Advokatska kancelarija

weight
"Naša zaštita nije u našem oružju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

Zakon o komunanalnim taksama Kantona Sarajevo

 

 

ZAKON O KOMUNALNIM TAKSAMA KANTONA SARAJEVO

Službene novine Kantona Sarajevo, broj 8/22 od 24.2.2022.

 

Na osnovu člana 18. tačka b), a u vezi sa članom 38. stav (4) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01. 28/04, 6/13 i 31/17), Skupština Kantona Sarajevo, na 48. Radnoj sjednici održanoj 22.02.2022. godine, donijela je

POGLAVLJE I OPĆE ODREDBE


Član 1.
(Predmet)

Ovim zakonom propisuju se vrste komunalne takse (u daljnjem tekstu: taksa) na području Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Kanton), obveznik plaćanja, pripadnost takse, način utvrđivanja kriterija i visine takse, oslobađanje od plaćanja i otpis takse, način prijave i naplata takse i povrat takse.

Član 2.
(Vrste taksi)

(1) Taksa se može utvrditi za:

a) svaku istaknutu firmu,

b) držanje sredstava za igru i igre na sreću (bilijar, automati, fliperi, video igre, pikado i aparati za posebne igre na sreću),

c) poslovni prostor u kojem se priređuju klasične igre na sreću i posebne igre na sreću koje su definisane odredbama Zakona o igrama na sreću ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/15 i 60/15) i njegovim eventualnim izmjenama i dopunama,

d) držanje i izvođenje muzike uživo u ugostiteljskim objektima,

e) isticanje objava, oglasa i saopćenja na javnim mjestima,

f) korištenje prostora na javnim mjestima za kampove (šatore, prikolice, motorna vozila svih kategorija),

g) postavljanje uređaja za isplatu i naplatu gotovine (bankomata) i

h) postavljanje svih drugih uređaja koji putem automatske obrade podataka naplaćuju usluge gotovinom, karticama za naplatu ili posredstvom telekom operatera (kafemati i parkomati).

(2) Izuzetno od stava (1) tačke a) ovog člana taksa se ne plaća za istaknutu firmu do veličine table 200x300 milimetara.

Član 3.
(Obveznik plaćanja takse)

(1) Obveznik takse je korisnik prava, predmeta i usluga za čije je korištenje propisano plaćanje takse.

(2) Ako za istu taksu postoje dva ili više obveznika, njihova obaveza je solidarna.

(3) Taksena obaveza nastaje danom početka korištenja prava, predmeta i usluga za čije je korištenje propisano plaćanje takse.

Član 4.
(Isticanje naziva firme)

(1) Pravna i fizička lica koja obavljaju djelatnost na osnovu odobrenja nadležnog organa dužna su na ulazu u ograđeni poslovno -proizvodni prostor ili na ulazu u poslovni objekat ili na ulazu u poslovni prostor gdje obavljaju poslovnu djelatnost istaknuti naziv firme.

(2) Pod nazivom firme podrazumijeva se: naziv firme pod kojim je takseni obveznik registrovan kod nadležnog organa, sjedište lica kao i broj, odnosno naziv poslovne jedinice kada se firma ističe na poslovnoj jedinici.

(3) Istaknutom firmom smatra se oznaka, obilježje ili natpis na radnim i drugim prostorijama, na fasadi građevine u kojoj se nalaze radne prostorije ili van gabarita te građevine, na ulaznim vratima, izlozima/portalima ili unutar izloga radnih prostorija, kojim se označava da određeno pravno ili fizičko lice obavlja izvjesnu djelatnost ili zanimanje.

(4) Ako su, na radnim i drugim prostorijama, na fasadi građevine u kojoj se nalaze radne i druge prostorije ili van gabarita te građevine, istaknuta dva istovjetna imena, istaknutom firmom se smatra samo jedno, a sve ostalo je u tretmanu reklame.

(5) Firma se ističe najkasnije danom početka obavljanja djelatnosti.

Član 5.
(Pripadnost i uplata takse)

(1) Takse su prihod općine.

(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana općine koje čine Grad Sarajevo i Grad Sarajevo dijele prihod od takse.

(3) Općine koje čine Grad Sarajevo i Grad Sarajevo će nakon stupanja na snagu ovog zakona posebnim sporazumom utvrditi raspodjelu prihoda po osnovu takse.

(4) Takse se uplaćuju na depozitni račun općine otvoren kod banke.

(5) U nalogu za plaćanje za svaku vrstu takse obavezno se upisuje poziv na broj, koji određuje općina svojim aktom.

Član 6.
(Utvrđivanje kriterija i visine takse)

(1) Općinsko vijeće će svojom odlukom utvrditi kriterije i visinu takse za obveznike koji su registrovani i/ili posluju na području općine.

(2) Odlukom iz stava (1) ovog člana utvrdiće se i vrsta, rokovi, način plaćanja i oslobađanja od plaćanja takse, u skladu sa ovim zakonom.

(3) Općinsko vijeće je dužno da najkasnije u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donese odluku iz stava (1) ovog člana.

POGLAVLJE II OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA I OTPIS TAKSE


Član 7.
(Oslobađanja od plaćanja takse)

(1) Od plaćanja takse oslobođeni su:

a) institucije Bosne i Hercegovine,

b) organi, organizacije i javne ustanove Federacije Bosne i Hercegovine, Kantona, općina sa područja Kantona i Grada Sarajeva,

c) humanitarne i dobrotvorne organizacije iz osnovne djelatnosti,

d) udruženja koja ne obavljaju privrednu djelatnost,

e) vojni invalidi od plaćanja takse iz člana 2. stav (1) tač. a) i f) ovog zakona,

f) lica kojima je rješenjem nadležnog organa priznato svojstvo člana porodice poginulih, umrlih, nestalih i zarobljenih boraca, ratnih vojnih invalida i civilne žrtve rata i

g) privredna društva za zapošljavanje lica sa invaliditetom i zaštitna radionica.

(2) Općinsko vijeće svojom odlukom iz člana 6. stav (1) ovog zakona može utvrditi i druge slučajeve oslobađanja od plaćanja takse.

Član 8.
(Zahtjev za oslobađanje od plaćanja takse)

Zahtjev za oslobađanje od plaćanja taksi podnosi se Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine nadležnoj Poreznoj ispostavi (u daljem tekstu: Porezna uprava).

Član 9.
(Otpis takse)

(1) U slučaju smrti taksenog obveznika fizičkog lica i trajnog prestanka obavljanja registrovane djelatnosti iza kojeg nije ostala pokretna i nepokretna imovina iz koje bi se mogla naplatiti taksa, općinsko vijeće na prijedlog općinskog načelnika otpisuje taksu.

(2) Zahtjev za otpis takse općini podnosi nasljednik taksenog obveznika.

POGLAVLJE III NAČIN PRIJAVE I NAPLATE TAKSE


Član 10.
(Prijava za razrez takse)

(1) Obveznik takse iz člana 2. stav (1) tač. a) i b) ovog zakona dužan je Poreznoj upravi podnijeti prijavu za razrez takse.

(2) Prijava iz stava (1) ovog člana sadrži slijedeće podatke: naziv firme, sjedište ili prebivalište taksenog obveznika, broj računa obveznika otvorenog kod banke, mjesto gdje je firma istaknuta, broj istaknutih firmi, mjesto gdje se sredstva za igru nalaze, vrstu sredstava za igre i broj sredstava za igre.

Član 11.
(Rok za podnošenje prijave)

(1) Prijava za razrez takse iz člana 10. ovog zakona podnosi se do kraja februara tekuće godine, prema stanju na dan prvog januara tekuće godine za koju se razrez vrši.

(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana prijava za razrez takse iz člana 10. ovog zakona za 2022. godinu podnosi se do kraja aprila 2022. godine, prema stanju na dan prvog januara 2022. godine.

(3) Promjene nastale poslije prvog januara tekuće godine, odnosno u toku godine, takseni obveznik je dužan prijaviti Poreznoj upravi najkasnije u roku od 15 dana od dana nastanka promjene.

(4) Takseni obveznici iz člana 2. stav (1) tač. c). d), e), f). g) i h) ovog zakona dužni su najkasnije tri dana prije početka organiziranja muzike uživo. isticanja objava, oglasa i saopćenja, korištenja prostora na javnim mjestima, postavljanja uređaja za isplatu i naplatu gotovine, kao i svih drugih uređaja koji putem automatske obrade podataka naplaćuju usluge gotovinom, karticama za naplatu ili posredstvom telekom operatera prijaviti Poreznoj upravi dan početka i dan završetka organiziranja muzike uživo, isticanja objava, oglasa i saopćenja, korištenja prostora na javnim mjestima i korištenje poslovnog prostora u kojem se priređuju klasične igre na sreću i posebne igre na sreću koje su definisane odredbama Zakona o igrama na sreću.

Član 12.
(Rok za plaćanje takse)

(1) Taksu iz člana 2. tač. a) i b) ovog zakona obveznik takse plaća u roku od petnaest dana po isteku roka za prijavljivanje takse.

(2) Taksu iz člana 2. tač. c), d), e), f), g) i h) ovog zakona obveznik takse plaća u roku od pet dana od isteka sedmice u kojoj je nastala taksena obaveza.

Član 13.
(Podnošenje prijave o obračunatim i plaćenim taksama)

(1) Obveznik takse iz člana 2. tač. c), d), e), f), g) i h) ovog zakona dužan je Poreznoj upravi podnijeti prijavu o obračunatim i plaćenim taksama.

(2) Prijava se podnosi do 5. u mjesecu za prethodni mjesec.

Član 14.
(Provođenje postupka naplate takse)

(1) Ukoliko takseni obveznik u propisanom roku ne uplati taksu, Porezna uprava će u skladu sa Zakonom o poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13, 71/14 i 91/15) po službenoj dužnosti provesti postupak naplate takse.

(2) Porezna uprava će općinama dostavljati izvještaj o uplati taksenih obveza i to dva puta godišnje, za prvu polovinu tekuće godine do 31.07. i za drugu polovinu tekuće godine do 31.01. naredne godine.

POGLAVLJE IV POVRAT TAKSE


Član 15.
(Povrat pogrešno ili više uplaćene takse)

(1) Obveznik od kojeg je taksa i kamata naplaćena, a koju nije bio dužan platiti ili je više uplatio, ima pravo na povrat.

(2) Zahtjev za povrat se podnosi Poreznoj upravi koja je nadležna za utvrđivanje takse.

(3) Porezna uprava je dužna da u roku od 20 dana odluči o zahtjevu.

Član 16.
(Primjena drugih zakona)

U dijelu razreza takse, naplate, zastare, povrata, kamata i ostalih poslova vezanih za taksu koji nisu regulisani ovim zakonom, primjenjivat će se odredbe Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13, 71/14 i91 /15) i Zakona o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99).

POGLAVLJE V NADZOR I KAZNENE ODREDBE


Član 17.
(Nadzor nad primjenom zakona)

Nadzor nad primjenom ovog zakona vrši Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo, Porezna uprava i nadležni organ jedinice lokalne samouprave, svako u okviru svojih nadležnosti.

Član 18.
(Novčane kazne za pravna lica)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 500 KM do 5.000 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice:

a) ukoliko ne istakne firmu u skladu sa članom 4. ovog zakona,

b) ukoliko ne podnese prijavu ili ukoliko dostavi netačne podatke za razrez takse (član 10. ovog zakona),

c) ukoliko ne podnese prijavu u roku iz člana 11. ovog zakona,

d) ukoliko ne plati taksu u roku iz člana 12. ovog zakona i

e) ukoliko ne podnese prijavu o obračunatoj i plaćenoj taksi u skladu sa članom 13. ovog zakona.

(2) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana kaznit će se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 200 KM do 1.000 KM.

Član 19.
(Novčane kazne za fizička lica)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 200 KM do 1.500 KM kaznit će se za prekršaj fizičko lice:

a) ukoliko ne istakne firmu u skladu sa članom 4. ovog zakona,

b) ukoliko ne podnese prijavu ili ukoliko dostavi netačne podatke za razrez takse (član zakona),

c) ukoliko ne podnese prijavu u roku iz člana 11. ovog zakona,

d) ukoliko ne plati taksu u roku iz člana 12. ovog zakona i

e) ukoliko ne podnese prijavu o obračunatoj i plaćenoj taksi u skladu sa članom 13. ovog zakona.

POGLAVLJE VI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 20.
(Taksene obaveze do stupanja na snagu ovog zakona)

(1) Taksene obaveze koje su nastale do dana stupanja na snagu ovog zakona izvršit će se u skladu sa odredbama Zakona o komunalnim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 14/06 - Prečišćeni tekst, 34/07, 2/08 - Ispravka, 29/11, 31/12, 36/12 - Ispravka i 28/18) koje su važile u momentu nastanka taksene obaveze.

(2) Taksene obaveze iz Tarifnog broja 1. stav (1) Zakona o komunalnim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 14/06 - Prečišćeni tekst, 34/07, 2/08 - Ispravka, 29/11, 31/12, 36/12 - Ispravka i 28/18) koje su nastale nakon objavljivanja Presude Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj U-37/19 u "Službenim novinama Federacije BiH", broj 11/21 od 10.02.2021. godine, neće se izvršavati.

Član 21.
(Prestanak važenja ranijeg propisa)

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o komunalnim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 14/06 - Prečišćeni tekst, 34/07, 2/08 - Ispravka, 29/11, 31/12, 36/12 - Ispravka i 28/18).

Član 22.
(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-5583/22
22. februara 2022. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Skupštine Kantona Sarajevo
Elvedin Okerić, s. r.

 

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija