Advokatska kancelarija

weight
"Na┼ía za┼ítita nije u na┼íem oru┼żju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

Zakon o porezu na dobit Br─Źko distrikt BiH

Zakon o porezu na dobit Br─Źko distrikt BiH


("Slu┼żbeni glasnik Br─Źko distrikta Bosne i Hercegovine", br. 17/2022 - pre─Źi┼í─çen tekst i 38/2022)

 

 

DIO PRVI - OSNOVNE ODREDBE

─îlan 1

(Predmet)

Ovim zakonom propisuje se pravni okvir za oporezivanje dobiti pravnih lica sa sjedi┼ítem u Br─Źko distriktu Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: “Distrikt”), poslovnih jedinica pravnih lica na teritoriji Distrikta ─Źije je sjedi┼íte u Federaciji BiH i Republici Srpskoj (u daljnjem tekstu: “entiteti”) i stranih pravnih lica koja ostvaruju prihod u Distriktu.

─îlan 2

(Definicije)

Izrazi koji se koriste u ovom zakonu imaju sljede─çe zna─Źenje:

a) “pravno lice” je lice koje je registrovano za obavljanje djelatnosti s ciljem sticanja dobiti u skladu sa zakonima Distrikta;

b) “poslovna jedinica” je organizacioni dio pravnog lica koji obavlja dio registrovane djelatnosti pravnog lica na teritoriji entiteta, kao i organizacioni dio pravnog lica koji ima sjedi┼íte u entitetima, a obavlja poslovanje na teritoriji Distrikta;

c) “strano pravno lice” je pravno lice koje ima sjedi┼íte u inostranstvu;

d) “udru┼żenje za zajedni─Źku poslovnu djelatnost” je udru┼żenje od dva do deset pravnih lica koja se ugovorno udru┼żuju za obavljanje zajedni─Źke poslovne djelatnosti;

e) “tr┼żi┼ína cijena” je iznos koji bi nepovezani kupac platio nepovezanom prodavcu, u isto vrijeme i na istom mjestu, za istu ili sli─Źnu robu ili usluge, u uslovima slobodne konkurencije;

f) “kamata” je iznos koji treba da se plati u novcu ili naturi za kori┼ítenje novca, bilo da se pla─ça obaveza po dugu, depozitu ili u skladu s finansijskim ugovorom o najmu, prodaji na otplatu ili nekoj drugoj vrsti prodaje na odlo┼żeno pla─çanje uz uklju─Źivanje instrumenata koji osiguravaju ekvivalent kamate;

g) “akcija” je papir od vrijednosti, koja predstavlja udio akcionara u osnovnom kapitalu akcionarskog dru┼ítva;

h) “akcionar” je pravno ili fizi─Źko lice koje je vlasnik akcija u akcionarskom dru┼ítvu;

i) “dividenda” je dio neto dobiti koja se, po odluci organa upravljanja, raspodjeljuje vlasnicima akcija;

j) “povezana lica” su lica izme─Ĺu kojih postoji jedan od sljede─çih odnosa:

1) fizi─Źko lice je povezano s pravnim licem ukoliko fizi─Źko lice posjeduje, neposredno ili posredno, najmanje 10% akcija u pravnom licu;

2) pravno lice je povezano s drugim pravnim licem ukoliko posjeduje, neposredno ili posredno, najmanje 10% akcija u akcionarskom društvu, odnosno udio vlasništva od najmanje 10% u kapitalu drugog oblika preduzeća;

3) fizi─Źko lice posjeduje akcije koje posjeduje njegov ili njen bra─Źni drug, djeca, usvojenici, roditelji, bra─ça i sestre, djed i baka i unu─Źad;

k) “osnovica imovine” je cijena ko┼ítanja ili nabavna cijena neke imovine i koristi se za izra─Źunavanje dobiti i gubitka od prodaje ili transfera imovine i u svrhu amortizacije;

l) “uskla─Ĺena osnovica imovine” je osnovica umanjena za amortizaciju i uve─çana za tro┼íkove investiranja i druge tro┼íkove koji se ne odbijaju, a koji pove─çavaju vrijednost imovine;

m) “kapitalna dobra” su imovina koja se amortizuje, a koju koristi pravno lice u svrhu obavljanja djelatnosti;

n) “investiciono dobro” je svako dobro ili imovina koju pravno lice nabavi ili dr┼żi, a koje mu ne slu┼żi za obavljanje samostalne djelatnosti, osim:

1) zaliha,

2) imovine koja se dr┼żi za prodaju kupcima u skladu s poslovnom djelatno┼í─çu,

3) kapitalne imovine koja se amortizuje,

4) zgrada koje se koriste za poslovnu djelatnost,

5) autorskih prava;

o) “obra─Źunska metoda” je evidentiranje prihoda i rashoda u momentu nastanka poslovnog doga─Ĺaja;

p) “stalno mjesto poslovanja” je stalno mjesto obavljanja djelatnosti, a pod kojim se podrazumijeva i:

1) mjesto izvo─Ĺenja gra─Ĺevinskih, instalaterskih ili monta┼żerskih radova u Distriktu, kao i mjesto instalacije ili strukture koje se koriste u istra┼żivanju ili eksploataciji prirodnih resursa ili djelatnost nadzora vezana uz prethodno navedeno,

2) mjesto, gdje drugo fizi─Źko ili pravno lice posluje i ima ovla┼ítenje da zaklju─Źuje ugovore u ime stranog pravnog lica, je stalno mjesto poslovanja u Distriktu tog stranog pravnog lica.

DIO DRUGI - POREZNI OBVEZNIK

─îlan 3

(Porezni obveznik)

Porezni obveznik je:

a) pravno lice iz Distrikta, za dobit koju ostvari iz bilo kojeg izvora u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: “BiH”) ili u inostranstvu;

b) poslovna jedinica pravnog lica ─Źije se sjedi┼íte nalazi u entitetima, za dobit koju ostvari na podru─Źju Distrikta;

c) strano pravno lice koje obavlja djelatnost i ima stalno mjesto poslovanja u Distriktu, za dobit koja se odnosi na stalno mjesto poslovanja;

d) strano pravno lice koje ostvaruje prihod od nepokretne imovine koja se nalazi u Distriktu, za dobit koja se odnosi na tu nepokretnu imovinu;

e) strano lice koje ostvaruje prihod u Distriktu, a koje nije obuhva─çeno ta─Źkama c) i

d) ovog ─Źlana, pla─ça porez po odbitku u skladu s ─Źlanovima od 25 do 27 ovog zakona;

f) pravna lica navedena u ta─Źkama a), b) i c) ovog ─Źlana su porezni obveznici i u slu─Źaju da svojom poslovnom djelatno┼í─çu ostvare gubitak u toj poreznoj godini.

─îlan 4

(Lica koja se izuzimaju od pla─çanja poreza na dobit)

(1) Porez na dobit ne pla─ça Centralna banka Bosne i Hercegovine.

(2) Javne institucije, vjerske zajednice, mjesne zajednice, politi─Źke stranke, sindikat, komore, udru┼żenja, sportski klubovi i savezi, turisti─Źke organizacije, zadu┼żbine, vakufi, fondacije i humanitarne organizacije ne pla─çaju porez na dobit ostvarenu po osnovu:

a) prihoda iz bud┼żeta ili javnih fondova;

b) sponzorstva ili donacija u novcu ili naturi;

c) kamata i dividendi;

d) ─Źlanarina.

(3) Ukoliko lica iz stava 2 ovog ─Źlana obavljaju i djelatnost koja nije u vezi s ciljevima zbog kojih su registrovani, takva lica podlije┼żu pla─çanju poreza na dobit ostvarenu obavljanjem te djelatnosti.

 

DIO TRE─ćI - UTVR─ÉIVANJE POREZNE OSNOVICE

─îlan 5

(Utvr─Ĺivanje porezne osnovice)

(1) Poreznu osnovicu za poreznu godinu predstavlja oporeziva dobit koja se utvr─Ĺuje u poreznom bilansu.

(2) Oporeziva dobit se utvr─Ĺuje uskla─Ĺivanjem prihoda i rashoda obveznika iskazanih u bilansu uspjeha, u skladu sa zakonom koji ure─Ĺuje ra─Źunovodstvo, osim prihoda i rashoda za koje je ovim zakonom propisan druga─Źiji na─Źin utvr─Ĺivanja.

 

─îlan 6

(Prihodi koji se uklju─Źuju pri obra─Źunu porezne osnovice)

(1) Oporezivi prihod s ciljem izra─Źunavanja porezne osnovice, uklju─Źuje sav prihod iz bilo kojeg izvora, bilo u novcu ili naturi i bez obzira da li je vezan za obavljanje djelatnosti pravnog lica, osim prihoda iz ─Źlana 7 ovog zakona.

(2) U slu─Źaju da je prihod primljen u obliku materijalnih dobara ili usluga iznos prihoda je jednak tr┼żi┼ínoj cijeni primljenih materijalnih dobara ili usluga.

 

─îlan 7

(Prihodi koji se ne uklju─Źuju u obra─Źun porezne osnovice)

U obra─Źun porezne osnovice se ne uklju─Źuju prihodi:

a) od dividende i u─Źe┼í─ça u dobiti koje primi pravno lice Distrikta;

b) od napla─çenih otpisanih potra┼żivanja koja su u prethodnim poreznim periodima bila uklju─Źena u poreznu osnovicu, a nisu isklju─Źena iz porezne osnovice kao priznati rashod;

c) u obliku kamate od papira od vrijednosti koje izdaju ili za koje garantuju BiH, Distrikt, entiteti, Centralna banka Bosne i Hercegovine, preduzeća, osiguravajuća društva, investicioni fondovi i banke ili druge finansijske institucije koje djeluju kao ovlašteni agenti;

d) na koje je pla─çen porez po odbitku, a koji je platio isplatilac prihoda.

 

─îlan 8

(Uskla─Ĺivanje rashoda)

(1) Prilikom obra─Źuna porezne osnovice od prihoda se odbijaju oni rashodi koji se direktno odnose na ostvareni prihod.

(2) Rashodi koji se priznaju i odbijaju od prihoda su:

a) 30% troškova reprezentacije u vezi s poslovnom djelatnošću pravnog lica;

b) nagrade radnicima do iznosa propisanih u Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na dobit (u daljnjem tekstu: Pravilnik);

c) tro┼íkovi slu┼żbenog putovanja, topli obrok, regres, prijevoz na posao, dnevnice, kori┼ítenje privatnog automobila u slu┼żbene svrhe, do iznosa utvr─Ĺenih u Pravilniku;

d) tro┼íkovi za istra┼żivanje i razvoj u skladu s Pravilnikom;

e) dobici ili gubici zaliha koji se obra─Źunavaju posebno u skladu s Pravilnikom;

f) donacije javnim institucijama i donacije za humanitarne, kulturne, obrazovne i nau─Źne svrhe u iznosu do 3% od ukupnog prihoda u toj poreznoj godini;

g) donacije za sportske svrhe u iznosu do 10% od ukupnog prihoda u toj poreznoj godini;

h) rashodi po osnovu sponzorstva u iznosu do 2% od ukupnog prihoda u toj poreznoj godini;

i) stipendije studentima i u─Źenicima na redovnom ┼íkolovanju u iznosu do 75% od prosje─Źne neto plate u Distriktu;

j) izdaci na ime ─Źlanarina komorama priznaju se u iznosu do 0,2% od ukupnog prihoda u toj poreznoj godini.

(3) Rashodi koji se ne priznaju su:

a) porez na dobit;

b) kazne i kamate plaćene zbog kršenja zakona i drugih propisa;

c) rashodi koji se odnose na prihod iz ─Źlana 7 ovog zakona;

d) rashodi evidentirani u knjigama, a koji nisu dokazani vjerodostojnim dokumentima kako je propisano zakonom;

e) premije osiguranja koje pla─ça poslodavac za li─Źnu korist, osim ako te premije nisu uklju─Źene u platu zaposlenih;

f) rashodi u korist povezanog lica u iznosu za koliko ti rashodi prelaze tr┼żi┼ínu cijenu za robu ili usluge izvr┼íene poreznom obvezniku od strane povezanog lica;

g) gubitak na prodaji ili prenosu bilo koje imovine izme─Ĺu povezanih lica;

h) donacije politi─Źkim strankama i organizacijama;

i) li─Źni tro┼íkovi i tro┼íkovi koji nisu u vezi s djelatno┼í─çu koja se obavlja;

j) dividende ispla─çene akcionarima;

k) rashodi po osnovu amortizacije goodwilla.

─îlan 9

(Transakcije izme─Ĺu povezanih lica)

(1) Transferna cijena odnosi se na cijenu nastalu u vezi s transakcijama sredstava ili stvaranjem obaveza izme─Ĺu povezanih lica.

(2) Kod transakcija iz stava 1 ovog ─Źlana Porezna uprava pove─çava ili umanjuje iznos prihoda ili rashoda, ukoliko utvrdi da transferna cijena ne odgovara tr┼żi┼ínoj cijeni.

(3) Na─Źin utvr─Ĺivanja tr┼żi┼íne vrijednosti transakcije utvr─Ĺuje se Pravilnikom.

─îlan 10

(Sumnjiva potra┼żivanja i rezerve)

(1) Pravno lice ima pravo na odbitak po osnovu otpisanih sumnjivih potra┼żivanja i rezervi.

(2) Pravnim licima, osim bankama, ovla┼ítenim kreditnim organizacijama ili osiguravaju─çim dru┼ítvima, dozvoljen je odbitak po osnovu otpisanog sumnjivog potra┼żivanja koji proistekne u vezi s prodajom roba ili usluga, ali samo ako je prihod od prodaje bio prethodno uklju─Źen u poreznu osnovicu pravnog lica.

(3) Kredit ili potra┼żivanje od prodaje smatra se sumnjivim potra┼żivanjem samo ako:

a) potra┼żivanje nije napla─çeno u roku od 12 mjeseci od datuma dospije─ça potra┼żivanja na naplatu i ako je povjerilac utu┼żio potra┼żivanja ili se zbog njih vodi postupak prinudne naplate;

b) su potra┼żivanja prijavljena u ste─Źajnom postupku nad du┼żnikom ili ako je postignut sporazum s du┼żnikom, koji nije fizi─Źko lice ili povezano lice, u postupku ste─Źaja ili likvidacije.

(4) Kod banaka i drugih ovla┼ítenih kreditnih organizacija odbitak je dozvoljen za pove─çanje na ra─Źunu rezervi za uobi─Źajene gubitke zbog nenapla─çenih kredita i ne mo┼że biti ve─çi od 20% od porezne osnovice.

(5) Kod osiguravajućih i reosiguravajućih društava, odbitak je dozvoljen za povećanje rezervi kako je evidentirano u knjigovodstvenim dokumentima i u skladu sa zakonom.

(6) Kod ugovora o osiguranju, koji se odnosi na reosiguranje, rezerve se smanjuju tako da pokriju samo dio rizika koji snosi osiguravaju─çe dru┼ítvo i ne mo┼że biti ve─çi od 20% od porezne osnovice.

(7) Sva otpisana, ispravljena i druga potra┼żivanja za koja je izvr┼íeno rezervisanje, a koja se kasnije naplate, u momentu naplate ulaze u prihode koji se oporezuju u skladu s ovim zakonom.

─îlan 11

(Amortizacija)

(1) Odbitak po osnovu amortizacije dozvoljen je samo u vezi s imovinom koja podlije┼że amortizaciji i koja se nalazi u upotrebi.

(2) Imovina koja se amortizuje obuhvata materijalnu i nematerijalnu imovinu koja se koristi u proizvodnji ili ponudi roba i usluga, za iznajmljivanje drugima ili u administrativne svrhe.

(3) Zemlji┼íte i imovina ─Źija vrijednost se ne umanjuje tokom prirodnog tro┼íenja ili zastarijevanja ne smatra se imovinom koja se amortizuje.

(4) Za ma┼íine i opremu koji se amortizuju dozvoljava se odbitak za ubrzanu amortizaciju koja se obra─Źunava na sljede─çi na─Źin:

a) prva godina 40%;

b) druga godina 30%;

c) tre─ça godina 30%.

(5) Imovina koja se amortizuje, a ─Źija je nabavna vrijednost manja od 1.000,00 KM, mo┼że se odbiti u potpunosti u godini nabavke, pod uslovom da je imovina stavljena u funkciju.

(6) Nabavna vrijednost ra─Źunarskog hardvera i softvera mo┼że se odbiti u potpunosti u godini nabavke pod uslovom da su stavljeni u funkciju.

(7) Na─Źin utvr─Ĺivanja odbitaka po osnovu amortizacije, smjernice vezane za uobi─Źajeni period rada i ulazne vrijednosti imovine koja se amortizuje i tretman imovine koja se amortizuje, a koja je privremeno ili stalno izuzeta iz rada utvr─Ĺuje se Pravilnikom.

─îlan 12

(Dobici i gubici od prodaje kapitalnih i investicionih dobara)

(1) Kapitalna dobit se ostvaruje prodajom ili transferom na drugi na─Źin kapitalnih ili investicionih dobara i predstavlja pozitivnu razliku izme─Ĺu prodajne cijene i uskla─Ĺene osnovice imovine.

(2) Prodajnom cijenom se smatra ugovorena cijena, odnosno tr┼żi┼ína cijena koju utvr─Ĺuje nadle┼żni porezni organ, ako utvrdi da je ugovorena cijena ni┼ża od tr┼żi┼íne.

(3) Ako je razlika iz stava 1 ovog ─Źlana negativna, u pitanju je kapitalni gubitak.

─îlan 13

(Porezni gubici)

(1) Porezni gubitak predstavlja negativnu razliku izme─Ĺu prihoda i rashoda u postupku utvr─Ĺivanja porezne osnovice.

(2) Porezni gubitak iz stava 1 ovog ─Źlana prenosi se i nadokna─Ĺuje umanjivanjem porezne osnovice u narednih pet godina.

(3) Ukoliko porezni obveznik ima gubitak u više poreznih godina, porezni gubitak iz ranije porezne godine pokriva se prije poreznog gubitka iz novije porezne godine.

(4) Kada se radi o stranim pravnim licima koja obavljaju poslovnu djelatnost na osnovu stalnog mjesta poslovanja u Distriktu uzimaju se u obzir samo oporezivi prihodi i rashodi koji se odbijaju, a odnose se na stalno mjesto poslovanja.

(5) Kada pravno lice iz Distrikta ostvari gubitak koji se odnosi na stalno mjesto poslovanja u inostranstvu, taj gubitak se ne mo┼że odbiti od porezne osnovice tog pravnog lica u Distriktu.

(6) Na porezni gubitak iskazan u poreznom bilansu za 2010. godinu primjenjuju se odredbe ovog ─Źlana.

─îlan 14

(Dobitak ili gubitak na kursnoj razlici)

(1) Dobitak ili gubitak na kursnoj razlici treba odvojeno uklju─Źiti u obra─Źun porezne osnovice u slu─Źaju kada pravno lice ostvari prihod ili dobije kredit ili plati tro┼íkove ili otplati kredit u stranoj valuti.

(2) Promjena kursa strane valute se obra─Źunava na na─Źin da:

a) se du┼żniku i povjeriocu priznaje pozitivna ili negativna kursna razlika izme─Ĺu vrijednosti glavnice kredita u doma─çoj valuti u trenutku dobijanja kredita i njene vrijednosti u doma─çoj valuti u trenutku kada se glavnica otpla─çuje;

b) se u slu─Źaju produ┼żenja roka otplate ili refinansiranja stranog kredita, na novi kredit primjenjuje ta─Źka a) ovog stava;

c) ukoliko do─Ĺe do promjene kursa izme─Ĺu datuma kada je bilo koji prihod ili rashod nastao i datuma kada je prihod stvarno primljen ili tro┼íak stvarno pla─çen, razlika izme─Ĺu vrijednosti u doma─çoj valuti i vrijednosti u stranoj valuti smatra se pozitivnom ili negativnom kursnom razlikom.

─îlan 15

(Likvidacija i transformacija pravnog lica)

(1) Ako se porezni obveznik likvidira, dobit ili gubitak utvr─Ĺuje se u periodu likvidacije koji se nastavlja na posljednji porezni period.

(2) Po─Źetni bilans za period likvidacije identi─Źan je bilansu na kraju prethodnog poreznog perioda, a ako takav kona─Źni bilans ne postoji, vrijednost imovine i obaveza utvr─Ĺuje se procjenom.

(3) Završni bilans perioda likvidacije pokazuje imovinu koja se raspodjeljuje, na likvidacijsku dobit ili likvidacijski gubitak.

(4) Imovina se na kraju perioda likvidacije procjenjuje po tr┼żi┼ínoj vrijednosti.

(5) U slu─Źaju ste─Źaja, primjenjuju se stavovi 1, 2, 3 i 4 ovog ─Źlana.

─îlan 16

(Statusne promjene)

(1) Statusne promjene pravnih lica su spajanje, pripajanje i podjela.

(2) Prava i obaveze spojenih, pripojenih ili podijeljenih poreznih obveznika preuzima pravni sljednik.

(3) Porezni obveznici koji se spajaju, pripajaju ili dijele dostavljaju Poreznoj upravi finansijske izvje┼ítaje i poreznu prijavu ra─Źunaju─çi od dana koji prethodi danu spajanja, pripajanja ili podjele.

─îlan 17

(Sticanje i vrednovanje prava pri spajanju, pripajanju i podjeli)

(1) Ako pri spajanju, pripajanju ili podjeli u skladu s ─Źlanom 16 ovog zakona postoji kontinuitet u oporezivanju, smatra se da porezni obveznik nastavlja djelatnost, te statusne promjene nemaju uticaja na oporezivanje.

(2) Kontinuitet u oporezivanju u skladu sa stavom 1 ovog ─Źlana postoji ako pri prenosu na drugo pravno lice ne dolazi do promjena u procjeni imovine i obaveza.

─îlan 18

(Korekcija porezne osnovice)

Porezna osnovica se koriguje u skladu sa ovim zakonom ako se:

a) pri promjeni oblika organizovanja ili likvidaciji pravnog lica iz imovine izuzimaju stvari i prava;

b) imovina koristi za ulaganja.

─îlan 19

(Op─çe odredbe o udru┼żenjima za zajedni─Źku poslovnu djelatnost)

(1) Udru┼żenje je izuzeto od pla─çanja poreza na dobit preduze─ça.

(2) Pravno lice, koje je ─Źlan udru┼żenja, du┼żno je da utvrdi svoju poreznu obavezu po osnovu dobiti udru┼żenja, proporcionalno svom ugovorenom u─Źe┼í─çu u udru┼żenju, bez obzira da li je dobit raspore─Ĺena ili nije raspore─Ĺena tom pravnom licu.

(3) Porezni gubici se primjenjuju samo na proporcionalni udio u─Źesnika u dobiti udru┼żenja do iznosa ugovorenog u─Źe┼í─ça u udru┼żenju, a preostali gubitak mo┼że se prenijeti na narednih pet godina i pokrivati od proporcionalnog udjela ─Źlana u dobiti udru┼żenja.

(4) Dobit od prodaje imovine udru┼żenja, koja se uklju─Źuje u godi┼ínju poreznu prijavu poreza na dobit pravnog lica, predstavlja iznos koji je ve─çi od uloga pravnog lica u udru┼żenje.

(5) Ulog predstavlja po─Źetnu investiciju pravnog lica u udru┼żenje, uve─çanu za proporcionalni udio pravnog lica u neraspore─Ĺenoj dobiti i umanjenu za dobit koja je raspore─Ĺena, i udio pravnog lica u gubitku udru┼żenja.

(6) Ukoliko gubici prema┼íuju ulog, gubici se mogu prenijeti na rok od pet godina radi kompenzacije dobiti koja nastaje iz budu─çe prodaje imovine udru┼żenja.

(7) Pravno lice ne mo┼że koristiti gubitke udru┼żenja za smanjenje svoje porezne osnovice ukoliko gubitak nije posljedica potpune likvidacije ─Źlanstva tog pravnog lica u udru┼żenju.

(8) Udru┼żenje je du┼żno da odredi jedno pravno lice, ─Źlana udru┼żenja, koji je rezident Distrikta, kao poreznog rukovodioca s ciljem vo─Ĺenja knjiga, pla─çanja akontacije poreza na dobit udru┼żenja za svakog ─Źlana i dostavljanja godi┼ínje prijave, na isti na─Źin kao da poslovnu djelatnost vodi jedno pravno lice.

(9) Porezni rukovodilac iz stava 8 ovog ─Źlana treba da osigura podatke u vezi s proporcionalnom dobiti, odnosno gubitak svakog ─Źlana pravnog lica i dio akontacije poreza koji se odnosi na svakog ─Źlana pravnog lica.

(10) Porezni rukovodilac iz stava 8 ovog ─Źlana du┼żan je da, svakom pravnom licu koje je ─Źlan udru┼żenja, dostavi pismenu obavijest o dijelu porezne osnovice od dobiti ili gubitka udru┼żenja tog pravnog lica, iznos akontacije upla─çenog poreza na dobit preduze─ça i iznos koji se odnosi na to pravno lice.

DIO ─îETVRTI - POREZNA STOPA

─îlan 20

(Porezna stopa)

(1) Porez na dobit se pla─ça po stopi od 10% na poreznu osnovicu za tu poreznu godinu.

(2) Porez po odbitku utvr─Ĺuje se u skladu s ─Źlanovima od 28 do 31 ovog zakona.

─îlan 21

(Porezna godina)

(1) Porezna godina za pravna lica je kalendarska godina.

(2) U slu─Źaju kada pravno lice postane porezni obveznik tokom porezne godine ili prestane biti porezni obveznik tokom porezne godine, porezna godina je period u kalendarskoj godini kada je pravno lice bilo porezni obveznik.

(3) Ukoliko strano pravno lice obavlja poslovnu djelatnost preko stalnog mjesta poslovanja u Distriktu, onda se porezna godina stranog pravnog lica mo┼że koristiti za utvr─Ĺivanje dobiti koja se odnosi na to stalno mjesto poslovanja u Distriktu na osnovu posebnog akta Direkcije za finansije.

─îlan 22

(Podnošenje porezne prijave i plaćanje poreza)

(1) Porezna prijava za poreznu godinu se podnosi najkasnije u roku od 90 dana nakon zavr┼íetka porezne godine, a u slu─Źaju kalendarske porezne godine, najkasnije do 31. marta teku─çe za prethodnu godinu.

(2) Porezni obveznik je du┼żan da plati porez na dobit po kona─Źnoj prijavi u roku iz stava 1 ovog ─Źlana.

─îlan 23

(Umanjenje od poreza na dobit za pla─çeni porez na dobit u entitetima)

(1) Pravnom licu iz Distrikta koje ima poslovne jedinice u entitetima, umanjuje se obra─Źunati pla─çeni porez na dobit koji je njegova poslovna jedinica platila u BiH, van teritorije Distrikta.

(2) Pravno lice iz Distrikta, koje ostvaruje prihod u entitetima, a koji se oporezuje i u Distriktu i u entitetima, ima pravo da iznos poreza pla─çen u entitetima koji je neposredno pla─çen ili po odbitku koji upla─çuje drugo lice, odbije od poreza na dobit preduze─ça u Distriktu.

(3) Pravo iz stava 2 ovog ─Źlana pravno lice iz Distrikta mo┼że koristiti, ukoliko ne izabere da se porez u entitetima tretira kao rashod koji se odbija prilikom utvr─Ĺivanja porezne osnovice za poreznu godinu.

─îlan 24

(Akontacija poreza na dobit)

(1) Porez na dobit plaća se akontativno, do 10. u mjesecu za prethodni mjesec, a na osnovu podataka iz godišnje porezne prijave za prethodnu poreznu godinu.

(2) U podatke iz godi┼ínje porezne prijave za utvr─Ĺivanje akontacija poreza na dobit ne uklju─Źuje se dobit, odnosno gubitak iz prijelaza.

(3) Ukoliko porezni obveznik u teku─çoj godini ostvari ve─çu ili manju dobit ili gubitak, mo┼że podnijeti zahtjev za utvr─Ĺivanje izmijenjene akontacije poreza na dobit.

DIO PETI - OPOREZIVANJE STRANIH PRAVNIH LICA ZA PRIHOD OSTVAREN U DISTRIKTU I UMANJENJE POREZA ZA PLA─ćENI POREZ U INOSTRANSTVU

─îlan 25

(Prihod od stalnog mjesta poslovanja)

(1) Strano pravno lice koje obavlja poslovnu djelatnost preko stalnog mjesta poslovanja u Distriktu pla─ça porez na dobit na poreznu osnovicu koja se odnosi na stalno mjesto poslovanja.

(2) Porezna osnovica iz stava 1 ovog ─Źlana odre─Ĺuje se u skladu s ─Źlanovima od 5 do 19 ovog zakona tako da se samo:

a) prihod koji se odnosi na stalno mjesto poslovanja uklju─Źuje u utvr─Ĺivanje porezne osnovice;

b) rashodi koji su vezani za prihode stalnog mjesta poslovanja uklju─Źuju u rashode koji se odbijaju.

─îlan 26

(Prihod od nekretnina)

(1) Strano pravno lice koje ostvaruje prihod od nekretnina koje se nalaze u Distriktu pla─ça porez na dobit koja se odnosi na tu vrstu prihoda.

(2) Prihod od nekretnina koje se nalaze u Distriktu uklju─Źuje:

a) prihod od iznajmljivanja ili drugih prava za korištenje nekretnina koje se nalaze u Distriktu;

b) dobit od prenosa prava vlasništva ili bilo kog drugog prava vezano za nekretnine koje se nalaze u Distriktu;

c) dobit ostvarenu prenosom akcija pravnog lica, ─Źiji je ve─çi dio vrijednosti imovine nekretnina koja se nalazi u Distriktu;

d) prihod ostvaren od iskori┼ítavanja prirodnih resursa koji se nalaze u Distriktu, uklju─Źuju─çi dobit od prenosa bilo kog prava vezano za te prirodne resurse. https://advokat-prnjavorac.com

(3) Porezna osnovica za nekretnine koje se nalaze u Distriktu utvr─Ĺuje se u skladu s ─Źlanovima od 5 do 19 ovog zakona, nakon ─Źega se podnosi godi┼ínja porezna prijava.

─îlan 27

(Umanjenje od poreza na dobit za pla─çeni porez na dobit u inostranstvu)

(1) Pravno lice iz Distrikta, koje ostvaruje prihod u inostranstvu, a koji se oporezuje i u Distriktu i u inostranstvu, ima pravo da iznos poreza pla─çen u inostranstvu koji je neposredno pla─çen ili po odbitku koji upla─çuje drugo lice, odbije od poreza na dobit preduze─ça u Distriktu.

(2) Pravo iz stava 1 ovog ─Źlana pravno lice iz Distrikta mo┼że koristiti, ukoliko ne izabere da se porez u inostranstvu tretira kao rashod koji se odbija prilikom utvr─Ĺivanja porezne osnovice za poreznu godinu.

(3) Umanjenje poreza na dobit, za pla─çeni porez u inostranstvu za poreznu godinu, ne mo┼że pre─çi iznos poreza na dobit utvr─Ĺenog primjenom stope poreza na dobit navedenog pravnog lica za tu poreznu godinu u Distriktu.

(4) Porezni obveznik mo┼że umanjiti porez na dobit za porez pla─çen u inostranstvu ili mo┼że odbiti porez u inostranstvu kod utvr─Ĺivanja porezne osnovice, ukoliko dostavi odgovaraju─çu dokumentaciju da je porez pla─çen.

(5) Da bi dokumentacija iz stava 4 ovog ─Źlana bila validna, mora je ovjeriti porezna institucija strane dr┼żave.

DIO ŠESTI - POREZ PO ODBITKU OD PRIHODA KOJE PRAVNO LICE OSTVARI U DISTRIKTU

─îlan 28

(Op─çe odredbe)

(1) Svako pravno i fizi─Źko lice iz Distrikta, kao i svako strano pravno i fizi─Źko lice sa stalnim mjestom poslovanja u Distriktu, koje ispla─çuje prihode stranom pravnom licu iz ─Źlana 29 ovog zakona, du┼żno je da odbije porez od ukupnog iznosa uplate prihoda i da odbijeni porez uplati na Jedinstveni ra─Źun Trezora (u daljnjem tekstu: “JRT”).

(2) Porez po odbitku pla─çen u skladu s ovim ─Źlanom je, za bilo koji prihod stranog pravnog lica, kona─Źan porez u vezi s tim prihodom.

─îlan 29

(Prihodi na koje se pla─ça porez po odbitku)

(1) Prilikom svake isplate prihoda, bez obzira da li je prihod primljen u Distriktu ili u inostranstvu, porez po odbitku pla─ça se:

a) na kamatu ili njen funkcionalni ekvivalent po finansijskim instrumentima i aran┼żmanima od strane rezidenta;

b) na zabavne ili sportske doga─Ĺaje u Distriktu, bez obzira da li je prihod primljen od izvo─Ĺa─Źa ili sportiste ili od nekog drugog lica;

c) za obavljanje rukovo─Ĺenja, konsaltinga, finansijskih, tehni─Źkih ili administrativnih usluga, ukoliko je prihod od rezidenta ili ukoliko je prihod platilo ili obuhvatilo u knjigama i evidencijama stalno mjesto poslovanja u Distriktu ili ako je takvo pla─çanje odbijeno u svrhu utvr─Ĺivanja porezne osnovice;

d) u obliku premija osiguranja, za osiguranje ili reosiguranje od rizika u Distriktu;

e) za autorska prava;

f) za zakup za pokretnu imovinu;

(2) Porez po odbitku se ne pla─ça na:

a) dobit vraćenu u zemlju stranog pravnog lica, što predstavlja preostalu dobit pravnog lica nakon plaćenih poreza, a koja se odnosi na njegovo stalno mjesto poslovanja, pod uslovom da strano pravno lice posjeduje 10% ili više akcija u stranom pravnom licu u Distriktu;

b) prihod u vidu kamata od dugovnih instrumenata koje izdaju ili garantuju lica iz ─Źlana 7 stava 1 ta─Źke c) ovog zakona;

c) prihod u obliku kamata od depozita;

d) prihod u obliku dividendi;

e) prihod u obliku kamata ili funkcionalnog ekvivalenta pla─çenog na du┼żni─Źku obavezu izme─Ĺu stalnog mjesta poslovanja ili poslovne jedinice svojoj stranoj centrali, ukoliko umanjenje nije izvr┼íio platilac kamate prilikom utvr─Ĺivanja svoje porezne osnovice;

f) prihod u obliku autorskih prava koje plati stalno mjesto poslovanja ili poslovna jedinica svojoj stranoj centrali, ukoliko umanjenje nije izvr┼íio platilac prilikom utvr─Ĺivanja svoje porezne osnovice.

g) na prihod u obliku kamata kod prodaje opreme na kredit koja poreznom obvezniku slu┼żi za obavljanje djelatnosti,

h) na prihod u obliku kamata kod prodaje robe na kredit poreznom obvezniku,

i) na prihod od kamata po kreditima bilo koje vrste koje daje inostrana banka,

j) na prihod od kamata po bilo kojoj vrsti kredita, kada u svoje ime, a za ra─Źun poreznog obveznika Br─Źko distrikta na ino tr┼żi┼ítu zadu┼żuje osniva─Ź - vlasnik najmanje 20% akcija ili udjela u neakcionarskom dru┼ítvu na teritoriji Br─Źko distrikta.

(3) Prihod od autorskog prava je bilo koji iznos koji se treba platiti u novcu ili u naturi za korištenje ili dobijanje prava na korištenje:

a) autorskog prava za knji┼żevno, umjetni─Źko ili nau─Źno djelo, uklju─Źuju─çi filmove ili trake za radio ili TV emitovanje ili drugo javno emitovanje i audio i videosnimke;

b) patenta, pronalaska, inovacije, licence, za┼ítitnog znaka, robne marke, fran┼íize, dizajna, crte┼ża, modela, plana, skice, tajnog recepta ili proizvodnog postupka ili softvera;

c) neposrednog ili posrednog kablovskog prenosa, prenosa putem releja ili satelita;

d) informacije ili znanja vezano za industrijsko, komercijalno ili nau─Źno iskustvo;

e) imena ili slike bilo kog fizi─Źkog lica ili drugih sli─Źnih prava u vezi s fizi─Źkim licem;

f) prava snimanja ili prenosa predstave, revije, sportskog doga─Ĺaja ili drugih sli─Źnih doga─Ĺaja.

(4) Rezident je svako pravno lice Distrikta i svako rezidentno fizi─Źko lice.

─îlan 30

(Porez po odbitku)

(1) Porez po odbitku obra─Źunava se i pla─ça pri isplati prihoda stranom pravnom licu po stopi od 10% na ukupno ispla─çeni prihod.

(2) Ukupni prihod, u smislu stava 1 ovog ─Źlana, je prihod koji bi se isplatio stranom pravnom licu da porez nije odbijen od ispla─çenog prihoda.

─îlan 31

(Uskla─Ĺivanje s me─Ĺunarodnim ugovorima u vezi s porezima na prihod i kapital)

(1) Ukoliko je korisnik prihoda na koji se primjenjuje porez po odbitku rezident strane dr┼żave koja je zaklju─Źila me─Ĺudr┼żavni ugovor sa BiH vezano za porez na prihod, tada stopa koja se primjenjuje na svaki takav izvor prihoda ne mo┼że pre─çi poreznu stopu iz me─Ĺudr┼żavnog ugovora, u skladu s ─Źlanom 30 ovog zakona.

(2) Osloba─Ĺanje od poreza ili ni┼ża porezna stopa primjenjuje se na prihod na koji se primjenjuje porez po odbitku samo ako pravno lice korisnik prihoda osigura isplatiocu prihoda dokaze o sticanju prava na osloba─Ĺanje ili primjenu ni┼że porezne stope zasnovane na me─Ĺudr┼żavnom ugovoru.

─îlan 32

(Godišnja prijava poreza po odbitku)

(1) Lice koje pla─ça porez u skladu s ─Źlanovima od 28 do 31 ovog zakona, podnosi godi┼ínju poreznu prijavu Poreznoj upravi u roku iz ─Źlana 22 ovog zakona.

(2) Godi┼ínja prijava za porez po odbitku obuhvata informacije o stranom licu, u ─Źije ime se tra┼żilo odbijanje poreza za tu godinu, i to:

a) naziv pravnog lica i zemlju njegovog mjesta poslovanja;

b) vrstu i ukupan iznos prihoda;

c) iznos obra─Źunatog poreza;

d) iznos upla─çenog poreza po odbitku.

─îlan 32a

(Na─Źin podno┼íenja porezne prijave)

(1) Porezna prijava iz ─Źlana 22 i ─Źlana 32 ovoga zakona podnosi se u papirnom ili elektronskom obliku.

(2) Prije podnošenja prijave u elektronskom obliku obavezna je registracija za elektronsko podnošenje prijave u Poreznoj upravi.

(3) Uslovi i postupak registracije za pristup elektronskom obliku podno┼íenja prijave, na─Źin podno┼íenja prijave i kori┼ítenje programa za elektronsko podno┼íenje prijave, utvr─Ĺuju se pravilnikom iz ─Źlana 38a Zakona o porezu na dohodak.

DIO SEDMI - OSTALE ODREDBE

─îlan 33

(Konsolidovana godišnja porezna prijava)

(1) Grupa pravnih lica koja su registrovana u Distriktu mo┼że odabrati da podnese konsolidovanu godi┼ínju poreznu prijavu u skladu s Pravilnikom.

(2) Grupa pravnih lica, u smislu stava 1 ovog ─Źlana, je grupa od dva ili vi┼íe pravnih lica iz Distrikta koja su povezana kroz posjedovanje udjela sa zajedni─Źkim mati─Źnim preduze─çem pod uslovom da mati─Źno preduze─çe posjeduje najmanje 80% udjela u pravnom licu koje je uklju─Źeno u grupu pravnih lica.

(3) Ukoliko pravno lice ima dva ili vi┼íe stalnih mjesta poslovanja u kojima obavlja poslovnu djelatnost u Distriktu, to pravno lice mo┼że objediniti poslovnu djelatnost svakog stalnog mjesta poslovanja u svrhu utvr─Ĺivanja porezne osnovice i podno┼íenja konsolidovane godi┼ínje porezne prijave.

─îlan 34

(Valuta za pla─çanje i obra─Źun poreza)

(1) Porez na dobit, utvr─Ĺen u skladu sa ovim zakonom, pla─ça se u doma─çoj valuti.

(2) Iznosi iskazani u poreznoj prijavi iskazuju se u doma─çoj valuti.

(3) Iznosi izra┼żeni u stranoj valuti konvertuju se u doma─çu valutu kako slijedi:

a) u slu─Źaju pravnog lica koje obavlja poslovnu djelatnost u stranoj zemlji i koje vodi knjigovodstvo za tu djelatnost u valuti te strane zemlje, dobit i porez pla─çen toj stranoj dr┼żavi konvertuje se u doma─çu valutu primjenom srednjeg kursa na posljednji dan poreznog perioda na koji se dobit odnosi;

b) u svim ostalim slu─Źajevima, iznosi se konvertuju u doma─çu valutu koriste─çi srednji kurs koji je bio na snazi kada su iznosi primljeni ili pla─çeni.

─îlan 35

(Prevencija izbjegavanja pla─çanja poreza)

Porezna uprava sara─Ĺuje s poreznim organima u BiH s ciljem prevencije izbjegavanja izvr┼íavanja poreznih obaveza.

─îlan 36

(Knjige i evidencije)

(1) Porezni obveznici su du┼żni da vode knjige i evidencije na osnovu kojih se utvr─Ĺuje osnovica poreza na dobit.

(2) Vrste i na─Źin vo─Ĺenja knjiga i evidencije utvr─Ĺuju se Pravilnikom.

(3) Poslovne knjige i evidencije vode se po obra─Źunskoj metodi.

(4) Izuzetak od obra─Źunske metode je pla─çanje poreza po odbitku u skladu s ─Źlanovima od 28 do 31 ovog zakona, kada se primjenjuje blagajni─Źka metoda.

─îlan 37

(Saradnja)

(1) Direktor i ministri finansija entiteta mogu zaklju─Źiti sporazum kojim se odobrava podno┼íenje jedinstvene porezne prijave nadle┼żnom poreznom organu prema sjedi┼ítu poreznog obveznika, isklju─Źivo u slu─Źaju kada porezni obveznik poslovnu djelatnost obavlja preko poslovnih jedinica koje se nalaze na teritoriji drugog entiteta ili Distrikta.

(2) U slu─Źaju kada se odobri podno┼íenje jedinstvene porezne prijave iz stava 1 ovog ─Źlana, porezni obveznik porez na dobit upla─çuje svakoj od nadle┼żnih poreznih uprava entiteta ili Distrikta, u skladu s udjelom u bruto prihodima koje porezni obveznik ostvari u poslovnim jedinicama na teritoriji drugog entiteta ili Distrikta.

DIO OSMI- POREZNI PODSTICAJI I POREZNA OSLOBA─ÉANJA

─îlan 38

(1) Poreznom obvezniku koji na teritoriji Distrikta izvr┼íi ulaganja u zemlji┼íte, gra─Ĺevinske objekte, postrojenja u opremu (ma┼íine), namje┼ítaj i transportna sredstva za obavljanje vlastite registrovane djelatnosti, porezna osnovica se umanjuje za iznos izvr┼íenog ulaganja u toj godini, s tim ┼íto umanjenje porezne osnovice ne mo┼że biti ve─çe od 50% oporezive osnovice, koju ─Źini obra─Źunata dobit iz prelaza i dobit utvr─Ĺena na na─Źin propisan ─Źlanovima od 5 do 19 ovog zakona.

(2) Izuzetno od odredbi stava 1 ovog ─Źlana, poreznom obvezniku koji na teritoriji Distrikta izvr┼íi ulaganja u zemlji┼íte i gra─Ĺevinske objekte koji slu┼że obavljanju vlastite registrovane proizvodne djelatnosti, postrojenja i opremu (ma┼íine) koji se neposredno koriste u procesu proizvodnje i prerade, porezna osnovica se umanjuje za iznos izvr┼íenog ulaganja u toj godini, koju ─Źini obra─Źunata dobit iz prelaza i dobit utvr─Ĺena na na─Źin propisan ─Źlanovima od 5 do 19 ovog zakona.

(3) Prilikom umanjenja porezne osnovice iz stavova 1 i 2 ovog ─Źlana uzima se u obzir samo cijena ko┼ítanja ulo┼żenih sredstava u toj godini.

(4) Sredstvima iz stava 1 ovog ─Źlana ne smatraju se: putni─Źki automobili, osim automobila za taksi prevoz, rent-a-car, obuku voza─Źa i specijalnih putni─Źkih automobila s ugra─Ĺenim ure─Ĺajima za bolesnike; namje┼ítaj, osim namje┼ítaja za opremanje hotela, motela i restorana.

(5) U slu─Źaju otu─Ĺenja osnovnih sredstava iz stavova 1 i 2 ovog ─Źlana prije isteka roka od pet godina porezni obveznik gubi pravo na porezni podsticaj umanjenja porezne osnovice za iznos izvr┼íenih ulaganja.

(6) U slu─Źaju iz stava 5 ovog ─Źlana, porezni obveznik je du┼żan da otu─Ĺenje osnovnih sredstava prijavi nadle┼żnom poreznom organu u roku od 30 dana od dana otu─Ĺenja tih sredstava.

─îlan 39

(Podsticaj za zapošljavanje)

(1) Poreznom obvezniku koji u poreznoj godini zaposli nove radnike na neodre─Ĺeno vrijeme, umanjuje se porezna osnovica u visini ispla─çenih bruto plata novozaposlenih radnika.

(2) Porezni obveznik nema pravo na umanjenje porezne osnovice iz stava 1 ovog ─Źlana ukoliko porezni obveznik ili novozaposleni radnici koriste podsticaje za zapo┼íljavanje po nekom drugom osnovu.

(3) Porezni obveznik ima pravo na umanjenje porezne osnovice iz stava 1 ovog ─Źlana i u slu─Źaju da raskine ugovor o radu s jednim brojem zaposlenih, ako u istom poreznom periodu zaposli vi┼íe lica na neodre─Ĺeno vrijeme nego ┼íto je broj zaposlenih s kojima je raskinut ugovor o radu.

(4) U slu─Źaju iz stava 3 ovog ─Źlana, porezna osnovica se umanjuje za pozitivnu razliku izme─Ĺu bruto plata ispla─çenih novozaposlenim radnicima i bruto plata, koje bi od dana raskida ugovora o radu do kraja poreznog perioda primili radnici s kojima je raskinut ugovor o radu.

─îlan 39a

(Porezno osloba─Ĺanje po osnovu u─Źe┼í─ça prihoda od izvoza u ukupnom prihodu)

(1) Obveznika koji je u godini za koju se utvr─Ĺuje porez na dobit izvozom ostvario odre─Ĺen procent od ukupno ostvarenog prihoda osloba─Ĺa se pla─çanja poreza na dobit na osnovicu, koju ─Źini obra─Źunata dobit iz prelaza i dobit utvr─Ĺena na na─Źin propisan ─Źlanovima od 5 do 19 ovog zakona, dvostruko srazmjerno u─Źe┼í─çu prihoda od izvoza u ukupno ostvarenom prihodu.

(2) Pravo na porezno osloba─Ĺanje iz stava 1 ovog ─Źlana ima isklju─Źivo obveznik:

a) koji se na teritoriji Distrikta bavi proizvodnjom kao prete┼żnom djelatnosti

b) i ima sjedi┼íte u Br─Źko distriktu BiH.

(3) Osloba─Ĺanje pla─çanja poreza na dobit kako je to propisano stavom 1 ovog ─Źlana ne odnosi se na dobit ostvarenu prihodima od izvoza usluga i nematerijalnih sredstava.

DIO DEVETI - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

─îlan 40

(Utvr─Ĺivanje osnovice poreza na dobit pri promjeni metode utvr─Ĺivanja dobiti)

(1) U prvoj godini primjene ovog zakona treba obra─Źunati dobit, odnosno gubitak iz prelaza na novu obra─Źunsku metodu utvr─Ĺivanja porezne osnovice, a s ciljem spre─Źavanja duplog oporezivanja, odnosno s ciljem o─Źuvanja kontinuiteta oporezivanja dobiti.

(2) Dobit iz prelaza na novu obra─Źunsku metodu pove─çava osnovicu poreza na dobit koja je utvr─Ĺena na na─Źin propisan ─Źlanovima od 5 do 19 ovog zakona.

(3) Gubitak iz prijelaza na novu obra─Źunsku metodu smanjuje osnovicu poreza na dobit koja je utvr─Ĺena na na─Źin propisan ─Źlanovima od 5 do 19 ovog zakona.

(4) Na osnovu posebnog akta Direkcije za finansije, dobit iz stava 2 ovog ─Źlana mo┼że se podijeliti na pet dijelova na na─Źin da se uve─ça porezna osnovica koja je utvr─Ĺena na na─Źin propisan ─Źlanovima od 5 do 19 ovog zakona u prvih pet poreznih godina.

(5) Na─Źin obra─Źuna dobiti, odnosno gubitka iz prelaza na novu obra─Źunsku metodu, utvr─Ĺuje se Pravilnikom.

─îlan 41

(Supsidijarna primjena zakona)

Na kontrolu, utvr─Ĺivanje i naplatu poreza na dobit, zatezne kamate, povrat poreza, ┼żalbeni postupak i zastaru supsidijarno se primjenjuje Zakon o Poreznoj upravi.

─îlan 42

(Kaznene odredbe)

Fizi─Źka i pravna lica koja postupe suprotno odredbama ovog zakona i time u─Źine prekr┼íaj, ka┼żnjavaju se u skladu sa Zakonom o Poreznoj upravi.

─îlan 43

(Podzakonski akti)

(1) Direktor je du┼żan donijeti pravilnik u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

(2) Direktor je du┼żan u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona izvr┼íiti uskla─Ĺivanje podzakonskih akata s odredbama ovog zakona.

─îlan 44

(Stavljanje van snage)

(1) Danom po─Źetka primjene ovog zakona stavlja se van snage Zakon o porezu na dohodak, odredbe koje se odnose na porez na dobit (Slu┼żbeni glasnik Br─Źko distrikta BiH, brojevi 12/03 i 13/03).

(2) Postupak utvr─Ĺivanja i naplate poreza na dobit za 2010. godinu okon─Źat ─çe se u skladu sa Zakonom iz stava 1 ovog ─Źlana.

─îlan 45

(Stupanje na snagu)

Zakon o porezu na dobit je stupio na snagu 28. decembra 2010. godine, a njegove izmjene i dopune 31. decembra 2011. godine, 23. augusta 2012. godine i 25. augusta 2020 godine.

 

Samostalni ─Źlan Zakona o izmjeni i dopunama
Zakona o porezu na dobit

("Sl. glasnik Br─Źko distrikta BiH", br. 38/2022)

─îlan 4

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Slu┼żbenom glasniku Br─Źko distrikta Bosne i Hercegovine, a primjenjivat ─çe se od 01. januara 2023. godine.

 

 

 

 

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija