Advokatska kancelarija

weight
"Na┼ía za┼ítita nije u na┼íem oru┼żju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

Notarska tarifa FBiH

 

TARIFA O NAGRADAMA I NAKNADAMA NOTARA Federacije BiH


(Slu┼żbene novine Federacije BiH, broj 40/21 od 21.05.2021g)

 

 

 

 

Slu┼żbene novine Federacije BiH, broj 40/21

Na osnovu odredbi ─Źlana 127. stav 2. Zakona o notarima ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", broj 45/02), a na prijedlog Notarske komore Federacije Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo pravde utvrdilo je slijede─çu


TARIFA O NAGRADAMA I NAKNADAMA NOTARA Federacije BiH


A. OP─ćI DIO


─îlan 1.
(Predmet Tarife)

Ovom tarifom o nagradama i naknadama notara (u daljnjem tekstu: Tarifa) propisuje se na─Źin vrjednovanja notarskog posla i obra─Źunavanje nagrade za rad notara i naknade tro┼íkova notara u vezi s obavljenim radom. Prema ovoj tarifi vrjednuju se poslovi propisani Zakonom o notarima.


─îlan 2.
(Notarska nagrada i naknada)

(1) Notaru pripada i notar je obavezan obra─Źunati nagradu za svoj rad i naknadu tro┼íkova u vezi s obavljenim radom u visini i na na─Źin reguliran ovom tarifom.

(2) U nagradi za notarski posao iz prethodnog stava ovog ─Źlana vrjednovani su pripremni poslovi, koji su povezani s notarskim poslom (savjetovanja sa strankom i drugim u─Źesnicima u poslu, sastav, ─Źitanje i obrazlo┼żenje notarske isprave), kao i drugi poslovi i naknade u skladu s ovom tarifom.─îlan 3.
(Osnovi za odre─Ĺivanje nagrade)

Nagrade za notarski posao po ovoj tarifi odre─Ĺuju se:

- prema vrijednosti predmeta pravnog posla ili druge slu┼żbene radnje,

- prema utro┼íenom vremenu za pripremu i obavljanje odre─Ĺene slu┼żbene radnje,

- u stalnom (fiksnom) iznosu, bez obzira na vrijednost ili vrijeme potrebno za poduzimanje odre─Ĺene slu┼żbene radnje.

─îlan 4.
(Odre─Ĺivanje nagrade i naknade)

(1) Vrijednost predmeta i nagrada za notarski posao iskazana u konvertibilnim markama (u daljnjem tekstu: KM), nalazi se u posebnom dijelu Tarife i ─Źini njezin sastavni dio.

(2) Pored nagrade za obavljeni posao, notar je du┼żan da obra─Źuna strankama i nastale tro┼íkove shodno odredbama ove tarife, te propisani porez na dodatnu vrijednost.

─îlan 5.
(Obavezna primjena Tarife i ništavnost dogovora)

(1) Notar je du┼żan da primjenjuje ovu tarifu u svakom pojedina─Źnom slu─Źaju.

(2) Zabranjeno je ugovaranje nagrade za obavljeni posao ili naknade tro┼íkova u iznosima vi┼íim ili ni┼żim od iznosa propisanih ovom tarifom.

(3) Dogovor o visini nagrade koji bi notar sklopio i obra─Źun nagrade i naknade tro┼íkova u suprotnosti s odredbama ove tarife je ni┼ítav, a notar ─Źini povredu slu┼żbene du┼żnosti iz ─Źlana 120. stav 1. ta─Źka 3. Zakona o notarima.

─îlan 6.
(Neva┼że─çe i neupotrebljive isprave)

Za notarsku ispravu za koju se utvrdi da je zbog gre┼íke u obliku ili krivicom notara neva┼że─ça, a prepisi, potvrde i ovjere neupotrebljivi zbog formalnih nedostataka za koje je odgovoran notar, nagrada se ne pla─ça, a ve─ç pla─çenu nagradu notar je du┼żan vratiti.

─îlan 7.
(Du┼żnost pla─çanja nagrade i naknade)

Ako je vi┼íe stranaka sudjelovalo u sklapanju pravnog posla pred notarom ili je notar izvr┼íio jednu radnju za vi┼íe stranaka, sve te stranke solidarno duguju nagradu i naknadu tro┼íkova notaru, ako se stranke druga─Źije ne dogovore.

─îlan 8.
(Pla─çanje nagrade, naknade i akontacije)

(1) Notar ima pravo na nagradu neposredno nakon obavljenog posla.

(2) Obaveznik pla─çanja notarskog posla du┼żan je pla─çati notaru uslugu prema Tarifi koja je na snazi u vrijeme kada je notar posao obavio.

(3) Notar mo┼że zahtijevati da mu stranka kod narud┼żbe posla plati odgovaraju─çu akontaciju za potrebne izdatke i tro┼íkove, te za nagradu u iznosu do 50% o─Źekivane nagrade.

(4) Ako akontacija nije pla─çena odmah ili u roku koji odredi notar, notar je du┼żan obaviti posao tek nakon prijema akontacije.

─îlan 9.
(Du┼żnost pla─çanja tro┼íkova svjedoka, te tro┼íkova i nagrade sudskog tuma─Źa/vje┼ítaka)

U─Źesnici notarskog posla du┼żni su pored notarske nagrade i naknade platiti i tro┼íkove svjedoku i sudskom tuma─Źu, te nagradu koja pripada sudskom tuma─Źu/vje┼ítaku, ukoliko u─Źestvuju u notarskom poslu.

─îlan 10.
(Predaja dokumentacije i obra─Źun)

(1) Notar je ovla┼íten i du┼żan predati stranci ili drugim u─Źesnicima notarsku ispravu odnosno otpravke i prepi┼íe, potvrde, ovjere, te ostale isprave namijenjene strankama i u─Źesnicima tek nakon ┼íto su tro┼íkovi, izdaci i nagrade pla─çeni u cijelosti.

(2) Notar je obavezan stranci izdati specificiranu potvrdu/ra─Źun o pla─çenoj nagradi i naknadi tro┼íkova u skladu sa propisima.

─îlan 11.
(Izmirenje spora mirnim putem)

Ako stranka smatra da notar nije pravilno obra─Źunao nagradu prema ovoj tarifi, ona ili notar mogu zahtijevati rje┼íavanje spora mirnim putem od nadle┼żnog organa Notarske komore.

─îlan 12.
(Stupanje na snagu)

(1) Ova tarifa o nagradama i naknadama notara stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Slu┼żbenim novinama Federacije BiH".

(2) Stupanjem na snagu ove tarife prestaje da va┼żi Tarifa o nagradama i naknadama notara ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", broj 57/13).B. POSEBNI DIO 1. NOTARSKI OBRA─ÉENE ISPRAVE

Tarifni broj 1.

(Odre─Ĺivanje nagrade prema vrijednosti predmeta)(1) Za obradu notarskih isprava i za obavljanje drugih notarskih poslova kod kojih je vrijednost predmeta poznata ili se mo┼że utvrditi, nagrada se odre─Ĺuje prema vrijednosti predmeta na koji se posao odnosi, osim ako ovom tarifom nije druga─Źije odre─Ĺeno. Za odre─Ĺivanje vrijednosti mjerodavno je vrijeme notarske obrade isprave, odnosno vrijeme poduzimanja drugog notarskog posla.

(2) Osnov za odre─Ĺivanje nagrade je stvarna prometna vrijednost stvari, koja je predmet notarske isprave bez odbitaka dugova.

(3) Ako je predmet pravnog posla potra┼żivanje, uzima se samo glavno potra┼żivanje bez sporednih potra┼żivanja, kao ┼íto su kamata, ugovorna kazna, tro┼íkovi postupka i si.

(4) Izuzetno, notar ─çe odrediti tr┼żi┼ínu vrijednost kao osnovicu za obra─Źun Tarife, bez obzira na vrijednost koju stranka ili drugi u─Źesnici u poslu navedu kao vrijednost pravnog posla, ako tako navedena vrijednost ne odgovara prometnoj vrijednosti. Pri tome notar mora uzeti u obzir vrijednost stvari koja se posti┼że u uobi─Źajenom pravnom prometu, uzimaju─çi u obzir svojstva stvari i slu┼żbeno poznate, odnosno pribavljene ─Źinjenice kao ┼íto su procjene nadle┼żnog poreskog organa za tu ili sli─Źne stvari na tom podru─Źju, podatke drugih organa uprave, cijene koje se za sli─Źne stvari posti┼żu na javnoj licitaciji i sl.

(5) Ako su predmet pravnog posla vrijednosni papiri koji kotiraju na berzi, osnov za odre─Ĺivanje nagrade izra─Źunava se po berzovnom kursu va┼że─çem na dan prije sklapanja pravnog posla.

(6) Za sastavljanje notarski obra─Ĺene isprave, ako druga─Źije nije propisano u drugim tarifnim brojevima, notar je obavezan obra─Źunati nagradu:

1) koja s obzirom na vrijednost predmeta pravnog posla ili druge slu┼żbene radnje iznosi:IZNAD KM

DO KM

IZNOS NAGRADE U KM

0

2500

100

2501

5000

130

5001

10 000

170

10 001

20 000

220

20 001

50 000

270

50 001

75 000

300

75 001

100 00

320

 2) Pri vrijednosti predmeta pravnog posla ili druge slu┼żbene radnje preko 100.000 KM, notar je, pored nagrade od 320 KM, obavezan obra─Źunati i dodatnu nagradu od 30 KM za svakih zapo─Źetih 100.000 KM u dijelu u kojem vrijednost predmeta slu┼żbene radnje prelazi 100.000 KM, ali u iznosu ne ve─çem od 1.800 KM.

(7) Naknadom iz stava (6) ovog tarifnog broja, obuhva─çena je i nagrada za ovjeru sastavljenog notarskog akta, ovjera potpisa, prepisa i fotokopija dokumenata i izdavanje otpravaka i prepisa ako se oni izdaju neposredno po sastavljanju notarskog akta.

(8) Odredbe stava (6) ovog tarifnog broja, ako nije druga─Źije propisano, na odgovaraju─çi na─Źin se primjenjuju i na obra─Źun nagrade i naknade za slu┼żbene radnje tarifirane u drugim odredbama ove tarife.

Tarifni broj 2.

(Budu─çe ─Źinidbe i ugovori o zakupu)

(1) Za notarsku obradu isprave koja za predmet ima pravo na budu─çe ─Źinidbe (davanja) koje se ponavljaju, nagrada notara odmjerava se prema vrijednosti svih ─Źinidbi za vrijeme ukupnog ugovornog razdoblja, ali najvi┼íe do iznosa koji odgovara zbiru vrijednosti tih ─Źinidbi za vrijeme od pet godina. Nagradu je notar obavezan obra─Źunati na nazna─Źenu osnovicu po tarifnom broju 1.

(2) Za notarski obra─Ĺenu ispravu ugovora o zakupu ili podzakupu poslovnih prostorija odredit ─çe se nagrada prema vrijednosti zakupnine za dogovoreni period, ali najvi┼íe za period od tri godine, a kod ugovora o zakupu ili podzakupu koji se odnose na stambene prostorije, gara┼że i dr. za period najvi┼íe od jedne godine. Nagradu je notar obavezan obra─Źunati na nazna─Źenu osnovicu po tarifnom broju 1.

Tarifni broj 3.

(Predugovori, aneksi, sporazumni raskidi ili opozivi pravnih poslova i drugi specifi─Źni pravni poslovi)

(1) Za notarsku obradu ugovora o otkupu stana na kojem postoji stanarsko pravo notar je obavezan obra─Źunati 50% nagrade po tarifnom broju 1, ali ne vi┼íe od 200 KM.

(2) Za notarsku obradu svih vrsta predugovora notar je obavezan obra─Źunati 50% nagrade po tarifnom broju 1, ali ne vi┼íe od 300 KM.

(3) Za notarsku obradu aneksa notar je obavezan obra─Źunati 50% nagrade po tarifnom broju 1 ili po nekom drugom tarifnom broju za odre─Ĺeni pravni posao na koji se odnosi aneks, ali ne vi┼íe od 250 KM.

(4) Za notarsku obradu sporazumnog raskida ili opoziva pravnog posla notar je obavezan obra─Źunati 50% nagrade po tarifnom broju 1. ili po nekom drugom tarifnom broju za odre─Ĺeni pravni posao na koji se odnosi raskid ili opoziv, ali ne manje od 30 KM i ne vi┼íe od 250 KM.

Tarifni broj 4.

(Punomo─ç i druge jednostrane izjave volje)

(1) Za notarsku obradu punomo─Źi za prodaju ili zalaganje nekretnina notar je obavezan obra─Źunati nagradu u visini od 30 KM po jednom davaocu takve punomo─Źi.

(2) Za notarsku obradu svih vrsta punomo─Źi i drugih jednostranih izjava volje koje nisu posebno tarifirane u drugim tarifnim brojevima ove tarife, notar je obavezan obra─Źunati nagradu u visini od 20 KM po jednom davaocu takve punomo─çi/izjave.

Tarifni broj 5.

(Ugovor o diobi)

(1) Za notarsku obradu ugovora o diobi notar je obavezan obra─Źunati nagradu u iznosu od 250 KM, ako vrijednost predmeta posla ne prelazi iznos od 50.000 KM.

(2) Ako vrijednost predmeta ugovora o diobi prelazi iznos od 50.000 KM, notar je obavezan nagradu obra─Źunati prema tarifnom broju 1.

(3) Odredbe st. (1) i (2) ovog tarifnog broja na odgovaraju─çi na─Źin se primjenjuju i na obra─Źun nagrade kod notarske obrade ugovora o podjeli (diobi) bra─Źne ste─Źevine i drugih sli─Źnih pravnih poslova.

(4) Kao osnova za odre─Ĺivanje nagrade za notarsku obradu pravnih poslova iz st. (1) do (3) ovog tarifnog broja obavezno se uzima vrijednost ukupne imovine koja je predmet pravnog posla o diobi.

Tarifni broj 6.

(Ugovor o razmjeni (zamjeni))

(1) Za notarsku obradu ugovora o razmjeni (zamjeni) notar je obavezan obra─Źunati nagradu u iznosu od 250 KM, ako vrijednost predmeta posla ne prelazi iznos od 50.000 KM.

(2) Ako vrijednost predmeta ugovora o razmjeni (zamjeni) prelazi iznos od 50.000 KM, notar je obavezan nagradu obra─Źunati prema tarifnom broju 1.

(3) Kao osnov za odre─Ĺivanje nagrade za notarsku obradu ugovora o razmjeni (zamjeni) obavezno se uzima vrijednost ukupne imovine koja je predmet tog ugovora.

Tarifni broj 7.

(Ugovor o zasnivanju hipoteke i zalo┼żna izjava)

(1) Za notarsku obradu ugovora o zasnivanju hipoteke ili zalo┼żne izjave notar je obavezan obra─Źunati nagradu po tarifnom broju 1.

(2) U slu─Źaju kada je ugovaranje hipoteke izvr┼íeno kao dio nekog drugog pravnog posla ili uz neki drugi pravni posao u okviru jedne te iste notarski obra─Ĺene isprave, notar je obavezan obra─Źunati 50% nagrade po tarifnom broju 1.

(3) Kao osnov za odre─Ĺivanje nagrade kod pravnog posla o zasnivanju hipoteke obavezno se uzima iznos potra┼żivanja koje se osigurava (iznos kredita, iznos zajma itd.), bez sporednih potra┼żivanja kao ┼íto su kamata, tro┼íkovi postupka i sl.

(4) Odredbe st. (1) do (3) ovog tarifnog broja, kao i druge odredbe ove tarife, na odgovaraju─çi na─Źin se primjenjuju i kod obra─Źuna nagrade za notarski obra─Ĺenu ispravu koja za predmet ima zemlji┼íni dug.

Tarifni broj 8.

(Slu┼żnosti i realni tereti)

(1) Za notarsku obradu samostalnih pravnih poslova o zasnivanju stvarnih i li─Źnih slu┼żnosti te realnih tereta (kada zasnivanje slu┼żnosti i realnih tereta nije dio nekog drugog pravnog posla), notar je obavezan obra─Źunati nagradu u iznosu od 180 KM.

(2) Ako je zasnivanje slu┼żnosti ili realnog tereta dio nekog drugog pravnog posla ili uz neki drugi pravni posao u jednoj te istoj notarski obra─Ĺenoj ispravi, notar je uz nagradu za taj posao du┼żan obra─Źunati i nagradu po svakoj slu┼żnosti ili po svakom realnom teretu u iznosu od 25 KM.

Tarifni broj 9.

(Bra─Źni ugovori i porodi─Źno-pravni poslovi)

(1) Za notarsku obradu bra─Źnog ugovora notar je obavezan obra─Źunati nagradu u iznosu od 300 KM, ako vrijednost imovine koja je predmet bra─Źnog ugovora ne prelazi iznos od 50.000 KM ili se ne mo┼że odrediti vrijednost imovine.

(2) Ako vrijednost predmeta bra─Źnog ugovora prelazi iznos od 50.000 KM, notar je obavezan obra─Źunati nagradu po tarifnom broju 1.

(3) Kao osnovica za obra─Źun nagrade za notarsku obradu bra─Źnog ugovora obavezno se uzima vrijednost imovine obiju ugovornih strana koja je predmet tog ugovora.

(4) Za notarsku obradu izjave o priznanju materinstva ili o─Źinstva i o pristanku majke na priznanje o─Źinstva notar je obavezan obra─Źunati nagradu u iznosu od 50 KM.

(5) Za notarsku obradu sporazuma roditelja o visini odnosno povi┼íenju doprinosa za izdr┼żavanje djeteta ili za notarsku obradu takvog sporazuma izme─Ĺu drugih osoba koje imaju pravo na izdr┼żavanje, notar je obavezan obra─Źunati nagradu prema vrijednosti jednogodi┼ínjeg iznosa doprinosa za izdr┼żavanje. Nagrada se obra─Źunava po tarifnom broju 1., ali ne vi┼íe od 200 KM.

Tarifni broj 10.

(Nasljedno-pravni poslovi)

(1) Za notarsku obradu testamenta ili isprave o zakonom dopu┼ítenom ugovoru o naslje─Ĺivanju (ugovor o me─Ĺusobnom naslje─Ĺivanju bra─Źnih partnera), notar je obavezan obra─Źunati nagradu u iznosu od 120 KM.

(2) Za notarsku obradu ugovora o do┼żivotnom izdr┼żavanju ili ugovora (sporazuma) o ustupanju i raspodjeli imovine za ┼żivota notar je obavezan obra─Źunati nagradu u iznosu od 200 KM.

(3) Za notarsku obradu sporazuma pretka i potomka o odricanju od nasljedstva koje nije otvoreno notar je obavezan obra─Źunati nagradu u iznosu od 100 KM.

(4) Za notarsku obradu nasljedni─Źke izjave notar je obavezan obra─Źunati nagradu u iznosu od 15 KM po jednom davaocu nasljedni─Źke izjave.

(5) Za notarsku obradu punomo─çi za zastupanje u ostavinskom postupku koja sadr┼żi nasljedni─Źku izjavu, notar je obavezan obra─Źunati nagradu u iznosu od 30 KM po jednom davaocu punomo─çi.Tarifni broj 11.

(Privredni ugovori)

(1) Za notarske obrade privrednih ugovora notar je obavezan obra─Źunati nagradu u iznosu od 200 KM, ako vrijednost predmeta ugovora ne prelazi iznos od 50.000 KM ili se ne mo┼że odrediti vrijednost, odnosno u kojima nije odre─Ĺena vrijednost predmeta ugovora.

(2) Ako vrijednost predmeta pravnih poslova iz stava (1) ovog tarifnog broja prelazi iznos od 50.000 KM, notar je obavezan obra─Źunati nagradu po tarifnom broju 1.Tarifni broj 12.

(Notarski poslovi u vezi sa privrednim društvima, ustanovama, zadrugama i drugim pravnim osobama)

(1) Za notarsku obradu osniva─Źkih akata i statuta privrednih dru┼ítava notar je obavezan obra─Źunati nagradu u iznosu od 150 KM.

(2) Nagradu u skladu sa stavom (1) ovog tarifnog broja notar je obavezan obra─Źunati i za notarsku obradu isprave o preimenovanju osniva─Źkog akta zbog smanjenja ili pove─çanja broja osniva─Źa ili iz drugih razloga.

(3) Za notarsku ispravu koja ima za predmet utvr─Ĺivanje/potvrdu statuta privrednog dru┼ítva, notar je obavezan obra─Źunati nagradu u iznosu od 150 KM.

(4) Za svaku notarski obra─Ĺenu ispravu u postupku statusnih promjena privrednog dru┼ítva (podjela, pripajanje ili spajanje), nagrada se odre─Ĺuje u iznosu od 100 KM po svakoj ispravi.

(5) Za notarsku obradu isprave kojom se mijenjaju ─Źlanski udjeli, odnosno smanjuje ili pove─çava osnovni kapital, kao i za notarsku obradu isprave o istupanju odnosno pristupanju ─Źlana dru┼ítva (prenos udjela), notar je obavezan obra─Źunati nagradu u iznosu od 150 KM.

(6) Za notarsku obradu izmjena osniva─Źkih akata, uklju─Źuju─çi i odluke o izmjeni ostalih podataka od zna─Źaja za pravni promet (promjena sjedi┼íta, promjena naziva firme, promjena i uskla─Ĺivanje djelatnosti i sl., osim poslova, odnosno isprava iz stava (5) ovog tarifnog broja na osnovu kojih se vr┼íi izmjena osniva─Źkog akta, notar je obavezan obra─Źunati jednu nagradu u iznosu od 100 KM.

(7) Za notarsku ispravu koja za predmet ima izmjenu statuta, uklju─Źuju─çi i odluke o izmjeni ostalih podataka od zna─Źaja za pravni promet (promjena sjedi┼íta, promjena naziva firme, promjena i uskla─Ĺivanje djelatnosti i sl., osim poslova iz stava (5) ovog tarifnog broja na osnovu kojih se vr┼íi izmjena statuta, notar je obavezan obra─Źunati jednu nagradu u iznosu od 100 KM.

(8) Za notarsku ispravu koja za predmet ima imenovanje i razrje┼íenje direktora ili drugog ─Źlana uprave, ─Źlanova nadzornog odbora ili druge promjene podataka od zna─Źaja za pravni promet koje ne zahtijevaju izmjenu osniva─Źkog akta ili statuta, notar je obavezan obra─Źunati nagradu u iznosu od 75 KM.

(9) Za sastavljanje notarske isprave o osnivanju podru┼żnice ili o izmjeni tog akta notar je obavezan obra─Źunati nagradu u iznosu od 75 KM.

(10) Za prisustvovanje notara na skup┼ítini ili na sjednici drugog organa privrednog dru┼ítva, a na kojoj notar prisustvuje radi usvajanja isprava iz st. (1) do (9) ovog tarifnog broja, notar je obavezan obra─Źunati pored nagrade iz st. (1) do (9) ovog tarifnog broja i dodatnu nagradu u koju je uklju─Źena i izrada zapisnika, od 200 KM za prisustvovanje sjednicama svih organa dru┼ítava osim skup┼ítine dioni─Źkog dru┼ítva, a 300 KM za prisustvovanje sjednici skup┼ítine dioni─Źkog dru┼ítva. Ako je notar prisutan sjednici organa dru┼ítava van notarskog ureda, du┼żan je obra─Źunati dodatnu nagradu u iznosu od 50 KM.

(11) Odredbe st. (1) do (10) ovog tarifnog broja na odgovaraju─çi na─Źin se primjenjuju i za notarske akte i druge slu┼żbene radnje koje se odnose na druge pravne osobe.

2. POTVRDE I OVJERE


Tarifni broj 13.

(Ovjera fotokopija ili prepisa)

(1) Za ovjeru jedne fotokopije ili prepisa jedne isprave koja ima do dvije stranice, notar je obavezan obra─Źunati nagradu u iznosu od 4 KM, a kojom nagradom je obuhva─çena i naknada uredskih tro┼íkova u vezi sa izradom i ovjerom prepisa.

(2) Ako se jedna isprava sastoji od tri ili vi┼íe stranica, pored nagrade iz stava (1) ovog tarifnog broja, notar je obavezan obra─Źunati i dodatnu nagradu od 0,50 KM po svakoj stranici za tre─çu i svaku daljnju stranicu ovjerene fotokopije ili prepisa, a kojom nagradom je obuhva─çena i naknada uredskih tro┼íkova u vezi sa izradom i ovjerom prepisa.

Tarifni broj 14.

(Ovjera izvoda iz poslovnih knjiga)

Ovjera izvoda iz trgova─Źkih i poslovnih knjiga do pet stranica napla─çuje se 5 KM, a za svaku dodatnu stranicu napla─çuje se 0,50 KM po stranici.

Tarifni broj 15.

(Ovjera potpisa)

(1) Ako ┼íta drugo ovom tarifom nije odre─Ĺeno, za ovjeru jednog potpisa ili rukoznaka jedne fizi─Źke osobe najednom primjerku isprave notar je obavezan obra─Źunati nagradu u iznosu od 4 KM.

(2) Za ovjeru jednog potpisa ili rukoznaka zastupnika pravne osobe ili nosioca samostalne djelatnosti na jednom primjerku bilo koje isprave notar je obavezan obra─Źunati nagradu u iznosu od 5 KM.

(3) Za ovjeru jednog potpisa ili rukoznaka jedne fizi─Źke osobe na jednom primjerku: isprave o dvostranom pravnom poslu (ugovori, sporazumi itd.), zatim isprave o mjeni─Źnoj izjavi, isprave o brisovnoj dozvoli, isprave potrebne za registraciju osnivanja pravnih osoba u sudskom ili drugom javnom registru i za registraciju odgovaraju─çih promjena podataka u tim registrima i si., notar je obavezan obra─Źunati nagradu u iznosu od 5 KM.

(4) Nagradom iz st. (1), (2) i (3) ovog tarifnog broja obuhva─çena je i nagrada za u─Źe┼í─çe svjedoka i tuma─Źa, nagrada za ─Źitanje isprave od strane notara kada je stranka slijepa ili nepismena, te naknada uredskih tro┼íkova za ovjeru potpisa na ispravi.

Tarifni broj 16.

(Potvrda o vremenu kada je pismeno predo─Źeno)

Za potvrdu o vremenu kada mu je pismeno predo─Źeno, odredit ─çe se nagrada od 5 KM.

Tarifni broj 17.

(Potvrda o ┼żivotu neke osobe)

Za potvrdu o ┼żivotu neke osobe, odredit ─çe se nagrada od 10 KM.

Tarifni broj 18.

(Potvrde o ─Źinjenicama iz javnog registra i izdavanje izvoda iz javnih registara elektronskim putem u skladu sa propisima)

(1) Za izdavanje potvrde o ─Źinjenicama iz javnih registara notar je obavezan obra─Źunati nagradu od 10 KM, kada tu potvrdu notar izdaje na osnovu uvida u ovjereni izvod iz javnog registra koji mu je stranka predo─Źila.

(2) Za radnje iz stava (1) ovog tarifnog broja, pored nagrade iz tog stava notaru pripada i dopunska nagrada koju je obavezan obra─Źunati prema utro┼íenom vremenu ako tu potvrdu izdaje na osnovu prethodno izvr┼íenog fizi─Źkog uvida u registar. Ova dopunska nagrada pokriva vrijeme putovanja i vrijeme potrebno za prikupljanje podataka.

(3) Za izdavanje izvoda iz javnog registra koji notar izda elektronskim putem u skladu sa propisima, notar je obavezan obra─Źunati nagradu od 8 KM po svakom izvodu. Ova nagrada ne obuhvata tro┼íkove sudskih i administrativnih taksi, te druge naknade koje je notar du┼żan platiti po osnovu elektronske komunikacije sa javnim registrima.

(4) Ako izvod koji notar izdaje u skladu sa stavom (3) ovog tarifnog broja sadr┼żi vi┼íe od dvije stranice, notar je pored nagrade iz stava (3) ovog tarifnog broja obavezan obra─Źunati i dodatnu nagradu u iznosu od po 1 KM za tre─çu i svaku sljede─çu stranicu izvoda.

Tarifni broj 19.

(Potvrda drugih ─Źinjenica)

(1) Za potvr─Ĺivanje drugih ─Źinjenica, uklju─Źuju─çi sastavljanje zapisnika, notar je obavezan obra─Źunati nagradu od 75 KM, uve─çanu za utro┼íeno vrijeme njegovog prisustva preko dva sata i to za svaki zapo─Źeti tre─çi i daljnji sat po 25 KM.

(2) U slu─Źaju da se posao iz stava (1) ovog tarifnog broja vr┼íi izvan notarskog ureda notar je obavezan pored nagrade iz stava (1) ovog tarifnog broja obra─Źunati i dodatnu nagradu u iznosu od 10 KM za svaki zapo─Źeti sat izbivanja iz notarskog ureda.

3. DEPOZIT


Tarifni broj 20.

(Preuzimanje, ─Źuvanje i predaja novca, vrijednosnih papira, dragocjenosti i isprava)

(1) Za preuzimanje, ─Źuvanje i predaju gotovog novca, uklju─Źuju─çi i novac koji se upla─çuje na povjereni─Źki ra─Źun notara za druge osobe, i vrijednosnih papira, uklju─Źuju─çi i sastavljanje isprave o tome, a u skladu sa Zakonom o notarima, notar je obavezan obra─Źunati nagradu u iznosu od 0.5% vrijednosti, s tim da iznos te nagrade ne mo┼że biti manji od 100 KM niti ve─çi od 600 KM.

(2) Nagrada se pla─ça za svaku godinu unaprijed, a zapo─Źeta godina ra─Źuna se kao cijela.

(3) Ako se vrijednost stvari iz stava (1) ovog tarifnog broja ne mo┼że procijeniti po njihovoj prirodi, izvr┼íit ─çe se procjena od strane vje┼ítaka na tro┼íak deponenta.

(4) Za preuzimanje isprava na ─Źuvanje i sastavljanje notarskog zapisnika o preuzimanju isprave notar je du┼żan obra─Źunati nagradu u iznosu od 200 KM za jednu ispravu bez obzira na vrijeme ─Źuvanja. Nazna─Źena nagrada obuhvata sve radnje koje notar mo┼że preduzeti u vezi sa ─Źuvanjem i predajom isprave.

4. NAGRADA PREMA UTROŠENOM VREMENU


Tarifni broj 21.

(Nagrade odre─Ĺene prema utro┼íenom vremenu)

(1) Kada se nagrada za obavljeni notarski posao ne mo┼że ni na koji na─Źin odrediti prema vrijednosti predmeta (nema vrijednosti) niti je odre─Ĺena u stalnom iznosu, odredit ─çe se prema utro┼íenom vremenu.

(2) Pri odre─Ĺivanju vremena potrebnog za pojedina─Źni notarski posao, pored vremena koje je potrebno za sastavljanje notarske isprave ili za drugi notarski posao, uzima se u obzir i vrijeme koje je notar utro┼íio za savjetovanje sa strankom i drugim u─Źesnicima, vrijeme za druge pripremne poslove notara i vrijeme odsustvovanja iz ureda, ako se posao obavlja izvan notarskog ureda.

(3) Nagradu prema utro┼íenom vremenu, ako ┼íta drugo ovom tarifom nije odre─Ĺeno, notar je obavezan obra─Źunati u iznosu od 50 KM za svaki zapo─Źeti sat rada.


5. OSTALE NAGRADE U STALNOM (FIKSNOM) IZNOSU

Tarifni broj 22.

(Zemlji┼ínoknji┼żni prijedlozi i sa─Źinjavanje prijava za upis u registar poslovnih subjekata)Nagrade u stalnom (fiksnom) iznosu, pored onih propisanih u drugim tarifnim brojevima ove tarife, notar je obavezan obra─Źunati i za sljede─çe notarske poslove:

1) Nagrada za sastavljanje zemlji┼ínoknji┼żnog prijedloga, iznosi:

- za sastavljanje prijedloga za predbilje┼żbu i zabilje┼żbu iznosi 20 KM,

- za sastavljanje prijedloga za uknji┼żbu iznosi 30 KM.

2) Nagrada za sastavljanje prijave sudskom registru za upis osnivanja privrednih društava u registar poslovnih subjekata, kao i za upis promjene podataka bitnih za pravni promet iznosi 30 KM.

Tarifni broj 23.

(Izdavanje ponovnih otpravaka i ovjerenih prepisa notarske isprave, otpravka u svrhu izvršenja i drugi poslovi)

Nagrade u stalnom (fiksnom) iznosu, pored onih propisanih u drugim tarifnim brojevima ove tarife, notar je obavezan obra─Źunati i za sljede─çe notarske poslove:

1) za izdavanje ponovnog otpravka i ovjerenog prepisa notarske isprave u iznosu od 20 KM za jedan ponovni otpravak odnosno ovjereni prepis.

2) za dozvolu da se izvrši uvid u izvornik jedne notarske isprave u iznosu od 10 KM.

3) za izdavanje potvrde o postojanju izvornika jedne notarske isprave u iznosu od 20 KM.

4) za izdavanje otpravka izvornika u svrhu izvršenja u iznosu od 50 KM.6. DRUGI POSLOVI (NACRTI, DAVANJE SAVJETA, PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS I DRUGI POSLOVI)

Tarifni broj 24.

(Nezavršen posao i davanje savjeta)


(1) Ako notar na tra┼żenje stranke sa─Źini nacrt neke isprave, a taj nacrt se ne pretvori u notarsku ispravu, notaru pripada 50% osnovne nagrade (bez dodatnih nagrada) predvi─Ĺene za notarsku obradu.

(2) Ako stranka nakon dogovora o izradi notarske isprave odustane, a notar sa─Źini tekst/nacrt isprave koji se zbog odustanka stranke ne pretvori u notarsku ispravu, notaru pripada osnovna nagrada (bez dodatnih nagrada) u iznosu od 50 ^ nagrade predvi─Ĺene za notarsku ispravu.

(3) Notar nema pravo na nagradu za savjete koje daje u pripremi ili u vezi s glavnim poslom za koji napla─çuje nagradu.

(4) Notar ima pravo na nagradu za savjete koje daje na zahtjev stranaka u svim drugim slu─Źajevima mimo stava (3) ovog tarifnog broja i to u visini do 200 KM, u zavisnosti od vrijednosti predmeta kojeg se savjetovanje ti─Źe, potro┼íenog vremena i mjesta, te na─Źina poduzimanja radnje savjetovanja (usmeni ili pisani savjet).

(5) Ako notar u roku od godinu dana izvr┼íi obradu isprave na osnovu nacrta koji je on sa─Źinio prema st. (1) i (2) ovog tarifnog broja ili ako na osnovu savjetovanja prema stavu (4) ovog ─Źlana izvr┼íi notarsku obradu isprave, u nagradu za notarsku obradu isprave se ura─Źunava (odbija) nagrada pla─çena za izradu nacrta odnosno savjetovanja. https://advokat-prnjavorac.com


Tarifni broj 25.

(Podnošenje zahtjeva/prijave za upis u javni registar)

(1) Za podno┼íenje zahtjeva/prijave putem fizi─Źkog pristupa javnom registru, a koje podno┼íenje notar preduzme na osnovu ovla┼ítenja stranke u svrhu realizacije pravnog posla iz notarske isprave koju je sa─Źinio, notar je obavezan obra─Źunati nagradu u iznosu od 30 KM.

(2) Za podno┼íenje zahtjeva/prijave elektronskim putem javnom registru, a koje notar preduzme u skladu sa propisima na osnovu ovla┼ítenja stranke ili kada je to propisano u svrhu realizacije pravnog posla iz notarske isprave koju je sa─Źinio, notar je obavezan obra─Źunati nagradu u iznosu od 10 KM.

(3) Nagrada iz st. (1) i (2) ovog tarifnog broja ne obuhvata tro┼íkove putovanja, tro┼íkove sudskih i administrativnih taksi, te druge naknade koje je notar du┼żan platiti po osnovu elektronske i druge komunikacije sa javnim registrima.

Tarifni broj 26.

(Notarski poslovi koji nisu opisani u posebnom dijelu ove tarife)

Notarski poslovi koji nisu opisani u posebnom dijelu ove tarife vrjednuju se upore─Ĺivanjem sli─Źnih poslova ─Źija je vrijednost ocijenjena u posebnom dijelu Tarife. Pri vrjednovanju uzimaju se u obzir tarifne stavke za sli─Źne radnje i utro┼íeno vrijeme, te odredbe op─çeg dijela Tarife.

7. DODATNE NAGRADE I IZUZECI OD PRIMJENE TARIFE U PUNOM IZNOSU


Tarifni broj 27.

(Pove─çanje nagrade)

(1) Za posao koji notar na zahtjev stranke obavi izvan radnog vremena propisanog odlukom nadle┼żnog organa ili neradnim danima, notar je obavezan obra─Źunati dodatnu nagradu u iznosu od 50 KM za svaki zapo─Źeti sat takvog anga┼żmana, ali ne vi┼íe od 150 KM.

(2) Za posao koji na zahtjev stranke obavi izvan notarskog ureda, notar je obavezan obra─Źunati dodatnu nagradu zbog izbivanja iz ureda u visini od 20 KM za svaki zapo─Źeti sat izbivanja iz ureda, ukoliko druga─Źije nije odre─Ĺeno ovom tarifom.

(3) Ako notar posao poduzima izvan radnog vremena i izvan ureda, du┼żan je obra─Źunati nagradu prema st. (1) ili (2) ovog tarifnog broja.

(4) Ako su u notarski obra─Ĺenoj ispravi, li─Źno ili putem punomo─çnika/zastupnika navedene vi┼íe od dvije osobe-u─Źesnika (stranke, svjedoci, tuma─Źi, vje┼ítaci, bra─Źni partneri, osobe koje daju odobrenje itd.), notar je obavezan obra─Źunati dodatnu nagradu od 10 KM po svakoj takvoj osobi, s tim da se dva svjedoka imaju kod obra─Źuna ra─Źunati kao jedna osoba.

8. NAKNADA TROŠKOVA

Tarifni broj 28.

(Naknada troškova)

Ako ┼íta drugo ovom tarifom nije odre─Ĺeno, notar ima pravo i du┼żnost obra─Źunati naknadu tro┼íkova i to:

1) Za izradu otpravaka, ovjerenih prepisa i prepisa notarskog izvornika i priloga, notar je du┼żan obra─Źunati naknadu u iznosu od 0,50 KM po jednoj stranici.

2) Stranka je du┼żna notaru nadoknaditi sudske i administrativne takse, nagrade za vje┼íta─Źenje, procjene, izdatke za ─Źuvanje stvari, tro┼íkove elektronskog pristupa i komunikacije sa javnim registrima, te sve druge nu┼żne tro┼íkove vezane za obavljanje notarskih poslova.

3) Stranka je du┼żna nadoknaditi notaru izdatke za po┼ítanske, telefonske i telefaks usluge, obrasce, bankovne poslove uklju─Źuju─çi i tro┼íkove povjereni─Źkog ra─Źuna, fotokopiranje dokumentacije, osim ako za tro┼íkove fotokopiranja nije ┼íta drugo odre─Ĺeno ovom tarifom i druge izdatke. Te izdatke notar obra─Źunava samo u stvarnoj visini ili prema drugim parametrima uz saglasnost stranaka.

4) Notar ima pravo na naknadu tro┼íkova prijevoza, ako su ti tro┼íkovi povezani sa obavljanjem notarskih poslova. Tro┼íkovi prijevoza pripadaju notaru u visini cijene avionske karte ili drugog prijevoznog sredstva koje koristi. Za upotrebu vlastitog automobila, notaru pripada naknada od 20% va┼że─çe cijene najkvalitetnijeg benzina za jedan litar za svaki pre─Ĺeni kilometar, pri ─Źemu se uzima cijena na dan izdavanja fakture.

5) Ako mora ostati na putu izvan slu┼żbenog sjedi┼íta du┼że od osam sati ili mora preno─çiti u hotelu, notar ima pravo na naplatu dnevnice i tro┼íkova hotelskog smje┼ítaja. Dnevnica se obra─Źunava u visini dnevnice sudije Kantonalnog suda na podru─Źju gdje se nalazi notarski ured.

Broj 01-45-526/21
17. maja 2021. godine
Sarajevo


Ministar
Mato Jozi─ç, s. r.

 

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija