Advokatska kancelarija

weight
"Naša zaštita nije u našem oružju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

 

Zakon o gradu Istočno Sarajevo


«Službeni glasnik Republike Srpske broj: 18/20 od 13.03.2020g

 

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim Zakonom uređuje se položaj, nadležnost, organi, međusobni odnos Skupštine i Gradonačelnika, imovina i finasiranje grada, akti, oblici neposrednog učešća građana, javnost rada i saradnja grada Istočno Sarajevo sa drugim subjektima.

Član 2.

Grad i opštine u sastavu grada obuhvataju teritoriju utvrđenu zakonom kojim se utvrđuje teritorijalna organizacija Republike Srpske.

Član 3.

Na sva pitanja koja nisu uređena ovim zakonom, a odnose se na Grad Istočno Sarajevo, kao jedinicu lokalne samouprave, primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje sistem lokalne samouprave i odredbe zakona kojim se uređuju prava i dužnosti iz radnog odnosa službenika i namještenika u organima jedinice lokalne samouprave.

Član 4.

Područje grada Istočno Sarajevo čine područja opština: Sokolac, Istočni Stari Grad, Pale, Istočno Novo Sarajevo, Istočna Ilidža i Trnovo.

Granice grada idu katastarskim granicama rubnih opština koje ulaze u njegov

 

sastav. 
Član 5.

Opštine u sastavu grada vrše poslove utvrđene Zakonom o lokalnoj samoupravi, ovim Zakonom, Statutom grada Istočno Sarajevo i Statutom opštine.

Opštine ima svoju teritoriju, svoj budžet i nadležnosti u skladu sa zakonom.

 

 

Član 6.

Sjedište Grada je u Istočnom Novom Sarajevu, ulica Stefana Nemanje broj 14.

Član 7.

Grad Istočno Sarajevo ima svojstvo pravnog lica.

Član 8.

(1) Grad Istočno Sarajevo može da ima grb i zastavu (u daljem tekstu: simboli).
(2) Grad Istočno Sarajevo može da ima praznik.
(3) Praznik, oblik, sadržaj i upotreba simbola uređuju se Statutom Grada Istočno Sarajevo, u skladu sa zakonom.
(4) Grb Grada Istočno Sarajevo mora biti sačinjen i opisan po pravilima heraldike.
(5) Simboli imaju sadržaje koji izražavaju istorijsko, kulturno i prirodno obilježje Grada Istočno Sarajevo i ne mogu biti u istovjetnom ili modifikovanom obliku sa simbolima država ili sa znakom političke stranke, privrednog društva, ustanove, drugog pravnog lica ili organizacije.

Član 9.

Najviši pravni akt grada Istočno Sarajevo je Statut grada Istočno Sarajevo.

 

 

Statutom grada Istočno Sarajevo, u skladu sa zakonom, uređuju se njegove nadležnosti, organizacija i rad njenih organa, akata i finansiranje, javnost rada, učešće građana u lokalnoj samoupravi, saradnja sa drugim jedinicama lokalne samouprave, postupak za donošenje i izmjenu Statuta i druga pitanja od lokalnog interesa.

 

II NADLEŽNOST GRADA ISTOČNO SARAJEVO

Član 10.

Grad Istočno Sarajevo ima sljedeće nadležnosti:

cjelokupne regulatorne nadležnosti na planu urbanog planiranja, korišćenja

 

zemljišta, zaštite životne sredine i urbanističkih planova,

osniva preduzeća, ustanove i druge organizacije za obavljanje poslova od interesa za Grad i upravlja istim u skladu sa zakonom,

 

3) izvršava sve nadležnosti koje su zakonom dodijeljene opštinama na području vodosnabdijevanja, kanalizacije, javnog prevoza, upravljanja otpadom, srednjeg obrazovanja, zdravstvene zaštite, turizma i trgovine, protivpožarne i civilne zaštite,
4) prikuplja i naplaćuje vlastite prihode i upravlja gradskom imovinom,
5) organizuje inspekcijski nadzor koji se zakonom dodjeljuje opštini,
6) obavlja poslove republičke uprave koji su zakonom preneseni u njegovu nadležnost.
7) sprovodi zakone i propise grada,
8) uspostavlja odgovarajuće oblike koordinacije kojima se obezbjeđuje da opštine u njegovom sastavu ostvaruju svoje funkcije na jedinstven i efikasan način i
9) ostvaruje i ostale nadležnosti utvrđene zakonom i statutom grada.

 

Član 11.

(1) Opštine u sastavu grada imaju pravo da obavljaju sve nadležnosti opštine koje zakonom ili Statutom nisu dodijeljene gradu.
(2) Statutom grada i Statutima opština u njegovom sastavu uređuju se pitanja iz stava 1. ovog člana.

 

 

 

 

III ORGANI GRADA ISTOČNO SARAJEVO

 

Član 12.

Organi grada Istočno Sarajevo su:
1) Skupština grada (u daljem tekstu: Skupština) i
2) Gradonačelnik (u daljem tekstu: Gradonačelnik).

Skupština

 

 

Član 13.

(1) Skupština Grada Istočno Sarajevo je predstavnički organ, organ odlučivanja i kreiranja politike Grada.
(2) Broj odbornika skupštine utvrđuje se Statutom grada, u skladu sa izbornim propisima.
(3) Djelokrug rada Skupštine Grada propisan je zakonom i Statutom.

Predsjednik i potpredsjednik Skupštine

 

 

Član 14.

Skupština ima predsjednika i potpredsjednika Skupštine koji se biraju iz

 

reda odbornika na period trajanja mandata Skupštine. .

Predsjednik Skupštine bira se većinom ukupnog broja odbornika, u skladu

 

sa zakonom.

Funkcija predsjednika Skupštine je profesionalna.

Predsjednik i potpredsjednik Skupštine mogu biti razriješeni prije isteka

 

vremena na koje su izabrani, a razrješenje se vrši po istom postupku po kome se vrši njihov izbor, u skladu sa zakonom i Statutom grada.

2) Sekretar

Član 15.

Sekretara imenuje Skupština, poslije provedenog javnog konkursa, u skladu sa zakonom.

Sekretar skupštine rukovodi stručnom službom Skupštine.

 

 

Gradonačelnik

 

Član 16.

Gradonačelnik je izvršni organ vlasti grada.

Gradonačelnika, biraju građani na opštim neposrednim izborima za period od

 

četiri godine u skladu sa izbornim propisima.

Gradonačelnik ima zamjenika koga bira i razrješava Skupština na prijedlog

 

gradonačelnika.

Prestanak mandata gradonačelnika i njegov opoziv prije isteka mandata

 

sprovodi se u skladu sa zakonom i izbornim propisima.

 

Gradska uprava

 

Član 17.

Gradonačelnik, utvrđuje strukturu i unutrašnju organizaciju gradske uprave u zakonom utvrđenim opštim granicama.

IV MEĐUSOBNI ODNOSI SKUPŠTINE I GRADONAČELNIKA

Član 18.

Međusobni odnosi Skupštine i gradonačelnika zasnivaju se na principima međusobnog uvažavanja i saradnje, uz pojedinačnu odgovornost za ostvarivanje vlastitih nadležnosti i zajedničku odgovornost za funkcionisanje grada.

V IMOVINA I FINASIRANJE GRADA ISTOČNO SARAJEVO

Član 19.

Grad ima svoju imovinu.

Imovinu grada čine nepokretne i pokretne stvari, novčana sredstva i

 

imovinska prava, u skladu sa zakonom.

Imovinom grada Istočno Sarajevo samostalno raspolažu organi grada, u skladu sa zakonom.

 

Član 20.

Grad ima pravo na vlastite finansijske prihode, kojima organi grada mogu slobodno raspolagati u okviru svoje nadležnosti, u skladu sa zakonom.

 

 

Finasiranje i prihodi grada Istočno Sarajevo, kao i postupak i uslovi pod kojima se grad može zadužiti, uređuju se zakonom.

 

Za obavljanje poslova utvrđenih Ustavom, zakonom i Statutom, gradu pripadaju sljedeći prihodi:

 

1) Budžetski prihodi u koje spadaju sredstva iz raspodjele sa računa javnih prihoda Republike Srpske u skladu sa zakonom i
2) vlastiti prihodi grada koje čine porezi, takse, naknade, novčane kazne prema propisima Grada kao i ostali prihodi, u skladu sa zakonom i odlukama Skupštine grada.

(4) sva sredstva ostvarena iz vlastitih prihoda pripadaju gradu, osim prihoda ostvarenih po osnovu komunalne naknade na području grada, koja se raspoređuje na sljedeći način i to:

50% gradu Istočno Sarajevo;

50% opštinama udruženim u grad.

 

 

 

VI AKTA ORGANA GRADA

Član 21.

Organi Grada u vršenju poslova iz svoje nadležnosti donose statut, poslovnik, odluke, pravilnike, programe, naredbe, rješenja, uputstva, zaključke, preporuke, rezolucije, strategije, planove i programe.

Član 22.

Skupština grada donosi statut, poslovnik, odluke, rješenja, zaključke, preporuke, rezolucije, strategije, planove i programe.

Član 23.

Gradonačelnik donosi odluke, pravilnike, naredbe, uputstva, rješenja, zaključke, planove i programe.

 

VII OBLICI NEPOSREDNOG UČEŠĆA GRAĐANA U LOKALNOJ SAMOUPRAVI

Član 24.

Oblici neposrednog učešća građana u ostvarivanju lokalne samouprave su:

 

građanska inicijativa, zbor građana, referendum i drugi oblici učešća, u skladu sa zakonom.

Oblici neposredne samouprave iz stava 1. ovog člana uređuju se zakonom i

 

Statutom.

Član 25.

Građani putem građanske inicijative predlažu Skupštini grada donošenje akta kojim će se urediti određeno pitanje iz nadležnosti grada, promjenu Statuta ili drugih akata i raspisivanje referenduma u skladu sa zakonom i Statutom.

O prijedlogu iz stava 1. ovoga člana, Skupština grada je dužna da održi

 

raspravu i da dostavi obrazložen odgovor građanima u roku od 60 dana od dobijanja prijedloga.

Statutom grada utvrđuje se broj potpisa građana potreban za punovažno

 

pokretanje građanske inicijative, koji ne može da bude manji od 5% birača upisanih u birački spisak opštine sa koje incijativa dolazi.

Član 26.

Zbor građana se saziva za dio teritorije grada utvrđen Statutom.

Zbor građana može sazvati gradonačelnik,prdsjednik Skupštine Grada,

 

načelnik Opštine, predsjednik Skupštine Opštine i predsjednik savjeta Mjesne zajednice.

Način sazivanja zbora građana, njegov rad, kao i način utvrđivanja stavova zbora

 

uređuje se Statutom i odlukom Skupštine grada.

Organi i službe Grada dužni su da u roku od 60 dana od održavanja zbora

 

građana, razmotre zahtjeve i prijedloge građana i o njima zauzmu stav, odnosno donesu odgovarajuću odluku ili mjeru i o tome obavijeste građane.

Član 27.

Skupština grada može na sopstvenu inicijativu da raspiše referendum o

 

pitanjima iz oblasti definisanih odredbama Zakona o lokalnoj samoupravi i Zakona o referendumu i građanskoj inicijativi.

Referendum o pitanju iz svoga djelokruga Skupština grada dužna je da raspiše

 

na prijedlog gradonačelnika Grada, predsjednika Skupštine Grada, Skupština opština u sastavu Grada, najmanje 1/3 odbornika i 10% birača sa teritorije opštine iz koje dolazi prijedlog.

Odluka putem referenduma je donesena ako se za nju izjasnila većina građana

 

koja je glasala, pod uslovom da je glasalo više od polovine ukupnog broja građana.

VIII JAVNOST RADA
Član 28.

Organi i službe Grada dužni su da obaveštavaju javnost o svom radu preko

 

sredstava javnog informisanja i na drugi prikladan način.

Organi i službe Grada dužni su da građanima u ostvarivanju njihovih prava i

 

obaveza daju potrebne podatke, objašnjenja i obavještenja.

Organi i službe Grada dužni su da svima omoguće podnošenje pritužbi na svoj rad i na nepravilan odnos zaposlenih.

Na podnijete pritužbe organi i službe Grada dužni su da odgovore u roku od 30 dana.

 

IX SARADNJA GRADA SA DRUGIM SUBJEKTIMA

Član 29.

(1) Organi Grada sarađuju sa drugim organima vlasti u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini na principu utvrđenih nadležnosti Grada i tih organa, a radi ostvarivanja interesa Grada i njenih građana, u skladu sa zakonom i drugim propisima.
(2) Prema drugim organima vlasti Grad ima prava i dužnosti utvrđene zakonom i drugim propisima.

Član 30.

(1) Grad se može udružiti u Savez opština i gradova Republike Srpske radi unapređivanja i zaštite interesa Grada a odluku o tome donosi Skupština Grada. 
(2) Grad može pristupiti domaćim i međunarodnim udruženjima lokalnih zajednica i sarađivati sa jedinicama lokalne samouprave u drugim državama, u skladu sa zakonom i ovim statutom.
(3) Opštine u sastavu grada mogu povjeriti obavljanje poslova ili nadležnosti drugoj opštini koja se nalazi u sastavu Grada.
(4) Odluku o pristupanju udruženjima, odnosno ostvarivanju saradnje iz stavova 1. i 2. ovog člana donosi Skupština grada.

 

X PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 31.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o Gradu Istočno Sarajevo („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 25/93, 8/96, 27/96, 33/97 i 74/05).

Član 32.

Statut grada Istočno Sarajevo uskladiće se sa odredbama ovog zakona, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Član 33.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

Broj: 02/1-021-168/20 PREDSJEDNIK
Datum: 20. februar 2020. godine NARODNE SKUPŠTINE

Nedeljko Čubrilović