za reprezentativnost udru┼żenja poslodavaca)


(1) Udru┼żenje poslodavaca smatra se reprezentativnim:
a) ako je najmanje 12 mjeseci prije podno┼íenja zahtjeva za utvr─Ĺivanje reprezentativnosti registrovano kod nadle┼żnog organa, u skladu sa zakonom;
b) ako se finansira prete┼żno iz ─Źlanarina i drugih vlastitih izvora;
c) ako ima potreban broj ─Źlanova.
(2) Udru┼żenje poslodavaca koje je registrovano za teritoriju Federacije, mo┼że podnijeti zahtjev za utvr─Ĺivanje reprezentativnosti za podru─Źje ili oblast djelatnosti na teritoriji Federacije ili podru─Źju kantona, kao i za utvr─Ĺivanje reprezentativnosti za podru─Źje kantona ako ispunjava uvjete iz ─Źlana 14. stav (1) ta─Źka b) ili iz ─Źlana 14. stav (2) ta─Źka b), odnosno iz ─Źlana 15. stav (1) ta─Źka b) ovog zakona.


─îlan 14.
(Reprezentativnost udru┼żenja poslodavaca za podru─Źje ili oblast djelatnosti)


(1) Reprezentativnim udru┼żenjem poslodavaca za podru─Źje ili oblast djelatnosti na teritoriji Federacije, smatra se udru┼żenje poslodavaca:
a) ako ispunjava uvjete iz ─Źlana 13. stav (1) ta─Ź. a) i b) ovog zakona,
b) ako njegovi ─Źlanovi zapo┼íljavaju najmanje 15% od ukupnog broja zaposlenih u podru─Źju ili oblasti djelatnosti, na teritoriji Federacije,
c) ako u ─Źlanstvu ima poslodavce iz najmanje pet kantona,
d) ako raspola┼że potrebnim prostorom i drugim materijalnim uvjetima za rad.
(2) Reprezentativnim udru┼żenjem poslodavaca za podru─Źje ili oblast djelatnosti na podru─Źju kantona, smatra se udru┼żenje poslodavaca:
a) ako ispunjava uvjete iz ─Źlana 13. stav (1) ta─Ź. a) i b) ovog zakona,
b) ako njegovi ─Źlanovi zapo┼íljavaju najmanje 15% od ukupnog broja zaposlenih u podru─Źju ili oblasti djelatnosti, na podru─Źju kantona,
c) ako raspola┼że potrebnim prostorom i drugim materijalnim uvjetima za rad.


─îlan 15.
(Reprezentativnost udru┼żenja poslodavaca za podru─Źje kantona)


(1) Reprezentativnim udru┼żenjem poslodavaca za podru─Źje kantona, smatra se udru┼żenje poslodavaca:
a) ako ispunjava uvjete iz ─Źlana 13. stav (1) ta─Ź. a) i b) ovog zakona,
b) ako njegovi ─Źlanovi zapo┼íljavaju najmanje 15% od ukupnog broja zaposlenih u privredi na podru─Źju kantona iz najmanje tri podru─Źja djelatnosti,
c) ako raspola┼że potrebnim prostorom i drugim materijalnim uvjetima za rad.
(2) U postupku utvr─Ĺivanja reprezentativnosti udru┼żenja poslodavaca za podru─Źje kantona, pored kriterija iz stava (1) ovog ─Źlana, cijeni se i ─Źinjenica da je udru┼żenje poslodavaca kantona organizacioni dio udru┼żenja poslodavaca iz ─Źlana 14. stav (1) i ─Źlana 16. ovog zakona.
(3) Ukoliko je udru┼żenje poslodavaca kantona organizacioni dio ili je udru┼żeno u reprezentativno udru┼żenje poslodavaca iz ─Źlana 14. stav (1) i ─Źlana 16. ovog zakona, smatra se da ispunjava uvjete iz ─Źlana 13. stav (1) ta─Ź. a) i b) ovog zakona.


─îlan 16.
(Reprezentativnost udru┼żenja poslodavaca za teritoriju Federacije)


Reprezentativnim udru┼żenjem poslodavaca za teritoriju Federacije, smatra se udru┼żenje poslodavaca:
a) ako ispunjava uvjete iz ─Źlana 13. stav (1) ta─Ź. a) i b) ovog zakona,
b) ako njegovi ─Źlanovi zapo┼íljavaju najmanje 20% od ukupnog broja zaposlenih u
privredi, na teritoriji Federacije,
c) ako u ─Źlanstvu ima poslodavce u najmanje pet podru─Źja ili oblasti djelatnosti,
d) ako u ─Źlanstvu ima poslodavce iz najmanje tri kantona,
e) ako raspola┼że potrebnim prostorom i drugim materijalnim uvjetima za rad.


─îlan 17.
(Reprezentativno udru┼żenje poslodavaca)


Ukoliko nijedno udru┼żenje poslodavaca ne ispunjava uvjete iz ─Źl. 14., 15. i 16. ovog zakona, reprezentativnim udru┼żenjem poslodavaca za podru─Źje ili oblast djelatnosti na podru─Źju kantona, odnosno podru─Źju ili oblasti djelatnosti na teritoriji Federacije, te za podru─Źje kantona, odnosno za teritoriju Federacije, smatra se udru┼żenje ─Źiji ─Źlanovi zapo┼íljavaju najve─çi broj zaposlenih u podru─Źju ili oblasti djelatnosti na podru─Źju kantona, odnosno u podru─Źju ili oblasti djelatnosti na teritoriji Federacije, te ─Źiji ─Źlanovi zapo┼íljavaju najve─çi broj zaposlenih u privredi na podru─Źju kantona, odnosno u privredi na teritoriji Federacije.


─îlan 18.
(Dokazivanje ispunjenosti uvjeta za utvr─Ĺivanje reprezentativnosti udru┼żenja poslodavaca)


Ispunjenost op─çih i posebnih uvjeta za utvr─Ĺivanje reprezentativnosti udru┼żenja poslodavaca cijeni se na osnovu sljede─çih dokaza:
a) rje┼íenja nadle┼żnog organa o upisu u registar udru┼żenja;
b) statuta odnosno pravila udru┼żenja poslodavaca;
c) izjave udru┼żenja poslodavaca o na─Źinu finansiranja;
d) finansijskog izvještaja sa bilansom stanja i uspjeha;
e) popisa poslodavaca ─Źlanova udru┼żenja poslodavaca sa naznakom broja radnika koje ti poslodavci zapo┼íljavaju, odnosno listom osiguranih lica za svakog od tih poslodavaca;
f) popisa udru┼żenih udru┼żenja poslodavaca ili organizovanih grupacija unutar udru┼żenja poslodavaca sa naznakom podru─Źja u kojima djeluju prema va┼że─çoj klasifikaciji djelatnosti sa pristupnicama, sporazumom ili drugim dokazima o pristupanju udru┼żenju, odnosno organizaciji unutar udru┼żenja;
g) popisa podru─Źnih ureda u kantonima;
h) podataka o raspolo┼żivim prostornim i drugim materijalnim uvjetima za rad;
i) akta organa nadle┼żnog za statistiku, odnosno drugog organa koji vodi odgovaraju─çu evidenciju;
j) drugih dokaza za koje nadle┼żni organ koji rje┼íava po zahtjevu za utvr─Ĺivanje reprezentativnosti ocjeni da su opravdani.


─îlan 19.
(Vi┼íe reprezentativnih udru┼żenja poslodavaca)


Ukoliko postoje dva ili vi┼íe reprezentativnih udru┼żenja poslodavaca na nivou podru─Źja i oblasti djelatnosti, na nivou kantona, odnosno Federacije, kojima je utvr─Ĺena reprezentativnost u skladu sa ovim zakonom, sva udru┼żenja imaju prava reprezentativnog udru┼żenja poslodavaca utvr─Ĺena ovim zakonom.


DIO ─îETVRTI - POSTUPAK UTVR─ÉIVANJA REPREZENTATIVNOSTI


─îlan 20.
(Postupak utvr─Ĺivanja reprezentativnosti sindikata kod poslodavca)


(1) Reprezentativnost sindikata kod poslodavca utvr─Ĺuje poslodavac na zahtjev sindikata koji djeluje kod poslodavca, u skladu sa ovim zakonom.
(2) Uz zahtjev se podnose dokazi o ispunjavanju uvjeta reprezentativnosti utvr─Ĺenih u ─Źlanu 5. ovog zakona.
(3) Ukoliko je sindikat kod poslodavca dio sindikata registrovanog kod nadle┼żnog organa u skladu sa zakonom, uz zahtjev za utvr─Ĺivanje reprezentativnosti podnosi rje┼íenje o upisu tog sindikata u registar udru┼żenja i potvrdu tog sindikata da je njegov sastavni dio.
(4) O zahtjevu iz stava (1) ovog ─Źlana poslodavac odlu─Źuje rje┼íenjem na osnovu podnesenih dokaza o ispunjavanju uvjeta reprezentativnosti, u roku od 30 dana od dana podno┼íenja zahtjeva.
(5) Ako poslodavac u roku iz stava (4) ovog ─Źlana ne utvrdi reprezentativnost sindikata ili ukoliko sindikat smatra da mu reprezentativnost nije utvr─Ĺena u skladu sa ovim zakonom, o reprezentativnosti sindikata kod poslodavca mo┼że, na zahtjev tog sindikata, da odlu─Źuje federalno odnosno kantonalno ministarstvo nadle┼żno za rad.
(6) U slu─Źajevima iz stava (5) ovog ─Źlana federalno ministarstvo nadle┼żno za rad odlu─Źuje kada se radi o utvr─Ĺivanju reprezentativnosti kod poslodavaca u kojima Vlada Federacije Bosne i Hercegovine vr┼íi ovla┼ítenja na osnovu dr┼żavnog kapitala iz nadle┼żnosti Federacije, u federalnim organima uprave, upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovla┼ítenjima na teritoriji Federacije, kao i javnim ustanovama i javnim preduze─çima ─Źiji je osniva─Ź Federacija.
(7) U slu─Źajevima iz stava (5) ovog ─Źlana kantonalno ministarstvo nadle┼żno za rad odlu─Źuje kada se radi o utvr─Ĺivanju reprezentativnosti kod svih drugih poslodavaca prema mjestu sjedi┼íta poslodavca.


─îlan 21.
(Postupak utvr─Ĺivanja reprezentativnosti sindikata i udru┼żenja poslodavaca na teritoriji Federacije, odnosno podru─Źju kantona, podru─Źju ili oblasti djelatnosti)


(1) Reprezentativnost sindikata, odnosno udru┼żenja poslodavaca na teritoriji Federacije, odnosno za podru─Źje ili oblast djelatnosti na teritoriji Federacije, na zahtjev sindikata, odnosno udru┼żenja poslodavaca utvr─Ĺuje federalno ministarstvo nadle┼żno za rad.
(2) Reprezentativnost sindikata, odnosno udru┼żenja poslodavaca za podru─Źje kantona, odnosno za podru─Źje ili oblast djelatnosti na podru─Źju kantona, na zahtjev sindikata, odnosno udru┼żenja poslodavaca utvr─Ĺuje kantonalno ministarstvo nadle┼żno za rad.
(3) Broj zaposlenih utvr─Ĺuje se na osnovu podataka organa nadle┼żnog za statistiku, odnosno drugog organa koji vodi odgovaraju─çu evidenciju u BiH, odnosno Federaciji, koje nadle┼żno ministarstvo pribavlja slu┼żbenim putem.
(4) Federalno, odnosno kantonalno ministarstvo nadle┼żno za rad, u roku od 30 dana od dana podno┼íenja zahtjeva iz st. (1) ili (2) ovog ─Źlana, donosi rje┼íenje o utvr─Ĺivanju reprezentativnosti sindikata, odnosno udru┼żenja poslodavaca ako su ispunjeni uvjeti utvr─Ĺeni ovim zakonom.
(5) Protiv rje┼íenja iz stava (4) ovog ─Źlana mo┼że se pokrenuti upravni spor.


─îlan 22.
(Ovla┼ítenja reprezentativnog sindikata i udru┼żenja poslodavaca)


(1) Sindikat odnosno udru┼żenje poslodavaca kojem je utvr─Ĺena reprezentativnost u skladu sa ovim zakonom ima pravo:
a) da delegira svoje predstavnike u ekonomsko-socijalna vije─ça formirana za podru─Źje kantona, odnosno teritoriju Federacije;
b) da zastupa svoje ─Źlanove pred poslodavcem, organima vlasti, udru┼żenjima poslodavaca, drugim institucijama odnosno pravnim licima;
c) kolektivno pregovarati i zaklju─Źivati kolektivne ugovore;
d) imenovati svoje predstavnike u bipartitna i tripartitna tijela sastavljena od predstavnika organa vlasti, udru┼żenja poslodavaca i sindikata;
e) imenovati svoje predstavnike i u druga tijela u kojima se odvija socijalni dijalog;
f) na druga prava u skladu sa zakonom.
(2) Ako se u postupku utvr─Ĺivanja reprezentativnosti u skladu sa ovim zakonom utvrdi reprezentativnost za vi┼íe sindikata, odnosno udru┼żenja poslodavaca koji djeluju na tom nivou, broj predstavnika u tripartitnim tijelima se odre─Ĺuje srazmjerno procentu u─Źlanjenosti u odnosu na ukupan broj zaposlenih, odnosno srazmjerno broju zaposlenih u ─Źlanicama.


DIO PETI - PREISPITIVANJE UTVR─ÉENE REPREZENTATIVNOSTI


─îlan 23.
(Rok za preispitivanje utvr─Ĺene reprezentativnosti)


Sindikat i poslodavci, odnosno njihova udru┼żenja mogu podnijeti zahtjev za preispitivanje utvr─Ĺene reprezentativnosti, ukoliko smatraju da su promijenjene ─Źinjenice na osnovu kojih je utvr─Ĺena reprezentativnost, po isteku roka od 30 dana od dostave rje┼íenja o utvr─Ĺivanju reprezentativnosti.


─îlan 24.
(Postupak preispitivanja reprezentativnosti sindikata kod poslodavca po zahtjevu sindikata)


(1) Zahtjev za preispitivanje reprezentativnosti sindikata osnovanog kod poslodavca, podnosi zainteresovani sindikat poslodavcu kod kojeg je osnovan sindikat.
(2) U zahtjevu iz stava (1) ovog ─Źlana navodi se naziv sindikata, broj akta o registraciji, razlozi zbog kojih se zahtijeva preispitivanje reprezentativnosti i dokazi koji ukazuju na potrebu preispitivanja.
(3) Poslodavac je du┼żan da u roku od osam dana od dana prijema zahtjeva iz stava (1) ovog ─Źlana isti dostavi sindikatu ─Źija reprezentativnost se preispituje.
(4) Sindikat je du┼żan da u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva iz stava (3) ovog ─Źlana dostavi poslodavcu dokaze o ispunjavanju uvjeta reprezentativnosti.
(5) Na odluku poslodavca kojom je odlu─Źeno o preispitivanju reprezentativnosti mo┼że se uputiti ┼żalba federalnom, odnosno kantonalnom ministarstvu nadle┼żnom za rad u roku od 15 dana od dana prijema odluke.


─îlan 25.
(Postupak preispitivanja reprezentativnosti sindikata i udru┼żenja poslodavaca za teritoriju Federacije, odnosno kantona, podru─Źju ili oblasti djelatnosti)


(1) Zahtjev za preispitivanje reprezentativnosti sindikata, odnosno udru┼żenja poslodavaca za teritoriju Federacije, odnosno podru─Źje kantona, podru─Źju ili oblasti djelatnosti, mo┼że podnijeti sindikat odnosno udru┼żenje poslodavaca istog nivoa organizovanja, istog podru─Źja ili oblasti djelatnosti. Zahtjev se podnosi federalnom odnosno kantonalnom ministarstvu nadle┼żnom za rad.
(2) Zahtjev iz stava (1) ovog ─Źlana sadr┼żi broj akta o registraciji, razloge zbog kojih se zahtijeva preispitivanje reprezentativnosti i dokaze koji ukazuju na potrebu preispitivanja.
(3) Nadle┼żno ministarstvo iz stava (1) ovog ─Źlana du┼żno je u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva isti dostaviti sindikatu, odnosno udru┼żenju poslodavaca ─Źija se reprezentativnost preispituje, radi dokazivanja postoje─çe reprezentativnosti, u skladu sa ovim zakonom.
(4) Sindikat, odnosno udru┼żenje poslodavaca du┼żni su u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva iz stava (3) ovog ─Źlana, da dostave dokaze o ispunjavanju uvjeta reprezentativnosti.
(5) Nakon okon─Źanja postupka preispitivanja reprezentativnosti sindikata i udru┼żenja poslodavaca iz stava (1) ovog ─Źlana, federalno, odnosno kantonalno ministarstvo nadle┼żno za rad donosi rje┼íenje kojim se u zavisnosti od ishoda postupka reprezentativnost potvr─Ĺuje ili ukida.
(6) Protiv rje┼íenja iz stava (5) ovog ─Źlana mo┼że se pokrenuti upravni spor.


DIO ┼áESTI ÔÇô POSTUPAK, OBJAVLJIVANJE RJE┼áENJA I EVIDENCIJA


─îlan 26.
(Primjena Zakona o upravnom postupku)


Na postupak u vezi sa utvr─Ĺivanjem reprezentativnosti sindikata odnosno udru┼żenja poslodavaca koji nije ure─Ĺen ovim zakonom shodno se primjenjuje Zakon o upravnom postupku.


─îlan 27.
(Objavljivanje rješenja o reprezentativnosti i gubitku reprezentativnosti)


Rje┼íenje o reprezentativnosti i o gubitku reprezentativnosti sindikata i udru┼żenja poslodavaca na teritoriju Federacije, objavljuje se u "Slu┼żbenim novinama Federacije BiH", dok se za podru─Źje kantona objavljuje u slu┼żbenim novinama kantona.


─îlan 28.
(Evidencija reprezentativnih sindikata)


(1) Federalno ministarstvo nadle┼żno za rad vodi registar reprezentativnih sindikata (u daljem tekstu: registar sindikata) za teritoriju Federacije, a kantonalno ministarstvo nadle┼żno za rad vodi registar sindikata za podru─Źje kantona.
(2) Kantonalna ministarstva nadle┼żna za rad du┼żna su federalnom ministarstvu nadle┼żnom za rad, dostaviti kopije rje┼íenja o reprezentativnosti sindikata kojima je reprezentativnost utvr─Ĺena za podru─Źje kantona.
(3) Registar sindikata vodi se pisano u obliku knjige i u elektronskom obliku.
(4) Sindikat je du┼żan da obavijesti ministarstvo iz stava (1) ovog ─Źlana, kod kojeg se vodi registar u koji je upisan, o svakoj promjeni u vezi sa utvr─Ĺenom reprezentativno┼í─çu, radi vo─Ĺenja evidencije.
(5) Upis i brisanje u registar sindikata vr┼íi se na osnovu kona─Źnog rje┼íenja.
(6) U registar sindikata upisuju se sljede─çi podaci:
a) redni broj upisa;
b) datum upisa;
c) naziv reprezentativnog sindikata;
d) sjedište i adresa reprezentativnog sindikata;
e) teritorija, odnosno podru─Źje na kojem ─çe djelovati reprezentativni sindikat;
f) ime i prezime lica ovlaštenog za zastupanje reprezentativnog sindikata;
g) broj i datum rješenja na osnovu kojeg je upis izvršen;
h) broj i datum rješenja na osnovu kojeg se vrši brisanje;
i) razlozi za brisanje i
j) napomene.


─îlan 29.
(Evidencija reprezentativnih udru┼żenja poslodavaca)


(1) Federalno ministarstvo nadle┼żno za rad vodi registar reprezentativnih udru┼żenja poslodavaca (u daljem tekstu: registar poslodavaca) za teritoriju Federacije, a kantonalno ministarstvo nadle┼żno za rad vodi registar poslodavaca za podru─Źje kantona.
(2) Kantonalna ministarstva nadle┼żna za rad du┼żna su federalnom ministarstvu nadle┼żnom za rad, dostaviti kopije rje┼íenja o reprezentativnosti udru┼żenja poslodavaca kojima je reprezentativnost utvr─Ĺena za podru─Źje kantona.
(3) Registar poslodavaca vodi se pisano u obliku knjige i u elektronskom obliku.
(4) Udru┼żenje poslodavaca je du┼żno da obavijesti ministarstvo iz stava (1) ovog ─Źlana, kod kojeg se vodi registar u koji je upisano, o svakoj promjeni u vezi sa utvr─Ĺenom reprezentativno┼í─çu, radi vo─Ĺenja evidencije.
(5) Upis i brisanje u registar poslodavaca vr┼íi se na osnovu kona─Źnog rje┼íenja.
(6) U registar poslodavaca upisuju se sljede─çi podaci:
a) redni broj upisa;
b) datum upisa;
c) naziv reprezentativnog udru┼żenja poslodavaca;
d) sjedi┼íte i adresa reprezentativnog udru┼żenja poslodavaca;
e) teritorija, odnosno podru─Źje na kojem ─çe djelovati reprezentativno udru┼żenje poslodavaca;
f) ime i prezime lica ovla┼ítenog za zastupanje reprezentativnog udru┼żenja poslodavaca;
g) broj i datum rješenja na osnovu kojeg je upis izvršen;
h) broj i datum rješenja na osnovu kojeg se vrši brisanje;
i) razlozi za brisanje i
j) napomene.


─îlan 30.
(Javnost registra)


(1) Registri reprezentativnih sindikata i udru┼żenja psolodavaca iz ─Źl. 28. i 29. ovog zakona su javni.
(2) Uvid u registre iz stava (1) ovog ─Źlana dozvolit ─çe se svakom pravnom, odnosno fizi─Źkom licu, u skladu sa posebnim propisima koji se odnose na za┼ítitu li─Źnih podataka i slobodu pristupa informacijama.


DIO SEDMI - NADZOR NAD PRIMJENOM ZAKONA I KAZNENE ODREDBE


─îlan 31.
(Upravni nadzor)


Upravni nadzor nad primjenom ovog zakona obavlja federalno, odnosno kantonalno ministarstvo nadle┼żno za rad, u zavisnosti od nivoa organizovanja sindikata, odnosno udru┼żenja poslodavaca.


─îlan 32.
(Inspekcijski nadzor)


Inspekcijski nadzor nad provedbom ovog zakona obavlja federalna, odnosno kantonalna inspekcija rada, u zavisnosti od nivoa organizovanja sindikata, odnosno udru┼żenja poslodavaca.


─îlan 33.
(Vrste i visine prekršaja)


(1) Nov─Źanom kaznom od 500,00 KM do 2.000,00 KM bit ─çe ka┼żnjen za prekr┼íaj poslodavac ako:
a) na zahtjev sindikata ili nadle┼żnog organa u propisanom roku ne dostavi podatke odnosno odgovaraju─çi dokaz o broju zaposlenih kod poslodavca, ─Źlan 11. stav (2);
b) ne postupi po zahtjevu, te ne provede postupak utvr─Ĺivanja odnosno preispitivanja reprezentativnosti na zahtjev sindikata, ─Źl. 20. i 24.
(2) Nov─Źanom kaznom od 500,00 KM do 2.000,00 KM bit ─çe ka┼żnjen za prekr┼íaj sindikat, odnosno udru┼żenje poslodavaca ako:
a) u postupku utvr─Ĺivanja ili preispitivanja reprezentativnosti dostavi neta─Źne i krivotvorene dokaze i druge podatke, ─Źl. 11, 18, 24. stav (4) i ─Źlan 25. stav (4);
b) ne obavijesti ministarstvo o svakoj promjeni koja se ti─Źe utvr─Ĺene reprezentativnosti, ─Źlan 28. stav (4) i ─Źlan 29. stav (4).
(3) Za prekr┼íaje iz st. (1) i (2) ovog ─Źlana bit ─çe ka┼żnjeno i odgovorno lice u pravnom licu nov─Źanom kaznom od 50,00 KM do 1.000,00 KM, a u ponovljenom prekr┼íaju nov─Źanom kaznom od 2.000,00 KM do 5.000,00 KM.
(4) Za prekr┼íaj iz stava (1) ta─Źka a) ovog ─Źlana bit ─çe ka┼żnjen i poslodavac fizi─Źko lice nov─Źanom kaznom od 200,00 KM do 1.000,00 KM, a u ponovljenom prekr┼íaju nov─Źanom kaznom od 1.500,00 KM do 3.000,00 KM.


DIO OSMI - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


─îlan 34.
(Prestanak primjene propisa)


(1) Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje primjena odredbi ─Źl. 122. do 136. Zakona o radu ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", br. 26/16 i 89/18).
(2) Postupci zapo─Źeti u skladu sa odredbama ─Źl. 122. do 136. Zakona o radu iz stava (1) ovog ─Źlana, zavr┼íit ─çe se prema odredbama tog zakona.


─îlan 35.
(Zadr┼żavanje utvr─Ĺene reprezentativnosti)


Sindikati i udru┼żenja poslodavaca kojima je do dana stupanja na snagu ovog zakona utvr─Ĺena reprezentativnost, zadr┼żavaju svoju reprezentativnost.


─îlan 36.
(Stupanje na snagu)


Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu┼żbenim novinama Federacije BiH".

Predsjedavaju─çi
Predstavni─Źkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Mirsad Zaimovi─ç, s. r.


Predsjedavaju─çi
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Tomislav Martinovi─ç, s. r.

 

 

 

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija