Advokatska kancelarija

weight
"Na┼ía za┼ítita nije u na┼íem oru┼żju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

Zakon o gradu Isto─Źno Sarajevo

 

Zakon o gradu Isto─Źno Sarajevo


«Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske broj: 18/20 od 13.03.2020g

 

I OPŠTE ODREDBE

─îlan 1.

Ovim Zakonom ure─Ĺuje se polo┼żaj, nadle┼żnost, organi, me─Ĺusobni odnos Skup┼ítine i Gradona─Źelnika, imovina i finasiranje grada, akti, oblici neposrednog u─Źe┼í─ça gra─Ĺana, javnost rada i saradnja grada Isto─Źno Sarajevo sa drugim subjektima.

─îlan 2.

Grad┬ái op┼ítine u sastavu grada obuhvataju teritoriju utvr─Ĺenu zakonom kojim se utvr─Ĺuje teritorijalna organizacija Republike Srpske.

─îlan 3.

Na sva pitanja koja nisu ure─Ĺena ovim zakonom, a odnose se na Grad Isto─Źno Sarajevo, kao jedinicu lokalne samouprave, primjenjuju se odredbe zakona kojim se ure─Ĺuje sistem lokalne samouprave i odredbe zakona kojim se ure─Ĺuju prava i du┼żnosti iz radnog odnosa slu┼żbenika i namje┼ítenika u organima jedinice lokalne samouprave.

Član 4.

Podru─Źje grada Isto─Źno Sarajevo ─Źine podru─Źja op┼ítina: Sokolac, Isto─Źni Stari Grad, Pale, Isto─Źno Novo Sarajevo, Isto─Źna Ilid┼ża i Trnovo.

Granice grada idu katastarskim granicama rubnih opština koje ulaze u njegov

 

sastav. 
─îlan 5.

Op┼ítine u sastavu grada vr┼íe poslove utvr─Ĺene Zakonom o lokalnoj samoupravi, ovim Zakonom, Statutom┬ágrada Isto─Źno Sarajevo i Statutom op┼ítine.

Op┼ítine ima svoju teritoriju, svoj bud┼żet i nadle┼żnosti u skladu sa zakonom.

 

 

─îlan 6.

Sjedi┼íte Grada je u Isto─Źnom Novom Sarajevu, ulica Stefana Nemanje broj 14.

─îlan 7.

Grad Isto─Źno Sarajevo ima svojstvo pravnog lica.

─îlan 8.

(1)┬áGrad Isto─Źno Sarajevo mo┼że da ima grb i zastavu (u daljem tekstu: simboli).
(2)┬áGrad Isto─Źno Sarajevo mo┼że da ima praznik.
(3) Praznik, oblik, sadr┼żaj i upotreba simbola ure─Ĺuju se Statutom Grada Isto─Źno Sarajevo, u skladu sa zakonom.
(4) Grb Grada Isto─Źno Sarajevo mora biti sa─Źinjen i opisan po pravilima heraldike.
(5) Simboli imaju sadr┼żaje koji izra┼żavaju istorijsko, kulturno i prirodno obilje┼żje Grada Isto─Źno Sarajevo i ne mogu biti u istovjetnom ili modifikovanom obliku sa simbolima dr┼żava ili sa znakom politi─Źke stranke, privrednog dru┼ítva, ustanove, drugog pravnog lica ili organizacije.

─îlan 9.

Najvi┼íi pravni akt grada Isto─Źno Sarajevo je Statut grada Isto─Źno Sarajevo.

 

 

Statutom┬ágrada┬áIsto─Źno Sarajevo, u skladu sa┬ázakonom, ure─Ĺuju se njegove nadle┼żnosti, organizacija i rad njenih organa, akata i finansiranje, javnost rada, u─Źe┼í─çe gra─Ĺana u lokalnoj samoupravi, saradnja sa drugim jedinicama lokalne samouprave, postupak za dono┼íenje i izmjenu Statuta i druga pitanja od lokalnog interesa.

 

II┬áNADLE┼ŻNOST GRADA ISTO─îNO SARAJEVO

─îlan 10.

Grad Isto─Źno Sarajevo ima sljede─çe nadle┼żnosti:

cjelokupne regulatorne nadle┼żnosti na planu urbanog planiranja, kori┼í─çenja

 

zemlji┼íta, za┼ítite ┼żivotne sredine i urbanisti─Źkih planova,

osniva preduze─ça, ustanove i druge organizacije za obavljanje poslova od interesa za Grad i upravlja istim u skladu sa zakonom,

 

3) izvr┼íava sve nadle┼żnosti koje su zakonom dodijeljene op┼ítinama na podru─Źju vodosnabdijevanja, kanalizacije, javnog prevoza, upravljanja otpadom, srednjeg obrazovanja, zdravstvene za┼ítite, turizma i trgovine, protivpo┼żarne i civilne za┼ítite,
4) prikuplja i napla─çuje vlastite prihode i upravlja gradskom imovinom,
5) organizuje inspekcijski nadzor koji se zakonom dodjeljuje opštini,
6) obavlja poslove republi─Źke uprave koji su zakonom preneseni u njegovu nadle┼żnost.
7) sprovodi zakone i propise grada,
8) uspostavlja odgovaraju─çe oblike koordinacije kojima se obezbje─Ĺuje da op┼ítine u njegovom sastavu ostvaruju svoje funkcije na jedinstven i efikasan na─Źin i
9) ostvaruje i ostale nadle┼żnosti utvr─Ĺene zakonom i statutom grada.

 

─îlan 11.

(1) Op┼ítine u sastavu grada imaju pravo da obavljaju sve nadle┼żnosti op┼ítine koje zakonom ili Statutom nisu dodijeljene gradu.
(2) Statutom grada i Statutima op┼ítina u njegovom sastavu ure─Ĺuju se pitanja iz stava 1. ovog ─Źlana.

 

 

 

 

III ORGANI GRADA ISTOČNO SARAJEVO

 

─îlan 12.

Organi grada Isto─Źno Sarajevo su:
1) Skupština grada (u daljem tekstu: Skupština) i
2) Gradona─Źelnik (u daljem tekstu: Gradona─Źelnik).

Skupština

 

 

─îlan 13.

(1) Skup┼ítina Grada Isto─Źno Sarajevo je predstavni─Źki organ, organ odlu─Źivanja i kreiranja politike Grada.
(2) Broj odbornika skup┼ítine utvr─Ĺuje se Statutom grada, u skladu sa izbornim propisima.
(3) Djelokrug rada Skupštine Grada propisan je zakonom i Statutom.

Predsjednik i potpredsjednik Skupštine

 

 

─îlan 14.

Skupština ima predsjednika i potpredsjednika Skupštine koji se biraju iz

 

reda odbornika na period trajanja mandata Skupštine. .

Predsjednik Skupštine bira se većinom ukupnog broja odbornika, u skladu

 

sa zakonom.

Funkcija predsjednika Skupštine je profesionalna.

Predsjednik i potpredsjednik Skupštine mogu biti razriješeni prije isteka

 

vremena na koje su izabrani, a razrješenje se vrši po istom postupku po kome se vrši njihov izbor, u skladu sa zakonom i Statutom grada.

2) Sekretar

─îlan 15.

Sekretara imenuje Skupština, poslije provedenog javnog konkursa, u skladu sa zakonom.

Sekretar skup┼ítine rukovodi stru─Źnom slu┼żbom Skup┼ítine.

 

 

Gradona─Źelnik

 

─îlan 16.

Gradona─Źelnik je izvr┼íni organ vlasti grada.

Gradona─Źelnika,┬ábiraju gra─Ĺani na op┼ítim neposrednim izborima za period od

 

─Źetiri godine u skladu sa izbornim propisima.

Gradona─Źelnik┬áima zamjenika koga bira i razrje┼íava Skup┼ítina na prijedlog

 

gradona─Źelnika.

Prestanak mandata gradona─Źelnika i njegov opoziv prije isteka mandata

 

sprovodi se u skladu sa zakonom i izbornim propisima.

 

Gradska uprava

 

─îlan 17.

Gradona─Źelnik, utvr─Ĺuje strukturu i unutra┼ínju organizaciju gradske uprave u zakonom utvr─Ĺenim op┼ítim granicama.

IV MEĐUSOBNI ODNOSI SKUPŠTINE I GRADONAČELNIKA

─îlan 18.

Me─Ĺusobni odnosi Skup┼ítine i gradona─Źelnika zasnivaju se na principima me─Ĺusobnog uva┼żavanja i saradnje, uz pojedina─Źnu odgovornost za ostvarivanje vlastitih nadle┼żnosti i zajedni─Źku odgovornost za funkcionisanje grada.

V IMOVINA I FINASIRANJE GRADA ISTOČNO SARAJEVO

─îlan 19.

Grad ima svoju imovinu.

Imovinu grada ─Źine nepokretne i pokretne stvari, nov─Źana sredstva i

 

imovinska prava, u skladu sa zakonom.

Imovinom grada Isto─Źno Sarajevo samostalno raspola┼żu organi grada, u skladu sa zakonom.

 

─îlan 20.

Grad ima pravo na vlastite finansijske prihode, kojima organi grada mogu slobodno raspolagati u okviru svoje nadle┼żnosti, u skladu sa zakonom.

 

 

Finasiranje i prihodi grada Isto─Źno Sarajevo, kao i postupak i uslovi pod kojima se grad mo┼że zadu┼żiti, ure─Ĺuju se zakonom.

 

Za obavljanje poslova utvr─Ĺenih Ustavom, zakonom i Statutom, gradu pripadaju sljede─çi prihodi:

 

1) Bud┼żetski prihodi u koje spadaju sredstva iz raspodjele sa ra─Źuna javnih prihoda Republike Srpske u skladu sa zakonom┬ái
2) vlastiti prihodi grada koje ─Źine porezi, takse, naknade, nov─Źane kazne prema propisima Grada kao i ostali prihodi, u skladu sa zakonom i odlukama Skup┼ítine grada.

(4) sva sredstva ostvarena iz vlastitih prihoda pripadaju gradu, osim prihoda ostvarenih po osnovu komunalne naknade na podru─Źju grada, koja se raspore─Ĺuje┬ána sljede─çi na─Źin i to:

50%┬ágradu Isto─Źno Sarajevo;

50%┬áop┼ítinama udru┼żenim u grad.

 

 

 

VI AKTA ORGANA GRADA

─îlan 21.

Organi Grada u vr┼íenju poslova iz svoje nadle┼żnosti donose statut, poslovnik, odluke, pravilnike, programe, naredbe, rje┼íenja, uputstva, zaklju─Źke, preporuke, rezolucije, strategije, planove i programe.

─îlan 22.

Skup┼ítina grada donosi statut, poslovnik, odluke, rje┼íenja, zaklju─Źke, preporuke, rezolucije, strategije, planove i programe.

─îlan 23.

Gradona─Źelnik donosi odluke, pravilnike, naredbe, uputstva, rje┼íenja, zaklju─Źke, planove i programe.

 

VII┬áOBLICI NEPOSREDNOG U─îE┼á─ćA GRA─ÉANA U LOKALNOJ SAMOUPRAVI

─îlan 24.

Oblici neposrednog u─Źe┼í─ça gra─Ĺana u ostvarivanju lokalne samouprave su:

 

gra─Ĺanska┬áinicijativa, zbor gra─Ĺana, referendum i drugi oblici u─Źe┼í─ça, u skladu sa zakonom.

Oblici neposredne samouprave iz stava 1. ovog ─Źlana ure─Ĺuju se zakonom i

 

Statutom.

─îlan 25.

Gra─Ĺani putem gra─Ĺanske inicijative predla┼żu Skup┼ítini grada dono┼íenje akta kojim ─çe se urediti odre─Ĺeno pitanje iz nadle┼żnosti grada, promjenu Statuta ili drugih akata i raspisivanje referenduma u skladu sa zakonom i Statutom.

O prijedlogu iz stava 1. ovoga ─Źlana, Skup┼ítina grada je du┼żna da odr┼żi

 

raspravu i da dostavi obrazlo┼żen odgovor gra─Ĺanima u roku od 60 dana od dobijanja prijedloga.

Statutom grada utvr─Ĺuje se broj potpisa gra─Ĺana potreban za punova┼żno

 

pokretanje gra─Ĺanske inicijative, koji ne mo┼że da bude manji od 5%┬ábira─Źa upisanih u bira─Źki spisak op┼ítine sa koje incijativa dolazi.

─îlan 26.

Zbor gra─Ĺana se saziva za dio teritorije grada utvr─Ĺen Statutom.

Zbor gra─Ĺana mo┼że sazvati gradona─Źelnik,prdsjednik Skup┼ítine Grada,

 

na─Źelnik Op┼ítine, predsjednik Skup┼ítine Op┼ítine i predsjednik savjeta Mjesne zajednice.

Na─Źin sazivanja zbora gra─Ĺana, njegov rad, kao i na─Źin utvr─Ĺivanja stavova zbora

 

ure─Ĺuje se Statutom i odlukom Skup┼ítine grada.

Organi i slu┼żbe Grada du┼żni su da u roku od 60 dana od odr┼żavanja zbora

 

gra─Ĺana, razmotre zahtjeve i prijedloge gra─Ĺana i o njima zauzmu stav, odnosno donesu odgovaraju─çu odluku ili mjeru i o tome obavijeste gra─Ĺane.

─îlan 27.

Skup┼ítina grada mo┼że na sopstvenu inicijativu da raspi┼íe referendum o

 

pitanjima iz oblasti definisanih odredbama Zakona o lokalnoj samoupravi i Zakona o referendumu i gra─Ĺanskoj inicijativi.

Referendum o pitanju iz svoga djelokruga Skup┼ítina grada du┼żna je da raspi┼íe

 

na prijedlog gradona─Źelnika Grada, predsjednika Skup┼ítine Grada, Skup┼ítina op┼ítina u sastavu Grada, najmanje 1/3 odbornika i 10% bira─Źa sa teritorije op┼ítine iz koje dolazi prijedlog.

Odluka putem referenduma je donesena ako se za nju izjasnila ve─çina gra─Ĺana

 

koja je glasala, pod uslovom da je glasalo vi┼íe od polovine ukupnog broja gra─Ĺana.

VIII JAVNOST RADA
─îlan 28.

Organi i slu┼żbe Grada du┼żni su da obave┼ítavaju javnost o svom radu preko

 

sredstava javnog informisanja i na drugi prikladan na─Źin.

Organi i slu┼żbe Grada du┼żni su da gra─Ĺanima u ostvarivanju njihovih prava i

 

obaveza daju potrebne podatke, objašnjenja i obavještenja.

Organi i slu┼żbe Grada du┼żni su da svima omogu─çe podno┼íenje pritu┼żbi na svoj rad i na nepravilan odnos zaposlenih.

Na podnijete pritu┼żbe organi i slu┼żbe Grada du┼żni su da odgovore u roku od 30 dana.

 

IX SARADNJA GRADA SA DRUGIM SUBJEKTIMA

─îlan 29.

(1) Organi Grada sara─Ĺuju sa drugim organima vlasti u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini na principu utvr─Ĺenih nadle┼żnosti Grada i tih organa, a radi ostvarivanja interesa Grada i njenih gra─Ĺana, u skladu sa zakonom i drugim propisima.
(2) Prema drugim organima vlasti Grad ima prava i du┼żnosti utvr─Ĺene zakonom i drugim propisima.

─îlan 30.

(1) Grad se mo┼że udru┼żiti u Savez op┼ítina i gradova Republike Srpske radi unapre─Ĺivanja i za┼ítite interesa Grada a odluku o tome donosi Skup┼ítina Grada.┬á
(2) Grad mo┼że pristupiti doma─çim i me─Ĺunarodnim udru┼żenjima lokalnih zajednica i sara─Ĺivati sa jedinicama lokalne samouprave u drugim dr┼żavama, u skladu sa zakonom i ovim statutom.
(3) Op┼ítine u sastavu grada mogu povjeriti obavljanje poslova ili nadle┼żnosti drugoj op┼ítini koja se nalazi u sastavu Grada.
(4) Odluku o pristupanju udru┼żenjima, odnosno ostvarivanju saradnje iz stavova 1. i 2. ovog ─Źlana donosi Skup┼ítina grada.

 

X PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

─îlan 31.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da va┼żi Zakon o Gradu Isto─Źno Sarajevo (ÔÇ×Slu┼żbeni glasnik Republike SrpskeÔÇť, br. 25/93,┬á8/96,┬á27/96,┬á33/97┬ái 74/05).

─îlan 32.

Statut grada Isto─Źno Sarajevo uskladi─çe se sa odredbama ovog zakona, u roku od ┼íest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

─îlan 33.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ÔÇ×Slu┼żbenom glasniku Republike SrpskeÔÇť.

 

Broj: 02/1-021-168/20 PREDSJEDNIK
Datum: 20. februar 2020. godine NARODNE SKUPŠTINE

Nedeljko ─îubrilovi─ç

 

 

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija