Advokatska kancelarija

weight
"Na┼ía za┼ítita nije u na┼íem oru┼żju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji BiH

 

ZAKON O OBRTU I SRODNIM DJELATNOSTIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE


Slu┼żbene novine Federacije BiH, broj 75/21 od 22.09.2021.g

 


POGLAVLJE I - OP─ćE ODREDBE

─îlan 1.
(Predmet zakona)


Ovim zakonom ure─Ĺuju se sadr┼żaj, na─Źin i uslovi za obavljanje obrtni─Źke djelatnosti (u daljem tekstu: obrt), srodnih djelatnosti i doma─çe radinosti, osnivanje, poslovanje, zajedni─Źko obavljanje i prestanak obavljanja obrta, srodnih djelatnosti i doma─çe radinosti, Obrtni registar, obrazovanje i osposobljavanje za obavljanje obrta i srodnih djelatnosti, organiziranje obrtnika i lica koja obavljaju srodne djelatnosti i nadzor nad provo─Ĺenjem Zakona.


─îlan 2.
(Definicije pojedinih izraza)

Pojmovi koji se upotrebljavaju u ovom zakonu imaju sljede─çe zna─Źenje:
a) obrt je samostalno i trajno obavljanje dopu┼ítenih i registrovanih privrednih djelatnosti u osnovnom, dopunskom ili dodatnom zanimanju od strane fizi─Źkih lica sa ciljem postizanja dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pru┼żanjem usluga na tr┼żi┼ítu;
b) obrtnik je fizi─Źko lice koje obavlja djelatnost u svoje ime i za svoj ra─Źun, a pritom se mo┼że koristiti i radom drugih lica sa kojima je u obavezi zaklju─Źiti ugovor o radu u skladu sa propisima iz oblasti radno ÔÇô pravnih odnosa;
c) Obrtni registar je informacioni sistem za upravljanje procesom registracije i obradu podataka o obrtima, kojim upravlja Federalno ministarstvo razvoja, poduzetni┼ítva i obrta (u daljem tekstu: Ministarstvo), a koji sadr┼żi i podatke o obrtnicima i licima koja obavljaju srodnu djelatnost i doma─çu radinost, ─Źiji upis je obavezan u skladu sa ovim zakonom;
d) proizvodnja je proizvodnja manjih serija proizvoda uz kori┼ítenje ma┼íina i tehni─Źke opreme na na─Źin koji isklju─Źuje automatizaciju procesa rada i nema obilje┼żja industrijske proizvodnje;
e) usluge obuhvataju popravku i odr┼żavanje proizvoda, ure─Ĺaja, objekata, kao i vr┼íenje li─Źnih usluga;
f) srodne djelatnosti su sve registrovane privredne i druge djelatnosti koje obavljaju fizi─Źka lica prema pravilima obavljanja obrta, a koje se ne smatraju obrtom, uklju─Źuju─çi i djelatnosti definisane propisima iz oblasti poljoprivrede;
g) doma─ça radinost je djelatnost izrade i dorade predmeta kod kojih preovladava ru─Źni rad i usluge u doma─çinstvu;
h) nadle┼żni organ je op┼ítinski, odnosno gradski organ nadle┼żan za oblast obrtni┼ítva, koji se odre─Ĺuje prema sjedi┼ítu obavljanja djelatnosti i koji provodi procedure vezano za osnivanje, poslovanje, prijenos i prestanak obavljanja obrta, srodnih djelatnosti i doma─çe radinosti u skladu sa ovim zakonom;
i) tradicionalni i stari zanati su obrti za koje je potrebno posebno poznavanje zanatskih vje┼ítina u obavljanju djelatnosti i koji se obavljaju prete┼żnim udjelom ru─Źnog rada.


─îlan 3.
(Ravnopravnost spolova)

Gramati─Źka terminologija kori┼ítena u ovom zakonu podrazumijeva oba spola.


─îlan 4.
(Djelatnost obrta)

(1) Dopuštena djelatnost je svaka privredna i druga djelatnost koja nije zakonom zabranjena.
(2) Prete┼żna djelatnost obrta je ona djelatnost kojom se ostvaruje najve─çe u─Źe┼í─çe u ukupnom prihodu obrta.
(3) Prete┼żnu djelatnost u postupku osnivanja obrta odre─Ĺuje obrtnik.
(4) Popis obrta koji se mogu obavljati pod uslovima propisanim ovim zakonom propisuje Federalni ministar razvoja, poduzetni┼ítva i obrta (u daljem tekstu: Ministar) na prijedlog kantonalnih ministarstava nadle┼żnih za oblast obrtni┼ítva.


POGLAVLJE II - OBAVLJANJE OBRTA

Odjeljak A. - Uslovi i na─Źin obavljanja obrta

─îlan 5.
(Opšti uslovi)


(1) Fizi─Źko lice, u skladu sa odredbama ovog zakona, mo┼że obavljati obrt u osnovnom, dopunskom i dodatnom zanimanju iz ─Źlana 2 stav 1. ta─Źka a) ako ispunjava sljede─çe uslove (u daljem tekstu: op┼íti uslovi):
a) da je dr┼żavljanin Bosne i Hercegovine,
b) da je poslovno sposobno,
c) da mu pravomo─çnom sudskom presudom, rje┼íenjem o prekr┼íaju ili upravnim aktom nije izre─Źena za┼ítitna mjera zabrane obavljanja privredne djelatnosti, dok ta mjera traje.
(2) Izuzetno od odredbe stava (1) ta─Źka a) ovog ─Źlana, strani dr┼żavljanin mo┼że obavljati obrt u skladu s odredbama ovog zakona ukoliko posjeduje va┼że─çe odobrenje u skladu sa Zakonom o zapo┼íljavanju stranaca u Bosni i Hercegovini.
(3) Dokaze o ispunjenosti uslova iz stava (1) ta─Źke a) i b) ovog ─Źlana, nadle┼żni organ pribavlja po slu┼żbenoj du┼żnosti.


─îlan 6.
(Posebni uslovi)

(1) Ako je posebnim kantonalnim propisom za obavljanje odre─Ĺene djelatnosti, propisano obavezno posjedovanje odgovaraju─çe stru─Źne spreme, fizi─Źko lice mo┼że obavljati obrt u osnovnom, dopunskom i dodatnom zanimanju ako pored ispunjenih op┼ítih uslova ispunjava i poseban uslov u pogledu stru─Źne spreme (u daljem tekstu: posebni uslovi).
(2) Ako su kantonalnim posebnim propisom za obavljanje odre─Ĺene djelatnosti propisani zdravstveni uslovi, fizi─Źko lice mo┼że obavljati obrt ako pored ispunjenih op┼ítih uslova ispunjava i posebne zdravstvene uslove.
(3) Fizi─Źko lice ÔÇô izumitelj, mo┼że obavljati obrt, ako pored ispunjenih op┼ítih uslova ispunjava uslov ostvarenog patentnog prava na patentirani proizvod ili je vlasnik industrijske svojine
(4) Fizi─Źko lice koje ispunjava op┼íte uslove, a ne ispunjava posebne uslove, mo┼że obavljati obrt, ako na tim poslovima zaposli voditelja obrta koji udovoljava tim uslovima.
(5) Obrte mogu obavljati i lica sa odgovaraju─çom stru─Źnom spremom vi┼íeg stepena od propisanog, u skladu sa odredbama stava (1) ovog ─Źlana.
(6) Kantonalni ministar nadle┼żan za oblast obrazovanja, po prethodno pribavljenom mi┼íljenju kantonalnog ministarstva nadle┼żnog za oblast obrta, u spornim slu─Źajevima odre─Ĺuje koja je to odgovaraju─ça stru─Źna sprema iz stavova (1) i (5) ovog ─Źlana.


─îlan 7.
(Osnovno i dopunsko zanimanje)

(1) Fizi─Źko lice koje ispunjava op┼íte uslove i nema zasnovan radni odnos, mo┼że obavljati obrt kao osnovno zanimanje.
(2) Fizi─Źko lice koje ispunjava op┼íte uslove i ima zasnovan radni odnos, mo┼że obavljati obrt kao dopunsko zanimanje, isklju─Źivo samostalnim radom i to najdu┼że 20 sati sedmi─Źno.
(3) Fizi─Źko lice koje ispunjava op┼íte uslove i koje je ostvarilo pravo na penziju, mo┼że obavljati obrt kao dopunsko zanimanje, u kojem slu─Źaju se ne primjenjuje vremensko ograni─Źenje iz stava (2) ovog ─Źlana.


─îlan 8.
(Dodatno zanimanje)

Fizi─Źko lice koje ispunjava op┼íte uslove i ima zasnovan radni odnos ili je ostvarilo pravo na penziju, mo┼że obavljati obrt kao dodatno zanimanje isklju─Źivo putem voditelja obrta, koji mora biti u radnom odnosu kod vlasnika obrta i ispunjavati op┼íte i posebne uslove za obavljanje obrta.


─îlan 9.
(Sezonsko obavljanje obrta)

(1) Obrti se mogu obavljati i sezonski najdu┼że 9 (devet) mjeseci u toku jedne kalendarske godine.
(2) Sezonsko obavljanje obrta upisuje se u Obrtni registar.
(3) Popis obrta koji se mogu obavljati sezonski i uslove za njihovo obavljanje propisuje Ministar na prijedlog kantonalnih ministarstava nadle┼żnih za oblast obrtni┼ítva.


─îlan 10.
(Minimalni uslovi)


(1) Obrt se mo┼że obavljati u stambenim i poslovnim prostorijama, kao i izvan poslovnih i stambenih prostorija pod uslovima i za djelatnosti koje pravilnikom propisuje Ministar na prijedlog kantonalnih ministarstava nadle┼żnih za oblast obrtni┼ítva.
(2) Obrt se obavlja pod odre─Ĺenim uslovima u pogledu ure─Ĺenja i opreme poslovnog prostora, kao i drugim uslovima propisanim ovim zakonom i na osnovu njega donesenim propisima (u daljem tekstu: minimalni uslovi).
(3) Prostor i oprema za obavljanje obrta, osim minimalnih uslova, moraju udovoljavati i propisima o tehni─Źkoj opremljenosti, za┼ítiti na radu, za┼ítiti okoli┼ía, za┼ítiti od buke, zdravstvenim i sanitarnim uslovima, te drugim propisima koji se odnose na obavljanje odre─Ĺene privredne djelatnosti.
(4) Ministar pravilnikom propisuje minimalne uslove iz stava (2) ovog ─Źlana.


Odjeljak B. - Osnivanje obrta


─îlan 11.
(Zahtjev za osnivanje obrta)


(1) Postupak osnivanja obrta fizi─Źko lice pokre─çe podno┼íenjem zahtjeva nadle┼żnom organu, koji ─çe isti provesti kroz Obrtni registar.
(2) Ako fizi─Źko lice ┼żeli obavljati obrt u vanjskotrgovinskom poslovanju, to je du┼żno navesti u zahtjevu iz stava (1) ovog ─Źlana.
(3) Ako su za obavljanje obrta propisani minimalni uslovi, fizi─Źko lice je uz zahtjev iz stava (1) ovog ─Źlana du┼żno prilo┼żiti ovjerenu pisanu izjavu kojom potvr─Ĺuje ispunjenost tih uslova.
(4) Za djelatnosti koje su regulisane posebnim kantonalnim propisima, a mogu se obavljati kao obrt, fizi─Źko lice uz zahtjev podnosi i druge dokaze u skladu sa tim propisima.
(5) Izgled i sadr┼żaj zahtjeva iz stava (1) ovog ─Źlana i izjave iz stava (3) ovog ─Źlana, Ministar propisuje pravilnikom.


─îlan 12.
(Rješenje za obavljanje obrta)


(1) Rje┼íenje kojim se odobrava obavljanje obrta nadle┼żni organ donosi u roku od sedam dana od dana podno┼íenja urednog zahtjeva.
(2) Na rje┼íenje iz stava (1) ovog ─Źlana mo┼że se izjaviti ┼żalba u roku od osam dana od dana dostavljanja.
(3) Kona─Źno rje┼íenje iz stava (1) ovog ─Źlana nadle┼żni organ izdaje kroz Obrtni registar.
(4) Nadle┼żni organ je du┼żan u roku od tri dana od dana upisa u Obrtni registar sva rje┼íenja u vezi sa obavljanjem obrta u elektronskom ili pismenom obliku dostaviti: Ministarstvu, nadle┼żnom poreznom organu, nadle┼żnim inspekcijskim organima, nadle┼żnoj obrtni─Źkoj komori kantona (u daljem tekstu: kantonalna komora), nadle┼żnom fondu zdravstvenog i penzionog osiguranja, nadle┼żnoj slu┼żbi za zapo┼íljavanje, nadle┼żnom carinskom organu ukoliko je subjekt upisa registrovan za vanjskotrgovinsko poslovanje i Federalnom zavodu za statistiku.
(5) Nadle┼żni organ ─çe kroz Obrtni registar prikupiti poreski broj i druge neophodne podatke od nadle┼żnih organa zavoda i institucija, ako to dozvoljavaju nadle┼żni propisi i u rokovima koje isti propisuju,
(6) Sadr┼żaj, izgled i na─Źin vo─Ĺenja Obrtnog registra, izgled i sadr┼żaj rje┼íenja iz stava (1) ovog ─Źlana i postupak njegovog izdavanja kroz Obrtni registar iz stava (3) ovog ─Źlana Ministar propisuje pravilnikom.


─îlan 13.
(Firma obrta)


(1) Firma je ime pod kojim obrt posluje.
(2) Firma sadr┼żi naziv obrta, ime i prezime obrtnika i sjedi┼íte obrta, a mo┼że sadr┼żavati i posebne oznake.
(3) Firma ne mo┼że sadr┼żavati nazive i oznake koje su u suprotnosti sa va┼że─çim propisima i me─Ĺunarodnim konvencijama.
(4) Na firmu obrta primjenjuju se odredbe propisa vezanih za firmu privrednih dru┼ítava, ako ovim zakonom nije druga─Źije propisano
(5) Ako obrtnik mijenja firmu du┼żan je podnijeti zahtjev za upis promjene podataka nadle┼żnom organu koji o tome u roku od sedam dana od dana podno┼íenja urednog zahtjeva donosi rje┼íenje i vr┼íi upis u Obrtnom registru.
(6) Izgled i sadr┼żaj rje┼íenja i postupak upisa promjene podataka iz stava (5) ovog ─Źlana, propisuje se Pravilnikom iz ─Źlana 12. stav (6) ovog zakona.


─îlan 14.
(Sjedište obrta)


(1) Sjedište obrta je mjesto u kojem se obrt obavlja.
(2) Ako se obrt obavlja na vi┼íe mjesta, obrtnik odre─Ĺuje sjedi┼íte.
(3) Ako obrtnik mijenja sjedi┼íte obrta, du┼żan je podnijeti zahtjev za upis promjene podataka nadle┼żnom organu na ─Źijem podru─Źju ─çe se nalaziti novo sjedi┼íte, koji o tome u roku od sedam dana od dana podno┼íenja urednog zahtjeva donosi rje┼íenje i vr┼íi upis u Obrtni registar.
(4) Ako ─çe obrtnik u novom sjedi┼ítu obavljati djelatnost za koju su propisani minimalni uslovi, obrtnik je uz zahtjev iz stava (3) ovog ─Źlana du┼żan podnijeti ovjerenu pisanu izjavu kojom potvr─Ĺuje ispunjenost tih uslova.
(5) Ako se novo sjedi┼íte nalazi na podru─Źju drugog nadle┼żnog organa obrtnik je obavezan uz zahtjev iz stava (3) ovog ─Źlana prilo┼żiti rje┼íenje kojim je odobreno obavljanje obrta, odnosno posljednja promjena sjedi┼íta obrta.
(6) Nadle┼żni organ koji je donio rje┼íenje o promjeni sjedi┼íta obrta, du┼żan je u roku od tri dana od dana upisa promjene podataka u Obrtni registar, dostaviti rje┼íenje nadle┼żnom organu na ─Źijem podru─Źju je prethodno bilo sjedi┼íte obrta.
(7) Izgled i sadr┼żaj rje┼íenja i postupak upisa promjene podataka iz stava (3) ovog ─Źlana, propisuje se Pravilnikom iz ─Źlana 12. stav (6) ovog zakona.


Odjeljak C. - Zajedni─Źko obavljanje obrta

─îlan 15.
(Uslovi za zajedni─Źko obavljanje obrta)


(1) Obrtni─Źku djelatnost mo┼że zajedni─Źki obavljati vi┼íe fizi─Źkih lica, a najvi┼íe deset.
(2) Fizi─Źka lica mogu zajedni─Źki obavljati obrt ako ispunjavaju op┼íte uslove, te da najmanje jedno lice ispunjava posebne uslove za obavljanje obrta.
(3) Fizi─Źko lice mo┼że obavljati vi┼íe zajedni─Źkih obrta.
(4) Obrt iz stava (1) ovog ─Źlana posluje pod zajedni─Źkom firmom.


─îlan 16.
(Me─Ĺusobni odnosi u zajedni─Źkom obavljanju obrta)


(1) Me─Ĺusobni odnosi i odgovornosti lica koja zajedni─Źki obavljaju obrt ure─Ĺuju se pisanim ugovorom koji ugovorne strane dostavljaju nadle┼żnom organu prilikom osnivanja obrta.
(2) Na ugovor iz stava (1) ovog ─Źlana primjenjuju se propisi koji reguli┼íu obligacione odnose.
(3) Odredbe ovoga Zakona, koje se odnose na obavljanje obrta u slu─Źaju kada obrt obavlja jedno fizi─Źko lice, odgovaraju─çe se primjenjuju i na obrt koji zajedni─Źki obavlja vi┼íe fizi─Źkih lica.
(4) Zajedni─Źko obavljanje obrta prestaje kada se broj osniva─Źa svede na jednog i u tom slu─Źaju mo┼że se izvr┼íiti preregistracija u samostalno obavljanje obrta.


Odjeljak D. - Poslovanje obrta

─îlan 17.
(Po─Źetak rada)


(1) Obrtnik je du┼żan otpo─Źeti sa obavljanjem djelatnosti najkasnije u roku od 30 dana od dana osnivanja obrta.
(2) Od dana kona─Źnosti rje┼íenja iz ─Źlana 12. stav (3) ovog Zakona obrtniku po─Źinju te─çi prava i obaveze u skladu sa ovim Zakonom i drugim propisima.
(3) Ako su za obavljanje obrta propisani minimalni uslovi, nadle┼żni inspekcijski organ, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema rje┼íenja iz ─Źlana 12. stav (3) Zakona u redovnom inspekcijskom pregledu utvr─Ĺuje ispunjenost minimalnih uslova.
(4) Za ┼ítetu prouzrokovanu tre─çim licima izazvanu davanjem neistinite izjave o ispunjenosti minimalnih uslova iz ─Źlana 11. stav (3) ovog zakona, obrtnik odgovara cjelokupnom svojom imovinom.
(5) Za ┼ítetu prouzrokovanu tre─çim licima izazvanu davanjem neistinite izjave o ispunjenosti uslova, dvoje ili vi┼íe fizi─Źkih lica koji zajedni─Źki obavljaju obrt, odgovaraju cjelokupnom svojom imovinom.


─îlan 18.
(Djelatnosti obuhvaćene rješenjem)


(1) Obrtnik mo┼że obavljati samo one obrte koji su obuhva─çeni rje┼íenjem kojim se odobrava obavljanje obrta.
(2) Ako djelatnost za koju se tra┼żi osnivanje obrta nije predvi─Ĺena va┼że─çim propisima nadle┼żni organ odlu─Źuje o upisu bli┼że odre─Ĺuju─çe djelatnosti i njenu pripadnost postoje─çim djelatnostima u skladu sa va┼że─çom klasifikacijom djelatnosti i svrstava je u najbli┼że podru─Źje, oblast, granu i razred.
(3) Obrtnik mo┼że obavljati obrt u vanjskotrgovinskom poslovanju, u skladu sa propisima kojima se ure─Ĺuje vanjskotrgovinska politika.
(4) Osim obrta iz stava (1) ovog ─Źlana, obrtnik mo┼że obavljati i druge djelatnosti koje slu┼że obavljanju djelatnosti koje su obuhva─çene rje┼íenjem ili se uobi─Źajeno obavljaju uz djelatnosti obuhva─çene rje┼íenjem kojim se odobrava obavljanje obrta.


─îlan 19.
(Prodaja proizvoda)


(1) Obrtnici promet svojih proizvoda mogu obavljati u sjedištu obrta i u izdvojenom poslovnom prostoru.
(2) Izuzetno, obrtnici mogu promet svojih proizvoda obavljati i van prostora iz stava (1) ovog ─Źlana, kada je po prirodi same djelatnosti takvo prometovanje mogu─çe ili uobi─Źajeno.


─îlan 20.
(Izdvojeni prostori)


(1) Obrt kao osnovno ili dodatno zanimanje mo┼że se obavljati u vi┼íe izdvojenih prostora koji se nalaze u sjedi┼ítu ili izvan sjedi┼íta obrta i koji moraju udovoljavati minimalnim uslovima.
(2) Pod izdvojenim prostorom u smislu ovog zakona podrazumijeva se jedan ili vi┼íe me─Ĺusobno odvojenih prostora u kojima se obavlja obrt ili koji slu┼żi za obavljanje obrta, a nalazi se u sjedi┼ítu ili izvan sjedi┼íta obrta.
(3) U jednom ili vi┼íe izdvojenih prostora obrtnik mo┼że obavljati djelatnosti razli─Źite od prete┼żne djelatnosti i drugih djelatnosti koje obavlja u sjedi┼ítu, ako ispunjava uslove za njihovo obavljanje.


─îlan 21.
(Uslovi za obavljanje obrta u izdvojenom prostoru)


(1) Za obavljanje obrta u izdvojenom prostoru, obrtnik je du┼żan podnijeti zahtjev za upis nadle┼żnom organu na ─Źijem podru─Źju se nalazi izdvojeni prostor.
(2) Nadle┼żni organ iz stava (1) ovog ─Źlana, u roku od sedam dana od dana podno┼íenja urednog zahtjeva izdaje rje┼íenje o obavljanju obrta u izdvojenom prostoru i obavje┼ítava nadle┼żni organ prema sjedi┼ítu obrta radi upisa u Obrtni registar.
(3) Ukoliko se radi o obavljanju djelatnosti koje su regulisane posebnim kantonalnim propisima, nadle┼żni organ primjerak rje┼íenja iz stava (1) ovog ─Źlana dostavlja organu koji je mjesno nadle┼żan u skladu sa tim propisom.
(4) Izgled i sadr┼żaj rje┼íenja i postupak upisa iz stava (2) ovog ─Źlana, propisuje se Pravilnikom iz ─Źlana 12. stav (6) ovog zakona.


─îlan 22.
(Obavljanje obrta putem voditelja obrta)


(1) Obrtnik mo┼że obrt voditi sam ili putem voditelja obrta.
(2) Obrtnik je du┼żan u svakom izdvojenom prostoru imenovati voditelja obrta.
(3) Voditelj obrta je u radnom odnosu kod obrtnika i ispunjava opšte i posebne uslove potrebne za obavljanje obrta.
(4) Voditelj obrta vodi obrt u ime i za ra─Źun obrtnika.
(5) Voditelj obrta odgovoran je za rad obrta u skladu sa ovim zakonom.
(6) Za obavljanje obrta putem voditelja obrta, obrtnik je du┼żan podnijeti zahtjev za upis nadle┼żnom organu na ─Źijem podru─Źju se nalazi sjedi┼íte obrta.
(7) Nadle┼żni organ u roku od sedam dana od dana podno┼íenja urednog zahtjeva donosi rje┼íenje kojim se odobrava obavljanje obrta putem voditelja obrta, o ─Źemu se vr┼íi upis u Obrtni registar.
(8) Izgled i sadr┼żaj rje┼íenja i postupak upisa iz stava (7) ovog ─Źlana, propisuje se Pravilnikom iz ─Źlana 12. stav (6) ovog zakona.


─îlan 23.
(─îlanovi zajedni─Źkog doma─çinstva)


(1) ─îlanovi zajedni─Źkog doma─çinstva mogu u obavljanju obrta pomagati obrtniku bez zasnivanja radnog odnosa na na─Źin da rade u njegovom prisustvu.
(2) ─îlanovima zajedni─Źkog doma─çinstva, u smislu ovog zakona, smatraju se:
a) bra─Źni drug,
b) djeca,
c) roditelji,
d) usvojenici i usvojitelji,
e) pastor─Źad i lica koja je obrtnik du┼żan izdr┼żavati.
(3) Me─Ĺusobna prava, obaveze i odgovornosti obrtnika i lica koje zapo┼íljava ure─Ĺuju se ugovorom o radu, koji se zaklju─Źuje u skladu sa zakonom o radu, kolektivnim ugovorom i drugim propisima kojima se ure─Ĺuju radni odnosi.


─îlan 24.
(Odgovornost obrtnika)


(1) Obrtnik odgovara za zakonitost obavljanja obrta i za zakonitost rada radnika koje zapošljava.
(2) Za obaveze koje nastanu u obavljanju obrta obrtnik odgovara cjelokupnom svojom imovinom.


─îlan 25.
(Izvršenje na imovini obrtnika)


(1) Izvr┼íenje radi ostvarenja nov─Źanog potra┼żivanja od obrtnika kao izvr┼íenika, ne mo┼że se provesti na onim stvarima i pravima na kojima se protiv njega ne bi mogla provesti kad ne bi obavljao privrednu djelatnost, te na onim stvarima i pravima koja su nu┼żna za obavljanje njegove privredne djelatnosti ako mu je ona osnovni izvor sredstava za ┼żivot.
(2) Izvr┼íenje radi ostvarenja nov─Źanog potra┼żivanja od obrtnika kao izvr┼íenika ne mo┼że se provesti na nekretnini u kojoj izvr┼íenik stanuje u obimu nu┼żnom za zadovoljavanje osnovnih stambenih potreba izvr┼íenika i lica koje je po zakonu du┼żan izdr┼żavati.
(3) Ako je povjerilac na osnovu dobrovoljnog pravnog posla s obrtnikom stekao na nekretninama iz stava (2) ovog ─Źlana zalo┼żno ili sli─Źno pravo radi osiguranja potra┼żivanja ─Źije prisilno ostvarenje na tom predmetu tra┼żi, obrtnik kao izvr┼íenik ne mo┼że se protiviti takvom izvr┼íenju pozivaju─çi se na razloge iz stava (2) ovog ─Źlana.


─îlan 26.
(Du┼żnosti obrtnika i radnika u obavljanju obrta)


Obrtnik i radnik zaposlen kod obrtnika, du┼żan je:
a) istaknuti firmu na ulazu u sjedište obrta i izdvojene prostore u kojima se obavlja obrt;
b) na vidnom mjestu istaknuti rješenje kojim se odobrava obavljanje obrta;
c) odobrenu djelatnost obavljati kvalitetno u skladu sa zakonima, propisima, dobrim poslovnim obi─Źajima i poslovnim moralom;
d) na vidnom mjestu ista─çi cjenovnik proizvoda, odnosno usluga na na─Źin dostupan kupcima, odnosno korisnicima usluga i pridr┼żavati ih se;
e) na vidnom mjestu ista─çi radno vrijeme i pridr┼żavati ga se;
f) kupcu, odnosno korisniku usluga izdati ra─Źun o prodanoj robi, odnosno izvr┼íenim uslugama;
g) garantovati kvalitet proizvoda, odnosno usluga i otkloniti nedostatke ili nadoknaditi pri─Źinjenu ┼ítetu kupcu proizvoda, odnosno korisniku usluga u skladu sa va┼że─çim propisima i standardima,
h) voditi uredno evidenciju ru─Źno ili elektronski o obavljanju djelatnosti u skladu sa kantonalnim posebnim zakonom i drugim propisima iz oblasti poreza, finansija i finansijskog poslovanja,
i) provoditi propisane mjere za┼ítite na radu i za┼ítite ┼żivotne sredine koje se odnose na obavljanje registrovane djelatnosti.


─îlan 27.
(Prenos obrta)


Obrt se mo┼że prenijeti na drugo lice samo pod uslovima propisanim ovim zakonom.


─îlan 28.
(Prenos obrta u slu─Źaju smrti obrtnika)


(1) Nakon smrti obrtnika obrt se mo┼że prenijeti na njegove nasljednike, osim u slu─Źaju kada je posebnim kantonalnim propisom za odre─Ĺene djelatnosti predvi─Ĺeno ispunjavanje uslova vezanih za li─Źnost obrtnika.
(2) Lica iz stava (1) ovog ─Źlana mogu nastaviti voditi obrt putem voditelja obrta.


─îlan 29.
(Obavljanje obrta nakon smrti obrtnika do prijenosa obrta)


(1) Nakon smrti obrtnika, supru┼żnik, djeca i ostali nasljednici mogu nastaviti voditi obrt do prenosa obrta, putem privremenog radnika koji mora ispunjavati op┼íte i posebne uslove potrebne za obavljanje obrta.
(2) Zahtjev za izdavanje rje┼íenja, kojim se odobrava nastavak vo─Ĺenja obrta putem privremenog radnika, podnosi se nadle┼żnom organu u roku od 60 dana od dana smrti obrtnika.
(3) Nadle┼żni organ u roku od sedam dana od dana podno┼íenja urednog zahtjeva donosi rje┼íenje kojim se odobrava nastavak vo─Ĺenja obrta putem privremenog radnika, o ─Źemu se vr┼íi upis u Obrtni registar.
(4) Privremeni radnik du┼żan je voditi obrt pa┼żnjom dobrog privrednika za ra─Źun nasljednika umrlog obrtnika.
(5) Ako privremeni radnik postupi suprotno odredbama ovog zakona, za štetu nastalu takvim djelovanjem odgovara u skladu sa odredbama propisa kojim se regulišu obligacioni odnosi.
(6) Izgled i sadr┼żaj rje┼íenja i postupak upisa iz stava (3) ovog ─Źlana, propisuje se Pravilnikom iz ─Źlana 12. stav (6) ovog Zakona.


─îlan 30.
(Uslovi za prenos obrta nakon smrti obrtnika)


(1) Ako nasljednici ┼żele prenijeti obrt na sebe nakon smrti obrtnika, te nastaviti obavljati obrt putem voditelja obrta, du┼żni su podnijeti zahtjev nadle┼żnom organu u roku od 30 dana od dana okon─Źanja ostavinskog postupka.
(2) Uz zahtjev iz stava (1) ovog ─Źlana prila┼że se:
a) izvod iz mati─Źne knjige umrlih za preminulog obrtnika,
b) pravomo─çno rje┼íenje o naslje─Ĺivanju,
c) ime i prezime voditelja obrta i dokaz da ispunjava opšte i posebne uslove potrebne za obavljanje obrta,
d) izjavu nasljednika o saglasnosti vo─Ĺenja obrta putem voditelja obrta.
(3) Nadle┼żni organ u roku od sedam dana od dana podno┼íenja urednog zahtjeva donosi rje┼íenje kojim se odobrava nastavak obavljanja obrta putem voditelja obrta, o ─Źemu se vr┼íi upis u Obrtni registar.
(4) Izgled i sadr┼żaj rje┼íenja i postupak upisa iz stava (3) ovog ─Źlana, propisuje se Pravilnikom iz ─Źlana 12. stav (6) ovog zakona. https://advokat-prnjavorac.com


─îlan 31.
(Prenos obrta u slu─Źaju gubitka poslovne sposobnosti obrtnika i


ostvarivanja prava na penziju)
(1) U slu─Źaju djelimi─Źnog ili potpunog gubitka poslovne sposobnosti ili ostvarivanjem prava na penziju obrtnika, obrt se mo┼że prenijeti na njegovog supru┼żnika ili na djecu, osim u slu─Źaju kada je posebnim propisom za odre─Ĺene djelatnosti propisano ispunjavanje uslova vezanih za li─Źnost obrtnika.
(2) Ukoliko obrtnik nema supru┼żnika, odnosno djecu, obrt se mo┼że prenijeti na njegove roditelje, odnosno bra─çu i sestre.
(3) Lica iz stava (1) i (2) ovog ─Źlana mogu nastaviti obavljanje obrta putem voditelja obrta.


─îlan 32.
(Uslovi za prenos obrta u slu─Źaju gubitka poslovne sposobnosti obrtnika ili ostvarivanja prava na penziju)


(1) Lica iz ─Źlana 31. stav (1) i (2) ovog zakona koja ┼żele prenijeti obrt na sebe nakon djelimi─Źnog ili potpunog gubitka poslovne sposobnosti obrtnika, te nastaviti voditi obrt putem voditelja obrta, du┼żni su podnijeti zahtjev nadle┼żnom organu u roku od 30 dana od dana pravomo─çnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti ili 30 dana od kona─Źnosti rje┼íenja kojim se ostvaruje pravo na penziju.
(2) Uz zahtjev iz stava (1) ovog ─Źlana prila┼że se:
a) pravomo─çna sudska odluka o oduzimanju poslovne sposobnosti obrtnika ili kona─Źno rje┼íenje kojim se ostvaruje pravo na penziju,
b) ime i prezime voditelja obrta, kao i dokaz da ispunjava opšte i posebne uslove za obavljanje obrta.
(3) Nadle┼żni organ u roku od sedam dana od dana podno┼íenja urednog zahtjeva donosi rje┼íenje kojim se odobrava nastavak obavljanja obrta putem voditelja obrta, o ─Źemu se vr┼íi upis u Obrtni registar.
(4) Izgled i sadr┼żaj rje┼íenja i postupak upisa iz stava (3) ovog ─Źlana, propisuje se Pravilnikom iz ─Źlana 12. stav (6) ovog zakona.


─îlan 33.
(Rokovi za prijenos obrta)


Ako lica koja vr┼íe prenos obrta uslijed smrti, gubitka poslovne sposobnosti ili ostvarivanja prava na penziju obrtnika u propisanom roku ne podnesu zahtjev za prenos obrta, gube pravo na prenos i nastavak vo─Ĺenja obrta, a obrt prestaje po sili zakona.


─îlan 34.
(Raspored radnog vremena)


(1) Raspored minimalnog dnevnog i sedmi─Źnog radnog vremena obrtnika kao i minimalno radno vrijeme obrtnika u dane dr┼żavnih praznika i neradne dane, za pojedine obrte utvr─Ĺuje se propisom op┼ítinskog, odnosno gradskog vije─ça.
(2) Op┼ítinsko, odnosno gradsko vije─çe za pojedine obrte mo┼że propisati raspored po─Źetka i zavr┼íetka dnevnog i sedmi─Źnog radnog vremena.


Odjeljak E. - Prestanak obavljanja obrta


─îlan 35.
(Privremeno obustavljanje obavljanja obrta)


(1) Obrtnik mo┼że privremeno obustaviti obavljanje obrta u trajanju do jedne godine o ─Źemu pisanim putem obavje┼ítava nadle┼żni organ najkasnije u roku od sedam dana od dana obustave.
(2) Izuzetno, obrtnik mo┼że privremeno obustaviti obavljanje obrta u trajanju du┼żem od jedne godine, a najdu┼że do tri godine u slu─Źaju bolesti ili nastupa vi┼íe sile.
(3) Izuzetno, obrtnik mo┼że privremeno obustaviti obavljanje obrta u trajanju do tri godine kada koristi porodiljski dopust do navr┼íene tre─çe godine ┼żivota djeteta.
(4) Privremeno obustavljanje obavljanja obrta utvr─Ĺuje rje┼íenjem nadle┼żni organ.
(5) Za vrijeme trajanja privremene obustave obavljanja obrta, obrtnik ne smije obavljati obrt.
(6) Za vrijeme privremene obustave obavljanja obrta obrtniku prestaju te─çi prava i obaveze vezane za poslovanje obrta u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima.
(7) O ponovnom po─Źetku obavljanja obrta obrtnik je du┼żan pisanim putem obavijestiti nadle┼żni organ najkasnije u roku od osam dana prije isteka trajanja privremene obustave obrta.
(8) Nadle┼żni organ o privremenoj obustavi, odnosno o ponovnom po─Źetku obavljanja obrta obavje┼ítava nadle┼żne organe iz ─Źlana 12. stav (4) ovog zakona.


─îlan 36.
(Prestanak obavljanja obrta odjavom)


(1) Obrtnik je du┼żan prije prestanka obavljanja obrta odjavom podnijeti zahtjev nadle┼żnom organu za brisanje iz evidencije aktivnih obrta.
(2) Nadle┼żni organ u roku od sedam dana od dana podno┼íenja urednog zahtjeva donosi rje┼íenje kojim utvr─Ĺuje prestanak obavljanja obrta i vr┼íi brisanje iz evidencije aktivnih obrta.
(3) Prestanak obavljanja obrta utvr─Ĺuje se na dan koji je obrtnik naveo u zahtjevu iz stava (1) ovog ─Źlana i ne mo┼że se utvrditi na dan koji je nastupio prije dana podno┼íenja zahtjeva.
(4) Ako u zahtjevu nije nazna─Źen datum prestanka obavljanja obrta, prestanak se utvr─Ĺuje danom podno┼íenja zahtjeva za brisanje obrta.
(5) Izgled i sadr┼żaj rje┼íenja i postupak brisanja iz stava (2) ovog ─Źlana, propisuje se Pravilnikom iz ─Źlana 12. stav (6) ovog zakona


─îlan 37.
(Prestanak obavljanja obrta po sili zakona)


Nadle┼żni organ utvr─Ĺuje rje┼íenjem prestanak obavljanja obrta po sili zakona ako je ispunjen jedan od uvjeta:
a) ako obrtnik ne obavlja obrt kao dopunsko zanimanje u skladu sa ─Źlanom 7. ovog zakona;
b) ako obrtnik ne obavlja obrt kao dodatno zanimanje u skladu sa ─Źlanom 8. ovog zakona;
c) smr─çu obrtnika, ako se obavljanje obrta ne nastavi od strane nasljednika u skladu sa ─Źlanom 29. i ─Źlanom 30. ovog zakona;
d) gubitkom poslovne sposobnosti obrtnika, ako se obavljanje obrta ne nastavi u skladu sa ─Źlanom 32. ovog zakona;
e) ako obrtnik ne zapo─Źne obavljati obrt u roku od 30 dana od dana kona─Źnosti rje┼íenja kojim se odobrava obavljanje obrta u skladu sa ─Źlanom 17. stav (1) ovog zakona;
f) ako je pravomo─çnom odlukom obrtniku izre─Źena za┼ítitna mjera zabrane obavljanja obrta za vrijeme dok ta mjera traje;
g) ako obrtnik suprotno odredbi ─Źlana 35. stav (1) ovog zakona obustavi obavljanje obrta u trajanju du┼żem od jedne godine, odnosno suprotno odredbama ─Źlana 35. stavovi (2) i (3), obustavi obavljanje obrta u trajanju du┼żem od tri godine;
h) danom stupanja na izdr┼żavanje kazne, ako obrtnik bude pravomo─çnom presudom osu─Ĺen na kaznu zatvora u trajanju du┼żem od ┼íest mjeseci, a nije zaposlio voditelja obrta u skladu sa ─Źlanom 22. ovog zakona;
i) ako se utvrdi da obrtnik ne ispunjava uslove iz ─Źlanova 5., 6. i 10. ovog zakona;
j) ako obrtnik ne uskladi poslovanje u roku iz ─Źlana 82. stav (1) ovog zakona;
k) ako nadle┼żni organ utvrdi da je obrtniku izdano rje┼íenje, kojim se odobrava obavljanje obrta, na osnovu la┼żnih isprava;
l) na osnovu zahtjeva Porezne uprave Federacije BiH, kada se utvrdi da obrtnik, koji nije privremeno obustavio obavljanje obrta, du┼że od ┼íest mjeseci ne ostvaruje prihod niti rashod od obrta, nakon ┼íto Porezna uprava Federacije BiH provjeri i utvrdi razloge neostvarivanja prihoda;
m) na osnovu zahtjeva Porezne uprave Federacije BiH, kada se utvrdi da obrtnik, u posljednjih 6 mjeseci odnosno du┼że od 6 mjeseci, ne obra─Źunava i ne pla─ça porezne obaveze.


POGLAVLJE III - OBAVLJANJE SRODNIH DJELATNOSTI, DOMA─ćA RADINOST, TRADICIONALNI I STARI ZANATI Odjeljak A. - Srodne djelatnosti


─îlan 38.
(Uslovi za obavljanje, osnivanje, poslovanje i prestanak obavljanja srodne djelatnosti)


(1) Fizi─Źko lice mo┼że obavljati srodnu djelatnost ako ispunjava op┼íte uslove i poseban uslov u pogledu stru─Źne spreme.
(2) Srodne djelatnosti, za ─Źije obavljanje je dovoljno osposobljavanje u trajanju do tri mjeseca i koje nisu regulisane posebnim kantonalnim propisima, mogu obavljati lica sa zavr┼íenom najmanje osnovnom ┼íkolom.
(3) Za obavljanje srodnih djelatnosti fizi─Źko lice mora dobiti odobrenje koje izdaje nadle┼żni organ i upisuje ga u Obrtni registar.
(4) Sadr┼żaj i oblik rje┼íenja kojim se odobrava obavljanje srodnih djelatnosti i postupak upisa u Obrtni registar, propisuje se Pravilnikom iz ─Źlana 12. stav (6) ovog zakona.
(5) Popis srodnih djelatnosti koje se mogu obavljati sezonski i uslove za njihovo obavljanje propisuje se pravilnikom iz ─Źlana 9. stav (3) ovog zakona.
(6) Na uslove za obavljanje srodnih djelatnosti, osnivanje, poslovanje i prestanak obavljanja srodnih djelatnosti, odgovaraju─çe se primjenjuju odredbe Poglavlja II ovog zakona.


Odjeljak B. - Doma─ça radinost


─îlan 39.
(Uslovi za obavljanje, osnivanje, poslovanje i prestanak obavljanja doma─çe radinosti)


(1) Doma─çom radinosti smatraju se odre─Ĺeni obrti i srodne djelatnosti, za ─Źije obavljanje se ne tra┼żi odgovaraju─ça stru─Źna sprema.
(2) Doma─ça radinost obavlja se samostalno ili uz pomo─ç ─Źlanova zajedni─Źkog doma─çinstva u skladu sa ─Źlanom 23. stav (1) .
(3) Ministar pravilnikom propisuje djelatnosti koje se mogu obavljati kao doma─ça radinost i uslove za njihovo obavljanje.
(4) Nadle┼żni organ rje┼íenjem odobrava obavljanje doma─çe radinosti i upisuje je u Obrtni registar.
(5) Sadr┼żaj i oblik rje┼íenja kojim se odobrava obavljanje doma─çe radinosti i postupak upisa u Obrtni registar, propisuje se pravilnikom iz ─Źlana 12. stav (6) ovog zakona.
(6) Na uslove za obavljanje, osnivanje, poslovanje i prestanak obavljanja doma─çe radinosti, na odgovaraju─çi na─Źin se primjenjuju odredbe Poglavlja II ovog zakona.


Odjeljak C. - Tradicionalni i stari zanati


─îlan 40.
(Popis i o─Źuvanje tradicionalnih i starih zanata)


(1) Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada FBiH), na prijedlog Ministra i uz prethodno pribavljeno mi┼íljenje jedinica lokalne samouprave, u cilju o─Źuvanja tradicije, donosi uredbu kojom se utvr─Ĺuje popis tradicionalnih i starih zanata i uslovi za njihovo obavljanje
(2) U cilju o─Źuvanja tradicionalnih i starih zanata i podsticanja interesa za njihovo obavljanje Vlada FBiH, vlade kantona i jedinice lokalne samouprave u normativnim aktima koje donose, mogu propisati olak┼íice i planirati sredstva za finansiranje projekata iz ove oblasti.


POGLAVLJE IV - OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE ZA OBAVLJANJE OBRTA I SRODNIH DJELATNOSTI Odjeljak A. Ustanove za obrazovanje


─îlan 41.
(Ustanove za obrazovanje)


Obrazovanje za obavljanje obrta i srodnih djelatnosti za koje se tra┼żi odgovaraju─ça ┼íkolska sprema vr┼íi se u osnovnim i srednjim ┼íkolama, visoko┼íkolskim ustanovama i ustanovama za obrazovanje odraslih.


Odjeljak B. - Majstorski ispit


─îlan 42.
(Majstorski ispit)


(1) Obrazovanje za obavljanje obrta za koje je majstorski ispit predvi─Ĺen kao dalja kvalifikacija izvodi se prema programu koji donosi nadle┼żni kantonalni ministar obrazovanja na prijedlog srednje stru─Źne ┼íkole ili ustanove za obrazovanje odraslih i Obrtni─Źke komore Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Komora).
(2) U izradi prijedloga programa Komora u─Źestvuje samo u formulisanju prakti─Źnog dijela majstorskog ispita.
(3) Majstorskom ispitu mogu pristupiti lica koja su zavr┼íila odgovaraju─çu srednju stru─Źnu ┼íkolu, odnosno odgovaraju─çi javno va┼że─çi obrazovni program i imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u obrtu za koji ┼żele polagati majstorski ispit, kao i lica koja nisu zavr┼íila odgovaraju─çu srednju ┼íkolu, ali imaju najmanje pet godina radnog iskustva u obrtu za koji ┼żele polagati majstorski ispit.


─îlan 43.
(Komisija za polaganje majstorskog ispita)


(1) Majstorski ispit pola┼że se pred komisijom koju osniva srednja stru─Źna ┼íkola verifikovana za te poslove, odnosno ustanova za obrazovanje odraslih u skladu sa va┼że─çim propisima iz oblasti odgoja i obrazovanja u saradnji sa obrtni─Źkom komorom kantona (u daljem tekstu: kantonalna komora).
(2) Komisija se sastoji od najmanje pet ─Źlanova, od kojih su najmanje dva ─Źlana majstori obrta za koji se pola┼że majstorski ispit.
(3) Majstore u komisijama za polaganje majstorskog ispita imenuje nadle┼żna kantonalna komora.
(4) Nakon uspje┼íno polo┼żenog majstorskog ispita majstoru se izdaje diploma o majstorskom zvanju.
(5) Srednja stru─Źna ┼íkola, odnosno ustanova za obrazovanje odraslih, koja je osnovala komisiju za polaganje majstorskog ispita, vodi evidenciju o polo┼żenim majstorskim ispitima i du┼żna je dostaviti nadle┼żnoj kantonalnoj komori izvod iz evidencije o polo┼żenim majstorskim ispitima u roku od 15 dana od dana odr┼żavanja majstorskog ispita.
(6) Ministar pravilnikom propisuje na─Źin polaganja majstorskog ispita, te sadr┼żaj i oblik diplome iz stava (4) ovog ─Źlana.


─îlan 44.
(Tro┼íkovi ispita i nadzor nad provo─Ĺenjem ispita)


(1) Troškove majstorskog ispita snosi polaznik.
(2) Ministar rje┼íenjem na prijedlog Komore utvr─Ĺuje cijenu polaganja majstorskog ispita.
(3) Nadzor nad zakonito┼í─çu organizovanja i provo─Ĺenja majstorskih ispita provodi Ministarstvo i kantonalno ministarstvo nadle┼żno za oblast obrazovanja.


POGLAVLJE V - ORGANIZOVANJE OBRTNIKA I LICA KOJA OBAVLJAJU SRODNE DJELATNOSTI Odjeljak A. Oblici udru┼żivanja i ─Źlanstvo


─îlan 45.
(Oblici udru┼żivanja)


(1) Oblici udru┼żivanja obrtnika i lica koja obavljaju srodne djelatnosti su:
a) udru┼żenje obrtnika,
b) udru┼żenje lica koja obavljaju srodne djelatnosti,
c) kantonalna komora,
d) Komora.
(2) Oblici udru┼żivanja iz stava (1) ovog ─Źlana ─Źine jedinstveni sistem organizovanja obrta.


─îlan 46.
(─îlanstvo)


(1) Obrtnici i lica koja obavljaju srodne djelatnosti danom upisa u Obrtni registar postaju ─Źlanovi kantonalne komore na ─Źijem podru─Źju se nalazi njihovo sjedi┼íte.
(2) Ministar, po prethodno pribavljenom mi┼íljenju Komore, u spornim slu─Źajevima odre─Ĺuje koje srodne djelatnosti potpadaju pod oblike udru┼żivanja propisane ovim zakonom.
(3) Ministar, po prethodno pribavljenom mi┼íljenju Komore propisuje pravilnikom visinu, na─Źin pla─çanja i raspodjelu ─Źlanarine izme─Ĺu udru┼żenja obrtnika i udru┼żenja lica koja obavljaju srodne djelatnosti, kantonalnih komora i Komore.
(4) ─îlanarina iz stava (3) ovog ─Źlana, na mjese─Źnom nivou, se ne mo┼że propisati u iznosu ve─çem od 0,50% od osnovice za obra─Źun doprinosa za prethodnu godinu koju objavljuje Federalno ministarstvo finansija/financija.
(5) Kontrolu naplate ─Źlanarine vr┼íi nadle┼żni porezni organ u skladu sa ovla┼ítenjima utvr─Ĺenim poreznim propisima.


Odjeljak B. - Udru┼żenja obrtnika


─îlan 47.
(Udru┼żenje obrtnika)


(1) Obrtnici, radi unapre─Ĺivanja, uskla─Ĺivanja i ostvarivanja zajedni─Źkih interesa na odre─Ĺenom podru─Źju osnivaju udru┼żenje obrtnika.
(2) Udru┼żenja obrtnika mogu se osnivati na strukovnom principu.
(3) Za svaki obrt na odre─Ĺenom podru─Źju mo┼że biti osnovano samo jedno udru┼żenje obrtnika ovla┼íteno da nosi oznaku u vezi sa obrtom za koji je osnovano.
(4) Podru─Źje iz stava (2) ovog ─Źlana obuhvata podru─Źje jedne ili vi┼íe jedinica lokalne samouprave na teritoriju jednog kantona.
(5) U spornim slu─Źajevima teritorijalni obuhvat udru┼żenja obrtnika odre─Ĺuje kantonalna komora na ─Źijem podru─Źju udru┼żenje obrtnika ima sjedi┼íte.
(6) Udru┼żenje obrtnika je pravno lice, koje pravni subjektivitet sti─Źe registracijom u nadle┼żnom kantonalnom organu u skladu sa propisima kojima je regulisano osnivanje i rad udru┼żenja i fondacija.


─îlan 48.
(Koordinacija rada udru┼żenja)


(1) Koordinaciju rada udru┼żenja obrtnika vr┼íi kantonalna komora na ─Źijem podru─Źju udru┼żenja obrtnika imaju sjedi┼íte.
(2) Koordinacija se odnosi na pra─çenje ispunjavanja zakonom i statutom propisanih ciljeva udru┼żenja i obavljanje povjerenih zadataka.


─îlan 49.
(─îlanstvo u udru┼żenju obrtnika)


(1) Obrtniku ne mo┼że biti uskra─çeno pravo u─Źlanjenja u udru┼żenje obrtnika ako ispunjava uslove propisane ovim zakonom i statutom.
(2) Obrtnik koji obavlja vi┼íe obrta, mo┼że se u─Źlaniti u sva udru┼żenja obrtnika osnovana za te obrte.
(3) ─îlanom udru┼żenja obrtnika mo┼że postati i pravno lice sa podru─Źja udru┼żenja koje obavlja istu ili sli─Źnu djelatnost kao obrt za koji je udru┼żenje obrtnika osnovano.


─îlan 50.
(Statut udru┼żenja)


(1) Udru┼żenje obrtnika ima svoj statut kojim su regulisani ciljevi udru┼żenja, teritorijalni obuhvat, organi upravljanja i njihov sastav, nadle┼żnosti, pravni odnosi njegovih ─Źlanova i druga pitanja od zna─Źaja za njegov rad.
(2) Na sadr┼żaj statuta primjenjuju se odredbe ovog zakona i propisa koji reguli┼íu rad udru┼żenja i fondacija.
(3) Kantonalna komora na ─Źijem teritoriju udru┼żenje obrtnika ima sjedi┼íte, daje saglasnost na statut udru┼żenja.


─îlan 51.
(Raspolaganje imovinom)


O raspolaganju imovinom udru┼żenja obrtnika, a naro─Źito o sticanju, otu─Ĺivanju ili stvarnom zadu┼żivanju osnovne imovine, otu─Ĺivanju predmeta koji imaju istorijsku, nau─Źnu ili umjetni─Źku vrijednost, odobravanju podizanja kredita i investiranju imovine udru┼żenja obrtnika, odlu─Źuje skup┼ítina udru┼żenja uz saglasnost kantonalne komore na ─Źijem podru─Źju udru┼żenje ima registrovano sjedi┼íte.


─îlan 52.
(Fond uzajamne pomo─çi)


(1) Udru┼żenje obrtnika mo┼że formirati fond uzajamne pomo─çi, ─Źiji rad se ure─Ĺuje posebnim op┼ítim aktom.
(2) Saglasnost na op┼íti akt iz stav (1) ovog ─Źlana daje kantonalna komora na ─Źijem podru─Źju udru┼żenje obrtnika ima sjedi┼íte.
(3) Prihodi i rashodi ovog fonda moraju se voditi na odvojenom ra─Źunu i koristiti se u propisane svrhe odvojeno od ostalih sredstava udru┼żenja obrtnika.


─îlan 53.
(Prestanak rada udru┼żenja)


Kantonalna komora kod nadle┼żnog kantonalnog organa pokre─çe postupak za prestanak rada udru┼żenja obrtnika:
a) ako je ugro┼żen zajedni─Źki interes obrtnika zbog nezakonitog postupanja organa upravljanja;
b) ako djeluje na na─Źin koji je u suprotnosti sa zakonom ili statutom;
c) ako je ugro┼żeno ispunjavanje zakonom i statutom propisanih ciljeva zbog zna─Źajnog smanjenja broja ─Źlanova.


Odjeljak C. - Udru┼żenje lica koja obavljaju srodne djelatnosti


─îlan 54.
(Udru┼żenje lica koja obavljaju srodne djelatnosti)


Na udru┼żenja lica koja obavljaju srodne djelatnosti odgovaraju─çe se primjenjuju odredbe Odjeljka B., Poglavlja V ovog zakona.


Odjeljak D. - Kantonalne komore


─îlan 55.
(Kantonalne komore)


(1) Kantonalne komore osnivaju se u cilju zastupanja interesa svih obrtnika i lica koja obavljaju srodne djelatnosti na podru─Źju jednog kantona.
(2) Kantonalna komora je pravno lice, koje pravni subjektivitet sti─Źe registracijom kod nadle┼żnog suda.
(3) Obrtnici i lica koja obavljaju srodne djelatnosti na podru─Źju kantona danom upisa u Obrtni registar postaju ─Źlanovi kantonalne komore.
(4) ─îlanom kantonalne komore mogu postati i privredna dru┼ítva, kao i druga pravna lica osnovana u skladu sa va┼że─çim propisima.


─îlan 56.
(Statut kantonalne komore)


(1) Skup┼ítina kantonalne komore donosi statut kojim se utvr─Ĺuju ciljevi, organizacija i na─Źin djelovanja kantonalne komore, organi upravljanja i njihov sastav, vode─çi ra─Źuna o nacionalnoj zastupljenosti, nadle┼żnosti, pravni odnosi ─Źlanova, kao i druga pitanja od zna─Źaja za rad kantonalne komore, u skladu sa odredbama ovog zakona i op┼ítim aktima Komore.
(2) Saglasnost na statut kantonalne komore daje Komora.
(3) Statut se objavljuje na slu┼żbenoj internet stranici kantonalne komore.


─îlan 57.
(Sastav skupštine kantonalne komore)


(1) Skup┼ítina se sastoji od izabranih ─Źlanova.
(2) Statutom se propisuje ukupan broj ─Źlanova skup┼ítine i broj ─Źlanova koji dolaze iz pojedinih udru┼żenja koja se nalaze na teritoriji kantonalne komore, vode─çi ra─Źuna o privrednim specifi─Źnostima i zna─Źaju pojedinih djelatnosti.
(3) Ministar pravilnikom propisuje na─Źin provo─Ĺenja izbornog postupka u kantonalnim komorama i Komori.


─îlan 58.
(Sud ─Źasti kantonalne komore)


(1) U okviru kantonalne komore djeluje sud ─Źasti.
(2) Sud ─Źasti vodi postupke i odlu─Źuje o povredama poslovnih obi─Źaja, ugovora, tr┼żi┼ínih pravila, povredama Statuta i drugih akata kantonalne komore.
(3) O ┼żalbama protiv odluka suda ─Źasti kantonalne komore rje┼íava Sud ─Źasti Komore.
(4) Statutom i drugim op┼ítim aktima kantonalne komore utvr─Ĺuje se organizacija, sastav, na─Źin izbora, mjere koje mo┼że izre─çi, postupak i druga pitanja od zna─Źaja za rad suda ─Źasti kantonalne komore.


─îlan 59.
(Transparentnost)


Odluke kantonalne komore o utvr─Ĺivanju bud┼żeta uklju─Źuju─çi plan raspodjele, odobravanju izdataka koji nisu predvi─Ĺeni bud┼żetom, ovla┼ítenjima za podizanje kredita i stvarnim optere─çenjima nepokretne imovine, dono┼íenju propisa o raspolaganju bud┼żetom, kasom i ra─Źunom, kontroli i prihvatanju zavr┼ínog godi┼ínjeg ra─Źuna, izboru nezavisne institucije koja treba izvr┼íiti kontrolu zavr┼ínog godi┼ínjeg ra─Źuna, te sticanju i prodaji nepokretne imovine, objavljuju se na slu┼żbenoj internet stranici kantonalne komore.


─îlan 60.
(Koordiniranje rada kantonalnih komora)


(1) Komora koordinira rad kantonalnih komora.
(2) Koordinacija se odnosi na praćenje zakonitosti rada, donošenje akata i njihovu primjenu.


─îlan 61.
(Primjena odgovaraju─çih odredbi)


Na kantonalne komore odgovarajuće se primjenjuju odredbe Poglavlja V ovog zakona kojima se reguliše uspostavljanje fonda uzajamne pomoći, ciljevi, statut i organi upravljanja Komore, te primjena principa ravnopravnosti spolova.


Odjeljak D. - Komora


─îlan 62.
(Komora)


(1) Komora je samostalna, stru─Źno ÔÇô poslovna organizacija obrtnika i lica koja obavljaju srodne djelatnosti, koja se osniva radi uskla─Ĺivanja i zastupanja zajedni─Źkih interesa ─Źlanova Komore, a kojoj je ovim zakonom povjereno vr┼íenje javnih ovla┼ítenja.
(2) Komora predstavlja i zastupa obrtnike i lica koja obavljaju srodne djelatnosti u zemlji i inostranstvu.
(3) Komora je pravno lice, koja pravni subjektivitet sti─Źe registracijom kod nadle┼żnog suda.
(4) Rad Komore je javan.


─îlan 63.
(─îlanstvo u Komori)


(1) Obrtnici i lica koja obavljaju srodne djelatnosti na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, u skladu sa ovim zakonom, ─Źlanovi su Komore putem kantonalnih komora.
(2) ─îlanom Komore mogu postati i privredna dru┼ítva, kao i druga pravna lica osnovana u skladu sa va┼że─çim propisima.
(3) Evidencija ─Źlanova Komore je javna knjiga na osnovu koje se izdaju odgovaraju─ça uvjerenja koja imaju snagu javne isprave.


─îlan 64.
(Ciljevi Komore)


Komora ima sljede─çe ciljeve:
a) unapre─Ĺuje obrt i srodne djelatnosti;
b) razvija kantonalne komore u okviru poslova i zadataka utvr─Ĺenih ovim zakonom i Statutom Komore;
c) zastupa interese svojih ─Źlanova pred organima federalne vlasti i tijelima federalne dr┼żavne uprave;
d) daje primjedbe i prijedloge organima federalne vlasti i tijelima federalne dr┼żavne uprave pri dono┼íenju propisa od interesa za svoje ─Źlanove;
e) obavlja poslove iz podru─Źja obrazovanja i osposobljavanja za potrebe obrtni┼ítva propisane ovim zakonom;
f) vodi evidenciju ─Źlanova Komore;
g) vodi evidenciju kantonalnih komora;
h) podsti─Źe, koordinira, poma┼że i prati provo─Ĺenje osnovnih programskih zadataka u udru┼żenjima i kantonalnim komorama;
i) donosi propis o izbornoj proceduri u udru┼żenjima obrtnika i udru┼żenjima lica koja obavljaju srodne djelatnosti;
j) procjenjuje mogu─çnosti i uslove privrednog razvoja od interesa za svoje ─Źlanove;
k) uspostavlja i razvija poslovne odnose na doma─çem i inostranom tr┼żi┼ítu;
l) podsti─Źe inovacije postupaka, proizvoda i usluga, kao i razvoj tehnolo┼íke infrastrukture;
m) podsti─Źe, razvija i ┼ítiti dobre poslovne obi─Źaje, poslovni moral i za┼ítitu potro┼ía─Źa;
n) pru┼ża pomo─ç ─Źlanovima prilikom osnivanja i obavljanja djelatnosti;
o) razvija informacioni sistem, te informira ─Źlanove o stru─Źnim, poslovnim i tehnolo┼íkim pitanjima i novostima iz djelokruga rada Komore putem ─Źasopisa komore i drugih sredstava informiranja;
p) obavlja i druge poslove utvr─Ĺene ovim zakonom i statutom.


─îlan 65.
(Statut Komore)


(1) Skup┼ítina Komore donosi Statut kojim se utvr─Ĺuje organizacija i na─Źin djelovanja Komore, na koji saglasnost daje Vlada FBiH.
(2) Statut Komore sadr┼żi odredbe o:
a) imenu i sjedištu Komore;
b) pe─Źatu i ┼żigu Komore;
c) javnim ovlastima Komore;
d) broju predstavnika kantonalnih komora u Skupštini Komore;
e) zadacima i poslovima Komore;
f) pravima, obavezama i odgovornostima ─Źlanova Komore;
g) saradnji sa organima federalne vlasti i tijelima federalne dr┼żavne uprave;
h) saradnji sa komorama u zemlji i inostranstvu, te me─Ĺunarodnim organizacijama;
i) izboru upravnih tijela Komore i njihovim ovlaštenjima;
j) strukovnim savjetima Komore;
k) sazivanju Skupštine Komore i njenih tijela;
l) formi rješenja i dokumentovanja odluka Komore i upravnih tijela;
m) izradi srednjoro─Źnog finansijskog plana i njegovoj prezentaciji na Skup┼ítini;
n) predlaganju i odobravanju bud┼żeta;
o) izradi, kontroli i prihvatanju zavr┼ínog godi┼ínjeg ra─Źuna i preno┼íenju ovlasti za kontrolu tog ra─Źuna na nezavisnu instituciju izvan Komore;
p) pretpostavkama i formi izmjene Statuta;
(3) Statut Komore se objavljuje na slu┼żbenoj internet stranici komore.


─îlan 66.
(Organi upravljanja)


Organi upravljanja u Komori su:
a) Skupština,
b) Upravni odbor,
c) Nadzorni odbor,
d) Predsjednik i Potpredsjednik.


─îlan 67.
(Skupština Komore)


(1) Skupština Komore donosi:
a) Statut i izmjene i dopune Statuta,
b) Poslovnik o radu Skupštine,
c) Program rada i finansijski bud┼żet, uklju─Źuju─çi plan raspodjele, odobravanje izdataka koji nisu predvi─Ĺeni bud┼żetom, ovla┼ítenja za podizanje kredita i stvarna optere─çenja nepokretne imovine,
d) Odluku o visini i raspodjeli ─Źlanarine u skladu sa propisom iz ─Źlana 46. stav (3) ovog zakona,
e) Propise o raspolaganju bud┼żetom, kasom i ra─Źunom,
f) Propis o sticanju i prodaji nepokretne imovine,
g) Odluku o raspisivanju i provo─Ĺenju izbora predstavnika Komore,
h) Pravilnik o organizaciji, sastavu, na─Źinu izbora i nadle┼żnosti Suda ─Źasti, te o postupku i mjerama koje on mo┼że izre─çi,
i) Pravila o dobrim poslovnim obi─Źajima za odre─Ĺena zanimanja,
j) Ostale akte koji nisu u nadle┼żnosti upravnih tijela Komore.
(2) Skup┼ítina Komore utvr─Ĺuje:
a) jedinstvenu politiku finansiranja ukupnog komorskog sistema,
b) koja nezavisna institucija treba izvr┼íiti kontrolu zavr┼ínog godi┼ínjeg ra─Źuna.
(3) Skup┼ítina Komore prihva─ça zavr┼íni godi┼ínji ra─Źun i izvje┼ítaj o radu.
(4) Skup┼ítina Komore uskla─Ĺuje rad i razvoj kantonalnih komora.
(5) Skupština Komore imenuje i razrješava:
a) Predsjednika i Potpredsjednike Komore,
b) Upravni odbor, Nadzorni odbor i druga radna tijela Skupštine.
(6) Odluke donesene u skladu sa stavom (1) ta─Źke (a), (c), (e) i (f) objavljuju se na slu┼żbenoj internet stranici Komore.


─îlan 68.
(Sastav Skupštine Komore)


(1) Skup┼ítinu komore ─Źine izabrani ─Źlanovi.
(2) Statutom skup┼ítine se propisuje broj ─Źlanova Skup┼ítine i njihova raspodjela na kantonalne komore.
(3) Pri raspodjeli ─çe se voditi ra─Źuna o privrednim specifi─Źnostima i privrednom zna─Źaju pojedinih djelatnosti, kao i o ravnopravnoj zastupljenosti kantona u odnosu na broj ─Źlanova kantonalne komore.


─îlan 69.
(Upravni odbor)


Upravni odbor Komore:
a) provodi odluke i zaklju─Źke Skup┼ítine.
b) utvr─Ĺuje prijedlog Statuta i drugih akata koje donosi Skup┼ítina.
c) predla┼że odluke i stavove te daje mi┼íljenje o pitanjima o kojima raspravlja Skup┼ítina.
d) obavlja i druge poslove propisane Statutom i ovim zakonom.


─îlan 70.
(Nadzorni odbor)


Nadzorni odbor Komore nadzire provo─Ĺenje Statuta i drugih op┼ítih akata Komore, materijalno ÔÇô finansijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima, te obavlja i druge poslove predvi─Ĺene Statutom.


─îlan 71.
(Predsjednik i potpredsjednici Komore)


(1) Komora ima predsjednika i dva potpredsjednika Skup┼ítine i predsjednika i dva potpredsjednika Komore koji se imenuju na period od ─Źetiri godine.
(2) Predsjednik i potpredsjednici iz stava (1) ovog ─Źlana biraju se iz reda razli─Źitih konstitutivnih naroda i te funkcije mogu obavljati u najvi┼íe dva mandata.
(3) Predsjednik i potpredsjednici vr┼íe svoje funkcije u me─Ĺusobnoj koordinaciji.
(4) Predsjednik Komore predstavlja i zastupa Komoru.


─îlan 72.
(Sud ─Źasti)


(1) Pri Komori se osniva i djeluje Sud ─Źasti.
(2) Sud ─Źasti odlu─Źuje o povredama dobrih obi─Źaja u obavljanju djelatnosti, neizvr┼íavanju obaveza ─Źlanova, povredama Statuta i drugih akata Komore.


─îlan 73.
(Ravnopravnost spolova)


Prilikom imenovanja ─Źlanova organa upravljanja, komisija i drugih organa u svim oblicima udru┼żivanja koja proizilaze iz ovog zakona, ravnopravno su zastupljena oba spola.


POGLAVLJE VI ÔÇô UPRAVNI NADZOR Odjeljak A. - Upravni nadzor


─îlan 74.
(Upravni nadzor)


Upravni nadzor nad provo─Ĺenjem ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona vr┼íi Ministarstvo.


Odjeljak B. - Inspekcijski nadzor


─îlan 75.
(Inspekcijski nadzor)


(1) Inspekcijske poslove u provedbi ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona vr┼íe nadle┼żne inspekcije u skladu sa propisima iz oblasti inspekcijskog nadzora.
(2) Sva akta koja donesu nadle┼żne inspekcije dostavljaju se nadle┼żnom organu radi kontrole i utvr─Ĺivanja prestanka rada po sili zakona.


─îlan 76.
(Obavljanje djelatnosti bez odobrenja)


(1) Ako se obrt ili srodna djelatnost obavlja bez odobrenja za njihovo obavljanje, odnosno ako se djelatnost obavlja suprotno rje┼íenju kojim se odobrava obavljanje obrta ili srodne djelatnosti, nadle┼żna inspekcija donosi rje┼íenje o zabrani obavljanja obrta odnosno srodne djelatnosti i zabranjuje upotrebu ure─Ĺaja i opreme kojima se obavlja obrt ili srodna djelatnost.
(2) U slu─Źajevima iz stava (1) ovog ─Źlana ┼żalba protiv rje┼íenja ne odga─Ĺa njegovo izvr┼íenje.


─îlan 77.
(Neispunjavanje minimalnih uslova)


(1) Ako prostor i oprema obrtnika ili lice koje obavlja srodnu djelatnost ne udovoljava propisanim uslovima, navedenim u izjavi o ispunjenosti uslova, nadle┼żna inspekcija donosi rje┼íenje kojim se odre─Ĺuje rok ne du┼żi od 15 dana u kojem se nedostaci moraju otkloniti.
(2) Ako se nedostaci iz stava (1) ovog ─Źlana ne otklone u ostavljenom roku, nadle┼żna inspekcija kaznit ─çe prekr┼íioca minimalnom kaznom iz ─Źlana 78. stav (1), ta─Źka l) ovog zakona i donijet ─çe rje┼íenje kojim ─çe odrediti novi rok u kojem se nedostaci moraju otkloniti.
(3) Ako obrtnik ili lice koje obavlja srodnu djelatnost ne ispo┼ítuje rok iz stava (2) ovog ─Źlana, nadle┼żna inspekcija donosi rje┼íenje o zabrani obavljanja odre─Ĺene djelatnosti, o zatvaranju prostora, odnosno o zabrani upotrebe ure─Ĺaja i opreme.
(4) U slu─Źaju povrede sanitarno ÔÇô zdravstvenih i tehni─Źkih uslova zbog kojih mogu nastati te┼że posljedice po zdravlje i ┼żivot ljudi, nadle┼żna inspekcija donosi rje┼íenje kojim se odmah zabranjuje obavljanje te djelatnosti dok se utvr─Ĺeni nedostaci ne otklone.
(5) U slu─Źajevima iz stavova (3) i (4) ovog ─Źlana ┼żalba protiv rje┼íenja ne odga─Ĺa njegovo izvr┼íenje.


POGLAVLJE VII - PREKRŠAJNE ODREDBE Odjeljak A. Prekršaji lica koje obavljaju obrt i srodnu djelatnost


─îlan 78.
(Prekršaj obrtnika, lica koje obavlja srodnu djelatnost, voditelja i privremenog radnika)


(1) Nov─Źanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM kaznit ─çe se obrtnik ili lice koje obavlja srodnu djelatnost ako:
a) ne obavlja obrt ili srodnu djelatnost kao dopunsko zanimanje isklju─Źivo svojim radom (─Źlan 7.);
b) obrt ili srodnu djelatnost obavlja sezonski u vremenu u kojem nije registrovan za sezonsko obavljanje djelatnosti (─Źlan 9. stav (1));
c) ne istakne firmu pod kojom obrt ili srodna djelatnost posluje (─Źlan 26. stav (1), ta─Źka a));
d) ne izlo┼żi na vidnom mjestu rje┼íenje kojim se odobrava obavljanje obrta ili srodne djelatnosti (─Źlan 26. stav (1) ta─Źka b);
e) odobrenu djelatnost ne obavlja kvalitetno u skladu sa zakonima, propisima, dobrim poslovnim obi─Źajima i poslovnim moralom (─Źlan 26. stav (1) ta─Źka c));
f) na vidnom mjestu ne istakne cjenovnik svojih proizvoda, odnosno usluga na na─Źin dostupan kupcima, odnosno korisnicima usluga i istih se ne pridr┼żava (─Źlan 26. stav (1) ta─Źka d));
g) na vidnom mjestu ne istakne radno vrijeme i istog se ne pridr┼żava (─Źlan 26. stav (1) ta─Źka e));
h) kupcu, odnosno korisniku usluga ne izda ra─Źun o prodanoj robi, odnosno izvr┼íenim uslugama (─Źlan 26. stav (1) ta─Źka f));
i) ne garantira kvalitet proizvoda, odnosno usluga i ne otkloni nedostatke ili ne nadoknadi u─Źinjenu ┼ítetu kupcu proizvoda, odnosno korisniku usluga u skladu sa va┼że─çim propisima i standardima (─Źlan 26. stav (1) ta─Źka g));
j) ne vodi urednu evidenciju o obavljanju djelatnosti u skladu sa zakonom i drugim propisima iz oblasti poreza, finansija i finansijskog poslovanja (─Źlan 26. stav (1) ta─Źka h));
k) ne provodi propisane mjere za┼ítite na radu i za┼ítite ┼żivotne sredine koje se odnose na obavljanje registrirane djelatnosti (─Źlan 26. stav (1) ta─Źka i));
l) u odre─Ĺenom roku ne otkloni nedostatke utvr─Ĺene od nadle┼żne inspekcije koji se odnose na navode izjave iz ─Źlana 11. stav (3) ovog zakona (─Źlan 77. stav (2)).
(2) Za prekr┼íaj iz stava (1) ovog ─Źlana kaznit ─çe se voditelj obrta, voditelj srodne djelatnosti ili privremeni radnik nov─Źanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1.000,00 KM (─Źlan 22. stav (5) i ─Źlan 26.).


─îlan 79.
(Prekršaj obrtnika i lica koje obavlja srodnu djelatnost)


(1) Nov─Źanom kaznom u iznosu od 2.000,00 KM do 4.000,00 KM kaznit ─çe se za prekr┼íaj obrtnik ili lice koje obavlja srodnu djelatnost ako:
a) koristi rad drugih lica sa kojima nije zaklju─Źio ugovor o radu (─Źlan 2. stav (1) ta─Źka b));
b) obavlja obrt ili srodnu djelatnost kao dodatno zanimanje bez voditelja obrta (─Źlan 8.);
c) obavlja djelatnost u vanjskotrgovinskom poslovanju bez odobrenja nadle┼żnog organa (─Źlan 11. stav (2) i ─Źlan 12.);
d) ne podnese zahtjev za promjenu naziva i oznake obrta ili srodne djelatnosti (─Źlan 13. stav (5));
e) ne podnese zahtjev za promjenu sjedi┼íta obrta ili srodne djelatnosti (─Źlan 14. stav (3));
f) obavlja djelatnosti koje nisu obuhva─çena rje┼íenjem (─Źlan 18. stav (1) ovog zakona);
g) obavlja djelatnost protivno propisima kojima se ure─Ĺuje vanjskotrgovinska politika (─Źlan 18. stav (3));
h) obavlja obrt ili srodnu djelatnost u izdvojenom prostoru bez rje┼íenja nadle┼żnog organa (─Źlan 21. stav (2));
i) obavlja obrt ili srodnu djelatnost u izdvojenom prostoru bez voditelja obrta (─Źlan 22. stav (2));
j) obavlja obrt ili srodnu djelatnost putem voditelja obrta bez rje┼íenja nadle┼żnog organa (─Źlan 22. stav (7));
k) obavlja obrt ili srodnu djelatnost za vrijeme privremene obustave obavljanja obrta (─Źlan 35. stav (5));
l) ne obavijesti nadle┼żni organ, u propisanom roku, o ponovnom po─Źetku obavljanja obrta ili srodne djelatnosti (─Źlan 35. stav (7)).
(2) Za ponovljene prekr┼íaje iz stava (1) ovog ─Źlana obrtniku, odnosno licu koje obavlja srodnu djelatnost izre─çi ─çe se za┼ítitna mjera zabrane obavljanja obrta, odnosno srodne djelatnosti u trajanju od tri do ┼íest mjeseci.


─îlan 80.
(Prekršaj lica koje nema osnovan obrt ili srodnu djelatnost)


(1) Nov─Źanom kaznom u iznosu od 2.000,00 KM do 4.000,00 KM kaznit ─çe se za prekr┼íaj fizi─Źko lice koje obavlja obrt ili srodnu djelatnost bez rje┼íenja nadle┼żnog organa kojim se odobrava obavljanje obrta odnosno srodne djelatnosti (─Źlan 12. stav (1)).
(2) Za prekr┼íaj iz stava (1) ovog ─Źlana izre─çi ─çe se za┼ítitna mjera oduzimanja ure─Ĺaja, proizvoda i opreme kojima je prekr┼íaj izvr┼íen, te oduzimanje nezakonito ostvarene dobiti.


Odjeljak B. - Prekr┼íaji slu┼żbenog lica


─îlan 81.
(Prekr┼íaj odgovornog lica u nadle┼żnom organu)


Nov─Źanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM kaznit ─çe se za prekr┼íaj odgovorno lice u nadle┼żnom organu ako:
a) u propisanom roku ne donese rje┼íenje kojim se odobrava obavljanje obrta ili srodnih djelatnosti iz ─Źlana 12. stav (1) ovog zakona, odnosno ne izvr┼íi upis rje┼íenja u Obrtni registar (─Źlan 12. stav (3)).
b) u propisanom roku ne donese rje┼íenje o promjeni podataka u vezi sa obavljanjem obrta ili srodnih djelatnosti odnosno ne izvr┼íi upis rje┼íenja u Obrtni registar (─Źl. 13. stav (5), ─Źl.14. stav (3), ─Źl. 21 stav (2), ─Źl. 22. stav (7), ─Źl. 29. stav (3), ─Źl. 30. stav (3), ─Źl. 32. stav (3), ─Źl. 36. stav (2).
c) u propisanom roku ne dostavi sva rje┼íenja u vezi sa obavljanjem obrta nadle┼żnim organima (─Źlan 12. stav (4)).
d) po slu┼żbenoj du┼żnosti ne obavijesti obrtnika ili lice koje obavlja srodnu djelatnost o obavezi i rokovima uskla─Ĺivanja poslovanja i potrebnoj dokumentaciji za uskla─Ĺivanje poslovanja (─Źlan 82. stav (2)).


POGLAVLJE VIII - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Odjeljak A. Prelazne odredbe


─îlan 82.
(Obaveza uskla─Ĺivanja poslovanja)


(1) Obrtnici i lica koja obavljaju srodne djelatnosti, a kojima je obavljanje djelatnosti odobreno prema ranijim propisima, uskladit ─çe svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.
(2) Nadle┼żni organ prema sjedi┼ítu obrta ili srodne djelatnosti po slu┼żbenoj du┼żnosti obavje┼ítava obrtnike i lica koja obavljaju srodne djelatnosti o obavezi i rokovima uskla─Ĺivanja poslovanja sa ovim zakonom, kao i o potrebnoj dokumentaciji za uskla─Ĺivanje.
(3) Obrtnici i lica koja obavljaju srodne djelatnosti, a koji su prema prija┼ínjim propisima osnovali radnju, mogu nastaviti sa poslovanjem i ako ne ispunjavaju uslove iz ─Źlana 6. stav (1) ovog zakona.
(4) Obrtnici i lica koja obavljaju srodne djelatnosti koji su prema prijašnjim propisima osnovali radnju putem radnika mogu nastaviti sa poslovanjem, ako i dalje imaju radnika u skladu sa odredbama ovog zakona.
(5) Obrtnici i lica koja obavljaju srodne djelatnosti koji su prema prija┼ínjim propisima stekli odgovaraju─çu stru─Źnu spremu, mogu obavljati obrte ili srodne djelatnosti utvr─Ĺene ovim zakonom ako im je do dana stupanja na snagu ovog zakona odobreno obavljanje djelatnosti.
(6) Obrtnicima koji su majstorski ispit polo┼żili u skladu sa propisima koji su va┼żili do dana stupanja na snagu ovog zakona, isti se priznaje u cijelosti.


─îlan 83.
(Zapo─Źeti postupci)


Postupci zapo─Źeti po propisima koji su va┼żili do dana stupanja na snagu ovog zakona okon─Źat ─çe se po tim propisima.


─îlan 84.
(Obaveza donošenja Uredbe)


Vlada Federacije BiH ─çe u roku od ┼íest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti Uredbu o tradicionalnim i starim zanatima (─Źlan 40. stav (1)).


─îlan 85.
(Obaveza donošenja podzakonskih akata)


(1) Ministar će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti Pravilnike o primjeni Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji BiH kojim će regulisati:
a) popis obrta koji se mogu obavljati pod uslovima propisanim ovim zakonom (─Źlan 4. stav (4));
b) popis djelatnosti koje se mogu obavljati sezonski (─Źlan 9. stav (3));
c) popis djelatnosti koje se mogu obavljati u stambenim prostorijama, odnosno izvan poslovnih i stambenih prostorija (─Źlan 10. stav (1));
d) minimalne tehni─Źke i druge uslove u pogledu ure─Ĺenja i opreme poslovnog prostora (─Źlan 10. stav (4));
e) izgled i sadr┼żaj zahtjeva za osnivanje obrta i izjave o ispunjenosti uslova (─Źlan 11. stav (5));
f) sadr┼żaj, izgled i na─Źin vo─Ĺenja Obrtnog registra, sadr┼żaj i izgled rje┼íenja kojim se odobrava obavljanje obrta i postupak upisa u Obrtni registar (─Źlan 12. stav (6));
g) popis djelatnosti koje se mogu obavljati kao doma─ça radinost i uslove za njihovo obavljanje (─Źlan 39. stav (3));
h) na─Źin polaganja majstorskog ispita, te sadr┼żaj i oblik diplome o majstorskom zvanju (─Źlan 43. stav (6));
i) obavezu pla─çanja, visinu i na─Źin raspodjele ─Źlanarine izme─Ĺu udru┼żenja obrtnika i udru┼żenja lica koja obavljaju srodne djelatnosti, kantonalnih komora i Komore (─Źlan 46. stav (3));
j) provo─Ĺenje izbornog postupka u kantonalnim komorama i Komori (─Źlan 57. stav (3)).
(2) Ministar ─çe u roku od ┼íest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti Rje┼íenje o cijeni polaganja majstorskog ispita (─Źlan 44. stav (2)).
(3) Kantonalni ministri obrazovanja u roku od ┼íest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donose program polaganja majstorskog ispita (─Źlan 42. stav (1)).
(4) Komora, u roku od ┼íest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donosi Pravilnik o na─Źinu provo─Ĺenja izborne procedure u udru┼żenjima obrtnika i udru┼żenjima lica koja obavljaju srodne djelatnosti (─Źlan 64. stav (1) ta─Źka i.)).


─îlan 86.
(Primjena ranijih propisa)


Do dono┼íenja podzakonskih akata na osnovu ovog zakona primjenjuju se podzakonski akti doneseni na osnovu Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", br. 35/09 i 42/11), ako nisu u suprotnosti sa ovim Zakonom.


─îlan 87.
(Prestanak va┼żenja)


Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje va┼żiti Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", br 35/09 i 42/11).
Odjeljak B. Završne odredbe


─îlan 88.
(Stupanje na snagu)


Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Slu┼żbenim novinama Federacije BiH".
Odredbe ─Źlana 11. st. (1) i (5) i ─Źlana 12. stav (3) po─Źet ─çe se primjenjivati u roku od 6 (┼íest) mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Predsjedavaju─çi
Predstavni─Źkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Mirsad Zaimovi─ç, s. r.


Predsjedavaju─çi
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Tomislav Martinovi─ç, s. r.

 

 

 

 

 

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija