Advokatska kancelarija

weight
"Na┼ía za┼ítita nije u na┼íem oru┼żju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

Zakon o visini stope zatezne kamate na javne prihode

 

ZAKON O VISINI STOPE ZATEZNE KAMATE NA JAVNE PRIHODE Federacije Bosne i Hercegovine


("Slu┼żbene novine FBiH", br. 48/2001, 52/2001 - ispr., 42/2006, 28/2013, 66/2014, 86/2015, 34/2018, 99/2019 i i 48/2021)

─îlan 1

Ovim zakonom propisuje se visina stope zatezne kamate na javne prihode koji nisu pla─çani u zakonom propisanom roku.

Javnim prihodima, u smislu stava 1. ovog ─Źlana, smatraju se javni prihodi koji se uvode federalnim i kantonalnim zakonima, kao i propisima koje donose nadle┼żni organi jedinica lokalne samouprave porezi, takse, naknade, doprinosi i sl.

─îlan 2

Na iznos javnih prihoda koji nije plaćen u zakonom propisanom roku, plaća se zatezna kamata po stopi od 0,04% za svaki dan zakašnjenja.

Kamata iz stava 1. ovog ─Źlana, koja je nastala po osnovu dospjelih, prijavljenih, a nenapla─çenih javnih prihoda sa stanjem na dan 31.12.2018. godine, otpisuje se u visini propisanoj ovim zakonom, pod uslovom da porezni obveznik svoje obaveze po osnovu glavnog duga izmiri najkasnije na dan isteka roka od 24 mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Izuzetno od stava 2. ovog ─Źlana, kamata koja je nastala po osnovu dospjelih, a nenapla─çenih javnih prihoda i koji su utvr─Ĺeni posebnim zakonima o finansijskoj konsolidaciji i u inspekcijskom nalazu Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, otpisuje se.

Poreznim obveznicima koji su platili obaveze po glavnom dugu nastalom do 31.12.2011. godine, a koje je Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine,primjenom ─Źlana 39. Zakona o Poreznoj upraviFederacije Bosne i Hercegovine ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", br. 33/02, 28/04, 57/09 i 40/10), evidentirala kao uplate - pla─çanje zateznih kamata na ime glavnog duga nastalog do 31.12.2011. godine, te po tom osnovu u evidencijama Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovineimajuevidentirane, a neizmirene obaveze po osnovu glavnog poreznog duga nastalog do 31.12.2011. godine, izvr┼íene uplate ─çe se priznati kao izmirenje obaveza glavnog duga i to najvi┼íe do visine glavnog duga, koji je bio osnov za obra─Źun zatezne kamate.

Otpis kamate iz st. 2. i 3. ovog ─Źlana odnosi se isklju─Źivo na iznos nepla─çene kamate kao i pla─çenih kamata pod uvjetima iz stava 4. ovog ─Źlana.

Porezni dug ─Źine glavni dug i kamata.

─îlan 2a

Pravo na otpis kamata na obaveze po osnovu javnih prihoda iz ─Źlana 2. st. 2., 3. i 4. ovog zakona ostvaruje se na osnovu zahtjeva koji podnosi porezni obveznik nadle┼żnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine.

Formu i sadr┼żaj obrasca zahtjeva iz stava 1. ovog ─Źlana, kao i dokumentaciju kojom se dokazuje pravo na otpis kamata, propisuje federalni ministar finansija.

Zahtjev za otpis kamata se podnosi na jednom obrascu u kojem su pojedina─Źnonavedene sve vrste obaveza.

Otpis kamate vr┼íi se podnosiocu zahtjeva - rezidentu Federacije Bosne i Hercegovine, koji je uplatio glavni dug na propisane uplatne ra─Źune javnih prihoda ilise na njega odnosi stav 3. ─Źlana 2. ovog zakona.

Za nenapla─çene porezne obaveze (glavni dug) za ─Źiju naplatu je pokrenut postupak prinudne naplate otpis kamate ─çe se vr┼íiti prema odredbama iz ─Źlana 2. st. 2.i 4. ovog zakona, pri ─Źemu otpis kamata uklju─Źuje i obra─Źunate i dora─Źunate zatezne kamate po sporazumima o odgo─Ĺenom pla─çanju i pla─çanju na rate zaklju─Źenim izme─Ĺu Porezne uprave i poreznih obveznika.

Otpis kamata za glavni dug iz stava 5. ovog ─Źlana ne isklju─Źuje obavezu pla─çanja obra─Źunatih tro┼íkova prisilne naplate.

─îlan 2b

Podnosiocu zahtjeva koji je ispunio uslove za otpis kamata propisanih ─Źlanom 2a. ovog Zakona, te u cijelosti izmiri obaveze glavnog duga najkasnije do dana isteka roka od 24 mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona, obra─Źunata a nepla─çena kamata otpisat ─çe se u cjelokupnom iznosu.

Porezni obveznici koji su u potpunosti izmirili svoj glavni dug do 31.12.2020. godine, i imaju pravosna┼żno rje┼íenje o otpisu obra─Źunate a nepla─çene kamate u visini od 50%, preostala obra─Źunata a nepla─çena kamata ─çe se otpisati u cjelokupnom iznosu.

Pod obra─Źunatom a nepla─çenom kamatom iz st. (1) i (2) ovog ─Źlana, podrazumijeva se nepla─çena kamata na nepravovremeno pla─çene javne prihode do dana njihove uplate.

─îlan 2c

Pravo na otpis kamate za nepravovremeno pla─çene javne prihode utvr─Ĺuje se rje┼íenjem Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine.

Porezna uprava ─çe po slu┼żbenoj du┼żnosti izdati rje┼íenje o otpisu kamata za porezne obveznike iz ─Źlana 2b. stav (2) ovog Zakona.

Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine vodi evidenciju poreznih obveznika koji su podnijeli zahtjev za otpis kamate i kojima je izdato rješenje o otpisu kamate.

─îlan 2d

Obrazac zahtjeva sa uputstvom o procedurama za provo─Ĺenje ovog zakona federalni ministar finansija ─çe propisati u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

 

─îlan 3

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da va┼że: Odluka o visini kamate na iznos poreza na promet proizvoda i usluga koji nije pla─çen u propisanom roku ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", broj 27/96), Odluka o visini kamatne stope na iznos poreza na dobit preduze─ça koji nije pla─çen u propisanom roku ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", broj 21/98) i odredbe Zakona o porezu na pla─çu ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", br. 35/98, 54/00, 16/01, 29/00, 54/00 i 16/01) i Zakona o doprinosima ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", br. 26/96, 27/97, 12/98, 37/01) kojima je regulisana visina stope zatezne kamate na javne prihode koji nisu pla─çeni u propisanom roku.

─îlan 4

Postupci za utvr─Ĺivanje visine zatezne kamate po neblagovremeno pla─çenim javnim prihodima, iz ─Źlana 1. stav 2. ovog zakona, po kojima do dana stupanja na snagu ovog zakona nisu donesena ili izvr┼íena kona─Źna i pravosna┼żna rje┼íenja, zavr┼íit ─çe se po odredbama ovog zakona.

Iznos zatezne kamate po neblagovremeno pla─çenim javnim prihodima, iz stava 1. ovog ─Źlana, utvrdit ─çe se po stopi odre─Ĺenoj u ─Źlanu 2. ovog zakona.

─îlan 5

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu┼żbenim novinama Federacije BiH".

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija