Advokatska kancelarija

weight
"Na┼ía za┼ítita nije u na┼íem oru┼żju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

Statut Br─Źko Distrikta Bosne i Hercegovine

Statut Br─Źko Distrikta Bosne i Hercegovine


("Slu┼żbeni glasnik Br─Źko distrikta Bosne i Hercegovine", br. 2/2010 - pre─Źiš─çen tekst)

 

 

GLAVA I
OP─ćE ODREDBE

─îlan 1

Osnovni principi

(1) Br─Źko distrikt Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: “Distrikt") je jedinstvena administrativna jedinica lokalne samouprave koja je pod suverenitetom Bosne i Hercegovine.

(2) Ovlaštenja Distrikta po pitanju lokalne samouprave proizilaze iz toga što je svaki od entiteta delegirao Vladi Distrikta sva svoja ovlaštenja u vezi s upravom koja su prethodno vršili dva entiteta i tri op─çinske vlasti na teritoriji predratne op─çine Br─Źko, kako je utvr─Ĺeno u ─Źlanu 1(5) ovog statuta.

(3) Entiteti u okviru Distrikta izvršavaju samo one funkcije i ovlaštenja koji su im povjereni prema tekstu ovog statuta od 8. marta 2000. godine. Nijednom od entiteta vlasti Distrikta ne─çe dodijeliti ili povjeriti bilo koju funkciju upravljanja ili ovlaštenje koje nije posebno dodijeljeno ili povjereno prema tekstu ovog statuta od 8. marta 2000. godine.

(4) Ustav Bosne i Hercegovine, kao i va┼że─çi zakoni i odluke institucija Bosne i Hercegovine, direktno su primjenljivi na cijeloj teritoriji Distrikta. Zakoni i odluke svih vlasti Distrikta moraju biti u skladu s va┼że─çim zakonima i odlukama institucija Bosne i Hercegovine.

(5) Teritorija Distrikta obuhvata cjelokupnu teritoriju op─çine Br─Źko u granicama od 1. januara 1991. godine.

(6) Sve institucije Distrikta obavezne su da se pridr┼żavaju:

(a) svih odluka Tribunala za spor oko me─Ĺuentitetske linije razgrani─Źenja u oblasti Br─Źkog; i

(b) svih naloga supervizora za Br─Źko.

Ovi pravni akti imaju ve─çu pravnu snagu u odnosu na sve druge pravne akte bilo koje vrste koji nisu u skladu sa njima, u mjeri u kojoj bi ina─Źe imali pravno dejstvo u Distriktu, uklju─Źuju─çi odredbe ovog statuta koje nisu u skladu s ovim pravnim aktima.

(7) ─îlan 1 ovog statuta ne podlije┼że izmjeni, osim da bi odrazio izmjene Ustava Bosne i Hercegovine izvršene nakon 2. februara 2007. godine.

 

─îlan 2

Naziv i sjedište

(1) Ime Distrikta je: “Br─Źko distrikt Bosne i Hercegovine".

(2) Sjedište Distrikta je grad Br─Źko.

 

─îlan 3

Zastava i grb

Distrikt nema drugu zastavu i grb osim zastave i grba Bosne i Hercegovine.

 

─îlan 4

Pe─Źat i zakletva / sve─Źana izjava

(1) Distrikt ima okrugli pe─Źat s tekstom: “Bosna i Hercegovina, Br─Źko distrikt Bosne i Hercegovine", ispisan latini─Źnim i ─çirili─Źnim pismom.

(2) Javni zvani─Źnici u Distriktu pola┼żu zakletvu / daju sve─Źanu izjavu. Tekst zakletve glasi: “Sve─Źano se zaklinjem / izjavljujem da ─çu savjesno obavljati du┼żnosti koje su mi povjerene i da ─çu se pridr┼żavati Ustava i zakona Bosne i Hercegovine, odluka Arbitra┼żnog tribunala za Br─Źko, Statuta i zakona Br─Źko distrikta i da ─çu štititi interese Br─Źko distrikta kao i jednakost i slobode svih gra─Ĺana Br─Źko distrikta". Prije nego što stupe na du┼żnost, svi ─Źlanovi Vlade Distrikta, kako su definisani u ─Źlanu 45(1) ovog statuta, i svi zastupnici u Skupštini Distrikta pola┼żu zakletvu / daju sve─Źanu izjavu pred Skupštinom Distrikta. Zakonima Distrikta se mo┼że predvidjeti da su druge kategorije javnih zvani─Źnika obavezne da pola┼żu zakletvu / daju sve─Źanu izjavu, bilo pred Skupštinom Distrikta ili na drugi na─Źin, prije stupanja na du┼żnost.

 

─îlan 5

Pravna sposobnost

(1) Distrikt je pravno lice i posjeduje pravnu sposobnost neophodnu da obavlja svoje funkcije, uklju─Źuju─çi sposobnost sticanja prava i obaveza; i pravo da tu┼żi i da bude tu┼żeno na sudu.

(2) Gradona─Źelnik predstavlja Distrikt u skladu s ovim statutom.

─îlan 6

Pismo i jezik

(1) Bosanski, hrvatski i srpski jezik, te latini─Źno i ─çirili─Źno pismo su u ravnopravnoj upotrebi za sve slu┼żbene svrhe.

(2) Pojedina─Źne odluke institucija Distrikta o pravima i obavezama gra─Ĺana izdaju se na jednom od jezika i pisama navedenih u stavu 1 ovog ─Źlana, prema zahtjevu zainteresovane stranke.

─îlan 7

Vojne snage

Jedine vojne snage ─Źije prisustvo je dozvoljeno na teritoriji Distrikta su oru┼żane snage Bosne i Hercegovine i me─Ĺunarodne i druge oru┼żane snage prisutne shodno sporazumu s Bosnom i Hercegovinom o razmještaju snaga ili ovlaš─çuju─çem aktu Sjevernoatlantskog pakta, Evropske unije ili Vije─ça sigurnosti Ujedinjenih nacija. Nikakvim drugim vojnim snagama bilo koje vrste, uklju─Źuju─çi, ali ne ograni─Źavaju─çi se na entitetske ili paravojne snage, ne─çe biti dozvoljeno prisustvo u Distriktu.

─îlan 8

Vršenje javne nadle┼żnosti u Distriktu

(1) Nadle┼żnosti javnih organa vlasti u Distriktu su:

a) privreda Distrikta;

b) finansije Distrikta;

c) javna imovina;

d) javne usluge / infrastruktura;

e) kultura;

f) obrazovanje;

g) zdravstvena zaštita;

h) zaštita ┼żivotne sredine;

i) socijalna zaštita;

j) pravosu─Ĺe i pravne usluge;

k) policija;

l) stambena pitanja;

m) urbanizam i prostorno planiranje;

n) ostale nadle┼żnosti neophodne za funkcioniranje Distrikta kao jedinstvene administrativne jedinice lokalne samouprave u skladu s ─Źlanom 1 ovog statuta.

(2) Distrikt ─çe ove nadle┼żnosti i ovlaštenja vršiti kroz institucije navedene u ovom statutu. Institucijama Distrikta smatrat ─çe se samo one predvi─Ĺene ovim statutom.

(3) U Distriktu se ne mo┼że vršiti nijedno javno ovlaštenje ili javna nadle┼żnost osim u skladu sa zakonom. Nijedan javni organ vlasti u Distriktu ne mo┼że ograni─Źiti postupanje bilo kog pojedinca osim u skladu sa zakonom. Bilo koji akt bilo kojeg javnog organa vlasti u Distriktu je ništavan u mjeri u kojoj nije u skladu sa zakonima koji se primjenjuju u Distriktu.

(4) Sva javna ovlaštenja i nadle┼żnosti u Distriktu vrše se:

a) isklju─Źivo u svrhu za koju je to ovlaštenje ili nadle┼żnost namijenjena;

b) pravedno, u dobroj namjeri i u op─çem interesu; i

c) proporcionalno ciljevima koji se ┼żele posti─çi.

(5) Sva javna imovina na teritoriji Distrikta na dan 5. marta 1999. godine pripala je Distriktu nakon tog datuma, a Distrikt je stekao sva zakonska prava u pogledu javne imovine po─Źevši od toga datuma. Distrikt ─çe privatizovati svu javnu imovinu koja nije neophodna za obavljanje javnih funkcija. “Privatizacija" podrazumijeva da Distrikt izvrši prijenos svih zakonskih prava u pogledu imovine osim u mjeri potrebnoj za obavljanje javnih funkcija. Zakonima Distrikta bit ─çe predvi─Ĺeno da Distrikt privatizuje javnu imovinu. Kancelarija za upravljanje javnom imovinom, iz ─Źlana 49 ovog statuta, zadu┼żena je za ovu privatizaciju.

(6) U svrhe stava 5 ovog ─Źlana, pod “javnom imovinom" se podrazumijeva:

a) sva nepokretna imovina na teritoriji Distrikta nad kojom je, 5. marta 1999. godine, pravo vlasništva, korištenja, upravljanja ili raspolaganja pripadalo bilo kojem javnom organu vlasti u Bosni i Hercegovini, uklju─Źuju─çi bilo koju javnu organizaciju ili bilo koje pravno lice javnog karaktera i

b) sva nepokretna imovina nad kojom je Distrikt stekao bilo koje takvo pravo od 5. marta 1999. godine.

─îlan 9

Saradnja s entitetima i op─çinama

(1) Distrikt mo┼że zaklju─Źiti sporazume o saradnji s entitetima u cilju olakšanja ostvarivanja svojih funkcija i ovlaštenja u skladu sa ovim statutom i zakonom, pod uslovom da su takvi sporazumi od jednake koristi svim stanovnicima Distrikta.

(2) Distrikt mo┼że pristupiti postoje─çim ili zaklju─Źiti nove sporazume s doma─çim i me─Ĺunarodnim udru┼żenjima gradova i op─çina, kao i gradovima i op─çinama, u cilju zadovoljavanja zajedni─Źkih potreba u skladu s ovim statutom i zakonom.

(3) Entitet ili op─çina mo┼że osnovati ili rukovoditi organima ili kancelarijama na teritoriji Distrikta samo uz saglasnost Vlade Distrikta, kako je definisana u ─Źlanu 45(1) ovog statuta, glasanjem njenih ─Źlanova, gdje su uslovi glasanja propisani zakonima Distrikta.

─îlan 10

Strana diplomatska i konzularna predstavništva

(1) Strana diplomatska i konzularna predstavništva mogu biti uspostavljena na teritoriji Distrikta samo u skladu s va┼że─çim zakonima i propisima Bosne i Hercegovine i va┼że─çim me─Ĺunarodnim konvencijama.

(2) Imovina Distrikta se mo┼że koristiti za smještaj stranih misija, agencija ili kancelarija samo uz saglasnost Vlade Distrikta, kako je definisana ─Źlanom 45(1) ovog statuta, glasanjem njenih ─Źlanova, gdje su uslovi glasanja propisani zakonima Distrikta.

GLAVA II
PREBIVALIŠTE, DR┼ŻAVLJANSTVO I GRA─ÉANSKA PRAVA

─îlan 11

Prebivalište

Stanovnik Distrikta je lice koje je dr┼żavljanin Bosne i Hercegovine, ili lice koje zakonito boravi u Bosni i Hercegovini, koje ima prebivalište na teritoriji Distrikta.

─îlan 12

Entitetsko dr┼żavljanstvo

(1) Stanovnici Distrikta mogu biti dr┼żavljani entiteta i Bosne i Hercegovine.

(2) Stanovnici Distrikta imaju pravo da izaberu i promijene svoje entitetsko dr┼żavljanstvo.

(3) Prava stanovnika Distrikta iz stavova (1) i (2) ovog ─Źlana regulišu se zakonima Bosne i Hercegovine, entiteta i Distrikta.

─îlan 13

Osnovna prava i obaveze

(1) Svako ima pravo da u┼żiva sva prava i slobode garantovane Ustavom i zakonima Bosne i Hercegovine, ovim statutom i zakonima Distrikta, bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi, uklju─Źuju─çi diskriminaciju po osnovu spola, rase, seksualnog opredjeljenja, boje ko┼że, jezika, vjeroispovijesti, nacionalnog ili socijalnog porijekla, politi─Źkog ili drugog mišljenja, pripadnosti nacionalnoj manjini, imovinskog stanja, ro─Ĺenja ili drugog statusa. Posebno, svako ima pravo pristupa svim javnim institucijama i objektima u Distriktu; pravo da se slobodno kre─çe i odre─Ĺuje svoje mjesto prebivališta, poslovanja ili rada na cijeloj teritoriji Distrikta; pravo da kupuje i prodaje pokretnu i nepokretnu imovinu u skladu sa zakonom.

(2) Svi dr┼żavljani Bosne i Hercegovine mogu ravnopravno u─Źestvovati u vršenju javnih poslova u Distriktu u skladu sa zakonom. Niko ne─çe na bilo koji na─Źin biti diskriminisan u pogledu zapošljavanja u javnom sektoru u Distriktu na osnovu toga što nema prebivalište u Distriktu.

(3) Svi stanovnici Distrikta, sva fizi─Źka i pravna lica koja obavljaju poslovnu djelatnost ili ostvaruju prihod po osnovu djelatnosti u Distriktu, i sva lica koja sti─Źu dobra i koriste usluge u Distriktu, obavezna su da u─Źestvuju u finansiranju funkcija i ovlaštenja Distrikta kroz porez, takse i doprinose u skladu sa zakonom.

(4) Sva lica na teritoriji Distrikta u┼żivaju prava i slobode koje su im date Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama. Ta prava i slobode ─çe imati ve─çu pravnu snagu u odnosu na svaki zakon koji je u suprotnosti s Konvencijom. Sve institucije Distrikta ─çe poštovati ta prava i slobode. Sudovi Distrikta ─çe sprovoditi ta prava i slobode u skladu s postupcima koji su predvi─Ĺeni zakonima Distrikta. Kada se bave predmetima koji se odnose na optu┼żbe u vezi s kršenjem tih prava i sloboda, sudovi Distrikta uzimaju u obzir precedentno pravo Evropskog suda za ljudska prava.

(5) Svako ima pravo na mirno i neometano u┼żivanje svoje privatne imovine. Nijednom licu imovina ne─çe biti oduzeta, eksproprisana ili na bilo koji na─Źin umanjena bez njegove saglasnosti, osim na na─Źin predvi─Ĺen zakonom i mjeri u kojoj je to potrebno radi ostvarivanja op─çeg dobra.

(6) Svako ima pravo da se bavi preduzetni─Źkom djelatnoš─çu u tr┼żišnoj ekonomiji. Nikome ostvarivanje tog prava ne─çe biti ograni─Źavano ili uskra─çeno, osim na na─Źin predvi─Ĺen zakonom i u mjeri u kojoj je to potrebno radi ostvarivanja op─çeg dobra.

(7) Ne oporezuje se niti se napla─çuje bilo kakva druga naknada za pru┼żanje javnih usluga, bez postojanja zakona kojim se propisuje takav porez ili naknada. Porezi i druge naknade za javne usluge se napla─çuju pravedno.

(8) Svako ima pravo na li─Źnu slobodu i sigurnost. Ne─çe biti donesen nijedan zakon Distrikta koji je u suprotnosti s odredbama ─Źlana 5 Evropske konvencije o ljudskim pravima.

(9) Svako ima pravo na poštivanje njegovog privatnog i porodi─Źnog ┼żivota, doma i prepiske.

─îlan 14

Sloboda udru┼żivanja

(1) Svako ima pravo na slobodu mirnog okupljanja i udru┼żivanja, uklju─Źuju─çi pravo na formiranje politi─Źkih, društvenih i drugih organizacija.

(2) Sudije, tu┼żioci, pravobranioci, revizori Ureda za reviziju, ─Źlanovi Pravosudne komisije i policajci Distrikta mogu formirati profesionalna udru┼żenja, ali ne mogu biti ─Źlanovi politi─Źkih stranaka niti podr┼żavati politi─Źke kandidate ili platforme politi─Źkih stranaka.

(3) Javni zvani─Źnici Distrikta, izuzev zastupnika, i ─Źlanova Vlade Distrikta, kako je definisano u ─Źlanu 45(1) ovog statuta:

a) ne smiju biti ─Źlanovi upravnih ili drugih odbora politi─Źkih organizacija ili u─Źestvovati u njihovom radu; i

b) ne smiju dozvoliti da politi─Źki stavovi uti─Źu na njihov rad.

(4) Pored ograni─Źenja iz stavova 2 i 3 ovog ─Źlana, ovim statutom ili zakonima Distrikta mogu se odre─Ĺenim kategorijama zaposlenika institucija Distrikta propisati ograni─Źenja u pogledu ─Źlanstva u politi─Źkim strankama kao i zabrane politi─Źkih aktivnosti ukoliko se smatra da takvo ─Źlanstvo ili aktivnost mo┼że uticati na pravilno obavljanje slu┼żbenih du┼żnosti navedenih javnih zvani─Źnika.

─îlan 15

Obrazovanje

(1) Svako lice u Distriktu ima jednako pravo na obrazovanje bez diskriminacije. Osnovno obrazovanje je obavezno i besplatno. Srednjoškolsko obrazovanje je besplatno, i mo┼że biti obavezno ukoliko je to predvi─Ĺeno zakonima Distrikta.

(2) Privatne škole i akademske institucije mogu se osnivati u skladu sa zakonom.

─îlan 16

Pravno zastupanje

(1) Svako lice protiv koga je pokrenut krivi─Źni postupak ima pravo da se brani li─Źno ili da dobije besplatnu pravnu pomo─ç ukoliko nema dovoljno sredstava da anga┼żuje pravnog zastupnika.

(2) U gra─Ĺanskim parnicama, u skladu sa zakonom, besplatna ili subvencionirana pravna pomo─ç bit ─çe dostupna stanovnicima Distrikta koji nemaju dovoljno sredstava za pokrivanje sveukupnih troškova ili dijela troškova pravne pomo─çi.

─îlan 17

Javno informisanje

(1) Sve institucije Distrikta poštuju slobodu informisanja. Zvani─Źnici Distrikta ─çe osigurati javni uvid u aktivnosti Distrikta, javne dokumente, odluke i zvani─Źne sastanke, blagovremenim, ta─Źnim i potpunim davanjem informacija.

(2) Osim ukoliko nije druga─Źije regulisano zakonom, javnost ima pravo na uvid u sve dokumente koje izrade javne institucije Distrikta, njegovi zvani─Źnici, zaposleni ili lica koja su u ugovornom odnosu, bez naknade i bez obaveze da doka┼żu opravdanost takvih zahtjeva.

─îlan 18

Zahtjevi gra─Ĺana

Sve institucije Distrikta blagovremeno odgovaraju na zahtjev bilo kog fizi─Źkog ili pravnog lica za informacijama ili za pomo─ç i blagovremeno preduzimaju odgovaraju─çe radnje da odgovore na bilo koji takav zahtjev i to ─Źine na na─Źin predvi─Ĺen zakonom.

GLAVA III
ORGANIZACIJA I FUNKCIJE BR─îKO DISTRIKTA

POGLAVLJE A: OP─ćE ODREDBE

─îlan 19

Podjela vlasti

Distrikt se zasniva na podjeli vlasti. Zakonodavnu vlast vrši Skupština Distrikta. Izvršnu vlast vrši Vlada Distrikta. Sudsku vlast vrše sudovi Distrikta.

─îlan 20

Zaposleni u Distriktu

(1) Zapošljavanje u javnom sektoru Distrikta vrši se na osnovu profesionalnih sposobnosti i odra┼żava sastav stanovništva.

(2) Svaki javni zaposlenik Distrikta, izuzev gradona─Źelnika, zamjenika gradona─Źelnika, glavnog koordinatora Vlade, šefova odjeljenja, zastupnika, i savjetnika gradona─Źelnika, biraju se na osnovu otvorenog konkursa uz javni oglas za upra┼żnjeno radno mjesto koji se objavljuje kako u Distriktu tako i na teritoriji Bosne i Hercegovine, nakon ─Źega ─çe nezavisna komisija za izbor donijeti obavezuju─çu odluku o kandidatima, zasnovanu na stru─Źnom obrazovanju, iskustvu u struci i stru─Źnim kvalitetima kandidata.

(3) Nijedna javna institucija Distrikta ne─çe zaposliti niti jedno lice ukoliko to nije u skladu za zakonom Distrikta kojim se takvo zaposlenje odobrava i reguliše.

(4) U svrhe ovog ─Źlana, izraz “javni zaposlenik" odnosi se na sve zaposlenike ─Źija se pla─ça ispla─çuje iz bud┼żeta Distrikta, i uklju─Źuje, ali se ne ograni─Źava na, savjetnike, konsultante, i zaposlenike stru─Źnih slu┼żbi Skupštine i administrativnih slu┼żbi pravosu─Ĺa, kao i na direktore, ─Źlanove rukovode─çih organa i zaposlene u drugim institucijama Distrikta koje su osnovane zakonom.

─îlan 21

Uvid u finansije

(1) Zastupnici Skupštine Distrikta (u daljnjem tekstu: “zastupnici"), gradona─Źelnik, zamjenik gradona─Źelnika, šefovi odjeljenja Vlade Distrikta, glavni koordinator Vlade, savjetnici gradona─Źelnika, šef i zamjenik šefa Policije, direktor Direkcije za finansije, direktori Trezora i Porezne uprave u okviru Direkcije za finansije, glavni revizor i zamjenici glavnog revizora Ureda za reviziju, sudije sudova Distrikta, tu┼żioci i pravobranioci Distrikta, koordinator i pomo─çnici koordinatora u Kancelariji koordinatora Br─Źko distrikta pri Vije─çu ministara Bosne i Hercegovine i ─Źlanovi Pravosudne komisije, pojedina─Źno podnose na uvid Skupštini Distrikta godišnji finansijski izvještaj o svojim ukupnim prihodima, izvorima, imovini i dugovanjima, kao i o prihodima, izvorima, imovini i dugovanjima bliskih ─Źlanova porodice, do prvog stepena srodstva, te o njihovim na─Źinima sticanja.

(2) U skladu s ─Źlanom 17 ovog statuta, finansijski izvještaji se smatraju javnim dokumentima i Skupština Distrikta ih daje javnosti na uvid.

(3) Zakonima Distrikta detaljnije se reguliše obrazac i sadr┼żaj finansijskog izvještaja.

POGLAVLJE b: SKUPŠTINA BR─îKO DISTRIKTA

1. Nadle┼żnosti i sastav

─îlan 22

Nadle┼żnosti Skupštine Distrikta

(1) Skupština Distrikta (u daljnjem tekstu: “Skupština") je zakonodavno tijelo Distrikta i odre─Ĺuje op─çu politiku Distrikta. Mandat Skupštine je ─Źetiri (4) godine.

(2) Nadle┼żnosti Skupštine su:

a) usvajanje Statuta Distrikta i Poslovnika o radu Skupštine i njihovih izmjena i dopuna;

b) usvajanje bud┼żeta Distrikta i njegova izmjena i dopuna;

c) usvajanje zakona Distrikta i njihova izmjena i dopuna;

d) usvajanje odluka i rezolucija u skladu s ovim Statutom i Poslovnikom o radu Skupštine;

e) odlu─Źivanje, na prijedlog gradona─Źelnika, o javnim zajmovima i zadu┼żivanjima Distrikta, u skladu s pravilima i politikom Centralne banke Bosne i Hercegovine;

f) izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Skupštine i gradona─Źelnika Distrikta, i davanje saglasnosti na imenovanje zvani─Źnika kako je predvi─Ĺeno ovim statutom, Poslovnikom o radu Skupštine i zakonom Distrikta;

g) nadgledanje rada Vlade Distrikta i cjelokupne uprave Distrikta, naro─Źito u pogledu upravljanja prihodima i rashodima Distrikta. U ovu svrhu Skupština mo┼że, postupaju─çi prema odluci donesenoj u skladu s ─Źlanom 33(1) ovog statuta, formirati posebnu komisiju od svojih ─Źlanova da bi ispitala rad bilo koje javne institucije Distrikta. Prijedlog da takva odluka bude stavljena na dnevni red Skupštine prihvata se na zahtjev najmanje pet (5) zastupnika;

h) zvani─Źna procjena rada gradona─Źelnika, direktora Direkcije za finansije Distrikta, direktora Trezora, direktora Porezne uprave, šefa Policije, direktora Kancelarije za upravljanje javnom imovinom, glavnog revizora Ureda za reviziju i zvani─Źnika koji se imenuju uz saglasnost Skupštine, najmanje jednom godišnje na redovno zakazanoj sjednici;

i) razmatranje godišnjih finansijskih izvještaja koje sa─Źinjavaju institucije Distrikta za finansijsku kontrolu, uklju─Źuju─çi Ured za reviziju iz ─Źlana 44 ovog statuta;

j) pokretanje spora pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine u skladu sa ─Źlanom VI.4 Ustava Bosne i Hercegovine; i

k) obavljanje drugih nadle┼żnosti u skladu s ovim statutom i zakonom.

─îlan 23

Sastav Skupštine

(1) Skupština se sastoji od trideset jednog (31) zastupnika, od kojih dva (2) zastupnika predstavljaju nacionalne manjine u Distriktu.

(2) Zastupnici se biraju na op─çim, slobodnim, otvorenim i neposrednim izborima, tajnim glasanjem, u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine i Distrikta.

(3) Skupština ─çe zaposliti stru─Źno osoblje u svojim stru─Źnim slu┼żbama i to osoblje ─çe pomagati zastupnicima u obavljanju njihovih du┼żnosti. Predsjednik Skupštine imenuje to osoblje pod uslovom da se u potpunosti poštuju ograni─Źenja iz ─Źlana 20 ovog statuta. Zakonima Distrikta propisuju se uslovi za zapošljavanje ovog osoblja.

─îlan 24

Sazivanje Skupštine

(1) Skupština ─çe se sastati u roku od dvije (2) sedmice od datuma potvr─Ĺivanja rezultata izbora, a nakon polaganja zakletve ili davanja sve─Źane izjave bit ─çe u stalnom zasjedanju.

(2) Skupština se saziva najmanje dva puta mjese─Źno prema utvr─Ĺenim terminima i mjestu. Skupštinu mo┼że sazvati predsjednik Skupštine na svoju inicijativu ili na pismeni zahtjev najmanje pet (5) zastupnika, onoliko ─Źesto koliko je neophodno za vršenje funkcija Skupštine.

2. Zastupnici Distrikta

─îlan 25

Kriteriji za obavljanje du┼żnosti

Zastupnici se u javnom ┼żivotu moraju ponašati na primjeren, prikladan i eti─Źan na─Źin, te obavljati svoje du┼żnosti savjesno i isklju─Źivo za dobrobit Distrikta i Bosne i Hercegovine.

─îlan 26

Sukob interesa

(1) Zastupnici ne mogu vršiti nikakvu drugu javnu du┼żnost u Distriktu ili u bilo kojoj drugoj politi─Źkoj jedinici na teritoriji Bosne i Hercegovine i ne mogu biti direktori niti ─Źlanovi upravnih odbora u preduze─çima koja su djelimi─Źno ili u potpunosti u vlasništvu Distrikta ili se u bilo kojoj mjeri finansiraju iz bud┼żeta Distrikta.

(2) Lica izabrana za zastupnike, koja tim izborom krše pravilo navedeno u stavu 1 ovog ─Źlana, objavit ─çe u roku od osam (8) dana od datuma potvr─Ĺivanja izbornih rezultata svoj izbor izme─Ĺu funkcije zastupnika i slu┼żbe koja je nespojiva s funkcijom zastupnika. Ukoliko to ne u─Źine, smatrat ─çe se nepodobnim za obavljanje funkcije zastupnika.

(3) Zastupnici ne mogu u─Źestvovati u diskusijama, razmatranjima ili donošenju odluka o pitanjima koja su od ekonomskog ili drugog zna─Źajnog interesa za njih ili njihove krvne srodnike u pravoj liniji bez obzira na stepen, krvne srodnike u pobo─Źnoj liniji do tre─çeg stepena, supru┼żnike ili srodnike po tazbini do drugog stepena.

─îlan 27

Imunitet

Zastupnici ne─çe biti krivi─Źno ni gra─Ĺanskopravno odgovorni za po─Źinjena djela, izra┼żena mišljenja i glasove date tokom vršenja svojih du┼żnosti.

3. Predsjedništvo Skupštine

─îlan 28

Predsjednik i potpredsjednik

Skupština ima predsjednika i potpredsjednika. Predsjednik i potpredsjednik biraju se iz sastava zastupnika na prvoj sjednici svakog novog mandata.

─îlan 29

Izbor predsjednika i potpredsjednika

(1) Svaki zastupnik mo┼że nominovati kandidata za mjesto predsjednika Skupštine. Kandidat koji dobije tropetinsku ve─çinu glasova od ukupnog broja izabranih zastupnika postaje predsjednik.

(2) Ukoliko u prvom izbornom krugu nijedan kandidat ne dobije potrebnu ve─çinu glasova, obavit ─çe se drugi krug izbora. Kandidat koji dobije prostu ve─çinu glasova od ukupnog broja izabranih zastupnika postaje predsjednik.

(3) Ukoliko nijedan kandidat ne dobije potrebnu ve─çinu u drugom krugu obavit ─çe se tre─çi krug glasanja izme─Ĺu dva kandidata koji su dobili najve─çi broj glasova. Kandidat koji dobije ve─çi broj glasova u tre─çem izbornom krugu postaje predsjednik.

(4) Prema kojoj god varijanti iz stavova od 1 do 3 ovog ─Źlana bude izabran predsjednik Skupštine, kandidat koji bude drugi po broju osvojenih glasova postaje potpredsjednik.

─îlan 30

Razrješenje s du┼żnosti

Predsjednik i potpredsjednik mogu podnijeti ostavku, odnosno mogu biti razriješeni s du┼żnosti prije isteka mandata u skladu s ─Źlanom 33(2) ovog statuta. Prijedlog za razrješenje s du┼żnosti predsjednika ili potpredsjednika mora podnijeti najmanje pet (5) zastupnika.

─îlan 31

Potpredsjednik

Potpredsjednik Skupštine poma┼że predsjedniku u vršenju njegovih du┼żnosti i mijenja predsjednika u njegovom odsustvu.

4. Organizacija i funkcija Skupštine

─îlan 32

Kvorum

(1) Skupština usvaja odluku ukoliko sjednici prisustvuje više od polovine ukupnog broja izabranih zastupnika Skupštine.

(2) Ukoliko se ovim statutom druga─Źije ne odredi, odluke se usvajaju javnim glasanjem, prostom ve─çinom glasova zastupnika koji su prisutni i glasaju. Suzdr┼żani glasovi se ne uzimaju u obzir pri utvr─Ĺivanju ve─çine.

─îlan 33

Kvalifikovana ve─çina

(1) Skupština donosi odluke tropetinskom ve─çinom glasova zastupnika koji su prisutni i glasaju u slu─Źajevima kada se odluke ti─Źu:

(a) Poslovnika o radu Skupštine;

(b) bud┼żeta Distrikta;

(c) usvajanja i izmjena zakona Distrikta;

(d) izbora i razrješenja svih osoba koje bira Skupština u skladu sa Statutom i zakonom, izuzev ─Źlanova 29 i 57 ovog statuta;

(e) saglasnosti koje daje Skupština na imenovanje ili razrješenje zvani─Źnika u skladu sa Statutom i zakonom;

(f) prava veta Skupštine na imenovanje i razrješenje zvani─Źnika u skladu sa Statutom i zakonom, izuzev ─Źlanova 46(3) i 47(1) ovog statuta;

(g) odluka o razrješenju ─Źlanova upravnih odbora javnih preduze─ça u skladu s ─Źlanom 61(1) ovog statuta;

(h) odluka o formiranju posebnih komisija donesenih u skladu s ─Źlanom 22(2)(g) ovog statuta.

(2) Skupština donosi odluke tropetinskom ve─çinom glasova od ukupnog broja izabranih zastupnika u slu─Źajevima kada se odluke ti─Źu:

(a) razrješenja sa du┼żnosti predsjednika ili potpredsjednika Skupštine u skladu s ─Źlanom 30 ovog statuta;

(b) razrješenja sa du┼żnosti gradona─Źelnika u skladu s ─Źlanom 59(1) ovog statuta;

(c) prava veta Skupštine na imenovanje i razrješenje zamjenika gradona─Źelnika, glavnog koordinatora Vlade ili šefova odjeljenja od gradona─Źelnika u skladu s ─Źlanom 47(1) ovog statuta;

(d) prava veta Skupštine na imenovanje savjetnika gradona─Źelnika u skladu s ─Źlanom 46(3) ovog statuta.

(3) Odluke vezane za usvajanje, te izmjene i dopune ovog statuta, kao i odluke donesene prema ─Źlanu 77(3) ovog statuta zahtijevaju tro─Źetvrtinsku ve─çinu glasova od ukupnog broja izabranih zastupnika.

─îlan 33a

Spre─Źavanje preglasavanja

(1) Pored potrebne ve─çine propisane ovim statutom, potrebni su afirmativni glasovi najmanje jedne tre─çine zastupnika svakog od konstitutivnih naroda koji su prisutni i glasaju za odluke Skupštine koje se odnose na:

(a) usvajanje i izmjene ovog statuta;

(b) usvajanje i izmjene Poslovnika o radu Skupštine;

(c) usvajanje i izmjene zakona ili odluka koje su predlo┼żili zastupnici u vezi sa pitanjima koja bi, ina─Źe, bila predmet afirmativnog glasanja u Vladi u skladu s ─Źlanom 53(2) ovog statuta;

(d) usvajanje amandmana koje su predlo┼żili zastupnici izme─Ĺu dva ─Źitanja zakona ili odluka koje su bile predmet afirmativnog glasanja u Vladi u skladu s ─Źlanom 53(2) ovog statuta;

(e) usvajanje i izmjene zakona Distrikta kojima se ure─Ĺuje rad Vlade Distrikta u dijelu kojim se reguliše pitanje afirmativnih glasova ─Źlanova Vlade Distrikta shodno ─Źlanu 53(2) ovog statuta;

(f) odluke donijete shodno ─Źlanu 33(1) (d), (e), (f) i (g);

(g) odluke donijete shodno ─Źlanu 33(2) (a) i (b);

(h) nacionalne praznike i spomenike;

(i) sporazume shodno ─Źlanu 9 ovog statuta.

(2) Minimum od jedne tre─çine afirmativnih glasova koji je potreban u skladu sa stavom 1 ovog ─Źlana ne─çe ni u kom slu─Źaju iznositi više od tri (3) glasa.

(3) U slu─Źaju da, iz opravdanih razloga, na sjednici Skupštine nema više od dva (2) zastupnika iz jednog konstitutivnog naroda u trenutku kada se odlu─Źuje o pitanjima iz stava 1 ovog ─Źlana, razmatranje i glasanje o predmetnim odlukama se odla┼że dok najmanje tri (3) zastupnika iz reda tog konstitutivnog naroda ne budu prisutna sjednici Skupštine. U takvim situacijama detaljan postupak propisuje se u Poslovniku o radu Skupštine.

(4) U slu─Źaju da sjednici Skupštine prisustvuju od tri (3) do pet (5) zastupnika iz jednog konstitutivnog naroda, jedan afirmativni glas smatra se kao jedna tre─çina afirmativnih glasova potrebnih u skladu sa stavom 1 ovog ─Źlana.

(5) U slu─Źaju da sjednici Skupštine prisustvuju od šest (6) do (8) zastupnika iz jednog konstitutivnog naroda, dva afirmativna glasa smatraju se kao jedna tre─çina afirmativnih glasova potrebnih u skladu sa stavom 1 ovog ─Źlana.

(6) Suzdr┼żani glasovi uzimaju se u obzir pri utvr─Ĺivanju kvoruma ali se ne uzimaju u obzir pri utvr─Ĺivanju ve─çine niti se ubrajaju u ukupan broj glasova za usvajanje odluka Skupštine u skladu sa stavom 1 ovog ─Źlana.

─îlan 33b

Upu─çivanje spora Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine

Skupština donosi odluku o upu─çivanju spora Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine u skladu sa ─Źlanom VI.4, stav 3 Ustava Bosne i Hercegovine.

─îlan 34

Komisije

(1) Skupština iz svog ─Źlanstva formira komisije koje pripremaju nacrte zakona za Skupštinu, i obavljaju druge du┼żnosti u skladu s ovim statutom. U─Źeš─çe u komisijama je srazmjerno broju skupštinskih mjesta koja zauzimaju politi─Źke stranke i nezavisni zastupnici. Pored zastupnika, Skupština mo┼że odlu─Źiti da imenuje jedan broj stru─Źnjaka koji ─çe pomagati u radu komisija, u svojstvu ─Źlanova komisija bez prava glasa.

(2) Zakonodavna komisija se osniva radi davanja mišljenja o nacrtima zakona ili izmjenama postoje─çih zakona kako bi se uspostavio odgovaraju─çi jedinstveni sistem zakona na teritoriji Distrikta.

(3) Komisija za bud┼żet se osniva radi davanja svog mišljenja o predlo┼żenom bud┼żetu.

─îlan 35

Poslovnik o radu Skupštine

Skupština usvaja Poslovnik o radu kojim se reguliše rad Skupštine, kao i rad komisija, redovan tok zasjedanja, postupak biranja i glasanja, usvajanje zakona, odluka i rezolucija Distrikta, i op─çi tok rada Skupštine.

5. Usvajanje zakona

─îlan 36

Nacrti zakona

(1) Svaki zastupnik, i gradona─Źelnik u ime Vlade Distrikta, imaju pravo da predla┼żu zakone.

(2) Gradona─Źelnik mo┼że Skupštini predlagati zakone tek nakon što se Vlada Distrikta, kako je definisana u ─Źlanu 45(1) ovog statuta, sastane i odobri predmetni zakon glasanjem u skladu s ─Źlanom 53, stavovima 1 i 2 ovog statuta.

(3) Pravosudna komisija Distrikta ima pravo da predla┼że zakone iz oblasti navedenih u ─Źlanu 71(2) f ovog statuta.

─îlan 37

Postupak

(1) Nacrti zakona, nakon što se dostave Skupštini u skladu s ─Źlanom 36 ovog statuta, proslje─Ĺuju se nadle┼żnim komisijama. Nakon što nadle┼żne komisije podnesu svoje izvještaje o nacrtu zakona, ili ukoliko ne dostave svoj izvještaj o nacrtu zakona u roku od deset (10) radnih dana po prijemu nacrta zakona, nacrt zakona se daje na raspravu.

(2) Prije usvajanja nacrta zakona ili izmjene zakona Distrikta, nacrt zakona ili izmjena zakona Distrikta mora se razmatrati najmanje dva (2) puta na zakazanim sjednicama Skupštine.

(3) U izuzetnim okolnostima Skupština mo┼że usvojiti zakone u jednom ili više posebnih postupaka koji se propisuju Poslovnikom o radu.

─îlan 38

Objavljivanje zakona

(1) Zakoni Distrikta, odluke i rezolucije Skupštine objavljuju se u Slu┼żbenom glasniku Br─Źko distrikta. Zakonima Distrikta se mo┼że predvidjeti da se druge vrste zvani─Źnih akata tako─Ĺer objavljuju u Slu┼żbenom glasniku Br─Źko distrikta.

(2) Zakoni Distrikta stupaju na snagu osmog (8.) dana od dana objavljivanja, osim ukoliko se iz odre─Ĺenih razloga zakonom predvidi da stupi na snagu ranije.

─îlan 39

Retroaktivnost zakona

(1) Krivi─Źni zakoni nemaju retroaktivno dejstvo. Ovo zna─Źi da ─çe krivi─Źna i druga ka┼żnjiva djela biti utvr─Ĺena i presude donijete u skladu sa zakonom ili propisom koji je na snazi u vrijeme kada je djelo po─Źinjeno. U izuzetnim slu─Źajevima, krivi─Źnim zakonima se mo┼że propisati da imaju retroaktivno dejstvo, ali samo ukoliko je novi zakon ili propis povoljniji za po─Źinioca.

(2) Ostali zakoni i propisi Distrikta ne mogu imati retroaktivno dejstvo. Me─Ĺutim, u izuzetnim slu─Źajevima odre─Ĺene odredbe zakona mogu imati retroaktivno dejstvo, pod uslovom da se ne ukida ili ne umanjuje nijedno ve─ç ste─Źeno privatno pravo fizi─Źkog ili pravnog lica (ili lica koje nastupa u privatnom svojstvu); da je vremenski period u prošlosti na koji se zakon primjenjuje razuman; i da Skupština zaklju─Źi da postoji uvjerljiv javni interes da odredba ima retroaktivno dejstvo.

(3) Kada se zakonom predvi─Ĺa vremenski period koji mora da protekne da bi fizi─Źko ili pravno lice steklo pravo, zakonom se mo┼że predvidjeti da vremenski period mo┼że biti ra─Źunat od datuma koji su nastupili prije datuma stupanja zakona na snagu, pod uslovom da se time ne krši nijedno od ograni─Źenja navedenih u stavovima 1 i 2 ovog ─Źlana.

─îlan 40

Uskla─Ĺenost pravnih akata

(1) Sudovi Distrikta nadle┼żni su da odlu─Źuju da li je bilo koji zakon Distrikta, podzakonski akt ili bilo koji drugi pravni akt bilo koje institucije Distrikta u skladu sa Statutom.

(2) Sudovi Distrikta nadle┼żni su da odlu─Źuju da li je bilo koji podzakonski akt Distrikta ili bilo koji drugi pravni akt bilo koje institucije Distrikta u skladu sa bilo kojim zakonom Distrikta.

(3) Sudovi Distrikta nadle┼żni su da odlu─Źuju o sukobu nadle┼żnosti izme─Ĺu sudova Distrikta i druge institucije Distrikta ili izme─Ĺu institucija Distrikta u skladu sa ovim Statutom.

(4) Zakonom Distrikta propisuje se postupak pred sudovima Distrikta u vezi sa zahtjevima iz gorenavedenih stavova (1), (2) i (3) ovog ─Źlana 40.

6. Bud┼żet Distrikta

─îlan 41

Godišnji bud┼żet Distrikta

(1) Gradona─Źelnik, u ime Vlade Distrikta, podnosi Skupštini prijedlog godišnjeg bud┼żeta koji je pripremila Direkcija za finansije Distrikta u skladu s ─Źlanom 48(1) ovog statuta najmanje devedeset (90) dana prije isteka svake fiskalne godine.

(2) Skupština usvaja bud┼żet Distrikta najmanje trideset (30) dana prije isteka svake fiskalne godine. Skupština razmatra predlo┼żeni bud┼żet na svakoj od svojih redovno zakazanih sjednica u toku perioda od dva mjeseca prije odobravanja bud┼żeta.

(3) Nakon podnošenja bud┼żeta i prije prve diskusije na Skupštini, prijedlog bud┼żeta bit ─çe dostupan javnosti i dostavljen lokalnim udru┼żenjima gra─Ĺana.

(4) Prijedlog bud┼żeta uklju─Źuje:

(a) rashode i prihode Distrikta za prethodnu fiskalnu godinu;

(b) prora─Źune rashoda i prihoda Distrikta za teku─çu fiskalnu godinu i rashoda i prihoda za sljede─çu fiskalnu godinu;

(c) iznos svih rezervi ili neutrošenih sredstava Distrikta kako za operativni tako i za kapitalni bud┼żet;

(d) prora─Źune i tekstualni opis rashoda i izdvajanja neophodnih za realizaciju obaveznih programa rada svih institucija Distrikta za narednu fiskalnu godinu;

(e) detaljne prora─Źune prihoda Distrikta za narednu fiskalnu godinu;

(f) obra─Źun:

i. finansijskog stanja ra─Źuna Distrikta po isteku posljednje fiskalne godine;

ii. procijenjenog finansijskog stanja ra─Źuna Distrikta na kraju teku─çe fiskalne godine;

iii. procijenjenog finansijskog stanja ra─Źuna Distrikta na kraju sljede─çe fiskalne godine u slu─Źaju da se finansijski prijedlozi sadr┼żani u bud┼żetu usvoje;

(g) sve bitne ─Źinjenice u vezi s finansijskim obavezama Distrikta;

(h) ostale finansijske izvještaje i podatke koji su neophodni ili potrebni za detaljan uvid u finansijsko stanje Distrikta.

(5) O bud┼żetu se raspravlja i odluke donose u skladu s ovim statutom i Poslovnikom o radu Skupštine.

(6) Nakon usvajanja bud┼żeta, gradona─Źelnik Skupštini podnosi kvartalne izvještaje o njegovoj realizaciji, kao i godišnji izvještaj na kraju svake fiskalne godine.

(7) Sredstva Distrikta ne mogu biti utrošena ili optere─çena osim u skladu s usvojenim bud┼żetom ili njegovim izmjenama.

─îlan 42

Pove─çanje rashoda bud┼żeta

Nacrti zakona koji bi zahtijevali pove─çanje rashoda bud┼żeta ne─çe se iznositi na raspravu ukoliko se uz njih ne prilo┼żi izvještaj Direkcije za finansije Distrikta. Institucije Distrikta ne mogu prekora─Źiti odre─Ĺeni iznos koji je odobren godišnjim bud┼żetom Distrikta bez prethodne izmjene bud┼żeta.

─îlan 43

Izmjene bud┼żeta

Gradona─Źelnik mo┼że predlo┼żiti Skupštini izmjene bud┼żeta u slu─Źaju ozbiljnog ili nepredvi─Ĺenog manjka prihoda Distrikta. Uz prijedlog mora biti prilo┼żen izvještaj Direkcije za finansije Distrikta kojim se utvr─Ĺuje iznos manjka. O izmjenama ─çe se raspravljati i odlu─Źivati u skladu s ─Źlanom 41 ovog statuta.

─îLAN 44

Revizija finansijskog poslovanja Distrikta

(1) Uspostavlja se Ured za reviziju finansijskog poslovanja institucija Distrikta (u daljnjem tekstu: “Ured za reviziju"), kojim ─çe rukovoditi glavni revizor uz pomo─ç jednog ili više zamjenika glavnog revizora, kao što je propisano zakonom.

(2) Ured za reviziju ─çe preduzeti mjere, predvi─Ĺene zakonom, kako bi se osiguralo da sve institucije Distrikta prikupljaju i koriste prihode na zakonit i transparentan na─Źin i u skladu s najvišim doma─çim i me─Ĺunarodnim ra─Źunovodstvenim standardima.

(3) Ne ograni─Źavaju─çi se na op─çenitost stava 2 ovog ─Źlana, Ured za reviziju ─çe vršiti reviziju finansija svih institucija Distrikta najmanje jednom godišnje.

(4) Nijedan zaposlenik Ureda za reviziju, ─Źak ni glavni revizor Ureda, ne─çe biti smatran “šefom odjeljenja" u svrhe ─Źlanova 20 ili 47 ovog statuta.

(5) Osoblje Ureda za reviziju imenuje glavni revizor u skladu sa zakonima Distrikta i ograni─Źenjima sadr┼żanim u ─Źlanu 20 ovog statuta.

(6) Zakonima Distrikta se detaljnije regulišu rad, ovlaštenja, odgovornosti i pitanja vezana za zapošljavanje u Ured za reviziju.

POGLAVLJE C: VLADA BR─îKO DISTRIKTA I JAVNA UPRAVA

1. Formiranje i sastav

─îlan 45

Vlada Distrikta i javna uprava

(1) Vladu Distrikta ─Źine gradona─Źelnik, zamjenik gradona─Źelnika, glavni koordinator Vlade i šefovi odjeljenja.

(2) Javnu upravu ─Źine:

(a) odjeljenja Vlade Distrikta;

(b) Kancelarija gradona─Źelnika;

(c) Direkcija za finansije Distrikta;

(d) Kancelarija za upravljanje javnom imovinom;

(e) Kancelarija koordinatora za Br─Źko distrikt pri Vije─çu ministara Bosne i Hercegovine; i

(f) ostali organi uprave kada je to predvi─Ĺeno zakonom.

(3) Niti jednom odredbom navedenom u ovom statutu ne daje se nijednom ─Źlanu Vlade Distrikta ili javne uprave bilo koje izvršno ovlaštenje ukoliko ono nije detaljnije regulisano zakonima Distrikta.

─îlan 46

Gradona─Źelnik

(1) Gradona─Źelnika bira Skupština i on mo┼że biti ponovo izabran. Gradona─Źelnik obavlja svoje du┼żnosti za vrijeme mandata Skupštine koja ga je izabrala i ostaje na funkciji do izbora novog gradona─Źelnika.

(2) Gradona─Źelnik organizuje odjeljenja Vlade Distrikta ekonomi─Źno i efikasno u mjeri u kojoj to dopuštaju prihodi Distrikta. Gradona─Źelnik donosi organizacioni plan u kojem odjeljenja Vlade Distrikta ustrojava tako da su njime pokrivene sve funkcije i ovlaštenja Distrikta u skladu s ─Źlanom 8(1) ovog statuta, ne uklju─Źuju─çi one funkcije i ovlaštenja koja vrše javna preduze─ça, Direkcija za finansije Distrikta, Kancelarija za upravljanje javnom imovinom i Kancelarija koordinatora za Br─Źko distrikt pri Vije─çu ministara Bosne i Hercegovine.

(3) Gradona─Źelnik mo┼że imati savjetnike u sklopu Kancelarije gradona─Źelnika. Njih bira ili smjenjuje gradona─Źelnik na osnovu profesionalnih kriterija. Skupština mo┼że staviti veto na gradona─Źelnikov izbor njegovih savjetnika odlukom koju podr┼żi ne manje od tri petine ukupnog broja izabranih zastupnika u roku od petnaest dana nakon što odluka gradona─Źelnika o njihovom imenovanju bude proslije─Ĺena Skupštini. Savjetnici gradona─Źelnika ne─çe u isto vrijeme biti zaposleni na bilo kom drugom radnom mjestu u javnoj upravi.

(4) Gradona─Źelnik ne mo┼że imati više od šest (6) savjetnika. Savjetnici gradona─Źelnika nemaju izvršna ovlaštenja.

─îlan 47

Zamjenik gradona─Źelnika, glavni koordinator i šefovi odjeljenja

(1) Zamjenika gradona─Źelnika, glavnog koordinatora Vlade i šefove odjeljenja bira ili smjenjuje gradona─Źelnik na osnovu profesionalnih kriterija i oni odra┼żavaju sastav stanovništva. Skupština mo┼że staviti veto na gradona─Źelnikov izbor ili smjenu zamjenika gradona─Źelnika, glavnog koordinatora Vlade ili šefa odjeljenja odlukom koju podr┼żi ne manje od tri petine ukupnog broja izabranih zastupnika u roku od petnaest (15) dana nakon što odluka gradona─Źelnika o njihovom imenovanju bude proslije─Ĺena Skupštini.

(2) Zamjenik gradona─Źelnika i glavni koordinator Vlade ne─çe u isto vrijeme vršiti funkciju šefa odjeljenja niti ─çe biti zaposleni na bilo kom drugom radnom mjestu u upravi Distrikta. Zamjenik gradona─Źelnika i glavni koordinator Vlade ne mogu istovremeno biti savjetnici gradona─Źelnika. Du┼żnosti zamjenika gradona─Źelnika i glavnog koordinatora Vlade mo┼że obavljati ista osoba ukoliko gradona─Źelnik tako odlu─Źi.

(3) Zamjenik gradona─Źelnika poma┼że gradona─Źelniku u obavljanju njegovih du┼żnosti i predstavlja gradona─Źelnika u njegovom odsustvu i postupa umjesto gradona─Źelnika ukoliko je gradona─Źelnik onemogu─çen. Zamjenik gradona─Źelnika ima izvršna ovlaštenja koja su navedena u zakonima Distrikta.

(4) Glavni koordinator Vlade odgovoran je za koordiniranje aktivnosti koje zahtijevaju saradnju više odjeljenja Vlade Distrikta i za koordiniranje aktivnosti izme─Ĺu Vlade Distrikta, javne uprave i drugih institucija Distrikta. On mo┼że imati izvršna ovlaštenja ukoliko je to propisano zakonima Distrikta.

(5) Ne mo┼że biti više od dvanaest (12) šefova odjeljenja.

(6) Glavni koordinator Vlade i šefovi odjeljenja nemaju ovlaštenja nad aktivnostima javnih preduze─ça, Ureda za reviziju ili Direkcije za finansije Distrikta.

─îlan 48

Direkcija za finansije Distrikta

(1) Direkcija za finansije Distrikta, osnovana zakonom, je odgovorna naro─Źito za, ali se ne ograni─Źava na, ubiranje svih prihoda Distrikta, investiranje finansijskih sredstava Distrikta, pripremu prijedloga godišnjeg bud┼żeta u skladu s instrukcijama gradona─Źelnika, podnošenje izvještaja Skupštini o raspolo┼żivosti prihoda za godišnji bud┼żet Distrikta i predvi─Ĺanje prihoda Distrikta i finansijsko stanje Distrikta.

(2) Direkcija za finansije Distrikta sastoji se iz dvije organizacione jedinice a to su Porezna uprava i Trezor. Porezna uprava je odgovorna za prikupljanje prihoda Distrikta, a Trezor je odgovoran za bud┼żet i troškove.

(3) Nadle┼żnosti Direkcije za finansije Distrikta i njenih organizacionih jedinica ─çe biti detaljnije regulisane zakonima Distrikta.

(4) Nijedan zaposlenik Direkcije za finansije Distrikta, ─Źak ni direktor Direkcije ili direktori bilo koje jedinice u njenom sastavu, ne─çe biti smatrani “šefom odjeljenja "u svrhe navedene u ─Źlanovima 20 ili 47 ovog statuta.

─îlan 49

Kancelarija za upravljanje javnom imovinom

(1) Uspostavlja se Kancelarija za upravljanje javnom imovinom koja je isklju─Źivo odgovorna za upravljanje javnom imovinom koja se nalazi na teritoriji Distrikta. Kancelarijom rukovodi direktor. Nijedan zvani─Źnik Kancelarije za upravljanje javnom imovinom ne mo┼że biti zvani─Źnik naveden u ─Źlanu 46(3) ili ─Źlanu 47(1) ovog statuta.

(2) Kancelarija za upravljanje javnom imovinom sprovodi postupak raspolaganja javnom imovinom. Direktor ima izvršna ovlaštenja da upravlja javnom imovinom koja su predvi─Ĺena zakonima Distrikta i mo┼że imati izvršno ovlaštenje da raspola┼że javnom imovinom ukoliko je to predvi─Ĺeno zakonima Distrikta. Kancelarija za upravljanje javnom imovinom podnosi izvještaje i odgovara za svoj rad gradona─Źelniku. Status, funkcije i ovlaštenja Kancelarije za upravljanje javnom imovinom se detaljnije regulišu zakonima Distrikta.

─îlan 50

Kancelarija koordinatora za Br─Źko distrikt pri Vije─çu ministara Bosne i Hercegovine

(1) Kancelarija koordinatora za Br─Źko distrikt pri Vije─çu ministara Bosne i Hercegovine odgovorna je za zastupanje interesa institucija Distrikta pred institucijama Bosne i Hercegovine. Kancelarija podnosi izvještaje i odgovara za svoj rad gradona─Źelniku.

(2) Kancelarijom rukovodi koordinator uz pomo─ç jednog ili više zamjenika koordinatora kako je propisano zakonom. Nijedan zvani─Źnik Kancelarije ne mo┼że biti zvani─Źnik naveden u ─Źlanu 46(3) ili ─Źlanu 47(1) ovog statuta. Zapošljavanje u ovoj kancelariji, njene funkcije i rad propisuju se zakonom.

─îlan 51

Postupanje institucija Distrikta

(1) Od svakog zvani─Źnika i javnog zaposlenika bilo koje institucije Distrikta o─Źekuje se da svoje funkcije izvršava revnosno i predano u ime svih gra─Ĺana Distrikta. U pru┼żanju usluga i izvršavanju svojih zadataka, svaki zvani─Źnik i javni zaposlenik bilo koje institucije Distrikta ─çe nastojati da bude na najvišem profesionalnom nivou, uklju─Źuju─çi efikasnost u radu, pristupa─Źnost, odgovornost, kvalitet rada, upotrebu tehnološki naprednih metoda i blagovremeno reagovanje na pitanja od va┼żnosti za gra─Ĺane, u okviru bud┼żeta.

(2) Svaki zvani─Źnik i javni zaposlenik ─çe se s pa┼żnjom pridr┼żavati svih va┼że─çih zakona i propisa kojima se reguliše postupanje javnih zaposlenika.

2. Odgovornosti Vlade Distrikta

─îlan 52

Odgovornosti gradona─Źelnika

(1) Gradona─Źelnik predsjedava Vladom Distrikta. Odgovoran je za zakazivanje i vo─Ĺenje sjednica Vlade Distrikta.

(2) Gradona─Źelnik je odgovoran za sprovo─Ĺenje zakona Bosne i Hercegovine i Distrikta.

(3) Gradona─Źelnik je odgovoran Skupštini za pravilno rukovo─Ĺenje i upravljanje Distriktom.

(4) Osim u slu─Źaju da je ovim statutom ili zakonima Distrikta utvr─Ĺeno druga─Źije, gradona─Źelnik i, ukoliko je to propisano zakonima Distrikta, zamjenik gradona─Źelnika, proglašava imenovanja, unapre─Ĺenja i razrješenja svih zaposlenika u javnoj upravi u skladu sa zakonom i osigurava da oni podlije┼żu sveobuhvatnom setu propisa koji se odnose na osoblje, uklju─Źuju─çi standarde zapošljavanja, pravila ponašanja i redovne ocjene rada.

(5) Gradona─Źelnik u ime Vlade Distrikta obavlja sljede─çe du┼żnosti:

a) podnosi nacrte zakona i daje prijedloge Skupštini;

b) predla┼że bud┼żet Distrikta i podnosi finansijske izvještaje Distrikta;

c) obavlja ostale du┼żnosti u skladu sa ovim statutom i zakonom.

(6) Gradona─Źelnik ima izvršna ovlaštenja koja su mu povjerena zakonima Distrikta.

(7) Zakonima Distrikta mo┼że biti predvi─Ĺeno da gradona─Źelnik mo┼że donijeti odre─Ĺene odluke u okviru svoje odgovornosti prema ovom statutu ili prema zakonima Distrikta samo nakon odobrenja koje izglasaju ─Źlanovi Vlade Distrikta (kako su definisani u ─Źlanu 45(1) ovog statuta).

─îlan 53

Odgovornosti Vlade i afirmativni glasovi

(1) Vlada Distrikta sastaje se najmanje jedanput sedmi─Źno na redovno zakazanoj sjednici. ─îlanovi Vlade Distrikta raspravljaju o svim pitanjima iz nadle┼żnosti Vlade Distrikta a odluke se donose glasovima proste ili kvalifikovane ve─çine prisutnih ─Źlanova Vlade Distrikta.

(2) Zakonima Distrikta utvr─Ĺuju se kvalifikovana ve─çina i afirmativni glasovi odre─Ĺenih ─Źlanova Vlade Distrikta potrebni za donošenje odluka o:

a) godišnjem bud┼żetu i njegovim izmjenama,

b) prostorno-planskoj dokumentaciji i njenim izmjenama; i

c) nacrtima zakona i izmjena zakona iz obrazovanja, religije, jezika i kulture.

(2) Usvajanje ili izmjene propisa kojima se ure─Ĺuje pitanje afirmativnih glasova odre─Ĺenih ─Źlanova Vlade Distrikta, kao sto je propisano u stavu 2 ovog ─Źlana, predmet su glasanja shodno ─Źlanu 33a ovog statuta.

(3) Šefovi odjeljenja imaju izvršna ovlaštenja predvi─Ĺena zakonima Distrikta.

─îlan 54

Sukob interesa

(1) ─îlanovi Vlade Distrikta, savjetnici gradona─Źelnika, šef Policije i njegov zamjenik, direktor Direkcije za finansije Distrikta, direktor Trezora, direktor Porezne uprave, direktor Kancelarije za upravljanje javnom imovinom, koordinator i pomo─çnici koordinatora u Kancelariji koordinatora za Br─Źko distrikt pri Vije─çu ministara Bosne i Hercegovine, glavni revizor i zamjenici glavnog revizora Ureda za reviziju i drugi zvani─Źnici imenovani uz saglasnost Skupštine ne mogu obavljati nikakvu drugu funkciju u javnom ili privatnom sektoru za vrijeme trajanja njihovog mandata ili imenovanja, osim ukoliko je druga─Źije predvi─Ĺeno zakonima Distrikta.

(2) Dodatna ograni─Źenja u vezi s aktivnostima javnih zvani─Źnika koje mogu da dovedu do sukoba interesa ili stvore utisak da postoji sukob interesa mogu se predvidjeti zakonima Distrikta.

3. Odnosi izme─Ĺu Vlade Distrikta i Skupštine

─îlan 55

U─Źeš─çe Vlade Distrikta u radu Skupštine

(1) Vlada Distrikta izvještava Skupštinu o svim pitanjima o kojima Skupština zatra┼żi izvještavanje, i o svim pitanjima od javnog interesa koja proizilaze iz rada Vlade Distrikta.

(2) ─îlanovi Vlade Distrikta mogu u─Źestvovati na sjednicama Skupštine, ali nemaju pravo glasa. Gradona─Źelnik ima pravo da uzme rije─Ź u svakom trenutku o svakoj ta─Źki dnevnog reda. Bilo koji ─Źlan Vlade Distrikta mora bez odlaganja dati Skupštini sve informacije koje se tra┼że a koje se odnose na upravljanje Distriktom.

─îlan 56

Nominacije

(1) Samo zastupnik mo┼że nominovati kandidata za mjesto gradona─Źelnika. Kandidati moraju biti iz reda ─Źlanova Skupštine.

(2) Nominovanje i izbor se moraju obaviti na prvoj sjednici Skupštine, na po─Źetku svakog novog mandata.

─îlan 57

Izbor gradona─Źelnika

(1) Kandidati za mjesto gradona─Źelnika izla┼żu svoj program Skupštini.

(2) Nakon razmatranja programa kandidata, bira se gradona─Źelnik tropetinskom ve─çinom od ukupnog broja glasova izabranih zastupnika.

(3) Ako nijedan kandidat ne dobije potrebnu ve─çinu u prvom izbornom krugu, odr┼żat ─çe se drugi krug izbora. Kandidat koji dobije prostu ve─çinu glasova od ukupnog broja izabranih zastupnika postaje gradona─Źelnik.

(4) Ako nijedan kandidat ne dobije potrebnu ve─çinu u drugom izbornom krugu, odr┼żat ─çe se tre─çi izborni krug izme─Ĺu dva (2) kandidata koji su dobili najve─çi broj glasova u drugom izbornom krugu. Kandidat koji dobije ve─çi broj glasova u tre─çem izbornom krugu postaje gradona─Źelnik.

(5) Nakon izbora gradona─Źelnika, prestaje mu funkcija zastupnika i vrši se njegova zamjena u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine i Distrikta.

─îlan 58

Izvještaj i program rada

Na kraju svake kalendarske godine gradona─Źelnik podnosi Skupštini godišnji izvještaj o radu Vlade Distrikta i program rada Vlade Distrikta za narednu godinu.

─îlan 59

Mandat, ostavka i razrješenje s du┼żnosti

(1) Gradona─Źelnik mo┼że dati ostavku ili biti razriješen sa du┼żnosti prije isteka mandata u skladu s ─Źlanom 33(2) ovog statuta. Gradona─Źelnika mo┼że razriješiti Skupština samo iz opravdanih razloga, a nakon prijedloga najmanje pet (5) zastupnika.

(2) Vlada Distrikta sa zamjenikom gradona─Źelnika na ─Źelu nastavlja da obavlja svoje du┼żnosti dok se ne izabere novi gradona─Źelnik.

4. Javna preduze─ça

─îlan 60

Osnivanje i nadle┼żnosti javnih preduze─ça

(1) Zakonom Distrikta mo┼że se propisati prijenos nadle┼żnosti Vlade Distrikta i javne uprave na javna preduze─ça koja pru┼żaju usluge stanovnicima Distrikta ili koja u njihovo ime upravljaju javnim finansijskim sredstvima ili javnom imovinom. Nijedno javno preduze─çe ne mo┼że vršiti ovlaštenja koja su ovim statutom data nekoj drugoj instituciji Distrikta.

(2) U slu─Źaju kada zakon Distrikta propisuje da javno preduze─çe vrši nadle┼żnost u skladu sa ovim statutom, ni Vlada Distrikta ni javna uprava ne mogu vršiti tu nadle┼żnost.

─îlan 61

Na─Źela nezavisnosti javnih preduze─ça

(1) Kao što je propisano zakonom, rad svakog javnog preduze─ça nadgleda upravni odbor. Upravni odbor je odgovoran Skupštini za rad javnog preduze─ça, kao što je propisano zakonom. ─îlanovi upravnog odbora se imenuju u skladu s ─Źlanom 20 ovog statuta i zakonima Distrikta od zvani─Źnika ili institucije koje odrede zakoni Distrikta. Mandat ─Źlanova upravnog odbora je propisan zakonom. Oni mogu biti razriješeni s du┼żnosti prije isteka mandata samo odlukom Skupštine donesenom tropetinskom ve─çinom u skladu s ─Źlanom 33(1) ovog statuta.

(2) Svakodnevno rukovo─Ĺenje svakim javnim preduze─çem je odgovornost direktora javnog preduze─ça. Upravni odbor imenuje direktora i odre─Ĺuje njegov mandat u skladu s ─Źlanom 20 ovog statuta. Direktor mo┼że biti razriješen s du┼żnosti prije isteka mandata samo odlukom upravnog odbora u skladu sa zakonom.

(3) Imenovanje ostalih zaposlenika javnih preduze─ça na radna mjesta i njihovo razrješenje sa njih vrši direktor javnog preduze─ça u skladu s ─Źlanom 20 ovog statuta i zakonima Distrikta.

(4) Javna preduze─ça su nezavisna od Vlade Distrikta i javne uprave. Zakonima Distrikta se propisuje da svako javno preduze─çe ima izvršna ovlaštenja koja su dovoljna za obavljanje njegovih funkcija i ostvarivanje ciljeva. Upravni odbor, direktor niti bilo koji zaposlenik javnog preduze─ça ne─çe primati nikakve instrukcije od bilo kojeg ─Źlana Vlade Distrikta ili javne uprave.

(5) Zakonima Distrikta mo┼że se propisati djelimi─Źna ili potpuna privatizacija javnih preduze─ça i naknadno regulisanje preduze─ça privatizovanih na taj na─Źin. Ograni─Źenja iz ─Źlanova 60 i 61 ovog statuta ne primjenjuju se na bilo koje preduze─çe privatizovano na takav na─Źin ukoliko je udio vlasništva Distrikta nakon privatizacije manji od pedeset procenata (50%). Nikakav udio javnog preduze─ça ne mo┼że biti prodat bilo kom drugom preduze─çu u Bosni i Hercegovini ili u bilo kojoj zemlji koja je susjedna Bosni i Hercegovini koje ima pedeset (50%) ili više odsto ukupnog javnog vlasništva.

GLAVA IV
POLICIJA DISTRIKTA

─îlan 62

Policija Distrikta

(1) Distrikt ima sopstvenu policiju (u daljnjem tekstu: "Policija Distrikta").

(2) Policija Distrikta obavlja sve policijske funkcije predvi─Ĺene zakonom.

─îlan 63

Odgovornost

(1) Policija Distrikta obezbje─Ĺuje sigurnu i bezbjednu sredinu svim licima u Distriktu, i radi poštuju─çi me─Ĺunarodno priznata ljudska prava i osnovne slobode predvi─Ĺene Ustavom Bosne i Hercegovine, Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i ovim statutom.

(2) Policija Distrikta obezbje─Ĺuje neograni─Źenu slobodu kretanja svih lica, vozila i roba kroz Distrikt.

(3) Svi zaposleni u Policiji Distrikta su javni slu┼żbenici i kao takvi su odgovorni za svoje postupke.

─îlan 64

Šef Policije

(1) Policija Distrikta ima šefa Policije i jednog (1) zamjenika.

(2) Šefa Policije imenuje gradona─Źelnik uz saglasnost Skupštine na osnovu kriterija stru─Źnosti i obavezuju─çe preporuke nezavisnog odbora za izbor kandidata osnovanog u skladu sa zakonom. Šef Policije vrši mandat i mo┼że biti razriješen s du┼żnosti samo iz opravdanog razloga i u skladu sa zakonom.

(3) Zamjenik šefa Policije se imenuje i razrješava s du┼żnosti u skladu sa zakonima Distrikta.

─îlan 65

Potjera

(1) Policijske snage entiteta nemaju zakonskih ovlaštenja u Distriktu, osim u mjeri predvi─Ĺenoj zakonima Distrikta ili Bosne i Hercegovine.

(2) Vršenje potjere i saradnja izme─Ĺu Policije Distrikta i policijskih snaga Bosne i Hercegovine i entiteta regulišu se zakonima Distrikta ili sporazumima izme─Ĺu Distrikta i drugih policijskih organa.

GLAVA V
SUDOVI, PRAVOBRANILAŠTVO I TU┼ŻILAŠTVO DISTRIKTA

POGLAVLJE A: SUDOVI DISTRIKTA

─îlan 66

Sudovi Distrikta

(1) Sudstvo Distrikta je nezavisno i nepristrasno, a ─Źine ga Osnovni sud i Apelacioni sud.

(2) Sudovi Distrikta sude nepristrasno u skladu s odlukama Arbitra┼żnog tribunala za spor oko me─Ĺuentitetske linije razgrani─Źenja u oblasti Br─Źkog i nalozima supervizora koji su doneseni u skladu sa tim, Ustavom i zakonima Bosne i Hercegovine, ovim statutom i zakonima Distrikta.

(3) Sudovi Distrikta imaju op─çu nadle┼żnost. Osnivanje, organizacija i nadle┼żnost sudova Distrikta utvr─Ĺuju se zakonom.

(4) Vlada Distrikta je obavezna da poma┼że sudovima u njihovom radu i bez odlaganja izvršava sve odluke i naloge sudova.

POGLAVLJE B: TU┼ŻILAŠTVO DISTRIKTA

─îlan 67

Tu┼żilaštvo Distrikta

(1) Tu┼żilaštvo Distrikta je nezavisno od sudstva i Policije Distrikta.

(2) Tu┼żilaštvo Distrikta goni po─Źinioce krivi─Źnih djela i obavlja ostale funkcije nepristrasno u skladu sa Ustavom i zakonima Bosne i Hercegovine, ovim Statutom i zakonima Distrikta.

(3) Osnivanje, organizacija i nadle┼żnost Tu┼żilaštva Distrikta utvr─Ĺuju se zakonom.

POGLAVLJE C: PRAVOBRANILAŠTVO

─îLAN 68

PRAVOBRANILAŠTVO DISTRIKTA

(1) Pravobranilaštvo je institucija uspostavljena zakonom Distrikta. Nezavisno je od zakonodavnih, sudskih i izvršnih vlasti i od Policije.

(2) Mandat Pravobranilaštva je da osigura da se imovina Distrikta koristi u skladu sa zakonom i da radnje koje Distrikt preduzima kao i poslovi u kojima je Distrikt jedna od strana budu u skladu sa zakonom.

(3) Kako bi se postigao ovaj cilj, pravobranilac mo┼że davati savjetodavna mišljenja u vezi s uskla─Ĺenoš─çu postupaka institucija Distrikta i mo┼że pokrenuti parnice i zastupati u parnicama pred sudovima Distrikta i drugim sudovima u Bosni i Hercegovini. Pravobranilaštvo mo┼że pokretati postupke u ime Distrikta, zastupati u postupcima u ime Distrikta ili pokretati postupke protiv Distrikta i lica odgovornih za kršenje zakonskih obaveza Distrikta.

(4) Izuzetno od stava (1) ovog ─Źlana, pravobranilac preduzima bilo koju radnju propisanu stavom (3) u slu─Źaju kada gradona─Źelnik, predsjednik Skupštine ili jedan od njihovih zamjenika utvrdi da se radi o pitanju koje je u vezi sa statusom i ovlaštenjima Distrikta. Naro─Źito, u postupcima koji se vode pred sudovima, pravobranilac ─çe od bilo kog suda tra┼żiti, u slu─Źaju kada se pojavi pitanje koje spada u nadle┼żnost Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u skladu sa ─Źlanom VI.3.c Ustava Bosne i Hercegovine, a koje je u vezi sa statusom i ovlaštenjima Br─Źko Distrikta, da pokrene postupak pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine u skladu sa ─Źlanom VI.3.c Ustava Bosne i Hercegovine i odgovaraju─çim propisima kojima je regulisan rad Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

(5) Osnivanje, organizacija i nadle┼żnost Pravobranilaštva propisuju se zakonom.

(6) Pravobranilaštvo i Tu┼żilaštvo Distrikta po potrebi imaju blisku saradnju.

POGLAVLJE D: KANCELARIJA ZA PRAVNU POMO─ć

─îlan 69

Kancelarija za pravnu pomo─ç

(1) Kancelarija za pravnu pomo─ç je nezavisna institucija osnovana zakonom Distrikta.

(2) Kancelarija je odgovorna za pru┼żanje pravnih savjeta i zastupanje gra─Ĺana Distrikta slabog imovnog stanja u krivi─Źnim i parni─Źnim predmetima u skladu s ─Źlanom 16 ovog statuta.

(3) Osnivanje, organizacija i nadle┼żnosti Kancelarije za pravnu pomo─ç detaljnije se utvr─Ĺuju zakonima Distrikta.

POGLAVLJE E: IMENOVANJE I NEZAVISNOST

─îlan 70

Visoko sudsko i tu┼żila─Źko vije─çe Bosne i Hercegovine

Visoko sudsko i tu┼żila─Źko vije─çe Bosne i Hercegovine nadle┼żno je, izme─Ĺu ostalog, za imenovanje i razrješenje sudija i tu┼żilaca Distrikta prema odredbama ovog statuta i primjenjivim zakonima Bosne i Hercegovine.

─îlan 71

Pravosudna komisija

(1) Zakonom se osniva nezavisna Pravosudna komisija.

(2) Komisija je odgovorna za:

(a) obezbje─Ĺivanje nezavisnosti sudstva, Kancelarije za pravnu pomo─ç, Pravobranilaštva i Tu┼żilaštva Distrikta;

(b) obezbje─Ĺivanje stru─Źnog usavršavanja sudija, advokata Kancelarije za pravnu pomo─ç, pravobranioca i njegovih zamjenika i tu┼żilaca koje je potrebno kako bi izvršavali svoje zadatke;

(c) donošenje i sprovo─Ĺenje eti─Źkih kodeksa zaposlenih u sudstvu Distrikta (ne uklju─Źuju─çi sudije i tu┼żioce), Pravobranilaštva, Kancelarije za pravnu pomo─ç, i Tu┼żilaštva Distrikta, uklju─Źuju─çi pokretanje disciplinskih postupaka zbog kršenja ovih kodeksa;

(d) imenovanje i razrješenje pravobranioca i njegovih zamjenika;

(e) imenovanje i razrješenje administrativnog osoblja sudova Distrikta, Tu┼żilaštva Distrikta i Pravobranilaštva i osoblja Kancelarije za pravnu pomo─ç;

(f) pripremu i dostavljanje Skupštini zakona koji se odnose na organizaciju i rad sudstva Distrikta, Kancelarije za pravnu pomo─ç, Tu┼żilaštva Distrikta i Pravobranilaštva kao i na regulisanje rada advokata i notara u Distriktu;

(g) imenovanje notara i regulisanje rada notara u Distriktu;

(h) pripremanje i predlaganje Skupštini onog dijela bud┼żeta Distrikta kojim se obezbje─Ĺuju operativni troškovi za sudstvo Distrikta i ostale institucije Distrikta navedene u poglavlju V ovog statuta; i

(i) ostala pitanja koja budu utvr─Ĺena zakonima i propisima Distrikta.

(3) Nijedan ─Źlan Pravosudne komisije ne mo┼że biti ─Źlan politi─Źke stranke ili biti na bilo koji na─Źin uklju─Źen u bilo kakvu politi─Źku aktivnost. Nijedan javni zaposlenik ili zvani─Źnik Distrikta, osim zaposlenika u institucijama na koje se odnose odredbe poglavlja V ovog statuta, ne mo┼że biti ─Źlan Pravosudne komisije. Tako─Ĺer, nijedno lice ne mo┼że davati Pravosudnoj komisiji ili bilo kojem njenom ─Źlanu bilo kakvu instrukciju u vršenju njenih ili njihovih du┼żnosti.

(4) Zakonima Distrikta detaljnije se regulišu organizacija, sastav i na─Źin rada Pravosudne komisije.

─îlan 72

Sudije, tu┼żioci, advokati Kancelarije za pravnu pomo─ç i pravobranioci

(1) Sudije, tu┼żioci, advokati Kancelarije za pravnu pomo─ç i pravobranioci su istaknuti pravnici visokih profesionalnih i moralnih kvaliteta i posjeduju druge kvalifikacije predvi─Ĺene zakonom.

(2) Nijedan sudija, tu┼żilac, advokat Kancelarije za pravnu pomo─ç ili pravobranilac ne mo┼że biti ─Źlan politi─Źke stranke ili na bilo koji na─Źin biti uklju─Źen u neku politi─Źku aktivnost.

(3) Sudije, tu┼żioci, advokati Kancelarije za pravnu pomo─ç i pravobranioci podlije┼żu ograni─Źenjima navedenim u ─Źlanu 54 ovog statuta.

─îlan 73

Mandat

(1) Svako imenovanje sudija u Distriktu je do┼żivotno, osim u slu─Źaju ostavke ili obaveznog penzionisanja s navršenih sedamdeset (70) godina ┼żivota ili ukoliko su smijenjeni zbog dokazanog kršenja du┼żnosti.

(2) Tu┼żilac, direktor Kancelarije za pravnu pomo─ç i pravobranilac imenuju se na zakonom odre─Ĺen mandat i obavljat ─çe du┼żnost tokom cijelog trajanja mandata, osim ukoliko daju ostavku, odu u obaveznu penziju s navršenih sedamdeset (70) godina ┼żivota ili budu smijenjeni zbog dokazanog kršenja du┼żnosti.

(3) Predsjednici Osnovnog i Apelacionog suda ─çe, prije nego što budu imenovani, biti sudije u tim sudovima. Oni ─çe biti imenovani na odre─Ĺen mandat, i obavljat ─çe tu du┼żnost tokom cijelog trajanja mandata osim ukoliko daju ostavku ili odu u obaveznu penziju s navršenih sedamdeset (70) godina ┼żivota ili budu smijenjeni zbog dokazanog kršenja du┼żnosti. Njihova imenovanja na funkcije predsjednika bit ─çe razli─Źite od njihovih imenovanja na funkcije sudija tako da po isteku njihovih imenovanja na funkcije predsjednika oni i dalje ostaju sudije.

(4) Sudije, tu┼żioci, advokati Kancelarije za pravnu pomo─ç i pravobranioci ne mogu vršiti nikakvu drugu javnu funkciju niti obavljati bilo koji drugi posao.

─îlan 74

Imunitet

Sudije, advokati Kancelarije za pravnu pomo─ç, pravobranioci i tu┼żioci ne mogu biti krivi─Źno ni gra─Ĺanskopravno odgovorni za djela po─Źinjena i mišljenja izra┼żena u vršenju svojih du┼żnosti.

─îlan 75

Finansiranje

Distrikt je du┼żan osigurati neophodnu finansijsku i drugu pomo─ç u cilju osiguranja pravilnog funkcionisanja sudstva, Tu┼żilaštva, Pravobranilaštva, Kancelarije za pravnu pomo─ç, Pravosudne komisije i njihove administracije.

GLAVA VI
PRIJELAZNE ODREDBE

─îlan 76

Kontinuitet zakona

Entitetski zakoni i propisi imaju pravno dejstvo na teritoriji Distrikta propisano Nalogom supervizora kojim se ukidaju entitetski zakoni na podru─Źju Br─Źko distrikta i proglašava prestanak pravnog zna─Źaja me─Ĺuentitetske linije razgrani─Źenja u Distriktu od 4. augusta 2006. godine.

─îlan 77

Pravni sljedbenik

(1) Sve op─çinske uprave koje su na teritoriji Distrikta postojale na dan 8. marta 2000. godine prestale su da postoje od tog datuma.

(2) Br─Źko distrikt Bosne i Hercegovine je pravni sljedbenik dijela Op─çine Br─Źko u Republici Srpskoj, kao i administrativnih aran┼żmana Brka i Ravne-Br─Źko.

(3) Sve ugovore i sporazume, koje su zaklju─Źile op─çinske vlasti navedene u stavu 2 ovog ─Źlana, zainteresovane strane moraju dostaviti na uvid gradona─Źelniku u roku od trideset (30) dana od dana njegovog stupanja na du┼żnost. Svaki ugovor ili sporazum koji se ne dostavi smatra se otkazanim. Gradona─Źelnik ─çe odmah proslijediti te ugovore i sporazume Skupštini. Po preporuci gradona─Źelnika ili na inicijativu pet (5) zastupnika, Skupština mo┼że, postupaju─çi prema odluci donesenoj u skladu s ─Źlanom 33(2) ovog statuta, otkazati bilo koje od ovih ugovora ili sporazuma.

ZAVRŠNA GLAVA

─îlan 78

Stupanje na snagu

Ovaj statut stupa na snagu nakon objavljivanja u "Slu┼żbenom glasniku Br─Źko distrikta".

 

─îlan 79

Sprovo─Ĺenje

(1) Sve zainteresovane strane se mogu obratiti sudovima Distrikta u vezi s kršenjem ovog statuta. Sudovi Distrikta imaju nadle┼żnost u svim takvim predmetima i preduzet ─çe sve mjere koje smatraju adekvatnim da sprovedu ovaj statut.

(2) Pravobranilac ─çe pred sudom pokrenuti radnje koje smatra adekvatnim protiv institucija Distrikta i javnih zvani─Źnika Distrikta koji krše ovaj statut.

(3) Zakonima Distrikta bit ─çe detaljnije regulisano sprovo─Ĺenje ovog statuta, uklju─Źuju─çi gra─Ĺanske i krivi─Źne sankcije za kršenje Statuta.

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija