Advokatska kancelarija

weight
"Na┼ía za┼ítita nije u na┼íem oru┼żju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

Zakon o đłedinstvenom registru taksi i naknada u Federaciji BiH

 

Zakon o đłedinstvenom registru taksi i naknada u Federaciji BiH

┬źSlu┼żbene novine Federacije BiH┬╗, broj 24/21 /26.3.2021./

 


UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O JEDINSTVENOM REGISTRU TAKSI I NAKNADA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Progla┼íava se Zakon o Jedinstvenom registru taksi i naknada u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavni─Źkog doma od 23.06.2020. godine i na sjednici Doma naroda od 18.02.2021. godine.

Broj 01-02-1-176-01/21
23. marta 2021. godine
Sarajevo


Predsjednik
Marinko ─îavara, s. r.ZAKON O JEDINSTVENOM REGISTRU TAKSI I NAKNADA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE


I. OP─ćE ODREDBE


─îlan 1.
(Predmet zakona)


(1) Ovim zakonom ure─Ĺuje se uspostava, a┼żuriranje i vo─Ĺenje registra taksi i naknada u Federaciji Bosne i Hercegovine, postupak upisa u registar, na─Źin i uslovi a┼żuriranja registra, odgovornost za vo─Ĺenje registra, nadzor nad provo─Ĺenjem zakona, kaznene odredbe i druga pitanja od zna─Źaja za registar taksi i naknada u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija).
(2) Pod taksama i naknadama, u smislu stava (1) ovog ─Źlana, smatraju se takse i naknade koje se uvode federalnim i kantonalnim propisima, kao i propisima koje donose nadle┼żni organi jedinica lokalne samouprave, a koje se iskazuju i pripadaju bud┼żetima u skladu sa posebnim propisom.


─îlan 2.
(Hitnost upisa)


Postupak upisa u registar taksi i naknada u Federaciji je hitan, jednoobrazan i primjenjiv na organe uprave na svim nivoima vlasti u Federaciji.


─îlan 3.
(Principi registra)


(1) Registar naknada i taksi u Federaciji ima za cilj da osigura poštivanje principa zakonitosti, transparentnosti i jednoobraznosti informacija o taksama i naknadama.
(2) Princip zakonitosti, u smislu ovog zakona, zna─Źi da je svaka taksa i naknada propisana zakonom ili drugim propisom donesenim na osnovu zakona od strane federalnih i kantonalnih organa i jedinica lokalne samouprave.
(3) Princip transparentnosti, u smislu ovog zakona, zna─Źi da je registar informativan i javan, te da sadr┼żi sveobuhvatne informacije o taksama i naknadama.
(4) Princip jednoobraznosti, u smislu ovog zakona, zna─Źi da se informacije u registru utvr─Ĺuju jednoobrazno.


II. OBVEZNICI USPOSTAVE, A┼ŻURIRANJA, IZVJE┼áTAVANJA I VO─ÉENJA REGISTRA


─îlan 4.
(Obveznik uspostave i vo─Ĺenja registra)


(1) Federalno ministarstvo finansija uspostavlja po─Źetni registar taksi i naknada (u daljem tekstu: Po─Źetni registar).
(2) Obveznik vo─Ĺenja registra taksi i naknada je Federalno ministarstvo finansija.


─îlan 5.
(Obveznik a┼żuriranja podataka u registru)


Obveznik a┼żuriranja podataka u registru je Federalno ministarstvo finansija, kantonalno ministarstvo finansija i slu┼żba za upravu jedinice lokalne samouprave nadle┼żna za poslove finansija, po osnovu dostavljenih prijava obveznika izvje┼ítavanja, svako u okviru svog nivoa vlasti.


─îlan 6.
(Obveznik izvještavanja podataka za registar)


Obveznik izvje┼ítavanja podataka za registar su svi organi uprave i organizacije na svim nivoima vlasti u Federaciji, koji su ovla┼íteni obra─Ĺiva─Źi ili predlaga─Źi propisa koji ure─Ĺuju takse i naknade.


III. PO─îETNI REGISTAR


─îlan 7.
(Po─Źetni registar)


(1) Po─Źetni registar slu┼żi kao osnova za uspostavu Jedinstvenog registra naknada i taksi u Federaciji (u daljem tekstu: Jedinstveni registar) nakon provedenog postupka provjere ta─Źnosti i sveobuhvatnosti unesenih podataka od strane obveznika iz ─Źlana 6. ovog zakona, te postupka unosa i ispravki podataka na na─Źin propisan ovim zakonom od strane obveznika iz ─Źlana 5. ovog zakona.
(2) Po─Źetni registar je javan i objavljuje se na slu┼żbenoj internet stranici Federalnog ministarstva finansija.
(3) Po─Źetni registar iz stava (1) ovog ─Źlana uspostavlja se danom stupanja na snagu ovog zakona.
(4) Po─Źetni registar sadr┼żi preliminarne podatke o svim pojedina─Źnim taksama i naknadama utvr─Ĺenim na osnovu propisa.


─îlan 8.
(Provjera podataka u Po─Źetnom registru)


(1) Obveznici iz ─Źlana 6. ovog zakona koji djeluju na federalnom nivou vlasti, du┼żni su u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, izvr┼íiti provjeru ta─Źnosti i sveobuhvatnosti unesenih podataka u Po─Źetni registar, koji su utvr─Ĺeni propisima iz nadle┼żnosti Federacije i dostaviti Federalnom ministarstvu finansija, ispravke ili/i dopune podataka na na─Źin propisan podzakonskim aktom.
(2) Obveznici iz ─Źlana 6. ovog zakona koji djeluju na kantonalnom nivou vlasti, du┼żni su u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, izvr┼íiti provjeru ta─Źnosti i sveobuhvatnosti unesenih podataka u Po─Źetni registar, koji su utvr─Ĺeni propisima iz nadle┼żnosti kantona i dostaviti kantonalnom ministarstvu finansija, ispravke ili/i dopune podataka na na─Źin propisan podzakonskim aktom.
(3) Obveznici iz ─Źlana 6. ovog zakona koji djeluju na nivou vlasti jedinica lokalne samouprave, du┼żni su u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, izvr┼íiti provjeru ta─Źnosti i sveobuhvatnosti unesenih podataka u Po─Źetni registar, koji su utvr─Ĺeni propisima iz nadle┼żnosti jedinica lokalne samouprave i dostaviti obvezniku a┼żuriranja podataka tog nivoa vlasti, ispravke ili/i dopune podataka na na─Źin propisan podzakonskim aktom.
(4) U slu─Źaju da je nakon izvr┼íene provjere iz st. (1) do (3) ovog ─Źlana, konstatovano da su podaci u Po─Źetnom registru ta─Źni i sveobuhvatni, o istom je potrebno pismeno obavijestiti obveznika iz ─Źlana 5. ovog zakona.


─îlan 9.
(A┼żuriranje podataka u Po─Źetnom registru)


(1) Obveznici a┼żuriranja su du┼żni, nakon dostavljene ispravke ili/i dopune podataka od strane obveznika izvje┼ítavanja, u roku od 60 dana, izvr┼íiti unos ispravnih podataka odnosno dopuniti nedostaju─çe podatke u Po─Źetnom registru.
(2) Istekom roka iz stava (1) ovog ─Źlana, Po─Źetni registar prestaje da postoji.


─îlan 10.
(Nedostaju─çi podaci u Po─Źetnom registru)


U slu─Źaju da u Po─Źetnom registru nisu navedene takse i naknade, a obveznici iz ─Źlana 6. ovog zakona imaju saznanja o istom, primjenjuje se postupak unosa novih taksi i naknada u Po─Źetni registar koji je propisan ─Źlanom 8. ovog zakona.


IV. JEDINSTVENI REGISTAR


─îlan 11.
(Jedinstveni registar)


(1) Jedinstveni registar predstavlja elektronsku bazu podataka u kojoj se prikupljaju, unose i a┼żuriraju podaci o taksama i naknadama u Federaciji, a utvr─Ĺeni su zakonima i drugim propisima donesenim na osnovu zakona.
(2) Jedinstveni registar smatra se uspostavljenim prestankom postojanja Po─Źetnog registra.


─îlan 12.
(Sadr┼żaj Jedinstvenog registra)


Jedinstveni registar sadr┼żi sljede─çe op─çe podatke:
a) Šifra javnog prihoda;
b) Naziv javnog prihoda;
c) Naziv zakona koji reguli┼íe pla─çanje takse i naknade, te broj i datum objavljivanja u slu┼żbenim novinama;
d) Naziv podzakonskog akta kojim je ure─Ĺeno pla─çanje taksi i naknada, te broj i datum objavljivanja u slu┼żbenom glasilu;
e) Obveznik pla─çanja;
f) Iznos i u─Źestalost pla─çanja;
g) Informacije o odredi┼ínom bud┼żetu na koji se pla─ça pojedina─Źna taksa i naknada;
h) Broj uplatnog ra─Źuna javnog prihoda;
i) Nivo vlasti nadle┼żan za usvajanje zakona i dono┼íenje propisa kojim se utvr─Ĺuje pla─çanje taksi i naknada;
j) Kanton u kojem se pla─ça pojedina─Źna taksa i naknada;
k) Op─çina/grad u kojem se pla─ça pojedina─Źna taksa i naknada.


─îlan 13.
(Obaveza izvještavanja o izmjeni i dopuni podataka u Jedinstvenom registru)


(1) Obveznici iz ─Źlana 6. ovog zakona koji djeluju na federalnom nivou vlasti, du┼żni su u roku od sedam dana od dana objavljivanja propisa u „Slu┼żbenim novinama Federacije BiH“, dostaviti Federalnom ministarstvu finansija izmjene i dopune podataka iz Jedinstvenog registra.
(2) Obveznici iz ─Źlana 6. ovog zakona koji djeluju na kantonalnom nivou vlasti, du┼żni su u roku od sedam dana od dana objavljivanja propisa u slu┼żbenim novinama kantona, dostaviti kantonalnom ministarstvu finansija izmjene i dopune podataka iz Jedinstvenog registra.
(3) Obveznici iz ─Źlana 6. ovog zakona koji djeluju na nivou vlasti jedinica lokalne samouprave, du┼żni su u roku od sedam dana objavljivanja propisa na na─Źin propisan aktima jedinice lokalne samouprave, dostaviti izmjene i dopune podataka iz Jedinstvenog registra nadle┼żnoj slu┼żbi za poslove finansija jedinice lokalne samouprave.
(4) Obveznici iz ─Źlana 6. ovog zakona odgovaraju za ta─Źnost dostavljenih podataka.


─îlan 14.
(Obaveza a┼żuriranja podataka u Jedinstvenom registru)


Obveznici a┼żuriranja su obavezni unijeti izmjene i dopune podataka u Jedinstveni registar, najkasnije u roku od pet dana od dana prijema prijave izmjena i dopuna tih podataka.


V. NADZOR NAD ZAKONOM


─îlan 15.
(Nadzor nad zakonom)


(1) Nadzor nad provo─Ĺenjem odredaba ovog zakona i podzakonskih akata donesenih na osnovu ovog zakona vr┼íi Federalno ministarstvo finansija i bud┼żetska inspekcija, svako u okviru svoje nadle┼żnosti.
(2) Bud┼żetska inspekcija vr┼íi direktan nadzor nad primjenom odredbi ─Źl. 8., 9., 10., 13. i 14. ovog zakona.


─îlan 16.
(Nadzor)


(1) Prilikom obavljanja poslova nadzora iz ─Źlana 15. ovog zakona, inspektor ima obavezu da obavijesti Federalno ministarstvo finansija o nepo┼ítivanju odredbi ovog zakona.
(2) Inspektor ima i pravo da predlo┼żi preventivne mjere u cilju sprje─Źavanja povrede ovog zakona i podzakonskog akta donesenog na osnovu ovog zakona.


VI. KAZNENE ODREDBE


─îlan 17.
(Prekršaji obveznika izvještavanja)


(1) Nov─Źanom kaznom od 2.000,00 KM do 5.000,00 KM kaznit ─çe se organi uprave i organizacije i jedinica lokalne samouprave ukoliko ne postupe na na─Źin i u roku propisan ─Źl. 8. 10. i 13. ovog zakona.
(2) Za prekr┼íaje iz stava (1) ovog ─Źlana, kaznit ─çe se rukovodilac unutra┼ínje organizacione jedinice u nadle┼żnom organu nov─Źanom kaznom od 300,00 KM do 3.000,00 KM.


─îlan 18.
(Prekr┼íaji obveznika a┼żuriranja)


(1) Nov─Źanom kaznom od 2.000,00 KM do 5.000,00 KM kaznit ─çe se organi uprave i organizacije i jedinica lokalne samouprave ukoliko ne postupe na na─Źin i u roku propisan ─Źl. 9. i 13. ovog zakona.
(2) Za prekr┼íaje iz stava (1) ovog ─Źlana, kaznit ─çe se rukovodilac unutra┼ínje organizacione jedinice u nadle┼żnom organu nov─Źanom kaznom od 300,00 KM do 3.000,00 KM.


VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


─îlan 19.
(Podzakonski akt)


Federalni ministar finansija ─çe u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti Pravilnik o uspostavljanju i vo─Ĺenju Jedinstvenog registra taksi i naknada u Federaciji Bosne i Hercegovine kojim ─çe se detaljnije propisati na─Źin uspostavljanja Jedinstvenog registra, a┼żuriranje i pristup podacima, obrasci, kao i sadr┼żaj Jedinstvenog registra taksi i naknada u Federaciji Bosne i Hercegovine.


─îlan 20.
(Stupanje na snagu)


Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu┼żbenim novinama Federacije BiH".

Predsjedavaju─çi
Predstavni─Źkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Mirsad Zaimovi─ç, s. r.


Predsjedavaju─çi
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Tomislav Martinovi─ç, s. r.

 

 

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija