Advokatska kancelarija

weight
"Na┼ía za┼ítita nije u na┼íem oru┼żju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein
Me─Ĺunarodne konvencije i ugovori

Me─Ĺunarodne konvencije i ugovori

Na ovoj stranici mo┼żete pregledati me─Ĺunarodne konvencije i me─Ĺunarodne ugovore iz podru─Źja pravosu─Ĺa, uklju─Źuju─çi konvencije i ugovore koje je zaklju─Źila Bosna i Hercegovina, me─Ĺunarodne konvencije i ugovore preuzete notifikacijiom o sukcesiji, konvencije Vije─ça Europe, konvencije Ujedinjenih naroda te konvencije Haške konferencije za me─Ĺunarodno pravo.

 
Me─Ĺunarodne konvencije i ugovori / Multilateralne konvencije
Evropska konvencija za zaštitu nacionalnih manjina
Evropska konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda
Konvencija o povlasticama i imunitetima Ujedinjenih Naroda od 13.05.1946.g.
Konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava iz 1961
Uredba o ratifikaciji Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava
Osnovni principi o nezavisnosti pravosu─Ĺa Ujedinjenih nacija
Preporuke Vije─ça Evrope o nezavisnosti, efikasnosti i ulozi sudija
Evropska povelja o statusu sudija

Kodeks sudijske etike i Kodeks tu┼żila─Źke etike

Konvencija o pravu djeteta
Konvencija Ujedinjenih nacija protiv korupcije
Evropska socijalna povelja
Evropska konvencija o ljudskim pravima i temeljnim slobodama
Op─ça deklaracija o pravima ─Źovjeka
Povelja Ujedinjenih Nacija
Evropska Povelja o u─Źeš─çu mladih u ┼żivotu na op─çinskom i regionalnom nivou
Evropska Povelja o lokalnoj samoupravi
Medjunarodna konvencija o spre─çavanju svih oblika rasne diskriminacije
Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije ┼żena (iz 1979.)
Opcioni protokol uz Konvenciju o eliminaciji svih oblika diskriminacije ┼żena
Konvencija protiv torture
Me─Ĺunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima
Me─Ĺunarodni pakt o gra─Ĺanskim i politi─Źkim pravima
Fakultativni Protokol uz me─Ĺunarodni pakt o gra─Ĺanskim i politi─Źkim pravima
Konvencija o smanjenju broja apatrida iz 1961.g.
Me─Ĺunarodna konvencija o zaštiti prava svih radnika migranata i ─Źlanova njihovih porodica
Konvencija o izdavanju izvoda iz mati─Źnjih knjiga na više jezika - od 8 septembra 1976
Konvencija o jednoobraznom zakonu o obliku me─Ĺunarodnog testamenta od 26. oktobra 1973.
Konvencija o sukobima zakona u pogledu oblika testamentarnih odredaba od 5. oktobra 1961.
Konvencija o me─Ĺunarodnom upravljanju ostavinama od 2. oktobra 1973
Konvencija o sudskoj nadle┼żnosti i izvršenju presuda u gra─Ĺanskim i trgova─Źkim stvarima od 27.09.1968.
Konvencija o priznanju i izvršenju inostranih arbitra┼żnih odluka od 10. juna 1958.
Konvencija o nadle┼żnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u bra─Źnim sporovima
Konvencija o zakonu koji se primenjuje na saobra─çajne nezgode od 4.maja 1970.
Konvencija o olakšanju me─Ĺunarodnog pristupa sudovima od 25.oktobra 1980.
Konvencija o gra─Ĺanskom postupku od 1.marta 1954.
Konvencija o ugovoru za me─Ĺunarodni prevoz robe drumom (CMR)
Konvencija o pribavljanju u inostranstvu dokaza u gra─Ĺanskim i trgova─Źkim stvarima od 18. marta 1970.
Konvencija o dostavljanju u inostranstvu sudskih i vansudskih akata u gra─Ĺanskim i trgova─Źkim stvarima od 15. novembra 1965.
Konvencija o zastarjelosti potra┼żivanja u oblasti me─Ĺunarodne kupoprodaje robe
Evropska konvencija o obaveštenjima o stranom pravu od 7. juna 1968.
Konvencija o ostvarivanju alimentacionih zahtjeva u inostranstvu od 20. juna 1956.
Evropska konvencija o dr┼żavljanstvu
Odabrane presude Evropskog suda za ljudska prava 1
Odabrane presude Evropskog suda za ljudska prava 2
Odabrane presude Evropskog suda za ljudska prava 3
Priznanje stranih javnih isprava u Bosni i Hercegovini
UNCITRAL Arbitra┼żna pravila
Konferencija na visokom nivou o budu─çnosti Evropskog suda za ljudska prava
Sporazum o trgovinskim aspektima prava intelektualne svojine Trips sporazum
 
 
 
 

Me─Ĺunarodni ugovor je svaki sporazum sklopljen izme─Ĺu dva ili više subjekata me─Ĺunarodnog prava, koji je ure─Ĺen me─Ĺunarodnim pravom, bilo da je sadr┼żan u jedinstvenoj ispravi ili u više me─Ĺusobno povezanih isprava, bez ozbira na njegov poseban naziv. Treba svakako naglasiti da svaki me─Ĺunarodni ugovor, kojeg su ratificirala odnosno potvrila zakonodavna tijela dr┼żava ugovornica, po svojoj pravnoj snazi jest iznad zakona i podzakonskih akata. Me─Ĺunarodni ugovori mogu nositi razne nazive, kao što su: ugovor, konvencija, protokol, pakt, akt, sporazum, memorandum, povelja, statut, konkordat.


Me─Ĺunarodni ugovor mo┼że se sklapati izme─Ĺu dva (bilateralni ugovor) ili više (multilateralni ugovor) subjekta me─Ĺunarodnog prava - tj. dr┼żava, me─Ĺunarodnih organizacija te ostalih subjekata me─Ĺunarodnog prava kao što su ustanici ili oslobodila─Źki pokreti. Me─Ĺutim, kod me─Ĺunarodnih ugovora razlikuje se trenutak potpisivanja subjekata me─Ĺunarodnog prava (naj─Źeš─çe dr┼żava ugovornica) od trenutka stupanja na snagu toga ugovora. To ovisi o ratifikaciji odnosno razmjeni isprava i usvajanju u parlamenatima dr┼żava potpisnica. Tek njihovom potvrdom me─Ĺunarodni ugovor je preuzet u unutarnji pravni sitem svake od dr┼żava ugovornica, te kao takav stupa na snagu i po─Źinje njegova primjena.

 
 
Bilateralni me─Ĺunarodni ugovori koje je zaklju─Źila Bosna i Hercegovina
 

REPUBLIKA ALBANIJA

1)      Konvencija o izdavanju krivaca izme─Ĺu Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i Arbanske Republike od 22.06.1926. („Slu┼żbene novine“, broj: 117/29,  stupila na snagu 17.05.1929.);

2)      Protokol o suradnji izme─Ĺu Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine i Ministarstva pravde Republike Albanije od 19.03.2013., ( Stupio na snagu 19.03.2013.). 

DEMOKRATSKA NARODNA REPUBLIKA AL┼ŻIR

 

1)      Ugovor o pravnoj pomo─çi u gra─Ĺanskim i krivi─Źnim stvarima izme─Ĺu SFRJ i Demokratske Narodne Republike Al┼żir od 31.marta 1982. („Slu┼żbenI list SFRJ  - Me─Ĺunarodni ugovori“ broj: 2/83 i 10/84, stupio na snagu 20.12.1984.);

 

2)      Ugovor o uzajamnoj pravnoj pomo─çi u krivi─Źnim stvarima izme─Ĺu Bosne i      Hercegovine i Demokratske Narodne Republike Al┼żir od 20.09.2011.

                   („Slu┼żbeni glasnik BiH – Me─Ĺunarodni  ugovori“ broj: 14/13);*

3)      Ugovor o ekstradiciji izme─Ĺu Bosne i Hercegovine i Demokratske        Narodne Republike Al┼żir od  20.09.2011. („Slu┼żbeni glasnik BiH – Me─Ĺunarodni ugovori“ broj: 14/13);*

4)      Ugovor o pravnoj pomo─çi u gra─Ĺanskim i privrednim stvarima izme─Ĺu Bosne i Hercegovine i Demokratske Narodne Republike Al┼żir od 20.09.2011. („Slu┼żbeni glasnik BiH – Me─Ĺunarodni  ugovori“ broj: 14/13);*

5)      Protokol o suradnji izme─Ĺu Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine i Ministarstva pravde Demokratske Narodne Republike Al┼żir od 20.09.2011., (Stupio na snagu dana, 20.09.2011).

 

REPUBLIKA AUSTRIJA

 

1)      Ugovor izme─Ĺu FNRJ i Republike Austrije o uzajamnom pravnom saobra─çaju od 16.12.1954. ( „Slu┼żbeni list FNRJ“ - Dodatak broj: 8/55, stupio na snagu 13.12.1955.);

 

2)      Sporazum izme─Ĺu FNRJ i Republike Austrije o uzajamnom priznavanju i izvršenju odluka izabranih sudova i poravnanja zaklju─Źenih pred izabranim sudovima u trgova─Źkim stvarima od 18.03.1960. ( „Slu┼żbenI list FNRJ“ - Dodatak broj: 5/61, stupio na snagu 17.05.1960.);

 

3)      Sporazum izme─Ĺu FNRJ i Republike Austrije o uzajamnom priznavanju i izvršavanju odluka o izdr┼żavanju od 10.10.1961.(„Slu┼żbenI list SFRJ“ - Dodatak broj: 2/63, stupio na snagu 25.12.1962.);

 

4)      Ugovor izme─Ĺu SFRJ i Republike Austrije o pravnoj pomo─çi u krivi─Źnim stvarima od 01.02.1982. („Slu┼żbenI list SFRJ“ - Me─Ĺunarodni ugovori broj: 2/83, stupio na snagu 01.01.1984.);

 

5)      Ugovor izme─Ĺu SFRJ i Republike Austrije o izdavanju od 01.02.1982.

      („Slu┼żbeni list SFRJ“ - Me─Ĺunarodni ugovori broj: 2/83, stupio na snagu

     01.01.2984.);

 

6)      Ugovor izme─Ĺu SFRJ i Republike Austrije o me─Ĺusobnom izvršavanju sudskih odluka u krivi─Źnim stvarima od 01.02.1982. ( „Slu┼żbeni list SFRJ“ - Me─Ĺunarodni ugovori broj: 6/83, stupio na snagu 01.01.1984.).

 

KRALJEVINA BELGIJA

 

1)      Konvencija o ekstradiciji i pravnoj pomo─çi u krivi─Źnim stvarima izme─Ĺu SFRJ i Kraljevine Belgije od 04.06.1971. ( „Slu┼żbeni list SFRJ“ - Dodatak broj: 9/73, stupila na snagu 01.11.1972.);

 

2)      Konvencija izme─Ĺu SFRJ i Kraljevine Belgije o izdavanju izvoda iz mati─Źnih knjiga i osloba─Ĺanju od legalizacije od 24.09.1971.(„Slu┼żbeni list SFRJ“, broj: 55/72, stupila na snagu 01.12.1972.);

 

3)      Sporazum izme─Ĺu SFRJ i Kraljevine Belgije o pravnoj pomo─çi u gra─Ĺanskim i tragova─Źkim stvarima od 24.09.1971. („Slu┼żbeni list SFRJ“ - Dodatak broj: 7/74, stupio na snagu 01.06.1972.);

 

4)      Konvencija izme─Ĺu SFRJ i Kraljevine Belgije o priznanju i izvršenju sudskih odluka o izdr┼żavanju od 12.12.1973. („Slu┼żben lisu SFRJ“ - Dodatak broj: 45/76, stupila na snagu 08.03.1976.).

 

REPUBLIKA BJELORUSIJA

 

1)      Ugovor izme─Ĺu FNRJ i SSSR-a o pravnoj pomo─çi u gra─Ĺanskim, porodi─Źnim i krivi─Źnim stvarima od 24.02.1962. ( „Slu┼żbeni list FNRJ“ - Dodatak broj: 5/63, stupio na snagu 26.05.1963.).

 

REPUBLIKA BUGARSKA

1)      Ugovor izme─Ĺu FNRJ i Narodne Republike Bugarske o uzajamnoj pravnoj pomo─çi od 23.03.1956. („Slu┼żben list FNRJ“ - Dodatak broj: 1/57, stupio na snagu 17.01.1957.).

 

CRNA GORA

 

1)      Ugovor izme─Ĺu Bosne i Hercegovine i Crne Gore o pravnoj pomo─çi u gra─Ĺanskim i krivi─Źnim stvarima od 09.07.2010.(„Slu┼żbeni glasnik BiH“ – Me─Ĺunarodni ugovori broj: 7/11, stupio na snagu 07.11.2011.);

 

2)      Ugovor izme─Ĺu Bosne i Hercegovine i Crne Gore o me─Ĺusobnom izvršavanju sudskih odluka u krivi─Źnim stvarima od 09.07.2010. („Slu┼żbeni glasnik BiH“ – Me─Ĺunarodni ugovori broj: 7/11, stupio na snagu 07.11.2011.);

 

3)      Ugovor o izru─Źenju izme─Ĺu Bosne i Hercegovine i Crne Gore (Ugovor je potpisan dana 15.11.2012. („Slu┼żbeni glasnik BiH – Me─Ĺunarodni ugovori“ broj: 10/13, stupio na snagu 30.06.2015. godine);

 

4)      Protokol o suradnji izme─Ĺu Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine i Ministarstva pravde Crne Gore , od 11.04.2008., stupio na snagu 11.04.2008.

 

─îEŠKA REPUBLIKA

 

1)      Ugovor izme─Ĺu SFRJ i ─îehoslova─Źke Socijalisti─Źke Republike o regulisanju pravnih odnosa u gra─Ĺanskim, porodi─Źnim i krivi─Źnim stvarima od 20.01.1964. („Slu┼żben list SFRJ“ - Dodatak broj: 13/64, stupio na snagu 02.08.1964.).  

 

KRALJEVINA DANSKA

 

1)      Ugovor o me─Ĺusobnoj predaji osu─Ĺenih lica radi izdr┼żavanja kazne zatvora izme─Ĺu SFRJ i Kraljevine Danske od 28.10.1988. ( „Slu┼żbeni list SFRJ – Me─Ĺunarodni ugovori“ broj: 5/89).

 

 

 

REPUBLIKA FRANCUSKA

 

1)      Sporazum izme─Ĺu SFRJ i Francuske Republike o olakšanju primjene  Haške konvencije o gra─Ĺanskom postupku od 01.03.1954. ( „Slu┼żbeni list SFRJ“ - Dodatak broj: 21/71, stupio na snagu 01.01.1971.);

 

2)      Konvencija izme─Ĺu SFRJ i Francuske Republike o izdavnju isprava o li─Źnom stanju i oslobo─Ĺenju od legalizacije od 29.10.1969.godine – dio koji se odnosi na pravnu pomo─ç ( „Slu┼żbeni list SFRJ“ - Dodatak broj: 3/71, stupila na snagu 01.11.1970.);

 

3)      Konvencija izme─Ĺu SFRJ i Francuske Republike o uzajamnoj pravnoj pomo─çi u krivi─Źnim stvarima od 29.10.1969. ( „Slu┼żbeni list SFRJ“ – Dodatak broj: 16/71, stupila na snagu 01.11.1970.);

 

4)      Konvencija o izdavanju izme─Ĺu Vlade SFRJ i Vlade Francuske Republike od 23.09.1970.(„Slu┼żbeni list SFRJ“ - Dodatak broj: 43/71, stupila na snagu 01.08.1971.);

 

5)      Konvencija izme─Ĺu Vlade SFRJ i Vlade Republike Francuske o nadle┼żnosti i o zakonu koji se primjenjuje u oblasti li─Źnog i porodi─Źnog prava od 18.05.1971.godine – dio koji se odnosi na pravnu pomo─ç („Slu┼żbeni list SFRJ“, broj: 55/72, stupila na snagu 01.12.1972.);

 

6)      Konvencija izme─Ĺu Vlade SFRJ i Vlade Francuske Republike o priznavanju i izvršenju sudskih odluka u gra─Ĺanskim i trgova─Źkim stvarima od 18.05.1971. („Slu┼żbeni list SFRJ“ - Dodatak broj: 7/72, stupila na snagu 01.02.1972.).

 

GR─îKA

 

1)      Konvencija izme─Ĺu FNRJ i Kraljevine Gr─Źke  o uzajamnim pravnim odnosima od 18.06.1959. („Slu┼żbeni list FNRJ“ - Dodatak broj:  7/60, stupila na snagu 31.03.1960.);

 

2)      Sporazum izme─Ĺu FNRJ i Kraljevine Gr─Źke o uzajamnom priznavanju i izvršenju sudskih odluka od 18.06.1959. ( „Slu┼żbeni list FNRJ“ - Dodatak broj: 6/60, stupio na snagu 31.03.1960.).

 

HOLANDIJA

 

1)      Ugovor o izdavanju krivaca izme─Ĺu Srbije i Holandije od 28.02 (11.03.) 1896.

 ( „Srpske novine“, broj: 275/1896, stupio na snagu 17.12.1896.).

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

            

1)      Ugovor  izme─Ĺu Vlade Bosne i Hercegovine, Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o pravnoj pomo─çi u gra─Ĺanskim i krivi─Źnim stvarima, od 26.02.1996. („Slu┼żbeni list R BiH“ - Me─Ĺunarodni ugovori broj: 1/96, privremena primjena od dana potpisivanja, stupio na snagu 20.12.1996. );

 

2)       Ugovor izme─Ĺu Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o izmjeni Ugovora izme─Ĺu Vlade Bosne i Hercegovine, Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o pravnoj pomo─çi u gra─Ĺanskim i krivi─Źnim stvarima od 17.06.2002. („Slu┼żbeni glasnik BiH“ - Me─Ĺunarodni ugovori broj: 11/05 , primjena od dana potpisivanja, stupio na snagu 08.02.2006.);

              

3)      Ugovor izme─Ĺu Vlade Bosne i Hercegovine, Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o me─Ĺusobnom izvršavanju sudskih odluka u krivi─Źnim stvarima, od 26.02.1996. („Slu┼żbeni list R BiH“ - Me─Ĺunarodni ugovori broj: 01/96, primjena od dana potpisivanja, stupio na snagu 08.07.2010.);

 

4)      Ugovor  izme─Ĺu Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o izmjeni Ugovora izme─Ĺu Vlade Bosne i Hercegovine, Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o me─Ĺusobnom izvršavanju sudskih odluka u kaznenim stvarima, od 07.06.2004.(„Slu┼żbeni glasnik BiH“ - Me─Ĺunarodni ugovori broj: 08/07, primjena od dana potpisivanja, stupio na snagu 08.07.2010.);

 

5)      Ugovor  izme─Ĺu Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o izmjeni Ugovora  o me─Ĺusobnom izvršavanju sudskih odluka u kaznenim stvarima, od 10.02.2010.

            („Slu┼żbeni glasnik BiH“ - Me─Ĺunarodni ugovori broj: 08/10 , primjena od dana

            potpisivanja, stupio na snagu 18.09.2010.);

 

6)      Ugovor izme─Ĺu Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o izru─Źenju, od 28.11.2012. ( „Slu┼żbeni glasnik BiH“ - Me─Ĺunarodni ugovori broj: 22/12 , privremena primjena od dana potpisivanja, stupio na snagu 06.03.2014.);

 

7)      Protokol o suradnji izme─Ĺu Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine i Ministarstva pravosu─Ĺa Republike Hrvatske, od 23.07.2008., stupio na snagu 23.07.2008.;

 

8)      Protokol o suglasnosti u ostvarivanju me─Ĺusobne suradnje u borbi protiv svih oblika teškog kriminala Tu┼żilaštva Bosne i Hercegovine i Dr┼żavnog odvjetništva Republike Hrvatske, od 21.01.2005., stupio na snagu 21.01.2005.

9)      Sporazum izme─Ĺu Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o pravnoj pomo─çi u gra─Ĺanskim i kaznenim stvarima

 

REPUBLIKA INDIJA

 

1)      Ugovor izme─Ĺu Bosne i Hercegovine i Republike Indije o me─Ĺusobnoj pravnoj pomo─çi u krivi─Źnim stvarima od 29.10.2009. („Slu┼żbeni glasnik BiH“ – Me─Ĺunarodni ugovori broj: 7/10);*

 

2)      Ugovor o transferu osu─Ĺenih lica izme─Ĺu Bosne i Hercegovine i Republike Indije od 13.12.2012. ( „Slu┼żbeni glasnik BiH – Me─Ĺunarodni ugovori“ broj: 18/13).*

3)      Sporazum  o transferu osu─Ĺenih lica  izme─Ĺu Bosne i Hercegovine i Indije stupio je na snagu dana 21.7.2017. godine.

 

REPUBLIKA IRAK

 

      1)Ugovor o pravnoj i sudskoj suradnji izme─Ĺu SFRJ i Republike Irak od  

         23.05.1986.(„Slu┼żbeni list SFRJ“ - Dodatak Me─Ĺunarodni ugovori broj:  01/87, stupio

        na snagu 11.08.1987.).

 

ISLAMSKA REPUBLIKA IRAN

 

1)      Sporazum izme─Ĺu Jugoslavije i Irana o uzajamnom osloba─Ĺanju od davanja «CAUTIO IUDICATUM SOLVI» pred jugoslovenskim i iranskim sudovima od 09. i 14.05.1956.godine – dio koji se odnosi na pravnu pomo─ç („Slu┼żbeni list FNRJ“ - Dodatak broj: 2/57, stupio na snagu 14.05.1956.);

2)      Ugovor o pravnoj pomo─çi u gra─Ĺanskim i krivi─Źnim stvarima izme─Ĺu Bosne i Hercegovine i Islamske Republike Iran od 14.06.2011. („Slu┼żbeni glasnik BiH – Me─Ĺunarodni ugovori“broj: 2/12, stupio na snagu 16.05.2013.).

 

REPUBLIKA ITALIJA

 

1)      Konvencija izme─Ĺu Kraljevine SHS i Italije o izdavanju krivaca od 06.03.1922.

            („Slu┼żbene novine“, broj: 42/31, stupila na snagu 06.02.1931. Zadr┼żana je na snazi

           i poslije II Svjetskog rata na osnovu izjave Jugoslavije u smislu ─Źlana 4. Ugovora o

           miru sa Italijom – (objavljen u „Slu┼żbenom listu FNRJ“, broj: 74/49);

 

2)      Konvencija izme─Ĺu Kraljevine SHS i Italije o pravnoj i sudskoj zaštiti odnosnih dr┼żavljana od 06.03.1922.godine – dio koji se odnosi na pravnu pomo─ç.

 ( „Slu┼żbene novine“, broj: 42/31. Na snazi su ostali samo ─Źlanovi 13-16. , shodno ─Źlanu 26. Konvencije izme─Ĺu  FNRJ i Italije u uzajamnoj pravnoj pomo─çi u gra─Ĺanskim i upravnim stvarima od 03.12.1960.);

 

3)      Konvencija izme─Ĺu FNRJ i Italijanske Republike o uzajamnoj pravnoj pomo─çi u gra─Ĺanskim i upravnim stvarima od 03.12.1960. („Slu┼żbeni list FNRJ“ - Dodatak broj: 5/63, stupila na snagu 20.01.1967.godine).

 

 

REPUBLIKA KIPAR

 

1)      Ugovor izme─Ĺu SFRJ i Republike Kipar o pravnoj pomo─çi u gra─Ĺanskim i krivi─Źnim stvarima od 19.09.1984. ( „Slu┼żbeni list SFRJ“ - Me─Ĺunarodni ugovori broj: 2/86), stupio na snagu 15.02.1987.).

 

DR┼ŻAVA KUVAJT

 

1)      Protokol o suradnji izme─Ĺu Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine i Ministarstva pravde Dr┼żave Kuvajt, od 15.04.2013., stupio na snagu 15.04.2013.

MA─ÉARSKA

 

       1)Ugovor izme─Ĺu SFRJ i Narodne Republike Ma─Ĺarske od 07.03.1968.godine o

           uzajamnom pravnom saobra─çaju. ( „Slu┼żbeni listu FNRJ“ - Dodatak broj: 3/68,

          stupio na snagu 18.01.1969.).

 

REPUBLIKA MAKEDONIJA

1)      Ugovor izme─Ĺu Bosne i Hercegovine i Republike Makedonije o ure─Ĺenju me─Ĺusobnih imovinsko-pravnih odnosa od 13.09.2005. („Slu┼żbeni glasnik BiH“ - Me─Ĺunarodni ugovori broj: 09/06; stupio na snagu11.09.2006.);

2)      Ugovor izme─Ĺu Bosne i Hercegovine i Republike Makedonije o pravnoj pomo─çi u gra─Ĺanskim i krivi─Źnim stvarima od 13.09.2005. („Slu┼żbeni glasnik BiH“ - Me─Ĺunarodni ugovori broj: 16/06; stupio na snagu 02.03.2007.);

3)      Ugovor o izmjenama i dopunama Ugovora o pravnoj pomo─çi u gra─Ĺanskim i krivi─Źnim stvarima izme─Ĺu Bosne i Hercegovine i Republike Makedonije od  12.03.2013.  ( “Slu┼żbeni glasnik BiH” – Me─Ĺunarodni ugovori broj: 6/14, stupio na snagu 30.7.2014.);

4)      Ugovor izme─Ĺu Bosne i Hercegovine i Republike Makedonije o uzajmanom       izvršavanju  sudskih odluka u krivi─Źnim stvarima od 27.01.2006. („Slu┼żbeni glasnik BiH“ - Me─Ĺunarodni ugovori broj: 09/06; stupio na  snagu 14.10.2006. godine);

5)      Ugovor o izmjenama i dopunama Ugovora o me─Ĺusobnom izvršavanju sudskih odluka u krivi─Źnim stvarima izme─Ĺu Bosne i Hercegovine i Republike Makedonije od 12.03.2013. (“Slu┼żbeni glasnik BiH” – Me─Ĺunarodni ugovori, broj: 6/14, stupio na snagu 30.7.2014);

6)      Ugovor izme─Ĺu Bosne i Hercegovine i Republike Makedonije o izru─Źenju          („Slu┼żbenom glasniku BiH - Me─Ĺunarodni ugovori broj:14/06; stupio na snagu 10.01.2007.);

7)      Ugovor o izmjenama i dopunama Ugovora o izru─Źenju izme─Ĺu Bosne i

            Hercegovine i Republike Makedonije od 12.03.2013. (“Slu┼żbeni glasnik BiH” –

            Me─Ĺunarodni ugovori, broj: 6/14, stupio na snagu 30.7.2014.);

 

8)      Protokol o suradnji izme─Ĺu Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine i Ministarstva pravde Republike Makedonije , od 03.10.2011.,  stupio na snagu 03.10.2011.

 

KRALJEVINA MAROKO

 

1)      Ugovor o pravnoj pomo─çi u gra─Ĺanskim i privrednim stvarima izme─Ĺu Bosne i Hercegovine i Kraljevine Maroko od 19.02.2014.(“Slu┼żbeni glasnik BiH” – Me─Ĺunarodni ugovori broj: 11/14);*

2)      Ugovor o pravnoj pomo─çi u krivi─Źnim stvarima izme─Ĺu Bosne i Hercegovine i Kraljevine Maroko od 19.02.2014.(“Slu┼żbeni glasnik BiH” – Me─Ĺunarodni ugovori broj: 11/14);*

3)      Ugovor o izru─Źenju izme─Ĺu Bosne i Hercegovine i Kraljevine Maroko od 19.02.2014. ( “Slu┼żbeni glasnik BiH” – Me─Ĺunarodni ugovori broj: 13/14);*

4)      Protokol o suradnji izme─Ĺu Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine i Ministarstva pravde Kraljevine Maroko od 19.02.2014., stupio na snagu  19.02.2014.

 

REPUBLIKA MOLDAVIJA

 

1)      Ugovor o uzajamnoj pravnoj pomo─çi u gra─Ĺanskim i krivi─Źnim stvarima izme─Ĺu  

            Bosne i Hercegovine i Republike Moldavije od 19.06.2012. ( „Slu┼żbeni glasnik BiH  

           – Me─Ĺunarodni ugovori“ broj: 6/13, stupio na snagu 03.01.2014.).

 

MONGOLIJA

 

1)      Ugovor izme─Ĺu SFRJ  i Mongolske Narodne Republike o pru┼żanju pravne pomo─çi u gra─Ĺanskim, porodi─Źnim i krivi─Źnim stvarima od 08.06.1981. („Slu┼żbeni list FNRJ“- Me─Ĺunarodni ugovori broj: 7/82, stupio na snagu 27.03.1983.).

 

NARODNA REPUBLIKA KINA

 

1)      Ugovor o pravnoj pomo─çi u krivi─Źnim stvarima izme─Ĺu Bosne i Hercegovine i            Narodne Republike Kine od 18.12.2012. („Slu┼żbeni glasnik BiH – Me─Ĺunarodni ugovori“ broj: 18/13, stupio na snagu 12.10.2014.);

 

2)      Ugovor o ekstradiciji  izme─Ĺu Bosne i Hercegovine i Narodne Republike Kine od  18.12.2012. ( „Slu┼żbeni glasnik BiH – Me─Ĺunarodni ugovori“ broj: 18/13 ,stupio na snagu 12.10.2014.);

 

3)      Ugovor o pravnoj pomo─çi u gra─Ĺanskim i privrednim stvarima izme─Ĺu Bosne i Hercegovine i Narodne Republike Kine od 18.12.2012. („Slu┼żbeni glasnik BiH – Me─Ĺunarodni ugovori“ broj: 18/13 stupio na snagu 12.10.2014.).

 

SAVEZNA REPUBLIKA NJEMA─îKA

 

1        Sporazum izme─Ĺu SFRJ i Savezne Republike Njema─Źke o izdavanju od 26.11.1970. („Slu┼żbeni list SFRJ“ - Dodatak broj: 17/76, stupio na snagu 14.11.1975.);

 

2)      Ugovor izme─Ĺu SFRJ i Savezne Republike Njema─Źke o pravnoj pomo─çi u krivi─Źnim stvarima od 01.10.1971. („Slu┼żbeni list SFRJ“, broj: 33/72, stupio  na snagu 08.01.1975.).

 

KRALJEVINA NORVEŠKA 

 

1)      Sporazum izme─Ĺu Jugoslavije i Norveške o recipro─Źnom priznavanju diplomatsko-konzularne forme braka postignut razmjenom nota od 10.04. i 31.08.1957.godine – dio koji se odnosi na pravnu pomo─ç. („Slu┼żbeni list FNRJ“ - Dodatak broj: 6/58, stupio na snagu 31.08.1957.).

 

REPUBLIKA POLJSKA

 

1)      Ugovor izme─Ĺu FNRJ i Narodne Republike Poljske o pravnom saobra─çaju u gra─Ĺanskim i krivi─Źnim stvarima od 06.02.1960.godine. ( „Su┼żbeni list SFRJ“ - Dodatak broj: 5/63, stupio na snagu 05.06.1963. ).

 

RUMUNIJA

 

1)      Ugovor izme─Ĺu FNRJ i Rumunske Narodne Republike o pravnoj pomo─çi od 18.10.1960., sa Dodatnim protokolom od 21.01.1972. („Slu┼żbeni list FNRJ“ - Dodatak broj: 8/61, stupio na snagu 01.10.1961. i  „Slu┼żbeni list SFRJ“ - Dodatak broj: 4/73).

 

RUSKA FEDERACIJA

 

1)      Ugovor izme─Ĺu FNRJ i SSSR-a o pravnoj pomo─çi u gra─Ĺanskim, porodi─Źnim i krivi─Źnim stvarima od 24.02.1962. ( „Slu┼żbeni list FNRJ“ - Dodatak broj: 5/63, stupio na snagu 26.05.1963.);

 

2)      Protokol o suradnji izme─Ĺu Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine i Ministarstva pravde Ruske federacije od 19.06.2014., stupio na snagu 19.06.2014.

 

REPUBLIKA SLOVA─îKA

 

1)      Ugovor izme─Ĺu SFRJ i ─îehoslova─Źke Socijalisti─Źke Republike o regulisanju pravnih odnosa u gra─Ĺanskim, porodi─Źnim i krivi─Źnim stvarima od 20.01.1964. („Slu┼żben list SFRJ“ - Dodatak broj: 13/64, stupio na snagu 02.08.1964.)

REPUBLIKA SLOVENIJA

1)      Ugovor izme─Ĺu Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije o me─Ĺusobnom izvršavanju sudskih odluka u krivi─Źnim stvarima od 05.04.2002.  („Slu┼żbeni glasnik BiH“ - Me─Ĺunarodni ugovori broj: 12/2005, stupio na snagu 18.02.2006.);

2)      Ugovor izme─Ĺu Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije o izru─Źenju od 05.04.2002.(„Slu┼żbeni glasnik BiH” - Me─Ĺunarodni ugovori broj: 12/2005; stupio na snagu 18.02.2006.);

 

3)      Ugovor o pravnoj pomo─çi u gra─Ĺanskim i krivi─Źnim stvarima izme─Ĺu Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije od 21.10.2009. („Slu┼żbeni glasnik BiH“ – Me─Ĺunarodni ugovori broj: 7/10, stupio na snagu 19.09.2010.).

 

SJEDINJENE AMERI─îKE DR┼ŻAVE

 

1)      Konvencija o izdavanju krivaca zaklju─Źena izme─Ĺu Kraljevine Srbije i Ujedinjenih Ameri─Źkih Dr┼żava 12/25.10.1901. („Srpske novine“ broj: 33/1902, stupila  na snagu 12.06.1902. ).

 

REPUBLIKA SRBIJA

 

1)      Ugovor izme─Ĺu Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore o pravnoj pomo─çi u gra─Ĺanskim i krivi─Źnim stvarima od 24.02.2005. („Slu┼żbeni glasnik BiH“ - Me─Ĺunarodni ugovori broj: 11/2005; stupio na snagu 09.02.2006. godine);

 

2)      Ugovor izme─Ĺu Bosne i Hercegovine i Republike Srbije o izmjenama i dopunama Ugovora izme─Ĺu Bosne i Hercegovine i Srbije i Crne Gore o pravnoj pomo─çi u gra─Ĺanskim i krivi─Źnim stvarima od 26.02.2010. („Slu┼żbeni glasnik BiH“ – Me─Ĺunarodni ugovori broj: 8/10, stupio na snagu 10.02.2011.);

 

3)      Ugovor izme─Ĺu Bosne i Hercegovine i Srbije i Crne Gore o me─Ĺusobnom izvršavanju sudskih odluka u krivi─Źnim stvarima od 14.02.2005. („Slu┼żbeni glasnik BiH“ - Me─Ĺunarodni ugovori broj: 11/05; stupio na snagu 13.02.2006. godine);

 

4)      Ugovor izme─Ĺu Bosne i Hercegovine i Republike Srbije o izmjenama i dopunama Ugovora izme─Ĺu Bosne i Hercegovine i Srbije i Crne Gore o me─Ĺusobnom izvršavanju sudskih odluka u krivi─Źnim stvarima od 26.02.2010. („Slu┼żbeni glasniku BiH“ – Me─Ĺunarodni ugovori broj: 12/10); stupio na snagu 16.02.2011.);

 

5)      Ugovor o izru─Źenju izme─Ĺu Bosne i Hercegovine i Republike Srbije od 05.09.2013.  (“Slu┼żbeni glasnik BiH” – Me─Ĺunarodni ugovori, broj: 19/14, stupio na snagu 02.12.2014.);

 

6)      Protokol o suradnji izme─Ĺu Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine i Ministarstva pravde Republike Srbije, od 28.04.2006., stupio na snagu 28.04.2006.

 

KRALJEVINA ŠPANIJA

 

1)      Ugovor  izme─Ĺu SFRJ i Španije o pravnoj pomo─çi u krivi─Źnim stvarima i izdavanjima od 08.07.1980. („Slu┼żbenI list SFRJ“ - Me─Ĺunarodni ugovori broj: 3/81, stupio na snagu 26.05.1982. ).

 

ŠVICARSKA KONFEDERACIJA

 

1)      Konvencija o izdavanju krivaca izme─Ĺu Srbije i Švajcarske od 16/28.11.1887. („Slu┼żbene novine“ broj: 83/1888, stupila na snagu 05.07.1888.).

 

REPUBLIKA TURSKA

 

1)      Konvencija o sudskoj pravnoj pomo─çi u krivi─Źnim stvarima izme─Ĺu SFRJ i Republike Turske od 08.10.1973. („Slu┼żbeni list SFRJ“ - Dodatak broj: 12/76,  stupila na snagu 03.05.1975. );

 

2)      Konvencija o izdavanju izme─Ĺu  SFRJ i Republike Turske od 17.11.1973. („Slu┼żbeni list SFRJ“ - Dodatak broj: 47/75, stupila na snagu 03.05.1975.);

 

3)      Ugovor izme─Ĺu Bosne i Hercegovine i Republike Turske o pravnoj pomo─çi u        gra─Ĺanskim i privrednim stvarima od 16.02.2005. („Slu┼żbeni  glasnik  BiH“ - Me─Ĺunarodni ugovori broj: 12/2005, stupio na snagu 25.12.2011. );

4)      Ugovor o pravnoj pomo─çi u krivi─Źnim stvarima izme─Ĺu Bosne i Hercegovine i Republike Turske od 28.11.2013.( “Slu┼żbeni glasnik BiH” – Me─Ĺunarodni ugovori broj: 8/14);*

5)      Ugovor o izru─Źenju izme─Ĺu Bosne i Hercegovine i Republike Turske od 28.11.2013. (“Slu┼żbeni glasnik BiH” – Me─Ĺunarodni ugovori broj: 8/14);*

6)      Protokol o suradnji izme─Ĺu Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine i Ministarstva pravde Republike Turske od 24.12.2004., stupio na snagu 01.12.2014.

 

7)     Ugovor o izru─Źenju izme─Ĺu Bosne i Hercegovine i Republike Turske ─çe stupiti na snagu 28.7.2017. godine.

 

8)      Ugovor izme─Ĺu Bosne i Hercegovine i Republike Turske o pravnoj pomo─çi u krivi─Źnim stvarima stupit ─çe na snagu 30.10.2017. godine.

 

9)      Ugovor izme─Ĺu BiH i Republike Turske o pravnoj pomo─çi u krivi─Źnim stvarima, stupio je na snagu 7.10. 2017. godine umjesto 30.10. 2017. godine

 

VELIKA BRITANIJA

 

1)      Ugovor o uzajamnom izdavanju krivaca izme─Ĺu Srbije i Velike Britanije od 06.12.1900. („Srpske novine“ broj: 35/1901, stupio na snagu 23.02.1901.);

 

2)      Konvencija izme─Ĺu Kraljevine Jugoslavije i Velike Britanije o ure─Ĺenju me─Ĺusobne pomo─çi u vo─Ĺenju postupka u gra─Ĺanskim i trgova─Źkim stvarima koje su u te─Źaju ili koje mogu biti u te─Źaju pred odnosnim sudskim vlastima od 27.02.1936. („Slu┼żbene novine“ broj: 116/37, stupila na snagu 18.08.1937.).

 

UKRAJINA

 

1)      Ugovor izme─Ĺu FNRJ i SSSR-a o pravnoj pomo─çi u gra─Ĺanskim, porodi─Źnim i krivi─Źnim stvarima od 24.02.1962. ( „Slu┼żbeni list FNRJ“ - Dodatak broj: 5/63, stupio na snagu 26.05.1963.);

2)      Protokol o suradnji izme─Ĺu Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine i Ministarstva pravde Ukrajine  od 25.04.2013., stupio na snagu 25.04.2013.

.
.
.
.
.
.
UGOVORI KOJE JE NOTIFIKACIJOM O SUKCESIJI PREUZELA BOSNA I HERCEGOVINA
.
.
.
.
.
.

1) Konvencija o izdavanju krivaca izme─Ĺu Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i Arbanske Republike (Albanija) od 22.06.1926.godine (Konvencija je objavljena 1929.godine «Slu┼żbene novine», broj 117/29, a stupila je na snagu 17.05.1929.godine);

 

2) Ugovor o pravnoj pomo─çi u gra─Ĺanskim i krivi─Źnim stvarima izme─Ĺu SFRJ i Demokratske Narodne Republike Al┼żir od 31.marta 1982.godine (Ugovor je objavljen u «Slu┼żbenom listu SFRJ» - Me─Ĺunarodni ugovori broj 2/83, a stupio je na snagu 20.12.2984.godine);

 

3) Ugovor izme─Ĺu FNRJ i Republike Austrije o uzajamnom pravnom saobra─çaju od 16.12.1954.godine (Ugovor je objavljen u «Slu┼żbenom listu FNRJ» - Dodatak broj 8/55, a stupio je na snagu 13.12.1955.godine);

 

4) Sporazum izme─Ĺu FNRJ i Republike Austrije o uzajamnom priznavanju i izvršenju odluka izabranih sudova i poravnanja zaklju─Źenih pred izabranim sudovima u trgova─Ź kim stvarima od 18.03.1960.godine (Sporazum je objavljen u «Slu┼żbenom listu FNRJ» - Dodatak broj 5/61, a stupio je na snagu 17.05.1960.godine);

 

5) Sporazum izme─Ĺu FNRJ i Republike Austrije o uzajamnom priznavanju i izvršavanju odluka o izdr┼żavanju od 10.10.1961.godine (Sporazum je objavljen u «Slu┼żbenom listu SFRJ» - Dodatak broj 2/63, a stupio je na snagu 25.12.1962.godine);

 

6) Ugovor izme─Ĺu SFRJ i Republike Austrije o pravnoj pomo─çi u krivi─Źnim stvarima od 01.02.1982.godine (Ugovor je objavljen u «Slu┼żbenom listu SFRJ» - Me─Ĺunarodni ugovori, broj 2/83, a stupio je na snagu 01.01.1984.godine);

 

7) Ugovor izme─Ĺu SFRJ i Republike Austrije o izdavanju od 01.02.1982.godine (Ugovor je objavljen u «Slu┼żbenom listu SFRJ» - Me─Ĺunarodni ugovori, broj 2/83, a stupio je na snagu 01.01.1984.godine);

 

8) Ugovor izme─Ĺu SFRJ i Republike Austrije o me─Ĺusobnom izvršavanju sudskih odluka u krivi─Źnim stvarima od 01.02.1982.godine (Ugovor je objavljen u «Slu┼żbenom listu SFRJ» - Me─Ĺunarodni ugovori broj 6/83, a stupio je na snagu 01.01.1984.godine);

 

9) Konvencija o ekstradiciji i pravnoj pomo─çi u krivi─Źnim stvarima izme─Ĺu SFRJ i Kraljevine Belgije od 04.06.1971.godine (Konvencija je objavljena u «Slu┼żbenom listu SFRJ» - Dodatak broj 9/73, a stupila je na snagu 01.11.1972.godine);

 

10) Konvencija izme─Ĺu SFRJ i Kraljevine Belgije o izdavanju izvoda iz mati─Źnih knjiga i osloba─Ĺanju od legalizacije od 24.09.1971.godine (Konvencija je objavljena u «Slu┼żbenom listu SFRJ», broj 55/72, a stupila je na snagu 01.12.1972.godine);

 

11) Sporazum izme─Ĺu SFRJ i Kraljevine Belgije o pravnoj pomo─çi u gra─Ĺanskim i tragova─Źkim stvarima od 24.09.1971.godine (Sporazum je objavljen u «Slu┼żbenom listu SFRJ» - Dodatak - broj 7/74, a stupio je na snagu 01.06.1972.godine);

 

12) Konvencija izme─Ĺu SFRJ i Kraljevine Belgije o priznanju i izvršenju sudskih odluka o izdr┼żavanju od 12.12.1973.godine (Konvencija je objavljena u «Slu┼żbenom listu SFRJ» - Dodatak, broj 45/76, a stupila je na snagu 08.03.1976.godine);

 

13) Ugovor izme─Ĺu FNRJ i Narodne Republike Bugarske o uzajamnoj pravnoj pomo─çi od 23.03.1956.godine (Ugovor je objavljen u «Slu┼żbenom listu FNRJ» - Dodatak, broj 1/57, a stupio je na snagu 17.01.1957.godine);

 

14) Ugovor izme─Ĺu SFRJ i ─îehoslova─Źke Socijalisti─Źke Republike o regulisanju pravnih odnosa u gra─Ĺanskim, porodi─Źnim i krivi─Źnim stvarima od 20.01.1964.godine (Ugovor je objavljen u «Slu┼żbenom listu SFRJ», - Dodatak, broj 13/64, a stupio je na snagu 02.08.1964.godine). Napominjemo da su raspadom ─îehoslova─Źke Socijalisti─Źke Republike nastale dvije nove dr┼żave, Republika ─îeška i Republika Slova─Źka, te se ovaj Ugovor sada odnosi i na ove dvije dr┼żave;

 

15) Ugovor o me─Ĺusobnoj predaji osu─Ĺenih lica radi izdr┼żavanja kazne zatvora izme─Ĺu SFRJ i Kraljevine Danske od 28.10.1988.godine (Ugovor je objavljen u «Slu┼żbenom listu SFRJ - Me─Ĺunarodni ugovori br. 5/89);

 

16) Sporazum izme─Ĺu SFRJ i Francuske Republike o olakšanju primjene Haške konvencije o gra─Ĺanskom postupku od 01.03.1954.godine, potpisan 29.10.1969.godine (Sporazum je objavljen u «Slu┼żbenom listu SFRJ» - Dodatak broj 21/71, a stupio je na snagu 01.01.1971.godine);

 

17) Konvencija izme─Ĺu SFRJ i Francuske Republike o izdavanju isprava o li─Źnom stanju i oslobo─Ĺenju od legalizacije od 29.10.1969.godine - dio koji se odnosi na pravnu pomo─ç (Konvencija je objavljena u «Slu┼żbenom listu SFRJ» - Dodatak broj 3/71, a stupila je na snagu 01.11.1970.godine);

 

18) Konvencija izme─Ĺu SFRJ i Francuske Republike o uzajamnoj pravnoj pomo─çi u krivi─Źnim stvarima od 29.10.1969.godine (Konvencija je objavljena u «Slu┼żbenom listu SFRJ - Dodatak, broj 16/71, a stupila je na snagu 01.11.1970.godine);

 

19) Konvencija o izdavanju izme─Ĺu Vlade SFRJ i Vlade Francuske Republike od 23.09.1970.godine (Konvencija je objavljena u «Slu┼żbenom listu SFRJ» - Dodatak, broj 43/71, a stupila je na snagu 01.08.1971.godine);

 

20) Konvencija izme─Ĺu Vlade SFRJ i Vlade Republike Francuske o nadle┼żnosti i o zakonu koji se primjenjuje u oblasti li─Źnog i porodi─Źnog prava od 18.05.1971.godine - dio koji se odnosi na pravnu pomo─ç (Konvencija je objavljena u «Slu┼żbenom listu SFRJ», broj 55/72, a stupila je na snagu 01.12.1972.godine);

 

21) Konvencija izme─Ĺu Vlade SFRJ i Vlade Francuske Republike o priznavanju i izvr šenju sudskih odluka u gra─Ĺanskim i trgova─Źkim stvarima od 18.05.1971.godine (Konvencija je objavljena u «Slu┼żbenom listu SFRJ» - Dodatak broj 7/72, a stupila je na snagu 01.02.1972.godine);

 

22) Konvencija izme─Ĺu FNRJ i Kraljevine Gr─Źke o uzajamnim pravnim odnosima od 18.06.1959.godine (Konvencija je objavljena u «Slu┼żbenom listu FNRJ» - Dodatak broj 7/60, a stupila je na snagu 31.03.1960.godine);

 

23) Sporazum izme─Ĺu FNRJ i Kraljevine Gr─Źke o uzajamnom priznavanju i izvršenju sudskih odluka od 18.06.1959.godine (Sporazum je objavljen u «Slu┼żbenom listu FNRJ» - Dodatak, broj 6/60, a stupio je na snagu 31.03.1960.godine);

 

24) Ugovor o izdavanju krivaca izme─Ĺu Srbije i Holandije od 28.02 (11.03) 1896.godine (Ugovor je objavljen 1896.godine, «Srpske novine», broj 275/1896, a stupio je na snagu šest nedjelja po razmjeni ratifikacionih instrumenata što je izvršeno 5/17.12.1896.godine);25)Ugovor o pravnoj i sudskoj suradnji izme─Ĺu SFRJ i Republike Irak od 23.05.1986 godine (Ugovor je objavljen u „Slu┼żbenom listu SFRJ“ Dodatak Me─Ĺunarodni ugovori broj:  01/87, a stupio je na snagu 11.08.1987 godine );

 

26) Sporazum izme─Ĺu Jugoslavije i Irana o uzajamnom osloba─Ĺanju od davanja «CAUTIOIUDICATUM SOLVI» pred jugoslovenskim i iranskim sudovima od 09. i 14.05.1956.godine - dio koji se odnosi na pravnu pomo─ç (Sporazum je objavljen u «Slu┼żbenom listu FNRJ» - Dodatak broj 2/57, a stupio je na snagu 14.05.1956.godine);

 

27) Konvencija izme─Ĺu Kraljevine SHS i Italije o izdavanju krivaca od 06.03.1922.godine (Konvencija je objavljena u «Slu┼żbenim novinama», broj 42/31, a stupila je na snagu 06.02.1931.godine. Zadr┼żana je na snazi i poslije Drugog svjetskog rata na osnovu izjave Jugoslavije u smislu ─Źlana 4. Ugovora o miru sa Italijom - (objavljen u «Slu┼żbenom listu FNRJ», broj 74/49);

 

28) Konvencija izme─Ĺu Kraljevine SHS i Italije o pravnoj i sudskoj zaštiti odnosnih dr┼żavljana od 06.03.1922.godine - dio koji se odnosi na pravnu pomo─ç. (Konvencija je objavljena u «Slu┼żbenim novinama», broj 42/31. Na snazi su ostali samo ─Źlanovi 13-16 koji su ostali na snazi shodno ─Źlanu 26. Konvencije izme─Ĺu FNRJ i Italije u uzajamnoj pravnoj pomo─çi u gra─Ĺanskim i upravnim stvarima od 03.12.1960.godine);

 

29) Konvencija izme─Ĺu FNRJ i Italijanske Republike o uzajamnoj pravnoj pomo─çi u gra─Ĺanskim i upravnim stvarima od 03.12.1960.godine (Konvencija je objavljena u «Slu ┼żbenom listu FNRJ» - Dodatak broj 5/63, a stupila je na snagu 20.01.1967.godine);

 

30) Ugovor izme─Ĺu SFRJ i Republike Kipar o pravnoj pomo─çi u gra─Ĺanskim i krivi─Źnim stvarima od 19.09.1984.godine (Ugovor je objavljen u «Slu┼żbenom listu SFRJ« - Me─Ĺunarodni ugovori, broj 2/86, a stupio je na snagu 15.02.1980.godine);

 

31) Ugovor izme─Ĺu SFRJ i Narodne Republike Ma─Ĺarske od 07.03.1968.godine o uzajamnompravnom saobra─çaju (Ugovor je objavljen u «Slu┼żbenom listu FNRJ» - Dodatak,broj 3/68, a stupio je na snagu 18.01.1969.godine);

 

32) Ugovor izme─Ĺu SFRJ i Mongolske Narodne Republike o pru┼żanju pravne pomo─çi u gra─Ĺanskim, porodi─Źnim i krivi─Źnim stvarima od 08.06.1981.godine (Ugovor je objavljen u «Slu┼żbenom listu FNRJ», Me─Ĺunarodni ugovori broj 7/82, a stupio je na snagu 27.03.1983.godine);

 

33) Sporazum izme─Ĺu SFRJ i Savezne Republike Njema─Źke o izdavanju od 26.11.1970.godine (Sporazum je objavljen u «Slu┼żbenom listu SFRJ» - Dodatak, broj 17/76, a stupio je na snagu 14.11.1975.godine);

 

34) Ugovor izme─Ĺu SFRJ i Savezne Republike Njema─Źke o pravnoj pomo─çi u krivi─Źnim stvarima od 01.10.1971.godine (Ugovor je objavljen u «Slu┼żbenom listu SFRJ», broj 33/72, a stupio je na snagu 08.01.1975.godine;

 

35) Sporazum izme─Ĺu Jugoslavije i Norveške o recipro─Źnom priznavanju diplomatskokonzularne forme braka postignut razmjenom nota od 10.04. i 31.08.1957.godine - dio koji se odnosi na pravnu pomo─ç. (Sporazum je objavljen u «Slu┼żbenom listu FNRJ» - Dodatak, broj 6/58, a stupio je na snagu 31.08.1957.godine);

 

36) Ugovor izme─Ĺu FNRJ i Narodne Republike Poljske o pravnom saobra─çaju u gra─Ĺanskim i krivi─Źnim stvarima od 06.02.1960.godine (Ugovor je objavljen u «Su┼żbenom listu SFRJ» - Dodatak, broj 5/63, a stupio je na snagu 05.06.1963.godine);

37) Konzularna konvencija izme─Ĺu SIV-a Skupštine SFRJ i Vlade Narodne Republike Poljske, postpisana u Varšavi 02.12.1982. SPORAZUM O SUKCESIJI BILATERALNIH UGOVORA IZME─ÉU BiH i Poljske, potpisan u Sarajevu 22.12.2006, stupio na snagu 19.02.2008.


38) Ugovor izme─Ĺu FNRJ i Rumunske Narodne Republike o pravnoj pomo─çi od 18.10.1960.godine (Ugovor je objavljen u «Slu┼żbenom listu FNRJ» - Dodatak, broj 8/61, a stupio je na snagu 01.10.1961.godine). Uz ovaj ugovor zaklju─Źen je i dodatni Protokol sastavljen 21.01.1972.godine, a dodatni Protokol je objavljen u «Slu┼żbenom listu SFRJ» - Dodatak, broj 4/73.;

 

39) Ugovor izme─Ĺu FNRJ i SSSR-a o pravnoj pomo─çi u gra─Ĺanskim, porodi─Źnim i krivi─Ź
nim stvarima od 24.02.1962.godine (Ugovor je objavljen u «Slu┼żbenom listu FNRJ» - Dodatak, broj 5/63, a stupio je na snagu 26.05.1963.godine). Ruska Federacija je kao pravni nasljednik SSSR preuzela ovaj Ugovor. Ukrajina i Bjelorusija su izri─Źito potvrdile preuzimanje ovog Ugovora dok su neke druge dr┼żave koje su nastale na prostoru bivšeg SSSR to u─Źinile pre─çutno.

40) Ugovor izme─Ĺu SFRJ i Španije o pravnoj pomo─çi u krivi─Źnim stvarima i izdavanjima od 08.07.1980.godine (Ugovor je objavljen u «Slu┼żbenom listu SFRJ» - Me─Ĺunarodni ugovori, broj 3/81, a stupio je na snagu 26.05.1982.godine);

41) Konvencija o izdavanju krivaca zaklju─Źena izme─Ĺu Kraljevine Srbije i Ujedinjenih Ameri─Źkih Dr┼żava od 12/25.10.1901.godine (Konvencija je objavljena u «Srpskim novinama», broj 33/1902, a stupila na snagu 12.06.1902.godine);

42) Konvencija o izdavanju krivaca izme─Ĺu Srbije i Švajcarske od 16/28.11.1887.godine (Konvencija je objavljena 1888.godine u «Slu┼żbenim novinama», broj 83/1888, a stupila je na snagu 05.07.1888.godine);

43) Konvencija izme─Ĺu Kraljevine Jugoslavije i Republike Turske o uzajamnim odnosima po predmetima sudskim, gra─Ĺanskim i trgova─Źkim od 03.07.1934.godine (Konvencija je objavljena 1936.godine u «Slu┼żbenim novinama», broj 263/36, a stupila je na snagu 27.07.1937.godine);

44) Konvencija o sudskoj pravnoj pomo─çi u krivi─Źnim stvarima izme─Ĺu SFRJ i Republike Turske od 08.10.1973.godine (Konvencija je objavljena u «Slu┼żbenom listu SFRJ» - Dodatak, broj 12/76, a stupila je na snagu 03.05.1975.godine);

 

45) Konvencija o izdavanju izme─Ĺu SFRJ i Republike Turske od 17.11.1973.godine (Konvencija je objavljena u «Slu┼żbenom listu SFRJ» - Dodatak, broj 47/75, a stupila je na snagu 03.05.1975.godine);

 

46) Ugovor o uzajamnom izdavanju krivaca izme─Ĺu Srbije i Velike Britanije od 06.12.1900.godine (Ugovor je objavljen u «Srpskim novinama», broj 35/1901, a stupio je na snagu 23.02.1901.godine);

 

47) Konvencija izme─Ĺu Kraljevine Jugoslavije i Velike Britanije o ure─Ĺenju me─Ĺusobne pomo─çi u vo─Ĺenju postupka u gra─Ĺanskim i trgova─Źkim stvarima koje su u te─Źaju ili koje mogu biti u te─Źaju pred odnosnim sudskim vlastima od 27.02.1936.godine (Konvencija je objavljena u «Slu┼żbenim novinama», broj 116/37, a stupila je na snagu 18.08.1937.godine).

 

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija