Advokatska kancelarija

weight
"Naša zaštita nije u našem oružju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

 

ZAKON O VISINI STOPE ZATEZNE KAMATE NA JAVNE PRIHODE Federacije Bosne i Hercegovine


("Službene novine FBiH", br. 48/2001, 52/2001 - ispr., 42/2006, 28/2013, 66/2014, 86/2015, 34/2018 i 99/2019)

Član 1

Ovim zakonom propisuje se visina stope zatezne kamate na javne prihode koji nisu plaćani u zakonom propisanom roku.

Javnim prihodima, u smislu stava 1. ovog člana, smatraju se javni prihodi koji se uvode federalnim i kantonalnim zakonima, kao i propisima koje donose nadležni organi jedinica lokalne samouprave porezi, takse, naknade, doprinosi i sl.

 

Član 2

Na iznos javnih prihoda koji nije plaćen u zakonom propisanom roku, plaća se zatezna kamata po stopi od 0,04% za svaki dan zakašnjenja.

Kamata iz stava (1) ovog člana, koja je nastala po osnovu dospjelih, prijavljenih a nenaplaćenih javnih prihoda sa stanjem na dan 31.12.2016. godine, otpisuje se u visini propisanoj ovim zakonom, pod uslovima da porezni obveznik svoje obaveze po osnovu glavnog duga izmiri najkasnije do 31.12.2020. godine.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, kamata koja je nastala po osnovu dospjelih, a nenaplaćenih javnih prihoda i koji su utvrđeni posebnim zakonima o finansijskoj konsolidaciji i u inspekcijskom nalazu Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, otpisuje se.

Poreznim obveznicima koji su platili obaveze po glavnom dugu nastalom do 31.12.2011. godine, a koje je Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine,primjenom člana 39. Zakona o Poreznoj upraviFederacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/02, 28/04, 57/09 i 40/10), evidentirala kao uplate - plaćanje zateznih kamata na ime glavnog duga nastalog do 31.12.2011. godine, te po tom osnovu u evidencijama Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovineimajuevidentirane, a neizmirene obaveze po osnovu glavnog poreznog duga nastalog do 31.12.2011. godine, izvršene uplate će se priznati kao izmirenje obaveza glavnog duga i to najviše do visine glavnog duga, koji je bio osnov za obračun zatezne kamate.

Otpis kamate iz st. 2. i 3. ovog člana odnosi se isključivo na iznos neplaćene kamate kao i plaćenih kamata pod uvjetima iz stava 4. ovog člana.

 

Porezni dug čine glavni dug i kamata.

Član 2a

Pravo na otpis kamata na obaveze po osnovu javnih prihoda iz člana 2. st. 2., 3. i 4. ovog zakona ostvaruje se na osnovu zahtjeva koji podnosi porezni obveznik nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine.

Formu i sadržaj obrasca zahtjeva iz stava 1. ovog člana, kao i dokumentaciju kojom se dokazuje pravo na otpis kamata, propisuje federalni ministar finansija.

Zahtjev za otpis kamata se podnosi na jednom obrascu u kojem su pojedinačnonavedene sve vrste obaveza.

Otpis kamate vrši se podnosiocu zahtjeva - rezidentu Federacije Bosne i Hercegovine, koji je uplatio glavni dug na propisane uplatne račune javnih prihoda ilise na njega odnosi stav 3. člana 2. ovog zakona.

Za nenaplaćene porezne obaveze (glavni dug) za čiju naplatu je pokrenut postupak prinudne naplate otpis kamate će se vršiti prema odredbama iz člana 2. st. 2.i 4. ovog zakona, pri čemu otpis kamata uključuje i obračunate i doračunate zatezne kamate po sporazumima o odgođenom plaćanju i plaćanju na rate zaključenim između Porezne uprave i poreznih obveznika.

Otpis kamata za glavni dug iz stava 5. ovog člana ne isključuje obavezu plaćanja obračunatih troškova prisilne naplate.

 

Član 2b

Podnosiocu zahtjeva koji je ispunio uslove za otpis kamata propisanih članom 2a. ovog Zakona, te u cijelosti izmiri obaveze glavnog duga najkasnije do 31.12.2020. godine, obračunata a neplaćena kamata otpisat će se u cjelokupnom iznosu.

Porezni obveznici koji su u potpunosti izmirili svoj glavni dug do 05.05.2019. godine, i imaju pravosnažno rješenje o otpisu obračunate a neplaćene kamate u visini od 50%, preostala obračunata a neplaćena kamata će se otpisati u cjelokupnom iznosu.

Pod obračunatom a neplaćenom kamatom iz st. (1) i (2) ovog člana, podrazumijeva se neplaćena kamata na nepravovremeno plaćene javne prihode do dana njihove uplate.

 

Član 2c

Pravo na otpis kamate za nepravovremeno plaćene javne prihode utvrđuje se rješenjem Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine.

Porezna uprava će po službenoj dužnosti izdati rješenje o otpisu kamata za porezne obveznike iz člana 2b. stav (2) ovog Zakona.

Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine vodi evidenciju poreznih obveznika koji su podnijeli zahtjev za otpis kamate i kojima je izdato rješenje o otpisu kamate.

 

Član 2d

Obrazac zahtjeva sa uputstvom o procedurama za provođenje ovog zakona federalni ministar finansija će propisati u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

 

Član 3

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe: Odluka o visini kamate na iznos poreza na promet proizvoda i usluga koji nije plaćen u propisanom roku ("Službene novine Federacije BiH", broj 27/96), Odluka o visini kamatne stope na iznos poreza na dobit preduzeća koji nije plaćen u propisanom roku ("Službene novine Federacije BiH", broj 21/98) i odredbe Zakona o porezu na plaću ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/98, 54/00, 16/01, 29/00, 54/00 i 16/01) i Zakona o doprinosima ("Službene novine Federacije BiH", br. 26/96, 27/97, 12/98, 37/01) kojima je regulisana visina stope zatezne kamate na javne prihode koji nisu plaćeni u propisanom roku.

 

Član 4

Postupci za utvrđivanje visine zatezne kamate po neblagovremeno plaćenim javnim prihodima, iz člana 1. stav 2. ovog zakona, po kojima do dana stupanja na snagu ovog zakona nisu donesena ili izvršena konačna i pravosnažna rješenja, završit će se po odredbama ovog zakona.

Iznos zatezne kamate po neblagovremeno plaćenim javnim prihodima, iz stava 1. ovog člana, utvrdit će se po stopi određenoj u članu 2. ovog zakona.

 

Član 5

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".