Advokatska kancelarija

weight
"Na┼ía za┼ítita nije u na┼íem oru┼żju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

Zakon o mirnom rješavanju radnih sporova Federacije BiH

 

Zakon o mirnom rješavanju radnih sporova Federacije BiH


("Slu┼żbene novine Federacije BiH", broj 49/21 od 23.6.2021)

 

DIO PRVI - OSNOVNE ODREDBE


─îlan 1.
(Predmet Zakona)


(1) Ovim zakonom ure─Ĺuje se postupak mirnog rje┼íavanja radnih sporova (individualnih i kolektivnih), na─Źin odre─Ĺivanja miritelja i arbitara i druga pitanja od zna─Źaja za mirno rje┼íavanje radnih sporova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacije), ako drugim zakonom nije druga─Źije odre─Ĺeno.
(2) Postupak mirnog rje┼íavanja radnih sporova pokre─çe se i vodi u skladu sa ovim zakonom, ako o njemu nije odlu─Źeno pravomo─çnom sudskom odlukom.


─îlan 2.
(Definicije pojmova)


U smislu ovog zakona pojedini izrazi imaju sljede─ça zna─Źenja:
a) stranom u individualnom radnom sporu smatraju se radnik i poslodavac (u daljnjem tekstu: strane u individualnom sporu);
b) stranom u kolektivnom radnom sporu smatraju se u─Źesnici u kolektivnom pregovaranju i drugi subjekti kolektivnih prava (u daljnjem tekstu: strane u kolektivnom sporu);
c) miriteljem se smatra lice izabrano za miritelja u skladu sa ovim zakonom koje kao ─Źlan mirovnog vije─ça posreduje izme─Ĺu strana u individualnom, odnosno kolektivnom sporu, te daje prijedloge i preporuke sa ciljem zaklju─Źivanja sporazuma o mirnom rje┼íavanju radnog spora;
d) arbitrom se smatra lice koje kao ─Źlan arbitra┼żnog vije─ça donosi odluku kojom se okon─Źava radni spor;
e) individualni radni spor je spor koji se vodi u vezi sa prestankom ugovora o radu, ponudom i zaklju─Źivanjem ugovora o radu pod izmijenjenim uvjetima, neispla─çivanjem pla─ça i naknada, otpremninom i naknadom ┼ítete (u daljnjem tekstu: individualni spor);
f) kolektivni radni spor je spor nastao u vezi sa zaklju─Źivanjem, primjenom, izmjenom ili dopunom, odnosno otkazivanjem kolektivnog ugovora, dono┼íenjem i primjenom pravilnika o radu, ostvarivanjem prava na sindikalno organiziranje, osnivanjem vije─ça zaposlenika i drugim kolektivnim pravima (u daljnjem tekstu: kolektivni spor);
g) mirovno vije─çe je tijelo koje sporazumno osnivaju strane u individualnom i kolektivnom radnom sporu, koje daje prijedloge i preporuke radi zaklju─Źivanja sporazuma o mirnom rje┼íavanju spora;
h) arbitra┼żno vije─çe je tijelo koje se osniva u skladu sa ovim zakonom radi kona─Źnog rje┼íavanja radnog spora.


─îlan 3.
(Dobrovoljnost u mirnom rješavanju sporova)


(1) Strane u individualnom, odnosno kolektivnom sporu dobrovoljno odlu─Źuju o mirnom rje┼íavanju radnog spora, ako ovim ili drugim zakonom nije druga─Źije odre─Ĺeno.
(2) Strane u individualnom, odnosno kolektivnom sporu same biraju miritelje i arbitre sa Liste miritelja i arbitara (u daljnjem tekstu: Lista).


─îlan 4.
(U─Źesnici u postupku mirnog rje┼íavanja sporova)


(1) U postupku mirnog rje┼íavanja radnog spora u─Źestvuju strane u individualnom, odnosno kolektivnom sporu, odnosno tijelo za mirno rje┼íavanje radnih sporova u skladu sa ovim zakonom.
(2) Miritelji, odnosno arbitri u svom radu du┼żni su da postupaju savjesno i nepristrasno.


─îlan 5.
(Tro┼íkovi postupka mirenja, odnosno arbitra┼że)


Svaka strana u individualnom, odnosno kolektivnom sporu snosi svoje tro┼íkove nastale u postupku mirenja, odnosno arbitra┼że osim tro┼íkova miritelja, odnosno arbitra sa Liste, koju utvr─Ĺuje, u skladu sa ovim zakonom, federalni ministar rada i socijalne politike (u daljnjem tekstu: federalni ministar), ─Źije tro┼íkove snosi Federalno ministarstvo rada i socijalne politike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).


DIO DRUGI - MIRNO RJEŠAVANJE RADNIH SPOROVA


─îlan 6.
(Mirno rješavanje kolektivnih radnih sporova)


(1) U slu─Źaju kolektivnog radnog spora iz ─Źlana 2. ta─Źka f) ovog zakona, ako strane nisu dogovorile na─Źin mirnog rje┼íavanja spora, provodi se postupak mirenja u skladu sa ovim zakonom.
(2) Ako se postupak iz stava (1) ovog ─Źlana ne okon─Źa u razumnom roku, koji ne mo┼że biti du┼żi od 30 dana ili se postupak mirenja okon─Źa neuspje┼íno, strane u sporu imaju pravo podnijeti tu┼żbu nadle┼żnom sudu u rokovima koji teku od dana okon─Źanja postupka mirenja.
(3) Mirenje iz stava (1) ovog ─Źlana provodi mirovno vije─çe.


─îlan 7.
(Mirno rješavanje individualnih radnih sporova)


(1) Prije podno┼íenja tu┼żbe radnik i poslodavac mogu se dogovoriti o mirnom rje┼íavanju spora na na─Źin i pod uvjetima predvi─Ĺenim ovim zakonom.
(2) Ako se postupak iz stava (1) ovog ─Źlana ne okon─Źa u razumnom roku, koji ne mo┼że biti du┼żi od 30 dana ili se postupak mirenja okon─Źa neuspje┼íno, mirovno vije─çe donosi odluku o prekidu postupka, a strane u individualnom radnom sporu imaju pravo podnijeti tu┼żbu nadle┼żnom sudu u rokovima koji teku od dana okon─Źanja postupka mirenja.
(3) Mirenje iz stava (1) ovog ─Źlana provodi mirovno vije─çe.


─îlan 8.
(Mirovno vije─çe)


(1) Mirovno vije─çe mo┼że biti formirano za teritoriju Federacije, odnosno za podru─Źje kantona.
(2) Mirovno vije─çe formirano za teritoriju Federacije nadle┼żno je za: kolektivne radne sporove koji proizlaze iz kolektivnih ugovora zaklju─Źenih za teritoriju Federacije ili podru─Źje dvaju ili vi┼íe kantona, te za individualne i kolektivne radne sporove u kojima je jedna od strana federalni organ uprave, federalna upravna organizacija, javna ustanova, javno preduze─çe, privredno dru┼ítvo i drugo pravno lice ─Źiji je osniva─Ź Federacija.
(2) Mirovno vije─çe formirano za podru─Źje kantona nadle┼żno je za: kolektivne radne sporove koji proizlaze iz kolektivnih ugovora zaklju─Źenih za podru─Źje jednog kantona, te za individualne i kolektivne radne sporove u kojima je jedna od strana poslodavac ─Źije je sjedi┼íte na podru─Źju tog kantona.


─îlan 9.
(Mirovno vije─çe za teritoriju Federacije)


(1) Mirovno vije─çe za teritoriju Federacije sastoji se od tri ─Źlana: po jednog predstavnika strana u individualnom, odnosno kolektivnom sporu, kao i jednog predstavnika - miritelja kojeg izaberu strane u sporu sa Liste koju utvr─Ĺuje u skladu sa ovim zakonom federalni ministar, a koji obavlja poslove predsjedavaju─çeg mirovnog vije─ça.
(2) Mirovno vije─çe iz stava (1) ovog ─Źlana rje┼íenjem formira federalni ministar, u skladu sa ovim zakonom, u roku dva dana od izbora miritelja iz ─Źlana 12. ovog zakona.
(3) Protiv rje┼íenja iz stava (2) ovog ─Źlana nije dozvoljena ┼żalba, ali se mo┼że pokrenuti upravni spor.
(4) Mirovno vije─çe iz stava (1) ovog ─Źlana donosi pravila o postupku pred tim vije─çem, kojima se ure─Ĺuje djelokrug rada ovog vije─ça, prava i du┼żnosti ─Źlanova, na─Źin rada, odr┼żavanje sjednica, postupak odlu─Źivanja na sjednicama ovog vije─ça, rokovi obavje┼ítavanja Ministarstva o toku i okon─Źanju postupka i druga pitanja vezana uz njegov rad, ako ovim zakonom nije druga─Źije odre─Ĺeno.
(5) Administrativne poslove za mirovno vije─çe formirano za teritoriju Federacije obavlja Ministarstvo.
(6) Postupak mirenja se, po pravilu, provodi u prostorijama Ministarstva, ali i u drugim prostorijama koje odredi miritelj.
(70) Tro┼íkove za rad ─Źlana mirovnog vije─ça sa Liste koju utvr─Ĺuje federalni ministar snosi Ministarstvo.


─îlan 10.
(Mirovno vije─çe za podru─Źje kantona)


Formiranje mirovnog vije─ça za podru─Źje kantona, njegov sastav, na─Źin rada i druga
pitanja koja se odnose na rad tog vije─ça ure─Ĺuju se propisom kantona.


DIO TRE─ćI - POSTUPAK MIRNOG RJE┼áAVANJA RADNIH SPOROVA


─îlan 11.
(Pokretanje postupka)


(1) Postupak mirnog rje┼íavanja individualnog i kolektivnog spora iz ─Źl. 6. i 7. ovog zakona pokre─çe se podno┼íenjem prijedloga Ministarstvu.
(2) Prijedlog iz stava (1) ovog ─Źlana strane u individualnom, odnosno kolektivnom sporu mogu podnijeti zajedni─Źki ili pojedina─Źno.
3) Prijedlog iz stava (1) ovog ─Źlana sadr┼żi: ime, prezime i adresu, odnosno naziv i sjedi┼íte strana u individualnom, odnosno kolektivnom sporu, predmet spora, te podatke o predstavnicima strana iz ─Źlana 9. ovog zakona.
(4) Ako strane u individualnom, odnosno kolektivnom sporu prijedlog iz stava (1) ovog ─Źlana podnose zajedni─Źki u njemu se pored podataka iz stava (3) ovog ─Źlana navode i podaci o miritelju kojeg su strane u individualnom, odnosno kolektivnom sporu sporazumno izabrale sa Liste.
(5) Strane u individualnom, odnosno kolektivnom sporu, uz prijedlog iz stava (1) ovog ─Źlana, dostavljaju dokumentaciju u vezi sa predmetom spora kao i prijedlog dokaza svjedoka ako ih imaju.
(6) Ako je prijedlog iz stava (1) ovog ─Źlana podnijela jedna od strana u individualnom, odnosno kolektivnom sporu Ministarstvo ─çe odmah po prijemu prijedloga taj prijedlog dostaviti drugoj strani u individualnom, odnosno kolektivnom sporu i pozivati je da se u roku pet dana od dana prijema prijedloga izjasni da li prihvata mirno rje┼íavanje spora.
(7) O izja┼ínjenju iz stava (6) ovog ─Źlana kao i u slu─Źaju kada se druga strana u individualnom, odnosno kolektivnom sporu u roku iz stava (6) ovog ─Źlana ne izjasni o prihvatanju prijedloga, Ministarstvo obavje┼ítava stranu koja je podnijela prijedlog za mirno rje┼íavanje spora.
(8) Ako druga strana prihvati prijedlog za mirno rje┼íavanje spora du┼żna je u izja┼ínjenju iz stava (6) ovog ─Źlana dostaviti i podatke o svom predstavniku iz ─Źlana 9. ovog zakona.


─îlan 12.
(Izbor miritelja)


(1) Miritelja sporazumno biraju strane u individualnom, odnosno kolektivnom sporu sa Liste u roku tri dana od dana prihva─çanja pojedina─Źnog prijedloga o ─Źemu odmah obavje┼ítavaju Ministarstvo.
(2) Ako strane u individualnom, odnosno kolektivnom sporu sporazumno ne odrede miritelja odre─Ĺuje ga federalni ministar u roku tri dana od isteka roka iz stava (1) ovog ─Źlana.


─îlan 13.
(U─Źe┼í─çe miritelja u postupku mirnog rje┼íavanja radnog spora)


(1) Miritelj u─Źestvuje u:
a) individualnom radnom sporu i
b) kolektivnom radnom sporu.
(2) Ministarstvo ─çe dostaviti prijedlog i dokumentaciju u vezi sa predmetom spora miritelju koji je odre─Ĺen za rje┼íavanje spora u roku tri dana od izbora, odnosno odre─Ĺivanja miritelja iz ─Źlana 12. ovog zakona.


─îlan 14.
(U─Źe┼í─çe miritelja u individualnom i kolektivnom radnom sporu)


Miritelj u individualnom i kolektivnom radnom sporu:
a) zakazuje sjednice;
b) prisustvuje razgovorima strana u sporu;
c) predla┼że mogu─ça rje┼íenja;
d) utvr─Ĺuje ─Źinjenice od zna─Źaja za mirno rje┼íavanje radnog spora,
e) daje preporuke u vezi sa na─Źinom rje┼íavanja radnog spora;
f) pru┼ża stru─Źnu i drugu pomo─ç u─Źesnicima.


─îlan 15.
(Postupak mirenja u djelatnostima od javnog interesa)


(1) Izuzetno od ─Źlana 3. ovog zakona, u djelatnostima od javnog interesa kao i u djelatnostima u kojima bi prekid rada mogao ugroziti ┼żivot, li─Źnu sigurnost i zdravlje ljudi ili nanijeti ┼ítetu ve─çih razmjera (snadbijevanje elektri─Źnom energijom i vodosnadbijevanje, ┼żeljezni─Źki, zra─Źni, po┼ítanski saobra─çaj, telekomunikacije, javni rtv servis, komunalna djelatnost, djelatnosti za┼ítite od po┼żara, zdravstvena i veterinarska za┼ítita, sistem sigurnosti Federacije), strane u kolektivnom sporu du┼żne su pokrenuti postupak mirenja u roku tri dana od dana nastanka spora.
(2) Ako strane u kolektivnom sporu ne iznesu spor pred mirovno vije─çe u roku iz stava (1) ovog ─Źlana, du┼żne su o tome obavijestiti federalno, odnosno kantonalno ministarstvo nadle┼żno za rad.
(3) Federalni, odnosno kantonalni ministar ─çe po slu┼żbenoj du┼żnosti pokrenuti postupak mirenja, odnosno odrediti mirovno vije─çe sa Liste u roku tri dana od prijema obavijesti iz stava (2) ovog ─Źlana.


─îlan 16.
(Provo─Ĺenje postupka mirnog rje┼íavanja radnog spora)


(1) Kada strane u individualnom, odnosno kolektivnom sporu sporazumno izaberu miritelja on je du┼żan u roku tri dana od prijema dokumentacije zakazati sastanak sa
predstavnicima strana u individualnom, odnosno kolektivnom sporu iz ─Źlana 9. ovog zakona, koji ─Źine tijelo za mirno rje┼íavanje radnog spora.
(2) Miritelj je du┼żan zakazati raspravu u roku tri dana od dana odr┼żavanja sastanka iz stava (1) ovog ─Źlana o ─Źemu obavje┼ítava strane u individualnom, odnosno kolektivnom sporu.
(3) U postupku rje┼íavanja radnog spora miritelj ima pravo tra┼żiti i prikupljati informacije, dokaze i druge podatke od strana u individualnom, odnosno kolektivnom sporu, kao i predlo┼żiti vje┼ítake i druge stru─Źnjake, uz saglasnost i o tro┼íku strana u individualnom, odnosno kolektivnom sporu. https://advokat-prnjavorac.com


─îlan 17.
(Sporazum o predmetu spora)


(1) Sporazum koji strane u individualnom, odnosno kolektivnom sporu postignu u postupku mirenja zaklju─Źuje se u pisanoj formi, obavezuju─çi je za obje strane i ima snagu izvr┼íne isprave.
(2) Sporazum iz stava (1) ovog ─Źlana smatra se zaklju─Źenim kada ga potpi┼íu strane u sporu i mirovno vije─çe koje je u─Źestvovalo u postupku mirenja.
(3) Ako je izme─Ĺu strana u postupku zaklju─Źen kolektivni ugovor, sporazum zaklju─Źen u postupku mirenja postaje sastavni dio kolektivnog ugovora.
(4) Primjerak potpisanog sporazuma iz stava (1) ovog ─Źlana miritelj dostavlja Ministarstvu.
(5) Ako strane u individualnom, odnosno kolektivnom sporu uz pomo─ç miritelja u roku 15 dana od dana odr┼żavanja rasprave iz ─Źlana 16. ovog zakona ne zaklju─Źe sporazum o predmetu spora, miritelj progla┼íava mirenje neuspjelim i o tome obavje┼ítava strane u sporu i Ministarstvo.


─îlan 18.
(Arbitra┼żno vije─çe)


(1) Ako strane u individualnom, odnosno kolektivnom sporu ne rije┼íe spor u postupku mirenja, rje┼íavanje spora mogu sporazumno povjeriti arbitra┼żnom vije─çu.
(2) Arbitra┼żno vije─çe iz stava (1) ovog ─Źlana sastoji se od tri ─Źlana. Svaka strana u individualnom, odnosno kolektivnom sporu bira po jednog arbitra sa Liste, a tre─çeg arbitra sa Liste imenuje federalni ministar, koji obavlja poslove predsjedavaju─çeg arbitra┼żnog vije─ça.
(3) Arbitra┼żno vije─çe iz st. (1) i (2) ovog ─Źlana rje┼íenjem formira federalni ministar u skladu sa ovim zakonom.
(4) Protiv rje┼íenja iz stava (3) ovog ─Źlana nije dozvoljena ┼żalba, ali se mo┼że pokrenuti upravni spor.
(5) Strane u individualnom, odnosno kolektivnom sporu du┼żne su dostaviti arbitra┼żnom vije─çu svu dokumentaciju o predmetu spora, kao i imena lica koja trebaju saslu┼íati u postupku.
(6) Predsjedavaju─çi arbitra┼żnog vije─ça du┼żan je zakazati raspravu u roku tri dana od dana prijema dokumentacije o predmetu spora o ─Źemu obavje┼ítava strane u individualnom, odnosno kolektivnom sporu.
(7) Arbitra┼żno vije─çe iz stava (1) ovog ─Źlana donosi pravila o postupku pred tim vije─çem, kojima se ure─Ĺuje djelokrug rada ovog vije─ça, prava i du┼żnosti ─Źlanova, na─Źin rada, odr┼żavanje sjednica, postupak odlu─Źivanja na sjednicama ovog vije─ça, rokovi obavje┼ítavanja Ministarstva o toku i okon─Źanju postupka i druga pitanja vezana uz njegov rad, ako ovim zakonom nije druga─Źije odre─Ĺeno.
(8) Administrativne poslove za arbitra┼żno vije─çe obavlja Ministarstvo.
(9) Postupak arbitra┼że se, po pravilu, provodi u prostorijama Ministarstva, ali i u drugim prostorijama koje odredi arbitar.
(10) Formiranje arbitra┼żnog vije─ça za podru─Źje kantona, njegov sastav, na─Źin rada i druga pitanja koja se odnose na rad tog vije─ça ure─Ĺuju se propisom kantona.
(11) Tro┼íkove za rad arbitra kojeg imenuje federalni ministar, a koji obavlja poslove predsjedavaju─çeg arbitra┼żnog vije─ça, snosi Ministarstvo.


─îlan 19.
(Postupak pred arbitra┼żnim vije─çem)


(1) Predsjedavaju─çi arbitar rukovodi raspravom, uzima izjave od strana u individualnom, odnosno kolektivnom sporu i drugih lica u postupku ako ocijeni daje to potrebno.
(2) Strane u individualnom, odnosno kolektivnom sporu imaju pravo da se pred arbitra┼żnim vije─çem izjasne o predmetu spora i o navodima druge strane u sporu.
(3) Ako jedna od strana u individualnom, odnosno kolektivnom sporu neopravdano izostane sa rasprave arbitra┼żno vije─çe mo┼że odr┼żati raspravu u njenom odsustvu, uzimaju─çi u obzir dokumentaciju koju je ta strana dostavila.


─îlan 20.
(Odluka arbitra┼żnog vije─ça)


(1) Arbitra┼żno vije─çe svoju odluku zasniva na zakonu, kolektivnom ugovoru i drugom propisu.
(2) Odluku o predmetu spora arbitra┼żno vije─çe donosi ve─çinom glasova u roku 30 dana od dana otvaranja rasprave, te primjerak dostavlja stranama u individualnom, odnosno kolektivnom sporu i Ministarstvu.
(3) Odluka arbitra┼żnog vije─ça je kona─Źna i obavezuju─ça za strane u individualnom, odnosno kolektivnom sporu i ima snagu izvr┼íne isprave.
(4) Ako je izme─Ĺu strana u individualnom, odnosno kolektivnom sporu zaklju─Źen kolektivni ugovor, odluka arbitra┼żnog vije─ça ima pravnu snagu i dejstvo kolektivnog ugovora.
(5) Odluka iz stava (1) ovog ─Źlana sadr┼żi:
a) ime, prezime i adresu, odnosno naziv i sjedište strana u individualnom, odnosno kolektivnom sporu,
b) dispozitiv,
c) obrazlo┼żenje,
d) datum donošenja odluke i
e) imena, prezimena i potpise arbitara.


─îlan 21.
(Sudsko odlu─Źivanje)


Ako strane u individualnom, odnosno kolektivnom sporu ne rije┼íe spor u postupku mirenja i rje┼íavanje tog spora ne povjere arbitra┼żnom vije─çu, mogu zatra┼żiti sudsko odlu─Źivanje o tom sporu u skladu sa zakonom.


─îlan 22.
(Izuze─çe miritelja i arbitara)


(1) Miritelj ili arbitar zatra┼żit ─çe izuze─çe od rada u predmetu po slu┼żbenoj du┼żnosti i o tome obavijestiti Ministarstvo u slu─Źaju ako:
a) zastupa neku od strana u individualnom, odnosno kolektivnom sporu ili je zastupao neku od strana u individualnom, odnosno kolektivnom sporu u posljednje tri godine,
b) je srodnik neke od strana u individualnom, odnosno kolektivnom sporu u pravoj ili pobo─Źnoj liniji do ─Źetvrtog stepena i u tazbinskoj liniji do drugog stepena,
c) je povezan sa stranama u individualnom, odnosno kolektivnom sporu na bilo koji na─Źin koji bi mogao utjecati na njegovu nepristrasnost.
(2) Strana u individualnom, odnosno kolektivnom sporu mo┼że zahtijevati izuze─çe miritelja ili arbitra iz razloga navedenih u stavu (1) ovog ─Źlana. U svom zahtjevu strana u sporu mora navesti okolnosti zbog kojih smatra da postoji neki od razloga za izuze─çe.
(3) O zahtjevu iz stava (2) ovog ─Źlana odlu─Źuje federalni ministar rje┼íenjem protiv kojeg nije dozvoljena ┼żalba, ali se mo┼że pokrenuti upravni spor.


─îlan 23.
(Evidencija o postupcima mirnog rješavanja radnih sporova)


Ministarstvo vodi evidenciju o postupcima mirnog rje┼íavanja radnih sporova iz ─Źl. 6. i 7. ovog zakona, a naro─Źito:
a) ime, prezime, adresu, odnosno naziv i sjedište strana u individualnom, odnosno kolektivnom sporu,
b) ime i prezime miritelja, odnosno arbitra,
c) predmet spora i datum pokretanja postupka,
d) datum okon─Źanja spora i na─Źin kako je spor rije┼íen.


DIO ─îETVRTI - MIRITELJI I ARBITRI


─îlan 25.
(Lista miritelja i arbitara)


(1) Listu vodi Ministarstvo a sadr┼żi sljede─çe podatke:
a) ime, prezime i adresu miritelja, odnosno arbitra,
b) stru─Źnu spremu,
c) naziv i sjedište poslodavca miritelja, odnosno arbitra ako je u radnom odnosu.
(2) Miritelj i arbitar du┼żni su Ministarstvu prijaviti promjenu podataka iz stava (1) ovog ─Źlana u roku tri dana od dana nastanka promjene.


─îlan 26.
(Obaveza obavje┼ítavanja o toku i okon─Źanju postupka)


Miritelj i arbitar du┼żni su redovno obavje┼ítavati Ministarstvo o toku i okon─Źanju postupka mirnog rje┼íavanja radnog spora u skladu sa pravilima o postupku iz ─Źlana 9. stav (4) ovog zakona, odnosno u skladu sa pravilima o postupku iz ─Źlana 18. stav (7) ovog zakona.


─îlan 27.
(Pravo na naknadu)


(1) Miritelj i arbitar imaju pravo na naknadu za rad.
(2) Miritelj i arbitar du┼żni su po okon─Źanju postupka mirenja, odnosno arbitra┼że podnijeti izvje┼ítaj federalnom ministru.
(3) Visinu i uvjete za ostvarivanje prava na naknadu iz stava (1) ovog ─Źlana utvr─Ĺuje federalni ministar u skladu sa va┼że─çim propisima.
(4) Sredstva iz stava (1) ovog ─Źlana osiguravaju se u bud┼żetu Federacije.


─îlan 28.
(Pravo na odsustvo)


Miritelj i arbitar imaju pravo na odsustvo sa rada bez naknade pla─çe za vrijeme trajanja postupka mirenja, u skladu sa ovim zakonom.


─îlan 29.
(Prestanak svojstva miritelja i arbitra)


(1) Svojstvo miritelja i arbitra prestaje brisanjem sa Liste, ako:
a) naknadno se utvrdi da nisu bili ispunjeni uvjeti iz ─Źlana 24.ovog zakona;
b) prestanu postojati uvjeti iz ─Źlana 24. stav (1) ta─Ź. a) i d) i stav (2) ta─Ź. a) i d) ovog zakona;
c) istekne period na koji je izabran, ako ne bude ponovo izabran;
d) nestru─Źno i nesavjesno obavlja du┼żnost;
e) neopravdano odugovla─Źi postupak mirnog rje┼íavanja radnog spora;
f) podnese zahtjev za razrješenje.
(2) Rje┼íenje o brisanju sa Liste u slu─Źajevima iz stava (1) ovog ─Źlana donosi federalni ministar.
(3) Protiv rje┼íenja iz stava (2) ovog ─Źlana nije dozvoljena ┼żalba, ali se mo┼że pokrenuti upravni spor.
(4) Rje┼íenje iz stava (2) ovog ─Źlana objavljuje se u "Slu┼żbenim novinama Federacije BiH11.


DIO PETI - NADZOR NAD PRIMJENOM ZAKONA I KAZNENE ODREDBE


─îlan 30.
(Nadzor nad primjenom Zakona)


(1) Nadzor nad primjenom ovog zakona vrši Ministarstvo.
(2) Inspekcijski nadzor nad primjenom ovog zakona vrši kantonalna, odnosno federalna inspekcija rada.


─îlan 31.
(Vrste i visine prekršaja)


(1) Nov─Źanom kaznom od 50,00 KM do 500,00 KM bit ─çe ka┼żnjene za prekr┼íaj strane u individualnom, odnosno kolektivnom sporu - fizi─Źka lica ako:
a) na tra┼żenje miritelja izri─Źito odbiju dostaviti ili dostave neta─Źne i krivotvorene informacije, dokaze i druge podatke, ─Źlan 16. stav (3) ovog zakona;
b) izri─Źito odbiju dostaviti ili arbitra┼żnom vije─çu dostave neta─Źne informacije i krivotvorenu dokumentaciju o predmetu spora, ─Źlan 18. stav (5) ovog zakona.
(2) Za prekr┼íaje iz stava (1) ovog ─Źlana bit ─çe ka┼żnjene strane u individualnom, odnosno kolektivnom sporu - pravna lica nov─Źanom kaznom od 500,00 KM do 3.000,00 KM.
(3) Za prekr┼íaje iz stava (1) ovog ─Źlana bit ─çe ka┼żnjeno i odgovorno lice kod strane u individualnom, odnosno kolektivnom sporu - pravno lice nov─Źanom kaznom od 50,00 KM do 500,00 KM.
(4) Nov─Źanom kaznom od 500,00 KM do 3.000,00 KM bit ─çe ka┼żnjen za prekr┼íaj miritelj, odnosno arbitar ako:
a) ne zaka┼że sastanak sa predstavnicima strana u individualnom, odnosno kolektivnom sporu u roku iz ─Źlana 16. stav (1) ovog zakona;
b) ne zaka┼że raspravu u roku iz ─Źlana 16. stav (2), odnosno ─Źlana 18. stav (6) ovog zakona;
c) ne zatra┼żi izuze─çe od rada u predmetu po slu┼żbenoj du┼żnosti, ─Źlan 22. stav (1);
d) ne prijavi promjenu podataka, ─Źlan 25. stav (2);
e) redovno ne obavje┼ítava Ministarstvo o toku i okon─Źanju postupka mirnog rje┼íavanja radnog spora, ─Źlan 26. ovog zakona.


DIO ŠESTI - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


─îlan 32.
(Prestanak primjene propisa)


(1) Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje primjena odredbi ─Źl. od 150. do 155. Zakona o radu ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", br. 26/16).
(2) Postupci mirenja zapo─Źeti u skladu sa odredbama ─Źl. od 150. do 155. Zakona o radu iz stava (1) ovog ─Źlana zavr┼íit ─çe se prema odredbama tog zakona.


─îlan 33.
(Primjena Zakona na mirovno i arbitra┼żno vije─çe za podru─Źje kantona)


Do dono┼íenja propisa iz ─Źlana 10. i ─Źlana 18. stav (10) ovog zakona na formiranje mirovnog i arbitra┼żnog vije─ça za podru─Źje kantona, njegov sastav, na─Źin rada i druga pitanja koja se odnose na rad tih vije─ça primjenjuju se odredbe ovog zakona.


─îlan 34.
(Stupanje na snagu)


Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu┼żbenim novinama Federacije BiH".

Predsjedavaju─çi
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Tomislav Martinovi─ç, s. r.


Predsjedavaju─çi
Predstavni─Źkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Mirsad Zaimovi─ç, s. r.

 

 

 

 

 

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija