Advokatska kancelarija

weight
"Na┼ía za┼ítita nije u na┼íem oru┼żju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

UNCITRAL ARBITRA┼ŻNA PRAVILA

 

UNCITRAL ARBITRA┼ŻNA PRAVILA

 


 

(izmenjena i dopunjena 2010. godine)

 

Dio I

UVODNA PRAVILA

Oblast primene*

─îlan 1

1. Ako su se stranke sporazumele da me─Ĺusobne sporove koji proisteknu iz odre─Ĺenog pravnog odnosa, bilo ugovornog bilo vanugovornog, povere na re┼íavanje arbitra┼żi prema arbitra┼żnim pravilima UNCITRAL-a, ti sporovi se re┼íavaju u skladu sa ovim Pravilima uz eventualne izmene o kojima se stranke budu sporazumele.

2. Smatra se da su se stranke u arbitra┼żnom sporazumu koji je zaklju─Źen posle 15. avgusta 2010. god. pozvale na Pravila koja su na snazi na dan pokretanja arbitra┼że osim ako su se stranke sporazumele da se primenjuje druga verzija Pravila. Ova pretpostavka se ne primenjuje ako je arbitra┼żni sporazum zaklju─Źen tako ┼íto je posle 15. avgusta 2010. god. prihva─çena ponuda koja je data pre tog datuma.

3. Ova Pravila se primenjuju na arbitra┼żu osim ako je neka od odredaba ovih Pravila u suprotnosti sa odredbom prava merodavnog za arbitra┼żu od koje stranke ne mogu odstupiti, u kom slu─Źaju prevagu odnosi ta odredba merodavnog prava.

_____________________
* U Aneksu Pravila nalazi se model arbitra┼żne klauzule za ugovore.

Obave┼ítavanje i ra─Źunanje rokova

─îlan 2

1. Sva obave┼ítenja, uklju─Źuju─çi saop┼ítenja i predloge mogu biti preneta putem bilo kog sredstva komunikacije koje obezbe─Ĺuje potvrdu o prenosu ili dopu┼íta da se potvrdi da je prenos izvr┼íen.

2. Ako je posebno u u tom cilju jedna od stranaka odredila neku adresu ili ako ju je odobrio arbitra┼żni sud, svako obave┼ítenje se toj stranci dostavlja na tu adresu i ako je dostavljeno na tu adresu pretpostavlja se da je i primljeno. Dostavljanje putem sredstava elektronske komunikacije kao ┼íto je telefaks ili e-po┼íta mo┼że se vr┼íiti samo na adresu koja je za to odre─Ĺena ili odobrena.

3. U nedostatku ovako odre─Ĺene ili odobrene adrese:

(a) obave┼ítenje je primljeno ako je fizi─Źki dostavljeno primaocu; ili

(b) smatra se da je obaveštenje primljeno ako je dostavljeno u mestu poslovanja, redovnom boravištu ili na poštansku adresu primaoca.

4. Ako se, posle razumnih napora, dostavljanje nije moglo izvr┼íiti u skladu sa stavovima 2 i 3, smatra se da je obave┼ítenje primljeno ako je poslato na primao─Źevo poslednje poznato mesto poslovanja, redovno boravi┼íte ili po┼ítansku adresu preporu─Źenim pismom ili na neki drugi na─Źin koji obezbe─Ĺuje potvrdu da je dostavljanje izvr┼íeno ili poku┼íano.

5. Smatra se da je obave┼ítenje primljeno onoga dana kada je dostavljeno u skladu sa stavovima 2, 3 ili 4, ili kada je poku┼íano da se ono dostavi u skladu sa stavom 4. Smatra se da je obave┼ítenje preneto putem sredstava elektronske komunikacije primljeno istog dana kada je poslato osim ako je na takav na─Źin preneto obave┼ítenje o arbitra┼żi, za koje se smatra da je primljeno onog dana kada je prispelo na elektronsku adresu primaoca.

6. Svaki rok predvi─Ĺen ovim Pravilima po─Źinje da te─Źe narednog dana od dana kada je obave┼ítenje primljeno. Ako poslednji dan roka pada na slu┼żbeni praznik ili na neradan dan u mestu boravi┼íta ili u mestu poslovanja primaoca rok se produ┼żava do prvog slede─çeg radnog dana. Slu┼żbeni praznici ili neradni dani koji padaju unutar roka ra─Źunaju se u rok.

Obave┼ítenje o arbitra┼żi

─îlan 3

1. Stranka ili stranke koje pokre─çu arbitra┼żu (dalje u tekstu: tu┼żilac) upu─çuju drugoj strani ili stranama (dalje u tekstu: tu┼żeni) obave┼ítenje o arbitra┼żi.

2. Smatra se da je arbitra┼żni postupak pokrenut onog dana kada je tu┼żeni primio obave┼ítenje o arbitra┼żi

3. Obave┼ítenje o arbitra┼żi mora da sadr┼żi:

(a) zahtev da se spor iznese na arbitra┼żu;

(b) imena stranaka i podatke za kontaktiranje;

(c) ozna─Źenje arbitra┼żnog sporazuma na koji se stranka poziva;

(d) ozna─Źenje ugovora ili drugog pravnog akta iz koga je ili u vezi sa kojim je spor nastao ili u nedostatku takvog ugovora ili pravnog akta, kratak opis odnosa u pitanju;

(e) kratak opis spora i u slu─Źaju potrebe, procenu nov─Źane vrednosti spora;

(f) zahtev koji se isti─Źe;

(g) predlog u pogledu broja arbitara, jezika i mesta arbitra┼że ako se stranke nisu prethodno o tome sporazumele;

4. Obave┼ítenje o arbitra┼żi mo┼że tako─Ĺe da sadr┼żi:

(a) predlog za odre─Ĺivanje organa imenovanja shodno ─Źlanu 6, stavu 1.

(b) predlog za imenovanje arbitra pojedinca shodno ─Źlanu 8, stavu 1.

(c) obave┼ítenje o imenovanju arbitra shodno ─Źlanu 9 ili ─Źlanu 10.

5. Nesporazum u odnosu na pitanje da li je obave┼ítenje o arbitra┼żi zadovoljavaju─çeg karaktera ne spre─Źava konstituisanje arbitra┼żnog suda. O ovom nesporazumu kona─Źno odlu─Źuje arbitra┼żni sud.

Odgovor na obave┼ítenje o arbitra┼żi

─îlan 4

1. U roku od 30 dana od prijema obave┼ítenja o arbitra┼żi tu┼żeni upu─çuje tu┼żiocu odgovor koji mora da sadr┼żi:

(a) ime svakog tu┼żenog i podatke za kontaktiranje;

(b) odgovor na navode iznete u obave┼ítenju o arbitra┼żi saglasno ─Źlanu 3, stavu 3, ta─Źkama od (c) do (g).

2. Odgovor na obave┼ítenje o arbitra┼żi tako─Ĺe mo┼że da sadr┼żi:

(a) prigovor nenadle┼żnosti arbitra┼żnog suda koji treba da se konstitui┼íe prema ovim Pravilima;

(b) predlog za odre─Ĺivanje organa imenovanja shodno ─Źlanu 6, stavu 1;

(c) predlog za imenovanje arbitra pojedinca shodno ─Źlanu 8, stavu 1;

(d) obave┼ítenje o imenovanju arbitra shodno ─Źlanu 9 ili ─Źlanu 10;

(e) kratak opis protivtu┼żbe ili zahteva za prebijanje, ako su podneti, uklju─Źuju─çi u tom slu─Źaju i procenu nov─Źane vrednosti na koju se odnose i zahteve koji se isti─Źu;

(f) obave┼ítenje o arbitra┼żi u skladu sa ─Źlanom 3 u slu─Źaju da tu┼żeni isti─Źe tu┼żbeni zahtev prema nekoj od strana u arbitra┼żnom sporazumu koja nije tu┼żilac.

3. Nesporazum u odnosu na propu┼ítanje tu┼żenog da odgovori na obave┼ítenje o arbitra┼żi ili na nekompletan ili zakasneli odgovor na obave┼ítenje o arbitra┼żi ne spre─Źava konstituisanje arbitra┼żnog suda. O ovom nesporazumu kona─Źno odlu─Źuje arbitra┼żni sud.

Zastupanje i savetovanje

─îlan 5

Svaka stranka mo┼że imati zastupnike ili savetnike prema svom izboru. Imena i adrese takvih lica moraju se uputiti svim strankama kao i arbitra┼żnom sudu. U ovom dopisu mora biti navedeno da li se imenovanje vr┼íi radi zastupanja ili savetovanja. Arbitra┼żni sud u svako doba na sopstvenu inicijativu ili na zahtev stranke mo┼że da zatra┼żi dokaz u formi koju sam odredi o tome da zastupnik ima punomo─çje za zastupanje.

Organi odre─Ĺivanja i imenovanja

─îlan 6

1. Ako se stranke nisu unapred sporazumele oko izbora organa imenovanje, jedna od stranaka mo┼że u svako doba predlo┼żiti ime ili imena jedne ili vi┼íe institucija ili lica, uklju─Źuju─çi i generalnog sekretara Stalnog arbitra┼żnog suda u Hagu (dalje u tekstu: SAS), koji bi mogli da vr┼íe funkciju organa imenovanja.

2. Ako se sve stranke ne sporazumeju o izboru organa imenovanja u roku od 30 dana od dana kada su primile predlog podnet u skladu sa stavom 1, svaka stranka mo┼że zahtevati da generalni sekretar SAS odredi organ imenovanja.

3. U slu─Źaju da ova Pravila predvi─Ĺaju rok u okviru koga se stranka mora obratiti organu imenovanja radi re┼íavanja nekog pitanja, a organ imenovanja nije sporazumno izabran niti je odre─Ĺen, rok prestaje da te─Źe po─Źev od dana kada je stranka zapo─Źela proceduru sporazumnog izbora ili odre─Ĺivanja organa imenovanja do dana kad je postignut sporazum ili kada je odre─Ĺen organ imenovanja.

4. Osim u slu─Źaju predvi─Ĺenom ─Źlanom 41, stavom 4, ako organ imenovanja odbije da postupi ili propusti da imenuje arbitra u roku od 30 dana od dana prijema zahteva stranke, ako propusti da postupi u okviru drugih vremenskih rokova predvi─Ĺenih ovim Pravilima ili propusti da odlu─Źi o izuze─çu arbitra u razumnom roku po┼íto je primio zahtev stranke, svaka stranka mo┼że da zahteva od generalnog sekretara SAS da odredi drugi organ imenovanja kao zamenu.

5. Prilikom obavljanja svojih funkcija prema ovim Pravilima organ imenovanja i generalni sekretar SAS mogu tra┼żiti od stranaka i arbitara informacije koje smatraju neophodnim i pru┼żaju strankama, a ukoliko je to potrebno i arbitrima, mogu─çnost da iznesu svoje stavove na na─Źin koji smatraju celishodnim. Sve takve dopise koji poti─Źu od organa imenovanja i generalnog sekretara SAS ili su im namenjeni, po┼íiljalac mora de uputi i svim drugim strankama.

6. Kada stranka zahteva od organa imenovanja da imenuje arbitra saglasno ─Źlanom 8, 9, 10 ili 14, du┼żna je da mu po┼íalje primerak obave┼ítenja o arbitra┼żi i odgovor na obave┼ítenje o arbitra┼żi, ukoliko postoji.

7. Organ imenovanja uzima u obzir one razloge koji obezbe─Ĺuju imenovanje nezavisnog i nepristrasnog arbitra i vodi ra─Źuna o tome da se preporu─Źuje imenovanje arbitra koji nema isto dr┼żavljanstvo kao stranke.

Dio II

SASTAV ARBITRA┼ŻNOG SUDA

Broj arbitara

─îlan 7

1. Ako se stranke nisu prethodno sporazumele o broju arbitara i ako se u roku od 30 dana po┼íto je tu┼żeni primio obave┼ítenje o arbitra┼żi stranke nisu sporazumele da se imenuje samo jedan arbitar, imenuju se tri arbitra.

2. Bez obzira na odredbu iz stava 1, ako nijedna druga stranka nije odgovorila na predlog stranke da se imenuje arbitar pojedinac u roku predvi─Ĺenom u stavu 1, a stranka ili stranke u pitanju su propustile da imenuju drugog arbitra u skladu sa ─Źlanom 9 ili ─Źlanom 10, organ imenovanja mo┼że, na zahtev stranke, imenovati arbitra pojedinca prema postupku predvi─Ĺenom u ─Źlanu 8, stavu 2, ako oceni da bi to bilo celishodnije s obzirom na okolnosti slu─Źaja.

Imenovanje arbitara

(─Źlanovi od 8 do 10)

─îlan 8

1. Ako su se stranke sporazumele da se imenuje arbitar pojedinac i ako u roku od 30 dana pošto su sve stranke primile predlog za imenovanje arbitra pojedinca o tome nije postignut sporazum, arbitra pojedinca na zahtev stranke imenuje organ imenovanja.

2. Organ imenovanja imenuje arbitra pojedinca ┼íto je pre mogu─çe. Taj organ pristupa imenovanju primenom sistema liste po dole opisanom postupku, osim ako su se stranke sporazumele da se taj postupak ne primenjuje ili ako organ imenovanje ne oceni da primena sistema liste po tom postupku nije odgovaraju─ça u konkretnom slu─Źaju.

(a) organ imenovanja upu─çuje svakoj stranci identi─Źnu listu od najmanje tri imena;

(b) u roku od 15 dana po prijemu liste svaka stranka mo┼że je vratiti organu imenovanja po┼íto je precrtala ime ili imena s kojima se ne sla┼że i ozna─Źila brojem preostala imena sa liste prema ┼żeljenom redosledu;

(c) po isteku pomenutog roka organ imenovanja imenuje arbitra pojedinca izme─Ĺu lica ─Źija su imena potvr─Ĺena na vra─çenoj listi slede─çi pri tom ┼żeljeni redosled koji su stranke nazna─Źile;

(d) ako se iz bilo kog razloga imenovanje ne mo┼że izvr┼íiti po ovom postupku organ imenovanje mo┼że imenovati arbitra pojedinca po svojoj slobodnoj proceni.

─îlan 9

1. Ako se imenuju tri arbitra, svaka stranka imenuje po jednog arbitra. Tako imenovana dva arbitra biraju tre─çeg koji vr┼íi du┼żnost predsedavaju─çeg arbitra arbitra┼żnog suda.

2. Ako u roku od 30 dana po┼íto je primila od stranke obave┼ítenje o imenovanju arbitra druga stranka ne obavesti prvu o imenu arbitra koga je ona imenovala, prva stranka mo┼że zahtevati od organa imenovanja da imenuje drugog arbitra.

3. Ako se u roku od 30 dana po imenovanju drugog arbitra dva arbitra ne saglase oko izbora predsedavaju─çeg arbitra, imenuje ga organ imenovanja na na─Źin koji je u ─Źlanu 8 predvi─Ĺen za imenovanje arbitra pojedinca.

─îlan 10

1. Za potrebe ─Źlana 9, stava 1, ako se imenuju tri arbitra a postoji vi┼íe stranaka na strani tu┼żioca ili tu┼żenog i stranke se nisu sporazumele o nekom drugom na─Źinu izbora arbitara, tu┼żioci zajedno ili tu┼żeni zajedno imenuju po jednog arbitra.

2. Ako su se stranke sporazumele da se arbitra┼żni sud sastoji od broja arbitara koji nije ni jedan ni tri, arbitri se imenuju po metodu koji stranke sporazumno odrede.

3. Ako se arbitra┼żni sud ne konstitui┼íe prema ovim Pravilima, organ imenovanja konstitui┼íe arbitra┼żni sud na zahtev stranke, pri ─Źemu mo┼że da opozove svakog arbitra koji je ve─ç imenovan i da imenuje ili ponovo imenuje svakog od arbitara kao i da odredi jednog od njih kao predsedavaju─çeg arbitra.

Izjave arbitra i izuze─çe**

(─Źlanovi od 11 do 13)

─îlan 11

Lice koje bi moglo biti imenovano za arbitra kada mu se u vezi s tim obrate, saop┼ítava svaku okolnost koja bi mogla izazvati opravdanu sumnju u njegovu nepristrasnost ili nezavisnost. Arbitar, po─Źev od momenta imenovanja i u toku celog arbitra┼żnog postupka, bez odlaganja saop┼ítava svaku takvu okolnost strankama i drugim arbitrima osim ako ih je ve─ç ranije o tome obavestio.

_____________________
** U Aneksu Pravila nalaze se modeli izjava o nezavisnosti iz ─Źlana 11.

─îlan 12

1. Svaki arbitar mo┼że biti izuzet ako postoje okolnosti koje dovode u opravdanu sumnju njegovu nepristrasnost ili nezavisnost.

2. Stranka mo┼że tra┼żiti izuze─çe arbitra koga je sama imenovala samo iz razloga za koje je doznala po┼íto ga je imenovala.

3. U slu─Źaju kada arbitar ne obavlja svoju du┼żnost ili kada je de iure ili de facto nesposoban za obavljanje du┼żnosti arbitra primenjuje se postupak za izuze─çe arbitra predvi─Ĺen ─Źlanom 13.

─îlan 13

1. Stranka koja namerava da tra┼żi izuze─çe arbitra upu─çuje zahtev za izuze─çe u roku od 15 dana po┼íto je obave┼ítena o njegovom imenovanju ili u roku od 15 dana po┼íto je saznala za okolnosti navedene u ─Źlanovima 11 i 12.

2. Zahtev za izuze─çe upu─çuje se svim strankama, arbitru ─Źije se izuze─çe tra┼żi i ostalim arbitrima. Zahtev sadr┼żi razloge za izuze─çe.

3. Kada jedna stranka zatra┼żi izuze─çe arbitra, sve stranke mogu prihvatiti izuze─çe. Arbitar se tako─Ĺe mo┼że sam povu─çi sa du┼żnosti po┼íto je zatra┼żeno njegovo izuze─çe. To ni u jednom ni u drugom slu─Źaju ne podrazumeva da se priznaje osnovanost razloga za izuze─çe.

4. Ako u roku od 15 dana od dana kada je upu─çen zahteva za izuze─çe sve stranke ne prihvate izuze─çe ili se arbitar ─Źije se izuze─çe tra┼żi sam ne povu─Źe, stranka koja zahteva izuze─çe mo┼że odlu─Źiti da ostane pri zahtevu za izuze─çe. U tom slu─Źaju, u roku od 30 dana od dana kada je upu─çen pomenuti zahtev ona mo┼że da tra┼żi od organa imenovanja da donese odluku o izuze─çu.

Zamena arbitra

─îlan 14

1. Ako u stavu 2 nije druk─Źije predvi─Ĺeno, u slu─Źaju kada je potrebno da se tokom arbitra┼żnog postupka zameni arbitar, zamenik se imenuje ili bira po postupku predvi─Ĺenom u ─Źlanovima od 8 do 11 koji je primenjen prilikom imenovanja ili izbora arbitra koji se zamenjuje. Ovaj postupak se primenjuje ─Źak i kada je stranka propustila da koristi svoje pravo da imenuje arbitra ili da u─Źestvuje u imenovanju arbitra koji treba da bude zamenjen.

2. Ako na zahtev stranke oceni da bi s obzirom na izuzetne okolnosti slu─Źaja bilo opravdano da se stranci uskrati pravo da imenuje zamenika arbitra, organ imenovanja mo┼że, po┼íto pru┼żi mogu─çnost strankama i preostalim arbitrima da iznesu svoje stavove (a) da imenuje zamenika arbitra; (b) po zaklju─Źenju usmene rasprave, da ovlasti preostale arbitre da nastave sa postupkom i donesu bilo koju odluku ili arbitra┼żnu odluku.

Ponavljanje rasprave u slu─Źaju zamene arbitra

─îlan 15

Ako je jedan arbitar zamenjen postupak se nastavlja od onog stadijuma u kome je arbitar koji je zamenjen prestao da obavlja svoju du┼żnost osim ako arbitra┼żni sud ne odlu─Źi druk─Źije.

Isklju─Źenje odgovornosti

─îlan 16

Osim u slu─Źaju namerno preduzetih nedozvoljenih radnji, stranke se odri─Źu u meri u kojoj je to dopu┼íteno merodavnim pravom, svih zahteva protiv arbitara, organa imenovanja kao i bilo kog lica koje je imenovao arbitra┼żni sud, zasnovanih na ─Źinjenju ili propu┼ítanju u vezi sa arbitra┼żom.

Dio III

ARBITRA┼ŻNI POSTUPAK

Opšte odredbe

─îlan 17

1. Ako ovim Pravilima nije druk─Źije predvi─Ĺeno, arbitra┼żni sud mo┼że da sprovede postupak na na─Źin koji smatra celishodnim pod uslovom da se sa strankama postupa jednako i da je u odgovaraju─çem stadijumu postupka svakoj stranci data odgovaraju─ça mogu─çnost da iskoristi svoja prava i da iznese svoje predloge. Arbitra┼żni sud, u vr┼íenju svog diskrecionog prava, sprovodi postupak na na─Źin na koji se izbegavaju nepotrebna odugovla─Źenja i tro┼íkovi i obezbe─Ĺuje pravi─Źan i efikasan postupak re┼íavanja spora izme─Ĺu stranaka.

2. U najkra─çem roku po┼íto je konstituisan i po┼íto pozove stranke da izlo┼że svoje stavove, arbitra┼żni sud ustanovljava okvirni raspored odvijanja arbitra┼że. Arbitra┼żni sud mo┼że u svako doba po┼íto je pozvao stranke da izlo┼że svoje stavove, da produ┼żi ili skrati svaki rok predvi─Ĺen ovim Pravilima ili rok o kome su se stranke sporazumele.

3. Ako to zatra┼żi jedna od stranaka u odgovaraju─çoj fazi postupka, arbitra┼żni sud odr┼żava raspravu radi saslu┼íanja svedoka, uklju─Źuju─çi i saslu┼íanje ve┼ítaka kao svedoka, ili radi toga da stranke usmeno iznesu svoje stavove. Ako takvog zahteva nema, arbitra┼żni sud odlu─Źuje da li ─çe odr┼żati raspravu ili ─çe postupak voditi na temelju isprava i druge procesne gra─Ĺe.

4. Sve dopise koje upu─çuje arbitra┼żnom sudu, stranka upu─çuje i svim drugim strankama. Ona ih upu─çuje istovremeno osim ako je arbitra┼żni sud dozvolio ne┼íto drugo ukoliko mu to dopu┼íta merodavno pravo.

5. Arbitra┼żni sud mo┼że, na zahtev stranke, dozvoliti da se jedno ili vi┼íe tre─çih lica pridru┼żi arbitra┼żi u svojstvu stranke pod uslovom da su ta lica ugovorne strane u arbitra┼żnom sporazumu, osim ako arbitra┼żni sud ne na─Ĺe, po┼íto omogu─çi svakoj stranci uklju─Źuju─çi i tre─çe lice ili lica koji treba da se pridru┼że da se o tome izjasne, da pridru┼żivanje ne treba da bude dopu┼íteno zbog ┼ítete koju bi nanelo jednoj od stranaka.

Arbitra┼żni sud mo┼że doneti jednu jedinstvenu odluku ili vi┼íe odluka u odnosu na sve stranke koje su tako bile uklju─Źene u arbitra┼żu.

Mesto arbitra┼że

─îlan 18

1. Ako ga stranke nisu prethodno sporazumno odredile, mesto arbitra┼że odre─Ĺuje arbitra┼żni sud vode─çi ra─Źuna o okolnostima slu─Źaja. Smatra se da je arbitra┼żna odluka doneta u mestu arbitra┼że.

2. Arbitra┼żni sud mo┼że da se sastane radi ve─çanja u svakom mestu koje smatra odgovaraju─çim. Ako se stranke nisu druk─Źije sporazumele, arbitra┼żni sud mo┼że tako─Ĺe da se sastane u svakom mestu koje smatra odgovaraju─çim i u drugom cilju, uklju─Źuju─çi i odr┼żavanje usmene rasprave.

Jezik

─îlan 19

1. Ako se stranke nisu druk─Źije sporazumele, arbitra┼żni sud odmah po┼íto je imenovan utvr─Ĺuje jezik ili jezike na kojima ─çe se voditi postupak. Taj zaklju─Źak se odnosi na tu┼żbu, odgovor na tu┼żbu i na sve ostale podneske, a ako se odr┼żava usmena rasprava, tako─Ĺe i na jezik ili jezike na kojima ─çe se ta rasprava voditi.

2. Arbitra┼żni sud mo┼że da odredi da sve isprave prilo┼żene uz tu┼żbu ili odgovor na tu┼żbu i sve ostale isprave podnete u toku postupka koje su predate na izvornom jeziku moraju da budu propra─çene prevodom na jezik ili jezike koje su stranke ugovorile ili koje je odredio arbitra┼żni sud.

Tu┼żba

─îlan 20

1. Tu┼żilac u roku koji odredi arbitra┼żni sud upu─çuje tu┼żbu u pisanom obliku tu┼żenom i svakom od arbitara. Tu┼żilac mo┼że da odlu─Źi da se njegovo obave┼ítenje o arbitra┼żi predvi─Ĺeno u ─Źlanu 3 smatra za tu┼żbu, ukoliko ono ispunjava i uslove predvi─Ĺene stavovima od 2 do 4 ovog ─Źlana.

2. Tu┼żba sadr┼żi slede─çe podatke:

(a) imena i podatke za kontaktiranje stranaka;

(b) ─Źinjenice na kojima se zasniva tu┼żbeni zahtev;

(c) sporna pitanja;

(d) tu┼żbeni zahtev;

(e) pravni osnov ili argumente u prilog tu┼żbe.

3. Uz tu┼żbu se prila┼żu primerak ugovora ili drugog pravnog akta iz koga ili u vezi sa kojim je spor nastao i arbitra┼żni sporazum

4. Uz tu┼żbu se ukoliko je to mogu─çe prila┼żu sve isprave i drugi dokazi na koje se tu┼żilac oslanja ili se na njih poziva.

Odgovor na tu┼żbu

─îlan 21

1. Unutar roka koji odredi arbitra┼żni sud tu┼żeni upu─çuje tu┼żiocu i svakom od arbitara pismeni odgovor na tu┼żbu. Tu┼żeni mo┼że da odlu─Źi da se njegov odgovor na obave┼ítenje o arbitra┼żi predvi─Ĺen u ─Źlanu 4 smatra za odgovor na tu┼żbu, ukoliko on ispunjava uslove predvi─Ĺene u stavu 2 ovog ─Źlana.

2. Odgovor na tu┼żbu odgovora na navode tu┼żbe iz ta─Źaka od (b) do (e) (─Źlan 20, stav 2). Uz odgovor na tu┼żbu se ukoliko je to mogu─çe, prila┼żu sve isprave i drugi dokazi na koje se tu┼żeni oslanja ili se na njih poziva.

3. U odgovoru na tu┼żbu ili u kasnijem stadijumu arbitra┼żnog postupka, ako arbitra┼żni sud odlu─Źi da okolnosti opravdavaju takvo odlaganje, tu┼żeni mo┼że da podnese protivtu┼żbu ili zahtev za prebijanje pod uslovom da je arbitra┼żni sud za njih nadle┼żan.

4. Odredbe iz ─Źlana 20, stavova od 2 do 4 primenjuju se tako─Ĺe na protivtu┼żbu, tu┼żbeni zahtev iz ─Źlana 4, stava 2, ta─Źke (f) i na zahtev za prebijanje.

Izmene tu┼żbe i odgovora na tu┼żbu

─îlan 22

U toku arbitra┼żnog postupka stranka mo┼że izmeniti ili dopuniti tu┼żbu i odgovor na tu┼żbu, uklju─Źuju─çi i protivtu┼żbu i zahtev za prebijanje, osim u slu─Źaju kad arbitra┼żni sud smatra da nije celishodno da dopusti takve izmene i dopune zbog toga ┼íto su podnete sa zaka┼ínjenjem ili bi mogle prouzrokovati ┼ítetu ostalim strankama ili zbog drugih okolnosti. Ipak, tu┼żba i odgovor na tu┼żbu, uklju─Źuju─çi protivtu┼żbu i zahtev za prebijanje, ne mogu da se izmene niti dopune na takav na─Źin da te izmene i dopune prekora─Źe granice nadle┼żnosti arbitra┼żnog suda.

Prigovori nenadle┼żnosti arbitra┼żnog suda

─îlan 23

1. Arbitra┼żni sud je ovla┼í─çen da odlu─Źuje o sopstvenoj nadle┼żnosti uklju─Źiv┼íi i odlu─Źivanje o svakom prigovoru u pogledu postojanja ili punova┼żnosti arbitra┼żnog sporazuma. U tom cilju arbitra┼żna klauzula koja je sastavni deo nekog ugovora smatra se sporazumom koji je nezavisan od ostalih odredaba tog ugovora. Odluka arbitra┼żnog suda kojom se utvr─Ĺuje ni┼ítavost takvog ugovora ne povla─Źi automatski i ni┼ítavost arbitra┼żne klauzule.

2. Prigovor nenadle┼żnosti arbitra┼żnog suda podnosi se najkasnije u odgovoru na tu┼żbu ili ako je re─Ź o protivtu┼żbi ili zahtevu za prebijanje, u odgovoru na protivtu┼żbu ili na zahtev za prebijanje. ─îinjenica da je stranka imenovala arbitra ili u─Źestvovala u njegovom imenovanju ne li┼íava je prava da podnese takav prigovor. Prigovor da je arbitra┼żni sud prekora─Źio granice svojih ovla┼í─çenja podnosi se ─Źim predmet za koji se tvrdi da prelazi granice njegovih ovla┼í─çenja bude iznet tokom arbitra┼żnog postupka. Arbitra┼żni sud mo┼że u oba slu─Źaja da dozvoli i zakasneli prigovor ako smatra da je do zaka┼ínjenja do┼ílo iz opravdanih razloga.

3. Arbitra┼żni sud mo┼że da re┼íava o prigovoru predvi─Ĺenom u stavu 2 bilo kao o prethodnom pitanju, bilo u odluci o su┼ítini spora. Arbitra┼żni sud mo┼że da nastavi arbitra┼żni postupak i da donese arbitra┼żnu odluku bez obzira na to ┼íto se pred sudom vodi postupak kojim se osporava njegova nadle┼żnost.

Dalji pismeni podnesci

─îlan 24

Arbitra┼żni sud odlu─Źuje koje dalje pismene podneske, osim tu┼żbe i odgovora na tu┼żbu, stranke treba ili mogu da mu podnesu i utvr─Ĺuje rok za njihovo upu─çivanje.

Rokovi

─îlan 25

Rokovi koje odredi arbitra┼żni sud za upu─çivanje pismenih podnesaka (uklju─Źuju─çi tu┼żbu i odgovor na tu┼żbu) ne bi trebalo da budu du┼żi od 45 dana. Me─Ĺutim, arbitra┼żni sud mo┼że da produ┼żi rokove ako na─Ĺe da je takvo produ┼żenje opravdano.

Privremene mere

─îlan 26

1. Arbitra┼żni sud mo┼że da odredi privremene mere na zahtev stranke.

2. Privremena mera je bilo koja vremenski ograni─Źena mera kojom arbitra┼żni sud, u svako doba pre dono┼íenja arbitra┼żne odluke kojom se kona─Źno re┼íava spor, nare─Ĺuje stranci, na primer:

(a) da odr┼żi ili ponovo uspostavi pre─Ĺa┼ínje stanje dok se spor kona─Źno ne re┼íi;

(b) da preduzme radnju koja bi spre─Źila nastupanje (i) neposredne ili neizbe┼żne ┼ítete ili (ii) ┼ítete samom arbitra┼żnom postupku, ili da se uzdr┼żi od radnje koja bi mogla prouzrokovati takvu ┼ítetu;

(c) da obezbedi na─Źin za o─Źuvanje sredstava iz kojih bi se kasnija arbitra┼żna odluka mogla izvr┼íiti;

(d) da sa─Źuva dokaz koji mo┼że biti zna─Źajan i bitan za re┼íavanje spora, itd.

3. Stranka koja zahteva privremenu meru na osnovu stava 2, ta─Źaka od (a) do (c) treba da pred arbitra┼żnim sudom doka┼że:

(a) da postoji verovatno─ça da ─çe, ako se mera ne odredi, nastupiti ┼íteta koja se ne mo┼że nadoknaditi na odgovaraju─çi na─Źin arbitra┼żnom odlukom o naknadi ┼ítete i da takva ┼íteta znatno prema┼íuje ┼ítetu koju ─çe verovatno pretrpeti stranka protiv koje je uperena privremena mera ako se mera odredi; i

(b) da postoji osnovana mogu─çnost da ─çe uspeti u svom zahtevu koji se odnosi na su┼ítinu spora. Odluka u tom pogledu ne uti─Źe na slobodu ocene arbitra┼żnog suda prilikom dono┼íenja bilo koje kasnije odluke.

4. U pogledu zahteva za privremenu meru iz ta─Źke (d) stava 2, uslovi predvi─Ĺeni ta─Źkama (a) i (b) stava 3 primenjuju se samo u meri u kojoj arbitra┼żni sud to smata celishodnim.

5. Arbitra┼żni sud mo┼że na zahtev bilo koje stranke ili u izuzetnim okolnostima, na sopstvenu inicijativu pod uslovom da prethodno obavesti stranke, promeniti, obustaviti ili ukinuti privremenu meru koju je odredio.

6. Arbitra┼żni sud mo┼że zahtevati da stranka koja zahteva privremenu meru polo┼żi odgovaraju─çe obezbe─Ĺenje u vezi sa tom merom.

7. Arbitra┼żni sud mo┼że od svake stranke zahtevati da ga odmah obavesti o svim bitnim promenama okolnosti na osnovu kojih je podnet zahtev za odre─Ĺivanje privremene mere ili na osnovu kojih je ona odre─Ĺena.

8. Stranka koja zahteva privremenu meru mo┼że biti odgovorna za sve tro┼íkove i ┼ítetu koju je mera prouzrokovala bilo kojoj stranci ako arbitra┼żni sud kasnije odlu─Źi da u datim okolnostima mera nije trebalo da bude odre─Ĺena. Arbitra┼żni sud mo┼że dosuditi naknadu takvih tro┼íkova i ┼ítete u svako doba u toku postupka.

9. Zahtev za privremenu meru koji stranka podnese redovnom sudu ne smatra se nespojivim sa arbitra┼żnim sporazumom niti se smatra odricanjem od tog sporazuma.

Dokazi

─îlan 27

1. Svaka stranka snosi teret dokazivanja ─Źinjenica na kojima zasniva svoju tu┼żbu ili odgovor na tu┼żbu.

2. Stranke mogu predlo┼żiti bilo koje lice da kao svedok, uklju─Źuju─çi i ve┼ítaka u svojstvu svedoka, pred arbitra┼żnim sudom d─ü iskaz o bilo kom fakti─Źkom ili stru─Źnom pitanju bez obzira da li je to lice stranka u arbitra┼żnom postupku ili je na bilo koji na─Źin povezano sa strankom. Ako arbitra┼żni sud nije nalo┼żio ne┼íto drugo, iskazi svedoka, uklju─Źuju─çi i ve┼ítake u svojstvu svedoka, mogu se dati u obliku pismena koje su ta lica potpisala.

3. U svako doba tokom arbitra┼żnog postupka arbitra┼żni sud mo┼że zahtevati da stranke podnesu dodatne dokaze u roku koji sam odredi.

4. Arbitra┼żni sud odlu─Źuje o dopu┼ítenosti, zna─Źaju i dokaznoj snazi podnetih dokaza.

Usmena rasprava

─îlan 28

1. U slu─Źaju odr┼żavanja usmene rasprave arbitra┼żni sud pravovremeno obave┼ítava stranke o datumu, vremenu i mestu odr┼żavanja rasprave.

2. Svedoci, uklju─Źuju─çi i ve┼ítake u svojstvu svedoka, mogu se saslu┼íavati pod uslovima i na na─Źin koji utvrdi arbitra┼żni sud.

3. Ako se stranke nisu druk─Źije sporazumele, rasprava je nejavna. Arbitra┼żni sud mo┼że da zahteva da se svedok ili svedoci, uklju─Źuju─çi ve┼ítake u svojstvu svedoka, udalje za vreme davanja iskaza drugih svedoka, osim ako je svedok, uklju─Źuju─çi i ve┼ítaka u svojstvu svedoka, stranka u arbitra┼żnom postupku od koje se u na─Źelu ne bi moglo zahtevati da se udalji.

4. Arbitra┼żni sud mo┼że nalo┼żiti da se svedoci, uklju─Źuju─çi i ve┼ítaka u svojstvu svedoka, ispituju putem sredstava telekomunikacije koja ne zahtevaju njihovo fizi─Źko prisustvo na raspravi (kao ┼íto je videokonferencija).

Ve┼ítaci koje imenuje arbitra┼żni sud

─îlan 29

1. Arbitra┼żni sud posle konsultacije sa strankama mo┼że da imenuje jednog ili vi┼íe nezavisnih ve┼ítaka da mu podnesu pismeni izve┼ítaj o pojedinim pitanjima koja bude odredio. Primerak naloga ve┼ítaku ustanovljen od strane arbitra┼żnog suda upu─çuje se strankama.

2. Ve┼ítak podnosi arbitra┼żnom sudu i strankama, u na─Źelu pre nego ┼íto prihvati imenovanje, opis svojih kvalifikacija i izjavu o nepristrasnosti i nezavisnosti. Stranke obave┼ítavaju arbitra┼żni sud u roku koji im on odredi da li imaju bilo kakav prigovor koji se odnosi na ve┼ítakove kvalifikacije, njegovu nepristrasnost ili nezavisnost. Arbitra┼żni sud odlu─Źuje u najkra─çem roku da li prihvata te prigovore. Po┼íto je ve┼ítak imenovan, stranka mo┼że prigovoriti njegovim kvalifikacijama, nepristrasnosti ili nezavisnosti samo na osnovu razloga za koje je doznala po izvr┼íenom imenovanju. Arbitra┼żni sud odlu─Źuje u najkra─çem roku koje mere eventualno treba preduzeti.

3. Stranke pru┼żaju ve┼ítaku sve relevantne informacije ili mu stavljaju na uvid va┼żne isprave i robu koje on od njih zatra┼żi. Arbitra┼żni sud odlu─Źuje o svakoj nesaglasnosti izme─Ĺu stranke i ve┼ítaka u pogledu osnovanosti takvih zahteva.

4. Po prijemu izve┼ítaja ve┼ítaka arbitra┼żni sud upu─çuje primerak izve┼ítaja strankama i daje im mogu─çnost da se o njemu pismeno izjasne. Stranke imaju pravo da pregledaju svaku ispravu na koju se pozvao ve┼ítak u svom izve┼ítaju.

5. Po┼íto je podneo izve┼ítaj ve┼ítak se na zahtev stranke mo┼że saslu┼íati na raspravi, kojoj stranke mogu da prisustvuju i na kojoj mogu da postavljaju pitanja ve┼ítaku. Svaka stranka mo┼że da dovede na tu raspravu ve┼ítake u svojstvu svedoka u cilju svedo─Źenja o spornim pitanjima. Na taj se postupak primenjuju odredbe iz ─Źlana 28.

Propuštanje stranaka

─îlan 30

1. Ako u roku koji je odre─Ĺen ovim Pravilima ili od strane arbitra┼żnog suda, bez navo─Ĺenja opravdanih razloga:

(a) tu┼żilac propusti da podnese tu┼żbu, arbitra┼żni sud nala┼że da se postupak okon─Źa osim ako postoje pitanja o kojima bi trebalo da se odlu─Źi, a arbitra┼żni sud smatra za celishodno da o njima odlu─Źi;

(b) tu┼żeni propusti da podnese odgovor na obave┼ítenje o arbitra┼żi ili odgovor na tu┼żbu, arbitra┼żni sud nala┼że da se postupak nastavi i ne─çe smatrati samo na osnovu tog propu┼ítanja da tu┼żeni priznaje navode tu┼żioca; odredbe ove ta─Źke tako─Ĺe se primenjuju na tu┼żio─Źevo propu┼ítanje da podnese odgovor na protivtu┼żbu ili na zahtev za prebijanje.

2. Ako jedna od stranaka, premda valjano obave┼ítena prema ovim Pravilima, ne do─Ĺe na raspravu bez navo─Ĺenja opravdanih razloga, arbitra┼żni sud mo┼że da nastavi arbitra┼żni postupak.

3. Ako jedna od stranaka, po┼íto ju je arbitra┼żni sud valjano pozvao da podnese dodatne dokaze, to ne u─Źini u utvr─Ĺenom roku bez navo─Ĺenja opravdanih razloga, arbitra┼żni sud mo┼że da donese odluku na temelju dokaza kojima raspola┼że.

Zaklju─Źenje usmene rasprave

─îlan 31

1. Arbitra┼żni sud mo┼że da zatra┼żi od stranaka da se izjasne da li imaju jo┼í predloga u pogledu izvo─Ĺenja nekog dokaza, saslu┼íanja svedoka ili davanja izjava, a ako nemaju, mo┼że da zaklju─Źi usmenu raspravu.

2. Arbitra┼żni sud mo┼że, ako to smatra neophodnim zbog izuzetnih okolnosti, da odlu─Źi na sopstvenu inicijativu ili na zahtev stranke, da ponovo otvori usmenu raspravu u svako doba pre dono┼íenja arbitra┼żne odluke.

Odricanje od prava na prigovor

─îlan 32

Propu┼ítanje stranke da odmah prigovori da nije udovoljeno nekoj odredbi ovih Pravila ili nekom uslovu iz arbitra┼żnog sporazuma smatra se odricanjem od prava te stranke na takav prigovor osim ako stranka doka┼że da je, s obzirom na okolnosti, propu┼ítanje da se prigovori bilo opravdano.

Dio IV

ARBITRA┼ŻNA ODLUKA

Odluke

─îlan 33

1. U slu─Źaju kada postoji vi┼íe arbitara, arbitra┼żni sud donosi arbitra┼żnu odluku i druge odluke ve─çinom glasova.

2. ┼áto se ti─Źe procesnih pitanja, ako se ne postigne ve─çina ili kada arbitra┼żni sud na to ovlasti predsedavaju─çeg arbitra, on mo┼że sam da odlu─Źi s tim da arbitra┼żni sud mo┼że da preispita tu odluku.

Forma i dejstvo arbitra┼żne odluke

─îlan 34

1. Arbitra┼żni sud mo┼że doneti posebne arbitra┼żne odluke o razli─Źitim pitanjima i u razli─Źito vreme.

2. Sve arbitra┼żne odluke se donose u pismenom obliku i kona─Źne su i obavezuju─çe za stranke. Stranke bez odlaganja izvr┼íavaju svaku arbitra┼żnu odluku.

3. Arbitra┼żni sud obrazla┼że arbitra┼żnu odluku osim ako su se stranke sporazumele da obrazlo┼żenje nije potrebno.

4. Arbitra┼żna odluka mora da bude potpisana od strane arbitara i da sadr┼żi datum kada je doneta sa nazna─Źenjem mesta arbitra┼że. U slu─Źajevima u kojima je bilo vi┼íe arbitara, a neki od njih ne potpi┼íe odluku, u arbitra┼żnoj odluci se navodi razlog za izostanak potpisa.

5. Arbitra┼żna odluka mo┼że da se objavi uz pristanak svih stranaka ili kada se njeno otkrivanje zahteva od stranke zbog neke njene zakonske obaveze, radi za┼ítite ili vr┼íenja nekog prava ili u vezi sa postupkom pred dr┼żavnim sudom ili nekim drugim nadle┼żnim organom.

6. Arbitra┼żni sud upu─çuje strankama po primerak arbitra┼żne odluke koju su arbitri potpisali.

Merodavno pravo, amiable compositeur

─îlan 35

1. Arbitra┼żni sud primenjuje pravna pravila koja su stranke odredile kao merodavna za su┼ítinu spora. Ako stranke nisu odredile merodavna pravila, arbitra┼żni sud primenjuje pravo koje smatra odgovaraju─çim.

2. Arbitra┼żni sud odlu─Źuje kao posrednik (amiable compositeur) ili po pravi─Źnosti (ex aequo et bono) samo ako su ga stranke na to izri─Źito ovlastile.

3. U svakom slu─Źaju, arbitra┼żni sud odlu─Źuje u skladu sa odredbama ugovora, ako ih ima i uzima u obzir sve trgovinske obi─Źaje merodavne za taj posao.

Poravnanje i drugi razlozi za okon─Źanje postupka

─îlan 36

1. Ako su se stranke pre dono┼íenja arbitra┼żne odluke saglasile da se poravnaju o predmetu spora, arbitra┼żni sud donosi re┼íenje o okon─Źanju postupka ili, ako to stranke zahtevaju, a arbitra┼żni sud prihvati, konstatuje poravnanje u obliku arbitra┼żne odluke donete na osnovu poravnanja. Arbitra┼żni sud nije obavezan da ovakvu odluku obrazlo┼żi.

2. Ako pre dono┼íenja arbitra┼żne odluke nastavak arbitra┼żnog postupka postane nepotreban ili nemogu─ç iz bilo kog razloga osim razloga navedenog u stavu 1, arbitra┼żni sud obave┼ítava stranke o svojoj nameri da donese re┼íenje o okon─Źanju postupka. Arbitra┼żni sud je ovla┼í─çen da donese takvo re┼íenje osim ako i dalje postoje pitanja o kojima bi trebalo da odlu─Źi i ako smatra celishodnim da o njima odlu─Źi.

3. Arbitra┼żni sud upu─çuje strankama primerak re┼íenja o okon─Źanju arbitra┼żnog postupka ili primerak arbitra┼żne odluke donete na osnovu poravnanja koji su arbitri potpisali. Odredbe ─Źlana 34, stavova 2, 4 i 5, primenjuju se i na arbitra┼żne odluke donete na osnovu poravnanja.

Tuma─Źenje arbitra┼żne odluke

─îlan 37

1. U roku od 30 dana od prijema arbitra┼żne odluke stranka mo┼że, obavestiv┼íi o tome sve druge stranke, zahtevati od arbitra┼żnog suda da d─ü tuma─Źenje arbitra┼żne odluke.

2. Tuma─Źenje se daje u pismenom obliku u roku od 45 dana od prijema zahteva. Tuma─Źenje je sastavni deo odluke i na njega se primenjuju odredbe ─Źlana 34, stavova od 2 do 6.

Ispravka arbitra┼żne odluke

─îlan 38

1. U roku od 30 dana od prijema arbitra┼żne odluke stranka mo┼że, obavestiv┼íi o tome sve druge stranke, zahtevati od arbitra┼żnog suda da ispravi svaku gre┼íku u ra─Źunanju, pisanju ili ┼ítampanju ili bilo koju drugu gre┼íku ili propust sli─Źne prirode u tekstu arbitra┼żne odluke. Ako oceni da je takav zahtev opravdan arbitra┼żni sud ispravlja odluku u roku od 45 dana od prijema zahteva.

2. Arbitra┼żni sud mo┼że na sopstvenu inicijativu da izvr┼íi takve ispravke u roku od 30 dana od upu─çivanja odluke.

3. Ispravke se vr┼íe u pismenom obliku i ─Źine sastavni deo arbitra┼żne odluke. Na ispravke se primenjuje ─Źlan 34, stavovi od 2 do 6.

Dopunska odluka

─îlan 39

1. U roku od 30 dana od prijema re┼íenja o okon─Źanju postupka ili arbitra┼żne odluke, stranka mo┼że, obave┼ítavaju─çi o tome druge stranke, da zatra┼żi od arbitra┼żnog suda da donese arbitra┼żnu odluku ili dopunsku arbitra┼żnu odluku o zahtevima koji su izneti u toku arbitra┼żnog postupka ali o kojima arbitra┼żni sud nije odlu─Źio.

2. Ako arbitra┼żni sud smatra da je zahtev za dono┼íenje arbitra┼żne odluke ili dopunske arbitra┼żne odluke opravdan, on donosi arbitra┼żnu odluku ili dopunjava svoju arbitra┼żnu odluku u roku od 60 dana od prijema zahteva. Arbitra┼żni sud mo┼że produ┼żiti, ukoliko je to potrebno, rok u okviru koga treba da donese arbitra┼żnu odluku.

3. Odredbe iz ─Źlana 34, stavova od 2 do 6 primenjuju se i na takvu arbitra┼żnu odluku ili dopunsku arbitra┼żnu odluku.

Definicija troškova

─îlan 40

1. Arbitra┼żni sud odlu─Źuje o tro┼íkovima arbitra┼że u kona─Źnoj arbitra┼żnoj odluci i ako to smatra celishodnim, u svakoj drugoj odluci.

2. Izraz "troškovi" obuhvata samo:

(a) nagrade ─Źlanova arbitra┼żnog suda posebno navedene za svakog arbitra i utvr─Ĺene od strane samog arbitra┼żnog suda u skladu sa ─Źlanom 41;

(b) razumne putne i ostale troškove arbitara;

(c) razumne tro┼íkove ve┼íta─Źenja i drugih pomo─çnih radnji koje je nalo┼żio arbitra┼żni sud;

(d) razumne putne i druge tro┼íkove svedoka u obimu do koga su odobreni od strane arbitra┼żnog suda;

(e) tro┼íkove zastupanja i druge tro┼íkove stranaka na─Źinjene u vezi sa arbitra┼żom u meri u kojoj arbitra┼żni sud proceni da je njihov iznos razuman;

(f) sve nagrade i troškove organa imenovanja kao i nagrade i troškove Generalnog sekretara SAS, ako ih je bilo.

3. Kada je u pitanju tuma─Źenje, ispravka ili dopuna odluke prema ─Źlanovima 37 do 39, arbitra┼żni sud mo┼że da zahteva tro┼íkove koji su predvi─Ĺeni u stavu 2, u ta─Źkama od (b) do (f), ali ne i dodatne nagrade arbitara.

Nagrade i troškovi arbitara

─îlan 41

1. Visina nagrada i tro┼íkova arbitara treba da bude razumna s obzirom na vrednost spora, slo┼żenost predmeta spora, vreme koje su arbitri utro┼íili i sve druge bitne okolnosti slu─Źaja.

2. Ako postoji organ imenovanja i ako ovaj primenjuje ili je izjavio da ─çe primeniti odre─Ĺenu tarifu ili poseban metod za odre─Ĺivanje nagrada arbitara u me─Ĺunarodnim sporovima, arbitra┼żni sud pri odlu─Źivanju o svojim nagradama vodi ra─Źuna o toj tarifi ili metodu u meri koju smatra celishodnom u datim okolnostima slu─Źaja.

3. Odmah po konstituisanju arbitra┼żni sud obave┼ítava stranke o tome kako predla┼że da se odrede nagrade i tro┼íkovi arbitara uklju─Źuju─çi svaku stopu koju namerava da primeni. U roku od 15 dana od prijema ovog predloga svaka stranka mo┼że zahtevati od organa imenovanja da ga preispita. Ako u roku od 45 dana od prijema ovog zahteva za preispitivanje na─Ĺe da predlog arbitra┼żnog suda nije u skladu sa stavom 1, organ imenovanja unosi u njega sve neophodne izmene koje su obavezuju─çe za arbitra┼żni sud.

4. (a) Prilikom obave┼ítavanja stranaka o iznosima nagrada i tro┼íkova arbitara koji su odre─Ĺeni u skladu sa ─Źlanom 40, stavom 2, ta─Źkama (a) i (b) arbitra┼żni sud tako─Ĺe obja┼ínjava na─Źin na koji su obra─Źunati odgovaraju─çi iznosi.

(b) U roku od 15 dana od prijema obave┼ítenja arbitra┼żnog suda o odre─Ĺivanju nagrada i tro┼íkova arbitara svaka stranka mo┼że zahtevati od organa imenovanja da ih preispita. Ako organ imenovanja nije sporazumno izabran niti odre─Ĺen ili ako organ imenovanja propusti da postupi u roku predvi─Ĺenom ovim Pravilima, preispitivanje vr┼íi Generalni sekretar SAS;

(c) Ako organ imenovanja ili Generalni sekretar SAS na─Ĺe da odluka o nagradama i tro┼íkovima arbitara nije u skladu sa predlogom arbitra┼żnog suda (i svim eventualnim izmenama tog predloga) predvi─Ĺenim u stavu 3, ili je o─Źigledno preterana, on, u roku od 45 dana od prijema zahteva za preispitivanje, vr┼íi sve izmene odluke arbitra┼żnog suda o nagradama i tro┼íkovima koje su neophodne za zadovoljenje kriterijuma iz stava 1. Sve ovakve izmene su obavezuju─çe za arbitra┼żni sud.

(d) Arbitra┼żni sud unosi sve takve izmene u arbitra┼żnu odluku ili, ako je arbitra┼żna odluka ve─ç doneta, vr┼íi ispravku odluke prema postupku predvi─Ĺenom u ─Źlanu 38, stavu 3.

5. Dok traje postupak predvi─Ĺen u stavovima 3 i 4 arbitra┼żni sud nastavlja sa arbitra┼żom u skladu sa ─Źlanom 17, stavom 1.

6. Zahtev za preispitivanje predvi─Ĺen u stavu 4 ne uti─Źe na bilo koji deo arbitra┼żne odluke osim na one koji se odnose na nagrade i tro┼íkove arbitra┼żnog suda i ne zadr┼żava priznanje i izvr┼íenja ostalih delova arbitra┼żne odluke osim onih koji se odnose na nagrade i tro┼íkove arbitra┼żnog suda.

Raspodela troškova

─îlan 42

1. Tro┼íkove arbitra┼że snosi u na─Źelu stranka ili stranke koje su izgubile spor. Ipak, arbitra┼żni sud mo┼że da raspodeli te tro┼íkova izme─Ĺu stranaka ako utvrdi da je takva raspodela celishodna s obzirom na okolnosti slu─Źaja.

2. Arbitra┼żni sud u kona─Źnoj arbitra┼żnoj odluci ili, ukoliko smatra celishodnim, u svakoj drugoj odluci, odre─Ĺuje iznos koji jedna stranka treba da plati drugoj kao rezultat odluke o raspodeli tro┼íkova.

Polaganje predujma troškova

─îlan 43

1. Arbitra┼żni sud odmah po konstituisanju mo┼że zahtevati od stranaka da polo┼że jednak iznos kao predujam tro┼íkova pomenutih u ─Źlanu 40, stavu 2, ta─Źkama od (a) do (c).

2. Tokom arbitra┼żnog postupka arbitra┼żni sud mo┼że zahtevati da stranke polo┼że dodatne iznose.

3. Ako je organ imenovanja sporazumno izabran ili odre─Ĺen i ako jedna od stranaka zatra┼żi, a organ imenovanja pristane da obavlja tu du┼żnost, arbitra┼żni sud odre─Ĺuje iznose svakog predujma i dodatnog predujma tek posle savetovanja sa organom imenovanja, koji mo┼że da uputi arbitra┼żnom sudu sve primedbe koje smatra celishodnim u pogledu iznosa takvih predujmova.

4. Ako predujmovi ─Źije se polaganje zahteva nisu u celini upla─çeni u roku od 30 dana od prijema zahteva, arbitra┼żni sud obave┼ítava stranke o tome kako bi jedna ili vi┼íe njih mogle da izvr┼íe zahtevanu uplatu. Ako uplate ne budu izvr┼íene, arbitra┼żni sud mo┼że nalo┼żiti obustavljanje ili okon─Źanje arbitra┼żnog postupka.

5. Posle dono┼íenja re┼íenja o okon─Źanju postupka ili kona─Źne arbitra┼żne odluke, arbitra┼żni sud pola┼że ra─Źun strankama o kori┼í─çenju primljenih predujmova i vra─ça im sav neutro┼íeni ostatak.

Aneks

 

MODEL ARBITRA┼ŻNE KLAUZULE ZA UGOVORE

Svaki spor, nesporazum ili zahtev koji proistekne iz ovog ugovora ili je u vezi sa ovim ugovorom, ili sa njegovim kr┼íenjem, raskidom ili ni┼ítavo┼í─çu re┼íi─çe se putem arbitra┼że u skladu sa arbitra┼żnim pravilima UNCITRAL-a.

Primedba. Stranke bi trebalo da razmotre dodavanje slede─çih odredaba:

(a) Organ imenovanja bi─çe.. (ime institucije ili lica)

(b) Broj arbitara bi─çe.. (jedan ili tri)

(c) Mesto arbitra┼że bi─çe (mesto i zemlja)

(d) Jezik arbitra┼żnog postupka bi─çeÔÇŽ.

PREDLOG IZJAVE KOJA SE ODNOSI NA ODRICANJE

Primedba. Ako stranke ┼żele da isklju─Źe pravno sredstvo protiv arbitra┼żne odluke koje im stoji na raspolaganju prema merodavnom pravu one mogu razmotriti da u tom cilju dodaju dole predlo┼żenu odredbu uzimaju─çi ipak u obzir da dejstvo takvog isklju─Źenja i uslovi za takvo isklju─Źenje zavise od merodavnog prava.

Odricanje

Stranke se ovim odri─Źu prava na pravno sredstvo protiv arbitra┼żne odluke u bilo kom obliku pred dr┼żavnim sudom ili drugim nadle┼żnim organom ukoliko ga se mogu odre─çi prema merodavnom pravu.

MODEL IZJAVE O NEZAVISNOSTI PREMA ─îLANU 11. PRAVILA

Ako ne postoje okolnosti koje bi se saopštile

Nepristrasan sam i nezavisan u odnosu na svaku od stranaka i nameravam da to i ostanem. Prema mom saznanju ne postoje okolnosti, pro┼íle ili sada┼ínje, koje bi mogle da dovedu u opravdanu sumnju moju nepristrasnost i nezavisnost. Ovim se obavezujem da o svakoj takvoj okolnosti koja mi postane poznata u toku ove arbitra┼że u najkra─çem roku obavestim stranke i druge arbitre.

Ako postoje okolnosti o koje treba saopštiti

Nepristrasan sam i nezavisan u odnosu na svaku od stranaka i nameravam da to i ostanem. U prilogu dostavljam izjavu sa─Źinjenu u skladu sa ─Źlanom 11 arbitra┼żnih pravila UNCITRAL-a (a) o mojim pro┼ílim i sada┼ínjim profesionalnim, poslovnim i drugim odnosima sa strankama i (b) o bilo kojoj drugoj relevantnoj okolnosti [prilo┼żiti izjavu]. Potvr─Ĺujem da navedene okolnosti ne uti─Źu na moju nezavisnost i nepristrasnost. Ovim se obavezujem da o svakom drugom odnosu ili okolnosti koji mi postanu poznati u toku ove arbitra┼że u najkra─çem roku obavestim stranke i druge arbitre.

Primedba. Svaka stranka mo┼że da razmotri mogu─çnost da zahteva od arbitra slede─çu dopunu izjave o nezavisnosti.

Potvr─Ĺujem da, na osnovu informacija kojima sada raspola┼żem, mogu da posvetim neophodno vreme za vo─Ĺenje ove arbitra┼że savesno, efikasno i u skladu sa rokovima utvr─Ĺenim Pravilima.

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija