Advokatska kancelarija

weight
"Na┼ía za┼ítita nije u na┼íem oru┼żju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

Zakon o advokaturi Republike Srpske

 

Zakon o advokaturi Republike Srpske


«Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske broj: 80/15 od 10.09.2015.g.

 

GLAVA I
OSNOVNE ODREDBE

─îlan 1.

            Ovim zakonom ure─Ĺuju se advokatska slu┼żba, uslovi za bavljenje advokaturom, oblici rada advokata, prava, obaveze i odgovornost advokata, advokatskih stru─Źnih saradnika za pravne poslove i advokatskih pripravnika i organizacija i rad Advokatske komore Republike Srpske (u daljem tekstu: Advokatska komora).

─îlan 2.

(1) Advokatura je nezavisna i samostalna slu┼żba pru┼żanja pravne pomo─çi fizi─Źkim i pravnim licima.
(2) Samostalnost i nezavisnost advokature ostvaruje se:
1) samostalnim i nezavisnim obavljanjem advokature,
2) pravom stranke na slobodan izbor advokata,
3) organizovanjem advokata u Advokatsku komoru kao samostalnu i nezavisnu organizaciju advokata u Republici Srpskoj,
4) donošenjem opštih akata Advokatske komore,
5) odlu─Źivanjem o prijemu u advokaturu, odgovornosti advokata i prestanku prava na bavljenje advokaturom i
6) donošenjem Statuta i drugih opštih akata Advokatske komore.

─îlan 3.

Pru┼żanje pravne pomo─çi iz ─Źlana 2. stav 1. ovog zakona obuhvata:
1) davanje usmenih i pismenih pravnih savjeta i mišljenja,
2) sastavljanje tu┼żbi, prijedloga i drugih inicijalnih podnesaka, zahtjeva, molbi, pravnih lijekova, predstavki i drugih podnesaka,
3) sastavljanje ugovora, zavještanja, poravnanja, izjava, opštih i pojedina─Źnih akata i drugih isprava,
4) zastupanje i odbranu fizi─Źkih i pravnih lica,
5) posredovanje radi zaklju─Źenja pravnog posla ili mirnog rješavanja spora i spornog odnosa i
6) obavljanje i drugih poslova pravne pomo─çi u ime i za ra─Źun doma─çeg ili stranog fizi─Źkog ili pravnog lica, na osnovu kojih se ostvaruju prava, štite slobode i drugi interesi.

─îlan 4.

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljede─çe zna─Źenje:
1) advokat je lice koje je upisano u imenik advokata Advokatske komore, koje je polo┼żilo advokatsku zakletvu i bavi se advokaturom,
2) kandidat je lice koje je podnijelo zahtjev Advokatskoj komori za upis u imenik advokata, sve dok nije upisano u imenik advokata i polo┼żilo advokatsku zakletvu,
3) zbor advokata je neposredni oblik odlu─Źivanja i ostvarivanja prava i du┼żnosti advokata koji ─Źine svi advokati ─Źije kancelarije i orta─Źka društva imaju sjedište na podru─Źju koje je odre─Ĺeno opštim aktom Advokatske komore,
4) stranka je doma─çe ili strano fizi─Źko ili pravno lice koje se advokatu obratilo za pru┼żanje pravne pomo─çi i lice koje advokat zastupa ili brani,
5) zastupanje podrazumijeva zastupanje i odbranu stranke,
6) Kodeks su pravila profesionalne etike advokata Advokatske komore,
7) Advokatska tarifa je propis o nagradama i naknadama troškova za rad advokata u Republici Srpskoj,
8) doma─çi advokat je advokat koji ima dr┼żavljanstvo Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, i koji je upisan u imenik Advokatske komore, kao i advokat koji je upisan u imenik advokata Advokatske komore Federacije BiH, a ima dr┼żavljanstvo Federacije BiH i Bosne i Hercegovine,
9) imenik advokata je imenik Advokatske komore u kojem su upisani advokati koji imaju sjedište kancelarije u Republici Srpskoj i koji su dr┼żavljani Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,
10) strani advokat je advokat koji je upisan u imenik advokata strane dr┼żave,
11) upisnik A i upisnik B advokata su imenici Advokatske komore u kojima su upisani strani advokati a koji su upisani u imenike advokata drugih dr┼żava,
12) mati─Źna dr┼żava je dr┼żava u kojoj je advokat upisan u imenik advokata i u kojoj advokat ima dozvolu za bavljenje advokaturom,
13) zajedni─Źka advokatska kancelarija je advokatska kancelarija koju dva ili više advokata osnivaju ugovorom, kojim ure─Ĺuju me─Ĺusobne poslovne i imovinske odnose,
14) imenik zajedni─Źkih advokatskih kancelarija je imenik Advokatske komore u kojem su upisane zajedni─Źke advokatske kancelarije koje imaju sjedište na podru─Źju Republike Srpske,
15) advokatsko orta─Źko društvo je društvo koje dva ili više advokata osnivaju ugovorom u skladu sa zakonom kojim je ure─Ĺeno osnivanje privrednih društava, ako ovim zakonom nije druga─Źije ure─Ĺeno,
16) Advokatsko društvo je društvo koje se osniva zakonom kojim je ure─Ĺeno osnivanje privrednih društava, kao društvo s ograni─Źenom odgovornoš─çu, ako ovim zakonom nije druga─Źije odre─Ĺeno“.
17) imenik advokatskih orta─Źkih društava je imenik Advokatske komore u kojem su upisana advokatska orta─Źka društva koja imaju sjedište na podru─Źju Republike Srpske,
18) stru─Źni saradnik za pravne poslove je diplomirani pravnik koji je polo┼żio pravosudni ispit, koji je sa advokatom ili zajedni─Źkom advokatskom kancelarijom ili advokatskim orta─Źkim društvom, kao poslodavcem, zasnovao radni odnos radi obavljanja pravnih poslova iz djelatnosti poslodavca, a radi dodatnog stru─Źnog osposobljavanja za rad u advokaturi ili pravosu─Ĺu i koji je upisan u imenik advokatskih stru─Źnih saradnika za pravne poslove Advokatske komore,
19) imenik stru─Źnih saradnika za pravne poslove je imenik Advokatske komore u kojem su upisani stru─Źni saradnici za pravne poslove,
20) advokatski pripravnik je diplomirani pravnik koji se obavljanjem pripravni─Źkog sta┼ża kod advokata ili u zajedni─Źkoj advokatskoj kancelariji ili advokatskom orta─Źkom društvu osposobljava za rad u advokaturi i pravosu─Ĺu i koji je upisan u imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore,
21) imenik advokatskih pripravnika je imenik Advokatske komore u koji su upisani advokatski pripravnici,
22) advokatski ispit je ispit provjere poznavanja doma─çih i me─Ĺunarodnih propisa i pravnih akata koji se odnose na advokaturu.

 

GLAVA II
USLOVI ZA BAVLjENjE ADVOKATUROM

─îlan 5.

(1) Pravo na bavljenje advokaturom sti─Źe se upisom u imenik advokata i polaganjem advokatske zakletve.
(2) Postupak za ostvarivanje prava na bavljenje advokaturom pokre─çe se zahtjevom kandidata za upis u imenik advokata, koji se podnosi Advokatskoj komori.

─îlan 6.

(1) Pravo upisa u imenik advokata ima lice koje ispunjava sljede─çe uslove:
1) da je dr┼żavljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,
2) da je diplomirao na pravnom fakultetu u Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini, ili stekao zvanje diplomirani pravnik (240 ECTS bodova), ili da je diplomirao na bilo kojem pravnom fakultetu u SFR Jugoslaviji do 22. maja 1992. godine, a ako je diplomirao na pravnom fakultetu u stranoj dr┼żavi, ovaj uslov sti─Źe nakon priznanja te diplome u skladu sa propisima kojima je priznanje te diplome i stepena stru─Źnog obrazovanja regulisano u Republici Srpskoj,
3) da je polo┼żilo pravosudni ispit u Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini ili u bivšoj SFR Jugoslaviji do 22. maja 1992. godine, a ako je pravosudni ispit polo┼żio u drugoj dr┼żavi, ovaj uslov sti─Źe nakon priznanja tog ispita u Republici Srpskoj,
4) da je polo┼żilo advokatski ispit u Republici Srpskoj,
5) da ima dvije godine radnog iskustva poslije polo┼żenog pravosudnog ispita na pravnim poslovima u advokaturi, pravosu─Ĺu, notarijatu, organima uprave ili u pravnom licu,
6) da ima opštu zdravstvenu i potpunu poslovnu sposobnost,
7) da nije osu─Ĺivan za krivi─Źno djelo koje bi ga ─Źinilo nedostojnim povjerenja za bavljenje advokaturom,
8) da nije u radnom odnosu u trenutku upisa u imenik Advokatske komore,
9) da ne obavlja registrovanu samostalnu djelatnost,
10) da nema status zastupnika, direktora ili predsjednika upravnog odbora u pravnom licu, ─Źlana ili predsjednika izvršnog odbora banke, zastupnika dr┼żavnog kapitala, ste─Źajnog upravnika, prokuriste i lica koje ugovorom o radu ima utvr─Ĺenu zabranu konkurencije,
11) da je dostojno za bavljenje advokaturom i
12) da ima obezbije─Ĺen radni prostor – kancelariju, pogodan za bavljenje advokaturom, koji ispunjava tehni─Źke uslove u skladu sa aktom Advokatske komore.
(2) Smatra se da nije dostojan za bavljenje advokaturom lice osu─Ĺeno za krivi─Źno djelo protiv Republike Srpske, za krivi─Źno djelo protiv slu┼żbene du┼żnosti, za krivi─Źno djelo izvršeno iz koristoljublja ili za drugo krivi─Źno djelo izvršeno iz ne─Źasnih pobuda, a koje ga ─Źini moralno nedostojnim za obavljanje advokature.
(3) Lice kojem je izre─Źena uslovna osuda za krivi─Źna djela iz stava 2. ovog ─Źlana nema pravo na upis za vrijeme za koje je pravosna┼żnom odlukom odre─Ĺen uslovni rok.
(4) Ispunjenost uslova za upis u imenik advokata iz stava 1. t. 7), 11) i 12) ovog ─Źlana, donosi nadle┼żni organ Advokatske komore.
(5) Kandidat koji je obavljao poslove advokata, sudijsku ili tu┼żila─Źku funkciju, funkciju pravobranioca ili zamjenika pravobranioca i poslove notara najmanje pet godina, kao i lica koja su oslobo─Ĺena obaveze polaganja pravosudnog ispita, ne pola┼żu advokatski ispit.

 

─îlan 7.

(1) Uz zahtjev za upis u imenik advokata kandidat je du┼żan da dostavi dokaze i podatke o ispunjavanju uslova iz ─Źlana 6. stav 1. t. 1) do 12) ovog zakona, osim t. 7), 11) i12).
(2) Advokatska komora, po slu┼żbenoj du┼żnosti, pribavlja dokaze o ispunjenosti uslova iz ─Źlana 6. stav 1. t. 7), 11) i 12) ovog zakona.
(3) Pravna lica, dr┼żavni i pravosudni organi i organizacije du┼żni su da, u skladu sa zakonom, na zahtjev Advokatske komore daju o kandidatu ta─Źne i potpune podatke, potrebne za ocjenu da li ispunjava uslove iz ─Źlana 6. stav 1. ovog zakona.

─îlan 8.

(1) Advokatska komora mo┼że odgoditi donošenje odluke o zahtjevu za upis u imenik advokata do pravosna┼żnog okon─Źanja krivi─Źnog postupka, ako je protiv kandidata potvr─Ĺena optu┼żnica za krivi─Źno djelo koje bi ga ─Źinilo nedostojnim povjerenja za bavljenje advokaturom.
(2) Ako kandidat ispunjava uslove iz ─Źlana 6. stav 1. ovog zakona, Advokatska komora ─çe donijeti odluku o upisu u imenik advokata, u roku od 30 dana.
(3) Advokatska komora odbi─çe zahtjev za upis u imenik advokata kandidatu koji ne ispunjava jedan ili više uslova propisanih u ─Źlanu 6. stav 1. ovog zakona.
(4) O odluci iz stava 3. ovog ─Źlana Advokatska komora je du┼żna da bez odga─Ĺanja obavijesti Advokatsku komoru Federacije Bosne i Hercegovine.

─îlan 9.

(1) Advokatska komora du┼żna je da u roku od 30 dana od donošenja odluke o upisu u imenik advokata omogu─çi kandidatu polaganje advokatske zakletve, pod uslovom da je uplatio troškove upisa, a ako je rije─Ź o stranom dr┼żavljaninu i pod uslovom da je podnio dokaz o zaklju─Źenom ugovoru o osiguranju od profesionalne odgovornosti i u Republici Srpskoj.
(2) Advokatska zakletva pola┼że se pred predsjednikom Advokatske komore ili licem koje on ovlasti.
(3) Advokatska zakletva glasi:
„Zaklinjem se da ─çu du┼żnost advokata obavljati savjesno, da ─çu se u svom radu pridr┼żavati ustava, zakona i drugih propisa Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, Statuta Advokatske komore Republike Srpske i Kodeksa profesionalne etike advokata Advokatske komore Republike Srpske i da ─çu svojim postupcima i ponašanjem ─Źuvati ugled advokature.“
(4) Advokat je du┼żan da najkasnije u roku od tri dana od dana upisa u imenik advokata zaklju─Źi ugovor o osiguranju za štetu od profesionalne odgovornosti na sumu ne manju od minimalne sume osiguranja za štetu od profesionalne odgovornosti utvr─Ĺene ovim zakonom i dokaz o tome dostavi Advokatskoj komori.

─îlan 10.

(1) Advokatska komora ─çe nakon što kandidat polo┼żi advokatsku zakletvu, istog dana na osnovu podataka sadr┼żanih u imeniku advokata izdati advokatsku legitimaciju (ID karticu).
(2) Advokatsku legitimaciju potpisuje predsjednik Advokatske komore.
(3) Advokatska legitimacija sadr┼żi ime i prezime advokata, njegovu fotografiju, redni broj, dan, mjesec i godinu upisa u imenik advokata, kao i druge podatke od zna─Źaja za utvr─Ĺivanje svojstva advokata.
(4) Forma i oblik advokatske legitimacije ure─Ĺuje se opštim aktom Advokatske komore.

─îlan 11.

(1) Sud ili drugi organ koji vodi postupak mo┼że tra┼żiti na uvid advokatsku legitimaciju od lica koje pred njim neposredno nastupa u svojstvu advokata.
(2) U slu─Źaju sumnje u svojstvo lica koje se predstavlja kao advokat, organ koji vodi postupak mo┼że od Advokatske komore zatra┼żiti potrebna obavještenja, a Advokatska komora je du┼żna da po zahtjevu postupa bez odga─Ĺanja.

─îlan 12.

(1) Advokatska komora po pravu nadzora poništi─çe odluku i rješenje o upisu u imenik advokata ili samo odluku o upisu kada rješenje nije doneseno, ako:
1) kandidat ne polo┼żi advokatsku zakletvu u skladu sa ─Źlanom 9. ovog zakona,
2) se poslije upisa u imenik advokata sazna da nisu bili ispunjeni uslovi za donošenje odluke o upisu i za upis u imenik advokata, kao i ako u roku iz ─Źlana 9. stav 4. ovog zakona ne zaklju─Źi ugovor o osiguranju za štetu od profesionalne odgovornosti i o zaklju─Źenju ne dostavi dokaz Advokatskoj komori.
(2) Postupak za poništenje odluke i rješenja o upisu u imenik advokata pokre─çe se po slu┼żbenoj du┼żnosti ili na osnovu prijave.
(3) Advokatska komora du┼żna je da bez odga─Ĺanja, a najkasnije u roku od osam dana, dostavi zahtjev za pokretanje postupka iz stava 2. ovog ─Źlana, advokatu protiv kojeg je postupak pokrenut.
(4) Postupak poništenja upisa iz stava 1. ovog ─Źlana ─çe se sprovesti po odredbama ovog zakona i opštih akata Advokatske komore.

─îlan 13.

(1) Strani advokat mo┼że se upisati u upisnik A i upisnik B ako se bavi advokaturom u mati─Źnoj dr┼żavi, u skladu sa propisima te dr┼żave i ako, zavisno od vrste upisa, ispunjava uslove iz st. 2. i 3. ovog ─Źlana.
(2) Kandidat za upis u upisnik A mo┼że biti upisan ako ispunjava uslove iz ─Źlana 6. stav 1. t. 6) do 12) ovog zakona.
(3) Kandidat za upis u upisnik B mo┼że biti upisan ako pored uslova iz stava 2. ovog ─Źlana ispunjava i uslove iz ─Źlana 6. stav 1. t. 3) i 4) ovog zakona.
(4) Uz zahtjev za upis u upisnik A, kandidat iz stava 1. ovog ─Źlana du┼żan je da dostavi u izvorniku i ovjerenom prevodu na jednom od slu┼żbenih jezika koji su u upotrebi u Republici Srpskoj, uvjerenje o dr┼żavljanstvu dr┼żave ─Źiji je dr┼żavljanin i potvrdu Advokatske komore ─Źiji je ─Źlan, o tome da u mati─Źnoj dr┼żavi ima status advokata, koje nije starije od 30 dana, kao i dokaze o ispunjenosti uslova iz ─Źlana 6. stav 1. t. 6) do 12) ovog zakona.
(5) Uz zahtjev za upis u upisnik B, kandidat iz stava 1. ovog ─Źlana, du┼żan je da pored priloga iz stava 4. ovog ─Źlana, dostavi i dokaze o ispunjenosti uslova iz stava 3. ovog ─Źlana.
(6) O upisu kandidata iz st. 4. i 5. ovog ─Źlana obavještava se nadle┼żna Advokatska komora u njegovoj mati─Źnoj dr┼żavi.

 

─îlan 14.

U postupku pred izabranim arbitra┼żnim sudovima u pravnim stvarima s me─Ĺunarodnim elementom, stranke mogu zastupati i strani advokati bez ograni─Źenja.

GLAVA III
PRAVA I DU┼ŻNOSTI ADVOKATA

─îlan 15.

Advokat je du┼żan da:
1) se stvarno i stalno bavi advokaturom,
2) pravnu pomo─ç pru┼ża stru─Źno i savjesno, u skladu sa ustavom, zakonom i opštim aktima Advokatske komore,
3) ─Źuva advokatsku tajnu i
4) u profesionalnom radu i u privatnom ┼żivotu koji je dostupan javnosti ─Źuva ugled advokature.

─îlan 16.

Advokat ima pravo i du┼żnost da preduzima pravne radnje na koje ga je stranka ovlastila, koje mogu koristiti stranci u ostvarivanju njenih prava i interesa.

─îlan 17.

 Advokat upisan u imenik advokata Advokatske komore Federacije BiH ima pravo da se bavi advokaturom i na teritoriji Republike Srpske, ali nema pravo da u Republici Srpskoj osniva poslovnu jedinicu, predstavništvo ili bilo koji drugi oblik organizovanja rada.

 

─îlan 18.

(1) Advokat slobodno odlu─Źuje da li ─çe prihvatiti pru┼żanje pravne pomo─çi, osim u slu─Źajevima predvi─Ĺenim zakonom.
(2) Advokat ne mo┼że odbiti pru┼żanje pravne pomo─çi ako ga kao zastupnika ili branioca u skladu sa zakonom postavi sud, drugi dr┼żavni organ ili Advokatska komora, osim ako postoje razlozi predvi─Ĺeni zakonom zbog kojih je du┼żan da odbije zastupanje ili ako advokat, po svojoj pismenoj izjavi, ne pru┼ża usluge u toj oblasti prava.

 

─îlan 19.

Advokat je du┼żan da odbije pru┼żanje pravne pomo─çi:
1) ako je u istoj pravnoj stvari zastupao suprotnu stranku,
2) ako je ─Źlan ili je bio ─Źlan zajedni─Źke advokatske kancelarije ili advokatskog orta─Źkog društva u kojima se u istoj pravnoj stvari zastupa ili je zastupana suprotna stranka,
3) ako je u istoj pravnoj stvari postupao kao nosilac pravosudne funkcije ili slu┼żbeno lice u dr┼żavnom organu ili organu jedinice lokalne samouprave,
4) ako se advokatu prije proteka dvije godine od prestanka njegove pravosudne funkcije ili slu┼żbenog lica u dr┼żavnom organu ili organu jedinice lokalne samouprave za pru┼żanje pravne pomo─çi obrati lice u ─Źijoj je istoj ili drugoj pravnoj stvari postupao u navedenim svojstvima,
5) ako su interesi stranke koja tra┼żi pravnu pomo─ç u suprotnosti sa njegovim interesima ili interesima njegovih bliskih srodnika, prijatelja, saradnika ili drugih stranaka, a što se propisuje Statutom i Kodeksom Advokatske komore i
6) ako je bio advokatski pripravnik ili stru─Źni saradnik za pravne poslove u Advokatskoj kancelariji, zajedni─Źkoj advokatskoj kancelariji ili advokatskom orta─Źkom društvu u kojima se u istoj pravnoj stvari zastupa ili je zastupana suprotna stranka i
7) u drugim slu─Źajevima utvr─Ĺenim zakonom, Statutom i Kodeksom Advokatske komore.

─îlan 20.

(1) Advokat je du┼żan da nakon prestanka zastupanja, stranci na njen zahtjev ili bez zahtjeva, preda sve njene spise i isprave.
(2) Advokat je du┼żan da ─Źuva spise stranke koja ih nije preuzela ili koji se nisu mogli stranci uru─Źiti, najmanje pet godina, ra─Źunaju─çi od dana pravosna┼żno okon─Źanog postupka u kojem je tu stranku zastupao ili od dana otkaza punomo─çja.

─îlan 21.

 (1) Advokat je du┼żan da, u skladu sa Statutom i Kodeksom Advokatske komore, ─Źuva kao profesionalnu tajnu i da se brine da to ─Źine i lica zaposlena u njegovoj advokatskoj kancelariji, sve što mu je stranka ili njegov ovlaš─çeni predstavnik povjerio ili što je u predmetu u kome pru┼ża pravnu pomo─ç na drugi na─Źin saznao ili pribavio, u pripremi, tokom zastupanja i po prestanku zastupanja.
(2) Obaveza ─Źuvanja advokatske tajne nije vremenski ograni─Źena.
(3) Na─Źin ─Źuvanja advokatske tajne i postupanje u vezi sa advokatskom tajnom ure─Ĺuju se Statutom i Kodeksom Advokatske komore.

─îlan 22.

            Advokat ne mo┼że biti pozvan na krivi─Źnu odgovornost za pravno mišljenje izra┼żeno u pru┼żanju pravne pomo─çi u postupku pred sudom ili drugim organima vlasti.

 

 

─îlan 23.

(1) Advokat se ne mo┼że baviti poslovima koji su nespojivi sa ugledom i nezavisnoš─çu advokature.
(2) Advokat ne mo┼że imati drugu registrovanu samostalnu djelatnost.
(3) Advokat nema pravo da zasniva radni odnos, osim u advokatskom orta─Źkom društvu.
(4) Advokat ne mo┼że biti zastupnik, direktor ili ─Źlan upravnog odbora u pravnom licu, predsjednik ili ─Źlan izvršnog odbora banke, zastupnik dr┼żavnog kapitala, ste─Źajni upravnik, prokurista ili lice koje ima utvr─Ĺenu zabranu konkurencije, kao ni obavljati te poslove u bilo kojem obimu ili vršiti javnu du┼żnost koja je nespojiva sa Advokatskom djelatnoš─çu.
(5) Advokatu nije dozvoljeno da svoju djelatnost obavlja na na─Źin koji mo┼że da stvori zabunu u pogledu njegovog registrovanog oblika rada.
(6) Statutom i Kodeksom Advokatske komore detaljnije se utvr─Ĺuju poslovi iz st. 2, 3, 4. i 5. ovog ─Źlana, a mogu se predvidjeti i drugi poslovi koji su nespojivi sa ugledom i nezavisnoš─çu advokature.

─îlan 24.

(1) Advokata mo┼że zamijeniti samo stru─Źni saradnik za pravne poslove ili advokatski pripravnik, koji su zaposleni u njegovoj kancelariji ili drugi advokat neposredno ili posredstvom svog stru─Źnog saradnika za pravne poslove ili advokatskog pripravnika, u skladu sa zakonom.
(2) Za propuste stru─Źnog saradnika za pravne poslove i advokatskog pripravnika odgovara advokat, zajedni─Źka advokatska kancelarija ili advokatsko orta─Źko društvo kod kojeg je to lice zaposleno.

 

─îlan 25.

(1) Advokat ima pravo na nagradu i naknadu troškova za svoj rad, u skladu sa Tarifom koju donosi Advokatska komora, uz saglasnost ministra pravde.
(2) Visina nagrade za rad advokata utvr─Ĺuje se zavisno od vrste postupka, preduzete radnje, vrijednosti spora ili visine zaprije─çene kazne, kao i drugih parametara utvr─Ĺenih Tarifom.
(3) Advokat je du┼żan da stranci izda obra─Źun nagrade za izvršene radnje pravne pomo─çi i naknade troškova za izdatke nastale u izvršenju i radi izvršenja tih radnji.

─îlan 26.

Visinu nagrade i naknade advokatima za odbrane po slu┼żbenoj du┼żnosti utvr─Ĺuje Vlada Republike Srpske, na prijedlog ministra pravde.

─îlan 27.

(1) Zabranjeno je reklamiranje advokata, zajedni─Źke advokatske kancelarije i advokatskog orta─Źkog društva.
(2) Zabrana iz stava 1. ovog ─Źlana na teritoriji Republike Srpske odnosi se i na advokata i druge oblike rada i bavljenja advokaturom upisane u odgovaraju─çe imenike Advokatske komore Federacije BiH.
(3) Zabrana reklamiranja i dopušteni na─Źin predstavljanja advokata, zajedni─Źke advokatske kancelarije i advokatskog orta─Źkog društva upisanih u odgovaraju─çe imenike Advokatske komore bli┼że se ure─Ĺuju Statutom i Kodeksom Advokatske komore.

─îlan 28.

(1) Advokatura stranog advokata upisanog u upisnik A ograni─Źena je na davanje usmenih i pismenih pravnih savjeta i mišljenja koji se odnose na primjenu prava njegove mati─Źne dr┼żave i me─Ĺunarodnog prava.
(2) Advokatura stranog advokata upisanog u upisnik B izjedna─Źena je sa slu┼żbom doma─çeg advokata, s tim što u periodu od tri godine od dana upisa mo┼że postupati u Republici Srpskoj samo zajedno sa doma─çim advokatom.
(3) Na rad stranog advokata primjenjuju se odredbe ovog zakona, Statuta i Kodeksa Advokatske komore, koje se odnose na doma─çe advokate.

─îlan 29.

Strani advokat upisan u upisnik A i upisnik B nema pravo:
1) da bira i bude biran za ─Źlana organa i nosioca funkcija u Advokatskoj komori,
2) da zapošljava stru─Źne saradnike za pravne poslove ili advokatske pripravnike radi stru─Źnog usavršavanja i obavljanja pripravni─Źke vje┼żbe u skladu sa ovim zakonom i
3) da bude imenovan za privremenog zastupnika, poreskog zastupnika ili branioca po slu┼żbenoj du┼żnosti, da pru┼ża besplatnu pravnu pomo─ç u skladu sa va┼że─çim propisima, da bude punomo─çnik stranke koja je oslobo─Ĺena od pla─çanja sudskih troškova i da bude medijator.

─îlan 30.

  • Advokat mo┼że da ima samo jednu advokatsku kancelariju.

(2) Advokat, po pravilu, pru┼ża pravnu pomo─ç u svojoj advokatskoj kancelariji, na raspravama, pretresima, uvi─Ĺajima, rekonstrukcijama, pregovorima ili na zaklju─Źenju pravnih poslova.
(3) Izuzetno, zbog posebnih okolnosti slu─Źaja i prirode pravne pomo─çi, advokat mo┼że pru┼żiti pravnu pomo─ç i van advokatske kancelarije, što se utvr─Ĺuje opštim aktima Advokatske komore.

─îlan 31.

Advokat je du┼żan da prijavi namjeravanu promjenu sjedišta svoje advokatske kancelarije na teritoriji Republike Srpske, najkasnije 15 dana prije dana promjene sjedišta.
─îlan 32.

(1) Advokat je du┼żan da na objektu u kojem se nalazi njegova advokatska kancelarija ima istaknutu tablu sa oznakom Advokatske komore Republike Srpske i ispisanim tekstom sadr┼żaja: „ADVOKAT“ i ime i prezime advokata, ─Źiji oblik i sadr┼żaj se ure─Ĺuju opštim aktima Advokatske komore.
(2) Strani advokat na tabli isti─Źe i naziv profesije: „ADVOKAT“ i na slu┼żbenom jeziku mati─Źne dr┼żave.

─îlan 33.

(1) Advokat ima pe─Źat u ─Źijem je središtu znak Advokatske komore, a koji sadr┼żi tekst: „ADVOKAT“, ime i prezime advokata i naziv mjesta u kojem je sjedište advokatske kancelarije, ─Źiji oblik i sadr┼żaj se ure─Ĺuju opštim aktima Advokatske komore.
(2) Advokat koji je ─Źlan zajedni─Źke advokatske kancelarije ili advokatskog orta─Źkog advokatskog društva, du┼żan je da uz pe─Źat tih oblika organizovanja rada advokata, posjeduje i koristi pe─Źat iz stava 1. ovog ─Źlana.
(3) Advokat je du┼żan da na svaku ispravu, dopis ili podnesak koji je sa─Źinio stavi svoj potpis i pe─Źat.

─îlan 34.

  • Advokat ima pravo da otka┼że zastupanje.

(2) O otkazu zastupanja advokat je du┼żan da bez odga─Ĺanja obavijesti stranku i organ pred kojim se vodi postupak.
(3) Advokat je du┼żan da nastavi sa pru┼żanjem pravne pomo─çi stranci i nakon što je otkazao zastupanje, ako je to potrebno da se od stranke koju zastupa otkloni kakva šteta, ali ne du┼że od 30 dana od dana otkaza punomo─çi.
(4) Advokat nije du┼żan da postupa po odredbama stava 3. ovog ─Źlana, ako ga je stranka te obaveze izri─Źito oslobodila.

─îlan 35.

Advokat je du┼żan da Advokatskoj komori uredno pla─ça ─Źlanarinu i izvršava i druge materijalne obaveze.

─îlan 36.

(1) Advokatska kancelarija, predmeti i podaci koji se nalaze u njoj mogu biti predmet kontrole samo pod uslovima iz ─Źlana 37. ovog zakona.
(2) Odluku o privremenom ili trajnom prestanku rada advokatske kancelarije mo┼że donijeti samo nadle┼żni organ Advokatske komore u posebno predvi─Ĺenom postupku.
(3) Na advokatsku kancelariju ne mo┼że biti primijenjena mjera zatvaranja, odnosno pe─Źa─çenja u krivi─Źnom, odnosno prekršajnom postupku niti u bilo kojem drugom postupku koji se vodi protiv advokata.

─îlan 37.

(1) Advokat ne mo┼że biti lišen slobode za krivi─Źna djela u vezi sa obavljanjem advokatske slu┼żbe, bez odluke nadle┼żnog suda.
(2) Pretres advokatske kancelarije mo┼że odrediti samo nadle┼żni sud u pogledu ta─Źno odre─Ĺenog spisa, predmeta ili dokumenta.
(3) Pretres advokatske kancelarije mo┼że se izvršiti samo u prisustvu advokata koga odredi predsjednik Advokatske komore.
(4) Predmeti, spisi ili dokumenta, izuzev spisa iz stava 2. ovog ─Źlana, kao i saznanja do kojih se do─Ĺe prilikom pretresa advokatske kancelarije, ne mogu se koristiti radi vo─Ĺenja postupka protiv stranaka advokata ─Źija je advokatska kancelarija bila predmet pretresa.
(5) O pokretanju postupka protiv advokata, o odre─Ĺivanju zadr┼żavanja ili pritvora advokatu, sud ili drugi dr┼żavni organ koji vodi postupak du┼żan je da odmah obavijesti Advokatsku komoru.

─îlan 38.

(1) Advokat ima pravo da, u cilju pru┼żanja pravne pomo─çi, od dr┼żavnih, odnosno republi─Źkih organa, ustanova, privrednih društava i drugih organizacija tra┼żi i blagovremeno dobije informacije, spise i dokaze koji su u njihovom posjedu ili pod njihovom kontrolom.
(2) Dr┼żavni, odnosno republi─Źki organi, ustanove i privredna društva du┼żni su da, u skladu sa zakonom, advokatu omogu─çe pristup informacijama, spisima i dokazima iz stava 1. ovog ─Źlana.

─îlan 39.

(1) Za štetu advokat odgovara po opštim pravilima odgovornosti za naknadu štete.
(2) Advokat je du┼żan da zaklju─Źi ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti kod organizacije registrovane za ovu vrstu osiguranja.
(3) Advokat je du┼żan da uredno produ┼żava osiguranje od odgovornosti.
(4) Advokatska komora mo┼że zaklju─Źiti okvirni ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti i ugovor o kolektivnom osiguranju od profesionalne odgovornosti za sve advokate upisane u imenik advokata.
(5) Advokatska komora utvr─Ĺuje minimalnu sumu osiguranja za štetu od profesionalne odgovornosti, ─Źiji iznos ne mo┼że biti manji od 250.000 KM, za svaki osigurani slu─Źaj.
(6) Advokatska komora uskrati─çe izdavanje advokatske legitimacije (ID kartica) advokatu koji ne dostavi dokaz da je zaklju─Źio ugovor o osiguranju, osim u slu─Źaju kolektivnog osiguranja iz stava 4. ovog ─Źlana.
(7) Ako advokat, zajedni─Źka advokatska kancelarija i advokatsko orta─Źko društvo, na poziv Advokatske komore, u roku od 15 dana od dana prijema poziva, ne dostave dokaz o osiguranju, Advokatska komora ─çe privremeno zabraniti njegov rad do dana u kojem dostavi dokaz o ispunjavanju ove obaveze.
(8) Najni┼ża suma osiguranja, po osiguranom slu─Źaju, bez ograni─Źenja broja slu─Źajeva, iznosi:
1) 250.000 KM za advokata, bez obzira na to da li se bavi advokaturom samostalno ili kao ─Źlan u zajedni─Źkoj advokatskoj kancelariji ili kao ─Źlan advokatskog orta─Źkog društva i
2) 500.000 KM za advokatsko orta─Źko društvo.
(9) U slu─Źaju da na dan nastupanja osiguranog slu─Źaja advokatsko orta─Źko društvo nema zaklju─Źen ugovor o osiguranju na sumu osiguranja iz stava 8. ovog ─Źlana, ─Źlanovi tog društva solidarno odgovaraju za obavezu tog društava do visine najni┼że sume osiguranja propisane za to advokatsko orta─Źko društvo.

 

─îlan 40.

Advokat je du┼żan da na prihod ostvaren pru┼żanjem pravnih usluga pla─ça porez u skladu sa poreskim propisima.

 

GLAVA IV
PRIVREMENI PRESTANAK I ZABRANA BAVLjENjA ADVOKATUROM

─îlan 41.

 (1) Advokat ima pravo na privremeni prestanak prava na bavljenje advokaturom:
1) radi stru─Źnog usavršavanja ili drugih opravdanih razloga, dok traju ti razlozi i
2) za vrijeme privremene sprije─Źenosti usljed bolesti, porodiljskog odsustva, odsustva za njegu djeteta i drugih zdravstvenih razloga.
(2) Advokat je du┼żan da najkasnije 30 dana prije po─Źetka koriš─çenja prava iz stava 1. ta─Źka 1) ovog ─Źlana i u roku od 30 dana od nastanka privremene sprije─Źenosti iz stava 1. ta─Źka 2) ovog ─Źlana, dostavi Advokatskoj komori obrazlo┼żen zahtjev za priznavanje prava za privremeni prestanak bavljenja advokaturom i dostavi odgovaraju─çe dokaze i podatke o po─Źetku i trajanju privremenog prestanka bavljenja advokaturom.

─îlan 42.

(1) Advokatu privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom u slu─Źaju izbora, imenovanja ili postavljenja na javnu funkciju koja zahtijeva zasnivanje radnog odnosa u organu Republike Srpske, Bosne i Hercegovine ili jedinice lokalne samouprave.
(2) Advokat je du┼żan da u roku od 30 dana od dana po─Źetka obavljanja javne funkcije iz stava 1. ovog ─Źlana Advokatskoj komori podnese zahtjev za privremeni prestanak prava na bavljenje advokaturom.
(3) Ako advokat ne postupi u skladu sa obavezom iz stava 2. ovog ─Źlana, Advokatska komora ─çe po slu┼żbenoj du┼żnosti donijeti rješenje o njegovom brisanju iz imenika advokata.
(4) Ako advokat, u roku od 30 dana od dana prestanka javne funkcije iz stava 1. ovog ─Źlana, ne podnese zahtjev za odobrenje daljeg nastavka bavljenja advokaturom, Advokatska komora ─çe donijeti odluku o njegovom brisanju iz imenika advokata danom prestanka javne funkcije.

─îlan 43.

 (1) Rješenjem o privremenom prestanku prava na bavljenje advokaturom iz ─Źl. 41. i 42. ovog zakona, Advokatska komora ─çe advokatu odrediti privremenog zamjenika.
(2) Privremeni zamjenik iz stava 1. ovog ─Źlana mo┼że biti samo advokat upisan u imenik advokata Advokatske komore.
(3) Za privremenog zamjenika odredi─çe se advokat koga predlo┼żi privremeno zamjenjivani advokat, ukoliko prilo┼żi pismenu saglasnost tog advokata, a ako takvog prijedloga ili saglasnosti nema, tada ─çe privremenog zamjenika odrediti Advokatska komora, vode─çi ra─Źuna o me─Ĺusobnim odnosima privremeno zamjenjivanog advokata i njegovog mogu─çeg zamjenika i o srodnosti oblasti prava kojima se oni u praksi bave.


─îlan 44.

(1) Privremena zabrana bavljenja advokaturom mo┼że se odrediti samo pod uslovima propisanim ovim zakonom.
(2) Osim u slu─Źajevima posebno navedenim u ovom zakonu advokatu ─çe se privremeno zabraniti bavljenje advokaturom, ako je protiv njega:
1) odre─Ĺen pritvor i
2) pokrenut postupak za poništenje upisa u imenik advokata.
(3) Advokatu se mo┼że privremeno zabraniti bavljenje advokaturom, ako:
1) je protiv njega pokrenut krivi─Źni ili disciplinski postupak za djelo/povredu koje ga ─Źini nedostojnim za bavljenje advokaturom i
2) svojim postupcima ote┼żava ili onemogu─çava vo─Ĺenje disciplinskog postupka koji je protiv njega pokrenut.
(4) Advokatska komora ─çe rješenjem o odre─Ĺivanju privremene zabrane bavljenja advokaturom:
1) odlu─Źiti o vremenu trajanja zabrane i
2) odrediti privremenog zamjenika.

─îlan 45.

(1) ┼Żalba protiv rješenja o privremenoj zabrani bavljenja advokaturom ne zadr┼żava njegovo izvršenje.
(2) O ┼żalbi odlu─Źuje nadle┼żni organ u roku koji je utvr─Ĺen Statutom Advokatske komore.
(3) O privremenoj zabrani bavljenja advokaturom Advokatska komora obavještava sudove u Republici Srpskoj i Advokatsku komoru Federacije BiH.

 

GLAVA V
OBLICI RADA

─îlan 46.

(1) Advokat se bavi advokaturom samostalno ili u zajedni─Źkoj advokatskoj kancelariji kao ─Źlan advokatskog orta─Źkog društva ili kao ─Źlan advokatskog društva organizovanog kao društvo sa ograni─Źenom odgovornoš─çu.
(2) Svi oblici rada advokata se identifikuju advokatskom karticom (ID), pe─Źatom, tablom i drugim oblicima identifikacije, ─Źiji se oblik i sadr┼żaj ure─Ĺuje opštim aktima Advokatske komore, kao i ispravama o upisu i aktima o osnivanju.
(3) Odredbe ovog zakona koje regulišu status advokata odnose se i na zajedni─Źku advokatsku kancelariju i advokatsko orta─Źko društvo, advokatsko društvo organizovano kao društvo sa ograni─Źenom odgovornoš─çu (u daljem tekstu: advokatsko društvo), ako ovim zakonom nije druga─Źije odre─Ĺeno.

 

─îlan 47.

(1) Dva ili više advokata mogu ugovorom, kojim ure─Ĺuju me─Ĺusobne poslovne i imovinske odnose, osnovati zajedni─Źku advokatsku kancelariju (u daljem tekstu: zajedni─Źka kancelarija).
(2) Ugovor iz stava 1. ovog ─Źlana i zahtjev za upis u imenik zajedni─Źkih advokatskih kancelarija, ugovorne strane su du┼żne da dostave Advokatskoj komori u roku od 15 dana od dana zaklju─Źenja ugovora.

─îlan 48.

(1) Svi advokati iz zajedni─Źke kancelarije imaju sjedište kancelarije u istom mjestu i istom radnom prostoru.
(2) Zajedni─Źka advokatska kancelarija mora raspolagati kancelarijom pogodnom za advokaturu u takvom obliku rada.
(3) Zajedni─Źka kancelarija mora imati istaknutu tablu na kojoj je znak Advokatske komore i ispisan tekst sadr┼żaja: „ZAJEDNI─îKA ADVOKATSKA KANCELARIJA“, njen poseban naziv, ukoliko ga ima i imena ─Źlanova zajedni─Źke advokatske kancelarije, u skladu sa ugovorom o osnivanju, Statutom i drugim opštim aktima Advokatske komore.
(4) Zajedni─Źka advokatska kancelarija ima pe─Źat u ─Źijem je središtu znak Advokatske komore i ispisan tekst sadr┼żaja: „ZAJEDNI─îKA ADVOKATSKA KANCELARIJA“, njen poseban naziv, ukoliko ga ima, imena ─Źlanova zajedni─Źke advokatske kancelarije i naziv mjesta u kojem je sjedište zajedni─Źke advokatske kancelarije, u skladu sa ugovorom o osnivanju, Statutom i drugim opštim aktima Advokatske komore.
(5) Zajedni─Źka kancelarija nema svojstvo pravnog lica.
(6) Zajedni─Źka kancelarija prestaje sporazumom ili ako u njoj ostane samo jedan advokat.

 

─îlan 49.

(1) Stranka mo┼że opunomo─çiti za zastupanje samo jednog advokata, neke od advokata ili sve advokate u zajedni─Źkoj advokatskoj kancelariji.
(2) Za obaveze zajedni─Źke advokatske kancelarije nastale iz pravnog odnosa prema strankama i tre─çim licima, odgovara opunomo─çeni advokat, a ako je stranka opunomo─çila više od jednog advokata, solidarno odgovaraju opunomo─çeni advokati.

 

─îlan 50.

            (1) Advokatsko orta─Źko društvo mogu osnovati dva ili više advokata u skladu sa zakonom kojim je ure─Ĺeno osnivanje privrednih društava, ako ovim zakonom nije druga─Źije odre─Ĺeno.
(2) Advokatsko orta─Źko društvo osniva se ugovorom koji, osim uslova propisanih zakonom, mora da sadr┼żi i sljede─çe odredbe:
1) da je advokatura jedina djelatnost advokatskog orta─Źkog društva,
2) da pravnu pomo─ç mogu pru┼żati samo advokati ─Źlanovi tog advokatskog orta─Źkog društva i
3) da se advokati zaposleni u advokatskom orta─Źkom društvu ne mogu baviti advokaturom izvan tog društva.
(3) Advokatsko orta─Źko društvo du┼żno je da obavijesti Advokatsku komoru o izvršenom upisu u odgovaraju─çi registar poslovnih subjekata, u roku od osam dana od prijema obavještenja i rješenja o upisu.
(4) Advokatska komora du┼żna je da novoosnovano orta─Źko društvo upiše u imenik advokatskih društava, u roku od osam dana, ukoliko su ispunjeni svi zahtijevani uslovi.


─îlan 51.

(1) Advokatsko orta─Źko društvo se na osnovu podnesenog zahtjeva upisuje u imenik advokatskih orta─Źkih društava Advokatske komore, ako:
1) je ugovor o osnivanju advokatskog orta─Źkog društva zaklju─Źen u skladu sa odredbom ─Źlana 50. ovog zakona,
2) su svi ─Źlanovi advokatskog orta─Źkog društva – advokati upisani u imenik Advokatske komore i imaju isto sjedište kancelarije,
3) advokatsko orta─Źko društvo raspola┼że kancelarijskim prostorom podesnim za advokaturu u takvom obliku rada,
4) advokatsko orta─Źko društvo uplati Advokatskoj komori propisane troškove upisa i
5) je advokatsko orta─Źko društvo zaklju─Źilo ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti u skladu sa ─Źlanom 39. ovog zakona.
(2) Advokatsko orta─Źko društvo sti─Źe pravo na bavljenje advokaturom upisom u imenik advokatskih orta─Źkih društava Advokatske komore.

 

─îlan 52.

(1) Advokatsko orta─Źko društvo du┼żno je da obavijesti Advokatsku komoru o svakoj svojoj statusnoj i drugoj promjeni u roku od sedam dana od njenog nastanka.
(2) Svaku promjenu iz stava 1. ovog ─Źlana Advokatska komora upisuje u imenik advokatskih orta─Źkih društava, ako:
1) je potpisan ugovor o pristupanju, koji sadr┼żi sve odredbe iz ─Źlana 50. stav 2. ovog zakona, kada advokatskom orta─Źkom društvu pristupi novi ortak društva,
2) je potpisan sporazum o istupanju osniva─Źa advokatskog orta─Źkog društva kada iz advokatskog orta─Źkog društva istupa ortak osniva─Ź i
3) advokatsko orta─Źko društvo uplati Advokatskoj komori propisane troškove upisa promjene.

 

─îlan 53.

  • Advokatsko orta─Źko društvo ne mo┼że osnivati poslovne jedinice.

(2) Advokatsko orta─Źko društvo mora imati istaknutu tablu sa oznakom Advokatske komore Republike Srpske i ispisanim tekstom: „ADVOKATSKO ORTA─îKO DRUŠTVO“, poslovnim imenom društva i da je orta─Źko društvo.
(3) Advokatsko orta─Źko društvo ima pe─Źat u ─Źijem je središtu znak Advokatske komore Republike Srpske, a koji sadr┼żi tekst: „ADVOKATSKO ORTA─îKO DRUŠTVO“, poslovno ime društva, da je advokatsko orta─Źko društvo i naziv mjesta u kojem je sjedište društva.

 

─îlan 54.

(1) Advokatska komora poništi─çe upis advokatskog orta─Źkog društva ako se poslije upisa u imenik orta─Źkih društava sazna da nisu postojali uslovi za upis iz ─Źlana 50. stav 2. ovog zakona.
(2) Advokatsko orta─Źko društvo se briše iz imenika orta─Źkih društava, ako:
1) je otvoren postupak ste─Źaja ili likvidacije advokatskog orta─Źkog društva, danom pravosna┼żnosti odluke o zaklju─Źenju postupka ste─Źaja ili likvidacije,
2) se ne bavi advokaturom neprekidno du┼że od šest mjeseci,
3) se osim advokature, po─Źne baviti i drugom djelatnoš─çu i
4) broj ortaka advokatskog orta─Źkog društva više ne ispunjava uslove za osnivanje advokatskog orta─Źkog društva iz ─Źlana 50. ovog zakona, uklju─Źuju─çi i ortake advokatskog orta─Źkog društva kojima je odre─Ĺen privremeni prestanak ili privremena zabrana bavljenja advokaturom i
5) su advokatima zaposlenim u advokatskom orta─Źkom društvu izre─Źene disciplinske mjere usljed ─Źega postupanje i poslovanje advokatskog orta─Źkog društva ozbiljno šteti ugledu advokature.
(3) Pravo na bavljenje advokaturom advokatsko orta─Źko društvo gubi brisanjem advokatskog orta─Źkog društva iz imenika orta─Źkih društava.
(4) Nadle┼żni sud, odnosno likvidacioni upravnik, du┼żan je da bez odga─Ĺanja obavijesti Advokatsku komoru o pravosna┼żnom okon─Źanju postupka ste─Źaja ili likvidacije advokatskog orta─Źkog društva.
(5) Rješenje o zabrani obavljanja djelatnosti advokatskom orta─Źkom društvu je kona─Źan upravni akt protiv koga se mo┼że pokrenuti upravni spor.
(6) Advokatska komora mo┼że rješenjem odlu─Źiti da se do pravosna┼żnosti rješenja obustavi rad advokatskog društva, a ┼żalba protiv takvog rješenja ne odla┼że njegovo izvršenje.
(7) Nakon donošenja rješenja iz stava 6. ovog ─Źlana Advokatska komora je du┼żna da pokrene postupak pred nadle┼żnim sudom za brisanje advokatskog orta─Źkog društva iz registra poslovnih subjekata.
(8) Advokatsko orta─Źko društvo prestaje da radi danom brisanja iz imenika advokatskih orta─Źkih društava Advokatske komore.
(9) Advokatska komora ─çe preduzeti sve neophodne mjere radi zaštite interesa stranaka koje je zastupalo advokatsko orta─Źko društvo, a koje je brisano iz imenika advokatskih orta─Źkih društava Advokatske komore.
(10) Advokati koji su bili zaposleni u advokatskom orta─Źkom društvu, a koje je brisano iz imenika advokatskih orta─Źkih društava, mogu podnijeti zahtjev Advokatskoj komori da im dozvoli da nastave sa samostalnim bavljenjem advokaturom, ili u zajedni─Źkoj advokatskoj kancelariji.
(11) Advokatska komora ─çe rješenjem usvojiti zahtjev iz stava 10. ovog ─Źlana, ukoliko podnosilac zahtjeva dostavi dokaze da ispunjava uslove iz ─Źlana 6. ovog zakona.

─îlan 55.

(1) Na osnivanje, poslovanje, ste─Źaj i likvidaciju advokatskog orta─Źkog društva, na odgovaraju─çi na─Źin primjenjuju se odredbe zakona kojim je ure─Ĺeno osnivanje, poslovanje, ste─Źaj i likvidacija privrednog društva, ako ovim zakonom nije druga─Źije odre─Ĺeno.
(2) Prava i du┼żnosti koje su ovim zakonom propisane za advokate odnose se na ortake i advokate zaposlene u advokatskom orta─Źkom društvu.

 

─îlan 56.

Advokatsko orta─Źko društvo mo┼że imati samo jednu advokatsku kancelariju u kojoj je i sjedište tog društava.

 

─îlan 57.

            Advokatsko orta─Źko društvo du┼żno je da prijavi promjenu sjedišta društva na teritoriji Republike Srpske, najkasnije 15 dana prije dana promjene sjedišta.
─îlan 58.

(1) Advokatsko društvo, kao pravno lice, osniva se u skladu sa zakonom kojim je ure─Ĺeno  osnivanje privrednih društava kao društvo s ograni─Źenom odgovornoš─çu, ako ovim zakonom nije druga─Źije odre─Ĺeno.
(2) Rad advokatskog društva je ograni─Źen na obavljanje advokatske djelatnosti.
(3) Samo advokati mogu osnovati advokatsko društvo.
(4) Obavljanje advokatske djelatnosti mo┼że se povjeriti društvu, a koju izvršavaju advokati zaposleni u tom advokatskom društvu.
(5) Na rad i poslovanje advokatskog društva primenjuju se odredbe zakona kojim je ure─Ĺeno poslovanje društava sa ograni─Źenom odgovornoš─çu, ako ovim zakonom nije druga─Źije odre─Ĺeno.

─îlan 59.

 (1) Za osnivanje advokatskog društva, advokati osniva─Źi su du┼żni pribaviti prethodnu privremenu saglasnost Advokatske komore, koja se daje ako se ocijeni da je sadr┼żaj i forma ugovora o osnivanju u skladu sa zakonom, statutom i kodeksom Advokatske komore.
(2) Prethodna privremena saglasnost iz stava 1. ovog ─Źlana je uslov za upis u imenik advokatskih društava Advokatske komore.
(3) Advokatsko društvo je du┼żno obavijestiti Advokatsku komoru o izvršenom upisu u odgovaraju─çi registar privrednih društava nadle┼żnog suda u roku od osam dana po prijemu obavještenja i rješenja nadle┼żnog suda o upisu.
(4) Advokatska komora je du┼żna novoosnovano advokatsko društvo upisati u Imenik advokatskih društava, u daljem roku od osam dana, ukoliko su ispunjeni svi zahtijevani uslovi.

─îlan 60.

Advokatsko društvo ne mo┼że po─Źeti izvršavati djelatnost prije upisa u imenik advokatskih društava Advokatske komore Republike Srpske i zasnivanja radnog odnosa sa najmanje jednim advokatom.

─îlan 61.

(1) Advokatsko društvo  mo┼że imati samo jednu advokatsku kancelariju sa sjedištem u sjedištu društva.
(2) Advokatsko društvo ne mo┼że imati ogranke, poslovne jedinice.
(3) Advokatsko društvo mora imati istaknutu tablu sa oznakom Advokatske komore i ispisanim tekstom: "advokatsko društvo" i imenom društva, u skladu sa ugovorom o osnivanju i statutom Advokatske komore.
(4) Advokatsko društvo ima pe─Źat u ─Źijem je središtu oznaka Advokatske komore i ispisom sadr┼żaja "advokatsko društvo",  ime društva i naziv mjesta u kojem je sjedište društva.

─îlan 62.

(1) Ukoliko nadle┼żni organ Advokatske komore utvrdi da djelatnost advokatskog društva, ugovori sklopljeni izme─Ĺu advokatskog društva i zaposlenih advokata u društvu ili uslovi pod kojima advokati u društvu se bave advokaturom su u suprotnosti sa zakonom, statutom i kodeksom Advokatske komore rješenjem ─çe zabraniti rad advokatskog društva i brisati ga iz imenika advokatskih društava.
(2) Advokatska komora ─çe donijeti rješenje o brisanju iz imenika advokatskih društava i izvršiti brisanje iz imenika advokatskih društava ako utvrdi:
1. da advokatsko društvo ne izvršava djelatnost u kontinuitetu du┼że od tri mjeseca;
2. da advokatsko društvo obavlja druge poslove izvan svoje djelatnosti;
3. da su advokatima zaposlenim u društvu izre─Źene disciplinske mjere usljed ─Źega postupanje i poslovanje advokatskog društva ozbiljno šteti ugledu advokature.
(3) U postupku za brisanje advokatskog društva iz imenika advokatskih društava shodno se primjenjuju odredbe ovog zakona i opštih akata Advokatske komore kojima je ure─Ĺeno izricanje disciplinske mjere zabrana bavljenja advokaturom, ─Źije izricanje ima za posljedicu i brisanje iz imenika advokata.
(4) Rješenje o zabrani obavljanja djelatnosti advokatskom društvu je kona─Źan upravni akt protiv kojeg se mo┼że pokrenuti upravni spor.
(5) Advokatska komora mo┼że rješenjem odlu─Źiti da se do pravosna┼żnosti rješenja iz stava 1. i 2. ovog ─Źlana obustavi rad društva, a ┼żalba protiv takvog rješenja ne odla┼że njegovo izvršenje.
(6) O donošenju rješenja iz stava 1. i 2. ovog ─Źlana, Advokatska komora Republike Srpske je du┼żna bez odlaganja obavjestiti nadle┼żni registarski sud radi provo─Ĺenja odgovaraju─çeg postupka brisanja iz registra pravnih lica.
(7) Advokatsko društvo prestaje sa radom sa danom brisanja iz imenika advokatskih društava ukoliko ovim ili drugim zakonom nije druga─Źije odre─Ĺeno.
(8) Advokatska komora ─çe preduzeti sve neophodne mjere radi zaštite interesa stranaka koje je zastupalo advokatsko društvo koje je brisano iz imenika advokatskih društava.

─îlan 63.

(1) Advokati koji su bili zaposleni u advokatskom društvu koje je brisano iz imenika advokatskih društava mogu podnijeti zahtjev Advokatskoj komori da im dozvoli da nastave samostalno bavljenje advokaturom.
(2) Advokatska komora Republike Srpske ─çe rješenjem usvojiti zahtjev iz stava 1. ovog ─Źlana ukoliko podnosiocu zahtjeva dostavi dokaze da ispunjava uslov iz ─Źlana 6. stav 1. ta─Źka 12) ovog zakona i ako podnosiocu zahtjeva prethodno nije izre─Źena disciplinska mjera zabrana bavljenja advokaturom i brisanje iz imenika advokata.

─îlan 64.

Za pru┼żenu pravnu pomo─ç strankama advokati u advokatskom društvu odgovoraju advokatsko društvo i advokati  po opštim pravilima o odgovornosti.

─îlan 65.

Advokatsko društvo je du┼żno da prijavi promjenu sjedišta društva na teritoriji Republike Srpske, najkasnije 15 dana prije dana promjene sjedišta.

─îlan 66.

(1) Advokati, zajedni─Źka advokatska kancelarija, advokatsko orta─Źko društvo i advokatsko društvo, mogu zaklju─Źivati ugovore o radu sa licima koja ─çe obavljati administrativne, tehni─Źke, finansijske i druge poslove, a advokatsko orta─Źko društvo mo┼że zaklju─Źiti ugovor o radu i sa advokatima.
(2) U odnosu na prava i obaveze zaposlenih kod advokata, u zajedni─Źkoj advokatskoj kancelariji, advokatskom orta─Źkom društvu i advokatskom društvu primjenjuju se odredbe zakona i podzakonskih akata kojim se regulišu radni odnosi.

 

GLAVA VI
STRU─îNI SARADNIK ZA PRAVNE POSLOVE

─îlan 67.

Stru─Źni saradnik za pravne poslove (u daljem tekstu: stru─Źni saradnik) mo┼że po─Źeti da izvršava poslove u okviru ovlaš─çenja dobijenih od poslodavca: advokata, zajedni─Źke advokatske kancelarije ili advokatskog orta─Źkog društva, ako je sa njim zaklju─Źio ugovor o radu i ako je upisan u imenik stru─Źnih saradnika.

─îlan 68.

(1) Pravo na upis u imenik stru─Źnih saradnika ima lice koje ispunjava uslove iz ─Źlana 6. stav 1. t. 1), 2), 3), 6), 7), 8), 9), 10) i 11) i da posjeduje dokaz da je zasnovao radni odnos sa poslodavcem iz ─Źlana 67. ovog zakona.
(2) Mišljenje o ispunjenosti uslova da ─çe lice koje je podnijelo zahtjev za upis u imenik stru─Źnih saradnika dostojno obavljati poslove advokature daje nadle┼żni organ Advokatske komore.

─îlan 69.

(1) Odluku o upisu u imenik stru─Źnih saradnika donosi Izvršni odbor Advokatske komore.
(2) O zahtjevu kandidata za upis u imenik stru─Źnih saradnika Izvršni odbor Advokatske komore ─çe donijeti odluku u roku od 60 dana od dana podnošenja zahtjeva.
(3) Protiv odluke iz stava 1. ovog ─Źlana ┼żalba nije dozvoljena, ali se mo┼że pokrenuti upravni spor.

 

─îlan 70.

(1) Status stru─Źnog saradnika sti─Źe se upisom u imenik stru─Źnih saradnika.
(2) Stru─Źnom saradniku izdaje se legitimacija stru─Źnog saradnika (ID kartica) na osnovu podataka sadr┼żanih u imeniku stru─Źnih saradnika.

─îlan 71.

(1) Ako se poslije upisa u imenik stru─Źnih saradnika sazna da nisu postojali svi uslovi za upis, postupi─çe se u skladu sa ─Źlanom 12. ovog zakona.
(2) Stru─Źni saradnik du┼żan je da radi po uputstvima i u okviru ovlaš─çenja dobijenih od poslodavca, osim ako su suprotna ustavu, zakonima i opštim aktima Advokatske komore.
(3) Ako posebnim zakonom nije druga─Źije propisano, stru─Źni saradnik mo┼że izvršavati sve radnje u postupcima pred sudom prvog stepena i organima uprave koji odlu─Źuju u prvom stepenu na osnovu izri─Źite saglasnosti stranke koju zastupa njegov poslodavac.
(4) Pred dr┼żavnim, odnosno republi─Źkim organom, sudom prvog stepena i organima uprave, stru─Źni saradnik mo┼że da zamjenjuje samo svog poslodavca, kada je poslodavac punomo─çnik stranke, ili kada poslodavac zamjenjuje drugog advokata kao punomo─çnika, ako posebnim zakonom nije druga─Źije propisano.
(5) Kada poslodavac zamjenjuje drugog punomo─çnika stranke koji je advokat ili zajedni─Źka advokatska kancelarija ili advokatsko orta─Źko društvo, posredstvom svog stru─Źnog saradnika, a na osnovu izri─Źite saglasnosti zamjenjivanog punomo─çnika stranke, stru─Źni saradnik je du┼żan da, pod uslovima iz stava 1. ovog ─Źlana, postupa po nalozima zamjenjivanog punomo─çnika.
(6) Stru─Źni saradnik ne mo┼że samostalno da se bavi poslovima advokature.

─îlan 72.

            (1) Za štetu koju advokatski stru─Źni saradnik u─Źini stranci u obavljanju njegovih poslova odgovara poslodavac.
(2) Poslodavac koji je nadoknadio štetu iz stava 1. ovog ─Źlana ima pravo da zahtijeva regres od stru─Źnog saradnika za pravne poslove ako je šteta posljedica namjere ili grube nepa┼żnje.

─îlan 73.

Po prestanku radnog odnosa stru─Źnog saradnika, nadle┼żni organ Advokatske komore donosi rješenje o njegovom brisanju iz imenika stru─Źnih saradnika Advokatske komore.

 

GLAVA VII
ADVOKATSKI PRIPRAVNICI

─îlan 74.

Pravo upisa u imenik advokatskih pripravnika ima lice koje ispunjava uslove iz ─Źlana 6. stav 1. t. 1), 2), 6), 7), 8), 9) i 10) ovog zakona i da ima zaklju─Źen ugovor o radu sa advokatom, zajedni─Źkom advokatskom kancelarijom ili advokatskim orta─Źkim društvom.

─îlan 75.

(1) Uz zahtjev za upis, kandidat za advokatskog pripravnika du┼żan je da dostavi dokaze i podatke o ispunjavanju uslova iz ─Źlana 6. ovog zakona, kao i dokaz da je zasnovao radni odnos sa poslodavcem iz ─Źlana 74. ovog zakona.
(2) Advokatska komora ─çe u roku od 60 dana od dana prijema zahtjeva za upis u imenik advokatskih pripravnika donijeti odluku o upisu kandidata za advokatskog pripravnika koji uz zahtjev za upis dostavi dokaze da ispunjava uslove iz ─Źlana 74. ovog zakona.
(3) Nadle┼żni organ Advokatske komore ─çe odbiti zahtjev za upis u imenik advokatskih pripravnika, ako kandidat ne ispunjava uslove propisane ovim zakonom.

 

─îlan 76.

(1) Upisom kandidata za advokatskog pripravnika u Imenik advokatskih pripravnika kandidat sti─Źe status, prava i obaveze advokatskog pripravnika.
(2) Na osnovu podataka sadr┼żanih u imeniku advokatskih pripravnika, Advokatska komora izdaje advokatskom pripravniku legitimaciju ─Źija forma i sadr┼żaj se utvr─Ĺuju opštim aktom Advokatske komore.

─îlan 77.

(1) Ako se poslije upisa u imenik advokatskih pripravnika sazna da nisu postojali svi uslovi za upis, postupi─çe se u skladu sa ─Źlanom 12. ovog zakona.
(2) U slu─Źaju poništenja upisa u imenik advokatskih pripravnika, vrijeme koje je upisani advokatski pripravnik proveo na radu ne priznaje se u sta┼ż za polaganje pravosudnog ispita.

─îlan 78.

(1) Advokatski pripravnik ima pravo na odgovaraju─çe uslove rada i na obuku u skladu sa svrhom pripravni─Źkog sta┼ża i planom i programom pripravni─Źke obuke, koji donosi Advokatska komora.
(2) Za vrijeme pripravni─Źkog sta┼ża, advokatski pripravnik ima pravo na platu i ostala prava iz radnog odnosa, u skladu sa zakonom i ugovorom o radu.

─îlan 79.

(1) Advokatski pripravnik je du┼żan da radi po uputstvima i u okviru ovlaš─çenja dobijenih od poslodavca kod kojeg obavlja pripravni─Źki sta┼ż.
(2) Ako posebnim zakonom nije druga─Źije propisano, advokatski pripravnik pred dr┼żavnim, odnosno republi─Źkim organom, sudom prvog stepena ili organom uprave koji odlu─Źuje u prvom stepenu, mo┼że da zamjenjuje samo poslodavca kod kojeg obavlja pripravni─Źki sta┼ż, kao i u slu─Źaju kada taj poslodavac zamjenjuje drugog advokata ili zajedni─Źku advokatsku kancelariju ili advokatsko orta─Źko društvo.
(3) Advokatski pripravnik ne mo┼że samostalno da se bavi pru┼żanjem pravne pomo─çi iz ─Źlana 3. ovog zakona.

─îlan 80.

(1) Za štetu koju advokatski pripravnik prouzrokuje stranci za vrijeme obavljanja pripravni─Źkog sta┼ża odgovara njegov poslodavac.
(2) Poslodavac koji je nadoknadio štetu iz stava 1. ovog ─Źlana ima pravo da zahtijeva regres od advokatskog pripravnika ako je šteta posljedica namjere ili grube nepa┼żnje.

─îlan 81.

(1) Advokatskom pripravniku prestaje status pripravnika kada polo┼żi pravosudni ispit.
(2) Advokatskom pripravniku prestaje status pripravnika ako ne polo┼żi pravosudni ispit ni poslije dvije godine od sticanja prava na polaganje.
(3) Poslije sticanja uslova iz stava 1. ovog ─Źlana ili isteka roka iz stava 2. ovog ─Źlana Advokatska komora donosi rješenje o brisanju advokatskog pripravnika iz imenika advokatskih pripravnika.

─îlan 82.

(1) Advokati, zajedni─Źka advokatska kancelarija, advokatsko orta─Źko društvo i advokatsko društvo mogu anga┼żovati pripravnika u svojstvu volontera pripravnika.
(2) Na advokatske pripravnike volontere primjenjuju se odredbe ovog zakona koje se odnose na advokatske pripravnike, kao i posebni propisi o volonterskom radu.

 

GLAVA VIII
ADVOKATSKA KOMORA

─îlan 83.

(1) Advokatska komora je samostalna i nezavisna profesionalna organizacija advokata, osnovana u skladu sa zakonom i Statutom Advokatske komore, koja je nadle┼żna za vršenje javnih ovlaš─çenja i obavljanje poslova od opšteg interesa, u skladu sa ovim zakonom i Statutom Advokatske komore.
(2) Advokatska komora ima svojstvo pravnog lica.

─îlan 84.

Sjedište Advokatske komore je u Banjoj Luci.

─îlan 85.

(1) Advokatska komora ima sljede─ça javna ovlaš─çenja:
1) odlu─Źuje o zahtjevima za upis u imenik advokata, imenik zajedni─Źkih advokatskih kancelarija, imenik advokatskih orta─Źkih društava, upisnik A i B imenika stranih advokata, imenik advokatskih stru─Źnih saradnika za pravne poslove i imenik advokatskih pripravnika,
2) odlu─Źuje o zahtjevima za brisanje i poništenje upisa u imenike navedene u ta─Źki 1) ovog stava,
3) odlu─Źuje o zahtjevima za promjenu sjedišta advokata, zajedni─Źkih advokatskih kancelarija i advokatskih orta─Źkih društava,
4) odlu─Źuje o zahtjevima za privremeni prestanak prava na bavljenje advokaturom,
5) odlu─Źuje o zahtjevima za nastavak bavljanja advokaturom poslije privremenog prestanka prava na bavljenje advokaturom,
6) odlu─Źuje o privremenoj zabrani bavljenja advokaturom,
7) odre─Ĺuje privremenog zamjenika advokatu koji se samostalno bavi advokaturom, a kojem je izre─Źena mjera privremene zabrane bavljenja advokaturom,
8) odlu─Źuje o pokretanju i vo─Ĺenju disciplinskog postupka protiv advokata ili advokatskog stru─Źnog saradnika ili advokatskog pripravnika, o njihovoj disciplinskoj odgovornosti i o izricanju disciplinskih mjera i kazni,
9) ure─Ĺuje sadr┼żinu i na─Źin vo─Ĺenja imenika iz ta─Źke 1) ovog stava,
10) vodi imenike iz ta─Źke 1) ovog stava,
11) izdaje i produ┼żava va┼żenje advokatskih legitimacija i legitimacija advokatskih stru─Źnih saradnika i legitimacija advokatskih pripravnika,
12) donosi program i ure─Ĺenje, organizaciju i na─Źin polaganja advokatskog ispita,
13) donosi Kodeks profesionalne etike advokata Advokatske komore,
14) donosi Tarifu o naknadama i nagradama advokata na na─Źin i u postupku ure─Ĺenim ovim zakonom i opštim aktima Advokatske komore,
15) odre─Ĺuje visinu troškova upisa i promjene upisa u imenik Advokatske komore i
16) odre─Ĺuje i druge finansijske i druge obaveze prema Advokatskoj komori.
(2) Advokatska komora odgovorna je za zakonito i pravilno vršenje javnih ovlaš─çenja.
(3) Imenici iz stava 1. ta─Źka 1) ovog ─Źlana su javne knjige.
(4) Izvodi iz imenika i potvrde izdate na osnovu podataka sadr┼żanih u imenicima iz stava 1. ta─Źka 1) su javne isprave.

─îlan 86.

Advokatska komora:
1) donosi Statut i druga opšta akta Advokatske komore,
2) zastupa interese advokata pred dr┼żavnim i drugim organima i organizacijama,
3) ostvaruje me─Ĺunarodnu saradnju u oblasti advokature,
4) predstavlja advokate pred doma─çim i inostranim profesionalnim udru┼żenjima i organizacijama, pravnim i fizi─Źkim licima,
5) organizuje i sprovodi stalnu obuku advokata, advokatskih stru─Źnih saradnika, advokatskih pripravnika i zaposlenih kod advokata, u zajedni─Źkoj advokatskoj kancelariji i advokatskom orta─Źkom društvu,
6) utvr─Ĺuje uslove i uspostavlja principe za specijalizaciju advokata za pojedine oblasti prava, s tim da sticanje uslova ne smije biti ograni─Źeno isklju─Źivo na obuku koja organizuje i sprovodi Advokatska komora,
7) izdaje stalne i povremene publikacije radi obavještavanja advokata i javnosti o pitanjima od interesa za advokaturu i stru─Źnog usavršavanja advokata, advokatskih stru─Źnih saradnika i advokatskih pripravnika,
8) organizuje pru┼żanje besplatne pravne pomo─çi, u skladu sa zakonom,
9) daje mišljenja na prijedloge zakona i drugih propisa koji su od interesa za polo┼żaj advokature i
10) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima.

─îlan 87.

(1) Organi Advokatske komore su:
1) Skupština Advokatske komore,
2) Izvršni odbor Advokatske komore,
3) predsjednik Advokatske komore,
4) zbor advokata,
5) disciplinski sudovi,
6) disciplinsko tu┼żilaštvo i
7) Komisija za kontrolu finansijskog i materijalnog poslovanja Advokatske komore.
(2) Organizacija, nadle┼żnost, sastav, na─Źin izbora, prava i du┼żnosti organa Advokatske komore, ure─Ĺuju se Statutom i drugim opštim aktima Advokatske komore.
(3) Jedno lice ne mo┼że obavljati više od jedne funkcije u organima Advokatske komore, osim ako ovim zakonom ili Statutom Advokatske komore nije druga─Źije odre─Ĺeno.
(4) Postupak izbora, trajanje mandata, opoziv, djelokrug rada i sastav organa iz stava 1. ovog ─Źlana, ure─Ĺuje se Statutom Advokatske komore.

─îlan 88.

(1) Skupštinu Advokatske komore ─Źine delegati koji se biraju na na─Źin i u postupku koji je propisan Statutom Advokatske komore.
(2) Skupština Advokatske komore donosi Statut i druge opšte akte Advokatske komore propisane zakonom i Statutom Advokatske komore.
(3) Skupština Advokatske komore saziva se najmanje jednom godišnje.

─îlan 89.

(1) Predsjednika Advokatske komore imenuje skupština Advokatske komore na na─Źin i po postupku ure─Ĺenim Statutom Advokatske komore.
(2) Predsjednik Advokatske komore predstavlja i zastupa Advokatsku komoru.

─îlan 90.

Izvršni odbor Advokatske komore je izvršni organ Advokatske komore, ─Źija se nadle┼żnost i sastav ure─Ĺuje Statutom Advokatske komore.

─îlan 91.

(1) Zbor advokata je neposredni oblik odlu─Źivanja i ostvarivanja prava i du┼żnosti advokata.
(2) Organiizacija zbora advokata, na─Źin ostvarivanja prava i izvršavanja obaveza ure─Ĺuje se Statutom Advokatske komore.

─îlan 92.

(1) Disciplinski organi Advokatske komore su: disciplinsko tu┼żilaštvo i disciplinski sudovi.
(2) Organizacija i na─Źin rada disciplinskog tu┼żilaštva i disciplinskog suda ure─Ĺuju se opštim aktima Advokatske komore.

 

GLAVA IX
OPŠTI AKTI ADVOKATSKE KOMORE

─îlan 93.

Opšti akti Advokatske komore su:
1) Statut Advokatske komore,
2) Kodeks profesionalne etike advokata Advokatske komore,
3) Advokatsku tarifu,
4) Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti advokata, stru─Źnih saradnika i advokatskih pripravnika i
5) drugi opšti akti utvr─Ĺeni Statutom Advokatske komore.

─îlan 94.

(1) Statut i drugi opšti akti Advokatske komore moraju biti u saglasnosti sa ovim zakonom.
(2) Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad advokata u Republici Srpskoj objavi─çe se u „Slu┼żbenom glasniku Republike Srpske“ nakon što na nju d─ü saglasnost ministar pravde Republike Srpske.

─îlan 95.

Statut Advokatske komore, Kodeks profesionalne etike advokata Advokatske komore, Tarifa o nagradama i naknadama za rad advokata u Republici Srpskoj i Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti advokata, stru─Źnih saradnika za pravne poslove i advokatskih pripravnika, objavljuju se u „Slu┼żbenom glasniku Republike Srpske“.

 

GLAVA H
FINANSIRANjE ADVOKATSKE KOMORE

─îlan 96.

  • Advokatska komora se finansira iz vlastitih sredstava.

(2) Izvori finansiranja Advokatske komore su: prihodi od upisa, ─Źlanarine i druga sredstava koja se ostvaruju u skladu sa zakonom.
(3) Visinu ─Źlanarine, troškova upisa i druge finansijske obaveze utvr─Ĺuje organ Advokatske komore odre─Ĺen Statutom Advokatske komore.
(4) Odluke i knjigovodstveni izvodi Advokatske komore o visini duga po osnovu ─Źlanarine, visini troškova upisa i drugih redovnih materijalnih obaveza advokata prema Advokatskoj komori imaju svojstvo vjerodostojne isprave u izvršnom postupku.

─îlan 97.

Advokatska komora mo┼że, u skladu sa zakonom, da organizuje besplatno pru┼żanje pravne pomo─çi gra─Ĺanima na odre─Ĺenom podru─Źju ili cijeloj teritoriji Republike Srpske, samostalno ili na osnovu ugovora koji zaklju─Źi sa jedinicom lokalne samouprave, odnosno Vladom Republike Srpske.

─îlan 98.

(1) Advokatska komora je obavezna da sudovima i drugim organima dostavi listu advokata koji mogu da pru┼że pravnu pomo─ç strankama u sudskom ili upravnom postupku.
(2) Mjerila za utvr─Ĺivanje liste advokata iz stava 1. ovog ─Źlana ure─Ĺuju se aktom Advokatske komore.

 

GLAVA HI
DISCIPLINSKA ODGOVORNOST

─îlan 99.

(1) Advokati su odgovorni za stru─Źno i savjesno bavljenje advokaturom i ─Źuvanje ugleda advokature.
(2) Advokati odgovaraju za lakše i te┼że povrede du┼żnosti i ugleda advokature, koje se utvr─Ĺuju Statutom, Kodeksom i Pravilnikom o disciplinskoj odgovornosti advokata, stru─Źnih saradnika za pravne poslove i advokatskih pripravnika Advokatske komore.
(3) Pod te┼żom povredom du┼żnosti advokata i ugleda advokature smatra se narušavanje du┼żnosti i ugleda advokature, a naro─Źito:
1) o─Źigledno nesavjestan rad u advokaturi,
2) pru┼żanje pravne pomo─çi u slu─Źajevima u kojima je advokat du┼żan da odbije pru┼żanje pravne pomo─çi,
3) bavljenje poslovima koji su nespojivi sa ugledom i nezavisnoš─çu advokature,
4) povreda du┼żnosti ─Źuvanja advokatske tajne,
5) tra┼żenje naknade ve─çe od naknade propisane Tarifom i
6) odbijanje izdavanja stranci obra─Źuna nagrade za izvršene radnje i naknade troškova nastalih u vezi sa izvršenom radnjom.
(4) Lakša povreda du┼żnosti i ugleda advokature je narušavanje du┼żnosti i ugleda advokature manjeg zna─Źaja.
(5) Statutom i drugim opštim aktima Advokatske komore mogu biti odre─Ĺene i druge povrede du┼żnosti i ugleda advokature.

─îlan 100.

(1) Disciplinski postupak pokre─çu i vode disciplinski organi Advokatske komore.
(2) Disciplinski organi Advokatske komore su disciplinsko tu┼żilaštvo i disciplinski sudovi Advokatske komore.
(3) Disciplinski postupak mo┼że se pokrenuti na osnovu prijave koju podnosi zainteresovano lice ili dr┼żavni organ, na osnovu prijedloga organa Advokatske komore ili po slu┼żbenoj du┼żnosti.
(4) Disciplinska prijava ili prijedlog podnosi se glavnom disciplinskom tu┼żiocu Advokatske komore.
(5) Organizacija, sastav, nadle┼żnost, na─Źin odlu─Źivanja disciplinskih organa i disciplinski postupak bli┼że se ure─Ĺuju Statutom i Pravilnikom o disciplinskoj odgovornosti advokata, stru─Źnih saradnika za pravne poslove i advokatskih pripravnika Advokatske komore.

─îlan 101.

(1) Za povredu du┼żnosti advokata i narušavanje ugleda advokature, advokatu se mogu izre─çi sljede─çe disciplinske mjere:
1) opomena,
2) javna opomena,
3) nov─Źana kazna i
4) zabrana obavljanja djelatnosti i brisanje iz imenika advokata.
(2) Za lakše povrede du┼żnosti advokata i ugleda advokature mo┼że se izre─çi disciplinska mjera – opomena i javna opomena.
(3) Za te┼że povrede du┼żnosti advokata i ugleda advokature mo┼że se izre─çi disciplinska mjera – nov─Źana kazna i zabrana obavljanja djelatnosti i brisanje iz imenika advokata.
(4) Nov─Źana kazna, kao disciplinska mjera, izri─Źe se u odre─Ĺenom iznosu.
(5) Advokatu se za lakšu disciplinsku povredu mo┼że izre─çi nov─Źana kazna od 100 KM do 2.000 KM, a za te┼żu disciplinsku povredu nov─Źana kazna od 500 KM do 10.000 KM.
(6) Disciplinska mjera – zabrana obavljanja djelatnosti i brisanje iz imenika advokata mo┼że se izre─çi u trajanju od šest meseci do pet godina.
(7) Na osnovu kona─Źne odluke kojom je izre─Źena disciplinska mjera – zabrana obavljanja djelatnosti i brisanje iz imenika advokata izvrši─çe se brisanje odgovornog iz odgovaraju─çeg imenika Advokatske komore i o tome obavijestiti organi pravosu─Ĺa i uprave u Republici Srpskoj, kao i Advokatska komora Federacije Bosne i Hercegovine.
(8) Advokat kome je izre─Źena disciplinska mjera – zabrana obavljanja djelatnosti i brisanje iz imenika advokata na odre─Ĺeni period, mo┼że podnijeti zahtjev za ponovni upis u imenik advokata po proteku vremena trajanja mjere.
(9) Statutom Advokatske komore i Pravilnikom o disciplinskoj odgovornosti advokata, stru─Źnih saradnika za pravne poslove i advokatskih pripravnika Advokatske komore utvr─Ĺuju se lakše i te┼że povrede du┼żnosti i ugleda advokature za koje se mogu izre─çi disciplinske mjere, kao i uslovi pod kojima se izre─Źena nov─Źana kazna mo┼że usloviti ili zamijeniti disciplinskom mjerom – zabrana obavljanja djelatnosti i brisanje iz imenika advokata.
(10) Pravnosna┼żne izre─Źene disciplinske mjere unose se u evidenciju disciplinskih mjera, a primjerak odluke odla┼że u dosije onog advokata koji je proglašen odgovornim u disciplinskom postupku.

─îlan 102.

(1) Zastarjelost pokretanja i vo─Ĺenja disciplinskog postupka nastupa po proteku dvije godine od izvršenja lakše povrede i po proteku ─Źetiri godine od izvršenja te┼że povrede.
(2) Zastarjelost se prekida svakom radnjom koja se preduzima radi pokretanja i vo─Ĺenja disciplinskog postupka.
(3) Zastarjelost se prekida i kada advokat u vrijeme dok te─Źe rok zastarjelosti u─Źini isto tako tešku ili te┼żu povredu du┼żnosti i ugleda advokature.
(4) Sa svakim prekidom zastarijevanje po─Źinje da te─Źe iznova.
(5) Zastarjelost vo─Ĺenja disciplinskog postupka nastupa u svakom slu─Źaju kada protekne dva puta onoliko vremena koliko se po zakonu tra┼żi za zastarjelost pokretanja i vo─Ĺenja disciplinskog postupka.
(6) Zastarjelost pokretanja i vo─Ĺenja disciplinskog postupka za povredu koja ima obilje┼żje krivi─Źnog djela nastupa kada istekne vrijeme odre─Ĺeno za zastarjelost krivi─Źnog gonjenja.

─îlan 103.

(1) Zastarjelost izvršenja disciplinske mjere nastupa po proteku dvije godine od dana pravosna┼żnosti odluke kojom je mjera izre─Źena.
(2) Zastarjelost se prekida svakom radnjom koja se preduzima radi izvršenja disciplinske mere.
(3) Poslije svakog prekida zastarjelosti rok po─Źinje ponovo da te─Źe, a zastarjelost u svakom slu─Źaju nastupa kada proteknu ─Źetiri godine od dana pravosna┼żnosti odluke kojom je mjera izre─Źena.

─îlan 104.

(1) Izre─Źena disciplinska mjera za lakše povrede briše se iz evidencije po proteku dvije godine, ukoliko advokat u tom roku ne u─Źini novu povredu du┼żnosti i ugleda advokata.
(2) Ako je odlukom disciplinskog suda uslovljeno izvršenje izre─Źene nov─Źane kazne, ta kazna se briše iz evidencije protekom dvostrukog roka koji je odre─Ĺen kao vrijeme provjeravanja i pod uslovom da u periodu provjeravanja advokat ne u─Źini novu povredu du┼żnosti advokata i ugleda advokature.
(3) Rokovi odre─Ĺeni za brisanje izre─Źenih mjera po─Źinju da teku od kona─Źnosti odluke o izre─Źenoj mjeri.
(4) Rješenje o brisanju izre─Źene disciplinske mjere iz evidencije Advokatske komore donosi, po slu┼żbenoj du┼żnosti, Izvršni odbor Advokatske komore.

─îlan 105.

(1) Kona─Źna odluka disciplinskog suda ima svojstvo izvršne isprave u izvršnom postupku u pogledu izre─Źene nov─Źane kazne i troškova disciplinskog postupka.
(2) Sredstva ostvarena naplatom nov─Źanih kazni su prihod Advokatske komore.

 

─îlan 106.

(1) Odredbe o disciplinskoj odgovornosti advokata primjenjuju se i na stru─Źne saradnike za pravne poslove i advokatske pripravnike za povrede savjesnog i stru─Źnog izvršavanja povjerenih zadataka i ─Źuvanja ugleda advokature.
(2) Stru─Źnom saradniku za pravne poslove i advokatskom pripravniku mo┼że se za lakšu disciplinsku povredu izre─çi nov─Źana kazna od 50 KM do 1.000 KM i za te┼żu disciplinsku povredu nov─Źana kazna od 250 KM do 5.000 KM.

 

GLAVA XII
PRESTANAK PRAVA NA BAVLjENjE ADVOKATUROM

─îlan 107.

(1) Advokatu prestaje pravo na bavljenje advokaturom:
1) na li─Źni zahtjev, od dana koji je odredio u zahtjevu, a u slu─Źaju da u zahtjevu za brisanje iz imenika advokata nije odre─Ĺen dan prestanka prava bavljenja advokaturom ili je odre─Ĺen dan koji prethodi danu podnošenja zahtjeva, prestaje pravo na bavljenje advokaturom od dana donošenja odluke o brisanju iz imenika advokata,
2) u slu─Źaju smrti ili proglašenja za umrlog prestaje pravo na bavljenje advokaturom danom smrti, odnosno danom proglašenja umrlim,
3) u slu─Źaju potpunog ili djelimi─Źnog gubitka poslovne sposobnosti prestaje pravo na bavljenje advokaturom od dana pravosna┼żnosti odluke nadle┼żnog organa,
4) u slu─Źaju djelimi─Źnog ili potpunog gubitka radne sposobnosti, prestaje pravo na bavljenje advokaturom od dana utvr─Ĺivanja gubitka radne sposobnosti od nadle┼żne zdravstvene ustanove, odnosno organa,
5) u slu─Źaju izricanja disciplinske mjere zabrane obavljanja djelatnosti i brisanja iz imenika advokata prestaje pravo na bavljenje advokaturom od dana kona─Źnosti odluke nadle┼żnog organa,
6) u slu─Źaju izricanja mjere bezbjednosti zabrane bavljenja advokaturom u krivi─Źnom postupku prestaje pravo na bavljenje advokaturom od dana pravosna┼żnosti presude nadle┼żnog suda,
7) u slu─Źaju osude za krivi─Źno djelo koje ga ─Źini nedostojnim za bavljenje advokaturom prestaje pravo na bavljenje advokaturom od dana pravosna┼żnosti presude nadle┼żnog suda,
8) u slu─Źaju osude za krivi─Źno djelo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju du┼żem od šest meseci prestaje pravo na bavljenje advokaturom od dana stupanja na izdr┼żavanje kazne, o ─Źemu je sud nadle┼żan za izvršavanje krivi─Źnih sankcija du┼żan da obavijesti Advokatsku komoru,
9) u slu─Źaju da se ne bavi advokaturom neprekidno du┼że od šest meseci prestaje pravo na bavljenje advokaturom od dana donošenja kona─Źne odluke o brisanju iz imenika,
10) u slu─Źaju zasnivanja radnog odnosa van advokature, upisa u registar preduzetnika, sticanja statusa zastupnika, imenovanja za direktora ili predsjednika upravnog odbora u pravnom licu, izbora ili imenovanja za ─Źlana ili predsjednika upravnog, odnosno izvršnog odbora banke, imenovanja za zastupnika dr┼żavnog kapitala ili za prokuristu ili ste─Źajnog upravnika, prestaje pravo na bavljenje advokaturom od dana zasnivanja radnog odnosa, upisa u registar, imenovanja ili izbora,
11) u slu─Źaju da ne zaklju─Źi ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti prestaje pravo na bavljenje advokaturom od dana donošenja kona─Źne odluke o brisanju iz imenika i
12) u slu─Źaju da stranom advokatu upisanom u upisnik A i upisnik B prestane svojstvo advokata ili mu bude zabranjen rad u mati─Źnoj dr┼żavi, prestaje pravo na bavljenje advokaturom od dana donošenja odluke nadle┼żnog organa mati─Źne dr┼żave.
(2) Smatra─çe se da se advokat ne bavi advokaturom neprekidno du┼że od šest mjeseci, ako se advokatu u tom roku nisu mogla uru─Źiti pismena (li─Źno dostavljanje) na adresu sjedišta advokatske kancelarije ili na drugi ure─Ĺeni na─Źin ili ako u tom roku ne izvršava materijalne obaveze prema Advokatskoj komori.
(3) Advokatska komora je du┼żna da u roku od 15 dana od dana nastupanja nekog od razloga za prestanak prava na bavljenje advokaturom iz stava 1. ovog ─Źlana sprovede postupak utvr─Ĺivanja razloga i brisanja iz imenika advokata i imenuje preuzimatelja predmeta advokatske kancelarije.
(4) Ako je advokat prestao da se bavi advokaturom na li─Źni zahtjev, ima pravo da sam predlo┼żi preuzimatelja njegove advokatske kancelarije.

─îlan 108.

Odredbe o prestanku prava na bavljenje advokaturom primjenjuju se i na advokatske stru─Źne saradnike za pravne poslove i advokatske pripravnike.

 

 

GLAVA XIII
ZAŠTITA PRAVA

─îlan 109.

(1) Advokatska komora, kada rješava o pravima, obavezama ili pravnim interesima, primjenjuje odredbe zakona koji ure─Ĺuje opšti upravni postupak.
(2) Protiv svih prvostepenih odluka organa Advokatske komore dozvoljena je ┼żalba u roku od 15 dana, ra─Źunaju─çi od dana dostavljanja takve odluke.
(3) Izjavljena ┼żalba odga─Ĺa izvršenje prvostepene odluke, osim ako ovim zakonom nije druga─Źije propisano.
(4) Podnosilac zahtjeva mo┼że podnijeti ┼żalbu i u slu─Źaju da o njegovom zahtjevu nije donesena odluka u roku koji je utvr─Ĺen zakonom.

─îlan 110.

(1) Protiv drugostepene, odnosno kona─Źne odluke Advokatske komore mo┼że se pokrenuti upravni spor.
(2) Pravo iz stava 1. ovog ─Źlana postoji i ako drugostepeni organ Advokatske komore nije donio odluku o ┼żalbi u zakonom propisanom roku.

GLAVA XIV
ADVOKATSKI ISPIT I STRU─îNO USAVRŠAVANjE
 
─îlan 111.

(1) Advokatski ispit sastoji se od provjere poznavanja doma─çih i me─Ĺunarodnih propisa i pravnih akata koji se odnose na advokaturu.
(2) Pravo na polaganje advokatskog ispita ima kandidat za upis u imenik advokata i ako ispunjava uslove iz ─Źlana 6. stav 1. ovog zakona.
(3) Advokatski ispit pola┼że se pred komisijom za advokatski ispit.

─îlan 112.

Program advokatskog ispita, izdavanje uvjerenja o polo┼żenom ispitu, na─Źin formiranja komisije za polaganje advokatskog ispita, izbor ─Źlanova, na─Źin rada i odlu─Źivanja komisije propisuju se Statutom i drugim aktima Advokatske komore.

 ─îlan 113.

 (1) Advokat je du┼żan da se stalno stru─Źno usavršava i sti─Źe nova znanja i vještine potrebne za stru─Źno, nezavisno, samostalno, djelotvorno i eti─Źno obavljanje advokatske slu┼żbe, u skladu sa programom stru─Źnog usavršavanja koji donosi Advokatska komora.
(2) Advokat koji ima stru─Źnog saradnika za pravne poslove i advokatskog pripravnika du┼żan je da im obezbijedi odgovaraju─çe uslove za rad i obuku u skladu sa svrhom osposobljavanja i stru─Źnog usavršavanja, odnosno prakse, i da u potpunosti sprovodi plan i program njihove obuke.

 

GLAVA XV
PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

─îlan 114.

(1) Advokatska komora ─çe usaglasiti Statut i druge opšte akte u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.
(2) Do donošenja Statuta i opštih akata iz stava 1. ovog ─Źlana primjenjiva─çe se va┼że─çi Statut i druga opšta akta koja nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.

─îlan 115.

(1) Skupština Advokatske komore i drugi organi nastavljaju da rade do isteka mandata.
(2) Izbor Skupštine i drugih organa predvi─Ĺenih ovim zakonom izvrši─çe se u skladu sa odredbama ovog zakona i opštim aktima Advokatske komore.
(3) Postupak izbora skupštine i drugih organa predvi─Ĺeni ovim zakonom, pokrenu─çe se najmanje tri mjeseca prije isteka mandata skupštine i drugih organa.

─îlan 116.

Vlada Republike Srpske ─çe donijeti podzakonski akt o visini nagrade i naknade advokatima anga┼żovanim po slu┼żbenoj du┼żnosti iz ─Źlana 27. ovog zakona u roku od 60 dana, ra─Źunaju─çi od dana stupanja na snagu ovog zakona.

─îlan 117.

Zahtjevi za upis u imenik advokata i druge imenike Advokatske komore koji su podneseni prije stupanja na snagu ovog zakona, a nisu riješeni do njegovog stupanja na snagu, riješi─çe se na osnovu ovog zakona i opštih akata koji su doneseni na osnovu ovog zakona, ukoliko je to jednako ili povoljnije za podnosioca zahtjeva.

─îlan 118.

Disciplinski postupak koji je pokrenut prije stupanja na snagu ovog zakona, a nije pravosna┼żno okon─Źan do njegovog stupanja na snagu sproveš─çe se na osnovu ovog zakona i opštih akata koji su doneseni na osnovu ovog zakona, ukoliko je to jednako ili povoljnije za prijavljenog, odnosno disciplinski optu┼żenog.

─îlan 119.

Advokati, zajedni─Źke advokatske kancelarije, advokatska orta─Źka društva, stru─Źni saradnici i advokatski pripravnici upisani u odgovaraju─çe imenike Advokatske komore, nakon stupanja na snagu ovog zakona, nastavljaju da rade i du┼żni su da u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona usklade akte, registraciju i upise

 

sa odredbama ovog zakona.

 

─îlan 120.

Advokatska komora du┼żna je da u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona izvrši odgovaraju─çe upise u imenik advokata, u skladu sa odredbama ovog zakona i opštim aktima Advokatske komore.

─îlan 121.

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da va┼żi Zakon o advokaturi Republike Srpske („Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske“, br. 30/07, 59/08 i 20/14).

 

─îlan 122.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Slu┼żbenom glasniku Republike Srpske“.

 

 

Broj: 02/1-021-1024/15
Datum: 10. septembar 2015.godine

PREDSJEDNIK
NARODNE SKUPŠTINE

Nedeljko ─îubrilovi─ç

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija