Zakoni BiH

Međunarodne konvencije i ugovori

Na ovoj stranici možete pregledati međunarodne konvencije i međunarodne ugovore iz područja pravosuđa, uključujući konvencije i ugovore koje je zaključila Bosna i Hercegovina, međunarodne konvencije i ugovore preuzete notifikacijiom o sukcesiji, konvencije Vijeća Europe, konvencije Ujedinjenih naroda te konvencije Haške konferencije za međunarodno pravo.

 
Međunarodne konvencije i ugovori / Multilateralne konvencije
Evropska konvencija za zaštitu nacionalnih manjina
Evropska konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda
Konvencija o povlasticama i imunitetima Ujedinjenih Naroda od 13.05.1946.g.
Konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava iz 1961
Uredba o ratifikaciji Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava
Osnovni principi o nezavisnosti pravosuđa Ujedinjenih nacija
Preporuke Vijeća Evrope o nezavisnosti, efikasnosti i ulozi sudija
Evropska povelja o statusu sudija

Kodeks sudijske etike i Kodeks tužilačke etike

Konvencija o pravu djeteta
Konvencija Ujedinjenih nacija protiv korupcije
Evropska socijalna povelja
Evropska konvencija o ljudskim pravima i temeljnim slobodama
Opća deklaracija o pravima čovjeka
Povelja Ujedinjenih Nacija
Evropska Povelja o učešću mladih u životu na općinskom i regionalnom nivou
Evropska Povelja o lokalnoj samoupravi
Medjunarodna konvencija o sprećavanju svih oblika rasne diskriminacije
Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (iz 1979.)
Opcioni protokol uz Konvenciju o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena
Konvencija protiv torture
Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima
Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima
Fakultativni Protokol uz međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima
Konvencija o smanjenju broja apatrida iz 1961.g.
Međunarodna konvencija o zaštiti prava svih radnika migranata i članova njihovih porodica
Konvencija o izdavanju izvoda iz matičnjih knjiga na više jezika - od 8 septembra 1976
Konvencija o jednoobraznom zakonu o obliku međunarodnog testamenta od 26. oktobra 1973.
Konvencija o sukobima zakona u pogledu oblika testamentarnih odredaba od 5. oktobra 1961.
Konvencija o međunarodnom upravljanju ostavinama od 2. oktobra 1973
Konvencija o sudskoj nadležnosti i izvršenju presuda u građanskim i trgovačkim stvarima od 27.09.1968.
Konvencija o priznanju i izvršenju inostranih arbitražnih odluka od 10. juna 1958.
Konvencija o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u bračnim sporovima
Konvencija o zakonu koji se primenjuje na saobraćajne nezgode od 4.maja 1970.
Konvencija o olakšanju međunarodnog pristupa sudovima od 25.oktobra 1980.
Konvencija o građanskom postupku od 1.marta 1954.
Konvencija o ugovoru za međunarodni prevoz robe drumom (CMR)
Konvencija o pribavljanju u inostranstvu dokaza u građanskim i trgovačkim stvarima od 18. marta 1970.
Konvencija o dostavljanju u inostranstvu sudskih i vansudskih akata u građanskim i trgovačkim stvarima od 15. novembra 1965.
Konvencija o zastarjelosti potraživanja u oblasti međunarodne kupoprodaje robe
Evropska konvencija o obaveštenjima o stranom pravu od 7. juna 1968.
Konvencija o ostvarivanju alimentacionih zahtjeva u inostranstvu od 20. juna 1956.
Evropska konvencija o državljanstvu
Odabrane presude Evropskog suda za ljudska prava 1
Odabrane presude Evropskog suda za ljudska prava 2
Odabrane presude Evropskog suda za ljudska prava 3
Priznanje stranih javnih isprava u Bosni i Hercegovini
 
 
 

Međunarodni ugovor je svaki sporazum sklopljen između dva ili više subjekata međunarodnog prava, koji je uređen međunarodnim pravom, bilo da je sadržan u jedinstvenoj ispravi ili u više međusobno povezanih isprava, bez ozbira na njegov poseban naziv. Treba svakako naglasiti da svaki međunarodni ugovor, kojeg su ratificirala odnosno potvrila zakonodavna tijela država ugovornica, po svojoj pravnoj snazi jest iznad zakona i podzakonskih akata. Međunarodni ugovori mogu nositi razne nazive, kao što su: ugovor, konvencija, protokol, pakt, akt, sporazum, memorandum, povelja, statut, konkordat.


Međunarodni ugovor može se sklapati između dva (bilateralni ugovor) ili više (multilateralni ugovor) subjekta međunarodnog prava - tj. država, međunarodnih organizacija te ostalih subjekata međunarodnog prava kao što su ustanici ili oslobodilački pokreti. Međutim, kod međunarodnih ugovora razlikuje se trenutak potpisivanja subjekata međunarodnog prava (najčešće država ugovornica) od trenutka stupanja na snagu toga ugovora. To ovisi o ratifikaciji odnosno razmjeni isprava i usvajanju u parlamenatima država potpisnica. Tek njihovom potvrdom međunarodni ugovor je preuzet u unutarnji pravni sitem svake od država ugovornica, te kao takav stupa na snagu i počinje njegova primjena.

 
 
Bilateralni međunarodni ugovori koje je zaključila Bosna i Hercegovina

REPUBLIKA ALBANIJA

1)      Konvencija o izdavanju krivaca između Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i Arbanske Republike od 22.06.1926. („Službene novine“, broj: 117/29,  stupila na snagu 17.05.1929.);

2)      Protokol o suradnji između Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine i Ministarstva pravde Republike Albanije od 19.03.2013., ( Stupio na snagu 19.03.2013.). 

DEMOKRATSKA NARODNA REPUBLIKA ALŽIR

 

1)      Ugovor o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima između SFRJ i Demokratske Narodne Republike Alžir od 31.marta 1982. („SlužbenI list SFRJ  - Međunarodni ugovori“ broj: 2/83 i 10/84, stupio na snagu 20.12.1984.);

 

2)      Ugovor o uzajamnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima između Bosne i      Hercegovine i Demokratske Narodne Republike Alžir od 20.09.2011.

                   („Službeni glasnik BiH – Međunarodni  ugovori“ broj: 14/13);*

3)      Ugovor o ekstradiciji između Bosne i Hercegovine i Demokratske        Narodne Republike Alžir od  20.09.2011. („Službeni glasnik BiH – Međunarodni ugovori“ broj: 14/13);*

4)      Ugovor o pravnoj pomoći u građanskim i privrednim stvarima između Bosne i Hercegovine i Demokratske Narodne Republike Alžir od 20.09.2011. („Službeni glasnik BiH – Međunarodni  ugovori“ broj: 14/13);*

5)      Protokol o suradnji između Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine i Ministarstva pravde Demokratske Narodne Republike Alžir od 20.09.2011., (Stupio na snagu dana, 20.09.2011).

 

REPUBLIKA AUSTRIJA

 

1)      Ugovor između FNRJ i Republike Austrije o uzajamnom pravnom saobraćaju od 16.12.1954. ( „Službeni list FNRJ“ - Dodatak broj: 8/55, stupio na snagu 13.12.1955.);

 

2)      Sporazum između FNRJ i Republike Austrije o uzajamnom priznavanju i izvršenju odluka izabranih sudova i poravnanja zaključenih pred izabranim sudovima u trgovačkim stvarima od 18.03.1960. ( „SlužbenI list FNRJ“ - Dodatak broj: 5/61, stupio na snagu 17.05.1960.);

 

3)      Sporazum između FNRJ i Republike Austrije o uzajamnom priznavanju i izvršavanju odluka o izdržavanju od 10.10.1961.(„SlužbenI list SFRJ“ - Dodatak broj: 2/63, stupio na snagu 25.12.1962.);

 

4)      Ugovor između SFRJ i Republike Austrije o pravnoj pomoći u krivičnim stvarima od 01.02.1982. („SlužbenI list SFRJ“ - Međunarodni ugovori broj: 2/83, stupio na snagu 01.01.1984.);

 

5)      Ugovor između SFRJ i Republike Austrije o izdavanju od 01.02.1982.

      („Službeni list SFRJ“ - Međunarodni ugovori broj: 2/83, stupio na snagu

     01.01.2984.);

 

6)      Ugovor između SFRJ i Republike Austrije o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u krivičnim stvarima od 01.02.1982. ( „Službeni list SFRJ“ - Međunarodni ugovori broj: 6/83, stupio na snagu 01.01.1984.).

 

KRALJEVINA BELGIJA

 

1)      Konvencija o ekstradiciji i pravnoj pomoći u krivičnim stvarima između SFRJ i Kraljevine Belgije od 04.06.1971. ( „Službeni list SFRJ“ - Dodatak broj: 9/73, stupila na snagu 01.11.1972.);

 

2)      Konvencija između SFRJ i Kraljevine Belgije o izdavanju izvoda iz matičnih knjiga i oslobađanju od legalizacije od 24.09.1971.(„Službeni list SFRJ“, broj: 55/72, stupila na snagu 01.12.1972.);

 

3)      Sporazum između SFRJ i Kraljevine Belgije o pravnoj pomoći u građanskim i tragovačkim stvarima od 24.09.1971. („Službeni list SFRJ“ - Dodatak broj: 7/74, stupio na snagu 01.06.1972.);

 

4)      Konvencija između SFRJ i Kraljevine Belgije o priznanju i izvršenju sudskih odluka o izdržavanju od 12.12.1973. („Služben lisu SFRJ“ - Dodatak broj: 45/76, stupila na snagu 08.03.1976.).

 

REPUBLIKA BJELORUSIJA

 

1)      Ugovor između FNRJ i SSSR-a o pravnoj pomoći u građanskim, porodičnim i krivičnim stvarima od 24.02.1962. ( „Službeni list FNRJ“ - Dodatak broj: 5/63, stupio na snagu 26.05.1963.).

 

REPUBLIKA BUGARSKA

1)      Ugovor između FNRJ i Narodne Republike Bugarske o uzajamnoj pravnoj pomoći od 23.03.1956. („Služben list FNRJ“ - Dodatak broj: 1/57, stupio na snagu 17.01.1957.).

 

CRNA GORA

 

1)      Ugovor između Bosne i Hercegovine i Crne Gore o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima od 09.07.2010.(„Službeni glasnik BiH“ – Međunarodni ugovori broj: 7/11, stupio na snagu 07.11.2011.);

 

2)      Ugovor između Bosne i Hercegovine i Crne Gore o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u krivičnim stvarima od 09.07.2010. („Službeni glasnik BiH“ – Međunarodni ugovori broj: 7/11, stupio na snagu 07.11.2011.);

 

3)      Ugovor o izručenju između Bosne i Hercegovine i Crne Gore (Ugovor je potpisan dana 15.11.2012. („Službeni glasnik BiH – Međunarodni ugovori“ broj: 10/13, stupio na snagu 30.06.2015. godine);

 

4)      Protokol o suradnji između Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine i Ministarstva pravde Crne Gore , od 11.04.2008., stupio na snagu 11.04.2008.

 

ČEŠKA REPUBLIKA

 

1)      Ugovor između SFRJ i Čehoslovačke Socijalističke Republike o regulisanju pravnih odnosa u građanskim, porodičnim i krivičnim stvarima od 20.01.1964. („Služben list SFRJ“ - Dodatak broj: 13/64, stupio na snagu 02.08.1964.).  

 

KRALJEVINA DANSKA

 

1)      Ugovor o međusobnoj predaji osuđenih lica radi izdržavanja kazne zatvora između SFRJ i Kraljevine Danske od 28.10.1988. ( „Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori“ broj: 5/89).

 

 

 

REPUBLIKA FRANCUSKA

 

1)      Sporazum između SFRJ i Francuske Republike o olakšanju primjene  Haške konvencije o građanskom postupku od 01.03.1954. ( „Službeni list SFRJ“ - Dodatak broj: 21/71, stupio na snagu 01.01.1971.);

 

2)      Konvencija između SFRJ i Francuske Republike o izdavnju isprava o ličnom stanju i oslobođenju od legalizacije od 29.10.1969.godine – dio koji se odnosi na pravnu pomoć ( „Službeni list SFRJ“ - Dodatak broj: 3/71, stupila na snagu 01.11.1970.);

 

3)      Konvencija između SFRJ i Francuske Republike o uzajamnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima od 29.10.1969. ( „Službeni list SFRJ“ – Dodatak broj: 16/71, stupila na snagu 01.11.1970.);

 

4)      Konvencija o izdavanju između Vlade SFRJ i Vlade Francuske Republike od 23.09.1970.(„Službeni list SFRJ“ - Dodatak broj: 43/71, stupila na snagu 01.08.1971.);

 

5)      Konvencija između Vlade SFRJ i Vlade Republike Francuske o nadležnosti i o zakonu koji se primjenjuje u oblasti ličnog i porodičnog prava od 18.05.1971.godine – dio koji se odnosi na pravnu pomoć („Službeni list SFRJ“, broj: 55/72, stupila na snagu 01.12.1972.);

 

6)      Konvencija između Vlade SFRJ i Vlade Francuske Republike o priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima od 18.05.1971. („Službeni list SFRJ“ - Dodatak broj: 7/72, stupila na snagu 01.02.1972.).

 

GRČKA

 

1)      Konvencija između FNRJ i Kraljevine Grčke  o uzajamnim pravnim odnosima od 18.06.1959. („Službeni list FNRJ“ - Dodatak broj:  7/60, stupila na snagu 31.03.1960.);

 

2)      Sporazum između FNRJ i Kraljevine Grčke o uzajamnom priznavanju i izvršenju sudskih odluka od 18.06.1959. ( „Službeni list FNRJ“ - Dodatak broj: 6/60, stupio na snagu 31.03.1960.).

 

HOLANDIJA

 

1)      Ugovor o izdavanju krivaca između Srbije i Holandije od 28.02 (11.03.) 1896.

 ( „Srpske novine“, broj: 275/1896, stupio na snagu 17.12.1896.).

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

            

1)      Ugovor  između Vlade Bosne i Hercegovine, Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima, od 26.02.1996. („Službeni list R BiH“ - Međunarodni ugovori broj: 1/96, privremena primjena od dana potpisivanja, stupio na snagu 20.12.1996. );

 

2)       Ugovor između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o izmjeni Ugovora između Vlade Bosne i Hercegovine, Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima od 17.06.2002. („Službeni glasnik BiH“ - Međunarodni ugovori broj: 11/05 , primjena od dana potpisivanja, stupio na snagu 08.02.2006.);

              

3)      Ugovor između Vlade Bosne i Hercegovine, Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u krivičnim stvarima, od 26.02.1996. („Službeni list R BiH“ - Međunarodni ugovori broj: 01/96, primjena od dana potpisivanja, stupio na snagu 08.07.2010.);

 

4)      Ugovor  između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o izmjeni Ugovora između Vlade Bosne i Hercegovine, Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u kaznenim stvarima, od 07.06.2004.(„Službeni glasnik BiH“ - Međunarodni ugovori broj: 08/07, primjena od dana potpisivanja, stupio na snagu 08.07.2010.);

 

5)      Ugovor  između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o izmjeni Ugovora  o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u kaznenim stvarima, od 10.02.2010.

            („Službeni glasnik BiH“ - Međunarodni ugovori broj: 08/10 , primjena od dana

            potpisivanja, stupio na snagu 18.09.2010.);

 

6)      Ugovor između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o izručenju, od 28.11.2012. ( „Službeni glasnik BiH“ - Međunarodni ugovori broj: 22/12 , privremena primjena od dana potpisivanja, stupio na snagu 06.03.2014.);

 

7)      Protokol o suradnji između Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine i Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, od 23.07.2008., stupio na snagu 23.07.2008.;

 

8)      Protokol o suglasnosti u ostvarivanju međusobne suradnje u borbi protiv svih oblika teškog kriminala Tužilaštva Bosne i Hercegovine i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, od 21.01.2005., stupio na snagu 21.01.2005.

 

 

REPUBLIKA INDIJA

 

1)      Ugovor između Bosne i Hercegovine i Republike Indije o međusobnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima od 29.10.2009. („Službeni glasnik BiH“ – Međunarodni ugovori broj: 7/10);*

 

2)      Ugovor o transferu osuđenih lica između Bosne i Hercegovine i Republike Indije od 13.12.2012. ( „Službeni glasnik BiH – Međunarodni ugovori“ broj: 18/13).*

3)      Sporazum  o transferu osuđenih lica  između Bosne i Hercegovine i Indije stupio je na snagu dana 21.7.2017. godine.

 

REPUBLIKA IRAK

 

      1)Ugovor o pravnoj i sudskoj suradnji između SFRJ i Republike Irak od  

         23.05.1986.(„Službeni list SFRJ“ - Dodatak Međunarodni ugovori broj:  01/87, stupio

        na snagu 11.08.1987.).

 

ISLAMSKA REPUBLIKA IRAN

 

1)      Sporazum između Jugoslavije i Irana o uzajamnom oslobađanju od davanja «CAUTIO IUDICATUM SOLVI» pred jugoslovenskim i iranskim sudovima od 09. i 14.05.1956.godine – dio koji se odnosi na pravnu pomoć („Službeni list FNRJ“ - Dodatak broj: 2/57, stupio na snagu 14.05.1956.);

2)      Ugovor o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima između Bosne i Hercegovine i Islamske Republike Iran od 14.06.2011. („Službeni glasnik BiH – Međunarodni ugovori“broj: 2/12, stupio na snagu 16.05.2013.).

 

REPUBLIKA ITALIJA

 

1)      Konvencija između Kraljevine SHS i Italije o izdavanju krivaca od 06.03.1922.

            („Službene novine“, broj: 42/31, stupila na snagu 06.02.1931. Zadržana je na snazi

           i poslije II Svjetskog rata na osnovu izjave Jugoslavije u smislu člana 4. Ugovora o

           miru sa Italijom – (objavljen u „Službenom listu FNRJ“, broj: 74/49);

 

2)      Konvencija između Kraljevine SHS i Italije o pravnoj i sudskoj zaštiti odnosnih državljana od 06.03.1922.godine – dio koji se odnosi na pravnu pomoć.

 ( „Službene novine“, broj: 42/31. Na snazi su ostali samo članovi 13-16. , shodno članu 26. Konvencije između  FNRJ i Italije u uzajamnoj pravnoj pomoći u građanskim i upravnim stvarima od 03.12.1960.);

 

3)      Konvencija između FNRJ i Italijanske Republike o uzajamnoj pravnoj pomoći u građanskim i upravnim stvarima od 03.12.1960. („Službeni list FNRJ“ - Dodatak broj: 5/63, stupila na snagu 20.01.1967.godine).

 

 

REPUBLIKA KIPAR

 

1)      Ugovor između SFRJ i Republike Kipar o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima od 19.09.1984. ( „Službeni list SFRJ“ - Međunarodni ugovori broj: 2/86), stupio na snagu 15.02.1987.).

 

DRŽAVA KUVAJT

 

1)      Protokol o suradnji između Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine i Ministarstva pravde Države Kuvajt, od 15.04.2013., stupio na snagu 15.04.2013.

MAĐARSKA

 

       1)Ugovor između SFRJ i Narodne Republike Mađarske od 07.03.1968.godine o

           uzajamnom pravnom saobraćaju. ( „Službeni listu FNRJ“ - Dodatak broj: 3/68,

          stupio na snagu 18.01.1969.).

 

REPUBLIKA MAKEDONIJA

1)      Ugovor između Bosne i Hercegovine i Republike Makedonije o uređenju međusobnih imovinsko-pravnih odnosa od 13.09.2005. („Službeni glasnik BiH“ - Međunarodni ugovori broj: 09/06; stupio na snagu11.09.2006.);

2)      Ugovor između Bosne i Hercegovine i Republike Makedonije o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima od 13.09.2005. („Službeni glasnik BiH“ - Međunarodni ugovori broj: 16/06; stupio na snagu 02.03.2007.);

3)      Ugovor o izmjenama i dopunama Ugovora o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima između Bosne i Hercegovine i Republike Makedonije od  12.03.2013.  ( “Službeni glasnik BiH” – Međunarodni ugovori broj: 6/14, stupio na snagu 30.7.2014.);

4)      Ugovor između Bosne i Hercegovine i Republike Makedonije o uzajmanom       izvršavanju  sudskih odluka u krivičnim stvarima od 27.01.2006. („Službeni glasnik BiH“ - Međunarodni ugovori broj: 09/06; stupio na  snagu 14.10.2006. godine);

5)      Ugovor o izmjenama i dopunama Ugovora o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u krivičnim stvarima između Bosne i Hercegovine i Republike Makedonije od 12.03.2013. (“Službeni glasnik BiH” – Međunarodni ugovori, broj: 6/14, stupio na snagu 30.7.2014);

6)      Ugovor između Bosne i Hercegovine i Republike Makedonije o izručenju          („Službenom glasniku BiH - Međunarodni ugovori broj:14/06; stupio na snagu 10.01.2007.);

7)      Ugovor o izmjenama i dopunama Ugovora o izručenju između Bosne i

            Hercegovine i Republike Makedonije od 12.03.2013. (“Službeni glasnik BiH” –

            Međunarodni ugovori, broj: 6/14, stupio na snagu 30.7.2014.);

 

8)      Protokol o suradnji između Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine i Ministarstva pravde Republike Makedonije , od 03.10.2011.,  stupio na snagu 03.10.2011.

 

KRALJEVINA MAROKO

 

1)      Ugovor o pravnoj pomoći u građanskim i privrednim stvarima između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Maroko od 19.02.2014.(“Službeni glasnik BiH” – Međunarodni ugovori broj: 11/14);*

2)      Ugovor o pravnoj pomoći u krivičnim stvarima između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Maroko od 19.02.2014.(“Službeni glasnik BiH” – Međunarodni ugovori broj: 11/14);*

3)      Ugovor o izručenju između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Maroko od 19.02.2014. ( “Službeni glasnik BiH” – Međunarodni ugovori broj: 13/14);*

4)      Protokol o suradnji između Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine i Ministarstva pravde Kraljevine Maroko od 19.02.2014., stupio na snagu  19.02.2014.

 

REPUBLIKA MOLDAVIJA

 

1)      Ugovor o uzajamnoj pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima između  

            Bosne i Hercegovine i Republike Moldavije od 19.06.2012. ( „Službeni glasnik BiH  

           – Međunarodni ugovori“ broj: 6/13, stupio na snagu 03.01.2014.).

 

MONGOLIJA

 

1)      Ugovor između SFRJ  i Mongolske Narodne Republike o pružanju pravne pomoći u građanskim, porodičnim i krivičnim stvarima od 08.06.1981. („Službeni list FNRJ“- Međunarodni ugovori broj: 7/82, stupio na snagu 27.03.1983.).

 

NARODNA REPUBLIKA KINA

 

1)      Ugovor o pravnoj pomoći u krivičnim stvarima između Bosne i Hercegovine i            Narodne Republike Kine od 18.12.2012. („Službeni glasnik BiH – Međunarodni ugovori“ broj: 18/13, stupio na snagu 12.10.2014.);

 

2)      Ugovor o ekstradiciji  između Bosne i Hercegovine i Narodne Republike Kine od  18.12.2012. ( „Službeni glasnik BiH – Međunarodni ugovori“ broj: 18/13 ,stupio na snagu 12.10.2014.);

 

3)      Ugovor o pravnoj pomoći u građanskim i privrednim stvarima između Bosne i Hercegovine i Narodne Republike Kine od 18.12.2012. („Službeni glasnik BiH – Međunarodni ugovori“ broj: 18/13 stupio na snagu 12.10.2014.).

 

SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA

 

1        Sporazum između SFRJ i Savezne Republike Njemačke o izdavanju od 26.11.1970. („Službeni list SFRJ“ - Dodatak broj: 17/76, stupio na snagu 14.11.1975.);

 

2)      Ugovor između SFRJ i Savezne Republike Njemačke o pravnoj pomoći u krivičnim stvarima od 01.10.1971. („Službeni list SFRJ“, broj: 33/72, stupio  na snagu 08.01.1975.).

 

KRALJEVINA NORVEŠKA 

 

1)      Sporazum između Jugoslavije i Norveške o recipročnom priznavanju diplomatsko-konzularne forme braka postignut razmjenom nota od 10.04. i 31.08.1957.godine – dio koji se odnosi na pravnu pomoć. („Službeni list FNRJ“ - Dodatak broj: 6/58, stupio na snagu 31.08.1957.).

 

REPUBLIKA POLJSKA

 

1)      Ugovor između FNRJ i Narodne Republike Poljske o pravnom saobraćaju u građanskim i krivičnim stvarima od 06.02.1960.godine. ( „Sužbeni list SFRJ“ - Dodatak broj: 5/63, stupio na snagu 05.06.1963. ).

 

RUMUNIJA

 

1)      Ugovor između FNRJ i Rumunske Narodne Republike o pravnoj pomoći od 18.10.1960., sa Dodatnim protokolom od 21.01.1972. („Službeni list FNRJ“ - Dodatak broj: 8/61, stupio na snagu 01.10.1961. i  „Službeni list SFRJ“ - Dodatak broj: 4/73).

 

RUSKA FEDERACIJA

 

1)      Ugovor između FNRJ i SSSR-a o pravnoj pomoći u građanskim, porodičnim i krivičnim stvarima od 24.02.1962. ( „Službeni list FNRJ“ - Dodatak broj: 5/63, stupio na snagu 26.05.1963.);

 

2)      Protokol o suradnji između Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine i Ministarstva pravde Ruske federacije od 19.06.2014., stupio na snagu 19.06.2014.

 

REPUBLIKA SLOVAČKA

 

1)      Ugovor između SFRJ i Čehoslovačke Socijalističke Republike o regulisanju pravnih odnosa u građanskim, porodičnim i krivičnim stvarima od 20.01.1964. („Služben list SFRJ“ - Dodatak broj: 13/64, stupio na snagu 02.08.1964.)

REPUBLIKA SLOVENIJA

1)      Ugovor između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u krivičnim stvarima od 05.04.2002.  („Službeni glasnik BiH“ - Međunarodni ugovori broj: 12/2005, stupio na snagu 18.02.2006.);

2)      Ugovor između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije o izručenju od 05.04.2002.(„Službeni glasnik BiH” - Međunarodni ugovori broj: 12/2005; stupio na snagu 18.02.2006.);

 

3)      Ugovor o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije od 21.10.2009. („Službeni glasnik BiH“ – Međunarodni ugovori broj: 7/10, stupio na snagu 19.09.2010.).

 

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

 

1)      Konvencija o izdavanju krivaca zaključena između Kraljevine Srbije i Ujedinjenih Američkih Država 12/25.10.1901. („Srpske novine“ broj: 33/1902, stupila  na snagu 12.06.1902. ).

 

REPUBLIKA SRBIJA

 

1)      Ugovor između Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima od 24.02.2005. („Službeni glasnik BiH“ - Međunarodni ugovori broj: 11/2005; stupio na snagu 09.02.2006. godine);

 

2)      Ugovor između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije o izmjenama i dopunama Ugovora između Bosne i Hercegovine i Srbije i Crne Gore o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima od 26.02.2010. („Službeni glasnik BiH“ – Međunarodni ugovori broj: 8/10, stupio na snagu 10.02.2011.);

 

3)      Ugovor između Bosne i Hercegovine i Srbije i Crne Gore o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u krivičnim stvarima od 14.02.2005. („Službeni glasnik BiH“ - Međunarodni ugovori broj: 11/05; stupio na snagu 13.02.2006. godine);

 

4)      Ugovor između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije o izmjenama i dopunama Ugovora između Bosne i Hercegovine i Srbije i Crne Gore o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u krivičnim stvarima od 26.02.2010. („Službeni glasniku BiH“ – Međunarodni ugovori broj: 12/10); stupio na snagu 16.02.2011.);

 

5)      Ugovor o izručenju između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije od 05.09.2013.  (“Službeni glasnik BiH” – Međunarodni ugovori, broj: 19/14, stupio na snagu 02.12.2014.);

 

6)      Protokol o suradnji između Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine i Ministarstva pravde Republike Srbije, od 28.04.2006., stupio na snagu 28.04.2006.

 

KRALJEVINA ŠPANIJA

 

1)      Ugovor  između SFRJ i Španije o pravnoj pomoći u krivičnim stvarima i izdavanjima od 08.07.1980. („SlužbenI list SFRJ“ - Međunarodni ugovori broj: 3/81, stupio na snagu 26.05.1982. ).

 

ŠVICARSKA KONFEDERACIJA

 

1)      Konvencija o izdavanju krivaca između Srbije i Švajcarske od 16/28.11.1887. („Službene novine“ broj: 83/1888, stupila na snagu 05.07.1888.).

 

REPUBLIKA TURSKA

 

1)      Konvencija o sudskoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima između SFRJ i Republike Turske od 08.10.1973. („Službeni list SFRJ“ - Dodatak broj: 12/76,  stupila na snagu 03.05.1975. );

 

2)      Konvencija o izdavanju između  SFRJ i Republike Turske od 17.11.1973. („Službeni list SFRJ“ - Dodatak broj: 47/75, stupila na snagu 03.05.1975.);

 

3)      Ugovor između Bosne i Hercegovine i Republike Turske o pravnoj pomoći u        građanskim i privrednim stvarima od 16.02.2005. („Službeni  glasnik  BiH“ - Međunarodni ugovori broj: 12/2005, stupio na snagu 25.12.2011. );

4)      Ugovor o pravnoj pomoći u krivičnim stvarima između Bosne i Hercegovine i Republike Turske od 28.11.2013.( “Službeni glasnik BiH” – Međunarodni ugovori broj: 8/14);*

5)      Ugovor o izručenju između Bosne i Hercegovine i Republike Turske od 28.11.2013. (“Službeni glasnik BiH” – Međunarodni ugovori broj: 8/14);*

6)      Protokol o suradnji između Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine i Ministarstva pravde Republike Turske od 24.12.2004., stupio na snagu 01.12.2014.


7)     Ugovor o izručenju između Bosne i Hercegovine i Republike Turske će stupiti na snagu 28.7.2017. godine.


8)      Ugovor između Bosne i Hercegovine i Republike Turske o pravnoj pomoći u krivičnim stvarima stupit će na snagu 30.10.2017. godine.

 

9)      Ugovor između BiH i Republike Turske o pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, stupio je na snagu 7.10. 2017. godine umjesto 30.10. 2017. godine


VELIKA BRITANIJA

 

1)      Ugovor o uzajamnom izdavanju krivaca između Srbije i Velike Britanije od 06.12.1900. („Srpske novine“ broj: 35/1901, stupio na snagu 23.02.1901.);

 

2)      Konvencija između Kraljevine Jugoslavije i Velike Britanije o uređenju međusobne pomoći u vođenju postupka u građanskim i trgovačkim stvarima koje su u tečaju ili koje mogu biti u tečaju pred odnosnim sudskim vlastima od 27.02.1936. („Službene novine“ broj: 116/37, stupila na snagu 18.08.1937.).

 

UKRAJINA

 

1)      Ugovor između FNRJ i SSSR-a o pravnoj pomoći u građanskim, porodičnim i krivičnim stvarima od 24.02.1962. ( „Službeni list FNRJ“ - Dodatak broj: 5/63, stupio na snagu 26.05.1963.);

2)      Protokol o suradnji između Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine i Ministarstva pravde Ukrajine  od 25.04.2013., stupio na snagu 25.04.2013.

.
.
.
.
.
.
UGOVORI KOJE JE NOTIFIKACIJOM O SUKCESIJI PREUZELA BOSNA I HERCEGOVINA
.
.
.
.
.
.

1) Konvencija o izdavanju krivaca između Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i Arbanske Republike (Albanija) od 22.06.1926.godine (Konvencija je objavljena 1929.godine «Službene novine», broj 117/29, a stupila je na snagu 17.05.1929.godine);

 

2) Ugovor o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima između SFRJ i Demokratske Narodne Republike Alžir od 31.marta 1982.godine (Ugovor je objavljen u «Službenom listu SFRJ» - Međunarodni ugovori broj 2/83, a stupio je na snagu 20.12.2984.godine);

 

3) Ugovor između FNRJ i Republike Austrije o uzajamnom pravnom saobraćaju od 16.12.1954.godine (Ugovor je objavljen u «Službenom listu FNRJ» - Dodatak broj 8/55, a stupio je na snagu 13.12.1955.godine);

 

4) Sporazum između FNRJ i Republike Austrije o uzajamnom priznavanju i izvršenju odluka izabranih sudova i poravnanja zaključenih pred izabranim sudovima u trgovač kim stvarima od 18.03.1960.godine (Sporazum je objavljen u «Službenom listu FNRJ» - Dodatak broj 5/61, a stupio je na snagu 17.05.1960.godine);

 

5) Sporazum između FNRJ i Republike Austrije o uzajamnom priznavanju i izvršavanju odluka o izdržavanju od 10.10.1961.godine (Sporazum je objavljen u «Službenom listu SFRJ» - Dodatak broj 2/63, a stupio je na snagu 25.12.1962.godine);

 

6) Ugovor između SFRJ i Republike Austrije o pravnoj pomoći u krivičnim stvarima od 01.02.1982.godine (Ugovor je objavljen u «Službenom listu SFRJ» - Međunarodni ugovori, broj 2/83, a stupio je na snagu 01.01.1984.godine);

 

7) Ugovor između SFRJ i Republike Austrije o izdavanju od 01.02.1982.godine (Ugovor je objavljen u «Službenom listu SFRJ» - Međunarodni ugovori, broj 2/83, a stupio je na snagu 01.01.1984.godine);

 

8) Ugovor između SFRJ i Republike Austrije o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u krivičnim stvarima od 01.02.1982.godine (Ugovor je objavljen u «Službenom listu SFRJ» - Međunarodni ugovori broj 6/83, a stupio je na snagu 01.01.1984.godine);

 

9) Konvencija o ekstradiciji i pravnoj pomoći u krivičnim stvarima između SFRJ i Kraljevine Belgije od 04.06.1971.godine (Konvencija je objavljena u «Službenom listu SFRJ» - Dodatak broj 9/73, a stupila je na snagu 01.11.1972.godine);

 

10) Konvencija između SFRJ i Kraljevine Belgije o izdavanju izvoda iz matičnih knjiga i oslobađanju od legalizacije od 24.09.1971.godine (Konvencija je objavljena u «Službenom listu SFRJ», broj 55/72, a stupila je na snagu 01.12.1972.godine);

 

11) Sporazum između SFRJ i Kraljevine Belgije o pravnoj pomoći u građanskim i tragovačkim stvarima od 24.09.1971.godine (Sporazum je objavljen u «Službenom listu SFRJ» - Dodatak - broj 7/74, a stupio je na snagu 01.06.1972.godine);

 

12) Konvencija između SFRJ i Kraljevine Belgije o priznanju i izvršenju sudskih odluka o izdržavanju od 12.12.1973.godine (Konvencija je objavljena u «Službenom listu SFRJ» - Dodatak, broj 45/76, a stupila je na snagu 08.03.1976.godine);

 

13) Ugovor između FNRJ i Narodne Republike Bugarske o uzajamnoj pravnoj pomoći od 23.03.1956.godine (Ugovor je objavljen u «Službenom listu FNRJ» - Dodatak, broj 1/57, a stupio je na snagu 17.01.1957.godine);

 

14) Ugovor između SFRJ i Čehoslovačke Socijalističke Republike o regulisanju pravnih odnosa u građanskim, porodičnim i krivičnim stvarima od 20.01.1964.godine (Ugovor je objavljen u «Službenom listu SFRJ», - Dodatak, broj 13/64, a stupio je na snagu 02.08.1964.godine). Napominjemo da su raspadom Čehoslovačke Socijalističke Republike nastale dvije nove države, Republika Češka i Republika Slovačka, te se ovaj Ugovor sada odnosi i na ove dvije države;

 

15) Ugovor o međusobnoj predaji osuđenih lica radi izdržavanja kazne zatvora između SFRJ i Kraljevine Danske od 28.10.1988.godine (Ugovor je objavljen u «Službenom listu SFRJ - Međunarodni ugovori br. 5/89);

 

16) Sporazum između SFRJ i Francuske Republike o olakšanju primjene Haške konvencije o građanskom postupku od 01.03.1954.godine, potpisan 29.10.1969.godine (Sporazum je objavljen u «Službenom listu SFRJ» - Dodatak broj 21/71, a stupio je na snagu 01.01.1971.godine);

 

17) Konvencija između SFRJ i Francuske Republike o izdavanju isprava o ličnom stanju i oslobođenju od legalizacije od 29.10.1969.godine - dio koji se odnosi na pravnu pomoć (Konvencija je objavljena u «Službenom listu SFRJ» - Dodatak broj 3/71, a stupila je na snagu 01.11.1970.godine);

 

18) Konvencija između SFRJ i Francuske Republike o uzajamnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima od 29.10.1969.godine (Konvencija je objavljena u «Službenom listu SFRJ - Dodatak, broj 16/71, a stupila je na snagu 01.11.1970.godine);

 

19) Konvencija o izdavanju između Vlade SFRJ i Vlade Francuske Republike od 23.09.1970.godine (Konvencija je objavljena u «Službenom listu SFRJ» - Dodatak, broj 43/71, a stupila je na snagu 01.08.1971.godine);

 

20) Konvencija između Vlade SFRJ i Vlade Republike Francuske o nadležnosti i o zakonu koji se primjenjuje u oblasti ličnog i porodičnog prava od 18.05.1971.godine - dio koji se odnosi na pravnu pomoć (Konvencija je objavljena u «Službenom listu SFRJ», broj 55/72, a stupila je na snagu 01.12.1972.godine);

 

21) Konvencija između Vlade SFRJ i Vlade Francuske Republike o priznavanju i izvr šenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima od 18.05.1971.godine (Konvencija je objavljena u «Službenom listu SFRJ» - Dodatak broj 7/72, a stupila je na snagu 01.02.1972.godine);

 

22) Konvencija između FNRJ i Kraljevine Grčke o uzajamnim pravnim odnosima od 18.06.1959.godine (Konvencija je objavljena u «Službenom listu FNRJ» - Dodatak broj 7/60, a stupila je na snagu 31.03.1960.godine);

 

23) Sporazum između FNRJ i Kraljevine Grčke o uzajamnom priznavanju i izvršenju sudskih odluka od 18.06.1959.godine (Sporazum je objavljen u «Službenom listu FNRJ» - Dodatak, broj 6/60, a stupio je na snagu 31.03.1960.godine);

 

24) Ugovor o izdavanju krivaca između Srbije i Holandije od 28.02 (11.03) 1896.godine (Ugovor je objavljen 1896.godine, «Srpske novine», broj 275/1896, a stupio je na snagu šest nedjelja po razmjeni ratifikacionih instrumenata što je izvršeno 5/17.12.1896.godine);25)Ugovor o pravnoj i sudskoj suradnji između SFRJ i Republike Irak od 23.05.1986 godine (Ugovor je objavljen u „Službenom listu SFRJ“ Dodatak Međunarodni ugovori broj:  01/87, a stupio je na snagu 11.08.1987 godine );

 

26) Sporazum između Jugoslavije i Irana o uzajamnom oslobađanju od davanja «CAUTIOIUDICATUM SOLVI» pred jugoslovenskim i iranskim sudovima od 09. i 14.05.1956.godine - dio koji se odnosi na pravnu pomoć (Sporazum je objavljen u «Službenom listu FNRJ» - Dodatak broj 2/57, a stupio je na snagu 14.05.1956.godine);

 

27) Konvencija između Kraljevine SHS i Italije o izdavanju krivaca od 06.03.1922.godine (Konvencija je objavljena u «Službenim novinama», broj 42/31, a stupila je na snagu 06.02.1931.godine. Zadržana je na snazi i poslije Drugog svjetskog rata na osnovu izjave Jugoslavije u smislu člana 4. Ugovora o miru sa Italijom - (objavljen u «Službenom listu FNRJ», broj 74/49);

 

28) Konvencija između Kraljevine SHS i Italije o pravnoj i sudskoj zaštiti odnosnih državljana od 06.03.1922.godine - dio koji se odnosi na pravnu pomoć. (Konvencija je objavljena u «Službenim novinama», broj 42/31. Na snazi su ostali samo članovi 13-16 koji su ostali na snazi shodno članu 26. Konvencije između FNRJ i Italije u uzajamnoj pravnoj pomoći u građanskim i upravnim stvarima od 03.12.1960.godine);

 

29) Konvencija između FNRJ i Italijanske Republike o uzajamnoj pravnoj pomoći u građanskim i upravnim stvarima od 03.12.1960.godine (Konvencija je objavljena u «Slu žbenom listu FNRJ» - Dodatak broj 5/63, a stupila je na snagu 20.01.1967.godine);

 

30) Ugovor između SFRJ i Republike Kipar o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima od 19.09.1984.godine (Ugovor je objavljen u «Službenom listu SFRJ« - Međunarodni ugovori, broj 2/86, a stupio je na snagu 15.02.1980.godine);

 

31) Ugovor između SFRJ i Narodne Republike Mađarske od 07.03.1968.godine o uzajamnompravnom saobraćaju (Ugovor je objavljen u «Službenom listu FNRJ» - Dodatak,broj 3/68, a stupio je na snagu 18.01.1969.godine);

 

32) Ugovor između SFRJ i Mongolske Narodne Republike o pružanju pravne pomoći u građanskim, porodičnim i krivičnim stvarima od 08.06.1981.godine (Ugovor je objavljen u «Službenom listu FNRJ», Međunarodni ugovori broj 7/82, a stupio je na snagu 27.03.1983.godine);

 

33) Sporazum između SFRJ i Savezne Republike Njemačke o izdavanju od 26.11.1970.godine (Sporazum je objavljen u «Službenom listu SFRJ» - Dodatak, broj 17/76, a stupio je na snagu 14.11.1975.godine);

 

34) Ugovor između SFRJ i Savezne Republike Njemačke o pravnoj pomoći u krivičnim stvarima od 01.10.1971.godine (Ugovor je objavljen u «Službenom listu SFRJ», broj 33/72, a stupio je na snagu 08.01.1975.godine;

 

35) Sporazum između Jugoslavije i Norveške o recipročnom priznavanju diplomatskokonzularne forme braka postignut razmjenom nota od 10.04. i 31.08.1957.godine - dio koji se odnosi na pravnu pomoć. (Sporazum je objavljen u «Službenom listu FNRJ» - Dodatak, broj 6/58, a stupio je na snagu 31.08.1957.godine);

 

36) Ugovor između FNRJ i Narodne Republike Poljske o pravnom saobraćaju u građanskim i krivičnim stvarima od 06.02.1960.godine (Ugovor je objavljen u «Sužbenom listu SFRJ» - Dodatak, broj 5/63, a stupio je na snagu 05.06.1963.godine);

37) Konzularna konvencija između SIV-a Skupštine SFRJ i Vlade Narodne Republike Poljske, postpisana u Varšavi 02.12.1982. SPORAZUM O SUKCESIJI BILATERALNIH UGOVORA IZMEĐU BiH i Poljske, potpisan u Sarajevu 22.12.2006, stupio na snagu 19.02.2008.


38) Ugovor između FNRJ i Rumunske Narodne Republike o pravnoj pomoći od 18.10.1960.godine (Ugovor je objavljen u «Službenom listu FNRJ» - Dodatak, broj 8/61, a stupio je na snagu 01.10.1961.godine). Uz ovaj ugovor zaključen je i dodatni Protokol sastavljen 21.01.1972.godine, a dodatni Protokol je objavljen u «Službenom listu SFRJ» - Dodatak, broj 4/73.;

 

39) Ugovor između FNRJ i SSSR-a o pravnoj pomoći u građanskim, porodičnim i krivič
nim stvarima od 24.02.1962.godine (Ugovor je objavljen u «Službenom listu FNRJ» - Dodatak, broj 5/63, a stupio je na snagu 26.05.1963.godine). Ruska Federacija je kao pravni nasljednik SSSR preuzela ovaj Ugovor. Ukrajina i Bjelorusija su izričito potvrdile preuzimanje ovog Ugovora dok su neke druge države koje su nastale na prostoru bivšeg SSSR to učinile prećutno.

40) Ugovor između SFRJ i Španije o pravnoj pomoći u krivičnim stvarima i izdavanjima od 08.07.1980.godine (Ugovor je objavljen u «Službenom listu SFRJ» - Međunarodni ugovori, broj 3/81, a stupio je na snagu 26.05.1982.godine);

41) Konvencija o izdavanju krivaca zaključena između Kraljevine Srbije i Ujedinjenih Američkih Država od 12/25.10.1901.godine (Konvencija je objavljena u «Srpskim novinama», broj 33/1902, a stupila na snagu 12.06.1902.godine);

42) Konvencija o izdavanju krivaca između Srbije i Švajcarske od 16/28.11.1887.godine (Konvencija je objavljena 1888.godine u «Službenim novinama», broj 83/1888, a stupila je na snagu 05.07.1888.godine);

43) Konvencija između Kraljevine Jugoslavije i Republike Turske o uzajamnim odnosima po predmetima sudskim, građanskim i trgovačkim od 03.07.1934.godine (Konvencija je objavljena 1936.godine u «Službenim novinama», broj 263/36, a stupila je na snagu 27.07.1937.godine);

44) Konvencija o sudskoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima između SFRJ i Republike Turske od 08.10.1973.godine (Konvencija je objavljena u «Službenom listu SFRJ» - Dodatak, broj 12/76, a stupila je na snagu 03.05.1975.godine);

 

45) Konvencija o izdavanju između SFRJ i Republike Turske od 17.11.1973.godine (Konvencija je objavljena u «Službenom listu SFRJ» - Dodatak, broj 47/75, a stupila je na snagu 03.05.1975.godine);

 

46) Ugovor o uzajamnom izdavanju krivaca između Srbije i Velike Britanije od 06.12.1900.godine (Ugovor je objavljen u «Srpskim novinama», broj 35/1901, a stupio je na snagu 23.02.1901.godine);

 

47) Konvencija između Kraljevine Jugoslavije i Velike Britanije o uređenju međusobne pomoći u vođenju postupka u građanskim i trgovačkim stvarima koje su u tečaju ili koje mogu biti u tečaju pred odnosnim sudskim vlastima od 27.02.1936.godine (Konvencija je objavljena u «Službenim novinama», broj 116/37, a stupila je na snagu 18.08.1937.godine).

 

*Disclaimer: Attorney-at-law Alma Prnjavorac & Attorney at law Azur Prnjavorac, provides the information in this web site for informational purposes only. The information does not constitute legal advice.

 

Sudska praksa Bosne i Hercegovine

Azur Prnjavorac, advokat & medijator