Advokatska kancelarija

weight
"NaŔa zaŔtita nije u naŔem oružju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
NaŔa zaŔtita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

Zakon o oduzimanju nezakonito stečene imovine Brčko distrikt BiH

Zakon o oduzimanju nezakonito stečene imovine Brčko distrikt BiH

 

DIO PRVI - UVODNE ODREDBE

Član 1

(Predmet)

Ovim zakonom se u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Distrikt), propisuju uslovi i postupak utvrđivanja i oduzimanja imovine pribavljene krivičnim djelom ili protupravnim djelom koje ima objektivna obilježja krivičnog djela (u daljnjem tekstu: nezakonito stečena imovina), osiguranje nezakonito stečene imovine, izvršenje odluka o oduzimanju nezakonito stečene imovine i upravljanje nezakonito stečenom imovinom i imovinom za koju je u toku postupak utvrđivanja zakonitosti.

Član 2

(Definicije)

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeće značenje:

a) Imovina predstavlja stvari i prava koja je stekao počinilac krivičnog djela ili povezano lice, a obuhvata sve stvari i prava koja mogu biti predmet izvršenja te posebno nekretnine i pokretnine, potraživanja, poslovne udjele, vrijednosne papire, novac, umjetnine, plemenite metale i drago kamenje u vlasništvu, posjedu ili pod kontrolom učinioca krivičnog djela ili povezanog lica;

b) Nezakonito stečena imovina, u skladu s ovim zakonom, je svako povećanje ili sprečavanje smanjenja imovine koja potiče od krivičnog djela;

c) Vlasnikom se smatra počinilac protupravnog djela ili s njim povezano lice;

d) Povezanim licem se smatra: podstrekač ili pomagač u krivičnom djelu; pravni sljedbenik počinioca i saučesnika u krivičnom djelu ili druga fizička ili pravna lica za koje Sud utvrdi da su na njih prenesene stvari ili prava koja predstavljaju nezakonito stečenu imovinu a da to prenošenje nije bilo u dobroj vjeri;

e) Treće lice je lice koje tvrdi da u pogledu imovine koja je predmet postupanja prema ovom zakonu ima pravo koje sprečava njegovu primjenu i traži da se osiguranje ili izvršenje proglasi nedopuštenim;

f) Nadležni tužilac je nosilac tužilačke funkcije u Tužilaštvu Distrikta;

g) Sud je Osnovni sud Distrikta;

h) Predlagač osiguranja je nadležni tužilac;

i) Protivnik osiguranja je optuženi i povezano lice;

j) Oduzimanjem se smatra privremeno ili trajno oduzimanje nezakonito stečene imovine;

k) Ured za upravljanje javnom imovinom Distrikta (u daljnjem tekstu: Ured) je organ nadležan za čuvanje i upravljanje trajno oduzetom imovinom;

l) Stručna služba Pravosudne komisije (u daljnjem tekstu: Stručna služba) je organizacioni dio Pravosudne komisije nadležan za upravljanje privremeno oduzetom imovinom;

m) Trajno oduzeta imovina je imovina koja je oduzeta pravosnažnom sudskom presudom u skladu s odredbama ovog zakona;

n) Privremeno oduzeta imovina je imovina oduzeta izricanjem privremene mjere iz člana 17 ovog zakona;

o) Posebni postupak za oduzimanje nezakonito stečene imovine je postupak opisan u članovima 5, 6 i 7 ovog zakona, i provodi se u izuzetnim slučajevima propisanim ovim zakonom;

p) Stranke u postupku oduzimanja nezakonito stečene imovine su, u procesnim situacijama vođenja posebnog postupka, po ovom zakonu tužilac i vlasnik;

r) Ostali izrazi koji su korišteni u ovom zakonu definisani su Zakonom o krivičnom postupku, Zakonom o parničnom postupku Distrikta, Zakonom o stečajnom postupku Distrikta i Zakonom o izvršnom postupku Distrikta;

s) Upravljanje privremeno i trajno oduzetom imovinom podrazumijeva čuvanje, skladištenje, korištenje, iznajmljivanje, davanje u zakup, prodaju, poklon, uništenje, povrat i svaki drugi oblik raspolaganja oduzetom nezakonito stečenom imovinom u skladu s ovim zakonom.

Član 3

(Načela)

(1) Niko ne može zadržati nezakonito stečenu imovinu.

(2) Sva imovina koja je trajno oduzeta prema odredbama ovog zakona postaje imovina Distrikta.

(3) Prilikom postupanja po odredbama ovog zakona Sud i drugi organi koji primjenjuju ovaj zakon su tokom trajanja cijelog postupka za oduzimanje nezakonito stečene imovine dužni voditi računa o ostvarenju prava lica oštećenih krivičnim djelom, te se starati o zaštiti prava trećih lica.

(4) Odredbe Zakona o krivičnom postupku Distrikta (u daljnjem tekstu: Zakon o krivičnom postupku) i Krivičnog zakona Distrikta (u daljnjem tekstu: Krivični zakon) koje se odnose na podneseni imovinskopravni zahtjev koji isključuje oduzimanje nezakonito stečene imovine u potpunosti se primjenjuju tokom postupanja nadležnih institucija po odredbama ovog zakona.

(5) Prema ovom zakonu postupa se na osnovu prijedloga tužioca.

(6) U slučaju da tužilac u postupku koji se vodi po ovom zakonu ne podnese prijedlog za oduzimanje nezakonito stečene imovine, Sud će po službenoj dužnosti donijeti odluku o oduzimanju te imovine.

Član 4

(Primjena zakona)

(1) Odredbe ovog zakona primjenjuju se u postupcima za oduzimanje nezakonito stečene imovine pribavljene krivičnim djelima propisanim Krivičnim zakonom za koja se može izreći kazna zatvora od tri godine ili teža kazna.

(2) Odredbe drugih zakona kojima se propisuje utvrđivanje, osiguranje, oduzimanje, izvršenje odluka o oduzimanju i upravljanje nezakonito stečenom imovinom primjenjuju se samo ako ovim zakonom nije drugačije propisano.

DIO DRUGI - POSTUPAK ZA ODUZIMANJE NEZAKONITO STEČENE IMOVINE

 

POGLAVLJE I. POKRETANJE POSEBNOG POSTUPKA ZA ODUZIMANJE NEZAKONITO STEČENE IMOVINE

Član 5

(Posebni postupak)

(1) Posebni postupak za oduzimanje nezakonito stečene imovine prema odredbama ovog zakona vodi se kada postoji osnovana sumnja da je počinjenjem krivičnog djela pribavljena nezakonito stečena imovina, a nisu ispunjeni uslovi za vođenje krivičnog postupka zbog:

a) smrti osumnjičenog ili optuženog,

b) bjekstva osumnjičenog ili optuženog, a prijeti opasnost od nastupanja zastare krivičnog gonjenja, ili c) drugih okolnosti koje isključuju krivično gonjenje.

(2) U slučajevima iz stava 1 ovog člana tužilac će podnijeti zahtjev kod nadležnog suda za pokretanje posebnog postupka za oduzimanje nezakonito stečene imovine.

(3) Zahtjev iz stava 2 ovog člana sadrži obrazloženje postojanja procesnih prepreka koje su takve prirode da se ne može voditi redovni postupak za oduzimanje nezakonito stečene imovine.

(4) O zahtjevu tužioca iz stava 2 ovog člana, rješenjem odlučuje Sud koji bi bio nadležan za suđenje u krivičnom postupku za krivično djelo iz kojeg je pribavljena nezakonito stečena imovina.

(5) Stranke imaju pravo na žalbu protiv rješenja iz stava 4 ovog člana o kojoj odlučuje vijeće istog suda sastavljeno od trojice sudija.

(6) Nakon pravosnažnosti rješenja iz stava 4 ovog člana kojim je pokrenut posebni postupak za oduzimanje nezakonito stečene imovine tužilac će tom Sudu podnijeti prijedlog za oduzimanje nezakonito stečene imovine.

(7) Prijedlog iz stava 6 ovog člana sadrži: podatke o licu od kojeg se oduzima nezakonito stečena imovina, opis i zakonski naziv krivičnog djela, podatke ili opis imovine koju treba oduzeti, dokaze o imovini koja je predmet oduzimanja a do kojih se došlo provođenjem finansijske istrage, dokaze o zakonitim prihodima tog lica, okolnostima koje ukazuju na postojanje očigledne nesrazmjere između imovine i prihoda tog lica i razloge koji opravdavaju potrebu za trajnim oduzimanjem imovine.

(8) Prijedlog protiv povezanog lica sadrži dokaze da je naslijedio nezakonito stečenu imovinu, a prijedlog protiv trećeg lica dokaze da je nezakonito stečena imovina prenesena bez naknade ili uz naknadu koja ne odgovara stvarnoj vrijednosti s ciljem onemogućavanja oduzimanja.

(9) Ukoliko drugačije nije propisano ovim zakonom, Sud tokom posebnog postupka iz stava 1 ovog člana shodno primjenjuje odredbe Zakona o krivičnom postupku.

(10) U slučaju da osumnjičeni ili optuženi koji se nalazio u bjekstvu, a protiv kojeg je pokrenut posebni postupak iz stava 1 ovog člana, prije pravosnažnog okončanja tog postupka postane dostupan, Sud će ga pozvati radi ispitivanja i predlaganja dokaza u svoju korist.

Član 6

(Ročišta)

(1) Nakon pravosnažnosti rješenja iz člana 5 stava 4 ovog zakona, kojim je odlučeno da će se provesti posebni postupak za oduzimanje nezakonito stečene imovine, Sud može nakon podnošenja prijedloga iz člana 5 stava 7 ovog zakona održati pretpretresno ročište radi razmatranja pitanja važnih za glavno ročište za oduzimanje nezakonito stečene imovine po odredbama ovog zakona.

(2) Na glavnom ročištu posebnog postupka Sud će izvoditi dokaze, i po potrebi ispitati povezano lice kako bi utvrdio da Ii se radi o nezakonito stečenoj imovini i šta čini tu imovinu.

(3) Nakon što okonča dokazni postupak, Sud će:

a) donijeti presudu kojom utvrđuje da se radi o nezakonito stečenoj imovini pribavljenoj protupravnim djelom koje sadrži zakonske elemente krivičnog djela;

b) utvrditi sastav, odnosno vrijednost nezakonito stečene imovine, tačnije koje stvari i prava predstavljaju nezakonito stečenu imovinu pribavljenu protupravnim djelom i njihovu novčanu protuvrijednost;

c) utvrditi da te stvari ili prava postaju vlasništvo, odnosno imovina Distrikta;

d) naložiti povezanom licu da Distriktu odmah preda određene stvari, odnosno na Distrikt prenese određena prava, ukoliko ona već nisu prešla na Distrikt, ili da isplati njihov novčani iznos koji je srazmjeran pribavljenoj nezakonito stečenoj imovini u roku od petnaest dana od dana pravosnažnosti presude;

e) odrediti da se u javnim knjigama ili registru koji se vode kod nadležnih organa izvrši upis prava vlasništva u korist Distrikta.

(4) Postupak prema stavovima 1 i 2 ovog člana vodi se prema odgovarajućim pravilima krivičnog postupka.

(5) Ako osumnjičeni ili optuženi iz stava 2 ovog člana, odnosno povezano lice sami ne uzmu branitelja, Sud će im postaviti branitelja po službenoj dužnosti, odnosno odrediti staratelja imovine u slučaju smrti osumnjičenog ili optuženog.

(6) Ukoliko Sud ne utvrdi da je osumnjičeni ili optuženi počinio protupravno djelo i pribavio nezakonito stečenu imovinu, ili je nezakonito stečena imovina obuhvaćena dosuđenim imovinskopravnim zahtjevom, Sud će postupiti prema odredbi člana 11 stavova 2 i 3 ovog zakona.

(7) Protiv presude iz stava 3 ovog člana stranke imaju pravo žalbe Apelacionom sudu Distrikta.

(8) Nakon pravosnažnosti presude iz stava 3 ovog člana Sud će istu dostaviti Uredu na daljnji postupak.

Član 7

(Zahtjev za pokretanje posebnog postupka)

(1) Zahtjev tužioca za pokretanje posebnog postupka iz člana 5 stava 3 ovog zakona može se podnijeti do isteka roka zastare pokretanja krivičnog postupka, propisanog odredbama Krivičnog zakona.

(2) Zastara podnošenja zahtjeva i vođenja postupka po ovom zakonu ne može nastupiti prije isteka roka od pet godina, računajući od dana počinjenja djela.

(3) Ukoliko prije potvrđivanja optužnice ili tokom trajanja krivičnog postupka dođe do njegove obustave ili prekida zbog smrti ili bjekstva osumnjičenog ili optuženog, a postoji osnovana sumnja da je pribavljena nezakonito stečena imovina, posebni postupak za oduzimanje te imovine po ovom zakonu će se provesti na zahtjev tužioca.

(4) Tužilac je dužan podnijeti zahtjev iz stava 1 ovog člana te prikupljati dokaze i izviđati okolnosti koje su važne za utvrđivanje nezakonito stečene imovine.

(5) Podnošenjem zahtjeva za pokretanje postupka po ovom zakonu prekida se rok zastarjelosti.

POGLAVLJE II. FINANSIJSKA ISTRAGA

Član 8

(Naredba za pokretanje finansijske istrage)

(1) Ukoliko je to potrebno za sveobuhvatno utvrđivanje stvarnog porijekla, vrijednosti i strukture nezakonito stečene imovine, nadležni tužilac može izdati naredbu za provođenje finansijske istrage.

(2) Ukoliko drugačije nije propisano ovim zakonom, primjenjuju se odredbe Zakona o krivičnom postupku koje uređuju uslove i načine provođenja pojedinih radnji koje po svojoj svrsi i sadržaju čine radnje finansijske istrage.

(3) Svi organi vlasti i institucije u Distriktu će u okviru svojih nadležnosti postupati u skladu s nalozima tužioca koji je donio naredbu o provođenju finansijske istrage na osnovu ovog zakona.

Član 9

(Rezultati istrage)

(1) Cilj finansijske istrage je prikupljanje svih dokaza koji ukazuju na obim, iznos, vrstu, stvarnu vrijednost i druge okolnosti u vezi sa zakonitim prihodima osumnjičenog ili optuženog, odnosno povezanog lica, njihovim troškovima života i stvarnim mogućnostima zakonitog sticanja imovine za koju postoje osnovi sumnje da je nezakonito stečena.

(2) O rezultatima provedenih mjera i radnji, institucija koja je dobila naredbu tužioca iz člana 8 stava 3 sačinjava izvještaj u kojem se navode svi podaci i informacije do kojih se došlo tokom finansijske istrage, a uz izvještaj se prilažu svi prikupljeni dokazi, isprave, službene zabilješke i drugi materijali koji mogu poslužiti kao izvor saznanja za tužioca.

(3) Izvještaj iz stava 2 ovog člana se dostavlja tužiocu koji je donio naredbu iz člana 8 ovog zakona najkasnije u roku od tri mjeseca od dana dostavljanja naredbe na postupanje, s tim da se ovaj rok u opravdanim situacijama može produžiti odlukom tužioca koji je donio naredbu, ali ne može biti duži od godinu dana.

(4) Ukoliko je za realizaciju naredbe o provođenju finansijske istrage potrebno preduzimati radnje dokazivanja, primijenit će se odgovarajuće odredbe Zakona o krivičnom postupku.

(5) Sve dokaze do kojih se došlo provođenjem finansijske istrage postupajući tužilac može koristiti u redovnom ili posebnom postupku za oduzimanje nezakonito stečene imovine.

(6) Tužilac će naredbom obustaviti finansijsku istragu ukoliko se ustanovi da nema dovoljno dokaza da su osumnjičeni ili optuženi, odnosno povezano lice pribavili nezakonito stečenu imovinu.

(7) Protiv odluke tužioca iz prethodnog stava ovog člana moguće je uložiti pritužbu uredu glavnog tužioca.

(8) Tužilac može ponovo otvoriti finansijsku istragu ako se dobiju nove činjenice i okolnosti koje ukazuju da postoje osnovi sumnje da su osumnjičeni ili optuženi, odnosno povezano lice pribavili nezakonito stečenu imovinu.

(9) Tužilac okončava finansijsku istragu kada nađe da je stanje stvari dovoljno razjašnjeno da se može podnijeti prijedlog za oduzimanje nezakonito stečene imovine po odredbama ovog zakona.

POGLAVLJE III. POSTUPANJE SUDA U REDOVNOM POSTUPKU ZA ODUZIMANJE NEZAKONITO STEČENE IMOVINE

Član 10

(Sudski postupak)

(1) Nezakonito stečenu imovinu utvrđuje Sud svojom presudom kojom je optuženi oglašen krivim.

(2) Presuda iz stava 1 ovog člana se donosi na osnovu prijedloga za oduzimanje nezakonito stečene imovine koji podnosi nadležni tužilac prilikom podizanja optužnice.

(3) Prijedlog iz stava 2 ovog člana sadrži: podatke o licu od kojeg se oduzima nezakonito stečena imovina, opis i zakonski naziv krivičnog djela, podatke ili opis imovine koju treba oduzeti, dokaze o imovini koja je predmet oduzimanja a do kojih se došlo provođenjem finansijske istrage, dokaze o zakonitim prihodima tog lica, i okolnostima koje ukazuju na postojanje očigledne nesrazmjere između imovine i prihoda tog lica.

(4) Prijedlog protiv povezanog lica sadrži dokaze da je naslijedio nezakonito stečenu imovinu, a prijedlog protiv trećeg lica dokaze da je nezakonito stečena imovina prenesena bez naknade ili uz naknadu koja ne odgovara stvarnoj vrijednosti s ciljem onemogućavanja oduzimanja.

(5) Sud će presudom iz stava 1 ovog člana oduzeti i nezakonito stečenu imovinu za koju tužilac pruži dovoljno dokaza da se opravdano vjeruje da je takva imovina pribavljena nezakonito, a počinilac nije pružio dokaze da je korist pribavljena zakonito.

(6) Protiv presude iz stava 1 ovog člana stranke imaju pravo žalbe Apelacionom sudu Distrikta.

(7) Nakon pravosnažnosti presude iz stava 1 ovog člana Sud će istu dostaviti Uredu na nadležno postupanje.

Član 11

(Sadržaj presude)

(1) Presudom Suda kojom se optuženi oglašava krivim također se utvrđuje:

a) koje stvari ili prava predstavljaju nezakonito stečenu imovinu i njihovu novčanu protuvrijednost,

b) da te stvari i prava postaju vlasništvo, odnosno imovina Distrikta,

c) da optuženi ili povezana lica moraju odmah predati Distriktu određene stvari, odnosno prenijeti određena prava, ukoliko ona već nisu prešla na Distrikt, ili da isplati njihov novčani iznos koji je srazmjeran nezakonito stečenoj imovini u roku od petnaest dana od dana pravosnažnosti presude,

d) da se u javnim knjigama ili registrima koji se vode kod nadležnih organa izvrši upis prava vlasništva u korist Distrikta.

(2) Ukoliko Sud odbije prijedlog tužioca za oduzimanje nezakonito stečene imovine, podaci iz spisa će se dostaviti Direkciji za finansije – Poreznoj upravi Distrikta.

(3) Ukoliko optuženi nije oslobođen optužbe, a dosuđen je imovinskopravni zahtjev, primijenit će se odgovarajuće odredbe Zakona o krivičnom postupku i Krivičnog zakona.

Član 12

(Posljedice otvaranja stečajnog postupka)

(1) Ako su nastupile pravne posljedice otvaranja stečajnog postupka, to ne utiče na odredbe ovog zakona.

(2) U slučaju otvaranja stečajnog postupka Distrikt je:

a) razlučni povjerilac u pogledu ostvarivanja novčanih potraživanja iz odluka donesenih prema odredbama ovog zakona koje su bile osigurane prema odredbama ovog zakona, ako je to osiguranje određeno na stvarima ili pravima upisanim u javnu knjigu ili registar,

b) izlučni povjerilac u pogledu predmeta koji su njegova imovina na osnovu odredbi ovog zakona.

Član 13

(Naredba za dostavljanje podataka)

(1) Tokom trajanja postupka za oduzimanje nezakonito stečene imovine po ovom zakonu, Sud može narediti državnim organima, bankama, finansijskim institucijama i drugim pravnim i fizičkim licima da dostave podatke i informacije neophodne za donošenje odluka po ovom zakonu.

(2) Ukoliko je potrebno, Sud može narediti pravnim i fizičkim licima iz stava 1 ovog člana da dostave izvještaj u vezi s utvrđivanjem činjenica potrebnih za donošenje odluka prema ovom zakonu.

(3) Sva pravna i fizička lica kojima je naredbom Suda iz stava 1 ovog člana naređeno postupanje, postupat će s naročitom hitnošÄ‡u.

(4) U naredbi za dostavljanje podataka i informacija iz stava 1 ovog člana Sud određuje rok u kojem se ona mora izvršiti, a koji ne može biti duži od mjesec dana.

(5) Za neizvršavanje naredbe iz stava 1 ovog člana u postavljenom roku ili nepotpuno izvršavanje naredbe, Sud može svojim rješenjem kazniti pravno lice novčanom kaznom u iznosu do 200.000 KM, a fizičko lice i odgovorno lice u pravnom licu ili državnom organu novčanom kaznom u iznosu od 2.000 KM do 15.000 KM, a ukoliko fizičko lice i odgovorno lice u pravnom licu kojem je izrečena ova kazna i nakon toga ne postupi po naredbi Suda, može se kazniti kaznom zatvora do izvršenja naredbe, a najduže tri mjeseca.

(6) Protiv rješenja iz stava 5 ovog člana može se izjaviti žalba Apelacionom sudu, koja ne odgađa njegovo izvršenje.

(7) Za neizvršavanje naredbe Suda iz stava 1 ovog člana, osumnjičeni i optuženi se ne mogu kazniti.

Član 14

(Rješenje o oduzimanju predmeta)

(1) Ukoliko Sud utvrdi u toku postupka koji se vodi prema odredbama ovog zakona da su nezakonito pribavljeni predmeti koji se po Krivičnom zakonu moraju oduzeti, donijet će rješenje o oduzimanju tih predmeta.

(2) Ukoliko Zakonom nije drugačije propisano, rješenje iz stava 1 ovog člana donosi Sud pred kojim se vodio postupak, nakon što je postupak završen ili obustavljen.

(3) Protiv rješenja iz stava 2 ovog člana je dozvoljena žalba o kojoj odlučuje Apelacioni sud.

Član 15

(Nepriznati troškovi)

Prilikom donošenja presude o oduzimanju nezakonito stečene imovine po ovom zakonu, Sud neće priznati kao troškove sredstva koja su uložena u pripremanje, počinjenje, saučesništvo ili prikrivanje krivičnog djela.

POGLAVLJE IV. OSIGURANJE ODUZIMANA NEZAKONITO STEČENE IMOVINE

Član 16

(Postupak osiguranja)

(1) U postupku osiguranja privremenom mjerom prema ovom zakonu pretpostavlja se postojanje opasnosti da potraživanja Distrikta u pogledu oduzimanja nezakonito stečene imovine neće moći biti ostvarena, ili da će njihovo ostvarenje biti otežano ako privremena mjera ne bude određena.

(2) Osiguranje iz stava 1 ovog člana može se odrediti i prije nego što je osumnjičenom, optuženom ili povezanom licu omogućeno da se izjasni o prijedlogu tužioca za određivanje mjera osiguranja.

Član 17

(Osiguranje nezakonito stečene imovine)

(1) S ciljem osiguranja nezakonito stečene imovine, tužilac može u toku ili nakon okončanja krivičnog postupka, ili kada nisu ispunjeni uslovi za vođenje krivičnog postupka zbog okolnosti iz člana 5 stava 1 ovog zakona, predložiti osiguranje bilo kojom privremenom mjerom kojom se najefikasnije može postići svrha osiguranja.

(2) Osiguranje nezakonito stečene imovine iz stava 1 ovog člana može se odrediti:

a) zabranom otuđenja i opterećenjem nekretnine ili stvarnih prava upisanih na nekretnini, uz zabilježbu zabrane u zemljišnim knjigama, oduzimanjem nekretnine i njenim povjeravanjem na upravljanje Stručnoj službi,

b) zabranom osumnjičenom, optuženom ili povezanom licu da otuđi, sakrije, optereti ili raspolaže pokretnom imovinom, oduzimanjem i povjeravanjem tih stvari na upravljanje Stručnoj službi,

c) oduzimanjem gotovog novca i vrijednosnih papira te njihovom predajom Stručnoj službi,

d) zabranom dužniku osumnjičenog, optuženog ili povezanog lica da im dobrovoljno ispuni svoju obavezu te zabranom osumnjičenom, optuženom ili povezanom licu da primi ispunjenje te obaveze, odnosno da raspolažu svojim potraživanjima,

e) nalogom banci ili drugom pravnom licu da osumnjičenom, optuženom ili povezanom licu uskrati da na osnovu njihovog naloga izvrši isplatu novčanih sredstava s njihovog računa, u vrijednosti za koju je određena privremena mjera,

f) zabranom otuđenja ili opterećenja dionica, vrijednosnih papira, udjela u fondovima, udjela ili poslovnog udjela uz zabilježbu zabrane kod Komisije za papire od vrijednosti Distrikta, Registru privrednih društava, zabranom korištenja ili raspolaganja pravima po osnovu takvih dionica, vrijednosnih papira, udjela u fondovima, udjela ili poslovnih udjela, ili njihovim povjeravanjem Stručnoj službi,

g) zabranom dužniku osumnjičenog, optuženog ili povezanog lica da im preda stvari, prenese pravo ili obavi drugu novčanu transakciju.

(3) O prijedlogu tužioca za određivanje privremenih mjera iz stava (1) ovog člana rješenjem odlučuje Osnovni sud Distrikta koji bi bio nadležan za suđenje u krivičnom postupku za krivično djelo iz kojeg je nezakonito stečena imovina koja je predmet osiguranja.

(4) Rješenje iz stava 3 ovog člana mora sadržavati i vrijeme na koje je privremena mjera određena, nakon čega Sud, u zavisnosti od ishoda krivičnog postupka za oduzimanje nezakonito stečene imovine, donosi rješenje o produženju privremene mjere ili rješenje o ukidanju privremene mjere.

(5) Rješenje kojim se određuju mjere osiguranja do podizanja optužnice donosi sudija za prethodni postupak, nakon podizanja optužnice do njenog potvrđivanja sudija za prethodno saslušanje, a nakon potvrđivanja optužnice, sudija pojedinac ili vijeće krivičnog odjeljenja Suda u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku, najkasnije u roku od sedam radnih dana od dana podnošenja prijedloga tužioca iz stava 1 ovog člana.

(6) Ukoliko se radi o prijedlogu za osiguranje oduzimanja nezakonito stečene imovine koji se podnosi u okviru posebnog postupka iz člana 5 ovog zakona, o njemu odlučuje Osnovni sud Distrikta.

(7) Protiv rješenja iz stava 4 ovog člana može se izjaviti žalba Apelacionom sudu u roku od tri dana od dana njegovog dostavljanja, s tim da žalba ne zadržava izvršenje rješenja.

(8) Izvršenje rješenja iz stava 3 ovog člana provodi Sud, Stručna služba ili drugi organ određen zakonom.

(9) Rješenje iz stava 3 ovog člana dostavlja se Sudu, Stručnoj službi ili drugom organu nadležnom za njegovo izvršenje odmah, a najkasnije prvog narednog radnog dana nakon dana donošenja rješenja.

(10) Postupak izvršenja rješenja iz stava 3 ovog člana smatra se hitnim.

Član 18

(Privremene mjere)

(1) Ako je privremenu mjeru potrebno upisati u javne knjige, javne registre ili registre, odluka Suda će sadržavati i nalog za upis privremene mjere u javne knjige, javne registre ili registre.

(2) Ako je privremenu mjeru potrebno brisati iz javnih knjiga, javnih registara ili registara, odluka suda će sadržavati i nalog za brisanje privremene mjere u javnim knjigama, javnim registrima ili registrima.

(3) U postupku iz stavova 1 i 2 ovog člana ne naplaćuju se takse, osim u slučajevima kada se upis i brisanje privremene mjere vrši u registru, za šta se iz sredstava prikupljenih prodajom oduzete imovine prema odredbama ovog zakona plaća naknada utvrđena posebnim propisima.

Član 19

(Pravno dejstvo protivnikovog pravnog posla)

Pravni posao kojim protivnik osiguranja nakon upisa privremene mjere u javnu knjigu ili registar raspolaže stvarima ili pravom koje je predmet osiguranja, nema pravnog dejstva.

Član 20

(Ukidanje privremene mjere)

(1) Ako je prijedlog iz člana 17 stava 1 ovog zakona podnesen u slučajevima kada nisu ispunjeni uslovi za vođenje krivičnog postupka zbog okolnosti iz člana 5 stava 1 ovog zakona, osiguranje privremenom mjerom će se ukinuti ako u roku od dvije godine od dana kada je ta mjera određena ne bude određena rasprava za odlučivanje o imovinskopravnom zahtjevu ili podnesen zahtjev iz člana 5 stava 2 ovog zakona.

(2) Privremena mjera se može ukinuti ili zamijeniti drugom prije isteka vremena na koje je ona određena ili prije isteka roka iz stava 1 ovog člana, ako Sud na prijedlog protivnika osiguranja, utvrdi da ona nije potrebna ili da se osiguranje može postići drugom privremenom mjerom, te ako protivnik osiguranja ili treće lice položi jamstvo.

(3) Jamstvo iz stava 2 ovog člana uvijek se daje u gotovom novcu, a izuzetno u stvarima ili pravima koja se, po ocjeni Suda, mogu unovčiti u kratkom roku.

(4) Ako je privremena mjera određena na vrijeme koje je kraće od roka iz stava 1 ovog člana, predlagač osiguranja može predložiti da se trajanje privremene mjere produži.

(5) Na postupak ukidanja, produženja, zamjene ili određivanja dodatne privremene mjere odgovarajuće se primjenjuju na odredbe člana 17 ovog zakona.

Član 21

(Trajanje osiguranja privremenom mjerom)

(1) Osiguranje privremenom mjerom može trajati najduže šezdeset (60) dana nakon što Sud dostavi predlagaču osiguranja obavijest o tome da je presuda iz čl. 6, 10 i 11 ovog zakona postala pravosnažna.

(2) Ako je presuda iz čl. 6, 10 i 11 ovog zakona pobijana žalbom, rok iz stava 1 ovog člana teče od dana kad je predlagaču osiguranja dostavljena odluka drugostepenog suda kojom je ona potvrđena.

Član 22

(Odgovornost za štetu)

(1) Za nastalu štetu koja je posljedica privremene mjere radi osiguranja oduzimanja nezakonito stečene imovine odgovara Distrikt.

(2) Protivnik osiguranja može pokrenuti parnični postupak za naknadu štete pred nadležnim Sudom u roku od godinu dana računajući od pravosnažnosti presude kojom je optuženi oslobođen ili je optužba odbijena, ili kojom je odbijen prijedlog za donošenje presude iz člana 6 ovog zakona.

(3) (brisano)

POGLAVLJE V. ZAŠTITA PRAVA TREĆEG LICA I IZVRŠENJE

Član 23

(Prigovor)

(1) Treće lice ima pravo podnijeti prigovor do donošenja rješenja o izvršenju i tražiti da se privremena mjera ukine.

(2) O prigovoru iz stava 1 ovog člana odlučuje Sud koji je donio rješenje o osiguranju privremenom mjerom.

(3) Protiv rješenja iz stava 2 ovog člana dopuštena je žalba Apelacionom sudu u roku od 3 dana od dana njegovog dostavljanja, s tim da žalba ne odlaže izvršenje osiguranja određenog prema ovom zakonu.

(4) Ako treće lice dokazuje svoje pravo javnom ispravom ili se postojanje tog prava može utvrditi na osnovu pravila o zakonskim pretpostavkama, žalba odlaže provođenje rješenja o osiguranju privremenom mjerom.

Član 24

(Postupak izvršenja)

(1) Ako ovim zakonom nije drugačije propisano izvršenje radi oduzimanja nezakonito stečene imovine određuje se i provodi na prijedlog Pravobranilaštva Distrikta, a u skladu sa Zakonom o izvršnom postupku Distrikta.

(2) Za donošenje rješenja o izvršenju na osnovu presude kojom se oduzima nezakonito stečena imovina i donošenjem drugih odluka u tom postupku nadležan je Osnovni sud Distrikta, koji je donio presudu iz čl. 6 i 10 ovog zakona.

(3) Za provođenje izvršenja na osnovu rješenja iz stava 2 ovog člana nadležan je Sud.

DIO TREĆI - UPRAVLJANJE ODUZETOM IMOVINOM

 

POGLAVLJE I. NADLEŽNOSTI UREDA I STRUČNE SLUŽBE

Član 25

(Nadležnost)

(1) Čuvanje i upravljanje oduzetom imovinom, koja je pravosnažnom sudskom odlukom utvrđena kao imovina Distrikta, ovim zakonom povjerava se Uredu koji je u tom smislu nadležan za:

a) upravljanje trajno oduzetom imovinom i po odredbama ovog i drugih zakona,

b) obavljanje i drugih poslova propisanih ovim zakonom.

(2) Upravljanje privremeno oduzetom imovinom, na osnovu rješenja Suda iz člana 17 stava 3 ovog zakona, povjerava se Stručnoj službi, koja je u tom smislu nadležna za:

a) upravljanje privremeno oduzetom imovinom u skladu s odredbama ovog i drugih zakona i podzakonskih akata,

b) obavljanje i drugih poslova propisanih ovim zakonom.

(3) Prilikom vršenja nadležnosti iz stava 2 tačke a) ovog člana, Stručna služba ne može prodati niti pokloniti privremeno oduzetu nepokretnu imovinu.

(4) Ured i Stručna služba nemaju operativnih nadležnosti za provođenje finansijskih istraga i oduzimanje nezakonito stečene imovine.

Član 26

(Vrste poslova koje obavljaju Ured i Stručna služba)

(1) Ured u provođenju svojih nadležnosti obavlja sljedeće poslove:

a) upravlja trajno oduzetom imovinom;

b) povjerava stručnu procjenu vrijednosti trajno oduzete imovine Direkciji za finansije Distrikta, drugom organu ili stručnom licu po odredbama ovog i drugih zakona;

c) vodi evidencije o imovini kojom raspolaže i upravlja, kao i sudskim postupcima u kojima se odlučuje o takvoj imovini;

d) prikuplja informacije iz sudskih registara, porezne uprave, registra vrijednosnih papira i drugih javnih registara koji se tiču vlasništva nad imovinom;

e) putem redovnog godišnjeg izvještaja informiše Vladu i Skupštinu Distrikta o stanju u oblasti upravljanja oduzetom imovinom.

(2) Stručna služba u provođenju svojih nadležnosti obavlja sljedeće poslove:

a) prikuplja od nadležnih institucija podatke, statističke izvještaje i druge informacije iz pravosnažno okončanih postupaka za oduzimanje nezakonito stečene imovine u skladu s ovim zakonom, s ciljem obrade i analize tih podataka i informacija, uočavanja trendova u vršenju krivičnih djela iz kojih se pribavlja imovinska korist;

b) vrši analize i procjene rizika s ciljem identifikacije faktora i okolnosti koji pogoduju pribavljanju nezakonito stečene imovine;

c) informiše Skupštinu o rezultatima analiza u području provođenja zakona ili drugih propisa o finansijskim istragama i oduzimanju nezakonito stečene imovine, putem redovnih informacija o radu Pravosudne komisije;

d) upravlja privremeno oduzetom imovinom, a ukoliko za to postoji opravdana potreba, ovu imovinu može povjeriti na čuvanje drugoj instituciji o čemu se zaključuje poseban ugovor;

e) povjerava stručnu procjenu vrijednosti privremeno oduzete imovine Direkciji za finansije Distrikta, drugom organu ili stručnom licu u skladu s odredbama ovog i drugih zakona;

f) vodi evidencije o imovini kojom raspolaže i upravlja i o sudskim postupcima u kojima se odlučuje o takvoj imovini;

g) inicira i daje preporuke za unapređenje pravnih propisa u oblasti provođenja finansijskih istraga i oduzimanja i upravljanja nezakonito stečenom imovinom;

h) održava saradnju s Uredom i nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini s ciljem unapređenja upravljanja privremeno oduzetom imovinom;

i) u saradnji s drugim nadležnim institucijama učestvuje u obuci državnih i policijskih službenika i nosilaca pravosudnih funkcija u vezi s finansijskim istragama i u oblasti upravljanja oduzetom nezakonito stečenom imovinom.

POGLAVLJE II. UPRAVLJANJE ODUZETOM IMOVINOM

Član 27

(Upravljanje nepokretnom i pokretnom trajno oduzetom imovinom)

(1) Trajno oduzetom nepokretnom i pokretnom imovinom upravlja i raspolaže Ured u skladu s odredbama Zakona o javnoj imovini u Brčko distriktu BiH i ovog zakona.

(2) Ukoliko se u roku od godinu dana pokretna imovina iz stave 1 ovog člana ne proda, ista može biti poklonjena ili uništena.

(3) Odluku o poklonu ili uništenju imovine iz stava 2 ovog člana donosi Vlada Distrikta na prijedlog direktora Ureda.

(4) Prodaja akcija i drugih papira od vrijednosti vrši se u skladu sa zakonima koji uređuju tržište papira od vrijednosti.

(5) Vlada Distrikta, na prijedlog Ureda, donosi pravilnik kojim uređuje postupak poklanjanja ili uništenja imovine iz stava 2 ovog člana.

Član 28

(Prodaja bez objave javnog nadmetanja)

(1) Stručna služba može, bez prethodne objave javnog nadmetanja, donijeti odluku o prodaji privremeno oduzetih pokretnih stvari:

a) ako je njihovo čuvanje opasno,

b) ako prijeti neposredna opasnost od njihovog propadanja ili znatnog gubitka vrijednosti ili

c) ako se vlasništvo ne može pouzdano utvrditi.

(2) Sekretar Stručne službe može donijeti odluku da privremeno oduzete stvari iznajmi ili preda u zakup u skladu s njihovom namjenom.

(3) O prodaji imovine iz stava 1 ovog člana Stručna služba obavještava Sud.

(4) Postupak upravljanja privremeno oduzeto imovinom uređuje se pravilnikom koji donosi Pravosudna komisija, na prijedlog sekretara Pravosudne komisije.

Član 29

(Novčana sredstva ostvarena prodajom)

(1) Novčana sredstva dobijena od prodaje imovine iz člana 28 stava 1 ovog zakona Stručna služba drži na posebnom računu do konačne odluke suda o njenom porijeklu.

(2) Ova novčana sredstva mogu se oročavati isključivo kod banaka koje su u većinskom vlasništvu Bosne i Hercegovine, entiteta Bosne i Hercegovine i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, a prihod od kamate pripada Brčko distriktu Bosne i Hercegovine.

(3) Vlasniku privremeno oduzete imovine za koju je u skladu s ovim zakonom utvrđeno da ne potiče iz krivičnog djela, bez odgađanja se vraćaju novčana sredstva dobijena prodajom te imovine uz obračunatu kamatu po viđenju.

(4) Vlasnik koji smatra da isplatom iz stava 3 ovog člana nije isplaćena adekvatna vrijednost imovine može podnijeti Stručnoj službi zahtjev za naknadu štete prouzrokovane privremenim oduzimanjem imovine.

(5) Ako zahtjev za naknadu štete ne bude usvojen ili Stručna služba ne donese odluku po tom zahtjevu u roku od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva, vlasnik te imovine može nadležnom sudu podnijeti tužbu za naknadu štete u skladu s članom 22 ovog zakona.

Član 30

(Umjetnički predmeti)

(1) Umjetničke slike, eksponati i drugi predmeti od kulturno-historijskog značaja trajno oduzeti u skladu s ovim zakonom mogu se ustupiti na čuvanje ili korištenje umjetničkim galerijama, muzejima i kulturnim institucijama o čemu odluku donosi Vlada Distrikta, na prijedlog Ureda za upravljanje javnom imovinom.

(2) Predmeti iz stava 1 ovog člana, privremeno oduzeti u skladu s ovim zakonom, mogu se ustupiti na čuvanje ili korištenje umjetničkim galerijama, muzejima i kulturnim institucijama, o čemu odluku donosi sekretar Pravosudne komisije.

Član 31

(Prihod od prodaje)

Prihodi dobijeni od prodaje oduzete imovine uplaćuju se na račun budžeta Distrikta.

Član 32

(Saradnja s drugim organima)

(1) Ured i Stručna služba će u svom radu ostvarivati neophodnu saradnju s nadležnim organima u Bosni i Hercegovini u postupcima pružanja međunarodne pravne pomoći s ciljem oduzimanja nezakonito stečene imovine.

(2) Odluke nadležnih organa u BiH, donesene na osnovu Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, kojima se nalaže privremeno oduzimanje predmeta ili imovinske koristi i njihova predaja stranim pravosudnim organima se po potrebi dostavljaju Uredu na izvršenje.

(3) Odredba iz stava 2 ovog člana se shodno primjenjuje i na odluke nadležnih organa u Bosni i Hercegovini kojima se vrši priznanje i izvršenje stranih sudskih odluka, ukoliko te odluke sadrže mjeru oduzimanja nezakonito stečene imovine.

DIO ČETVRTI - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 33

(Primjena zakona)

(1) Postupci u predmetima oduzimanja nezakonito stečene imovine u kojima je do dana početka primjene ovog zakona donesena prvostepena odluka, nastavit će se prema odredbama propisa koji su bili na snazi u vrijeme pokretanja tih postupaka.

(2) Ako na dan početka primjene ovog zakona nije donesena odluka o oduzimanju nezakonito stečene imovine ili ako je prvostepena odluka iz stava 1 ovog člana ukinuta i predmet upućen prvostepenom sudu na ponovni postupak i odlučivanje, primijenit će se odredbe ovog zakona.

Član 34

(Izvršenje pravosnažnih odluka)

Izvršenje pravosnažnih odluka o oduzimanju nezakonito stečene imovine na osnovu propisa koji su bili na snazi, prije početka primjene ovog zakona provodi se prema propisima koji su važili prije njegovog početka primjene.

Član 35

(Donošenje podzakonskih akata)

(1) Ured za upravljanje javnom imovinom će do dana početka primjene ovog zakona osigurati kadrovske i organizacione pretpostavke za preuzimanje nadležnosti poslova Ureda propisanih ovim zakonom.

(2) Pravosudna komisija će do dana početka primjene ovog zakona osigurati kadrovske i organizacione pretpostavke za potrebe čuvanja i upravljanja privremeno oduzetom imovinom propisane ovim zakonom.

(3) Vlada Distrikta i Pravosudna komisija dužne su u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti podzakonske akte propisane ovim zakonom.

Član 36

(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Brčko distrikta BiH, a počet će se primjenjivati od 1. 1. 2017. godine.

Samostalni član Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine

("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH", br. 13/2019)

Član 14

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

 

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija