Advokatska kancelarija

weight
"Na┼ía za┼ítita nije u na┼íem oru┼żju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

Zakon o roditeljima njegovateljima u FBiH

 

Zakon o roditeljima njegovateljima u Federaciji Bosne i Hercegovine


Slu┼żbene novine Federacije BiH, broj 75/21 od 22.09.2021g

 


DIO PRVI ÔÇô OSNOVNE ODREDBE

─îlan 1.
(Predmet Zakona)

(1) Ovim zakonom ure─Ĺuju se pojam i status roditelja njegovatelja, uslovi za priznavanje statusa roditelja njegovatelja, pravo roditelja njegovatelja na materijalnu podr┼íku u vidu mjese─Źne naknade i pripadaju─çih doprinosa, postupak ostvarivanja prava, finansiranje, nadzor i druga pitanja od zna─Źaja za ostvarivanje prava roditelja njegovatelja u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija).
(2) Izrazi koji se koriste u ovom zakonu, a koji imaju rodno zna─Źenje, bez obzira jesu li kori┼íteni u mu┼íkom ili ┼żenskom rodu, obuhvataju na jednak na─Źin mu┼íki i ┼żenski rod.─îlan 2.
(Pojam roditelja njegovatelja)

(1) Roditelj njegovatelj u smislu ovog zakona je roditelj lica sa 100% invaliditetom uzrokovanog bole┼í─çu ili poreme─çajem u razvoju, kao i slijepog lica ─Źiji je ostatak vida na oba oka ispod 0,05 s korekcijom, odnosno roditelj lica koje se, prema nalazu Instituta za meidicnsko vje┼íta─Źenje zdravstvenog stanja, ne mo┼że osposobiti za samostalan ┼żivot niti mo┼że samostalno zadovoljavati barem jednu od sljede─çih osnovnih ┼żivotnih potreba:
a) kretanje u stanu i izvan stana;
b) uzimanje hrane;
c) obla─Źenje i svla─Źenje;
d) odr┼żavanje li─Źne higijene ili
e) obavljanje drugih fizioloških potreba.
(2) Status roditelja njegovatelja iz stava (1) ovoga ─Źlana mo┼że ostvariti i lice iz reda srodnika koje je, u skladu s odredbama Porodi─Źnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, nadle┼żni organ imenovao za staratelja.

─îlan 3.
(Na─Źelo dostupnosti i zabrane diskriminacije)

(1) Prava iz ovog zakona pripadaju licima koja ispunjavaju propisane uslove bez obzira na razlike u rasi, boji ko┼że, spolu, jeziku, politi─Źkom i nacionalnom opredjeljenju, socijalnom porijeklu, seksualnoj orijentaciji, rodnom identitetu i spolnim karakteristikama, starosti, imovini, mjestu ro─Ĺenja, mjestu prebivali┼íta/boravi┼íta, prirodi socijalne ugro┼żenosti, invalidnosti ili bilo kojem drugom statusu.
(2) Nadle┼żni organi koji realiziraju prava iz ovog zakona osiguravaju ravnopravnost u pristupu i kori┼ítenju prava iz ovog zakona i u svom radu spre─Źavaju svaki oblik diskriminacije, izravne ili neizravne, uznemiravanja i nasilja po bilo kojem osnovu.

─îlan 4.
(Na─Źelo efikasnosti i odr┼żivosti)

Materijalna podr┼íka roditeljima njegovateljima ostvaruje se na na─Źin koji osigurava postizanje najboljih mogu─çih rezultata u odnosu na raspolo┼żiva finansijska sredstva.

─îlan 5.
(Na─Źelo javnosti i transparentnosti)

Svi subjekti koji obavljaju djelatnost iz ovog zakona, osiguravaju transparentan rad i slobodan pristup informacijama od javnog zna─Źaja i drugim informacijama u skladu s va┼że─çim propisima o slobodnom pristupu informacijama u Federaciji i propisima o za┼ítiti li─Źnih podataka u Bosni i Hercegovini.

DIO DRUGI ÔÇô STATUS, PRAVA I POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA

POGLAVLJE I. STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA

─îlan 6.
(Status roditelja njegovatelja)

(1) Status roditelja njegovatelja pod uslovima utvr─Ĺenim ovim zakonom priznaje se jednom od roditelja lica s invaliditetom sa 100% o┼íte─çenjem organizma i pravom na dodatak za njegu i pomo─ç od drugog lica prve grupe, utvr─Ĺenim u skladu sa Zakonom o osnovama socijalne za┼ítite, za┼ítite civilnih ┼żrtava rata i za┼ítite porodice sa djecom.
(2) O┼íte─çenje organizma lica s invaliditetom i pravo na dodatak za njegu i pomo─ç od drugog lica utvr─Ĺuju se prema nalazu, ocjeni i mi┼íljenju Instituta za medicinsko vje┼íta─Źenje zdravstvenog stanja, izvr┼íenim u skladu s propisom o ocjenjivanju o┼íte─çenja organizma kod lica s invaliditetom u postupku ostvarivanja prava prema Zakonu o osnovama socijalne za┼ítite, za┼ítite civilnih ┼żrtava rata i za┼ítite porodice sa djecom.
(3) Ako u porodici ima dvoje ili vi┼íe lica s invaliditetom iz stava (1) ovog ─Źlana, status roditelja njegovatelja mogu ste─çi oba roditelja.

─îlan 7.
(Roditelj njegovatelj)

(1) Status roditelja njegovatelja pod uslovima utvr─Ĺenim ovim zakonom priznaje se licu koje je dr┼żavljanin Bosne i Hercegovine i koje ima prebivali┼íte na teritoriji Federacije.
(2) Izuzetno od stava (1) ovog ─Źlana, stranom dr┼żavljaninu kojem je odobren stalni boravak na teritoriji Federacije, priznaje se status roditelja njegovatelja pod uslovima utvr─Ĺenim ovim zakonom i ukoliko je isto pravo regulisano sporazumom o socijalnom osiguranju izme─Ĺu Bosne i Hercegovine i zemlje porijekla, odnosno mjesta prebivali┼íta stranog dr┼żavljanina.
(3) Strani dr┼żavljanin, u postupku ostvarivanja prava iz ovog zakona, du┼żan je dokazati da ne ostvaruje po istom osnovu prava prema mjestu svog prebivali┼íta, odnosno zemlje porijekla.
(4) Prava iz ovog zakona su li─Źna i ne mogu se prenositi.

─îlan 8.
(Uslovi za priznavanje statusa)

(1) Roditelju lica s invaliditetom iz ─Źlana 6. ovog zakona mo┼że se priznati status roditelja njegovatelja ukoliko je nazaposlen i prijavljen na evidenciji nadle┼żne slu┼żbe za zapo┼íljavanje.
(2) Izuzetno od stava (1) ovog ─Źlana, ukoliko nije na evidenciji nadle┼żne slu┼żbe za zapo┼íljavanje roditelj njegovatelj mo┼że prilo┼żiti dokaz od Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine da nije osigurano lice u Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa.
(3) Uz ispunjavanje uslova propisanih ovim zakonom, status roditelja njegovatelja mo┼że se priznati roditelju do njegove navr┼íene 65. godine ┼żivota.

─îlan 9.
(Razlozi za nepriznavanje statusa)

(1) Status roditelja njegovatelja ne priznaje se roditelju ukoliko je licu s invaliditetom osigurana usluga smještaja, organizovanog stanovanja, poludnevnog ili cjelodnevnog boravka u skladu s propisima iz oblasti socijalne zaštite.
(2) Za vrijeme dok jedan roditelj koristi poro─Ĺajno odsustvo za dijete, drugom roditelju ne mo┼że se priznati status roditelja njegovatelja za isto dijete.
(3) Izuzetno od stava (1) ovog ─Źlana, roditelju se priznaje status roditelja njegovatelja kada lice s invaliditetom boravi manje od ─Źetiri sata dnevno u pred┼íkolskoj, obrazovnoj ili zdravstvenoj ustanovi, ustanovi socijalne za┼ítite ili kod drugog pru┼żaoca usluga boravka.
(4) Izuzetno od stava (1) ovog ─Źlana, roditelju se priznaje pravo na status roditelja njegovatelja kada lice s invaliditetom u pred┼íkolskoj, obrazovnoj ili zdravstvenoj ustanovi, ustanovi socijalne za┼ítite, centru za pru┼żanje usluga u zajednici ili kod drugog pru┼żaoca usluga boravka boravi ─Źetiri i vi┼íe sati dnevno pod uslovom da mu roditelj tokom boravka pru┼ża usluge pomo─çi i njege.
(5) Status roditelja njegovatelja isklju─Źuje pravo lica s invaliditetom na dodatak za njegu i pomo─ç od drugog lica u skladu s odredbama Zakona o osnovama socijalne za┼ítite, za┼ítite civilnih ┼żrtava rata i za┼ítite porodice sa djecom, na osnovu kojeg roditelj njegovatelj ostvaruje ovaj status.
(6) Federalni ministar rada i socijalne politike (u daljem tekstu: federalni ministar) ─çe u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti propis kojim ─çe se odrediti potrebna dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uslova za priznavanje statusa roditelja njegovatelja.

─îlan 10.
(Prestanak statusa)

(1) Status roditelja njegovatelja prestaje:
a) na zahtjev roditelja njegovatelja;
b) ako roditelj njegovatelj nije u mogu─çnosti pru┼żati potrebnu njegu zbog svog psiho-fizi─Źkog stanja;
c) ako roditelj njegovatelj zbog neopravdanih razloga ne obavlja poslove njegovatelja;
d) ako roditelj njegovatelj zasnuje radni odnos;
e) ako roditelj njegovatelj ostvari socijalne naknade po istom osnovu;
f) ako roditelj njegovatelj ostvari penziju;
g) ako se roditelj njegovatelj nalazi u pritvoru ili na izdr┼żavanju kazne zatvora u trajanju du┼żem od dva mjeseca;
h) kada roditelj njegovatelj navr┼íi 65 godina ┼żivota;
i) smr─çu lica s invaliditetom ili roditelja njegovatelja.
(2) Izuzetno od stava (1) ovog ─Źlana, u slu─Źaju smrti lica s invaliditetom, roditelju njegovatelju prestaje status roditelja njegovatelja ┼íest mjeseci nakon smrti djeteta.
(3) U slu─Źaju prestanka statusa roditelja njegovatelja zbog nekog od razloga iz stava (1) ovoga ─Źlana lice s invaliditetom mo┼że ostvariti pravo na dodatak za njegu i pomo─ç od drugog lica u skladu s odredbama Zakona o osnovama socijalne za┼ítite, za┼ítite civilnih ┼żrtava rata i za┼ítite porodice s djecom.

POGLAVLJE II. PRAVA RODITELJA NJEGOVATELJA I FINANSIRANJE PRAVA

─îlan 11.
(Naknada i doprinosi)

(1) Roditelj njegovatelj ima pravo na mjese─Źnu naknadu u visini iznosa neto najni┼że pla─çe u Federaciji Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o radu ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", br. 26/16 i 89/18), na koju se upla─çuju doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje za vrijeme nezaposlenosti.
(2) Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje, doprinos za zdravstveno osiguranje i doprinos za osiguranje za vrijeme nezaposlenosti obra─Źunavaju se i pla─çaju na mjese─Źnu naknadu iz stava (1) ovog ─Źlana po istim stopama kao za osiguranike iz osnova radnog odnosa u skladu s propisima o doprinosima.
(3) Mjese─Źna naknada iz stava (1) ovog ─Źlana se oporezuje po prinicipima dohotka od nesamostalne djelatnosti u skladu s propisima o porezu na dohodak.
(4) U slu─Źaju smrti lica sa invaliditetom, roditelj njegovatelj ostvaruje pravo na naknadu tro┼íkova ukopa ÔÇô sahrane umrlog lica na isti na─Źin kako je to, drugim zakonima, regulisano za zaposlenike federalnih organa.
(5) Obra─Źun, prijave i uplatu mjese─Źne naknade i pripadaju─çih doprinosa iz st. (1) i (2) ovog ─Źlana, kao i prijave/odjave u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa vr┼íi centar za socijalni rad, odnosno op─çinska slu┼żba za socijalnu za┼ítitu.
(6) Roditelj njegovatelj ima status osiguranika zaposlenika u obaveznom osiguranju u skladu s propisima o obaveznom osiguranju.

─îlan 12.
(Sredstva za finansiranje naknade i doprinosa)

Sredstva za finansiranje naknade i doprinosa iz ─Źlana 11. ovog zakona osiguravaju se u bud┼żetu Federacije Bosne i Hercegovine.

POGLAVLJE III. POSTUPAK ZA PRIZNAVANJE STATUSA I OSTVARIVANJE PRAVA

─îlan 13.
(Pokretanje postupka)

Postupak za priznavanje statusa roditelja njegovatelja i utvr─Ĺivanje prava u skladu s ovim zakonom pokre─çe se po zahtjevu stranke.

─îlan 14.
(Primjena odredbi propisa o upravnom postupku)

U postupku priznavanja statusa i ostvarivanja prava utvr─Ĺenih ovim zakonom primjenjuju se odgovaraju─çe odredbe propisa o upravnom postupku, ako ovim zakonom nije druga─Źije odre─Ĺeno.

─îlan 15.
(Organi nadle┼żni za vo─Ĺenje postupka)

(1) O zahtjevu iz ─Źlana 13. ovog zakona u prvom stepenu rje┼íava centar za socijalni rad, odnosno op─çinska slu┼żba za socijalnu za┼ítitu, prema mjestu prebivali┼íta ili boravi┼íta podnosioca zahtjeva.
(2) O ┼żalbama protiv rje┼íenja donesenih u prvom stepenu rje┼íava Federalno ministarstvo rada i socijalne politike (u daljem tekstu: Federalno ministarstvo).

─îlan 16.
(Revizija prvostepenih rješenja)

(1) Rje┼íenje donijeto u prvom stepenu kojim je priznato pravo na osnovu ovog zakona podlije┼że reviziji.
(2) Reviziju po slu┼żbenoj du┼żnosti vr┼íi Federalno ministarstvo.
(3) Ako je protiv rje┼íenja prvostepenog organa izjavljena ┼żalba, o reviziji i ┼żalbi rje┼íava se istim rje┼íenjem.
(4) Ako protiv rje┼íenja iz stava (1) ovog ─Źlana nije izjavljena ┼żalba, prvostepeni organ koji je donio to rje┼íenje dostavit ─çe ga, zajedno sa spisima predmeta, organu nadle┼żnom za reviziju u roku od osam dana od dana isteka roka za ┼żalbu.
(5) Revizija odla┼że izvr┼íenje rje┼íenja.

─îlan 17.
(Postupanje drugostepenog organa po reviziji)

(1) U postupku revizije nadle┼żni drugostepeni organ mo┼że dati saglasnost na prvostepeno rje┼íenje ili ga izmijeniti, poni┼ítiti ili ukinuti.
(2) Drugostepeni organ ─çe u postupku revizije poni┼ítiti ili ukinuti prvostepeno rje┼íenje i predmet vratiti na ponovni postupak ili sam rije┼íiti stvar ako utvrdi da su u prvostepenom postupku nepotpuno ili pogre┼íno utvr─Ĺene ─Źinjenice ili da se u postupku nije vodilo ra─Źuna o pravilima postupka, koji bi bili od uticaja na rje┼íenje stvari, ili ako utvrdi da su pogre┼íno ocijenjeni dokazi, ili da je iz utvr─Ĺenih ─Źinjenica izveden pogre┼ían zaklju─Źak o ─Źinjeni─Źnom stanju, ili da je pogre┼íno primijenjen propis na osnovu kojeg je stvar rije┼íena.
(3) Prvostepeni organ ─Źije je rje┼íenje u postupku revizije poni┼íteno ili ukinuto i predmet vra─çen na ponovni postupak donosi novo rje┼íenje.
(4) Protiv rje┼íenja prvostepenog organa iz stava (3) ovog ─Źlana mo┼że se izjaviti ┼żalba i voditi postupak revizije.
(5) Rje┼íenje drugostepenog organa iz stava (2) ovoga ─Źlana kona─Źno je u upravnom postupku i protiv njega se mo┼że pokrenuti upravni spor.

─îlan 18.
(Priznavanje prava)

Pravo na naknadu i pripadaju─çe doprinose iz ─Źlana 11. ovog zakona roditeljima njegovateljima ─çe se priznati od prvog dana narednog mjeseca u odnosu na mjesec kada je podnesen zahtjev za ostvarivanje prava.

─îlan 19.
(Trajanje prava)

(1) Prava prema ovom zakonu mogu se koristiti dok postoje uslovi za korištenje tih prava propisani ovim zakonom.
(2) Roditelj njegovatelj du┼żan je prijaviti svaku promjenu koja uti─Źe na kori┼ítenje, obim i prestanak prava iz ovoga zakona u roku od 15 dana od dana nastanka iste.
(3) Sve promjene koje su od uticaja na kori┼ítenje prava i utvr─Ĺenih obaveza po ovom zakonu uzimaju se u obzir od prvog dana narednog mjeseca po njihovom nastupanju.

─îlan 20.
(Povrat sredstva)

(1) Roditelj njegovatelj du┼żan je vratiti primljeni iznos iz ─Źlana 11. ovog zakona ako je:
a) na osnovu neta─Źnih podataka za koje je znao ili morao znati da su neta─Źni, ili je na drugi protupravni na─Źin ostvario nov─Źano primanje koje mu, prema ovom zakonu ne pripada ili je ostvario nov─Źano primanje u ve─çem iznosu nego ┼íto mu pripada;
b) ostvario nov─Źano primanje zato ┼íto nije prijavio nastale promjene koje uti─Źu na gubitak ili prestanak prava, a znao je ili morao znati za te promjene;
c) primio nov─Źani iznos ve─çi od iznosa koji mu je odre─Ĺen rje┼íenjem.
(2) Kada prvostepeni organ utvrdi da postoji neki od razloga iz stava (1) ovog ─Źlana donijet ─çe rje┼íenje kojim ─çe utvrditi roditelju njegovatelju obavezu povrata sredstava.
(3) Ukoliko roditelj njegovatelj ne vrati sredstva utvr─Ĺena rje┼íenjem iz stava (2) ovog ─Źlana u roku koji je odre─Ĺen, postupak povrata sredstava kod nadle┼żnog suda pokre─çe Federalno ministarstvo putem Federalnog pravobranila┼ítva ÔÇô Federalnog pravobraniteljstva.

─îlan 21.
(Evidencija)

(1) Evidencija lica kojima je priznat status roditelja njegovatelja vodit ─çe se kroz jedinstvenu elektronsku bazu podataka koju vodi Federalno ministarstvo.
(2) Kroz jedinstvenu elektronsku bazu podataka iz stava (1) ovog ─Źlana vr┼íit ─çe se i evidencija isplata naknada i doprinosa po osnovu statusa roditelja njegovatelja.
(3) Federalni ministar ─çe, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, propisati sadr┼żaj i na─Źin vo─Ĺenja evidencije iz stava (1) ovog ─Źlana.

DIO TRE─ćI - NADZOR I PRA─ćENJE PRIMJENE ZAKONA

─îlan 22.
(Nadzor nad provo─Ĺenjem Zakona)

Federalno ministarstvo prati provedbu ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona, izdaje instrukcije i vrši neposredni upravni nadzor u dijelu koji se odnosi na ostvarivanje prava.

─îlan 23.
(Inspekcijski nadzor)

Inspekcijski nadzor podrazumijeva nadzor nad primjenom ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona i provodi se kroz poduzimanje inspekcijskih radnji na utvr─Ĺivanju ─Źinjeni─Źnog stanja u pogledu provo─Ĺenja zakona i drugih propisa kod subjekta nadzora, poduzimanje preventivnih mjera u skladu s ovim zakonom i drugim propisima, poduzimanje korektivnih mjera, odnosno nalaganje upravnih mjera radi spre─Źavanja i otklanjanja nezakonitosti u provo─Ĺenju ovog i drugih zakona, te kroz poduzimanje drugih mjera i radnji utvr─Ĺenih Zakonom o inspekcijama Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", br. 73/14 i 19/17 - Odluka US) i drugim relevantnim propisima.

─îlan 24.
(Nadle┼żni organ za inspekcijski nadzor)

(1) Inspekcijski nadzor nad primjenom ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona vr┼íi Federalna uprava za inspekcijske poslove putem nadle┼żnih federalnih inspektora za socijalnu i dje─Źju za┼ítitu u pogledu postupka za ostvarenje prava, kao i vo─Ĺenja propisanih evidencija kroz jedinstvanu elektronsku bazu podataka.
(2) Nadzor iz stava (1) ovog ─Źlana vr┼íi se uvidom u dokumentaciju kojom raspola┼że nadle┼żni centar za socijalni rad, odnosno op─çinska slu┼żba za socijalnu za┼ítitu.

─îlan 25.
(Inspekcijske nadle┼żnosti)

(1) Pored poslova utvr─Ĺenih Zakonom o inspekcijama Federacije Bosne i Hercegovine, federalni inspektori iz ─Źlana 24. ovog zakona posebno:
a) prate i prou─Źavaju primjenu ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona;
b) nadziru zakonitost provo─Ĺenja postupaka utvr─Ĺenih odrebama ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona;
c) poduzimaju preventivne aktivnosti u cilju spre─Źavanja nastupanja ┼ítetnih posljedica zbog nedostataka i nepravilnosti u provo─Ĺenju ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona.
(2) Preventivne aktivnosti iz stava (1) ta─Źka c) ovog ─Źlana nadle┼żni federalni inspektori nala┼żu rje┼íenjem.

─îlan 26.
(Usmeno rješenje)

(1) Prilikom obavljanja inspekcijskih poslova nadle┼żni federalni inspektori mogu izdati i usmeno rje┼íenje za izvr┼íenje odre─Ĺenih mjera kada postoji opasnost od prikrivanja, zamjene ili uni┼ítenja dokaza, ukoliko se mjera odmah ne poduzme.
(2) Nadle┼żni federalni inspektori mogu narediti izvr┼íenje usmenog rje┼íenja odmah.
(3) ┼Żalba ne odla┼że izvr┼íenje rje┼íenja u slu─Źajevima iz stava (1) ovog ─Źlana.
(4) Usmeno se rješenje mora unijeti u zapisnik o obavljenom inspekcijskom nadzoru.
(5) Nadle┼żni federalni inspektori su obavezni izdati pismeni otpravak rje┼íenja u roku od osam dana od dana upisa izre─Źene mjere u zapisnik o obavljenom inspekcijskom nadzoru

─îlan 27.
(Krivi─Źno djelo)

(1) Ako nadle┼żni federalni inspektori posumnjaju da je povredom propisa u─Źinjen prekr┼íaj ili krivi─Źno djelo obavezni su, uz rje┼íenje za ─Źije su dono┼íenje nadle┼żni, bez odga─Ĺanja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana zavr┼íetka inspekcijskog nadzora, zajedno s utvr─Ĺenim ─Źinjenicama koje su odlu─Źuju─çe za poduzimanje mjera, podnijeti zahtjev za pokretanje prekr┼íajnog, odnosno prijavu za pokretanje krivi─Źnog postupka.
(2) Organ kojem je podnesen zahtjev, odnosno prijava iz stava (1) ovog ─Źlana obavezan je o ishodu postupka obavijestiti Federalno ministarstvo.

DIO ─îETVRTI ÔÇô PREKR┼áAJNE ODREDBE

─îlan 28.
(Prekr┼íajne odredbe za prekr┼íaj nadle┼żnog prvostepenog organa)

(1) Nov─Źanom kaznom od 10.000,00 do 15.000,00 KM kaznit ─çe se nadle┼żni prvostepeni organ ako:
a) inspektoru ne osigura neometano obavljanje inspekcijskog nadzora i ne stavi mu na raspolaganje sva sredstva i potrebnu dokumentaciju;
b) korisniku, suprotno odredbama ovog zakona, uskrati ili ograni─Źi prava koja mu pripadaju;
c) omogući korištenje prava licu kojem ne pripada pravo po ovom zakonu ili mu ne pripada u tom obliku;
d) ne vodi evidencije o lica kojima je priznat status roditelja njegovatelja u skladu s ovim zakonom.
(2) Za prekr┼íaj iz stava (1) ovog ─Źlana kaznit ─çe se odgovorno lice u nadle┼żnom prvostepenom organu nov─Źanom kaznom od 1.500,00 do 3.000,00 KM.

DIO PETI - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

─îlan 29.
(Rokovi za donošenje podzakonskih akata)

(1) Federalni ministar ─çe, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, donijeti propis iz ─Źlana 9. stav (6) ovog zakona donijeti propis kojim ─çe se odrediti potrebna dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uslova za priznavanje statusa roditelja njegovatelja.
(2) Federalni ministar ─çe, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, propisati sadr┼żaj i na─Źin vo─Ĺenja evidencije iz ─Źlana 21. stav (1) ovog zakona.

─îlan 30.
(Stupanje na snagu i po─Źetak primjene zakona)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu┼żbenim novinama Federacije BiH", a po─Źet ─çe se primjenjivati tri mjeseca nakon stupanja na snagu.
Predsjedavaju─çi
Predstavni─Źkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Mirsad Zaimovi─ç, s. r.

Predsjedavaju─çi
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Tomislav Martinovi─ç, s. r.

 

 

 

 

 

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija