Advokatska kancelarija

weight
"Na┼ía za┼ítita nije u na┼íem oru┼żju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

AP

 

Odluka kojom se donosi

Zakon o gra─Ĺevinskom zemljištu Federacije Bosne

i Hercegovine

 

Koriste─çi se ovlaštenjima koja su Visokom predstavniku data u ─Źlanu V Aneksa 10. (Sporazum o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora) Op─çeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je Visoki predstavnik kona─Źni autoritet u zemlji u pogledu tuma─Źenja gore navedenog Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora; i posebno uzevši u obzir ─Źlan II 1. (d) istog Sporazuma prema kojem Visoki predstavnik “poma┼że, kada ocijeni da je to neophodno, u rješavanju svih problema koji se pojave u vezi sa implementacijom civilnog dijela Mirovnog ugovora”;

Pozivaju─çi se na stav XI.2 Zaklju─Źaka Konferencije za implementaciju mira odr┼żane u Bonu 9. i 10. decembra 1997. godine, u kojem je Vije─çe za implementaciju mira pozdravilo namjeru Visokog predstavnika da iskoristi svoj kona─Źni autoritet u zemlji u vezi sa tuma─Źenjem Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora, kako bi pomogao u iznala┼żenju rješenja za probleme u skladu sa gore navedenim “donošenjem obavezuju─çih odluka, kada ocijeni da je to neophodno”, o odre─Ĺenim pitanjima, uklju─Źuju─çi i (prema ta─Źki (c) stava XI.2) “mjere kojima se obezbje─Ĺuje implementacija Mirovnog sporazuma na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i njenih entiteta”;

Pozivaju─çi se tako─Ĺe na Deklaraciju Upravnog odbora Vije─ça za implementaciju mira donesenu na nivou politi─Źkih direktora u Briselu 30. januara 2003. godine, kojom je Upravni odbor u potpunosti podr┼żao Strategiju za provedbu Aneksa VII Op─çeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini koju su izradili UNHCR, OHR i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice i koju je ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine ocijenio kao dinami─Źan doma─çi okvir za dalji napredak u oblasti povratka izbjeglica i raseljenih osoba;

Konstatiraju─çi da je Ustav Bosne i Hercegovine zasnovan na unapre─Ĺenju op─çeg blagostanja i ekonomskom razvoju putem zaštite privatne imovine i unapre─Ĺenja tr┼żišne privrede;

Konstatiraju─çi tako─Ĺe da je Ustavni sud, u svojoj Odluci br. U 5/98 II objavljenoj u “Slu┼żbenom glasniku Bosne i Hercegovine, br. 17/00” od 30. juna 2000. godine, ocijenio da je kategorija imovine u društvenom vlasništvu nespojiva sa unapre─Ĺenjem tr┼żišne privrede s obzirom da, u teoriji i u praksi, u svakom procesu privatizacije koji je neophodan u Bosni i Hercegovini, stvara ozbiljne prepreke na putu uspostavljanja funkcionalne tr┼żišne privrede;

S obzirom na potrebu za donošenjem novog Zakona o gra─Ĺevinskom zemljištu kojim se priznaje privatno vlasništvo, osigurava transparentna i nediskriminiraju─ça dodjela gra─Ĺevinskog zemljišta u dr┼żavnom vlasništvu, te uspostavlja proces kojim ─çe se korisnicima zemljišta u dr┼żavnom vlasništvu ─Źija prava su ukinuta bez njihovog pristanka ili nadoknade od 6. aprila 1992. godine mo─çi povratiti njihova prava;

Pozivaju─çi se tako─Ĺe na Odluku Visokog predstavnika od 27. aprila 2000. godine, kojom je Visoki predstavnik zabranio, izme─Ĺu ostalog, raspolaganje, dodjelu, prijenos ili prodaju imovine u dr┼żavnom vlasništvu, uklju─Źuju─çi raniju imovinu u društvenom vlasništvu (“Slu┼żbeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 13/00, “Slu┼żbene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, br. 17/00 i “Slu┼żbeni glasnik Repubike Srpske”, br. 12/00), a ─Źiju va┼żnost je produ┼żio Visoki predstavnik dana 20. decembra 2000. godine (“Slu┼żbeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 34/00, “Slu┼żbene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, br. 56/00 i “Slu┼żbeni glasnik Repubike Srpske”, br. 44/00), 30. marta 2001. godine (“Slu┼żbeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 11/01, “Slu┼żbene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, br. 15/01 i “Slu┼żbeni glasnik Repubike Srpske”, br. 17/01) i 31. jula 2002. godine (“Slu┼żbeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 24/02, “Slu┼żbene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, br. 43/02 i “Slu┼żbeni glasnik Repubike Srpske”, br. 49/02), te 31. marta 2003. godine (“Slu┼żbeni glasnik Repubike Srpske”, br. 31/03);

Pozivaju─çi se u skladu sa gore navedenim na ─Źinjenicu da je Radna grupa koju su sa─Źinjavali pravni eksperti iz oba entieta Bosne i Hercegovine i iz OHR-a pripremila tekst nacrta entitetskih zakona o gra─Ĺevinskom zemljištu koji je u aprilu 2003. godine dostavila vladama entiteta Bosne i Hercegovine;

┼Żale─çi što, bez obira na gore navedeno, ti zakoni još uvijek nisu usvojeni;

Naglašavaju─çi potrebu za postojanjem entitetskih Zakona o gra─Ĺevinskom zemljištu koji ─çe biti u skladu sa prijelaznim reformama na tr┼żištu nekretnina u kontekstu budu─çeg procesa reforme imovinskih zakona te u skladu sa garancijama koje su sadr┼żane u Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima koja ─Źini sastavni dio Ustava Bosne i Hercegovine;

Uzimaju─çi u obzir i hitnost i potrebu za usvajanjem entitetskih zakona o gra─Ĺevinskom zemljištu zbog svih razloga koji su prethodno navedeni te kako bi se zaštitili interesi gra─Ĺana Bosne i Hercegovine;

Konstatiraju─çi da na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine ne postoje uvjeti koji bi trebali omogu─çiti organima vlasti entiteta i dr┼żave da raspola┼żu ili na drugi na─Źin dodjeljuju imovinu u dr┼żavnom vlasništvu, uklju─Źuju─çi raniju imovinu u društvenom vlasništvu, na na─Źin koji nije diskriminatorski i koji je u interesu gra─Ĺana;

Imaju─çi na umu sve gore navedeno Visoki predstavnik donosi sljede─çu:

ODLUKU

kojom se donosi Zakon o gra─Ĺevinskom zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine

Zakon o gra─Ĺevinskom zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine koji slijedi i koji predstavlja sastavni dio ove Odluke stupa na snagu kao što je to regulisano u ─Źlanu 97. ovog zakona ali na privremenim osnovama sve dok ga Parlament Federacije Bosne i Hercegovine ne usvoji u istom obliku, bez izmjena i dopuna i bez dodatnih uslova.
Ova Odluka stupa na snagu odmah i objavljuje se odmah u “Slu┼żbenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”.

ZAKON O GRA─ÉEVINSKOM ZEMLJIŠTU
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


I. OP─ćE ODREDBE

─îlan 1

Ovim zakonom ure─Ĺuju se uslovi i na─Źin sticanja prava na zemljištu u gradovima i naseljima gradskog karaktera i drugim podru─Źjima predvi─Ĺenim za stambenu i drugu kompleksnu izgradnju, vrijeme prestanka tih prava, na─Źin korištenja i upravljanja kao i naknade za korištenje ovog zemljišta.

─îlan 2

Gradskim gra─Ĺevinskim zemljištem u smislu ovog zakona smatra se izgra─Ĺeno i neizgra─Ĺeno zemljište u gradovima i naseljima gradskog karaktera, koje je planovima za prostorno ure─Ĺenje i urbanisti─Źkim planovima namijenjeno za izgradnju objekata u skladu sa odredbama Zakona o prostornom ure─Ĺenju (Slu┼żbene novine Federacije BiH broj: 52/02).

Ostalo gra─Ĺevinsko zemljište u smislu ovog zakona je izgra─Ĺeno i neizgra─Ĺeno zemljište namijenjeno za izgradnju objekata u skladu sa odredbama Zakona o prostornom ure─Ĺenju, a koje se nalazi van zona gradskog gra─Ĺevinskog zemljišta, odnosno van gradova i naselja gradskog karaktera.

─îlan 3

Izgradnja gradova i naselja gradskog karaktera na gradskom gra─Ĺevinskom zemljištu i ostalom gra─Ĺevinskom zemljištu obavlja se u skladu sa regulacionim planom i smatra se op─çim interesom.

─îlan 4

Gradsko gra─Ĺevinsko zemljište mo┼że biti u dr┼żavnom i privatnom vlasništvu.

─îlan 4a

Gradskim gra─Ĺevinskim zemljištem u privatnoj svojini smatra se:

izgra─Ĺeno gradsko gra─Ĺevinsko zemljište i to zemljište ispod objekta i zemljište koje slu┼żi za redovnu upotrebu objekta, odnosno zemljište na kojem je do sada postojalo trajno pravo korištenja a prema ─Źlanu 39, te zemljište iz ─Źlana 96 ovoga zakona.

─îlan 5

Na gradskom gra─Ĺevinskom zemljištu mogu se ste─çi i prava odre─Ĺena zakonom.

─îlan 6

Op─çina upravlja i raspola┼że gradskim gra─Ĺevinskim zemljištem u dr┼żavnoj svojini na na─Źin i pod uslovima predvi─Ĺenim zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona.

─îlan 7

Gradsko gra─Ĺevinsko zemljište u privatnom vlasništvu je u prometu.

Gradskim gra─Ĺevinskim zemljištem u privatnoj svojini raspola┼żu vlasnici, samo uz ograni─Źenja i pod uvjetima propisanim drugim relevantnim zakonima.

─îlan 8

Ure─Ĺenje gradskog gra─Ĺevinskog zemljišta u dr┼żavnoj svojini do privo─Ĺenja namjeni, op─çina mo┼że povjeriti privrednom društvu ili drugom pravnom licu koje ispunjava uslove za obavljanje tih poslova u skladu sa va┼że─çim zakonom.

Op─çina ne mo┼że prenijeti na drugo pravno lice pravo dodjeljivanja gradskog gra─Ĺevinskog zemljišta na korištenje.

─îlan 9

Pravni poslovi o otu─Ĺenju, prenosu, optere─çenju i zakupu gradskog gra─Ĺevinskog zemljišta zaklju─Źeni protivno ograni─Źenjima koja su propisana ovim zakonom, ništavi su.

─îlan 10

Zaštita prava na gradskom gra─Ĺevinskom zemljištu ostvaruje se u postupku pred redovnim sudom, ako zakonom nije druk─Źije odre─Ĺeno.

─îlan 11

Gradskim gra─Ĺevinskim zemljištem u dr┼żavnom vlasništvu mo┼że se raspolagati samo na na─Źin i pod uslovima propisanim ovim zakonom i propisima donesenim na osnovu ovoga zakona.

II. GRADSKO GRA─ÉEVINSKO ZEMLJIŠTE

─îlan 12

Gradsko gra─Ĺevinsko zemljište odre─Ĺuje op─çinsko vije─çe i mo┼że se odrediti kao:

1. zemljište koje je prete┼żno izgra─Ĺeno i kao takvo ─Źini prostorno funkcionalnu cjelinu u gradu i naselju gradskog karaktera;

2. zemljište obuhva─çeno granicama urbanisti─Źkog plana grada, odnosno naselja gradskog karaktera koje je predvi─Ĺeno za proširenje grada, odnosno naselja;

3. zemljište na drugim podru─Źjima predvi─Ĺenim za stambenu i drugu izgradnju
(prigradska naselja ili druga ve─ça naselja, rekreaciono-turisti─Źki centri, podru─Źja namijenjena za izgradnju ku─ça za odmor i oporavak i druge sli─Źne namjene).

Kao gradsko gra─Ĺevinsko zemljište iz alineja 1. i 2. prethodnog stava mo┼że se odrediti samo zemljište za koje je donesen regulacioni plan ili urbanisti─Źki plan, prema kome ─çe se izgradnja i ure─Ĺenje zemljišta koja je predvi─Ĺena srednjoro─Źnim planom op─çine, u cjelini ili ve─çim dijelom izvršiti najkasnije u roku od pet godina.

Zemljište iz alineje 3. stav 1. ovog ─Źlana mo┼że se odrediti kao gradsko gra─Ĺevinsko zemljište samo ako je za to podru─Źje donesen regulacioni plan prema kome ─çe se izgradnja i ure─Ĺenje zemljišta koja je predvi─Ĺena srednjoro─Źnim planom op─çine, u cjelini ili u prete┼żnom dijelu izvršiti u roku od pet godina.

─îlan 13

Prije donošenja odluke o utvr─Ĺivanju gradskog gra─Ĺevinskog zemljišta koje je prethodno korišteno u poljoprivredne svrhe, op─çinsko vije─çe ─çe pribaviti saglasnost nadle┼żnog Ministarstva.

─îlan 14

Odluka o odre─Ĺivanju gradskog gra─Ĺevinskog zemljišta sadr┼żi detaljan opis granice obuhva─çenog zemljišta i podatke o parcelama i vlasnicima iz katastra nekretnina, odnosno podatke iz zemljišne knjige ili iz katastra nekretnina na podru─Źju koje nema katastar nekretnina, odnosno zemljišnu knjigu.

Sastavni dio odluke iz prethodnog stava je kopija katastarskog plana u koju su ucrtane sve parcele obuhva─çene tom odlukom.

Odluka iz stava 1. ovoga ─Źlana dostavlja se na provedbu nadle┼żnom sudu koji vodi zemljišne knjige, odnosno katastru.

─îlan 15

Odlukom o odre─Ĺivanju gradskog gra─Ĺevinskog zemljišta ne mijenja se oblik svojine na zemljištu koje se odre─Ĺuje kao gradsko gra─Ĺevinsko zemljište.

─îlan 16

Op─çinsko vije─çe mo┼że neizgra─Ĺeno gra─Ĺevinsko zemljište u dr┼żavnoj svojini dodjeljivati fizi─Źkim i pravnim licima na korištenje radi izgradnje trajnih gra─Ĺevina u skladu sa regulacionim planom.

Prije dodjele gra─Ĺevinskog zemljišta, op─çinsko vije─çe ─çe pribaviti mišljenje javnog pravobranioca kojim se potvr─Ĺuje da je predlo┼żena dodjela u skladu sa va┼że─çim zakonima te da su procedure koje predvi─Ĺa ovaj zakon ispoštovane u cijelosti.

Nadle┼żni pravobranilac je du┼żan u roku od 15 dana od dostavljenog nacrta odluke dostaviti svoje mišljenje.

Op─çinsko vije─çe mo┼że izuzeti gradsko gra─Ĺevinsko zemljište u privatnoj svojini u postupku eksproprijacije.

Prije izuzimanja zemljišta iz prethodnog stava ovog ─Źlana, op─çinsko vije─çe ─çe ponuditi ranijem vlasniku zemljišta da se izjasni da li ─çe koristiti pravo prvenstva u gradnji objekta u skladu sa regulacionim planom.

─îlan 17

Pravo korištenja zemljišta radi gra─Ĺenja ovlaš─çuje njegovog nosioca da na gradskom gra─Ĺevinskom zemljištu izgradi gra─Ĺevinu prema uslovima odre─Ĺenim u odobrenju za gra─Ĺenje u skladu sa Zakonom o prostornom ure─Ĺenju.

Pravo korištenja zemljišta radi gra─Ĺenja koje je stekao raniji vlasnik zemljista na osnovu prvenstvenog prava moze se prenijeti na krug lica utvr─Ĺen ─Źlanovima 36 i 37 ovog zakona a na osnovu naslije─Ĺa to pravo prelazi na ovdje odre─Ĺeni krug zakonskih nasljednika u skladu sa Zakonom o naslje─Ĺivanju – “Pre─Źiš─çeni tekst” (Slu┼żbeni list SR BiH broj. 7/80 i 15/80).

─îlan 18

Privredno društvo i drugo pravno lice mo┼że prenijeti neizgra─Ĺeno gradsko gra─Ĺevinsko zemljište radi privo─Ĺenja trajnoj namjeni predvi─Ĺenoj odgovaraju─çim planom (u daljem tekstu: trajna namjena), samo na op─çinu.

Prenos zemljišta, iz prethodnog stava, vrši se bez naknade ili uz naknadu samo do visine vrijednosti ulaganja u zemljište koje se prenosi.

─îlan 19

Oblik i površina parcele gradskog gra─Ĺevinskog zemljišta mo┼że se mijenjati samo u skladu sa postupkom privo─Ĺenja zemljišta namjeni, na osnovu regulacionog plana ili plana parcelacije.

III. PRAVA RANIJIH VLASNIKA NA GRADSKOM GRA─ÉEVINSKOM ZEMLJIŠTU

─îlan 20

Na neizgra─Ĺenom gradskom gra─Ĺevinskom zemljištu u dr┼żavnoj svojini raniji vlasnik ima sljede─ça prava:

? privremeno pravo koriš─çenja neizgra─Ĺenog gradskog gra─Ĺevinskog zemljišta do preuzimanja (u daljem tekstu: privremeno pravo koriš─çenja zemljišta)

? prvenstveno pravo koriš─çenja neizgra─Ĺenog gradskog gra─Ĺevinskog zemljišta radi gra─Ĺenja (u daljem tekstu: prvenstveno pravo koriš─çenja zemljišta radi gra─Ĺenja)

Ranijim vlasnikom neizgra─Ĺenog gradskog gra─Ĺevinskog zemljišta, koje je dr┼żavna svojina, smatra se:

? lice koje je u vrijeme prelaska gra─Ĺevinskog zemljišta u društvenu, sada dr┼żavnu svojinu imalo uknji┼żeno pravo svojine u katastru nekretnina, odnosno zemljišnim knjigama.

? lice za koje se utvrdi da je bilo vlasnik u vrijeme prelaska gra─Ĺevinskog zemljišta u društvenu, sada dr┼żavna svojinu.

? lice na koje je raniji vlasnik do dana prelaska gra─Ĺevinskog zemljišta u društvenu, sada dr┼żavnu svojinu prenio pravo koriš─çenja gra─Ĺevinskog zemljišta na osnovu ugovora na kome su pravovaljani potpisi ovjereni od nadle┼żnog organa, ili ako je ugovorena cijena ispla─çena preko banke, odnosno putem pošte, ili ako je sticalac pla─çao porez odnosno doprinos na to zemljište.

a) Privremeno pravo korištenja zemljišta

─îlan 21

Raniji vlasnik, odnosno nosilac privremenog prava koriš─çenja zemljišta, ima pravo da koristi sve do preuzimanja iz njegovog posjeda neizgra─Ĺeno gradsko gra─Ĺevinsko zemljište na na─Źin kojim se ne ote┼żava privo─Ĺenje zemljišta trajnoj namjeni.

Nosilac privremenog prava koriš─çenja zemljišta mo┼że uz odobrenje nadle┼żnog op─çinskog organa uprave da na tom zemljištu podigne privremenu gra─Ĺevinu za svoje potrebe.

Nosilac privremenog prava koriš─çenja zemljišta mo┼że i drugome ustupiti na privremeno koriš─çenje neizgra─Ĺeno gradsko gra─Ĺevinsko zemljište ali samo za poljoprivrednu obradu.

─îlan 22

Pravne odnose u pogledu korišenja neizgra─Ĺenog gradskog gra─Ĺevinskog zemljišta, u slu─Źaju spora izme─Ĺu više nosilaca privremenog prava koriš─çenja zemljišta, ure─Ĺuje nadle┼żni sud bez promjene oblika i veli─Źine katastarske parcele.

U slu─Źaju spora oko ure─Ĺenja me─Ĺa na gradskom gra─Ĺevinskom zemljištu koje je privedeno namjeni u skladu sa regulacionim planom rješava op─çinski organ uprave nadlezan za imovinsko-pravne poslove.

─îlan 23

Raniji vlasnik mo┼że privremeno pravo korištenja gra─Ĺevinskog zemljišta u dr┼żavnom vlasništvu prenijeti samo na bra─Źnog druga, potomke, usvojenu djecu i njihove potomke, roditelje i usvojitelje.

Bra─Źni drug, potomci, usvojena djeca i njihovi potomci, roditelji i usvojitelji mogu na na─Źin predvi─Ĺen zakonom prenositi privremeno pravo korištenja gra─Ĺevinskog zemljišta u dr┼żavnom vlasništvu samo na svoje potomke, usvojenu djecu i bra─Źnog druga.

Privremeno pravo korištenja zemljišta naslje─Ĺuju zakonski nasljednici ranijeg vlasnika, kao i zakonski nasljednici lica na koje je raniji vlasnik prenio to pravo na na─Źin predvi─Ĺen zakonom.

Odredbe prethodnih stavova ovog ─Źlana primjenjuju se i na ranije vlasnike zemljišta koje je postalo društvena svojina po ranijim propisima, kao i na lica iz ─Źlana 20. stav 4. ovog zakona.

─îlan 24

Op─çinsko vije─çe donosi rješenje o preuzimanju iz posjeda neizgra─Ĺenog gradskog gra─Ĺevinskog zemljišta radi privo─Ĺenja trajnoj namjeni, odnosno radi ure─Ĺenja za gra─Ĺenje.

U postupku preuzimanja zemljišta, sasluša─çe se raniji vlasnik, odnosno nosilac privremenog prava korištenja zemljišta.

Protiv rješenja o preuzimanju zemljišta ne mo┼że se izjaviti ┼żalba ali se mo┼że pokrenuti upravni spor.

─îlan 25

Raniji vlasnik neizgra─Ĺenog gradskog gra─Ĺevinskog zemljista u dr┼żavnoj svojini odnosno nosilac privremenog prava korištenja zemljišta i prije donošenja rješenja o preuzimanju zemljišta mo┼że ponuditi neizgra─Ĺeno gradsko gra─Ĺevinsko zemljište op─çini, a op─çina ima prvenstveno pravo preuzimanja tog zemljišta.

Ukoliko op─çinsko vije─çe ne prihvati ponudu iz prethodnog stava, raniji vlasnik mo┼że prenijeti pravo korištenja na tre─ça lica ali ne po ni┼żoj cijeni od one koja je ponu─Ĺena op─çini.

─îlan 26

Ako je gradsko gra─Ĺevinsko zemljište prešlo u posjed fizi─Źkog ili pravnog lica bez pravnog osnova, a raniji vlasnik u roku od pet godina od saznanja za gubitak posjeda, odnosno najkasnije u roku od deset godina, ne podnese tu┼żbu odnosno zahtjev da mu se zemljište vrati ili plati naknada, gubi privremeno pravo korištenja zemljišta bez prava na naknadu.

Gubitak privremenog prava korištenja iz razloga navedenih u prethodnom stavu utvr─Ĺuje rješenjem op─çinski organ uprave nadle┼żan za imovinskopravne poslove.

Pravo iz prethodnog stava ne gubi se ako je gradsko gra─Ĺevinsko zemljište prešlo u posjed fizickog ili pravnog lica izvršenjem krivi─Źnog djela ili privrednog prestupa.

b) Prvenstveno pravo korištenja zemljišta radi gra─Ĺenja

─îlan 27

Raniji vlasnik ima prvenstveno pravo korištenja zemljišta radi gra─Ĺenja na gra─Ĺevinskoj parceli ─Źija je trajna namjena izgradnja zgrade na koju po zakonu mo┼że imati pravo svojine.

Prvenstveno pravo korištenja zemljišta radi gra─Ĺenja iz prethodnog stava se prenosi i naslje─Ĺuje zajedno sa privremenim pravom korištenja zemljišta.

─îlan 28

U skladu sa odredbama ─Źlana 32. ovog zakona, pravni sljednici ranijeg vlasnika koji nije ostvario prvenstveno pravo korištenja zemljista radi gra─Ĺenja mogu to pravo ostvariti svaki na po jednoj jednoj gra─Ĺevinskoj parceli, ako takvih parcela ima dovoljno.

─îlan 29

Zahtjev za ostvarenje prvenstvenog prava korištenja zemljišta radi gra─Ĺenja raniji vlasnik, odnosno njegovi pravni sljednici, mogu podnijeti najkasnije prilikom njihovog saslušanja u postupku preuzimanja gradskog neizgra─Ĺenog gra─Ĺevinskog zemljišta.

O zahtjevu za ostvarenje prvenstvenog prava korištenja zemljišta radi gra─Ĺenja rješava op─çinski organ uprave nadle┼żan za imovinsko-pravne poslove.

Organ iz prethodnog stava ovog ─Źlana ─çe i prije pokretanja postupka za preuzimanje neizgra─Ĺenog gradskog gra─Ĺevinskog zemljišta, pozvati ranijeg vlasnika da se izjasni da li tra┼żi ostvarenje prvenstvenog prava korištenja zemljišta radi gra─Ĺenja, pa ako vlasnik to zatra┼żi svoje pravo ─çe ostvariti u skladu sa ─Źlanovima 27 i 28 ovog zakona.

─îlan 30

Prvenstveno pravo korištenja zemljišta radi gra─Ĺenja ima raniji vlasnik neizgra─Ĺenog gradskog gra─Ĺevinskog zemljišta koje obuhvata više od polovine površine gra─Ĺevinske parcele i ako ukupna površina zemljišta koje je bilo u njegovom vlasništvu nije manja od površine gra─Ĺevinske parcele.

Ranijem vlasniku neizgra─Ĺenog gradskog gra─Ĺevinskog zemljišta koji nije mogao ostvariti prvenstveno pravo korištenja zemljišta radi gra─Ĺenja zbog toga što ne ispunjava prvi uslov iz prethodnog stava ili zbog toga što na tom zemljištu nije predvi─Ĺena izgradnja porodi─Źnih stambenih zgrada, po njegovom zahtjevu, mo┼że op─çinsko vije─çe bez konkursa, pod uslovima koji su utvr─Ĺeni njenom odlukom, dodijeliti radi gra─Ĺenja drugu gra─Ĺevinsku parcelu.

Po zahtjevu iz prethodnog stava rješava op─çinsko vije─çe.

─îlan 31

Ako gradsko gra─Ĺevinsko zemljište obuhvata onoliko gra─Ĺevinskih parcela koliko ima ranijih suvlasnika, svaki od njih ima prvenstveno pravo korištenja zemljišta radi gra─Ĺenja na po jednoj gra─Ĺevinskoj parceli pod uslovom da njegov idealni dio nije manji od površine pojedina─Źne gra─Ĺevinske parcele ili ako gra─Ĺevinske parcele obuhvataju više od polovine površine zemljišta koje je bilo u njihovom suvlasništvu.

─îlan 32

Ako gradsko gra─Ĺevinsko zemljište obuhvata samo jednu gra─Ĺevinsku parcelu a nijedan raniji suvlasnik prema svom idealnom dijelu po odredbama ovog zakona ne ispunjava opšte uslove za sticanje prvenstvenog prava korištenja zemljišta radi gra─Ĺenja, ovo pravo se utvr─Ĺuje prema sporazumu ranijih suvlasnika.

Raniji suvlasnici mogu se sporazumjeti da se prvenstveno pravo korištenja zemljišta radi gra─Ĺenja prizna jednom, ve─çem broju suvlasnika ili svim suvlasnicima, ako je na toj parceli dozvoljena izgradnja zgrade koju bi oni po zakonu mogli imati u vlasništvu.

Ako raniji suvlasnici ne postignu sporazum prvenstveno pravo korištenja zemljišta radi gra─Ĺenja ostvaruje se prema odredbama Zakona o vlasni─Źko pravnim odnosima ( Slu┼żbene Novine Federacije BiH, br: 6/98 ).

─îlan 33

Ako neizgra─Ĺeno gradsko gra─Ĺevinsko zemljište ne obuhvata toliko gra─Ĺevinskih parcela koliko ima ranijih suvlasnika, prvenstveno pravo korištenja zemljišta radi gra─Ĺenja imaju oni raniji suvlasnici koji ispunjavaju uslove iz ─Źlana 31. ovog zakona.

─îlan 34

Ako uslove iz ─Źlana 31. ovog zakona ne ispunjava ni jedan raniji suvlasnik ili ih ne ispunjava onoliko ranijih suvlasnika koliko ima gra─Ĺevinskih parcela, na njih se primjenjuju odredbe ─Źlana 32 . ovog zakona.

Odredbe ─Źlana 32. ovog zakona primjenjuju se i u slu─Źaju kada uslove iz ─Źlana 31. ovog zakona ispunjava više ranijih suvlasnika nego što ima gra─Ĺevinskih parcela.

─îlan 35

Ako gra─Ĺevinske parcele, koje su bile u suvlasništvu, ne obuhvataju više od polovine zemljišta ili ako na zemljištu nije predvi─Ĺena izgradnja porodi─Źnih stambenih zgrada shodno se primjenjuju odredbe ─Źlana 30. st. 2. i 3. ovog zakona.

Odredbe prethodnog stava se primjenjuju i u slu─Źaju kada zbog manjeg broja gra─Ĺevinskih parcela nije priznato prvenstveno pravo korištenja zemljišta radi gra─Ĺenja svim ranijim suvlasnicima koji ispunjavaju uslove iz ─Źlana 31. ovog zakona.

─îlan 36

Ostvareno prvenstveno pravo korištenja zemljišta radi gra─Ĺenja raniji vlasnik mo┼że prenijeti pravnim poslom samo na bra─Źnog druga, potomke, usvojenike i njihove potomke, roditelje i usvojitelje u skladu sa zakonom.

Bra─Źni drug, potomci, usvojenici i njihovi potomci, roditelji i usvojitelji mogu pravo iz prethodnog stava prenijeti pravnim poslom samo na svoje potomke i usvojenike i na bra─Źnog druga.

─îlan 37

Prvenstveno pravo korištenja zemljišta radi gra─Ĺenja naslje─Ĺuju pod op─çim uslovima, samo oni zakonski nasljednici koji su ─Źlanovi porodi─Źnog doma─çinstva ranijeg vlasnika, odnosno lica iz stava 1. prethodnog ─Źlana.

Potomci, usvojenici i njihovi potomci, roditelji i usvojitelji naslje─Ĺuju prvenstveno pravo korištenja zemljišta radi gra─Ĺenja koje je raniji vlasnik stekao na osnovu prvenstvenog prava i kad nisu ─Źlanovi porodi─Źnog doma─çinstva.

Ako pravo iz prethodnih stavova naslijedi više lica, shodno se primjenjuju odredbe ─Źlana 32. ovog zakona.

Odredbe prethodnih stavova primjenjuju se i na ranije vlasnike zemljišta koje je postalo dr┼żavna, ranije društvena svojina po ranijim propisima, kao i na lica iz ─Źlana 20. stav 4. ovog zakona.

─îlan 38

Lice koje je steklo pravo korištenja zemljišta radi gra─Ĺenja na osnovu prvenstvenog prava korištenja zemljišta radi gra─Ĺenja iz prethodnog ─Źlana, odnosno njegov pravni sljednik, moze uz saglasnost op─çinskog vije─ça zaklju─Źiti ugovor o zajedni─Źkoj izgradnji sa pravnim i fizi─Źkim licem koje ne spada u krug lica iz prethodnog ─Źlana ukoliko po ugovoru sti─Źe pravo svojine na posebnom dijelu zgrade koji po vrijednosti nije manji od dijela zgrade na kome sti─Źe pravo svojine, odnosno pravo raspolaganja njegov ortak.

U slu─Źaju iz prethodnog stava, svaki eta┼żni vlasnik zgrade sti─Źe pravo zajedni─Źkog vlasnistva na zemljištu pod zgradom i zemljištu koje je slu┼żi za njenu redovnu upotrebu, u skladu sa namjenom zemljišta i posebnih dijelova zgrade.

c) Prenošenje trajnog prava korištenja u privatno vlasništvo

─îlan 39

Vlasnik zgrade ili posebnog dijela zgrade stupanjem na snagu ovoga zakona sti─Źe pravo vlasništva na zemljištu, pod zgradom i na onoj površini zemljišta koje je regulacionim planom ili planom parcelizacije utvr─Ĺeno da slu┼żi za redovnu upotrebu zgrade, izuzev slu─Źajeva koji su predmet revizije u skladu sa ─Źlanom 87 do 92 prijelaznih odredaba ovoga zakona.

Ako regulacionim planom ili planom parcelacije nije utvr─Ĺena površina zemljišta koje je potrebno za redovnu upotrebu zgrade, tu površinu utvr─Ĺuje rješenjem op─çinski organ uprave nadle┼żan za imovinsko-pravne poslove uz pribavljeno mišljenje op─çinskog organa uprave nadle┼żnog za poslove urbanizma.

─îlan 40

Ako su regulacionim planom ili planom parcelacije obrazovane nove gra─Ĺevinske parcele, op─çinsko vije─çe mo┼że, u svrhu utvr─Ĺivanja prava korištenja zemljišta radi gra─Ĺenja u korist drugog lica, izuzeti dio zemljišta koje je bilo u sastavu izgra─Ĺene gra─Ĺevinske parcele, ako se time ne smanjuje površina zemljišta koje je neophodno za redovnu upotrebu izgra─Ĺene zgrade.

Zemljište koje je neophodno za redovnu upotrebu izgra─Ĺene zgrade u smislu prethodnog stava, a koje nije odre─Ĺeno regulacionim planom ili planom parcelacije, odre─Ĺuje se na na─Źin propisan u stavu 2. ─Źlana 39.

─îlan 41

Pravo svojine na gradskom gra─Ĺevinskom zemljištu mo┼że se prenijeti, otu─Ĺiti, naslijediti ili opteretiti samo zajedno sa zgradom.

U slu─Źaju eksproprijacije zgrade, rješenjem o eksproprijaciji utvr─Ĺuje se da ranijem vlasniku prestaje pravo svojine na zemljištu pod zgradom i zemljištu koje je slu┼żilo za redovnu upotrebu zgrade.

IV. PRAVA PRIVREDNIH DRUŠTAVA I DRUGIH PRAVNIH LICA NA NEIZGRA─ÉENOM GRADSKOM GRA─ÉEVINSKOM ZEMLJIŠTU

─îlan 42

Privredna društva i druga pravna lica imaju prvenstveno pravo gra─Ĺenja na gradskom gra─Ĺevinskom zemljištu na kojem imaju pravo korištenja u skladu sa regulacionim planom.

─îlan 43

Na neizgra─Ĺenom gra─Ĺevinskom zemljištu koje koriste privredno društvo i druga pravna lica, shodno se primjenjuju ─Źlanovi 21., 24., 25. i 42. ovog zakona.

V. UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE GRADSKIM GRA─ÉEVINSKIM ZEMLJIŠTEM

a) Sticanje prava korištenja zemljišta radi gra─Ĺenja

─îlan 44

Op─çinsko vije─çe dodjeljuje neizgra─Ĺeno gradsko gra─Ĺevinsko zemljište radi izgradnje gra─Ĺevina uz pravi─Źnu naknadu.

─îlan 45

Gradsko gra─Ĺevinsko zemljište dodjeljuje se na korištenje radi gra─Ĺenja na osnovu javnog konkursa koji se objavljuje u sredstvima javnog informisanja, pod uslovima, na na─Źin i u postupku propisanim ovim zakonom i na osnovu njega donesenim propisima.

Neposrednom pogodbom gradsko gra─Ĺevinsko zemljište dodjeljuje se na korištenje za izgradnju:

i.) vojnih objekata i objekata za slu┼żbene potrebe dr┼żavnih organa(nije mogu─ça dodjela u cilju stambene izgradnje)

ii.) objekata za potrebe stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava

iii.) objekata komunalne infrastrukture.

Fizi─Źkim osobama se ne mo┼że dodjeljivati gradsko gra─Ĺevinsko zemljište neposrednom pogodbom. Izuzetno, fizi─Źkom licu se mo┼że dodijeliti neposrednom pogodbom druga parcela u postupku naknade za eksproprisano i izuzeto zemljište u skladu sa ovim Zakonom.

─îlan 46

Uslovi i na─Źin dodjele gradskog gra─Ĺevinskog zemljišta na korištenje radi gra─Ĺenja, kao i postupak i kriteriji za odre─Ĺivanje prava prvenstva na konkursu, odnosno neposredne pogodbe, ure─Ĺuju se odlukom op─çinskog vije─ça u skladu sa programom stambene i ostale izgradnje u op─çini.

Odlukom iz prethodnog stava propisuju se bli┼ża mjerila za odre─Ĺivanje naknade za dodijeljeno gradsko gra─Ĺevinsko zemljište na korištenje i za odre─Ĺivanje naknade za stvarne troškove ure─Ĺenja gradskog gra─Ĺevinskog zemljišta.

Odlukom iz stava 1. ovog ─Źlana odre─Ĺuju se pojedini poslovi koje vrši ovlašteno pravno lice (provo─Ĺenje konkursa, zaklju─Źivanje ugovora i sl.)

Ako se gradsko gra─Ĺevinsko zemljište dodjeljuje na korištenje radi gra─Ĺenja na osnovu konkursa, mjerila za odre─Ĺivanje prvenstva moraju biti u skladu sa utvr─Ĺenom politikom stambene i druge izgradnje u op─çini i obezbje─Ĺivati racionalno korištenje gradskog gra─Ĺevinskog zemljišta, kao i ostvarivanje drugih op─çih interesa u izgradnji i ure─Ĺenju prostora.

Gradsko gra─Ĺevinsko zemljište u dr┼żavnom vlasništvu ne─çe se prioritetno dodjeljivati licima ili ─Źlanovima njihovog porodi─Źnog doma─çinstva koji su bili nosioci stanarskih prava ili vlasnici imovine koja se koristila u stambene svrhe na dan 30. aprila 1991. godine.

Kada se gradsko gra─Ĺevinsko zemljište dodjeljuje na korištenje radi gra─Ĺenja gra─Ĺanima na osnovu javnog konkursa za izgradnju porodi─Źnih stambenih zgrada, pored mjerila iz prethodnog stava mogu se uzeti u obzir stambene potrebe lica koja u─Źestvuju na konkursu, njihovo socijalno stanje, primanja, broj ─Źlanova porodice i sl.

Konkursna komisija ne─çe ni uzeti u razmatranje prijavu za dodjelu gra─Ĺevinskog zemljišta niti dodjeliti zemljište u skladu sa ovim zakonom uz koju nije prilo┼żen dokaz da podnosilac prijave odnosno ─Źlan njegovog porodi─Źnog doma─çinstva iz 1991. godine ne koristi imovinu za koju je podnesen zahtjev za povrat shodno Zakona o prestanku primjene zakona o napuštenim stanovima Federacije Bosne i Hercegovine (F BiH broj: 11/98, 38/98, 12/99, 18/99, 27/99, 43/99, 31/01 i 56/01) i Zakona o prestanku primjene zakona o privremeno napuštenim nekretninama u svojini gra─Ĺana Federacije Bosne i Hercegovine (Slu┼żbene novine F BiH 11/98, 29/98, 27/99, 43/99, 31/01, 56/01).

─îlan 47

Gra─Ĺevinska parcela mo┼że se dodijeliti na korištenje radi gra─Ĺenja i za potrebe više lica koja po ugovoru o zajedni─Źkoj izgradnji sti─Źu pravo svojine pod uslovima iz ─Źlana 46. ovog Zakona.

Ugovor iz prethodnog stava ne proizvodi pravno dejstvo ako potpisi ugovara─Źa nisu ovjereni kod organa nadle┼żnog za ovjeru potpisa.

─îlan 48

Organ koji je op─çinsko vije─çe ovlastilo da provodi javni konkurs dostavi─çe zaklju─Źak o rezultatu konkursa svim u─Źesnicima konkursa u roku od osam dana po zaklju─Źenju konkursa.

Nakon proteka roka od osam dana organ koji provodi konkurs dostavlja zaklju─Źak o rezultatu konkursa sa prigovorima u─Źesnika konkursa op─çinskom vije─çu radi donošenja rješenja o dodjeli gradskog gra─Ĺevinskog zemljišta na korištenje radi gra─Ĺenja.

U─Źesnici konkursa mogu u roku od osam dana od dana dostavljanja zaklju─Źaka o rezultatu konkursa izjaviti prigovor protiv tog zaklju─Źka op─çinskom vije─çu.

Protiv rješenja o dodjeli gradskog gra─Ĺevinskog zemljišta na korištenje radi gra─Ĺenja ne mo┼że se izjaviti ┼żalba ali se mo┼że pokrenuti upravni spor.

b) Gubitak prava korištenja zemljišta radi gra─Ĺenja

─îlan 49

Fizi─Źko odnosno pravno lice, gubi pravo korištenja zemljišta radi gra─Ĺenja ako u roku od jedne godine od pravosna┼żnosti rješenja o dodjeli zemljišta na korištenje radi gra─Ĺenja ne podnese zahtjev da mu se izda odobrenje za gra─Ĺenje, odnosno ako u roku od jedne godine od izdavanja odobrenja za gra─Ĺenje ne izvede prete┼żan dio radova na gra─Ĺevini tj. izgradnju sa prvom nadzemnom stropnom konstrukcijom.

Rješenja o dodjeli gra─Ĺevinskog zemljišta koja su u suprotnosti sa odredbama ─Źlana 46. smatraju se ništavnima, a fizi─Źko lice kome je u skladu sa tim rješenjem dodijeljeno gra─Ĺevinsko zemljište gubi sva uknji┼żena prava korištenja u skladu sa ─Źlanom 50. ovog zakona.

─îlan 50

Gubitak prava korištenja zemljišta radi gra─Ĺenja iz razloga predvi─Ĺenih u prethodnom ─Źlanu utvr─Ĺuje rješenjem op─çinski organ uprave nadle┼żan za imovinsko-pravne poslove.

Na osnovu rješenja iz prethodnog stava briše se u katastru nekretnina, odnosno u zemljišnoj knjizi upisano pravo korištenja zemljišta radi gra─Ĺenja i uspostavlja se ranije stanje upisa.

─îlan 51

U slu─Źaju prestanka prava korištenja zemljišta radi gra─Ĺenja po odredbama prethodnog ─Źlana, op─çina je du┼żna platiti licu kojem je to pravo prestalo gra─Ĺevinsku vrijednost nedovršene zgrade i naknadu za troškove ure─Ĺenja gradskog gra─Ĺevinskog zemljišta utvr─Ĺene po odredbama Zakona o eksproprijaciji Federacije BIH (Slu┼żbeni list SR BIH 12/87, 38/89 i 3/93) i naknadu za zemljište u momentu prestanka ovog prava.

─îlan 52

Nosilac prava korištenja zemljišta radi gra─Ĺenja koji odustane od namjere da gradi zgradu du┼żan je vratiti zemljište op─çini.

Gubitak prava korištenja zemljišta radi gra─Ĺenja iz razloga predvi─Ĺenog u prethodnom stavu utvr─Ĺuje rješenjem op─çinski organ uprave nadle┼żan za imovinsko-pravne poslove.

U slu─Źaju iz stava 1. ovog ─Źlana nosilac prava korištenja zemljišta radi gra─Ĺenja ima pravo na naknadu za dodijeljeno gradsko gra─Ĺevinsko zemljište i za troškove ure─Ĺenja zemljišta u visini njihove vrijednosti u vrijeme vra─çanja zemljišta op─çini.

─îlan 53

Kada se na gradskom gra─Ĺevinskom zemljištu, dodijeljenom po stupanju na snagu ovog zakona, izgradi gra─Ĺevina u skladu sa va┼że─çim zakonima, prestaje pravo korištenja zemljišta radi gra─Ĺenja i sti─Źe se pravo vlasništva.

c) Raspolaganje nedovršenom zgradom na gradskom gra─Ĺevinskom zemljištu

─îlan 54

U pogledu prometa, optere─çivanja i naslje─Ĺivanja nedovršene zgrade koja se nalazi na gradskom gra─Ĺevinskom zemljištu va┼że odredbe ovog zakona o ograni─Źenju prometa, optere─çivanja i naslje─Ĺivanja ostvarenog prvenstvenog prava korištenja zemljišta radi gra─Ĺenja i prava korištenja zemljišta radi gra─Ĺenja.

Nedovršenom zgradom, u smislu ovog zakona, smatra se zgrada na kojoj je završena faza prvog horizontalnog zatvaranja prostora do faze odobrenja za upotrebu prema odredbama Zakona o prostornom ure─Ĺenju.

Nedovršena zgrada mo┼że se uz saglasnost op─çinskog vije─ça otu─Ĺiti ako je nosilac ostvarenog prvenstvenog prava korištenja zemljišta radi gra─Ĺenja, odnosno prava korištenja zemljišta radi gra─Ĺenja, bio sprije─Źen opravdanim razlozima da nastavi gra─Ĺenje (teška i trajna bolest, smrt ─Źlana porodice, smanjenje broja ─Źlanova porodice, razvod braka, preseljenje u drugo mjesto i sl).

U slu─Źaju iz prethodnog stava, upis prava koriš─çenja na kupca izvrši─çe se na osnovu kupoprodajnog ugovora i saglasnosti op─çinskog vije─ça.

Ako op─çinsko vije─çe ne da saglasnost za otu─Ĺenje nedovršene zgrade na tra┼żenje nosioca prava korištenja zemljišta radi gra─Ĺenja ili njegovog pravnog nasljednika, op─çina je du┼żna preuzeti zemljište sa nedovršenom zgradom i platiti naknadu prema odredbama ─Źlana 51. ovog zakona u roku od tri mjeseca od podnošenja zahtjeva za pribavljanje saglasnosti iz prethodnog stava.

VI. OGRANI─îENJE PRAVA KORIŠTENJA GRADSKOG GRA─ÉEVINSKOG ZEMLJIŠTA

a) Stvarne slu┼żnosti

─îlan 55

U skladu sa regulacionim planom ili planom parcelacije na gradskom gra─Ĺevinskom zemljištu i na gra─Ĺevinama koje su podignute na tom zemljištu mogu se ustanoviti stvarne slu┼żbenosti.

Do donošenja planova iz prethodnog stava, stavrne slu┼żnosti u oblasti komunalne infrastrukture mogu se ustanoviti na osnovu odluke op─çinskog vije─ça.

Rješenje o ustanovljenju stvarnih slu┼żnosti donosi op─çinski organ uprave nadle┼żan za imovinsko-pravne poslove.

b) privremeno zauzimanje

─îlan 56

Gradsko gra─Ĺevinsko zemljište koje je potrebno radi izgradnje gra─Ĺevine ili za izvo─Ĺenje drugih radova na susjednom zemljištu mo┼że se privremeno zauzeti. https://advokat-prnjavorac.com

Rješenjem o privremenom zauzimanju, koje donosi op─çinski organ uprave nadle┼żan za imovinsko-pravne poslove, odre─Ĺuje se svrha i trajanje privremenog zauzimanja gradskog gra─Ĺevinskog zemljišta.

┼Żalba izjavljena protiv rješenja iz prethodnog stava ne odla┼że izvršenje rješenja.

c) Pripremne radnje

─îlan 57

Radi priprema za provo─Ĺenje eksproprijacije gra─Ĺevina, odnosno ure─Ĺenja gradskog gra─Ĺevinskog zemljišta, dozvoli─çe se na gradskom gra─Ĺevinskom zemljištu vršenje potrebnih pripremnih radnji (premjeravanje i ispitivanje zemljišta, pribavljanje podataka o gra─Ĺevinama, nasadima i sl).

U rješenju o dozvoli vršenja pripremnih radnji koje donosi op─çinski organ uprave nadle┼żan za imovinsko-pravne poslove, ─çe se navesti pripremne radnje i rok za njihovo izvršenje.

┼Żalba izjavljena protiv rješenja iz prethodnog stava ne odla┼że izvršenje rješenja.

d) Naknada

─îlan 58

U slu─Źaju ustanovljenja prava slu┼żnosti, privremenog zauzimanja gradskog gra─Ĺevinskog zemljišta, odnosno vršenja pripremnih radnji, naknada se odre─Ĺuje po odredbama Zakona o eksproprijaciji.

VII. PROTIVPRAVNO RASPOLAGANJE GRADSKIM GRA─ÉEVINSKIM ZEMLJIŠTEM

─îlan 59

Pravni poslovi o raspolaganju sa privremenim pravom korištenja zemljišta prvenstvenim pravom korištenja zemljišta radi gra─Ĺenja i pravom korištenja zemljišta radi gra─Ĺenja zaklju─Źeni protivno odredbama ovog zakona, kao i ugovori o zajedni─Źkoj izgradnji zaklju─Źeni protivno odredbama iz ─Źl. 38. i 48. ovog zakona ništavi su, a prava na gradskom gra─Ĺevinskom zemljištu koja su bila predmet tih ugovora, prestaju bez naknade.

U slu─Źajevima iz prethodnog stava nadle┼żni sud utvr─Ĺuje ništavost pravnog posla i donosi odluku o predaji zemljišta op─çini.

Sudovi i drugi nadle┼żni organi, ─Źim saznaju da je zaklju─Źen ugovor iz stava 1. ovog ─Źlana, ili je izvršena bespravna dodjela zemljišta du┼żni su o tome obavijestiti nadle┼żnog javnog pravobranioca, koji ─çe podnijeti nadle┼żnom sudu tu┼żbu za utvr─Ĺivanje ništavosti takvog ugovora ili bespravne dodjele.

─îlan 60

Sud mo┼że odlu─Źiti da se ono što je dato za pribavljanje zemljišta na osnovu ništavog pravnog posla iz prethodnog ─Źlana u cjelini vrati ugovornoj strani ili preda op─çini, odnosno da se jedan dio vrati ugovornoj strani, a ostatak preda op─çini.

Pri odlu─Źivanju o vra─çanju ugovornoj strani ili predaji op─çini onoga što je dato za pribavljanje zemljišta sud ─çe voditi ra─Źuna o savjesnosti ugovorne strane, o zna─Źaju ugro┼żenog društvenog interesa, kao i na─Źelima morala i prinudnih propisa.

Nedovršena zgrada koja je bila predmet ništavog ugovora prelazi u dr┼żavnu svojinu, a o naknadi sud ─çe odlu─Źiti saglasno odredbama prethodnih stavova.

VIII. GRA─ÉENJE BEZ PRAVA KORIŠTENJA ZEMLJIŠTA RADI GRA─ÉENJA NA GRADSKOM GRA─ÉEVINSKOM ZEMLJIŠTU


─îlan 61

Na gra─Ĺevinskom zemljištu u dr┼żavnoj svojini na kojem je izgra─Ĺena zgrada bez prava koriš─çenja zemljišta radi gra─Ĺenja za koju se mo┼że naknadno izdati odobrenje za gra─Ĺenje po odredbama Zakona o prostornom ure─Ĺenju, op─çinsko vije─çe ─çe utvrditi pravo vlasništva u korist graditelja, odnosno njegovog pravnog sljednika, uz obavezu pla─çanja naknade za dodijeljeno gra─Ĺevinsko zemljište na koriš─çenje i za ure─Ĺenje gra─Ĺevinskog zemljišta.

Prije utvr─Ĺivanja prava vlasništva u skladu sa ovim ─Źlanom, nadle┼żni op─çinski organ uprave ─çe raspraviti imovinsko-pravne odnose.

IX. NAKNADA

─îlan 62

Fizi─Źko i pravno lice kome je dodijeljeno gradsko gra─Ĺevinsko zemljište na koriš─çenje radi gra─Ĺenja, du┼żno je platiti naknadu za dodijeljeno zemljište i naknadu za troškove ure─Ĺenja tog zemljišta.

Naknadu iz prethodnog stava, osim naknade za preuzeto zemljište du┼żan je da plati i raniji vlasnik koji je ostvario prvenstveno pravo koriš─çenja zemljišta radi gra─Ĺenja na gradskom gra─Ĺevinskom zemljištu.

Iznos naknade za dodijeljeno gradsko gra─Ĺevinsko zemljište utvr─Ĺuje se rješenjem o dodjeli tog zemljišta, a iznos naknade za ure─Ĺenje gradskog gra─Ĺevinskog zemljišta utvr─Ĺuje se rješenjem o urbanisti─Źkoj saglasnosti.

Licu kome je dodijeljeno gradsko gra─Ĺevinsko zemljište ne mo┼że se izdati odobrenje za gra─Ĺenje, niti se mo┼że izvršiti uknji┼żba prava koriš─çenja zemljišta radi gra─Ĺenja u katastru nekretnina, odnosno u zemljišnoj knjizi, dok ne podnese dokaz da je platilo naknadu za zemljište i naknadu za ure─Ĺenje zemljišta.

─îlan 63

Naknada za dodijeljeno gradsko gra─Ĺevinsko zemljište, naknada za ure─Ĺenje gradskog gra─Ĺevinskog zemljišta i naknada za korištenje gradskog gra─Ĺevinskog zemljišta utvr─Ĺuje se prema osnovama i mjerilima propisanim ovim zakonom i odlukom op─çinskog vije─ça.

Osnovi i mjerila za odre─Ĺivanje visine naknade za dodijeljeno gradsko gra─Ĺevinsko zemljište na korištenje, naknade za ure─Ĺenje gradskog gra─Ĺevinskog zemljišta i naknade za korištenje gradskog gra─Ĺevinskog zemljišta moraju biti razgrani─Źeni i me─Ĺusobno uskla─Ĺeni.

Sredstva koja se ostvaruju iz naknade za dodijeljeno gradsko gra─Ĺevinsko zemljište na korištenje, naknade za ure─Ĺenje gradskog gra─Ĺevinskog zemljišta i naknade za korištenje gradskog gra─Ĺevinskog zemljišta (rente), koriste se za troškove naknade ranijim vlasnicima, za troškove ure─Ĺenja zemljišta i troškove izrade prostorno-planske dokumentacije.

Fizi─Źka lica kojima su dodijeljene gra─Ĺevinske parcele bez naknade u periodu od 6 Aprila 1992 do stupanja na snagu ovog zakona i ─Źija su prijeratna imovinska prava vra─çena u skladu sa relevantnim zakonima o povratu imovine iz ─Źlana 46. Stav 7, izgubi─çe pravo na osloba─Ĺanje od pla─çanja naknade za dodjelu zemljišta

Fizi─Źka lica koja su izgubila pravo na dodjelu zemljišta bez naknade u skladu sa prethodnim stavom ─çe platiti naknadu u iznosu i roku utvr─Ĺenom ovim zakonom.

Niko se ne mo┼że osloboditi obaveze pla─çanja naknade utvr─Ĺene ovim zakonom, osim u slucajevima predvi─Ĺenim clanovima 90 i 91 ovog zakona, te se ovim stavljaju van snage sve odluke, uredbe i drugi propisi koje su u suprotnosti sa ovim zakonom.

Op─çina ─çe pokrenuti postupak za izmirenje duga u skladu sa va┼że─çim zakonima.

a) Naknada za dodijeljeno gradsko gra─Ĺevinsko zemljište na koriš─çenje

─îlan 64

Naknada za dodijeljeno gradsko gra─Ĺevinsko zemljište na koriš─çenje obuhvata:

1) pla─çenu naknadu namijenjenu za preuzeto zemljište ─Źiji se iznos utvr─Ĺuje u skaldu sa Zakonom o ekproprijaciji

2) naknada iz osnova prirodnih pogodnosti gradskog gra─Ĺevinskogzemljišta i pogodnosti ve─ç izgra─Ĺene komunalne infrastrukture koje mogu nastati prilikom korištenja tog zemljišta, a koje nisu rezultat ulaganja sredstava vlasnika ili korisnika nekretnina – renta.

Visina naknade za dodijeljeno gradsko gra─Ĺevinsko zemljište na korištenje utvr─Ĺuje se rješenjem o dodjeli zemljišta na korištenje radi gra─Ĺenja.

─îlan 65

Gradsko gra─Ĺevinsko zemljište prema pogodnostima iz stava 1. ta─Źke 2. prethodnog ─Źlana, dijeli se najviše na šest zona.

Zone se utvr─Ĺuju na osnovu polo┼żaja zemljišta, stepena opremljenosti zemljišta komunalnim objektima i instalacijama, saobra─çajne povezanosti, vrste i kapaciteta objekata za svakodnevno i periodi─Źno snabdijevanje, stepena pokrivenosti objektima za zdravstvenu zaštitu, školstvo, kulturu i dje─Źiju zaštitu, prirodnih i ekoloških uslova koriš─çenja zemljišta, kao što su naro─Źito nagib terena, orijentacija, osun─Źanost, temperatura zraka, vjetrovi i zaga─Ĺenost vazduha.

─îlan 66

Kao osnovica za izra─Źunavanje visine rente slu┼żi prosje─Źna kona─Źna gra─Ĺevinska cijena iz prethodne godine m2 korisne stambene površine u na podru─Źju op─çine. Prosje─Źnu kona─Źnu gra─Ĺevisnku cijenu utvr─Ĺuje odlukom op─çinskog vije─ça svake godine, a a najkasnije do 31. marta teku─çe godine.

─îlan 67

Prosje─Źna kona─Źna gra─Ĺevinska cijena iz prethodnog stava valorizuje se u toku godine svaka tri mjeseca na osnovu indeksa rasta cijena gra─Ĺevinskih radova u visokogradnji i niskogradnji po sumarnoj metodologiji i podacima koje objavljuje zavod za statistiku.

─îlan 68

Visina rente po m2 korisne površine gra─Ĺevine koja ─çe se graditi na gradskom gra─Ĺevinskom zemljištu, utvr─Ĺuje se u procentu od prosje─Źne kona─Źne gra─Ĺevinske cijene iz stava 1. prethodnog ─Źlana, i to kao fiksan procenat rente.

-prvoj zoni 6%

-drugoj zoni 5%

-tre─çoj zoni 4%

-─Źetvrtoj zoni 3%

-petoj zoni 2%

-šestoj zoni 1%

Visinu rente po zonama utvr─Ĺuje odlukom op─çinsko vije─çe, polaze─çi od kriterija iz ─Źlana 65, stav 2. ovog zakona.

Visina rente za gradsko gra─Ĺevisnko zemljište u dr┼żavnoj svojini kod dogradnje, nadzi─Ĺivanja i kao izgradnje pomo─çnih objekata utvr─Ĺuje se rješenjem o odobrenju za gra─Ĺenje.


b) Naknada za preuzeto gradsko gra─Ĺevinsko zemljiste

─îlan 69

Raniji vlasnik neizgra─Ĺenog gradskog gra─Ĺevinskog zemljišta koje je preuzeto iz njegovog posjeda ima pravo na naknadu.

Raniji vlasnik neizgra─Ĺenog gradskog gra─Ĺevinskog zemljišta odnosno njegov pravni sljednik sti─Źe pravo na naknadu po pravosna┼żnosti rješenja o preuzimanju, odnosno nakon davanja izjave o predaji zemljišta op─çini.

Naknadu za preuzeto zemljište pla─ça op─çina na ─Źijem se podru─Źju nalazi zemljište.

Naknada se odre─Ĺuje i ispla─çuje po odredbama Zakona o eksproprijaciji.

c) Naknada za ure─Ĺenje gradskog gra─Ĺevinskog zemljišta

─îlan 70

Naknada za ure─Ĺenje gradskog gra─Ĺevinskog zemljišta obuhvata stvarne troškove pripremanja i opremanja gra─Ĺevinskog zemljišta kao što je predvi─Ĺeno regulacionim ili urbanisti─Źkim planom.

Iznos naknade za ure─Ĺenje gradskog gra─Ĺevinskog zemljišta utvr─Ĺuje se saglasno programu ure─Ĺenja gradskog gra─Ĺevinskog zemljišta.

─îlan 71

Naknadu za ure─Ĺenje gradskog gra─Ĺevinskog zemljišta pla─çaju investitori gra─Ĺevine koja se gradi na tom zemljištu, prema jedinici površine objekta za ─Źiju izgradnju se izdaje urbanisti─Źka saglasnost.

─îlan 72

Naknada iz ─Źlana 71. ovog zakona utvr─Ĺuje se rješenjem o urbanisti─Źkoj saglasnosti.

Ako je dodijeljeno gradsko gra─Ĺevinsko zemljište koje nije ure─Ĺeno, korisnik tog zemljišta du┼żan je da izvrši ure─Ĺenje na cijeloj površini zemljišta saglasno urbanisti─Źko-tehni─Źkim i drugim uslovima utvr─Ĺenim u urbanisti─Źkoj saglasnosti,u kojem slu─Źaju korisnik zemljišta nije du┼żan da plati naknadu za ure─Ĺenje zemljišta.

Kada je to potrebno, sa korisnikom ─çe se ugovoriti dinamika ure─Ĺenja gradskog gra─Ĺevinskog zemljišta, kao i obaveze i sankcije za neizvršenje obaveza. Ugovorom ─çe se utvrditi da korisnik pla─ça naknadu za ure─Ĺenje cijele površine.

d) Naknada za koriš─çenje gradskog gra─Ĺevinskog zemljišta

─îlan 73

Odlukom op─çinskog vije─ça kojom se uvodi obaveza pla─çanja naknade za koriš─çenje gradskog gra─Ĺevinskog zemljišta (renta) odre─Ĺuju se osnovi i mjerila na osnovu kojih se utvr─Ĺuje visina naknade u zavisnosti od pogodnosti koje odre─Ĺeno zemljište pru┼ża korisniku: obima i stepena izgra─Ĺenosti i ure─Ĺenosti i polo┼żaja zemljišta u naselju, opremljenosti zemljišta komunalnim gra─Ĺevinama i instalacijama, saobra─çajne povezanosti, vrste i kapaciteta objekata za svakodnevno i periodi─Źno snabdijevanje, stepena pokrivenosti naselja objektima za zdravstvo, obrazovanje i kulturu i prirodnih uslova koriš─çenja zemljišta.

Mjerilima na osnovu kojih se utvr─Ĺuje visina naknade za koriš─çenje gradskog gra─Ĺevinskog zemljišta mo┼że se to zemljište kategorisati razli─Źito, prema pogodnostima koje pru┼ża i s obzirom na polo┼żaj u naseljenom mjestu i odre─Ĺenu namjenu koriš─çenja (za stanovanje, za proizvodnju ili drugu privrednu djelatnost i ku─çe u kojima vlasnici stalno ne stanuju, nego ih povremeno koriste za odmor).

Odlukom iz stava 1. ovog ─Źlana odre─Ĺuju se i na─Źin i rokovi pla─çanja naknade za koriš─çenje gradskog gra─Ĺevinskog zemljišta.

Rješenje o odre─Ĺivanju naknade za koriš─çenje gradskog gra─Ĺevinskog zemljišta donosi op─çinski organ uprave nadle┼żan za komunalne poslove, odnosno organizacija koju je op─çinsko vije─çe ovlastilo za obavljanje tih poslova.

U slu─Źaju nepla─çanja naknada za korištenje gra─Ĺevinskog zemljišta, svoja potra┼żivanja op─çina ostvaruje u postupku pred nadle┼żnim sudom.

─îlan 74

Naknada za koriš─çenje gradskog gra─Ĺevinskog zemljišta, odre─Ĺuje se u skladu sa odlukom iz prethodnog ─Źlana prema jedinici površine zemljišta (m2), odnosno prema jedinici izgra─Ĺene korisne površine u iznosu od 0,01 %.

─îlan 75

Obveznici naknade iz prethodnog ─Źlana su vlasnici ili nosioci prava raspolaganja na stambenom, poslovnom ili sli─Źnom prostoru, odnosno fi┼żi─Źka druga pravna lica koja su korisnici gradskog gra─Ĺevinskog zemljišta.

Obveznik naknade utvr─Ĺuje se na osnovu podataka iz urbanisti─Źke ili gra─Ĺevinske dokumentacije, katastra nekretnina odnosno zemljišnih knjiga ili uvi─Ĺaja na licu mjesta.

Vlasnik stana, odnosno nosioc stanarskog prava, kao i zakupac poslovnih prostorija ili neizgra─Ĺenog gradskog gra─Ĺevinskog zemljišta, du┼żan je da obvezniku naknadi odgovaraju─çi dio naknade, ako on nije sadr┼żan u stanarini, odnosno zakupnini.

X. OSTALO GRA─ÉEVINSKO ZEMLJIŠTE

─îlan 76

Ostalo gra─Ĺevinsko zemljište (─Źlan 3. ta─Źka 2. ovog zakona) odre─Ĺuje se odlukom op─çinskog vije─ça.

Odluka o odre─Ĺivanju ostalog gra─Ĺevinskog zemljišta zasniva se na prostornom planu op─çine ili prostornom planu posebnog podru─Źja koji sadr┼że granice urbanih i drugih podru─Źja na kojima je predvi─Ĺeno gra─Ĺenje ili vršenje drugih radova urbanisti─Źkim planom, urbanisti─Źkim redom ili regulacionim planom.

Odluka iz stava 1. ovog ─Źlana mo┼że obuhvatiti gra─Ĺevinsko zemljište u dr┼żavnoj svojini i gra─Ĺevinsko zemljište u privatnoj svojini.

─îlan 77

Odlukom iz prethodnog ─Źlana utvr─Ĺuju se uslovi i mjerila za razvoj podru─Źja koje obuhvata ostalo gra─Ĺevinsko zemljište i odre─Ĺuju njegove granice po prethodno pribavljenom mišljenju mjesnih zajednica i ostalih zainteresovanih pravnih lica.

─îlan 78

Odredbe ovog zakona koje se odnose na gradsko gra─Ĺevinsko zemljište primjenjuju se i na ostalo gra─Ĺevinsko zemljište.

─îlan 79

Ako je gra─Ĺevinsko zemljište odre─Ĺeno odlukom iz ─Źlana 76. ovog zakona u dr┼żavnoj (ranije društvenoj) svojini, privredna društva i druga pravna lica koja upravljaju tim zemljištem imaju pravo da ga koriste za svoje djelatnosti i da raspola┼żu njime saglasno zakonu u skladu sa potrebama ure─Ĺenja prostora u tom podru─Źju i drugim uslovima odre─Ĺenim tom odlukom.

─îlan 80

Izgra─Ĺenim i neizgra─Ĺenim ostalim gra─Ĺevinskim zemljištem odre─Ĺenim odlukom iz ─Źlana 76. ovog zakona, koje je u svojini fizi─Źkih i pravnih lica, vlasnik ima pravo da raspola┼że i obavezu da ga koristi na na─Źin i pod uslovima odre─Ĺenim zakonom i propisima op─çine donesenim na osnovu zakona.

Na zemljištu iz prethodnog stava mogu se graditi gra─Ĺevine samo pod uslovima odre─Ĺenim zakonom i propisima koje u okviru svojih prava i du┼żnosti donosi op─çina.

─îlan 81

Ako se na ostalom gra─Ĺevinskom zemljištu na koje postoji pravo vlasništva provodi dioba katastarskih parcela na osnovu naslje─Ĺivanja ili prenosa prava vlasništva pravnim poslom, takva dioba mo┼że biti pravni osnov za obrazovanje gra─Ĺevinskih parcela na tom zemljištu, ukoliko dioba nije provedena saglasno propisima o planiranju i ure─Ĺenju prostora.

─îlan 82

Odlukom op─çinskog vije─ça o pristupanju izradi regulacionog plana ili urbanisti─Źkog plana, mo┼że se potpuno ili djelimi─Źno zabraniti promet neizgra─Ĺenog gra─Ĺevinskog zemljišta u vlasništvu fizi─Źkih i pravnih lica, koje ─çe biti obuhva─çeno tim planom, za vrijeme dok se taj plan ne donese, a najdu┼że za dvije godine.

Zabrana iz stava 1. se upisuje kao zabilje┼żba po slu┼żbenoj du┼żnosti u zemljišnim knjigama. Nakon isteka roka iz stava 1., zabilje┼żba se po slu┼żbenoj du┼żnosti briše.

─îlan 83

Op─çinsko vije─çe mo┼że uvesti obavezu pla─çanja naknada iz ─Źlana 64. ovog zakona za:

1. koriš─çenje ostalog gra─Ĺevinskog zemljišta na kojem postoji pravo svojine

2. koriš─çenje izgra─Ĺenog ostalog gra─Ĺevinskog zemljišta na kojem postoji pravo svojine

3. ure─Ĺenje ostalog gra─Ĺevinskog zemljišta na kojem postoji pravo svojine.


Odlukom iz prethodnog stava mo┼że se obuhvatiti samo gra─Ĺevinsko zemljište iz ─Źlana 65. stav 2. ovog zakona i neizgra─Ĺeno gra─Ĺevinsko zemljište obuhva─çeno programom ure─Ĺenja gra─Ĺevinskog zemljišta.

Naknada za koriš─çenje izgra─Ĺenog gra─Ĺevinskog zemljišta odre─Ĺuje se prema m2 izgra─Ĺene korisne površine zemljišta, odnosno prema m2 izgra─Ĺene korisne površine za stambeni ili poslovni prostor.

Naknade iz stava 1. ta─Ź. 1. i 3. ovog ─Źlana utvr─Ĺuju se rješenjem o urbanisti─Źkoj saglasnosti, a naknada iz ta─Źke 2. utvr─Ĺuje se se rješenjem iz ─Źlana 73. stav 4. ovog zakona.

─îlan 84

U pogledu prometa ostalog gra─Ĺevinskog zemljišta i eksproprijacije gra─Ĺevinskog zemljišta na kome postoji pravo svojine, primjenjuju se propisi o prometu nepokretnosti, odnosno propisi o eksproprijaciji, ako ovim zakonom nije druga─Źije odre─Ĺeno.

XI. KAZNENE ODREDBE

─îlan 85

Nov─Źanom kaznom od 600 do 7. 500 KM kazni─çe se za prekršaj privredno društvo ili drugo pravno lice:

1. ako kao korisnik neizgra─Ĺenog gradskog gra─Ĺevinskog zemljišta prenese korištenje tog zemljišta na drugo lice protivno odredbi ─Źlana 18, stav 1 i 2 ovog zakona;

2. ako kao korisnik neizgra─Ĺenog gradskog gra─Ĺevinskog zemljišta daje to zemljište drugom licu na privremenenu upotrebu protivno odredbi ─Źlana 21 stav 3 ovog zakona.

Za radnje iz prethodnog stava kazni─çe se nov─Źanom kaznom 300 do 1.500 KM i odgovorno lice u privrednom društvu ili drugom pravnom licu.

─îlan 86

Nov─Źanom kaznom od 300 do 1.500 KM kazni─çe se za prekršaj fizi─Źko i pravno lice:

1. ako kao raniji korisnik ili korisnik neizgra─Ĺenog gradskog gra─Ĺevinskog zemljišta mijenja oblik i površinu parcele tog zemljišta protivno odredbi ─îlana 19 ovog zakona;

2. ako kao korisnik neizgra─Ĺenog gradskog gra─Ĺevinskog zemljišta, koristi to zemljište ili prenese pravo korištenja tog zemljišta na drugo lice protivno odredbama ─Źlana 21, stav 2 i 3, i ─Źlana 23, stav 1 i 2 ovog zakona;

3. ako kao nosilac prava korištenja zemljišta radi gra─Ĺenja otu─Ĺi nedovršenu zgradu koja se nalazi na gradskom gra─Ĺevinskom zemljištu, protivno odredbama ─Źlana 54, stav 3 ovog zakona.

XII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

─îlan 87 (Revizija)

Pravna valjanost izvršenih dodjela gra─Ĺevinskog zemljišta izme─Ĺu 6. aprila 1992. g. i dana stupanja na snagu ovog zakona, na kojem su fizi─Źka lica imala pravo korištenja prije 6 aprila 1992 za stambene, poljoprivredne ili poslovne svrhe (u daljem tekstu revizija), bi─çe utvr─Ĺena isklju─Źivo u skladu sa ovim zakonom .

Dodjele gra─Ĺevinskog zemljišta izvršene nakon 6. Aprila 1992 godine u skladu sa Odlukom Visokog predstavnika kojom se zabranjuje promet zemljišta u dr┼żavnoj svojini (u daljem tekstu izuze─ça) koja je odobrio Ured Visokog predstavnika, ne─çe biti predmet revizije ali se mogu osporavati pred nadle┼żnim sudom.

Fizi─Źka lica, ili njihovi zakonski nasljednici, koja su imala pravo korištenja na gra─Ĺevinskom zemljištu, i koja su to pravo koristila na dan ili prije 6. aprila 1992. godine za stambene, poljoprivredne ili poslovne svrhe, a ─Źije je pravo korištenja prestalo bez njihove saglasnosti izme─Ĺu 6. aprila 1992. godine i dana stupanja na snagu ovoga zakona, mogu kod op─çinskog organa uprave nadle┼żnog za imovinsko pravne poslove podnijeti zahtijev za reviziju u roku od 2 godine od dana stupanja na snagu ovoga zakona (u daljem tekstu podnosioci zahtijeva).

Zahtijev iz prethodnog stava moze tako─Ĺe podnijeti ─Źlan porodi─Źnog doma─çinstva ili zakonski zastupnik osobe pomenute u prethodnom stavu.

Trajno pravo korištenja ste─Źeno u periodu izme─Ĺu 6. aprila 1992. godine i stupanja na snagu ovoga zakona ne─çe biti pretvoreno u privatnu svojinu u skladu sa ─Źlanom 39. ovog zakona do isticanja roka za podnošenje zahtjeva za reviziju u skladu sa stavom 3 ovoga ─Źlana.

─îlan 88

Nadle┼żni op─çinski organ uprave vodi postupak revizije i sa─Źinjava nacrt rješenja po zahtjevu za reviziju dodjeljenog zemljišta iz ─Źlana 87. u roku od mjesec dana od dana prijema zahtjeva. Nacrt rješenja op─çinski organ uprave du┼żan je dostaviti na odlu─Źivanje op─çinskom vije─çu u roku od pet dana od njene pripreme.

Protiv rješenja iz prethodnog stava mo┼że se pokrenuti upravni spor.

─îlan 89

Ukoliko nadle┼żni op─çinski organ uprave u postupku revizije utvrdi da je podnosilac na dan ili prije 6. aprila 1992. godine koristio predmetno zemljište u stambene, poljoprivredne ili poslovne svrhe, i da mu/joj je pravo korištenja prekinuto izme─Ĺu 6. aprila 1992. godine i stupanja na snagu ovog zakona, bez njegove saglasnosti opština ─çe vratiti pravo korištenja na ranije dodjeljenom zemljištu ili osigurati naknadu.

─îlan 90

Ukoliko je tre─ça strana bona fide zapo─Źela izgradnju na zemljištu koje je predmet revizije ili ako je zemljište privedeno namjeni, op─çina ─çe kompenzirati podnosioca zahtjeva bilo putem nov─Źane naknade u skladu sa ─Źlanom 69. ovog zakona, ili putem dodjele zemljišne parcele koja je podudarna po veli─Źini, funkciji, vrijednosti, lokaciji itd, zavisno od izbora podnosioca zahtjeva.

Ukoliko je predmetno zemljište dodijeljeno tre─çoj strani ali tre─ça strana nije zapo─Źela gra─Ĺevinske radove na zemljištu, op─çina ─çe joj vratiti nov─çani iznos dat na ime da┼żbine koji je platila za sticanje prava korištenja ili joj obezbijediti alternativnu zemljišnu parcelu bez naknade.

U svrhu primjene stava 3. ─Źlana 87. ovog zakona, podnosiocem zahtjeva koji nije pristao na prestanak tog prava ─çe se smatrati svaki podnosilac zahtjeva koji nije primio naknadu u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji. Podnosioce zahtjeva ne─çe obavezivati nikakva saglasnost ili dogovor o naknadi koji je postigao pravni zastupnik kojeg je imenovala op─çina dok je podnosilac zahtjeva bio raseljen ili izbjeglica.

Podnosilac zahtjeva koji ustvrdi da je njegova saglasnost dobijena primjenom sile, prijetnje ili u zabludi, pokre─çe postupak pred nadle┼żnim sudom.

Prilikom utvr─Ĺivanja visine naknade iz ovog ─Źlana, op─çinski organ uprave dodijeljuje iznos naknade koji podnosiocu pripada po ─Źlanu 69. stav 4 ovog zakona umanjen za iznos djelimi─Źne naknade koja je ve─ç ispla─çena podnosiocu.

─îlan 91

Dodjela gra─Ĺevinskog zemljišta u skladu sa ─Źlanom 90 bi─çe oslobo─Ĺena uslova koje propisuje ─Źlan 46 kao i obaveze pla─çanja naknade ukoliko je podnosilac zahtjeva platio takvu naknadu prije otkazivanja njenog/njegovog prava korištenja zemljišta u dr┼żavnom vlasništvu radi gra─Ĺenja.

─îlan 92

Odredbe o naknadi za ure─Ĺenje i korištenje gradskog gra─Ĺevinskog zemljišta koje su donešene prije stupanja na snagu ovog zakona, bi─çe uskla─Ĺene sa odredbama ovog zakona u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

─îlan 93

Op─çinsko vije─çe ─çe donijeti odluku o utvr─Ĺivanju drugog gra─Ĺevinskog zemljišta iz clana 76 ovog zakona u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, za ona podru─Źja za koja su doneseni planovi iz clana 76. stav 2 ovoga zakona.

─îlan 94

Postupci koji su pokrenuti po zahtjevu za dodjelu gra─Ĺevinskog zemljišta u dr┼żavnom vlasništvu radi gra─Ĺenja, prije stupanja na snagu ovog zakona, bi─çe okon─Źani u skladu sa odredbama Zakona o gra─Ĺevinskom zemljištu (“Slu┼żbeni list SR BiH,” broj: 34/86 i 1/90, i 29/90 i Slu┼żbeni list RBIH broj: 3/93 i 13/94), ukoliko je prvostepeno rješenje o dodjeli zemljišta doneseno prije stupanja na snagu ovog zakona.

Ukoliko se prvostepeno rješenje o dodjeli neizgra─Ĺenog gra─Ĺevinskog zemljišta iz prethodnog stava poništi u drugostepenom postupku, ili u upravnom sporu, novi postupak ─çe biti pokrenut u skladu sa odredbama ovog zakona.

─îlan 95

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje va┼żiti Zakon o gra─Ĺevinskom zemljištu (“Slu┼żbeni list SR BiH,” broj: 34/86 i 1/90, i 29/90 i Slu┼żbeni list R BiH broj: 3/93 i 13/94), kao i svi podzakonski akti koji su u suprotnosti sa odredbama ovoga zakona.

Federalni Ministar prostornog ure─Ĺenja i okoliša i druga nadle┼żna ministarstva ovlaš─çuju se da u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog zakona donesu podzakonske akte za provedbu ovog zakona.

─îlan 96

Stupanjem na snagu ovoga Zakona, po sili zakona prestaje dr┼żavno vlasništvo na gre─Ĺevinskom zemljištu za koje nije donesen regulacioni plan i koje nije privedeno namjeni, a u društveno sada dr┼żavno vlasništvo je prešlo na osnovu odluke op─çine.

Prestanak vlasništva iz stava 1 ovog ─Źlana, kao i uspostavljanje ranijeg vlasni─Źko pravnog odnosa, utvr─Ĺuje se rješenjem op─çinskog organa uprave nadle┼żnog za imovinsko pravne odnose.

Rješenje iz stava 2 ovog ─Źlana se moze osporavati ┼żalbom u postupku pred organom uprave Federacije Bosne i Hercegovine nadle┼żnim za imovinsko pravne poslove.

Pravosna┼żno rjesenje iz stava 2 ovog ─Źlana dostavlja se po slu┼żbenoj du┼żnosti organu nadle┼żnom za evidenciju prava na nekretninama na provo─Ĺenje.

─îlan 97

Ovaj zakon stupa na snagu 16 maja 2003 i bez odlaganja se objavljuje u Slu┼żbenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 856 recenzija