Advokatska kancelarija

weight
"Na┼ía za┼ítita nije u na┼íem oru┼żju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

Zakon o gradjevinskom zemljistu FBiH

 

ZAKON O GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

("Slu┼żbene novine Federacije BiH", br. 25/2003, 16/2004 - ispravka, 67/2005 i 94/2018 - odluka Ustavnog Suda)

 

I - OP─ćE ODREDBE

─îlan 1

Ovim zakonom ure─Ĺuju se uslovi i na─Źin sticanja prava na zemlji┼ítu u gradovima i naseljima gradskog karaktera i drugim podru─Źjima predvi─Ĺenim za stambenu i drugu kompleksnu izgradnju, vrijeme prestanka tih prava, na─Źin kori┼ítenja i upravljanja kao i naknade za kori┼ítenje ovog zemlji┼íta.

─îlan 2

Gradskim gra─Ĺevinskim zemlji┼ítem u smislu ovog zakona smatra se izgra─Ĺeno i neizgra─Ĺeno zemlji┼íte u gradovima i naseljima gradskog karaktera, koje je planovima za prostorno ure─Ĺenje i urbanisti─Źkim planovima namijenjeno za izgradnju objekata u skladu sa odredbama Zakona o prostornom ure─Ĺenju ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", broj 52/02).

Ostalo gra─Ĺevinsko zemlji┼íte u smislu ovog zakona je izgra─Ĺeno i neizgra─Ĺeno zemlji┼íte namijenjeno za izgradnju objekata u skladu sa odredbama Zakona o prostornom ure─Ĺenju, a koje se nalazi van zona gradskog gra─Ĺevinskog zemlji┼íta, odnosno van gradova i naselja gradskog karaktera.

─îlan 3

Izgradnja gradova i naselja gradskog karaktera na gradskom gra─Ĺevinskom zemlji┼ítu i ostalom gra─Ĺevinskom zemlji┼ítu obavlja se u skladu sa prostornim planom i smatra se op─çim interesom.

─îlan 4

Gradsko gra─Ĺevinsko zemlji┼íte mo┼że biti u dr┼żavnom i privatnom vlasni┼ítvu.

Gradskim gra─Ĺevinskim zemlji┼ítem u privatnoj svojini smatra se:

ÔÇó izgra─Ĺeno gradsko gra─Ĺevinsko zemlji┼íte i to zemlji┼íte ispod objekta i zemlji┼íte koje slu┼żi za redovnu upotrebu objekta, odnosno zemlji┼íte na kojem je do sada postojalo trajno pravo kori┼ítenja a prema ─Źlanu 39., te zemlji┼íte iz ─Źlana 96. ovoga zakona.

─îlan 5

Na gradskom gra─Ĺevinskom zemlji┼ítu mogu se ste─çi i prava odre─Ĺena zakonom.

─îlan 6

Op─çina upravlja i raspola┼że gradskim gra─Ĺevinskim zemlji┼ítem u dr┼żavnoj svojini na na─Źin i pod uslovima predvi─Ĺenim zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona.

─îlan 7

Gradsko gra─Ĺevinsko zemlji┼íte u privatnom vlasni┼ítvu je u prometu.

Gradskim gra─Ĺevinskim zemlji┼ítem u privatnoj svojini raspola┼żu vlasnici, samo uz ograni─Źenja i pod uvjetima propisanim drugim relevantnim zakonima.

─îlan 8

Ure─Ĺenje gradskog gra─Ĺevinskog zemlji┼íta u dr┼żavnoj svojini do privo─Ĺenja namjeni, op─çina mo┼że povjeriti privrednom dru┼ítvu ili drugom pravnom licu koje ispunjava uslove za obavljanje tih poslova u skladu sa va┼że─çim zakonom.

Op─çina ne mo┼że prenijeti na drugo pravno lice pravo dodjeljivanja gradskog gra─Ĺevinskog zemlji┼íta na kori┼ítenje.

─îlan 9

Pravni poslovi o otu─Ĺenju, prenosu, optere─çenju i zakupu gradskog gra─Ĺevinskog zemlji┼íta zaklju─Źeni protivno ograni─Źenjima koja su propisana ovim zakonom, ni┼ítavi su.

─îlan 10

Za┼ítita prava na gradskom gra─Ĺevinskom zemlji┼ítu ostvaruje se u postupku pred redovnim sudom, ako zakonom nije druk─Źije odre─Ĺeno.

─îlan 11

Gradskim gra─Ĺevinskim zemlji┼ítem u dr┼żavnom vlasni┼ítvu mo┼że se raspolagati samo na na─Źin i pod uslovima propisanim ovim zakonom i propisima donesenim na osnovu ovoga zakona.

II - GRADSKO GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE

─îlan 12

Gradsko gra─Ĺevinsko zemlji┼íte odre─Ĺuje op─çinsko vije─çe i mo┼że se odrediti kao:

1. zemlji┼íte koje je prete┼żno izgra─Ĺeno i kao takvo ─Źini prostorno funkcionalnu cjelinu u gradu i naselju gradskog karaktera;

2. zemlji┼íte obuhva─çeno granicama urbanisti─Źkog plana grada, odnosno naselja gradskog karaktera koje je predvi─Ĺeno za pro┼íirenje grada, odnosno naselja;

3. zemlji┼íte na drugim podru─Źjima predvi─Ĺenim za stambenu i drugu izgradnju (prigradska naselja ili druga ve─ça naselja, rekreaciono-turisti─Źki centri, podru─Źja namijenjena za izgradnju ku─ça za odmor i oporavak i druge sli─Źne namjene).

Kao gradsko gra─Ĺevinsko zemlji┼íte iz alineja 1. i 2. prethodnog stava mo┼że se odrediti samo zemlji┼íte za koje je donesen prostorni plan ili urbanisti─Źki plan, prema kome ─çe se izgradnja i ure─Ĺenje zemlji┼íta koja je predvi─Ĺena srednjoro─Źnim planom op─çine, u cjelini ili ve─çim dijelom izvr┼íiti najkasnije u roku od pet godina.

Zemlji┼íte iz alineje 3. stav 1. ovog ─Źlana mo┼że se odrediti kao gradsko gra─Ĺevinsko zemlji┼íte samo ako je za to podru─Źje donesen prostorni plan prema kome ─çe se izgradnja i ure─Ĺenje zemlji┼íta koja je predvi─Ĺena srednjoro─Źnim planom op─çine, u cjelini ili u prete┼żnom dijelu izvr┼íiti u roku od pet godina.

─îlan 13

Prije dono┼íenja odluke o utvr─Ĺivanju gradskog gra─Ĺevinskog zemlji┼íta koje je prethodno kori┼íteno u poljoprivredne svrhe, op─çinsko vije─çe ─çe pribaviti saglasnost nadle┼żnog Ministarstva.

─îlan 14

Odluka o odre─Ĺivanju gradskog gra─Ĺevinskog zemlji┼íta sadr┼żi detaljan opis granice obuhva─çenog zemlji┼íta i podatke o parcelama i vlasnicima iz katastra nekretnina, odnosno podatke iz zemlji┼íne knjige ili iz katastra nekretnina na podru─Źju koje nema katastar nekretnina, odnosno zemlji┼ínu knjigu.

Sastavni dio odluke iz prethodnog stava je kopija katastarskog plana u koju su ucrtane sve parcele obuhva─çene tom odlukom.

Odluka iz stava 1. ovoga ─Źlana dostavlja se na provedbu nadle┼żnom sudu koji vodi zemlji┼íne knjige, odnosno katastru.

─îlan 15

Odlukom o odre─Ĺivanju gradskog gra─Ĺevinskog zemlji┼íta ne mijenja se oblik svojine na zemlji┼ítu koje se odre─Ĺuje kao gradsko gra─Ĺevinsko zemlji┼íte.

─îlan 16

Op─çinsko vije─çe mo┼że neizgra─Ĺeno gra─Ĺevinsko zemlji┼íte u dr┼żavnoj svojini dodjeljivati fizi─Źkim i pravnim licima na kori┼ítenje radi izgradnje trajnih gra─Ĺevina u skladu sa prostornim planom.

Prije dodjele gra─Ĺevinskog zemlji┼íta, op─çinsko vije─çe ─çe pribaviti mi┼íljenje javnog pravobranioca kojim se potvr─Ĺuje da je predlo┼żena dodjela u skladu sa va┼że─çim zakonima te da su procedure koje predvi─Ĺa ovaj zakon ispo┼ítovane u cijelosti.

Nadle┼żni pravobranilac je du┼żan u roku od 15 dana od dostavljenog nacrta odluke dostaviti svoje mi┼íljenje.

Op─çinsko vije─çe mo┼że izuzeti gradsko gra─Ĺevinsko zemlji┼íte u privatnoj svojini u postupku eksproprijacije.

Prije izuzimanja zemlji┼íta iz prethodnog stava ovog ─Źlana, op─çinsko vije─çe ─çe ponuditi ranijem vlasniku zemlji┼íta da se izjasni da li ─çe koristiti pravo prvenstva u gradnji objekta u skladu sa prostornim planom.

─îlan 17

Pravo kori┼ítenja zemlji┼íta radi gra─Ĺenja ovla┼í─çuje njegovog nosioca da na gradskom gra─Ĺevinskom zemlji┼ítu izgradi gra─Ĺevinu prema uslovima odre─Ĺenim u odobrenju za gra─Ĺenje u skladu sa Zakonom o prostornom ure─Ĺenju.

Pravo kori┼ítenja zemlji┼íta radi gra─Ĺenja koje je stekao raniji vlasnik zemlji┼íta na osnovu prvenstvenog prava mo┼że se prenijeti na krug lica utvr─Ĺen ─Źl. 36. i 37. ovog zakona a na osnovu naslije─Ĺa to pravo prelazi na ovdje odre─Ĺeni krug zakonskih nasljednika u skladu sa Zakonom o naslje─Ĺivanju - "Pre─Źi┼í─çeni tekst" ("Slu┼żbeni list SR BiH", br. 7/80 i 15/80).

 

─îlan 18

Privredno dru┼ítvo i drugo pravno lice mo┼że prenijeti neizgra─Ĺeno gradsko gra─Ĺevinsko zemlji┼íte radi privo─Ĺenja trajnoj namjeni predvi─Ĺenoj odgovaraju─çim planom (u daljnjem tekstu: trajna namjena), samo na op─çinu.

Prenos zemljišta, iz prethodnog stava, vrši se bez naknade ili uz naknadu samo do visine vrijednosti ulaganja u zemljište koje se prenosi.

─îlan 19

Oblik i povr┼íina parcele gradskog gra─Ĺevinskog zemlji┼íta mo┼że se mijenjati samo u skladu sa postupkom privo─Ĺenja zemlji┼íta namjeni, na osnovu prostornog plana ili plana parcelacije.

III - PRAVA RANIJIH VLASNIKA NA GRADSKOM GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU

─îlan 20

Na neizgra─Ĺenom gradskom gra─Ĺevinskom zemlji┼ítu u dr┼żavnoj svojini raniji vlasnik ima sljede─ça prava:

ÔÇó privremeno pravo kori┼í─çenja neizgra─Ĺenog gradskog gra─Ĺevinskog zemlji┼íta do preuzimanja (u daljnjem tekstu: privremeno pravo kori┼í─çenja zemlji┼íta);

ÔÇó prvenstveno pravo kori┼í─çenja neizgra─Ĺenog gradskog gra─Ĺevinskog zemlji┼íta radi gra─Ĺenja (u daljnjem tekstu: prvenstveno pravo kori┼í─çenja zemlji┼íta radi gra─Ĺenja).

Ranijim vlasnikom neizgra─Ĺenog gradskog gra─Ĺevinskog zemlji┼íta, koje je dr┼żavna svojina, smatra se:

ÔÇó lice koje je u vrijeme prelaska gra─Ĺevinskog zemlji┼íta u dru┼ítvenu, sada dr┼żavnu svojinu imalo uknji┼żeno pravo svojine u katastru nekretnina, odnosno zemlji┼ínim knjigama;

ÔÇó lice za koje se utvrdi da je bilo vlasnik u vrijeme prelaska gra─Ĺevinskog zemlji┼íta u dru┼ítvenu, sada dr┼żavna svojina;

ÔÇó lice na koje je raniji vlasnik do dana prelaska gra─Ĺevinskog zemlji┼íta u dru┼ítvenu, sada dr┼żavnu svojinu prenio pravo kori┼í─çenja gra─Ĺevinskog zemlji┼íta na osnovu ugovora na kome su pravovaljani potpisi ovjereni od nadle┼żnog organa, ili ako je ugovorena cijena ispla─çena preko banke, odnosno putem po┼íte, ili ako je sticalac pla─çao porez odnosno doprinos na to zemlji┼íte.

a) Privremeno pravo korištenja zemljišta

─îlan 21

Raniji vlasnik, odnosno nosilac privremenog prava kori┼í─çenja zemlji┼íta, ima pravo da koristi sve do preuzimanja iz njegovog posjeda neizgra─Ĺeno gradsko gra─Ĺevinsko zemlji┼íte na na─Źin kojim se ne ote┼żava privo─Ĺenje zemlji┼íta trajnoj namjeni.

Nosilac privremenog prava kori┼í─çenja zemlji┼íta mo┼że uz odobrenje nadle┼żnog op─çinskog organa uprave da na tom zemlji┼ítu podigne privremenu gra─Ĺevinu za svoje potrebe.

Nosilac privremenog prava kori┼í─çenja zemlji┼íta mo┼że i drugome ustupiti na privremeno kori┼í─çenje neizgra─Ĺeno gradsko gra─Ĺevinsko zemlji┼íte ali samo za poljoprivrednu obradu.

─îlan 22

Pravne odnose u pogledu kori┼í─çenja neizgra─Ĺenog gradskog gra─Ĺevinskog zemlji┼íta, u slu─Źaju spora izme─Ĺu vi┼íe nosilaca privremenog prava kori┼í─çenja zemlji┼íta, ure─Ĺuje nadle┼żni sud bez promjene oblika i veli─Źine katastarske parcele.

U slu─Źaju spora oko ure─Ĺenja me─Ĺa na gradskom gra─Ĺevinskom zemlji┼ítu koje je privedeno namjeni u skladu sa prostornim planom rje┼íava op─çinski organ uprave nadle┼żan za imovinsko-pravne poslove.

─îlan 23

Raniji vlasnik mo┼że privremeno pravo kori┼ítenja gra─Ĺevinskog zemlji┼íta u dr┼żavnom vlasni┼ítvu prenijeti samo na bra─Źnog druga, potomke, usvojenu djecu i njihove potomke, roditelje i usvojitelje.

Bra─Źni drug, potomci, usvojena djeca i njihovi potomci, roditelji i usvojitelji mogu na na─Źin predvi─Ĺen zakonom prenositi privremeno pravo kori┼ítenja gra─Ĺevinskog zemlji┼íta u dr┼żavnom vlasni┼ítvu samo na svoje potomke, usvojenu djecu i bra─Źnog druga.

Privremeno pravo kori┼ítenja zemlji┼íta naslje─Ĺuju zakonski nasljednici ranijeg vlasnika, kao i zakonski nasljednici lica na koje je raniji vlasnik prenio to pravo na na─Źin predvi─Ĺen zakonom.

Odredbe prethodnih stavova ovog ─Źlana primjenjuju se i na ranije vlasnike zemlji┼íta koje je postalo dru┼ítvena svojina po ranijim propisima, kao i na lica iz ─Źlana 20. stav 2. ovog zakona.

─îlan 24

Op─çinsko vije─çe donosi rje┼íenje o preuzimanju iz posjeda neizgra─Ĺenog gradskog gra─Ĺevinskog zemlji┼íta radi privo─Ĺenja trajnoj namjeni, odnosno radi ure─Ĺenja za gra─Ĺenje.

U postupku preuzimanja zemljišta, saslušat će se raniji vlasnik, odnosno nosilac privremenog prava korištenja zemljišta.

Protiv rje┼íenja o preuzimanju zemlji┼íta ne mo┼że se izjaviti ┼żalba ali se mo┼że pokrenuti upravni spor.

─îlan 25

Raniji vlasnik neizgra─Ĺenog gradskog gra─Ĺevinskog zemlji┼íta u dr┼żavnoj svojini odnosno nosilac privremenog prava kori┼ítenja zemlji┼íta i prije dono┼íenja rje┼íenja o preuzimanju zemlji┼íta mo┼że ponuditi neizgra─Ĺeno gradsko gra─Ĺevinsko zemlji┼íte op─çini, a op─çina ima prvenstveno pravo preuzimanja tog zemlji┼íta.

Ukoliko op─çinsko vije─çe ne prihvati ponudu iz prethodnog stava, raniji vlasnik mo┼że prenijeti pravo kori┼ítenja na tre─ça lica ali ne po ni┼żoj cijeni od one koja je ponu─Ĺena op─çini.

─îlan 26

Ako je gradsko gra─Ĺevinsko zemlji┼íte pre┼ílo u posjed fizi─Źkog ili pravnog lica bez pravnog osnova, a raniji vlasnik u roku od pet godina od saznanja za gubitak posjeda, odnosno najkasnije u roku od deset godina, ne podnese tu┼żbu odnosno zahtjev da mu se zemlji┼íte vrati ili plati naknada, gubi privremeno pravo kori┼ítenja zemlji┼íta bez prava na naknadu.

Gubitak privremenog prava kori┼ítenja iz razloga navedenih u prethodnom stavu utvr─Ĺuje rje┼íenjem op─çinski organ uprave nadle┼żan za imovinsko-pravne poslove.

Pravo iz prethodnog stava ne gubi se ako je gradsko gra─Ĺevinsko zemlji┼íte pre┼ílo u posjed fizi─Źkog ili pravnog lica izvr┼íenjem krivi─Źnog djela ili privrednog prestupa.

b) Prvenstveno pravo kori┼ítenja zemlji┼íta radi gra─Ĺenja

─îlan 27

Raniji vlasnik ima prvenstveno pravo kori┼ítenja zemlji┼íta radi gra─Ĺenja na gra─Ĺevinskoj parceli ─Źija je trajna namjena izgradnja zgrade na koju po zakonu mo┼że imati pravo svojine.

Prvenstveno pravo kori┼ítenja zemlji┼íta radi gra─Ĺenja iz prethodnog stava se prenosi i naslje─Ĺuje zajedno sa privremenim pravom kori┼ítenja zemlji┼íta.

─îlan 28

U skladu sa odredbama ─Źlana 32. ovog zakona, pravni sljednici ranijeg vlasnika koji nije ostvario prvenstveno pravo kori┼ítenja zemlji┼íta radi gra─Ĺenja mogu to pravo ostvariti svaki na po jednoj gra─Ĺevinskoj parceli, ako takvih parcela ima dovoljno.

─îlan 29

Zahtjev za ostvarenje prvenstvenog prava kori┼ítenja zemlji┼íta radi gra─Ĺenja raniji vlasnik, odnosno njegovi pravni sljednici, mogu podnijeti najkasnije prilikom njihovog saslu┼íanja u postupku preuzimanja gradskog neizgra─Ĺenog gra─Ĺevinskog zemlji┼íta.

O zahtjevu za ostvarenje prvenstvenog prava kori┼ítenja zemlji┼íta radi gra─Ĺenja rje┼íava op─çinski organ uprave nadle┼żan za imovinsko-pravne poslove.

Organ iz prethodnog stava ovog ─Źlana ─çe i prije pokretanja postupka za preuzimanje neizgra─Ĺenog gradskog gra─Ĺevinskog zemlji┼íta, pozvati ranijeg vlasnika da se izjasni da li tra┼żi ostvarenje prvenstvenog prava kori┼ítenja zemlji┼íta radi gra─Ĺenja, pa ako vlasnik to zatra┼żi svoje pravo ─çe ostvariti u skladu sa ─Źl. 27. i 28. ovog zakona.

─îlan 30

Prvenstveno pravo kori┼ítenja zemlji┼íta radi gra─Ĺenja ima raniji vlasnik neizgra─Ĺenog gradskog gra─Ĺevinskog zemlji┼íta koje obuhvata vi┼íe od polovine povr┼íine gra─Ĺevinske parcele i ako ukupna povr┼íina zemlji┼íta koje je bilo u njegovom vlasni┼ítvu nije manja od povr┼íine gra─Ĺevinske parcele.

Ranijem vlasniku neizgra─Ĺenog gradskog gra─Ĺevinskog zemlji┼íta koji nije mogao ostvariti prvenstveno pravo kori┼ítenja zemlji┼íta radi gra─Ĺenja zbog toga ┼íto ne ispunjava prvi uslov iz prethodnog stava ili zbog toga ┼íto na tom zemlji┼ítu nije predvi─Ĺena izgradnja porodi─Źnih stambenih zgrada, po njegovom zahtjevu, mo┼że op─çinsko vije─çe bez konkursa, pod uslovima koji su utvr─Ĺeni njenom odlukom, dodijeliti radi gra─Ĺenja drugu gra─Ĺevinsku parcelu.

Po zahtjevu iz prethodnog stava rješava općinsko vijeće.

─îlan 31

Ako gradsko gra─Ĺevinsko zemlji┼íte obuhvata onoliko gra─Ĺevinskih parcela koliko ima ranijih suvlasnika, svaki od njih ima prvenstveno pravo kori┼ítenja zemlji┼íta radi gra─Ĺenja na po jednoj gra─Ĺevinskoj parceli pod uslovom da njegov idealni dio nije manji od povr┼íine pojedina─Źne gra─Ĺevinske parcele ili ako gra─Ĺevinske parcele obuhvataju vi┼íe od polovine povr┼íine zemlji┼íta koje je bilo u njihovom suvlasni┼ítvu.

─îlan 32

Ako gradsko gra─Ĺevinsko zemlji┼íte obuhvata samo jednu gra─Ĺevinsku parcelu a nijedan raniji suvlasnik prema svom idealnom dijelu po odredbama ovog zakona ne ispunjava op─çe uslove za sticanje prvenstvenog prava kori┼ítenja zemlji┼íta radi gra─Ĺenja, ovo pravo se utvr─Ĺuje prema sporazumu ranijih suvlasnika.

Raniji suvlasnici mogu se sporazumjeti da se prvenstveno pravo kori┼ítenja zemlji┼íta radi gra─Ĺenja prizna jednom, ve─çem broju suvlasnika ili svim suvlasnicima, ako je na toj parceli dozvoljena izgradnja zgrade koju bi oni po zakonu mogli imati u vlasni┼ítvu.

Ako raniji suvlasnici ne postignu sporazum prvenstveno pravo kori┼ítenja zemlji┼íta radi gra─Ĺenja ostvaruje se prema odredbama Zakona o vlasni─Źko-pravnim odnosima ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", broj 6/98).

─îlan 33

Ako neizgra─Ĺeno gradsko gra─Ĺevinsko zemlji┼íte ne obuhvata toliko gra─Ĺevinskih parcela koliko ima ranijih suvlasnika, prvenstveno pravo kori┼ítenja zemlji┼íta radi gra─Ĺenja imaju oni raniji suvlasnici koji ispunjavaju uslove iz ─Źlana 31. ovog zakona.

─îlan 34

Ako uslove iz ─Źlana 31. ovog zakona ne ispunjava ni jedan raniji suvlasnik ili ih ne ispunjava onoliko ranijih suvlasnika koliko ima gr─Ĺevinskih parcela, na njih se primjenjuju odredbe ─Źlana 32. ovog zakona.

Odredbe ─Źlana 32. ovog zakona primjenjuju se i u slu─Źaju kada uslove iz ─Źlana 31. ovog zakona ispunjava vi┼íe ranijih suvlasnika nego ┼íto ima gra─Ĺevinskih parcela.

─îlan 35

Ako gra─Ĺevinske parcele, koje su bile u suvlasni┼ítvu, ne obuhvataju vi┼íe od polovine zemlji┼íta ili ako na zemlji┼ítu nije predvi─Ĺena izgradnja porodi─Źnih stambenih zgrada shodno se primjenjuju odredbe ─Źlana 30. st. 2. i 3. ovog zakona.

Odredbe prethodnog stava se primjenjuju i u slu─Źaju kada zbog manjeg broja gra─Ĺevinskih parcela nije priznato prvenstveno pravo kori┼ítenja zemlji┼íta radi gra─Ĺenja svim ranijim suvlasnicima koji ispunjavaju uslove iz ─Źlana 31. ovog zakona.

─îlan 36

Ostvareno prvenstveno pravo kori┼ítenja zemlji┼íta radi gra─Ĺenja raniji vlasnik mo┼że prenijeti pravnim poslom samo na bra─Źnog druga, potomke, usvojenike i njihove potomke, roditelje i usvojitelje u skladu sa zakonom.

Bra─Źni drug, potomci, usvojenici i njihovi potomci, roditelji i usvojitelji mogu pravo iz prethodnog stava prenijeti pravnim poslom samo na svoje potomke i usvojenike i na bra─Źnog druga.

─îlan 37

Prvenstveno pravo kori┼ítenja zemlji┼íta radi gra─Ĺenja naslje─Ĺuju pod op─çim uslovima, samo oni zakonski nasljednici koji su ─Źlanovi porodi─Źnog doma─çinstva ranijeg vlasnika, odnosno lica iz ─Źlana 36. stav 1.

Potomci, usvojenici i njihovi potomci, roditelji i usvojitelji naslje─Ĺuju prvenstveno pravo kori┼ítenja zemlji┼íta radi gra─Ĺenja koje je raniji vlasnik stekao na osnovu prvenstvenog prava i kad nisu ─Źlanovi porodi─Źnog doma─çinstva.

Ako pravo iz prethodnih stavova naslijedi vi┼íe lica, shodno se primjenjuju odredbe ─Źlana 32. ovog zakona.

Odredbe prethodnih stavova primjenjuju se i na ranije vlasnike zemlji┼íta koje je postalo dr┼żavna, ranije dru┼ítvena svojina po ranijim propisima, kao i na lica iz ─Źlana 20. stav 2. ovog zakona.

─îlan 38

Lice koje je steklo pravo kori┼ítenja zemlji┼íta radi gra─Ĺenja na osnovu prvenstvenog prava kori┼ítenja zemlji┼íta radi gra─Ĺenja iz prethodnog ─Źlana, odnosno njegov pravni sljednik, mo┼że uz saglasnost Op─çinskog vije─ça zaklju─Źiti ugovor o zajedni─Źkoj izgradnji sa pravnim i fizi─Źkim licem koje ne spada u krug lica iz prethodnog ─Źlana ukoliko po ugovoru sti─Źe pravo svojine na posebnom dijelu zgrade koji po vrijednosti nije manji od dijela zgrade na kome sti─Źe pravo svojine, odnosno pravo raspolaganja njegov ortak.

U slu─Źaju iz prethodnog stava, svaki eta┼żni vlasnik zgrade sti─Źe pravo zajedni─Źkog vlasni┼ítva na zemlji┼ítu pod zgradom i zemlji┼ítu koje slu┼żi za njenu redovnu upotrebu, u skladu sa namjenom zemlji┼íta i posebnih dijelova zgrade.

c) Prenošenje trajnog prava korištenja u privatno vlasništvo

─îlan 39

Vlasnik zgrade ili posebnog dijela zgrade stupanjem na snagu ovoga zakona sti─Źe pravo vlasni┼ítva na zemlji┼ítu, pod zgradom i na onoj povr┼íini zemlji┼íta koje je prostornim planom ili planom parcelizacije utvr─Ĺeno da slu┼żi za redovnu upotrebu zgrade, izuzev slu─Źajeva koji su predmet revizije u skladu sa ─Źl. 87. do 92. prijelaznih odredaba ovoga zakona.

Ako prostornim planom ili planom parcelacije nije utvr─Ĺena povr┼íina zemlji┼íta koje je potrebno za redovnu upotrebu zgrade, tu povr┼íinu utvr─Ĺuje rje┼íenjem op─çinski organ uprave nadle┼żan za imovinsko-pravne poslove uz pribavljeno mi┼íljenje op─çinskog organa uprave nadle┼żnog za poslove urbanizma.

─îlan 40

Ako su prostornim planom ili planom parcelacije obrazovane nove gra─Ĺevinske parcele, op─çinsko vije─çe mo┼że, u svrhu utvr─Ĺivanja prava kori┼ítenja zemlji┼íta radi gra─Ĺenja u korist drugog lica, izuzeti dio zemlji┼íta koje je bilo u sastavu izgra─Ĺene gra─Ĺevinske parcele, ako se time ne smanjuje povr┼íina zemlji┼íta koje je neophodno za redovnu upotrebu izgra─Ĺene zgrade.

Zemlji┼íte koje je neophodno za redovnu upotrebu izgra─Ĺene zgrade u smislu prethodnog stava, a koje nije odre─Ĺeno prostornim planom ili planom parcelacije, odre─Ĺuje se na na─Źin propisan u ─Źlanu 39. stavu 2.

─îlan 41

Pravo svojine na gradskom gra─Ĺevinskom zemlji┼ítu mo┼że se prenijeti, otu─Ĺiti, naslijediti ili opteretiti samo zajedno sa zgradom.

U slu─Źaju eksproprijacije zgrade, rje┼íenjem o eksproprijaciji utvr─Ĺuje se da ranijem vlasniku prestaje pravo svojine na zemlji┼ítu pod zgradom i zemlji┼ítu koje je slu┼żilo za redovnu upotrebu zgrade.

IV - PRAVA PRIVREDNIH DRUŠTAVA I DRUGIH PRAVNIH LICA NA NEIZGRAĐENOM GRADSKOM GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU

─îlan 42

Privredna dru┼ítva i druga pravna lica imaju prvenstveno pravo gra─Ĺenja na gradskom gra─Ĺevinskom zemlji┼ítu na kojem imaju pravo kori┼ítenja u skladu sa prostornim planom.

─îlan 43

Na neizgra─Ĺenom gra─Ĺevinskom zemlji┼ítu koje koriste privredno dru┼ítvo i druga pravna lica, shodno se primjenjuju ─Źl. 21., 24., 25. i 42. ovog zakona.

V - UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE GRADSKIM GRAĐEVINSKIM ZEMLJIŠTEM

a) Sticanje prava kori┼ítenja zemlji┼íta radi gra─Ĺenja

─îlan 44

Op─çinsko vije─çe dodjeljuje neizgra─Ĺeno gradsko gra─Ĺevinsko zemlji┼íte radi izgradnje gra─Ĺevina uz pravi─Źnu naknadu.

─îlan 45

Gradsko gra─Ĺevinsko zemlji┼íte dodjeljuje se na kori┼ítenje radi gra─Ĺenja na osnovu javnog konkursa koji se objavljuje u sredstvima javnog informisanja, pod uslovima, na na─Źin i u postupku propisanim ovim zakonom i na osnovu njega donesenim propisima.

Neposrednom pogodbom gradsko gra─Ĺevinsko zemlji┼íte dodjeljuje se na kori┼ítenje za izgradnju:

i.) vojnih objekata i objekata za slu┼żbene potrebe dr┼żavnih organa (nije mogu─ça dodjela u cilju stambene izgradnje);

ii.) objekata za potrebe stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava;

iii.) objekata komunalne infrastrukture.

Fizi─Źkim osobama se ne mo┼że dodjeljivati gradsko gra─Ĺevinsko zemlji┼íte neposrednom pogodbom. Izuzetno, fizi─Źkom licu se mo┼że dodijeliti neposrednom pogodbom druga parcela u postupku naknade za eksproprisano i izuzeto zemlji┼íte u skladu sa ovim zakonom.

─îlan 46

Uslovi i na─Źin dodjele gradskog gra─Ĺevinskog zemlji┼íta na kori┼ítenje radi gra─Ĺenja, kao i postupak i kriteriji za odre─Ĺivanje prava prvenstva na konkursu, odnosno neposredne pogodbe, ure─Ĺuju se odlukom op─çinskog vije─ça u skladu sa programom stambene i ostale izgradnje u op─çini.

Odlukom iz prethodnog stava propisuju se bli┼ża mjerila za odre─Ĺivanje naknade za dodijeljeno gradsko gra─Ĺevinsko zemlji┼íte na kori┼ítenje i za odre─Ĺivanje naknade za stvarne tro┼íkove ure─Ĺenja gradskog gra─Ĺevinskog zemlji┼íta.

Odlukom iz stava 1. ovog ─Źlana odre─Ĺuju se pojedini poslovi koje vr┼íi ovla┼íteno pravno lice (provo─Ĺenje konkursa, zaklju─Źivanje ugovora i sl.)

Ako se gradsko gra─Ĺevinsko zemlji┼íte dodjeljuje na kori┼ítenje radi gra─Ĺenja na osnovu konkursa, mjerila za odre─Ĺivanje prvenstva moraju biti u skladu sa utvr─Ĺenom politikom stambene i druge izgradnje u op─çini i obezbje─Ĺivati racionalno kori┼ítenje gradskog gra─Ĺevinskog zemlji┼íta, kao i ostvarivanje drugih op─çih interesa u izgradnji i ure─Ĺenju prostora.

Gradsko gra─Ĺevinsko zemlji┼íte u dr┼żavnom vlasni┼ítvu ne─çe se prioritetno dodjeljivati licima ili ─Źlanovima njihovog porodi─Źnog doma─çinstva koji su bili nosioci stanarskih prava ili vlasnici imovine koja se koristila u stambene svrhe na dan 30. aprila 1991. godine.

Kada se gradsko gra─Ĺevinsko zemlji┼íte dodjeljuje na kori┼ítenje radi gra─Ĺenja gra─Ĺanima na osnovu javnog konkursa za izgradnju porodi─Źnih stambenih zgrada, pored mjerila iz prethodnog stava mogu se uzeti u obzir stambene potrebe lica koja u─Źestvuju na konkursu, njihovo socijalno stanje, primanja, broj ─Źlanova porodice i sl.

Konkursna komisija ne─çe ni uzeti u razmatranje prijavu za dodjelu gra─Ĺevinskog zemlji┼íta niti dodjeliti zemlji┼íte u skladu sa ovim zakonom uz koju nije prilo┼żen dokaz da podnosilac prijave odnosno ─Źlan njegovog porodi─Źnog doma─çinstva iz 1991. godine ne koristi imovinu za koju je podnesen zahtjev za povrat shodno Zakona o prestanku primjene Zakona o napu┼ítenim stanovima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", br. 11/98, 38/98, 12/99, 18/99, 27/99, 43/99, 31/01 i 56/01) i Zakona o prestanku primjene zakona o privremeno napu┼ítenim nekretninama u svojini gra─Ĺana Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", br. 11/98, 29/98, 27/99, 43/99, 31/01, 56/01, 15/02).

─îlan 47

Gra─Ĺevinska parcela mo┼że se dodijeliti na kori┼ítenje radi gra─Ĺenja i za potrebe vi┼íe lica koja po ugovoru o zajedni─Źkoj izgradnji sti─Źu pravo svojine pod uslovima iz ─Źlana 46. ovog zakona.

Ugovor iz prethodnog stava ne proizvodi pravno djejstvo ako potpisi ugovara─Źa nisu ovjereni kod organa nadle┼żnog za ovjeru potpisa.

─îlan 48

Organ koji je op─çinsko vije─çe ovlastilo da provodi javni konkurs dostavit ─çe zaklju─Źak o rezultatu konkursa svim u─Źesnicima konkursa u roku od osam dana po zaklju─Źenju konkursa.

Nakon proteka roka od osam dana organ koji provodi konkurs dostavlja zaklju─Źak o rezultatu konkursa sa prigovorima u─Źesnika konkursa op─çinskom vije─çu radi dono┼íenja rje┼íenja o dodjeli gradskog gra─Ĺevinskog zemlji┼íta na kori┼ítenje radi gra─Ĺenja.

U─Źesnici konkursa mogu u roku od osam dana od dana dostavljanja zaklju─Źaka o rezultatu konkursa izjaviti prigovor protiv tog zaklju─Źka op─çinskom vije─çu.

Protiv rje┼íenja o dodjeli gradskog gra─Ĺevinskog zemlji┼íta na kori┼ítenje radi gra─Ĺenja ne mo┼że se izjaviti ┼żalba ali se mo┼że pokrenuti upravni spor.

b) Gubitak prava kori┼ítenja zemlji┼íta radi gra─Ĺenja

─îlan 49

Fizi─Źko odnosno pravno lice, gubi pravo kori┼ítenja zemlji┼íta radi gra─Ĺenja ako u roku od jedne godine od pravosna┼żnosti rje┼íenja o dodjeli zemlji┼íta na kori┼ítenje radi gra─Ĺenja ne podnese zahtjev da mu se izda odobrenje za gra─Ĺenje, odnosno ako u roku od jedne godine od izdavanja odobrenja za gra─Ĺenje ne izvede prete┼żan dio radova na gra─Ĺevini tj. izgradnju sa prvom nadzemnom stropnom konstrukcijom.

Rje┼íenja o dodjeli gra─Ĺevinskog zemlji┼íta koja su u suprotnosti sa odredbama ─Źlana 46. smatraju se ni┼ítavnima, a fizi─Źko lice kome je u skladu sa tim rje┼íenjem dodijeljeno gra─Ĺevinsko zemlji┼íte gubi sva uknji┼żena prava kori┼ítenja u skladu sa ─Źlanom 50. ovog zakona.

─îlan 50

Gubitak prava kori┼ítenja zemlji┼íta radi gra─Ĺenja iz razloga predvi─Ĺenih u prethodnom ─Źlanu utvr─Ĺuje rje┼íenjem op─çinski organ uprave nadle┼żan za imovinsko-pravne poslove.

Na osnovu rje┼íenja iz prethodnog stava bri┼íe se u katastru nekretnina, odnosno u zemlji┼ínoj knjizi upisano pravo kori┼ítenja zemlji┼íta radi gra─Ĺenja i uspostavlja se ranije stanje upisa.

─îlan 51

U slu─Źaju prestanka prava kori┼ítenja zemlji┼íta radi gra─Ĺenja po odredbama prethodnog ─Źlana, op─çina je du┼żna platiti licu kojem je to pravo prestalo gra─Ĺevinsku vrijednost nedovr┼íene zgrade i naknadu za tro┼íkove ure─Ĺenja gradskog gra─Ĺevinskog zemlji┼íta utvr─Ĺene po odredbama Zakona o eksproprijaciji Federacije BiH ("Slu┼żbeni list SRBiH", br. 12/87, 38/89 i 3/93) i naknadu za zemlji┼íte u momentu prestanka ovog prava.

─îlan 52

Nosilac prava kori┼ítenja zemlji┼íta radi gra─Ĺenja koji odustane od namjere da gradi zgradu du┼żan je vratiti zemlji┼íte op─çini.

Gubitak prava kori┼ítenja zemlji┼íta radi gra─Ĺenja iz razloga predvi─Ĺenog u prethodnom stavu utvr─Ĺuje rje┼íenjem op─çinski organ uprave nadle┼żan za imovinsko-pravne poslove.

U slu─Źaju iz stava 1. ovog ─Źlana nosilac prava kori┼ítenja zemlji┼íta radi gra─Ĺenja ima pravo na naknadu za dodijeljeno gradsko gra─Ĺevinsko zemlji┼íte i za tro┼íkove ure─Ĺenja zemlji┼íta u visini njihove vrijednosti u vrijeme vra─çanja zemlji┼íta op─çini.

─îlan 53

Kada se na gradskom gra─Ĺevinskom zemlji┼ítu, dodijeljenom po stupanju na snagu ovog zakona, izgradi gra─Ĺevina u skladu sa va┼że─çim zakonima, prestaje pravo kori┼ítenja zemlji┼íta radi gra─Ĺenja i sti─Źe se pravo vlasni┼ítva.

c) Raspolaganje nedovr┼íenom zgradom na gradskom gra─Ĺevinskom zemlji┼ítu

─îlan 54

U pogledu prometa, optere─çivanja i naslje─Ĺivanja nedovr┼íene zgrade koja se nalazi na gradskom gra─Ĺevinskom zemlji┼ítu va┼że odredbe ovog zakona o ograni─Źenju prometa, optere─çivanja i naslje─Ĺivanja ostvarenog prvenstvenog prava kori┼ítenja zemlji┼íta radi gra─Ĺenja i prava kori┼ítenja zemlji┼íta radi gra─Ĺenja.

Nedovr┼íenom zgradom, u smislu ovog zakona, smatra se zgrada na kojoj je zavr┼íena faza prvog horizontalnog zatvaranja prostora do faze odobrenja za upotrebu prema odredbama Zakona o prostornom ure─Ĺenju.

Nedovr┼íena zgrada mo┼że se uz saglasnost op─çinskog vije─ça otu─Ĺiti ako je nosilac ostvarenog prvenstvenog prava kori┼ítenja zemlji┼íta radi gra─Ĺenja, odnosno prava kori┼ítenja zemlji┼íta radi gra─Ĺenja, bio sprije─Źen opravdanim razlozima da nastavi gra─Ĺenje (te┼íka i trajna bolest, smrt ─Źlana porodice, smanjenje broja ─Źlanova porodice, razvod braka, preseljenje u drugo mjesto i sl).

U slu─Źaju iz prethodnog stava, upis prava kori┼í─çenja na kupca izvr┼íit ─çe se na osnovu kupoprodajnog ugovora i saglasnosti op─çinskog vije─ça.

Ako op─çinsko vije─çe ne da saglasnost za otu─Ĺenje nedovr┼íene zgrade na tra┼żenje nosioca prava kori┼ítenja zemlji┼íta radi gra─Ĺenja ili njegovog pravnog nasljednika, op─çina je du┼żna preuzeti zemlji┼íte sa nedovr┼íenom zgradom i platiti naknadu prema odredbama ─Źlana 51. ovog zakona u roku od tri mjeseca od podno┼íenja zahtjeva za pribavljanje saglasnosti iz prethodnog stava.

VI - OGRANIČENJE PRAVA KORIŠTENJA GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

a) Stvarne slu┼żnosti

─îlan 55

U skladu sa prostornim planom ili planom parcelacije na gradskom gra─Ĺevinskom zemlji┼ítu i na gra─Ĺevinama koje su podignute na tom zemlji┼ítu mogu se ustanoviti stvarne slu┼żnosti.

Do dono┼íenja planova iz prethodnog stava, stvarne slu┼żnosti u oblasti komunalne infrastrukture mogu se ustanoviti na osnovu odluke op─çinskog vije─ça.

Rje┼íenje o ustanovljenju stvarnih slu┼żnosti donosi op─çinski organ uprave nadle┼żan za imovinsko-pravne poslove.

b) Privremeno zauzimanje

─îlan 56

Gradsko gra─Ĺevinsko zemlji┼íte koje je potrebno radi izgradnje gra─Ĺevine ili za izvo─Ĺenje drugih radova na susjednom zemlji┼ítu mo┼że se privremeno zauzeti.

Rje┼íenjem o privremenom zauzimanju, koje donosi op─çinski organ uprave nadle┼żan za imovinsko-pravne poslove, odre─Ĺuje se svrha i trajanje privremenog zauzimanja gradskog gra─Ĺevinskog zemlji┼íta.

┼Żalba izjavljena protiv rje┼íenja iz prethodnog stava ne odla┼że izvr┼íenje rje┼íenja.

c) Pripremne radnje

─îlan 57

Radi priprema za provo─Ĺenje eksproprijacije gra─Ĺevina, odnosno ure─Ĺenja gradskog gra─Ĺevinskog zemlji┼íta, dozvolit ─çe se na gradskom gra─Ĺevinskom zemlji┼ítu vr┼íenje potrebnih pripremnih radnji (premjeravanje i ispitivanje zemlji┼íta, pribavljanje podataka o gra─Ĺevinama, nasadima i sl). https://advokat-prnjavorac.com

U rje┼íenju o dozvoli vr┼íenja pripremnih radnji koje donosi op─çinski organ uprave nadle┼żan za imovinsko-pravne poslove, ─çe se navesti pripremne radnje i rok za njihovo izvr┼íenje.

┼Żalba izjavljena protiv rje┼íenja iz prethodnog stava ne odla┼że izvr┼íenje rje┼íenja.

d) Naknada

─îlan 58

U slu─Źaju ustanovljenja prava slu┼żnosti, privremenog zauzimanja gradskog gra─Ĺevinskog zemlji┼íta, odnosno vr┼íenja pripremnih radnji, naknada se odre─Ĺuje po odredbama Zakona o eksproprijaciji.

VII - PROTIVPRAVNO RASPOLAGANJE GRADSKIM GRAĐEVINSKIM ZEMLJIŠTEM

─îlan 59

Pravni poslovi o raspolaganju sa privremenim pravom kori┼ítenja zemlji┼íta prvenstvenim pravom kori┼ítenja zemlji┼íta radi gra─Ĺenja i pravom kori┼ítenja zemlji┼íta radi gra─Ĺenja zaklju─Źeni protivno odredbama ovog zakona, kao i ugovori o zajedni─Źkoj izgradnji zaklju─Źeni protivno odredbama iz ─Źl. 38. i 48. ovog zakona ni┼ítavi su, a prava na gradskom gra─Ĺevinskom zemlji┼ítu koja su bila predmet tih ugovora, prestaju bez naknade.

U slu─Źajevima iz prethodnog stava nadle┼żni sud utvr─Ĺuje ni┼ítavost pravnog posla i donosi odluku o predaji zemlji┼íta op─çini.

Sudovi i drugi nadle┼żni organi, ─Źim saznaju da je zaklju─Źen ugovor iz stava 1. ovog ─Źlana, ili je izvr┼íena bespravna dodjela zemlji┼íta du┼żni su o tome obavijestiti nadle┼żnog javnog pravobranioca, koji ─çe podnijeti nadle┼żnom sudu tu┼żbu za utvr─Ĺivanje ni┼ítavosti takvog ugovora ili bespravne dodjele.

─îlan 60

Sud mo┼że odlu─Źiti da se ono ┼íto je dato za pribavljanje zemlji┼íta na osnovu ni┼ítavog pravnog posla iz prethodnog ─Źlana u cjelini vrati ugovornoj strani ili preda op─çini, odnosno da se jedan dio vrati ugovornoj strani, a ostatak preda op─çini.

Pri odlu─Źivanju o vra─çanju ugovornoj strani ili predaji op─çini onoga ┼íto je dato za pribavljanje zemlji┼íta sud ─çe voditi ra─Źuna o savjesnosti ugovorne strane, o zna─Źaju ugro┼żenog dru┼ítvenog interesa, kao i na─Źelima morala i prinudnih propisa.

Nedovr┼íena zgrada koja je bila predmet ni┼ítavog ugovora prelazi u dr┼żavnu svojinu, a o naknadi sud ─çe odlu─Źiti u skladu sa st. 1. i 2. ovog ─Źlana.

VIII - GRAĐENJE BEZ PRAVA KORIŠTENJA ZEMLJIŠTA RADI GRAĐENJA NA GRADSKOM GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU

─îlan 61

Na gra─Ĺevinskom zemlji┼ítu u dr┼żavnoj svojini na kojem je izgra─Ĺena zgrada bez prava kori┼í─çenja zemlji┼íta radi gra─Ĺenja za koju se mo┼że naknadno izdati odobrenje za gra─Ĺenje po odredbama Zakona o prostornom ure─Ĺenju, op─çinsko vije─çe ─çe utvrditi pravo vlasni┼ítva u korist graditelja, odnosno njegovog pravnog sljednika, uz obavezu pla─çanja naknade za dodijeljeno gra─Ĺevinsko zemlji┼íte na kori┼í─çenje i za ure─Ĺenje gra─Ĺevinskog zemlji┼íta.

Prije utvr─Ĺivanja prava vlasni┼ítva u skladu sa ovim ─Źlanom, nadle┼żni op─çinski organ uprave ─çe raspraviti imovinsko-pravne odnose.

IX - NAKNADA

─îlan 62

Fizi─Źko i pravno lice kome je dodijeljeno gradsko gra─Ĺevinsko zemlji┼íte na kori┼í─çenje radi gra─Ĺenja, du┼żno je platiti naknadu za dodijeljeno zemlji┼íte i naknadu za tro┼íkove ure─Ĺenja tog zemlji┼íta.

Naknadu iz prethodnog stava, osim naknade za preuzeto zemlji┼íte du┼żan je da plati i raniji vlasnik koji je ostvario prvenstveno pravo kori┼í─çenja zemlji┼íta radi gra─Ĺenja na gradskom gra─Ĺevinskom zemlji┼ítu.

Iznos naknade za dodijeljeno gradsko gra─Ĺevinsko zemlji┼íte utvr─Ĺuje se rje┼íenjem o dodjeli tog zemlji┼íta, a iznos naknade za ure─Ĺenje gradskog gra─Ĺevinskog zemlji┼íta utvr─Ĺuje se rje┼íenjem o urbanisti─Źkoj saglasnosti.

Licu kome je dodijeljeno gradsko gra─Ĺevinsko zemlji┼íte ne mo┼że se izdati odobrenje za gra─Ĺenje, niti se mo┼że izvr┼íiti uknji┼żba prava kori┼í─çenja zemlji┼íta radi gra─Ĺenja u katastru nekretnina, odnosno u zemlji┼ínoj knjizi, dok ne podnese dokaz da je platilo naknadu za zemlji┼íte i naknadu za ure─Ĺenje zemlji┼íta.

─îlan 63**

Naknada za dodijeljeno gradsko gra─Ĺevinsko zemlji┼íte i naknada za ure─Ĺenje gradskog gra─Ĺevinskog zemlji┼íta utvr─Ĺuje se prema osnovama i mjerilima propisanim ovim zakonom i odlukom op─çinskog vije─ça.

Osnovi i mjerila za odre─Ĺivanje visine naknade za dodijeljeno gradsko gra─Ĺevinsko zemlji┼íte na kori┼ítenje i naknade za ure─Ĺenje gradskog gra─Ĺevinskog zemlji┼íta moraju biti razgrani─Źeni i me─Ĺusobno uskla─Ĺeni.

Sredstva koja se ostvaruju iz naknade za dodijeljeno gradsko gra─Ĺevinsko zemlji┼íte na kori┼ítenje i naknade za ure─Ĺenje gradskog gra─Ĺevinskog zemlji┼íta koriste se za tro┼íkove naknade ranijim vlasnicima, za tro┼íkove ure─Ĺenja zemlji┼íta i tro┼íkove izrade prostorno-planske dokumentacije.

Fizi─Źka lica kojima su dodijeljene gra─Ĺevinske parcele bez naknade u periodu od 6. aprila 1992. godine do stupanja na snagu ovog zakona i ─Źija su prijeratna imovinska prava vra─çena u skladu sa relevantnim zakonima o povratu imovine iz ─Źlana 46. stav 7., izgubit ─çe pravo na osloba─Ĺanje od pla─çanja naknade za dodjelu zemlji┼íta.

Fizi─Źka lica koja su izgubila pravo na dodjelu zemlji┼íta bez naknade u skladu sa prethodnim stavom ─çe platiti naknadu u iznosu i roku utvr─Ĺenom ovim zakonom.

Niko se ne mo┼że osloboditi obaveze pla─çanja naknade utvr─Ĺene ovim zakonom, osim u slu─Źajevima predvi─Ĺenim ─Źl. 90. i 91. ovog zakona, te se ovim stavljaju van snage sve odluke, uredbe i drugi propisi koje su u suprotnosti sa ovim zakonom.

Op─çina ─çe pokrenuti postupak za izmirenje duga u skladu sa va┼że─çim zakonima.

a) Naknada za dodijeljeno gradsko gra─Ĺevinsko zemlji┼íte na kori┼í─çenje

─îlan 64

Naknada za dodijeljeno gradsko gra─Ĺevinsko zemlji┼íte na kori┼í─çenje obuhvata:

1. pla─çenu naknadu namijenjenu za preuzeto zemlji┼íte ─Źiji se iznos utvr─Ĺuje u skladu sa Zakonom o ekproprijaciji;

2. naknada iz osnova prirodnih pogodnosti gradskog gra─Ĺevinskog zemlji┼íta i pogodnosti ve─ç izgra─Ĺene komunalne infrastrukture koje mogu nastati prilikom kori┼ítenja tog zemlji┼íta, a koje nisu rezultat ulaganja sredstava vlasnika ili korisnika nekretnina - renta.

Visina naknade za dodijeljeno gradsko gra─Ĺevinsko zemlji┼íte na kori┼ítenje utvr─Ĺuje se rje┼íenjem o dodjeli zemlji┼íta na kori┼ítenje radi gra─Ĺenja.

─îlan 65

Gradsko gra─Ĺevinsko zemlji┼íte prema pogodnostima iz ─Źlana 64. stava 1. ta─Źke 2., dijeli se najvi┼íe na ┼íest zona.

Zone se utvr─Ĺuju na osnovu polo┼żaja zemlji┼íta, stepena opremljenosti zemlji┼íta komunalnim objektima i instalacijama, saobra─çajne povezanosti, vrste i kapaciteta objekata za svakodnevno i periodi─Źno snabdijevanje, stepena pokrivenosti objektima za zdravstvenu za┼ítitu, ┼íkolstvo, kulturu i dje─Źiju za┼ítitu, prirodnih i ekolo┼íkih uslova kori┼í─çenja zemlji┼íta, kao ┼íto su naro─Źito nagib terena, orijentacija, osun─Źanost, temperatura zraka, vjetrovi i zaga─Ĺenost vazduha.

─îlan 66

Kao osnovica za izra─Źunavanje visine rente slu┼żi prosje─Źna kona─Źna gra─Ĺevinska cijena iz prethodne godine m2 korisne stambene povr┼íine na podru─Źju op─çine. Prosje─Źnu kona─Źnu gra─Ĺevinsku cijenu utvr─Ĺuje odlukom op─çinskog vije─ça svake godine, a najkasnije do 31. marta teku─çe godine.

─îlan 67

Prosje─Źna kona─Źna gra─Ĺevinska cijena iz prethodnog stava valorizuje se u toku godine svaka tri mjeseca na osnovu indeksa rasta cijena gra─Ĺevinskih radova u visokogradnji i niskogradnji po sumarnoj metodologiji i podacima koje objavljuje Zavod za statistiku.

─îlan 68

Visina rente po m2 korisne povr┼íine gra─Ĺevine koja ─çe se graditi na gradskom gra─Ĺevinskom zemlji┼ítu, utvr─Ĺuje se u procentu od prosje─Źne kona─Źne gra─Ĺevinske cijene iz stava 1. prethodnog ─Źlana, i to kao fiksan procenat rente:

ÔÇó prvoj zoni 6%,

ÔÇó drugoj zoni 5%,

ÔÇó tre─çoj zoni 4%,

ÔÇó ─Źetvrtoj zoni 3%,

ÔÇó petoj zoni 2%,

ÔÇó ┼íestoj zoni 1%.

Visinu rente po zonama utvr─Ĺuje odlukom op─çinsko vije─çe, polaze─çi od kriterija iz ─Źlana 65. stav 2. ovog zakona.

Visina rente za gradsko gra─Ĺevinsko zemlji┼íte u dr┼żavnoj svojini kod dogradnje, nadzi─Ĺivanja i kod izgradnje pomo─çnih objekata utvr─Ĺuje se rje┼íenjem o odobrenju za gra─Ĺenje.

b) Naknada za preuzeto gradsko gra─Ĺevinsko zemlji┼íte

─îlan 69

Raniji vlasnik neizgra─Ĺenog gradskog gra─Ĺevinskog zemlji┼íta koje je preuzeto iz njegovog posjeda ima pravo na naknadu.

Raniji vlasnik neizgra─Ĺenog gradskog gra─Ĺevinskog zemlji┼íta odnosno njegov pravni sljednik sti─Źe pravo na naknadu po pravosna┼żnosti rje┼íenja o preuzimanju, odnosno nakon davanja izjave o predaji zemlji┼íta op─çini.

Naknadu za preuzeto zemlji┼íte pla─ça op─çina na ─Źijem se podru─Źju nalazi zemlji┼íte.

Naknada se odre─Ĺuje i ispla─çuje po odredbama Zakona o eksproprijaciji.

c) Naknada za ure─Ĺenje gradskog gra─Ĺevinskog zemlji┼íta

─îlan 70

Naknada za ure─Ĺenje gradskog gra─Ĺevinskog zemlji┼íta obuhvata stvarne tro┼íkove pripremanja i opremanja gra─Ĺevinskog zemlji┼íta kao ┼íto je predvi─Ĺeno prostornim ili urbanisti─Źkim planom.

Iznos naknade za ure─Ĺenje gradskog gra─Ĺevinskog zemlji┼íta utvr─Ĺuje se saglasno programu ure─Ĺenja gradskog gra─Ĺevinskog zemlji┼íta.

─îlan 71

Naknadu za ure─Ĺenje gradskog gra─Ĺevinskog zemlji┼íta pla─çaju investitori gra─Ĺevine koja se gradi na tom zemlji┼ítu, prema jedinici povr┼íine objekta za ─Źiju izgradnju se izdaje urbanisti─Źka saglasnost.

─îlan 72

Naknada iz ─Źlana 71. ovog zakona utvr─Ĺuje se rje┼íenjem o urbanisti─Źkoj saglasnosti.

Ako je dodijeljeno gradsko gra─Ĺevinsko zemlji┼íte koje nije ure─Ĺeno, korisnik tog zemlji┼íta du┼żan je da izvr┼íi ure─Ĺenje na cijeloj povr┼íini zemlji┼íta saglasno urbanisti─Źko-tehni─Źkim i drugim uslovima utvr─Ĺenim u urbanisti─Źkoj saglasnosti, u kojem slu─Źaju korisnik zemlji┼íta nije du┼żan da plati naknadu za ure─Ĺenje zemlji┼íta.

Kada je to potrebno, sa korisnikom ─çe se ugovoriti dinamika ure─Ĺenja gradskog gra─Ĺevinskog zemlji┼íta, kao i obaveze i sankcije za neizvr┼íenje obaveza. Ugovorom ─çe se utvrditi da korisnik pla─ça naknadu za ure─Ĺenje cijele povr┼íine.

─îl. 73 - 75

(prestalo da va┼żi)

X - OSTALO GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE

─îlan 76

Ostalo gra─Ĺevinsko zemlji┼íte (─Źlan 3. ta─Źka 2. ovog zakona) odre─Ĺuje se odlukom op─çinskog vije─ça.

Odluka o odre─Ĺivanju ostalog gra─Ĺevinskog zemlji┼íta zasniva se na prostornom planu op─çine ili prostornom planu posebnog podru─Źja koji sadr┼że granice urbanih i drugih podru─Źja na kojima je predvi─Ĺeno gra─Ĺenje ili vr┼íenje drugih radova urbanisti─Źkim planom, urbanisti─Źkim redom ili prostornim planom.

Odluka iz stava 1. ovog ─Źlana mo┼że obuhvatiti gra─Ĺevinsko zemlji┼íte u dr┼żavnoj svojini i gra─Ĺevinsko zemlji┼íte u privatnoj svojini.

─îlan 77

Odlukom iz prethodnog ─Źlana utvr─Ĺuju se uslovi i mjerila za razvoj podru─Źja koje obuhvata ostalo gra─Ĺevinsko zemlji┼íte i odre─Ĺuju njegove granice po prethodno pribavljenom mi┼íljenju mjesnih zajednica i ostalih zainteresovanih pravnih lica.

─îlan 78

Odredbe ovog zakona koje se odnose na gradsko gra─Ĺevinsko zemlji┼íte primjenjuju se i na ostalo gra─Ĺevinsko zemlji┼íte.

─îlan 79

Ako je gra─Ĺevinsko zemlji┼íte odre─Ĺeno odlukom iz ─Źlana 76. ovog zakona u dr┼żavnoj (ranije dru┼ítvenoj) svojini, privredna dru┼ítva i druga pravna lica koja upravljaju tim zemlji┼ítem imaju pravo da ga koriste za svoje djelatnosti i da raspola┼żu njime saglasno zakonu u skladu sa potrebama ure─Ĺenja prostora u tom podru─Źju i drugim uslovima odre─Ĺenim tom odlukom.

─îlan 80

Izgra─Ĺenim i neizgra─Ĺenim ostalim gra─Ĺevinskim zemlji┼ítem odre─Ĺenim odlukom iz ─Źlana 76. ovog zakona, koje je u svojini fizi─Źkih i pravnih lica, vlasnik ima pravo da raspola┼że i obavezu da ga koristi na na─Źin i pod uslovima odre─Ĺenim zakonom i propisima op─çine donesenim na osnovu zakona.

Na zemlji┼ítu iz prethodnog stava mogu se graditi gra─Ĺevine samo pod uslovima odre─Ĺenim zakonom i propisima koje u okviru svojih prava i du┼żnosti donosi op─çina.

─îlan 81

Ako se na ostalom gra─Ĺevinskom zemlji┼ítu na kojem postoji pravo vlasni┼ítva provodi dioba katastarskih parcela na osnovu naslje─Ĺivanja ili prenosa prava vlasni┼ítva pravnim poslom, takva dioba mo┼że biti pravni osnov za obrazovanje gra─Ĺevinskih parcela na tom zemlji┼ítu, ukoliko dioba nije provedena saglasno propisima o planiranju i ure─Ĺenju prostora.

─îlan 82

Odlukom op─çinskog vije─ça o pristupanju izradi prostornog plana ili urbanisti─Źkog plana, mo┼że se potpuno ili djelimi─Źno zabraniti promet neizgra─Ĺenog gra─Ĺevinskog zemlji┼íta u vlasni┼ítvu fizi─Źkih i pravnih lica, koje ─çe biti obuhva─çeno tim planom, za vrijeme dok se taj plan ne donese, a najdu┼że za dvije godine.

Zabrana iz stava 1. se upisuje kao zabilje┼żba po slu┼żbenoj du┼żnosti u zemlji┼ínim knjigama. Nakon isteka roka iz stava 1., zabilje┼żba se po slu┼żbenoj du┼żnosti bri┼íe.

─îlan 83

Op─çinsko vije─çe mo┼że uvesti obavezu pla─çanja naknada iz ─Źlana 63. ovog zakona za:

1. kori┼í─çenje ostalog gra─Ĺevinskog zemlji┼íta na kojem postoji pravo svojine;

2. kori┼í─çenje izgra─Ĺenog ostalog gra─Ĺevinskog zemlji┼íta na kojem postoji pravo svojine;

3. ure─Ĺenje ostalog gra─Ĺevinskog zemlji┼íta na kojem postoji pravo svojine.

Odlukom iz prethodnog stava mo┼że se obuhvatiti samo gra─Ĺevinsko zemlji┼íte iz ─Źlana 65. stav 2. ovog zakona i neizgra─Ĺeno gra─Ĺevinsko zemlji┼íte obuhva─çeno programom ure─Ĺenja gra─Ĺevinskog zemlji┼íta.

Naknada za kori┼í─çenje izgra─Ĺenog gra─Ĺevinskog zemlji┼íta odre─Ĺuje se prema m2 izgra─Ĺene korisne povr┼íine zemlji┼íta, odnosno prema m2 izgra─Ĺene korisne povr┼íine za stambeni ili poslovni prostor.

Naknade iz stava 1. ta─Ź. 1. i 3. ovog ─Źlana utvr─Ĺuju se rje┼íenjem o urbanisti─Źkoj saglasnosti, a naknada iz ta─Źke 2. utvr─Ĺuje se rje┼íenjem iz ─Źlana 73. stav 4. ovog zakona.

─îlan 84

U pogledu prometa ostalog gra─Ĺevinskog zemlji┼íta i eksproprijacije gra─Ĺevinskog zemlji┼íta na kome postoji pravo svojine, primjenjuju se propisi o prometu nepokretnosti, odnosno propisi o eksproprijaciji, ako ovim zakonom nije druga─Źije odre─Ĺeno.

XI - KAZNENE ODREDBE

─îlan 85

Nov─Źanom kaznom od 600,00 KM do 7.500,00 KM kaznit ─çe se za prekr┼íaj privredno dru┼ítvo ili drugo pravno lice:

1. ako kao korisnik neizgra─Ĺenog gradskog gra─Ĺevinskog zemlji┼íta prenese kori┼ítenje tog zemlji┼íta na drugo lice protivno odredbi ─Źlana 18. st. 1. i 2. ovog zakona;

2. ako kao korisnik neizgra─Ĺenog gradskog gra─Ĺevinskog zemlji┼íta daje to zemlji┼íte drugom licu na privremenenu upotrebu protivno odredbi ─Źlana 21. stav 3. ovog zakona.

Za radnje iz prethodnog stava kaznit ─çe se nov─Źanom kaznom 300,00 KM do 1.500,00 KM i odgovorno lice u privrednom dru┼ítvu ili drugom pravnom licu.

─îlan 86

Nov─Źanom kaznom od 300,00 KM do 1.500,00 KM kaznit ─çe se za prekr┼íaj fizi─Źko i pravno lice:

1. ako kao raniji korisnik ili korisnik neizgra─Ĺenog gradskog gra─Ĺevinskog zemlji┼íta mijenja oblik i povr┼íinu parcele tog zemlji┼íta protivno odredbi ─Źlana 19. ovog zakona;

2. ako kao korisnik neizgra─Ĺenog gradskog gra─Ĺevinskog zemlji┼íta, koristi to zemlji┼íte ili prenese pravo kori┼ítenja tog zemlji┼íta na drugo lice protivno odredbama ─Źlana 21., st. 2. i 3., i ─Źlana 23. st. 1. i 2. ovog zakona;

3. ako kao nosilac prava kori┼ítenja zemlji┼íta radi gra─Ĺenja otu─Ĺi nedovr┼íenu zgradu koja se nalazi na gradskom gra─Ĺevinskom zemlji┼ítu, protivno odredbama ─Źlana 54. stav 3. ovog zakona.

XII - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

─îlan 87

(Revizija)

Pravna valjanost izvr┼íenih dodjela gra─Ĺevinskog zemlji┼íta izme─Ĺu 6. aprila 1992. godine i dana stupanja na snagu ovog zakona, na kojem su fizi─Źka lica imala pravo kori┼ítenja prije 6. aprila 1992. godine za stambene, poljoprivredne ili poslovne svrhe (u daljnjem tekstu: revizija), bi─çe utvr─Ĺena isklju─Źivo u skladu sa ovim zakonom.

Dodjele gra─Ĺevinskog zemlji┼íta izvr┼íene nakon 6. aprila 1992. godine u skladu sa Odlukom Visokog predstavnika kojom se zabranjuje promet zemlji┼íta u dr┼żavnoj svojini (u daljnjem tekstu: izuze─ça) koja je odobrio Ured Visokog predstavnika, ne─çe biti predmet revizije ali se mogu osporavati pred nadle┼żnim sudom.

Fizi─Źka lica, ili njihovi zakonski nasljednici, koja su imala pravo kori┼ítenja na gra─Ĺevinskom zemlji┼ítu, i koja su to pravo koristila na dan ili prije 6. aprila 1992. godine za stambene, poljoprivredne ili poslovne svrhe, a ─Źije je pravo kori┼ítenja prestalo bez njihove saglasnosti izme─Ĺu 6. aprila 1992. godine i dana stupanja na snagu ovoga zakona, mogu kod op─çinskog organa uprave nadle┼żnog za imovinsko-pravne poslove podnijeti zahtijev za reviziju u roku od 2 godine od dana stupanja na snagu ovoga zakona (u daljnjem tekstu: podnosioci zahtijeva).

Zahtijev iz prethodnog stava mo┼że tako─Ĺer podnijeti ─Źlan porodi─Źnog doma─çinstva ili zakonski zastupnik osobe pomenute u prethodnom stavu.

Trajno pravo kori┼ítenja ste─Źeno u periodu izme─Ĺu 6. aprila 1992. godine i stupanja na snagu ovoga zakona ne─çe biti pretvoreno u privatnu svojinu u skladu sa ─Źlanom 39. ovog zakona do isticanja roka za podno┼íenje zahtjeva za reviziju u skladu sa stavom 3. ovoga ─Źlana.

─îlan 88

Nadle┼żni op─çinski organ uprave vodi postupak revizije i sa─Źinjava nacrt rje┼íenja po zahtjevu za reviziju dodijeljenog zemlji┼íta iz ─Źlana 87. u roku od mjesec dana od dana prijema zahtjeva. Nacrt rje┼íenja op─çinski organ uprave du┼żan je dostaviti na odlu─Źivanje op─çinskom vije─çu u roku od pet dana od njene pripreme.

Protiv rje┼íenja iz prethodnog stava mo┼że se pokrenuti upravni spor.

─îlan 89

Ukoliko nadle┼żni op─çinski organ uprave u postupku revizije utvrdi da je podnosilac na dan ili prije 6. aprila 1992. godine koristio predmetno zemlji┼íte u stambene, poljoprivredne ili poslovne svrhe, i da mu/joj je pravo kori┼ítenja prekinuto izme─Ĺu 6. aprila 1992. godine i dana stupanja na snagu ovog zakona, bez njegove saglasnosti op─çina ─çe vratiti pravo kori┼ítenja na ranije dodijeljenom zemlji┼ítu ili osigurati naknadu.

─îlan 90

Ukoliko je tre─ça strana bona fide zapo─Źela izgradnju na zemlji┼ítu koje je predmet revizije ili ako je zemlji┼íte privedeno namjeni, op─çina ─çe kompenzirati podnosioca zahtjeva bilo putem nov─Źane naknade u skladu sa ─Źlanom 69. ovog zakona, ili putem dodjele zemlji┼íne parcele koja je podudarna po veli─Źini, funkciji, vrijednosti, lokaciji itd, zavisno od izbora podnosioca zahtjeva.

Ukoliko je predmetno zemlji┼íte dodijeljeno tre─çoj strani ali tre─ça strana nije zapo─Źela gra─Ĺevinske radove na zemlji┼ítu, op─çina ─çe joj vratiti nov─Źani iznos dat na ime da┼żbine koji je platila za sticanje prava kori┼ítenja ili joj obezbijediti alternativnu zemlji┼ínu parcelu bez naknade.

U svrhu primjene ─Źlana 87. stava 3. ovog zakona, podnosiocem zahtjeva koji nije pristao na prestanak tog prava ─çe se smatrati svaki podnosilac zahtjeva koji nije primio naknadu u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji. Podnosioce zahtjeva ne─çe obavezivati nikakva saglasnost ili dogovor o naknadi koji je postigao pravni zastupnik kojeg je imenovala op─çina dok je podnosilac zahtjeva bio raseljen ili izbjeglica.

Podnosilac zahtjeva koji ustvrdi da je njegova saglasnost dobijena primjenom sile, prijetnje ili u zabludi, pokre─çe postupak pred nadle┼żnim sudom.

Prilikom utvr─Ĺivanja visine naknade iz ovog ─Źlana, op─çinski organ uprave dodijeljuje iznos naknade koji podnosiocu pripada po ─Źlanu 69. stav 4 ovog zakona umanjen za iznos djelimi─Źne naknade koja je ve─ç ispla─çena podnosiocu.

─îlan 91

Dodjela gra─Ĺevinskog zemlji┼íta u skladu sa ─Źlanom 90. bit ─çe oslobo─Ĺena uslova koje propisuje ─Źlan 46. kao i obaveze pla─çanja naknade ukoliko je podnosilac zahtjeva platio takvu naknadu prije otkazivanja njenog/njegovog prava kori┼ítenja zemlji┼íta u dr┼żavnom vlasni┼ítvu radi gra─Ĺenja.

─îlan 92

Odredbe o naknadi za ure─Ĺenje i kori┼ítenje gradskog gra─Ĺevinskog zemlji┼íta koje su donesene prije stupanja na snagu ovog zakona, bit ─çe uskla─Ĺene sa odredbama ovog zakona u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

─îlan 93

Op─çinsko vije─çe ─çe donijeti odluku o utvr─Ĺivanju drugog gra─Ĺevinskog zemlji┼íta iz ─Źlana 76. ovog zakona u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, za ona podru─Źja za koja su doneseni planovi iz ─Źlana 76. stav 2. ovoga zakona.

─îlan 94

Postupci koji su pokrenuti po zahtjevu za dodjelu gra─Ĺevinskog zemlji┼íta u dr┼żavnom vlasni┼ítvu radi gra─Ĺenja, prije stupanja na snagu ovog zakona, bit ─çe okon─Źani u skladu sa odredbama Zakona o gra─Ĺevinskom zemlji┼ítu ("Slu┼żbeni list SR BiH", br. 34/86 i 1/90, i 29/90 i "Slu┼żbeni list RBiH", br. 3/93 i 13/94), ukoliko je prvostepeno rje┼íenje o dodjeli zemlji┼íta doneseno prije stupanja na snagu ovog zakona.

Ukoliko se prvostepeno rje┼íenje o dodjeli neizgra─Ĺenog gra─Ĺevinskog zemlji┼íta iz prethodnog stava poni┼íti u drugostepenom postupku, ili u upravnom sporu, novi postupak ─çe biti pokrenut u skladu sa odredbama ovog zakona.

─îlan 95

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje va┼żiti Zakon o gra─Ĺevinskom zemlji┼ítu ("Slu┼żbeni list SRBiH", br. 34/86, 1/90, i 29/90 i "Slu┼żbeni list R BiH", br. 3/93 i 13/94), kao i svi podzakonski akti koji su u suprotnosti sa odredbama ovoga zakona.

Federalni ministar prostornog ure─Ĺenja i okoli┼ía i druga nadle┼żna ministarstva ovla┼í─çuju se da u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog zakona donesu podzakonske akte za provedbu ovog zakona.

─îlan 96

Stupanjem na snagu ovoga zakona, po sili zakona prestaje dr┼żavno vlasni┼ítvo na gre─Ĺevinskom zemlji┼ítu koje nije privedeno namjeni u skladu sa prostornim planom, a u dru┼ítveno sada dr┼żavno vlasni┼ítvo je pre┼ílo na osnovu odluke op─çine.

Prestanak vlasni┼ítva iz stava 1. ovog ─Źlana, kao i uspostavljanje ranijeg vlasni─Źko pravnog odnosa, utvr─Ĺuje se rje┼íenjem op─çinskog organa uprave nadle┼żnog za imovinsko- pravne odnose.

Rje┼íenje iz stava 2. ovog ─Źlana se mo┼że osporavati ┼żalbom u postupku pred organom uprave Federacije Bosne i Hercegovine nadle┼żnim za imovinsko pravne poslove.

Pravosna┼żno rje┼íenje iz stava 2. ovog ─Źlana dostavlja se po slu┼żbenoj du┼żnosti organu nadle┼żnom za evidenciju prava na nekretninama na provo─Ĺenje.

─îlan 97

Ovaj zakon stupa na snagu 16. maja 2003. godine i bez odlaganja se objavljuje u "Slu┼żbenim novinama Federacije BiH".

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija