Advokatska kancelarija

weight
"Na┼ía za┼ítita nije u na┼íem oru┼żju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

Zakon o radu Brcko distrikta BIH

 

Zakon o radu Br─Źko Distrikta Bosne i Hercegovine


("Slu┼żbeni glasnik Br─Źko distrikta Bosne i Hercegovine", br. 34/2019, 2/2021, 6/2021 od 5. maja 2021. godine i 15/2022)

 

DIO PRVI - OSNOVNE ODREDBE

─îlan 1

(Predmet)

Ovim zakonom propisuju se prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa i drugi odnosi po osnovu rada u Br─Źko distriktu Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Distrikt), ako posebnim zakonom nije druga─Źije odre─Ĺeno.

─îlan 2

(Definicije)

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljede─çe zna─Źenje:

a) "poslodavac je doma─çe ili strano pravno lice odnosno preduzetnik kod kojeg se radnik nalazi u radnom odnosu po jednom od pravnih osnova propisanim ovim zakonom;

b) "radnik" je fizi─Źko lice koje je zaposleno kod poslodavca na osnovu ugovora o radu, odnosno drugog ugovora po osnovu kojeg se ostvaruje pravo na rad;

c) "radni odnos" je odnos izme─Ĺu poslodavca i radnika, koji se zasniva zaklju─Źivanjem ugovora o radu i stupanjem radnika na rad;

d) "op─çi akt" jeste kolektivni ugovor, pravilnik o radu, odnosno drugi akt poslodavca, kojim se reguli┼íu prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa, na na─Źin kada je i kako to ovim zakonom ure─Ĺeno;

e) "kolektivni ugovor" je pisani sporazum kojim se, u skladu sa zakonom i drugim propisom, ure─Ĺuju prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa, postupak izmjena i dopuna kolektivnog ugovora, me─Ĺusobni odnosi u─Źesnika kolektivnih ugovora i druga pitanja od zna─Źaja za ure─Ĺivanje odnosa izme─Ĺu radnika i poslodavaca;

f) "pravilnik o radu" je op─çi akt poslodavca koji zapo┼íljava vi┼íe od petnaest (15) radnika, a kojim se ure─Ĺuju plate, organizacija rada, sistematizacija radnih mjesta, posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa i druga pitanja od zna─Źaja za radnika i poslodavca, u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom;

g) Sindikat, u smislu ovog zakona, jeste samostalna, demokratska i nezavisna organizacija radnika u koju se oni dobrovoljno udru┼żuju radi zastupanja, predstavljanja, unapre─Ĺivanja i za┼ítite svojih profesionalnih, radnih, ekonomskih, socijalnih, kulturnih i drugih pojedina─Źnih i kolektivnih prava i interesa;

h) Udru┼żenje poslodavaca, u smislu ovog zakona, smatra se samostalna, demokratska i nezavisna organizacija u koju poslodavci dobrovoljno stupaju radi predstavljanja, unapre─Ĺivanja i za┼ítite svojih poslovnih prava i interesa, u skladu sa zakonom;

i) Radno mjesto, u smislu ovog zakona, jeste mjesto namijenjeno za obavljanje poslova kod poslodavca na kojem radnik obavlja radne zadatke ili ima pristup u toku rada i koji je pod neposrednom ili posrednom kontrolom poslodavca.

DIO DRUGI - PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI IZ RADNOG ODNOSA

POGLAVLJE I. PRAVA I OBAVEZE RADNIKA I POSLODAVACA

─îlan 3

(Prava i obaveze radnika i poslodavca)

Poslodavac i radnik du┼żni su se pridr┼żavati prava i obaveza utvr─Ĺenih zakonom, op─çim aktom i ugovorom o radu.

─îlan 4

(Prava radnika)

Radnik ima pravo na:

a) odgovaraju─çu platu, naknadu plate i druga primanja u skladu sa zakonom, op─çim aktom i ugovorom o radu;

b) sigurnost i za┼ítitu ┼żivota i zdravlja na radu;

c) zdravstvenu zaštitu;

d) za┼ítitu li─Źnog integriteta i dostojanstva;

e) posebnu za┼ítitu u slu─Źaju bolesti, smanjenja ili gubitka radne sposobnosti i starosti;

f) udru┼żivanje, u─Źe┼í─çe u pregovorima za zaklju─Źivanje kolektivnih ugovora, konsultovanje, informisanje i izra┼żavanje svojih stavova prema bitnim pitanjima u oblasti rada;

g) mirno rješavanje radnih sporova;

h) druga prava i druge posebne oblike zaštite, u skladu sa zakonom, općim aktom i ugovorom o radu.

─îlan 5

(Obaveze radnika)

(1) Radnik je du┼żan:

a) savjesno i odgovorno obavljati poslove na kojima radi;

b) po┼ítovati organizaciju rada i poslovanja kod poslodavca, kao i uslove i pravila poslodavca u vezi s ispunjavanjem ugovornih i drugih du┼żnosti iz radnog odnosa;

c) obavijestiti poslodavca o bitnim okolnostima koje uti─Źu ili bi mogle uticati na obavljanje poslova utvr─Ĺenih ugovorom o radu, kao i o svakoj vrsti potencijalne opasnosti za ┼żivot i zdravlje i nastanak materijalne ┼ítete;

d) na zahtjev poslodavca pristupiti zdravstvenim pregledima i ocjeni radne sposobnosti i

e) savjesno izvr┼íavati druge du┼żnosti u skladu sa zakonom, op─çim aktom i ugovorom o radu.

(2) Radnik je du┼żan na zahtjev inspektora rada pru┼żiti podatke o svom identitetu.

─îlan 6

(Obaveze poslodavca)

(1) Poslodavac je du┼żan:

a) zaklju─Źiti ugovor o radu s licem koji stupa u radni odnos;

b) prijaviti radnika na penziono i invalidsko, zdravstveno kao i druge oblike obaveznog osiguranja danom zaklju─Źivanja ugovora o radu, odnosno najkasnije danom stupanja radnika na rad;

c) osigurati obavljanje poslova utvr─Ĺenih ugovorom o radu;

d) za obavljeni rad isplatiti odgovaraju─çu platu, naknadu plate i druga primanja u skladu sa zakonom, op─çim aktom i ugovorom o radu;

e) osigurati uslove rada i rad organizovati u skladu s pravilima o sigurnosti i zaštiti zdravlja radnika na radu, u skladu sa zakonom i drugim propisima;

f) informisati i upoznati sve radnike s pravima, obavezama i odgovornostima koje proizlaze iz propisa o radu i propisa o sigurnosti i zaštiti zdravlja radnika na radu;

g) omogu─çiti ostvarivanje drugih prava, du┼żnosti i odgovornosti koje proizilaze iz radnog odnosa, u skladu sa zakonom, op─çim aktom i ugovorom o radu.

(2) Preduzetnik, odnosno odgovorno lice u pravnom licu du┼żan se prijaviti na penzijsko i invalidsko, zdravstveno kao i druge oblike obaveznog osiguranja.

POGLAVLJE II. ZABRANA DISKRIMINACIJE I STAVLJANJA RADNIKA U NEPOVOLJNIJI POLO┼ŻAJ

─îlan 7

(Zabrana diskriminacije)

(1) Zabranjena je diskriminacija radnika kao i lica koje tra┼żi zaposlenje, prilikom ostvarivanja prava po osnovu rada i prava na zaposlenje po osnovu: spola, spolnog opredjeljenja, bra─Źnog stanja, porodi─Źne obaveze, starosti, invalidnosti, trudno─çe, jezika, vjere, politi─Źkog i drugog mi┼íljenja, nacionalne pripadnosti, socijalnog porijekla, imovnog stanja, ro─Ĺenja, rase, boje ko┼że, ─Źlanstva ili ne─Źlanstva u politi─Źkim strankama i sindikatima, zdravstvenog statusa ili nekog drugog li─Źnog svojstva.

(2) Diskriminacija iz stava 1 ovog ─Źlana zabranjena je u odnosu na:

a) uslove za zapo┼íljavanje i izbor kandidata za obavljanje odre─Ĺenog posla;

b) uslove rada i sva prava iz radnog odnosa;

c) osposobljavanje i stru─Źno usavr┼íavanje;

d) napredovanje u poslu i

e) otkaz ugovora o radu.

(3) Ne smatra se diskriminacijom u smislu stava 1 ovog ─Źlana:

a) pravljenje razlike ili davanje prvenstva u odnosu na prirodu posla i uslove pod kojima se obavlja kod koga li─Źno svojstvo lica predstavlja stvarni i odlu─Źuju─çi uslov obavljanja posla, ako je svrha koja se time ┼żeli posti─çi opravdana;

b) pru┼żanje posebne za┼ítite odre─Ĺenim kategorijama radnika u skladu s ovim zakonom, op─çim aktom i ugovorom o radu.

─îlan 8

(Vrste diskriminacije)

(1) Diskriminacija iz ─Źlana 7 stava 1 ovog zakona mo┼że biti direktna ili indirektna.

(2) Direktna diskriminacija zna─Źi svako postupanje kojim se radnik, kao i lice koje tra┼żi zaposlenje stavlja ili je bilo stavljeno u nepovoljniji polo┼żaj u odnosu na druga lica u istoj ili sli─Źnoj situaciji.

(3) Indirektna diskriminacija postoji kada odre─Ĺena naizgled neutralna odredba, pravilo, kriterij ili praksa stavlja ili bi stavila u nepovoljniji polo┼żaj radnika kao i lice koje tra┼żi zaposlenje zbog odre─Ĺene osobine, statusa, opredjeljenja, uvjerenja ili vrijednosnog sistema koji ─Źine osnove za zabranu diskriminacije iz stava 1 ovog ─Źlana u odnosu na drugog radnika, kao i lice koje tra┼żi zaposlenje.

─îlan 9

(Ništavost diskriminirajućih odredbi ugovora o radu)

Odredbe ugovora o radu za koje se utvrdi da su diskriminiraju─çe po nekom od osnova iz ─Źlana 7 ovog zakona, ni┼ítave su.

─îlan 10

(Ostali oblici diskriminacije)

(1) Poslodavcu i drugim licima zaposlenim kod poslodavca zabranjeno je uznemiravanje ili seksualno uznemiravanje, kao i mobing na radu ili u vezi s radom radnika i lica koja tra┼że zaposlenje kod poslodavca.

(2) Uznemiravanje u smislu stava 1 ovog ─Źlana je svako ne┼żeljeno pona┼íanje uzrokovano nekom od osnova iz ─Źlana 7 ovog zakona koje ima za cilj ili predstavlja povredu dostojanstva radnika i lica koje tra┼żi zaposlenje i stvaranje zastra┼íuju─çeg, neprijateljskog, degradiraju─çeg, poni┼żavaju─çeg ili uvredljivog okru┼żenja.

(3) Seksualno uznemiravanje u smislu stava 1 ovog ─Źlana je svako pona┼íanje koje rije─Źima ili radnjama seksualne prirode ima za cilj ili predstavlja povredu dostojanstva radnika i lica koje tra┼żi zaposlenje, a koje izaziva strah ili stvara poni┼żavaju─çe ili uvredljivo okru┼żenje.

(4) Mobing predstavlja specifi─Źnu formu nefizi─Źkog uznemiravanja na radnom mjestu koje podrazumijeva ponavljanje radnji kojima jedno ili vi┼íe lica psihi─Źki zlostavlja i poni┼żava drugo lice, a ─Źija je svrha ili posljedica ugro┼żavanje njegovog ugleda, ─Źasti, dostojanstva, integriteta, degradacija radnih uslova ili profesionalnog statusa.

(5) Poslodavac je du┼żan preduzimati pravovremene i efikasne mjere s ciljem spre─Źavanja svih oblika diskriminacije na radu i u vezi s radom kao i uzdr┼żavati se od preduzimanja mjera prema radniku koji se ┼żali na diskriminaciju.

─îlan 11

(Za┼ítita u slu─Źajevima diskriminacije)

(1) U slu─Źajevima diskriminacije u smislu odredbi ovog zakona, radnik kao i lice koje tra┼żi zaposlenje mogu od poslodavca zahtijevati za┼ítitu u roku od petnaest (15) dana od dana saznanja za diskriminaciju.

(2) Ako poslodavac u roku od petnaest (15) dana od dana podno┼íenja zahtjeva iz stava 1 ovog ─Źlana ne postupi po zahtjevu, radnik, odnosno lice koje tra┼żi zaposlenje mo┼że u roku od trideset (30) dana od dana podno┼íenja zahtjeva podnijeti tu┼żbu nadle┼żnom sudu.

(3) U slu─Źaju spora, na poslodavcu je teret dokazivanja da nije bilo diskriminacije, odnosno da je postupljeno u skladu sa zakonom, ukoliko radnik, odnosno lice koje tra┼żi zaposlenje iznese ─Źinjenice koje opravdavaju sumnju da je poslodavac postupio protivno odredbama ovog zakona.

(4) U slu─Źajevima svih oblika diskriminacije nijedna odredba ovog zakona ne mo┼że se tuma─Źiti kao ograni─Źavanje ili umanjivanje prava na vo─Ĺenje krivi─Źnog, gra─Ĺanskog ili bilo kojeg drugog postupka.

POGLAVLJE III. SLOBODA UDRU┼ŻIVANJA

─îlan 12

(Sloboda udru┼żivanja radnika i poslodavaca)

(1) Radnici imaju pravo da, po svom slobodnom izboru, organizuju sindikat i da se u─Źlanjuju ili istupaju iz sindikata u skladu sa statutom ili pravilima sindikata.

(2) Poslodavci imaju pravo da, po svom slobodnom izboru, formiraju udru┼żenje poslodavaca, da se u─Źlanjuju ili istupaju iz udru┼żenja, u skladu sa statutom ili pravilima tog udru┼żenja.

(3) Sindikat i udru┼żenja poslodavaca osnivaju se bez prethodne saglasnosti bilo kog organa vlasti.

─îlan 13

(Zabrana stavljanja u nepovoljniji polo┼żaj)

Radnik, odnosno poslodavac ne mo┼że biti stavljen u nepovoljniji polo┼żaj zbog ─Źlanstva ili ne─Źlanstva u sindikatu, odnosno udru┼żenju poslodavaca.

─îlan 14

(Nemogu─çnost zabrane rada sindikata i udru┼żenja poslodavaca)

Zakonit rad sindikata, odnosno udru┼żenja poslodavaca ne mo┼że se trajno ni privremeno zabraniti.

─îlan 15

(Zabrana mije┼íanja u funkcionisanje udru┼żenja poslodavaca i sindikata)

(1) Poslodavcima ili udru┼żenjima poslodavaca koji djeluju u vlastito ime ili putem nekog drugog lica, ─Źlana ili zastupnika, zabranjuje se:

a) miješanje u uspostavljanje, funkcionisanje ili upravljanje sindikatom;

b) zagovaranje ili pru┼żanje pomo─çi sindikatu s ciljem njegovog kontrolisanja.

(2) Sindikatu koji djeluje u vlastito ime ili putem nekog drugog lica, ─Źlana ili zastupnika, zabranjeno je mije┼íanje u uspostavljanje, funkcionisanje ili upravljanje udru┼żenjem poslodavaca kao i u rad drugog sindikata kod istog poslodavca.

─îlan 16

(Osiguravanje uslova za djelovanje sindikata kod poslodavca)

(1) Poslodavac je du┼żan omogu─çiti djelovanje sindikatu u skladu s njegovom ulogom i zadacima, statutom, programom i me─Ĺunarodnim konvencijama o radu.

(2) Osiguravanje uslova za djelovanje sindikata podrazumijeva mogu─çnost:

a) pokretanja inicijative, podno┼íenje zahtjeva i prijedloga i zauzimanje stavova od zna─Źaja za materijalni, ekonomski i socijalni polo┼żaj radnika;

b) razmatranja mi┼íljenja i prijedloga sindikata prije dono┼íenja odluke od zna─Źaja za materijalni, ekonomski i socijalni polo┼żaj radnika i opredjeljivanje u odnosu na radnike.

POGLAVLJE IV. URE─ÉIVANJE PRAVA, OBAVEZA I ODGOVORNOSTI IZ RADNOG ODNOSA

─îlan 17

(Op─çi akt i ugovor o radu)

(1) Prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa reguli┼íu se op─çim aktom, na na─Źin kada je i kako to ovim zakonom ure─Ĺeno i ugovorom o radu.

(2) O donošenju općeg akta poslodavac se obavezno konsultuje sa sindikatom, odnosno vijećem radnika ukoliko su formirani.

(3) Op─çi akt objavljuje se na oglasnoj plo─Źi poslodavca i na drugi na─Źin neograni─Źeno dostupan svim radnicima, a stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja.

(4) Poslodavac je na zahtjev radnika ili njihovih predstavnika du┼żan omogu─çiti uvid u sve op─çe akte kojima se ure─Ĺuju prava i obaveze po osnovu rada.

─îlan 18

(Ogla┼íavanje op─çeg akta neva┼że─çim)

Sindikat, odnosno vije─çe radnika mo┼że od poslodavca zatra┼żiti da nezakonit op─çi akt ili neke njegove odredbe, u roku od osam dana od dana objave na oglasnoj plo─Źi, oglasi neva┼że─çim, a ukoliko poslodavac to ne u─Źini, sindikat ili vije─çe radnika mo┼że u roku od trideset (30) dana od dana objave na oglasnoj plo─Źi, od nadle┼żnog suda zatra┼żiti da taj op─çi akt ili neke njegove odredbe oglasi neva┼że─çim.

─îlan 19

(Utvr─Ĺivanje prava radnika op─çim aktom i ugovorom o radu)

(1) Op─çim aktom ili ugovorom o radu ne mogu se utvrditi nepovoljnija prava od prava propisanih ovim zakonom, odnosno mogu se utvrditi povoljnija prava od prava propisanih ovim zakonom.

(2) Ako je op─çim aktom ili ugovorom o radu razli─Źito ure─Ĺeno neko pravo iz radnog odnosa u odnosu na ovaj zakon, primjenjuje se propis koji je povoljniji za radnika.

(3) Odredbe op─çeg akta ili ugovora o radu kojima su utvr─Ĺena manja prava ili nepovoljniji uslovi rada od uslova propisanih ovim zakonom, ni┼ítave su i neposredno se primjenjuju odredbe ovog zakona.

POGLAVLJE V. RADNI ODNOS I RAD VAN RADNOG ODNOSA

─îlan 20

(Uslovi za zasnivanje radnog odnosa)

(1) Radni odnos zasniva se zaklju─Źivanjem ugovora o radu s licem koje ima najmanje petnaest (15) godina ┼żivota i koje ispunjava druge uslove utvr─Ĺene zakonom i op─çim aktom.

(2) S licem koje ima izme─Ĺu 15 i 18 godina ┼żivota (u daljnjem tekstu: maloljetnik) mo┼że se zaklju─Źiti ugovor o radu, odnosno zasnovati radni odnos pod uslovom da takav rad nije ┼ítetan po zdravlje maloljetnika uz:

a) saglasnost zakonskog zastupnika;

b) postojanje dokaza o op─çoj zdravstvenoj sposobnosti za rad, odnosno fizi─Źkoj i psihi─Źkoj sposobnosti za obavljanje konkretnog posla koja se dokazuje uvjerenjem ovla┼ítenog ljekara ili nadle┼żne zdravstvene ustanove.

─îlan 21

(Zabrana tra┼żenja odre─Ĺenih podataka)

(1) Lice koje zasniva radni odnos du┼żno je poslodavcu dostaviti isprave i druge dokaze o ispunjenosti uslova za rad.

(2) Poslodavac ne mo┼że od lica koje zasniva radni odnos zahtijevati podatke o porodi─Źnom ili bra─Źnom statusu i planiranju porodice, odnosno dostavljanje isprava i drugih dokaza koji nisu od neposrednog zna─Źaja za obavljanje poslova za koje se zasniva radni odnos.

(3) Poslodavac ne mo┼że uslovljavati zasnivanje radnog odnosa:

a) testom trudno─çe, osim u slu─Źaju poslova kod kojih postoji znatan rizik za zdravlje ┼żene i djeteta utvr─Ĺen od nadle┼żnog zdravstvenog organa, odnosno aktom o procjeni rizika;

b) prethodnim davanjem izjave o otkazu ugovora o radu.

─îlan 22

(Postupanje s li─Źnim podacima radnika)

Li─Źni podaci radnika ne mogu se prikupljati, obra─Ĺivati, koristiti ili dostavljati tre─çim licima, osim ako je to odre─Ĺeno zakonom ili ako je to potrebno radi ostvarivanja prava i obaveza iz radnog odnosa.

─îlan 23

(Obaveza obavještavanja)

Poslodavac je du┼żan, prije zaklju─Źivanja ugovora o radu, lice s kojim zasniva radni odnos obavijestiti o poslu, uslovima rada, pravima i obavezama iz radnog odnosa u skladu sa zakonom i op─çim aktom.

─îlan 24

(Elementi ugovora o radu)

(1) Ugovor o radu zaklju─Źuje se u pisanoj formi i sadr┼żi naro─Źito podatke o:

a) nazivu i sjedištu poslodavca;

b) imenu i prezimenu, prebivalištu, odnosno boravištu radnika;

c) trajanju ugovora o radu;

d) danu otpo─Źinjanja rada;

e) mjestu rada;

f) radnom mjestu na koje se radnik zapošljava i kratak opis poslova;

g) du┼żini i rasporedu radnog vremena;

h) plati, dodacima na platu, te periodima isplate;

i) naknadi plate;

j) trajanju godišnjeg odmora;

k) otkaznom roku i

l) druge podatke u vezi s uslovima rada utvr─Ĺenim op─çim aktom poslodavca.

(2) Ako poslodavac ne zaklju─Źi ugovor o radu s radnikom u pisanoj formi, a radnik obavlja poslove za poslodavca uz naknadu, smatra se da je zasnovan radni odnos na neodre─Ĺeno vrijeme, ako poslodavac druga─Źije ne doka┼że.

─îlan 25

(Stupanje na rad)

(1) Ugovorom o radu se utvr─Ĺuje i dan stupanja na rad radnika.

(2) Ako radnik ne stupi na rad danom utvr─Ĺenim ugovorom o radu, smatra se da nije zasnovao radni odnos, osim u slu─Źaju da:

a) je sprije─Źen da stupi na rad iz opravdanih razloga ili

b) su se radnik i poslodavac druga─Źije dogovorili.

─îlan 26

(Dostava ugovora o radu i prijava na obavezno osiguranje)

(1) Poslodavac je du┼żan radniku dostaviti pisani ugovor o radu koji sadr┼żi podatke iz ─Źlana 24 ovog zakona, a najkasnije na dan stupanja radnika na rad.

(2) Poslodavac je du┼żan radniku dostaviti fotokopije prijava na obavezno zdravstveno i penziono osiguranje najkasnije u roku od petnaest (15) dana od dana zaklju─Źivanja ugovora o radu, odnosno po─Źetka rada radnika, kao i svake promjene osiguranja koja se ti─Źe radnika.

─îlan 27

(Probni rad)

(1) Prilikom zaklju─Źivanja ugovora o radu mo┼że se ugovoriti probni rad, koji ne mo┼że trajati du┼że od ┼íest mjeseci.

(2) Ako se probni rad prekida prije roka na koji je ugovoren, otkazni rok je sedam dana.

(3) Radnik za vrijeme trajanja probnog rada ima sva prava iz radnog odnosa, u skladu s poslovima radnog mjesta koje obavlja za vrijeme probnog rada.

(4) Ugovor kojim je zaklju─Źen probni rad, pored podataka iz ─Źlana 24 stava 1 ovog zakona, sadr┼żi i podatke o na─Źinu provo─Ĺenja i ocjenjivanja rezultata probnog rada, u skladu s op─çim aktom.

(5) Radniku koji ne zadovolji na poslovima radnog mjesta za vrijeme obavljanja probnog rada, prestaje radni odnos danom isteka roka utvr─Ĺenog ugovorom o probnom radu.

─îlan 28

(Trajanje ugovora o radu)

(1) Ugovor o radu mo┼że se zaklju─Źiti na neodre─Ĺeno i na odre─Ĺeno vrijeme.

(2) Ugovor o radu koji ne sadr┼żi podatak u pogledu trajanja smatra se ugovorom o radu na neodre─Ĺeno vrijeme.

─îlan 29

(Ugovor o radu na odre─Ĺeno vrijeme)

Ugovor o radu na odre─Ĺeno vrijeme zaklju─Źuje se za zasnivanje radnog odnosa ─Źije je trajanje unaprijed odre─Ĺeno objektivnim razlozima koji su opravdani rokom, potrebom izvr┼íenja odre─Ĺenog posla ili nastupanjem odre─Ĺenog doga─Ĺaja, za vrijeme trajanja tih potreba, a naro─Źito za:

a) obavljanje sezonskih poslova;

b) zamjenu privremeno odsutnog radnika;

c) rad na odre─Ĺenom projektu;

d) privremeno pove─çanje obima poslova;

e) zaklju─Źenje menad┼żerskog ugovora.

─îlan 30

(Trajanje ugovora o radu na odre─Ĺeno vrijeme)

(1) Ugovor o radu na odre─Ĺeno vrijeme mo┼że se zaklju─Źiti za period koji, s prekidom ili bez prekida, ne mo┼że biti du┼żi od dvije godine, s tim da se period kra─çi od petnaest (15) dana ne smatra prekidom.

(2) Izuzetno od stavova 1 i 3 ovog ─Źlana, ugovor o radu na odre─Ĺeno vrijeme mo┼że se zaklju─Źiti za period du┼żi od dvije godine u slu─Źajevima utvr─Ĺenim ─Źlanom 29 stavom 1 ta─Źkama b) i e) ovog zakona.

(3) Ako radnik izri─Źito ili pre─çutno obnovi ugovor o radu na odre─Ĺeno vrijeme s istim poslodavcem, odnosno izri─Źito ili pre─çutno zaklju─Źi s istim poslodavcem uzastopne ugovore o radu na odre─Ĺeno vrijeme na period du┼żi od dvije godine bez prekida, takav ugovor smatra se ugovorom o radu na neodre─Ĺeno vrijeme.

─îlan 31

(Prava radnika koji radi na odre─Ĺeno vrijeme)

Radnik koji radi na odre─Ĺeno vrijeme ostvaruje pravo na:

a) jednake uslove rada kao i radnici koji su zaklju─Źili ugovor o radu na neodre─Ĺeno vrijeme na istim ili sli─Źnim poslovima, sa istim ili sli─Źnim kvalifikacijama i radnim iskustvom kod istog poslodavca;

b) informisanje o poslovima za koje bi mogao biti zaklju─Źen ugovor o radu na neodre─Ĺeno vrijeme kod istog poslodavca;

c) obrazovanje, osposobljavanje i usavr┼íavanje pod istim uslovima kao i radnici koji su zaklju─Źili ugovor na neodre─Ĺeno vrijeme i druga prava i obaveze u skladu sa zakonom i op─çim aktom kao i radnici koji rade na neodre─Ĺeno vrijeme kod istog poslodavca.

─îlan 32

(Slu─Źajevi odsustva s posla)

(1) Odsustvom radnika s posla smatra se:

a) korištenje godišnjeg odmora;

b) privremena sprije─Źenost za rad, u skladu sa zakonom;

c) poro─Ĺajno odsustvo;

d) odsustvo s rada u skladu sa zakonom, op─çim aktom ili ugovorom o radu;

e) period izme─Ĺu otkaza ugovora o radu i dana povratka na radno mjesto na osnovu odluke suda ili drugog organa, u skladu sa zakonom, op─çim aktom ili ugovorom o radu;

f) odsustvo s rada uz saglasnost poslodavca.

(2) Ugovor o radu ne smatra se raskinut u slu─Źaju odsustva s posla iz stava 1 ovog ─Źlana.

─îlan 33

(Radni odnos za obavljanje poslova s pove─çanim rizikom)

(1) Ugovor o radu mo┼że se zaklju─Źiti za poslove za koje su aktom o procjeni rizika utvr─Ĺeni kao poslovi s pove─çanim rizikom samo ako radnik ispunjava uslove za rad na tim poslovima.

(2) Radnik mo┼że raditi na poslovima iz stava 1 ovog ─Źlana samo na osnovu prethodno utvr─Ĺene zdravstvene sposobnosti za rad na tim poslovima od nadle┼żne zdravstvene ustanove.

─îlan 34

(Radni odnos sa nepunim radnim vremenom)

(1) Radni odnos mo┼że se zasnovati i za rad s nepunim radnim vremenom, na neodre─Ĺeno ili odre─Ĺeno vrijeme, ali ne kra─çe od ┬╝ (jedne ─Źetvrtine) punog sedmi─Źnog radnog vremena, osim ako posebnim propisom nije druga─Źije odre─Ĺeno.

(2) Radnik koji radi s nepunim radnim vremenom ima sva prava iz radnog odnosa srazmjerno vremenu provedenom na radu, osim ako za pojedina prava zakonom, op─çim aktom i ugovorom o radu nije druga─Źije odre─Ĺeno.

(3) Poslodavac je du┼żan:

a) radniku koji radi s nepunim radnim vremenom, koji radi na istim ili sli─Źnim poslovima, s istim ili sli─Źnim kvalifikacijama i radnim iskustvom osigurati iste uslove rada kao i radniku s punim radnim vremenom;

b) pravovremeno obavijestiti radnike o dostupnosti poslova s punim i nepunim radnim vremenom;

c) omogućiti obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje i radnicima koji rade nepuno radno vrijeme;

d) razmotriti zahtjev radnika s nepunim radnim vremenom za prelazak na puno radno vrijeme, kao i zahtjev radnika s punim radnim vremenom za prelazak na nepuno radno vrijeme i radniku pismeno odgovoriti.

(4) Zahtjev iz stava 3 ta─Źke d) radnik podnosi u pisanoj formi.

(5) Informisanje radnika o poslovima s punim i nepunim radnim vremenom ure─Ĺuje se op─çim aktom.

─îlan 35

(Radni odnos za obavljanje poslova van prostorija poslodavca)

(1) Radni odnos mo┼że se zasnovati za obavljanje poslova van prostorija poslodavca i to kao rad na daljinu i rad od ku─çe, u skladu s op─çim aktom.

(2) Rad van prostorija poslodavaca, radnik obavlja sam ili s ─Źlanovima svoje u┼że porodice, u ime i za ra─Źun poslodavca.

(3) Ugovor o radu koji se zaklju─Źuje u skladu sa stavom 1 ovog ─Źlana, pored podataka iz ─Źlana 24 stava 1 ovog zakona, sadr┼żi i:

a) vrstu poslova i na─Źin organizovanja rada,

b) uslove rada i na─Źin vr┼íenja nadzora nad radom radnika,

c) korištenje i upotrebu sredstava za rad radnika i naknadu za njihovu upotrebu,

d) naknadu drugih tro┼íkova rada i na─Źin njihovog utvr─Ĺivanja i

e) druga prava i obaveze.

(4) Radnik koji obavlja poslove van prostorija poslodavca ima ista prava kao i radnik koji radi u prostorijama poslodavca, osim prava i obaveza koje proisti─Źu iz prirode rada van prostorija poslodavca, utvr─Ĺenih ugovorom o radu.

(5) Poslodavac mo┼że ugovoriti poslove van svojih prostorija samo u slu─Źaju da ti poslovi nisu opasni ili ┼ítetni po zdravlje radnika i drugih lica, u skladu s posebnim zakonom i drugim propisima.

─îlan 36

(Radni odnos s ku─çnim pomo─çnim osobljem)

(1) Radni odnos mo┼że se zasnovati za obavljanje poslova ku─çnog pomo─çnog osoblja za koji se ugovara isplata plate u novcu ili u novcu i naturi.

(2) Pod isplatom u naturi podrazumijeva se osiguravanje stanovanja i ishrane, ili samo osiguravanje stanovanja ili ishrane.

(3) Vrijednost dijela davanja u naturi mora se obavezno izraziti u novcu.

(4) Najmanji procent plate koji se obavezno obra─Źunava i ispla─çuje u novcu utvr─Ĺuje se ugovorom o radu i ne mo┼że biti ni┼żi od 50% (pedeset posto) od plate radnika.

(5) Ako je plata ugovorena dijelom u novcu, a dijelom u naturi, za vrijeme odsustvovanja s rada uz naknadu plate, poslodavac je du┼żan radniku naknadu plate ispla─çivati u novcu.

─îlan 37

(Upu─çivanje na rad u inostranstvo)

Radnik mo┼że biti upu─çen na rad u inostranstvo, na osnovu prethodne pisane saglasnosti izme─Ĺu poslodavca i radnika u pogledu:

a) radnog mjesta u inostranstvu;

b) trajanju rada u inostranstvu;

c) mjestu rada i boravka u inostranstvu;

d) rok isplate i valuta u kojoj se ispla─çuje plata i druga primanjima u novcu i naturi na koja radnik ima prava za vrijeme boravka u inostranstvu;

e) uslovima vra─çanja u zemlju.

─îlan 38

(Privremeni rad radnika u drugom mjestu rada - terenski rad)

(1) Poslodavac mo┼że radnika za vrijeme trajanja ugovora o radu privremeno, na period ne du┼żi od ┼íest (6) mjeseci neprekidno, uputiti na rad u druga mjesta u Bosni i Hercegovini gdje ima svoja radili┼íta, pogone ili druge organizacione dijelove, pod uslovom da mu obezbijedi:

a) odgovaraju─çi smje┼ítaj u skladu s propisima koji ure─Ĺuju za┼ítitu na radu;

b) najmanje dva besplatna obroka u radne dane, kao i terenski dodatak;

c) nov─Źanu naknadu tro┼íkova putovanja za posjetu porodici najmanje jedanput u mjesecu, ukoliko radnik ima porodicu.

(2) Radnica za vrijeme trudno─çe ili samohrani roditelj koji ima dijete do sedam godina starosti djeteta ne mo┼że se uputiti na rad u drugo mjesto u smislu stava 1 ovog ─Źlana.

(3) Op─çim aktom se mogu bli┼że odrediti prava i obaveze radnika i poslodavca po osnovu rada radnika u drugom mjestu rada.

─îlan 39

(Menad┼żerski ugovor)

(1) Direktor ili lice kojem je pravno lice povjerilo obavljanje poslova upravljanja ili rukovo─Ĺenja procesom rada, mo┼że obavljati povjerene poslove za poslodavca sa ili bez zasnivanja radnog odnosa, u skladu s menad┼żerskim ugovorom i u skladu s op─çim aktom.

(2) Menad┼żerskim ugovorom iz stava 1 ovog ─Źlana reguli┼íe se pravo na naknadu za rad, kao i druga me─Ĺusobna prava, obaveze i odgovornosti direktora, odnosno lica iz stava 1 ovog ─Źlana i poslodavca.

(3) Menad┼żerski ugovor iz stava 1 ovog ─Źlana, u ime poslodavca, zaklju─Źuje organ koji je odre─Ĺen op─çim aktom poslodavca.

(4) Na menad┼żera, koji nije u radnom odnosu, se ne primjenjuju odredbe glave VII, VIII, X, XI i XIV ovog zakona.

(5) Odredbe ovog ─Źlana se ne primjenjuju na status direktora i zamjenika direktora pravnih lica ─Źiji je osniva─Ź Distrikt.

─îlan 40

(Privremeni i povremeni poslovi)

(1) Za obavljanje poslova koji su po svojoj prirodi takvi da ne traju du┼że od devedeset (90) radnih dana u kalendarskoj godini i da ne predstavljaju poslove za koje se zaklju─Źuje ugovor o radu, poslodavac mo┼że zaklju─Źiti ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova sa:

a) nezaposlenim licem;

b) radnikom koji radi nepuno radno vrijeme, do punog radnog vremena;

c) korisnikom starosne penzije.

(2) Ugovor iz stava 1 ovog ─Źlana zaklju─Źuje se u pisanom obliku i sadr┼żi vrstu, na─Źin, rok izvr┼íenja poslova i iznos naknade za izvr┼íeni posao.

(3) Licu koje obavlja privremene i povremene poslove osigurava se odmor u toku rada pod istim uslovima kao i za radnike u radnom odnosu i druga prava u skladu s propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju entiteta Bosne i Hercegovine.

(4) Poslovi za koje se zaklju─Źuje ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova utvr─Ĺuje se op─çim aktom poslodavca.

POGLAVLJE VI. OSPOSOBLJAVANJE I STRUČNO USAVRŠAVANJE ZA RAD

─îlan 41

(Prava i obaveze u vezi s osposobljavanjem i stru─Źnim usavr┼íavanjem za rad)

(1) Poslodavac mo┼że, u skladu s potrebama rada, omogu─çiti radniku osposobljavanje i stru─Źno usavr┼íavanje za rad.

(2) Poslodavac je du┼żan prilikom promjena ili uvo─Ĺenja novog na─Źina ili organizovanja rada omogu─çiti radniku osposobljavanje ili stru─Źno usavr┼íavanje za rad.

(3) Radnik je du┼żan da se, u skladu sa svojim sposobnostima i potrebama rada, osposobljava i stru─Źno usavr┼íava za rad.

(4) Za vrijeme trajanja osposobljavanja i stru─Źnog usavr┼íavanja u skladu sa stavom 2 ovog ─Źlana, radnik ima pravo na naknadu plate u visini pune plate koju bi ostvario da je bio na radu.

(5) Tro┼íkovi osposobljavanja i stru─Źnog usavr┼íavanja osiguravaju se iz sredstava poslodavca i drugih izvora, u skladu sa zakonom i op─çim aktom.

(6) U slu─Źaju da radnik prekine osposobljavanje ili stru─Źno usavr┼íavanje, du┼żan je poslodavcu nadoknaditi tro┼íkove, osim ako je do prekida do┼ílo iz opravdanih razloga.

(7) Uslovi i na─Źin osposobljavanja i stru─Źnog usavr┼íavanja za rad iz stavova 2 i 3 ovog ─Źlana ure─Ĺuju se op─çim aktom.

─îlan 42

(Prijem pripravnika)

(1) Radi stru─Źnog osposobljavanja za samostalan rad, poslodavac mo┼że zaklju─Źiti ugovor o radu s pripravnikom.

(2) Pripravnik je lice sa zavr┼íenom srednjom ili vi┼íom ┼íkolom, odnosno fakultetom koje prvi put zasniva radni odnos u tom zanimanju, a koje je prema zakonu obavezno polo┼żiti stru─Źni ispit ili mu je za samostalan rad u zanimanju potrebno radno iskustvo.

(3) Ugovor o radu s pripravnikom zaklju─Źuje se na odre─Ĺeno vrijeme, a najdu┼że godinu dana, ako zakonom nije druga─Źije odre─Ĺeno.

(4) Ugovor iz stava 3 ovog ─Źlana mo┼że se zaklju─Źiti i s licem koje je radilo kra─çe od vremena utvr─Ĺenog za pripravni─Źki sta┼ż u stepenu stru─Źne spreme koju posjeduje i koja je uslov za rad na tim poslovima.

(5) Za vrijeme obavljanja pripravni─Źkog sta┼ża pripravnik ima pravo na najmanje 80% (osamdeset posto) plate utvr─Ĺene za poslove za koje se osposobljava i druga prava iz radnog odnosa, u skladu sa zakonom, op─çim aktom i ugovorom o radu.

─îlan 43

(Program za osposobljavanje pripravnika)

(1) Pripravnik se osposobljava za samostalan rad po programu koji pripremi poslodavac, ako posebnim propisom nije druga─Źije odre─Ĺeno.

(2) Nakon zavr┼íenog pripravni─Źkog sta┼ża pripravnik pola┼że ispit na kojem se provjerava njegova osposobljenost za samostalan rad, u skladu s posebnim propisom ili op─çim aktom.

─îlan 44

(Stru─Źno osposobljavanje i usavr┼íavanje bez zasnivanja radnog odnosa)

(1) Poslodavac mo┼że zaklju─Źiti ugovor o stru─Źnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa s licem radi sticanja radnog iskustva, odnosno polaganja stru─Źnog ispita, kad je to zakonom, odnosno drugim propisom predvi─Ĺeno kao poseban uslov za samostalan rad u struci.

(2) Rad iz stava 1 ovog ─Źlana ra─Źuna se u radno iskustvo kao uslov za rad na odre─Ĺenim poslovima, a mo┼że trajati najdu┼że godinu dana, ako zakonom nije druga─Źije odre─Ĺeno.

(3) Poslodavac mo┼że zaklju─Źiti ugovor o stru─Źnom usavr┼íavanju s licem koje ┼żeli da se stru─Źno usavr┼íi i stekne posebna znanja i sposobnosti za rad u svojoj struci, odnosno da obavi specijalizaciju, za vrijeme utvr─Ĺeno programom usavr┼íavanja, odnosno specijalizacije.

(4) Ugovori iz stavova 1 i 3 ovog ─Źlana zaklju─Źuju se u pisanom obliku.

(5) Poslodavac mo┼że licima iz stavova 1 i 3 ovog ─Źlana osigurati nov─Źanu naknadu u skladu s op─çim aktom ili ugovorom o stru─Źnom osposobljavanju i usavr┼íavanju.

(6) Lice na stru─Źnom osposobljavanju i lice na stru─Źnom usavr┼íavanju ima pravo na zdravstveno osiguranje kako je to utvr─Ĺeno propisima za nezaposlena lica, a prava po osnovu osiguranja za slu─Źaj povrede na radu i profesionalnog oboljenja osigurava poslodavac u skladu s propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, ukoliko ta prava ne ostvaruju po drugom osnovu.

(7) Za vrijeme trajanja stru─Źnog osposobljavanja i stru─Źnog usavr┼íavanja lice ima pravo na odmor u toku rada, dnevni odmor izme─Ĺu dva uzastopna radna dana i sedmi─Źni odmor.

POGLAVLJE VII. RADNO VRIJEME

─îlan 45

(Pojam radnog vremena)

Radno vrijeme je vrijeme u kojem je radnik obavezan da obavlja poslove, prema pozivu i uputstvima poslodavca, na mjestu gdje se ti poslovi obavljaju ili drugom mjestu koje odredi poslodavac.

─îlan 46

(Pripravnost)

(1) Pripravnost je vrijeme u kojem je radnik obavezan da se odazove pozivu poslodavca za obavljanje poslova, ako se uka┼że takva potreba, pri ─Źemu se radnik ne nalazi na mjestu na kome se njegovi poslovi obavljaju niti na drugom mjestu koje je odredio poslodavac.

(2) Radnim vremenom iz ─Źlana 45 ovog zakona ne smatra se vrijeme u kojem je radnik pripravan.

(3) Du┼żina trajanja pripravnosti i visina naknade za vrijeme trajanja pripravnosti ure─Ĺuje se op─çim aktom i ugovorom o radu.

─îlan 47

(Puno radno vrijeme)

(1) Ugovor o radu mo┼że se zaklju─Źiti za rad s punim ili nepunim radnim vremenom.

(2) Puno radno vrijeme traje ─Źetrdeset (40) sati sedmi─Źno, ako zakonom, op─çim aktom ili ugovorom o radu nije odre─Ĺeno u kra─çem trajanju.

(3) Puno radno vrijeme za maloljetne radnike ne mo┼że biti du┼że od trideset pet (35) sati sedmi─Źno.

(4) Puno radno vrijeme mo┼że se rasporediti na pet, odnosno ┼íest radnih dana, u skladu s op─çim aktom.

─îlan 48

(Nepuno radno vrijeme)

(1) Nepunim radnim vremenom smatra se radno vrijeme kra─çe od punog radnog vremena.

(2) Radnik koji je zaklju─Źio ugovor o radu s nepunim radnim vremenom, mo┼że zaklju─Źiti vi┼íe takvih ugovora kako bi na taj na─Źin ostvario puno radno vrijeme.

(3) Radnik koji je zaklju─Źio ugovor o radu s punim radnim vremenom mo┼że, bez saglasnosti poslodavca, zaklju─Źiti ugovor o radu s jo┼í jednim poslodavcem za rad do polovine punog radnog vremena, pod uslovom da se radno vrijeme radnika kod tih poslodavaca ne podudara i da ne obavljaju istu djelatnost.

(4) Radnik koji je zaklju─Źio ugovor o radu iz stava 3 ovog ─Źlana du┼żan je u roku od osam dana o tome pisano obavijestiti poslodavca s kojim ima zaklju─Źen ugovor o radu s punim radnim vremenom.

(5) Radnik koji je zaklju─Źio ugovor o radu s punim radnim vremenom mo┼że, uz prethodnu saglasnost poslodavca, zaklju─Źiti ugovor o radu za rad do polovine punog radnog vremena s jo┼í jednim poslodavcem koji obavlja istu djelatnost, pod uslovom da se radno vrijeme radnika kod poslodavaca ne podudara.

(6) Ugovor iz stava 5 ovog ─Źlana zaposlenik mo┼że zaklju─Źiti i s poslodavcem s kojim je zaklju─Źio ugovor o radu s punim radnim vremenom.

─îlan 49

(Skra─çeno radno vrijeme)

(1) Skra─çeno radno vrijeme utvr─Ĺuje se za radna mjesta i poslove na kojima i pored primjene odgovaraju─çih mjera i sredstava za┼ítite na radu, postoji pove─çano ┼ítetno dejstvo uslova rada na zdravlje radnika.

(2) Radno vrijeme iz stava 1 ovog ─Źlana skra─çuje se srazmjerno tom ┼ítetnom dejstvu, a najvi┼íe do deset sati sedmi─Źno.

(3) Pri ostvarivanju prava na platu i drugih prava po osnovu rada i u vezi s radom, skra─çeno radno vrijeme izjedna─Źava se s punim radnim vremenom.

(4) Poslovi iz stava 1 ovog ─Źlana i trajanje radnog vremena utvr─Ĺuju se aktima kojima se reguli┼íu pitanja sigurnosti i za┼ítite zdravlja radnika na radu.

─îlan 50

(Prekovremeni rad)

(1) U slu─Źaju neplaniranog pove─çanja obima posla, otklanjanja posljedica vi┼íe sile, odnosno vremenskih nepogoda, havarija na sredstvima rada, po┼żara, zemljotresa, epidemija i drugih nesre─ça, radnik je du┼żan, na pismeni zahtjev ili po nalogu poslodavca, raditi du┼że od punog radnog vremena.

(2) Prekovremeni rad iz stava 1 ovog ─Źlana mo┼że trajati najdu┼że do deset sati sedmi─Źno.

(3) Ako prekovremeni rad radnika traje du┼że od tri sedmice neprekidno ili vi┼íe od deset sedmica u toku kalendarske godine, o prekovremenom radu poslodavac obavje┼ítava nadle┼żnu inspekciju rada.

(4) Na zahtjev poslodavca radnik mo┼że uz pismenu saglasnost raditi prekovremeno jo┼í najvi┼íe do deset sati sedmi─Źno, a najvi┼íe 300 sati u toku kalendarske godine.

(5) Prekovremenim radom smatra se i de┼żurstvo na radnom mjestu, osim ukoliko nije ure─Ĺeno posebnim propisom.

(6) Za vrijeme prekovremenog rada radnik ima pravo na platu srazmjerno vremenu provedenom na radu, kao i naknadu za dodatne putne troškove.

(7) Inspektor rada du┼żan je zabraniti prekovremeni rad uveden suprotno stavovima 1 i 3 ovog ─Źlana.

─îlan 51

(Zabrana prekovremenog rada)

(1) Prekovremeni rad je zabranjen:

a) radnicima mla─Ĺim od osamnaest (18) godina ┼żivota;

b) trudnim ┼żenama i majkama sa djetetom do tri godine ┼żivota djeteta i

c) samohranom roditelju ili usvojiocu djeteta mla─Ĺeg od sedam godina ┼żivota djeteta.

(2) Samohranim roditeljem se smatra lice koje je kao takvo definisano Zakonom o socijalnoj za┼ítiti Br─Źko distrikta BiH.

(3) Izuzetno, radnicima iz stava 1 ta─Źki b) i c) ovog ─Źlana, na njihov pismeni zahtjev ili pisanu izjavu o dobrovoljnom pristanku na takav rad, poslodavac mo┼że odobriti prekovremeni rad.

─îlan 52

(Raspored radnog vremena)

(1) Radna sedmica, po pravilu, traje pet radnih dana.

(2) Radni dan, po pravilu, traje osam sati.

(3) Raspored radnog vremena u okviru radne sedmice utvr─Ĺuje poslodavac op─çim aktom.

(4) Poslodavac je du┼żan izvr┼íiti raspored radnog vremena radnika najmanje za trideset (30) narednih dana, oglasiti na na─Źin koji je pristupa─Źan svim radnicima i voditi dnevnu evidenciju o prisustvu radnika na radu.

(5) U evidenciji iz stava 4 ovog ─Źlana poslodavac je du┼żan, osim imena i prezimena radnika navesti vrijeme po─Źetka i zavr┼íetka dnevnog rada radnika.

(6) Raspored radnog vremena u odre─Ĺenim djelatnostima i na odre─Ĺenim poslovima, odlukom utvr─Ĺuje Vlada Br─Źko distrikta Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada), na prijedlog nadle┼żnog odjeljenja.

(7) Poslodavac kod koga se rad obavlja u smjenama, no─çu ili kada priroda posla i organizacija rada to zahtijeva, radnu sedmicu i raspored radnog vremena mo┼że organizovati na drugi na─Źin, u skladu s op─çim aktom.

(8) Kod poslodavca kod koga je rad organizovan u smjenama ili to zahtijeva organizacija rada, puno ili nepuno radno vrijeme radnika ne mora biti raspore─Ĺeno jednako po radnim sedmicama, ve─ç se utvr─Ĺuje kao prosje─Źno sedmi─Źno radno vrijeme na mjese─Źnom nivou, kada radnik mo┼że da radi najdu┼że dvanaest (12) sati dnevno, odnosno najdu┼że pedeset (50) sati sedmi─Źno, uklju─Źuju─çi i prekovremeni rad.

─îlan 53

(Obavještavanje radnika o rasporedu radnog vremena)

(1) Poslodavac je du┼żan obavijestiti radnike o rasporedu i promjeni rasporeda radnog vremena najmanje pet dana unaprijed.

(2) Izuzetno, poslodavac mo┼że obavijestiti radnike o rasporedu i promjeni rasporeda radnog vremena u roku kra─çem od pet dana u slu─Źaju da se radno vrijeme mora promijeniti zbog nastupanja vanrednih i nepredvi─Ĺenih okolnosti, koje za posljedicu mogu imati nastanak nepredvi─Ĺenih tro┼íkova i kazni za poslodavca.

─îlan 54

(Preraspodjela radnog vremena)

(1) Ako priroda posla to zahtijeva, radno vrijeme se mo┼że preraspodijeliti tako da tokom jednog perioda traje du┼że, a tokom drugog perioda kra─çe od punog radnog vremena, s tim da prosje─Źno radno vrijeme u toku trajanja preraspodjele, ne mo┼że biti du┼że od pedeset (50) sati sedmi─Źno, a za sezonske poslove du┼że od ┼íezdeset (60) sati sedmi─Źno.

(2) O uvo─Ĺenju preraspodjele radnog vremena iz stava 1 ovog ─Źlana, poslodavac je du┼żan donijeti pisanu odluku koju dostavlja radniku, s tim da mora voditi ra─Źuna da ukupno preraspore─Ĺeno radno vrijeme u toku kalendarske godine u prosjeku ne mo┼że iznositi vi┼íe od ─Źetrdeset (40) sati sedmi─Źno.

(3) Preraspodjela radnog vremena ne smatra se prekovremenim radom.

(4) Maloljetni radnik, trudnica, odnosno majka djeteta do tri godine ┼żivota, kao i samohrani roditelj ili usvojilac djeteta mla─Ĺeg od sedam godina ┼żivota, mo┼że raditi u preraspodjeli radnog vremena samo ukoliko pisanom izjavom pristane na takav rad.

─îlan 55

(No─çni rad i rad u smjenama)

(1) No─çnim radom smatra se rad izme─Ĺu 22.00 sata i 06.00 sati narednog dana.

(2) Za maloljetne radnike no─çnim radom smatra se rad izme─Ĺu 19.00 sati i 07.00 sati narednog dana.

(3) Radnikom koji radi u no─çnoj smjeni smatra se radnik koji redovno provede najmanje tri sata svog radnog vremena obavljaju─çi no─çni rad, odnosno radnik koji u toku dvanaest (12) mjeseci provede najmanje 1/3 (jednu tre─çinu) svog radnog vremena obavljaju─çi no─çni rad.

(4) Rad u smjenama je organizacija rada kod poslodavca prema kojoj se radnici na istim radnim mjestima smjenjuju prema utvr─Ĺenom rasporedu pri ─Źemu smjenjivanje radnika mo┼że da bude kontinuirana ili s prekidom tokom odre─Ĺenog perioda dana ili sedmice.

(5) Radnik koji radi u smjenama je radnik koji tokom jedne sedmice ili jednog mjeseca na osnovu rasporeda radnog vremena, posao obavlja u razli─Źitim smjenama.

(6) Radnik mo┼że raditi u no─çnoj smjeni uzastopno najdu┼że jednu sedmicu.

(7) Izuzetno od stava 6 ovog ─Źlana, radnik mo┼że raditi no─çu du┼że od jedne radne sedmice neprekidno, samo uz njegovu pismenu saglasnost.

(8) Radnik za vrijeme no─çnog rada ima pravo na uve─çanje plate, u skladu s op─çim aktom.

─îlan 56

(Posebna zaštita radnika koji rade noću ili u smjenama)

(1) Poslodavac je prilikom organizovanja no─çnog rada ili rada u smjenama du┼żan:

a) voditi posebnu brigu o organizaciji rada prilago─Ĺenoj radniku, o sigurnosnim i zdravstvenim uslovima u skladu s prirodom posla koji se obavlja no─çu ili u smjeni;

b) osigurati radniku sigurnost i zdravstvenu zaštitu u skladu s prirodom posla koji obavlja, sredstva zaštite i prevencije koja odgovaraju i primjenjuju se na sve ostale radnike i dostupna su u svako doba.

(2) Radniku koji radi no─çu poslodavac je du┼żan, o svom tro┼íku, osigurati zdravstveni pregled prije po─Źetka rada i redovne i periodi─Źne zdravstvene preglede u toku rada, u skladu s posebnim propisom.

─îlan 57

(Zabrana no─çnog rada)

(1) Zabranjen je no─çni rad maloljetnom radniku, trudnici po─Źev┼íi od ┼íestog mjeseca trudno─çe i majci s djetetom do tri godine ┼żivota djeteta.

(2) Izuzetno, maloljetni radnici mogu biti privremeno izuzeti od zabrane no─çnog rada u slu─Źaju otklanjanja posljedica vi┼íe sile, havarija i za┼ítite op─çih interesa, na osnovu saglasnosti inspektora rada.

POGLAVLJE VIII. ODMORI I ODSUSTVA

─îlan 58

(Odmor u toku radnog vremena)

(1) Radnik koji radi du┼że od ┼íest sati dnevno ima pravo na odmor u toku radnog dana u trajanju od najmanje (trideset) 30 minuta.

(2) Radnik koji radi du┼że od ─Źetiri sata, a kra─çe od ┼íest sati dnevno ima pravo na odmor u toku rada u trajanju od najmanje petnaest (15) minuta.

(3) Radnik koji radi du┼że od punog radnog vremena, a najmanje deset sati dnevno, pored odmora iz stava 1 ovog ─Źlana ima pravo i na dodatni odmor u toku rada u trajanju od najmanje petnaest (15) minuta.

(4) Odmor u toku radnog dana ne mo┼że se koristiti u prva dva ili posljednja dva sata radnog vremena radnika.

(5) Vrijeme odmora iz stavova od 1 do 3 ovog ─Źlana ura─Źunava se u radno vrijeme.

(6) Odmor u toku radnog vremena organizuje se na na─Źin kojim se osigurava da se rad ne prekida, ako priroda posla ne dozvoljava prekid rada.

(7) Na─Źin i vrijeme kori┼ítenja odmora iz stavova od 1 do 3 ovog ─Źlana ure─Ĺuje se op─çim aktom i ugovorom o radu.

─îlan 59

(Dnevni odmor)

(1) Radnik ima pravo na dnevni odmor izme─Ĺu dva uzastopna radna kalendarska dana u trajanju od najmanje dvanaest (12) sati neprekidno.

(2) Za vrijeme rada na sezonskim poslovima, radnik ima pravo na dnevni odmor u trajanju od najmanje deset (10) sati neprekidno, a za maloljetne radnike u trajanju od najmanje dvanaest (12) sati neprekidno.

─îlan 60

(Sedmi─Źni odmor)

(1) Radnik ima pravo na sedmi─Źni odmor u trajanju od najmanje dvadeset ─Źetiri (24) sata neprekidno, kojem se dodaje dnevni odmor.

(2) Izuzetno, ako radnik radi na dan svog sedmi─Źnog odmora, osigurava mu se jedan dan odmora u periodu odre─Ĺenom prema dogovoru poslodavca i radnika, koji se mora iskoristiti u roku od dvije sedmice.

(3) Sedmi─Źni odmor se po pravilu koristi nedjeljom, a poslodavac mo┼że da odredi drugi dan za kori┼ítenje sedmi─Źnog odmora ako priroda posla i organizacija rada to zahtijeva.

(4) Od radnika se mo┼że tra┼żiti da radi na dan svog sedmi─Źnog odmora samo u slu─Źaju vi┼íe sile, vanrednog pove─çanja obima posla ukoliko poslodavac ne mo┼że primijeniti druge mjere, spre─Źavanja gubitka kvarljive robe kao i u drugim slu─Źajevima utvr─Ĺenim op─çim aktom.

─îlan 61

(Pravo na godišnji odmor)

(1) Za svaku kalendarsku godinu radnik ima pravo na plaćeni godišnji odmor u trajanju od najmanje (dvadeset) 20 radnih dana.

(2) Izuzetno od stava 1 ovog ─Źlana, radnici koji rade na poslovima sa ┼ítetnim uticajem na radnom mjestu, rad s otrovima od I. do III. kategorije, kao i za┼ítite od elementarnih nepogoda i nesre─ça ve─çih razmjera, imaju pravo na godi┼ínji odmor u trajanju od najmanje trideset (30) radnih dana, a najvi┼íe trideset pet (35) radnih dana.

(3) Radnik ima pravo na uve─çanje godi┼ínjeg odmora po osnovu radnog sta┼ża, slo┼żenosti poslova, drugih kriterija u skladu sa zakonom ili op─çim aktom, ali ne du┼że od trideset (30) radnih dana, ukoliko posebnim zakonom nije druga─Źije utvr─Ĺeno.

(4) Maloljetni radnik ima pravo na godi┼ínji odmor u trajanju od najmanje dvadeset ─Źetiri (24) radna dana.

(5) Radnik ne mo┼że da se odrekne prava na godi┼ínji odmor, niti mu se to pravo mo┼że uskratiti ili izvr┼íiti isplata naknade umjesto kori┼ítenja godi┼ínjeg odmora.

(6) Godi┼ínji odmor iz stava 1 ovoga ─Źlana uve─çava se po osnovu radnoga sta┼ża za po jedan dan na tri godine navr┼íenog radnog sta┼ża.

─îlan 62

(Pravo na godišnji odmor radnika kod prvog zasnivanja radnog odnosa)

(1) Radnik koji prvi put zasniva radni odnos ili ima prekid radnog odnosa du┼żi od petnaest (15) radnih dana sti─Źe pravo na kori┼ítenje godi┼ínjeg odmora poslije ┼íest mjeseci neprekidnog rada kod poslodavca.

(2) Pod neprekidnim radom iz stava 1 ovog ─Źlana smatra se i vrijeme odsustva radnika iz ─Źlana 32 stava 1 ta─Źki b), c), d) i e).

(3) Do trenutka dok radnik ne ostvari pravo na godi┼ínji odmor u skladu sa stavom 1 ovog ─Źlana, ima pravo na najmanje jedan dan godi┼ínjeg odmora za svaki navr┼íeni mjesec dana rada u toj kalendarskoj godini.

─îlan 63

(Trajanje godišnjeg odmora)

(1) Trajanje godi┼ínjeg odmora ure─Ĺuje se op─çim aktom ili ugovorom o radu.

(2) Pri utvr─Ĺivanju du┼żine godi┼ínjeg odmora radna sedmica ra─Źuna se kao pet radnih dana.

(3) U trajanje godi┼ínjeg odmora ne ura─Źunava se vrijeme privremene sprije─Źenosti za rad, vrijeme praznika i drugih neradnih dana, kao i drugo vrijeme odsustvovanja s rada koje se radniku priznaje u sta┼ż osiguranja.

(4) Ako je radnik za vrijeme kori┼ítenja godi┼ínjeg odmora privremeno sprije─Źen za rad u skladu s propisima o zdravstvenom osiguranju, ima pravo da po isteku te sprije─Źenosti za rad, nastavi s kori┼ítenjem godi┼ínjeg odmora, najkasnije do roka utvr─Ĺenog u ─Źlanu 64 stavu 2 ovog zakona.

─îlan 64

(Na─Źin kori┼ítenja godi┼ínjeg odmora)

(1) Radnik mo┼że da koristi godi┼ínji odmor u jednom ili vi┼íe dijelova.

(2) Ako radnik koristi godišnji odmor u dijelovima, prvi dio koristi najmanje u trajanju od dvije radne sedmice neprekidno u toku kalendarske godine, a preostali dio najkasnije do 30. juna naredne kalendarske godine.

(3) Radnik ima pravo koristiti pet dana godi┼ínjeg odmora kad on to ┼żeli, uz obavezu da o tome obavijesti poslodavca najmanje pet dana prije njegovog kori┼ítenja.

─îlan 65

(Plan korištenja godišnjeg odmora)

(1) Plan kori┼ítenja godi┼ínjeg odmora utvr─Ĺuje poslodavac, uz prethodnu konsultaciju s radnicima ili njihovim predstavnicima u skladu sa zakonom, uzimaju─çi u obzir potrebe posla, kao i opravdane razloge radnika.

(2) Poslodavac je du┼żan pisanom odlukom obavijestiti radnika o trajanju godi┼ínjeg odmora i periodu njegovog kori┼ítenja najkasnije do 30. maja teku─çe godine.

(3) Op─çim aktom i ugovorom o radu mo┼że se bli┼że urediti na─Źin kori┼ítenja godi┼ínjeg odmora.

─îlan 66

(Pravo na platu za vrijeme godišnjeg odmora)

Radnik za vrijeme korištenja godišnjeg odmora ima pravo na naknadu plate u visini pune plate, kao da je za to vrijeme bio na radu.

─îlan 67

(Korištenje godišnjeg odmora kod prestanka radnog odnosa)

(1) Radnik kojem prestane radni odnos za tu kalendarsku godinu koristi godišnji odmor proporcionalno broju navršenih mjeseci provedenih u radnom odnosu u toj godini kod poslodavca kod kojeg je stekao pravo i to prije prestanka radnog odnosa.

(2) Radniku kojem prestaje radni odnos zbog ispunjavanja uslova za odlazak u starosnu penziju i radniku kojem prestaje radni odnos na odre─Ĺeno vrijeme, poslodavac je du┼żan osigurati kori┼ítenje godi┼ínjeg odmora prije prestanka radnog odnosa, odnosno sticanja uslova za starosnu penziju.

(3) Ako radnik zbog okolnosti navedenih u stavovima 1 i 2 ovog ─Źlana, u cijelosti ili djelimi─Źno ne iskoristi godi┼ínji odmor, ima pravo na naknadu ┼ítete u visini plate utvr─Ĺene ugovorom o radu, srazmjerno du┼żini neiskori┼ítenog godi┼ínjeg odmora.

(4) Izuzetno od stavova 1 i 2 ovog ─Źlana poslodavac i radnik mogu zaklju─Źiti pisani sporazum da radniku bude ispla─çena naknada za neiskori┼íteni godi┼ínji odmor.

POGLAVLJE IX. ODSUSTVO I MIROVANJE PRAVA

─îlan 68

(Pla─çeno odsustvo)

(1) Radnik ima pravo na odsustvo s rada uz naknadu plate (u daljnjem tekstu: pla─çeno odsustvo) do pet radnih dana u jednoj kalendarskoj godini u slu─Źaju: stupanja u brak, ro─Ĺenja djeteta, te┼że bolesti ili smrti ─Źlana u┼że porodice, sklapanja braka djeteta, vi┼íe sile i u drugim slu─Źajevima odre─Ĺenim op─çim aktom i ugovorom o radu.

(2) ─îlanom u┼że porodice, u smislu stava 1 ovog ─Źlana, smatraju se: bra─Źni, odnosno vanbra─Źni partner, njihova bra─Źna, vanbra─Źna i usvojena djeca, pastor─Źad, djeca uzeta pod starateljstvo i druga djeca bez roditelja uzeta na izdr┼żavanje, otac, majka, o─Źuh, ma─çeha, usvojilac, djed i nena po ocu i majci, bra─ça i sestre.

(3) Osim prava iz stava 1 ovog ─Źlana, radnik ima pravo i na pla─çeno odsustvo u slu─Źaju svakog dobrovoljnog davanja krvi, dva radna dana.

(4) Radnik ima pravo na pla─çeno odsustvo u trajanju od dva radna dana u jednoj kalendarskoj godini radi zadovoljavanja vjerskih praznika ili obi─Źaja.

(5) Radnik ima pravo na pla─çeno odsustvo i za vrijeme osposobljavanja i stru─Źnog usavr┼íavanja, pod uslovima, u trajanju i uz naknadu odre─Ĺenu op─çim aktom.

(6) Vrijeme provedeno na pla─çenom odsustvu smatra se vremenom provedenim na radu u pogledu ostvarivanja prava iz radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosom.

(7) Radnik mo┼że u toku kalendarske godine koristiti pla─çeno odsustvo po vi┼íe osnova.

(8) Uz zahtjev za kori┼ítenje pla─çenog odsustva po svim osnovama, radnik prila┼że odgovaraju─çi dokaz o postojanju slu─Źaja za koji se tra┼żi pla─çeno odsustvo.

─îlan 69

(Plaćeno odsustvo usljed više sile)

(1) U slu─Źaju da je radnik zbog vi┼íe sile ili havarije na ma┼íinama ili drugim sredstvima rada, sprije─Źen da izvr┼íava svoje obaveze iz ugovora o radu, ima pravo na pla─çeno odsustvo za koje vrijeme ostvaruje naknadu plate u visini od najmanje 50% (pedeset posto) plate koju bi ostvario da je radio.

(2) Op─çim aktom se mogu bli┼że urediti uslovi i na─Źin ostvarivanja prava iz stava 1 ovog ─Źlana.

─îlan 70

(Nepla─çeno odsustvo)

(1) Poslodavac mo┼że radniku, na njegov pisani zahtjev odobriti nepla─çeno odsustvo, u skladu s op─çim aktom.

(2) Uslovi i vrijeme kori┼ítenja nepla─çenog odsustva ure─Ĺuju se op─çim aktom.

─îlan 71

(Mirovanje prava iz radnog odnosa)

(1) Radniku koji je zasnovao radni odnos, prava i obaveze iz radnog odnosa miruju (u daljnjem tekstu: mirovanje prava) za vrijeme:

a) obavljanja javne funkcije;

b) izdr┼żavanja kazne zatvora, odnosno izre─Źene mjere sigurnosti, odgojne ili za┼ítitne mjere u trajanju do ┼íest mjeseci;

c) nepla─çenog odsustva.

(2) Mirovanje prava ostvaruje i bra─Źni partner radnika koji je upu─çen na rad u inostranstvo u okviru me─Ĺunarodno-tehni─Źke saradnje ili prosvjetno-kulturne saradnje, u diplomatska, konzularna i druga predstavni┼ítva, za vrijeme dok takav rad traje.

(3) Javnom funkcijom u smislu ─Źlana 71 stava 1 ta─Źke a) smatra se reizborna funkcija na koju je radnik neposredno izabran od gra─Ĺana ili na koju je imenovan ili postavljen od nadle┼żnog organa Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine ili Distrikta, ako tu funkciju obavlja profesionalno i za nju ostvaruje platu.

─îlan 72

(Prestanak mirovanja prava)

(1) Radnik kome su prava i obaveze iz radnog odnosa mirovale u skladu s ─Źlanom 71 ovog zakona, du┼żan je, u roku od osam dana od dana prestanka razloga za mirovanje, podnijeti zahtjev za vra─çanje na rad kod poslodavca, na posao koji je radnik obavljao ili drugi odgovaraju─çi posao.

(2) U slu─Źaju nepostupanja u skladu sa stavom 1 ovog ─Źlana radniku prestaje radni odnos.

(3) Ako poslodavac zbog ekonomskih razloga, promijenjene organizacije i tehnologije rada i poslovanja, radnika iz stava 1 ovog ─Źlana ne mo┼że vratiti na raniji ili drugi odgovaraju─çi posao, otkazuje mu ugovor o radu s pravom na otpremninu, u skladu s ovim zakonom.

POGLAVLJE X. ZAŠTITA RADNIKA

─îlan 73

(Sigurnost i zaštita radnika na radu)

(1) Poslodavac je du┼żan, u roku od petnaest (15) dana od dana stupanja na rad, informisati radnika i upoznati ga s propisima o radu, propisima o sigurnosti i za┼ítiti radnika na radu, organizacijom rada i pravima i obavezama koji proizlaze iz op─çeg akta.

(2) Radnici imaju pravo i du┼żnost da koriste sve mjere za┼ítite predvi─Ĺene propisima o sigurnosti i za┼ítiti radnika na radu i drugim propisima.

─îlan 74

(Obaveza obavještavanja)

(1) Prilikom zaklju─Źivanja ugovora o radu i tokom trajanja radnog odnosa, radnik je du┼żan obavijestiti poslodavca o bolesti ili drugoj okolnosti koja ga onemogu─çava ili bitno ometa u izvr┼íavanju obaveza iz ugovora o radu ili koja ugro┼żava ┼żivot ili zdravlje lica s kojima radnik dolazi u dodir ili zdravstvenu ispravnost proizvoda s kojima radnik dolazi u dodir u izvr┼íavanju obaveza iz ugovora o radu.

(2) Radi utvr─Ĺivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje odre─Ĺenih poslova, poslodavac mo┼że, o vlastitom tro┼íku, uputiti radnika na ljekarski pregled.

─îlan 75

(Zaštita maloljetnika)

(1) Maloljetnik ne mo┼że raditi na naro─Źito te┼íkim fizi─Źkim poslovima, radovima pod zemljom ili pod vodom, na visini, ni na ostalim poslovima koji bi mogli ┼ítetno i s pove─çanim rizikom uticati na njegov ┼żivot i zdravlje, razvoj i moral, s obzirom na njegove psihofizi─Źke osobine.

(2) U slu─Źaju da inspektor rada zabrani maloljetniku obavljanje poslova iz stava 1 ovog ─Źlana, poslodavac je du┼żan ponuditi zaklju─Źivanje ugovora o radu za obavljanje drugih odgovaraju─çih poslova, odnosno prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju za druge odgovaraju─çe poslove.

(3) Ukoliko nakon prekvalifikacije ili dokvalifikacije iz stava 2 ovog ─Źlana ne postoje poslovi koje maloljetnik mo┼że obavljati poslodavac mu mo┼że otkazati ugovor o radu na na─Źin i pod uslovima propisanim ovim zakonom.

(4) S ciljem za┼ítite zdravlja i psihofizi─Źkog razvoja, maloljetni radnik ima pravo na ljekarski pregled o tro┼íku poslodavca, najmanje jednom u dvije godine.

─îlan 76

(Za┼ítita ┼żena)

(1) Poslodavac ne smije tra┼żiti bilo kakve podatke o trudno─çi, ne mo┼że odbiti da zaposli ┼żenu zbog trudno─çe, niti joj mo┼że otkazati ugovor o radu tokom trudno─çe, trudni─Źkog bolovanja ili kori┼ítenja porodiljskog odsustva.

(2) Prestanak ugovora o radu na odre─Ĺeno vrijeme ne smatra se otkazom ugovora o radu u skladu sa stavom 1 ovog ─Źlana.

─îlan 77

(Zabrana rada ┼żenama na te┼íkim poslovima)

(1) ┼Żena ne mo┼że biti zaposlena na poslovima pod zemljom, odnosno u rudniku, osim u slu─Źaju ako je zaposlena na rukovode─çem mjestu koje ne zahtijeva fizi─Źki rad ili u slu┼żbama zdravstvene i socijalne za┼ítite, odnosno ako ┼żena mora provesti izvjesno vrijeme na obuci pod zemljom ili mora povremeno ulaziti u podzemni dio rudnika s ciljem obavljanja zanimanja koje ne uklju─Źuje fizi─Źki rad.

(2) Izuzetno od stava 1 ovog ─Źlana, ┼żena mo┼że, na vlastiti zahtjev, biti zaposlena na poslovima pod zemljom, odnosno u rudniku.

─îlan 78

(Prava za vrijeme trudno─çe i dojenja djeteta)

(1) Na osnovu nalaza i preporuke nadle┼żnog doktora medicine, ┼żena za vrijeme trudno─çe i dok doji dijete mo┼że biti privremeno raspore─Ĺena na druge poslove ako je to u interesu o─Źuvanja njenog zdravlja ili zdravlja djeteta.

(2) Ako poslodavac nije u mogu─çnosti osigurati raspored na drugi posao u skladu sa stavom 1 ovog ─Źlana, ┼żena ima pravo na odsustvo s rada uz naknadu plate, u skladu s op─çim aktom.

(3) Naknada iz stava 2 ovog ─Źlana ne mo┼że biti manja od naknade koju bi ┼żena ostvarivala da je ostala raditi na svom radnom mjestu.

(4) ┼Żena za vrijeme trudno─çe i majka djeteta do tri godine ┼żivota djeteta mo┼że biti raspore─Ĺena na rad u drugo mjesto rada samo uz pisani pristanak.

─îlan 79

(Pravo na porodiljsko odsustvo)

(1) Za vrijeme trudno─çe, poro─Ĺaja i njege djeteta ┼żena ima pravo na porodiljsko odsustvo u trajanju od jedne godine neprekidno, a za blizance, tre─çe i svako sljede─çe dijete, u trajanju od osamnaest (18) mjeseci neprekidno.

(2) Na osnovu nalaza ovla┼ítenog ljekara ┼żena mo┼że po─Źeti porodiljsko odsustvo dvadeset osam (28) dana prije o─Źekivanog datuma poro─Ĺaja, a najkasnije sedam dana prije o─Źekivanog datuma poro─Ĺaja.

(3) ┼Żena mo┼że koristiti kra─çe porodiljsko odsustvo, uz pisanu saglasnost ljekara, ali ne kra─çe od ─Źetrdeset dva (42) dana poslije poro─Ĺaja.

(4) Ukoliko su oba roditelja u radnom odnosu, mogu se sporazumjeti da odsustvo iz stava 1 ovog ─Źlana, nakon isteka ─Źetrdeset dva (42) dana od dana ro─Ĺenja djeteta, umjesto majke nastavi koristiti zaposleni otac ili usvojilac djeteta, kao i drugo lice kome je nadle┼żni organ starateljstva povjerio dijete na njegu i staranje, od dana usvojenja ili dana po─Źetka starateljstva bez obzira na uzrast djeteta.

(5) Radnik, otac djeteta, usvojilac ili staratelj mo┼że koristiti pravo iz stava 1 ovog ─Źlana i u slu─Źaju:

a) smrti majke,

b) ako majka napusti dijete ili

c) ako iz drugih opravdanih razloga ne mo┼że koristiti poro─Ĺajno odsustvo.

(6) Za vrijeme trudno─çe, poro─Ĺaja i njege djeteta ┼żena sa trajnim fizi─Źkim, intelektualnim, mentalnim ili senzornim onesposobljenjem ima pravo na porodiljsko odsustvo u trajanju od osamnaest (18) mjeseci neprekidno, za prvo i svako sljede─çe dijete, kao i za blizance.

(7) U slu─Źaju ispunjavanja uslova iz stava 4 ovog ─Źlana, pravo iz stava 6 ovog ─Źlana mo┼że koristiti i otac djeteta ukoliko je osoba s trajnim fizi─Źkim, intelektualnim, mentalnim ili senzornim onesposobljenjem.

─îlan 80

(Pravo porodilje na dodatni dnevni odmor)

(1) Ako ┼żena po─Źne raditi prije isteka vremena porodiljskog odsustva iz ─Źlana 79 stava 1 ovog zakona, ima pravo u toku radnog dana, pored dnevnog odmora, koristiti jo┼í i dva puta po ┼íezdeset (60) minuta odsustva s rada radi dojenja djeteta, do navr┼íene jedne godine ┼żivota djeteta.

(2) Vrijeme odsustva iz stava 1 ovog ─Źlana ra─Źuna se u puno radno vrijeme.

(3) Ako ┼żena rodi mrtvo dijete ili ako dijete umre prije isteka porodiljskog odsustva, ┼żena ima pravo na porodiljsko odsustvo onoliko vremena koliko je prema ocjeni ovla┼ítenog doktora medicine potrebno da se oporavi od poro─Ĺaja i psihi─Źkog stanja izazvanog gubitkom djeteta, a najmanje ─Źetrdeset pet (45) dana od dana poro─Ĺaja, odnosno od dana gubitka djeteta.

─îlan 81

(Pravo na rad s polovinom radnog vremena)

(1) Nakon isteka porodiljskog odsustva, jedan od zaposlenih roditelja ima pravo da radi s polovinom punog radnog vremena za vrijeme dok dijete ne navr┼íi tri godine ┼żivota, ukoliko je djetetu, prema nalazu ovla┼ítenog doktora medicine, potrebna poja─Źana njega.

(2) Ako su roditelji djeteta umrli ili su dijete napustili ili su nepoznati ili se iz drugih opravdanih razloga ne mogu brinuti o djetetu, pravo na rad s polovinom radnog vremena u trajanju iz stava 1 ovog ─Źlana ima zaposleni usvojilac djeteta ili lice kojem je nadle┼żni organ starateljstva povjerio dijete na staranje i njegu.

(3) Lica iz stavova 1 i 2 ovog ─Źlana imaju pravo na naknadu plate za drugu polovinu radnog vremena, a ispla─çuje se iz bud┼żeta Distrikta.

(4) Kriteriji i na─Źin ostvarivanja prava iz stava 3 ovog ─Źlana utvr─Ĺuju se podzakonskim aktom koji donosi Vlada, na prijedlog Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge.

─îlan 82

(Pravo na platu za vrijeme porodiljskog odsustva)

(1) Za vrijeme kori┼ítenja porodiljskog odsustva, ┼żena ima pravo na naknadu plate na teret bud┼żeta Distrikta, u visini prosje─Źne plate koju je ostvarila u toku posljednjih dvanaest (12) mjeseci prije po─Źinjanja porodiljskog odsustva.

(2) Ako ┼żena nije ostvarila platu za svih posljednjih dvanaest (12) mjeseci, naknada plate iznosi u visini prosje─Źne plate koju bi ostvarila da je bila na radu na istom radnom mjestu kod istog poslodavca.

(3) Odredbe stavova 1 i 2 ovog ─Źlana shodno se primjenjuju:

a) na druga lica koja, u skladu s ovim zakonom, imaju pravo na naknadu plate za vrijeme odsustvovanja s posla zbog njege i staranja o djetetu;

b) prilikom utvr─Ĺivanja visine i na─Źina ostvarivanja naknade plate za vrijeme rada s polovinom punog radnog vremena iz ─Źlana 81 ovog zakona.

─îlan 83

(Pravo roditelja djeteta s psihofizi─Źkim smetnjama)

(1) Jedan od roditelja djeteta s psihofizi─Źkim smetnjama u razvoju, koje nije smje┼íteno u odgovaraju─çu zdravstvenu ili socijalnu ustanovu, ima pravo da radi s polovinom punog radnog vremena.

(2) Trajanje, odnosno po─Źetak i prestanak kori┼ítenja ovog prava odre─Ĺuje ovla┼ítena zdravstvena ustanova, vode─çi ra─Źuna o potrebama djeteta za poja─Źanom roditeljskom njegom i staranjem.

(3) Roditelju koji koristi pravo iz stava 1 ovog ─Źlana ne mo┼że se narediti da radi no─çu, prekovremeno, niti mu se, bez njegovog pristanka, mo┼że promijeniti mjesto rada.

(4) Pravo iz stava 1 ovog ─Źlana pod istim uslovima ostvaruje i usvojilac djeteta i drugo lice kojem je nadle┼żni organ starateljstva povjerio dijete na njegu i staranje. https://advokat-prnjavorac.com

(5) Lica iz stavova 1 i 4 ovog ─Źlana ima pravo na naknadu plate za drugu polovinu radnog vremena, a ispla─çuje se iz bud┼żeta Distrikta.

(6) Kriteriji i na─Źin ostvarivanja prava iz stava 4 ovog ─Źlana utvr─Ĺuju se podzakonskim aktom iz ─Źlana 81 stava 4 ovog zakona.

─îlan 83a

(Pravo roditelja djece oboljelih od malignih bolesti ili drugog teškog pogoršanja zdravstvenog stanja)

(1) Jedan od roditelja djeteta, usvojilac ili staralac djeteta oboljelog od maligne bolesti ili drugog te┼íkog pogor┼íanja zdravstvenog stanja ima pravo na odsustvo s posla tokom cijelog trajanja lije─Źenja djeteta.

(2) Pravo na odsustvo s posla iz stava 1 ovog ─Źlana vr┼íit ─çe se na osnovu medicinske dokumentacije izdate od strane nadle┼żnih konzilija, kao i referentnih zdravstvenih ustanova.

(3) Naknada plate jednog od roditelja, usvojioca ili staraoca djeteta oboljelog od maligne bolesti ili drugog te┼íkog pogor┼íanja zdravstvenog stanja, za vrijeme odsustva s posla iznosi 100% plate utvr─Ĺene ugovorom o radu.

─îlan 84

(Privremena sprije─Źenost za rad)

(1) Radnik je du┼żan, najkasnije u roku od tri dana od dana nastupanja sprije─Źenosti za rad, pisanim dokumentom nadle┼żnog ljekara obavijestiti poslodavca o privremenoj sprije─Źenosti za rad.

(2) U slu─Źaju te┼że bolesti, umjesto radnika, potvrdu poslodavcu dostavljaju ─Źlanovi u┼że porodice ili druga lica s kojima ┼żivi u porodi─Źnom doma─çinstvu.

(3) Ako radnik ┼żivi sam, potvrdu je du┼żan dostaviti u roku od tri dana nakon prestanka razloga zbog kojih nije mogao dostaviti potvrdu.

(4) Doktor medicine je du┼żan izdati potvrdu o privremenoj sprije─Źenosti za rad radnika.

(5) Ako poslodavac posumnja u opravdanost razloga za odsustvovanje s rada u skladu sa stavom 1 ovog ─Źlana, mo┼że podnijeti zahtjev nadle┼żnom organu radi utvr─Ĺivanja zdravstvene sposobnosti radnika, u skladu sa zakonom.

─îlan 85

(Za┼ítita radnika u slu─Źaju privremene sprije─Źenosti za rad zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti)

(1) Radniku koji je pretrpio povredu na radu ili je obolio od profesionalne bolesti, poslodavac ne mo┼że otkazati ugovor o radu za vrijeme privremene sprije─Źenosti za rad zbog lije─Źenja ili oporavka, osim ako je po─Źinio te┼żu povredu radne obaveze, usljed koje je do┼ílo do povrede.

(2) U slu─Źajevima i za vrijeme iz stava 1 ovog ─Źlana, radniku ne mo┼że prestati ugovor o radu koji je zaklju─Źen na odre─Ĺeno vrijeme, osim ako je po─Źinio te┼żu povredu radne obaveze, usljed koje je do┼ílo do povrede.

(3) U slu─Źaju iz stava 2 ovog ─Źlana ugovor o radu na odre─Ĺeno vrijeme se ne─çe smatrati ugovorom o radu na neodre─Ĺeno vrijeme u smislu ─Źlana 31 stava 3 ovog zakona.

─îlan 86

(Prava radnika nakon lije─Źenja i oporavka)

(1) Povreda na radu, bolest ili profesionalna bolest ne mogu štetno uticati na ostvarivanje prava radnika iz radnog odnosa.

(2) Radnik koji je bio privremeno sprije─Źen za rad do ┼íest mjeseci, a za kojeg nakon lije─Źenja i oporavka nadle┼żna zdravstvena ustanova ili ovla┼íteni ljekar utvrdi da je sposoban za rad, ima pravo da se vrati na poslove na kojima je radio prije nastupanja privremene sprije─Źenosti za rad.

(3) Ukoliko ne postoji mogu─çnost da se radnik koji je bio privremeno sprije─Źen za rad du┼że od ┼íest mjeseci vrati na poslove na kojima je radio ili na druge odgovaraju─çe poslove, poslodavac ga mo┼że rasporediti na druge poslove prema njegovoj stru─Źnoj spremi i radnim sposobnostima.

(4) Ako je do┼ílo do promjene u tehnologiji ili na─Źinu rada radnik iz stava 3 ovog ─Źlana ima pravo na dodatno stru─Źno osposobljavanje i obuku za obavljanje poslova tog radnog mjesta.

(5) Ukoliko i pored stru─Źnog osposobljavanja i obuke radnika ne postoji mogu─çnost raspore─Ĺivanja iz stava 3 ovog ─Źlana, poslodavac mo┼że radniku otkazati ugovor o radu, nakon provedenih konsultacija sa sindikatom, odnosno vije─çem radnika.

(6) Radniku koji je povrije─Ĺen na radu ili je obolio od profesionalne bolesti, poslodavac ne mo┼że otkazati ugovor o radu u skladu sa stavom 5 ovog ─Źlana, osim u slu─Źaju iz ─Źlana 85 ovog zakona.

─îlan 87

(Prava radnika s promijenjenom radnom sposobnosti)

(1) Ako nadle┼żna ustanova za medicinsko vje┼íta─Źenje zdravstvenog stanja ocijeni da kod radnika postoji promijenjena radna sposobnost ili neposredna opasnost od nastanka invalidnosti, poslodavac mu je du┼żan u pisanoj formi ponuditi novi ugovor o radu za obavljanje poslova za koje je radnik sposoban, ako takvi poslovi postoje, odnosno ako uz prekvalifikaciju i dokvalifikaciju postoji mogu─çnost rasporeda radnika na druge poslove.

(2) Radi osiguranja poslova iz stava 1 ovog ─Źlana, poslodavac je du┼żan prilagoditi poslove ili radnu sredinu sposobnostima radnika, izmijeniti raspored radnog vremena, odnosno preduzeti druge mjere da radniku osigura odgovaraju─çe poslove.

(3) Poslodavac mo┼że otkazati ugovor o radu uz prethodno pribavljeno mi┼íljenje sindikata, odnosno vije─ça radnika ako:

a) i pored preduzimanja svih mjera iz stava 2 ovog ─Źlana, a ne mo┼że radniku osigurati odgovaraju─çe poslove;

b) je radnik odbio ponudu za zaklju─Źenje ugovora o radu za obavljanje poslova koji odgovaraju njegovim sposobnostima u skladu s nalazom i mi┼íljenjem nadle┼żnog organa.

(4) Radniku kojem je smanjena radna sposobnost ili je neposredna opasnost od nastanka invalidnosti uzrokovana povredom na radu ili profesionalnom bole┼í─çu, poslodavac ne mo┼że otkazati ugovor o radu u skladu sa stavom 3 ovog ─Źlana, izuzev ako je radnik odbio ponudu za zaklju─Źenje ugovora o radu za obavljanje odgovaraju─çih poslova.

─îlan 88

(Uslovi za otkaz ugovora o radu radniku koji je pretrpio povredu na radu)

Izuzetno od ─Źlana 86 stava 6 i ─Źlana 87 stava 4 ovog zakona, poslodavac mo┼że radniku koji je pretrpio povredu na radu, odnosno koji je obolio od profesionalne bolesti, otkazati ugovor o radu pod uslovima da:

a) nakon zavr┼íenog lije─Źenja, oporavka i profesionalne rehabilitacije ne mo┼że osigurati obavljanje odgovaraju─çih poslova iz ─Źlana 87 ovog zakona,

b) radniku isplati otpremninu najmanje u dvostrukom iznosu otpremnine utvr─Ĺene ovim zakonom, osim ukoliko se ugovor otkazuje zbog te┼że povrede radne obaveze.

POGLAVLJE XI. PLATE, NAKNADE I DRUGA PRIMANJA

─îlan 89

(Pravo na platu)

(1) Radnik ostvaruje pravo na platu u skladu s op─çim aktom i ugovorom o radu.

(2) Radnicima se garantuje jednaka plata za isti rad ili rad iste vrijednosti koji ostvaruju kod istog poslodavca.

(3) Pod radom iste vrijednosti podrazumijeva se rad za koji se zahtijeva isti stepen stru─Źne spreme, odnosno obrazovanja, znanja i sposobnosti, u kome je ostvaren jednak radni u─Źinak uz jednaku odgovornost.

(4) Odluka poslodavca ili sporazum s radnikom koji nisu u skladu sa stavom 2 ovog ─Źlana su ni┼ítavi.

─îlan 90

(Plata)

(1) Plata iz ─Źlana 89 ovog zakona sastoji se od osnovne plate, dijela plate za radni u─Źinak, uve─çanja plate i drugih primanja po osnovu rada, u skladu s ovim zakonom, op─çim aktom i ugovorom o radu.

(2) Osnovna plata odre─Ĺuje se na osnovu:

a) uslova potrebnih za rad na poslovima za koje je radnik zaklju─Źio ugovor o radu utvr─Ĺenih op─çim aktom;

b) vremena provedenog na radu.

(3) Elementi za odre─Ĺivanje plate iz stava 2 ovog ─Źlana su koeficijent slo┼żenosti posla i cijena rada, ukoliko zakonom i op─çim aktom nije druga─Źije ure─Ĺeno.

(4) Radni u─Źinak odre─Ĺuje se na osnovu kvaliteta i obima obavljenog posla, kao i doprinosa radnika poslovnom rezultatu poslodavca, koji se utvr─Ĺuje op─çim aktima i ugovorom o radu.

(5) Ugovorom o radu mo┼że se utvrditi osnovna plata u ve─çem iznosu od osnovne plate utvr─Ĺene na osnovu elemenata iz op─çeg akta.

─îlan 91

(Pravo na uve─çanje plate)

(1) Radnik ima pravo na uve─çanje plate za ote┼żane uslove rada, prekovremeni rad i no─çni rad, kao i za rad na dan sedmi─Źnog odmora ili nekog drugog dana za koji je zakonom odre─Ĺeno da se ne radi, u skladu s op─çim aktom i ugovorom o radu.

(2) Uve─çanje plate iz stava 1 ovog ─Źlana ne mo┼że iznositi manje od 30% (trideset posto) u odnosu na platu za isti broj sati u redovnom radnom vremenu.

(3) Op─çim aktom i ugovorom o radu mogu se utvrditi i drugi slu─Źajevi u kojima radnik ima pravo na uve─çanje plate.

─îlan 92

(Obra─Źun i isplata plate)

(1) Plata se obra─Źunava u bruto i neto iznosu.

(2) Plata u bruto iznosu se sastoji od plate iz ─Źlana 90 ovog zakona i doprinosa za obavezna osiguranja.

(3) Plata se ispla─çuje u neto iznosu u rokovima utvr─Ĺenim op─çim aktom i ugovorom o radu, najmanje jedanput mjese─Źno, a najkasnije do kraja teku─çeg mjeseca za prethodni mjesec.

(4) Plata i naknada plate se ispla─çuju u novcu.

(5) Prilikom isplate plate poslodavac je du┼żan radniku uru─Źiti pisani obra─Źun plate.

(6) Poslodavac koji ne isplati platu u roku iz stava 3 ovog ─Źlana ili je ne isplati u cijelosti du┼żan je do kraja mjeseca u kojem je dospjela isplata plate, radniku uru─Źiti obra─Źun plate koju je bio du┼żan isplatiti.

(7) Obra─Źun plate iz stavova 3 i 4 ovog ─Źlana smatra se izvr┼ínom ispravom.

─îlan 93

(Najni┼ża plata)

(1) Najni┼ża plata, uslovi i na─Źin njenog uskla─Ĺivanja utvr─Ĺuje se op─çim aktom i ne mo┼że biti ni┼ża od najni┼że plate na koju se pla─çaju doprinosi na obavezno osiguranje u entitetima Bosne i Hercegovine.

(2) Poslodavac ne mo┼że radniku obra─Źunati i isplatiti platu manju od plate utvr─Ĺene op─çim aktom.

(3) Najni┼ża plata se ispla─çuje za puno radno vrijeme i prosje─Źno ostvarene rezultate radnika u skladu s aktima poslodavca.

─îlan 94

(Naknada plate)

(1) Radnik ima pravo na naknadu plate za vrijeme odsustvovanja s rada u slu─Źajevima predvi─Ĺenim ovim zakonom, op─çim aktom i ugovorom o radu.

(2) Naknada plate iz stava 1 ovog ─Źlana se ispla─çuje na teret sredstava poslodavca ukoliko ovim ili posebnim zakonom nije druga─Źije propisano.

(3) Zakonom, op─çim aktom i ugovorom o radu bli┼że se ure─Ĺuju ostali slu─Źajevi i uslovi za ostvarivanje prava na naknadu plate, visina naknade plate, na─Źin isplate i druga pitanja u vezi s ostvarivanjem prava radnika na naknadu plate.

(4) Aktima iz stava 1 ovog ─Źlana ne mo┼że se odrediti manji iznos naknade plate od 50% (pedeset posto) prosje─Źne plate koju je radnik ostvario u odgovaraju─çem prethodnom periodu, a ─Źija du┼żina se utvr─Ĺuje zakonom ili op─çim aktom.

─îlan 95

(Naknada plate za vrijeme odsustvovanja s posla i odmora)

(1) Naknada plate za vrijeme kori┼ítenja godi┼ínjeg odmora, pla─çenog odsustva, praznika, privremene sprije─Źenosti za rad zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti, kao i za vrijeme prekida rada zbog propusta poslodavca da preduzme odgovaraju─çe mjere za┼ítite na radu, iznosi 100% (sto posto) plate utvr─Ĺene ugovorom o radu.

(2) Propisima o zdravstvenom osiguranju bli┼że se ure─Ĺuju uslovi za ostvarivanje prava na naknadu plate za vrijeme privremene sprije─Źenosti za rad zbog bolesti i povreda, trajanje prava na naknadu, kao i visina i na─Źin ostvarivanja prava na naknadu plate.

(3) Naknadu plate za vrijeme odmora i odsustvovanja s rada propisanih ovim zakonom, op─çim aktom i ugovorom o radu, ispla─çuje poslodavac, ako posebnim zakonom nije druga─Źije odre─Ĺeno.

─îlan 96

(Druga primanja po osnovu rada)

(1) Poslodavac radniku ispla─çuje i druga primanja po osnovu rada, i to:

a) dnevnicu za slu┼żbeno putovanje u zemlji i u inostranstvu;

b) naknadu za povećane troškove boravka za vrijeme rada na terenu;

c) otpremninu prilikom odlaska radnika u penziju;

d) naknadu tro┼íkova za kori┼ítenje vlastitog automobila kod obavljanja slu┼żbenog posla po nalogu poslodavca;

e) tro┼íkove jednog toplog obroka za vrijeme jednog radnog dana, kao i u slu─Źaju obavljanja prekovremenog rada du┼żeg od tri sata dnevno, ukoliko kod poslodavca nije organizovana ishrana radnika, i

f) druga primanja utvr─Ĺena op─çim aktom i ugovorom o radu.

(2) Op─çim aktom i ugovorom o radu mogu se utvrditi i druga prava koja pripadaju radniku ili njegovoj porodici, kao ┼íto su prava u slu─Źaju smrti radnika ili smrti ─Źlana u┼że porodice, te┼íke invalidnosti i dugotrajne bolesti radnika ili ─Źlana u┼że porodice i u drugim slu─Źajevima.

(3) Radniku se mo┼że isplatiti i jubilarna nagrada za ostvareni sta┼ż kod poslodavca, kao i druge nagrade i bonusi, u skladu s op─çim aktom.

(4) Visina i na─Źin ostvarivanja primanja iz stavova 1 i 3 ovog ─Źlana utvr─Ĺuju se op─çim aktom.

─îlan 97

(Zaštita plate i naknade plate)

(1) Poslodavac ne mo┼że, bez pisanog pristanka radnika ili bez pravosna┼żne odluke nadle┼żnog suda, svoje ili tu─Ĺe potra┼żivanje prema radniku naplatiti obustavljanjem od plate ili naknade plate.

(2) Prinudno izvršenje na plati ili naknadi plate radnika provodi se u skladu s odredbama propisa o izvršnom postupku.

(3) Najvi┼íe jedna polovina plate ili naknade plate radnika mo┼że se prisilno obustaviti radi ispunjenja obaveze zakonskog izdr┼żavanja, a za ostale obaveze mo┼że se prisilno obustaviti najvi┼íe jedna tre─çina plate radnika.

(4) Pojedina─Źne isplate plata, naknada i drugih primanja nisu javne.

POGLAVLJE XII. IZUMI, PREDMETI INDUSTRIJSKOG DIZAJNA I TEHNI─îKA UNAPRE─ÉENJA RADNIKA I ZABRANA TAKMI─îENJA RADNIKA S POSLODAVCEM

─îlan 98

(Izumi, predmeti industrijskog dizajna i tehni─Źka unapre─Ĺenja)

(1) Radnik je du┼żan obavijestiti poslodavca o izumu, predmetima industrijskog dizajna, odnosno tehni─Źkom unapre─Ĺenju koje je ostvario na radu ili u vezi s radom.

(2) Izumi, predmeti industrijskog dizajna, odnosno tehni─Źka unapre─Ĺenja ostvareni na radu ili u vezi s radom pripadaju poslodavcu, a radnik ima pravo na naknadu utvr─Ĺenu op─çim aktom, ugovorom o radu ili posebnim ugovorom.

(3) Radnik je obavezan ─Źuvati kao poslovnu tajnu podatke o izumu, odnosno predmetima industrijskog dizajna i ne smije ih bez odobrenja poslodavca dati tre─çem licu.

(4) O svom izumu, predmetima industrijskog dizajna koji nije ostvaren na radu ili u vezi s radom, radnik je du┼żan obavijestiti poslodavca ako je izum u vezi s djelatno┼í─çu poslodavca, te mu pismeno ponuditi ustupanje prava u vezi s izumom.

(5) Ako poslodavac primijeni tehni─Źko unapre─Ĺenje, odnosno tehni─Źko rje┼íenje ostvareno racionalizacijom, odnosno inovatorskim rje┼íenjima koje je predlo┼żio radnik, obavezan je radniku isplatiti naknadu koja se utvr─Ĺuje op─çim aktom, ugovorom o radu ili posebnim ugovorom.

─îlan 99

(Zakonska zabrana takmi─Źenja)

Radnik koji je zasnovao radni odnos s punim radnim vremenom, mo┼że samo uz prethodno odobrenje poslodavca, za svoj ili tu─Ĺi ra─Źun ugovarati i obavljati poslove iz djelatnosti koju obavlja poslodavac.

─îlan 100

(Zabrana zaposlenja nakon isteka radnog odnosa)

(1) Poslodavac i radnik mogu ugovoriti da se odre─Ĺeno vrijeme, a najdu┼że jednu godinu nakon prestanka ugovora o radu, radnik ne mo┼że zaposliti kod drugog lica sa teritorije Bosne i Hercegovine koje je u tr┼żi┼ínoj konkurenciji s poslodavcem i da ne mo┼że za svoj ili za ra─Źun tre─çeg lica ugovarati i obavljati poslove kojima se takmi─Źi s poslodavcem.

(2) Ugovor iz stava 1 ovog ─Źlana zaklju─Źuje se u pisanoj formi ili mo┼że biti sastavni dio ugovora o radu.

─îlan 101

(Obaveza ispla─çivanja plate radniku)

(1) Ugovorena zabrana takmi─Źenja obavezuje radnika samo ako je ugovorom poslodavac preuzeo obavezu da radniku za vrijeme trajanja zabrane ispla─çuje naknadu najmanje u iznosu polovine prosje─Źne plate ispla─çene radniku u periodu od tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu.

(2) Visina naknade iz stava 1 ovog ─Źlana uskla─Ĺuje se na na─Źin i pod uslovima utvr─Ĺenim op─çim aktom ili ugovorom o radu, a ispla─çuje se radniku krajem svakog kalendarskog mjeseca.

(3) Uslovi i na─Źin prestanka zabrane takmi─Źenja ure─Ĺuju se ugovorom izme─Ĺu poslodavca i radnika.

POGLAVLJE XIII. ODGOVORNOST ZA POVREDU DU┼ŻNOSTI IZ UGOVORA O RADU I MATERIJALNA ODGOVORNOST

─îlan 102

(Šteta prouzrokovana od strane radnika)

(1) Radnik je du┼żan na radu pridr┼żavati se obaveza propisanih zakonom, op─çim aktom i ugovorom o radu i svoje radne obaveze izvr┼íavati na na─Źin kojim ne─çe onemogu─çavati ili ometati druge radnike u izvr┼íavanju njihovih radnih obaveza.

(2) Radnik koji na radu ili u vezi s radom namjerno ili zbog krajnje nepa┼żnje prouzrokuje ┼ítetu poslodavcu, du┼żan je ┼ítetu naknaditi.

(3) Ako ┼ítetu prouzrokuje vi┼íe radnika, svaki radnik odgovara za dio ┼ítete koju je prouzrokovao, a ako se ne mo┼że utvrditi dio ┼ítete koju je svaki radnik prouzrokovao, smatra se da su svi radnici podjednako odgovorni i ┼ítetu nadokna─Ĺuju u jednakim dijelovima.

(4) Ako je vi┼íe radnika prouzrokovalo ┼ítetu krivi─Źnim djelom s umi┼íljajem, za ┼ítetu odgovaraju solidarno.

─îlan 103

(Solidarna odgovornost za štetu)

(1) Za ┼ítetu koju radnik na radu ili u vezi s radom namjerno ili zbog krajnje nepa┼żnje pri─Źini tre─çem licu, radnik i poslodavac odgovaraju solidarno.

(2) Ako je ukupnu ┼ítetu iz stava 1 ovog ─Źlana naknadio poslodavac, radnik je du┼żan poslodavcu naknaditi iznos ispla─çene naknade.

─îlan 104

(Utvr─Ĺivanje naknade ┼ítete)

(1) Uslovi i na─Źin smanjenja ili osloba─Ĺanja radnika od obaveze naknade ┼ítete ure─Ĺuje se op─çim aktom.

(2) Ako se ne mo┼że utvrditi ta─Źan iznos naknade ┼ítete iz ─Źlanova 102 i 103 ovog zakona, visina naknade ┼ítete mo┼że se utvrditi u pau┼íalnom iznosu.

(3) Op─çim aktom iz stava 1 ovog ─Źlana ure─Ĺuje se visina pau┼íalnog iznosa, na─Źin i postupak pau┼íalnog utvr─Ĺivanja naknade ┼ítete, organ koji tu naknadu utvr─Ĺuje i druga pitanja u vezi s utvr─Ĺivanjem naknade ┼ítete u pau┼íalnom iznosu.

─îlan 105

(Odgovornost poslodavca za štetu prouzrokovanu radniku)

(1) Poslodavac je du┼żan, u skladu s odredbama obligacionog prava, radniku nadoknaditi ┼ítetu koju je pretrpio na radu ili u vezi s radom.

(2) Pravo na naknadu ┼ítete iz stava 1 ovog ─Źlana odnosi se i na ┼ítetu koju je poslodavac uzrokovao radniku povredom njegovih prava iz radnog odnosa.

(3) Naknada plate koju radnik ostvari zbog nezakonitog otkaza ne smatra se naknadom štete.

POGLAVLJE XIV. PRAVA RADNIKA KOD PROMJENE POSLODAVCA

─îlan 106

(Prava radnika kod statusne promjene poslodavca)

(1) U slu─Źaju statusne promjene kod poslodavca, odnosno promjene poslodavca ili vlasni┼ítva nad poslodavcem, odnosno promjene vlasni┼ítva nad kapitalom preduze─ça ili drugog pravnog lica, u skladu sa zakonom, poslodavac koji je pravni sljednik preuzima od poslodavca prethodnika op─çe akte i sve ugovore o radu koji va┼że na dan promjene.

(2) Poslodavac prethodnik du┼żan je poslodavca sljednika potpuno i istinito obavijestiti o pravima i obavezama iz op─çeg akta i ugovora o radu koji se prenose.

─îlan 107

(Du┼żnost obavje┼ítavanja o statusnim promjenama)

(1) Poslodavac prethodnik i poslodavac sljednik du┼żni su, najmanje petnaest (15) dana prije promjene poslodavca, obavijestiti vije─çe radnika ili reprezentativni sindikat kod poslodavca, odnosno radnike neposredno, ako kod poslodavca ne postoji reprezentativni sindikat, o nastalim okolnostima, a naro─Źito o:

a) datumu ili predlo┼żenom datumu promjene poslodavca;

b) razlozima za promjenu poslodavca;

c) pravnim, ekonomskim i socijalnim posljedicama promjene poslodavca na polo┼żaj radnika i mjerama za njihovo ubla┼żavanje.

(2) Poslodavac prethodnik i poslodavac sljednik du┼żni su, najmanje petnaest (15) dana prije promjene poslodavca, u saradnji s reprezentativnim sindikatom, vije─çem radnika ili s radnicima neposredno sagledati mogu─çnost za preduzimanje mjera s ciljem ubla┼żavanja eventualnih nepovoljnih socojalno-ekonomskih posljedica na polo┼żaj radnika.

─îlan 108

(Preuzimanje radnika)

(1) Poslodavac prethodnik du┼żan je, o preno┼íenju ugovora o radu na poslodavca sljednika, pismenim putem obavijestiti radnike ─Źiji se ugovori o radu prenose.

(2) Radnik ─Źiji se ugovor o radu prenosi zadr┼żava sva prava iz radnog odnosa koja je stekao do dana prenosa ugovora o radu.

(3) Propust poslodavca prethodnika da poslodavca sljednika pisanim putem obavijesti o pravima radnika ─Źiji se ugovori preuzimaju ne uti─Źe na ostvarivanje prava radnika kod novog poslodavca.

(4) Ako radnik odbije prenos ugovora o radu ili se ne izjasni u roku od pet radnih dana od dana dostavljanja obavje┼ítenja iz stava 1 ovog ─Źlana, poslodavac prethodnik mo┼że radniku otkazati ugovor o radu, bez prava na otpremninu.

─îlan 109

(Obaveza poslodavaca sljednika)

Poslodavac sljednik du┼żan je primjenjivati op─çe akte poslodavca prethodnika najmanje godinu dana od dana promjene poslodavca, osim ako prije isteka tog roka istekne vrijeme na koje je donesen op─çi akt.

POGLAVLJE XV. PRESTANAK RADNOG ODNOSA

─îlan 110

(Na─Źini prestanka radnog odnosa)

Radni odnos prestaje:

a) smr─çu radnika;

b) sporazumom poslodavca i radnika;

c) kad radnik ispuni uslove za sticanje prava na penziju u skladu s propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju entiteta Bosne i Hercegovine, ako se poslodavac i radnik druga─Źije ne dogovore, s tim da se poseban sta┼ż, predvi─Ĺen propisima koji reguli┼íu pravo na penziju i penzijsko i invalidsko osiguranje, ra─Źuna samo na zahtjev radnika;

d) danom dostavljanja pravosna┼żnog rje┼íenja o utvr─Ĺivanju potpunog gubitka radne sposobnosti;

e) otkazom ugovora o radu od strane radnika ili poslodavca;

f) istekom vremena na koje je zaklju─Źen ugovor o radu na odre─Ĺeno vrijeme;

g) ako radnik bude osu─Ĺen na izdr┼żavanje kazne zatvora u trajanju du┼żem od ┼íest mjeseci i to danom stupanja na izdr┼żavanje kazne;

h) ako radniku bude izre─Źena mjera sigurnosti, odgojna ili za┼ítitna mjera u trajanju du┼żem od ┼íest mjeseci i to po─Źetkom primjene te mjere;

i) pravosna┼żnom odlukom nadle┼żnog suda, koja ima za posljedicu prestanak radnog odnosa.

─îlan 111

(Sporazumni prestanak radnog odnosa)

(1) Radni odnos mo┼że prestati na osnovu pisanog sporazuma poslodavca i radnika.

(2) Sporazumom iz stava 1 ovog ─Źlana se utvr─Ĺuje rok u kojem radni odnos prestaje i sva ostala me─Ĺusobna prava i obaveze koje iz prekida radnog odnosa proizilaze.

─îlan 112

(Otkaz ugovora o radu)

(1) Poslodavac mo┼że, uz propisani otkazni rok, otkazati radniku ugovor o radu ako za to postoje opravdani razlozi i to:

a) ako je takav otkaz opravdan iz ekonomskih, tehni─Źkih ili organizacionih razloga;

b) ako radnik nije u mogućnosti da izvršava svoje obaveze iz radnog odnosa ili

c) u drugim slu─Źajevima propisanim ovim zakonom.

(2) Poslodavac mo┼że otkazati ugovor o radu u slu─Źajevima iz stava 1 ta─Źki a) i b) ovog ─Źlana, ako je najmanje petnaest (15) dana prije otkaza ugovora o radu, obavijestio radnika o nastalim okolnostima i ako se ne mo┼że osnovano o─Źekivati od poslodavca da zaposli radnika na druge poslove ili da ga prekvalifikuje i dokvalifikuje za rad na drugim poslovima.

(3) Ako u periodu od jedne godine od otkazivanja ugovora o radu u skladu sa stavom 1 ta─Źkom a) ovog ─Źlana, poslodavac namjerava zaposliti radnika sa istim kvalifikacijama i stepenom stru─Źne spreme ili na istom radnom mjestu, prije zapo┼íljavanja drugih lica, du┼żan je ponuditi zaposlenje radniku kome je otkazan ugovor o radu.

(4) Poslodavac ne mo┼że radniku otkazati ugovor o radu u skladu sa stavom 1 ta─Źkom a) ovog ─Źlana za vrijeme kori┼ítenja prava propisanih ─Źlanovima 81 i 83 ovog zakona.

─îlan 113

(Otkaz ugovora o radu zbog te┼że i lak┼íe povrede radne obaveze)

(1) Poslodavac mo┼że bez otkaznog roka otkazati ugovor o radu radniku u slu─Źaju da je radnik odgovoran za te┼żu povredu radnih obaveza iz ugovora o radu, a koji su takve prirode da ne bi bilo osnovano o─Źekivati od poslodavca da nastavi radni odnos.

(2) U slu─Źaju lak┼íih povreda radnih obaveza iz ugovora o radu, ugovor o radu se ne mo┼że otkazati bez prethodnog pisanog upozorenja radniku.

(3) Pisano upozorenje iz stava 2 ovog ─Źlana sadr┼żi opis povrede radne obaveze za koje se radnik smatra odgovornim i izjavu o namjeri da se otka┼że ugovor o radu bez davanja predvi─Ĺenog otkaznog roka za slu─Źaj da se povreda ponovi u roku od ┼íest mjeseci nakon izdavanja pisanog upozorenja poslodavca.

(4) Poslodavac je du┼żan radniku isplatiti sve neispla─çene plate, naknade plate i druga primanja koja je radnik ostvario do dana prestanka radnog odnosa, u skladu sa zakonom, op─çim aktom i ugovorom o radu.

(5) Op─çim aktom, odnosno ugovorom o radu utvr─Ĺuju se vrste povreda radnih obaveza iz stavova 2 i 3 ovog ─Źlana.

─îlan 114

(Vrste te┼żih povreda)

Te┼żom povredom iz ─Źlana 113 stava 1 ovog zakona smatra se:

a) odbijanje zaposlenog da izvršava svoje radne obaveze iz ugovora o radu;

b) kra─Ĺa, namjerno uni┼ítenje, o┼íte─çenje ili nezakonito raspolaganje sredstvima poslodavca, kao i nano┼íenje ┼ítete tre─çim licima koju je poslodavac du┼żan nadoknaditi;

c) zloupotreba polo┼żaja, s materijalnim ili drugim ┼ítetnim posljedicama za poslodavca;

d) nasilni─Źko pona┼íanje prema poslodavcu, drugim zaposlenim i tre─çim licima za vrijeme rada;

e) odavanje poslovne ili slu┼żbene tajne;

f) namjerno onemogu─çavanje ili ometanje drugih zaposlenih da izvr┼íavaju svoje radne obaveze, ─Źime se remeti proces rada kod poslodavca;

g) korištenje alkoholnih pića ili droga za vrijeme radnog vremena;

h) neopravdan izostanak s posla u trajanju od tri radna dana u jednoj kalendarskoj godini;

i) davanje neta─Źnih podataka i dokaza o ─Źinjenicama bitnim za zaklju─Źenje ugovora o radu;

j) svako drugo pona┼íanje radnika kojim se nanosi ┼íteta interesima poslodavca ili iz kojeg se osnovano mo┼że zaklju─Źiti da daljnji rad zaposlenog kod poslodavca ne bi bio mogu─ç.

─îlan 115

(Forma otkaza ugovora o radu)

(1) Ugovor o radu se otkazuje rje┼íenjem u pisanom obliku koje mora biti obrazlo┼żeno i sadr┼żati odredbe o pravnom lijeku.

(2) Rje┼íenje o otkazu ugovora o radu mora se dostaviti radniku li─Źno, u prostorijama poslodavca, odnosno na adresu prebivali┼íta ili boravi┼íta radnika.

(3) Ako poslodavac radniku nije mogao dostaviti rje┼íenje o otkazu ugovora o radu u skladu sa stavom 2 ovog ─Źlana, du┼żan je o tome sa─Źiniti pismenu zabilje┼íku i rje┼íenje o otkazu ista─çi na oglasnoj plo─Źi poslodavca. Po isteku osam dana od dana isticanja odluke na oglasnoj plo─Źi smatra se da je dostavljanje izvr┼íeno.

(4) Radniku prestaje radni odnos danom dostavljanja rje┼íenja o otkazu, osim ako ovim zakonom ili samim rje┼íenjem, nije odre─Ĺen drugi rok.

─îlan 116

(Neopravdani razlozi za otkaz)

Neopravdani razlozi za otkaz su:

a) privremena sprije─Źenost za rad zbog bolesti ili povrede;

b) korištenje porodiljskog odsustva, odsustva s rada radi njege djeteta i odsustva s rada radi posebne njege djeteta;

c) podno┼íenje ┼żalbe ili tu┼żbe, odnosno u─Źestvovanje u postupku protiv poslodavca zbog povrede zakona, drugog propisa, op─çeg akta, odnosno obra─çanje radnika sindikatu ili nadle┼żnim organima;

d) obra─çanje radnika zbog opravdane sumnje na korupciju i diskriminaciju ili u dobroj vjeri podno┼íenje prijave o toj sumnji odgovornim licima ili nadle┼żnim organima vlasti;

e) ─Źlanstvo ili ne─Źlanstvo u politi─Źkoj organizaciji, sindikatu, spol, jezik, nacionalna ili etni─Źka pripadnost, socijalno porijeklo, vjeroispovijest, politi─Źko ili drugo uvjerenje ili neko drugo li─Źno svojstvo radnika;

f) djelovanje u svojstvu predstavnika radnika, u skladu sa ovim zakonom.

─îlan 117

(Otkazivanje ugovora o radu od strane radnika)

(1) Ugovor o radu se otkazuje u pisanoj formi.

(2) Ako radnik otkazuje ugovor o radu du┼żan je da ostane na radu kod poslodavca u trajanju od najmanje petnaest (15) dana od dana davanja otkaza, u protivnom odgovara poslodavcu za naknadu ┼ítete.

(3) Radnik mo┼że otkazati ugovor o radu bez obaveze po┼ítovanja otkaznog roka, u slu─Źaju da je poslodavac odgovoran za povredu obaveza iz ugovora o radu, a koji su takve prirode da ne bi bilo osnovano o─Źekivati od radnika da nastavi radni odnos.

(4) U slu─Źaju otkazivanja ugovora o radu iz stava 3 ovog ─Źlana radnik ima sva prava u skladu sa zakonom, kao da je ugovor nezakonito otkazan od strane poslodavca.

─îlan 118

(Otkazni rok)

(1) U slu─Źajevima iz ─Źlanova 112, 113 i 116 ovog zakona, ugovor o radu mo┼że se otkazati u roku od trideset (30) dana od dana saznanja za ─Źinjenicu zbog koje se daje otkaz, ali najdu┼że u roku od jedne godine od dana u─Źinjene povrede.

(2) Otkazni rok ne mo┼że biti kra─çi od petnaest (15) dana, osim u slu─Źaju iz ─Źlana 113 stava 1 ovog zakona.

(3) Otkazni rok po─Źinje te─çi od dana uru─Źenja otkaza radniku, odnosno poslodavcu.

(4) Op─çim aktom i ugovorom o radu mo┼że se utvrditi du┼że trajanje otkaznog roka, ali ne du┼że od mjesec dana kada radnik daje otkaz poslodavcu, odnosno tri mjeseca kada poslodavac daje otkaz radniku.

─îlan 119

(Izjašnjenje radnika o elementima odgovornosti)

Ako poslodavac otkazuje ugovor o radu zbog ponašanja ili rada radnika, obavezan je omogućiti radniku da se izjasni o elementima odgovornosti koja mu se stavlja na teret.

─îlan 120

(Teret dokazivanja)

U slu─Źaju spora zbog otkaza ugovora o radu, na poslodavcu je teret dokazivanja postojanja opravdanog razloga za otkaz ugovora o radu u skladu s ─Źlanovima 112, 113 i 116 ovog zakona.

─îlan 121

(Saglasnost za otkaz sindikalnom povjeriocu)

Poslodavac ne mo┼że sindikalnom povjeriocu, odnosno radniku koji je ovla┼íteni predstavnik sindikata organizovanog kod poslodavca, bez prethodne saglasnosti sindikata otkazati ugovor o radu ili ga na drugi na─Źin staviti u nepovoljniji polo┼żaj u odnosu na radno mjesto koje je obavljao prije nego ┼íto je imenovan na funkciju i to za vrijeme obavljanja funkcije i tri mjeseca nakon prestanka obavljanja te du┼żnosti.

─îlan 122

(Prava radnika u slu─Źaju nezakonitog otkaza)

(1) Ako radnik, na zahtjev poslodavca, prestane s radom prije isteka propisanog otkaznog roka, poslodavac je du┼żan isplatiti radniku naknadu plate i priznati sva ostala prava kao da je radio do isteka otkaznog roka.

(2) Ako sud donese pravosna┼żnu presudu kojom je utvr─Ĺeno da je otkaz nezakonit mo┼że obavezati poslodavca da:

a) vrati zaposlenog na poslove na kojima je radio ili da ga rasporedi na poslove u skladu sa stru─Źnom spremom i radnim sposobnostima koje posjeduje;

b) isplati naknadu štete u visini izgubljenih plata i drugih primanja koje bi radnik dobio da je radio, umanjene za iznos prihoda koje je ostvario po osnovu rada poslije prestanka radnog odnosa;

c) uplati doprinose za obavezno osiguranje.

(3) Radnik mo┼że do zaklju─Źenja glavne rasprave na sudu zahtijevati da se ne vrati na posao.

(4) Ako sud donese pravosna┼żnu presudu kojom je utvr─Ĺeno da je radniku nezakonito prestao radni odnos, poslodavac je du┼żan da zaposlenom isplati:

a) naknadu ┼ítete, u iznosu od najvi┼íe osamnaest (18) plata koje bi radnik ostvario da je radio, imaju─çi u vidu vrijeme provedeno na radu, godine ┼żivota radnika i broj izdr┼żavanih ─Źlanova porodice;

b) otpremninu u skladu sa zakonom, op─çim aktom ili ugovorom o radu;

c) druge naknade u skladu sa zakonom, op─çim aktom ili ugovorom o radu.

(5) Poslodavac mo┼że do okon─Źanja glavne rasprave na sudu zahtijevati da se radnik ne vrati na rad, ako postoje okolnosti koje opravdano ukazuju da nastavak radnog odnosa radnika nije mogu─ç.

(6) U slu─Źaju iz stava 5 ovog ─Źlana poslodavac je du┼żan radniku isplatiti naknadu ┼ítete u dvostrukom iznosu od iznosa utvr─Ĺenog stavom 4 ta─Źkom a) ovog ─Źlana.

(7) Radnik koji osporava otkazivanje ugovora o radu, mo┼że tra┼żiti da sud donese privremenu mjeru vra─çanja na posao do okon─Źanja sudskog postupka.

─îlan 123

(Ugovor o radu pod izmijenjenim uslovima)

(1) Odredbe ovog zakona koje se odnose na otkaz, primjenjuju se i u slu─Źaju kada poslodavac otka┼że ugovor i istovremeno ponudi radniku zaklju─Źivanje ugovora o radu pod izmijenjenim uslovima.

(2) Ako radnik prihvati ponudu poslodavca iz stava 1 ovog ─Źlana, zadr┼żava pravo da pred nadle┼żnim sudom osporava dopu┼ítenost takve izmjene ugovora.

(3) O ponudi za zaklju─Źivanje ugovora o radu pod izmijenjenim uslovima radnik se mora izjasniti u roku koji odredi poslodavac, a koji ne mo┼że biti kra─çi od osam dana.

─îlan 124

(Privremeno raspore─Ĺivanje radnika na drugo radno mjesto)

U hitnim slu─Źajevima kao ┼íto su: zamjena iznenada odsutnog radnika, iznenadno pove─çanje obima posla, spre─Źavanje nastanka ve─çe ┼ítete, kvar na postrojenjima, elementarne nepogode i sli─Źno poslodavac mo┼że donijeti jednostranu odluku o rasporedu radnika na drugo radno mjesto, a najdu┼że do ┼íezdeset (60) dana u toku jedne kalendarske godine.

─îlan 124a

(Privremeni premještaj uz saglasnost radnika)

(1) Radnik mo┼że, uz datu pismenu saglasnost, biti privremeno premje┼íten na drugo radno mjesto, na iste ili sli─Źne poslove, ukoliko ispunjava uslove tog radnog mjesta na koje se premje┼íta.

(2) Radnik koji je na probnom radu ne mo┼że se privremeno premjestiti na drugo radno mjesto.

(3) Privremeni premje┼ítaj radnika vr┼íi se u slu─Źaju privremenog pove─çanja obima posla ili zamjene odsutnog radnika, kao i u slu─Źaju kada je radno mjesto upra┼żnjeno.

(4) Izuzetno od stava 1 ovog ─Źlana radnik se mo┼że privremeno premjestiti na drugo radno mjesto ve─çe slo┼żenosti poslova, ukoliko ispunjava uslove u pogledu stepena i vrste stru─Źne spreme uz uslov da je du┼że od pet godina neprekidno zaposlen kod poslodavca.

(5) Radnik iz stava 4 ovog ─Źlana ne mo┼że se privremeno premjestiti na drugo radno mjesto ukoliko za to radno mjesto ne ispunjava posebne uslove.

(6) Izuzetno, radnik se mo┼że uz njegov pristanak, privremeno premjestiti na radno mjesto ni┼że slo┼żenosti poslova, za koje ispunjava utvr─Ĺene uslove.

(7) Radnik mo┼że biti privremeno premje┼íten na drugo radno mjesto, s tim ┼íto premje┼ítaj ne mo┼że trajati du┼że od dvanaest (12) mjeseci, izuzev ukoliko radnik pristaje na du┼żi premje┼ítaj dok se ne izvr┼íi popunjavanje tog radnog mjesta, odnosno do povratka odsutnog radnika ili prestanka pove─çanog obima posla.

(8) Odluku o privremenom premještaju donosi poslodavac.

─îlan 124b

(Utvr─Ĺivanje plate za privremeni premje┼ítaj)

Plata radnika koji obavlja poslove koji su mu dodijeljeni premje┼ítajem, utvr─Ĺuje se odlukom o privremenom premje┼ítaju, u skladu s visinom plate i drugim materijalnim davanjima za radno mjesto na koje je premje┼íten, izuzev u slu─Źajevima kada je ta plata ni┼ża od plate koju je imao na svom radnom mjestu kada radnik ostvaruje pravo na visinu plate i druga materijalna davanja svog radnog mjesta na koje je primljen.

─îlan 125

(Utvr─Ĺivanje plate u toku privremenog premje┼ítaja)

(1) U slu─Źaju iz ─Źlana 124 ovog zakona, radnik ima pravo na bruto platu i druge naknade na platu za radno mjesto na koje je premje┼íten.

(2) Izuzetno, kada je plata radnika na radnom mjestu na koje je premje┼íten ni┼ża od plate radnog mjesta za koji ima zaklju─Źen ugovor o radu, radnik ostvaruje pravo na bruto platu i druge naknade na platu, kao za radno mjesto za koje ima zaklju─Źen ugovor o radu.

─îlan 126

(Program zbrinjavanja viška radnika)

Poslodavac koji zapo┼íljava vi┼íe od petnaest (15) radnika, a koji u periodu od naredna tri mjeseca ima namjeru da zbog ekonomskih, tehni─Źkih ili organizacionih razloga otka┼że ugovor o radu za vi┼íe od 20% (dvadeset posto) od ukupnog broja radnika kod tog poslodavca, du┼żan je konsultovati se sa vije─çem radnika, a ako vije─çe radnika nije organizovano sa svakim sindikatom koji zastupa 10% (deset posto) ili vi┼íe radnika tog poslodavca, radi postizanja sporazuma u svrhu otklanjanja ili smanjenja potrebe za prestankom rada radnika.

─îlan 127

(Obaveza konsultovanja)

(1) Obaveza konsultovanja u skladu s ─Źlanom 126 ovog zakona:

a) zasniva se na aktu u pisanoj formi koji je pripremio poslodavac;

b) zapo─Źinje najmanje trideset (30) dana prije davanja obavje┼ítenja o otkazu radnicima na koje se odnosi.

(2) Akt iz stava 1 ta─Źke a) ovog ─Źlana dostavlja se vije─çu radnika ili sindikatu prije po─Źetka konsultacija, a sadr┼żi naro─Źito sljede─çe podatke:

a) ukupan broj radnika kod poslodavca;

b) razloge za predvi─Ĺeno otkazivanje ugovora o radu;

c) prijedlog kriterija za izbor radnika kojima mo┼że biti otkazan ugovor o radu;

d) broj, kategoriju i spol radnika za ─Źije je ugovore predvi─Ĺen otkaz;

e) mjere koje se predla┼żu za izbjegavanje nekih ili svih predvi─Ĺenih otkaza, naprimjer raspore─Ĺivanje radnika na drugo radno mjesto kod istog poslodavca, prekvalifikacija gdje je to potrebno, privremeno skra─çivanje radnog vremena;

f) mjere koje se predla┼żu kao pomo─ç radnicima da na─Ĺu zaposlenje kod drugog poslodavca;

g) mjere koje se predla┼żu s ciljem prekvalifikacije radnika radi zapo┼íljavanja kod drugog poslodavca;

h) rok za otkaz ugovora o radu i

i) na─Źin obra─Źuna otpremnine.

(3) Poslodavac je du┼żan o provo─Ĺenju konsultacija obavijestiti Zavod za zapo┼íljavanje Br─Źko distrikta Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zavod) uz dostavljanje akta iz stava 1 ta─Źke a) ovog ─Źlana, a kopiju obavje┼ítenja dostaviti vije─çu radnika, odnosno sindikatu.

(4) Vije─çe radnika, odnosno sindikat iz ─Źlana 126 ovog zakona mo┼że Zavodu dostaviti primjedbe na akt iz stava 1 ovog ─Źlana.

(5) Radnicima koji su utvr─Ĺeni vi┼íkom, radni odnos ne mo┼że prestati prije isteka perioda od trideset (30) dana od dana dostavljanja akta iz stava 1 ovog ─Źlana vije─çu radnika ili sindikatu.

─îlan 128

(Otpremnina)

(1) Radnik koji je s poslodavcem zaklju─Źio ugovor o radu na neodre─Ĺeno vrijeme, a kojem poslodavac otkazuje ugovor o radu nakon najmanje dvije godine neprekidnog rada, ima pravo na otpremninu u iznosu od najmanje 1/3 (jedne tre─çine) prosje─Źne mjese─Źne plate ispla─çene radniku u posljednja tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu, za svaku navr┼íenu godinu rada kod tog poslodavca.

(2) Pravo iz stava 1 ovog ─Źlana ne pripada radniku u slu─Źaju da se ugovor otkazuje zbog kr┼íenja obaveze iz radnog odnosa ili zbog neispunjavanja obaveza iz ugovora o radu od strane radnika.

(3) Otpremnina iz stava 1 ovog ─Źlana utvr─Ĺuje se op─çim aktom ili ugovorom o radu.

(4) Izuzetno, umjesto otpremnine iz stava 1 ovog ─Źlana poslo┬Ş- davac i radnik mogu se dogovoriti i o drugom vidu naknade.

(5) Op─çim aktom ili ugovorom o radu mo┼że biti utvr─Ĺeno pravo na otpremninu i u drugim slu─Źajevima prestanka radnog odnosa.

(6) Na─Źin, uslovi i rokovi isplate otpremnine, odnosno naknade iz stavova 1 i 4 ovog ─Źlana, utvr─Ĺuju se pisanim ugovorom izme─Ĺu radnika i poslodavca.

POGLAVLJE XVI. OSTVARIVANJE PRAVA I OBAVEZA IZ RADNOG ODNOSA

─îlan 129

(Odlu─Źivanje o pravima i obavezama iz radnog odnosa)

(1) O pravima i obavezama radnika iz ugovora o radu odlu─Źuje, u skladu s ovim zakonom, op─çim aktom i drugim propisima, poslovodni organ poslodavca ili drugo ovla┼íteno lice odre─Ĺeno statutom ili aktom o osnivanju.

(2) Ako je poslodavac fizi─Źko lice mo┼że pisanom punomo─çi ovlastiti drugo poslovno sposobno punoljetno lice da ga zastupa u ostvarivanju prava i obaveza iz radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosom.

(3) U ostvarivanju pojedina─Źnih prava iz radnog odnosa radnik mo┼że zahtijevati ostvarivanje tih prava kod poslodavca, pred nadle┼żnim sudom i drugim organima, u skladu sa zakonom.

─îlan 130

(Zahtjev za zaštitu prava)

(1) Radnik koji smatra da mu je poslodavac povrijedio neko pravo iz radnog odnosa mo┼że u roku od trideset (30) dana od dana dostavljanja odluke kojom je povrije─Ĺeno njegovo pravo, odnosno od dana saznanja za povredu prava zahtijevati od poslodavca ostvarivanje tog prava.

(2) Podno┼íenje zahtjeva za za┼ítitu prava u skladu sa stavom 1 ovog ─Źlana ne odla┼że izvr┼íenje rje┼íenja ili radnje protiv kojih je radnik podnio zahtjev za za┼ítitu prava, osim ako se radi o odbijanju radnika da radi na poslovima pri ─Źijem obavljanju postoji neposredna opasnost po ┼żivot, sigurnost na radu ili te┼że naru┼íavanje zdravlja radnika ili tre─çih lica.

(3) Poslodavac je du┼żan da odlu─Źi o zahtjevu radnika u roku od trideset (30) dana od dana dostavljanja zahtjeva, a ako u tom roku ne odlu─Źi, smatra se da je zahtjev prihva─çen.

─îlan 131

(Postupak za zaštitu prava)

(1) Radnik koji smatra da mu je poslodavac povrijedio pravo iz radnog odnosa, mo┼że podnijeti prijedlog za mirno rje┼íavanje radnog spora ili tu┼żbu nadle┼żnom sudu za za┼ítitu tog prava.

(2) Pravo na podno┼íenje tu┼żbe nije uslovljeno prethodnim obra─çanjem radnika poslodavcu za za┼ítitu prava.

(3) Tu┼żbu za za┼ítitu prava radnik mo┼że podnijeti najkasnije u roku od dvanaest mjeseci od dana saznanja za povredu prava, a najkasnije u roku od tri godine od u─Źinjene povrede ukoliko prethodno predmet spora nije rije┼íen u postupku mirnog rje┼íavanja spora.

(4) Op─çim aktom mo┼że se propisati postupak mirnog rje┼íavanja radnog spora u kom slu─Źaju rok za podno┼íenje tu┼żbe nadle┼żnom sudu te─Źe od dana okon─Źanja ovog postupka. Ukoliko se postupak mirnog rje┼íavanja radnog spora ne okon─Źa u razumnom roku, radnik mo┼że podnijeti tu┼żbu nadle┼żnom sudu.

(5) Rje┼íavanje nastalog radnog spora stranke u sporu mogu sporazumno povjeriti arbitra┼żi, ─Źiji se sastav, postupak i druga pitanja od zna─Źaja za rad arbitra┼że ure─Ĺuju op─çim aktom.

(6) Pokretanjem postupka za mirno rje┼íavanje radnog spora ili podno┼íenjem tu┼żbe nadle┼żnom sudu prekidaju se rokovi zastare.

─îlan 132

(Inspekcija rada i zaštita prava radnika)

Nezavisno od postupka za za┼ítitu prava koji je pokrenuo kod poslodavca ili drugih nadle┼żnih organa radnik se mo┼że obratiti inspektoru rada radi za┼ítite prava u roku od mjesec dana od dana saznanja za povredu prava, a najkasnije u roku od ┼íest mjeseci od dana u─Źinjene povrede.

─îlan 133

(Zastara nov─Źanih potra┼żivanja)

Sva nov─Źana potra┼żivanja iz radnog odnosa zastarijevaju u roku od tri godine od dana nastanka obaveze.

POGLAVLJE XVII. ORGANIZACIJE RADNIKA I POSLODAVACA

─îlan 134

(Vije─çe radnika)

(1) Kod poslodavca koji zapošljava najmanje petnaest (15) radnika, radnici imaju pravo formirati vijeće radnika, koje ih zastupa kod poslodavca u zaštiti njihovih prava i interesa.

(2) Ako kod poslodavca nije formirano vijeće radnika, sindikat ima obaveze i ovlaštenja koja se odnose na ovlaštenja vijeća radnika, u skladu sa zakonom.

(3) Vije─çe radnika formira se na prijedlog reprezentativnog sindikata ili najmanje 20% (dvadeset posto) radnika zaposlenih kod tog poslodavca.

─îlan 135

(Upis u registar)

Sindikalne organizacije i udru┼żenja poslodavaca upisuju se u odgovaraju─çi registar koji vodi nadle┼żni organ.

─îlan 136

(Uslovi za rad sindikata)

(1) Radi omogu─çavanja provo─Ĺenja sindikalnih aktivnosti, poslodavac je du┼żan osigurati:

a) prostorno-tehni─Źke uslove za djelovanje sindikata, u skladu s prostornim i finansijskim mogu─çnostima poslodavca, pristup podacima i informacijama neophodnim za obavljanje sindikalnih aktivnosti;

b) odsustvovanje s posla predstavnicima sindikata radi prisustvovanja sindikalnim sastancima, konferencijama, sjednicama i kongresima i radi osposobljavanja na kursevima i seminarima;

c) pristup predstavnicima sindikata svim radnim mjestima kod poslodavca radi obavljanja njihove funkcije, osim radnim mjestima pod posebnom zaštitom u skladu s propisima;

d) isticanje obavje┼ítenja sindikata na mjestima koja su pristupa─Źna radnicima i dostavljanje radnicima razli─Źitih informacija, biltena, publikacija i drugih dokumenta sindikata;

e) predstavnicima sindikata da koriste najmanje dva sata mjese─Źno u toku radnog vremena za sastanke kod poslodavca i dva sata sedmi─Źno za ostale sindikalne aktivnosti;

f) obra─Źun i uplatu sindikalne ─Źlanarine, na pisani zahtjev sindikata, obustavom iznosa ─Źlanarine iz plata radnika koji su ─Źlanovi sindikata, prilikom svake isplate plate na osnovu pisane izjave, odnosno dostavljene potpisane sindikalne pristupnice radnika;

g) druge pogodnosti u skladu s kolektivnim ugovorom.

(2) Aktivnosti sindikata vrše se tako da ne idu na štetu redovnog funkcionisanja poslodavca i radnih obaveza radnika.

POGLAVLJE XVIII. REPREZENTATIVNOST SINDIKATA I UDRU┼ŻENJA POSLODAVACA

─îlan 137

(Uslovi za reprezentativnost sindikata)

(1) Sindikat se smatra reprezentativnim ako:

a) je registrovan kod nadle┼żnog organa, u skladu sa zakonom;

b) se finansira prete┼żno iz ─Źlanarina i drugih vlastitih izvora;

c) ima potreban procent u─Źlanjenosti zaposlenih, u skladu s ovim zakonom.

(2) Prilikom utvr─Ĺivanja reprezentativnosti na osnovu broja ─Źlanova, ukoliko je radnik ─Źlan vi┼íe sindikata, u obzir se uzima samo posljednja potpisana pristupnica sindikatu.

─îlan 138

(Reprezentativnost sindikata)

(1) Reprezentativnim sindikatom kod poslodavca smatra se sindikat u koji je u─Źlanjeno najmanje 20% (dvadeset posto) zaposlenih od ukupnog broja zaposlenih kod tog poslodavca.

(2) Reprezentativnim sindikatom za jedno ili vi┼íe podru─Źja djelatnosti smatra se sindikat koji, pored uslova iz ─Źlana 137 ovog zakona ispunjava i uslov da ima najmanje 30% (trideset posto) ─Źlanova od ukupnog broja zaposlenih u tom podru─Źju djelatnosti (grani) na teritoriji Distrikta.

(3) Reprezentativnim sindikatom za teritoriji Distrikta smatra se onaj sindikat koji, pored uslova iz ─Źlana 137 ovog zakona, ima najmanje 30% (trideset posto) ─Źlanova u najmanje tri djelatnosti, u odnosu na ukupan broj zaposlenih u Distriktu, prema podacima Agencije za statistiku BiH.

(4) Ako nijedan sindikat iz stavova 1, 2 i 3 ovog ─Źlana ne ispunjava uslove u pogledu procenta broja ─Źlanova u odnosu na ukupan broj zaposlenih, reprezentativnim sindikatom smatra se sindikat s najve─çim brojem u─Źlanjenih od ukupnog broja zaposlenih.

─îlan 139

(Uslovi za reprezentativnost udru┼żenja poslodavaca)

(1) Udru┼żenje poslodavaca smatra se reprezentativnim ako:

a) je registrovan kod nadle┼żnog organa, u skladu sa zakonom;

b) se finansira prete┼żno iz ─Źlanarina i drugih vlastitih izvora;

c) ima potreban procent u─Źlanjenosti, u skladu s ovim zakonom.

(2) Reprezentativnim udru┼żenjem poslodavaca u skladu sa stavom 1 ovog ─Źlana smatra se udru┼żenje poslodavaca ─Źiji ─Źlanovi zapo┼íljavaju najmanje 20% (dvadeset posto) od ukupnog broja zaposlenih na teritoriji Distrikta.

(3) Ako nijedno udru┼żenje poslodavaca ne ispunjava uslov iz stava 2 ovog ─Źlana, reprezentativnim udru┼żenjem poslodavaca smatra se udru┼żenje ─Źiji ─Źlanovi zapo┼íljavaju najve─çi broj zaposlenih na teritoriji Distrikta.

─îlan 140

(Postupak utvr─Ĺivanja reprezentativnosti sindikata i udru┼żenja poslodavaca)

(1) Reprezentativnost sindikata kod poslodavca utvr─Ĺuje poslodavac na zahtjev sindikata koji djeluje kod poslodavca u prisustvu predstavnika zainteresovanih sindikata, u skladu s ovim zakonom.

(2) Uz zahtjev se podnose dokazi o ispunjavanju uslova reprezentativnosti utvr─Ĺenih ovim zakonom i izjava lica ovla┼ítenog za zastupanje i predstavljanje sindikata.

(3) Ukoliko je sindikat kod poslodavca dio sindikata registrovanog kod nadle┼żnog organa u skladu sa zakonom, uz zahtjev za utvr─Ĺivanje reprezentativnosti podnosi se rje┼íenje o upisu tog sindikata u registar udru┼żenja i potvrdu tog sindikata da je njegov sastavni dio.

(4) O zahtjevu iz stava 1 ovog ─Źlana poslodavac odlu─Źuje rje┼íenjem na osnovu podnesenih dokaza o ispunjavanju uslova reprezentativnosti, u roku od petnaest (15) dana od dana podno┼íenja zahtjeva.

(5) Ako poslodavac u roku iz stava 4 ovog ─Źlana ne utvrdi reprezentativnost sindikata ili ukoliko sindikat smatra da mu reprezentativnost nije utvr─Ĺena u skladu s ovim zakonom, o reprezentativnosti sindikata kod poslodavca mo┼że, na zahtjev sindikata, da odlu─Źi nadle┼żni organ.

─îlan 141

(Utvr─Ĺivanje reprezentativnosti sindikata)

(1) Reprezentativnost sindikata za jedno ili vi┼íe podru─Źja djelatnosti i sindikata, odnosno udru┼żenja poslodavaca na teritoriji Distrikta, na zahtjev zainteresovanih strana utvr─Ĺuje nadle┼żni organ.

(2) Broj zaposlenih utvr─Ĺuje se na osnovu podataka nadle┼żnih institucija, koje se pribavlja slu┼żbenim putem.

(3) Poslodavac je du┼żan na zahtjev sindikata izdati potvrdu o broju zaposlenih.

(4) Postupak za utvr─Ĺivanje reprezentativnosti sindikata i udru┼żenja poslodavaca sprovodi se u skladu s odredbama propisa o upravnom postupku.

(5) Nadle┼żni organ u roku od petnaest (15) dana od dana podno┼íenja zahtjeva iz stava 1 ovog ─Źlana donosi rje┼íenje o utvr─Ĺivanju reprezentativnosti sindikata, odnosno udru┼żenja poslodavaca ako su ispunjeni uslovi utvr─Ĺeni ovim zakonom.

(6) Rje┼íenje iz stava 5 ovog ─Źlana je kona─Źno i protiv njega se mo┼że pokrenuti upravni spor.

─îlan 142

(Ovla┼ítenja reprezentativnog sindikata i udru┼żenja poslodavaca)

(1) Sindikat, odnosno udru┼żenje poslodavaca kome je utvr─Ĺena reprezentativnost u skladu s ovim zakonom ima pravo:

a) zastupati svoje ─Źlanove pred poslodavcem, organima vlasti, udru┼żenjima poslodavaca, drugim institucijama odnosno pravnim licima;

b) kolektivno pregovarati i zaklju─Źivati kolektivne ugovore;

c) u─Źestvovati u bipartitnim i tripartitnim tijelima sastavljenim od predstavnika organa vlasti, udru┼żenja poslodavaca i sindikata i

d) ostvarivati druga prava u skladu sa zakonom.

(2) Pravo zastupanja svojih ─Źlanova pred poslodavcem imaju svi sindikati u skladu s pravilima o organizovanju i djelovanju sindikata.

─îlan 143

(Preispitivanje utvr─Ĺene reprezentativnosti)

Sindikat i poslodavci, odnosno njihova udru┼żenja mogu podnijeti zahtjev za preispitivanje utvr─Ĺene reprezentativnosti, ukoliko smatraju da su promijenjene ─Źinjenice na osnovu kojih je utvr─Ĺena reprezentativnost, po isteku roka od jedne godine od dana dostavljanja rje┼íenja o utvr─Ĺivanju reprezentativnosti.

─îlan 144

(Podnošenje zahtjeva)

(1) Zahtjev za preispitivanje reprezentativnosti sindikata osnovanog kod poslodavca podnosi se poslodavcu kod kojeg je osnovan sindikat.

(2) U zahtjevu se navodi naziv sindikata, broj akta o registraciji, razlozi zbog kojih se zahtijeva preispitivanje reprezentativnosti i dokazi koji na to ukazuju.

(3) Poslodavac je du┼żan, u roku od osam dana od dana prijema zahtjeva, zahtjev dostaviti sindikatu ─Źija reprezentativnost se preispituje.

(4) Sindikat je du┼żan, u roku od petnaest (15) dana od dana prijema zahtjeva iz stava 3 ovog ─Źlana, dostaviti poslodavcu dokaze o ispunjavanju uslova reprezentativnosti.

(5) Na odluku poslodavca o utvr─Ĺenoj reprezentativnosti mo┼że se uputiti ┼żalba nadle┼żnom organu u roku od petnaest (15) dana od dana prijema odluke.

─îlan 145

(Postupak za preispitivanje reprezentativnosti sindikata i udru┼żenja poslodavaca)

(1) Zahtjev za preispitivanje reprezentativnosti sindikata, odnosno udru┼żenja poslodavaca za teritoriju Distrikta, podnosi se nadle┼żnom organu i sadr┼żi broj akta o registraciji, razloge zbog kojih se zahtijeva preispitivanje reprezentativnosti i dokaze koji na to ukazuju.

(2) Nadle┼żni organ iz stava 1 ovog ─Źlana je du┼żan, u roku od petnaest (15) dana od dana prijema zahtjeva, zahtjev dostaviti sindikatu, odnosno udru┼żenju poslodavaca ─Źija se reprezentativnost preispituje, radi dokazivanja postoje─çe reprezentativnosti, u skladu sa zakonom.

(3) Sindikat, odnosno udru┼żenje poslodavaca du┼żni su, u roku od trideset (30) dana od dana prijema zahtjeva iz stava 2 ovog ─Źlana, dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova reprezentativnosti.

(4) Postupak za preispitivanje reprezentativnosti sindikata i udru┼żenja poslodavaca provodi se u skladu s odredbama propisa o upravnom postupku.

─îlan 146

(Obaveza objavljivanja rješenja)

Rje┼íenje o utvr─Ĺivanju reprezentativnosti i o gubitku reprezentativnosti sindikata i udru┼żenja poslodavaca za teritoriju Distrikta, objavljuje se u Slu┼żbenom glasniku Br─Źko distrikta BiH.

POGLAVLJE XIX. KOLEKTIVNI UGOVOR

─îlan 147

(Vrste kolektivnog ugovora)

(1) Kolektivni ugovor mo┼że se zaklju─Źiti kao op─çi, granski i pojedina─Źni koji se zaklju─Źuje kod poslodavca.

(2) Op─çi kolektivni ugovor zaklju─Źuje se za teritorij Distrikta, a granski kolektivni ugovor za odre─Ĺeno podru─Źje, oblast ili granu na teritoriju Distrikta.

─îlan 148

(Op─çi, granski i pojedina─Źni kolektivni ugovor)

(1) Op─çi kolektivni ugovor zaklju─Źuju reprezentativno udru┼żenje poslodavaca i reprezentativni sindikat osnovan na teritoriju Distrikta.

(2) Granski kolektivni ugovor zaklju─Źuju reprezentativno udru┼żenje poslodavaca i reprezentativni sindikat jednog ili vi┼íe podru─Źja djelatnosti osnovani na teritoriju Distrikta.

(3) Granske kolektivne ugovore za zaposlene u organima dr┼żavne slu┼żbe, sudske vlasti, javnih ustanova i drugih bud┼żetskih korisnika zaklju─Źuju nadle┼żni organi, odnosno Vlada i reprezentativni sindikati dr┼żavnih slu┼żbenika i namje┼ítenika, javnih ustanova i drugih bud┼żetskih korisnika s druge strane.

(4) Pojedina─Źni kolektivni ugovor zaklju─Źuje reprezentativni sindikat kod poslodavca i poslodavac.

(5) U postupku pregovaranja radi zaklju─Źivanja kolektivnih ugovora iz stavova 1, 2 i 3 ovog ─Źlana, reprezentativni sindikat du┼żan je sara─Ĺivati s drugim sindikatima s manjim brojem ─Źlanova, radi izra┼żavanja interesa i zaposlenih koji su u─Źlanjeni u taj sindikat.

(6) Izmjene i dopune kolektivnih ugovora vr┼íe se po postupku koji va┼żi za njihovo dono┼íenje.

─îlan 149

(Postupak kolektivnog pregovaranja)

(1) Sve strane u kolektivnom pregovaranju du┼żne su pregovore voditi u dobroj vjeri i preduzimati razumne napore da se zaklju─Źi kolektivni ugovor.

(2) Postupak kolektivnog pregovaranja i zaklju─Źivanja kolektivnih ugovora pokre─çe se na osnovu pisane inicijative jedne od ugovornih strana.

(3) Predstavnici sindikata i poslodavaca, odnosno udru┼żenja poslodavaca, koji u─Źestvuju u pregovaranju za zaklju─Źivanje kolektivnog ugovora i zaklju─Źuju kolektivni ugovor moraju imati ovla┼ítenje svojih organa.

(4) Ako se u toku pregovora u roku od ─Źetrdeset pet (45) dana ne postigne saglasnost za zaklju─Źivanje kolektivnog ugovora, u─Źesnici mogu obrazovati arbitra┼żu za rje┼íavanje spornih pitanja.

─îlan 150

(Trajanje i primjena kolektivnih ugovora)

(1) Kolektivni ugovor se zaklju─Źuje na odre─Ĺeno vrijeme, koje ne mo┼że biti du┼że od tri godine.

(2) Kolektivni ugovor prestaje da va┼żi istekom roka iz stava 1 ovog ─Źlana, a primjenjivat ─çe se najdu┼że devedeset (90) dana nakon isteka roka na koji je zaklju─Źen.

(3) Kolektivni ugovor iz stava 1 ovog ─Źlana mo┼że se produ┼żiti sporazumom strana koje su ga zaklju─Źile najkasnije trideset (30) dana prije isteka va┼żenja tog ugovora.

─îlan 151

(Produ┼żenje kolektivnog ugovora)

(1) Vlada mo┼że i nakon isteka rokova iz ─Źlana 150 ovog zakona donijeti odluku o produ┼żenju rokova primjene postoje─çeg kolektivnog ugovora, ukoliko ocijeni da za to postoji opravdan razlog, a naro─Źito:

a) s ciljem ostvarivanja ekonomske i socijalne politike u Distriktu, posebno u svrhu osiguravanja jednakih uslova rada i minimum prava zaposlenih iz rada i po osnovu rada ili

b) da bi se smanjile razlike u platama u odre─Ĺenom podru─Źju djelatnosti ili grani, koje bitno uti─Źu na socijalni i ekonomski polo┼żaj zaposlenih, ┼íto ima za posljedicu nelojalnu konkurenciju, pod uslovom da kolektivni ugovor ─Źije se dejstvo pro┼íiruje obavezuje poslodavce koji zapo┼íljavaju najmanje 30% (trideset posto) zaposlenih u odre─Ĺenom podru─Źju djelatnosti ili grane.

(3) Odluka iz stava 1 ovog ─Źlana donosi se na zahtjev najmanje jednog potpisnika kolektivnog ugovora, a nakon pribavljenog mi┼íljenja Ekonomsko-socijalnog vije─ça.

(4) Ukoliko Ekonomsko-socijalno vije─çe ne dostavi mi┼íljenje iz stava 2 ovog ─Źlana u roku od petnaest (15) dana, Vlada mo┼że donijeti odluku i bez tog mi┼íljenja.

─îlan 152

(Suspenzija)

Vlada mo┼że, iz opravdanih razloga, na zahtjev poslodavca ili udru┼żenja poslodavaca, da donese odluku da se pojedine odredbe op─çeg ili granskog kolektivnog ugovora u dijelu koji se odnosi na plate, na naknade na plate, ne primjenjuju na pojedine poslodavce ili pojedinu granu djelatnosti u odre─Ĺenom periodu, a naro─Źito u slu─Źaju ako bi primjena tih odredbi kolektivnog ugovora ugrozila teku─çu likvidnost ili ukupne poslovno finansijske rezultate poslodavca.

─îlan 153

(Obaveznost kolektivnog ugovora)

(1) Kolektivni ugovor je obavezan za strane koje su ga zaklju─Źile, kao i za strane koje su mu naknadno pristupile.

(2) Kolektivni ugovor obavezuje poslodavce koji su ga zaklju─Źili i poslodavce koji su naknadno pristupili udru┼żenju poslodavaca i ┼íest mjeseci nakon istupanja iz udru┼żenja poslodavaca u─Źesnika kolektivnog ugovora.

(3) Kolektivni ugovor kod poslodavca obavezuje sve radnike tog poslodavca bez obzira da li su ─Źlanovi sindikata koji je zaklju─Źio kolektivni ugovor.

─îlan 154

(Otkaz kolektivnog ugovora)

(1) Kolektivni ugovor mo┼że se otkazati iz razloga, po postupku i u rokovima utvr─Ĺenim tim kolektivnim ugovorom.

(2) Otkaz kolektivnog ugovora obavezno se dostavlja svim ugovornim stranama.

─îlan 155

(Objava kolektivnog ugovora)

(1) Kolektivni ugovor zaklju─Źen za teritoriju Distrikta i granski kolektivni ugovor objavljuju se u Slu┼żbenom glasniku Br─Źko distrikta BiH.

(2) Na─Źin objavljivanja kolektivnih ugovora kod poslodavca utvr─Ĺuje se tim kolektivnim ugovorima.

─îlan 156

(Zaštita prava iz kolektivnog ugovora)

Strane kolektivnog ugovora kao i radnici koji ostvaruju prava iz tog kolektivnog ugovora mogu pred nadle┼żnim sudom zahtijevati za┼ítitu prava iz kolektivnog ugovora.

POGLAVLJE XX. MIRNO RJEŠAVANJE KOLEKTIVNIH RADNIH SPOROVA

─îlan 157

(Mirenje)

(1) U slu─Źaju spora o tuma─Źenju, primjeni, izmjeni ili dopuni, odnosno otkazivanju kolektivnog ugovora ili drugog sli─Źnog spora vezanog za kolektivni ugovor, stranke se mogu dogovoriti da se provede postupak mirenja (u daljnjem tekstu: mirenje).

(2) Mirenje iz stava 1 ovog ─Źlana provodi mirovno vije─çe.

─îlan 158

(Mirovno vije─çe)

(1) Mirovno vije─çe se formira za teritoriju Distrikta.

(2) Mirovno vije─çe iz stava 1 ovog ─Źlana se sastoji od tri ─Źlana, i to: predstavnika poslodavaca, sindikata i predstavnika kojeg izaberu strane u sporu.

(3) Mirovno vije─çe donosi pravila o postupku pred tim vije─çem.

─îlan 159

(Prihvatanje i odbijanje odluka mirovnog vije─ça)

(1) Strane u sporu mogu prihvatiti ili odbiti odluku mirovnog vije─ça.

(2) Ako strane u sporu prihvate odluku mirovnog vije─ça, ona je obavezuju─ça za obje stranke u sporu, a ako odbiju takav prijedlog, onda svaka od stranaka u sporu mo┼że tra┼żiti rje┼íavanje spora pred nadle┼żnim sudom.

─îlan 160

(Arbitra┼ża)

(1) Strane u sporu mogu rje┼íavanje kolektivnog radnog spora sporazumno povjeriti arbitra┼żi.

(2) Imenovanje arbitara i arbitra┼żnog vije─ça i druga pitanja u vezi s arbitra┼żnim postupkom ure─Ĺuju se kolektivnim ugovorom ili sporazumom strana.

─îlan 161

(Arbitra┼żna odluka)

(1) Arbitra┼ża zasniva svoju odluku na zakonu, ostalim propisima, kolektivnom ugovoru i na pravi─Źnosti.

(2) Arbitra┼żna odluka mora biti obrazlo┼żena, osim ako strane u sporu ne odlu─Źe druga─Źije.

(3) Protiv arbitra┼żne odluke ┼żalba nije dopu┼ítena.

(4) Arbitra┼żna odluka ima pravnu snagu i dejstvo kolektivnog ugovora.

POGLAVLJE XXI. PRAVO NA ┼áTRAJK I RADNA KNJI┼ŻICA

─îlan 162

(Pravo na štrajk)

(1) Sindikat ima pravo pozivati radnike na ┼ítrajk koji se provodi s ciljem za┼ítite i ostvarivanja ekonomskih i socijalnih prava i interesa svojih ─Źlanova.

(2) ┼átrajk se mo┼że organizovati samo u skladu s propisima o ┼ítrajku, pravilima sindikata o ┼ítrajku i kolektivnim ugovorom.

─îlan 163

(U─Źestvovanje u ┼ítrajku)

(1) Radnik ne mo┼że biti stavljen u nepovoljniji polo┼żaj od drugih radnika zbog organizovanja ili u─Źestvovanja u ┼ítrajku.

(2) Radnik ne mo┼że biti ni na koji na─Źin prisiljavan da u─Źestvuje u ┼ítrajku.

(3) Ako se radnik pona┼ía suprotno ─Źlanu 162 stavu 2 ovog zakona ili ako za vrijeme ┼ítrajka namjerno nanese ┼ítetu poslodavcu, mo┼że mu se dati otkaz, u skladu sa zakonom.

─îlan 164

(Ekonomsko-socijalno vije─çe)

(1) S ciljem promicanja i uskla─Ĺivanja ekonomske i socijalne politike, odnosno interesa radnika i poslodavaca, te podsticanja zaklju─Źivanja i primjene kolektivnih ugovora i njihovog uskla─Ĺivanja s mjerama ekonomske i socijalne politike, osniva se ekonomsko-socijalno vije─çe.

(2) Ekonomsko-socijalno vije─çe se osniva sporazumom socijalnih partnera, a posebnim aktom ure─Ĺuje se sastav, nadle┼żnost, ovla┼ítenja i druga pitanja od zna─Źaja za rad ovog vije─ça.

─îlan 165

(Radna knji┼żica)

(1) Radnik ima radnu knji┼żicu koju izdaje nadle┼żni organ.

(2) Radna knji┼żica je javna isprava.

(3) ┼áef Odjeljenja za javni registar ─çe donijeti propis o radnoj knji┼żici kojim ─çe se urediti sadr┼żaj, postupak izdavanja, na─Źin upisivanja podataka, postupak zamjene i izdavanja novih radnih knji┼żica, na─Źin vo─Ĺenja registra izdatih radnih knji┼żica, oblik i na─Źin izrade

─îlan 166

(Postupanje s radnom knji┼żicom)

(1) Za vrijeme radnog odnosa radnika, radna knji┼żica se nalazi na ─Źuvanju kod poslodavca, o ─Źemu poslodavac radniku izdaje potvrdu.

(2) Na zahtjev radnika, poslodavac je du┼żan vratiti radniku uredno popunjenu radnu knji┼żicu.

(3) Poslodavac u radnu knji┼żicu upisuje vrijeme koje je radnik proveo u radnom odnosu ┼íto ovjerava potpisom i pe─Źatom.

(4) Vra─çanje radne knji┼żice iz stava 2 ovog ─Źlana ne mo┼że se uslovljavati potra┼żivanjem koje poslodavac eventualno ima prema radniku.

─îlan 167

(Povrat dokumenata radnika i izdavanje potvrde)

(1) Osim radne knji┼żice iz ─Źlana 166 ovog zakona poslodavac je du┼żan radniku vratiti i druge dokumente i na njegov zahtjev izdati potvrdu o poslovima koje je obavljao i trajanju radnog odnosa.

(2) U potvrdu iz stava 1 ovog ─Źlana ne mogu se unositi podaci koji bi radniku ote┼żavali zaklju─Źivanje novog ugovora o radu.

─îlan 168

(Prava radnika izabranog na profesionalnu funkciju u sindikatu)

(1) Radniku izabranom na profesionalnu funkciju u sindikatu miruju prava i obaveze iz radnog odnosa, na njegov zahtjev, za sve vrijeme trajanja mandata.

(2) Radnik koji se nakon zavr┼íenog mandata iz stava 1 ovog ─Źlana ┼żeli vratiti kod istog poslodavca, du┼żan je o tome obavijestiti poslodavca, u roku od trideset (30) dana od dana prestanka mandata, a poslodavac je du┼żan primiti radnika na rad u roku od 30 dana od dana obavje┼ítenja radnika.

(3) Radnika, koji je obavijestio poslodavca u smislu stava 2 ovog ─Źlana, poslodavac je du┼żan rasporediti na poslove na kojima je radio prije stupanja na du┼żnost ili na druge odgovaraju─çe poslove, osim ako je prestala potreba za obavljanjem tih poslova zbog ekonomskih, tehni─Źkih ili organizacionih razloga u skladu s ovim zakonom.

(4) Ako poslodavac ne mo┼że vratiti radnika na rad, zbog prestanka potrebe za obavljanjem poslova u skladu sa stavom 3 ovog ─Źlana, du┼żan mu je isplatiti otpremninu utvr─Ĺenu u ─Źlanu 128 ovog zakona, s tim da se prosje─Źna plata dovede na nivo plate koju bi radnik ostvario da je radio.

─îlan 169

(Prava radnika - kandidata za neku od javnih du┼żnosti)

(1) Radnik ima pravo na nepla─çeno odsustvo s posla od dana potvr─Ĺivanja njegove kandidature za javnu funkciju na koju se bira direktno ili indirektno, u bilo kojem zakonodavnom ili izvr┼ínom organu na bilo kojem nivou vlasti u BiH.

(2) Radnik ima pravo na nepla─çeno odsustvo s posla u slu─Źaju prihvatanja mandata ili imenovanja na javnu funkciju na koju se bira direktno ili indirektno, u bilo kojem zakonodavnom ili izvr┼ínom organu na bilo kojem nivou vlasti u BiH.

(3) Radnik ima pravo na nepla─çeno odsustvo s posla u slu─Źaju izbora na mandatnu poziciju, koja je vezana za mandat gradona─Źelnika Br─Źko distrikta Bosne i Hercegovine.

(4) Za vrijeme nepla─çenog odsustva iz stavova 1, 2 i 3 ovog ─Źlana, radniku pripadaju prava iz radnog odnosa koja se odnose i na ostale slu─Źajeve nepla─çenog odsustva.

(5) Radnik u slu─Źaju iz stava 1 ovog ─Źlana, a u slu─Źaju neuspjele kandidature za javnu funkciju, mo┼że podnijeti pismeni zahtjev za vra─çanje na isto ili sli─Źno radno mjesto u roku od trideset (30) dana od dana potvrde zvani─Źnih izbornih rezultata, u protivnom mu prestaje radni odnos.

(6) U slu─Źaju iz stavova 2 i 3 ovog ─Źlana, radnik je du┼żan podnijeti pismeni zahtjev za vra─çanje na isto ili sli─Źno radno mjesto u roku od trideset (30) dana od dana dono┼íenja odluke o razrje┼íenju, odnosno dana zavr┼íetka mandata ili prestanka funkcije, odnosno prestanka radnog odnosa na mandatnoj poziciji vezanoj za mandat gradona─Źelnika, u protivnom radni odnos prestaje.

(7) Poslodavac donosi rje┼íenje o nepla─çenom odsustvu s posla u slu─Źaju propisanim stavovima 1, 2 i 3 ovog ─Źlana.

(8) Poslodavac je du┼żan donijeti rje┼íenje o vra─çanju na posao, u roku od petnaest (15) dana od dana podno┼íenja zahtjeva iz stavova 5 i 6 ovog ─Źlana.

(9) Radnik je du┼żan vratiti se na posao u roku od osam dana od dana kona─Źnosti rje┼íenja iz stava 8 ovog ─Źlana.

POGLAVLJE XXII. NADZOR NAD PRIMJENOM PROPISA O RADU

─îlan 170

(Nadzor nad primjenom zakona)

(1) Nadzor nad primjenom ovog zakona, drugih propisa o radnim odnosima i općih akata vrši inspektor rada.

(2) Inspektor rada ima ovla┼ítenja utvr─Ĺena zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona.

─îlan 171

(Prava inspektora rada)

(1) U vr┼íenju inspekcijskog nadzora inspektor rada ima pravo i obavezu da preduzima radnje, odnosno nala┼że upravne i druge mjere u skladu s ovim i drugim zakonima.

(2) Prilikom inspekcijskog nadzora, inspektor rada rje┼íenjem privremeno zabranjuje poslodavcu obavljanje djelatnosti, ako u ostavljenom roku nije izvr┼íio rje┼íenje o otklanjanju nedostataka kojim je nalo┼żeno da s licem zate─Źenim na radu u momentu inspekcijske kontrole zaklju─Źi ugovor o radu i prijavi ga na obavezno osiguranje.

(3) Privremena zabrana obavljanja djelatnosti traje do otklanjanja utvr─Ĺenih nedostataka, odnosno nepravilnosti, a najkasnije do zavr┼íetka prekr┼íajnog postupka.

(4) Rje┼íenje iz stava 2 ovog ─Źlana izvr┼íava se pe─Źa─çenjem radnih i pomo─çnih prostorija, odnosno onemogu─çavanjem kori┼ítenja radnih i pomo─çnih prostorija, ure─Ĺaja i drugih sredstava rada.

(5) ┼Żalba na rje┼íenje o izricanju mjere o zabrani obavljanja djelatnosti ne odla┼że izvr┼íenje rje┼íenja.

(6) Poslodavac je odgovoran za ─Źuvanje i osiguravanje radnih i pomo─çnih prostorija, ure─Ĺaja i drugih sredstava, u slu─Źaju iz stava 3 ovog ─Źlana.

(7) Poslodavac iz stava 2 ovog ─Źlana ima pravo da u roku dvadeset ─Źetiri (24) sata od dana pe─Źa─çenja poslovnih prostorija, pismenim podneskom zatra┼żi da se zape─Źa─çena prostorija u prisustvu inspektora rada privremeno otpe─Źati radi:

a) iznošenja kvarljivih namirnica ili

b) preduzimanja sigurnosnih i drugih mjera radi spre─Źavanja ┼ítete.

(8) Nakon preduzimanja radnji iz stava 7 ta─Źki a) i b) ovog ─Źlana inspektor rada du┼żan je poslovne prostorije ponovo zape─Źatiti

(9) Pismeni podnesak iz stava 7 ovog ─Źlana podnosi se inspektoru rada koji je izvr┼íio pe─Źa─çenje.

POGLAVLJE XXIII. PREKRŠAJNE ODREDBE

─îlan 172

(Nov─Źane kazne od 100,00 KM do 10.000,00 KM)

(1) Nov─Źanom kaznom od 2.000,00 KM do 5.000,00 KM kaznit ─çe se za prekr┼íaj poslodavac - pravno lice, za svako lice s kojim ne zaklju─Źi ugovor o radu i ne izvr┼íi prijavu radnika na obavezno osiguranje propisano ─Źlanom 6 stavom 1 ta─Źkama a) i b) ovog zakona;

(2) Poslodavac - pravno lice koji u roku od dvije godine ponovi prekr┼íaj iz stava 1 ovog ─Źlana kaznit ─çe se nov─Źanom kaznom od 5.000,00 KM do 10.000,00 KM.

(3) Za prekr┼íaj iz stava 1 ovog ─Źlana kaznit ─çe se preduzetnik nov─Źanom kaznom od 500,00 KM do 2.000,00 KM.

(4) Preduzetnik koji u roku od dvije godine ponovi prekr┼íaj iz stava 1 ovog ─Źlana kaznit ─çe se nov─Źanom kaznom od 1.500,00 KM do 3.000,00 KM.

(5) Za prekr┼íaj iz stava 1 ovog ─Źlana kaznit ─çe se i odgovorno lice u pravnom licu nov─Źanom kaznom od 500,00 KM do 2.000,00 KM.

(6) Odgovorno lice u pravnom licu koje u roku od dvije godine ponovi prekr┼íaj iz stava 1 ovog ─Źlana kaznit ─çe se nov─Źanom kaznom od 2.000,00 KM do 3.000,00 KM.

(7) Za prekr┼íaj iz stava 1 ovog ─Źlana kaznit ─çe se i lice koje je zate─Źeno na radu bez zaklju─Źenog ugovora o radu, nov─Źanom kaznom od 100,00 KM do 300,00 KM.

(8) Ako se poslodavac ne prijavi na zakonom propisane oblike obaveznog osiguranja iz ─Źlana 6 stava 2 ovog zakona kaznit ─çe se nov─Źanom kaznom od 500,00 KM do 2.000,00 KM.

(9) Ako je prekr┼íaj iz stavova 1, 3 i 5 ovog ─Źlana u─Źinjen prema radniku mla─Ĺem od osamnaest godina, ┼żeni u vezi sa trudno─çom, poro─Ĺajem i materinstvom, ili prema radniku invalidu, nov─Źana kazna za pravno lice ne mo┼że biti manja od 1.500,00 KM, a za odgovorno lice u pravnom licu i za preduzetnika nov─Źana kazna ne mo┼że biti manja od 1.000,00 KM.

─îlan 173

(Nov─Źane kazne od 500,00 KM do 10.000,00 KM)

(1) Nov─Źanom kaznom od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM, kaznit ─çe se za prekr┼íaj poslodavac - pravno lice ako:

a) izvr┼íi diskriminaciju radnika kao i lica koje tra┼żi zaposlenje (─Źlan 7 ovog zakona),

b) izvr┼íi diskriminaciju iz ─Źlana 10 ovog zakona,

c) onemogu─çi organizovanje sindikata ili radnika stavi u nepovoljniji polo┼żaj zbog ─Źlanstva ili ne─Źlanstva u sindikatu (─Źlan 12 stav 1 i ─Źlanovi 13 i 15 ovog zakona),

d) ne omogu─çi pristup sindikalnim predstavnicima, odnosno ne osigura uslove za djelovanje sindikata, u skladu s kolektivnim ugovorom (─Źlan 16 ovog zakona),

e) prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa ne reguli┼íe op─çim aktom (─Źlan 17 stav 1 ovog zakona),

f) se ne konsultuje sa sindikatom (─Źlan 17 stav 2 ovog zakona),

g) op─çi akt ne objavi na oglasnoj plo─Źi (─Źlan 17 stav 3 ovog zakona),

h) nezakoniti op─çi akt ne objavi na oglasnoj plo─Źi (─Źlan 18 ovog zakona),

i) op─çim aktom ili ugovorom o radu utvrdi nepovoljnija prava od prava propisanih ovim zakonom (─Źlan 19 stav 1 ovog zakona),

j) zaklju─Źi ugovor o radu, odnosno zaposli na bilo koju vrstu poslova maloljetnika suprotno ─Źlanu 20 ovog zakona,

k) zahtijeva od radnika podatke o porodi─Źnom ili bra─Źnom statusu i planiranju porodice, odnosno dostavljanje isprava i drugih dokaza koji nisu od neposrednog zna─Źaja za obavljanje poslova za koji se zasniva radni odnos, kao i prethodnim davanjem izjave o otkazu o radu (─Źlan 21 stavovi 2 i 3 ovog zakona),

l) s li─Źnim podacima radnika postupa suprotno ─Źlanu 22 ovog zakona,

m) radnika prije zaklju─Źivanja ugovora o radu ne obavijesti o njegovim pravima i obavezama (─Źlan 23 ovog zakona),

n) ne zaklju─Źi ugovor o radu u pisanoj formi, odnosno ako zaklju─Źi ugovor o radu koji ne sadr┼żi podatke propisane ovim zakonom (─Źlan 24 ovog zakona),

o) ne dostavi radniku pisani ugovor o radu, fotokopije prijava na obavezno osiguranje kao i svaku promjenu osiguranja koja se ti─Źe radnika (─Źlan 26 ovog zakona),

p) postupi suprotno ─Źlanu 27 ovog zakona koji reguli┼íe probni rad,

q) s radnikom zaklju─Źuje ugovor o radu na odre─Ĺeno vrijeme suprotno ─Źlanovima 29 i 30 ovog zakona,

r) ne osigura prava radnika zaposlenog na odre─Ĺeno vrijeme (─Źlan 31 ovog zakona),

s) zasnuje s radnikom radni odnos s pove─çanim rizikom suprotno ─Źlanu 33 ovog zakona,

t) s radnikom zasnuje rad s nepunim radnim vremenom, odnosno ako radniku ne osigura sva prava iz takvog radnog odnosa (─Źlan 34 ovog zakona),

u) zaklju─Źi ugovor o radu za obavljanje poslova van prostorija poslodavca suprotno odredbi ─Źlana 35 stavovima 1, 2, 3 i 5 ovog zakona,

v) ne osigura radniku koji radi van prostorija poslodavca ista prava kao i radniku koji radi u prostorijama poslodavca u skladu s ─Źlanom 35 stavom 4 ovog zakona,

w) uputi radnika na rad u inostranstvo suprotno ─Źlanu 37 ovog zakona,

x) reguli┼íe radno-pravni status menad┼żera suprotno ─Źlanu 39 ovog zakona,

y) zaklju─Źi ugovor o radu za obavljanje privremenih i povremenih poslova suprotno ─Źlanu 40 ovog zakona,

z) radniku ne omogu─çi prava u vezi s osposobljavanjem i stru─Źnim usavr┼íavanjem za rad u skladu s ─Źlanom 41 ovog zakona,

aa) zaklju─Źi ugovor o radu s pripravnikom suprotno odredbi ─Źlana 42 ovog zakona,

bb) zaklju─Źi ugovor o stru─Źnom osposobljavanju i usavr┼íavanju suprotno ─Źlanu 44 ovog zakona,

cc) radniku ne prizna sva prava koja proizilaze iz pripravnosti (─Źlan 46 ovog zakona),

dd) puno radno vrijeme radnika traje du┼że od ─Źetrdeset 40 sati sedmi─Źno (─Źlan 47 stav 2 ovog zakona),

ee) puno radno vrijeme maloljetnog radnika traje du┼że od trideset pet (35) sati sedmi─Źno (─Źlan 47 stav 3 ovog zakona),

ff) puno radno vrijeme poslodavac ne rasporedi u skladu s ─Źlanom 47 stavom 4 ovog zakona,

gg) ne uvede skra─çeno radno vrijeme u skladu s ─Źlanom 49 ovog zakona,

hh) uvede prekovremeni rad suprotno stavovima 1, 2 i 4, ─Źlana 50 ovog zakona,

ii) ne obavijesti nadle┼żnu inspekciju rada o uvedenom prekovremenom radu (─Źlan 50 stav 3 ovog zakona),

jj) ne isplati radniku platu i naknadu za putne tro┼íkove u skladu s ─Źlanom 50 stavom 6 ovog zakona,

kk) ne postupi po nalogu inspektora rada kojim se zabranjuje prekovremeni rad (─Źlan 50 stav 7 ovog zakona),

ll) naredi prekovremeni rad suprotno ─Źlanu 51 ovog zakona, mm) ne izvr┼íi raspored radnog vremena u skladu s ─Źlanom 52 ovog zakona,

nn) ne obavijesti radnike o rasporedu i promjeni rasporeda radnog vremena u skladu s ─Źlanom 53 stavom 1 i stavom 2 ovog zakona,

oo) ne obavijesti radnike o rasporedu i promjeni rasporeda radnog vremena u skladu s ─Źlanom 53 stavom 2 ovog zakona,

pp) preraspodijeli radno vrijeme suprotno ─Źlanu 54 ovog zakona,

qq) uvede no─çni rad ili rad u smjenama suprotan ─Źlanu 55 ovog zakona,

rr) ne osigura posebnu za┼ítitu radnika koji rade no─çu ili u smjenama u skladu s ─Źlanom 56 ovog zakona,

ss) uvede no─çni rad suprotno ─Źlanu 57 ovog zakona,

tt) radniku ne osigura odmor u toku radnog vremena u skladu s ─Źlanom 58 ovog zakona,

uu) radniku ne osigura dnevni odmor u skladu s ─Źlanom 59 ovog zakona,

vv) radniku ne osigura sedmi─Źni odmor u skladu s ─Źlanom 60 ovog zakona,

ww) radniku ne osigura godi┼ínji odmor u skladu s ─Źlanom 61 ovog zakona,

xx) radniku ne osigura godi┼ínji odmor u skladu s ─Źlanom 62 ovog zakona,

yy) radniku ne utvrdi du┼żinu trajanja i na─Źin kori┼ítenja godi┼ínjeg odmora u skladu s ─Źlanovima 63 i 64 stavom 2 i stavom 3 ovog zakona,

zz) ne donese plan kori┼ítenja godi┼ínjeg odmora u skladu s ─Źlanom 65 stavovima 1 i 3 ovog zakona,

aaa) ne donese pisanu odluku u skladu s ─Źlanom 65 stavom 2 ovog zakona,

bbb) radniku ne osigura naknadu plate za vrijeme kori┼ítenja godi┼ínjeg odmora u skladu s ─Źlanom 66 ovog zakona,

ccc) radniku kome prestaje radni odnos ne osigura kori┼ítenje godi┼ínjeg odmora u skladu s ─Źlanom 67 ovog zakona,

ddd) radniku ne osigura pla─çeno odsustvo u skladu s ─Źlanom 68 ovog zakona,

eee) radniku ne osigura pla─çeno odsustvo i naknadu plate u skladu s ─Źlanom 69 ovog zakona;

fff) radniku ne osigura mirovanje prava iz radnog odnosa i zavr┼íetak mirovanja u skladu s ─Źlanom 71 ovog zakona, ggg) ne osigura radniku prava iz oblasti sigurnosti i za┼ítite na radu u skladu s ─Źlanom 73 ovog zakona,

hhh) ne osigura za┼ítitu maloljetnog radnika u skladu s ─Źlanom 75 ovog zakona,

iii) od ┼żene tra┼żi podatke o trudno─çi ili joj uskrati druga prava iz ─Źlana 76 stava 1 ovog zakona,

jjj) zaposli ┼żenu suprotno ─Źlanu 77 ovog zakona,

kkk) ne osigura ┼żeni prava za vrijeme trudno─çe i dojenja djeteta u skladu s ─Źlanom 78 ovog zakona,

lll) ne osigura radnici njena prava za vrijeme trudno─çe i porodiljskog odsustva u skladu s ─Źlanom 79 stavovima 1, 2 i 3 ovog zakona,

mmm) ne osigura prava roditeljima u skladu s ─Źlanom 79 stavovima 4 i 5 ovog zakona,

nnn) ne osigura prava porodilji u skladu s ─Źlanom 80 ovog zakona,

ooo) radniku ne osigura pravo na polovinu radnog vremena u skladu s ─Źlanom 81 ovog zakona,

ppp) radniku ne osigura pravo na platu u skladu s ─Źlanom 82 ovog zakona,

qqq) ne osigura pravo roditelja djeteta s psihofizi─Źkim smetnjama u skladu s ─Źlanom 83 ovog zakona,

rrr) ne osigura za┼ítitu radnika u skladu s ─Źlanom 85 ovog zakona,

sss) ne osigura prava radnika nakon lije─Źenja u skladu s ─Źlanom 86 ovog zakona,

ttt) ne osigura pravo radnika s promijenjenom radnom sposobno┼í─çu u skladu s ─Źlanom 87 ovog zakona,

uuu) radniku da otkaz suprotno ─Źlanu 88 ovog zakona,

vvv) radniku ne osigura pravo na platu u skladu s ─Źlanom 89 stavovima 1 i 2 ovog zakona,

www) radniku ne odredi platu u skladu s ─Źlanom 90 ovog zakona,

xxx) radniku ne uve─ça platu u skladu s ─Źlanom 91 ovog zakona,

yyy) radniku ne obra─Źuna i isplati platu u skladu s ─Źlanom 92 ovog zakona,

zzz) radniku isplati najni┼żu platu suprotno ─Źlanu 93 ovog zakona,

aaaa) radniku ne isplati naknadu plate za vrijeme odsustvovanja s rada i odmora u skladu s ─Źlanovima 94 i 95 ovog zakona,

bbbb) radniku ne osigura druga primanja po osnovu rada u skladu s ─Źlanom 96 ovog zakona,

cccc) svoje ili tu─Ĺe potra┼żivanje prema radniku naplati suprotno ─Źlanu 97 ovog zakona,

dddd) radniku ne osigura pravo na nadoknadu utvr─Ĺenu ─Źlanom 101 ovog zakona,

eeee) ne isplati naknadu ┼ítete koju je prouzrokovao radniku u skladu s ─Źlanom 105 ovog zakona,

ffff) ne izvr┼íi du┼żnost obavje┼ítavanja iz ─Źlana 106 stava 2 ovog zakona,

gggg) poslodavac prethodnik i poslodavac sljednik ne ispune svoje obaveze iz ─Źlana 107 ovog zakona,

hhhh) poslodavac prethodnik i poslodavac sljednik ne izvr┼íe obaveze predvi─Ĺene ─Źlanom 108 ovog zakona,

iv) otka┼że ugovor o radu suprotno ─Źlanovima 112 i 113 ovog zakona,

jjjj) ne izvr┼íi otkaz ugovora o radu u skladu s ─Źlanom 115 ovog zakona,

kkkk) ne omogu─çi izja┼ínjenje radnika u skladu s ─Źlanom 119 ovog zakona,

llll) otka┼że predstavniku sindikata ugovor o radu suprotno ─Źlanu 121 ovog zakona,

mmmm) ne omogu─çi prava radnika u slu─Źaju nezakonitog otkaza iz ─Źlana 122 ovog zakona,

nnnn) privremeno rasporedi radnika suprotno ─Źlanu 124 ovog zakona,

oooo) radniku ne osigura prava iz ─Źlana 125 ovog zakona, pppp) ne izvr┼íi konsultacije u skladu s ─Źlanovima 126 i 127 ovog zakona,

qqqq) ne isplati radniku otpremninu u skladu s ─Źlanom 128 ovog zakona,

rrrr) ne osigura uslove za rad sindikata iz ─Źlana 136 ovog zakona,

ssss) onemogu─çi pravo na ┼ítrajk i u─Źestvovanje u ┼ítrajku u skladu s ─Źlanom 163 ovog zakona,

tttt) postupi suprotno ─Źlanovima 166 i 167 ovog zakona uuuu) ospori pravo radnika izabranog u skladu s ─Źlanovima 168 i 169 ovog zakona,

vvvv) ne uskladi potrebne akte na na─Źin propisan ─Źlanom 176 ovog zakona,

zzzz) ne postupi u skladu s ─Źlanom 177 stavom 1 ovog zakona.

(2) Poslodavac, pravno lice koji u roku od dvije godine ponovi prekr┼íaj iz stava 1 ovog ─Źlana kaznit ─çe se nov─Źanom kaznom od 5.000,00 KM do 10.000,00 KM.

(3) Za prekr┼íaj iz stava 1 ovog ─Źlana kaznit ─çe se i odgovorno lice u pravnom licu, nov─Źanom kaznom od 500,00 KM do 1.000,00 KM.

(4) Odgovorno lice u pravnom licu koji u roku od dvije godine ponovi prekr┼íaj iz stava 1 ovog ─Źlana kaznit ─çe se nov─Źanom kaznom od 1.500,00 KM do 3.000,00 KM.

(5) Za prekr┼íaj iz stava 1 ovog ─Źlana kaznit ─çe se preduzetnik nov─Źanom kaznom od 1.000,00 KM do 1.500,00 KM.

(6) Preduzetnik. koji u roku od dvije godine ponovi prekr┼íaj iz stava 1 ovog ─Źlana kaznit ─çe se nov─Źanom kaznom od 1.500,00 KM.

(7) Ako je prekr┼íaj iz stava 1 ovog ─Źlana u─Źinjen prema maloljetnom radniku, ┼żeni u vezi s trudno─çom, poro─Ĺajem i materinstvom, ili prema radniku invalidu kaznit ─çe se poslodavac, pravno lice nov─Źanom kaznom od najmanje 3.000,00 KM.

(8) Za prekr┼íaj iz stava 7 ovog ─Źlana kaznit ─çe se odgovorno lice u pravnom licu nov─Źanom kaznom od najmanje 2.000,00 KM.

(9) Za prekr┼íaj iz stava 7 ovog ─Źlana kaznit ─çe se preduzetnik nov─Źanom kaznom od 1.500,00 KM.

─îlan 174

(Nov─Źana kazna od 100,00 KM)

Nov─Źanom kaznom u iznosu od 100,00 KM kaznit ─çe se za prekr┼íaj radnik:

a) zate─Źen na radu kod poslodavca koji odbije na zahtjev inspektora rada pru┼żiti podatke o svom identitetu (─Źlan 5 stav 2 ovog zakona);

b) ako postupi suprotno ─Źlanu 117 stavovima 1 i 2 ovog zakona.

DIO TRE─ćI - PRELAZNE I ZAVR┼áNE ODREDBE

─îlan 175

(Postupci koji ─Źekaju okon─Źanje)

Postupci ostvarivanja i za┼ítite prava radnika, zapo─Źeti prije stupanja na snagu ovog zakona, zavr┼íit ─çe se prema odredbama Zakona o radu Br─Źko distrikta Bosne i Hercegovine - pre─Źi┼í─çeni tekst (Slu┼żbeni glasnik Br─Źko distrikta BiH, brojevi: 19/06, 19/07, 25/08, 20/13, 31/14 i 1/15).

─îlan 176

(Rok za uskla─Ĺivanje akata)

Poslodavci su du┼żni uskladiti pravilnike o radu i druge akte s odredbama ovog zakona, u roku od ┼íest mjeseci od dana njegovog stupanja na snagu.

─îlan 177

(Postoje─çi ugovori o radu)

(1) Poslodavci su du┼żni u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona ponuditi radniku zaklju─Źivanje ugovora o radu, ukoliko ugovor nije u skladu s odredbama ovog zakona.

(2) Ugovor iz stava 1 ovog ─Źlana ne mo┼że biti nepovoljniji u pogledu uslova pod kojima je radni odnos zasnovan, odnosno pod kojima su bili ure─Ĺeni radni odnosi radnika i poslodavca do dana zaklju─Źivanja ugovora iz stava 1 ovog ─Źlana, ako odredbama ovog zakona ta pitanja nisu druga─Źije ure─Ĺena.

(3) Ako radnik ne prihvati ponudu poslodavca da zaklju─Źi ugovor o radu u skladu sa stavom 1 ovog ─Źlana, prestaje mu radni odnos u roku od trideset (30) dana od dana dostave ugovora o radu na zaklju─Źivanje.

(4) Ako radnik prihvati ponudu iz stava 1 ovog ─Źlana, a smatra da ugovor koji mu je ponudio poslodavac nije u skladu sa stavom 3 ovog ─Źlana, mo┼że pred nadle┼żnim sudom tra┼żiti osporavanje valjanosti ponude poslodavca u roku od trideset (30) dana od dana prihvatanja ponude.

─îlan 178

(Rok za donošenje podzakonskih akata)

Vlada je du┼żna donijeti podzakonski akt iz ─Źlana 81 stava 4 ovog zakona, u roku od ┼íest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

─îlan 179

(Prelazne odredbe)

Sindikati, odnosno udru┼żenja poslodavaca koji djeluju u skladu s postoje─çim propisima du┼żni su zahtjev za utvr─Ĺivanje reprezentativnosti iz ─Źlanova 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145 i 146 ovog zakona podnijeti u roku od ┼íest mjeseci od dana odre─Ĺivanja nadle┼żnog organa.

─îlan 180

(Stavljanje van snage)

Stupanjem na snagu ovog zakona stavlja se van snage Zakona o radu Br─Źko distrikta Bosne i Hercegovine (Slu┼żbeni glasnik Br─Źko distrikta BiH, brojevi: 19/06, 19/07, 25/08, 20/13, 31/14 i 1/15).

─îlan 181

(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Slu┼żbenom glasniku Br─Źko distrikta BiH.

 

 

 

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija