Advokatska kancelarija

weight
"Na┼ía za┼ítita nije u na┼íem oru┼żju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

AP

Zakon o parni─Źnom postupku Br─Źko Distrikt BiH


("Slu┼żbeni glasnik Br─Źko distrikta BiH", br. 28/2018)

 

DIO PRVI
OP─ćE ODREDBE

 

POGLAVLJE I.
OSNOVNA NA─îELA

─îlan 1

(Predmet i primjena ovog zakona)

Ovim zakonom propisuju se pravila postupka na osnovu kojih Osnovni sud Br─Źko distrikta Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Osnovni sud) i Apelacioni sud Br─Źko distrikta Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Apelacioni sud) raspravljaju i odlu─Źuju u gra─Ĺanskopravnim sporovima, ako posebnim zakonom nije druga─Źije propisano.

 

─îlan 2

(Pristup sudu i primjena materijalnog prava)

(1) U parni─Źnom postupku sud odlu─Źuje u granicama zahtjeva koji su stavljeni u postupku.

(2) Sud ne mo┼że odbiti da odlu─Źuje o zahtjevu za koji je nadle┼żan.

(3) Sud u postupku primjenjuje materijalno pravo po vlastitoj ocjeni i nije vezan za navode stranaka u pogledu primjene materijalnog prava.

─îlan 3

(Dispozicija stranaka)

(1) Stranke mogu slobodno raspolagati zahtjevima koje su stavile u toku postupka.

(2) Sud ne─çe uva┼żiti raspolaganja stranaka koja su u suprotnosti s prinudnim propisima.

─îlan 4

(Karakter rasprave pred sudom)

Sud odlu─Źuje o tu┼żbenom zahtjevu, po pravilu, na osnovu usmenog, neposrednog i javnog raspravljanja.

─îlan 5

(Na─Źelo kontradiktornosti)

(1) Svaka stranka ima pravo da se izjasni o prijedlozima i zahtjevima protivne stranke.

(2) Izuzetno, kad je to ovim zakonom propisano, sud je ovlašten da odlu─Źi o zahtjevu o kome protivnoj stranci nije data mogu─çnost da se izjasni.

─îlan 6

(Jezik i pismo)

U vo─Ĺenju parni─Źnog postupka u ravnopravnoj upotrebi su bosanski, hrvatski i srpski jezik, te latini─Źno i ─çirili─Źno pismo za sve slu┼żbene svrhe.

─îlan 7

(Raspravno na─Źelo)

(1) Stranke su du┼żne da iznesu sve ─Źinjenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i da izvode dokaze kojima se utvr─Ĺuju te ─Źinjenice.

(2) Sud razmatra i utvr─Ĺuje samo ─Źinjenice koje su stranke iznijele i odre─Ĺuje izvo─Ĺenje samo onih dokaza koje su stranke predlo┼żile, ako zakonom nije druga─Źije propisano.

(3) Sud je ovlašten da utvrdi i ─Źinjenice koje stranke nisu iznijele i da nalo┼żi izvo─Ĺenje dokaza koje stranke nisu predlo┼żile, ako iz rezultata rasprave i dokazivanja proizilazi da stranke idu za tim da raspola┼żu zahtjevima kojima ne mogu raspolagati (─Źlan 3 stav 2).

─îlan 8

(Ocjena dokaza)

(1) Koje ─Źinjenice uzima kao dokazane odlu─Źuje sud na osnovu slobodne ocjene dokaza.

(2) Sud savjesno i bri┼żljivo cijeni svaki dokaz posebno i sve dokaze zajedno.

─îlan 9

(Na─Źelo savjesnosti)

Stranke su du┼żne da pred sudom govore istinu i da savjesno koriste prava koja su im priznata ovim zakonom.

─îlan 10

(Su─Ĺenje u razumnom roku, na─Źelo ekonomi─Źnosti i zabrane zloupotrebe procesnih prava)

(1) Stranka ima pravo da sud odlu─Źi o njenim zahtjevima i prijedlozima u razumnom roku.

(2) Sud je du┼żan da postupak sprovede bez odugovla─Źenja i sa što manje troškova i da onemogu─çi svaku zloupotrebu prava koja strankama pripadaju u postupku.

─îlan 11

(Na─Źelo efikasnosti postupka)

(1) Prvostepeni postupak se, po pravilu, sastoji od dva ro─Źišta i to jednog pripremnog ro─Źišta i jednog ro─Źišta za glavnu raspravu.

(2) U slo┼żenijim parnicama i u rješavanju imovinskih sporova Osnovni sud mo┼że odrediti da pripremno ro─Źište mo┼że trajati više dana, ali najdu┼że 30 dana, od dana otvaranja pripremnog ro─Źišta.

─îlan 12

(Prethodno pitanje)

(1) Kad odluka suda zavisi od rješavanja prethodnog pitanja koje se odnosi na to da li postoji neko pravo ili pravni odnos, a o tom pitanju još nije donio odluku sud ili drugi nadle┼żni organ (prethodno pitanje), sud mo┼że sam riješiti to pitanje, ako posebnim propisima nije druga─Źije odre─Ĺeno.

(2) Odluka suda o prethodnom pitanju ima pravno dejstvo samo u parnici u kojoj je to pitanje riješeno.

(3) U parni─Źnom postupku sud je, u pogledu postojanja krivi─Źnog djela i krivi─Źne odgovornosti u─Źinioca, vezan za pravosna┼żnu presudu krivi─Źnog suda kojom se optu┼żeni oglašava krivim.

─îlan 13

(Sastav suda)

(1) U prvostepenom postupku i postupku po prijedlogu za ponavljanje postupka sudi sudija pojedinac.

(2) U drugostepenom postupku i u postupku odlu─Źivanja po reviziji sudi vije─çe od trojice sudija.

─îlan 14

(Na─Źin preduzimanja procesnih radnji)

Stranke preduzimaju parni─Źne radnje pismeno izvan ro─Źišta ili usmeno na ro─Źištu, ako za pojedine radnje nije zakonom odre─Ĺen poseban oblik u kojem se mogu preduzeti.

POGLAVLJE II.
NADLE┼ŻNOST SUDA

Odjeljak A. Zajedni─Źke odredbe

─îlan 15

(Ocjena nadle┼żnosti suda)

(1) Osnovni sud po prijemu tu┼żbe ocjenjuje da li je nadle┼żan.

(2) Prilikom ocjenjivanja nadle┼żnosti, Osnovni sud uzima u obzir navode u tu┼żbi i ─Źinjenice koje su sudu poznate.

(3) Ako se u toku postupka promijene okolnosti na kojima je zasnovana njegova nadle┼żnost, Osnovni sud ostaje i dalje nadle┼żan i ako bi zbog tih promjena bio nadle┼żan drugi sud.

─îlan 16

(Apsolutna nenadle┼żnost)

(1) Sud do pravosna┼żnosti odluke, po slu┼żbenoj du┼żnosti, pazi da li rješavanje spora spada u sudsku nadle┼żnost.

(2) Kada sud u toku postupka, do pravosna┼żnosti odluke, utvrdi da za rješavanje spora nije nadle┼żan sud, nego neki drugi organ vlasti, oglašava se nenadle┼żnim, ukida radnje sprovedene u postupku i odbacuje tu┼żbu.

(3) Kada sud u toku postupka utvrdi da za rješavanje spora nije nadle┼żan sud u Bosni i Hercegovini, po slu┼żbenoj du┼żnosti oglašava se nenadle┼żnim, ukida provedene radnje u postupku i odbacuje tu┼żbu.

─îlan 17

(Obustavljanje parni─Źnog postupka)

(1) Do donošenja odluke o glavnoj stvari Osnovni sud rješenjem obustavlja parni─Źni postupak ako utvrdi da bi postupak trebalo sprovesti po pravilima vanparni─Źnog postupka.

(2) Postupak se po pravosna┼żnosti rješenja nastavlja po pravilima vanparni─Źnog postupka.

(3) Radnje koje je sproveo Osnovni sud u parni─Źnom postupku, kao što su: uvi─Ĺaj, vješta─Źenje, saslušavanje svjedoka i drugo i odluke koje je donio, nisu bez va┼żnosti zato što su preduzete u parni─Źnom postupku.

─îlan 18

(Ocjena mjesne nenadle┼żnosti)

(1) Osnovni sud se mo┼że povodom prigovora tu┼żenog oglasiti mjesno nenadle┼żnim ako je prigovor podnesen najkasnije u odgovoru na tu┼żbu.

(2) Osnovni sud se mo┼że po slu┼żbenoj du┼żnosti oglasiti mjesno nenadle┼żnim samo kad postoji isklju─Źiva mjesna nadle┼żnost nekog drugog suda, ali najkasnije do podnošenja odgovora na tu┼żbu.

─îlan 19

(Negativni sukob nadle┼żnosti)

(1) Ako Osnovni sud kome je predmet ustupljen kao nadle┼żnom smatra da je nadle┼żan sud koji mu je predmet ustupio ili neki drugi sud, dostavlja, u roku od tri dana, predmet sudu koji treba da riješi ovaj sukob nadle┼żnosti, osim ako na─Ĺe da mu je predmet ustupljen usljed o─Źigledne omaške, a trebalo je da bude ustupljen nekom drugom sudu, u kom slu─Źaju predmet ustupa drugom sudu i o tome obavještava sud koji mu je predmet ustupio.

(2) Kad je povodom ┼żalbe protiv odluke prvostepenog suda kojom se oglasio mjesno nenadle┼żnim odluku donio sud nadle┼żan za rješavanje sukoba nadle┼żnosti, za tu odluku vezan je u pogledu nadle┼żnosti i sud kome je predmet ustupljen, ako je taj sud, koji je odluku donio, nadle┼żan za rješavanje sukoba nadle┼żnosti izme─Ĺu tih sudova.

Odjeljak B. Nadle┼żnost sudova u sporovima s me─Ĺunarodnim elementom

─îlan 20

(Nadle┼żnost u sporu s me─Ĺunarodnim elementom)

(1) U pogledu nadle┼żnosti sudova u Br─Źko distriktu Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Distrikt) u postupcima u kojima je stranka stranac koji u┼żiva pravo imuniteta u Bosni i Hercegovini, strana dr┼żava ili me─Ĺunarodna organizacija, va┼że pravila me─Ĺunarodnog prava.

(2) U slu─Źaju sumnje o postojanju i obimu prava imuniteta objašnjenje daje Pravosudna komisija u saradnji sa Ministarstvom spoljnih poslova Bosne i Hercegovine.

─îlan 21

(Nadle┼żnost Osnovnog suda u sporu s me─Ĺunarodnim elementom)

(1) Osnovni sud nadle┼żan je za su─Ĺenje kad je njegova nadle┼żnost u sporu s me─Ĺunarodnim elementom izri─Źito propisana zakonom Bosne i Hercegovine ili zakonom Distrikta ili me─Ĺunarodnim ugovorom.

(2) Ako u zakonu ili u me─Ĺunarodnom ugovoru nema izri─Źite odredbe o nadle┼żnosti Osnovnog suda za odre─Ĺenu vrstu sporova, Osnovni sud nadle┼żan je za su─Ĺenje u toj vrsti sporova i kad njegova nadle┼żnost proizilazi iz odredaba ovog zakona o mjesnoj nadle┼żnosti.

Odjeljak C. Stvarna nadle┼żnost

─îlan 22

(Stvarna nadle┼żnost i posljedice stvarne nenadle┼żnosti)

(1) U parni─Źnom postupku Osnovni sud ima op─çu stvarnu nadle┼żnost.

(2) Sud do pravosna┼żnosti odluke, po slu┼żbenoj du┼żnosti, pazi na svoju stvarnu nadle┼żnost.

(3) Kad sud u toku postupka utvrdi da za rješavanje spora nije nadle┼żan sud u Distriktu, ve─ç drugi sud u Bosni i Hercegovini, rješenjem se oglašava nenadle┼żnim i nakon pravosna┼żnosti rješenja kojim se oglasio nenadle┼żnim, sud bez odlaganja, a najkasnije u roku od 3 dana, ustupa predmet nadle┼żnom sudu.

Odjeljak D. Mjesna nadle┼żnost

─îlan 23

(Op─ça mjesna nadle┼żnost)

Osnovni sud je nadle┼żan za su─Ĺenje:

a) ako tu┼żeni ima prebivalište ili boravište na podru─Źju Distrikta,

b) u sporovima protiv pravnog lica ako se sjedište pravnog lica nalazi na podru─Źju Distrikta,

c) u sporovima protiv stanovnika Distrikta, koji stalno ┼żivi u inostranstvu, gdje je upu─çen na slu┼żbu ili na rad od organa Distrikta ili pravnog lica, ako je njegovo posljednje prebivalište bilo na podru─Źju Distrikta.

─îlan 24

(Izberiva mjesna nadle┼żnost u sporu za naknadu štete)

(1) Za su─Ĺenje u sporu o vanugovornoj odgovornosti za štetu, pored suda op─çe mjesne nadle┼żnosti, nadle┼żan je i sud na ─Źijem je podru─Źju štetna radnja izvršena ili sud na ─Źijem je podru─Źju štetna posljedica nastupila.

(2) Ako je šteta nastala usljed smrti ili teške tjelesne povrede, nadle┼żan je pored suda iz stava 1 ovog ─Źlana i sud na ─Źijem podru─Źju tu┼żilac ima prebivalište, odnosno boravište.

(3) Odredbe stavova 1 i 2 ovog ─Źlana primjenjuju se i u sporovima protiv društva za osiguranje radi naknade štete tre─çem licu na osnovu propisa o neposrednoj odgovornosti društva za osiguranje, a odredba stava 1 ovog ─Źlana i u sporovima o regresnom zahtjevu po osnovu naknade štete protiv regresnog du┼żnika.

─îlan 25

(Izberiva mjesna nadle┼żnost u sporu radi zaštite prava na osnovu jemstva proizvo─Ĺa─Źa)

Za su─Ĺenje u sporu za zaštitu prava na osnovu pismenog jemstva protiv proizvo─Ĺa─Źa koji je dao jemstvo nadle┼żan je, osim suda op─çe mjesne nadle┼żnosti za tu┼żenog, i sud op─çe mjesne nadle┼żnosti za prodavca koji je prilikom prodaje stvari uru─Źio kupcu pismeno jemstvo proizvo─Ĺa─Źa.

─îlan 26

(Izberiva mjesna nadle┼żnost u sporu radi zaštite prava potroša─Źa)

Za su─Ĺenje u sporu za zaštitu prava potroša─Źa, pored suda op─çe mjesne nadle┼żnosti, nadle┼żan je i sud na ─Źijem podru─Źju potroša─Ź ima prebivalište, odnosno boravište.

─îlan 27

(Izberiva mjesna nadle┼żnost u sporu za zakonsko izdr┼żavanje)

Za su─Ĺenje u sporu za zakonsko izdr┼żavanje, ako je tu┼żilac lice koje tra┼żi izdr┼żavanje, nadle┼żan je pored suda op─çe mjesne nadle┼żnosti i sud na ─Źijem podru─Źju tu┼żilac ima prebivalište, odnosno boravište.

─îlan 28

(Izberiva mjesna nadle┼żnost u bra─Źnom sporu)

Za su─Ĺenje u sporu radi utvr─Ĺivanja postojanja ili nepostojanja braka, poništenja braka ili razvoda braka (bra─Źni sporovi), nadle┼żan je pored suda op─çe mjesne nadle┼żnosti i sud na ─Źijem podru─Źju su bra─Źni partneri imali posljednje zajedni─Źko prebivalište.

─îlan 29

(Izberiva mjesna nadle┼żnost u sporu radi utvr─Ĺivanja ili osporavanja o─Źinstva ili maj─Źinstva)

U sporu radi utvr─Ĺivanja ili osporavanja o─Źinstva ili maj─Źinstva, ako je tu┼żilac dijete, nadle┼żan je pored suda op─çe mjesne nadle┼żnosti i sud na ─Źijem podru─Źju tu┼żilac ima prebivalište, odnosno boravište.

─îlan 30

(Izberiva mjesta nadle┼żnost po mjestu u kome se nalazi poslovna jedinica pravnog lica)

Za su─Ĺenje u sporu protiv pravnog lica koje ima poslovnu jedinicu van svog sjedišta, ako spor proizilazi iz pravnog odnosa te jedinice, pored suda op─çe mjesne nadle┼żnosti, nadle┼żan je i sud na ─Źijem podru─Źju se nalazi poslovna jedinica.

─îlan 31

(Izberiva mjesna nadle┼żnost u sporu iz nasljednopravnih odnosa)

Dok ostavinski postupak nije pravosna┼żno završen, za su─Ĺenje u sporu iz nasljednopravnog odnosa, kao i u sporu o potra┼żivanju povjerioca prema ostaviocu, pored suda op─çe mjesne nadle┼żnosti mjesno je nadle┼żan i sud na ─Źijem podru─Źju se sprovodi ostavinski postupak.

─îlan 32

(Izberiva mjesna nadle┼żnost po mjestu pla─çanja)

Za su─Ĺenje u sporu imaoca mjenice ili ─Źeka protiv potpisnika nadle┼żan je, pored suda op─çe mjesne nadle┼żnosti, i sud mjesta pla─çanja.

─îlan 33

(Izberiva mjesna nadle┼żnost u sporu radi smetanja posjeda na pokretnoj stvari)

Za spor zbog smetanja posjeda na pokretnoj stvar nadle┼żan je, pored suda op─çe mjesne nadle┼żnosti, i sud na ─Źijem se podru─Źju dogodilo smetanje.

─îlan 34

(Isklju─Źiva mjesna nadle┼żnost u sporu o nepokretnosti)

(1) Za su─Ĺenje u sporu o pravu svojine i o drugim stvarnim pravima na nepokretnosti, u sporu zbog smetanja posjeda na nepokretnosti, kao i u sporu iz zakupnog ili najamnog odnosa na nepokretnosti ili iz ugovora o korištenju stana ili poslovne prostorije, isklju─Źivo je nadle┼żan sud na ─Źijem se podru─Źju nalazi nepokretnost.

(2) Ako nepokretnost le┼żi na podru─Źju više sudova, nadle┼żan je svaki od tih sudova.

─îlan 35

(Isklju─Źiva mjesna nadle┼żnost u sporu o avionu i brodu)

Za su─Ĺenje u sporu o pravu svojine i o drugim stvarnim pravima na avionu, pomorskom brodu i brodu unutrašnje plovidbe, kao i u sporu iz zakupnog odnosa na avionu i brodu, nadle┼żan je Osnovni sud ako vodi upisnik u koji je avion, odnosno brod upisan.

─îlan 36

(Isklju─Źiva mjesna nadle┼żnost u sporu radi smetanja posjeda na avionu i brodu)

Za su─Ĺenje u sporu zbog smetanja posjeda na brodu, odnosno avionu iz ─Źlana 35 ovog zakona nadle┼żan je Osnovni sud ako vodi upisnik u koji je brod, odnosno avion upisan i ako se na njegovom podru─Źju dogodilo smetanje.

─îlan 37

(Isklju─Źiva mjesna nadle┼żnost u sporu u izvršnom i ste─Źajnom postupku)

Za su─Ĺenje u sporu koji nastane u toku i povodom sudskog ili administrativnog izvršnog postupka, odnosno u toku i povodom ste─Źajnog postupka, mjesno je isklju─Źivo nadle┼żan sud na ─Źijem se podru─Źju nalazi sud koji sprovodi izvršni, odnosno ste─Źajni postupak, odnosno sud na ─Źijem se podru─Źju sprovodi administrativno izvršenje.

─îlan 38

(Supsidijarna nadle┼żnost za suparni─Źare)

Ako je jednom tu┼żbom tu┼żeno više lica u svojstvu materijalnih suparni─Źara (─Źlan 167 stav 1 ta─Źka a), a za njih ne postoji mjesna nadle┼żnost istog suda, nadle┼żan je sud koji je mjesno nadle┼żan za jednog od tu┼żenih.

─îlan 39

(Sporazum o mjesnoj nadle┼żnosti)

(1) Ako zakonom nije propisana isklju─Źiva mjesna nadle┼żnost nekog suda, stranke se mogu sporazumjeti da im u prvom stepenu sudi Osnovni sud koji nije mjesno nadle┼żan, pod uslovom da je stvarno nadle┼żan.

(2) Ako je zakonom propisano da su za su─Ĺenje u odre─Ĺenom sporu mjesno nadle┼żna dva ili više sudova u Bosni i Hercegovini, stranke se mogu sporazumjeti da im u prvom stepenu sudi Osnovni sud kao stvarno nadle┼żan sud.

(3) Ovaj sporazum va┼żi samo ako je pismeno sastavljen, ako su ga potpisale sve stranke i ako se ti─Źe odre─Ĺenog spora ili više sporova koji proisti─Źu iz odre─Ĺenog pravnog odnosa.

(4) Ispravu o sporazumu tu┼żilac mora prilo┼żiti uz tu┼żbu.

(5) Ako tu┼żba nije podnesena sudu na koji upu─çuje sporazum o mjesnoj nadle┼żnosti tu┼żeni mo┼że zahtijevati da se predmet ustupi tom sudu.

(6) Zahtjev iz prethodnog stava tu┼żeni mo┼że podnijeti najkasnije u odgovoru na tu┼żbu, uz prilaganje isprave o sporazumu.

POGLAVLJE III.
STRANKE I NJIHOVI ZAKONSKI ZASTUPNICI

─îlan 40

(Stranka u postupku)

(1) Stranka u postupku mo┼że biti svako fizi─Źko i pravno lice.

(2) Posebnim propisima mo┼że se propisati ko osim fizi─Źkih i pravnih lica mo┼że biti stranka u postupku.

(3) Osnovni sud mo┼że, izuzetno, s pravnim dejstvom u odre─Ĺenoj parnici, priznati svojstvo stranke i onom obliku udru┼żivanja koji nema strana─Źku sposobnost u smislu odredaba stavova 1 i 2 ovog ─Źlana, ako utvrdi da, s obzirom na predmet spora, u suštini ispunjava bitne uslove za sticanje strana─Źke sposobnosti, a naro─Źito ako raspola┼że imovinom na kojoj se mo┼że sprovesti izvršenje.

(4) Protiv rješenja iz stava 3 ovog ─Źlana, kojim se priznaje svojstvo stranke u parnici, nije dopuštena posebna ┼żalba.

─îlan 41

(Parni─Źna sposobnost)

(1) Stranka koja je potpuno poslovno sposobna mo┼że sama obavljati radnje u postupku (parni─Źna sposobnost).

(2) Punoljetno lice kome je djelimi─Źno ograni─Źena poslovna sposobnost parni─Źno je sposobno u granicama svoje poslovne sposobnosti.

(3) Maloljetnik koji nije stekao potpunu poslovnu sposobnost parni─Źno je sposoban u granicama u kojima mu se priznaje poslovna sposobnost.

─îlan 42

(Zakonski zastupnik)

(1) Stranku koja nema parni─Źnu sposobnost zastupa njen zakonski zastupnik.

(2) Zakonski zastupnik odre─Ĺuje se zakonom ili aktom nadle┼żnog organa Distrikta donesenim na osnovu zakona.

(3) Sud do pravosna┼żnosti odluke, po slu┼żbenoj du┼żnosti, pazi mo┼że li lice, koje se pojavljuje kao stranka, biti stranka u postupku i da li je parni─Źno sposobna, zastupa li parni─Źno nesposobnu stranku njen zakonski zastupnik i ima li zakonski zastupnik posebna ovlaštenja kada su ona potrebna.

─îlan 43

(Ovlaštenja zakonskog zastupnika)

(1) Zakonski zastupnik mo┼że u ime stranke, preduzimati sve radnje u postupku, ali ako je za podnošenje ili povla─Źenje tu┼żbe, za priznanje odnosno za odricanje od tu┼żbenog zahtjeva, za zaklju─Źenje nagodbe ili za preduzimanje drugih radnji u postupku u posebnim propisima odre─Ĺeno da zastupnik mora imati posebna ovlaštenja, on mo┼że te radnje preduzimati samo ako ima takva ovlaštenja.

(2) Lice koja se pojavljuje kao zakonski zastupnik du┼żno je da na zahtjev suda doka┼że da je zakonski zastupnik.

(3) Kad je za preduzimanje odre─Ĺenih radnji u postupku potrebno posebno ovlaštenje, zakonski zastupnik je du┼żan da doka┼że da ima takvo ovlaštenje.

(4) Kad sud ustanovi da zakonski zastupnik lica pod starateljstvom ne pokazuje potrebnu pa┼żnju u zastupanju, obavještava o tome organ starateljstva.

(5) Ako bi zbog propuštanja zakonskog zastupnika mogla nastati šteta za lice pod starateljstvom, sud zastaje s postupkom i predla┼że da se odredi drugi zakonski zastupnik.

─îlan 44

(Postupanje u slu─Źaju postojanja nedostataka koji se ti─Źu strana─Źke i parni─Źne sposobnosti, te zastupanja)

(1) Kad sud utvrdi da lice koje se pojavljuje kao stranka ne mo┼że biti stranka u postupku, a taj se nedostatak mo┼że otkloniti, poziva tu┼żioca da izvrši potrebne ispravke u tu┼żbi ili preduzima druge mjere da bi se postupak mogao nastaviti s licem koje mo┼że biti stranka u postupku.

(2) Isto tako, kad sud utvrdi da stranka nema zakonskog zastupnika ili da zakonski zastupnik nema posebna ovlaštenja kad su ona potrebna, zatra┼żit ─çe da nadle┼żni organ starateljstva postavi staratelja parni─Źno nesposobnom licu, odnosno poziva zakonskog zastupnika da pribavi posebna ovlaštenja ili preduzima druge mjere koje su potrebne da bi parni─Źno nesposobna stranka bila pravilno zastupana.

(3) Sud odre─Ĺuje stranci rok za otklanjanje nedostataka iz stavova 1 i 2 ovog ─Źlana, a dok se ne otklone ti nedostaci, mogu se u postupku preduzimati samo one radnje zbog ─Źijeg bi odlaganja mogle da nastanu štetne posljedice za stranku.

(4) Ako se nedostaci iz stavova 1 i 2 ovog ─Źlana ne mogu otkloniti ili ako odre─Ĺeni rok bezuspješno protekne, sud rješenjem ukida radnje sprovedene u postupku ako su zahva─çene tim nedostacima i odbacuje tu┼żbu ako su nedostaci takve prirode da spre─Źavaju dalje vo─Ĺenje parnice.

(5) Protiv rješenja kojim se nare─Ĺuju mjere za otklanjanje nedostataka nije dopuštena ┼żalba.

─îlan 45

(Postavljanje privremenog zastupnika)

(1) Ako se u toku postupka pred Osnovnim sudom poka┼że da bi redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tu┼żenom trajao dugo, tako da bi zbog toga mogle nastati štetne posljedice za jednu ili obje stranke, sud tu┼żenom postavlja privremenog zastupnika.

(2) Pod uslovom iz stava 1 ovog ─Źlana Osnovni sud postavlja tu┼żenom privremenog zastupnika naro─Źito u slu─Źajevima:

a) ako tu┼żeni nije parni─Źno sposoban, a nema zakonskog zastupnika,

b) ako postoje protivni interesi tu┼żenog i njegovog zakonskog zastupnika,

c) ako obje stranke imaju istog zakonskog zastupnika,

d) ako je boravište tu┼żenog nepoznato, a tu┼żeni nema punomo─çnika,

e) ako se tu┼żeni ili njegov zakonski zastupnik, koji nemaju punomo─çnika u Distriktu, nalaze u inostranstvu, a dostavljanje se nije moglo izvršiti.

(3) O postavljanju privremenog zastupnika Osnovni sud bez odlaganja obavještava organ starateljstva, kao i stranke kad je to mogu─çe.

(4) Ako se tokom postupka nakon podnošenja tu┼żbe i u odnosu na tu┼żioca ostvare razlozi zbog kojih je prema odredbama stava 1 i stava 2 ovog ─Źlana tu┼żenom mogu─çe postaviti privremenog zastupnika, Osnovni sud privremenog zastupnika postavlja i tu┼żiocu.

─îlan 46

(Prava i obaveze privremenog zastupnika)

(1) Privremeni zastupnik u postupku za koji je postavljen ima sva prava i du┼żnosti zakonskog zastupnika.

(2) Ta prava i du┼żnosti privremeni zastupnik obavlja sve dok se parni─Źna stranka ili njen punomo─çnik ne pojavi pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti sud da je postavio staratelja.

─îlan 47

(Objavljivanje oglasa)

(1) Ako je privremeni zastupnik postavljen nekoj od parni─Źnih stranaka iz razloga navedenih u ─Źlanu 45 stavu 2 ta─Źki d) i ta─Źki e) ovog zakona, Osnovni sud u roku od osam dana izdaje oglas koji se objavljuje u "Slu┼żbenom glasniku Bosne i Hercegovine", u "Slu┼żbenom glasniku Br─Źko distrikta Bosne i Hercegovine" i na oglasnoj tabli suda.

(2) Oglas iz stava 1 ovog ─Źlana sadr┼żi: naziv suda koji je postavio privremenog zastupnika, zakonski osnov, ime i prezime parni─Źne stranke kojoj se postavlja zastupnik, predmet spora, ime i prezime zastupnika i njegovo zanimanje i boravište, kao i upozorenje da ─çe zastupnik zastupati parni─Źnu stranku u postupku sve dok se parni─Źna stranka ili njen punomo─çnik ne pojavi pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti sud da je postavio staratelja.

─îlan 48

(Ocjena parni─Źne sposobnosti)

Parni─Źna sposobnost u Distriktu procjenjuje se po zakonima Distrikta.

POGLAVLJE IV.
PUNOMO─ćNICI

─îlan 49

(Na─Źin preduzimanja radnji u postupku)

(1) Stranka mo┼że preduzimati radnje u postupku li─Źno ili preko punomo─çnika.

(2) Stranka koju zastupa punomo─çnik mo┼że uvijek do─çi pred sud i davati izjave pored svog punomo─çnika, ali suprotnu stranu, svjedoke i vještake mo┼że ispitivati samo preko punomo─çnika, ako je on prisutan na glavnoj raspravi.

─îlan 50

(Punomo─çnik u postupku)

(1) Punomo─çnik mo┼że biti advokat, advokatsko društvo, ili advokat Kancelarije za pravnu pomo─ç kao i, za pravno lice zaposleni kod tog pravnog lica, a za fizi─Źko lice bra─Źni, odnosno vanbra─Źni partner stranke ili srodnik stranke po krvi po pravoj liniji do bilo kojeg stepena, u pobo─Źnoj liniji do ─Źetvrtog stepena zaklju─Źno ili srodnik po tazbini zaklju─Źno do drugog stepena.

(2) Ako u parnici o imovinskopravnom zahtjevu vrijednost predmeta spora prelazi iznos od 50.000,00 KM, punomo─çnik pravnog lica mo┼że biti samo lice koje ima polo┼żen pravosudni ispit.

(3) Ako sud utvrdi da punomo─çnik koji je advokat ne obavlja svoju du┼żnost u skladu sa zakonom o advokaturi, sud o tome obavještava nadle┼żnu advokatsku komoru i, ako je to mogu─çe, stranku koju advokat zastupa.

─îlan 51

(Dejstvo radnji punomo─çnika)

Radnje u postupku koje punomo─çnik preduzima u granicama punomo─çi, imaju isto pravno dejstvo kao da ih je preduzela sama stranka.

─îlan 52

(Posljedice opoziva radnje punomo─çnika)

(1) Stranka mo┼że izmijeniti ili opozvati izjavu svog punomo─çnika na ro─Źištu na kome je ta izjava data.

(2) Ako je punomo─çnik priznao neku ─Źinjenicu na ro─Źištu na kojem stranka nije bila prisutna ili je neku ─Źinjenicu priznao u podnesku, a stranka to priznanje kasnije izmijeni ili opozove, sud cijeni obje izjave prema ─Źlanu 248 stavu 2 ovog zakona.

─îlan 53

(Obim punomo─çi)

Stranka mo┼że ovlastiti punomo─çnika da preduzima samo odre─Ĺene radnje ili da preduzima sve radnje u postupku.

─îlan 54

(Obim punomo─çi advokata)

Ako je stranka izdala advokatu punomo─ç za vo─Ĺenje parnice, a nije pobli┼że odredila ovlaštenja u punomo─çi, advokat je na osnovu takve punomo─çi, ovlašten da:

a) obavlja sve radnje u postupku, a posebno da podnese tu┼żbu, povu─Źe tu┼żbu, da odgovor na tu┼żbu, prizna tu┼żbeni zahtjev ili se odrekne tu┼żbenog zahtjeva, zaklju─Źi nagodbu, podnese pravni lijek i odrekne se ili odustane od njega, te zahtijeva izdavanje mjere obezbje─Ĺenja,

b) stavlja prijedlog za izvršenje ili obezbje─Ĺenje i preduzima potrebne radnje u postupku povodom takvog zahtjeva,

c) od protivne stranke primi dosu─Ĺene troškove,

d) pismeno ovlasti drugog advokata na preduzimanje samo pojedinih radnji u postupku, osim zastupanja na glavnoj raspravi.

─îlan 55

(Zamjena advokata)

Advokata kome je stranka izdala punomo─ç mo┼że, uz izri─Źito ovlaštenje stranke, zamijeniti drugi advokat, a pred Osnovnim sudom stru─Źni saradnik i advokatski pripravnik koji su kod njega zaposleni.

─îlan 56

(Obim punomo─çi punomo─çnika koji nije advokat)

Ako stranka u punomo─çi nije pobli┼że odredila ovlaštenja punomo─çnika, punomo─çnik koji nije advokat mo┼że, na osnovu takve punomo─çi, obavljati sve radnje u postupku, ali mu je uvijek potrebno izri─Źito ovlaštenje za povla─Źenje tu┼żbe, za priznanje ili za odricanje od tu┼żbenog zahtjeva, za zaklju─Źenje sudske nagodbe, za odricanje ili odustanak od pravnog lijeka i prenošenje punomo─çi na drugo lice, te za podnošenje vanrednih pravnih lijekova.

─îlan 57

(Izdavanje punomo─çi)

(1) Stranka izdaje punomo─ç pismeno ili usmeno na raspravni zapisnik.

(2) Stranka koja nije pismena ili nije u stanju da se potpiše stavlja na pismenu punomo─ç umjesto potpisa otisak ka┼żiprsta, a ako se u tom slu─Źaju, punomo─ç izdaje licu koje nije advokat, potrebno je prisustvo dvojice svjedoka koji se potpisuju na punomo─ç.

(3) Ako posumnja u istinitost pismene punomo─çi, sud mo┼że rješenjem odrediti da se podnese ovjerena punomo─ç.

(4) Protiv rješenja iz stava 3 ovog ─Źlana nije dozvoljena ┼żalba.

─îlan 58

(Legitimisanje punomo─çnika i posljedice nepostojanja ovlaštenja za zastupanje)

(1) Punomo─çnik je du┼żan pri prvoj radnji u postupku podnijeti punomo─ç.

(2) Sud mo┼że dozvoliti da radnje u postupku za stranku privremeno obavi lice koje nije podnijelo punomo─ç, ali istovremeno nare─Ĺuje tom licu da naknadno u odre─Ĺenom roku podnese punomo─ç ili odobrenje stranke za izvršenje parni─Źnih radnji.

(3) Dok ne protekne rok za podnošenje punomo─çi, sud odga─Ĺa donošenje odluke, a ako taj rok bezuspješno protekne, sud nastavlja postupak i ne uzima u obzir radnje koje je obavilo lice bez punomo─çi.

(4) Sud je du┼żan da, do pravosna┼żnosti odluke, pazi da li je lice koje se pojavljuje kao punomo─çnik ovlašteno za zastupanje.

(5) Ako sud utvrdi da lice koje se pojavljuje kao punomo─çnik nije ovlašteno za zastupanje, ukida parni─Źne radnje koje je to lice preduzelo, ako te radnje nije stranka naknadno odobrila.

─îlan 59

(Opoziv i otkaz punomo─çi)

(1) Stranka mo┼że punomo─ç opozvati u svako vrijeme, a punomo─çnik je mo┼że u svako vrijeme otkazati.

(2) Opozivanje, odnosno otkaz punomo─çi mora se saopštiti sudu pred kojim se vodi postupak pismeno ili usmeno na raspravni zapisnik.

(3) Opozivanje, odnosno otkaz punomo─çi va┼żi za protivnu stranku od trenutka kad joj je saopšten.

(4) Poslije otkaza punomo─çi, punomo─çnik je du┼żan još 30 dana da vrši radnje za lice koje mu je izdalo punomo─ç, ako je potrebno da od njega otkloni kakvu štetu koja bi u to vrijeme mogla nastati.

─îlan 60

(Prestanak punomo─çi)

(1) Punomo─ç prestaje smr─çu fizi─Źkog lica, proglašenjem za umrlog ili gubitkom poslovne sposobnosti, odnosno smr─çu njegovog zakonskog zastupnika, proglašenjem za umrlog, gubitkom poslovne sposobnosti ili razrješenjem du┼żnosti.

(2) Ako je punomo─çniku fizi─Źkog lica dato ovlaštenje da mo┼że preduzimati sve radnje u postupku, a stranka, odnosno njen zakonski zastupnik umre ili postane poslovno nesposoban ili ako zakonski zastupnik bude razriješen du┼żnosti, punomo─çnik je ovlašten preduzimati radnje u postupku koje ne trpe odga─Ĺanje.

─îlan 61

(Prestanak punomo─çi pravnog lica)

(1) Prestankom pravnog lica prestaje i punomo─ç koju je ono izdalo.

(2) U slu─Źaju ste─Źaja ili likvidacije, punomo─ç koju je izdao ste─Źajni, odnosno likvidacioni du┼żnik, prestaje kad prema va┼że─çim propisima nastupe pravne posljedice otvaranja ste─Źajnog postupka, odnosno likvidacije.

(3) Izuzetno od odredaba stavova 1 i 2 ovog ─Źlana, punomo─çnik je du┼żan da još trideset dana vrši radnje u postupku ako je potrebno da od stranke otkloni štetu.

POGLAVLJE V.
JEZIK U POSTUPKU

─îlan 62

(Jezik u postupku)

Pozivi, odluke i druga sudska pismena upu─çuju se stranci i drugim u─Źesnicima u postupku na jednom od jezika iz ─Źlana 6 ovog zakona.

─îlan 63

(Upotreba jezika u postupku)

Stranka i drugi u─Źesnik u postupku pri u─Źestvovanju u postupku upotrebljava jedan od jezika iz ─Źlana 6 ovog zakona.

─îlan 64

(Prevo─Ĺenje radnji u postupku)

(1) Stranka i umješa─Ź koji ne poznaju nijedan od jezika iz ─Źlana 6 ovog zakona, obezbje─Ĺuju o svom trošku usmeno i pismeno prevo─Ĺenje procesnih radnji koje preduzimaju, kao i druga usmena i pismena prevo─Ĺenja za svoje potrebe.

(2) Stranka i umješa─Ź du┼żni su obezbijediti i prevo─Ĺenje koje se odnosi na izvo─Ĺenje dokaza koje su predlo┼żili.

(3) Prevo─Ĺenje vrše tuma─Źi.

POGLAVLJE VI.
VRIJEDNOST SPORA

─îlan 65

(Vrijednost spora)

(1) Tu┼żilac je du┼żan u tu┼żbi ozna─Źiti vrijednost predmeta spora.

(2) Kao vrijednost predmeta spora uzima se u obzir samo vrijednost glavnog zahtjeva.

(3) Kamate, ugovorna kazna i ostala sporedna tra┼żenja ne uzimaju se u obzir pri odre─Ĺivanju vrijednosti spora ako ne ─Źine glavni zahtjev.

─îlan 66

(Vrijednost spora kod budu─çih davanja)

Ako se zahtjev odnosi na budu─ça davanja koja se ponavljaju, vrijednost predmeta spora ra─Źuna se po njihovom zbiru, ali najviše do iznosa koji odgovara zbiru davanja za vrijeme od pet godina.

─îlan 67

(Vrijednost spora kod više zahtjeva)

(1) Ako jedna tu┼żba protiv istog tu┼żenog obuhvata više zahtjeva koji se zasnivaju na istom ─Źinjeni─Źnom i pravnom osnovu, vrijednost se odre─Ĺuje po zbiru vrijednosti svih zahtjeva.

(2) Ako zahtjevi u tu┼żbi proizilaze iz raznih osnova, ili su istaknuti protiv više tu┼żenih, vrijednost se odre─Ĺuje prema vrijednosti svakog pojedinog zahtjeva.

─îlan 68

(Vrijednost spora kod najamnog ili zakupnog odnosa)

Kad se spor vodi o postojanju najamnog ili zakupnog odnosa, ili iz odnosa korištenja stana, odnosno poslovne prostorije, vrijednost se ra─Źuna prema jednogodišnjoj najamnini, odnosno zakupnini, osim ako je rije─Ź o najamnom ili zakupnom odnosu zaklju─Źenom na kra─çe vrijeme.

─îlan 69

(Vrijednost spora kod obezbje─Ĺenja)

Ako se tu┼żbom zahtijeva samo davanje obezbje─Ĺenja za izvjesno potra┼żivanje ili ustanovljenje zalo┼żnog prava, vrijednost predmeta spora odre─Ĺuje se prema iznosu potra┼żivanja koje treba obezbijediti, ali ako predmet zaloga ima manju vrijednost od potra┼żivanja koje treba obezbijediti, kao vrijednost predmeta spora uzima se vrijednost predmeta zaloga.

─îlan 70

(Odre─Ĺivanje vrijednosti spora)

(1) Ako se tu┼żbeni zahtjev ne odnosi na nov─Źani iznos, ali tu┼żilac u tu┼żbi navede da pristaje da umjesto ispunjenja tog zahtjeva primi odre─Ĺeni nov─Źani iznos, kao vrijednost predmeta spora uzima se taj iznos.

(2) U drugim slu─Źajevima, kad se tu┼żbeni zahtjev ne odnosi na nov─Źani iznos, mjerodavna je vrijednost predmeta spora koju je tu┼żilac nazna─Źio u tu┼żbi.

(3) Ako je u slu─Źaju iz stava 2 ovog ─Źlana tu┼żilac suviše visoko ili suviše nisko nazna─Źio vrijednost predmeta spora, sud najkasnije na pripremnom ro─Źištu, a ako pripremno ro─Źište nije odr┼żano, onda na glavnoj raspravi, prije po─Źetka rasprave o glavnoj stvari, brzo i na pogodan na─Źin provjerava ta─Źnost nazna─Źene vrijednosti, te rješenjem odre─Ĺuje vrijednost predmeta spora.

(4) Protiv rješenja iz stava 3 ovog ─Źlana, nije dozvoljena posebna ┼żalba.

─îlan 71

(Utvr─Ĺivanje vrijednosti spora)

Ako nov─Źani iznos nije izra┼żen u konvertibilnim markama, ve─ç u drugoj valuti, vrijednost predmeta spora se utvr─Ĺuje u konvertibilnim markama, po srednjem kursu odnosne valute, koji je utvrdila Centralna banka Bosne i Hercegovine u vrijeme podnošenja tu┼żbe.

POGLAVLJE VII.
PODNESCI

─îlan 72

(Na─Źin dostave i sadr┼żaj podneska)

(1) Tu┼żba, odgovor na tu┼żbu, protivtu┼żba, odgovor na protivtu┼żbu, pravni lijekovi i druge izjave, prijedlozi i saopštenja, koji se daju van rasprave, podnose se pismeno (podnesci).

(2) Uslov pismene forme ispunjava i podnesak upu─çen telegramom, telefaksom ili elektronskom poštom, ovakav podnesak se smatra potpisanim, ako je u njima ozna─Źen pošiljalac.

(3) Podnesak mora biti razumljiv i mora sadr┼żavati sve ono što je potrebno da bi se u vezi s njim moglo postupiti, a naro─Źito treba da sadr┼żi: ozna─Źenje suda, prezime, o─Źevo ime i ime fizi─Źkog lica, odnosno naziv pravnog lica, prebivalište ili boravište, odnosno sjedište stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo─çnika, ako ih imaju, predmet spora, sadr┼żaj izjave i potpis podnosioca.

(4) Ako izjava sadr┼żi kakav zahtjev, stranka mora u podnesku da navede ─Źinjenice i dokaze na kojima zasniva svoj zahtjev.

(5) Podnesak koji se dostavlja elektronskom poštom mora biti ovjeren kvalifikovanim elektronskim potpisom.

(6) Podnesak s prilozima koji se dostavlja protivnoj stranci predaje se sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku.

─îlan 73

(Postupanje s ispravama koje se prila┼żu uz podnesak)

(1) Isprave koje se prila┼żu uz podnesak podnose se u izvorniku, prepisu ili fotokopiji.

(2) Ako stranka prilo┼żi ispravu u izvorniku, sud takvu ispravu zadr┼żava, a protivnoj stranci dozvoljava da je razgleda.

(3) Kad prestane potreba da se isprava iz stava 2 ovog ─Źlana dr┼żi u spisu predmeta, vra─ça se podnosiocu na njegov zahtjev, ali sud mo┼że tra┼żiti od podnosioca da u spis prilo┼żi prepis ili fotokopiju isprave.

(4) Ako je isprava prilo┼żena u prepisu ili fotokopiji, sud na zahtjev protivne stranke, poziva podnosioca da podnese sudu ispravu u izvorniku, a protivnoj stranci dozvoljava da je pregleda i odre─Ĺuje rok u kojem se isprava ima predati, odnosno pregledati.

(5) Protiv tih rješenja nije dozvoljena ┼żalba.

─îlan 74

(Postupanje sa nerazumljivim i nepotpunim podneskom)

(1) Ako je podnesak nerazumljiv ili ne sadr┼żi sve što je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti, sud podnosiocu vra─ça podnesak, radi ispravke ili dopune uz navode šta treba ispraviti ili dopuniti i odre─Ĺuje rok za ispravku ili dopunu podneska, koji ne mo┼że biti du┼żi od osam dana.

(2) Ako podnesak vezan za rok bude ispravljen, odnosno dopunjen i predat sudu u roku odre─Ĺenom za dopunu ili ispravku, smatra se da je podnesen sudu onog dana kad je prvi put bio podnesen.

(3) Smatra se da je podnesak povu─Źen ako ne bude vra─çen sudu u odre─Ĺenom roku, a ako bude vra─çen bez ispravke, odnosno dopune, odbacuje se.

(4) Ako podnesak ili prilozi nisu podneseni u dovoljnom broju primjeraka, sud poziva podnosioca da ih u odre─Ĺenom roku podnese, a ako podnosilac ne postupi po tom nalogu, sud podnesak odbacuje.

POGLAVLJE VIII.
ROKOVI I RO─îIŠTA

Odjeljak A. Rokovi

─îlan 75

(Odre─Ĺivanje i produ┼żenje roka)

(1) Ako rok nije odre─Ĺen zakonom, odre─Ĺuje ga sud s obzirom na okolnosti slu─Źaja.

(2) Rok koji sud odredi izuzetno se mo┼że produ┼żiti na prijedlog zainteresovanog lica ako za to postoje opravdani razlozi.

(3) Prijedlog za produ┼żenje roka mora se podnijeti prije proteka roka ─Źije se produ┼żenje tra┼żi.

(4) Protiv rješenja o produ┼żenju roka nije dozvoljena ┼żalba.

─îlan 76

(Ra─Źunanje roka)

(1) Rokovi se ra─Źunaju na dane, mjesece i godine.

(2) Ako je rok odre─Ĺen na dane, u rok se ne ura─Źunava dan kad je izvršeno dostavljanje ili saopštenje, odnosno dan u koji pada doga─Ĺaj od kad treba ra─Źunati trajanje roka, ve─ç se za po─Źetak roka uzima prvi naredni dan.

(3) Rokovi odre─Ĺeni na mjesece, odnosno na godine završavaju se protekom onog dana posljednjeg mjeseca, odnosno godine koji po svom broju odgovara danu kad je rok otpo─Źeo, a ako nema tog dana u posljednjem mjesecu, rok se završava posljednjeg dana tog mjeseca.

(4) Ako posljednji dan roka pada na dr┼żavni praznik ili u nedjelju ili u neki drugi dan kad sud ne radi, rok isti─Źe protekom prvog narednog radnog dana.

─îlan 77

(Na─Źin ra─Źunanja roka)

(1) Kad je podnesak vezan za rok, smatra se da je podnesen u roku ako je prije nego što rok istekne predat nadle┼żnom sudu.

(2) Ako je podnesak upu─çen preko pošte preporu─Źenom pošiljkom ili telegrafskim putem, dan predaje pošti smatra se kao dan predaje sudu kome je upu─çen, a ako je podnesak upu─çen telefaksom, danom predaje smatra se dan prijema telefaksa u sud.

(3) Ako je podnesak upu─çen elektronskom poštom, kao vrijeme predaje sudu smatra se vrijeme koje je nazna─Źeno na verifikaciji kvalifikovanog elektronskog potpisa.

(4) Ako je podnesak upu─çen telegrafski, a ne sadr┼żi sve što je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti, smatra se da je dat u roku ako uredan podnesak naknadno bude predat sudu ili bude upu─çen sudu preporu─Źenom pošiljkom u roku od tri dana od dana predaje telegrama pošti.

(5) Za lica koja se nalaze u vojnoj slu┼żbi u Oru┼żanim snagama Bosne i Hercegovine, dan predaje podneska vojnoj jedinici, odnosno vojnim ustanovama smatra se kao dan predaje sudu.

(6) Odredba stava 5 ovog ─Źlana odnosi se i na ostala lica koja se nalaze u slu┼żbi u vojnim jedinicama, odnosno vojnim ustanovama ili štabovima Oru┼żanih snaga Bosne i Hercegovine, u mjestima u kojima ne postoji redovna pošta.

(7) Za lica lišena slobode dan predaje podneska upravi zatvora, odnosno ustanove za izvršenje krivi─Źnih i prekršajnih sankcija smatra se kao dan predaje sudu.

(8) Ako je podnesak koji je vezan za rok predat ili upu─çen nenadle┼żnom sudu prije isteka roka, a stigne nadle┼żnom sudu poslije isteka roka, smatra se da je na vrijeme podnesen.

(9) Odredbe stavova od 1 do 7 ovog ─Źlana primjenjuju se i na rok u kome se po posebnim propisima mora podi─çi tu┼żba, kao i na rok zastarjelosti potra┼żivanja ili nekog drugog prava.

Odjeljak B. Ro─Źišta

─îlan 78

(Odre─Ĺivanje i odr┼żavanje ro─Źišta)

(1) Ro─Źište odre─Ĺuje sud kad je to zakonom propisano.

(2) Sud na ro─Źište poziva stranke i ostala lica ─Źije prisustvo smatra potrebnim.

(3) U pozivu sud nazna─Źava mjesto, prostoriju i vrijeme odr┼żavanja ro─Źišta, te navodi stranke i predmet spora.

(4) Sud u pozivu naro─Źito upozorava stranke i ostale u─Źesnike u postupku na zakonske posljedice izostanka sa ro─Źišta.

(5) Ro─Źište se, po pravilu, odr┼żava u sudskoj zgradi.

(6) Sud mo┼że odlu─Źiti da se ro─Źište odr┼żi van sudske zgrade kad na─Ĺe da je to nu┼żno ili da ─çe se na taj na─Źin uštedjeti u vremenu ili u troškovima postupka.

(7) Protiv rješenja iz stava 6 ovog ─Źlana nije dozvoljena ┼żalba.

Odjeljak C. Povrat u prijašnje stanje

─îlan 79

(Uslovi za povrat u prijašnje stanje)

(1) Ako stranka propusti ro─Źište ili rok za preduzimanje neke radnje u postupku i usljed toga izgubi pravo na preduzimanje te radnje, sud toj stranci na njen prijedlog dozvoljava da naknadno izvrši tu radnju (povrat u prijašnje stanje) ako ocijeni da je do propuštanja došlo usljed opravdanih razloga koji se nisu mogli predvidjeti, niti izbje─çi.

(2) Kad se dozvoli povrat u prijašnje stanje, parnica se vra─ça u ono stanje u kome se nalazila prije propuštanja i ukidaju se sve odluke koje je sud zbog propuštanja donio.

─îlan 80

(Rokovi za podnošenje prijedloga za povrat u prijašnje stanje)

(1) Prijedlog za povrat u prijašnje stanje podnosi se sudu kod koga je trebalo izvršiti propuštenu radnju.

(2) Prijedlog se podnosi u roku od osam dana, ra─Źunaju─çi od dana kad je prestao razlog koji je prouzrokovao propuštanje, a ako je stranka tek kasnije saznala za propuštanje, od dana kad je za to saznala.

(3) Poslije proteka 60 dana od dana propuštanja ne mo┼że se tra┼żiti povrat u prijašnje stanje.

(4) Ako se povrat u prijašnje stanje predla┼że zbog propuštanja roka, predlaga─Ź je du┼żan da istovremeno s podnošenjem prijedloga izvrši i propuštenu radnju.

─îlan 81

(Nedozvoljenost povrata u prijašnje stanje)

(1) Ne mo┼że se zahtijevati povrat u prijašnje stanje ako je propušten rok za stavljanje prijedloga da se dozvoli povrat u prijašnje stanje, ili ako je propušteno ro─Źište odre─Ĺeno povodom prijedloga za povrat u prijašnje stanje.

(2) Povrat u prijašnje stanje nije dozvoljen ako se propuštanje stranke mo┼że pripisati povredi postupka zbog koje se mo┼że izjaviti pravni lijek.

─îlan 82

(Rok za odlu─Źivanje suda)

Sud odmah odlu─Źuje o prijedlogu za povrat u prijašnje stanje i nastavlja postupak.

─îlan 83

(Odluka suda povodom prijedloga za povrat u prijašnje stanje)

(1) Neblagovremene ili nedozvoljene prijedloge za povrat u prijašnje stanje sud odbacuje rješenjem.

(2) Po prijedlogu za povrat u prijašnje stanje sud zakazuje ro─Źište, osim ako su ─Źinjenice na kojima se prijedlog zasniva op─çepoznate.

(3) Ako stranka koja je podnijela prijedlog za povrat u prijašnje stanje ne do─Ĺe na ro─Źište zakazano povodom prijedloga, a uredno je obaviještena, smatra se da je prijedlog povu─Źen.

─îlan 84

(┼Żalba na rješenje o povratu u prijašnje stanje)

(1) Protiv rješenja kojim se usvaja prijedlog za povrat u prijašnje stanje nije dozvoljena ┼żalba, osim ako je usvojen neblagovremen ili nedozvoljen prijedlog.

(2) Protiv rješenja kojim se odbija prijedlog za povrat u prijašnje stanje ┼żalba je dozvoljena.

POGLAVLJE IX.
ZAPISNICI

─îlan 85

(Snimanje ro─Źišta)

Pripremno ro─Źište i glavna rasprava snimaju se tonski.

─îlan 86

(Sadr┼żaj snimka)

Snimak mora da sadr┼żi: naziv i sastav suda, mjesto gdje se obavlja radnja, dan i sat kad se obavlja radnja, naznaku predmeta spora i imena prisutnih stranaka, odnosno tre─çih lica i njihovih zakonskih zastupnika, odnosno punomo─çnika, je li glavna rasprava javna ili je javnost isklju─Źena, izjave stranaka, njihove prijedloge, dokaze koje su predlo┼żile, dokaze koji su izvedeni, iskaze svjedoka i vještaka, te odluke suda donesene na ro─Źištu, odnosno, nakon zaklju─Źenja glavne rasprave.

─îlan 87

(Reprodukovanje snimka)

Na zahtjev saslušanog lica snimak se odmah reprodukuje.

─îlan 88

(Prepis snimka)

(1) Sudija mo┼że odrediti da se tonski snimak u cjelini ili djelimi─Źno prepiše.

(2) Sudija pregleda i ovjerava prepis i priklju─Źuje ga spisu.

─îlan 89

(─îuvanje tonskog zapisa)

Tonski zapis se ─Źuva u odgovaraju─çoj memoriji suda.

─îlan 90

(Zapisnik o vije─çanju i glasanju)

(1) O vije─çanju i glasanju u postupku pred Apelacionim sudom sastavlja se poseban zapisnik.

(2) Zapisnik o vije─çanju i glasanju sadr┼żi tok glasanja i odluku koja je donesena.

(3) Odvojena mišljenja priklju─Źuju se zapisniku o vije─çanju i glasanju ako nisu unesena u sam zapisnik.

(4) Zapisnik potpisuju svi ─Źlanovi vije─ça i zapisni─Źar.

(5) Zapisnik o vije─çanju i glasanju zatvara se u poseban omot.

(6) Zapisnik o vije─çanju i glasanju mo┼że razgledati samo vije─çe Apelacionog suda kad rješava o vanrednim pravnim lijekovima i u tom slu─Źaju zapisnik se ponovo zatvara u poseban omot i na omotu se nazna─Źava da je zapisnik razgledan.

(7) Bilješku o glasanju potpisuju svi ─Źlanovi vije─ça.

POGLAVLJE X.
DOSTAVA PISMENA

Odjeljak A . Na─Źin dostave pismena

─îlan 91

(Na─Źin dostave)

(1) Pismena se dostavljaju, u pravilu, poštom, a mogu se dostavljati i preko ovlaštenog pravnog lica registrovanog za obavljanje poslova dostavljanja ili preko ovlaštenog slu┼żbenog lica suda ili neposredno u sudu.

(2) Lice koje vrši dostavljanje du┼żno je na zahtjev lica kojem se dostavljanje vrši dokazati svojstvo lica ovlaštenog za dostavljanje.

(3) Lica koja dostavlja─Ź zatekne na mjestu na kojem treba da izvrši dostavljanje du┼żna su da na njegov zahtjev pru┼że podatke o svom identitetu, u protivnom ne─çe izvršiti dostavljanje.

(4) Sudska policija Distrikta du┼żna je da na zahtjev suda pomogne prilikom obavljanja poslova dostavljanja.

─îlan 92

(Dostavljanje organima Distrikta, pravnom licu i Ombudsmenu)

(1) Dostavljanje organima Distrikta i pravnim licima obavlja se predajom pismena licu ovlaštenom za primanje pismena ili radniku koji se zatekne u kancelariji, odnosno poslovnoj prostoriji.

(2) Dostavljanje pravnom licu mo┼że se izvršiti i preko njegove poslovne jedinice, ako spor proizlazi iz pravnog odnosa te jedinice.

(3) Kad pismeno treba dostaviti Ombudsmenu Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ombudsmen), dostavljanje se obavlja predajom pismena njegovoj pisarnici, odnosno slu┼żbi za primanje pismena, a danom dostave smatra se dan predaje pismena pisarnici, odnosno ovlaštenoj slu┼żbi.

(4) Dostavljanje prema odredbama stavova 1 i 2 ovog ─Źlana obavlja se i kad su stranke, navedene u tom stavu, za svog punomo─çnika odredile lice koje je njihov radnik.

─îlan 93

(Dostavljanje preko komande, odnosno starješine)

Radnicima policije, radnicima kopnenog, rije─Źnog i vazdušnog saobra─çaja poziv se dostavlja preko njihove komande, odnosno neposrednog starješine, a prema potrebi, mogu im se na taj na─Źin dostavljati i ostala pismena.

─îlan 94

(Dostavljanje u inostranstvu ili strancima s pravom imuniteta)

(1) Kad dostavljanje treba izvršiti licima ili ustanovama u inostranstvu ili strancima koji u┼żivaju pravo imuniteta, dostavljanje se vrši diplomatskim putem, ako u me─Ĺunarodnom ugovoru ili u ovom zakonu nije šta drugo odre─Ĺeno.

(2) Ako se dostavljanje pismena ima izvršiti dr┼żavljanima Bosne i Hercegovine u inostranstvu, to se mo┼że u─Źiniti preko nadle┼żnog konzularnog, odnosno diplomatskog predstavništva Bosne i Hercegovine u toj dr┼żavi, odnosno preko organa uprave nadle┼żnog za inostrane poslove Bosne i Hercegovine, ako me─Ĺunarodnim ugovorom nije druga─Źije odre─Ĺeno.

─îlan 95

(Dostavljanje pravnom licu sa sjedištem u inostranstvu)

Dostavljanje pravnom licu koje ima sjedište u inostranstvu, mo┼że se obaviti i preko njegovog zastupništva, odnosno predstavništva u Bosni i Hercegovini ili Distriktu.

─îlan 96

(Dostavljanje licima lišenim slobode)

Licima lišenim slobode dostavljanje se vrši preko uprave zatvora, odnosno uprave ustanove za izvršenje krivi─Źnih i prekršajnih sankcija.

─îlan 97

(Dostavljanje preko zakonskog zastupnika, odnosno punomo─çnika)

(1) Kad stranka ima zakonskog zastupnika, odnosno punomo─çnika, dostavljanje se vrši zakonskom zastupniku, odnosno punomo─çniku, ako u ovom zakonu nije šta drugo propisano.

(2) Ako stranka ima više zakonskih zastupnika, odnosno punomo─çnika, dovoljno je dostavljanje izvršiti jednom od njih.

─îlan 98

(Dostavljanje advokatu)

Dostavljanje advokatu kao punomo─çniku mo┼że se izvršiti i predajom pismena licu koje je zaposleno u njegovoj advokatskoj kancelariji.

─îlan 99

(Vrijeme i mjesto dostave)

(1) Dostavljanje se obavlja radnim danom i to danju, u stanu ili na radnom mjestu lica kome se dostavljanje ima izvršiti ili u Osnovnom sudu kad se to lice tamo zatekne.

(2) Dostavljanje se mo┼że izvršiti i u drugo vrijeme i na drugom mjestu, po pristanku lica kome se dostavljanje treba izvršiti ili na osnovu posebne odluke suda koju je dostavlja─Ź du┼żan na zahtjev pokazati.

(3) Odredba da se dostavljanje obavlja samo radnim danom ne va┼żi za dostavljanje poštom.

─îlan 100

(Du┼żnost prijema i pristanak za prijem)

(1) Ako se lice kome se pismeno ima dostaviti ne zatekne u svom stanu, dostavljanje se vrši predajom pismena nekome od njegovih punoljetnih ─Źlanova doma─çinstva, koji je du┼żan da primi pismeno, a ako se oni ne zateknu u stanu, pismeno se predaje susjedu, ako on na to pristane.

(2) Ako se dostavljanje obavlja na radnom mjestu lica kome se pismeno treba dostaviti, a to se lice tu ne zatekne, dostavljanje se mo┼że obaviti licu koje na istom mjestu radi, ako ono pristane da primi pismeno.

(3) Predaja pismena drugom licu nije dopuštena ako ono u─Źestvuje u parnici kao protivnik licu kome se dostavljanje ima obaviti.

─îlan 101

(Li─Źna dostava)

(1) Tu┼żba, vanredni pravni lijek, presuda i rješenje protiv kojih je dopuštena posebna ┼żalba dostavlja se li─Źno stranci, odnosno njenom zakonskom zastupniku, odnosno punomo─çniku.

(2) Ostala pismena dostavljaju se li─Źno kad je to ovim zakonom izri─Źito propisano ili kad sud smatra da je zbog prilo┼żenih isprava u originalu ili iz kojeg drugog razloga potrebna ve─ça opreznost.

(3) Ako se lice kome se pismeno mora li─Źno dostaviti ne zatekne tamo gdje se dostavljanje mora obaviti, dostavlja─Ź ─çe se obavijestiti kad bi i na kom mjestu mogao to lice zate─çi i ostaviti mu kod jednog od lica navedenih u ─Źlanu 100 stavovima 1 i 2 ovog zakona pismenu obavijest da radi primanja pismena bude u odre─Ĺeni dan i sat u svom stanu, odnosno na svome radnom mjestu, a ako i nakon toga dostavlja─Ź ne zatekne lice kojem se pismeno ima dostaviti, postupa prema ─Źlanu 100 ovog zakona i time se smatra da je dostavljanje izvršeno.

(4) Ako pismena iz stavova 1 i 2 ovog ─Źlana treba dostaviti organima Distrikta i pravnim licima, dostavljanje se obavlja prema ─Źlanu 92 ovog zakona.

─îlan 102

(Postupanje kada je lice odsutno)

Ako se utvrdi da je lice kome se pismeno treba dostaviti odsutno i da mu lica navedena u ─Źlanu 100 stavovi 1 i 2 ovog zakona ne mogu pismeno na vrijeme predati, pismeno se vra─ça sudu uz naznaku gdje se odsutni nalazi.

Odjeljak B. Odbijanje prijema pismena

─îlan 103

(Odbijanje prijema pismena)

(1) Kad lice kome je pismeno upu─çeno, odnosno punoljetni ─Źlan njegovog doma─çinstva, odnosno ovlašteno lice ili radnik organa Distrikta ili pravnog lica odbije da primi pismeno, dostavlja─Ź pismeno ostavlja u prostoriji gdje se dostavljanje vrši ili ga pribija (lijepi) na vrata te prostorije.

(2) Na dostavnici bilje┼żi dan, sat i razlog odbijanja prijema, kao i mjesto gdje je pismeno ostavljeno i time se smatra da je dostavljanje izvršeno.

Odjeljak C. Promjena adrese

─îlan 104

(Promjena adrese)

(1) Ako stranka ili njen zakonski zastupnik u toku postupka ili prije isteka roka od šest mjeseci nakon pravosna┼żnog okon─Źanja postupka promijene adresu na koju se dostava obavlja, du┼żni su o tome odmah obavijestiti sud.

(2) Ako protiv pravosna┼żne odluke, unutar roka iz stava 1 ovog ─Źlana, bude izjavljena revizija, taj rok produ┼żava se sve dok ne istekne šest mjeseci od dostave stranci odluke povodom revizije kojom se revizija odbacuje ili odbija ili pobijana odluka preina─Źava.

(3) Ako je protiv pravosna┼żne odluke, unutar roka iz stava 1 ovog ─Źlana, podnesen prijedlog za ponavljanje postupka, taj rok produ┼żava se do isteka roka od šest mjeseci nakon pravosna┼żnosti prvostepene odluke u tom postupku protiv koje nije izjavljena ┼żalba, odnosno do isteka roka od šest mjeseci od dostave stranci odluke o ┼żalbi kojom se postupak za ponavljanje postupka pravosna┼żno završava.

(4) Ako povodom vanrednog pravnog lijeka pravosna┼żna odluka bude ukinuta i predmet vra─çen na ponovno su─Ĺenje, smatra se da rok iz stava 1 ovog ─Źlana nije ni po─Źeo te─çi.

(5) Ako stranka ili njen zastupnik ne obavijeste odmah sud o promjeni adrese, sud odre─Ĺuje da se dalje dostave u parnici obavljaju objavljivanjem pismena na oglasnoj tabli suda, sve dok stranka ili njen zastupnik ne obavijeste sud o svojoj novoj adresi.

(6) Dostava iz stava 5 ovog ─Źlana smatra se obavljenom nakon proteka 15 dana od dana objavljivanja pismena na oglasnoj tabli suda.

(7) Kad punomo─çnik za primanje pismena do isteka rokova iz stavova od 1 do 3 ovog ─Źlana promijeni svoju adresu, a o tome ne obavijesti sud, sud stranci na njen trošak imenuje punomo─çnika za primanje pismena preko koga obavlja sve dostave, dok ne primi obavijest stranke o postavljanju novog punomo─çnika.

Odjeljak D. Punomo─çnik za primanje pismena

─îlan 105

(Postavljenje punomo─çnika za prijem pismena)

(1) Stranku ili njenog zakonskog zastupnika koji se nalaze u inostranstvu, a nemaju punomo─çnika u Distriktu, sud poziva da u primjerenom roku postave punomo─çnika za primanje pismena u Distriktu.

(2) Ako stranka ili njen zakonski zastupnik ne postave takvog punomo─çnika, sud stranci na njen trošak postavlja privremenog zastupnika ovlaštenog za primanje pismena i o tome obavještava stranku, odnosno njenog zakonskog zastupnika.

─îlan 106

(Zajedni─Źki punomo─çnik za primanje pismena)

(1) Ako više lica zajedni─Źki tu┼że, a nemaju zajedni─Źkog zakonskog zastupnika odnosno punomo─çnika, sud ih mo┼że pozvati da u odre─Ĺenom roku imenuju zajedni─Źkog punomo─çnika za primanje pismena, a istovremeno ih obavještava koga od njih smatra zajedni─Źkim punomo─çnikom za primanje pismena ako oni sami ne imenuju takvog punomo─çnika.

(2) Odredba stava 1 ovog ─Źlana primjenjuje se i kad je više lica tu┼żeno kao jedinstveni suparni─Źari.

Odjeljak E. Utvr─Ĺivanje adrese

─îlan 107

(Utvr─Ĺivanje adrese)

Ako stranka ne mo┼że sama saznati adresu lica kome pismeno treba dostaviti, sud nastoji od nadle┼żnog organa Distrikta ili na drugi na─Źin dobiti potrebne podatke.

Odjeljak F. Dostavnica

─îlan 108

(Potvrda o obavljenom dostavljanju)

(1) Potvrdu o obavljenom dostavljanju (dostavnicu) potpisuju primalac i dostavlja─Ź, a primalac na dostavnici slovima sam upisuje dan prijema.

(2) Ako je primalac nepismen ili nije u stanju da se potpiše, dostavlja─Ź ispisuje njegovo ime i prezime i slovima dan prijema, te stavlja napomenu zašto primalac nije stavio svoj potpis.

(3) Ako primalac odbije potpisati dostavnicu, dostavlja─Ź to zabilje┼żi na dostavnici i ispisuje slovima dan predaje i time se smatra da je dostavljanje izvršeno.

(4) Ako je dostavljanje izvršeno prema ─Źlanu 101 stavu 3 ovog zakona, dostavlja─Ź to nazna─Źava na dostavnici, kao i dan i sat kada je dostava pokušana i mjesto gdje je ostavljena pismena obavijest.

(5) Kad je prema odredbama ovog zakona pismeno predato drugom licu, a ne onom kome se pismeno trebalo dostaviti, na dostavnici dostavlja─Ź nazna─Źava odnos ta dva lica.

(6) Ako je na dostavnici neta─Źno ili ne─Źitko nazna─Źen datum dostave ili je dostavnica nestala, dostava se mo┼że dokazivati i na drugi na─Źin.

POGLAVLJE XI.
PREGLEDANJE I PREPISIVANJE SPISA

─îlan 109

(Pregledanje i prepisivanje spisa)

(1) Stranke imaju pravo pregledati i prepisivati spise parnice u kojoj u─Źestvuju.

(2) Ostalim licima koja imaju opravdan interes mo┼że se dopustiti pregledanje i prepisivanje pojedinih spisa.

(3) Kad je postupak u toku, dozvolu za pregledanje i prepisivanje spisa daje sudija koji vodi postupak, a kad je postupak završen, dozvolu daje predsjednik suda, odnosno radnik u sudu koga odredi predsjednik suda.

POGLAVLJE XII.
ISKLJU─îENJE I IZUZE─ćE

─îlan 110

(Razlozi za isklju─Źenje i izuze─çe)

(1) Sudija ne mo┼że vršiti sudijsku du┼żnost (isklju─Źenje):

a) ako je sam stranka, zakonski zastupnik ili punomo─çnik stranke, ako je sa strankom u odnosu saovlaštenika, saobveznika ili regresnog du┼żnika, ili ako je u istom predmetu saslušan kao svjedok ili vještak,

b) ako mu je stranka ili zakonski zastupnik ili punomo─çnik stranke srodnik po krvi u pravoj liniji, a u pobo─Źnoj liniji do ─Źetvrtog stepena, ili mu je bra─Źni, odnosno vanbra─Źni partner srodnik po tazbini do drugog stepena, bez obzira da li su brak, odnosno vanbra─Źna zajednica prestali ili ne,

c) ako je staratelj, usvojitelj ili usvojenik stranke, njenog zakonskog zastupnika ili punomo─çnika ili ako izme─Ĺu njega i stranke, njenog zakonskog zastupnika ili punomo─çnika stranke postoji zajedni─Źko doma─çinstvo,

d) ako izme─Ĺu sudije i stranke te─Źe neka druga parnica,

e) ako je u istom predmetu u─Źestvovao u postupku medijacije, ili u zaklju─Źenju sudske nagodbe koje se pobijaju u parnici, ili je donio odluku koja se pobija, ili je zastupao stranku kao advokat,

f) ako je u ste─Źajnom postupku u─Źestvovao u donošenju odluke povodom koje je došlo do spora.

(2) Sudija mo┼że da bude izuzet ako postoje okolnosti koje dovode u sumnju njegovu nepristrasnost (izuze─çe), kao što je bliski odnos sa nekom od stranaka ili postoje bilo koji drugi razlozi koji mogu dovesti u pitanje njegovu nepristrasnost.

─îlan 111

(Zahtjev za isklju─Źenje i izuze─çe)

(1) Stranka podnosi zahtjev za isklju─Źenje, odnosno izuze─çe sudije ─Źim sazna da postoji koji od razloga za isklju─Źenje, odnosno izuze─çe, a najkasnije do završetka rasprave, a ako nije bilo rasprave, do donošenja odluke.

(2) Stranka mo┼że u pravnom lijeku ili odgovoru na pravni lijek, poimeni─Źno navesti sudiju koji ne bi mogao u─Źestvovati u donošenju odluke zbog razloga iz ─Źlana 110 ovog zakona.

(3) U zahtjevu se mora navesti zakonski razlog zbog kojeg se tra┼żi isklju─Źenje i izuze─çe, okolnosti iz kojih proizilazi da je prijedlog blagovremeno podnesen i ─Źinjenice na kojima se zasniva postojanje razloga za isklju─Źenje ili izuze─çe.

(4) Stranka mo┼że tra┼żiti isklju─Źenje ili izuze─çe samo poimeni─Źno odre─Ĺenog sudije koji u predmetu postupa.

─îlan 112

(Odbacivanje zahtjeva za isklju─Źenje ili izuze─çe)

(1) Neblagovremen, nepotpun i nedopušten zahtjev za isklju─Źenje ili izuze─çe, odbacuje sudija ili vije─çe pred kojim se postupak vodi.

(2) Nije dopušten zahtjev za isklju─Źenje ili izuze─çe:

a) kojim se uop─çeno tra┼żi isklju─Źenje ili izuze─çe svih sudija sudova u Distriktu ili svih sudija koji bi mogli da u─Źestvuju u nekom postupku,

b) o kome je ve─ç odlu─Źeno,

c) u kome nije obrazlo┼żen zakonski razlog zbog kojeg se isklju─Źenje ili izuze─çe tra┼żi,

d) ako stranka zahtijeva isklju─Źenje, odnosno izuze─çe sudije koji ne postupa u tom predmetu,

e) ako stranka zahtijeva isklju─Źenje, odnosno izuze─çe predsjednika suda, izuzev kada postupa u tom predmetu.

(3) Ako je zahtjev iz stava 1 ovog ─Źlana podnesen na ro─Źištu, sudija ga odbacuje i nastavlja ro─Źište.

(4) Protiv rješenja iz stava 1 ovog ─Źlana nije dozvoljena posebna ┼żalba.

─îlan 113

(Odlu─Źivanje o zahtjevu za isklju─Źenje ili izuze─çe)

(1) O zahtjevu za isklju─Źenje ili izuze─çe sudije odlu─Źuje predsjednik suda.

(2) Ako stranka tra┼żi isklju─Źenje ili izuze─çe predsjednika Osnovnog suda, odluku o isklju─Źenju ili izuze─çu donosi predsjednik Apelacionog suda.

(3) O zahtjevu za isklju─Źenje ili izuze─çe predsjednika Apelacionog suda, odlu─Źuje op─ça sjednica Apelacionog suda.

(4) Prije donošenja rješenja o isklju─Źenju ili izuze─çu, od sudije ─Źije se isklju─Źenje ili izuze─çe tra┼żi pribavlja se izjava, a po potrebi obavljaju se i druge izvi─Ĺajne radnje.

(5) Protiv rješenja kojim se usvaja zahtjev za isklju─Źenje ili izuze─çe nije dozvoljena ┼żalba, a protiv rješenja kojim se zahtjev odbija nije dozvoljena posebna ┼żalba.

─îlan 114

(Postupanje sudije u slu─Źaju postojanja razloga za isklju─Źenje odnosno izuze─çe)

(1) Kad sudija sazna da postoji neki od razloga za isklju─Źenje iz ─Źlana 110 stava 1 ovog zakona, ili ─Źim sazna da je podnesen zahtjev za njegovo isklju─Źenje, du┼żan je prekinuti svaki rad na tom predmetu i o razlozima za isklju─Źenje odmah obavijestiti stranke i predsjednika suda, koji odlu─Źuje o isklju─Źenju.

(2) Do donošenja rješenja o zahtjevu za isklju─Źenje sudija preduzima samo one radnje za koje postoji opasnost od odlaganja.

(3) Kada sudija sazna da je podnesen zahtjev za njegovo izuze─çe, ili ─Źim sazna da postoji neki od razloga za njegovo izuze─çe iz ─Źlana 110 stava 2 ovog zakona, du┼żan je odmah o tome obavijestiti predsjednika suda, a postupak nastavlja bez odlaganja do donošenja odluke o izuze─çu.

(4) Ako se radi o izuze─çu predsjednika suda, on odre─Ĺuje sebi zamjenika iz reda sudija tog suda.

─îlan 115

(Posljedice isklju─Źenja i izuze─ça)

(1) Ako zahtjev za isklju─Źenje bude usvojen, sud ukida sve radnje koje je preduzeo isklju─Źeni sudija.

(2) Ako zahtjev za izuze─çe bude usvojen, sud ukida radnje koje su bile preduzete poslije podnošenja zahtjeva, izuzev ako se stranke ne saglase da se preduzete radnje ne ukidaju.

(3) U slu─Źaju podnošenja zahtjeva za isklju─Źenje ili izuze─çe u toku rasprave pred Apelacionim sudom, primjenjuju se odredbe stavova 1 i 2 ovog ─Źlana.

─îlan 116

(Isklju─Źenje, odnosno izuze─çe zapisni─Źara)

(1) Odredbe ovog zakona o isklju─Źenju, odnosno izuze─çu sudija primjenjuju se na odgovaraju─çi na─Źin i na zapisni─Źare.

(2) O isklju─Źenju, odnosno izuze─çu zapisni─Źara odlu─Źuje postupaju─çi sudija, odnosno vije─çe Apelacionog suda.

POGLAVLJE XIII.
TROŠKOVI POSTUPKA

Odjeljak A. Parni─Źni troškovi

─îlan 117

(Parni─Źni troškovi)

(1) Parni─Źne troškove sa─Źinjavaju izdaci u─Źinjeni u toku ili povodom postupka.

(2) Parni─Źni troškovi obuhvataju i nagradu za rad advokata i drugih lica kojima zakon priznaje pravo na nagradu.

─îlan 118

(Prethodno podmirivanje troškova)

Svaka stranka prethodno sama snosi troškove koje je prouzrokovala svojim radnjama.

─îlan 119

(Predujam za izvo─Ĺenje dokaza)

(1) Kad stranka predlo┼żi izvo─Ĺenje dokaza, du┼żna je da po nalogu suda unaprijed polo┼żi iznos potreban za podmirenje troškova koji ─çe nastati povodom izvo─Ĺenja dokaza.

(2) Kad izvo─Ĺenje dokaza predlo┼że obje stranke, sud odre─Ĺuje da iznos potreban za podmirenje troškova polo┼że obje stranke na jednake dijelove.

(3) Sud odustaje od izvo─Ĺenja dokaza ako iznos potreban za podmirenje troškova ne bude polo┼żen u roku koji sud odredi.

(4) Izuzetno od odredbe stava 3 ovog ─Źlana, ako sud po slu┼żbenoj du┼żnosti odredi izvo─Ĺenje dokaza radi utvr─Ĺivanja ─Źinjenica u vezi sa primjenom odredbe ─Źlana 3 stava 2 ovog zakona, a stranke ne polo┼że odre─Ĺeni iznos, predujam troškova za izvo─Ĺenje dokaza ispla─çuje se iz sredstava suda.

─îlan 120

(Naknada troškova prema uspjehu u parnici)

(1) Stranka koja u cjelini izgubi parnicu du┼żna je da protivnoj stranci naknadi troškove.

(2) Ako stranka djelimi─Źno uspije u parnici, sud mo┼że s obzirom na postignuti uspjeh, odrediti da svaka stranka podmiruje svoje troškove ili da jedna stranka naknadi drugoj srazmjeran dio troškova.

(3) Sud mo┼że odlu─Źiti da jedna stranka naknadi sve troškove koje je druga stranka imala, ako protivna stranka nije uspjela samo u srazmjerno neznatnom dijelu svog zahtjeva, a zbog toga dijela nisu nastali posebni troškovi.

(4) Prema rezultatu dokazivanja sud odlu─Źuje da li ─çe troškove iz odredbe ─Źlana 119 stava 4 ovog zakona snositi jedna ili obje stranke ili ─çe ti troškovi pasti na teret troškova suda.

─îlan 121

(Odmjeravanje troškova)

(1) Pri odlu─Źivanju koji ─çe se troškovi nadoknaditi stranci sud uzima u obzir samo one troškove koji su bili potrebni radi vo─Ĺenja parnice, a o tome koji su troškovi bili potrebni, kao i o visini troškova, sud odlu─Źuje cijene─çi bri┼żljivo sve okolnosti.

(2) Ako je propisana tarifa za nagrade advokata ili za druge troškove, ovi troškovi odmjeravaju se po toj tarifi.

─îlan 122

(Princip krivice i slu─Źaja)

Stranka je du┼żna da nezavisno od ishoda parnice naknadi protivnoj stranci troškove koje je prouzrokovala svojom krivicom ili slu─Źajem koji se njoj dogodio.

─îlan 123

(Naknada u slu─Źaju nepostojanja povoda za spor)

Ako nije bilo povoda za podnošenje tu┼żbe, zbog toga što je tu┼żeni ve─ç priznao svoju obavezu i bio je spreman ispuniti, ili zbog drugih razloga, tu┼żilac je obavezan naknaditi tu┼żenom parni─Źne troškove.

─îlan 124

(Naknada troškova u slu─Źaju povla─Źenja tu┼żbe i odustanka od pravnog lijeka)

(1) Tu┼żilac koji povu─Źe tu┼żbu du┼żan je da protivnoj stranci naknadi parni─Źne troškove, osim ako je povla─Źenje tu┼żbe uslijedilo poslije ispunjenja zahtjeva od strane tu┼żenog.

(2) Stranka koja odustane od pravnog lijeka du┼żna je da protivnoj stranci naknadi troškove nastale povodom pravnog lijeka.

─îlan 125

(Troškovi kod sudske nagodbe)

(1) Svaka stranka snosi svoje troškove ako je parnica završena sudskom nagodbom, a u nagodbi nije druga─Źije ugovoreno.

(2) Troškovi sudske nagodbe koja je pokušana, ali nije uspjela ulaze u parni─Źne troškove.

─îlan 126

(Troškovi u izlu─Źnoj parnici)

Ako u izlu─Źnoj parnici bude usvojen tu┼żbeni zahtjev za izlu─Źenje stvari, a sud utvrdi da je tu┼żeni kao povjerilac u izvršnom postupku imao opravdanih razloga da smatra da ne postoje prava tre─çih lica na tim stvarima, odre─Ĺuje da svaka stranka snosi svoje troškove.

─îlan 127

(Troškovi suparni─Źara)

(1) Suparni─Źari snose troškove na jednake dijelove.

(2) Ako postoji znatna razlika u pogledu njihovog udjela u predmetu spora, sud prema srazmjeri tog udjela odre─Ĺuje koliki dio troškova je obavezan naknaditi svaki od suparni─Źara.

(3) Suparni─Źari koji su solidarno odgovorni u glavnoj stvari, odgovaraju solidarno i za troškove dosu─Ĺene protivnoj strani.

(4) Za troškove prouzrokovane posebnim parni─Źnim radnjama pojedinih suparni─Źara ostali suparni─Źari ne odgovaraju.

─îlan 128

(Troškovi Ombudsmena)

Ako Ombudsmen u─Źestvuje u postupku kao stranka ima pravo na naknadu troškova po odredbama ovog zakona, ali ne i pravo na nagradu.

─îlan 129

(Troškovi Pravobranilaštva)

Odredbe o troškovima primjenjuju se i na stranke koje zastupa Pravobranilaštvo Distrikta i u tom slu─Źaju troškovi postupka obuhvataju i iznos koji bi se stranci priznao na ime nagrade advokatu.

─îlan 130

(Zahtjev za naknadu i odluka suda)

(1) O naknadi troškova odlu─Źuje sud na odre─Ĺeni zahtjev stranke bez raspravljanja.

(2) Stranka je du┼żna da u zahtjevu opredijeljeno navede troškove za koje tra┼żi naknadu.

(3) Zahtjev za naknadu troškova stranka je du┼żna da podnese najkasnije do završetka raspravljanja koje prethodi odlu─Źivanju o troškovima, a ako se radi o donošenju odluke bez prethodnog raspravljanja, stranka je du┼żna da zahtjev za naknadu troškova podnese u prijedlogu o kome sud treba da odlu─Źi.

(4) O zahtjevu za naknadu troškova sud odlu─Źuje u presudi ili rješenju kojim se završava postupak pred tim sudom.

(5) U toku postupka sud posebnim rješenjem odlu─Źuje o naknadi troškova samo kad pravo na naknadu troškova ne zavisi od odluke o glavnoj stvari.

(6) U slu─Źaju iz odredbe ─Źlana 124 ovog zakona, ako povla─Źenje tu┼żbe ili odustanak od pravnog lijeka nije izvršen na raspravi, zahtjev za naknadu troškova mo┼że se podnijeti u roku od 15 dana po prijemu obavještenja o odustanku, odnosno povla─Źenju tu┼żbe.

─îlan 131

(Troškovi u povodu pravnog lijeka)

(1) Kad sud odbaci ili odbije pravni lijek, odlu─Źuje i o troškovima nastalim u postupku povodom tog pravnog lijeka.

(2) Kad sud preina─Źi odluku protiv koje je podnesen pravni lijek ili ukine tu odluku i odbaci tu┼żbu, odlu─Źuje o troškovima cijelog postupka.

(3) Kad se ukine odluka protiv koje je podnesen pravni lijek i predmet vrati na ponovno su─Ĺenje, o troškovima postupka povodom pravnog lijeka odlu─Źuje se u kona─Źnoj odluci.

(4) Sud mo┼że postupiti po odredbi stava 3 ovog ─Źlana i kad odluku protiv koje je podnesen pravni lijek samo djelimi─Źno ukine.

─îlan 132

(Pobijanje odluke o troškovima)

Odluka o troškovima sadr┼żana u presudi mo┼że se pobijati samo ┼żalbom protiv rješenja ako se istovremeno ne pobija i odluka o glavnoj stvari.

Odjeljak B. Troškovi u postupku za obezbje─Ĺenje dokaza

─îlan 133

(Troškovi kod obezbje─Ĺenja dokaza)

(1) Troškove postupka za obezbje─Ĺenje dokaza snosi stranka koja je podnijela prijedlog za obezbje─Ĺenja dokaza.

(2) Stranka je du┼żna da naknadi i troškove protivnoj stranci, odnosno postavljenom privremenom zastupniku.

(3) Ove troškove stranka mo┼że naknadno ostvarivati kao dio parni─Źnih troškova, prema uspjehu u parnici.

Odjeljak C. Osloba─Ĺanje od pla─çanja troškova postupka

─îlan 134

(Uslovi za osloba─Ĺanje i obim osloba─Ĺanja)

(1) Osnovni sud osloba─Ĺa pla─çanja troškova postupka stranku koja prema svom op─çem imovnom stanju nije u mogu─çnosti da snosi te troškove bez štete za nu┼żno izdr┼żavanje svoje i svoje porodice.

(2) Osloba─Ĺanje od pla─çanja troškova postupka obuhvata osloba─Ĺanje od pla─çanja taksa i osloba─Ĺanje od polaganja predujma za troškove svjedoka, vještaka, uvi─Ĺaja, prevo─Ĺenja i sudskih oglasa.

(3) Osnovni sud mo┼że osloboditi stranku od pla─çanja svih troškova ili jednog dijela troškova postupka.

─îlan 135

(Ocjena okolnosti za osloba─Ĺanje)

Prilikom donošenja odluke o osloba─Ĺanju od pla─çanja troškova postupka Osnovni sud bri┼żljivo cijeni sve okolnosti, a naro─Źito uzima u obzir vrijednost predmeta spora, broj lica koja stranka izdr┼żava i prihode koje imaju stranka i ─Źlanovi njene porodice.

─îlan 136

(Odlu─Źivanje o prijedlogu za osloba─Ĺanje)

(1) Odluku o osloba─Ĺanju od pla─çanja troškova postupka donosi Osnovni sud na prijedlog stranke.

(2) Stranka je du┼żna da uz prijedlog podnese dokaze o imovnom stanju.

(3) Kad je to potrebno, Osnovni sud mo┼że po slu┼żbenoj du┼żnosti pribaviti potrebne podatke i obavještenja o imovnom stanju stranke koja tra┼żi osloba─Ĺanje, a mo┼że o tome saslušati i protivnu stranku.

(4) Protiv rješenja Osnovnog suda kojim se usvaja prijedlog stranke za oslobo─Ĺenje pla─çanja troškova postupka nije dozvoljena ┼żalba.

─îlan 137

(Isplata predujma)

Predujam za troškove od ─Źijeg je pla─çanja stranka oslobo─Ĺena, ispla─çuju se iz sredstava suda.

─îlan 138

(Ukidanje i posljedice ukidanja rješenja o osloba─Ĺanju)

(1) Rješenje o osloba─Ĺanju od pla─çanja troškova postupka Osnovni sud mo┼że u toku postupka ukinuti ako utvrdi da je stranka u stanju da snosi troškove postupka.

(2) U slu─Źaju iz stava 1 ovog ─Źlana sud odlu─Źuje da li ─çe stranka potpuno ili djelimi─Źno naknaditi i one troškove i takse od kojih je ranije bila oslobo─Ĺena.

(3) Prvenstveno se imaju naknaditi iznosi ispla─çeni iz sredstava suda.

─îlan 139

(Kona─Źno snošenje troškova)

(1) Takse i troškovi ispla─çeni iz sredstava suda, ─Źine dio parni─Źnih troškova.

(2) O naknadi tih troškova od strane protivnika stranke koja je oslobo─Ĺena od pla─çanja troškova postupka Osnovni sud odlu─Źuje po odredbama o naknadi troškova.

(3) Takse i troškove ispla─çene iz sredstava suda napla─çuje po slu┼żbenoj du┼żnosti Osnovni sud od stranke koja je du┼żna da naknadi ove troškove.

(4) Ako je protivnik stranke koja je oslobo─Ĺena od pla─çanja troškova postupka odlukom Osnovnog suda obavezan da naknadi parni─Źne troškove, a utvrdi se da on nije u stanju da te troškove plati, sud mo┼że naknadno odrediti da troškove iz stava 1 ovog ─Źlana plati u cjelini ili djelimi─Źno stranka koja je oslobo─Ĺena od pla─çanja troškova postupka iz onoga što joj je dosu─Ĺeno, a time se ne dira u pravo te stranke da za ono što je platila tra┼żi naknadu od protivnika.

POGLAVLJE XIV.
NEPOŠTOVANJE SUDA

─îlan 140

(Nepoštovanje suda)

Sud u toku postupka ka┼żnjava nov─Źanom kaznom do 5.000,00 KM stranku, zakonskog zastupnika, punomo─çnika ili umješa─Źa koji su svojim parni─Źnim radnjama te┼że zloupotrijebili prava priznata ovim zakonom.

─îlan 141

(Kazna za vrije─Ĺanje suda, stranke ili drugog u─Źesnika u postupku)

(1) Nov─Źanom kaznom do 5.000,00 KM sud ka┼żnjava lice koje u podnesku vrije─Ĺa sud, stranku ili drugog u─Źesnika u postupku.

(2) Ako lice koje u─Źestvuje u postupku ili lice koje je kao slušalac prisutno raspravi vrije─Ĺa sud ili druge u─Źesnike u postupku, ometa rad ili se ne pokorava naredbama suda za odr┼żavanje reda, sud ga opominje, a ako opomena bude bezuspješna, sud opomenuto lice udaljava iz sudnice ili ka┼żnjava nov─Źanom kaznom do 5.000,00 KM, a mo┼że ga i udaljiti i kazniti nov─Źanom kaznom.

(3) Ako stranka bude udaljena iz sudnice, ro─Źište se odr┼żava i bez njenog prisustva.

(4) Ako iz sudnice bude udaljen punomo─çnik, sud na zahtjev stranke odga─Ĺa ro─Źište, a ako stranka nije prisutna na ro─Źištu, sud uvijek odga─Ĺa ro─Źište i obavještava stranku da je njen punomo─çnik udaljen sa ro─Źišta zbog narušavanja reda.

(5) Kad sud kazni nov─Źanom kaznom ili udalji iz sudnice advokata, stru─Źnog saradnika ili advokatskog pripravnika kao punomo─çnika, obavještava o tome advokatsku komoru.

─îlan 142

(Ka┼żnjavanje punomo─çnika za prijem pismena)

(1) Sud nov─Źanom kaznom do 5.000,00 KM ka┼żnjava punomo─çnika za primanje pismena koji protivno ─Źlanu 104 stavu 7 ovog zakona ne obavijesti sud o promjeni adrese.

(2) Sud na zahtjev stranke nare─Ĺuje punomo─çniku za primanje pismena da naknadi troškove koje je prouzrokovao neopravdanim nedostavljanjem obavještenja o promjeni adrese.

─îlan 143

(Ka┼żnjavanje lica koje odbije da primi ili ometa dostavljanje pismena)

(1) Sud ka┼żnjava nov─Źanom kaznom do 5.000,00 KM lice koje neosnovano odbije da primi pismeno, te lice koje na neki drugi na─Źin ometa dostavljanje pismena, svjesno onemogu─çavaju─çi ili ote┼żavaju─çi primjenu odredaba ovog zakona o dostavljanju.

(2) Sud na zahtjev stranke nare─Ĺuje licu iz odredbe stava 1 ovog ─Źlana da naknadi troškove koje je svojim ponašanjem opisanim u odredbi stavu 1 ovog ─Źlana prouzrokovalo.

─îlan 144

(Ka┼żnjavanje svjedoka)

(1) Ako svjedok koji je uredno pozvan ne do─Ĺe, a izostanak ne opravda, ili se bez odobrenja ili opravdanog razloga, udalji s mjesta gdje treba da bude saslušan, sud nare─Ĺuje da se prinudno dovede i naknadi troškove dovo─Ĺenja i ka┼żnjava ga nov─Źanom kaznom do 5.000,00 KM.

(2) Ako svjedok do─Ĺe i nakon što je upozoren na posljedice uskrati svjedo─Źenje ili odgovor na pojedino pitanje, a sud ocijeni da su razlozi uskra─çivanja neopravdani, ka┼żnjava ga nov─Źanom kaznom do 5.000,00 KM.

(3) Sud na zahtjev stranke nare─Ĺuje svjedoku da naknadi troškove koje je prouzrokovao svojim neopravdanim izostankom, odnosno neopravdanim odbijanjem da svjedo─Źi.

(4) Ako svjedok naknadno opravda svoj izostanak, sud opoziva svoje rješenje o kazni, a mo┼że svjedoka sasvim ili djelimi─Źno osloboditi od naknade troškova.

(5) Sud mo┼że opozvati svoje rješenje o kazni i kad svjedok naknadno pristane da svjedo─Źi.

─îlan 145

(Ka┼żnjavanje vještaka i tuma─Źa)

(1) Sud nov─Źanom kaznom do 5.000,00 KM ka┼żnjava vještaka koji ne dostavi nalaz i mišljenje u ostavljenom roku ili ako ne do─Ĺe na ro─Źište iako je uredno pozvan, a izostanak ne opravda.

(2) Sud nov─Źanom kaznom iz odredbe stava 1 ovog ─Źlana ka┼żnjava vještaka koji bez opravdanog razloga odbije da vješta─Źi.

(3) Sud na zahtjev stranke nare─Ĺuje vještaku da naknadi troškove koje je prouzrokovao svojim neopravdanim nedostavljanjem nalaza i mišljenja, neopravdanim izostankom, odnosno neopravdanim odbijanjem da vješta─Źi.

(4) Rješenje o kazni sud mo┼że opozvati pod uslovima iz ─Źlana 144 stavova 4 i 5 ovog zakona.

(5) Odredbe ovog ─Źlana shodno se primjenjuju i na tuma─Źe.

─îlan 146

(Izvršnost rješenja o ka┼żnjavanju)

(1) ┼Żalba protiv rješenja iz ─Źlana 140, ─Źlana 141, ─Źlana 142 stava 1, ─Źlana 144 stava 1 i ─Źlana 145 stava 1 ovog zakona ne odla┼że izvršenje rješenja.

(2) ┼Żalba protiv rješenja iz ─Źlana 144 stava 2 i ─Źlana 145 stava 2 ne zadr┼żava izvršenje rješenja, osim ako se u toj ┼żalbi pobija i odluka suda kojom nisu usvojeni razlozi svjedoka za uskra─çivanje svjedo─Źenja ili odgovora na pojedino pitanje, odnosno razlozi vještaka za uskra─çivanje vješta─Źenja.

POGLAVLJE XV.
PRAVNA POMO─ć

─îlan 147

(Pravna pomo─ç sudovima u Bosni i Hercegovini)

(1) Osnovni sud du┼żan je u parni─Źnom postupku pru┼żati pravnu pomo─ç svim sudovima u Bosni i Hercegovini.

(2) Ako Osnovni sud nije nadle┼żan da izvrši radnju za koju je zamoljen, ustupa molbu nadle┼żnom sudu, odnosno drugom organu vlasti i o tome obavještava sud od koga je primio molbu, a ako mu nadle┼żni sud, odnosno organ vlasti nije poznat, vra─ça molbu sudu koji je podnio molbu.

─îlan 148

(Pravna pomo─ç inostranim sudovima)

(1) Osnovni sud ukazuje pravnu pomo─ç inostranim sudovima u slu─Źajevima predvi─Ĺenim me─Ĺunarodnim ugovorom, kao i kad postoji uzajamnost u ukazivanju pravne pomo─çi.

(2) U slu─Źaju sumnje o postojanju uzajamnosti, objašnjenje daje Pravosudna komisija, odnosno Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine.

(3) Osnovni sud uskra─çuje pravnu pomo─ç inostranom sudu ako se tra┼żi izvršenje radnje koja je protivna javnom poretku Bosne i Hercegovine, odnosno Distrikta.

(4) Odredba ─Źlana 147 stava 2 ovog zakona va┼żi i za postupanje s molbom inostranog suda.

─îlan 149

(Na─Źin pru┼żanja pravne pomo─çi)

(1) Osnovni sud ukazuje pravnu pomo─ç inostranim sudovima na na─Źin predvi─Ĺen u zakonu Distrikta.

(2) Radnja koja je predmet molbe inostranog suda mo┼że se izvršiti i na na─Źin koji zahtijeva inostrani sud, ako takav postupak nije protivan javnom poretku Bosne i Hercegovine, odnosno Distrikta.

─îlan 150

(Sadr┼żaj molbe za pravnu pomo─ç)

Ako me─Ĺunarodnim ugovorom nije šta drugo odre─Ĺeno, Osnovni sud uzima u postupak molbe za pravnu pomo─ç inostranih sudova samo ako su molba i prilozi sastavljeni na jeziku koji je u slu┼żbenoj upotrebi u Distriktu, ili ako je prilo┼żen ovjereni prevod na tom jeziku.

─îlan 151

(Dostavljanje molbe inostranim sudovima i sadr┼żaj molbe)

(1) Ako me─Ĺunarodnim ugovorom nije šta drugo odre─Ĺeno, molbe sudova iz Distrikta za pravnu pomo─ç dostavljaju se inostranim sudovima diplomatskim putem preko organa uprave nadle┼żnog za inostrane poslove Bosne i Hercegovine.

(2) Molbe i prilozi moraju biti sastavljeni na jeziku koji je u slu┼żbenoj upotrebi u Distriktu ili uz njih mora biti prilo┼żen njihov ovjereni prevod na tom jeziku.

DIO DRUGI
TOK PARNI─îNOG POSTUPKA

 

POGLAVLJE XVI.
POSTUPAK PRED OSNOVNIM SUDOM

Odjeljak A. Tu┼żba

─îlan 152

(Sadr┼żaj tu┼żbe)

(1) Parni─Źni postupak pokre─çe se tu┼żbom.

(2) Tu┼żba mora da sadr┼żi:

a) odre─Ĺen zahtjev u pogledu glavne stvari i sporednih potra┼żivanja (tu┼żbeni zahtjev),

b) ─Źinjenice na kojima tu┼żilac zasniva tu┼żbeni zahtjev,

c) dokaze kojima se utvr─Ĺuju te ─Źinjenice,

d) nazna─Źenje vrijednosti spora i

e) druge podatke koje, u skladu s ─Źlanom 72 ovog zakona mora imati svaki podnesak.

(3) Ako je tu┼żilac u tu┼żbi naveo pravni osnov, sud nije vezan za njega.

─îlan 153

(Tu┼żba za utvr─Ĺenje)

(1) Tu┼żilac mo┼że u tu┼żbi tra┼żiti da sud samo utvrdi postojanje, odnosno nepostojanje nekog prava ili pravnog odnosa, povredu prava li─Źnosti, ili istinitost, odnosno neistinitost neke isprave.

(2) Takva tu┼żba se mo┼że podnijeti kad je to posebnim propisima propisano ili kad tu┼żilac ima pravni interes da sud utvrdi postojanje, odnosno nepostojanje nekog prava ili pravnog odnosa, povredu prava li─Źnosti ili istinitost, odnosno neistinitost neke isprave prije dospjelosti zahtjeva za ─Źinidbu iz tog odnosa.

(3) Tu┼żba za utvr─Ĺenje mo┼że se podnijeti radi utvr─Ĺivanja postojanja, odnosno nepostojanja ─Źinjenice, ako je to propisano posebnim zakonom ili drugim propisom.

(4) Tu┼żba za utvr─Ĺenje povrede prava li─Źnosti mo┼że se podnijeti bez obzira da li je postavljen zahtjev za naknadu štete ili drugi zahtjev, u skladu s posebnim zakonom.

(5) Ako odluka o sporu zavisi od toga postoji li ili ne postoji neki pravni odnos koji je tokom parnice postao sporan, tu┼żilac mo┼że pored postoje─çeg zahtjeva ista─çi i tu┼żbeni zahtjev da sud utvrdi da takav odnos postoji, odnosno da ne postoji, ako je sud nadle┼żan za takav zahtjev.

(6) Isticanje zahtjeva prema odredbi stava 5 ovog ─Źlana ne smatra se preina─Źenjem tu┼żbe.

─îlan 154

(Isticanje više zahtjeva u jednoj tu┼żbi)

(1) U jednoj tu┼żbi tu┼żilac mo┼że ista─çi više zahtjeva protiv istog tu┼żenog kad su svi zahtjevi povezani istim ─Źinjeni─Źnim i pravnim osnovom.

(2) Ako zahtjevi nisu povezani istim ─Źinjeni─Źnim i pravnim osnovom, oni se mogu ista─çi u jednoj tu┼żbi protiv istog tu┼żenog samo kad je Osnovni sud stvarno nadle┼żan za svaki od tih zahtjeva i kada je za sve zahtjeve odre─Ĺena ista vrsta postupka, a sud ocijeni da isticanje takvih tu┼żbenih zahtjeva u jednoj tu┼żbi doprinosi ekonomi─Źnosti postupka.

(3) Ako sud, u slu─Źaju iz stava 2 ovog ─Źlana, ocijeni da isticanje više tu┼żbenih zahtjeva u jednoj tu┼żbi ne doprinosi ekonomi─Źnosti postupka, najkasnije na pripremnom ro─Źištu donosi rješenje o razdvajanju postupka.

(4) Tu┼żilac mo┼że u jednoj tu┼żbi ista─çi dva ili više tu┼żbenih zahtjeva koji su u me─Ĺusobnoj vezi i tra┼żiti da sud usvoji slijede─çi od tih zahtjeva, ako na─Ĺe da onaj koji je u tu┼żbi istaknut ispred njega nije osnovan.

(5) Zahtjevi se mogu, prema stavu 4 ovog ─Źlana, ista─çi u jednoj tu┼żbi samo ako je sud stvarno nadle┼żan za svaki od istaknutih zahtjeva i ako je za sve zahtjeve odre─Ĺena ista vrsta postupka.

─îlan 155

(Preina─Źenje tu┼żbe)

(1) Preina─Źenje tu┼żbe je promjena istovjetnosti zahtjeva, pove─çanje postoje─çeg ili isticanja drugog zahtjeva uz postoje─çi.

(2) Ako tu┼żilac preina─Źava tu┼żbu zbog okolnosti koje su nastale nakon podnošenja tu┼żbe, tako da iz iste ─Źinjeni─Źne osnove zahtijeva drugi predmet ili nov─Źanu sumu, tu┼żeni se takvom preina─Źenju ne mo┼że protiviti.

(3) Tu┼żba nije preina─Źena ako je tu┼żilac promijenio pravni osnov tu┼żbenog zahtjeva, ako je smanjio tu┼żbeni zahtjev ili ako je promijenio, dopunio ili ispravio pojedine navode.

─îlan 156

(Uslovi za preina─Źenje tu┼żbe)

(1) Tu┼żilac mo┼że preina─Źiti tu┼żbu najkasnije do zaklju─Źenja pripremnog ro─Źišta ili do po─Źetka glavne rasprave, ako pripremno ro─Źište nije odr┼żano.

(2) Nakon odr┼żavanja pripremnog ro─Źišta, a najkasnije do zaklju─Źenja glavne rasprave, Osnovni sud mo┼że dozvoliti preina─Źenje tu┼żbe samo ako ocijeni da preina─Źenje nije usmjereno na odugovla─Źenje postupka i ako tu┼żeni pristane na preina─Źenje.

(3) Smatra se da postoji pristanak tu┼żenog na preina─Źenje tu┼żbe ako se on upusti u raspravljanje o glavnoj stvari po preina─Źenoj tu┼żbi, a nije se prije toga protivio preina─Źenju.

(4) Sud, u slu─Źaju iz stava 2 ovog ─Źlana, dozvoljava preina─Źenje tu┼żbe i kada se tu┼żeni protivi preina─Źenju, ako su ispunjeni sljede─çi uslovi:

a) tu┼żilac bez svoje krivice nije mogao tu┼żbu preina─Źiti ranije,

b) tu┼żeni je u mogu─çnosti da raspravlja o preina─Źenoj tu┼żbi bez odlaganja glavne rasprave.

(5) Protiv rješenja kojim se usvaja ili odbija preina─Źenje tu┼żbe nije dozvoljena posebna ┼żalba.

─îlan 157

(Subjektivno preina─Źenje)

(1) Tu┼żilac mo┼że, do zaklju─Źenja glavne rasprave, tu┼żbu preina─Źiti tako da umjesto prvobitno tu┼żenog tu┼żi drugo lice.

(2) Za preina─Źenje tu┼żbe prema stavu 1 ovog ─Źlana potreban je pristanak lica koje treba da stupi u parnicu umjesto prvobitnog tu┼żenog, a ako se prvobitno tu┼żeni ve─ç upustio u raspravljanje o glavnoj stvari, potreban je i njegov pristanak.

(3) Lice koje stupa u parnicu umjesto tu┼żenog mora primiti parnicu u onom stanju u kome se ona nalazi u trenutku kad u nju stupa.

─îlan 158

(Povla─Źenje tu┼żbe)

(1) Tu┼żilac mo┼że povu─çi tu┼żbu bez pristanka tu┼żenog prije nego što tu┼żba bude dostavljena tu┼żenom.

(2) Tu┼żba se mo┼że povu─çi i nakon dostavljanja tu┼żenom, sve do zaklju─Źenja glavne rasprave, ako tu┼żeni na to pristane.

(3) Ako se tu┼żeni u roku od osam dana od dana obavještenja o povla─Źenju tu┼żbe ne izjasni o tome, smatra se da je pristao na povla─Źenje.

(4) Tu┼żba se, uz izri─Źit pristanak tu┼żenog, mo┼że povu─çi i nakon zaklju─Źenja glavne rasprave, do pravosna┼żnosti odluke kojom se postupak pred Osnovnim sudom završava, a u tom slu─Źaju tu┼żeni svoj zahtjev za naknadu troškova postupka mora postaviti najkasnije u svojoj saglasnosti za povla─Źenje tu┼żbe.

(5) Ako u slu─Źaju iz stava 4 ovog ─Źlana do─Ĺe do povla─Źenja tu┼żbe prije nego što je Osnovni sud donio odluku, odnosno prije nego što je ona u povodu ┼żalbe dostavljena Apelacionom sudu, Osnovni sud rješenjem utvr─Ĺuje da je tu┼żba povu─Źena, odnosno rješenjem utvr─Ĺuje da je tu┼żba povu─Źena i da je presuda bez pravnog dejstva i istim rješenjem Osnovni sud odlu─Źuje i o zahtjevu tu┼żenog za naknadu troškova postupka.

(6) Ako do─Ĺe do povla─Źenja tu┼żbe pred Osnovnim sudom nakon donošenja prvostepene odluke, dok je postupak u povodu ┼żalbe u toku pred Apelacionim sudom, Osnovni sud odmah obavještava Apelacioni sud da je tu┼żba povu─Źena.

(7) Ako do povla─Źenja tu┼żbe do─Ĺe nakon što je predmet dostavljen Apelacionom sudu, Apelacioni sud, ako prije toga nije odlu─Źio u povodu ┼żalbe, rješenjem utvr─Ĺuje da je presuda bez pravnog dejstva i da je tu┼żba povu─Źena i istim rješenjem odlu─Źuje i o zahtjevu tu┼żenog za naknadu troškova postupka.

(8) Podnesak kojim se u slu─Źaju iz stava 4 ovog ─Źlana povla─Źi tu┼żba podnosi se Osnovnom sudu koji mo┼że, ako ocijeni da je to potrebno, odr┼żati ro─Źište sa strankama radi provjere da li su ispunjeni uslovi za povla─Źenje tu┼żbe.

(9) Tu┼żilac mo┼że svoju tu┼żbu povu─çi i na raspravi pred Apelacionim sudom.

(10) Povu─Źena tu┼żba smatra se kao da nije ni bila podnesena i mo┼że se ponovno podnijeti.

─îlan 159

(Postojanje parnice)

(1) Parnica po─Źinje da te─Źe dostavljanjem tu┼żbe tu┼żenom.

(2) U pogledu zahtjeva koji je stranka postavila tokom postupka, parnica po─Źinje da te─Źe od trenutka kad je o tom zahtjevu obaviještena protivna stranka.

(3) Dok parnica te─Źe, ne mo┼że se u pogledu istog zahtjeva pokrenuti nova parnica me─Ĺu istim strankama, a ako takva parnica bude pokrenuta, sud tu┼żbu odbacuje.

(4) Ako me─Ĺu istim strankama ve─ç te─Źe druga parnica o istom zahtjevu pred sudom u Bosni i Hercegovini, stranke su du┼żne da o tome obavijeste sud.

(5) Sud u toku cijelog postupka po slu┼żbenoj du┼żnosti pazi da li ve─ç te─Źe druga parnica o istom zahtjevu me─Ĺu istim strankama pred sudom u Bosni i Hercegovini.

─îlan 160

(Otu─Ĺenje stvari ili prava o kojem te─Źe parnica)

(1) Ako koja od stranaka otu─Ĺi stvar ili pravo o kojem te─Źe parnica, to ne spre─Źava da se parnica me─Ĺu istim strankama dovrši.

(2) Lice koje je pribavilo stvar ili pravo o kojem te─Źe parnica mo┼że stupiti u parnicu umjesto tu┼żioca, odnosno tu┼żenog, samo ako na to pristanu obje stranke.

─îlan 161

(Rješavanje spornog pravnog pitanja)

Ako u postupku pred Osnovnim sudom u ve─çem broju predmeta postoji potreba da se zauzme stav o spornom pravnom pitanju koje je od zna─Źaja za odlu─Źivanje o predmetu postupka pred Osnovnim sudom, Osnovni sud po slu┼żbenoj du┼żnosti ili na prijedlog stranke, zahtjevom pokre─çe postupak pred Apelacionim sudom radi rješavanja spornog pravnog pitanja i zastaje s postupkom dok se ne okon─Źa postupak pred Apelacionim sudom.

─îlan 162

(Zahtjev za rješavanje spornog pravnog pitanja)

(1) Zahtjev iz ─Źlana 161 ovog zakona treba da sadr┼żi kratak prikaz utvr─Ĺenog stanja stvari u konkretnoj pravnoj stvari, navode stranaka o spornom pravnom pitanju i razloge zbog kojih se Osnovni sud obra─ça sa zahtjevom za rješavanje spornog pravnog pitanja, a uz zahtjev prila┼że i sopstveno tuma─Źenje spornog pravnog pitanja.

(2) Zahtjev iz stava 1 ovog ─Źlana ne dostavlja se strankama na izjašnjavanje.

(3) Ako stranka predlo┼żi pokretanje postupka za rješavanje spornog pravnog pitanja, a protivna stranka nije bila u mogu─çnosti izjasniti se o prijedlogu, sud dostavlja prijedlog protivnoj stranci na izjašnjenje u roku od osam dana od dana dostavljanja prijedloga.

(4) Osnovni sud je du┼żan uz zahtjev za rješavanje spornog pravnog pitanja dostaviti predmet Apelacionom sudu.

─îlan 163

(Odbacivanje zahtjeva)

(1) Apelacioni sud odbacuje nepotpun ili nedozvoljen zahtjev za rješavanje spornog pravnog pitanja.

(2) Zahtjev iz stava 1 ovog ─Źlana je nedozvoljen, ako je o takvom zahtjevu Apelacioni sud ve─ç donio odluku.

─îlan 164

(Postupanje Apelacionog suda)

(1) Apelacioni sud rješava sporno pravno pitanje po pravilima postupka za usvajanje pravnih stavova.

(2) Apelacioni sud odbit ─çe riješiti sporno pravno pitanje ako ono nije od zna─Źaja za odlu─Źivanje u ve─çem broju predmeta u postupku pred Osnovnim sudom.

(3) Apelacioni sud du┼żan je riješiti sporno pravno pitanje u roku od 60 dana od dana prijema zahtjeva.

─îlan 165

(Odluka povodom zahtjeva)

(1) U odluci povodom zahtjeva za rješavanje spornog pravnog pitanja, Apelacioni sud iznosi razloge kojima obrazla┼że zauzeto pravno shvatanje.

(2) Odluka iz stava 1 ovog ─Źlana dostavlja se Osnovnom sudu i objavljuje na internet stranici Apelacionog suda ili na drugi pogodan na─Źin.

─îlan 166

(Dejstvo odluke o spornom pravnom pitanju)

Ako je Apelacioni sud riješio sporno pravno pitanje, stranke u postupku u kome se postavlja isto sporno pravno pitanje, nemaju pravo tra┼żiti njegovo rješavanje u parnici koja je u toku.

POGLAVLJE XVII.
SUPARNI─îARI

─îlan 167

(Suparni─Źartsvo)

(1) Više lica mogu jednom tu┼żbom tu┼żiti, odnosno biti tu┼żeni (suparni─Źari):

a) ako su u pogledu predmeta spora u pravnoj zajednici ili ako njihova prava, odnosno obaveze proisti─Źu iz istog ─Źinjeni─Źnog i pravnog osnova (materijalni suparni─Źari),

b) ako su predmet spora zahtjevi, odnosno obaveze iste vrste koje se zasnivaju na bitno istovrsnom ─Źinjeni─Źnom i pravnom osnovu, te ako postoji stvarna i mjesna nadle┼żnost suda za svaki zahtjev i za svakog tu┼żenog (formalni suparni─Źari),

c) ako je to drugim zakonom propisano.

(2) Do zaklju─Źenja pripremnog ro─Źišta, mo┼że pod uslovima iz stava 1 ovog ─Źlana, uz tu┼żioca pristupiti novi tu┼żilac, ili tu┼żba mo┼że biti proširena na novog tu┼żenog s njegovim pristankom.

(3) Nakon što se tu┼żeni upustio u raspravljanje o glavnoj stvari, bez njegovog pristanka ne mo┼że uz tu┼żioca pristupiti novi tu┼żilac.

(4) Lice koje pristupa tu┼żbi, odnosno na koje se tu┼żba proširuje, mora primiti parnicu u onom stanju u kojem se ona nalazi kad ono u nju stupa.

─îlan 168

(Zakonsko suparni─Źarstvo)

Lice koje u cjelini ili djelimi─Źno tra┼żi stvar ili pravo o kojem izme─Ĺu drugih lica ve─ç te─Źe parnica, mo┼że pred sudom pred kojim ta parnica te─Źe tu┼żiti obje stranke jednom tu┼żbom, sve dok se postupak pravosna┼żno ne završi.

─îlan 169

(Pravni polo┼żaj i dejstvo radnji suparni─Źara)

Svaki suparni─Źar je u parnici samostalna stranka i njegove radnje ili propuštanja ne koriste niti štete drugim suparni─Źarima.

─îlan 170

(Jedinstveni suparni─Źari)

Ako se po zakonu ili zbog prirode pravnog odnosa spor mo┼że riješiti samo na jednak na─Źin prema svim suparni─Źarima (jedinstveni suparni─Źari) smatraju se oni kao jedna parni─Źna stranka, tako da ako pojedini suparni─Źari propuste koju parni─Źnu radnju dejstvo parni─Źnih radnji koje su preduzeli drugi suparni─Źari prote┼że se i na one koji te radnje nisu preduzeli.

─îlan 171

(Pravni polo┼żaj jedinstvenih suparni─Źara)

Ako rokovi za izvršenje odre─Ĺene parni─Źne radnje za pojedine jedinstvene suparni─Źare isti─Źu u razno vrijeme, tu parni─Źnu radnju mo┼że svaki suparni─Źar preduzeti sve dok i za jednog od njih još te─Źe rok za preduzimanje te radnje.

─îlan 172

(Ovlaštenja suparni─Źara)

Svaki suparni─Źar ima pravo da podnosi prijedloge koji se ti─Źu toka parnice.

POGLAVLJE XVIII.
U─îESTVOVANJE TRE─ćIH LICA U PARNICI

─îlan 173

(Umješa─Ź u parnici)

(1) Lice koje ima pravni interes da u parnici koja te─Źe me─Ĺu drugim licima jedna od stranaka uspije, mo┼że se pridru┼żiti toj stranci.

(2) Umješa─Ź mo┼że stupiti u parnicu u toku cijelog postupka sve do pravosna┼żnosti odluke o tu┼żbenom zahtjevu, te u toku postupka nastavljenog izjavljivanjem vanrednog pravnog lijeka.

(3) Izjavu o stupanju u parnicu umješa─Ź mo┼że dati na ro─Źištu ili pismenim podneskom.

(4) Podnesak umješa─Źa dostavlja se objema parni─Źnim strankama, a ako je izjava umješa─Źa data na ro─Źištu, prepis tog dijela zapisnika dostavlja se samo onoj stranci koja je sa ro─Źišta izostala.

─îlan 174

(Dozvoljenost u─Źestvovanja umješa─Źa)

(1) Svaka stranka mo┼że osporiti umješa─Źu pravo da u─Źestvuje u postupku i predlo┼żiti da se umješa─Ź odbije.

(2) Do pravosna┼żnosti rješenja kojim se odbija u─Źeš─çe umješa─Źa, umješa─Ź mo┼że u─Źestvovati u postupku i njegove parni─Źne radnje ne mogu se isklju─Źiti.

(3) Protiv odluke Osnovnog suda kojom se usvaja u─Źestvovanje umješa─Źa nije dozvoljena posebna ┼żalba.

─îlan 175

(Ovlaštenja umješa─Źa)

(1) Umješa─Ź mora primiti parnicu u onom stanju u kakvom se nalazi u trenutku kad se umiješa u parnicu i u daljem toku parnice on je ovlašten da stavlja prijedloge i da preduzima sve ostale parni─Źne radnje u rokovima u kojima bi te radnje mogla da preduzme stranka kojoj se pridru┼żio.

(2) Ako je umješa─Ź stupio u parnicu do pravosna┼żnosti odluke o tu┼żbenom zahtjevu, ovlašten je da podnese i vanredni pravni lijek.

(3) Ako umješa─Ź podnese pravni lijek, primjerak njegovog podneska dostavlja se i stranci kojoj se pridru┼żio.

(4) Pravni lijek je dozvoljen ukoliko mu se stranka izri─Źito ne usprotivi.

(5) Parni─Źne radnje umješa─Źa imaju za stranku kojoj se pridru┼żio pravno dejstvo ako nisu u suprotnosti sa radnjama stranke.

(6) Nakon pristanka svih parni─Źnih stranaka, umješa─Ź mo┼że stupiti u parnicu kao stranka umjesto stranke kojoj se pridru┼żio.

─îlan 176

(Intervencijsko dejstvo presude)

(1) U parnici izme─Ĺu stranke i umješa─Źa koji joj se pridru┼żio, umješa─Ź ne mo┼że osporavati utvr─Ĺeno ─Źinjeni─Źno stanje, kao i pravne kvalifikacije sadr┼żane u obrazlo┼żenju pravosna┼żne presude (intervencijsko dejstvo presude).

(2) Izuzetno od stava 1 ovog ─Źlana, stranka koja je bila umješa─Ź ima pravo ista─çi prigovor da je stranka iz ranije parnice kojoj se pridru┼żio kao umješa─Ź, pogrešno vodila prethodnu parnicu ili da je sud propustio dostaviti joj pozive, podneske ili odluke.

(3) Osnovni sud mo┼że usvojiti prigovor iz stava 2 ovog ─Źlana samo ako stranka iz stava 1 ovog ─Źlana, koja je bila umješa─Ź doka┼że da:

a) u vrijeme stupanja u prethodnu parnicu nije blagovremeno bila obaviještena o parnici koja je prethodno vo─Ĺena i time bila sprije─Źena preduzimati radnje koje bi dovele do povoljnijeg ishoda te parnice,

b) stranka iz parnice kojoj se pridru┼żio kao umješa─Ź, namjerno ili iz grube nepa┼żnje, propustila je preduzimati parni─Źne radnje koje bi dovele do povoljnijeg ishoda prethodne parnice, a za mogu─çnost njihovog preduzimanja, ranije umješa─Ź nije znao ili nije mogao znati,

c) stranka iz prethodne parnice svojim parni─Źnim radnjama sprije─Źila je da nastupi dejstvo radnji njenog umješa─Źa.

(4) Ako stranka iz stava 1 ovog ─Źlana koja je bila umješa─Ź, uspije s prigovorom iz stava 2 ovog ─Źlana, Osnovni sud ─çe dozvoliti da stranke ponovo raspravljaju o ─Źinjeni─Źnim i pravnim pitanjima o kojima je raspravljano u prethodnoj parnici.

─îlan 177

(Obavještenje tre─çeg lica o parnici)

(1) Ako tu┼żilac ili tu┼żeni treba da obavijeste tre─çe lice o otpo─Źetoj parnici, da bi se time zasnovalo odre─Ĺeno gra─Ĺanskopravno djelovanje, oni mogu, sve dok se parnica pravosna┼żno ne dovrši, to u─Źiniti podneskom putem Osnovnog suda, u kojem ─çe navesti razlog obavještenja i u kakvom se stanju nalazi parnica.

(2) Stranka koja je tre─çe lice obavijestila o parnici ne mo┼że zbog toga tra┼żiti prekid otpo─Źete parnice, produ┼żenje rokova, odgodu ili odlaganje ro─Źišta.

(3) Odredbe ─Źlana 176 ovog zakona na odgovaraju─çi na─Źin se primjenjuju i na tre─çe lice koje je obaviješteno o otpo─Źetoj parnici.

POGLAVLJE XIX.
PREKID, ZASTOJ I OBUSTAVA POSTUPKA

─îlan 178

(Prekid postupka po sili zakona)

Postupak se prekida:

a) kad stranka umre ili izgubi parni─Źnu sposobnost,

b) kad zakonski zastupnik stranke umre ili prestane njegovo ovlaštenje za zastupanje,

c) kad stranka koja je pravno lice prestane postojati, odnosno kad nadle┼żni organ pravosna┼żno odlu─Źi o zabrani rada,

d) kad nastupe pravne posljedice otvaranja likvidacionog ili ste─Źajnog postupka,

e) kad zbog rata ili drugih uzroka prestane rad u sudu,

f) kad je to drugim zakonom propisano.

─îlan 179

(Odre─Ĺivanje prekida postupka)

(1) Osim slu─Źajeva posebno propisanih u ovom zakonu, prekid postupka Osnovni sud ─çe odrediti:

a) ako je odlu─Źio da sam ne rješava o prethodnom pitanju,

b) ako se stranka nalazi na podru─Źju koje je zbog vanrednih doga─Ĺaja kao što su poplave i sli─Źno, odsje─Źeno od suda.

(2) Osnovni sud mo┼że odrediti prekid postupka ako se odluka o tu┼żbenom zahtjevu ne mo┼że donijeti prije nego što bude donesena odluka u krivi─Źnom postupku.

─îlan 180

(Posljedice prekida postupka)

(1) Za vrijeme trajanja prekida postupka prestaju te─çi svi rokovi odre─Ĺeni za obavljanje parni─Źnih radnji.

(2) Za vrijeme trajanja prekida postupka sud ne mo┼że preduzimati nikakve radnje u postupku.

(3) Parni─Źne radnje koje je jedna stranka preduzela dok traje prekid postupka nemaju prema drugoj stranci nikakvo pravno dejstvo, a njihovo dejstvo po─Źinje tek pošto postupak bude nastavljen.

─îlan 181

(Nastavljanje prekinutog postupka)

(1) Postupak koji je prekinut iz razloga navedenih u ─Źlanu 178 ta─Źkama od a) do d) ovog zakona nastavlja se kad nasljednik ili staratelj zaostavštine, novi zakonski zastupnik, ste─Źajni upravnik ili likvidacioni upravnik, ili pravni sljedbenici pravnog lica preuzmu postupak ili kad ih sud na prijedlog protivne stranke pozove da to u─Źine.

(2) Ako je Osnovni sud prekinuo postupak iz razloga navedenih u ─Źlanu 179 stavu 1 ta─Źki a) i stavu 2 ovog zakona, postupak se nastavlja kad se pravosna┼żno završi postupak pred sudom ili drugim nadle┼żnim organom ili kad sud ustanovi da više ne postoje razlozi da se ─Źeka na njegov završetak.

(3) U svim ostalim slu─Źajevima prekinuti postupak nastavlja se na prijedlog stranke ─Źim prestanu razlozi prekida.

(4) Rokovi koji su zbog prekida postupka prestali da teku po─Źinju za zainteresovanu stranku te─çi u cjelini iznova od dana kad joj sud dostavi rješenje o nastavljanju postupka.

(5) Stranci koja nije stavila prijedlog za nastavljanje postupka, rješenje o nastavljanju postupka dostavlja se prema odredbama ─Źlana 101 ovog zakona.

─îlan 182

(Dejstvo i dozvoljenost ┼żalbe na odluku o prekidu postupka)

(1) ┼Żalba protiv rješenja kojim se utvr─Ĺuje (─Źlan 178) ili odre─Ĺuje (─Źlan 179) prekid postupka ne zadr┼żava izvršenje rješenja.

(2) Ako je Osnovni sud na ro─Źištu odbio prijedlog za prekid postupka i odlu─Źio da se postupak odmah nastavi, protiv tog rješenja nije dozvoljena posebna ┼żalba.

─îlan 183

(Zastoj postupka)

(1) Sud zastaje s postupkom kada je to propisano zakonom.

(2) Rješenjem o zastoju postupka, sud odre─Ĺuje vrijeme trajanja zastoja.

(3) Protiv rješenja o zastoju postupka nije dozvoljena posebna ┼żalba.

(4) Sud nastavlja postupak po slu┼żbenoj du┼żnosti, ─Źim prestanu razlozi koji su izazvali zastoj postupka.

(5) Kada sud zastane s postupkom, mo┼że preduzimati samo one radnje za koje postoji opasnost od odga─Ĺanja.

(6) Zastoj postupka ne uti─Źe na rokove za preduzimanje parni─Źnih radnji.

─îlan 184

(Obustava postupka)

(1) Postupak se obustavlja kada umre ili prestane postojati stranka u postupku o pravima koja ne prelaze na njene nasljednike, odnosno pravne sljedbenike.

(2) U slu─Źajevima iz stava 1 ovog ─Źlana, Osnovni sud rješenje o obustavi postupka dostavlja protivnoj stranci, te nasljednicima, odnosno pravnim sljedbenicima stranke nakon što oni budu utvr─Ĺeni.

(3) Sud nasljednicima umrle stranke, na prijedlog protivne stranke ili po slu┼żbenoj du┼żnosti, postavlja privremenog zastupnika kojem dostavlja rješenje o obustavi postupka, ako ocijeni da bi ostavinski postupak mogao du┼że trajati.

(4) Rješenje o obustavi postupka doneseno iz razloga što je pravno lice prestalo postojati dostavlja se protivnoj stranci i njenom pravnom sljedbeniku nakon što on bude utvr─Ĺen, a ako pravno lice nema pravnog sljedbenika, sud, na prijedlog protivne stranke ili po slu┼żbenoj du┼żnosti, rješenje o obustavi postupka dostavlja Pravobranilaštvu Distrikta.

(5) Rješenjem o obustavi postupka sud odlu─Źuje da svaka stranka snosi svoje troškove u postupku koji je prethodio donošenju rješenja o obustavi.

(6) Na postupak o obustavi, na odgovaraju─çi na─Źin, primjenjuju se odredbe ovog zakona o prekidu postupka.

POGLAVLJE XX.
PRIPREMANJE GLAVNE RASPRAVE

Odjeljak A. Op─çe odredbe

─îlan 185

(Pripreme za glavnu raspravu)

(1) Osnovni sud odmah nakon prijema tu┼żbe vrši pripreme za glavnu raspravu.

(2) Pripreme za glavnu raspravu obuhvataju prethodno ispitivanje tu┼żbe, dostavu tu┼żbe na obavezni odgovor, odr┼żavanje pripremnog ro─Źišta i zakazivanje glavne rasprave.

─îlan 186

(Ovlaštenja stranaka u toku pripremanja glavne rasprave)

U toku pripremanja glavne rasprave stranke mogu upu─çivati podneske u kojima ─çe navesti ─Źinjenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve, te predlo┼żiti dokaze kojima se utvr─Ĺuju te ─Źinjenice.

─îlan 187

(Ovlaštenja suda tokom priprema glavne rasprave)

(1) Osnovni sud u toku pripremanja glavne rasprave donosi odluke o upravljanju postupkom u skladu s odredbama ovog zakona.

(2) Protiv rješenja iz stava 1 ovog ─Źlana nije dozvoljena posebna ┼żalba.

─îlan 188

(Donošenje presude i zaklju─Źenje nagodbe u toku pripremanja glavne rasprave)

Osnovni sud mo┼że u toku pripremanja glavne rasprave donijeti presudu na osnovu priznanja, presudu na osnovu odricanja i presudu zbog propuštanja, te primiti na zapisnik nagodbu stranaka.

Odjeljak B. Prethodno ispitivanje i dostavljanje tu┼żbe

─îlan 189

(Prethodno ispitivanje tu┼żbe)

Kad utvrdi da je tu┼żba nerazumljiva ili da ne sadr┼żi elemente propisane ─Źlanom 152 ovog zakona (nepotpuna tu┼żba), ili da postoje nedostaci koji se ti─Źu sposobnosti tu┼żioca ili tu┼żenog da budu stranke u parnici, ili nedostaci u pogledu zakonskog zastupanja stranke, ili nedostaci koji se odnose na ovlaštenje zastupnika da pokrene parnicu kad je takvo ovlaštenje potrebno, Osnovni sud, radi otklanjanja tih nedostataka preduzima potrebne radnje propisane ─Źlanovima 44 i 74 ovog zakona.

─îlan 190

(Odbacivanje tu┼żbe i oglašavanje nenadle┼żnim)

(1) Nakon prethodnog ispitivanja tu┼żbe Osnovni sud donosi rješenje kojim se tu┼żba odbacuje ako utvrdi:

a) da rješavanje o tu┼żbenom zahtjevu ne spada u sudsku nadle┼żnost,

b) da je tu┼żba podnesena neblagovremeno, ako je posebnim propisima odre─Ĺen rok za podnošenje tu┼żbe,

c) da o istom zahtjevu ve─ç te─Źe parnica,

d) da je stvar pravosna┼żno presu─Ĺena,

e) da je o predmetu spora sklopljena sudska nagodba,

f) da se tu┼żilac pred sudom odrekao tu┼żbenog zahtjeva,

g) da ne postoji pravni interes tu┼żioca za podnošenje tu┼żbe za utvr─Ĺenje ili

h) da tu┼żilac u roku koji je sud odredio nije otklonio nedostatke iz ─Źlana 189 ovog zakona.

(2) Osnovni sud donosi rješenje kojim se oglašava nenadle┼żnim i predmet ustupa drugom sudu, ako utvrdi da nije mjesno nadle┼żan ili da nije stvarno nadle┼żan da rješava o tu┼żbenom zahtjevu.

─îlan 191

(Pretpostavke za postupanje)

Ako smatra da nema dovoljno ─Źinjenica za donošenje odluke o pitanju koje se postavilo u toku prethodnog ispitivanja tu┼żbe, Osnovni sud ─çe o tom pitanju odluku donijeti naknadno, ─Źim bude raspolagao s dovoljno ─Źinjenica.

─îlan 192

(Dostava tu┼żbe na odgovor)

Tu┼żba s prilozima dostavlja se tu┼żenom na odgovor u roku od 30 dana ra─Źunaju─çi od dana prijema tu┼żbe u Osnovnom sudu.

Odjeljak C. Odgovor na tu┼żbu

─îlan 193

(Odgovor na tu┼żbu)

(1) Nakon prijema tu┼żbe s prilozima, tu┼żeni je du┼żan najkasnije u roku od 30 dana dostaviti Osnovnom sudu pismeni odgovor na tu┼żbu.

(2) Prilikom dostavljanja tu┼żbe tu┼żenom, sud pou─Źava tu┼żenog o obavezi iz stava 1 ovog ─Źlana, o tome šta treba da sadr┼żi odgovor na tu┼żbu i upozorava ga o posljedicama nedostavljanja odgovora na tu┼żbu u odre─Ĺenom roku.

─îlan 194

(Sadr┼żaj odgovora na tu┼żbu)

(1) U odgovoru na tu┼żbu tu┼żeni isti─Źe mogu─çe procesne prigovore i izjašnjava se da li priznaje ili osporava postavljeni tu┼żbeni zahtjev, te navodi i druge podatke koje, u skladu s ─Źlanom 72 ovog zakona, mora imati svaki podnesak.

(2) Ako tu┼żeni osporava tu┼żbeni zahtjev, odgovor na tu┼żbu mora da sadr┼żi i razloge iz kojih se tu┼żbeni zahtjev osporava, ─Źinjenice na kojima tu┼żeni zasniva svoje navode i dokaze kojima se utvr─Ĺuju te ─Źinjenice.

─îlan 195

(Upuštanje tu┼żenog u raspravu o glavnoj stvari)

Kad je u ovom zakonu propisano da stranka mo┼że staviti odre─Ĺeni prigovor ili prijedlog ili preduzeti kakvu drugu parni─Źnu radnju dok se tu┼żeni ne upusti u raspravljanje o glavnoj stvari, takav prigovor, odnosno prijedlog mo┼że se staviti dok Osnovni sud ne primi odgovor na tu┼żbu.

─îlan 196

(Postupanje s nerazumljivim ili nepotpunim odgovorom na tu┼żbu)

(1) Kad utvrdi da je odgovor na tu┼żbu nerazumljiv ili nepotpun, Osnovni sud radi otklanjanja tih nedostataka postupa u skladu sa ─Źlanom 74. ovog zakona.

(2) Ukoliko odgovor na tu┼żbu bude odba─Źen ili povu─Źen u skladu sa ─Źlanom 74. stav (3) ovog zakona, smatra se da tu┼żeni nije odgovorio na tu┼żbu.

─îlan 197

(Protivtu┼żba i odgovor na protivtu┼żbu)

(1) Tu┼żeni mo┼że u odgovoru na tu┼żbu, a najkasnije na pripremnom ro─Źištu, podnijeti protivtu┼żbu, ako je zahtjev protivtu┼żbe u vezi s tu┼żbenim zahtjevom, ili ako se ti zahtjevi mogu prebiti, ili ako se protivtu┼żbom tra┼żi utvr─Ĺenje nekog prava ili pravnog odnosa o ─Źijem postojanju ili nepostojanju zavisi u cjelini ili djelimi─Źno odluka o tu┼żbenom zahtjevu.

(2) Nakon odr┼żavanja pripremnog ro─Źišta, protivtu┼żba se mo┼że podnijeti samo ako tu┼żilac na to pristane i ako Osnovni sud ocijeni da podnošenje protivtu┼żbe nije usmjereno na odugovla─Źenje postupka.

(3) Protivtu┼żba se ne mo┼że podnijeti ako je za zahtjev iz protivtu┼żbe stvarno nadle┼żan drugi sud.

(4) Odredbe ovog zakona o tu┼żbi i odgovoru na tu┼żbu na odgovaraju─çi na─Źin se primjenjuju i na protivtu┼żbu i odgovor na protivtu┼żbu, ako ovim zakonom nije druga─Źije odre─Ĺeno.

Odjeljak D. Pripremno ro─Źište

─îlan 198

(Zakazivanje pripremnog ro─Źišta)

(1) Nakon prijema odgovora na tu┼żbu, odnosno odgovora na protivtu┼żbu, Osnovni sud zakazuje pripremno ro─Źište.

(2) Ako tu┼żeni nije dostavio odgovor na tu┼żbu, a tu┼żilac u tu┼żbi nije tra┼żio donošenje presude zbog propuštanja, sud zakazuje pripremno ro─Źište nakon proteka roka za podnošenje odgovora na tu┼żbu.

(3) Pripremno ro─Źište odr┼żava se, po pravilu, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema u sudu pismenog odgovora na tu┼żbu, odnosno od dana proteka roka za podnošenje odgovora na tu┼żbu, ili ako je tu┼żeni podnio protivtu┼żbu u roku od 30 dana od dana prijema odgovora na protivtu┼żbu.

─îlan 199

(Odr┼żavanje pripremnog ro─Źišta)

Odr┼żavanje pripremnog ro─Źišta je obavezno, osim u slu─Źajevima u kojima Osnovni sud, nakon ispitivanja tu┼żbe i odgovora na tu┼żbu, utvrdi da me─Ĺu strankama nema spornih ─Źinjenica ili da zbog jednostavnosti spora odr┼żavanje pripremnog ro─Źišta nije potrebno.

─îlan 200

(Poziv za pripremno ro─Źište)

U pozivu za pripremno ro─Źište Osnovni sud upozorava stranke o posljedicama izostanka s pripremnog ro─Źišta, kao i o tome da su du┼żne najkasnije na pripremnom ro─Źištu iznijeti sve ─Źinjenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo┼żiti sve dokaze koje ┼żele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro─Źište donijeti sve isprave i predmete koje ┼żele upotrijebiti kao dokaz.

─îlan 201

(Tok pripremnog ro─Źišta)

(1) Pripremno ro─Źište po─Źinje tako što tu┼żilac ukratko izla┼że tu┼żbu, a zatim tu┼żeni ukratko izla┼że odgovor na tu┼żbu.

(2) Kad je potrebno, Osnovni sud ─çe zatra┼żiti od stranaka razjašnjenje u vezi s njihovim navodima ili prijedlozima.

─îlan 202

(Upozorenje neukoj stranci)

Ako stranka ili njen zakonski zastupnik nije u stanju jasno i odre─Ĺeno izjasniti se o predmetu raspravljanja, a nema punomo─çnika, Osnovni sud ─çe upozoriti na potrebu da anga┼żuje punomo─çnika.

─îlan 203

(Raspravljanje i odlu─Źivanje o pitanjima koje se odnose na smetnje za dalji tok postupka)

(1) Nakon izlaganja tu┼żbe i odgovora na tu┼żbu, raspravlja se o pitanjima koja se odnose na smetnje za dalji tok postupka, a o tim pitanjima mogu se na pripremnom ro─Źištu izvoditi dokazi kad je to potrebno.

(2) Osnovni sud, po prigovoru stranke ili po slu┼żbenoj du┼żnosti, postupa u skladu s ─Źlanom 190 ovog zakona, ako odredbama ovog zakona nije druga─Źije propisano.

(3) Ako sud ne usvoji prigovor da postoji koja od smetnji za vo─Ĺenje postupka, odluku o prigovoru donosi zajedno s odlukom o glavnoj stvari.

(4) Protiv odluke iz stava 3 ovog ─Źlana nije dozvoljena posebna ┼żalba.

─îlan 204

(Raspravljanje o prijedlozima i ─Źinjenicama)

U daljem toku pripremnog ro─Źišta raspravlja se o prijedlozima stranaka i ─Źinjeni─Źnim navodima kojima stranke obrazla┼żu svoje prijedloge.

─îlan 205

(Upravljanje postupkom)

(1) Osnovni sud prema rezultatima raspravljanja na pripremnom ro─Źištu odlu─Źuje o ─Źemu ─çe se raspravljati i koji ─çe se dokazi izvesti na glavnoj raspravi.

(2) Prijedloge koje ne smatra bitnim za donošenje odluke sud odbija i u rješenju nazna─Źava razlog odbijanja.

(3) Protiv rješenja iz stava 2 ovog ─Źlana nije dozvoljena posebna ┼żalba.

(4) Sud nije u daljem toku parnice vezan za svoja ranija rješenja iz ovog ─Źlana.

─îlan 206

(Spajanje i razdvajanje postupka)

(1) Ako pred Osnovnim sudom te─Źe više parnica izme─Ĺu istih lica ili u kojim je isto lice protivnik raznih tu┼żilaca ili raznih tu┼żenih, sud mo┼że, na prijedlog stranaka ili po slu┼żbenoj du┼żnosti, rješenjem spojiti sve te parnice radi zajedni─Źkog raspravljanja, ako bi se time ubrzalo raspravljanje ili smanjili troškovi, a za sve spojene parnice sud donosi zajedni─Źku presudu.

(2) Osnovni sud mo┼że, na prijedlog stranaka ili po slu┼żbenoj du┼żnosti, odrediti da se odvojeno raspravlja o pojedinim zahtjevima iz iste tu┼żbe, te nakon završetka odvojenog raspravljanja donosi posebne odluke o tim zahtjevima.

(3) Rješenja iz stavova 1 i 2 ovog ─Źlana mogu se, po pravilu, donijeti najkasnije na pripremnom ro─Źištu ili do po─Źetka glavne rasprave, ako pripremno ro─Źište nije odr┼żano.

(4) Protiv rješenja iz stavova 1 i 2 ovog ─Źlana nije dozvoljena posebna ┼żalba.

─îlan 207

(Posljedice izostanka s pripremnog ro─Źišta)

(1) Ako na pripremno ro─Źište ne do─Ĺe tu┼żilac, a bio je uredno obaviješten, smatrat ─çe se da je tu┼żba povu─Źena, osim ako tu┼żeni ne zahtijeva da se ro─Źište odr┼żi.

(2) Ako na pripremno ro─Źište ne do─Ĺe uredno obaviješten tu┼żeni, ro─Źište ─çe se odr┼żati bez njegovog prisustva, a sud ─çe pro─Źitati ili ukratko izlo┼żiti bitne navode iz odgovora na tu┼żbu.

─îlan 208

(Ovlaštenja suda na pripremnom ro─Źištu)

Na pripremnom ro─Źištu Osnovni sud ima u pogledu upravljanja postupkom sva ovlaštenja koja ima i na glavnoj raspravi.

Odjeljak E. Medijacija i sudska nagodba

─îlan 209

(Predlaganje medijacije)

(1) Najkasnije na pripremnom ro─Źištu, Osnovni sud mo┼że, ukoliko ocijeni da je to svrsishodno, s obzirom na prirodu spora i druge okolnosti, predlo┼żiti strankama da spor riješe u postupku medijacije, kako je propisano posebnim zakonom.

(2) Takav prijedlog mogu staviti i stranke sporazumno do zaklju─Źenja glavne rasprave.

─îlan 210

(Sudska nagodba)

(1) Stranke mogu zaklju─Źiti nagodbu o predmetu spora do njegovog pravosna┼żnog okon─Źanja (sudska nagodba).

(2) Ako je sudska nagodba zaklju─Źenja nakon donošenja prvostepene presude, Osnovni sud ─çe donijeti rješenje kojim ─çe utvrditi da je prvostepena presuda bez dejstva.

─îlan 211

(Uloga suda u nagodbi)

(1) Osnovni sud, na na─Źin koji ne ugro┼żava njegovu nepristrasnost, na pripremnom ro─Źištu, kao i u toku cijelog postupka, nastoji da stranke zaklju─Źe sudsku nagodbu.

(2) U cilju doprinosa nagodbi sud mo┼że, kada ocijeni da je to osnovano, strankama predlo┼żiti kako da se nagode, vode─çi ra─Źuna o ┼żeljama stranaka, prirodi spora, odnosima me─Ĺu strankama i drugim okolnostima.

─îlan 212

(Sadr┼żaj i dozvoljenost nagodbe)

(1) Sudska nagodba mo┼że se odnositi na cijeli tu┼żbeni zahtjev ili na jedan njegov dio.

(2) Pred sudom se ne mo┼że zaklju─Źiti nagodba u pogledu zahtjeva kojima stranke ne mogu raspolagati (─Źlan 3 stav 2).

(3) Kada sud donese rješenje kojim ne dozvoljava nagodbu stranaka, zastaje s postupkom dok to rješenje ne postane pravosna┼żno.

─îlan 213

(Zaklju─Źenje nagodbe)

(1) Sporazum stranaka o nagodbi unosi se u zapisnik.

(2) Nagodba je zaklju─Źena kad stranke potpišu zapisnik.

(3) Nagodba sadr┼żi i sporazum o troškovima, a ako stranke ne postignu sporazum o troškovima, mogu se dogovoriti da odluku o troškovima donese sud.

(4) Sud strankama dostavlja ovjeren prepis pismeno izra─Ĺene sudske nagodbe u roku od 30 dana od dana zaklju─Źenja nagodbe.

─îlan 214

(Dejstvo nagodbe)

Sudska nagodba ima snagu izvršnog naslova.

─îlan 215

(Pobijanje nagodbe)

(1) Sudska nagodba mo┼że se pobijati samo tu┼żbom.

(2) Sudska nagodba mo┼że se pobijati ako je zaklju─Źena u zabludi ili pod uticajem prinude ili prevare.

(3) Tu┼żba iz stava 1 ovog ─Źlana mo┼że se podnijeti u roku od jedne godine od dana saznanja za razloge pobijanja, a najkasnije u roku od tri godine od dana zaklju─Źenja sudske nagodbe.

(4) Ako sudska nagodba bude poništena, postupak se nastavlja kao da sudska nagodba nije ni bila zaklju─Źena.

─îlan 216

(Postojanje sudske nagodbe)

Sud u toku cijelog postupka po slu┼żbenoj du┼żnosti pazi da li se vodi parnica o predmetu o kojem je ranije zaklju─Źena sudska nagodba, pa ako utvrdi da se radi o takvoj parnici, odbacuje tu┼żbu.

Odjeljak F. Zakazivanje ro─Źišta za glavnu raspravu

─îlan 217

(Odre─Ĺivanje glavne rasprave)

(1) Na pripremnom ro─Źištu Osnovni sud rješenjem odre─Ĺuje:

a) dan i sat odr┼żavanja glavne rasprave,

b) pitanja o kojima ─çe se raspravljati na glavnoj raspravi,

c) dokaze koji ─çe se izvesti na glavnoj raspravi,

d) lica koja ─çe biti pozvana na glavnu raspravu.

(2) Glavna rasprava se, po pravilu, odr┼żava najkasnije u roku od 30 dana od dana odr┼żavanja pripremnog ro─Źišta.

(3) Sud mo┼że odrediti da se glavna rasprava odr┼żi odmah nakon pripremnog ro─Źišta.

(4) Ako sud procijeni da ─çe glavna rasprava trajati du┼że od jednog dana, ro─Źište ─çe biti zakazano za onoliko dana uzastopno koliko je neophodno da se rasprava odr┼żi u kontinuitetu.

─îlan 218

(Pozivanje na glavnu raspravu stranke koja je prisutna na pripremnom ro─Źištu)

Sa sadr┼żajem rješenja iz stava 1 ─Źlana 217 ovog zakona upoznaje se prisutna stranka, te joj se ne dostavlja rješenje, niti poziv za glavnu raspravu, a Osnovni sud je upozorava i o posljedicama izostanka s ro─Źišta za glavnu raspravu.

─îlan 219

(Pozivanje na glavnu raspravu stranke koja nije bila prisutna na pripremnom ro─Źištu, svjedoka i vještaka)

(1) Osnovni sud na ro─Źište za glavnu raspravu poziva stranke koje nisu bile prisutne na pripremnom ro─Źištu, kao i svjedoke i vještake koje je na pripremnom ro─Źištu odlu─Źio pozvati.

(2) U pozivu za glavnu raspravu, sud upozorava pozvane o posljedicama izostanka s ro─Źišta.

(3) Stranci koja nije bila prisutna na pripremnom ro─Źištu uz poziv za glavnu raspravu, dostavlja se ovjeren prepis rješenja iz stava 1 ─Źlana 217 ovog zakona.

POGLAVLJE XXI.
GLAVNA RASPRAVA

Odjeljak A. Tok glavne rasprave

─îlan 220

(Otvaranje glavne rasprave i posljedice izostanka stranaka)

(1) Osnovni sud otvara glavnu raspravu i objavljuje predmet raspravljanja.

(2) Nakon toga, sud utvr─Ĺuje da li su došla sva pozvana lica, pa ako nisu, provjerava da li su odsutna lica uredno pozvana i imaju li opravdan razlog za izostanak.

(3) Ako tu┼żilac bez opravdanog razloga ne do─Ĺe na ro─Źište za glavnu raspravu, a bio je uredno pozvan, smatrat ─çe se da je povukao tu┼żbu, osim ako se tu┼żeni na tom ro─Źištu upusti u raspravljanje.

(4) Ako na ro─Źište za glavnu raspravu bez opravdanog razloga ne do─Ĺe tu┼żeni, a bio je uredno pozvan, rasprava ─çe se odr┼żati bez njegovog prisustva.

─îlan 221

(Procesne smetnje za odr┼żavanje)

(1) Osnovni sud prvo, po prigovoru stranke ili po slu┼żbenoj du┼żnosti, utvr─Ĺuje postoje li procesne smetnje za dalje postupanje i postupa u skladu s odredbama ─Źlana 193 ovog zakona, ako odredbama ovog zakona nije druga─Źije propisano.

(2) Ako sud ne usvoji prigovor iz stava 1 ovog ─Źlana, bez obzira da li je o njemu raspravljano odvojeno od glavne stvari ili zajedno sa njom, odluku o prigovoru donijet ─çe zajedno s odlukom o glavnoj stvari.

(3) Protiv rješenja kojim se odbijaju prigovori stranaka iz stava 1 ovog ─Źlana nije dozvoljena posebna ┼żalba.

─îlan 222

(Redoslijed odvijanja glavne rasprave)

(1) Glavna rasprava odvija se sljede─çim redom:

a) tu┼żilac ukratko izla┼że sva bitna pitanja iz tu┼żbe, uklju─Źuju─çi izvo─Ĺenje dokaza ─Źitanjem isprava,

b) tu┼żeni ukratko izla┼że odgovor na tu┼żbu, uklju─Źuju─çi izvo─Ĺenje dokaza ─Źitanjem isprava i daje odgovor na bitne navode tu┼żioca iz ta─Źke a) ovog stava,

c) ako je stavljen prijedlog za izvo─Ĺenje dokaza saslušanjem stranaka, saslušavaju se stranke, i to prvo tu┼żilac, a zatim tu┼żeni,

d) saslušavaju se svjedoci, i to prvo svjedoci tu┼żioca, a zatim svjedoci tu┼żenog,

e) izvode se ostali dokazi, uklju─Źuju─çi i vješta─Źenje,

f) nakon izvo─Ĺenja svih dokaza, obje stranke, po─Źevši od tu┼żioca, imaju pravo da se obrate Osnovnom sudu završnim izlaganjem, kojim se rezimiraju pravni i ─Źinjeni─Źni aspekti predmeta,

g) sud mo┼że dopustiti tu┼żiocu da se ukratko izjasni na završno izlaganje tu┼żenog,

h) ako je tu┼żiocu dopušteno da se izjasni na završno izlaganje tu┼żenog i tu┼żeni ─çe imati pravo da se ukratko izjasni na kona─Źne navode tu┼żioca.

(2) Izuzetno, sud mo┼że odrediti redoslijed odvijanja glavne rasprave druga─Źiji od redoslijeda predvi─Ĺenog u stavu 1 ovog ─Źlana.

─îlan 223

(Obaveze suda u toku glavne rasprave)

(1) Osnovni sud vodi ra─Źuna da se glavna rasprava odvija na pravilan na─Źin, bez nepotrebnih odlaganja, te da se raspravlja samo o pitanjima bitnim za donošenje odluke.

(2) Sud u toku glavne rasprave brine o odr┼żavanju reda u sudnici i o dostojanstvu suda.

(3) Sud ka┼żnjava lica koja narušavaju red u sudnici ili vrije─Ĺaju dostojanstvo suda i drugih u─Źesnika u postupku u skladu s odredbama ovog zakona o nepoštovanju suda.

─îlan 224

(Na─Źelo usmenosti i neposrednosti)

Postupak na glavnoj raspravi odvija se usmeno, a dokazi se izvode neposredno pred sudom, ukoliko nije druga─Źije propisano ovim zakonom.

─îlan 225

(Obaveze stranaka na glavnoj raspravi)

(1) Stranka treba u izlaganjima iznijeti ─Źinjenice potrebne za obrazlo┼żenje svojih prijedloga, ponuditi dokaze potrebne za utvr─Ĺivanje svojih navoda, te se izjasniti o navodima i ponu─Ĺenim dokazima protivne stranke.

(2) Stranke mogu tokom glavne rasprave iznositi nove ─Źinjenice i predlagati nove dokaze samo ako u─Źine vjerovatnim da ih bez svoje krivice nisu bili u mogu─çnosti iznijeti, odnosno predlo┼żiti na pripremnom ro─Źištu.

─îlan 226

(Pravo stranaka na glavnoj raspravi)

Stranke mogu iznijeti i svoja pravna shvatanja koja se odnose na predmet spora.

─îlan 227

(Redoslijed ispitivanja stranaka)

(1) Prilikom izvo─Ĺenja dokaza saslušanjem stranaka, stranku prvo ispituje njen punomo─çnik, a nakon toga suprotna stranka.

(2) Ako stranka koja se saslušava nema punomo─çnika, najprije je ispituje Osnovni sud.

─îlan 228

(Redoslijed ispitivanja svjedoka i vještaka)

(1) Stranke ispituju svjedoke i vještake.

(2) Osnovni sud prvo daje rije─Ź stranci koja je predlo┼żila svjedoka ili vještaka, zatim suprotnoj strani, a zatim, ukoliko je potrebno, ponovo stranci koja ih je predlo┼żila.

─îlan 229

(Pravo suda da postavlja pitanja)

Osnovni sud mo┼że postavljati pitanja strankama, svjedocima ili vještacima u svakoj fazi saslušanja.

─îlan 230

(Ovlaštenja suda prilikom rukovo─Ĺenja raspravom)

(1) Osnovni sud odbija sprovo─Ĺenje procesnih radnji koje nisu bitne za postupak.

(2) Sud ne─çe dozvoliti postavljanje pitanja u kojima je sadr┼żano kako na njih treba odgovoriti.

(3) Sud ne─çe dozvoliti pitanja koja su nebitna za predmet i pitanja na koja je ve─ç dovoljno odgovoreno.

(4) Na zahtjev stranke, u zapisnik se unose pitanja koja sud nije dopustio.

(5) Sud ne─çe dozvoliti vrije─Ĺanje i uznemiravanje stranaka, svjedoka i vještaka za vrijeme ispitivanja.

─îlan 231

(Prisustvo svjedoka i vještaka u sudnici)

(1) Saslušani svjedoci i vještaci ostaju u sudnici, ako im Osnovni sud to nalo┼żi.

(2) Ako stranka to zahtijeva, a svjedok je još uvijek prisutan, sud mo┼że odlu─Źiti da svjedoka koji je ve─ç saslušan na istom ro─Źištu za glavnu raspravu još jednom pozove na ponovno saslušanje.

─îlan 232

(Karakter rješenja kojim sud rukovodi parnicom)

(1) Osnovni sud nije vezan za svoje rješenje koje se odnosi na rukovo─Ĺenje raspravom.

(2) Protiv rješenja koja se odnose na rukovo─Ĺenje raspravom nije dopuštena posebna ┼żalba.

─îlan 233

(Zaklju─Źenje rasprave)

Nakon što budu okon─Źane sve faze glavne rasprave i predmet bude spreman za presu─Ĺenje, Osnovni sud proglašava da je glavna rasprava zaklju─Źena.

Odjeljak B. Odlaganje i nastavak ro─Źišta

─îlan 234

(Odga─Ĺanje ro─Źišta)

(1) Osnovni sud mo┼że odgoditi zakazano ro─Źište za glavnu raspravu prije njegovog odr┼żavanja, ako utvrdi da nisu ispunjene zakonske pretpostavke za njegovo odr┼żavanje ili da dokazi ─Źije je izvo─Ĺenje odre─Ĺeno ne─çe biti pribavljeni do ro─Źišta (odga─Ĺanje ro─Źišta).

(2) Sud je du┼żan, najkasnije osam dana prije odr┼żavanja ro─Źišta, provjeriti da li su ispunjeni uslovi iz stava 1 ovog ─Źlana.

(3) Kad odgodi ro─Źište, sud o vremenu odr┼żavanja novog ro─Źišta odmah obavještava sve pozvane.

─îlan 235

(Odlaganje ro─Źišta)

(1) Osnovni sud mo┼że, na prijedlog stranke, odlo┼żiti zapo─Źeto ro─Źište (odlaganje ro─Źišta) samo iz sljede─çih razloga:

a) ako bez krivice stranke, koja predla┼że odlaganje ro─Źišta, na ro─Źištu nije mogu─çe izvesti neki od dokaza ─Źije je izvo─Ĺenje odre─Ĺeno, a koji je va┼żan za pravilno donošenje odluke,

b) ako obje stranke predla┼żu odlaganje radi pokušaja mirnog rješenja spora ili zaklju─Źenja sudske nagodbe.

(2) Stranka mo┼że samo jednom tra┼żiti odlaganje ro─Źišta iz istog razloga.

(3) Kad se ro─Źište odlo┼żi, sud prisutnima odmah saopštava mjesto i vrijeme novog ro─Źišta.

(4) Sud je du┼żan o mjestu i vremenu novog ro─Źišta obavijestiti stranku koja nije bila prisutna na odlo┼żenom ro─Źištu.

─îlan 236

(Naknadno izvo─Ĺenje dokaza)

Ako na ro─Źištu nije mogu─çe izvesti neki od dokaza ─Źije je izvo─Ĺenje odre─Ĺeno, Osnovni sud mo┼że odlu─Źiti da se rasprava nastavi, s tim da se naknadno, na novom ro─Źištu, izvede samo taj dokaz i iznesu navodi u vezi s njim.

─îlan 237

(Odr┼żavanje odlo┼żenog ro─Źišta)

(1) Na novom ro─Źištu zakazanom nakon odlaganja rasprave, radnje koje su ve─ç sprovedene ponovo se sprovode samo ako se ro─Źište dr┼żi pred novim postupaju─çim sudijom ili ako sud smatra da je to neophodno za pravilno donošenje presude.

(2) Ako se ro─Źište dr┼żi pred novim postupaju─çim sudijom, sud mo┼że, uz saglasnost stranaka, odlu─Źiti da se ponovo ne saslušavaju svjedoci i vještaci i da se ne obavlja novi uvi─Ĺaj, ve─ç da se preslušaju ili pro─Źitaju zapisnici o izvo─Ĺenju tih dokaza.

─îlan 238

(Pravila odga─Ĺanja odnosno odlaganja ro─Źišta)

(1) Ro─Źište za glavnu raspravu ne mo┼że se odgoditi na neodre─Ĺeno vrijeme.

(2) Ro─Źište za glavnu raspravu ne mo┼że se odgoditi du┼że od 30 dana, osim u slu─Źaju iz ─Źlana 252 ovog zakona.

(3) Prilikom odga─Ĺanja, odnosno odlaganja ro─Źišta Osnovni sud datum odr┼żavanja novog ro─Źišta, po pravilu, odre─Ĺuje uz prethodnu konsultaciju sa strankama.

(4) Kada odgodi ili odlo┼żi ro─Źište, sud je du┼żan preduzeti sve radnje koje mu stoje na raspolaganju kako bi se do sljede─çeg ro─Źišta otklonili uzroci koji su doveli do odga─Ĺanja ili odlaganja, te kako bi se na tom ro─Źištu rasprava mogla zaklju─Źiti.

(5) Protiv rješenja suda kojim se odga─Ĺa ili odla┼że ro─Źište ili rješenja kojim se odbijaju prijedlozi stranaka za odga─Ĺanje ili odlaganje ro─Źišta nije dozvoljena posebna ┼żalba.

─îlan 239

(Nastavak ro─Źišta)

Ako se zapo─Źeto ro─Źište ne mo┼że okon─Źati u toku istog dana, Osnovni sud odre─Ĺuje nastavak ro─Źišta za sljede─çi radni dan (nastavak ro─Źišta).

─îlan 240

(Shodna primjena na pripremno ro─Źište)

Odredbe ─Źlanova 234, 235, 238 i 239 ovog zakona na odgovaraju─çi na─Źin primjenjuju se na pripremno ro─Źište.

Odjeljak C. Javnost glavne rasprave

─îlan 241

(Na─Źelo javnosti)

(1) Glavna rasprava je javna.

(2) Raspravi mogu prisustvovati samo punoljetna lica.

(3) Lica koja su prisutna raspravi ne smiju nositi oru┼żje ili opasno oru─Ĺe.

(4) Odredba stava 3 ovog ─Źlana ne odnosi se na pripadnike policije, ako je nošenje oru┼żja neophodno za vršenje njihove du┼żnosti.

─îlan 242

(Isklju─Źenje javnosti)

(1) Osnovni sud mo┼że isklju─Źiti javnost za cijelu glavnu raspravu ili jedan njen dio ako to zahtijevaju interesi ─Źuvanja slu┼żbene, poslovne ili li─Źne tajne, zaštita interesa maloljetnika, interesi javnog reda ili razlozi morala.

(2) Sud mo┼że isklju─Źiti javnost i kada se mjerama za odr┼żavanje reda predvi─Ĺenim u ovom zakonu ne bi moglo osigurati nesmetano odr┼żavanje rasprave.

─îlan 243

(Dejstvo isklju─Źenja javnosti)

(1) Isklju─Źenje javnosti ne odnosi se na stranke, njihove zakonske zastupnike, punomo─çnike i umješa─Źe i ombudsmena.

(2) Osnovni sud mo┼że dopustiti da glavnoj raspravi na kojoj je javnost isklju─Źena budu prisutna pojedina slu┼żbena lica, kao i nau─Źni i javni radnici, ako je to od interesa za njihovu slu┼żbu, odnosno nau─Źnu ili javnu djelatnost.

─îlan 244

(Du┼żnost ─Źuvanja tajne i karakter rješenja o isklju─Źenju)

(1) Osnovni sud upozorava lica koja budu prisutna raspravi na kojoj je javnost isklju─Źena da su du┼żna kao tajnu ─Źuvati ono što su na raspravi saznala, a što nije ve─ç poznato javnosti i upozorava ih na posljedice odavanja tajne.

(2) O isklju─Źenju javnosti odlu─Źuje sud rješenjem koje mora biti obrazlo┼żeno i javno objavljeno.

(3) Protiv rješenja o isklju─Źenju javnosti nije dozvoljena posebna ┼żalba.

─îlan 245

(Shodna primjena odredbi o javnosti)

Odredbe o javnosti na glavnoj raspravi na odgovaraju─çi na─Źin se primjenjuju i na pripremnom ro─Źištu, na ro─Źištu izvan glavne rasprave pred Osnovnim sudom, te na ro─Źištu pred zamoljenim sudom.

POGLAVLJE XXII.
DOKAZI I IZVO─ÉENJE DOKAZA

Odjeljak A. Op─çe odredbe

─îlan 246

(Raspravno na─Źelo i ocjena dokaza)

(1) Svaka stranka du┼żna je dokazati ─Źinjenice na kojima zasniva svoj zahtjev.

(2) Osnovni sud slobodnom ocjenom dokaza utvr─Ĺuje ─Źinjenice na osnovu kojih donosi odluku.

─îlan 247

(Izuzetak od raspravnog na─Źela)

(1) Osnovni sud ─çe nalo┼żiti strankama da izvedu i one dokaze koji su bitni za donošenje odluke, a koje stranke nisu predlo┼żile, ako utvrdi da stranke idu za tim da raspola┼żu zahtjevima kojima ne mogu raspolagati u smislu ─Źlana 3 stava 2 ovog zakona.

(2) Ako stranka ne postupi po nalogu iz stava 1 ovog ─Źlana, sud je ovlašten, po slu┼żbenoj du┼żnosti, pribaviti i izvesti te dokaze.

─îlan 248

(Dokazivanje ─Źinjenica)

(1) Ne treba dokazivati ─Źinjenice koje je stranka priznala pred sudom u toku parnice.

(2) Ako stranka porekne ─Źinjenice koje je priznala, Osnovni sud ─çe ocijeniti da li ─çe te ─Źinjenice smatrati priznatim ili osporenim.

(3) ─îinjenice ─Źije postojanje zakon pretpostavlja ne treba dokazivati, ali se mo┼że dokazivati da te ─Źinjenice ne postoje, ako zakonom nije šta drugo propisano.

(4) Ne treba dokazivati ─Źinjenice koje su op─çepoznate.

─îlan 249

(Primjena pravila o teretu dokazivanja)

Ako Osnovni sud na osnovu ocjene izvedenih dokaza ne mo┼że sa sigurnoš─çu da utvrdi neku ─Źinjenicu, o postojanju te ─Źinjenice zaklju─Źit ─çe primjenom pravila o teretu dokazivanja.

─îlan 250

(Ocjena suda o visini iznosa, odnosno koli─Źini zamjenjivih stvari)

Ako se utvrdi da stranci pripada pravo na naknadu štete, na nov─Źani iznos ili na zamjenjive stvari, ali se ta─Źna visina iznosa, odnosno koli─Źina stvari ne mo┼że utvrditi ili bi se mogla utvrditi samo s nesrazmjernim teško─çama, Osnovni sud ─çe o tome odlu─Źiti po svojoj ocjeni.

─îlan 251

(Na─Źin izvo─Ĺenja dokaza i izuzetak od neposrednosti)

(1) Dokazi se izvode na glavnoj raspravi.

(2) Na prijedlog stranke, podnesen najkasnije na pripremnom ro─Źištu, Osnovni sud mo┼że odlu─Źiti da se odre─Ĺeni dokazi izvedu pred drugim sudom (zamoljeni sud) i u tom slu─Źaju, zapisnici o izvedenim dokazima pro─Źitat ─çe se na glavnoj raspravi.

(3) Kada sud donese odluku iz stava 2 ovog ─Źlana, u zamolnici za izvo─Ĺenje dokaza opisat ─çe ukratko predmet spora, izlo┼żit ─çe stanje parnice i odredit ─çe koji ─çe se dokazi izvesti, uz nazna─Źenje o kojim okolnostima treba posebno voditi ra─Źuna.

(4) O ro─Źištu za izvo─Ĺenje dokaza pred zamoljenim sudom obavijestit ─çe se stranke.

(5) Sudija zamoljenog suda pri izvo─Ĺenju dokaza ima sva ovlaštenja koja ima sudija kada se dokazi izvode na glavnoj raspravi.

(6) Protiv rješenja suda kojim se odre─Ĺuje izvo─Ĺenje dokaza pred zamoljenim sudom nije dozvoljena posebna ┼żalba.

─îlan 252

(Rok za izvo─Ĺenje dokaza)

(1) Ako se zbog izuzetnih okolnosti neki dokaz ne mo┼że izvesti u rokovima predvi─Ĺenim ovim zakonom Osnovni sud rješenjem mo┼że odrediti du┼żi rok za izvo─Ĺenje dokaza.

(2) Kad odre─Ĺeni rok protekne, rasprava ─çe se provesti bez obzira na to što odre─Ĺeni dokaz nije izveden.

─îlan 253

(Pravo strane dr┼żave)

(1) Ako Osnovnom sudu nije poznato pravo koje va┼żi u stranoj dr┼żavi, zatra┼żit ─çe obavještenje od Pravosudne komisije, odnosno Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine.

(2) Sud mo┼że i od stranke zatra┼żiti da podnese javnu ispravu izdatu od nadle┼żnog inostranog organa, kojom se potvr─Ĺuje koje pravo va┼żi u stranoj dr┼żavi.

Odjeljak B. Uvi─Ĺaj

─îlan 254

(Uslovi za preduzimanje)

(1) Uvi─Ĺaj se preduzima kad je za utvr─Ĺivanje neke ─Źinjenice ili za razjašnjenje neke okolnosti potrebno neposredno opa┼żanje suda.

(2) Uvi─Ĺaj se mo┼że obavljati i uz u─Źeš─çe vještaka.

─îlan 255

(Razgledanje stvari)

Ako treba razgledati stvar koja se nalazi kod jedne od stranaka, kod tre─çeg lica, kod organa vlasti, ili kod pravnog lica kome je povjereno vršenje javnih ovlaštenja, na odgovaraju─çi na─Źin primijenit ─çe se odredbe ovog zakona o pribavljanju isprava od ovih organa ili pravnih lica.

Odjeljak C. Isprave

─îlan 256

(Javna isprava)

(1) Isprava koju je u propisanom obliku izdao organ vlasti u granicama svoje nadle┼żnosti, te isprava koju je u takvom obliku izdalo pravno ili fizi─Źko lice u vršenju javnih ovlaštenja, koje mu je povjereno zakonom ili propisom zasnovanim na zakonu (javna isprava), dokazuje istinitost onoga što se u njoj potvr─Ĺuje ili odre─Ĺuje.

(2) Istu dokaznu snagu imaju i druge isprave koje su posebnim propisima u pogledu dokazne snage izjedna─Źene s javnim ispravama.

(3) Dozvoljeno je dokazivati da su u javnoj ispravi neistinito utvr─Ĺene ─Źinjenice ili da je isprava nepravilno sastavljena.

(4) Ako se posumnja u autenti─Źnost isprave, stranka mo┼że zatra┼żiti da sud tra┼żi da se o tome izjasni organ, odnosno pravno ili fizi─Źko lice od koga bi trebalo da poti─Źe ta isprava.

─îlan 257

(Inostrana javna isprava)

Ako me─Ĺunarodnim ugovorom nije šta drugo odre─Ĺeno, inostrane javne isprave koje su propisno ovjerene imaju, pod uslovom uzajamnosti, istu dokaznu snagu kao i doma─çe javne isprave.

─îlan 258

(Podnošenje isprave)

(1) Stranka je du┼żna sama da podnese ispravu na koju se poziva za dokaz svojih navoda.

(2) Uz ispravu sastavljenu na stranom jeziku podnosi se i ovjereni prevod.

(3) Ako se isprava nalazi kod organa vlasti ili lica kome je povjereno vršenje javnog ovlaštenja, a sama stranka ne mo┼że izdejstvovati da se isprava preda ili poka┼że, Osnovni sud ─çe po prijedlogu stranke narediti tom organu, odnosno licu da ispravu dostave sudu.

─îlan 259

(Pravo stranke da uskrati podnošenje isprave)

(1) Kada se jedna stranka poziva na ispravu i tvrdi da se ona nalazi kod druge stranke, Osnovni sud mo┼że tu stranku pozvati da podnese ispravu, ostavljaju─çi joj za to odre─Ĺeni rok.

(2) Stranka ne mo┼że da uskrati podnošenje isprave ako se ona sama u parnici pozvala na tu ispravu za dokaz svojih navoda, ili ako je rije─Ź o ispravi koju je po zakonu du┼żna da preda ili poka┼że ili ako se isprava, s obzirom na njen sadr┼żaj, smatra zajedni─Źkom za obje stranke.

(3) U pogledu prava stranke da uskrati podnošenje drugih isprava, shodno se primjenjuju ─Źlanovi 263 i 264 ovog zakona.

(4) Kad stranka koja je pozvana da podnese ispravu pori─Źe da se isprava kod nje nalazi, mogu se radi utvr─Ĺivanja ove ─Źinjenice izvoditi dokazi.

(5) Sud, s obzirom na sve okolnosti, cijeni od kakvog je zna─Źaja što stranka koja dr┼żi ispravu ne─çe da postupi po rješenju suda kojim joj se nala┼że da podnese ispravu ili pori─Źe da se isprava kod nje nalazi.

(6) Protiv odluke suda iz stava 1 ovog ─Źlana nije dozvoljena posebna ┼żalba.

─îlan 260

(Du┼żnost tre─çeg lica da podnese ispravu)

(1) Osnovni sud mo┼że, na prijedlog stranke, narediti tre─çem licu da podnese ispravu samo kada je ono po zakonu du┼żno da je poka┼że ili podnese, ili kad je rije─Ź o ispravi koja je po svom sadr┼żaju zajedni─Źka za to lice i stranku koja se poziva na ispravu.

(2) Prije nego što donese odluku, kojom tre─çem licu nala┼że da podnese ispravu, sud poziva tre─çe lice da se o tome izjasni.

(3) Kada tre─çe lice pori─Źe svoju du┼żnost da podnese ispravu koja se kod njega nalazi, sud odlu─Źuje da li je tre─çe lice du┼żno da podnese ispravu.

(4) Kada tre─çe lice pori─Źe da se isprava nalazi kod njega, radi utvr─Ĺivanja te ─Źinjenice mogu da se izvode dokazi.

(5) Pravosna┼żno rješenje o du┼żnosti tre─çeg lica da podnese ispravu mo┼że se izvršiti po pravilima izvršnog postupka, a sud ovo rješenje po slu┼żbenoj du┼żnosti dostavlja nadle┼żnom izvršnom sudu radi prinudnog izvršenja.

(6) Tre─çe lice ima pravo na naknadu opravdanih troškova koje je imalo u vezi s podnošenjem isprava.

(7) U slu─Źaju iz stava 6 ovog ─Źlana, shodno se primjenjuje ─Źlan 270 ovog zakona.

Odjeljak D. Svjedoci

─îlan 261

(Du┼żnost svjedo─Źenja)

(1) Svako lice koje se poziva kao svjedok du┼żno je odazvati se pozivu, a ako ovim zakonom nije druk─Źije propisano, du┼żno je i svjedo─Źiti.

(2) Kao svjedoci mogu se saslušati samo lica koja su sposobna da daju obavještenja o ─Źinjenicama koje se dokazuju.

(3) Stranka koja predla┼że da se odre─Ĺeno lice sasluša kao svjedok mora prije toga navesti o ─Źemu ono treba da svjedo─Źi i navesti njegovo ime, prezime i boravište.

─îlan 262

(Du┼żnost ─Źuvanja slu┼żbene ili vojne tajne)

Ne mo┼że se saslušati kao svjedok lice koje bi svojim iskazom povrijedilo du┼żnost ─Źuvanja slu┼żbene ili vojne tajne, dok ga nadle┼żni organ ne oslobodi te du┼żnosti.

─îlan 263

(Uskra─çivanje svjedo─Źenja)

(1) Svjedok mo┼że uskratiti svjedo─Źenje:

a) o onome što mu je stranka kao svom punomo─çniku povjerila,

b) o onome o ─Źemu se stranka ili drugo lice svjedoku kao vjerskom ispovjedniku ispovijedala,

c) o ─Źinjenicama koje je svjedok saznao kao advokat, ljekar ili u vršenju nekog drugog poziva ili neke druge djelatnosti, ako postoji obaveza da se kao tajna ─Źuva ono što se saznalo u vršenju tog poziva ili djelatnosti.

(2) Osnovni sud upozorava ova lica da mogu uskratiti davanje iskaza u slu─Źajevima navedenim u stavu 1 ovog ─Źlana.

─îlan 264

(Uskra─çivanje odgovora na pojedina pitanja)

(1) Svjedok mo┼że uskratiti odgovor na pojedina pitanja ako bi svojim odgovorom na ta pitanja izlo┼żio opasnosti krivi─Źnog gonjenja sebe ili svoje srodnike po krvi u pravoj liniji do bilo kojeg stepena, a u pobo─Źnoj liniji do tre─çeg stepena zaklju─Źno, svoga bra─Źnog druga ili srodnike po tazbini do drugog stepena zaklju─Źno i onda kad je brak prestao, lice s kojim ┼żivi u vanbra─Źnoj zajednici ili njegove srodnike do drugog stepena zaklju─Źno, kao i svog staratelja ili šti─çenika, usvojitelja ili usvojenika.

(2) Osnovni sud upozorava svjedoka da mo┼że uskratiti davanje odgovora na postavljeno pitanje.

─îlan 265

(Ocjena suda o opravdanosti uskra─çivanja)

(1) Opravdanost razloga za uskra─çivanje svjedo─Źenja ili odgovora na pojedina pitanja ocjenjuje Osnovni sud, nakon što se o tome izjasne stranke.

(2) Protiv rješenja suda iz stava 1 ovog ─Źlana stranke nemaju pravo na posebnu ┼żalbu.

(3) Svjedok mo┼że rješenje iz stava 1 ovog ─Źlana pobijati u ┼żalbi protiv rješenja o nov─Źanoj kazni zbog toga što je uskratio svjedo─Źenje ili odgovor na pojedino pitanje.

─îlan 266

(Pozivanje svjedoka)

(1) Svjedoci se pozivaju dostavljanjem pismenog poziva u kojem se navodi ime i prezime i ime jednog roditelja pozvanog, vrijeme i mjesto dolaska, predmet u vezi s kojim se poziva i naznaka da se poziva kao svjedok.

(2) Svjedok se u pozivu upozorava na posljedice neopravdanog izostanka predvi─Ĺene odredbama ─Źlana 144 ovog zakona i na pravo na naknadu troškova iz ─Źlana 270 ovog zakona.

(3) Svjedoci koji se zbog starosti, bolesti ili teških tjelesnih mana ne mogu odazvati pozivu mogu se saslušati u svom stanu, odnosno u prostorijama u kojima borave.

─îlan 267

(Na─Źin saslušanja svjedoka)

(1) Svjedoci se saslušavaju pojedina─Źno i bez prisustva svjedoka koji ─çe se kasnije saslušavati.

(2) Svjedok je du┼żan da odgovore daje usmeno.

(3) Svjedok se prethodno opominje da je du┼żan da govori istinu i da ne smije ništa prešutiti, a nakon toga se upozorava na posljedice davanja la┼żnog iskaza.

(4) Zatim se svjedok pita za ime i prezime, ime jednog roditelja, zanimanje, boravište, mjesto i datum ro─Ĺenja (godine ┼żivota) i njegov odnos sa strankama.

─îlan 268

(Redoslijed ispitivanja svjedoka)

(1) Poslije op─çih pitanja, svjedoka ispituje stranka koja ga je predlo┼żila, a poslije toga suprotna stranka.

(2) Osnovni sud uvijek mo┼że postavljati pitanja svjedoku.

(3) Svjedok se uvijek pita otkud mu je poznato ono o ─Źemu svjedo─Źi.

─îlan 269

(Saslušanje preko tuma─Źa)

(1) Svjedok koji ne zna jezik na kome se vodi postupak saslušava se preko tuma─Źa.

(2) Ako je svjedok gluh, postavljaju mu se pitanja pismeno, a ako je nijem, poziva se da pismeno odgovara, a ako se saslušanje ne mo┼że izvršiti na ovaj na─Źin, poziva se, kao tuma─Ź lice koje se sa svjedokom mo┼że sporazumjeti.

(3) Osnovni sud tuma─Źa upozorava na du┼żnost vjernog prenošenja pitanja koja se svjedoku postavljaju i izjava koje svjedok bude davao.

─îlan 270

(Naknada troškova svjedoka)

(1) Svjedok ima pravo na naknadu putnih troškova i troškova za prehranu i preno─çište, te na naknadu izgubljene zarade, nastalih uslijed njegove obaveze da svjedo─Źi.

(2) Svjedok mora da zahtijeva naknadu odmah nakon saslušanja, ina─Źe gubi pravo na nju, a Osnovni sud je du┼żan da na ovo upozori svjedoka.

(3) U rješenju kojim se odmjeravaju troškovi svjedoka, sud odre─Ĺuje da se odre─Ĺeni iznos isplati iz polo┼żenog predujma, a ako predujam nije polo┼żen, nala┼że stranci da odre─Ĺeni iznos plati svjedoku u roku od osam dana.

(4) ┼Żalba protiv rješenja iz stava 3 ovog ─Źlana ne zadr┼żava izvršenje rješenja.

Odjeljak E. Vještaci

─îlan 271

(Uslovi za odre─Ĺivanje vješta─Źenja)

Osnovni sud mo┼że, na prijedlog stranke, odrediti izvo─Ĺenje dokaza vješta─Źenjem kad je radi utvr─Ĺivanja ili razjašnjenja odre─Ĺenih ─Źinjenica potrebno stru─Źno znanje kojim sud ne raspola┼że.

─îlan 272

(Predmet, obim i li─Źnost vještaka)

(1) Stranka koja predla┼że vješta─Źenje du┼żna je u prijedlogu da nazna─Źi predmet i obim vješta─Źenja, kao i da predlo┼żi lice koje ─çe izvršiti vješta─Źenje.

(2) Protivna stranka se izjašnjava o predlo┼żenom vješta─Źenju, kao i o predmetu i obimu vješta─Źenja.

(3) Ako stranke ne postignu sporazum o licu koje bi trebalo da bude odre─Ĺeno za vještaka i predmetu i obimu vješta─Źenja, odluku o tome donosi Osnovni sud.

─îlan 273

(Na─Źin odre─Ĺivanja vještaka)

(1) Vješta─Źenje, u pravilu, obavlja jedan vještak.

(2) Osnovni sud mo┼że, na prijedlog stranke, odrediti više vještaka za razli─Źite vrste vješta─Źenja.

(3) Vještaci se odre─Ĺuju prvenstveno iz reda imenovanih sudskih vještaka za odre─Ĺenu vrstu vješta─Źenja.

(4) Slo┼żenija vješta─Źenja povjeravaju se prvenstveno stru─Źnim ustanovama kao što su: bolnice, hemijski laboratoriji, fakulteti i sli─Źno.

(5) Ako postoje ustanove za odre─Ĺene vrste vješta─Źenja, kao što su vješta─Źenje la┼żnog novca, rukopisa, daktiloskopsko vješta─Źenje i sli─Źno, takva vješta─Źenja povjeravaju se, u pravilu, tim ustanovama.

─îlan 274

(Rješenje o vješta─Źenju)

Izvo─Ĺenje dokaza vješta─Źenjem odre─Ĺuje Osnovni sud rješenjem koje sadr┼żi:

a) ime, prezime i zanimanje vještaka,

b) predmet spora,

c) predmet i obim vješta─Źenja, i

d) rok za podnošenje pismenog nalaza i mišljenja.

─îlan 275

(Pozivanje vještaka)

(1) Vještak se uvijek poziva na ro─Źište za glavnu raspravu.

(2) Prepis rješenja iz ─Źlana 274 ovog zakona dostavlja se vještaku, zajedno s pozivom na ro─Źište za glavnu raspravu.

(3) U pozivu Osnovni sud upozorava vještaka da svoje mišljenje mora iznijeti savjesno i u skladu s pravilima nauke i vještine, upozorava ga na posljedice: nedostavljanja nalaza i mišljenja u ostavljenom roku, neopravdanog izostanka s ro─Źišta za glavnu raspravu i obavještava ga o pravu na nagradu i naknadu troškova.

─îlan 276

(Du┼żnosti vještaka)

(1) Vještaci su du┼żni da se odazovu pozivu suda i da iznesu svoj nalaz i mišljenje.

(2) Osnovni sud ─çe vještaka na njegov zahtjev osloboditi du┼żnosti vješta─Źenja iz razloga iz kojih svjedok mo┼że uskratiti svjedo─Źenje ili odgovor na pojedino pitanje.

(3) Sud mo┼że vještaka na njegov zahtjev osloboditi du┼żnosti vješta─Źenja i iz drugih opravdanih razloga.

(4) Oslobo─Ĺenje od du┼żnosti vješta─Źenja mo┼że tra┼żiti i ovlašteni radnik organa ili organizacije u kojoj vještak radi.

─îlan 277

(Izuze─çe vještaka)

(1) Vještak ─çe biti izuzet iz istih razloga iz kojih mo┼że biti izuzet sudija, ali se, izuzetno, za vještaka mo┼że uzeti i lice koje je ranije bilo saslušano kao svjedok.

(2) Stranka je du┼żna da podnese zahtjev za izuze─çe vještaka ─Źim sazna da postoji razlog za izuze─çe, a najkasnije prije po─Źetka izvo─Ĺenja dokaza vješta─Źenjem.

(3) U zahtjevu za izuze─çe vještaka stranka je du┼żna da navede okolnosti na kojima zasniva svoj zahtjev za izuze─çe.

(4) O zahtjevu za izuze─çe odlu─Źuje Osnovni sud.

(5) Protiv rješenja kojim se prihvata zahtjev za izuze─çe nije dozvoljena posebna ┼żalba.

(6) Ako je stranka saznala za razlog izuze─ça poslije obavljenog vješta─Źenja i prigovara vješta─Źenju iz tog razloga, sud ─çe postupiti kao da je zahtjev za izuze─çe stavljen prije obavljenog vješta─Źenja.

─îlan 278

(Dostava nalaza i usmeno obrazlaganje)

(1) Vještak svoj pismeni nalaz i mišljenje uvijek dostavlja Osnovnom sudu prije ro─Źišta za glavnu raspravu, ukoliko sud ne odlu─Źi druga─Źije.

(2) Vještak mora uvijek da obrazlo┼żi na raspravi svoj pismeni nalaz i mišljenje.

─îlan 279

(Odre─Ĺivanje drugog vještaka)

(1) Ako vještak ne dostavi nalaz i mišljenje u ostavljenom roku, Osnovni sud ─çe, po isteku roka koji strankama ostavi da se o tome pismeno izjasne, odrediti drugog vještaka.

(2) Ako vještak dostavi nalaz i mišljenje koji su nejasni, nepotpuni ili protivrje─Źni sami sebi ili izvedenim dokazima, sud ─çe pozvati vještaka da ih dopuni, odnosno ispravi i odrediti rok za ponovno dostavljanje nalaza i mišljenja.

(3) Ukoliko vještak ni po pozivu suda ne dostavi potpun i razumljiv nalaz i mišljenje, sud ─çe uz prethodno izjašnjenje stranaka, odrediti drugog vještaka.

─îlan 280

(Obaveza suda da dostavi nalaz i mišljenje strankama)

Osnovni sud dostavlja strankama pismeni nalaz i mišljenje vještaka najkasnije osam dana prije ro─Źišta za glavnu raspravu.

─îlan 281

(Izostanak vještaka s rasprave)

(1) Ro─Źište za glavnu raspravu odr┼żat ─çe se i ako vještak ne pristupi na glavnu raspravu.

(2) Izuzetno od stava 1 ovog ─Źlana Osnovni sud mo┼że, na prijedlog stranke, odlo┼żiti raspravu i zakazati novo ro─Źište na koje ─çe ponovo pozvati vještaka, ako utvrdi da je njegovo prisustvo na raspravi neophodno radi razjašnjenja ili dopune nalaza i mišljenja.

─îlan 282

(Prava vještaka)

Osnovni sud vještaku dozvoljava da pregleda spis, kao i da postavlja pitanja strankama, svjedocima i drugim vještacima u vezi s predmetom vješta─Źenja.

─îlan 283

(Dozvoljenost ┼żalbe kod izvo─Ĺenja dokaza vješta─Źenjem)

Protiv rješenja suda iz ─Źlanova 272, 274, 276 i 279 ovog zakona nije dozvoljena ┼żalba.

─îlan 284

(Naknada troškova vještaku)

Vještak ima pravo na naknadu putnih troškova, troškova za ishranu i preno─çište i troškova vješta─Źenja, kao i pravo na razumnu nagradu za izvršeno vješta─Źenje.

─îlan 285

(Shodna primjena odredbi o saslušanju svjedoka)

Ako odredbama ovog zakona nije druga─Źije odre─Ĺeno, na izvo─Ĺenje dokaza vješta─Źenjem shodno se primjenjuju odredbe o saslušanju svjedoka.

─îlan 286

(Shodna primjena na tuma─Źe)

Odredbe ─Źlana 272 stava 1, ─Źlana 273 stava 3, ─Źlana 275 stavova 1 i 3, ─Źlana 276, ─Źlanova 277 i 283 ovog zakona shodno se primjenjuju i na tuma─Źe.

Odjeljak F. Saslušanje stranaka

─îlan 287

(Odre─Ĺivanje saslušanja stranaka)

Na prijedlog stranke, Osnovni sud ─çe odrediti izvo─Ĺenje dokaza saslušanjem stranaka.

─îlan 288

(Saslušanje samo jedne stranke)

(1) Osnovni sud ─çe odlu─Źiti da se sasluša samo jedna stranka, ako druga stranka uskrati davanje iskaza ili se ne odazove pozivu suda.

(2) Sud mo┼że odlu─Źiti da se sasluša samo jedna stranka ako se uvjeri da drugoj stranci, odnosno licu koje se ima saslušati za tu stranku, nisu poznate sporne ─Źinjenice, ili ako saslušanje te stranke nije mogu─çe.

(3) Ako u toku postupka stranka umre ili ponovno saslušanje stranke nije mogu─çe, ili je ote┼żano iz drugih razloga, sud ─çe preslušati ili pro─Źitati zapisnik s iskazom te stranke.

─îlan 289

(Saslušanje parni─Źno nesposobne stranke i pravnog lica)

(1) Za stranku koja nema parni─Źnu sposobnost saslušava se njen zakonski zastupnik, a Osnovni sud mo┼że odlu─Źiti da se umjesto ili pored zakonskog zastupnika, sasluša sama stranka, ako je njeno saslušanje mogu─çe.

(2) Za pravno lice saslušava se lice koje je zakonom ili op─çim aktima pravnog lica odre─Ĺeno da ga zastupa.

(3) Ako, kao stranka u sporu, na jednoj strani u─Źestvuje više lica, sud ─çe odlu─Źiti ho─çe li se saslušati sva ta lica ili samo neki od njih.

─îlan 290

(Pozivanje stranke)

(1) Poziv na ro─Źište dostavlja se punomo─çniku stranke, koji je du┼żan o tome da obavijesti stranku, odnosno ako stranka nema punomo─çnika, stranci ili licu koje se za stranku saslušava.

(2) U pozivu se nazna─Źava da ─çe se na ro─Źištu izvoditi dokaz saslušanjem stranaka i da ─çe stranka koja do─Ĺe na ro─Źište biti saslušana u odsustvu druge stranke.

─îlan 291

(Primjena prinudnih mjera)

Ne mogu se primijeniti nikakve prinudne mjere prema stranci koja se nije odazvala pozivu suda radi saslušanja, niti se stranka mo┼że prinuditi na davanje iskaza.

─îlan 292

(Shodna primjena odredbi o saslušanju svjedoka)

Odredbe o izvo─Ĺenju dokaza saslušanjem svjedoka primjenjuju se i pri izvo─Ĺenju dokaza saslušanjem stranaka, ako za saslušanje stranaka nije šta drugo propisano.

Odjeljak G. Osiguranje dokaza

─îlan 293

(Uslovi za osiguranje dokaza)

(1) Ako postoji opravdana bojazan da se dokaz ne─çe mo─çi izvesti ili da ─çe njegovo kasnije izvo─Ĺenje biti ote┼żano, mo┼że se u toku, a i prije pokretanja parnice, predlo┼żiti da se taj dokaz izvede.

(2) Osiguranje dokaza mo┼że se tra┼żiti i u toku postupka po prijedlogu za ponavljanje postupka.

─îlan 294

(Nadle┼żnost za odlu─Źivanje o prijedlogu)

Ako je prijedlog za osiguranje dokaza stavljen u toku parni─Źnog postupka ili kada se osiguranje dokaza tra┼żi prije pokretanja postupka, nadle┼żan je Osnovni sud.

─îlan 295

(Sadr┼żaj prijedloga za osiguranje)

(1) U podnesku kojim tra┼żi osiguranje dokaza, predlaga─Ź je du┼żan da navede ─Źinjenice koje se imaju dokazati, dokaze koje treba izvesti i razloge zbog kojih smatra da se kasnije dokaz ne─çe mo─çi izvesti ili da ─çe njegovo izvo─Ĺenje biti ote┼żano.

(2) U podnesku predlaga─Ź treba navesti ime i prezime protivnika, osim ako iz okolnosti proisti─Źe da on nije poznat.

─îlan 296

(Postupak po prijedlogu za osiguranje i odluka o prijedlogu)

(1) Podnesak u kojem je stavljen prijedlog za osiguranje dokaza Osnovni sud dostavlja protivniku, ako je poznat, i ostavlja mu odgovaraju─çi rok za odgovor.

(2) Izuzetno, ako postoji opasnost za osiguranje dokaza, sud o prijedlogu odlu─Źuje i bez prethodnog izjašnjenja protivnika.

(3) U rješenju kojim se usvaja prijedlog, sud odre─Ĺuje ro─Źište za izvo─Ĺenje dokaza, navodi ─Źinjenice o kojima ─çe se izvoditi dokazi, kao i dokaze koji ─çe se izvesti.

(4) Ako protivniku nije ranije bio dostavljen podnesak u kome je stavljen prijedlog za osiguranje dokaza, on ─çe mu se dostaviti zajedno s rješenjem suda kojim se usvaja prijedlog za osiguranje dokaza.

(5) Protivniku koji je nepoznat, ili je nepoznato njegovo boravište, sud mo┼że radi u─Źestvovanja na ro─Źištu za izvo─Ĺenje dokaza postaviti privremenog zastupnika, a u tom slu─Źaju nije potrebno izdati oglas.

(6) Sud mo┼że, u hitnim slu─Źajevima, odrediti da izvo─Ĺenje dokaza zapo─Źne i prije nego što se rješenje kojim se usvaja prijedlog za osiguranje dokaza dostavi protivniku.

(7) Protiv rješenja suda kojim se usvaja prijedlog za osiguranje dokaza, kao i protiv rješenja kojim se odlu─Źuje da izvo─Ĺenje dokaza zapo─Źne prije nego što se rješenje dostavi protivniku, nije dozvoljena ┼żalba.

─îlan 297

(Postupanje s zapisnikom)

(1) Ako su dokazi izvedeni prije nego što je postupak pokrenut, zapisnik o izvo─Ĺenju dokaza ─Źuvat ─çe se kod suda pred kojim su dokazi izvedeni.

(2) Ako je postupak u toku, a obezbje─Ĺenje dokaza nije izveo sud koji vodi postupak, zapisnik ─çe se dostaviti tom sudu.

POGLAVLJE XXIII.
SUDSKE ODLUKE

Odjeljak A. Zajedni─Źke odredbe

─îlan 298

(Na─Źin donošenja odluka)

Sud donosi odluke na ro─Źištu ili van ro─Źišta.

─îlan 299

(Oblik sudskih odluka)

(1) Sud donosi odluke u obliku presude ili rješenja.

(2) O tu┼żbenom zahtjevu sud odlu─Źuje presudom, a u postupku zbog smetanja posjeda rješenjem.

(3) O svim drugim pitanjima sud odlu─Źuje rješenjem.

(4) Odluka o troškovima u presudi smatra se rješenjem.

Odjeljak B. Presuda

─îlan 300

(Odlu─Źivanje o zahtjevu stranke)

(1) Presudom sud odlu─Źuje o zahtjevu koji se ti─Źe glavne stvari i sporednih potra┼żivanja.

(2) Ako postoji više zahtjeva, sud ─çe o svim tim zahtjevima odlu─Źiti jednom presudom.

─îlan 301

(Dospjelost ─Źinidbe)

(1) Osnovni sud mo┼że da nalo┼żi tu┼żenom da izvrši odre─Ĺenu ─Źinidbu samo ako je ona dospjela do zaklju─Źenja glavne rasprave.

(2) Ako sud usvoji zahtjev za izdr┼żavanje, mo┼że obavezati tu┼żenog i na ─Źinidbe koje nisu dospjele.

(3) Presuda kojom se tu┼żeni obavezuje da preda ili preuzme stvari date u najam ili zakup mo┼że se donijeti i prije prestanka tih odnosa.

─îlan 302

(Alternativno ovlaštenje tu┼żenog)

Ako je tu┼żilac u tu┼żbi tra┼żio da mu se dosudi odre─Ĺena stvar, a istovremeno je u tu┼żbi ili do zaklju─Źenja glavne rasprave izjavio da je voljan umjesto stvari primiti odre─Ĺeni nov─Źani iznos, Osnovni sud ─çe, ako usvoji tu┼żbeni zahtjev, izre─çi u presudi da se tu┼żeni mo┼że osloboditi davanja stvari, ako plati taj nov─Źani iznos.

─îlan 303

(Rok za izvršenje ─Źinidbe)

(1) Kad se stranci u presudi nala┼że izvršenje kakve ─Źinidbe, odredit ─çe se i rok u kome je tu ─Źinidbu du┼żna da izvrši.

(2) Ako posebnim propisima nije druga─Źije odre─Ĺeno, rok za izvršenje ─Źinidbe je 30 dana, ali za ─Źinidbe koje se ne sastoje u nov─Źanom davanju sud mo┼że odrediti du┼żi rok.

(3) U mjeni─Źnim i ─Źekovnim sporovima rok za izvršenje ─Źinidbe je 15 dana.

(4) Rok za izvršenje ─Źinidbe po─Źinje da te─Źe prvog dana nakon dostave prepisa presude stranci kojoj je nalo┼żeno izvršenje.

─îlan 304

(Presuda na osnovu priznanja)

(1) Ako tu┼żeni do zaklju─Źenja glavne rasprave prizna tu┼żbeni zahtjev, Osnovni sud ─çe bez daljnjeg raspravljanja donijeti presudu kojom usvaja tu┼żbeni zahtjev (presuda na osnovu priznanja).

(2) Sud ne─çe donijeti presudu na osnovu priznanja i kad je udovoljeno potrebnim uslovima, ako na─Ĺe da je rije─Ź o zahtjevu kojim stranke ne mogu raspolagati (─Źlan 3 stav 2).

(3) Donošenje presude na osnovu priznanja odgodit ─çe se ako je potrebno da se o okolnostima iz stava 2 ovog ─Źlana prije toga pribave obavijesti.

(4) Priznanje tu┼żbenog zahtjeva, na ro─Źištu ili u pismenom podnesku, tu┼żeni mo┼że i bez pristanka tu┼żioca opozvati do donošenja presude.

─îlan 305

(Presuda na osnovu odricanja)

(1) Ako se tu┼żilac do zaklju─Źenja glavne rasprave odrekne tu┼żbenog zahtjeva, Osnovni sud ─çe bez daljnjeg raspravljanja donijeti presudu kojom odbija tu┼żbeni zahtjev (presuda na osnovu odricanja).

(2) Za odricanje od tu┼żbenog zahtjeva nije potreban pristanak tu┼żenog.

(3) Tu┼żilac mo┼że do donošenja presude, na ro─Źištu ili u pisanom podnesku, opozvati odricanje od tu┼żbenog zahtjeva bez pristanka tu┼żenog.

─îlan 306

(Presuda zbog propuštanja)

(1) Kad tu┼żeni, kome je uredno dostavljena tu┼żba u kojoj je tu┼żilac predlo┼żio donošenje presude zbog propuštanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu┼żbu u zakonskom roku, Osnovni sud ─çe donijeti presudu kojom se usvaja tu┼żbeni zahtjev (presuda zbog propuštanja), osim ako je tu┼żbeni zahtjev o─Źigledno neosnovan.

(2) Tu┼żbeni zahtjev o─Źigledno je neosnovan:

a) ako je tu┼żbeni zahtjev o─Źigledno protivan ─Źinjenicama navedenim u tu┼żbi,

b) ako su ─Źinjenice na kojima se zasniva tu┼żbeni zahtjev u o─Źiglednoj protivrje─Źnosti s dokazima koje je sam tu┼żilac predlo┼żio ili s ─Źinjenicama koje su op─çepoznate.

─îlan 307

(Posebne pretpostavke za donošenje presude zbog propuštanja)

Presuda zbog propuštanja ne─çe se donijeti:

a) ako tu┼żilac nije uz tu┼żbu dostavio dokaze koji se po svojoj prirodi mogu dostaviti,

b) o zahtjevu ili dijelu zahtjeva kojim stranke ne mogu raspolagati.

─îlan 308

(Donošenje presude)

Presuda se donosi u ime Br─Źko distrikta Bosne i Hercegovine.

─îlan 309

(Pismena izrada i dostavljanje presude)

(1) Presuda se mora pismeno izraditi u roku od 30 dana od dana zaklju─Źenja glavne rasprave.

(2) Strankama se dostavlja ovjeren prepis presude.

(3) Ukoliko sudija prekora─Źi rok iz stava 1 ovog ─Źlana, du┼żan je u pismenoj formi izvijestiti predsjednika suda o razlozima prekora─Źenja.

─îlan 310

(Izvornik presude)

Izvornik presude potpisuje postupaju─çi sudija Osnovnog suda, odnosno predsjednik vije─ça Apelacionog suda.

─îlan 311

(Sadr┼żaj presude)

(1) Pismeno izra─Ĺena presuda mora imati uvod, izreku, obrazlo┼żenje i pouku o pravnom lijeku.

(2) Uvod presude sadr┼żi: naznaku da se presuda izri─Źe u ime Br─Źko distrikta Bosne i Hercegovine, naziv suda, ime i prezime postupaju─çeg sudije Osnovnog suda, odnosno ─Źlanova vije─ça Apelacionog suda, ime i prezime i prebivalište odnosno boravište stranaka, njihovih zastupnika i punomo─çnika, kratku oznaku predmeta spora i njegovu vrijednost, dan zaklju─Źenja glavne rasprave, naznaku stranaka, njihovih zastupnika i punomo─çnika koji su toj raspravi prisustvovali.

(3) Izreka presude sadr┼żi odluku suda o usvajanju ili odbijanju pojedinih zahtjeva koji se ti─Źu glavne stvari i sporednih potra┼żivanja, te odluku o postojanju ili nepostojanju potra┼żivanja istaknutog radi prebijanja.

(4) U obrazlo┼żenju sud ─çe izlo┼żiti: zahtjeve stranaka, ─Źinjenice koje su stranke iznijele i dokaze koje su izveli, koje je od tih ─Źinjenica sud utvr─Ĺivao, zašto i kako ih je utvrdio, a ako ih je utvrdio dokazivanjem, koji su dokazi izvedeni, te kako ih je ocijenio.

(5) U obrazlo┼żenju, sud ─çe posebno navesti koje je odredbe materijalnog prava primijenio odlu─Źuju─çi o zahtjevima stranaka, a izjasnit ─çe se, ako je to potrebno, i o stavovima stranaka o pravnoj osnovi spora, te o njihovim prijedlozima i prigovorima o kojima nije dao svoje razloge u odlukama koje je ve─ç donio tokom postupka.

(6) U obrazlo┼żenju presude zbog propuštanja, presude na osnovu priznanja ili presude na osnovu odricanja, sud iznosi samo razloge koji opravdavaju donošenje takvih presuda.

(7) Pouka o pravnom lijeku sadr┼żi uputstvo o pravu na izjavljivanje pravnog lijeka.

─îlan 312

(Prijedlog za dopunu presude)

(1) Ako je sud propustio da odlu─Źi o dijelu zahtjeva ili o svim zahtjevima o kojima se mora odlu─Źiti presudom, a koji su ve─ç raspravljeni, stranka mo┼że u roku od 30 dana od dana prijema presude predlo┼żiti sudu da se presuda dopuni.

(2) Neblagovremen ili neosnovan prijedlog za dopunu presude odbacuje, odnosno odbija sud bez odr┼żavanja ro─Źišta.

(3) Ako stranka ne predlo┼żi donošenje dopunske presude u roku iz stava 1 ovog ─Źlana, smatra se da je tu┼żba u tom dijelu povu─Źena.

─îlan 313

(Dopunska presuda)

Kad sud ocijeni da je prijedlog za dopunu presude osnovan, van ro─Źišta, donosi, u roku od osam dana, presudu o zahtjevu koji nije riješen (dopunska presuda).

─îlan 314

(Odnos izme─Ĺu prijedloga za dopunu i ┼żalbe na presudu)

(1) Ako je uz prijedlog za dopunu presude podnesena i ┼żalba protiv presude, Osnovni sud ─çe zastati s dostavljanjem te ┼żalbe Apelacionom sudu dok ne donese odluku o prijedlogu za dopunu presude i dok ne protekne rok za ┼żalbu protiv te odluke.

(2) Ako protiv odluke o dopuni presude bude podnesena ┼żalba, ta ┼żalba zajedno sa ┼żalbom protiv prvostepene presude dostavit ─çe se Apelacionom sudu.

(3) Ako se prvostepena presuda pobija ┼żalbom samo zato što Osnovni sud nije presudom odlu─Źio o svim zahtjevima stranaka koji su predmet parnice, ┼żalba ─çe se smatrati prijedlogom stranke da se donese dopunska presuda.

─îlan 315

(Ispravljanje presude)

(1) Pogreške u imenima i brojevima, kao i druge o─Źigledne pogreške u pisanju i ra─Źunanju, nedostatke u obliku i nesaglasnost prepisa presude s izvornikom ispravlja sud u svako doba.

(2) Ispravljanje se vrši posebnim rješenjem i unosi na kraju izvornika, a strankama se dostavlja prepis rješenja.

(3) Ako izme─Ĺu izvornika i prepisa presude postoji nesaglasnost u pogledu neke odluke sadr┼żane u izreci presude, strankama ─çe se dostaviti ispravljeni prepis presude s naznakom da se tim prepisom presude zamjenjuje raniji prepis presude i u takvom slu─Źaju rok za izjavljivanje pravnog lijeka u pogledu ispravljenog dijela presude te─Źe od dana dostavljanja ispravljenog prepisa presude.

(4) O ispravljanju presude sud mo┼że odlu─Źiti bez saslušanja stranaka.

─îlan 316

(Pravosna┼żnost presude)

(1) Presuda koja se više ne mo┼że pobijati ┼żalbom postaje pravosna┼żna.

(2) Sud do pravosna┼żnosti odluke po slu┼żbenoj du┼żnosti pazi da li je stvar pravosna┼żno presu─Ĺena i ako utvrdi da je parnica pokrenuta o zahtjevu o kojem je ve─ç pravosna┼żno odlu─Źeno, odbacit ─çe tu┼żbu.

(3) Ako je u presudi odlu─Źeno o potra┼żivanju koje je tu┼żeni istakao prigovorom radi prebijanja, odluka o postojanju ili nepostojanju toga potra┼żivanja postaje pravosna┼żna.

─îlan 317

(Dejstvo presude)

(1) Sud je vezan za svoju presudu ─Źim je otpremljena.

(2) Presuda prema strankama ima dejstvo tek od dana kad im je dostavljena.

Odjeljak C. Rješenje

─îlan 318

(Rješenja koja se donose na ro─Źištu)

(1) Sva rješenja koja se donose na ro─Źištu objavljuje postupaju─çi sudija, odnosno predsjednik vije─ça.

(2) Rješenje koje je na ro─Źištu objavljeno dostavit ─çe se strankama u ovjerenom prepisu samo ako je protiv tog rješenja dozvoljena posebna ┼żalba, ili ako se na osnovu rješenja mo┼że odmah tra┼żiti izvršenje ili ako to zahtijeva upravljanje parnicom.

(3) Sud je vezan za svoja rješenja ako se ona ne odnose na upravljanje parnicom ili ako ovim zakonom nije šta drugo odre─Ĺeno.

(4) Kad se rješenje ne dostavlja pismeno, ono prema strankama ima dejstvo ─Źim je objavljeno.

─îlan 319

(Rješenja koja se donose van ro─Źišta)

Rješenja koja sud donosi van ro─Źišta saopštavaju se strankama dostavljanjem ovjerenog prepisa rješenja.

─îlan 320

(Sadr┼żaj rješenja)

(1) Rješenje mora biti obrazlo┼żeno ako se njime odbija prijedlog stranke ili ako se njime rješava o prijedlozima stranaka koji su me─Ĺu sobom u opreci, a mo┼że biti obrazlo┼żeno i u drugim slu─Źajevima kad je to potrebno.

(2) Pismeni sastav rješenja treba da sadr┼żi uvijek uvod i izreku, a obrazlo┼żenje samo ako prema stavu 1 ovog ─Źlana rješenje mora biti obrazlo┼żeno.

─îlan 321

(Izvršenje rješenja o kazni)

Rješenja o kaznama izre─Źenim prema odredbama ovog zakona izvršavaju se po slu┼żbenoj du┼żnosti.

─îlan 322

(Shodna primjena odredbi koje se odnose na presudu)

Odredbe ─Źlana 303, ─Źlanova od 310 do 315 i ─Źlana 317 stava 2 ovog zakona shodno se primjenjuju i na rješenja.

POGLAVLJE XXIV.
REDOVNI PRAVNI LIJEKOVI

Odjeljak A. ┼Żalba protiv presude

─îlan 323

(Pravo na ┼żalbu i rok za izjavljivanje ┼żalbe)

(1) Protiv presude donesene u prvom stepenu stranke mogu izjaviti ┼żalbu u roku od 30 dana od dana prijema prepisa presude, ako u ovom zakonu nije odre─Ĺen drugi rok.

(2) U mjeni─Źnim i ─Źekovnim sporovima rok za izjavljivanje ┼żalbe je 15 dana.

(3) Blagovremeno izjavljena ┼żalba spre─Źava da presuda postane pravosna┼żna u dijelu koji se pobija ┼żalbom.

(4) O ┼żalbi protiv presude odlu─Źuje Apelacioni sud.

─îlan 324

(Odricanje i odustanak od ┼żalbe)

(1) Stranka se mo┼że odre─çi prava na ┼żalbu od trenutka prijema presude.

(2) Do donošenja odluke Apelacionog suda stranka mo┼że odustati od ve─ç izjavljene ┼żalbe.

(3) Odricanje ili odustanak od ┼żalbe ne mo┼że se opozvati.

(4) U slu─Źaju da podnosilac ┼żalbe odustane od izjavljene ┼żalbe sud ─çe rješenjem utvrditi odustanak od ┼żalbe.

─îlan 325

(Sadr┼żaj ┼żalbe)

┼Żalba mora da sadr┼żi:

a) ozna─Źenje presude protiv koje se izjavljuje ┼żalba,

b) izjavu da se presuda pobija u cjelini ili u odre─Ĺenom dijelu,

c) razlog ┼żalbe i

d) potpis podnosioca ┼żalbe.

─îlan 326

(Nepotpuna ┼żalba i postupanje po nepotpunoj ┼żalbi)

(1) Ako ┼żalba ne sadr┼żi podatke iz ─Źlana 325 ovog zakona (nepotpuna ┼żalba), Osnovni sud ─çe rješenjem protiv koga nije dozvoljena ┼żalba pozvati ┼żalioca da u roku od osam dana dopuni ili ispravi ┼żalbu.

(2) Ako ┼żalilac u roku iz stava 1 ovog ─Źlana ne postupi po tra┼żenju suda, Osnovni sud ─çe rješenjem odbaciti ┼żalbu kao nepotpunu.

─îlan 327

(Iznošenje novih ─Źinjenica i dokaza i isticanje prigovora u ┼żalbi)

(1) U ┼żalbi se ne mogu iznositi nove ─Źinjenice i predlagati novi dokazi, osim ako ┼żalilac pru┼żi dokaze da ih bez svoje krivice nije mogao iznijeti, odnosno predlo┼żiti do zaklju─Źenja glavne rasprave.

(2) Pozivaju─çi se na nove ─Źinjenice, ┼żalilac je du┼żan navesti dokaze kojima bi se te ─Źinjenice utvrdile, a predla┼żu─çi nove dokaze, du┼żan je navesti ─Źinjenice koje tim dokazima treba utvrditi.

(3) Prigovor zastare i prigovor radi prebijanja koji nisu izneseni pred Osnovnim sudom ne mogu se iznositi u ┼żalbi.

(4) Ako su zbog iznošenja novih ─Źinjenica i predlaganja novih dokaza prouzrokovani troškovi u postupku povodom ┼żalbe, te troškove ─çe, nezavisno od ishoda spora, snositi ona stranka koja je iznijela nove ─Źinjenice, odnosno predlo┼żila nove dokaze.

─îlan 328

(Razlozi zbog kojih se presuda mo┼że pobijati)

(1) Presuda se mo┼że pobijati:

a) zbog povrede odredaba parni─Źnog postupka,

b) zbog pogrešno ili nepotpuno utvr─Ĺenog ─Źinjeni─Źnog stanja,

c) zbog pogrešne primjene materijalnog prava.

(3) Presuda zbog propuštanja ne mo┼że se pobijati zbog pogrešno ili nepotpuno utvr─Ĺenog ─Źinjeni─Źnog stanja.

(4) Presuda na osnovu priznanja i presuda na osnovu odricanja mogu se pobijati zbog povrede odredaba parni─Źnog postupka ili zbog toga što je izjava o priznanju, odnosno o odricanju dana u zabludi ili pod uticajem prinude ili prevare.

(5) Kada se presuda na osnovu priznanja i presuda na osnovu odricanja pobija zbog toga što je izjava o priznanju ili odricanju data u bitnoj zabludi ili pod uticajem prinude ili prevare, stranka mo┼że u ┼żalbi iznijeti i nove ─Źinjenice, te predlo┼żiti nove dokaze koji se ti─Źu tih mana volje.

─îlan 329

(Povreda odredaba parni─Źnog postupka)

(1) Povreda odredaba parni─Źnog postupka postoji ako sud u toku postupka nije primijenio ili je nepravilno primijenio koju odredbu ovog zakona, a to je bilo od uticaja na donošenje pravilne i zakonite presude.

(2) Povreda odredaba parni─Źnog postupka uvijek je od uticaja na donošenje pravilne i zakonite presude:

a) ako je u donošenju presude u─Źestvovao sudija koji je po zakonu morao biti isklju─Źen ili izuzet,

b) ako je odlu─Źeno o zahtjevu koji nije u sudskoj nadle┼żnosti,

c) ako je Osnovni sud odlu─Źio o tu┼żbenom zahtjevu za koji je stvarno nadle┼żan Apelacioni sud ili neki drugi sud u Bosni i Hercegovini,

d) ako je protivno odredbama ovog zakona Osnovni sud zasnovao svoju odluku na nedozvoljenim raspolaganjima stranaka,

e) ako je Osnovni sud donio presudu bez odr┼żavanja glavne rasprave,

f) ako je protivno odredbama ovog zakona Osnovni sud donio presudu na osnovu priznanja, presudu na osnovu odricanja ili presudu zbog propuštanja,

g) ako je protivno odredbama ovog zakona Osnovni sud odbio zahtjev stranke da se u postupku slu┼żi svojim jezikom i pismom i da prati tok postupka na svom jeziku,

h) ako je u postupku kao tu┼żilac ili tu┼żeni u─Źestvovalo lice koje ne mo┼że biti stranka u postupku, ili ako stranku koja je pravno lice nije zastupalo ovlašteno lice, ili ako parni─Źno nesposobnu stranku nije zastupao zakonski zastupnik, ili ako zakonski zastupnik, odnosno punomo─çnik stranke nije imao potrebno ovlaštenje za vo─Ĺenje parnice ili za pojedine radnje u postupku, ako vo─Ĺenje parnice, odnosno obavljanje pojedinih radnji u postupku, nije bilo naknadno odobreno,

i) ako je odlu─Źeno o zahtjevu o kojem ve─ç te─Źe parnica, ili kojeg se tu┼żilac odrekao, ili o kojem je ve─ç prije pravosna┼żno presu─Ĺeno, ili o kojem je ve─ç zaklju─Źena sudska nagodba, ili nagodba koja po posebnim propisima ima svojstvo sudske nagodbe,

j) ako je protivno zakonu bila isklju─Źena javnost na glavnoj raspravi,

k) ako je presudom prekora─Źen tu┼żbeni zahtjev,

l) ako je odlu─Źeno o neblagovremeno podnesenoj tu┼żbi, a zbog toga je tu┼żbu trebalo odbaciti,

m) ako prije podnošenja tu┼żbe nije proveden zakonom predvi─Ĺeni postupak mirnog ili druga─Źijeg ostvarivanja prava, a zbog toga je tu┼żbu trebalo odbaciti.

(3) Zbog povrede odredaba parni─Źnog postupka iz stava 2 ta─Źke g) ovog ─Źlana ┼żalbu mo┼że izjaviti samo stranka na koju se ti nedostaci odnose.

─îlan 330

(Pogrešno ili nepotpuno utvr─Ĺeno ─Źinjeni─Źno stanje)

(1) Pogrešno ili nepotpuno utvr─Ĺeno ─Źinjeni─Źno stanje postoji kad je sud neku odlu─Źnu ─Źinjenicu pogrešno utvrdio, odnosno kad je nije utvrdio.

(2) Nepotpuno utvr─Ĺeno ─Źinjeni─Źno stanje postoji i kad na to ukazuju nove ─Źinjenice ili novi dokazi.

─îlan 331

(Pogrešna primjena materijalnog prava)

Pogrešna primjena materijalnog prava postoji kad sud nije primijenio odredbu materijalnog prava koju je trebalo da primijeni ili kad takvu odredbu nije pravilno primijenio.

─îlan 332

(Podnošenje ┼żalbe)

┼Żalba se podnosi Osnovnom sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku.

─îlan 333

(Odbacivanje ┼żalbe)

(1) Neblagovremenu, nepotpunu ili nedozvoljenu ┼żalbu odbacuje rješenjem Osnovni sud bez odr┼żavanja ro─Źišta.

(2) ┼Żalba je neblagovremena ako je izjavljena poslije isteka zakonskog roka za njeno podnošenje.

(3) ┼Żalba je nedozvoljena ako je ┼żalbu izjavilo lice koje nije ovlašteno za izjavljivanje ┼żalbe, ili lice koje se odreklo prava na ┼żalbu ili ako lice koje je izjavilo ┼żalbu nema pravnog interesa za izjavljivanje ┼żalbe.

─îlan 334

(Odgovor na ┼żalbu)

(1) Primjerak blagovremene, potpune i dozvoljene ┼żalbe dostavlja Osnovni sud protivnoj stranci odmah, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema ┼żalbe.

(2) Protivna stranka mo┼że u roku od osam dana od dana prijema ┼żalbe podnijeti Osnovnom sudu odgovor na ┼żalbu.

(3) Primjerak odgovora na ┼żalbu dostavlja Osnovni sud ┼żaliocu odmah, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema odgovora na ┼żalbu.

(4) Neblagovremeno podnesen odgovor na ┼żalbu ne uzima se u razmatranje.

(5) Podnesci primljeni po prijemu odgovora na ┼żalbu ili po isteku roka za odgovor na ┼żalbu ne uzimaju se u razmatranje, osim u slu─Źajevima u kojima sud izri─Źito od stranke zatra┼żi dodatno izjašnjenje.

─îlan 335

(Dostava spisa i objašnjenja Apelacionom sudu)

(1) Nakon prijema odgovora na ┼żalbu ili nakon proteka roka za odgovor na ┼żalbu Osnovni sud ┼żalbu i odgovor na ┼żalbu, ako je podnesen, sa svim spisima dostavlja Apelacionom sudu najkasnije u roku od osam dana.

(2) Ako ┼żalilac tvrdi da su u prvostepenom postupku povrije─Ĺene odredbe parni─Źnog postupka, sudija Osnovnog suda ─çe dati objašnjenje povodom navoda ┼żalbe koji se ti─Źu tih povreda, a prema potrebi, provjerit ─çe istinitost tih navoda u ┼żalbi.

─îlan 336

(Sudija izvjestilac)

(1) Kad spis po ┼żalbi stigne Apelacionom sudu odre─Ĺuje se sudija izvjestilac.

(2) Sudija izvjestilac mo┼że, po potrebi, od Osnovnog suda da pribavi izvještaj o povredama odredaba parni─Źnog postupka i da zatra┼żi da se radi utvr─Ĺivanja tih povreda provedu provjere.

─îlan 337

(Sjednica vije─ça i odr┼żavanje rasprave)

(1) Apelacioni sud odlu─Źuje o ┼żalbi na sjednici vije─ça ili na osnovu odr┼żane rasprave.

(2) Apelacioni sud ─çe zakazati raspravu kada ocijeni da je radi pravilnog utvr─Ĺivanja ─Źinjeni─Źnog stanja potrebno pred Apelacionim sudom utvrditi nove ─Źinjenice ili izvesti nove dokaze ili ponovo izvesti ve─ç izvedene dokaze, kao i kada ocijeni da je zbog povreda odredaba parni─Źnog postupka u prvostepenom postupku potrebno odr┼żati raspravu pred Apelacionim sudom.

(3) Apelacioni sud, u pravilu, odr┼żava sjednicu vije─ça, odnosno raspravu, u roku od tri mjeseca nakon što od Osnovnog suda primi spise po ┼żalbi.

(4) Apelacioni sud ─çe donijeti odluku u roku od 30 dana od dana odr┼żavanja sjednice vije─ça na kojoj je odlu─Źeno po ┼żalbi, odnosno, ako je odr┼żana rasprava u roku od 30 dana od dana zaklju─Źenja rasprave.

─îlan 338

(Pozivanje na raspravu i posljedice izostanka stranaka sa rasprave)

(1) Na raspravu se pozivaju stranke, odnosno njihovi zakonski zastupnici ili punomo─çnici, kao i oni svjedoci i vještaci za koje Apelacioni sud odlu─Źi da se saslušaju.

(2) Ako sa rasprave izostane ┼żalilac, rasprava se ne─çe odr┼żati, a odluka ─çe se donijeti na osnovu navoda ┼żalbe i odgovora na ┼żalbu.

(3) Ako sa rasprave izostane stranka koja nije ┼żalilac sud ─çe raspravljati o ┼żalbi i donijeti odluku.

(4) U pozivu za raspravu stranka ─çe biti upozorena na posljedice nedolaska na raspravu.

─îlan 339

(Tok rasprave pred Apelacionim sudom)

(1) Rasprava pred Apelacionim sudom po─Źinje kratkim izlaganjem izvjestioca o stanju predmeta, bez iznošenja njegovog mišljenja o osnovanosti ┼żalbe.

(2) Nakon toga, pro─Źitat ─çe se presuda ili dio presude na koji se odnosi ┼żalba, a prema potrebi, i zapisnik o glavnoj raspravi pred Osnovnim sudom.

(3) Zatim ─çe ┼żalilac obrazlo┼żiti svoju ┼żalbu, a protivna stranka odgovor na ┼żalbu.

─îlan 340

(Shodna primjena odredbi o glavnoj raspravi)

Ako u ─Źlanovima od 337 do 339 ovog zakona nije šta drugo odre─Ĺeno, odredbe o glavnoj raspravi pred Osnovnim sudom na odgovaraju─çi na─Źin se primjenjuju i na raspravu pred Apelacionim sudom.

─îlan 341

(Granice ispitivanja prvostepene presude)

Apelacioni sud ispituje prvostepenu presudu u onom dijelu u kojem se pobija ┼żalbom, u granicama razloga navedenih u ┼żalbi, paze─çi po slu┼żbenoj du┼żnosti na primjenu materijalnog prava i povrede odredaba parni─Źnog postupka iz ─Źlana 329 stava 2 ta─Źki b), c), h), i), l) i m) ovog zakona.

─îlan 342

(Vije─çanje i glasanje)

(1) Odluke Apelacionog suda donose se poslije vije─çanja glasanjem.

(2) U prostoriji u kojoj se vije─ça i glasa mogu biti prisutni samo ─Źlanovi vije─ça i zapisni─Źar.

(3) Kad treba donijeti odluku o jednostavnijim pitanjima, vije─çe mo┼że donijeti odluku i u samom zasjedanju.

(4) Predsjednik vije─ça rukovodi vije─çanjem i glasanjem i glasa posljednji.

(5) Predsjednik vije─ça se brine da se sva pitanja svestrano i potpuno razmotre.

(6) Za svaku odluku vije─ça potrebna je ve─çina glasova.

(7) ─îlanovi vije─ça ne mogu odbiti da glasaju o pitanjima koja postavi predsjednik vije─ça.

(8) ─îlan vije─ça koji je pri glasanju o kome ranijem pitanju ostao u manjini ne mo┼że se suzdr┼żati od glasanja o pitanju o kojem se ima kasnije odlu─Źiti.

(9) Ako se u vezi s pojedinim pitanjima o kojima se odlu─Źuje glasovi podijele na više razli─Źitih mišljenja, tako da nijedno od njih nema ve─çinu, razdvojit ─çe se pitanja i glasanje ─çe se ponavljati sve dok se ne postigne ve─çina.

(10) Ako se u pogledu visine nov─Źanog iznosa ili koli─Źine, glasovi podijele na više od dva mišljenja, ponovo ─çe se raspravljati o razlozima za svako mišljenje, a ako se i nakon toga ne mo┼że posti─çi ve─çina, glasovi dati za najve─çi nov─Źani iznos ili koli─Źinu, dodat ─çe se glasovima datim za najbli┼żi manji nov─Źani iznos ili koli─Źinu dok se ne postigne ve─çina.

─îlan 343

(Odluke po ┼żalbi)

Apelacioni sud mo┼że u sjednici vije─ça ili na osnovu odr┼żane rasprave:

a) odbaciti ┼żalbu kao neblagovremenu, nepotpunu ili nedozvoljenu,

b) odbiti ┼żalbu kao neosnovanu i potvrditi prvostepenu presudu,

c) ukinuti prvostepenu presudu i uputiti predmet Osnovnom sudu na ponovno su─Ĺenje,

d) ukinuti prvostepenu presudu i odbaciti tu┼żbu ili

e) preina─Źiti prvostepenu presudu.

─îlan 344

(Posljedice zaklju─Źenja sudske nagodbe u postupku po ┼żalbi)

Apelacioni sud ─çe rješenjem utvrditi da je prvostepena presuda bez dejstva i da je ┼żalilac odustao od ┼żalbe, ako su stranke u toku postupka po ┼żalbi zaklju─Źile sudsku nagodbu.

─îlan 345

(Odbacivanje ┼żalbe u slu─Źaju da to nije u─Źinio Osnovni sud)

Neblagovremenu, nepotpunu ili nedozvoljenu ┼żalbu odbacit ─çe Apelacioni sud rješenjem, ako to nije u─Źinio Osnovni sud.

─îlan 346

(Odbijanje ┼żalbe kao neosnovane)

Apelacioni sud ─çe presudom odbiti ┼żalbu kao neosnovanu i potvrditi prvostepenu presudu kad ustanovi da ne postoje razlozi zbog kojih se presuda pobija, a ni razlozi na koje pazi po slu┼żbenoj du┼żnosti.

─îlan 347

(Ukidanje prvostepene presude)

(1) Apelacioni sud ─çe u sjednici vije─ça ili na osnovu odr┼żane rasprave rješenjem ukinuti prvostepenu presudu i predmet vratiti Osnovnom sudu radi odr┼żavanja nove glavne rasprave, ako utvrdi da postoji jedan od sljede─çih razloga iznesenih u ┼żalbi:

a) ako je protivno odredbama ovog zakona Osnovni sud donio presudu na osnovu priznanja, ili presudu na osnovu odricanja ili presudu zbog propuštanja,

b) ako kojoj stranici nezakonitim postupanjem, a naro─Źito propuštanjem dostavljanja, nije data mogu─çnost da raspravlja pred sudom, a to je postupanje bilo od uticaja na donošenje zakonite i pravilne presude,

c) ako je sud donio presudu bez odr┼żavanja glavne rasprave,

d) ako je presudu donio sudija koji je po zakonu morao biti isklju─Źen ili izuzet,

e) ako je protivno odredbama ovog zakona Osnovni sud odbio zahtjev stranke da se u postupku slu┼żi svojim jezikom i pismom i da prati tok postupka na svom jeziku.

(2) Ako Apelacioni sud utvrdi da je u postupku pred Osnovnim sudom odlu─Źeno o zahtjevu koji nije u sudskoj nadle┼żnosti, ili o zahtjevu po tu┼żbi koja je podnesena poslije zakonom propisanog roka, ili ako prije podnošenja tu┼żbe nije proveden zakonom predvi─Ĺeni postupak mirnog ili druga─Źijeg ostvarivanja prava, a zbog toga je tu┼żbu trebalo odbaciti, ili o kome ve─ç te─Źe parnica, ili o kome je ve─ç prije pravosna┼żno presu─Ĺeno, ili koga se tu┼żilac odrekao ili o kome je ve─ç zaklju─Źeno sudsko poravnanje, ukinut ─çe prvostepenu presudu i odbaciti tu┼żbu.

(3) Ako Apelacioni sud utvrdi da je u prvostepenom postupku kao tu┼żilac, ili tu┼żeni u─Źestvovalo lice koje ne mo┼że biti stranka u postupku, ili ako stranku koja je pravno lice nije zastupalo ovlašteno lice, ili ako parni─Źno nesposobnu stranku nije zastupao zakonski zastupnik, ili ako zakonski zastupnik, odnosno punomo─çnik stranke nije imao potrebna ovlaštenja za vo─Ĺenje parnice, odnosno vršenje pojedinih radnji u postupku, ukoliko vo─Ĺenje parnice, odnosno obavljanje pojedinih radnji u postupku nije bilo naknadno odobreno, s obzirom na prirodu povrede, ukinut ─çe prvostepenu presudu i vratiti predmet Osnovnom sudu ili ─çe ukinuti prvostepenu presudu i odbaciti tu┼żbu.

(4) Ako Apelacioni sud utvrdi da je Osnovni sud prvostepenu presudu donio kao stvarno nenadle┼żan sud, ukinut ─çe prvostepenu presudu i predmet vratiti Osnovnom sudu radi ustupanja stvarno nadle┼żnom sudu u Bosni i Hercegovini.

(5) Kad Apelacioni sud ukine presudu Osnovnog suda i vrati predmet istom sudu na ponovno su─Ĺenje, mo┼że narediti da se nova glavna rasprava ili pripremno ro─Źište odr┼żi pred drugim sudijom.

(6) U obrazlo┼żenju rješenja kojim se prvostepena presuda ukida treba navesti koje su odredbe parni─Źnog postupka povrije─Ĺene i u ─Źemu se povrede sastoje.

─îlan 348

(Posljedice prekora─Źenja tu┼żbenog zahtjeva)

(1) Apelacioni sud ─çe rješenjem ukinuti presudu Osnovnog suda i predmet vratiti na ponovno su─Ĺenje ako utvrdi da je prvostepenom presudom prekora─Źen tu┼żbeni zahtjev na na─Źin da je odlu─Źeno o ne─Źem drugom, a ne o onome što je tra┼żeno.

(2) Ako utvrdi da je prvostepenom presudom prekora─Źen tu┼żbeni zahtjev na na─Źin da je dosu─Ĺeno više od onoga što je tra┼żeno, Apelacioni sud ─çe rješenjem ukinuti presudu Osnovnog suda u dijelu u kojem je prekora─Źen tu┼żbeni zahtjev.

─îlan 349

(Postupanje po uputama)

Osnovni sud je du┼żan, odmah po prijemu rješenja Apelacionog suda, odrediti pripremno ro─Źište ili ro─Źište za glavnu raspravu, koje ─çe se odr┼żati, po pravilu, u roku od 30 dana od dana prijema rješenja Apelacionog suda, na kojem ─çe se izvesti sve parni─Źne radnje i raspraviti sva sporna pitanja na koja ga je upozorio Apelacioni sud u svom rješenju.

─îlan 350

(Preina─Źenje prvostepene presude)

Apelacioni sud ─çe, u sjednici vije─ça ili na osnovu odr┼żane rasprave, presudom preina─Źiti prvostepenu presudu, ako utvrdi da postoji jedan od sljede─çih razloga iznesenih u ┼żalbi:

a) ako je utvrdio da postoji povreda odredaba parni─Źnog postupka, osim u slu─Źajevima iz ─Źlana 347 ovog zakona,

b) ako je u sjednici vije─ça druga─Źijom ocjenom isprava i posredno izvedenih dokaza ve─ç izvedenih pred Osnovnim sudom utvrdio druga─Źije ─Źinjeni─Źno stanje nego što je ono u prvostepenoj presudi,

c) ako je nakon odr┼żane rasprave, na osnovu novih dokaza ili ponovnog izvo─Ĺenja ve─ç izvedenih dokaza, utvrdio druga─Źije ─Źinjeni─Źno stanje nego što je ono u prvostepenoj presudi,

d) ako smatra da je ─Źinjeni─Źno stanje u prvostepenoj presudi pravilno utvr─Ĺeno, ali da je Osnovni sud pogrešno primijenio materijalno pravo,

e) ako je Osnovni sud iz ─Źinjenica koje je utvrdio izveo nepravilan zaklju─Źak o postojanju drugih ─Źinjenica na kojima je zasnovana presuda.

─îlan 351

(Zabrana Reformatio in peius)

Apelacioni sud ne mo┼że da preina─Źi presudu na štetu stranke koja se ┼żalila, ako je samo ona izjavila ┼żalbu.

─îlan 352

(Sadr┼żaj obrazlo┼żenja odluke Apelacionog suda)

U obrazlo┼żenju presude, odnosno rješenja, Apelacioni sud cijeni ┼żalbene navode koji su od odlu─Źnog zna─Źaja.

─îlan 353

(Dostavljanje odluke Apelacionog suda strankama)

(1) Apelacioni sud vra─ça sve spise Osnovnom sudu s dovoljnim brojem ovjerenih prepisa svoje presude, radi dostavljanja strankama i drugim zainteresovanim licima.

(2) Osnovni sud du┼żan je odluku Apelacionog suda dostaviti u roku od osam dana, ra─Źunaju─çi od dana prijema spisa.

─îlan 354

(Dopuna odluke Apelacionog suda)

(1) Ako je Apelacioni sud propustio odlu─Źiti u pogledu svih dijelova presude koji se ┼żalbom pobijaju, ili ako je propustio donijeti sve odluke koje je odbacuju─çi, odnosno odbijaju─çi ili uva┼żavaju─çi ┼żalbu, trebalo donijeti, ili ako je propustio odlu─Źiti u pogledu jedne ili više ┼żalbi, ┼żalilac mo┼że u roku od 30 dana od dana dostave odluke Apelacionog suda predlo┼żiti Apelacionom sudu da svoju odluku dopuni.

(2) Prijedlog za donošenje dopunske odluke ne mo┼że se podnijeti zbog toga što Apelacioni sud nije odlu─Źio o svim razlozima zbog kojih je ┼żalba izjavljena ili na koje je bio du┼żan paziti po slu┼żbenoj du┼żnosti.

(3) Prijedlog iz stava 1 ovog ─Źlana podnosi se Osnovnom sudu, koji ga je du┼żan bez odga─Ĺanja, zajedno sa spisom proslijediti Apelacionom sudu.

(4) Na postupak u vezi s prijedlogom iz stava 1 ovog ─Źlana shodno se primjenjuju ─Źlanovi od 312 do 314 ovog zakona.

Odjeljak B. ┼Żalba protiv rješenja

─îlan 355

(Dozvoljenost ┼żalbe protiv rješenja)

(1) Protiv rješenja Osnovnog suda dozvoljena je ┼żalba ako u ovom zakonu nije propisano da ┼żalba nije dozvoljena.

(2) Ako ovaj zakon izri─Źito odre─Ĺuje da posebna ┼żalba nije dozvoljena, rješenje Osnovnog suda mo┼że se pobijati samo u ┼żalbi protiv kona─Źne odluke.

─îlan 356

(Dejstvo ┼żalbe)

(1) Blagovremeno izjavljena ┼żalba zadr┼żava izvršenje rješenja, ako ovim zakonom nije druga─Źije propisano.

(2) Rješenje protiv kojeg nije dozvoljena posebna ┼żalba mo┼że se odmah izvršiti.

─îlan 357

(Odluka po ┼żalbi na rješenje)

Rješavaju─çi o ┼żalbi Apelacioni sud mo┼że:

a) odbaciti ┼żalbu kao neblagovremenu, nepotpunu ili nedozvoljenu,

b) odbiti ┼żalbu kao neosnovanu i potvrditi rješenje Osnovnog suda,

c) uva┼żiti ┼żalbu i rješenje preina─Źiti ili ukinuti, te prema potrebi predmet vratiti na ponovni postupak.

─îlan 358

(Shodna primjena odredbi o ┼żalbi na presudu)

U postupku po ┼żalbi protiv rješenja shodno se primjenjuju odredbe ovog zakona koje va┼że za ┼żalbu protiv presude, osim odredaba o odr┼żavanju rasprave pred Apelacionim sudom.

POGLAVLJE XXV.
VANREDNI PRAVNI LIJEKOVI

Odjeljak A. Revizija

─îlan 359

(Blagovremenost i dozvoljenost revizije)

(1) Stranke mogu izjaviti reviziju protiv pravosna┼żne presude donesene u drugom stepenu u roku od 30 dana od dana dostavljanja prepisa presude.

(2) Revizija nije dozvoljena ako vrijednost pobijanog dijela pravosna┼żne presude ne prelazi 50.000,00 KM, a u privrednim sporovima 100.000,00 KM.

(3) U slu─Źajevima u kojima revizija nije dozvoljena prema odredbi stava 2 ovog ─Źlana, stranke mogu izjaviti reviziju protiv drugostepene presude, ako odluka o sporu zavisi od rješenja nekog materijalnopravnog ili procesnopravnog pitanja va┼żnog za obezbje─Ĺenje jedinstvene primjene prava i ravnopravnosti svih u njegovoj primjeni, a naro─Źito:

a) ako o tom pitanju revizijski sud još nije zauzeo shvatanje odlu─Źuju─çi o pojedinim predmetima ili na sjednici odjeljenja, a rije─Ź je o pitanju o kojem postoji razli─Źita praksa drugostepenog suda,

b) ako je o tom pitanju revizijski sud ve─ç zauzeo shvatanje, ali je odluka drugostepenog suda zasnovana na shvatanju koje nije podudarno s tim shvatanjem,

c) ako je o tom pitanju revizijski sud ve─ç zauzeo shvatanje i presuda se drugostepenog suda zasniva na tom shvatanju, ali bi, uva┼żavaju─çi razloge iznesene tokom prethodnog prvostepenog i ┼żalbenog postupka zbog promjene u pravnom sistemu, uslovljene novim zakonodavstvom ili me─Ĺunarodnim sporazumima, te odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ili Evropskog suda za ljudska prava, trebalo da se preispita sudska praksa.

(4) U reviziji iz stava 3 ovog ─Źlana stranka je obavezna jasno nazna─Źiti pravno pitanje zbog kojeg je izjavila reviziju, uz odre─Ĺeno navo─Ĺenje propisa i drugih va┼że─çih izvora prava koji se na njega odnose, te izlo┼żiti razloge zbog kojih smatra da je ono va┼żno za obezbje─Ĺenje jedinstvene primjene prava i ravnopravnosti svih u njegovoj primjeni.

─îlan 360

(Odlu─Źivanje o reviziji)

O reviziji odlu─Źuje revizijsko vije─çe Apelacionog suda sastavljeno od trojice sudija koji nisu u─Źestvovali u odlu─Źivanju po ┼żalbi.

─îlan 361

(Dejstvo revizije)

Izjavljena revizija ne zadr┼żava izvršenje pravosna┼żne presude.

─îlan 362

(Razlozi zbog kojih se revizija mo┼że izjaviti)

(1) Revizija se mo┼że izjaviti:

a) zbog povrede odredaba parni─Źnog postupka iz ─Źlana 329 ovog zakona koja je u─Źinjena u postupku pred Apelacionim sudom,

b) zbog pogrešne primjene materijalnog prava,

c) zbog prekora─Źenja tu┼żbenog zahtjeva, ako je ta povreda u─Źinjena u postupku pred Apelacionim sudom.

(2) Revizija se ne mo┼że izjaviti zbog pogrešno ili nepotpuno utvr─Ĺenog ─Źinjeni─Źnog stanja.

─îlan 363

(Granice ispitivanja drugostepene presude)

(1) Revizijski sud ispituje pobijanu presudu samo u onom dijelu u kojem se ona pobija revizijom, u granicama razloga navedenih u reviziji, paze─çi po slu┼żbenoj du┼żnosti na primjenu materijalnog prava.

(2) U povodu revizije iz ─Źlana 359 stava 3 ovog zakona, revizijski sud ispituje pobijanu presudu samo u dijelu u kojem se pobija revizijom i samo zbog pitanja koje je va┼żno za obezbje─Ĺenje jedinstvene primjene prava i ravnopravnosti svih u njegovoj primjeni, zbog kojeg je izjavljena i koje je u njoj jasno nazna─Źeno kao takvo, uz pozivanje na propise i druge izvore prava koji se na to pitanje odnose.

─îlan 364

(Iznošenje novih ─Źinjenica i dokaza u reviziji)

Stranke mogu u reviziji iznositi nove ─Źinjenice i predlagati nove dokaze samo ako se oni odnose na povrede odredaba parni─Źnog postupka koje su u─Źinjene u postupku pred Apelacionim sudom.

─îlan 365

(Podnošenje revizije)

Revizija se podnosi Osnovnom sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku.

─îlan 366

(Odbacivanje i odustanak od revizije)

(1) Neblagovremenu ili nepotpunu reviziju odbacuje rješenjem Osnovni sud, bez odr┼żavanja ro─Źišta.

(2) U slu─Źaju da je podnosilac revizije odustao od izjavljene revizije, Osnovni sud rješenjem utvr─Ĺuje odustanak od revizije.

─îlan 367

(Odgovor na reviziju)

(1) Primjerak blagovremene i potpune revizije Osnovni sud dostavlja protivnoj stranci.

(2) U roku od osam dana od dana dostavljanja revizije, protivna stranka mo┼że podnijeti sudu odgovor na reviziju.

(3) Nakon prijema odgovora na reviziju ili nakon proteka roka za odgovor, Osnovni sud dostavlja reviziju i odgovor na reviziju, ako je podnesen, sa svim spisima revizijskom sudu.

(4) Primjerak revizije i odgovora na reviziju dostavlja se ┼żalbenom vije─çu Apelacionog suda.

─îlan 368

(Sjednica vije─ça)

O reviziji revizijski sud odlu─Źuje bez rasprave.

─îlan 369

(Odbacivanje revizije)

(1) Nedozvoljenu reviziju odbacuje revizijski sud rješenjem, kao i neblagovremenu i nepotpunu reviziju, ako to, u granicama svojih ovlaštenja, nije u─Źinio Osnovni sud.

(2) Revizija je nedozvoljena, ako ju je izjavilo lice koje nije ovlašteno za izjavljivanje revizije, ili ako lice koje je izjavilo reviziju nema pravni interes za izjavljivanje revizije ili ako je revizija izjavljena protiv presude protiv koje se po zakonu ne mo┼że izjaviti.

(3) Revizijski sud rješenjem utvr─Ĺuje da je podnosilac revizije odustao od podnesene revizije ako je to propustio u─Źiniti Osnovni sud.

(4) Reviziju iz ─Źlana 359 stava 3 ovog zakona revizijski sud rješenjem odbacuje kao nedozvoljenu i ako u reviziji ne bude nazna─Źeno pravno pitanje zbog kojeg se izjavljuje, uz odre─Ĺeno navo─Ĺenje propisa i drugih va┼że─çih izvora prava koji se na njega odnose, kao i zato što u njoj nisu jasno izlo┼żeni razlozi zbog kojih podnosilac smatra da je to pitanje va┼żno za obezbje─Ĺenje jedinstvene primjene prava i ravnopravnosti svih u njegovoj primjeni.

(5) Revizijski sud reviziju iz ─Źlana 359 stava 3 ovog zakona odbacuje i ako ocijeni da pravno pitanje zbog kojeg je ona izjavljena nije va┼żno za obezbje─Ĺenje jedinstvene primjene prava i ravnopravnosti svih u njegovoj primjeni.

(6) U obrazlo┼żenju rješenja iz stavova 4 i 5 ovog ─Źlana revizijski sud se poziva samo na odredbe navedenih stavova koje propisuju odbacivanje takve revizije iz razloga navedenih u tim stavovima, a ako ocjeni da bi to bilo svrsishodno, revizijski sud ─çe obrazlo┼żiti razloge zbog kojih je donio takvo rješenje.

(7) Ako revizijski sud iz stava 5 ovog ─Źlana na─Ĺe da samo neko od više istaknutih pravnih pitanja nije va┼żno za osiguranje jedinstvene primjene prava i ravnopravnosti svih u njegovoj primjeni, revizija ─çe se odbaciti samo u pogledu tog pitanja.

─îlan 370

(Odbijanje revizije kao neosnovane)

Revizijski sud ─çe presudom odbiti reviziju kao neosnovanu, ako utvrdi da ne postoje razlozi zbog kojih je revizija izjavljena, kao i razlog na koji pazi po slu┼żbenoj du┼żnosti.

─îlan 371

(Preina─Źenje i ukidanje drugostepene i prvostepene presude)

(1) Ako utvrdi da postoji povreda odredaba parni─Źnog postupka zbog koje se revizija mo┼że izjaviti, osim povreda odre─Ĺenih u stavovima 2 i 3 ovog ─Źlana, revizijski sud ─çe s obzirom na prirodu povrede, presudom preina─Źiti presudu drugostepenog suda, ili rješenjem ukinuti u cjelini, ili djelimi─Źno drugostepenu presudu i prvostepenu presudu, ili samo presudu drugostepenog suda i predmet vratiti na ponovno su─Ĺenje istom ili drugom sudiji Osnovnog suda, odnosno istom ili drugom ┼żalbenom vije─çu Apelacionog suda.

(2) Ako je u postupku pred Osnovnim sudom ili ┼żalbenim vije─çem Apelacionog suda odlu─Źeno o zahtjevu koji nije u sudskoj nadle┼żnosti, ili po tu┼żbi koja je podnesena nakon zakonom propisanog roka, ili ako prije podnošenja tu┼żbe nije proveden zakonom propisani postupak mirnog ili druga─Źijeg ostvarivanja prava, a zbog toga je tu┼żbu trebalo odbaciti, ili o kojem je ve─ç prije pravosna┼żno presu─Ĺeno, ili koje se tu┼żilac odrekao ili o kojem je ve─ç zaklju─Źena sudska nagodba, revizijski sud ukinut ─çe rješenjem donesene odluke i odbaciti tu┼żbu.

(3) Ako je u postupku pred Osnovnim sudom ili ┼żalbenim vije─çem Apelacionog suda, kao tu┼żilac ili tu┼żeni u─Źestvovalo lice koje ne mo┼że biti stranka u postupku, ili ako stranku u postupku koja je pravno lice nije zastupalo ovlašteno lice, ili ako parni─Źno nesposobnu stranku nije zastupao zakonski zastupnik, ili ako zakonski zastupnik, odnosno punomo─çnik stranke nije imao potrebna ovlaštenja za vo─Ĺenje parnice ili za pojedine radnje u postupku, ako vo─Ĺenje parnice, odnosno vršenje pojedinih radnji u postupku nije bilo naknadno odobreno, revizijski sud ─çe s obzirom na prirodu povrede, postupiti po odredbama stavova 1 i 2 ovog ─Źlana.

─îlan 372

(Usvajanje revizije)

(1) Ako revizijski sud utvrdi da je materijalno pravo pogrešno primijenjeno, presudom ─çe usvojiti reviziju i preina─Źiti pobijanu presudu.

(2) Ako revizijski sud ustanovi da je zbog pogrešne primjene materijalnog prava ili zbog povrede pravila postupka ─Źinjeni─Źno stanje nepotpuno utvr─Ĺeno i da zbog toga nema uslova za preina─Źenje pobijane presude, rješenjem ─çe usvojiti reviziju, ukinuti u cjelini ili djelimi─Źno presudu ┼żalbenog vije─ça Apelacionog suda i predmet vratiti na ponovno su─Ĺenje istom ili drugom ┼żalbenom vije─çu Apelacionog suda.

─îlan 373

(Posljedice prekora─Źenja tu┼żbenog zahtjeva)

(1) Ako utvrdi da je drugostepenom, odnosno i prvostepenom presudom prekora─Źen tu┼żbeni zahtjev na na─Źin da je odlu─Źeno o ne─Źemu drugom, a ne o onome što je tra┼żeno, revizijski sud ─çe rješenjem ukinuti samo drugostepenu presudu ili i prvostepenu presudu i predmet vratiti drugostepenom, odnosno prvostepenom sudu na ponovno su─Ĺenje.

(2) Ako utvrdi da je drugostepenom presudom, odnosno i prvostepenom presudom prekora─Źen tu┼żbeni zahtjev na na─Źin da je dosu─Ĺeno više od onoga što je tra┼żeno, revizijski sud ─çe rješenjem ukinuti presudu drugostepenog suda, odnosno i presudu prvostepenog suda u dijelu kojim je prekora─Źen tu┼żbeni zahtjev.

─îlan 374

(Shodna primjena odredbi o ┼żalbi protiv presude)

Ako u ─Źlanovima od 359 do 373 ovog zakona nije šta drugo propisano, u postupku povodom revizije shodno se primjenjuju odredbe ovog zakona o ┼żalbi protiv presude, osim odredbi o odr┼żavanju rasprave pred drugostepenim sudom.

─îlan 375

(Revizija protiv rješenja)

(1) Stranke mogu izjaviti reviziju i protiv rješenja ┼żalbenog vije─ça Apelacionog suda kojim je postupak pravosna┼żno završen.

(2) Revizija protiv rješenja iz stava 1 ovog ─Źlana nije dozvoljena u sporovima u kojima ne bi bila dozvoljena revizija protiv pravosna┼żne presude.

(3) Revizija je uvijek dozvoljena protiv rješenja ┼żalbenog vije─ça Apelacionog suda kojim se podnesena ┼żalba odbacuje, odnosno kojim se potvr─Ĺuje rješenje Osnovnog suda o odbacivanju revizije.

(4) U postupku povodom revizije protiv rješenja shodno se primjenjuju odredbe ovog zakona o reviziji protiv presude.

Odjeljak B. Ponavljanje postupka

─îlan 376

(Razlozi zbog kojih se mo┼że podnijeti prijedlog za ponavljanje postupka)

(1) Postupak koji je odlukom suda pravosna┼żno završen mo┼że se na prijedlog stranke ponoviti:

a) ako je pri donošenju odluke u─Źestvovao sudija koji je po zakonu morao biti isklju─Źen ili izuzet,

b) ako kojoj stranci nezakonitim postupanjem nije bila data mogu─çnost da raspravlja pred sudom,

c) ako je u postupku kao tu┼żilac ili tu┼żeni u─Źestvovalo lice koje ne mo┼że biti stranka u postupku, ili ako stranku koja je pravno lice nije zastupalo ovlašteno lice, ili ako parni─Źno nesposobnu stranku nije zastupao zakonski zastupnik, ili ako zakonski zastupnik, odnosno punomo─çnik stranke nije imao potrebna ovlaštenja za vo─Ĺenje parnice, ili za pojedine radnje u postupku, ako vo─Ĺenje parnice, odnosno obavljanje pojedinih radnji u postupku nije bilo naknadno odobreno,

d) ako se odluka suda zasniva na la┼żnom iskazu svjedoka ili vještaka ili na ispravi koja je falsifikovana ili u kojoj je ovjeren neistinit sadr┼żaj,

e) ako je do odluke suda došlo zbog krivi─Źnog djela sudije, zakonskog zastupnika ili punomo─çnika stranke, protivne stranke ili koga tre─çeg lica,

f) ako stranka stekne mogu─çnost da upotrijebi pravosna┼żnu odluku suda koja je ranije izme─Ĺu istih stranaka donesena o istom zahtjevu,

g) ako se odluka suda zasniva na drugoj odluci suda ili na odluci nekog drugog organa, a ta odluka bude pravosna┼żno preina─Źena, ukinuta, odnosno poništena,

h) ako je naknadno pred nadle┼żnim organom na druga─Źiji na─Źin, pravosna┼żno, odnosno kona─Źno, riješeno prethodno pitanje (─Źlan 12) na kojem je sudska odluka zasnovana,

i) ako stranka sazna za nove ─Źinjenice ili na─Ĺe ili stekne mogu─çnost da upotrijebi nove dokaze na osnovu kojih je za stranku mogla biti donesena povoljnija odluka da su te ─Źinjenice ili dokazi bili upotrijebljeni u ranijem postupku.

(2) U slu─Źajevima kada se Pravobranilaštvo Br─Źko distrikta Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Pravobranilaštvo) pojavljuje kao stranka u postupku, a u cilju zaštite javnog interesa, Pravobranilaštvo mo┼że u takvim slu─Źajevima podnijeti prijedlog za ponavljanje postupka pod uslovima propisanim ovim zakonom.

─îlan 377

(Zahtjev za izmjenu odluke)

(1) Kad Evropski sud za ljudska prava utvrdi povredu kojeg ljudskog prava ili osnovnih sloboda zagarantovanih Konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i dodatnih Protokola uz tu Konvenciju koju je Bosna i Hercegovina ratifikovala, stranka mo┼że, u roku od 30 dana od kona─Źnosti presude Evropskog suda za ljudska prava, podnijeti zahtjev Osnovnom sudu za izmjenu odluke kojom je to pravo ili osnovna sloboda povrije─Ĺeno.

(2) Postupak iz stava 1 ovog ─Źlana provodi se shodno odredbama o ponavljanju postupka.

(3) U ponovljenom postupku Apelacioni sud je du┼żan poštovati pravno stanovište izra┼żeno u kona─Źnoj presudi Evropskog suda za ljudska prava kojom je utvr─Ĺena povreda osnovnog ljudskog prava i slobode.

─îlan 378

(Uslovi za ponavljanje)

(1) Iz razloga navedenih u ─Źlanu 376 stavu 1 ta─Źkama od a) do c) ovog zakona ne mo┼że se zahtijevati ponavljanje postupka ako je taj razlog bio bez uspjeha iznesen u ranijem postupku.

(2) Zbog okolnosti navedenih u ─Źlanu 376 stavu 1 ta─Źkama a), f), g), h) i i) ovog zakona, ponavljanje postupka mo┼że se dozvoliti samo ako stranka bez svoje krivice nije mogla te okolnosti iznijeti prije nego što je raniji postupak završen pravosna┼żnom sudskom odlukom.

─îlan 379

(Rok za podnošenje prijedloga)

(1) Prijedlog za ponavljanje postupka podnosi se u roku od 30 dana i to:

a) u slu─Źaju iz ─Źlana 376 stava 1 ta─Źke a) ovog zakona od dana kad je stranka saznala za taj razlog,

b) u slu─Źaju iz ─Źlana 376 stava 1 ta─Źke b) ovog zakona od dana kad je odluka dostavljena stranci,

c) u slu─Źaju iz ─Źlana 376 stava 1 ta─Źke c) ovog zakona, ako je u postupku kao tu┼żilac ili tu┼żeni u─Źestvovalo lice koje ne mo┼że biti stranka u postupku i to:

1) od dana kad je odluka dostavljena tom licu, ako stranku koja je pravno lice nije zastupalo ovlašteno lice ili ako parni─Źno nesposobnu stranku nije zastupao zakonski zastupnik,

2) od dana kad je odluka dostavljena stranci, odnosno njenom zakonskom zastupniku, ako zakonski zastupnik, odnosno punomo─çnik stranke nije imao potrebno ovlaštenje za vo─Ĺenje parnice ili za pojedine radnje u postupku,

3) od dana kad je stranka saznala za taj razlog,

d) u slu─Źajevima iz ─Źlana 376 stava 1 ta─Źki d) i e) ovog zakona od dana kad je stranka saznala za pravosna┼żnu presudu u krivi─Źnom postupku, a ako se krivi─Źni postupak ne mo┼że provesti, onda od dana kad je saznala za obustavu tog postupka ili za okolnosti zbog kojih se postupak ne mo┼że pokrenuti,

e) u slu─Źajevima iz ─Źlana 376 stava 1 ta─Źki f), g), h) i i) ovog zakona od dana kad je stranka mogla iznijeti sudu nove ─Źinjenice, odnosno nova dokazna sredstva.

(2) Ako bi rok odre─Ĺen u stavu 1 ovog ─Źlana po─Źeo te─çi prije nego što je odluka postala pravosna┼żna, taj rok ra─Źunat ─çe se od pravosna┼żnosti odluke ako protiv nje nije bio izjavljen pravni lijek, odnosno od dostavljanja odluke ┼żalbenog vije─ça Apelacionog suda.

(3) Nakon što protekne rok od pet godina od dana kad je odluka postala pravosna┼żna, prijedlog za ponavljanje postupka ne mo┼że se podnijeti, osim ako se ponavljanje tra┼żi iz razloga navedenih u ─Źlanu 376 stavu 1 ta─Źkama b) i c) ovog zakona.

─îlan 380

(Odlu─Źivanje o prijedlogu)

O prijedlogu za ponavljanje postupka odlu─Źuje sudija pojedinac Apelacionog suda koji nije u─Źestvovao u donošenju drugostepene odluke.

─îlan 381

(Podnošenje i sadr┼żaj prijedloga)

(1) Prijedlog za ponavljanje postupka podnosi se uvijek Osnovnom sudu.

(2) U prijedlogu se posebno moraju navesti: zakonski osnov po kome se tra┼żi ponavljanje, okolnosti iz kojih proizilazi da je prijedlog podnesen u zakonskom roku i dokazi kojima se potkrepljuju navodi predlaga─Źa, te u─Źiniti vjerovatnim da bi u ponovljenom postupku mogla za predlaga─Źa biti donesena povoljnija odluka.

─îlan 382

(Odbacivanje prijedloga i odgovor na prijedlog)

(1) Neblagovremene, nepotpune ili nedozvoljene prijedloge za ponavljanje postupka odbacuje rješenjem Osnovni sud bez odr┼żavanja ro─Źišta.

(2) Ako Osnovni sud ne odbaci prijedlog, dostavit ─çe primjerak prijedloga protivnoj stranci, koja ima pravo da u roku od petnaest dana odgovori na prijedlog.

─îlan 383

(Postupanje s prijedlogom)

Nakon prijema odgovora na prijedlog ili nakon proteka roka za davanje odgovora, Osnovni sud prijedlog i odgovor na prijedlog, ako je podnesen, sa svim spisima dostavlja Apelacionom sudu najkasnije u roku od osam dana.

─îlan 384

(Odbacivanje prijedloga)

Neblagovremen, nepotpun ili nedozvoljen prijedlog za ponavljanje postupka odbacuje rješenjem Apelacioni sud, ako to u granicama svojih ovlaštenja nije u─Źinio Osnovni sud.

─îlan 385

(Odr┼żavanje rasprave)

(1) Apelacioni sud odlu─Źuje o prijedlogu za ponavljanje postupka, po pravilu, bez odr┼żavanja rasprave.

(2) Ako sud ocijeni da je odr┼żavanje rasprave neophodno postupit ─çe u skladu s ─Źlanovima od 338 do 340 ovog zakona.

─îlan 386

(Odluke po prijedlogu)

(1) Nakon što Apelacioni sud donese odluku o prijedlogu, Osnovnom sudu vra─ça sve spise s dovoljnim brojem ovjerenih prepisa svoje odluke.

(2) Rješenjem kojim se dozvoljava ponavljanje postupka ukida se odluka donijeta u ranijem postupku.

(3) Protiv rješenja Apelacionog suda kojim se usvaja prijedlog za ponavljanje postupka ┼żalba nije dozvoljena.

(4) ┼Żalba protiv rješenja Apelacionog suda kojim se odbacuje ili odbija prijedlog za ponavljanje postupka podnosi se istom sudu, koji o ┼żalbi odlu─Źuje u vije─çu od trojice sudija koji nisu u─Źestvovali u donošenju odluke u ranijem postupku.

─îlan 387

(Postupanje u ponovljenom postupku)

(1) U ponovnom postupku pred Osnovnim sudom ne mo┼że postupati sudija koji je odlu─Źivao u ranijem postupku.

(2) Osnovni sud odre─Ĺuje pripremno ro─Źište odmah po prijemu rješenja Apelacionog suda, a u pravilu najkasnije u roku od osam dana.

Odjeljak C. Odnos izme─Ĺu prijedloga za ponavljanje postupka i revizije

─îlan 388

(Postupanje suda u slu─Źaju izjavljene revizije i podnesenog prijedloga za ponavljanje postupka)

(1) Ako u roku za izjavljivanje revizije stranka podnese prijedlog za ponavljanje postupka samo iz razloga iz kojih se mo┼że izjaviti i revizija, smatrat ─çe se da je stranka izjavila reviziju.

(2) Ako stranka izjavi reviziju iz razloga što je u prvostepenom ili drugostepenom postupku odlu─Źeno o zahtjevu o kojem je ve─ç prije pravosna┼żno presu─Ĺeno, ili koga se tu┼żilac ve─ç odrekao, ili o kojem je sklopljena sudska nagodba i istovremeno ili nakon toga podnesen prijedlog za ponavljanje postupka iz bilo kojeg razloga iz ─Źlana 376 ovog zakona, sud ─çe prekinuti postupak povodom prijedloga za ponavljanje postupka do završetka postupka po reviziji.

(3) Ako stranka izjavi reviziju iz bilo kojeg razloga, osim iz razloga navedenih u stavu 2 ovog ─Źlana i istovremeno ili nakon toga podnese prijedlog za ponavljanje postupka iz razloga iz ─Źlana 376 stava 1 ta─Źki d) i e) ovog zakona, koji su potkrijepljeni pravosna┼żnom presudom donesenom u krivi─Źnom postupku, sud ─çe prekinuti postupak po reviziji do završetka postupka povodom prijedloga za ponavljanje postupka.

(4) U svima ostalim slu─Źajevima u kojima je stranka izjavila reviziju i istovremeno ili nakon toga podnese prijedlog za ponavljanje postupka, sud odlu─Źuje koji ─çe postupak nastaviti, a koji prekinuti, uzimaju─çi u obzir sve okolnosti, a posebno razloge zbog kojih su oba pravna lijeka izjavljena i dokaze, koje su stranke predlo┼żile.

─îlan 389

(Prekid postupka po reviziji)

(1) Odredbe ─Źlana 388 stavova 1 i 3 ovog zakona primjenjuju se i kad je stranka najprije podnijela prijedlog za ponavljanje postupka, a nakon toga izjavila reviziju.

(2) U svima ostalim slu─Źajevima u kojima stranka podnese prijedlog za ponavljanje postupka i nakon toga izjavi reviziju, Apelacioni sud, po pravilu, prekida postupak po reviziji do završetka postupka povodom prijedloga za ponavljanje postupka, osim ako ustanovi da postoje ozbiljni razlozi da postupi druga─Źije.

─îlan 390

(Donošenje rješenja o prekidu)

(1) Rješenje iz ─Źlana 388 ovog zakona donosi Osnovni sud ako je prijedlog za ponavljanje postupka podnesen Osnovnom sudu prije nego što je predmet povodom revizije upu─çen Apelacionom sudu.

(2) Ako je prijedlog za ponavljanje postupka podnesen nakon što je predmet povodom revizije upu─çen Apelacionom sudu, rješenje iz ─Źlana 388 ovog zakona donosi revizijsko vije─çe Apelacionog suda.

(3) Rješenje iz ─Źlana 388 ovog zakona donosi Osnovni sud, osim ako je predmet, u vrijeme kad je revizija dostavljena Osnovnom sudu, povodom prijedloga za ponavljanje postupka upu─çen Apelacionom sudu radi donošenja odluke, u kojem slu─Źaju rješenje donosi Apelacioni sud.

(4) Protiv rješenja suda iz stavova 1, 2 i 3 ovog ─Źlana nije dozvoljena ┼żalba.

DIO TRE─ćI
POSEBNI POSTUPCI

 

POGLAVLJE XXVI.
POSTUPAK U PARNICAMA IZ PORODI─îNIH ODNOSA

─îlan 391

(Primjena zakona)

Ako u ovoj glavi ne postoje posebne odredbe, u parnicama iz porodi─Źnih odnosa primjenjivat ─çe se ostale odredbe ovog zakona.

─îlan 392

(Pokretanje bra─Źnog spora)

(1) Parni─Źni postupak radi utvr─Ĺivanja postojanja ili nepostojanja braka, poništenja braka ili razvoda braka (bra─Źni sporovi) pokre─çe se tu┼żbom.

(2) Ako oba bra─Źna partnera zahtijevaju razvod braka, parni─Źni postupak pokre─çe se sporazumnim prijedlogom za razvod braka.

─îlan 393

(Postupak mirenja)

(1) Po prijemu tu┼żbe, odnosno sporazumnog prijedloga za razvod braka, ako bra─Źni partneri imaju zajedni─Źku maloljetnu ili usvojenu djecu ili djecu nad kojom je produ┼żeno roditeljsko pravo, Osnovni sud ─çe zatra┼żiti od organa starateljstva da pokuša mirenje bra─Źnih partnera i dostavit ─çe mu primjerak tu┼żbe.

(2) Do okon─Źanja ovog postupka sud zastaje s postupkom po tu┼żbi, odnosno zajedni─Źkom prijedlogu.

─îlan 394

(Zastara pokretanja postupka i prelaz prava na nasljednike)

(1) Pravo na tu┼żbu u bra─Źnom sporu ne zastarijeva, niti je ograni─Źeno drugim rokovima i uslovima, ako ovim zakonom nije druk─Źije propisano.

(2) Pravo na tu┼żbu za poništenje braka i za razvod braka ne prelazi na nasljednike bra─Źnih partnera, ali nasljednici bra─Źnog partnera koji je podnio tu┼żbu mogu nastaviti ve─ç zapo─Źeti postupak radi utvr─Ĺivanja da je postojao osnov za poništenje, odnosno razvod braka istican do trenutka smrti tu┼żioca.

─îlan 395

(Specijalna punomo─ç)

Ako tu┼żbu u bra─Źnom sporu podnosi punomo─çnik stranke, u punomo─çi se mora izri─Źito navesti kakvu ─çe tu┼żbu punomo─çnik podnijeti i iz kojih razloga.

─îlan 396

(Javnost postupka)

U postupku u bra─Źnim sporovima isklju─Źena je javnost.

─îlan 397

(Pomirenje bra─Źnih partnera)

Osnovni sud je du┼żan u toku cijelog postupka nastojati da do─Ĺe do pomirenja bra─Źnih partnera.

─îlan 398

(Presuda zbog propuštanja, na osnovu priznanja i odricanja)

U bra─Źnim sporovima ne mo┼że se izre─çi presuda zbog propuštanja, niti presuda na osnovu priznanja, odnosno odricanja.

─îlan 399

(Povla─Źenje tu┼żbe i sporazumnog prijedloga)

(1) U parnicama za razvod braka tu┼żilac mo┼że tu┼żbu povu─çi do zaklju─Źenja glavne rasprave bez pristanka tu┼żenog, a s pristankom tu┼żenog dok postupak nije pravosna┼żno završen.

(2) Sporazumni prijedlog za razvod braka bra─Źni partneri mogu povu─çi dok postupak nije pravosna┼żno završen.

(3) U slu─Źajevima iz stavova 1 i 2 ovog ─Źlana, ako je povla─Źenje tu┼żbe, odnosno sporazumnog prijedloga za razvod braka uslijedilo nakon donošenja prvostepene presude, Osnovni sud ─çe rješenjem utvrditi da je presuda bez pravnog dejstva i da se postupak obustavlja, a na isti na─Źin ─çe sud postupiti i kad je od sporazumnog prijedloga za razvod braka odustao samo jedan od bra─Źnih partnera.

(4) Na na─Źin iz stava 3 ovog ─Źlana Osnovni sud postupa i u slu─Źaju smrti bra─Źnog partnera, ─Źime se ne dira u pravo nasljednika da nastave postupak u skladu sa ovim zakonom.

(5) U bra─Źnim sporovima odricanje od tu┼żbenog zahtjeva ima isto pravno dejstvo kao i povla─Źenje tu┼żbe.

─îlan 400

(Odluka o zaštiti, odgoju i izdr┼żavanju)

Presudom kojom se utvr─Ĺuje da brak ne postoji, ili da se brak poništava, ili da se brak razvodi, Osnovni sud odlu─Źuje i o zaštiti, odgoju i izdr┼żavanju zajedni─Źke djece, kao i o izdr┼żavanju bra─Źnog partnera, ako je on to zahtijevao.

─îlan 401

(Uloga organa starateljstva)

(1) Ako se u bra─Źnom sporu rješava i o zaštiti, odgoju i izdr┼żavanju djece, organ starateljstva sudjeluje u tom postupku radi zaštite interesa djece.

(2) U postupku iz stava 1 ovog ─Źlana organ starateljstva stavlja prijedlog o zaštiti, odgoju i izdr┼żavanju djece, a ovlašten je da u granicama tog prijedloga iznosi i ─Źinjenice koje stranke nisu navele i predla┼że da se izvedu potrebni dokazi, da ula┼że pravna sredstva i preduzima druge parni─Źne radnje.

(3) Sud koji rješava bra─Źni spor obavještava organ starateljstva o postupku radi zaštite, odgoja i izdr┼żavanja djece, poziva ga na sva ro─Źišta i dostavlja mu sve odluke donesene u tom postupku.

─îlan 402

(Privremene mjere)

(1) U toku postupka u bra─Źnim sporovima Osnovni sud mo┼że, po slu┼żbenoj du┼żnosti, rješenjem odrediti privremene mjere radi davanja izdr┼żavanja zajedni─Źkoj maloljetnoj djeci, kao i za njihov smještaj.

(2) Privremene mjere iz stava 1 ovog ─Źlana sud mo┼że odrediti i u korist bra─Źnog partnera po njegovom prijedlogu.

(3) Protiv rješenja kojim je odre─Ĺena privremena mjera stranke mogu izjaviti prigovor u roku od tri dana od dana dostave prepisa rješenja.

(4) O prigovoru odlu─Źuje Apelacioni sud u roku od osam dana od dana prijema spisa po prigovoru.

(5) Prigovor protiv rješenja iz stavova 1 i 2 ovog ─Źlana ne zadr┼żava izvršenje rješenja.

─îlan 403

(Razlozi zbog kojih se presuda na osnovu sporazumnog prijedloga mo┼że pobijati)

Presuda kojom se brak razvodi na osnovu sporazumnog prijedloga bra─Źnih partnera mo┼że se pobijati zbog povreda odredaba parni─Źnog postupka, zbog toga što je pristanak za razvod braka dat u zabludi ili pod uticajem sile ili prevare, kao i u slu─Źaju ako za donošenje presude nije bilo uslova odre─Ĺenih ovim zakonom.

─îlan 404

(Dejstvo prijedloga za ponavljanje i prijedloga za povrat u prijašnje stanje)

Ako je pravosna┼żnom presudom utvr─Ĺeno da brak ne postoji, ili da je brak poništen ili da je brak razveden, ne mo┼że se povodom prijedloga za ponavljanje postupka, ili prijedloga za povrat u prijašnje stanje izmijeniti pravosna┼żna presuda u dijelu o prestanku braka, bez obzira da li je koja od stranaka zaklju─Źila novi brak.

─îlan 405

(Pokretanje spora za utvr─Ĺivanje, odnosno osporavanje o─Źinstva i maj─Źinstva)

(1) Postupak u sporovima za utvr─Ĺivanje, odnosno osporavanje o─Źinstva i maj─Źinstva pokre─çe se tu┼żbom.

(2) Stranke u sporu za utvr─Ĺivanje o─Źinstva su lica ─Źije se o─Źinstvo utvr─Ĺuje, dijete i majka djeteta.

(3) Stranke u sporu o osporavanju o─Źinstva su lice koje se po zakonu smatra ocem djeteta, dijete i majka djeteta.

(4) Kad tre─çe lice osporava o─Źinstvo licu koje je dijete priznalo za svoje, stranke u sporu su lice koje osporava o─Źinstvo, lice ─Źije se o─Źinstvo osporava, dijete i majka djeteta.

─îlan 406

(Suparni─Źarstvo)

(1) Ako tu┼żbom za utvr─Ĺivanje, odnosno za osporavanje o─Źinstva nisu kao tu┼żilac ili kao tu┼żeni obuhva─çene sve stranke u sporu, Osnovni sud ─çe pozvati tu┼żioca da dopuni tu┼żbu tako što ─çe navesti i stranku koja tu┼żbom nije obuhva─çena.

(2) Ako tu┼żilac u roku koji je sud odredio ne postupi na na─Źin iz stava 1 ovog ─Źlana, tu┼żba ─çe se odbaciti.

─îlan 407

(Priroda suparni─Źarstva)

(1) Stranke koje podnose tu┼żbu radi utvr─Ĺivanja, odnosno osporavanja o─Źinstva, odnosno protiv kojih je upravljen tu┼żbeni zahtjev jedinstveni su suparni─Źari.

(2) Ako je tu┼żbu za utvr─Ĺivanje, odnosno osporavanje o─Źinstva podnijelo ovlašteno lice u zakonskom roku, tu┼żbi se, kao suparni─Źar, mo┼że pridru┼żiti i lice kome je istekao rok za podnošenje tu┼żbe.

─îlan 408

(Zastupanje u postupku)

(1) Ako dijete i roditelj koji po zakonu zastupa dijete zajedno podnose tu┼żbu za utvr─Ĺivanje ili osporavanje o─Źinstva, odnosno ako su tu┼żeni istom tu┼żbom, taj ─çe roditelj zastupati dijete i u parnici, ali organ starateljstva mo┼że djetetu postaviti posebnog staratelja, ako izme─Ĺu djeteta i roditelja u toj parnici postoje protivni interesi.

(2) Ako su dijete i roditelj koji po zakonu zastupa dijete u parnici u protivnim strana─Źkim ulogama tu┼żioca i tu┼żenog, organ starateljstva postavit ─çe djetetu posebnog staratelja.

─îlan 409

(Javnost u postupku i donošenje presude zbog propuštanja, na osnovu priznanja i odricanja)

(1) U postupku u sporovima radi utvr─Ĺivanja, odnosno osporavanja o─Źinstva i maj─Źinstva isklju─Źena je javnost.

(2) U sporovima za utvr─Ĺivanje ili osporavanje o─Źinstva ili maj─Źinstva ne mo┼że se donijeti presuda zbog propuštanja, niti presuda na osnovu priznanja, odnosno odricanja.

(3) U parnicama za utvr─Ĺivanje ili osporavanje o─Źinstva ili maj─Źinstva odricanje od tu┼żbenog zahtjeva ima isto pravno djelovanje kao i povla─Źenje tu┼żbe.

─îlan 410

(Privremene mjere)

(1) U postupku za utvr─Ĺivanje, odnosno osporavanje o─Źinstva ili maj─Źinstva, Osnovni sud mo┼że na prijedlog jedne od stranaka odrediti privremene mjere radi zaštite smještaja i izdr┼żavanja djece.

(2) Protiv rješenja kojim je odre─Ĺena privremena mjera stranke mogu izjaviti prigovor u roku od tri dana od dana dostave prepisa rješenja.

(3) O prigovoru odlu─Źuje Apelacioni sud u roku od osam dana od dana prijema spisa po prigovoru.

(4) Prigovor protiv rješenja o privremenoj mjeri ne zadr┼żava izvršenje rješenja.

POGLAVLJE XXVII.
POSTUPAK U PARNICAMA IZ RADNIH ODNOSA

─îlan 411

(Primjena zakona)

Ako u poglavlju XXVII ne postoje posebne odredbe, u parnicama iz radnih odnosa primjenjivat ─çe se ostale odredbe ovog zakona.

─îlan 412

(Hitnost u postupanju)

U postupku u parnicama iz radnih odnosa, a posebno pri odre─Ĺivanju rokova i ro─Źišta, sud uvijek obra─ça posebnu pa┼żnju na potrebu hitnog rješavanja radnih sporova.

─îlan 413

(Privremene mjere)

(1) U toku postupka Osnovni sud mo┼że na prijedlog stranaka odrediti privremene mjere koje se primjenjuju u izvršnom postupku radi spre─Źavanja nasilnog postupanja ili radi otklanjanja nenadoknadive štete.

(2) Protiv rješenja iz stava 1 ovog ─Źlana nije dozvoljen prigovor.

─îlan 414

(Rok za izvršenje ─Źinidbe)

Sud u presudi kojom nala┼że izvršenje neke ─Źinidbe odre─Ĺuje rok od 15 dana za njeno izvršenje.

─îlan 415

(Rok za izjavljivanje ┼żalbe)

Rok za izjavljivanje ┼żalbe na presudu, odnosno rješenje iz radnih odnosa je 15 dana.

POGLAVLJE XXVIII.
POSTUPAK U PARNICAMA ZBOG SMETANJA POSJEDA

─îlan 416

(Primjena zakona)

Ako u poglavlju XXVIII ne postoje posebne odredbe, u parnicama zbog smetanja posjeda primjenjivat ─çe se ostale odredbe ovog zakona.

─îlan 417

(Hitnost u postupanju)

Pri odre─Ĺivanju rokova i ro─Źišta po tu┼żbama zbog smetanja posjeda sud uvijek obra─ça naro─Źitu pa┼żnju na potrebu hitnog rješavanja prema prirodi svakog pojedinog slu─Źaja.

─îlan 418

(Predmet raspravljanja)

(1) Raspravljanje o tu┼żbi zbog smetanja posjeda ograni─Źava se samo na raspravljanje i dokazivanje ─Źinjenica posljednjeg stanja posjeda i nastalog smetanja.

(2) Isklju─Źeno je raspravljanje o pravu na posjed, o pravnom osnovu, savjesnosti ili nesavjesnosti posjeda ili o zahtjevima za naknadu štete.

─îlan 419

(Rokovi i dozvoljenost revizije)

(1) Rok za udovoljenje du┼żnostima koje su nalo┼żene strankama sud odre─Ĺuje prema okolnostima pojedinog slu─Źaja.

(2) Rok za izjavljivanje ┼żalbe je 15 dana.

(3) U izuzetnim okolnostima sud mo┼że odlu─Źiti da ┼żalba ne zadr┼żava izvršenje rješenja.

(4) Protiv rješenja donesenih u parnicama zbog smetanja posjeda revizija nije dozvoljena.

─îlan 420

(Prekluzija prava na prinudno izvršenje)

Tu┼żilac gubi pravo da u izvršnom postupku zahtijeva izvršenje rješenja kojim se tu┼żenom po tu┼żbi zbog smetanja posjeda nala┼że izvršenje odre─Ĺene radnje, ako nije zahtijevao izvršenje u roku od 60 dana nakon proteka roka koji je rješenjem odre─Ĺen za izvršenje te radnje.

POGLAVLJE XXIX.
POSTUPAK U SPOROVIMA MALE VRIJEDNOSTI

─îlan 421

(Primjena zakona)

Ako u poglavlju XXIX ne postoje posebne odredbe, u postupku u sporovima male vrijednosti primjenjivat ─çe se ostale odredbe ovog zakona.

─îlan 422

(Spor male vrijednosti)

(1) Sporovi male vrijednosti, u smislu odredaba ovog zakona, jesu sporovi u kojima se tu┼żbeni zahtjev odnosi na potra┼żivanje u novcu koje ne prelazi iznos od 5.000,00 KM.

(2) Sporovima male vrijednosti smatraju se i sporovi u kojima se tu┼żbeni zahtjev ne odnosi na potra┼żivanje u novcu, a tu┼żilac je u tu┼żbi naveo da pristaje da umjesto udovoljenja odre─Ĺenom zahtjevu primi odre─Ĺeni nov─Źani iznos koji ne prelazi iznos iz stava 1 ovog ─Źlana.

(3) Sporovima male vrijednosti smatraju se i sporovi u kojima predmet tu┼żbenog zahtjeva nije nov─Źani iznos, ve─ç predaja pokretne stvari ─Źija vrijednost, koju je tu┼żilac u tu┼żbi naveo, ne prelazi iznos iz stava 1 ovog ─Źlana.

─îlan 423

(Izuzetak bez obzira na imovinski cenzus)

Ne smatraju se sporovima male vrijednosti, u smislu odredaba ovog zakona, sporovi o nekretninama, sporovi iz radnih odnosa i sporovi zbog smetanja posjeda.

─îlan 424

(Pravo na ┼żalbu)

(1) U postupku u sporovima male vrijednosti dozvoljena je posebna ┼żalba samo protiv rješenja kojim se završava postupak.

(2) Ostala rješenja protiv kojih je po ovom zakonu dozvoljena ┼żalba mogu se pobijati samo ┼żalbom protiv odluke kojom se postupak završava.

(3) Rješenja iz stava 2 ovog ─Źlana ne dostavljaju se strankama, ve─ç se objavljuju na ro─Źištu i unose u pismeni sastav odluke.

─îlan 425

(Preina─Źenje tu┼żbe i smanjenje tu┼żbenog zahtjeva u toku postupka)

(1) Ako tu┼żilac preina─Źi tu┼żbeni zahtjev tako da vrijednost predmeta spora prelazi iznos od 5.000,00 KM, postupak ─çe se dovršiti prema odredbama ovog zakona o redovnom postupku.

(2) Ako tu┼żilac do zaklju─Źenja glavne rasprave koja se vodi prema odredbama ovog zakona o redovnom postupku smanji tu┼żbeni zahtjev tako da više ne prelazi iznos od 5.000,00 KM, dalji postupak sprovest ─çe se prema odredbama ovog zakona o postupku u sporovima male vrijednosti.

─îlan 426

(Pravni lijekovi)

(1) Presuda ili rješenje kojim se završava spor male vrijednosti mo┼że se pobijati samo zbog povrede odredaba parni─Źnog postupka i zbog pogrešne primjene materijalnog prava.

(2) U presudi, odnosno rješenju iz stava 1 ovog ─Źlana Osnovni sud je du┼żan navesti razloge iz kojih se mo┼że izjaviti ┼żalba.

(3) Protiv prvostepene presude, odnosno rješenja iz stava 1 ovog ─Źlana, stranke mogu izjaviti ┼żalbu u roku od 15 dana.

(4) U postupku u sporovima male vrijednosti rok iz ─Źlana 303 stava 2 i ─Źlana 312 stava 1 ovog zakona je 15 dana.

(5) ┼Żalba u kojoj su izneseni razlozi zbog kojih se ┼żalba ne mo┼że izjaviti odbacuje se kao nedozvoljena.

(6) Protiv odluke Apelacionog suda kojom je ┼żalba odba─Źena iz razloga propisanih u stavu 5 nije dozvoljena revizija.

POGLAVLJE XXX.
POSTUPAK PRED ARBITRA┼ŻOM

─îlan 427

(Arbitra┼ża)

Stranke se mogu sporazumjeti da rješavanje spora povjere arbitra┼żi, osim ako se radi o zahtjevu kojim stranke ne mogu raspolagati u smislu ─Źlana 3 stava 2 ovog zakona.

─îlan 428

(Ugovor o arbitra┼żi)

(1) Ugovor o arbitra┼żi mo┼że se zaklju─Źiti kako u pogledu odre─Ĺenog spora, tako i u pogledu budu─çih sporova koji mogu proiza─çi iz odre─Ĺenog pravnog odnosa.

(2) Ugovor o arbitra┼żi punova┼żan je samo ako je zaklju─Źen u pismenom obliku i ako su ga potpisale sve stranke.

(3) Ugovor o arbitra┼żi zaklju─Źen je u pismenom obliku i kad je zaklju─Źen razmjenom pisama, telegrama, teleksa ili drugih sredstava telekomunikacija koja omogu─çavaju pismeni dokaz o zaklju─Źenom ugovoru.

(4) Ugovor o arbitra┼żi sklopljen je u pismenom obliku i kada je zaklju─Źen razmjenom tu┼żbe u kojoj tu┼żilac navodi postojanje tog ugovora i odgovora na tu┼żbu u kome tu┼żeni to ne osporava.

(5) Ugovor o arbitra┼żi mo┼że se dokazivati samo ispravama.

─îlan 429

(Punova┼żnost ugovora)

Ugovor o arbitra┼żi je punova┼żno zaklju─Źen i kad je odredba o nadle┼żnosti arbitra┼że sadr┼żana u op─çim uslovima za zaklju─Źenje pravnog posla.

─îlan 430

(Broj arbitara)

(1) Broj arbitara arbitra┼że mora biti neparan.

(2) Ako ugovorom stranaka nije odre─Ĺen broj arbitara, svaka stranka postavlja po jednog arbitra, a oni biraju predsjednika.

─îlan 431

(Arbitra┼ża kao procesna smetnja)

(1) Ako su stranke za rješavanje odre─Ĺenog spora ugovorile nadle┼żnost arbitra┼że, Osnovni sud ako mu je podnesena tu┼żba u istom sporu i me─Ĺu istim strankama, na prigovor tu┼żenog, oglasit ─çe se nenadle┼żnim, ukinuti sprovedene radnje u postupku i odbacit ─çe tu┼żbu.

(2) Prigovor iz stava 1 ovog ─Źlana tu┼żeni mo┼że staviti najkasnije u odgovoru na tu┼żbu.

─îlan 432

(Postavljanje arbitra)

(1) Stranku, koja po ugovoru o arbitra┼żi treba da postavi arbitra, mo┼że pozvati protivna stranka da u roku od 15 dana izvrši to postavljenje i da je o tome obavijesti.

(2) Poziv u smislu stava 1 ovog ─Źlana punova┼żan je samo ako je stranka koja ga upu─çuje postavila svog arbitra i o tome obavijestila protivnu stranku.

(3) Kad na osnovu ugovora o arbitra┼żi postavljanje arbitra treba da izvrši tre─çe lice, svaka stranka mo┼że uputiti poziv iz stava 2 ovog ─Źlana tom licu.

(4) Lice koje je pozvano da postavi arbitra arbitra┼że vezano je za postavljenje koje je izvršeno ─Źim je to postavljenje saop─çeno protivniku, odnosno jednoj od stranaka.

─îlan 433

(Postupanje suda)

(1) Ako arbitar arbitra┼że ne bude na vrijeme postavljen, a iz ugovora ne proizlazi što drugo, arbitra ─çe na prijedlog stranke postaviti sud.

(2) Ako arbitri ne mogu da se slo┼że o izboru predsjednika, a iz ugovora ne proizlazi šta drugo, predsjednika ─çe na prijedlog svakog arbitra ili stranke, postaviti sud.

(3) Za postavljanje arbitra, odnosno predsjednika arbitra┼że, nadle┼żan je Osnovni sud.

(4) Protiv rješenja Osnovnog suda nije dozvoljena ┼żalba.

(5) Stranka koja se ne ┼żeli koristiti ovlaštenjem iz stava 1 ili stava 2 ovog ─Źlana mo┼że tu┼żbom zahtijevati da Osnovni sud proglasi prestanak va┼żnosti ugovora o arbitra┼żi.

─îlan 434

(Prestanak va┼żnosti arbitra┼że)

(1) Osim slu─Źaja iz ─Źlana 433 ovog zakona, svaka stranka mo┼że tu┼żbom zahtijevati da sud proglasi prestanak va┼żnosti ugovora o arbitra┼żi:

a) ako stranke ne mogu da se slo┼że o izboru arbitara koje one zajedni─Źki treba da postave,

b) ako lice koje je u samom ugovoru o arbitra┼żi postavljeno za arbitra arbitra┼że ne─çe ili ne mo┼że da vrši tu du┼żnost.

(2) O zahtjevu odlu─Źuje Osnovni sud.

(3) Na ro─Źište za raspravljanje po zahtjevu sud poziva stranke.

─îlan 435

(Isklju─Źenje i izuze─çe arbitra)

(1) Arbitar arbitra┼że du┼żan je da se izuzme kad postoje razlozi za isklju─Źenje ili izuze─çe propisani ovim zakonom.

(2) Iz razloga navedenih u stavu 1 ovog ─Źlana stranke mogu zahtijevati isklju─Źenje ili izuze─çe arbitra arbitra┼że.

(3) Stranka koja je sama ili zajedno sa protivnom strankom postavila arbitra mo┼że zahtijevati njegovo isklju─Źenje ili izuze─çe samo ako je razlog za isklju─Źenje ili izuze─çe nastao ili je stranka za njega saznala nakon što je arbitar postavljen.

(4) Ako se stranke nisu druga─Źije sporazumjele, o isklju─Źenju ili izuze─çu odlu─Źuje Osnovni sud.

─îlan 436

(Postupak arbitra┼że)

Ako se stranke nisu druga─Źije sporazumjele, arbitri ─çe odrediti postupak pred arbitra┼żom.

─îlan 437

(Prinudna sredstva, kazne i izvo─Ĺenje dokaza)

(1) Prema svjedocima, strankama i drugim licima koja u─Źestvuju u postupku, arbitra┼ża ne mo┼że upotrijebiti prinudna sredstva, niti izricati kazne.

(2) Arbitra┼ża mo┼że zatra┼żiti od Osnovnog suda da se pred Osnovnim sudom izvedu pojedini dokazi koji se pred arbitra┼żom ne mogu izvesti.

(3) Na postupak za izvo─Ĺenje dokaza primjenjuju se odredbe ovog zakona o izvo─Ĺenju dokaza pred Osnovnim sudom.

─îlan 438

(Pravi─Źnost)

Arbitra┼ża mo┼że donijeti presudu po pravi─Źnosti, samo ako su joj stranke dale takva ovlaštenja.

─îlan 439

(Donošenje presude)

(1) Kada se arbitra┼ża sastoji više od jednog arbitra, presuda se donosi ve─çinom glasova, ako u ugovoru o arbitra┼żi nije druga─Źije odre─Ĺeno.

(2) Ako se ne mo┼że posti─çi potrebna ve─çina glasova, arbitra┼ża je du┼żna da o tome obavijesti stranke.

(3) Ako se za slu─Źaj iz stava 2 ovog ─Źlana stranke nisu druga─Źije sporazumjele, svaka od stranaka mo┼że tu┼żbom zahtijevati da Osnovni sud izrekne prestanak va┼żenja ugovora o arbitra┼żi.

─îlan 440

(Sadr┼żaj presude)

(1) Presuda arbitra┼że mora biti obrazlo┼żena, ako stranke nisu što drugo ugovorile.

(2) Izvornik presude i sve prepise potpisuju svi arbitri.

(3) Presuda va┼żi i kad jedan od arbitara uskrati da je potpiše, ako je presudu potpisala ve─çina arbitara i na presudi utvrdila to uskra─çivanje potpisa.

(4) Strankama se dostavljaju prepisi presude preko Osnovnog suda.

─îlan 441

(─îuvanje presude i potvrde o dostavljanju)

Izvornik presude i potvrde o izvršenom dostavljanju ─Źuvaju se kod Osnovnog suda.

─îlan 442

(Dejstvo presude)

(1) Presuda arbitra┼że ima prema strankama snagu pravosna┼żne presude, ako ugovorom nije predvi─Ĺena mogu─çnost pobijanja presude pred arbitra┼żom višeg stepena.

(2) Na zahtjev stranke Osnovni sud stavlja na prepis presude potvrdu o pravosna┼żnosti i izvršnosti.

─îlan 443

(Poništenje presude)

(1) Presuda arbitra┼że mo┼że se poništiti po tu┼żbi stranke.

(2) Za rješavanje po tu┼żbi nadle┼żan je Osnovni sud.

─îlan 444

(Razlozi za poništenje)

Poništenje presude arbitra┼że mo┼że se zahtijevati:

a) ako uop─çe nije zaklju─Źen ugovor o arbitra┼żi ili ako taj ugovor nije punova┼żan,

b) ako je u pogledu sastava arbitra┼że ili u pogledu odlu─Źivanja povrije─Ĺena neka odredba ovog zakona ili ugovora o arbitra┼żi,

c) ako presuda nije obrazlo┼żena u smislu ─Źlana 440 stava 1 ovog zakona ili ako izvornik i prepisi presude nisu potpisani na na─Źin odre─Ĺen u ─Źlanu 440 stavu 2 ovog zakona,

d) ako je arbitra┼ża prekora─Źila granicu svog zadatka,

e) ako je izreka presude nerazumljiva ili je sama sebi proturje─Źna,

f) ako je presuda arbitra┼że u suprotnosti s Ustavom Bosne i Hercegovine i Statutom Br─Źko distrikta Bosne i Hercegovine i

g) ako postoji koji od razloga za ponavljanje postupka iz ─Źlana 376 ovog zakona.

─îlan 445

(Rok za poništenje)

(1) Tu┼żba za poništenje arbitra┼że mo┼że se podnijeti Osnovnom sudu u roku od trideset 30 dana.

(2) Ako se poništenje presude zahtijeva iz razloga navedenih u ─Źlanu 444 ta─Źkama od a) do f) ovog zakona, rok za tu┼żbu se ra─Źuna od dana kada je presuda dostavljena stranci, a ako je stranka za razlog saznala kasnije, rok se ra─Źuna od dana saznanja.

(3) U pogledu ra─Źunanja roka kad se poništenje zahtijeva iz razloga navedenog u ─Źlanu 444 ta─Źki g) ovog zakona, shodno se primjenjuje ─Źlan 379 stavovi 1 i 2 ovog zakona.

(4) Nakon isteka jedne godine od pravosna┼żnosti presude arbitra┼że, ne mo┼że se zahtijevati poništenje te presude.

─îlan 446

(Odricanje od primjene zakona)

Stranke se ne mogu sporazumno odre─çi primjene ─Źlana 435 stavova 1, 2 i 3, ─Źlana 440 stavova 2, 3 i 4 i ─Źlanova od 443 do 445 ovog zakona.

POGLAVLJE XXXI.
POSTUPAK U PRIVREDNIM SPOROVIMA

─îlan 447

(Primjena zakona)

Ako u poglavlju XXXI ovog zakona ne postoje posebne odredbe, u parnicama u privrednim sporovima primjenjivat ─çe se ostale odredbe ovog zakona.

─îlan 448

(Privredni spor)

Pravila o postupku u privrednim sporovima primjenjuju se:

a) u sporovima u kojima su stranke Distrikt, preduze─ça i druga pravna lica,

b) u sporovima koji se odnose na brodove i na plovidbu na unutrašnjim vodama, te u sporovima na koje se primjenjuje plovidbeno pravo (plovidbeni sporovi), osim sporova o prevozu putnika,

c) u sporovima koji proisti─Źu iz me─Ĺusobnih privrednih odnosa vlasnika radnji i drugih pojedinaca koji u obliku registrovanog zanimanja obavljaju neku privrednu djelatnost, odnosno iz me─Ĺusobnih privrednih odnosa tih lica i pravnih lica iz ta─Źke a) ovog ─Źlana,

d) u sporovima izme─Ĺu lica iz ta─Źke a) ovog ─Źlana i inostranih fizi─Źkih i pravnih lica koja proisti─Źu iz njihovih me─Ĺusobnih privrednih odnosa, te i u takvim me─Ĺusobnim sporovima inostranih fizi─Źkih ili pravnih lica.

─îlan 449

(Primjena pravila o postupku u privrednim sporovima)

Pravila o postupku u privrednim sporovima primjenjuju se i kada u sporu uz lica iz ─Źlana 448 ta─Źke a) i ta─Źke c) ovog zakona, kao materijalni suparni─Źari u─Źestvuju i druga fizi─Źka i pravna lica.

POGLAVLJE XXXII.
TU┼ŻBA ZA ZAŠTITU KOLEKTIVNIH PRAVA I INTERESA

─îlan 450

(Zaštita kolektivnih prava i interesa)

(1) Udru┼żenja, organi, ustanove ili druge organizacije koje su osnovane u skladu sa zakonom, koje se u sklopu svoje registrovane ili propisom odre─Ĺene djelatnosti bave zaštitom zakonom utvr─Ĺenih kolektivnih prava ili interesa gra─Ĺana, mogu (kada je takvo ovlaštenje posebnim zakonom izri─Źito propisano i uz uslove propisane tim zakonom) podnijeti tu┼żbu za zaštitu kolektivnih prava i interesa protiv fizi─Źkog ili pravnog lica koje obavljanjem odre─Ĺene djelatnosti ili uop─çe radom, postupanjem, pa i propuštanjem, te┼że povre─Ĺuje ili ozbiljno ugro┼żava takva kolektivna prava i interese.

(2) Interesi iz stava 1 ovog ─Źlana mogu biti interesi koji se ti─Źu ─Źovjekove okoline i ┼żivotne sredine, moralni, etni─Źki, potroša─Źki, antidiskriminacioni i drugi interesi, koji su zakonom zagarantovani i koji moraju biti te┼że povrije─Ĺeni ili ozbiljno ugro┼żeni djelatnoš─çu, odnosno uop─çe postupanjem lica protiv kojeg se tu┼żba podnosi.

(3) Odredbe ovog zakona ne─çe se primjenjivati u slu─Źajevima ako je posebnim zakonom postupak povodom tu┼żbe iz stava 1 ovog ─Źlana druga─Źije ure─Ĺen.

─îlan 451

(Predmet tu┼żbenog zahtjeva)

(1) Podnosilac tu┼żbe iz ─Źlana 450 stava 1 ovog zakona mo┼że, ako posebnim zakonom nije druga─Źije ure─Ĺeno, zatra┼żiti:

a) da se utvrdi da su odre─Ĺenim postupanjem, uklju─Źuju─çi i propuštanjem tu┼żenog, povrije─Ĺeni ili ugro┼żeni zakonom zašti─çeni kolektivni interesi i prava lica koje je tu┼żilac ovlašten da štiti,

b) da se zabrani preduzimanje radnji kojima se povre─Ĺuju ili ugro┼żavaju interesi ili prava lica koje je tu┼żilac ovlašten da štiti, uklju─Źuju─çi i korištenje odre─Ĺenih ugovornih odredaba ili poslovne prakse,

c) da se tu┼żenom nalo┼żi preduzimanje radnji radi otklanjanja nastalih ili mogu─çih op─çih štetnih posljedica nedopuštenih postupanja tu┼żenog, uklju─Źuju─çi i uspostavljanje prijašnjeg stanja, ili stanja koje ─çe po mogu─çnosti najviše odgovarati tom stanju, ili stanju u kojem mogu─ça povreda zašti─çenih kolektivnih interesa ili prava ne bi mogla da nastupi i

d) da se presuda kojom ─çe biti prihva─çen neki od zahtjeva iz ta─Źki a), b) i c) ovog stava objavi na trošak tu┼żenog u medijima.

(2) Postupanje tu┼żenog iz stava 1 ta─Źke a) ovog ─Źlana, kojima mogu biti povrije─Ĺeni ili ugro┼żeni interesi i prava lica koje je tu┼żilac ovlašten da štiti, mogu biti i donošenje odre─Ĺenih pravila o uslovima i na─Źinu obavljanja djelatnosti tu┼żenog ili odgovaraju─ça njegova praksa, izgradnja odre─Ĺenih objekata, propuštanje ugradnje propisanih zaštitnih i drugih ure─Ĺaja, imisije i tome sli─Źno.

─îlan 452

(Vezanost suda za pravno utvr─Ĺenje)

Fizi─Źka i pravna lica mogu se u posebnim parnicama za naknadu štete pozvati na pravno utvr─Ĺenje iz presude kojom ─çe biti prihva─çeni zahtjevi iz tu┼żbe iz ─Źlana 450 stava 1 ovog zakona da su odre─Ĺenim postupanjem, uklju─Źuju─çi i propuštanjem tu┼żenog, povrije─Ĺeni ili ugro┼żeni zakonom zašti─çeni kolektivni interesi i prava lica koje je tu┼żilac ovlašten da štiti i u tom ─çe slu─Źaju sud biti vezan za pravno utvr─Ĺenje u parnici u kojoj ─çe se to lice na njih pozvati.

─îlan 453

(Umješa─Ź u postupku)

(1) U postupku koji je pokrenut tu┼żbom iz ─Źlana 450 stava 1 ovog zakona mogu se kao umješa─Źi na strani tu┼żioca, ako se on s tim saglasi, umiješati i drugi ovlašteni podnosioci tu┼żbe.

(2) U postupak se mogu umiješati kao umješa─Źi i fizi─Źka i pravna lica radi zaštite ─Źijih je kolektivnih interesa tu┼żba iz ─Źlana 450 stava 1 ovog zakona podnesena.

─îlan 454

(Nadle┼żnost za odlu─Źivanje)

O tu┼żbi iz ─Źlana 450 stava 1 ovog zakona prema odredbama ovog poglavlja u prvom stepenu odlu─Źuje Osnovni sud ako je op─çe mjesno nadle┼żan za tu┼żenog ili ako je na podru─Źju Distrikta po─Źinjena radnja kojom se povre─Ĺuju kolektivni interesi ili prava radi zaštite kojih je ta tu┼żba podnesena, ako posebnim propisom nije druga─Źije propisano.

─îlan 455

(Dejstvo ┼żalbe i rok za izvršenje ─Źinidbi)

U presudi kojom prihvata zahtjeve iz tu┼żbe iz ─Źlana 450 stava 1 ovog zakona, Osnovni sud mo┼że odlu─Źiti da ┼żalba ne zadr┼żava izvršenje ili odrediti kra─çi rok od propisanog za ispunjenje ─Źinidbi koje su nalo┼żene tu┼żenom.

─îlan 456

(Mjere obezbje─Ĺenja)

(1) Prije pokretanja ili tokom postupka pokrenutog tu┼żbom iz ─Źlana 450 stava 1 ovog zakona Osnovni sud mo┼że, na prijedlog tu┼żioca, odrediti mjere obezbje─Ĺenja predvi─Ĺene Zakonom o izvršnom postupku, ako tu┼żilac u─Źini vjerovatnim:

a) da je tu┼żeni postupao na na─Źin kojim je povrijedio ili ozbiljno ugrozio kolektivne interese ili prava ─Źija se zaštita tu┼żbom tra┼żi i

b) da je odre─Ĺivanje mjere potrebno radi otklanjanja opasnosti nastupanja nenadoknadive štete ili sprje─Źavanja nasilja.

(2) Sudskom mjerom obezbje─Ĺenja iz stava 1 ovog ─Źlana mo┼że se zatra┼żiti od suda da privremeno utvrdi pravila po kojima ─çe tu┼żeni u obavljanju svoje djelatnosti postupati, u skladu sa zatra┼żenom izmjenom, odnosno dopunom njegovih pravila ili prakse.

─îlan 457

(Zaštita prava suprotne stranke)

(1) Fizi─Źko ili pravno lice koje obavlja odre─Ĺenu djelatnost u vezi s kojom lice ovlašteno za podnošenje tu┼żbe iz ─Źlana 450 stava 1 ovog zakona tvrdi da se njome povre─Ĺuju ili ugro┼żavaju kolektivni interesi ili prava lica koje je taj podnosilac ovlašten da štiti takvom tu┼żbom, ovlašteno je da podnese tu┼żbu kojom ─çe zatra┼żiti da sud utvrdi da odre─Ĺenim postupanjem, pa i propuštanjima, ne povre─Ĺuje, odnosno da ne ugro┼żava te kolektivne interese ili prava, odnosno da ih ne povre─Ĺuje ili ugro┼żava na nedozvoljen na─Źin.

(2) Fizi─Źko ili pravno lice iz stava 1 ovog ─Źlana u toj parnici mo┼że zatra┼żiti da se licu ovlaštenom za podnošenje tu┼żbe iz ─Źlana 450 stava 1 ovog zakona zabrani odre─Ĺeno ponašanje, naro─Źito odre─Ĺeno istupanje u javnosti, naknadu štete, te objavu presude na trošak tu┼żenog u sredstvima javnog informisanja.

(3) Tu┼żbom iz stava 1 ovog ─Źlana fizi─Źka ili pravna lica iz stava 1 ovog ─Źlana mogu obuhvatiti kao tu┼żene i lica koja su ovlaštena da zastupaju ovlašteno lice za podnošenje tu┼żbe iz ─Źlana 450 stava 1 ovog zakona ili su ─Źlanovi njegovih organa, ali mo┼że obuhvatiti i njegove bitne ─Źlanove koji u njegovo ime istupaju u javnosti.

(4) Zahtjevi iz stavova 1, 2 i 3 ovog ─Źlana mogu se ista─çi i protivtu┼żbom u parnici pokrenutoj tu┼żbom iz ─Źlana 450 stava 1 ovog zakona.

(5) Fizi─Źka ili pravna lica iz stava 1 ovog ─Źlana mogu zatra┼żiti da se podnosilac tu┼żbe iz ─Źlana 450 stava 1 ovog zakona i lica koja su ovlaštena da ga zastupaju, obave┼żu na naknadu posebne štete u visini koju ─çe sud utvrditi po slobodnoj ocjeni, ako se poka┼że da je tu┼żba iz ─Źlana 450 stava 1 ovog zakona bila o─Źito neosnovana i da su vo─Ĺenjem parnice povodom te tu┼żbe, a naro─Źito njenim pra─çenjem u sredstvima javnog informisanja te┼że povrije─Ĺeni ugled i poslovni interesi tog tu┼żioca.

DIO ─îETVRTI
PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

POGLAVLJE XXXIII.
PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

─îlan 458

(Primjena ovog zakona)

Ako je prije stupanja na snagu ovog zakona zapo─Źet postupak pred Osnovnim sudom, dalji postupak provest ─çe se prema dosadašnjim propisima.

─îlan 459

(Posljedice ukidanja prvostepene odluke na primjenu ovog zakona)

Ako nakon stupanja na snagu ovog zakona bude ukinuta prvostepena odluka, dalji postupak provest ─çe se prema odredbama ovog zakona.

─îlan 460

(Zakon o medijaciji)

Odredba ─Źlana 209 ovog zakona primjenjuje se u skladu s posebnim zakonom kojim je ure─Ĺen postupak medijacije.

─îlan 461

(Rješavanje sukoba zakona s propisima drugih zemalja)

(1) Do stupanja na snagu posebnog zakona sudovi ─çe u parni─Źnom postupku primjenjivati ─Źlanove od 46 do 68 i ─Źlanove od 79 do 101 Zakona o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u odre─Ĺenim odnosima ("Slu┼żbeni list SFRJ", broj 43/82 i 72/82).

(2) U odredbama ─Źlanova navedenih u stavu 1 ovog ─Źlana rije─Źi "Socijalisti─Źka Federativna Republika Jugoslavija" zamjenjuju se rije─Źima "Bosna i Hercegovina" u odgovaraju─çem pade┼żu.

─îlan 462

(Prestanak va┼żenja)

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da va┼żi Zakon o parni─Źnom postupku Br─Źko distrikta Bosne i Hercegovine ("Slu┼żbeni glasnik Br─Źko distrikta Bosne i Hercegovine", brojevi 8/09, 52/10 i 27/14), izuzev u postupcima propisanim u ─Źlanu 458 ovog zakona.

─îlan 463

(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu┼żbenom glasniku Br─Źko distrikta Bosne i Hercegovine".

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 856 recenzija