Advokatska kancelarija

weight
"NaŔa zaŔtita nije u naŔem oružju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
NaŔa zaŔtita je u pravu i zakonima" Albert Einstein
Sudske odluke Bosne i Hercegovine

Sudske odluke Bosne i Hercegovine

Zakoni Bosne i Hercegovine
Zakoni Federacije Bosne i Hercegovine
Zakoni Republike Sprske
Zakoni Brčko Distrikta BiH
Ustav Bosne i Hercegovine
Ustav Federacije Bosne i Hercegovine sa amandmanima
Ustav Republike Srpske - BiH
Statut Brčko Distrikta BiH
Zakon o Advokaturi Federacije Bosne i Hercegovine
Kodeks Advokatske etike
Statut Advokatske / Odvjetničke komore Federacije Bosne i Hercegovine
 
Sudska praksa Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu
Brogan i drugi protiv Ujedinjenog Kraljevstva aplikacije br. 11209/84, 11234/84, 11266/84 i 11386/85
Foks, Kembel i Hartli protiv Ujedinjenog Kraljevstva aplikacije br. 12244/86, 12245/86 i 12383/86
Lorenco Bozano protiv Republike Francuske aplikacije br. 9990/82
K. F. protiv Njemačke aplikacije br. 25629/94
Hini i Makginis protiv Republike Irske aplikacije br. 34720/97
Loles protiv Republike Irske
Edvards protiv Ujedinjenog Kraljevstva aplikacije br. 13071/87
Boner protiv Ujedinjenog Kraljevstva aplikacije br. 18711/91
Opuz protiv Turske aplikacije br. 33401/02
Jecius protiv Litvanije aplikacije br. 34578/97
S.B.C protiv Ujedinjenog Kraljevstva aplikacije br. 39360/98
Tiodor Kamasinski protiv Republike Austrije aplikacije br. 9783/82
Amosi Salibiaku protiv Republike Francuske aplikacije br. 10519/83
Heiko PREHN protiv Njemačke aplikacije br. 40451/06
Džozef Grejndžer protiv Ujedinjenog Kraljevstva aplikacije br. 11932/86
E.B. protiv Francuske aplikacije br. 43546/02
A i drugi protiv Danske aplikacije br. 20826/92
Etore Artiko protiv Republike Italije aplikacije br. 6694/74
Slobodan Kostovski protiv Kraljevine Holandije aplikacije br. 11454/85
Saadi protiv Ujedinjenog Kraljevstva aplikacije br. 13229/03
Burdov protiv Rusije aplikacije br. 33509/04
Zeki Aksoj protiv Turske aplikacije br. 21987/93
Salman protiv Turske aplikacije br. 21986/93
Varnava i drugi protiv Turske
A. i drugi protiv Ujedinjenog Kraljevstva aplikacije br. 3455/05
Dorson protiv Holandije aplikacije br. 20524/92
Vitold Litva protiv Poljske aplikacije br. 26629/95
Schalk i Kopf protiv Austrije aplikacije br. 30141/04
Dragojević protiv Hrvatske aplikacije br. 68955/11
Odluka Evropkog suda za ljudska prava predmetu W. R. protiv Austrije
 
 
Sudska praksa Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na BiH
Radomir Stjepanović i Rajka Stjepanović Bosne i Hercegovine aplikacije br. 13207/12
Muslija protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 32042/11
Đurić i drugi protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 79867/12, 79873/12, 80027/12, 80182/12, 80203/12
Al Hamdani protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 31098/10
Avdić i drugi protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 28357/11, 31549/11 i 39295/11
AL HANCHI protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 48205/09
Ališić i drugi protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 60642/08
Bobić protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 26529/10
Čolić i drugi protiv Bosne i Hercegovine
Ćosić i drugi protiv Bosne i Hercegovine
Đokić protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 6518/04
Đukić protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 4543/09
Halilović protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 23968/05
Hadžić i Suljić protiv BiH aplikacije br. 39446/06 i 33849/08
Ignjetić i drugi protiv BiH aplikacije br. 6179/08, 12453/10, 17809/10 i 17208/11
Jeličić protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 41183/02
Janjić i drugi protiv BiH aplikacije br. 29760/0 6, 48249/07, 4707/08 i 17792/10
Karanović Duško protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 39462/03
Kudić protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 28971/05
Mago i drugi protiv Bosne i Hercegovine
Maktouf i Damjanović protiv Bosne i Hercegovine - od 18.juli.2013g. - odluka Ustavnog suda BiH koja je prethodila - AP 1785/06
Milisavljević protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 7435/04
Momić i drugi protiv Bosne i Hercegovine
Murtić i Ćerimović protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 6495/09
Palić protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 4704/04
Pejaković i drugi protiv BiH aplikacije br. 337/04, 36022/04 i 45219/04
Pralica protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 38945/05
Rodić Milorad i drugi protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 22893/05
Runić i drugi protiv Bosne i Hercegovine
Sejdić i Finci protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 27996/06 i 34836/06
Suljagić protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 27912/02
Šekerović i Pašalić protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 5920/04 i 67396/09
Šobota-Gajić Vera protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 27966/06
Tokić i drugi protiv BiH aplikacije br. 12455/04, 14140/05, 12906/06 i 26028/06
Tomić i drugi protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 14284/08
Jusuf ALIBAŠIĆ protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 18478/08
Orlović i drugi protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 16332/18 od 01/10/2019
 
 
Odluke o dopuštenosti:
Ališić protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 60642/08
Arežina protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 66816/09
Berić Dušan protiv Bosne i Hercegovine
Boumediene i drugi protiv Bosne i Hercegovine
Destilacija PLC protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 11683/08
Halilović Ismet protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 21206/07
Halilović Mirsad protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 23968/05
Janković Dušan protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 5172/03
Jeličić Ruža protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 41183/02
Kalinić Dragan i Bilbija Milorad protiv BiH aplikacije br. 45541/04 i 16587/07
Kudumija i drugi protiv BiH aplikacije br. 28223/08, 56190/08 i 239/11
Lukić Spasoje protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 34379/03
Mirazović Dragan protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 13628/03
Prevljak i drugi protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 127/10
S.V i S.V protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 31989/06
Boban Šimšić protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 51552/10
Škobić protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 16679/02
Višnjevac Milenko protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 2333/04
Zadrić Josip protiv Bosne i Hercegovine aplikacije br. 18804/04
Presuda Ustavnog suda FBiH 15-10 Neustavnost zakona o notarima FBIH
Presuda Ustavnog suda FBiH U 22 / 16 Neustavnost zakona o notarima FBIH
Presuda Ustavnog suda FBiH AP 1634 / 18 Uknjižba vojne imovine na BiH sa RS
Odluka Ustavnog suda BiH U 4/21 od 27. 09. 2021. Neustavnost Zakon o Ŕumama Republike Srpske
 
 
 
Stručna publikacija u odnosu na Bosnu i Hercegovinu:
Odabrana sudska praksa Evropskog suda za ljudska prava 2020. godine
Pregled prakse Evropskog suda za ljudska prava za 2015. godinu
Pregled prakse Evropskog suda za ljudska prava za 2014. godinu
Pojedinačna predstavka na osnovu Evropske konvencije o ljudskim pravima
Analiza radnog zakonodavstva u BiH
Zabrana diskriminacije prema Europskoj konvenciji o ljudskim pravima
Pravosuđe po mjeri djeteta u kontekstu krivičnog prava
Pravo na slobodu i sigurnost ličnosti – član 5. Evropske konvencije o ljudskim pravima
Vodič Vijeća Evrope za dobru praksu u pogledu domaćeg pravnog lijeka
Priručnik o europskom antidiskriminacijskom pravu
Priručnik za polaganje advokatskog ispita
Stručna publikacija: Medunarodna pravna pomoc BiH I
Stručna publikacija: Medunarodna pravna pomoc BiH II
Stručna publikacija: Prirucnik za polaganje strucnog upravnog ispita
Stručna publikacija: Prirucnik za izradu pravnih propisa
Jedinstvena pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine
Stručna publikacija: Vodic kroz medijaciju u Bosni i Hercegovini
Stručna publikacija: Da li ste upoznati sa Vasim pravima
Stručna publikacija: Kako postupiti u slučajevima nezakonitog odvođenja i/ili zadržavanja djeteta
Stručna publikacija: Terminološki rječnik europskih/evropskih integracija
Pristup sudskim predmetima putem interneta
Alternativno rješavanje sporova
Glavna rasprava i sudske odluke
Ispitivanje tužbe i pripremno sudsko ročište
Izrada presude u građanskim stvarima
Međunarodna pravna pomoć u građanskim stvarima
Modul za naknadu štete
Radno zakonodavstvo Bosne i Hercegovine
Sudske mjere obezbdjeđenja
Ugovori
Upravljanje sudskim postupkom
Vanparnični postupak
Vanparnični sudski postupak
Vanredni pravni lijekovi
Žalbeni sudski postupak i rasprava pred drugostepenim sudom
Izvršna i upravna oblast
Izvršna i vanparnična oblast
Krivična oblast
Najvažnije odredbe Zakona o parničnom postupku
Nosioci pravosudnih funkcija i društvo
Ravnopravnost spolova i Europska konvencija
Djeca u konfliktnim razvodima
Stavovi sudske prakse BiH 2022
Stavovi sudske prakse BiH 2023
Stavovi sudske prakse BiH 2023 - 2
Pravosuđe u Bosni i Hercegovini
Sudska praksa Brčko distrikt BiH 1/2
Sudska praksa Brčko distrikt BiH 2/2
 
Bankarsko pravo - u sudskoj praksi Bosne i Hercegovine
Stvarno pravo - u sudskoj praksi Bosne i Hercegovine
Stambeno pravo - u sudskoj praksi Bosne i Hercegovine
Parnični postupak - u sudskoj praksi Bosne i Hercegovine
Porodično pravo - u sudskoj praksi BiH
Nasljedno pravo - u sudskoj praksi BiH
Testament - u sudskoj praksi BiH
Nadležnost - u sudskoj praksi BiH
Ugovor o doživotnom izdržavanju u sudskoj praksi BiH
Privredno pravo - u sudskoj praksi BiH
Ugovori - Obligaciono pravo - u sudskoj praksi BiH
Obligaciono pravo - Opći dio - sudska praksa BiH
Naknada štete - Obligaciono pravo - sudska praksa BiH
Pravo osiguranja - Obligaciono pravo - sudska praksa BiH
Priznanje stranih sudskih odluka - u sudskoj praksi BiH
Eksproprijacija - u sudskoj praksi BiH
Radno pravo - u sudskoj praksi BiH
Razvod braka - u sudskoj praksi BiH
Upravno pravo - u sudskoj praksi BiH
Javne nabavke u sudskoj praksi BiH
Izvršni postupak - u sudskoj praksi BiH
Penziono pravo - u sudskoj praksi BiH
Krivično materijalno pravo - u sudskoj praksi BiH
Krivično procesno pravo - u sudskoj praksi BiH
Sudska praksa Brčko distrikt BiH 1/2
Sudska praksa Brčko distrikt BiH 2/2
 
 
VSTV BiH - godišnji izvještaji
Visoko Sudsko i Tužilačko Vijeće Bosne i Hercegovine - Godišnji izvještaj VSTV-a za 2004. g.
Visoko Sudsko i Tužilačko Vijeće Bosne i Hercegovine - Godišnji izvještaj VSTV-a za 2005. g.
Visoko Sudsko i Tužilačko Vijeće Bosne i Hercegovine - Godišnji izvještaj VSTV-a za 2006. g.
Visoko Sudsko i Tužilačko Vijeće Bosne i Hercegovine - Godišnji izvještaj VSTV-a za 2007. g.
Visoko Sudsko i Tužilačko Vijeće Bosne i Hercegovine - Godišnji izvještaj za 2008. god dio: 1 2 3 4 5 6 7 8
Visoko Sudsko i Tužilačko Vijeće Bosne i Hercegovine - Godišnji izvještaj VSTV-a za 2009. g.
Visoko Sudsko i Tužilačko Vijeće Bosne i Hercegovine - Godišnji izvještaj VSTV-a za 2010. g.
Visoko Sudsko i Tužilačko Vijeće Bosne i Hercegovine - Godišnji izvještaj VSTV-a za 2011. g.
Visoko Sudsko i Tužilačko Vijeće Bosne i Hercegovine - Godišnji izvještaj VSTV-a za 2012. g.
Visoko Sudsko i Tužilačko Vijeće Bosne i Hercegovine - Godišnji izvještaj VSTV-a za 2013. g.
Visoko Sudsko i Tužilačko Vijeće Bosne i Hercegovine - Godišnji izvještaj VSTV-a za 2014. g.
Visoko Sudsko i Tužilačko Vijeće Bosne i Hercegovine - Godišnji izvještaj VSTV-a za 2015. g.
Visoko Sudsko i Tužilačko Vijeće Bosne i Hercegovine - Godišnji izvještaj VSTV-a za 2016. g.
Visoko Sudsko i Tužilačko Vijeće Bosne i Hercegovine - Godišnji izvještaj VSTV-a za 2017. g.
Visoko Sudsko i Tužilačko Vijeće Bosne i Hercegovine - Godišnji izvještaj VSTV-a za 2018. g.
Visoko Sudsko i Tužilačko Vijeće Bosne i Hercegovine - Godišnji izvještaj VSTV-a za 2019. g.
Visoko Sudsko i Tužilačko Vijeće Bosne i Hercegovine - Godišnji izvještaj VSTV-a za 2020. g.
Desetljeće utemeljenja i rada Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine
 
Stranicu održava Advokatska kancelarija Prnjavorac. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajaliŔte Advokatske kancelarije Prnjavorac. Advokatska kancelarija Prnjavorac ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u rublici sudske odluke Bosne i Hercegovine. Dozvoljeno kopiranje sadržaja uz link prema Advokatskoj kancelariji Prnjavorac.

 

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija