Advokatska kancelarija

weight
"Na┼ía za┼ítita nije u na┼íem oru┼żju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

Zakon o visini stope zatezne kamate na javne prihode

 

ZAKON O VISINI STOPE ZATEZNE KAMATE NA JAVNE PRIHODE Federacije Bosne i Hercegovine


("Slu┼żbene novine FBiH", br. 48/2001, 52/2001 - ispr., 42/2006, 28/2013, 66/2014, 86/2015, 34/2018 i 99/2019)

─îlan 1

Ovim zakonom propisuje se visina stope zatezne kamate na javne prihode koji nisu pla─çani u zakonom propisanom roku.

Javnim prihodima, u smislu stava 1. ovog ─Źlana, smatraju se javni prihodi koji se uvode federalnim i kantonalnim zakonima, kao i propisima koje donose nadle┼żni organi jedinica lokalne samouprave porezi, takse, naknade, doprinosi i sl.

 

─îlan 2

Na iznos javnih prihoda koji nije plaćen u zakonom propisanom roku, plaća se zatezna kamata po stopi od 0,04% za svaki dan zakašnjenja.

Kamata iz stava (1) ovog ─Źlana, koja je nastala po osnovu dospjelih, prijavljenih a nenapla─çenih javnih prihoda sa stanjem na dan 31.12.2016. godine, otpisuje se u visini propisanoj ovim zakonom, pod uslovima da porezni obveznik svoje obaveze po osnovu glavnog duga izmiri najkasnije do 31.12.2020. godine.

Izuzetno od stava 2. ovog ─Źlana, kamata koja je nastala po osnovu dospjelih, a nenapla─çenih javnih prihoda i koji su utvr─Ĺeni posebnim zakonima o finansijskoj konsolidaciji i u inspekcijskom nalazu Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, otpisuje se.

Poreznim obveznicima koji su platili obaveze po glavnom dugu nastalom do 31.12.2011. godine, a koje je Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine,primjenom ─Źlana 39. Zakona o Poreznoj upraviFederacije Bosne i Hercegovine ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", br. 33/02, 28/04, 57/09 i 40/10), evidentirala kao uplate - pla─çanje zateznih kamata na ime glavnog duga nastalog do 31.12.2011. godine, te po tom osnovu u evidencijama Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovineimajuevidentirane, a neizmirene obaveze po osnovu glavnog poreznog duga nastalog do 31.12.2011. godine, izvr┼íene uplate ─çe se priznati kao izmirenje obaveza glavnog duga i to najvi┼íe do visine glavnog duga, koji je bio osnov za obra─Źun zatezne kamate.

Otpis kamate iz st. 2. i 3. ovog ─Źlana odnosi se isklju─Źivo na iznos nepla─çene kamate kao i pla─çenih kamata pod uvjetima iz stava 4. ovog ─Źlana.

 

Porezni dug ─Źine glavni dug i kamata.

─îlan 2a

Pravo na otpis kamata na obaveze po osnovu javnih prihoda iz ─Źlana 2. st. 2., 3. i 4. ovog zakona ostvaruje se na osnovu zahtjeva koji podnosi porezni obveznik nadle┼żnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine.

Formu i sadr┼żaj obrasca zahtjeva iz stava 1. ovog ─Źlana, kao i dokumentaciju kojom se dokazuje pravo na otpis kamata, propisuje federalni ministar finansija.

Zahtjev za otpis kamata se podnosi na jednom obrascu u kojem su pojedina─Źnonavedene sve vrste obaveza.

Otpis kamate vr┼íi se podnosiocu zahtjeva - rezidentu Federacije Bosne i Hercegovine, koji je uplatio glavni dug na propisane uplatne ra─Źune javnih prihoda ilise na njega odnosi stav 3. ─Źlana 2. ovog zakona.

Za nenapla─çene porezne obaveze (glavni dug) za ─Źiju naplatu je pokrenut postupak prinudne naplate otpis kamate ─çe se vr┼íiti prema odredbama iz ─Źlana 2. st. 2.i 4. ovog zakona, pri ─Źemu otpis kamata uklju─Źuje i obra─Źunate i dora─Źunate zatezne kamate po sporazumima o odgo─Ĺenom pla─çanju i pla─çanju na rate zaklju─Źenim izme─Ĺu Porezne uprave i poreznih obveznika.

Otpis kamata za glavni dug iz stava 5. ovog ─Źlana ne isklju─Źuje obavezu pla─çanja obra─Źunatih tro┼íkova prisilne naplate.

 

─îlan 2b

Podnosiocu zahtjeva koji je ispunio uslove za otpis kamata propisanih ─Źlanom 2a. ovog Zakona, te u cijelosti izmiri obaveze glavnog duga najkasnije do 31.12.2020. godine, obra─Źunata a nepla─çena kamata otpisat ─çe se u cjelokupnom iznosu.

Porezni obveznici koji su u potpunosti izmirili svoj glavni dug do 05.05.2019. godine, i imaju pravosna┼żno rje┼íenje o otpisu obra─Źunate a nepla─çene kamate u visini od 50%, preostala obra─Źunata a nepla─çena kamata ─çe se otpisati u cjelokupnom iznosu.

Pod obra─Źunatom a nepla─çenom kamatom iz st. (1) i (2) ovog ─Źlana, podrazumijeva se nepla─çena kamata na nepravovremeno pla─çene javne prihode do dana njihove uplate.

 

─îlan 2c

Pravo na otpis kamate za nepravovremeno pla─çene javne prihode utvr─Ĺuje se rje┼íenjem Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine.

Porezna uprava ─çe po slu┼żbenoj du┼żnosti izdati rje┼íenje o otpisu kamata za porezne obveznike iz ─Źlana 2b. stav (2) ovog Zakona.

Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine vodi evidenciju poreznih obveznika koji su podnijeli zahtjev za otpis kamate i kojima je izdato rješenje o otpisu kamate.

 

─îlan 2d

Obrazac zahtjeva sa uputstvom o procedurama za provo─Ĺenje ovog zakona federalni ministar finansija ─çe propisati u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

 

─îlan 3

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da va┼że: Odluka o visini kamate na iznos poreza na promet proizvoda i usluga koji nije pla─çen u propisanom roku ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", broj 27/96), Odluka o visini kamatne stope na iznos poreza na dobit preduze─ça koji nije pla─çen u propisanom roku ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", broj 21/98) i odredbe Zakona o porezu na pla─çu ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", br. 35/98, 54/00, 16/01, 29/00, 54/00 i 16/01) i Zakona o doprinosima ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", br. 26/96, 27/97, 12/98, 37/01) kojima je regulisana visina stope zatezne kamate na javne prihode koji nisu pla─çeni u propisanom roku.

 

─îlan 4

Postupci za utvr─Ĺivanje visine zatezne kamate po neblagovremeno pla─çenim javnim prihodima, iz ─Źlana 1. stav 2. ovog zakona, po kojima do dana stupanja na snagu ovog zakona nisu donesena ili izvr┼íena kona─Źna i pravosna┼żna rje┼íenja, zavr┼íit ─çe se po odredbama ovog zakona.

Iznos zatezne kamate po neblagovremeno pla─çenim javnim prihodima, iz stava 1. ovog ─Źlana, utvrdit ─çe se po stopi odre─Ĺenoj u ─Źlanu 2. ovog zakona.

 

─îlan 5

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu┼żbenim novinama Federacije BiH".

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija