Advokatska kancelarija

weight
"Na┼ía za┼ítita nije u na┼íem oru┼żju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

SPORAZUM O TRGOVINSKIM ASPEKTIMA PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

 

SPORAZUM O TRGOVINSKIM ASPEKTIMA PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE


TRIPS SPORAZUM

 

SPORAZUM

O TRGOVINSKIM ASPEKTIMA PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE (TRIPS SPORAZUM)

─îlanice,*1

U ┼żelji da smanje poreme─çaje i smetnje u me─Ĺunarodnoj trgovini i uzimaju─çi u obzir potrebu za unapre─Ĺenjem efikasne i odgovaraju─çe za┼ítite prava intelektualne svojine, da obezbede da mere i postupci za za┼ítitu prava intelektualne svojine i same ne postanu smetnja legitimnoj trgovini;

Priznaju─çi, s tim u vezi, potrebu za novim pravilima i disciplinama koje se odnose na:

(a) primenljivost osnovnih principa GATT 1994 i odgovaraju─çih me─Ĺunarodnih sporazuma o intelektualnoj svojini ili konvencija;

(b) obezbe─Ĺivanje odgovaraju─çih standarda i principa koji se odnose na va┼żenje, obim i kori┼í─çenje prava intelektualne svojine vezanih za trgovinu;

(c) obezbe─Ĺivanje efikasnih i odgovaraju─çih sredstava za sprovo─Ĺenje prava intelektualne svojine vezanih za trgovinu, uzimaju─çi u obzir razlike u nacionalnim*2 pravnim sistemima;

(d) obezbe─Ĺivanje efikasnih i ekspeditivnih postupaka za multilateralno spre─Źavanje i re┼íavanje sporova izme─Ĺu vlada; i

(e) prelazne odredbe usmerene na ┼íto punije u─Źe┼í─çe u rezultatima pregovora;

Priznaju─çi potrebu za multilateralnim okvirom principa, pravila i disciplina koje se odnose na me─Ĺunarodnu trgovinu krivotvorenom robom;

Priznaju─çi da su prava intelektualne svojine privatna prava;

Priznaju─çi su┼ítinske ciljeve javne politike nacionalnih sistema za za┼ítitu intelektualne svojine, uklju─Źuju─çi razvojne i tehnolo┼íke ciljeve;

Priznaju─çi tako─Ĺe specijalne potrebe najmanje razvijenih zemalja*3 ─Źlanica koje se ti─Źu maksimalne fleksibilnosti u doma─çem sprovo─Ĺenju zakona i pravila kako bi im se omogu─çilo da stvore valjanu i odr┼żivu tehnolo┼íku osnovu;

Nagla┼íavaju─çi zna─Źaj smanjivanja napetosti pove─çavanjem re┼íenosti da se sporovi vezani za trgovinske aspekte prava intelektualne svojine re┼íavaju putem multilateralnih postupaka;

┼Żele─çi da uspostave odnos uzajamne podr┼íke izme─Ĺu WTO i Svetske organizacije za intelektualnu svojinu (u daljem tekstu: "WIPO"), kao i drugih relevantnih me─Ĺunarodnih organizacija;

________________
*1 (WIPO primedba) Sporazum o trgovinskim aspektima prava intelektualne svojine, uklju─Źuju─çi trgovinu krivotvorenom robom (TRIPS sporazum) ─Źini Aneks 1C Sporazuma iz Marake┼ía kojim se ustanovljava Svetska trgovinska organizacija (u daljem tekstu WTO Sporazum), koji je zaklju─Źen 15. aprila 1994. godine i stupio na snagu 1. januara 1995. godine. TRIPS sporazum obavezuje sve ─Źlanice Svetske trgovinske organizacije (WTO) - vidi ─Źlan II-2 WTO Sporazuma.
*2 (WIPO primedba) Obja┼ínjenje u WTO Sporazumu izra┼żava slede─çe: "U slu─Źaju odvojene carinske teritorije ─Źlanice WTO, kada je izraz u ovom Sporazumu i multilateralnim trgovinskim sporazumima kvalifikovan izrazom "nacionalan", takav izraz ─çe se tuma─Źiti kao pripadaju─çi toj carinskoj teritoriji, osim ako druga─Źije nije izri─Źito odre─Ĺeno". TRIPS sporazum je multilateralni trgovinski sporazum.
*3 (WIPO primedba) Obja┼ínjenje u WTO Sporazumu izra┼żava slede─çe: "Izraze "zemlja" ili "zemlje" kori┼í─çene u ovom Sporazumu i multilateralnim trgovinskim sporazumima treba shvatiti tako da uklju─Źuju svaku odvojenu carinsku teritoriju ─Źlanice WTO". TRIPS sporazum je multilateralni trgovinski sporazum.

Ovim su se dogovorile o slede─çem:

Deo I

OPŠTE ODREDBE I OSNOVNI PRINCIPI

─îlan 1

Priroda i obim obaveza

1. ─îlanice omogu─çavaju sprovo─Ĺenje odredaba ovog Sporazuma. ─îlanice mogu, ali nisu obavezne, da primene u svom zakonu obimniju za┼ítitu nego ┼íto se to zahteva ovim Sporazumom, pod uslovom da takva za┼ítita nije u suprotnosti sa odredbama ovog Sporazuma. ─îlanice su slobodne da same odrede odgovaraju─çi na─Źin primenjivanja odredaba ovog Sporazuma u okviru svog vlastitog pravnog sistema i prakse.

2. U svrhu ovog Sporazuma, izraz "intelektualna svojina" se odnosi na sve kategorije intelektualne svojine koje su predmet Odeljaka 1 do 7 Dela II.

3. ─îlanice priznaju tretman predvi─Ĺen ovim Sporazumom i dr┼żavljanima drugih ─Źlanica.1 U pogledu relevantnog prava intelektualne svojine, dr┼żavljanima drugih ─Źlanica se smatraju ona fizi─Źka ili pravna lica koja ispunjavaju kriterijume za dobijanje za┼ítite predvi─Ĺene u Pariskoj konvenciji (1967), Bernskoj konvenciji (1971), Rimskoj konvenciji i Ugovoru o intelektualnoj svojini u vezi sa integrisanim kolima, ako su sve ─Źlanice WTO potpisnice ovih konvencija.2 Svaka ─Źlanica koja koristi mogu─çnosti predvi─Ĺene u paragrafu 3. ─Źlana 5. ili paragrafu 2. ─Źlana 6. Rimske konvencije ─çe na na─Źin predvi─Ĺen u tim odredbama obavestiti Savet za trgovinske aspekte prava intelektualne svojine ("Savet za TRIPS").

________________
1 Kada se u ovom Sporazumu pominju dr┼żavljani, pod njima se u slu─Źaju izdvojenih carinskih zona ─Źlanica WTO podrazumevaju fizi─Źka ili pravna lica koja imaju boravi┼íte, ili ozbiljno i stvarno industrijsko ili trgovinsko preduze─çe u toj izdvojenoj carinskoj zoni. (WIPO primedba) - Fusnote ozna─Źene brojem ─Źine deo teksta TRIPS sporazuma.
2 U ovom Sporazumu, "Pariska konvencija" odnosi se na Parisku konvenciju o za┼ítiti industrijske svojine; "Pariska konvencija (1967)" odnosi se na Stokholmski akt te konvencije od 14. jula 1967. godine. "Bernska konvencija" odnosi se na Bernsku konvenciju o za┼ítiti knji┼żevnih i umetni─Źkih dela; "Bernska konvencija (1971)" odnosi se na Pariski akt te konvencije od 24. jula 1971. godine. "Rimska konvencija" odnosi se na Me─Ĺunarodnu konvenciju o za┼ítiti izvo─Ĺa─Źa, proizvo─Ĺa─Źa fonograma i ustanova za radio-difuziju, usvojenu u Rimu 26. oktobra 1961. godine. "Ugovor o intelektualnoj svojini u vezi sa integrisanim kolima" (IPIC ugovor) odnosi se na Ugovor o intelektualnoj svojini u vezi sa integrisanim kolima, usvojen u Va┼íingtonu 26. maja 1989. godine. "WTO Sporazum" odnosi se na Sporazum o ustanovljavanju WTO.

─îlan 2

Konvencije o intelektualnoj svojini

1. U odnosu na Delove II, III i IV ovog Sporazuma, ─Źlanice se pridr┼żavaju ─Źlanova 1-12 i 19 Pariske konvencije (1967).

2. Ni┼íta u Delovima I do IV ovog Sporazuma ne derogira postoje─çe obaveze koje ─Źlanice imaju jedna prema drugoj na osnovu Pariske konvencije, Bernske konvencije, Rimske konvencije i Ugovora o intelektualnoj svojini u vezi sa integrisanim kolima.

─îlan 3

Nacionalni tretman

1. Svaka ─Źlanica priznaje dr┼żavljanima drugih ─Źlanica tretman koji nije nepovoljniji od onoga koji daje svojim dr┼żavljanima u vezi sa za┼ítitom3 intelektualne svojine, imaju─çi u vidu izuzetke predvi─Ĺene u Pariskoj konvenciji (1967), Bernskoj konvenciji (1971), Rimskoj konvenciji i Ugovoru o intelektualnoj svojini u vezi sa integrisanim kolima. U odnosu na izvo─Ĺa─Źe, proizvo─Ĺa─Źe fonograma i organizacija za emitovanje, ova obaveza se odnosi samo na prava predvi─Ĺena ovim Sporazumom. Svaka ─Źlanica koja se koristi mogu─çnostima predvi─Ĺenim u ─Źlanu 6. Bernske konvencije (1971) ili paragrafu 1(b) ─Źlana 16. Rimske konvencije ─çe obavestiti, na na─Źin predvi─Ĺen u tim odredbama, Savet za TRIPS.

2. ─îlanice se mogu koristiti izuzecima dozvoljenim na osnovu paragrafa 1. u sudskim i upravnim postupcima, uklju─Źuju─çi nazna─Źenje uslu┼żne adrese ili imenovanje zastupnika pod jurisdikcijom ─Źlanice, samo u slu─Źaju da su takvi izuzeci potrebni da osiguraju uskla─Ĺenost sa zakonima i propisima koji nisu u suprotnosti sa odredbama ovog Sporazuma i gde se takva praksa ne primenjuje na na─Źin koji bi mogao da predstavlja preru┼íeno ograni─Źavanje trgovine.

________________
3 U svrhu ─Źlanova 3 i 4 ovog Sporazuma, "za┼ítita" uklju─Źuje stvari koje uti─Źu na dostupnost, sticanje, obim prava, odr┼żavanje i sprovo─Ĺenje prava intelektualne svojine, kao i one stvari koje uti─Źu na kori┼í─çenje prava intelektualne svojine koje su posebno nazna─Źene u Sporazumu.

─îlan 4

Tretman najpovlašćenije nacije

U odnosu na za┼ítitu intelektualne svojine, sve prednosti, koristi, povlastice ili imuniteti koje ─Źlanica dodeljuje dr┼żavljanima bilo koje druge dr┼żave se odmah i bezuslovno dodeljuju i dr┼żavljanima svih drugih ─Źlanica. Izuzete su iz ove obaveze sve prednosti, koristi, povlastice ili imuniteti koje ─Źlanica dodeljuje:

(a) a koje proisti─Źu iz me─Ĺunarodnih sporazuma o pravnoj pomo─çi i sprovo─Ĺenju zakona uop┼íte i koje nisu izri─Źito ograni─Źene na za┼ítitu prava intelektualne svojine;

(b) u skladu sa odredbama Bernske konvencije (1971) ili Rimske konvencije koje dopu┼ítaju da dodeljeni tretman nije u funkciji nacionalnog tretmana, ve─ç tretmana datog u drugoj dr┼żavi;

(c) u vezi sa pravima izvo─Ĺa─Źa, proizvo─Ĺa─Źa fonograma i organizacija za emitovanje koja nisu predvi─Ĺena ovim Sporazumom;

(d) koje proisti─Źu iz me─Ĺunarodnih sporazuma koji se odnose na za┼ítitu intelektualne svojine koji su stupili na snagu pre stupanja na snagu WTO Sporazuma*4, pod uslovom da je o takvim sporazumima obave┼íten Savet za TRIPS i da ne predstavljaju proizvoljnu ili neopravdanu diskriminaciju u odnosu na dr┼żavljane drugih ─Źlanica.

________________
*4 (WIPO primedba) 1. januar 1995. godine.

─îlan 5

Multilateralni sporazumi o sticanju ili odr┼żavanju za┼ítite

Obaveze na osnovu ─Źlanova 3 i 4 ne primenjuju se na postupke koji su predvi─Ĺeni u multilateralnim sporazumima zaklju─Źenim pod pokroviteljstvom WIPO-a koji se odnose na sticanje ili odr┼żavanje prava intelektualne svojine.

─îlan 6

Iscrpljenje

U svrhu re┼íavanja sporova iz ovog Sporazuma, pod uslovima odredaba ─Źlanova 3 i 4, ni┼íta u ovom Sporazumu se ne─çe koristiti za pokretanje pitanja iscrpljenja prava intelektualne svojine.

─îlan 7

Ciljevi

Za┼ítita i primena prava intelektualne svojine trebalo bi da doprinesu unapre─Ĺenju tehnolo┼íkih inovacija i transferu i ┼íirenju tehnologije, na uzajamnu korist stvaralaca i korisnika tehnolo┼íkog znanja, na na─Źin koji podsti─Źe socijalnu i ekonomsku dobrobit, kao i uravnote┼żenje prava i obaveza.

─îlan 8

Principi

1. ─îlanice mogu, kod formulisanja ili menjanja svojih zakona i drugih propisa, usvojiti mere neophodne za za┼ítitu zdravlja i ishrane javnosti, i za promovisanje javnog interesa u sektorima od vitalnog zna─Źaja za njihov dru┼ítveno-ekonomski i tehnolo┼íki razvoj, pod uslovom da su takve mere u skladu sa odredbama ovog Sporazuma.

2. Odgovaraju─çe mere, pod uslovom da su u skladu sa odredbama ovog Sporazuma, mogu da budu potrebne, da bi se spre─Źila zloupotreba prava intelektualne svojine od strane titulara prava ili pribegavanje praksi koja nerazumno ograni─Źava trgovinu, ili ┼ítetno uti─Źe na me─Ĺunarodni transfer tehnologije.

Deo II

STANDARDI KOJI SE ODNOSE NA VA┼ŻENJE, OBIM I KORI┼á─ćENJE PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

 

Odeljak 1

AUTORSKO I SRODNA PRAVA

─îlan 9

Odnos prema Bernskoj konvenciji

1. ─îlanice ─çe se pridr┼żavati ─Źlanova 1-21 i Aneksa Bernske konvencije (1971). Me─Ĺutim, ─Źlanice nemaju prava ili obaveze na osnovu ovog Sporazuma u odnosu na prava dodeljena na osnovu ─Źlana 6bis te Konvencije, ili prava koja iz nje proisti─Źu.

2. Za┼ítita autorskog prava obuhvata ostvarenja a ne ideje, postupke, metode rada ili matemati─Źke koncepte kao takve.

─îlan 10

Ra─Źunarski programi i zbirke podataka

1. Ra─Źunarski programi, bilo u izvornom ili u izvr┼ínom kodu ┼ítite se kao knji┼żevna dela na osnovu Bernske konvencije (1971).

2. Zbirke podataka ili drugog materijala, bilo da su ma┼íinski ─Źitljive ili u nekoj drugoj formi, koje zbog na─Źina izbora ili grupisanja sadr┼żaja sa─Źinjavaju intelektualne tvorevine, ┼ítite se kao takve. Takva za┼ítita, koja se ne odnosi na same podatke ili materijal, ne─çe vre─Ĺati autorsko pravo kojim se ┼ítite dati podaci ili sam materijal.

─îlan 11

Prava iznajmljivanja

U odnosu barem na ra─Źunarske programe i kinematografska dela, ─Źlanica ─çe obezbediti autorima i njihovim pravnim sledbenicima pravo da dozvole ili zabrane komercijalno iznajmljivanje javnosti originala ili kopija njihovih autorskih dela. ─îlanica nema ovu obavezu u odnosu na kinematografska dela, ukoliko iznajmljivanje nije dovelo do obimnog kopiranja takvih dela koje je materijalno o┼ítetilo ekskluzivno pravo reprodukovanja dodeljeno u toj ─Źlanici autorima i njihovim pravnim sledbenicima. U odnosu na kompjuterske programe, ova obaveza se ne odnosi na iznajmljivanja kod kojih sam program nije bitni predmet iznajmljivanja.

─îlan 12

Trajanje zaštite

Kada se trajanje za┼ítite dela, sa izuzetkom fotografskog dela ili dela primenjene umetnosti, izra─Źunava na drugoj osnovi od ┼żivotnog veka fizi─Źkog lica, to trajanje ne─çe biti kra─çe od pedeset godina od kraja kalendarske godine u kojoj je dozvoljeno objavljivanje, ili ako ne postoji takvo dozvoljeno objavljivanje, u roku od pedeset godina od nastanka dela, odnosno pedeset godina od kraja kalendarske godine u kojoj je delo nastalo.

─îlan 13

Ograni─Źenja i izuzeci

─îlanice ─çe svesti ograni─Źenja ili izuzetke od ekskluzivnih prava na izvesne specijalne slu─Źajeve koji nisu u suprotnosti sa normalnim iskori┼í─çavanjem dela i koji nerazumno ne vre─Ĺaju legitimne interese titulara prava.

─îlan 14

Za┼ítita izvo─Ĺa─Źa, proizvo─Ĺa─Źa fonograma (zvu─Źnih zapisa) i organizacija za emitovanje

1. U odnosu na snimke njihovog izvo─Ĺenja na fonogramu, izvo─Ĺa─Źi imaju mogu─çnost da spre─Źe slede─ça dela ako se ona preduzimaju bez njihove dozvole: snimanje njihovih nesnimljenih izvo─Ĺenja i reprodukovanje takvih snimaka. Izvo─Ĺa─Źi tako─Ĺe imaju mogu─çnost da spre─Źe slede─ça dela kada se preduzimaju bez njihovog ovla┼í─çenja: be┼żi─Źno emitovanje i javno preno┼íenje njihovih izvo─Ĺenja u┼żivo.

2. Proizvo─Ĺa─Źi fonograma imaju pravo da dozvole ili zabrane direktno ili indirektno reprodukovanje svojih fonograma.

3. Organizacije za emitovanje imaju pravo da zabrane slede─ça dela ako se preduzimaju bez njihove dozvole: snimanje, reprodukovanje snimaka i ponovljeno emitovanje snimaka preko radija, kao i javno preno┼íenje televizijskih snimaka istih. U slu─Źaju da ─Źlanice ne daju takva prava organizacijama za emitovanje, moraju da omogu─çe titularima autorskih prava ─Źija su dela u pitanju spre─Źavanje gore navedenih akata, u skladu sa odredbama Bernske konvencije (1971).

4. Odredbe ─Źlana 11. u odnosu na ra─Źunarske programe se primenjuju mutatis mutandis na proizvo─Ĺa─Źe fonograma i sve ostale titulare prava na fonogramima onako kako je to predvi─Ĺeno zakonom ─Źlanice. Ako je na dan 15.04.1994., u ─Źlanici na snazi sistem pravi─Źne kompenzacije za titulara prava u pogledu iznajmljivanja fonograma, ona mo┼że zadr┼żati takav sistem pod uslovom da komercijalno iznajmljivanje fonograma materijalno ne o┼íte─çuje titulare prava u pogledu isklju─Źivih prava reprodukovanja.

5. Za┼ítita koja se na osnovu ovog Sporazuma dodeljuje izvo─Ĺa─Źima i proizvo─Ĺa─Źima fonograma traje najmanje do isteka perioda od 50 godina ra─Źunaju─çi od kraja kalendarske godine u kojoj je snimak napravljen ili u kojoj je do┼ílo do izvo─Ĺenja. Za┼ítita predvi─Ĺena u paragrafu 3 traje najmanje 20 godina ra─Źunaju─çi od kraja kalendarske godine u kojoj je do┼ílo do emitovanja.

6. Svaka ─Źlanica mo┼że, u odnosu na prava dodeljena na osnovu paragrafa 1, 2. i 3, propisati uslove, ograni─Źenja, izuzetke i rezerve u onoj meri u kojoj je to dozvoljeno na osnovu Rimske konvencije. Me─Ĺutim, odredbe ─Źlana 18. Bernske konvencije (1971) se tako─Ĺe mutatis mutandis primenjuju na prava izvo─Ĺa─Źa i proizvo─Ĺa─Źa fonograma u fonogramima.

Odeljak 2

┼ŻIGOVI

─îlan 15

Predmet zaštite

1. Bilo koji znak, ili kombinacija znakova, podobna za razlikovanje robe ili usluga jedne firme od roba ili usluga druge firme bi─çe podobno da sa─Źini ┼żig. Takvi znaci, posebno re─Źi uklju─Źuju─çi li─Źna imena, slova, brojeve, figurativne elemente i kombinacije boja, kao i bilo koja kombinacija takvih znakova bi─çe podobne za registrovanje kao ┼żigovi. U slu─Źaju da znaci nisu sami po sebi podobni za razlikovanje roba ili usluga na koje se odnose, ─Źlanice mogu u─Źiniti registrovanje zavisnim od distinktivnosti ste─Źene kroz upotrebu. ─îlanice mogu zahtevati, kao uslov registracije, da znaci budu vizuelno uo─Źljivi.

2. Paragraf 1 ne treba tuma─Źiti na na─Źin da spre─Źava ─Źlanicu da uskrati registrovanje ┼żiga po drugim osnovima, pod uslovom da ne derogiraju odredbe Pariske konvencije (1967).

3. ─îlanice mogu registrovanje u─Źiniti zavisnim od upotrebe. Me─Ĺutim, stvarno kori┼í─çenje ┼żiga ne─çe biti uslov za podno┼íenje prijave za registrovanje. Prijava se ne─çe odbiti samo na osnovu ─Źinjenice da do nameravane upotrebe nije do┼ílo pre isteka perioda od 3 godine od datuma podno┼íenja prijave.

4. Priroda roba ili usluga na koje se ┼żig ima primeniti ni u kom slu─Źaju ne─çe biti prepreka registrovanju ┼żiga.

5. ─îlanice ─çe objaviti svaki ┼żig, bilo pre njegovog registrovanja ili odmah nakon registrovanja i obezbedi─çe razumne mogu─çnosti za podno┼íenje zahteva za poni┼ítaj registrovanja. Pored toga, ─Źlanice mogu dozvoliti mogu─çnost osporavanja registrovanog ┼żiga.

─îlan 16

Dodeljena prava

1. Vlasnik registrovanog ┼żiga ima isklju─Źivo pravo da spre─Źi sva tre─ça lica koja nemaju njegovu saglasnost da koriste u toku trgovine identi─Źne ili sli─Źne znake za robe ili usluge koje su identi─Źne ili sli─Źne onima za koje je ┼żig registrovan, gde postoji verovatno─ça da bi takvo kori┼í─çenje moglo da dovede do zabune. U slu─Źaju kori┼í─çenja identi─Źnog znaka za identi─Źne robe ili usluge, verovatno─ça zabune se pretpostavlja. Gore navedena prava ne─çe vre─Ĺati bilo kakva postoje─ça prethodna prava, niti ─çe uticati na mogu─çnost da ─Źlanice u─Źine prava dostupnim na osnovu upotrebe.

2. ─îlan 6bis Pariske konvencije ─çe se primenjivati mutatis mutandis, na usluge. Kod utvr─Ĺivanja da li je ┼żig nesumnjivo poznat, ─Źlanice ─çe uzimati u obzir upoznatost odgovaraju─çeg dela javnosti sa ┼żigom, uklju─Źuju─çi i poznavanje do koga je u toj ─Źlanici do┼ílo putem promocije ┼żiga.

3. ─îlan 6bis Pariske konvencije (1967) primenjuje se mutatis mutandis na robe ili usluge koje nisu sli─Źne onima za koje je registrovan ┼żig, pod uslovom da kori┼í─çenje tog ┼żiga u odnosu na te robe ili usluge ukazuje na vezu izme─Ĺu tih roba ili usluga i vlasnika registrovanog ┼żiga i pod uslovom da bi interesi vlasnika registrovanog ┼żiga takvom upotrebom verovatno bili o┼íte─çeni.

─îlan 17

Izuzeci

─îlanice mogu predvideti ograni─Źene izuzetke za prava koja se dodeljuju ┼żigom, kao ┼íto je pravi─Źno kori┼í─çenje opisnih izraza, pod uslovom da takvi izuzeci uzimaju u obzir legitimne interese vlasnika ┼żiga i tre─çih lica.

─îlan 18

Trajanje zaštite

Prvobitna registracija i svako obnavljanje registracije ┼żiga traje najmanje 7 godina. Registracija ┼żiga se mo┼że obnavljati bez ograni─Źenja.

─îlan 19

Zahtev upotrebe

1. Ako se zahteva upotreba radi odr┼żavanja registracije, registracija se mo┼że poni┼ítiti samo posle kontinuirane neupotrebe ┼żiga u periodu od najmanje 3 godine, ako vlasnik ┼żiga ne pru┼żi valjane razloge zasnovane na postojanju smetnji takvoj upotrebi. Kao punova┼żni razlozi za neupotrebu ┼żiga prizna─çe se okolnosti koje proizlaze nezavisno od volje vlasnika ┼żiga, a koje predstavljaju prepreku upotrebi ┼żiga, kao ┼íto je restrikcija uvoza ili drugi vladini zahtevi vezani za robe ili usluge za┼íti─çene ┼żigom.

2. Kao upotreba ┼żiga u svrhu odr┼żavanja registracije smatra─çe se upotreba ┼żiga od strane nekog drugog lica kada je ona pod kontrolom vlasnika ┼żiga.

─îlan 20

Ostali zahtevi

Upotreba ┼żiga u trgovini ne─çe se neopravdano ograni─Źavati posebnim zahtevima, kao ┼íto je upotreba sa nekim drugim ┼żigom, upotreba u posebnoj formi ili upotreba na na─Źin koji smanjuje sposobnost ┼żiga da razlikuje robe ili usluge jednog preduze─ça od onih drugog preduze─ça. Ovim se ne─çe vre─Ĺati zahtev da se ┼żig koji identifikuje preduze─çe koje proizvodi robu ili usluge upotrebi zajedno sa, ali ne vezuju─çi se za ┼żig koji razlikuje posebnu robu ili usluge tog preduze─ça.

─îlan 21

Izdavanje licenci i prenos prava

─îlanice mogu odrediti uslove izdavanja licenci i prenosa prava na ┼żigove, s tim ┼íto se podrazumeva da ne─çe biti dozvoljena obavezna licenca ┼żigova i da vlasnik registrovanog ┼żiga ima pravo da prenese svoj ┼żig sa ili bez preno┼íenja poslovnih aktivnosti kojima ┼żig pripada.

Odeljak 3

GEOGRAFSKE OZNAKE

─îlan 22

Zaštita geografskih oznaka

1. Geografske oznake su, u svrhu ovog Sporazuma, oznake koje identifikuju odre─Ĺenu robu kao robu poreklom sa teritorije ─Źlanice, ili regiona ili lokaliteta sa te teritorije, gde se dati kvalitet, renome ili druge karakteristike robe su┼ítinski mogu pripisati njenom geografskom poreklu.

2. U odnosu na geografsku oznaku, ─Źlanice ─çe obezbediti pravna sredstva zainteresovanim stranama da bi se spre─Źilo:

(a) kori┼í─çenje bilo kog sredstva za ozna─Źavanje ili prezentiranje robe koje ukazuje ili sugeri┼íe da data roba poti─Źe iz geografskog regiona koji nije stvarno mesto porekla, na na─Źin koji obmanjuje javnost u odnosu na geografsko poreklo robe;

(b) bilo kakvo kori┼í─çenje koje predstavlja delo nelojalne konkurencije u smislu ─Źlana 10bis Pariske konvencije (1967).

3. ─îlanica ─çe, ex officio, ako to njeno zakonodavstvo dozvoljava, ili na zahtev zainteresovane strane, odbiti ili poni┼ítiti registraciju ┼żiga koji sadr┼żi ili se sastoji od geografske oznake u odnosu na robu koja ne poti─Źe sa ozna─Źene teritorije, ako je kori┼í─çenje oznake u ┼żigu za takvu robu u toj ─Źlanici takve prirode da mo┼że da obmane javnost u pogledu stvarnog mesta porekla.

4. Odredbe paragrafa 1, 2. i 3. ─çe se primenjivati na geografsku oznaku koja, iako jezi─Źki ta─Źna ┼íto se teritorije, regiona ili lokaliteta porekla robe ti─Źe, la┼żno javnosti predstavlja da roba poti─Źe sa druge teritorije.

─îlan 23

Dodatna zaštita za geografske oznake vina i alkoholnih pića

1. Svaka ─Źlanica ─çe obezbediti pravna sredstva zainteresovanim stranama da spre─Źe upotrebu geografske oznake koja ozna─Źava da vino ili alkoholno pi─çe poti─Źe sa mesta nazna─Źenog u predmetnoj geografskoj oznaci i ako ono ne poti─Źe sa tog mesta, ─Źak i kada se stvarno poreklo robe navede ili se koristi geografska oznaka u prevodu ili pra─çena izrazima kao ┼íto su: "vrsta", "tip", "stil", "imitacija" ili sli─Źno.4

2. Registracija ┼żiga za vina koji sadr┼żi ili se sastoji od geografske oznake koja ozna─Źava poreklo vina ili za alkoholna pi─ça koja sadr┼żi ili se sastoji od geografske oznake koja ozna─Źava poreklo alkoholnih pi─ça ─çe se odbiti ili poni┼ítiti, ex officio, ako nacionalno zakonodavstvo to dopu┼íta, ili na zahtev zainteresovane ─Źlanice, u odnosu na takva vina ili alkoholna pi─ça koja nemaju to poreklo.

3. U slu─Źaju homonimne geografske oznake za vina, obezbedi─çe se za┼ítita svakoj oznaci, pod uslovima odredbi paragrafa 4. ─Źlana 22. Svaka ─Źlanica ─çe utvrditi prakti─Źne uslove pod kojima ─çe se homonimne oznake u pitanju me─Ĺusobno razlikovati, uzimaju─çi u obzir potrebu da se obezbedi ravnopravan tretman odnosnih proizvo─Ĺa─Źa i da se ne obmanu potro┼ía─Źi.

4. Da bi se olak┼íala za┼ítita geografskih oznaka za vina, inicira─çe se pregovori u Savetu za TRIPS u vezi sa uspostavljanjem multilateralnog sistema obave┼ítavanja i registracije geografskih oznaka za vina koje ispunjavaju uslove za┼ítite u onim ─Źlanicama koje u─Źestvuju u sistemu.

________________
4 Uprkos prvoj re─Źenici ─Źlana 42 ─Źlanice mogu, u odnosu na te obaveze, radi sprovo─Ĺenja prava predvideti upravnu tu┼żbu.

─îlan 24

Me─Ĺunarodni pregovori, izuzeci

1. ─îlanice su saglasne da pristupe pregovorima koji imaju za cilj pove─çanje za┼ítite posebnih geografskih oznaka na osnovu ─Źlana 23. Odredbe donjih paragrafa 4-8 ─Źlanice ne smeju koristiti da bi odbile vo─Ĺenje pregovora ili zaklju─Źivanje bilateralnih ili multilateralnih sporazuma. U kontekstu takvih pregovora, ─Źlanice ─çe biti spremne da razmotre dalju primenu tih odredbi na posebne geografske oznake ─Źije je kori┼í─çenje bilo predmet takvih pregovora.

2. Savet za TRIPS ─çe nadzirati primenu odredaba ovog Odeljka; prvi takav pregled ─çe se obaviti u roku od dve godine od stupanja WTO Sporazuma na snagu. Na sva pitanja koja se odnose na ispunjavanje obaveza predvi─Ĺenih ovim odredbama mo┼że se skrenuti pa┼żnja Savetu, koji ─çe se na zahtev ─Źlanice konsultovati sa drugom ─Źlanicom ili ─Źlanicama u vezi sa pitanjima u odnosu na koja nije bilo mogu─çe prona─çi zadovoljavaju─çe re┼íenje kroz bilateralne ili multilateralne konsultacije izme─Ĺu zainteresovanih ─Źlanica. Savet ─çe preduzeti takvu meru koja mo┼że da bude dogovorena radi olak┼íavanja funkcionisanja i unapre─Ĺenja ciljeva iz ovog Odeljka.

3. Kod sprovo─Ĺenja ovog Odeljka, ─Źlanica ne─çe umanjiti za┼ítitu geografske oznake koja je postojala u toj ─Źlanici neposredno pre datuma stupanja WTO Sporazuma na snagu.

4. Ni┼íta u ovom Odeljku ne zahteva od ─Źlanice da spre─Źi kontinuiranu i sli─Źnu upotrebu pojedine geografske oznake druge ─Źlanice koja identifikuje vina ili alkoholna pi─ça u vezi sa robom ili uslugama bilo kog svog dr┼żavljanina ili domicilijanta koji je koristio tu geografsku oznaku na trajan na─Źin u odnosu na iste ili srodne robe ili usluge na teritoriji te ─Źlanice ili (a) najmanje 10 godina pre 15. aprila 1994. godine, ili (b) u dobroj veri pre tog datuma.

5. Kada je ┼żig prijavljen ili registrovan u dobroj veri, ili u slu─Źaju kada su prava na ┼żig ste─Źena upotrebom na savestan na─Źin bilo:

(a) pre datuma primene ovih odredbi u toj ─Źlanici kako je definisano u Delu VI; ili

(b) pre nego što je zaštićena geografska oznaka u njenoj zemlji porekla;

mere usvojene za sprovo─Ĺenje ovog Odeljka ne─çe smetati podobnosti za registrovanje ili va┼żenju registracije ┼żiga, ili pravu upotrebe ┼żiga na osnovu ─Źinjenice da je taj ┼żig identi─Źan ili sli─Źan geografskoj oznaci.

6. Ni┼íta u ovom Odeljku ne zahteva od ─Źlanice da odredbe ovog Odeljka primenjuje u odnosu na geografsku oznaku bilo koje druge ─Źlanice koja se odnosi na robu ili usluge za koje je relevantna oznaka identi─Źna terminu koji se uobi─Źajeno koristi u svakodnevnom jeziku kao uobi─Źajen naziv za tu robu ili usluge na teritoriji te ─Źlanice. ─îlanica nije obavezna da odredbe ovog Odeljka primenjuje u odnosu na geografsku oznaku bilo koje druge ─Źlanice koja se odnosi na vinarske proizvode za koje je relevantna oznaka identi─Źna uobi─Źajenom nazivu sorte gro┼ż─Ĺa koja postoji na teritoriji te ─Źlanice na datum stupanja na snagu WTO Sporazuma.

7. ─îlanica mo┼że predvideti da bilo koji zahtev podnet na osnovu ovog Odeljka u vezi sa upotrebom ili registracijom ┼żiga mora biti podnet u roku od 5 godina nakon ┼íto je nedozvoljeno kori┼í─çenje za┼íti─çene oznake postalo op┼íte poznato u toj ─Źlanici, ili nakon datuma registracije ┼żiga u toj ─Źlanici, pod uslovom da je ┼żig objavljen do tog datuma, ako taj datum prethodi datumu kada je nedozvoljeno kori┼í─çenje postalo op┼íte poznato u toj ─Źlanici, pod uslovom da se geografska oznaka nije koristila ili da nije registrovana u lo┼íoj veri.

8. Odredbe ovog Odeljka ni na koji na─Źin ne uti─Źu na pravo bilo kog lica da koristi u toku trgovine svoje ime ili ime svog prethodnika u poslovanju, osim ako se to ime koristi na na─Źin koji obmanjuje javnost.

9. Ovaj Sporazum ne nameće nikakve obaveze vezane za zaštitu geografskih oznaka koje nisu zaštićene ili koje su prestale da budu zaštićene u zemlji porekla, ili koje su prestale da se koriste u toj zemlji.

Odeljak 4

INDUSTRIJSKI MODELI I UZORCI

─îlan 25

Zahtevi za zaštitu

1. ─îlanice obezbe─Ĺuju za┼ítitu nezavisno stvorenih industrijskih modela i uzoraka koji su novi ili originalni. ─îlanice mogu propisati da se modeli i uzorci ne─çe smatrati novim ili originalnim ako se zna─Źajnije ne razlikuju od poznatih modela i uzoraka ili kombinacije poznatih karakteristika modela i uzoraka. ─îlanice mogu predvideti da takva za┼ítita ne obuhvata modele i uzorke diktirane su┼ítinski tehni─Źkim ili funkcionalnim elementima.

2. Svaka ─Źlanica ─çe obezbediti da zahtevi za dobijanje za┼ítite uzoraka i modela iz oblasti tekstila, posebno u odnosu na tro┼íkove, ispitivanje ili objavljivanje, nerazumno ne umanje mogu─çnost tra┼żenja i dobijanja takve za┼ítite. ─îlanice mogu da ispune ovu obavezu bilo zakonom o industrijskim uzorcima i modelima, bilo zakonom o autorskom pravu.

─îlan 26

Zaštita

1. Vlasnik za┼íti─çenog industrijskog modela ili uzorka ima pravo da spre─Źi tre─ça lica koja nemaju njegovu saglasnost da proizvode, prodaju ili uvoze robu koja je snabdevena ili u koju je ugra─Ĺen model ili uzorak koji je kopija, ili su┼ítinski kopija za┼íti─çenog modela ili uzorka, kada se takva radnja vr┼íi u komercijalne svrhe.

2. ─îlanice mogu predvideti ograni─Źene izuzetke kod za┼ítite industrijskih modela i uzoraka, pod uslovom da takvi izuzeci nisu nerazumno u suprotnosti sa normalnim kori┼í─çenjem za┼íti─çenih industrijskih modela i uzoraka i nerazumno ne vre─Ĺaju legitimne interese vlasnika za┼íti─çenih modela i uzoraka, uzimaju─çi u obzir legitimne interese tre─çih strana.

3. Trajanje dodeljene zaštite iznosi najmanje 10 godina.

Odeljak 5

PATENTI

─îlan 27

Patentibilni predmet

1. Imaju─çi u vidu odredbe paragrafa 2. i 3., patenti se dodeljuju za svaki pronalazak, bilo da se radi o proizvodima ili postupcima iz svih oblasti tehnike, pod uslovom da su novi, da sadr┼że inventivni nivo i da su podobni za industrijsku primenu.5 Pod uslovima paragrafa 4. ─Źlana 65., paragrafa 8. ─Źlana 70, i paragrafa 3. ovog ─Źlana, patenti su dostupni i patentna prava se mogu koristiti bez diskriminacije u odnosu na mesto pronalaska, oblast tehnike i to da li se radi o uvezenim ili lokalno proizvedenim proizvodima.

2. ─îlanice mogu isklju─Źiti iz patentibilnosti pronalaske ─Źije bi spre─Źavanje komercijalne eksploatacije na njihovoj teritoriji bilo neophodno da bi se za┼ítitio javni red i moral, uklju─Źuju─çi za┼ítitu ┼żivota ili zdravlja ljudi, ┼żivotinja ili biljaka, ili da bi se izbeglo ozbiljno naru┼íavanje ┼żivotne sredine, pod uslovom da se isklju─Źenje ne sprovodi samo zato ┼íto je eksploatacija zabranjena nacionalnim zakonom.

3. ─îlanice tako─Ĺe mogu isklju─Źiti iz patentibilnosti:

(a) dijagnosti─Źke, terapeutske i hirur┼íke metode le─Źenja ljudi ili ┼żivotinja;

(b) biljke i ┼żivotinje, osim mikroorganizama, i su┼ítinski biolo┼íke postupke za proizvodnju biljaka ili ┼żivotinja, osim nebiolo┼íkih i mikrobiolo┼íkih postupaka. Me─Ĺutim, ─Źlanice ─çe obezbediti za┼ítitu biljnih sorti, bilo putem patenata, bilo odgovaraju─çim sui generis sistemom ili njihovom kombinacijom. Ova odredba ─çe se preispitati 4 godine nakon stupanja na snagu WTO Sporazuma.

________________
5 U svrhu ovog ─Źlana izraze "inventivni nivo" i "podoban za industrijsku primenu" ─Źlanice mogu smatrati da su sinonimi izraza "neo─Źigledno" i "korisno".

─îlan 28

Dodeljena prava

1. Patent svom vlasniku daje slede─ça isklju─Źiva prava:

(a) kada je predmet patenta proizvod, pravo da spre─Źi tre─ça lica koja nemaju njegovu saglasnost da vr┼íe dela: proizvodnje, kori┼í─çenja, nu─Ĺenja na prodaju, prodaje ili uvoza6 u te svrhe tog proizvoda;

(b) kada je predmet patenta postupak, pravo da spre─Źi tre─ça lica koja nemaju njegovu saglasnost da vr┼íe delo kori┼í─çenja postupka, kao i dela: kori┼í─çenja, nu─Ĺenja na prodaju, prodaje ili uvoza u ove svrhe proizvoda direktno dobijenih tim postupkom.

2. Vlasnici patenta tako─Ĺe imaju pravo da prenose ili ustupaju patent u nasle─Ĺe i da zaklju─Źuju ugovore o licenci.

________________
6 Ovo pravo, kao i sva druga prava koja se sti─Źu na osnovu ovog Sporazuma u odnosu na kori┼í─çenje, prodaju, uvoz ili drugu distribuciju proizvoda, podle┼że odredbama ─Źlana 6.

─îlan 29

Uslovi koji se odnose na podnosioca patentne prijave

1. ─îlanice ─çe zahtevati od podnosioca patentne prijave da otkrije pronalazak na dovoljno jasan i potpun na─Źin kako bi se pronalazak mogao realizovati od strane stru─Źnjaka u toj oblasti i mogu da zahtevaju od podnosioca prijave da navede najbolji na─Źin izvo─Ĺenja pronalaska koji je pronalaza─Źu poznat u vreme podno┼íenja prijave ili, kada se tra┼żi prvenstvo, na datum zatra┼żenog prvenstva.

2. ─îlanice mogu zahtevati od podnosioca prijave patenta da dostavi podatke koji se odnose na njegove odgovaraju─çe inostrane prijave i registrovana prava.

─îlan 30

Izuzeci od dodeljenih prava

─îlanice mogu propisati ograni─Źene izuzetke od isklju─Źivih prava dodeljenih patentom, pod uslovom da takvi izuzeci ne dolaze nerazumno u sukob sa uobi─Źajenim iskori┼í─çavanjem patenta i da nerazumno ne nanose ┼ítetu legitimnim interesima vlasnika patenta, vode─çi ra─Źuna o legitimnim interesima tre─çih strana.

─îlan 31

Ostali slu─Źajevi kori┼í─çenja bez dozvole titulara prava

Kada zakon ─Źlanice dozvoljava drugu upotrebu7 predmeta patenta bez dozvole titulara prava, uklju─Źuju─çi kori┼í─çenje od strane vlade ili tre─çih lica koja je vlada ovlastila, po┼ítova─çe se slede─çe odredbe:

(a) izdavanje dozvole za takvo kori┼í─çenje ─çe se razmatrati na osnovu svakog pojedina─Źnog slu─Źaja;

(b) takvo kori┼í─çenje se mo┼że dozvoliti samo ako je, pre takve upotrebe, pretpostavljeni korisnik poku┼íao da dobije dozvolu titulara prava pod razumnim komercijalnim uslovima i rokovima i ako taj napor nije urodio plodom u razumnom vremenskom periodu. Ovog zahteva ─Źlanica se mo┼że odre─çi u slu─Źaju nacionalne neprilike, ili u drugim okolnostima izuzetne nu┼żde, ili u slu─Źajevima javne nekomercijalne upotrebe. U situacijama nacionalne neprilike, ili u drugim okolnostima izuzetne nu┼żde, titular prava ─çe, bez obzira, biti obave┼íten ─Źim to razumno bude ostvarivo. U slu─Źaju javne nekomercijalne upotrebe kada vlada ili lice kome je takav posao poveren, bez re┼íer┼ía, znaju ili imaju opipljive osnove da znaju da va┼że─çi patent koristi ili namerava da koristi vlada, ili neko za nju, mora se smesta obavestiti titular prava;

(c) obim i trajanje takvog kori┼í─çenja se ograni─Źavaju na svrhu za koju je dobijena dozvola, a u slu─Źaju tehnologije poluprovodnika samo u cilju javne nekomercijalne upotrebe, ili da bi se stalo na put praksi koja je sudskim ili upravnim postupkom odre─Ĺena kao suprotna konkurenciji;

(d) takvo kori┼í─çenje je neisklju─Źivo;

(e) takvo kori┼í─çenje je neprenosivo izuzev sa onim delom preduze─ça ili goodwill-a koji u┼żivaju takvo kori┼í─çenje;

(f) svako takvo kori┼í─çenje se dozvoljava prevashodno za snabdevanje doma─çeg tr┼żi┼íta ─Źlanice koja je dozvolila takvo kori┼í─çenje;

(g) dozvola za takvo kori┼í─çenje podle┼że, iz razloga adekvatne za┼ítite legitimnih interesa lica koja imaju dozvolu, mogu─çnosti da bude ukinuta, ako i kada okolnosti koje su do nje dovele prestanu da postoje, i ako bude malo verovatno da ─çe se ponovo javiti. Nadle┼żni organ ima ovla┼í─çenja da preispita, na osnovu obrazlo┼żenog zahteva, dalje postojanje tih uslova;

(h) titularu prava se ispla─çuje adekvatna nadoknada u okolnostima svakog slu─Źaja, uzimaju─çi u obzir ekonomsku vrednost dozvole;

(i) pravna valjanost bilo koje odluke koja se ti─Źe dozvole za takvo iskori┼í─çavanje podle┼że sudskoj reviziji ili drugoj nezavisnoj reviziji od strane vi┼íe instance u toj ─Źlanici;

(j) sve odluke koje se odnose na nadoknadu koja se ispla─çuje za takvo kori┼í─çenje podlo┼żne su sudskoj reviziji ili drugoj nezavisnoj reviziji od strane vi┼íe instance u toj ─Źlanici;

(k) ─Źlanice nisu obavezne da primenjuju uslove predvi─Ĺene u ta─Źkama (b) i (f) kada je kori┼í─çenje dozvoljeno da bi se ispravila praksa za koju je u toku sudskog ili administrativnog postupka utvr─Ĺeno da je suprotna konkurenciji. Potreba da se ispravi nekonkurentna praksa se mo┼że uzeti u obzir kod utvr─Ĺivanja iznosa naknade u takvim slu─Źajevima. Nadle┼żni organi imaju ovla┼í─çenja da odbiju ukidanje dozvole ako i kada postoji mogu─çnost da se ponovo jave okolnosti koje su dovele do izdavanja takve dozvole;

(l) kada je takvo iskori┼í─çavanje dozvoljeno da bi se omogu─çila eksploatacija patenta ("drugi patent") koji se ne mo┼że eksploatisati bez povrede nekog drugog patenta ("prvi patent"), primenjuju se slede─çi dodatni uslovi:

(i) pronalazak iz drugog patenta mora da sadr┼żi bitan tehni─Źki pomak od velikog ekonomskog zna─Źaja u odnosu na pronalazak iz prvog patenta;

(ii) vlasnik prvog patenta ima pravo da na osnovu unakrsne licence koristi, pod prihvatljivim uslovima, pronalazak iz drugog patenta; i

(iii) dozvoljeno kori┼í─çenje prvog patenta nije prenosivo osim u slu─Źaju prenosa drugog patenta.

________________
7 "Druga upotreba" ozna─Źava upotrebu koja se razlikuje od one dopu┼ítene na osnovu ─Źlana 30.

─îlan 32

Poništaj/gubitak

Biće dostupna mogućnost sudske revizije svih odluka o poništaju ili gubitku patenta.

─îlan 33

Trajanje zaštite

Trajanje dostupne za┼ítite ne─çe prestati pre isteka perioda od 20 godina ra─Źunaju─çi od datuma podno┼íenja prijave.8

________________
8 Ovo treba shvatiti tako da ─Źlanice koje nemaju sistem inicijalnog (originalnog) izdavanja patenta mogu predvideti da se trajanje za┼ítite ra─Źuna od datuma prijave u sistemu inicijalnog (originalnog) izdavanja patenata.

─îlan 34

Patenti za postupak: teret dokazivanja

1. U svrhe gra─Ĺanskog postupka u vezi sa povredom prava vlasnika pomenutih u paragrafu 1(b) ─Źlana 28, ako je predmet patenta postupak za dobijanje nekog proizvoda, sudski organi imaju ovla┼í─çenja da narede tu┼żenom da doka┼że da se postupak za dobijanje identi─Źnog proizvoda razlikuje od patentiranog postupka. Prema tome, ─Źlanice su du┼żne da obezbede, bar u jednoj od slede─çih situacija, da se bilo koji identi─Źan proizvod ako je proizveden bez saglasnosti vlasnika patenta, u odsustvu dokaza o suprotnom, smatra dobijenim pomo─çu patentiranog postupka;

(a) ako je proizvod dobijen na osnovu patentiranog postupka nov;

(b) ako postoji su┼ítinska verovatno─ça da je identi─Źan proizvod napravljen na osnovu tog postupka i da vlasnik patenta nije bio u stanju da kroz razumne napore odredi koji je postupak zapravo kori┼í─çen.

2. Svaka ─Źlanica je slobodna da propi┼íe da teret dokazivanja naveden u paragrafu 1 bude na navodnom prekr┼íiocu samo ako je ispunjen uslov pomenut u ta─Źki (a) ili samo ako je ispunjen uslov naveden u ta─Źki (b).

3. Prilikom izvo─Ĺenja dokaza o suprotnom, uzima─çe se u obzir legitimni interesi tu┼żenih da za┼ítite svoje proizvodne i poslovne tajne.

Odeljak 6

ŠEME (TOPOGRAFIJE) INTEGRISANIH KOLA

─îlan 35

Odnos prema IPIC Ugovoru

─îlanice su saglasne da obezbede za┼ítitu ┼íema (topografija) integrisanih kola (u daljem tekstu: "┼íeme") u skladu sa ─Źlanovima 2-7 (osim paragrafa 3 ─Źlana 6.), ─Źl. 12 i paragrafa 3 ─Źlana 16. Ugovora o intelektualnoj svojini u vezi sa integrisanim kolima i, da se, pored toga, pridr┼żavaju slede─çih odredbi.

─îlan 36

Obim zaštite

Pod uslovima odredbi paragrafa 1. ─Źlana 37, ─Źlanice ─çe smatrati nezakonitim slede─çe radnje ako se vr┼íe bez dozvole titulara prava:9 uvoz, prodaju ili drugo distribuiranje u komercijalne svrhe za┼íti─çene ┼íeme integrisanog kola u koje je za┼íti─çena ┼íema inkorporisana, ili proizvoda u koji je ugra─Ĺeno takvo integrisano kolo ako ono sadr┼żi nezakonito reprodukovanu ┼íemu.

________________
9 Izraz "titular prava" u ovom Odeljku treba shvatiti da ima isto zna─Źenje kao izraz "nosilac prava" u IPIC ugovoru.

─îlan 37

Radnje za koje nije potrebna dozvola titulara prava

1. Bez obzira na ─Źlan 36, nijedna ─Źlanica ne─çe smatrati nezakonitim vr┼íenje bilo kojih radnji pomenutih u tom ─Źlanu u odnosu na integrisano kolo koje ima ugra─Ĺenu nezakonito reprodukovanu ┼íemu, ili bilo koji proizvod u koji je ugra─Ĺeno takvo integrisano kolo, u slu─Źaju da lice koje vr┼íi ili nala┼że takve radnje nije znalo i nije imalo razumnu osnovu da zna, kada je sticalo integrisano kolo ili proizvod koji ima ugra─Ĺeno takvo integrisano kolo, da on sadr┼żi nezakonito reprodukovanu ┼íemu. ─îlanice ─çe propisati da nakon vremena u toku koga je takvo lice primilo dovoljno obave┼ítenje da je ┼íema nezakonito reprodukovana, to lice mo┼że izvr┼íiti bilo koje delo u odnosu na raspolo┼żive zalihe ili na zalihe koje su naru─Źene pre toga, s tim da je du┼żan titularu prava da plati sumu ekvivalentnu iznosu razumne naknade kakva bi se ina─Źe imala platiti na osnovu slobodno ugovorene licence za datu ┼íemu.

2. Uslovi navedeni u ta─Źkama (a) do (k) ─Źlana 31 primenjuju se mutatis mutandis u slu─Źaju bilo kakvog izdavanja prinudne licence za ┼íemu ili njene upotrebe od strane vlade ili za vladu bez ovla┼í─çenja titulara prava.

─îlan 38

Trajanje zaštite

1. U ─Źlanicama koje zahtevaju registraciju kao uslov za za┼ítitu, trajanje za┼ítite ┼íeme ne─çe prestati pre isteka roka od 10 godina, ra─Źunaju─çi od datuma podno┼íenja prijave za registraciju ili od prve komercijalne upotrebe, bez obzira u kom delu sveta do nje do─Ĺe.

2. U ─Źlanicama koje ne zahtevaju registraciju kao uslov za za┼ítitu, ┼íeme ─çe biti za┼íti─çene u trajanju od najmanje 10 godina od datuma prve komercijalne upotrebe, bez obzira u kom delu sveta do nje do─Ĺe.

3. Bez obzira na paragrafe 1 i 2, ─Źlanica mo┼że propisati da za┼ítita prestaje 15 godina od kreiranja ┼íeme.

Odeljak 7

ZAŠTITA NEOTKRIVENIH INFORMACIJA

─îlan 39

1. Radi obezbe─Ĺenja efikasne za┼ítite od nelojalne konkurencije kako je predvi─Ĺeno u ─Źlanu 10bis Pariske konvencije (1967), ─Źlanice ┼ítite neotkrivene informacije u skladu sa paragrafom 2. i podatke dostavljene vladama ili vladinim organima u skladu sa paragrafom 3.

2. Fizi─Źka i pravna lica imaju mogu─çnost spre─Źavanja da se informacije, koje su na osnovu zakona u njihovoj kontroli, otkrivaju drugima, sti─Źu od strane drugih lica, ili koriste bez njihove saglasnosti na na─Źin suprotan dobrim poslovnim obi─Źajima10:

- sve dok je takva informacija tajna, u smislu da nije, kao celina ili u preciznom obliku i skupu svojih komponenata, op┼íte poznata ili lako dostupna licima u krugovima koji se uobi─Źajeno bave tom vrstom informacija;

- dok takva informacija ima tr┼żi┼ínu vrednost zato ┼íto je tajna; i

- dok je takva informacija predmet razumnih koraka pod datim okolnostima koje preduzima lice koje zakonito kontroli┼íe informaciju, da je odr┼żi tajnom.

3. ─îlanice koje kao uslov za odobrenje pu┼ítanja u promet farmaceutskih ili poljoprivrednih hemijskih proizvoda koji koriste nova hemijska jedinjenja zahtevaju podno┼íenje neotkrivenih testova ili drugih podataka ─Źije stvaranje iziskuje zna─Źajan napor, ┼ítite takve podatke od nefer komercijalne upotrebe. Pored toga, ─Źlanice ┼ítite takve podatke od otkrivanja, izuzev u slu─Źajevima gde je neophodno za┼ítititi javnost, ili gde se preduzimaju koraci da se obezbedi za┼ítita takvih podataka od nefer komercijalne upotrebe.

________________
10 U svrhe ove odredbe "na─Źin suprotan dobrim poslovnim obi─Źajima" ozna─Źava barem praksu kao ┼íto je naru┼íavanje ugovora, naru┼íavanje poslovnog poverenja i navo─Ĺenje na naru┼íavanje, i uklju─Źuje pribavljanje neotkrivenih informacija od strane tre─çih lica koja znaju ili su u velikoj meri bila nehatna ako nisu znala da je takva praksa kori┼í─çena u pribavljanju.

Odeljak 8

KONTROLA PRAKSE OGRANI─îAVANJA KONKURENCIJE U UGOVORIMA O LICENCI

─îlan 40

1. ─îlanice su saglasne da praksa izdavanja licenci ili uslovi koji vladaju u oblasti prava intelektualne svojine, a koji ograni─Źavaju konkurenciju, mogu imati negativan uticaj na trgovinu i mogu spre─Źavati transfer i ┼íirenje tehnologije.

2. Ni┼íta u ovom Sporazumu ne spre─Źava ─Źlanice da preciziraju svojim nacionalnim zakonodavstvom na─Źin ili uslove davanja licenci koji mogu u odre─Ĺenim slu─Źajevima da predstavljaju zloupotrebu prava intelektualne svojine sa negativnim posledicama na konkurenciju na relevantnom tr┼żi┼ítu. Kao ┼íto je gore predvi─Ĺeno, ─Źlanica mo┼że usvojiti, u skladu sa drugim odredbama ovog Sporazuma, odgovaraju─çe mere za spre─Źavanje ili kontrolu takve prakse, koje se sastoje, na primer, iz isklju─Źivih grant-back**1 uslova, uslova koji spre─Źavaju osporavanje va┼żnosti i prinudno izdavanje vezanih licenci u svetlu relevantnih zakona i drugih propisa te ─Źlanice.

3. Svaka ─Źlanica ─çe pristupiti, na zahtev, konsultacijama sa bilo kojom drugom ─Źlanicom koja ima razloge da smatra da vlasnik prava intelektualne svojine koji je dr┼żavljanin ili ima domicil u ─Źlanici kojoj je upu─çen zahtev za konsultacije vr┼íi radnje po pitanjima regulisanim ovim Odeljkom protivno zakonima i drugim propisima ─Źlanice koja zahteva konsultacije, i koja ┼żeli da obezbedi saglasnost sa predmetnim zakonodavstvom bez ikakve ┼ítete prema bilo kojoj radnji na osnovu zakona i ostavljaju─çi punu slobodu za dono┼íenje kona─Źne odluke svakoj od ─Źlanica. ─îlanica kojoj je upu─çen zahtev je du┼żna da ga detaljno i dobronamerno razmotri i da u potpunosti omogu─çi konsultacije sa ─Źlanicom koja je uputila zahtev, i da sa njom sara─Ĺuje tako ┼íto ─çe joj staviti na raspolaganje sve nepoverljive informacije dostupne javnosti koje se odnose na predmetno pitanje i druge informacije dostupne ─Źlanici u skladu sa nacionalnim zakonom i uzajamno zaklju─Źenim ugovorima koji se odnose na ─Źuvanje poverljivih podataka ─Źlanice koja upu─çuje zahtev.

4. ─îlanica ─Źiji su dr┼żavljani ili prebivaoci predmet postupaka druge ─Źlanice vezanih za navodno kr┼íenje zakona i propisa koji su na snazi u drugoj ─Źlanici a odnose se na predmet ovog Odeljka, na zahtev ─çe dobiti mogu─çnost od druge ─Źlanice da obavi konsultacije pod istim uslovima predvi─Ĺenim u paragrafu 3.

________________
**1 Prim. prev. "grant back" - izraz koji podrazumeva obavezu primaoca licence da sva poboljšanja na predmetu licence ustupi davaocu licence.

Deo III

SPROVO─ÉENJE PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

 

Odeljak 1

OPŠTE OBAVEZE

─îlan 41

1. ─îlanice ─çe obezbediti da postupci za sprovo─Ĺenje prava navedeni u ovom Delu budu dostupni na osnovu njihovih zakona tako da se omogu─çi efikasna akcija protiv bilo kakvog dela povrede prava intelektualne svojine obuhva─çenog ovim Sporazumom, uklju─Źuju─çi ekspeditivna sredstva za spre─Źavanje povreda i sredstva koja spre─Źavaju dalje povrede prava. Ovi postupci ─çe se primenjivati na takav na─Źin da se izbegne stvaranje barijera legitimnoj trgovini i da se obezbede za┼ítitne mere protiv njihove zloupotrebe.

2. Postupci koji se odnose na sprovo─Ĺenje prava intelektualne svojine bi─çe pravi─Źni i jednaki za sve. Oni ne─çe biti nepotrebno slo┼żeni ili skupi, niti ─çe sadr┼żati nerazumne rokove, kao i nepotrebna odlaganja.

3. Odluke kojima se re┼íavaju pojedina─Źni slu─Źajevi bi trebalo da budu u pismenoj formi i obrazlo┼żene. One se bar stranama u sporu stavljaju na uvid bez nepotrebnog odlaganja. Odluke kojima se re┼íavaju pojedina─Źni slu─Źajevi se zasnivaju isklju─Źivo na dokazima o kojima je stranama pru┼żena mogu─çnost da se izjasne.

4. Strane u sporu imaju mogu─çnost da zahtevaju sudsko preispitivanje kona─Źne upravne odluke i, shodno odredbama nacionalnog zakona koje se odnose na zna─Źaj predmetnog slu─Źaja, barem pravnih aspekata prvobitnih sudskih odluka po pitanju merituma datog slu─Źaja. Me─Ĺutim, ne postoji obaveza da se obezbedi mogu─çnost preispitivanja osloba─Ĺaju─çih slu─Źajeva u krivi─Źnom postupku.

5. Podrazumeva se da ovaj Deo ne stvara nikakvu obavezu uvo─Ĺenja sudskog sistema sprovo─Ĺenja prava intelektualne svojine koji bi se razlikovao od onog koji generalno va┼żi za sprovo─Ĺenje zakona, niti uti─Źe na sposobnost ─Źlanica da generalno sprovode svoje zakone. Ni┼íta u ovom Delu ne stvara bilo kakvu obavezu u vezi sa raspodelom sredstava namenjenih sprovo─Ĺenju prava intelektualne svojine, odnosno sprovo─Ĺenju prava uop┼íte.

Odeljak 2

GRA─ÉANSKI I UPRAVNI POSTUPCI I PRAVNA SREDSTVA

─îlan 42

Pravi─Źni i nepristrasni postupci

─îlanice ─çe titularima prava11 staviti na raspolaganje gra─Ĺanske sudske postupke koji se odnose na sprovo─Ĺenje bilo kog prava intelektualne svojine obuhva─çenog ovim Sporazumom. Tu┼żena strana ima pravo da bude blagovremeno i detaljno obave┼ítena pismenim putem, uklju─Źuju─çi razloge na kojima se zasniva tu┼żbeni zahtev. Strane imaju pravo da budu zastupane od strane nezavisnih pravnih zastupnika i postupci ne─çe nametati prekomerno optere─çuju─çe zahteve vezane za obavezno li─Źno pojavljivanje. Sve strane u takvim postupcima imaju pravo da obrazla┼żu svoje zahteve i da podnose relevantne dokaze. Postupak ─çe obezbediti na─Źine otkrivanja i za┼ítite poverljivih informacija, ukoliko to nije suprotno postoje─çim ustavnim zahtevima.

________________
11 U svrhu ovog Dela izraz "titular prava" obuhvata saveze i udru┼żenja koja su ovla┼í─çena da brane takva prava.

─îlan 43

Dokazi

1. Sudske vlasti imaju ovla┼í─çenja, u slu─Źaju kada strana dostavi razumno dostupne dokaze koji su dovoljni da podr┼że njene zahteve i kada ima konkretne dokaze relevantne za podr┼żavanje svojih zahteva koji se nalaze pod kontrolom suprotstavljene strane, da narede da te dokaze suprotstavljena strana podnese, pod uslovima koji u odgovaraju─çim slu─Źajevima osiguravaju za┼ítitu poverljive informacije.

2. U slu─Źajevima kada strana u sporu namerno i bez valjanog razloga odbije da stavi na uvid, ili na drugi na─Źin ne obezbedi potrebne informacije u razumnom vremenskom periodu, ili zna─Źajno spre─Źava postupak po tu┼żbi, ─Źlanica mo┼że ovlastiti sudske vlasti da donesu prethodne i kona─Źne odluke, afirmativne ili negativne, na osnovu informacija koje su im dostavljene, uklju─Źuju─çi ┼żalbe ili tvr─Ĺenja strane koja je pretrpela ┼ítetu zbog odbijanja pristupa informacijama, pod uslovom da stranama d├ó mogu─çnost da budu saslu┼íane povodom iznetih tvrdnji ili dokaza.

─îlan 44

Sudske zabrane

1. Sudske vlasti imaju ovla┼í─çenje da nalo┼że strani da prestane sa povredom prava, izme─Ĺu ostalog, da bi se spre─Źio ulazak u trgovinske tokove na njihovoj teritoriji uvezene robe kojom se vre─Ĺa pravo intelektualne svojine, odmah po carinjenju takve robe. ─îlanice nisu obavezne da omogu─çe izdavanje takvih ovla┼í─çenja u odnosu na za┼íti─çeni predmet koji je neka osoba stekla ili naru─Źila pre nego ┼íto je saznala ili imala razumnog osnova da veruje da bi bavljenje takvim predmetom predstavljalo povredu prava intelektualne svojine.

2. Bez obzira na ostale odredbe ovog Dela i pod uslovom da se po┼ítuju odredbe Dela II koje se izri─Źito odnose na kori┼í─çenje od strane vlada ili tre─çih lica po ovla┼í─çenju vlade, a bez ovla┼í─çenja titulara prava, ─Źlanice mogu ograni─Źiti pravna sredstva koja stoje na raspolaganju protiv takve upotrebe na pla─çanje nadoknade u skladu sa ta─Źkom (h) ─Źlana 31. U drugim slu─Źajevima se primenjuju pravna sredstva na osnovu ovog Dela ili, u slu─Źajevima u kojima ova pravna sredstva nisu u saglasnosti sa zakonom ─Źlanice, stoje na raspolaganju deklarativne presude i odgovaraju─ça nadoknada.

─îlan 45

Naknada štete

1. Sudske vlasti su ovla┼í─çene da nalo┼że prekr┼íiocu da plati titularu prava naknadu ┼ítete dovoljnu da kompenzira povredu koju je titular pretrpeo usled povrede njegovog prava intelektualne svojine od ─Źlanice prekr┼íioca koji je znao, ili imao razumnog osnova da zna, da je u─Źestvovao u prekr┼íajnoj aktivnosti.

2. Sudske vlasti su tako─Ĺe ovla┼í─çene da nalo┼że prekr┼íiocu da isplati nosiocu prava tro┼íkove u koje mo┼że biti uklju─Źena odgovaraju─ça naknada za zastupnika. U odgovaraju─çim slu─Źajevima, ─Źlanice mogu ovlastiti sudske vlasti da nalo┼że vra─çanje profita i/ili isplatu prethodno utvr─Ĺene ┼ítete ─Źak i u slu─Źajevima u kojima prekr┼íilac nije znao, ili nije imao razumnog osnova da zna, da je u─Źestvovao u prekr┼íajnoj aktivnosti.

─îlan 46

Ostala pravna sredstva

Da bi se obezbedilo efikasno spre─Źavanje povreda prava, sudske vlasti su ovla┼í─çene da nalo┼że da se roba za koju su utvrdili da predstavlja povredu prava, bez bilo kakve nadoknade povu─Źe iz trgovinskih tokova na na─Źin kojim se ne─çe naneti ┼íteta titularu prava ili, ako bi to bilo u suprotnosti sa postoje─çim ustavnim zahtevima, uni┼íti. Sudske vlasti su tako─Ĺe ovla┼í─çene da nalo┼że da se sirovine i alati, ─Źija je preovla─Ĺuju─ça upotreba bila u stvaranju roba kojima se vr┼íi povreda prava, bez ikakve nadoknade povuku iz trgovinskih tokova na na─Źin koji ─çe svesti rizik od daljih povreda prava na najmanju mogu─çu meru. Pri razmatranju takvih zahteva, uze─çe se u obzir srazmera izme─Ĺu ozbiljnosti povrede i nalo┼żenih pravnih sredstava, kao i interesa tre─çih lica. U odnosu na robe sa krivotvorenim ┼żigom, jednostavno uklanjanje nezakonito stavljenog ┼żiga nije dovoljno, osim u izuzetnim slu─Źajevima, da bi se omogu─çilo pu┼ítanje robe u promet.

─îlan 47

Pravo na informaciju

─îlanice mogu predvideti da su sudske vlasti ovla┼í─çene, osim ako bi to bilo u neskladu sa ozbiljno┼í─çu povrede prava, da nalo┼że prekr┼íiocu da obavesti titulara prava o identitetu tre─çih lica uklju─Źenih u proizvodnju i distribuciju robe i usluga koje ure─Ĺuju prava, i o njihovim distributivnim kanalima.

─îlan 48

Obe┼íte─çenje tu┼żenog lica

1. Sudske vlasti su ovla┼í─çene da nalo┼że strani na ─Źiji su zahtev mere preduzete i koja je zloupotrebila postupke za sprovo─Ĺenje prava da obezbedi strani pogre┼íno nalo┼żenoj ili osuje─çenoj odgovaraju─çu nadoknadu za pretrpljenu povredu zbog takve zloupotrebe. Sudske vlasti su tako─Ĺe ovla┼í─çene da nalo┼że podnosiocu zahteva da plati tu┼żenom licu tro┼íkove u koje mo┼że biti uklju─Źena i odgovaraju─ça naknada za zastupnika.

2. U vezi administriranja bilo kojim zakonom koji se odnosi na za┼ítitu ili sprovo─Ĺenje prava intelektualne svojine, ─Źlanice ─çe izuzeti samo javne vlasti i slu┼żbenike od odgovornosti za odgovaraju─ça pravna sredstva gde su akcije preduzimane ili nameravane u dobroj veri u toku administriranja tim zakonima.

─îlan 49

Upravni postupak

U meri u kojoj se bilo koje gra─Ĺansko pravno sredstvo mo┼że nalo┼żiti kao rezultat upravnog postupka po predmetnom slu─Źaju, takav postupak mora da bude u skladu sa principima koji su su┼ítinski ekvivalentni onima propisanim u ovom Odeljku.

Odeljak 3

PRIVREMENE MERE

─îlan 50

1. Sudske vlasti su ovla┼í─çene da nalo┼że hitne i efikasne privremene mere:

(a) za spre─Źavanje povrede bilo kog prava intelektualne svojine, a naro─Źito za spre─Źavanje pu┼ítanja u promet robe preko trgovinskih kanala koji su u njihovoj nadle┼żnosti, uklju─Źuju─çi tu i uvezenu robu, neposredno po prolasku carinske kontrole;

(b) za ─Źuvanje relevantnih dokaza u odnosu na navodnu povredu.

2. Sudske vlasti su ovla┼í─çene da usvoje privremene mere inaudita altera partes**2 po potrebi, posebno u slu─Źaju gde bi bilo kakvo ka┼ínjenje verovatno prouzrokovalo nepopravljivu ┼ítetu titularu prava, ili gde postoji o─Źigledan rizik od uni┼ítavanja dokaza.

3. Sudske vlasti su ovla┼í─çene da tra┼że od podnosioca zahteva da dostavi svaki razumno raspolo┼żivi dokaz kako bi se sa dovoljnim stepenom sigurnosti uverili da je podnosilac zahteva titular prava i da se njegovo pravo kr┼íi, ili da je takva povreda bliska, i da nalo┼że podnosiocu zahteva da pru┼żi garanciju ili odgovaraju─çe obezbe─Ĺenje dovoljno da za┼ítiti tu┼żenog i da spre─Źi zloupotrebu.

4. U slu─Źaju da su privremene mere usvojene inaudita altera partes, strane pod dejstvom tih mera ─çe biti bez odlaganja obave┼ítene, a najkasnije posle sprovo─Ĺenja mera. Ispitivanje, uklju─Źuju─çi pravo na saslu┼íanje, ─çe se na zahtev tu┼żenog obaviti u razumnom roku od prijema obave┼ítenja o merama, a u cilju dono┼íenja odluke o tome da li ─çe se mere izmeniti, povu─çi ili potvrditi.

5. Od podnosioca zahteva se mo┼że tra┼żiti da dostavi i druge informacije neophodne za identifikaciju robe u pitanju od vlasti koja ─çe izvr┼íiti privremene mere.

6. Bez obzira na paragraf 4, privremene mere odre─Ĺene na osnovu paragrafa 1 i 2 ─çe na zahtev tu┼żenog biti povu─Źene ili ─çe na drugi na─Źin prestati da va┼że, ako postupak koji treba da dovede do odluke o datom slu─Źaju nije pokrenut u razumnom roku, ┼íto utvr─Ĺuje sudska vlast koja izri─Źe mere kada zakon ─Źlanice to dozvoljava, ili u odsustvu takve odluke u roku koji ne mo┼że biti du┼żi od 20 radnih dana ili 31 kalendarski dan, u zavisnosti ┼íta je du┼że.

7. U slu─Źaju da su privremene mere povu─Źene ili da su istekle usled bilo kog ─Źinjenja ili propusta podnosioca zahteva, ili gde je naknadno utvr─Ĺeno da nije do┼ílo do povrede prava ili pretnje povredom prava intelektualne svojine, sudske vlasti ─çe imati ovla┼í─çenje da nalo┼że podnosiocu zahteva, na zahtev tu┼żenog, da obezbedi tu┼żenom odgovaraju─çu nadoknadu za svaku povredu izazvanu ovim merama.

8. U meri u kojoj se bilo koja privremena mera mo┼że odrediti na osnovu upravnog postupka, ti postupci moraju biti u skladu sa principima koji su u su┼ítini ekvivalentni onim navedenim u ovom Odeljku.

________________
**2 Prim. prev. Bez saslušanja druge strane.

Odeljak 4

POSEBNI ZAHTEVI KOJI SE ODNOSE NA POGRANI─îNE MERE*

─îlan 51

Obustavljanje puštanja robe u promet izdato od strane carinskih vlasti

─îlanice ─çe, u skladu sa dole navedenim odredbama usvojiti postupke13 koji ─çe omogu─çiti titularu prava, koji ima osnovanih razloga da sumnja da mo┼że do─çi do uvoza robe sa krivotvorenim ┼żigom ili robe proizvedene na osnovu nezakonitog prisvajanja autorskih dela,14 da podnese pismeni zahtev nadle┼żnim upravnim ili sudskim vlastima da carinske vlasti obustave pu┼ítanje u slobodan promet takvu robu. ─îlanice mogu da omogu─çe da se takav zahtev podnese u odnosu na robu koju uklju─Źuju druge povrede prava intelektualne svojine, pod uslovom da su ispunjeni zahtevi iz ovog Odeljka. ─îlanice tako─Ĺe mogu da predvide odgovaraju─çe postupke koji se odnose na obustavljanje osloba─Ĺanja od strane carinskih vlasti roba koje vre─Ĺa pravo, a namenjena je za izvoz sa njihovih teritorija.

________________
12(*) Kada je ─Źlanica u su┼ítini ukinula svaku kontrolu nad kretanjem robe preko granice sa drugom ─Źlanicom sa kojom sa─Źinjava deo carinske unije, ne─çe biti obavezna da primenjuje odredbe ovog Odeljka na toj granici.
13 Podrazumeva se da ne─çe postojati obaveza primene takvih postupaka na uvoz robe koja se plasira na tr┼żi┼íte neke druge zemlje od strane nosioca prava ili uz njegov pristanak, ili na robu u tranzitu.
14 Za svrhu ovog Sporazuma:
- "roba sa krivotvorenim ┼żigom" podrazumeva svu robu, uklju─Źuju─çi ambala┼żu, koja bez ovla┼í─çenja nosi ┼żig identi─Źan ┼żigu valjano registrovanom za takvu robu, ili ┼żigu koji se po svojim bitnim svojstvima ne mo┼że razlikovati od takvog ┼żiga, i koji shodno tome na osnovu zakona zemlje uvoza vre─Ĺa prava vlasnika ┼żiga;
- "roba proizvedena na osnovu nezakonito prisvojenih autorskih dela" podrazumeva bilo koju kopiranu robu napravljenu bez saglasnosti titulara prava ili lica koje je on ovlastio u zemlji proizvodnje, koja je ura─Ĺena direktno ili indirektno sa predmeta, pri ─Źemu izrada te kopije predstavlja na osnovu zakona zemlje uvoza povredu autorskog ili srodnog prava.

─îlan 52

Primena

Svaki titular prava koji pokrene postupke predvi─Ĺene ─Źlanom 51 mora da dostavi odgovaraju─çe dokaze koji ─çe uveriti nadle┼żne vlasti da, na osnovu zakona zemlje uvoza, postoji prima facie povreda njegovog prava intelektualne svojine i da dostavi dovoljno detaljan opis robe kako bi je carinske vlasti mogle lako prepoznati. Nadle┼żne vlasti ─çe u odgovaraju─çem roku obavestiti podnosioca zahteva da li su prihvatili zahtev i, kada su odredili rok, period u kome ─çe carinske vlasti preduzeti akciju.

─îlan 53

Garancija ili ekvivalentno obezbe─Ĺenje

1. Nadle┼żne vlasti su ovla┼í─çene da zahtevaju od podnosioca zahteva da pru┼żi garanciju ili ekvivalentno obezbe─Ĺenje dovoljno da za┼ítiti tu┼żenog i nadle┼żne vlasti i da spre─Źi zloupotrebu. Takva garancija ili ekvivalentno obezbe─Ĺenje ne─çe nerazumno odvra─çati od kori┼í─çenja ovih postupaka.

2. Ako je na osnovu primene odredaba iz ovog Odeljka pu┼ítanje u slobodan promet robe koja sadr┼żi industrijske uzorke i modele, patente, ┼íeme ili neotkrivene informacije bilo obustavljeno od strane carinskih vlasti na osnovu odluke koja nije odluka sudskih ili drugih nezavisnih vlasti, a rok predvi─Ĺen u ─Źlanu 55 je istekao a da ovla┼í─çeni organ nije privremeno oslobodio date proizvode i, pod uslovom da su svi ostali uslovi za uvoz ispunjeni, vlasnik, uvoznik, ili primalac robe sti─Źe pravo pu┼ítanja u promet tih proizvoda kada uplati obezbe─Ĺenje u iznosu dovoljnom da za┼ítiti titulara prava od bilo kakvih povreda prava. Pla─çanje takvog obezbe─Ĺenja ne─çe biti smetnja preduzimanju bilo koje druge mere koja stoji na raspolaganju titularu prava, s tim ┼íto se podrazumeva da ─çe iznos obezbe─Ĺenja biti vra─çen ako titular prava ne iskoristi svoje pravo na tu┼żbu u razumnom vremenskom periodu.

─îlan 54

Obaveštenje o obustavljanju

Uvoznik i podnosilac zahteva ─çe odmah biti obave┼íteni o obustavljanju pu┼ítanja robe u slobodan promet shodno ─Źlanu 51.

─îlan 55

Trajanje obustavljanja

Ako, u roku koji nije du┼żi od 10 radnih dana od obave┼ítenja podnosioca zahteva o obustavljanju, carinske vlasti nisu obave┼ítene da je tre─ça strana, koja nije tu┼żeni, pokrenula postupak kojim treba da se donese odluka o datom slu─Źaju, ili da je propisno ovla┼í─çen organ preduzeo privremene mere koje produ┼żavaju obustavljanje pu┼ítanja robe u promet, roba ─çe biti pu┼ítena u promet pod uslovom da su svi ostali uslovi za uvoz ili izvoz ispunjeni; u odgovaraju─çim slu─Źajevima, taj rok se mo┼że produ┼żiti za jo┼í 10 radnih dana. Ako je pokrenut postupak koji treba da dovede do odluke o datom slu─Źaju, na zahtev tu┼żenog ─çe se izvr┼íiti preispitivanje pod kojim se podrazumeva i njegovo pravo na saslu┼íanje, sa ciljem da bi se odlu─Źilo u razumnom periodu, o tome da li ─çe se te mere izmeniti, povu─çi ili potvrditi. Bez obzira na gore navedeno, u slu─Źaju da se obustavljanje pu┼ítanja robe u promet izvr┼íava ili nastavlja u skladu sa privremenom sudskom merom, primenjiva─çe se odredbe paragrafa 6. ─Źlana 50.

─îlan 56

Obeštećenje uvoznika i vlasnika robe

Relevantne vlasti su ovla┼í─çene da nalo┼że podnosiocu zahteva da plati uvozniku, primaocu robe i vlasniku robe odgovaraju─çu naknadu za svaku povredu koja im je nanesena zbog pogre┼ínog zadr┼żavanja robe ili zbog zadr┼żavanja robe pu┼ítene u promet na osnovu ─Źlana 55.

─îlan 57

Pravo pregleda i informisanja

Bez ┼ítete za za┼ítitu poverljivih informacija, ─Źlanice ─çe ovlastiti nadle┼żne vlasti da pru┼że titularu prava odgovaraju─çu mogu─çnost da pregleda bilo koju robu koja je zadr┼żana od strane carinskih vlasti kako bi potkrepio svoje zahteve. Nadle┼żne vlasti su tako─Ĺe ovla┼í─çene da istu takvu mogu─çnost pregleda pru┼że uvozniku robe. U slu─Źajevima kada je doneta pozitivna odluka, ─Źlanice mogu ovlastiti nadle┼żne vlasti da obaveste titulara prava o imenu i adresi po┼íiljaoca robe, uvoznika i primaoca robe, kao i o koli─Źini robe u pitanju.

─îlan 58

Delovanje po slu┼żbenoj du┼żnosti

U slu─Źaju da ─Źlanice zahtevaju od nadle┼żnih vlasti da deluju po vlastitoj inicijativi i obustave pu┼ítanje u promet robe u odnosu na koju su stekli prima facie dokaze da je pravo intelektualne svojine povre─Ĺeno:

(a) nadle┼żne vlasti mogu u bilo koje vreme tra┼żiti od titulara prava sve informacije koje im mogu biti od pomo─çi prilikom izvr┼íenja tih mo─çi;

(b) uvoznik i titular prava ─çe biti odmah obave┼íteni o obustavi. Kada je uvoznik nadle┼żnoj vlasti ulo┼żio ┼żalbu na obustavljanje, obustavljanje ─çe mutatis mutandis biti podvrgnuto uslovima propisanim u ─Źlanu 55;

(c) ─Źlanice ─çe jedino izuzeti javne vlasti i slu┼żbenike od odgovornosti za izricanje odgovaraju─çih pravnih sredstava kada su radnje preduzete ili nameravane u dobroj veri.

─îlan 59

Pravna sredstva

Bez ┼ítete po ostala prava na radnje koje stoje na raspolaganju titularu prava i pod uslovom prava tu┼żenog da tra┼żi razmatranje od strane sudske vlasti, nadle┼żne vlasti su ovla┼í─çene da nalo┼że uni┼ítavanje ili povla─Źenje robe koja vre─Ĺa pravo u skladu sa principima propisanim u ─Źlanu 46. U odnosu na robu sa krivotvorenim ┼żigom, nadle┼żni organi ne─çe dozvoliti reeksport robe kojom se vr┼íi povreda prava u neizmenjenom stanju, niti ─çe je podvrgnuti nekom druga─Źijem carinskom postupku, osim u izuzetnim okolnostima.

─îlan 60

De minimis uvoz

─îlanice mogu od primene gornjih odredaba izuzeti male koli─Źine robe nekomercijalne prirode sadr┼żane u li─Źnom prtljagu putnika ili poslate u malim po┼íiljkama.

Odeljak 5

KRIVI─îNI POSTUPCI

─îlan 61

─îlanice ─çe propisati pokretanje krivi─Źnog postupka i ka┼żnjavanje barem u slu─Źajevima svesnog krivotvorenja ┼żiga ili piratstva autorskih prava koja se vr┼íe na komercijalnoj osnovi. Pravna sredstva koja stoje na raspolaganju uklju─Źi─çe kaznu zatvora i/ili nov─Źane kazne koje su dovoljno visoke da slu┼że kao mera odvra─çanja, dosledno iznosima kazni koje se primenjuju za krivi─Źna dela odgovaraju─çe te┼żine. U odgovaraju─çim slu─Źajevima, raspolo┼żive mere ─çe tako─Ĺe uklju─Źivati oduzimanje, zaplenu i uni┼ítavanje robe koja vre─Ĺa pravo i svih materijala i pribora koji su se preovla─Ĺuju─çe koristili pri izvr┼íenju krivi─Źnog dela. ─îlanice mogu predvideti pokretanje krivi─Źnog postupka i ka┼żnjavanje i u drugim slu─Źajevima povrede prava intelektualne svojine, posebno kad se povreda vr┼íi svesno i na komercijalnoj osnovi.

Deo IV

STICANJE I ODR┼ŻAVANJE PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE I POVEZANI INTER PARTES POSTUPCI

─îlan 62

1. ─îlanice mogu da zahtevaju, kao uslov za sticanje ili odr┼żavanje prava intelektualne svojine propisanih u Odeljcima 2 do 6 Dela II, pridr┼żavanje razumnih postupaka i formalnosti. Takvi postupci i formalnosti moraju da budu dosledni odredbama ovog Sporazuma.

2. Kada je sticanje prava intelektualne svojine uslovljeno dodelom ili registrovanjem prava, ─Źlanice ─çe osigurati da postupci za dodelu ili registraciju, u skladu sa su┼ítinskim uslovima sticanja prava, dozvole dodelu ili registraciju prava u razumnom roku kako bi se izbeglo neopravdano skra─çivanje perioda za┼ítite.

3. ─îlan 4. Pariske konvencije (1967) ─çe se primenjivati, mutatis mutandis, na uslu┼żne ┼żigove.

4. Postupci vezani za sticanje ili odr┼żavanje prava intelektualne svojine i, kada zakon ─Źlanice predvi─Ĺa takve postupke, poni┼ítaj u upravnom postupku i inter partes postupci, kao ┼íto su osporavanje, poni┼ítaj i opoziv, bi─çe zasnovani na op┼ítim principima propisanim u paragrafima 2. i 3. ─Źlana 41.

5. Kona─Źne upravne odluke donete u bilo kom postupku pomenutom u paragrafu 4. podle┼żu preispitivanju od strane sudske vlasti ili organa koji je odgovaraju─çi sudskom organu. Me─Ĺutim, ne─çe postojati obaveza da se omogu─çi takvo preispitivanje odluka u slu─Źajevima neuspe┼ínog osporavanja ili poni┼ítaja u upravnom postupku, pod uslovom da osnovi za takve postupke mogu biti predmet postupka ogla┼íavanja neva┼że─çim.

Deo V

SPREČAVANJE SPOROVA I NJIHOVO REŠAVANJE

─îlan 63

Transparentnost

1. Zakoni i drugi propisi, kona─Źne sudske odluke i upravna pravila od op┼íte primene, koje bilo koja ─Źlanica donese, a odnose se na predmet ovog Sporazuma (dostupnost, obim, sticanje, sprovo─Ĺenje i spre─Źavanje zloupotrebe prava intelektualne svojine) moraju da se objave, ili u slu─Źaju da objavljivanje nije prakti─Źno, u─Źine dostupnim javnosti, na nacionalnom jeziku, na takav na─Źin koji omogu─çava vladama i titularima prava da se sa njima upoznaju. Sporazumi koji se odnose na predmet ovog Sporazuma koji su na snazi izme─Ĺu vlade ili vladine agencije ─Źlanice i vlade ili vladine agencije druge ─Źlanice ─çe se tako─Ĺe objaviti.

2. ─îlanice ─çe o zakonima i propisima pomenutim u paragrafu 1. upoznati Savet za TRIPS kako bi pomogle tom Savetu pri njegovom razmatranju funkcionisanja ovog Sporazuma. Savet ─çe poku┼íati da svede na minimum teret ─Źlanica u izvr┼íavanju ove obaveze i mo┼że odlu─Źiti da se odrekne obaveze direktnog obave┼ítavanja Saveta o takvim zakonima i drugim propisima ukoliko pregovori sa WIPO o ustanovljenju zajedni─Źkog registra koji bi sadr┼żao te zakone i propise budu uspe┼íni. Savet ─çe tako─Ĺe, s tim u vezi, razmotriti svaku zahtevanu radnju vezanu za saop┼ítenja koja, u skladu sa obavezama na osnovu ovog Sporazuma, proisti─Źu iz odredaba ─Źlana 6ter Pariske konvencije (1967).

3. Svaka ─Źlanica ─çe na pismeni zahtev druge ─Źlanice biti spremna da dostavi informacije pomenute u paragrafu 1. Ona ─Źlanica koja ima razloga da veruje da konkretna sudska presuda ili upravna odluka ili bilateralni sporazum iz oblasti prava intelektualne svojine uti─Źe na njena prava predvi─Ĺena ovim Sporazumom, mo┼że tako─Ĺe pismeno zahtevati da joj se omogu─çi pristup, ili da dovoljno detaljno bude informisana o svakoj konkretnoj sudskoj presudi ili upravnoj odluci ili bilateralnom sporazumu.

4. Ni┼íta u paragrafima 1, 2. i 3. ne zahteva od ─Źlanica da otkriju poverljive informacije koje bi spre─Źavale sprovo─Ĺenje zakona ili na drugi na─Źin bile u suprotnosti sa javnim interesom ili ┼ítetile legitimne komercijalne interese odre─Ĺenih preduze─ça, javnih ili privatnih.

─îlan 64

Rešavanje sporova

1. Odredbe ─Źlanova XXII i XXIII Op┼íteg sporazuma o carinama i trgovini (GATT 1994), kao ┼íto su razra─Ĺene i primenjene u Pogodbi o re┼íavanju sporova**3, primenjiva─çe se na konsultacije i re┼íavanje sporova na osnovu ovog Sporazuma, osim ako u njemu nije izri─Źito druga─Źije predvi─Ĺeno.

2. Ta─Źke 1(b) i 1(c) ─Źlana XXIII GATT-a 1994. ne─çe se primenjivati na re┼íavanje sporova na osnovu ovog Sporazuma u periodu od pet godina od datuma stupanja na snagu WTO Sporazuma.

3. U toku roka pomenutog u paragrafu 2. Savet za TRIPS ─çe ispitati obim i modalitete za ┼żalbe tipa predvi─Ĺenog na osnovu ta─Źaka 1(b) i 1(c) ─Źlana XXIII GATT-a 1994 u─Źinjene shodno ovom Sporazumu, i podneti svoje preporuke Ministarskoj konferenciji na odobrenje. Svaka odluka Ministarske konferencije da odobri takve preporuke ili da produ┼żi rok iz paragrafa 2. bi─çe doneta samo konsenzusom, a odobrene preporuke bi─çe izvr┼íne za sve ─Źlanice bez daljeg formalnog postupka prihvatanja.

________________
**3 Prim. prev. "Pogodba o pravilma i postupcima za re┼íavanje sporova" (Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes) ─Źini Aneks 2 WTO Sporazuma.

Deo VI

PRELAZNE ODREDBE

─îlan 65

Prelazne odredbe

1. U skladu sa odredbama paragrafa 2, 3. i 4. nijedna ─Źlanica nije obavezna da primenjuje odredbe ovog Sporazuma pre isteka op┼íteg perioda od godine dana od dana*5 stupanja na snagu WTO Sporazuma.

2. Ona ─Źlanica koja je zemlja u razvoju ima pravo da za period od jo┼í ─Źetiri godine odlo┼żi primenu odredaba ovog Sporazuma, kao ┼íto je definisano paragrafom 1. izuzev ─Źlanova 3, 4. i 5.

3. Svaka druga ─Źlanica koja je u procesu transformacije iz centralno planirane na tr┼żi┼ínu privredu slobodnog preduzetni┼ítva i koja preduzima strukturalnu reformu svog sistema intelektualne svojine i suo─Źena je sa posebnim problemima u pripremi i sprovo─Ĺenju zakona o intelektualnoj svojini tako─Ĺe mo┼że koristiti period odlaganja predvi─Ĺen u paragrafu 2.

4. U meri u kojoj je ─Źlanica, koja je zemlja u razvoju, obavezna na osnovu ovog Sporazuma da pro┼íiri patentnu za┼ítitu proizvoda i na podru─Źja tehnike koja se na njenoj teritoriji tako ne ┼ítite, na op┼íti datum primene ovog Sporazuma u toj ─Źlanici, kako je definisano u paragrafu 2, ona mo┼że da odlo┼żi primenu odredaba o patentnoj za┼ítiti proizvoda iz Odeljka 5 Dela II na takve oblasti tehnike za dodatni period od pet godina.

5. Ona ─Źlanica koja iskoristi prelazni period na osnovu paragrafa 1, 2, 3 ili 4 ─çe osigurati da bilo kakve promene u njenim zakonima, drugim propisima i praksi, do kojih do─Ĺe u tom periodu, nemaju za rezultat manji stepen uskla─Ĺenosti sa odredbama ovog Sporazuma.

________________
*5 (WIPO primedba) - 1. januar 1995. godine.

─îlan 66

Najmanje razvijene zemlje ─Źlanice

1. Imaju─çi u vidu specifi─Źne potrebe i zahteve najmanje razvijenih zemalja ─Źlanica, njihova ekonomska, finansijska i administrativna ograni─Źenja, i njihovu potrebu za fleksibilno┼í─çu kod stvaranja odr┼żive tehnolo┼íke osnove, od takvih ─Źlanica ne─çe se zahtevati da primenjuju odredbe ovog Sporazuma, osim ─Źlanova 3, 4. i 5. u periodu od 10 godina od datuma primene kao ┼íto je definisan u paragrafu 1 ─Źlana 65. Savet za TRIPS ─çe na osnovu valjano obrazlo┼żenih zahteva najmanje razvijene zemlje ─Źlanice odobriti produ┼żavanja ovog perioda.

2. Razvijene zemlje ─Źlanice ─çe obezbediti podsticaje preduze─çima i institucijama na svojim teritorijama radi unapre─Ĺenja i podsticanja transfera tehnologije u najmanje razvijene zemlje ─Źlanice kako bi im se omogu─çilo da stvore zdravu i odr┼żivu tehnolo┼íku osnovu.

─îlan 67

Tehni─Źka saradnja

Da bi se olak┼íalo sprovo─Ĺenje ovog Sporazuma, razvijene zemlje ─Źlanice ─çe obezbediti, na zahtev i pod uzajamno dogovorenim uslovima i rokovima, tehni─Źku i finansijsku saradnju u korist ─Źlanica koje su zemlje u razvoju i najmanje razvijene zemlje. Takva saradnja uklju─Źuje pomo─ç u pripremi zakona i drugih propisa o za┼ítiti i sprovo─Ĺenju prava intelektualne svojine kao i o spre─Źavanju njihove zloupotrebe, i podr┼íku u vezi sa formiranjem ili ja─Źanjem nacionalnih zavoda i agencija od zna─Źaja za ovu oblast, uklju─Źuju─çi obuku kadrova.

Deo VII

INSTITUCIONALNA UREĐENJA; ZAVRŠNE ODREDBE

─îlan 68

Savet za trgovinske aspekte prava intelektualne svojine

Savet za TRIPS ─çe pratiti funkcionisanje ovog Sporazuma, a posebno da li ─Źlanice ispunjavaju svoje obaveze iz Sporazuma i omogu─çi─çe ─Źlanicama da se konsultuju o pitanjima vezanim za trgovinske aspekte prava intelektualne svojine. On ─çe vr┼íiti i sve druge odgovornosti koje mu ─Źlanice prenesu, a posebno ─çe pru┼żati svaku pomo─ç koju one od njega tra┼że u kontekstu postupaka re┼íavanja sporova. U izvr┼íavanju svojih funkcija Savet za TRIPS mo┼że da se konsultuje i zahteva informacije od bilo kog izvora koji smatra odgovaraju─çim. Prilikom konsultacija sa WIPO, Savet ─çe poku┼íati da uspostavi, u roku od jedne godine od svog prvog sastanka*6, odgovaraju─çe sporazume o saradnji sa telima te Organizacije.

________________
*6 WIPO primedba - Prvi sastanak Saveta za TRIPS odr┼żan je 9. marta 1995. godine.

─îlan 69

Me─Ĺunarodna saradnja

─îlanice su saglasne da me─Ĺusobno sara─Ĺuju u cilju eliminisanja iz me─Ĺunarodne trgovine robe kojom se vre─Ĺaju prava intelektualne svojine. U tu svrhu, one ─çe u svojim administracijama ustanoviti jedinice za kontakte i obavestiti o njima, i bi─çe spremne da razmenjuju informacije o trgovini robom koja vre─Ĺa prava. One ─çe, posebno, unapre─Ĺivati razmenu informacija i saradnju izme─Ĺu carinskih vlasti u odnosu na trgovinu robom sa krivotvorenim ┼żigom i robom proizvedenom na osnovu nezakonito prisvojenih autorskih dela.

─îlan 70

Zaštita postojećeg predmeta

1. Iz ovog Sporazuma ne proisti─Źu obaveze u pogledu radnji izvr┼íenih pre datuma primene Sporazuma u predmetnoj ─Źlanici.

2. Izuzev ako ovim Sporazumom nije druga─Źije propisano, Sporazum name─çe obaveze u odnosu na sve predmete koji postoje na dan primene ovog Sporazuma u predmetnoj ─Źlanici, i koji su za┼íti─çeni u toj ─Źlanici navedenog datuma, ili koji ispunjavaju ili ─çe naknadno ispuniti kriterijume za┼ítite na osnovu uslova ovog Sporazuma. U odnosu na ovaj paragraf i paragrafe 3 i 4, obaveze koje se ti─Źu autorskog prava u odnosu na postoje─ça dela ─çe se isklju─Źivo odre─Ĺivati na osnovu ─Źlana 18. Bernske konvencije (1971), a obaveze u odnosu na prava proizvo─Ĺa─Źa fonograma i izvo─Ĺa─Źa na postoje─çim fonogramima ─çe se isklju─Źivo odre─Ĺivati na osnovu ─Źlana 18. Bernske konvencije (1971), kako je u─Źinjena primenjivom na osnovu paragrafa 6. ─Źlana 14. ovog Sporazuma.

3. Ne postoji obaveza za ponovnim uspostavljanjem za┼ítite na predmetu koji je na datum primene ovog Sporazuma u predmetnoj ─Źlanici pao u javni domen.

4. ┼áto se ti─Źe dela koja se odnose na specifi─Źne objekte koji sadr┼że za┼íti─çeni predmet kojim je po─Źelo da se vre─Ĺa pravo na osnovu zakonskih odredbi donetih u skladu sa ovim Sporazumom, a koja su zapo─Źeta, ili u odnosu na koja je izvr┼íena zna─Źajna investicija pre datuma prihvatanja WTO Sporazuma od te ─Źlanice, svaka ─Źlanica mo┼że predvideti ograni─Źavanje pravnih sredstava koja stoje na raspolaganju titularu prava u odnosu na dalje vr┼íenje takvih radnji posle datuma primene ovog Sporazuma u toj ─Źlanici. U takvim slu─Źajevima ─Źlanica ─çe, me─Ĺutim, predvideti bar pla─çanje pravi─Źne naknade.

5. ─îlanica nije obavezna da primenjuje odredbe ─Źlana 11. i paragrafa 4. ─Źlana 14. u odnosu na originale ili kopije kupljene pre datuma primene ovog Sporazuma u toj ─Źlanici.

6. Od ─Źlanica se ne zahteva da primenjuju ─Źlan 31, ili zahtev iz paragrafa 1. ─Źlana 27. da se patentna prava koriste bez diskriminacije u odnosu na oblast tehnologije, na kori┼í─çenje bez ovla┼í─çenja titulara prava u slu─Źaju da je ovla┼í─çenje za takvo kori┼í─çenje dato od ─Źlanice vlade pre datuma kada joj je ovaj Sporazum postao poznat.

7. U slu─Źaju prava intelektualne svojine za koja je za┼ítita uslovljena registracijom, dozvoli─çe se da prijave za za┼ítitu koje su bile u postupku na dan primene ovog Sporazuma u predmetnoj ─Źlanici budu izmenjene tako da zahtevaju svaki ve─çi stepen za┼ítite predvi─Ĺen odredbama ovog Sporazuma. Te izmene i dopune ne uklju─Źuju novi predmet.

8. U slu─Źaju da ─Źlanica do datuma stupanja na snagu WTO Sporazuma ne u─Źini dostupnom patentnu za┼ítitu za farmaceutske i poljoprivredne hemijske proizvode odgovaraju─çe njenim obavezama na osnovu ─Źlana 27, ta ─Źlanica ─çe:

(a) bez obzira na odredbe Dela VI, predvideti od datuma stupanja na snagu WTO Sporazuma na─Źine putem kojih se mogu podnositi prijave patenata za takve pronalaske;

(b) primeniti na ove prijave od datuma primene ovog Sporazuma, kriterijume patentibilnosti izlo┼żene u ovom Sporazumu kao da su se ti kriterijumi primenjivali na datum podno┼íenja prijave u toj ─Źlanici, ili gde postoji i gde se zahteva priznanje prava prvenstva, datuma prvenstva prijave; i

(c) obezbediti patentnu za┼ítitu u skladu sa ovim Sporazumom od priznanja patenta i za preostali period va┼żenja patenta, ra─Źunaju─çi od datuma podno┼íenja prijave u skladu sa ─Źlanom 33. ovog Sporazuma, za one od tih prijava koje ispunjavaju kriterijume za┼ítite pomenute u ta─Źki (b).

9. Kada je predmet patentne prijave u ─Źlanici proizvod, u skladu sa paragrafom 8 (a), dodeli─çe se ekskluzivna prava prometa, bez obzira na odredbe Dela VI, za period od 5 godina od sticanja odobrenja za stavljanje robe u promet u toj ─Źlanici, ili do priznanja ili odbijanja izdavanja patenta za proizvod u toj ─Źlanici, u zavisnosti koji je period kra─çi, pod uslovom da je nakon stupanja na snagu WTO Sporazuma podnesena patentna prijava ili priznat patent za taj proizvod u drugoj ─Źlanici, i da je dobijeno odobrenje za stavljanje robe u promet u toj drugoj ─Źlanici.

─îlan 71

Preispitivanje i izmena

1. Savet za TRIPS ─çe preispitati sprovo─Ĺenje ovog Sporazuma nakon isteka prelaznog perioda pomenutog u paragrafu 2. ─Źlana 65. Savet ─çe, uzev┼íi u obzir iskustvo ste─Źeno u njegovom sprovo─Ĺenju, izvr┼íiti preispitivanje dve godine nakon tog datuma, i u istim vremenskim razmacima posle toga. Savet mo┼że tako─Ĺe vr┼íiti preispitivanje u svetlu bilo kakvih relevantnih novih doga─Ĺaja koji mogu opravdati izmenu ili promenu ovog Sporazuma.

2. Izmene koje slu┼że jedino prilago─Ĺavanju vi┼íem stepenu za┼ítite prava intelektualne svojine postignutom, i koji je na snazi u drugim multilateralnim sporazumima i koje su na osnovu tih sporazuma prihvatile sve ─Źlanice WTO mogu da budu upu─çene Ministarskoj konferenciji za delovanje u skladu sa paragrafom 6. ─Źlana 10. WTO Sporazuma*7 na osnovu predloga Saveta za TRIPS postignutog konsenzusom.

________________
*7 (WIPO primedba) - Ova odredba ka┼że slede─çe: "Ne uzimaju─çi u obzir druge odredbe ovog ─Źlana, izmene TRIPS sporazuma koje ispunjavaju zahteve paragrafa 2 ─Źlana 71 tog Sporazuma mogu da budu usvojene na Ministarskoj konferenciji bez daljeg formalnog postupka prihvatanja".

─îlan 72

Rezerve

Ne mogu se izjaviti rezerve na bilo koje odredbe ovog Sporazuma bez saglasnosti drugih ─Źlanica.

─îlan 73

Izuzeci iz razloga bezbednosti

Ništa u ovom Sporazumu ne:

(a) zahteva od bilo koje ─Źlanice da pru┼żi bilo kakve informacije ─Źije otkrivanje smatra suprotnim svojim bitnim interesima bezbednosti; ili

(b) spre─Źava ─Źlanicu da preduzima bilo koju akciju koju smatra neophodnom za za┼ítitu svojih bitnih interesa bezbednosti:

(i) vezanih za fisione materije ili materije iz kojih se one dobijaju;

(ii) vezanih za trgovinu oru┼żjem, municijom i ratnom opremom i takvom trgovinom drugom robom i materijama koja se obavlja direktno ili indirektno za svrhu snabdevanja vojnih ustanova;

(iii) preduzetih u vreme rata ili u drugim vanrednim situacijama u me─Ĺunarodnim odnosima; ili

(c) spre─Źava ─Źlanicu da preduzme bilo kakvu akciju na osnovu njenih obaveza iz Povelje Ujedinjenih nacija za odr┼żavanje me─Ĺunarodnog mira i bezbednosti.

 

 

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija