Advokatska kancelarija

weight
"Na┼ía za┼ítita nije u na┼íem oru┼żju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

Zakon o socijalnoj zaštiti Republike Srpske

 

Zakon o socijalnoj zaštiti Republike Srpske


«Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske broj: 37/2012, 90/2016 i 94/2019)

 

I - OSNOVNE ODREDBE

─îlan 1

Ovim zakonom ure─Ĺuju se sistem socijalne zaštite, nosioci, korisnici i prava korisnika socijalne zaštite, postupak i uslovi za ostvarivanje prava, djelatnost ustanova socijalne zaštite, samostalno obavljanje poslova u oblasti socijalne zaštite, finansiranje, nadzor i druga pitanja zna─Źajna za funkcionisanje i ostvarivanje socijalne zaštite gra─Ĺana.

 

─îlan 2

(1) Socijalna zaštita je djelatnost od opšteg interesa za Republiku Srpsku (u daljem tekstu: Republika), kojom se pru┼ża pomo─ç licima kada se na─Ĺu u stanju socijalne potrebe i preduzimaju potrebne mjere radi spre─Źavanja nastajanja i otklanjanja posljedica takvog stanja.

(2) Stanje socijalne potrebe je stanje u kojem je licu neophodna pomo─ç radi savladavanja socijalnih i drugih teško─ça i stvaranja uslova za zadovoljavanje osnovnih ┼żivotnih potreba, a ukoliko se te potrebe ne mogu zadovoljiti u drugim sistemima socijalne sigurnosti.

(3) Djelatnost socijalne zaštite obuhvata mjere i aktivnosti za stvaranje uslova za ostvarivanje zaštitne funkcije porodice, uslova za samostalan ┼żivot i rad lica koja se nalaze u stanju socijalne potrebe ili za njihovo aktiviranje u skladu sa sposobnostima, obezbje─Ĺivanje sredstava za ┼żivot materijalno neobezbije─Ĺenim i za rad nesposobnim licima i drugim gra─Ĺanima koji su u stanju socijalne potrebe, kao i obezbje─Ĺivanje drugih oblika socijalne zaštite.

 

─îlan 3

(1) Prava iz ovog zakona pripadaju licima koja ispunjavaju propisane uslove bez obzira na razlike u rasi, boji ko┼że, polu, jeziku, politi─Źkom, nacionalnom i vjerskom opredjeljenju, socijalnom i ekonomskom porijeklu, mjestu ro─Ĺenja, invalidnosti ili bilo kojem drugom statusu.

(2) Ustanove i drugi pru┼żaoci usluga socijalne zaštite obezbje─Ĺuju ravnopravnost u pristupu i koriš─çenju prava sadr┼żanih u ovom zakonu i u svom djelovanju spre─Źavaju svaki vid diskriminacije, direktne ili indirektne, po bilo kom osnovu.

(3) Fizi─Źka i pravna lica koja primjenjuju ovaj zakon du┼żna su da poštuju dostojanstvo, li─Źnost korisnika i da brinu o njegovom interesu.

 

─îlan 4

(1) Svako je du┼żan da se brine o zadovoljavanju svojih ┼żivotnih potreba i potreba lica koja je po zakonu ili po drugom pravnom osnovu du┼żan da izdr┼żava.

(2) Svako je svojim radom, prihodima i imovinom du┼żan da doprinosi spre─Źavanju, otklanjanju ili ubla┼żavanju vlastite socijalne ugro┼żenosti, kao i socijalne ugro┼żenosti ─Źlanova svoje porodice, posebno djece i drugih ─Źlanova porodice koji ne mogu sami o sebi da se brinu.

 

─îlan 5

Pravna i fizi─Źka lica koja pru┼żaju usluge pru┼żi─çe podršku korisniku za aktiviranje vlastitih potencijala za samostalno zadovoljavanje potreba, produktivan ┼żivot u zajednici, predupre─Ĺivanje zavisnosti od socijalne zaštite i smanjenje rizika socijalne isklju─Źenosti.

─îlan 6

(1) Korisnici prava iz ovog zakona svoje potrebe prioritetno zadovoljavaju u sredini u kojoj ┼żive.

(2) Društvena zajednica du┼żna je da u skladu sa stavom 1. ovog ─Źlana radi na obezbje─Ĺivanju uslova i razvijanju usluga prema potrebama korisnika.

─îlan 7

U ostvarivanju prava iz ovog zakona korisnik je ravnopravan u─Źesnik u procesu izbora odluka i mjera koje se preduzimaju u njegovo ime, a u njegovom su interesu.

─îlan 8

(1) Radi vršenja poslova, obezbje─Ĺivanja i ostvarivanja prava iz socijalne zaštite utvr─Ĺenih ovim zakonom, osnivaju se ustanove socijalne zaštite.

(2) Poslove iz djelatnosti socijalne zaštite, osim ustanova socijalne zaštite, mogu obavljati udru┼żenja gra─Ĺana i druga lica u skladu sa zakonom.

─îlan 9

Korisnici socijalne zaštite su pojedinci, ─Źlanovi porodice i porodica u cjelini, koji ostvaruju prava i usluge u skladu sa ovim zakonom.

─îlan 10

Prava u skladu sa ovim zakonom realizuju se nov─Źanim davanjima, socijalnim uslugama i drugim mjerama koje se pru┼żaju pojedincu, ─Źlanovima porodice ili porodici u cjelini i koje imaju za cilj zadovoljavanje socijalnih potreba, te spre─Źavanje nastanka socijalnih problema.

─îlan 11

(1) Pored prava utvr─Ĺenih ovim zakonom, jedinica lokalne samouprave svojom odlukom, u skladu sa potrebama stanovništva, mo┼że da utvrdi i druga prava i usluge, uslove i kriterijume za njihovo ostvarivanje.

(2) Proširena prava i usluge iz stava 1. ovog ─Źlana mogu biti: personalna asistencija za lica sa invaliditetom, stanovanje uz podršku, zašti─çeno stanovanje, pomo─ç u zbrinjavanju punoljetnih lica nakon napuštanja ustanova ili hraniteljskih porodica, jednokratne pomo─çi u naturi, usluge javne kuhinje, pomo─ç za školovanje djece iz socijalno ugro┼żenih porodica, pomo─ç u vaspitanju i obrazovanju djece sa smetnjama u razvoju, subvencionisanje komunalnih troškova siromašnim porodicama, pomo─ç u stambenom zbrinjavanju siromašnih porodica, troškovi sahrane korisnika prava iz ovog zakona, usluge SOS telefona, kao i druga prava i usluge prema potrebama jedinica lokalne samouprave.

─îlan 12

(1) Prava iz ovog zakona su li─Źna i ne mogu se prenositi.

(2) Nov─Źana primanja iz ovog zakona ne mogu biti predmet obezbje─Ĺenja ili prinudnog izvršenja.

(3) Prava po ovom zakonu ostvaruju se nakon što su iscrpljene raspolo┼żive mogu─çnosti u drugim sistemima socijalne sigurnosti.

─îlan 13

(1) Prava iz ovog zakona koja se realizuju kroz nov─Źana davanja korisniku ostvaruju se posredstvom centara za socijalni rad (u daljem tekstu: Centar).

(2) Prava koja se realizuju pru┼żanjem usluga korisniku mogu se ostvarivati i u partnerstvu javnog, nevladinog i privatnog sektora.

─îlan 14

(1) Nosioci socijalne zaštite u skladu sa ovim zakonom su Republika i jedinica lokalne samouprave.

(2) Republika ure─Ĺuje sistem socijalne zaštite, donosi politike i razvojne strategije, utvr─Ĺuje prava, kriterijume i korisnike socijalne zaštite, obezbje─Ĺuje dio sredstava za realizaciju prava propisanih ovim zakonom, prati stanje i ostvarivanje prava, osniva i usmjerava rad ustanova socijalne zaštite i brine se da se u okviru ekonomske i socijalne politike ostvaruje optimalan razvoj socijalne zaštite.

(3) Jedinica lokalne samouprave donosi godišnji i srednjoro─Źni program socijalne zaštite na osnovu analize socijalnog stanja stanovnika na svom podru─Źju, donosi odluku o proširenim pravima i druga akta kojima propisuje uslove za ostvarivanje prava i mjera utvr─Ĺenih odlukom i programima, obezbje─Ĺuje sredstva za realizaciju prava utvr─Ĺenih ovim zakonom i svojim odlukama, obezbje─Ĺuje sredstva za obavljanje djelatnosti socijalne zaštite, osniva i brine se o radu ustanova socijalne zaštite, vrši koordinaciju aktivnosti socijalne zaštite na podru─Źju jedinice lokalne samouprave, formira radno tijelo za socijalnu zaštitu i obavlja i druge poslove u ostvarivanju ciljeva socijalne zaštite.

─îlan 15

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu za ozna─Źavanje muškog ili ┼żenskog roda podrazumijevaju oba pola.

II - KORISNICI SOCIJALNE ZAŠTITE

─îlan 16

(1) Korisnici prava i usluga prema ovom zakonu su pojedinci, ─Źlanovi porodice ili porodica u cjelini koji imaju prebivalište u Republici, koji se nalaze u stanju socijalne potrebe, a ne mogu je zadovoljiti svojim radom, prihodima od imovine i koriš─çenjem drugih izvora.

(2) Strani dr┼żavljani i ─Źlanovi njihovih porodica, lica pod me─Ĺunarodnom pravnom zaštitom koja imaju dozvolu za boravak u Republici, mogu ostvariti prava u skladu sa ovim zakonom i me─Ĺunarodnim ugovorom.

(3) Lice koje nije obuhva─çeno st. 1. i 2. ovog ─Źlana, a na─Ĺe se na teritoriji Republike, mo┼że privremeno ostvariti prava iz socijalne zaštite pod uslovima propisanim ovim zakonom, ako to zahtijevaju posebno teške ┼żivotne okolnosti u kojima se to lice našlo.

─îlan 17

Korisnik socijalne zaštite je lice koje se nalazi u stanju socijalne potrebe, i to:

a) dijete:

1) bez roditeljskog staranja,

2) sa smetnjama u razvoju,

3) ─Źiji je razvoj ometen porodi─Źnim prilikama,

4) ┼żrtva nasilja,

5) ┼żrtva trgovine djecom,

6) sa društveno neprihvatljivim ponašanjem,

7) izlo┼żeno socijalno rizi─Źnim ponašanjima,

8) kome je zbog posebnih okolnosti potrebna socijalna zaštita;

b) punoljetno lice:

1) materijalno neobezbije─Ĺeno i za rad nesposobno lice,

2) sa invaliditetom,

3) starije, bez porodi─Źnog staranja,

4) sa društveno negativnim ponašanjem,

5) ┼żrtva zloupotrebe psihoaktivnih supstanci,

6) ┼żrtva nasilja u porodici,

7) ┼żrtva trgovine ljudima i

8) kome je zbog posebnih okolnosti potrebna socijalna zaštita.

─îlan 18

Korisnici socijalne zaštite, u smislu ─Źlana 17. ovog zakona, su:

a) dijete:

1) koje nema roditelje, koje je napušteno od roditelja, ─Źiji roditelji nisu u mogu─çnosti da mu pru┼że potpuno staranje zato što su ograni─Źeni u vršenju roditeljskog prava ili su lišeni tog prava,

2) sa ošte─çenjem vida, sluha, sa ošte─çenjem u govorno-glasovnoj komunikaciji, sa tjelesnim ošte─çenjem i/ili hroni─Źnim oboljenjem, sa intelektualnim ošte─çenjem, sa psihi─Źkim poreme─çajem i/ili oboljenjem, višestrukim ošte─çenjima, ili sa drugim ošte─çenjem ili oboljenjem, koji dovode do poteško─ça u psihomotornom i senzomotornom razvoju, a koja zna─Źajno ote┼żavaju funkcionisanje u aktivnostima svakodnevnog ┼żivota,

3) ─Źiji roditelji zbog bolesti ili smrti jednog roditelja, nesre─Ĺenih porodi─Źnih odnosa, materijalnih ili drugih razloga nisu u mogu─çnosti da mu obezbijede uslove za pravilno vaspitanje, fizi─Źki i psihi─Źki razvoj,

4) kome se nanosi fizi─Źka, psihi─Źka i seksualna patnja ili emocionalna bol, kao i prijetnja takvim djelima ili zanemarivanje, nebriga i nezadovoljavanje osnovnih ┼żivotnih potreba, što ga ozbiljno sputava da u┼żiva u svojim pravima i slobodama,

5) koje je vrbovano, prevezeno, skriveno, nasilno transportovano ili prihva─çeno prijetnjom i upotrebom sile, obmanjivanjem, otmicom ili drugim oblicima prinude ili prevare, zloupotrebom polo┼żaja ili primanja novca, a koje je navedeno na pristanak vlastitog eksploatisanja,

6) koje je pod rizikom, ─Źini prekršajna i krivi─Źna djela, koje se bavi skitnjom, prosja─Źenjem ili sli─Źnim ponašanjem narušava opšteprihva─çena društvena pravila ponašanja i va┼że─çe zakonske norme,

7) koje zbog upotrebe psihoaktivnih supstanci, negativnih socijalnih uticaja i emocionalnih poreme─çaja narušava i ugro┼żava svoje zdravlje i ┼żivot,

8) koje se na─Ĺe u stanju socijalne potrebe zbog siromaštva, pretrpljene elementarne nepogode, ratnog stradanja, izbjeglištva, migracije, repatrijacije, smrti jednog ili više ─Źlanova porodice, dugotrajnog lije─Źenja, otpusta iz ustanove ili drugih nepredvidivih okolnosti;

b) punoljetno lice:

1) koje nema neophodnih sredstava za izdr┼żavanje, nesposobno je za rad i ne mo┼że obezbijediti sredstva za ┼żivot po nekom drugom osnovu,

2) lice sa invaliditetom, a to su lica sa dugoro─Źnim fizi─Źkim, psihi─Źkim, intelektualnim ili senzornim umanjenim sposobnostima, koja u interakciji sa razli─Źitim barijerama mogu ometati njihovo puno i efektivno u─Źestvovanje u društvu na osnovu jednakosti sa drugima,

3) koje ima više od 65 godina, a koje zbog trajnih promjena u psihosocijalnom i zdravstvenom stanju ne mo┼że zadovoljavati svoje osnovne ┼żivotne potrebe,

4) koje se odaje besposli─Źarenju, skitnji, prosja─Źenju ili drugom društveno negativnom ponašanju,

5) koje je došlo u stanje socijalne potrebe zbog upotrebe droga ili alkohola, koje du┼że vrijeme upotrebljava ove supstance zbog ─Źega ima probleme u socijalnim i porodi─Źnim odnosima, zdravlju i materijalnoj egzistenciji,

6) kome se u porodi─Źnom okru┼żenju nanosi fizi─Źka, psihi─Źka, ekonomska i seksualna patnja ili emocionalna bol, kao i prijetnja takvim djelima, a koje se zbog tih okolnosti na─Ĺe u stanju socijalne potrebe,

7) koje je vrbovano, prevezeno, skriveno, nasilno transportovano ili prihva─çeno prijetnjom i upotrebom sile, obmanjivanjem, otmicom ili drugim oblicima prinude ili prevare, zloupotrebom polo┼żaja ili primanja novca, a koje je navedeno na pristanak vlastitog eksploatisanja i

8) koje se na─Ĺe u stanju socijalne potrebe zbog siromaštva, dugotrajne nezaposlenosti, pretrpljene elementarne nepogode, ratnog stradanja, izbjeglištva, migracije, repatrijacije, smrti jednog ili više ─Źlanova porodice, dugotrajnog lije─Źenja, izdr┼żavanja kazne, otpusta iz ustanove ili drugih nepredvidivih okolnosti.

─îlan 19

(1) Porodica, u smislu ovog zakona, jeste ┼żivotna zajednica roditelja, djece i drugih srodnika.

(2) Porodicu ─Źine bra─Źni i vanbra─Źni supru┼żnici, djeca bra─Źna, vanbra─Źna, usvojena i pastor─Źad, kao i djeca data pod starateljstvo i uzeta na izdr┼żavanje i drugi srodnici u me─Ĺusobnoj obavezi izdr┼żavanja.

(3) Doma─çinstvo, u smislu ovog zakona, jeste ekonomska ┼żivotna zajednica u kojoj njeni ─Źlanovi zajedni─Źki privre─Ĺuju i u─Źestvuju u trošenju zajedni─Źkih prihoda.

(4) Dijete, u smislu ovog zakona, jeste lice do navršenih 18 godina.

III - PRAVA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI

─îlan 20

Prava u socijalnoj zaštiti po ovom zakonu su:

a) nov─Źana pomo─ç,

b) dodatak za pomo─ç i njegu drugog lica,

v) li─Źna invalidnina,

g) podrška u izjedna─Źavanju mogu─çnosti djece i omladine sa smetnjama u razvoju,

d) smještaj u ustanovu,

─Ĺ) zbrinjavanje u hraniteljsku porodicu,

e) pomo─ç i njega u ku─çi,

┼ż) dnevno zbrinjavanje,

z) jednokratna nov─Źana pomo─ç i

i) savjetovanje.

1. Nov─Źana pomo─ç

─îlan 21

(1) Pojedinac ili ─Źlan porodice du┼żan je da obezbje─Ĺuje zadovoljavanje osnovnih ┼żivotnih potreba vlastitim radom, pravima iz rada ili osiguranja, prihodima od imovine ili drugih izvora, pomo─çi srodnika koji su u skladu sa zakonom i ugovorom du┼żni da ih izdr┼żavaju, naknadama i primanjima po drugim osnovima.

(2) Nov─Źana pomo─ç slu┼żi za zadovoljavanje osnovnih ┼żivotnih potreba.

(3) Korisnik nov─Źane pomo─çi u skladu sa ovim zakonom mo┼że biti pojedinac ili porodica u cjelini.

(4) Nov─Źana pomo─ç se ispla─çuje mjese─Źno.

─îlan 22

(1) Pravo na nov─Źanu pomo─ç iz ovog zakona mo┼że ostvariti pojedinac nesposoban za rad, koji nema vlastitih prihoda ili ─Źiji su ukupni prihodi za izdr┼żavanje ispod nivoa nov─Źane pomo─çi utvr─Ĺene ovim zakonom, koji nema višak stambenog prostora, koji nema drugu imovinu iz ─Źije se vrijednosti mogu osigurati sredstva za izdr┼żavanje, koji nema obveznike izdr┼żavanja u skladu sa Porodi─Źnim zakonom ili ako ti obveznici izdr┼żavanja zbog invalidnosti i druge objektivne sprije─Źenosti nisu u mogu─çnosti i sposobni da ga izdr┼żavaju i izvršavaju obavezu izdr┼żavanja.

(2) Pravo na nov─Źanu pomo─ç iz ovog zakona mo┼że ostvariti porodica u cjelini ─Źiji ─Źlanovi nisu sposobni za rad, koji nemaju vlastitih prihoda ili ─Źiji su ukupni prihodi za izdr┼żavanje ispod nivoa nov─Źane pomo─çi utvr─Ĺene ovim zakonom, koji nemaju višak stambenog prostora, koji nemaju drugu imovinu iz ─Źije se vrijednosti mogu osigurati sredstva za izdr┼żavanje, koji nemaju obveznike izdr┼żavanja u skladu sa Porodi─Źnim zakonom ili ako ti obveznici izdr┼żavanja zbog invalidnosti ili drugih objektivnih sprije─Źenosti nisu u mogu─çnosti i sposobni da ih izdr┼żavaju i izvršavaju obavezu izdr┼żavanja.

(3) Pod viškom stambenog prostora podrazumijeva se prostor koji se bez ugro┼żavanja potreba korisnika mo┼że prodati ili izdati u zakup.

(4) Prilikom utvr─Ĺivanja mogu─çnosti prodaje ili izdavanja u zakup viška stambenog prostora uzima se u obzir lokacija, površina, godina gradnje, funkcionalnost i druge okolnosti koje mogu imati uticaj.

(5) Veli─Źina stambenog prostora koja odgovara potrebama pojedinca ili porodice iz st. 1. i 2. ovog ─Źlana, pored kuhinje, kupatila i hodnika je jedna soba po ─Źlanu porodice, odnosno dvije sobe za lice koje ostvaruje pravo na dodatak za pomo─ç i njegu drugog lica.

(6) Lice koji ┼żivi u zajedni─Źkom doma─çinstvu sa licima koja nemaju zakonsku obavezu me─Ĺusobnog izdr┼żavanja ostvaruje nov─Źanu pomo─ç kao pojedinac iz stava 1. ovoga ─Źlana.

─îlan 23

Osnovica za utvr─Ĺivanje visine nov─Źane pomo─çi u teku─çoj godini je prosje─Źna plata nakon oporezivanja u Republici ostvarena u prethodnoj godini.

─îlan 24

(1) Visina nov─Źane pomo─çi utvr─Ĺuje se zavisno od broja ─Źlanova porodice, u procentu od osnovice iz ─Źlana 23. ovog zakona i iznosi:

a) za pojedinca 15% od osnovice,

b) za porodicu sa dva ─Źlana 20% od osnovice,

v) za porodicu sa tri ─Źlana 24% od osnovice,

g) za porodicu sa ─Źetiri ─Źlana 27% od osnovice i

d) za porodicu sa pet i više ─Źlanova 30% od osnovice.

(2) Kada korisnik ostvaruje vlastiti prihod, visina nov─Źane pomo─çi utvr─Ĺuje se kao razlika izme─Ĺu iznosa nov─Źane pomo─çi utvr─Ĺene u skladu sa stavom 1. ovog ─Źlana i iznosa prosje─Źnog mjese─Źnog prihoda pojedinca ili porodice ostvarenog u prethodna tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva.

─îlan 25

(1) Nesposobnost za rad utvr─Ĺuje se na osnovu nalaza i mišljenja stru─Źne komisije za utvr─Ĺivanje sposobnosti lica u postupku ostvarivanja prava iz socijalne zaštite i utvr─Ĺivanju funkcionalnog stanja korisnika.

(2) Jedinice lokalne samouprave imenuju prvostepenu stru─Źnu komisiju iz stava 1. ovog ─Źlana i utvr─Ĺuju naknadu za njen rad, koja ne mo┼że biti manja od 0,8%, niti ve─ça od 3% od prosje─Źne plate nakon oporezivanja ostvarene u Republici u prethodnoj godini, za ─Źlana komisije, po korisniku.

(3) Ministar zdravlja i socijalne zaštite (u daljem tekstu: ministar) imenuje drugostepenu stru─Źnu komisiju iz stava 1. ovog ─Źlana i utvr─Ĺuje naknadu za njen rad, koja ne mo┼że biti manja od 0,8%, niti ve─ça od 3% od prosje─Źne plate nakon oporezivanja ostvarene u Republici u prethodnoj godini, za ─Źlana komisije, po korisniku.

(4) Ministar donosi pravilnik o utvr─Ĺivanju sposobnosti lica u postupku ostvarivanja prava iz socijalne zaštite i utvr─Ĺivanju funkcionalnog stanja korisnika.

(5) Pravilnikom iz stava 4. ovog ─Źlana propisuju se sastav prvostepene i drugostepene stru─Źne komisije, uslovi za njeno formiranje, na─Źin rada i uslovi za ocjenjivanje sposobnosti lica iz ─Źlana 22. st. 1. i 2. i ─Źl. 32. i 35a. ovog zakona.

─îlan 26

Izuzetno, pravo na nov─Źanu pomo─ç ostvaruje pojedinac iz ─Źlana 22. stav 1. ovog zakona koji ne mo┼że obezbijediti sredstva za sopstveno izdr┼żavanje, i to:

a) koji tra┼żi izdr┼żavanje od lica koje je du┼żno da ga izdr┼żava dok ne ostvari pravo na izdr┼żavanje u skladu sa zakonom, o ─Źemu podnosi dokaz da je kod nadle┼żnog suda pokrenuo postupak radi utvr─Ĺivanja obaveze izdr┼żavanja od srodnika,

b) koji nema zaklju─Źen ugovor o do┼żivotnom izdr┼żavanju ili je pokrenuo postupak za raskid ugovora o do┼żivotnom izdr┼żavanju i

v) koji ne mo┼że osigurati izdr┼żavanje po drugom osnovu.

─îlan 27

(1) Pravo na nov─Źanu pomo─ç mo┼że ostvariti pojedinac, ─Źlanovi porodice ili porodica u cjelini koji ne ispunjavaju uslove propisane u ─Źlanu 22. ovog zakona zbog posjedovanja imovine, pod uslovom da su nesposobni za rad i da svoju imovinu ili dio imovine prenesu bez naknade, sa pravom svojine jedinici lokalne samouprave.

(2) Lica kojima je imovina smetnja za ostvarivanje prava na nov─Źanu pomo─ç mogu dati saglasnost za uknji┼żbu prava hipoteke do namirenja valorizovanih troškova datih po osnovu prava na nov─Źanu pomo─ç.

(3) Me─Ĺusobna prava i obaveze iz st. 1. i 2. ovog ─Źlana regulisa─çe se ugovorom zaklju─Źenim izme─Ĺu Centra i lica koje prenosi svoju imovinu na jedinicu lokalne samouprave.

(4) Sredstva ostvarena raspolaganjem imovinom iz stava 1. ovog ─Źlana vode se na posebnom ra─Źunu jedinice lokalne samouprave sa koga se podmiruju troškovi nov─Źane pomo─çi korisnika.

(5) Raspolaganje imovinom iz stava 1. ovog ─Źlana vrši se u skladu sa odredbama zakona kojim se reguliše raspolaganje stvarnim pravima na nepokretnostima.

(6) Troškovi postupka podmiruju se iz sredstava ostvarenih raspolaganjem imovinom korisnika iz stava 1. ovog ─Źlana.

─îlan 28

Pojedinac ili ─Źlanovi porodice koji su ostvarili sredstva prodajom imovine ili su darovali svoju imovinu i time doveli sebe ili svoju porodicu u stanje socijalne potrebe nemaju pravo na nov─Źanu pomo─ç za period za koji iznos pomo─çi odgovara visini osnovice za pla─çanje poreza na promet nepokretnosti.

─îlan 29

Korisnik nov─Źane pomo─çi koji ne mo┼że ostvariti zdravstveno osiguranje po drugom osnovu ostvaruje zdravstveno osiguranje iz bud┼żetskih sredstava namijenjenih za ostvarivanje prava na nov─Źanu pomo─ç.

─îlan 30

(brisano)

─îlan 31

Pravo na nov─Źanu pomo─ç prestaje korisniku koji se nalazi na izdr┼żavanju kazne zatvora du┼że od 30 dana, korisniku ─Źije je zbrinjavanje, u skladu sa ovim zakonom, izvršeno na teret bud┼żetskih sredstava socijalne zaštite i u drugim slu─Źajevima kada je korisniku u potpunosti obezbije─Ĺeno stanovanje, ishrana, odje─ça i obu─ça.

2. Dodatak za pomo─ç i njegu drugog lica

─îlan 32

(1) Pravo na dodatak za pomo─ç i njegu drugog lica ima lice starije od tri godine kojem je zbog tjelesnih, mentalnih, ─Źulnih poreme─çaja, izra┼żenih promjena u zdravstvenom stanju neophodna stalna pomo─ç i njega drugog lica, pod uslovom da ovo pravo ne mo┼że ostvariti po drugom osnovu i ne koristi pravo na smještaj u ustanovi socijalne zaštite ili su smješteni u drugu ustanovu na teret bud┼żetskih sredstava.

(2) Pravo iz stava 1. ovoga ─Źlana mo┼że se ostvariti kao trajno ili privremeno pravo.

(3) Pravo iz stava 1. ovog ─Źlana mogu ostvariti lica koja su potpuno ili djelimi─Źno zavisna od pomo─çi i njege drugog lica u zadovoljavanju osnovnih ┼żivotnih i fizioloških potreba.

─îlan 33

(1) Dodatak za pomo─ç i njegu drugog lica priznaje se na osnovu nalaza i mišljenja stru─Źnih komisija:

a) za djecu do 18 godina - komisija za procjenu potreba i usmjeravanje djece i omladine sa smetnjama u razvoju,

b) za punoljetna lica - komisija za utvr─Ĺivanje sposobnosti lica u postupku ostvarivanja prava iz socijalne zaštite.

(2) Nalaz i mišljenje za korisnike iz stava 1. ta─Źka a) ovog ─Źlana donosi stru─Źna komisija iz ─Źlana 58. stav 1. ovog zakona.

(3) Nalaz i mišljenje za korisnike iz stava 1. ta─Źka b) ovog ─Źlana donosi stru─Źna komisija iz ─Źlana 25. ovog zakona.

─îlan 34

Visina dodatka za pomo─ç i njegu drugog lica obra─Źunava se u procentu od prosje─Źne plate nakon oporezivanja ostvarene u Republici u prethodnoj godini i iznosi:

a) 20% od osnovice za lice koje cjelodnevno i u potpunosti zavisi od drugog lica u zadovoljavanju osnovnih ┼żivotnih i fizioloških potreba i koje nije u mogu─çnosti da uz upotrebu bilo kojih pomagala samo zadovolji te potrebe i

b) 10% od osnovice za lice kojem je neophodna djelimi─Źna pomo─ç drugog lica u zadovoljavanju osnovnih ┼żivotnih i fizioloških potreba.

─îlan 35

Korisnik dodatka za pomo─ç i njegu drugog lica koji ne mo┼że ostvariti zdravstveno osiguranje po drugom osnovu ostvaruje zdravstveno osiguranje iz bud┼żetskih sredstava namijenjenih za ostvarivanje prava na dodatak za pomo─ç i njegu drugog lica.

2a. Li─Źna invalidnina

─îlan 35a

(1) Pravo na li─Źnu invalidninu ostvaruju lica:

a) koja su zavisna od pomo─çi i njege drugog lica prilikom zadovoljavanja osnovnih ┼żivotnih potreba i kojima je ošte─çenje, odnosno oboljenje nastalo u razvojnom periodu, a imaju utvr─Ĺenu visinu tjelesnog ošte─çenja od 70% do 100%,

b) sa ošte─çenjem sluha, kojima je ošte─çenje, odnosno oboljenje nastalo u razvojnom periodu, a imaju utvr─Ĺenu visinu tjelesnog ošte─çenja od najmanje 70%,

v) sa ošte─çenjem urogenitalnog sistema, koja se nalaze u terminalnoj fazi zatajenja oba bubrega i koja imaju potrebu za hroni─Źnom hemodijalizom i peritonealnom dijalizom, a imaju utvr─Ĺenu visinu tjelesnog ošte─çenja od 100%,

g) oboljela od rijetke bolesti, kojima je ošte─çenje, odnosno oboljenje nastalo u razvojnom periodu, a imaju utvr─Ĺenu visinu tjelesnog ošte─çenja od najmanje 70%.

(2) Li─Źnu invalidninu ne mogu ostvariti lica koja ostvaruju primanja po osnovu invaliditeta ste─Źenog u ratu, kao i lica koja ostvaruju pravo na smještaj u ustanovu socijalne zaštite i pravo na zbrinjavanje u hraniteljsku porodicu ili koja su smještena u drugu ustanovu na teret bud┼żetskih sredstava.

─îlan 35b

(1) Visina li─Źne invalidnine ste─Źene ostvarivanjem prava na li─Źnu invalidninu obra─Źunava se u procentu od prosje─Źne plate nakon oporezivanja ostvarene u Republici u prethodnoj godini i iznosi:

a) 15% od osnovice za lice kome je utvr─Ĺeno tjelesno ošte─çenje u visini od 100%,

b) 13% od osnovice za lice kome je utvr─Ĺeno tjelesno ošte─çenje u visini od 90%,

v) 11% od osnovice za lice kome je utvr─Ĺeno tjelesno ošte─çenje u visini od 80%,

g) 9% od osnovice za lice kome je utvr─Ĺeno tjelesno ošte─çenje u visini od 70%.

─îlan 35v

(1) Ošte─çenje, odnosno oboljenje nastalo u razvojnom periodu predstavlja ošte─çenje vida, sluha, govorno-glasovne komunikacije, tjelesno ošte─çenje i/ili hroni─Źno oboljenje, intelektualno ošte─çenje, psihi─Źki poreme─çaj i/ili oboljenje ili drugo ošte─çenje ili oboljenje koje dovodi do poteško─ça u psihomotornom i senzomotornom razvoju i funkcionisanju u aktivnostima svakodnevnog ┼żivota, a koje je nastupilo u periodu do navršenih 18 godina.

(2) Visinu tjelesnog ošte─çenja za djecu do navršenih 18 godina utvr─Ĺuje stru─Źna komisija iz ─Źlana 58. ovog zakona.

(3) Ministar donosi pravilnik o postupku utvr─Ĺivanja visine tjelesnog ošte─çenja.

(4) Pravilnikom iz stava 3. ovog ─Źlana propisuje se postupak utvr─Ĺivanja visine tjelesnog ošte─çenja kod djece do navršenih 18 godina.

(5) Tjelesno ošte─çenje za punoljetna lica utvr─Ĺuje se u skladu sa propisima kojima se ure─Ĺuje medicinsko vješta─Źenje u penzijskom i invalidskom osiguranju.

3. Podrška u izjedna─Źavanju mogu─çnosti djece i omladine sa smetnjama u razvoju

─îlan 36

Pravo na podršku u izjedna─Źavanju mogu─çnosti djece i omladine sa smetnjama u razvoju imaju djeca i omladina sa fizi─Źkim, mentalnim, ─Źulnim ili kombinovanim smetnjama u razvoju kod kojih je izvršena procjena potreba i usmjeravanje djece i omladine, a koja su poslije završene osnovne škole, a najkasnije do navršene 30. godine ┼żivota, uklju─Źena u proces obrazovanja, a to pravo ne mogu ostvariti po drugom osnovu.

─îlan 37

(1) Pravo na podršku u izjedna─Źavanju mogu─çnosti djece i omladine sa smetnjama u razvoju ostvaruje se u vidu naknada za: troškove smještaja i troškove gradskog, odnosno me─Ĺugradskog prevoza u visini iznosa cijene mjese─Źne karte.

(2) Djeci i omladini upu─çenoj na obrazovanje van mjesta prebivališta, osim troškova iz stava 1. ovoga ─Źlana, priznaju se troškovi prevoza do mjesta prebivališta jednom mjese─Źno u visini stvarnih troškova najni┼że cijene karte javnog saobra─çaja.

4. Smještaj u ustanovu

─îlan 38

(1) Smještaj u ustanovu podrazumijeva zbrinjavanje u ustanovu socijalne zaštite i u drugu ustanovu koja se nalazi van sistema socijalne zaštite, a primjerena je i ispunjava uslove za zbrinjavanje korisnika socijalne zaštite.

(2) Smještaj u ustanovu socijalne zaštite ostvaruje se izborom i upu─çivanjem korisnika u odgovaraju─çu ustanovu u kojoj se obezbje─Ĺuje stanovanje, ishrana, odijevanje, njega, pomo─ç, briga, vaspitanje i obrazovanje, osposobljavanje za privre─Ĺivanje, radne, kulturno-zabavne, rekreativno-rehabilitacione aktivnosti, zdravstvena zaštita i druge usluge.

(3) Smještaj u ustanovu vrši se na osnovu rješenja nadle┼żnog Centra i ugovora o smještaju.

(4) Rješenje se donosi na osnovu sprovedenog postupka, ukupne procjene uslova ┼żivota i stanja korisnika i njegovog okru┼żenja, sagledavanja mogu─çnosti drugih oblika zbrinjavanja i mišljenja da je zbrinjavanje u ustanovu najcjelishodniji oblik zaštite.

(5) Ugovor o smještaju zaklju─Źuju ustanova za smještaj i nadle┼żni Centar.

(6) Ugovor o smještaju u ustanovu prestaje sporazumom ugovornih strana, otkazom ugovora, raskidom ugovora i smr─çu korisnika.

(7) Ustanova socijalne zaštite i nadle┼żni Centar du┼żni su da redovno razmjenjuju informacije o stanju i potrebama korisnika.

(8) Smještaj u ustanovu socijalne zaštite ili drugu ustanovu na teret bud┼żetskih sredstava ne─çe se priznati licu kome usluge zbrinjavanja mogu pru┼żati ─Źlanovi njegove porodice koji su obavezni u skladu sa zakonom da ga izdr┼żavaju i koje ima višak stambenog prostora i drugu imovinu iz ─Źlana 22. ovog zakona.

(9) Pojedinac koji je ostvario sredstva prodajom imovine ili je darovao svoju imovinu i time doveo sebe u stanje socijalne potrebe nema pravo na smještaj u ustanovu iz bud┼żetskih sredstava za period za koji iznos troškova smještaja odgovara tr┼żišnoj vrijednosti imovine.

(10) Izuzetno, smještaj u ustanovu socijalne zaštite ili drugu ustanovu na teret bud┼żetskih sredstava mo┼że se priznati i licu koje ima imovinu, a koja predstavlja smetnju za ostvarivanje ovog prava, pod uslovom da vlasnik svoju imovinu ili dio imovine prenese bez naknade, sa pravom svojine jedinici lokalne samouprave.

(11) Lice kojem je imovina smetnja za ostvarivanje prava na smještaj u ustanovu mo┼że dati saglasnost za uknji┼żbu prava hipoteke do namirenja valorizovanih troškova datih po osnovu prava na zbrinjavanje u ustanovu.

─îlan 38a

(1) Centar mo┼że smjestiti lice u ustanovu koja se nalazi van teritorije Republike, ako u Republici ne postoji ustanova koja pru┼ża potrebnu uslugu, ako su u ustanovama u Republici popunjeni smještajni kapaciteti, ili ako je to u najboljem interesu lica koje se smješta.

(2) Centar prije smještanja lica iz stava 1. ovog ─Źlana pribavlja saglasnost Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite (u daljem tekstu: Ministarstvo).

─îlan 39

(1) Centar koji upu─çuje korisnika u ustanovu za smještaj prilikom zbrinjavanja osigura─çe osnovnu odje─çu, obu─çu i troškove transporta do ustanove.

(2) Sredstva za ove troškove bi─çe obezbije─Ĺena iz sredstava korisnika, obveznika izdr┼żavanja ili iz bud┼żetskih sredstava predvi─Ĺenih za socijalnu zaštitu.

(3) Centar obezbje─Ĺuje nov─Źana sredstva za li─Źne potrebe u vidu d┼żeparca licu koje je bez prihoda.

(4) Sredstva za li─Źne potrebe iz stava 3. ovoga ─Źlana obezbje─Ĺuju se na mjese─Źnom nivou u iznosu od 5% od cijene smještaja.

─îlan 40

(1) Pravo na smještaj u ustanovu ima:

a) dijete bez roditeljskog staranja, do povratka u vlastitu porodicu ili zbrinjavanja u porodicu usvojioca ili hraniteljsku porodicu, do završetka redovnog školovanja, najdu┼że do 26. godine ┼żivota, a ne du┼że od šest mjeseci nakon završetka redovnog školovanja,

b) dijete sa poteško─çama u razvoju koje nema uslova da ostane u svojoj porodici i kada je to svrsishodnije radi ─Źuvanja i vaspitanja, školovanja, osposobljavanja ili psihosocijalne rehabilitacije, dok traje potreba za ovim oblikom zaštite,

v) dijete ─Źiji je razvoj ometen porodi─Źnim prilikama, do povratka u vlastitu porodicu,

g) dijete sa društveno neprihvatljivim ponašanjem, dok traju razlozi za ovim vidom socijalne zaštite,

d) dijete ┼żrtva nasilja, dok traju razlozi za ovim vidom socijalne zaštite,

─Ĺ) dijete ┼żrtva trgovine ljudima, dok traju razlozi za ovim vidom socijalne zaštite,

e) punoljetno lice sa invaliditetom i teško hroni─Źno oboljelo lice koje nije u mogu─çnosti da samostalno ┼żivi u porodici zbog nepovoljnih zdravstvenih, socijalnih, stambenih ili porodi─Źnih prilika i lica sa poreme─çajima u ponašanju,

┼ż) starije lice koje zbog nepovoljnih socijalnih, zdravstvenih, stambenih i porodi─Źnih prilika nije u mogu─çnosti da ┼żivi u porodici, odnosno u doma─çinstvu,

z) punoljetno lice ┼żrtva nasilja u porodici, dok traju razlozi za ovim vidom socijalne zaštite,

i) punoljetno lice ┼żrtva trgovine ljudima, dok traju razlozi za ovim vidom socijalne zaštite,

j) trudnica i roditelj djeteta do godinu dana ┼żivota djeteta ako je drugi roditelj djeteta umro, nestao, poginuo, izvršio nasilje u porodici, kome je usljed materijalne neobezbije─Ĺenosti, neriješenog stambenog pitanja, narušenih porodi─Źnih odnosa i sli─Źnih situacija potreban privremeni smještaj i

k) lice koje se na─Ĺe u skitnji ili prosja─Źenju ili mu je zbog drugih opravdanih razloga potreban privremeni smještaj.

(2) Dijete iz stava 1. t. a), b), v), g), d) i ─Ĺ) ovog ─Źlana do tri godine ┼żivota privremeno mo┼że biti zbrinuto u ustanovu socijalne zaštite uz stru─Źno mišljenje Ministarstva.

─îlan 41

Korisnik koji je ostvario pravo na smještaj u ustanovu, koji ne mo┼że ostvariti zdravstveno osiguranje po drugom osnovu, ostvaruje zdravstveno osiguranje iz bud┼żetskih sredstava namijenjenih za ostvarivanje prava na smještaj u ustanovu.

5. Zbrinjavanje u hraniteljsku porodicu

─îlan 42

(1) Zbrinjavanje u hraniteljsku porodicu je oblik zbrinjavanja korisnika u porodicu koja mu obezbje─Ĺuje zadovoljavanje osnovnih ┼żivotnih potreba, koja brine o li─Źnosti korisnika i poma┼że mu u ostvarivanju njegovih prava i izvršavanju obaveza.

(2) Pravo na zbrinjavanje u hraniteljsku porodicu ima lice koje, u skladu sa ovim zakonom, ima pravo na smještaj u ustanovu.

(3) Hraniteljska porodica je porodica sa jednim ili više punoljetnih lica koja se bavi uslugama zbrinjavanja djece ili punoljetnih lica, za koju je izvršena procjena i osposobljavanje za hraniteljstvo, koja ispunjava propisane uslove i ostvaruje naknadu za svoje pru┼żene usluge.

(4) Prilikom izbora porodice u koju se korisnik zbrinjava, Centar koji vrši zbrinjavanje rukovodi─çe se naro─Źito li─Źnim svojstvima korisnika i ─Źlanova porodice u koju se vrši zbrinjavanje, stambenim i drugim mogu─çnostima porodice i potrebama korisnika.

(5) U hraniteljsku porodicu mo┼że se zbrinuti najviše troje djece, odnosno dvoje djece sa invaliditetom, s tim da ukupan broj djece koja ┼żive u porodici hranitelja, ra─Źunaju─çi i djecu hranitelja, ne mo┼że biti ve─çi od petoro djece.

(6) Izuzetno od stava 5. ovog ─Źlana, kada je to u interesu djece, kada je rije─Ź o porodici srodnika, kada se zbrinjavaju bra─ça i sestre, u hraniteljsku porodicu mo┼że biti zbrinuto više djece.

(7) U hraniteljsku porodicu mogu se zbrinuti najviše tri punoljetna lica.

(8) Izuzetno, zbrinjavanje se mo┼że vršiti i u porodicu koja nema status hraniteljske porodice, kada nadle┼żni Centar procijeni da je to neophodno.

(9) Porodica iz stava 8. ovog ─Źlana du┼żna je da u roku od godinu dana od dana zbrinjavanja korisnika stekne status hraniteljske porodice.

─îlan 43

Korisnik se ne mo┼że zbrinuti u porodicu u kojoj:

a) je neko od ─Źlanova porodice lišen roditeljskog prava ili poslovne sposobnosti,

b) su narušeni porodi─Źni odnosi,

v) neko od ─Źlanova porodice ima društveno neprihvatljivo ponašanje i

g) bi zbog bolesti ─Źlana porodice bilo ugro┼żeno zdravlje korisnika i ostvarivanje svrhe zbrinjavanja.

─îlan 44

(1) Me─Ĺusobni odnosi Centra koji upu─çuje korisnika i hraniteljske porodice u kojoj se zbrinjava ure─Ĺuju se ugovorom, na osnovu rješenja o zbrinjavanju, koje donosi nadle┼żni Centar.

(2) Hranitelj ima pravo na naknadu za rad i naknadu za troškove izdr┼żavanja korisnika.

(3) Centar koji upu─çuje korisnika u hraniteljsku porodicu prilikom zbrinjavanja obezbijedi─çe mu osnovnu odje─çu, obu─çu i troškove prevoza do te porodice.

(4) Sredstva iz st. 2. i 3. ovog ─Źlana obezbje─Ĺuju se iz sredstava korisnika, obveznika izdr┼żavanja ili iz bud┼żetskih sredstava predvi─Ĺenih za socijalnu zaštitu.

(5) Ugovor o hraniteljstvu prestaje: sporazumom ugovornih strana, otkazom ugovora, raskidom ugovora, smr─çu korisnika i smr─çu ─Źlana porodice koji je zaklju─Źio ugovor o hraniteljstvu.

(6) Uslovi zbrinjavanja korisnika u porodicu koja nema status hraniteljske porodice regulisa─çe se rješenjem o smještaju i ugovorom izme─Ĺu porodice i nadle┼żnog Centra.

(7) Porodica koja nema status hraniteljske porodice ima pravo na naknadu za troškove izdr┼żavanja korisnika.

─îlan 45

Korisnik koji je ostvario pravo iz ─Źlana 42. ovog zakona, koji ne mo┼że ostvariti zdravstveno osiguranje po drugom osnovu, ostvaruje zdravstveno osiguranje iz bud┼żetskih sredstava namijenjenih za ostvarivanje prava na zbrinjavanje u hraniteljsku porodicu.

─îlan 46

(1) Hraniteljstvo se obezbje─Ĺuje u vlastitom prostoru hranitelja, korisnika ili drugim objektima koji su posebno izgra─Ĺeni ili prilago─Ĺeni za tu namjenu.

(2) Ministar donosi pravilnik o hraniteljstvu.

(3) Pravilnikom iz stava 2. ovog ─Źlana propisuju se bli┼żi uslovi i postupak dobijanja statusa hraniteljske porodice, vrste i oblik zbrinjavanja u hraniteljskoj porodici, na─Źin sprovo─Ĺenja nadzora nad radom hranitelja, na─Źin za obra─Źun naknada za rad hranitelja, izdr┼żavanje i prestanak hraniteljstva.

6. Pomo─ç i njega u ku─çi

─îlan 47

(1) Pravo na pomo─ç i njegu u ku─çi obezbje─Ĺuje se starijem iznemoglom licu, teško oboljelom licu i drugom licu koje nije u stanju da se brine o sebi.

(2) Pomo─ç i njega u ku─çi licima iz stava 1. ovog ─Źlana obezbje─Ĺuje se iz bud┼żetskih sredstava ako:

a) lice nema mogu─çnosti da pomo─ç i njegu u ku─çi obezbijedi vlastitim sredstvima i sredstvima srodnika koji ima obavezu izdr┼żavanja u skladu sa zakonom,

b) lice nije zaklju─Źilo ugovor o do┼żivotnom izdr┼żavanju,

v) lice nije ugovorom o darovanju otu─Ĺilo imovinu i

g) ukupni prihodi korisnika po svim osnovima ne prelaze iznos od 50% osnovice iz ─Źlana 23. ovog zakona.

─îlan 48

Pomo─ç i njega u ku─çi obuhvata obavljanje ku─çnih poslova, odr┼żavanje li─Źne higijene, nabavku hrane i organizovanje ishrane i zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

─îlan 49

Pomo─ç i njegu u ku─çi mo┼że pru┼żati ustanova socijalne zaštite, udru┼żenje gra─Ĺana, vjerska zajednica i drugo pravno lice koja ispunjava uslove za realizaciju ovog prava.

─îlan 50

(1) Ministar donosi pravilnik o ostvarivanju prava na pomo─ç i njegu u ku─çi.

(2) Pravilnikom iz stava 1. ovog ─Źlana propisuju se vrste usluga, bli┼żi uslovi u vezi sa ostvarivanjem prava iz ─Źlana 47. ovog zakona, kao i u─Źeš─çe korisnika i njegovog srodnika obaveznog na izdr┼żavanje u troškovima pomo─çi i njege u ku─çi.

7. Dnevno zbrinjavanje

─îlan 51

(1) Pravo na dnevno zbrinjavanje obuhvata razli─Źite vrste organizovanih dnevnih usluga i boravaka izvan vlastite porodice kroz koje se obezbje─Ĺuju ishrana, njega, ─Źuvanje, briga o zdravlju, vaspitanju i obrazovanju, psihosocijalna rehabilitacija, radna okupacija i druge usluge.

(2) Dnevno zbrinjavanje mo┼że se obavljati u drugoj porodici, ustanovi socijalne zaštite, zasebnim centrima ili dnevnim boravcima koje organizuju i pru┼żaju javne ustanove, udru┼żenja gra─Ĺana, vjerske zajednice i druga pravna lica.

─îlan 52

Pravo na dnevno zbrinjavanje ima dijete i punoljetno lice koje ima pravo na smještaj u ustanovu ili zbrinjavanje u hraniteljsku porodicu i drugo lice koje zbog svojih psihosocijalnih teško─ça i drugih nepovoljnih ┼żivotnih okolnosti ima potrebu za ovim oblikom zaštite, a na osnovu rješenja Centra.

─îlan 53

(1) Ministar donosi pravilnik o ostvarivanju prava na dnevno zbrinjavanje.

(2) Pravilnikom iz stava 1. ovog ─Źlana propisuje se na─Źin vršenja usluga dnevnog zbrinjavanja, nadzora, u─Źeš─çe u troškovima dnevnog zbrinjavanja korisnika i njegovih srodnika obaveznih za izdr┼żavanje.

8. Jednokratna nov─Źana pomo─ç

─îlan 54

(1) Pravo na jednokratnu nov─Źanu pomo─ç obezbje─Ĺuje se pojedincu, ─Źlanovima porodice ili porodici u cjelini koji se trenutno na─Ĺu u stanju socijalne potrebe zbog okolnosti iz ─Źlana 18. ta─Źka a) podta─Źka 8) i ta─Źka b) podta─Źka 8) ovog zakona.

(2) Iznos jednokratne pomo─çi iz stava 1. ovog ─Źlana u toku kalendarske godine ne mo┼że biti ve─çi od tromjese─Źnog iznosa nov─Źane pomo─çi za korisnike iz ─Źlana 24. ovog zakona, a prema broju ─Źlanova porodice.

(3) Izuzetno, direktor Centra, zbog posebnih okolnosti, mo┼że odobriti jednokratnu nov─Źanu pomo─ç u ve─çem iznosu od iznosa utvr─Ĺenog u stavu 2. ovog ─Źlana, s tim da ne smije biti ve─çi od trostrukog iznosa iz stava 2. ovog ─Źlana.

9. Savjetovanje

─îlan 55

(1) Savjetovanje je sistemska i programirana stru─Źna pomo─ç koju realizuju stru─Źni radnici primjenom metoda socijalnog rada i drugih društveno-humanisti─Źkih nauka, a ─Źija je svrha pomo─ç pojedincu, ─Źlanovima porodice ili porodici u cjelini u razvijanju, dopunjavanju, o─Źuvanju i poboljšanju vlastitih socijalnih mogu─çnosti, a u slu─Źaju bolesti, starosti, invalidnosti, nezaposlenosti, smrti bliskih lica, problema u vaspitanju djece i u odnosima roditelja i djece, problema rizi─Źnih ponašanja djece i omladine, problema bra─Źnih i vanbra─Źnih odnosa, zaklju─Źenju braka, nasilja u porodici, uklju─Źivanja u svakodnevni ┼żivot nakon du┼żeg boravka u institucijama, ostvarivanja pojedinih socijalnih prava, te u drugim nepovoljnim socijalnim okolnostima i kriznim situacijama.

(2) Savjetovanje se sprovodi na osnovu procjene ukupnih potreba korisnika, individualnog plana i sporazuma izme─Ĺu pru┼żaoca usluge i korisnika.

(3) Savjetovanje mo┼że sprovoditi Centar, ustanova socijalne zaštite, nevladina organizacija i stru─Źni radnik koji samostalno obavlja poslove socijalne zaštite kao profesionalne djelatnosti, pod uslovima da imaju obezbije─Ĺen poseban prostor i stru─Źne kvalifikacije.

(4) Ministar donosi uputstvo za sprovo─Ĺenje savjetovanja.

(5) Uputstvom iz stava 4. ovog ─Źlana propisuje se na─Źin ostvarivanja savjetovanja.

IV - USLOVI ZA OSTVARIVANjE PRAVA IZ SOCIJALNE ZAŠTITE

─îlan 56

Prava iz socijalne zaštite mo┼że ostvariti lice pod uslovima da:

a) ima prebivalište na podru─Źju jedinice lokalne samouprave u kojoj tra┼żi ostvarivanje prava, osim za lica koja su se našla u posebnim okolnostima iz ─Źlana 18. ta─Źka a) podta─Źka 8) i ta─Źka b) podta─Źka 8) ovog zakona i strani dr┼żavljani koji legalno borave u Republici,

b) predvi─Ĺeno pravo ne ostvaruju u drugim sistemima socijalne sigurnosti i

v) se zbog materijalnog, socijalnog ili psihosocijalnog stanja na─Ĺe u stanju socijalne potrebe.

─îlan 57

Lice nesposobno za rad u smislu ovog zakona je:

a) dijete do navršenih 18 godina, odnosno do završetka redovnog obrazovanja, a najdu┼że do 26 godina,

b) lice starije od 65 godina,

v) lice sa trajnim ošte─çenjima kod koga je stru─Źna komisija iz ─Źlana 25. ovog zakona utvrdila nesposobnost za rad,

g) ┼żena za vrijeme trudno─çe, poro─Ĺaja i poslije poro─Ĺaja u trajanju predvi─Ĺenom prema propisima iz radnih odnosa i

d) otac, staralac, usvojilac, koji se brine o jednom ili više djece do godinu dana ┼żivota.

─îlan 58

(1) Procjenu potreba i usmjeravanje djece i omladine sa smetnjama u razvoju vrši stru─Źna komisija za procjenu potreba i usmjeravanje djece i omladine sa smetnjama u razvoju.

(2) Jedinice lokalne samouprave imenuju prvostepenu stru─Źnu komisiju iz stava 1. ovog ─Źlana i utvr─Ĺuju naknadu za njen rad, koja ne mo┼że biti manja od 0,8%, niti ve─ça od 3% od prosje─Źne plate nakon oporezivanja ostvarene u Republici u prethodnoj godini, za ─Źlana komisije, po korisniku.

(3) Ministar imenuje drugostepenu stru─Źnu komisiju iz stava 1. ovog ─Źlana i utvr─Ĺuje naknadu za njen rad, koja ne mo┼że biti manja od 0,8%, niti ve─ça od 3% od prosje─Źne plate nakon oporezivanja ostvarene u Republici u prethodnoj godini, za ─Źlana komisije, po korisniku.

(4) Ministar donosi pravilnik o procjeni potreba i usmjeravanju djece i omladine sa smetnjama u razvoju.

(5) Pravilnikom iz stava 4. ovog ─Źlana propisuje se sastav prvostepene i drugostepene stru─Źne komisije iz stava 1. ovog ─Źlana, uslovi za njeno formiranje, na─Źin rada i uslovi za procjenu potreba i usmjeravanje djece i omladine sa smetnjama u razvoju.

─îlan 59

(1) Za pojedinca, odnosno ─Źlana porodice koji je nesposoban za rad i ima srodnika sa kojim ne ┼żivi u porodici, a koji je u skladu sa zakonom du┼żan da u─Źestvuje u njegovom izdr┼żavanju, prilikom utvr─Ĺivanja prava iz ovog zakona, prethodno ─çe se utvrditi mogu─çnost, sposobnost i obaveza srodnika da mu pru┼żi izdr┼żavanje ukoliko ta obaveza nije utvr─Ĺena pravosna┼żnom sudskom odlukom.

(2) Mogu─çnost izdr┼żavanja utvr─Ĺuje se prema prihodima srodnika obaveznog da obezbje─Ĺuje izdr┼żavanje, pri ─Źemu se uzimaju u obzir njegove porodi─Źne prilike i sposobnosti koje mogu da budu od uticaja za utvr─Ĺivanje te mogu─çnosti.

(3) Obaveza izdr┼żavanja izme─Ĺu srodnika odre─Ĺuje se u skladu sa Porodi─Źnim zakonom.

(4) Centar rješenjem utvr─Ĺuje iznos koji srodnik, po osnovu u─Źeš─ça u izdr┼żavanju, ima obavezu da obezbijedi licu nesposobnom za rad u slu─Źajevima gdje to nije utvr─Ĺeno sudskom odlukom.

─îlan 60

(1) Za ostvarivanje prava po osnovu ovog zakona uzimaju se primanja i prihodi pojedinca i svih ─Źlanova porodice, kao i ukupni prihodi porodice, i to:

a) mjese─Źna li─Źna primanja bez poreza i doprinosa obra─Źunata kao prosje─Źno primanje ostvareno u zadnja tri mjeseca koji prethode mjesecu u kome je podnesen zahtjev, odnosno u visini prosje─Źnih li─Źnih primanja ostvarenih u jednom mjesecu ili prosjek ostvaren u dva mjeseca ako nema prihoda za sva tri mjeseca,

b) prihodi od poljoprivredne djelatnosti u visini katastarskog prihoda u prethodnoj godini,

v) prihodi od izdavanja u zakup nepokretne ili pokretne imovine,

g) prihodi od drugih imovinskih prava, ako se na te prihode pla─çaju porezi,

d) prihodi od izdr┼żavanja po osnovu srodstva i drugih pravnih osnova i

─Ĺ) prihodi lica koja obavljaju djelatnost, gdje se kao prihod uzima dohodak od samostalne djelatnosti u prethodnoj godini u skladu sa zakonom koji ure─Ĺuje oblast poreza na dohodak.

(2) Kao prihod u smislu stava 1. t. b) i v) ovog ─Źlana uzima se iznos koji slu┼żi kao osnovica za obra─Źunavanje poreza i doprinosa u teku─çoj godini.

(3) Prihodi koji se iskazuju kao godišnji prihod uzimaju se u visini prosje─Źnog mjese─Źnog iznosa.

(4) Kao prihodi smatraju se ulozi dati na štednju, kamate, gotov novac, hartije od vrijednosti i vrijednost otu─Ĺene imovine, osim u slu─Źajevima kada se imovina otu─Ĺuje radi obezbje─Ĺivanja troškova lije─Źenja i socijalnog zbrinjavanja pojedinaca, odnosno ─Źlanova porodice.

(5) U slu─Źaju otu─Ĺenja nepokretne ili pokretne imovine kao prihod uzima se tr┼żišna vrijednost otu─Ĺene imovine u trenutku rješavanja o pravu iz ovog zakona.

(6) Prihodi ostvareni po osnovu prava na li─Źnu invalidninu i prava na dodatak za pomo─ç i njegu drugog lica iz ovog zakona, dodatka na djecu, materinskog dodatka, pronatalitetne naknade za tre─çero─Ĺeno i ─Źetvrtoro─Ĺeno dijete i pomo─çi za opremu novoro─Ĺen─Źeta ne smatraju se prihodima u smislu ovog zakona.

─îlan 61

(1) Za utvr─Ĺivanje obaveza po ovom zakonu uzimaju se primanja i prihodi pojedinca i ─Źlanova porodice obaveznih za izdr┼żavanje u skladu sa Porodi─Źnim zakonom, i to:

a) mjese─Źna li─Źna primanja bez poreza i doprinosa obra─Źunata kao prosje─Źno primanje ostvareno u zadnja tri mjeseca koji prethode mjesecu u kome je podnesen zahtjev, odnosno u visini prosje─Źnih li─Źnih primanja ostvarenih u jednom mjesecu ili prosjek ostvaren u dva mjeseca ako nema prihoda za sva tri mjeseca,

b) prihodi od poljoprivredne djelatnosti u visini katastarskog prihoda u prethodnoj godini,

v) prihodi od izdavanja u zakup nepokretne ili pokretne imovine,

g) prihodi od drugih imovinskih prava, ako se na te prihode pla─çaju porezi i

d) prihodi lica koja obavljaju djelatnost, gdje se kao prihod uzima dohodak od samostalne djelatnosti u prethodnoj godini u skladu sa zakonom koji ure─Ĺuje oblast poreza na dohodak.

(2) Kao prihod u smislu stava 1. t. b) i v) ovog ─Źlana uzima se iznos koji slu┼żi kao osnovica za obra─Źunavanje poreza i doprinosa u teku─çoj godini.

(3) Prihodi koji se iskazuju kao godišnji prihod uzimaju se u visini prosje─Źnog mjese─Źnog iznosa.

(4) Kao prihodi smatraju se ulozi dati na štednju, kamate, gotov novac, hartije od vrijednosti i vrijednost otu─Ĺene imovine, osim u slu─Źajevima kada se imovina otu─Ĺuje radi obezbje─Ĺivanja troškova lije─Źenja i socijalnog zbrinjavanja pojedinaca, odnosno ─Źlanova porodice.

(5) U slu─Źaju otu─Ĺenja nepokretne ili pokretne imovine kao prihod uzima se tr┼żišna vrijednost otu─Ĺene imovine u momentu rješavanja o pravu iz ovog zakona.

(6) Prihodi ostvareni po osnovu prava na li─Źnu invalidninu i prava na dodatak za pomo─ç i njegu drugog lica iz ovog zakona, dodatka na djecu, materinskog dodatka, pronatalitetne naknade za tre─çero─Ĺeno i ─Źetvrtoro─Ĺeno dijete i pomo─çi za opremu novoro─Ĺen─Źeta ne smatraju se prihodima u smislu ovog zakona.

─îlan 62

(1) Troškove, odnosno dio troškova smještaja i zbrinjavanja u ustanovi i hraniteljskoj porodici snosi korisnik, roditelj, odnosno srodnik koji je du┼żan da izdr┼żava korisnika, nadle┼żni organ ili druga organizacija i lica koja su preuzela pla─çanje troškova.

(2) Korisnik u─Źestvuje u troškovima smještaja i zbrinjavanja svim svojim prihodima i primanjima, umanjenim za iznos sredstava za li─Źne potrebe.

(3) Ministar donosi pravilnik o u─Źeš─çu u troškovima izdr┼żavanja, smještaja u ustanovu i zbrinjavanja u hraniteljsku porodicu.

(4) Pravilnikom iz stava 3. ovog ─Źlana propisuju se uslovi i mjerila za utvr─Ĺivanje iznosa u─Źeš─ça u troškovima izdr┼żavanja iz ─Źlana 59. ovog zakona i u─Źeš─ça u troškovima smještaja u ustanovu i zbrinjavanja u hraniteljsku porodicu iz st. 1. i 2. ovog ─Źlana.

─îlan 63

(1) Centar ima pravo na nadoknadu sredstava ispla─çenih na ime ostvarenih prava iz ovog zakona od korisnika socijalne zaštite u slu─Źaju da otu─Ĺi nepokretnu imovinu, kao i od lica koja su po zakonu du┼żna da u─Źestvuju u izdr┼żavanju korisnika, izuzev prilikom ostvarivanja prava na dodatak za pomo─ç i njegu drugog lica i prava na li─Źnu invalidninu.

(2) U slu─Źaju smrti korisnika socijalne zaštite, Centar ima pravo da iz njegove ostavinske mase naplati revalorizovani iznos ispla─çen na ime ostvarenih prava iz stava 1. ovog ─Źlana.

(3) Centar je na osnovu rješenja o priznavanju prava na nov─Źanu pomo─ç, smještaja u ustanovu ili zbrinjavanja u

hraniteljsku porodicu punoljetnih lica du┼żan da pokrene postupak zabilje┼żbe potra┼żivanja na nepokretnostima ili dijelu nepokretnosti u vlasništvu korisnika socijalne zaštite.

(4) Troškovi pokretanja i vo─Ĺenja postupka iz ovog ─Źlana finansiraju se iz bud┼żetskih sredstava jedinica lokalne samouprave namijenjenih za prava iz socijalne zaštite.

V - POSTUPAK ZA OSTVARIVANjE PRAVA IZ SOCIJALNE ZAŠTITE

─îlan 64

(1) Po zahtjevu za ostvarivanje prava iz ovog zakona u prvom stepenu odlu─Źuje nadle┼żni Centar na ─Źijem podru─Źju podnosilac zahtjeva ima prebivalište, odnosno dozvolu za boravak stranaca.

(2) U slu─Źaju da se mjesna nadle┼żnost ne mo┼że odrediti prema odredbama stava 1. ovog ─Źlana, ona se odre─Ĺuje prema mjestu gdje je nastao povod za vo─Ĺenje postupka.

─îlan 65

(1) Postupak za ostvarivanje prava iz ovog zakona vodi se po odredbama zakona koji propisuje upravni postupak, ako ovim zakonom nije druga─Źije odre─Ĺeno.

(2) Postupak za ostvarivanje prava iz ovog zakona mora biti vo─Ĺen tako da obezbijedi povjerljivost podataka, poštovanje li─Źnog integriteta i dostojanstva korisnika.

(3) U postupku ostvarivanja prava u socijalnoj zaštiti primjenjuju se metode socijalnog, pedagoškog, defektološkog, psihološkog i drugog stru─Źnog rada.

─îlan 66

U postupku u kome se odlu─Źuje o pravima djeteta iz ovog zakona nadle┼żni organ je du┼żan da omogu─çi djetetu da izrazi svoje mišljenje u skladu sa uzrastom i njegovim sposobnostima.

─îlan 67

(1) Postupak za ostvarivanje prava iz ovog zakona pokre─çe se na zahtjev lica, odnosno njegovog zakonskog zastupnika, staraoca ili po slu┼żbenoj du┼żnosti.

(2) Nadle┼żni Centar du┼żan je da pokrene postupak po slu┼żbenoj du┼żnosti za ostvarivanje prava iz ovog zakona, povodom inicijative gra─Ĺana ili ovlaš─çenih organa i drugih pravnih i fizi─Źkih lica, ako utvrdi ili sazna da je s obzirom na postoje─çe ─Źinjeni─Źno stanje potrebno pokrenuti postupak za ostvarivanje prava iz ovog zakona.

─îlan 68

(1) Licu koje se na─Ĺe na podru─Źju jedinice lokalne samouprave u kojoj nema prebivalište, a u stanju je trenutne i izuzetno teške ┼żivotne situacije koja zahtijeva neodlo┼żno obezbje─Ĺenje nekog od prava iz ovog zakona, gradski, odnosno opštinski nadle┼żni Centar du┼żan je da pru┼żi odgovaraju─çi oblik zaštite.

(2) Centar, na ─Źiji je teret pru┼żena pomo─ç iz stava 1. ovog ─Źlana ima pravo na naknadu troškova od Centra koji je mjesno nadle┼żan za korisnika.

─îlan 69

(1) Mjesna nadle┼żnost Centra za dijete odre─Ĺuje se prema prebivalištu roditelja ili staraoca.

(2) Za dijete ─Źiji roditelji ne ┼żive zajedno mjesna nadle┼żnost se odre─Ĺuje prema prebivalištu roditelja kome je dijete povjereno na zaštitu i vaspitanje, odnosno prema prebivalištu roditelja kod koga se dijete nalazi.

(3) Ako nijedan od roditelja djeteta nije poznat ili ako nije poznato njegovo prebivalište, postupak vodi Centar na ─Źijem podru─Źju se dijete zateklo.

─îlan 70

(1) Mjesna nadle┼żnost se ne mijenja zbrinjavanjem lica u ustanovu ili hraniteljsku porodicu.

(2) Ako se izmijene okolnosti na osnovu kojih je po ovom zakonu bila odre─Ĺena mjesna nadle┼żnost, postupak nastavlja nadle┼żni Centar.

(3) Ako po okon─Źanju postupka korisnik kome je priznato pravo promijeni prebivalište, Centar je du┼żan da u roku od 15 dana spise predmeta o priznatom pravu dostavi nadle┼żnom Centru novog mjesta prebivališta korisnika, koji ima obavezu da u roku od 30 dana od dana dobijanja spisa donese novo rješenje o pravu korisnika.

(4) Do okon─Źanja postupka iz stava 3. ovog ─Źlana Centar koji je priznao pravo prije nastupanja promjene obezbijedi─çe izvršenje tog prava.

(5) O sukobu mjesne nadle┼żnosti izme─Ĺu centara rješava Vlada Republike Srpske (u daljem tekstu: Vlada), na prijedlog ministarstva nadle┼żnog za poslove uprave.

─îlan 71

Kada se kao korisnik prava iz ovog zakona pojavljuje porodica, za nosioca prava se odre─Ĺuje punoljetni ─Źlan porodice doma─çinstva za kojeg se utvrdi da ─çe na najbolji na─Źin raspolagati ostvarenim pravima.

─îlan 72

O ┼żalbi protiv rješenja prvostepenog organa rješava ministar.

─îlan 73

(1) Prava na nov─Źanu pomo─ç, li─Źnu invalidninu i dodatak za pomo─ç i njegu drugog lica pripadaju korisniku od prvog dana narednog mjeseca od dana podnošenja zahtjeva, odnosno pokretanja postupka po slu┼żbenoj du┼żnosti.

(2) Pravo na podršku u izjedna─Źavanju mogu─çnosti djece i omladine sa smetnjama u razvoju, smještaj u ustanovu, zbrinjavanje u hraniteljsku porodicu, pomo─ç i njegu u ku─çi, dnevno zbrinjavanje i jednokratnu nov─Źanu pomo─ç pripada korisniku od dana priznavanja prava.

(3) ┼Żalba na rješenje o priznatom pravu ne odga─Ĺa njegovo izvršenje.

(4) Pravo iz socijalne zaštite traje dok postoje uslovi propisani za sticanje i koriš─çenje tog prava.

(5) Prava iz stava 1. ovog ─Źlana prestaju prvog dana narednog mjeseca od nastanka okolnosti za prestanak prava, a prava iz stava 2. ovog ─Źlana prestaju danom nastanka okolnosti za prestanak prava.

─îlan 74

(1) Korisnik prava iz ovog zakona, odnosno njegov zakonski zastupnik ili staralac du┼żan je da nadle┼żnom Centru prijavi svaku promjenu koja je od uticaja na priznato pravo i utvr─Ĺenu obavezu, u roku od 15 dana od dana nastale promjene.

(2) Sve promjene koje su od uticaja na koriš─çenje prava i utvr─Ĺenih obaveza po ovom zakonu uzimaju se u obzir od prvog dana narednog mjeseca po njihovom nastupanju.

─îlan 75

(1) Prilikom rješavanja o zahtjevu korisnika za priznavanje prava iz ovog zakona Centar je du┼żan da odlu─Źi o zahtjevu i da sagleda ukupno stanje socijalne ugro┼żenosti i potrebe pojedinca i porodice, te utvrdi i druga prava sa kojima se na najcjelishodniji na─Źin potrebe mogu zadovoljiti.

(2) Centar je du┼żan da tokom postupka za ostvarivanje prava iz sistema socijalne zaštite izradi individualni plan mjera i aktivnosti u tretmanu i utvrdi svrhu koja se njime ┼żeli posti─çi, te preduzme potrebne aktivnosti da se lice sa teško─çama osposobi za brigu o sebi i ─Źlanovima porodice.

(3) Pri donošenju plana, Centar sara─Ĺuje sa licem koje se obratilo za pomo─ç i ─Źlanovima njegove porodice.

─îlan 76

(1) Centar koji rješava o pravima iz socijalne zaštite preispituje uslove za koriš─çenje prava na koje uti─Źe imovinsko stanje i visina prihoda do oktobra teku─çe godine.

(2) Za ostala prava provjera uslova se vrši jednom godišnje, a prema planu Centra.

(3) U postupku preispitivanja uslova za ostvarivanje prava iz socijalne zaštite novo rješenje se donosi ukoliko je došlo do promjena koje imaju uticaj na dalje koriš─çenje prava.

─îlan 77

(1) Ministarstvo mo┼że izvršiti reviziju rješenja o priznatim pravima iz ovog zakona.

(2) U vršenju revizije Ministarstvo stavlja na prvostepeno rješenje zabilje┼żbu da je revizija izvršena i da je rješenje u skladu sa zakonom ili ukida, odnosno poništava i vra─ça prvostepeno rješenje na ponovno odlu─Źivanje, ako rješenje nije u skladu sa zakonom.

(3) Postupak revizije ne odga─Ĺa izvršenje rješenja.

─îlan 78

(1) O korisnicima prava iz ovog zakona i pru┼żenim uslugama Ministarstvo vodi jedinstvenu evidenciju.

(2) Jedinstvena evidencija korisnika prava iz stava 1. ovog ─Źlana vodi se u skladu sa zakonom kojim se propisuje jedinstveno ure─Ĺivanje prava na gotovinsku naknadu.

(3) Ustanove socijalne zaštite vode evidenciju o ostvarenim pravima i uslugama i korisnicima prema polnoj, starosnoj, etni─Źkoj, vjerskoj, socijalnoj pripadnosti i prema drugim kriterijumima za koje se utvrdi da su neophodni.

(4) Evidenciju o korisnicima, njihovim pravima i pru┼żenim uslugama obezbje─Ĺuju i ─Źuvaju kao slu┼żbenu tajnu lica kojima je dostupna zbog prirode njihovog posla.

(5) Podaci iz evidencije ne smiju se davati drugim licima ili u javnost na na─Źin koji bi omogu─çio otkrivanje identiteta korisnika.

(6) Ministar donosi pravilnik o vo─Ĺenju evidencija u socijalnoj zaštiti.

(7) Pravilnikom iz stava 6. ovog ─Źlana propisuju se sadr┼żaj i na─Źin vo─Ĺenja evidencija korisnika prava i usluga, kao i obrazac evidencije.

─îlan 79

(1) Stru─Źni radnici i radnici na ostalim poslovima socijalne zaštite du┼żni su da podatke o materijalnoj i socijalnoj ugro┼żenosti pojedinca ili porodice, kao i o uzrocima, okolnostima i posljedicama tog stanja ─Źuvaju kao slu┼żbenu tajnu.

(2) Stru─Źnog radnika ili radnika na ostalim poslovima socijalne zaštite mo┼że razriješiti du┼żnosti ─Źuvanja slu┼żbene tajne nadle┼żni organ ustanove, sud, korisnik ili njegov zakonski zastupnik, i to u slu─Źaju opravdanog interesa za korisnika ili zaštite šireg društvenog interesa.

VI - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE

─îlan 80

(1) Ostvarivanje prava na socijalnu zaštitu utvr─Ĺenih ovim zakonom vrše ustanove socijalne zaštite.

(2) Ustanovu socijalne zaštite mo┼że osnovati Vlada, jedinica lokalne samouprave, pravno i fizi─Źko lice u skladu sa zakonom koji ure─Ĺuje sistem javnih slu┼żbi.

─îlan 81

Ustanove socijalne zaštite koje se osnivaju u skladu sa ovim zakonom su:

a) zavod za socijalnu zaštitu,

b) centar za socijalni rad,

v) ustanova socijalne zaštite za smještaj,

g) ustanova socijalne zaštite za dnevno zbrinjavanje i usluge,

d) centar za pomo─ç i njegu u ku─çi,

─Ĺ) gerontološki centar,

e) centar za socijalnu rehabilitaciju lica sa invaliditetom,

┼ż) centar za vaspitanje djece i omladine,

z) centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju,

i) prihvatilište i

j) savjetovalište.

─îlan 82

(1) Za osnivanje ustanove socijalne zaštite i obavljanje djelatnosti iz socijalne zaštite potrebno je ispuniti uslove u pogledu prostora, opreme i potrebnog broja stru─Źnih i drugih radnika.

(2) Ministar donosi pravilnik o ispunjenosti uslova iz stava 1. ovog ─Źlana.

(3) Ministar rješenjem utvr─Ĺuje ispunjenost uslova za osnivanje ustanove socijalne zaštite i obavljanje djelatnosti iz socijalne zaštite.

(4) Ministar rješenjem utvr─Ĺuje visinu troškova u postupku utvr─Ĺivanja ispunjenosti uslova za osnivanje ustanova socijalne zaštite i obavljanje djelatnosti iz socijalne zaštite.

(5) Rješenje ministra iz stava 3. ovoga ─Źlana je kona─Źno i protiv njega se mo┼że pokrenuti upravni spor.

(6) Troškove postupka utvr─Ĺivanja uslova koje snosi podnosilac zahtjeva ─Źine prihod bud┼żeta Republike.

(7) Na osnovu odluke o osnivanju i rješenja iz stava 3. ovog ─Źlana, ustanova socijalne zaštite upisuje se u sudski registar, ─Źime sti─Źe svojstvo pravnog lica i uslove za po─Źetak rada.

─îlan 83

(1) Na osnovu rješenja o ispunjenosti uslova za osnivanje i rješenja o upisu u registar kod nadle┼żnog suda, ustanova socijalne zaštite upisuje se i u Registar ustanova socijalne zaštite, koje vodi Ministarstvo.

(2) Ministar donosi pravilnik o sadr┼żaju i na─Źinu vo─Ĺenja Registra ustanova socijalne zaštite.

─îlan 84

(1) Ustanova socijalne zaštite za smještaj korisnika obavezna je da primi korisnika ako raspola┼że slobodnim mjestom i ako korisnik ispunjava uslove propisane za prijem u ustanovu, utvr─Ĺene ovim zakonom i drugim propisima.

(2) Prijem korisnika u ustanovu socijalne zaštite za smještaj vrši se na osnovu rješenja Centra ili na osnovu ugovora zaklju─Źenog sa korisnikom koji sam snosi troškove smještaja.

(3) Ustanova socijalne zaštite za smještaj ne mo┼że otpustiti korisnika prije nego što preduzme sve mjere utvr─Ĺene ugovorom o smještaju korisnika.

(4) Prije nego što otpusti korisnika, ustanova za smještaj korisnika du┼żna je da razmotri, zajedno sa drugom stranom potpisnicom ugovora o smještaju, mogu─çnosti primjene drugih oblika socijalne zaštite korisnika.

─îlan 85

Ustanove socijalne zaštite u obavljanju svoje djelatnosti sara─Ĺuju sa korisnikom, porodicom, gra─Ĺanima, ustanovama u oblasti zdravstva, vaspitanja, obrazovanja, osposobljavanja i rehabilitacije, udru┼żenjima gra─Ĺana, humanitarnim organizacijama, privrednim društvima, vjerskim organizacijama, fondacijama i drugim organizacijama i ustanovama.

─îlan 86

(1) U postupku osnivanja, upravljanja, rukovo─Ĺenja, nadzora i ukidanja ustanova socijalne zaštite primjenjuju se odredbe ovog zakona i zakona koji ure─Ĺuje sistem javnih slu┼żbi.

(2) Organi upravljanja u ustanovama socijalne zaštite ─Źiji je osniva─Ź Vlada i jedinica lokalne samouprave su direktor i upravni odbor.

(3) Organ upravljanja u ustanovama socijalne zaštite ─Źiji je osniva─Ź pravno i fizi─Źko lice je direktor.

(4) Ustanove socijalne zaštite mogu vršiti promjenu svoje djelatnosti samo uz saglasnost osniva─Źa.

─îlan 87

(1) Ustanovom socijalne zaštite rukovodi direktor kojeg imenuje i razrješava osniva─Ź.

(2) Direktor ustanove socijalne zaštite imenuje se na period od ─Źetiri godine iz reda stru─Źnih radnika iz ─Źlana 91. ovog zakona, sa radnim iskustvom u struci od najmanje pet godina i polo┼żenim stru─Źnim ispitom za rad u organima uprave.

(3) U ustanovama socijalne zaštite za direktora mogu biti imenovana, pored stru─Źnih radnika, i lica koja imaju visoku stru─Źnu spremu ekonomskih usmjerenja pod uslovima iz stava 2. ovog ─Źlana.

(4) Direktora Centra za socijalni rad imenuje osniva─Ź uz prethodnu saglasnost Ministarstva.

─îlan 88

(1) Upravni odbor ustanove imenuje i razrješava osniva─Ź.

(2) Sastav i broj ─Źlanova upravnog odbora ustanove propisuje se aktom o osnivanju u skladu sa zakonom.

─îlan 89

(1) Ustanova socijalne zaštite podnosi izvještaj o svom radu osniva─Źu i Ministarstvu.

(2) Izvještaj iz stava 1. ovog ─Źlana ustanova socijalne zaštite podnosi jednom godišnje.

─îlan 90

Poslove socijalne zaštite u ustanovama socijalne zaštite obavljaju stru─Źni radnici i radnici na ostalim poslovima socijalne zaštite.

─îlan 91

(1) Stru─Źni radnici prema ovom zakonu su lica koja su stekla obrazovanje prvog ciklusa u trajanju od najmanje tri, a najviše ─Źetiri godine i vrednuju se sa najmanje 180, odnosno 240 ECTS bodova, odnosno da imaju stru─Źnu spremu ste─Źenu prema zakonu koji reguliše visoko obrazovanje, odgovaraju─çeg usmjerenja.

(2) Stru─Źni radnici u Centru su radnici sljede─çih zanimanja: diplomirani socijalni radnik, diplomirani pravnik, diplomirani psiholog, diplomirani sociolog, menad┼żer socijalne politike i socijalne zaštite, diplomirani pedagog, diplomirani specijalni pedagog i diplomirani defektolog (diplomirani specijalni edukator i rehabilitator).

(3) Stru─Źni radnici zaposleni u ustanovama za smještaj korisnika, pored zanimanja iz stava 2. ovog ─Źlana, su i zaposleni koji su završili odgovaraju─ça pedagoška i zdravstvena usmjerenja.

─îlan 92

Radnici na ostalim poslovima socijalne zaštite prema ovom zakonu su lica koja imaju zakonom priznato obrazovanje, a koji su anga┼żovani na poslovima neposredne ili posredne podrške korisnicima, njegovanja, neposredne pomo─çi, zbrinjavanja i vaspitanja korisnika u ustanovama iz ─Źlana 81. ovog zakona.

─îlan 93

(1) Stru─Źni radnici zaposleni u ustanovama socijalne zaštite pola┼żu stru─Źni ispit za rad u oblasti socijalne zaštite.

(2) Stru─Źni ispit pola┼że se pred komisijom koju imenuje ministar.

(3) Rješenjem ministra o imenovanju ─Źlanova komisije iz stava 2. ovog ─Źlana utvr─Ĺuje se i naknada za rad komisije.

(4) Troškove za polaganje stru─Źnog ispita koje snosi podnosilac zahtjeva ─Źine prihod bud┼żeta Republike.

(5) Ministar rješenjem utvr─Ĺuje visinu troškova iz stava 4. ovog ─Źlana za polaganje stru─Źnog ispita.

(6) Ministar donosi pravilnik o polaganju stru─Źnog ispita u oblasti socijalne zaštite u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

(7) Pravilnikom iz stava 6. ovog ─Źlana propisuju se uslovi i na─Źin obavljanja pripravni─Źkog sta┼ża, postupak i program polaganja stru─Źnog ispita za stru─Źne radnike za rad u oblasti socijalne zaštite.

─îlan 94

Pojedini poslovi u socijalnoj zaštiti mogu se obavljati dobrovoljno, odnosno volonterskim radom pod nadzorom stru─Źnih radnika.

─îlan 95

Stru─Źni radnici i radnici na ostalim poslovima socijalne zaštite imaju pravo i obavezu da se stru─Źno usavršavaju radi unapre─Ĺivanja obavljanja poslova.

─îlan 96

(1) Ustanove socijalne zaštite du┼żne su da obezbijede uslove za uvo─Ĺenje supervizije stru─Źnim radnicima i radnicima na ostalim poslovima socijalne zaštite kojom se obezbje─Ĺuje organizovana i stalna stru─Źna podrška radi kvalitetnijeg i profesionalnijeg obavljanja poslova i pru┼żanja usluga korisnicima.

(2) Poslove supervizije obavljaju obrazovani supervizori koji su zvanje supervizora stekli u verifikovanim procesima obrazovanja od strane nadle┼żnih obrazovnih institucija.

(3) Ministar donosi uputstvo o superviziji u ustanovama socijalne zaštite.

(4) Uputstvom iz stava 3. ovog ─Źlana propisuju se uslovi i na─Źin obavljanja supervizije u ustanovama socijalne zaštite.

─îlan 97

Na postupak zaklju─Źivanja ugovora o radu sa stru─Źnim i ostalim radnicima, radno vrijeme, odmor i odsustva, plate i naknade po osnovu rada, zaštita prava iz radnog odnosa, rješavanje sporova izme─Ĺu radnika i ustanove, u─Źeš─çe radnika i sindikata u zaštiti prava radnika, prestanak ugovora o radu i druga prava i obaveze koje nastaju po osnovu radnog odnosa primjenjuje se zakon koji reguliše oblast radnih odnosa, zakon koji reguliše obra─Źun plate i drugih primanja zaposlenih u javnim slu┼żbama i kolektivni ugovori.

─îlan 98

(1) Ukoliko se u ustanovi socijalne zaštite organizuje štrajk, mora se obezbijediti, zavisno od djelatnosti, nesmetano i kontinuirano obavljanje sljede─çih poslova:

a) redovna isplata nov─Źanih primanja korisnicima,

b) smještaj, ishrana i zdravstvena zaštita korisnika smještenih u ustanove socijalne zaštite i

v) pomo─ç i njega u ku─çi.

(2) Za obavljanje poslova i zadataka iz stava 1. ovoga ─Źlana, koji moraju da se sprovode za vrijeme trajanja štrajka, kao i na─Źin i uslove za obavljanje tih poslova i zadataka primjenjiva─çe se odredbe zakona koji reguliše oblast štrajka.

1. Zavod za socijalnu zaštitu

─îlan 99

(1) Vlada osniva Zavod za socijalnu zaštitu, kao razvojnu ustanovu, radi pra─çenja, unapre─Ĺivanja, planiranja, podsticanja razvoja i obavljanja istra┼żiva─Źkih i stru─Źnih poslova u oblasti socijalne zaštite.

(2) Zavod za socijalnu zaštitu:

a) prati i prou─Źava socijalne pojave i probleme, izra─Ĺuje analize i izvještaje o stanju u oblasti socijalne zaštite i predla┼że mjere za unapre─Ĺivanje socijalne zaštite,

b) razvija standarde, kriterijume i normative za obavljanje stru─Źnih poslova u oblasti socijalne zaštite,

v) obavlja stru─Źne poslove koji se odnose na razvoj, pra─çenje i osiguranje kvaliteta rada zaposlenih u socijalnoj zaštiti,

g) ministarstvu nadle┼żnom za socijalnu zaštitu predla┼że plan usavršavanja kadrova sa planom prioritetnih programa obuke u socijalnoj zaštiti,

d) unapre─Ĺuje baze podataka od zna─Źaja za sistem socijalne zaštite,

─Ĺ) organizuje usavršavanje stru─Źnih radnika,

e) prati primjenu standarda usluga socijalnog rada i socijalne zaštite,

┼ż) izra─Ĺuje za republi─Źke organe ili ustanove stru─Źne elaborate i na njihov zahtjev daje stru─Źno mišljenje o pojedinim pitanjima iz oblasti socijalne zaštite i socijalne politike,

z) sprovodi istra┼żivanja u oblasti socijalne zaštite,

i) objavljuje rezultate svoga rada, podatke i publikacije iz okvira svoje djelatnosti,

j) sa─Źinjava i publikuje monografije, ─Źasopise i zbornike radova, stru─Źne priru─Źnike, vodi─Źe, informatore, studije i primjere dobre prakse,

k) inicira, u─Źestvuje i organizuje nau─Źne i stru─Źne skupove i sara─Ĺuje sa doma─çim i me─Ĺunarodnim organizacijama i

l) obavlja i druge poslove odre─Ĺene drugim propisima i statutom.

(3) Sredstva za rad Zavoda za socijalnu zaštitu obezbje─Ĺuju se iz sredstava bud┼żeta Republike i drugih izvora po osnovu obavljanja djelatnosti.

2. Centar za socijalni rad https://advokat-prnjavorac.com

─îlan 100

(1) Centar je ustanova socijalne zaštite koju osniva jedinica lokalne samouprave.

(2) Jedinice lokalne samouprave mogu osnovati zajedni─Źki Centar u skladu sa zakonom koji reguliše oblast lokalne samouprave.

(3) Kada jedinice lokalne samouprave osnivaju zajedni─Źki Centar, osniva─Źkim aktom utvr─Ĺuje se koja jedinica imenuje organe i ure─Ĺuje druga pitanja u vezi sa radom zajedni─Źkog Centra, u skladu sa zakonom.

─îlan 101

(1) U sprovo─Ĺenju djelatnosti socijalne zaštite i socijalnog rada Centar vrši javna ovlaš─çenja:

a) pru┼ża prvu stru─Źnu pomo─ç gra─Ĺanima,

b) rješava u prvom stepenu o ostvarivanju prava utvr─Ĺenih ovim zakonom i odlukama o proširenim pravima u jedinicama lokalne samouprave,

v) rješava u prvom stepenu o ostvarivanju prava iz oblasti dje─Źje zaštite,

g) rješava u prvom stepenu o ostvarivanju prava iz oblasti porodi─Źno-pravne zaštite i starateljstva,

d) radi na sprovo─Ĺenju mjera prema maloljetnim licima u krivi─Źnom postupku,

─Ĺ) pru┼ża socijalne usluge u postupku rješavanja o pravima iz oblasti socijalne zaštite,

e) vrši nadzor nad hraniteljskim porodicama,

┼ż) vodi evidenciju i dokumentaciju o pravima, pru┼żenim uslugama i preduzetim mjerama u okviru svoje djelatnosti i izdaje uvjerenja na osnovu evidencije i

z) vrši isplatu nov─Źanih prava utvr─Ĺenih ovim zakonom i drugim propisima i opštim aktima.

(2) Osim poslova iz stava 1. ovog ─Źlana, Centar obavlja i stru─Źne poslove u sprovo─Ĺenju socijalne zaštite i socijalnog rada, porodi─Źne i dje─Źje zaštite, i to:

a) otkriva i prati socijalne potrebe gra─Ĺana i probleme u oblasti socijalne zaštite,

b) predla┼że i preduzima mjere u rješavanju socijalnih potreba gra─Ĺana i prati njihovo izvršenje,

v) predla┼że mjere za unapre─Ĺivanje socijalne zaštite i planiranje razvoja sistema socijalne zaštite u lokalnim zajednicama, organizuje i sprovodi odgovaraju─çe oblike socijalne i dje─Źje zaštite i neposredno pru┼ża socijalne usluge,

g) prati stanje u oblasti dje─Źje i porodi─Źno-pravne zaštite, pokre─çe inicijative i predla┼że mjere za unapre─Ĺivanje sistema dje─Źje i porodi─Źne zaštite,

d) razvija i unapre─Ĺuje preventivne aktivnosti koje doprinose spre─Źavanju i suzbijanju socijalnih problema,

─Ĺ) pru┼ża dijagnosti─Źke usluge, sprovodi odgovaraju─çi tretman, savjetodavne, terapijske usluge i stru─Źnu pomo─ç korisnicima,

e) podsti─Źe, organizuje i koordinira profesionalni i dobrovoljni rad u oblasti socijalne zaštite,

┼ż) radi na razvoju raznovrsnih modela zbrinjavanja korisnika u zajednici i socijalnih usluga u skladu sa potrebama korisnika, razvija socijalni rad u zajednici,

z) pru┼ża usluge pomo─çi i njege u ku─çi, dnevnog zbrinjavanja i prihvatilišta,

i) podsti─Źe i razvija samopomo─ç, dobrovoljni rad, me─Ĺuljudsku solidarnost, dobrotvorne i humanitarne djelatnosti,

j) obavlja poslove savjetovališta za probleme braka i porodice, vaspitanja djece, usvojenja, odnosa roditelja i djece,

k) obavlja analiti─Źko-istra┼żiva─Źke poslove u lokalnim zajednicama i

l) obavlja i druge poslove utvr─Ĺene zakonom i odlukama jedinica lokalne samouprave.

─îlan 102

(1) Centar svoju djelatnost obavlja primjenjuju─çi savremena stru─Źna i nau─Źna znanja, va┼że─çe zakonske i druge propise, koriste─çi metode socijalnog i drugog stru─Źnog rada.

(2) Stru─Źni rad Centra zasniva se na primjeni metoda timskog rada.

─îlan 103

U obavljanju djelatnosti iz ─Źlana 101. ovog zakona Centar sara─Ĺuje sa drugim javnim organizacijama i ustanovama, organima uprave, udru┼żenjima gra─Ĺana, vjerskim zajednicama, humanitarnim organizacijama, te drugim doma─çim i stranim fizi─Źkim i pravnim licima koji u─Źestvuju u obavljanju djelatnosti socijalne zaštite.

─îlan 104

(1) Statutom Centra definiše se djelatnost, organi upravljanja, njihove nadle┼żnosti i na─Źini odlu─Źivanja, organizacija, stru─Źna radna tijela, te druga pitanja va┼żna za njegovu organizaciju i rad.

(2) Statut Centra donosi upravni odbor, na koji saglasnost daje osniva─Ź.

─îlan 105

(1) Centar osniva stru─Źno vije─çe.

(2) Stru─Źno vije─çe ─Źine svi stru─Źni radnici Centra.

(3) Stru─Źno vije─çe raspravlja i daje mišljenje i prijedloge o stru─Źnim pitanjima koja se odnose na djelatnost u sklopu nadle┼żnosti utvr─Ĺenih ovim zakonom i drugim propisima, kao i aktima same slu┼żbe, organizaciju Centra, najslo┼żenijim stru─Źnim pitanjima koja su u vezi sa sprovo─Ĺenjem zakona i drugih aktivnosti u pojedinim slu─Źajevima i situacijama, potrebi dodatnog usavršavanja i drugim pitanjima ure─Ĺenim statutom Centra.

─îlan 106

(1) Pripravnost zaposlenih u Centru je poseban oblik rada van radnog vremena kod kojeg zaposleni mora biti stalno dostupan da bi izvršio neodlo┼żnu intervenciju.

(2) Plan pripravnosti rada donosi direktor Centra. (3) Prava zaposlenih za vrijeme pripravnosti ostvaruju se u skladu sa Zakonom o radu, kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu.

3. Ustanove socijalne zaštite za smještaj

─îlan 107

Ustanove socijalne zaštite za smještaj korisnika su:

a) dom za djecu i omladinu bez roditeljskog staranja,

b) dom za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju,

v) dom za lica sa invaliditetom i

g) dom za starija lica.

─îlan 108

(1) Dom za djecu i omladinu bez roditeljskog staranja obezbje─Ĺuje zbrinjavanje djece bez roditeljskog staranja i djece ─Źiji je razvoj ometen porodi─Źnim prilikama.

(2) U okviru zbrinjavanja djece i omladine iz stava 1. ovog ─Źlana obezbje─Ĺuju se stanovanje, ishrana, odijevanje, vaspitanje, pomo─ç u obrazovanju i osposobljavanju za rad, njega, briga o zdravlju i drugim potrebama djece i omladine.

(3) Dom za djecu i omladinu bez roditeljskog staranja mo┼że u okviru svoje djelatnosti formirati posebno odjeljenje za privremeno zbrinjavanje djece sa društveno neprihvatljivim ponašanjem, dok traju razlozi za ovim vidom socijalne zaštite.

(4) Dom za djecu i omladinu bez roditeljskog staranja mo┼że u okviru svoje djelatnosti formirati prihvatilište za trudnice i majke sa djecom do godinu dana ┼żivota djeteta kojima je usljed materijalne neobezbije─Ĺenosti, neriješenog stambenog pitanja, narušenih porodi─Źnih odnosa i drugih okolnosti potrebno privremeno zbrinjavanje.

(5) Rad odjeljenja iz stava 3. i prihvatilišta iz stava 4. ovoga ─Źlana organizuje se u odvojenom prostoru ustanove.

(6) Dom za djecu i omladinu bez roditeljskog staranja mo┼że obavljati i djelatnost prihvatilišta za djecu, te pru┼żati usluge savjetovališta i dnevnog zbrinjavanja djece i omladine, ukoliko ispunjava zakonom propisane uslove.

(7) Dom za djecu i omladinu bez roditeljskog staranja sa nadle┼żnim centrom pru┼ża podršku korisnicima Doma u procesu osamostaljivanja i organizuje nadzor i savjetovanje, u trajanju do tri godine od završetka redovnog školovanja.

─îlan 109

(1) Dom za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju obezbje─Ĺuje djeci i omladini koja imaju smetnje u fizi─Źkom, mentalnom ili ─Źulnom razvoju smještaj, ishranu, odijevanje, zdravstvenu zaštitu, vaspitanje i obrazovanje, rekreativne, kulturno-zabavne aktivnosti, radno-okupacionu terapiju, a u skladu sa njihovim sposobnostima, vrstom i stepenom invalidnosti, pomo─ç u obrazovanju i osposobljavanju.

(2) Aktom o osnivanju doma za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju definiše se vrsta invaliditeta djece i omladine koja ─çe se zbrinjavati u ustanovi.

(3) Ustanova iz stava 1. ovog ─Źlana mo┼że organizovati dnevni boravak za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju.

─îlan 110

(1) Dom za lica sa invaliditetom obezbje─Ĺuje licima: potpuno zbrinjavanje, što podrazumijeva stanovanje, ishranu, odijevanje, njegu, zdravstvenu zaštitu, kulturno-zabavne aktivnosti i obla─Źenje u skladu sa njihovim potrebama i psihofizi─Źkim sposobnostima, odgovaraju─çe oblike obrazovanja, osposobljavanja i radne aktivnosti, radnoterapijsko anga┼żovanje pod posebnim uslovima u skladu sa njihovom osposobljenoš─çu za rad.

(2) Dom za lica sa invaliditetom radi na ubla┼żavanju ili otklanjanju posljedica u njihovom razvoju u skladu sa njihovim psihi─Źkim, fizi─Źkim i ─Źulnim sposobnostima.

(3) Ustanova iz stava 1. ovog ─Źlana mo┼że organizovati dnevni boravak lica sa smetnjama u razvoju.

(4) Ukoliko ustanova istovremeno zbrinjava djecu i punoljetna lica, neophodno je formirati izdvojeno odjeljenje za djecu, koje je prostorno i fizi─Źki odvojeno od ostalog dijela ustanove.

(5) Aktom o osnivanju doma za lica sa invaliditetom definiše se vrsta invaliditeta lica koja ─çe se zbrinjavati u ustanovi.

─îlan 111

(1) Dom za starija lica svojim korisnicima obezbje─Ĺuje stanovanje, ishranu, njegu, odijevanje, zdravstvenu zaštitu, kulturno-zabavne, rekreativne, okupacione i druge aktivnosti, usluge socijalnog rada i druge usluge zavisno od potreba, sposobnosti i interesovanja korisnika.

(2) Dom za starija lica mo┼że, u skladu sa ovim zakonom, obavljati poslove pru┼żanja pomo─çi i njege u ku─çi i dnevnog zbrinjavanja za starija lica na osnovu ugovora koji zaklju─Źi sa pravnim i fizi─Źkim licima.

(3) Dom za starija lica mo┼że, u skladu sa ovim zakonom, obavljati i poslove savjetovališta i pripreme korisnika i gra─Ĺana za proces starenja.

(4) Dom za starija lica mo┼że imati socijalno-gerijatrijsko odjeljenje gdje se pru┼żaju usluge starijim licima koja zbog svoga psihofizi─Źkog i zdravstvenog stanja imaju potrebu za intenzivnom brigom i njegom.

(5) Dom za starija lica mo┼że formirati prihvatilište za starija lica koja su u stanju akutne socijalne potrebe za privremenim zbrinjavanjem.

4. Ustanove socijalne zaštite za dnevno zbrinjavanje i usluge

─îlan 112

(1) Ustanove socijalne zaštite za dnevno zbrinjavanje i usluge osnivaju se u skladu sa ovim zakonom radi ostvarivanja prava na zbrinjavanje i usluge izvan vlastite porodice koje se realizuju u toku dana.

(2) Ustanove socijalne zaštite za dnevno zbrinjavanje i usluge koje se osnivaju u skladu sa ovim zakonom su:

a) centar za dnevno zbrinjavanje djece i omladine,

b) centar za dnevno zbrinjavanje odraslih lica i

v) centar za specijalisti─Źke socijalne usluge.

─îlan 113

(1) Centar za dnevno zbrinjavanje djece i omladine zbrinjava djecu i omladinu sa smetnjama u fizi─Źkom i psihi─Źkom razvoju, djecu sa poreme─çajima u ponašanju, djecu sa društveno neprihvatljivim ponašanjem i djecu sa drugim problemima u razvoju i obezbje─Ĺuje dnevni boravak, ishranu, zdravstveni nadzor, vaspitno-obrazovni rad, osposobljavanje za rad, radne aktivnosti i kulturno-zabavne i rekreativne aktivnosti, prema njihovim sposobnostima, sklonostima i ispoljenom interesu.

(2) Ustanova iz stava 1. ovog ─Źlana mo┼że zbog radnog osposobljavanja korisnika uklju─Źiti u proizvodni rad prema njegovim sposobnostima, pod posebnim uslovima i stalnim nadzorom.

(3) Aktom o osnivanju centra za dnevno zbrinjavanje djece i omladine definiše se vrsta usluga koje ─çe se pru┼żati.

─îlan 114

(1) Centar za dnevno zbrinjavanje odraslih lica obezbje─Ĺuje na najadekvatniji na─Źin zadovoljavanje osnovnih ┼żivotnih potreba odraslim licima sa invaliditetom i starijim licima kroz dnevno zbrinjavanje.

(2) U ustanovi iz stava 1. ovog ─Źlana korisnicima se obezbje─Ĺuju: dnevni boravak, ishrana, zdravstveni nadzor, radna i okupaciona terapija, kulturno-zabavne i rekreativne aktivnosti i druge aktivnosti prema njihovim sposobnostima i sklonostima.

(3) Ustanova iz stava 1. ovog ─Źlana mo┼że se osnovati kao samostalna ili u okviru drugih ustanova socijalne zaštite koje pru┼żaju usluge odraslim i starijim licima.

(4) Aktom o osnivanju centra za dnevno zbrinjavanje odraslih lica definiše se vrsta usluga koje ─çe se pru┼żati.

─îlan 115

(1) Centar za specijalisti─Źke socijalne usluge obezbje─Ĺuje pru┼żanje razli─Źitih stru─Źnih socijalnih usluga pojedincima i grupama, kao što su: procjena stanja i dijagnostika, savjetodavni rad, individualni i grupni tretmani, podrška hraniteljskim porodicama, socijalna habilitacija i rehabilitacija, resocijalizacija, zašti─çeno stanovanje, stanovanje uz podršku, usluge SOS telefona, personalna asistencija za lica sa invaliditetom i druge usluge koje su ustanovljene planovima razvoja jedinica lokalne samouprave i odlukama o proširenim pravima.

(2) Aktom o osnivanju ustanove iz stava 1. ovog ─Źlana definiše se vrsta i obim specijalisti─Źkih socijalnih usluga koje ─çe se pru┼żati u ustanovi.

5. Centar za pomo─ç i njegu u ku─çi

─îlan 116

(1) Centar za pomo─ç i njegu u ku─çi obezbje─Ĺuje starijim i iznemoglim licima, licima sa invaliditetom i drugim odraslim licima obavljanje neophodnih ku─çnih poslova i njegu u njihovom doma─çinstvu.

(2) Centar za pomo─ç i njegu u ku─çi obezbje─Ĺuje djeci sa smetnjama u razvoju i djeci sa te┼żim hroni─Źnim oboljenjima njegu u njihovom doma─çinstvu.

(3) Centar za pomo─ç i njegu u ku─çi mogu osnovati ustanove socijalne zaštite, udru┼żenja gra─Ĺana, vjerske organizacije ili fizi─Źka lica u skladu sa zakonom.

6. Gerontološki centar

─îlan 117

(1) Gerontološki centar je ustanova razvojnog karaktera koja pru┼ża interdisciplinarne usluge starijim licima.

(2) Osim djelatnosti utvr─Ĺene u ─Źlanu 111. ovog zakona, gerontološki centar se bavi pra─çenjem, prou─Źavanjem, vrednovanjem i izvještavanjem o socijalnim i zdravstvenim potrebama, a u skladu sa tim i razvojem i obezbje─Ĺivanjem usluga koje su direktno usmjerene na unapre─Ĺivanje kvaliteta institucionalnog i vaninstitucionalnog zbrinjavanja starijih lica, koordinacijom djelatnosti aktera u sistemu socijalne zaštite starijih lica, saradnjom sa drugim sektorima i osposobljavanjem i obrazovanjem onih koji sprovode zaštitu starijih lica.

(3) Gerontološki centar sprovodi programe primarne, sekundarne i tercijarne prevencije za starost.

(4) Gerontološki centar mo┼że pru┼żati i usluge stanovanja uz podršku.

7. Centar za socijalnu rehabilitaciju lica sa invaliditetom

─îlan 118

(1) Centar za socijalnu rehabilitaciju lica sa invaliditetom je ustanova koja licima sa invaliditetom pru┼ża usluge socijalne habilitacije, rehabilitacije i osposobljavanja za samostalan ┼żivot u neposrednoj okolini gdje ┼żive.

(2) Centar za socijalnu rehabilitaciju lica sa invaliditetom obezbje─Ĺuje korisnicima usluge, kao što su: obuka za koriš─çenje ortopedskih pomagala, obuka za koriš─çenje Brajevog pisma i gestovnog jezika, polaganje raznih kurseva primjerenih svojim sposobnostima, primjena radno-okupacione terapije, kulturne i sportske aktivnosti, informisanje i drugi sadr┼żaji koji su direktno usmjereni prema unapre─Ĺivanju socijalnog statusa i socijalnog uklju─Źivanja.

(3) Centar za socijalnu rehabilitaciju lica sa invaliditetom u svome radu neposredno sara─Ĺuje sa drugim institucijama, ustanovama i sa udru┼żenjima gra─Ĺana koja okupljaju lica sa invaliditetom.

(4) Aktom o osnivanju ustanove iz stava 1. ovog ─Źlana definiše se ciljna populacija lica sa invaliditetom kojima ─çe se obezbje─Ĺivati usluge u ustanovi.

8. Centar za vaspitanje djece i omladine

─îlan 119

(1) Centar za vaspitanje djece i omladine obezbje─Ĺuje zbrinjavanje, vaspitanje i obrazovanje, profesionalno osposobljavanje i zdravstvenu zaštitu djece i omladine sa poreme─çajima u ponašanju i preduzima odgovaraju─çe preventivne mjere.

(2) U centru za vaspitanje djece i omladine izvršava se vaspitna mjera upu─çivanje u vaspitnu ustanovu.

(3) Centar iz stava 1. ovoga ─Źlana mo┼że organizovati i dnevno zbrinjavanje i prihvatilište za djecu koja se usljed raznih okolnosti na─Ĺu van mjesta prebivališta.

9. Centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju

─îlan 120

(1) Centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju je ustanova koja se bavi razvojem i obezbje─Ĺivanjem usluga koje su direktno usmjerene na unapre─Ĺivanje kvaliteta zbrinjavanja djece i omladine sa smetnjama u razvoju.

(2) U Centru za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju sprovode se programi habilitacije i rehabilitacije, socijalne podrške, vaspitanja i obrazovanja, radno-okupacioni programi u skladu sa sposobnostima i stepenom invalidnosti djece i omladine sa smetnjama u razvoju.

(3) Centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju pru┼ża interdisciplinarne usluge u saradnji sa drugim sektorima koji sprovode osposobljavanje i obrazovanje djece i omladine sa smetnjama u razvoju.

(4) Aktom o osnivanju Centra za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju definiše se vrsta invaliditeta djece i omladine kojima ─çe se pru┼żati usluge.

(5) Centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju mo┼że organizovati smještaj korisnika, usluge stanovanja uz podršku i dnevnog zbrinjavanja.

10. Prihvatilište

─îlan 121

(1) Prihvatilište je ustanova u kojoj se na kra─çi period zbrinjavaju napuštena djeca, djeca sa poreme─çajima u ponašanju, odrasla lica društveno neprihvatljivog ponašanja, trudnice i majke sa djecom do godinu dana ┼żivota djeteta, kojima je usljed materijalne neobezbije─Ĺenosti, neriješenog stambenog pitanja, narušenih porodi─Źnih odnosa i sli─Źnih situacija potrebno privremeno zbrinjavanje, ┼żrtve nasilja u porodici, kao i druga lica koja imaju potrebu za hitnom socijalnom zaštitom.

(2) U prihvatilištu se sprovodi dijagnosti─Źko-opservacioni tretman, kao i pru┼żanje neophodnih mjera zaštite.

(3) U prihvatilištu se primjenjuju zdravstveno-higijenske, vaspitno-obrazovne i psihosocijalne mjere i zadovoljavanje egzistencijalnih i drugih potreba korisnika.

(4) Boravak u prihvatilištu mo┼że da traje do tri mjeseca i tokom tog vremena je potrebno utvrditi odgovaraju─çi oblik zbrinjavanja.

(5) Prihvatilište iz stava 1. ovog ─Źlana mo┼że se organizovati i u okviru odgovaraju─çih ustanova socijalne zaštite koje zbrinjavaju korisnike, pod uslovom da je prostor za njegovo funkcionisanje fizi─Źki odvojen od ostalog dijela ustanove.

(6) Aktom o osnivanju prihvatilišta definiše se specifi─Źna grupa korisnika, usluge i metode koje ─çe se primjenjivati u prihvatilištu.

11. Savjetovalište

─îlan 122

(1) Savjetovalište je ustanova u kojoj se profesionalnim stru─Źnim metodama pru┼ża pomo─ç pojedincima i porodicama u rješavanju svakodnevnih ┼żivotnih problema i teško─ça, a radi jasnijeg uvida u same probleme i pronala┼żenja kvalitetnih osnova za njihovo samostalno rješavanje.

(2) Savjetovalište se mo┼że organizovati i u okviru ustanova socijalne zaštite, djelatnosti udru┼żenja gra─Ĺana, kao i u vidu obavljanja samostalne djelatnosti.

VII - SAMOSTALNO OBAVLjANjE POSLOVA SOCIJALNE ZAŠTITE KAO PROFESIONALNE DJELATNOSTI

─îlan 123

Samostalno obavljanje poslova socijalne zaštite kao profesionalne djelatnosti obuhvata poslove savjetovališta i specijalisti─Źkih socijalnih usluga.

─îlan 124

(1) Poslove iz ─Źlana 123. ovog zakona mo┼że obavljati lice koje se prema ovom zakonu smatra stru─Źnim radnikom ako:

a) ima odgovaraju─çu stru─Źnu spremu,

b) ima poslovnu sposobnost,

v) ima zdravstvenu sposobnost za obavljanje djelatnosti,

g) nije u radnom odnosu i

d) raspola┼że odgovaraju─çim prostorom i opremom.

(2) Poslove iz ─Źlana 123. ovog zakona ne mo┼że obavljati lice protiv koga se vodi krivi─Źni postupak ili koje je pravosna┼żno osu─Ĺeno za krivi─Źno djelo.

─îlan 125

(1) Zahtjev za obavljanje poslova socijalne zaštite iz ─Źlana 123. ovog zakona podnosi se Ministarstvu.

(2) Rješenje o odobrenju za rad donosi ministar, nakon što utvrdi da su ispunjeni uslovi za rad propisani ovim zakonom, podzakonskim aktima i drugim propisima.

(3) U slu─Źaju proširenja djelokruga rada primjenjuje se postupak iz st. 1. i 2. ovog ─Źlana.

(4) Ministarstvo vodi evidenciju lica koja samostalno obavljaju profesionalnu djelatnost u socijalnoj zaštiti kojima je odobrilo rad.

(5) Ministar donosi pravilnik o samostalnom obavljanju poslova socijalne zaštite.

(6) Pravilnikom iz stava 5. ovog ─Źlana propisuju se uslovi za obavljanje djelatnosti iz ─Źlana 123. u pogledu prostora, opreme, stru─Źnih radnika i sadr┼żaj i na─Źin vo─Ĺenja evidencije.

(7) Ministar rješenjem utvr─Ĺuje visinu troškova u postupku utvr─Ĺivanja ispunjenosti uslova za samostalno obavljanje poslova socijalne zaštite kao profesionalne djelatnosti.

─îlan 126

Lice koje samostalno obavlja djelatnost iz ─Źlana 123. ovog zakona du┼żno je da u roku od 30 dana od po─Źetka svog rada obavijesti Centar na ─Źijem podru─Źju obavlja djelatnost o na─Źinu i djelokrugu svog rada.

─îlan 127

Lice koje samostalno obavlja djelatnost u socijalnoj zaštiti du┼żno je da:

a) u obavljanju poslova iz socijalne zaštite primjenjuje metode stru─Źnog rada,

b) poštuje li─Źnost korisnika, njegovo dostojanstvo i nepovredivost li─Źnog i porodi─Źnog ┼żivota i ─Źuva profesionalnu tajnu,

v) pru┼żi usluge korisniku prema rješenju Centra, a u skladu sa ugovorom vodi evidenciju o pru┼żenim uslugama,

g) daje podatke o svom radu na zahtjev Ministarstva i d) sara─Ĺuje sa javnim i drugim slu┼żbama koje se bave socijalnom zaštitom.

─îlan 128

Odobrenje za samostalno obavljanje poslova iz ─Źlana 125. stav 2. ovog zakona kao profesionalne djelatnosti prestaje:

a) odjavom,

b) po sili zakona i

v) rješenjem ministra.

─îlan 129

Odobrenje za samostalno obavljanje socijalne zaštite po sili zakona prestaje ako lice koje ima odobrenje za rad:

a) umre,

b) izgubi potpuno ili djelimi─Źno poslovnu sposobnost,

v) zasnuje radni odnos,

g) bude pravosna┼żnom sudskom presudom osu─Ĺeno za krivi─Źno djelo koje je predstavljalo prepreku za dobijanje odobrenja za rad, kao i krivi─Źno djelo u─Źinjeno u toj djelatnosti i u vezi sa tom djelatnoš─çu i

d) izgubi opštu ili posebnu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova.

─îlan 130

(1) Ministar donosi rješenje o prestanku odobrenja za samostalno obavljanje socijalne zaštite kao profesionalne djelatnosti ako se nedostaci u obavljanju poslova utvr─Ĺeni inspekcijskim ili stru─Źnim nadzorom ne otklone u odre─Ĺenom roku.

(2) Rješenje o prestanku odobrenja za obavljanje poslova socijalne zaštite ministar mo┼że donijeti i u slu─Źaju ako lice:

a) kojem je izdato rješenje za obavljanje poslova ne obavlja poslove li─Źno ili ako koristi rad drugih lica suprotno odobrenju i

b) koje i nakon upozorenja organa koji obavlja inspekcijski nadzor ne postupi po uputstvima.

─îlan 131

(1) Lice koje samostalno obavlja socijalnu zaštitu kao profesionalnu djelatnost mo┼że privremeno prestati da radi zbog bolesti ili drugog opravdanog razloga.

(2) Lice iz stava 1. ovog ─Źlana du┼żno je da o privremenom prestanku rada obavijesti Ministarstvo i Centar na ─Źijem se podru─Źju obavlja ta djelatnost.

VIII - FINANSIRANjE SOCIJALNE ZAŠTITE

─îlan 132

(1) Socijalna zaštita utvr─Ĺena ovim zakonom finansira se iz javnih prihoda koji se obezbje─Ĺuju u bud┼żetu Republike i jedinica lokalne samouprave.

(2) Pojedine socijalne usluge u mješovitom sistemu socijalne zaštite mogu se finansirati donatorskim sredstvima, sredstvima pravnih i fizi─Źkih lica i prilozima gra─Ĺana.

(3) Korisnici u─Źestvuju sa vlastitim sredstvima u finansiranju pojedinih prava saglasno uslovima i kriterijumima propisanih ovim zakonom.

─îlan 133

(1) U bud┼żetu Republike obezbje─Ĺuju se sredstva za:

a) sufinansiranje prava na nov─Źanu pomo─ç u visini od 50% iznosa iz ─Źl. 23. i 24. ovog zakona,

b) sufinansiranje prava na dodatak za pomo─ç i njegu drugog lica u visini od 50% iznosa iz ─Źlana 34. ovog zakona,

v) finansiranje prava na li─Źnu invalidninu,

g) finansiranje prava na podršku u izjedna─Źavanju mogu─çnosti djece i omladine sa smetnjama u razvoju,

d) sufinansiranje troškova smještaja korisnika, smještenih od centara za socijalni rad, u ustanovama socijalne zaštite ─Źiji je osniva─Ź Vlada,

─Ĺ) finansiranje izgradnje, adaptacije, sanacije, opremanja i dijela troškova grijanja i odr┼żavanja ustanova socijalne zaštite ─Źiji je osniva─Ź Vlada,

e) finansiranje djelatnosti Zavoda za socijalnu zaštitu,

┼ż) finansiranje odr┼żavanja republi─Źkog informacionog sistema socijalne zaštite,

z) finansiranje razvojnih programa kojima se unapre─Ĺuje sistem i djelatnost socijalne zaštite i

i) finansiranje aktivnosti interventne pomo─çi Republike u slu─Źajevima izuzetnog ugro┼żavanja ┼żivotnih uslova i ┼żivotnog standarda velikog broja gra─Ĺana prouzrokovano ekonomskim, socijalnim i humanitarnim razlozima.

(2) Za korisnike prava na nov─Źanu pomo─ç i prava na dodatak za pomo─ç i njegu drugog lica bud┼żet Republike obezbje─Ĺuje sredstva za zdravstveno osiguranje u visini od 50% od potrebnog iznosa za zdravstveno osiguranje.

─îlan 134

(1) U bud┼żetu jedinice lokalne samouprave obezbje─Ĺuju se sredstva za sufinansiranje prava na nov─Źanu pomo─ç u visini od 50% iznosa iz ─Źlana 24. ovog zakona i prava na dodatak za pomo─ç i njegu drugog lica u visini od 50% iznosa iz ─Źlana 34. ovog zakona.

(2) Za korisnike prava na nov─Źanu pomo─ç i prava na dodatak za pomo─ç i njegu drugog lica jedinica lokalne samouprave obezbje─Ĺuje sredstva za zdravstveno osiguranje u visini od 50% od potrebnog iznosa za zdravstveno osiguranje.

(3) U bud┼żetu jedinice lokalne samouprave obezbje─Ĺuju se sredstva za finansiranje prava na smještaj u ustanovama, prava na zbrinjavanje u hraniteljskim porodicama, prava na dnevno zbrinjavanje, prava na njegu i pomo─ç u ku─çi, prava na jednokratnu nov─Źanu pomo─ç, proširena prava u socijalnoj zaštiti, finansiranje troškova zbrinjavanja korisnika u drugu porodicu, rad centara za socijalni rad i drugih ustanova socijalne zaštite ─Źiji su osniva─Źi jedinice lokalne samouprave i sredstva za podsticajne i razvojne programe kojima je cilj unapre─Ĺivanje socijalne zaštite stanovništva.

─îlan 135

(1) Isplatu nov─Źanih sredstava korisnicima prava po ovom zakonu vrši jedinica lokalne samouprave posredstvom centara, u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima.

(2) Ministar donosi uputstvo o na─Źinu isplate sredstava jedinicama lokalne samouprave.

(3) Uputstvom iz stava 2. ovog ─Źlana propisuje se na─Źin isplate sredstava koja se prema ─Źlanu 133. ovog zakona obezbje─Ĺuju u bud┼żetu Republike.

─îlan 136

(1) Ustanove socijalne zaštite sti─Źu sredstva za rad izvršenjem programa socijalne, zdravstvene i vaspitnoobrazovne djelatnosti, radnog osposobljavanja, prema obimu i kvalitetu usluga i utvr─Ĺenim pojedina─Źnim cijenama i programom u cjelini.

(2) Ustanove socijalne zaštite mogu sticati sredstva i iz drugih izvora.

─îlan 137

(1) Ministar donosi pravilnik o utvr─Ĺivanju cijene usluga smještaja korisnika.

(2) Pravilnikom iz stava 1. ovog ─Źlana propisuju se uslovi i na─Źin utvr─Ĺivanja cijena usluga smještaja u ustanovama socijalne zaštite ─Źiji je osniva─Ź Vlada.

(3) Ministar rješenjem utvr─Ĺuje zašti─çene cijene usluga smještaja na godišnjem nivou u ustanovama socijalne zaštite ─Źiji je osniva─Ź Vlada.

(4) Ministar rješenjem utvr─Ĺuje visinu sufinansiranja dijela troškova smještaja iz ─Źlana 133. stav 1. ta─Źka d) ovog zakona, na godišnjem nivou.

(5) Nadle┼żni organ jedinice lokalne samouprave propisuje uslove i mjerila za utvr─Ĺivanje cijene usluga i utvr─Ĺuje cijene usluga u socijalnim ustanovama ─Źiji je osniva─Ź jedinica lokalne samouprave.

IX - NADZOR

─îlan 138

U oblasti socijalne zaštite vrši se unutrašnji, inspekcijski i stru─Źni nadzor.

─îlan 139

(1) Unutrašnji nadzor mo┼że biti redovni i vanredni i obavlja se po slu┼żbenoj du┼żnosti ili na zahtjev korisnika prava, odnosno na zahtjev osniva─Źa ustanove socijalne zaštite.

(2) Unutrašnji nadzor vrši se u skladu sa ovim zakonom, zakonom koji propisuje rad upravnih organa i zakonom o upravnoj inspekciji.

─îlan 140

(1) Inspekcijski nadzor nad sprovo─Ĺenjem ovog zakona i propisa donesenih na osnovu njega vrši inspekcija nadle┼żna za socijalnu zaštitu.

(2) Nadzor nad uslovima u pogledu sanitarno-higijenskog stanja u objektima u kojima se obavlja djelatnost socijalne zaštite obavlja nadle┼żna inspekcija.

─îlan 141

(1) Inspektor u socijalnoj zaštiti du┼żan je da utvrdi da li je rad ustanove socijalne zaštite, pravnog i fizi─Źkog lica koje obavlja djelatnost socijalne zaštite uskla─Ĺen sa ovim zakonom i podzakonskim aktima koji regulišu ovu oblast.

(2) Osim prava i du┼żnosti propisanih zakonom koji reguliše oblast rada inspekcija, inspektor za socijalnu zaštitu ovlaš─çen je i du┼żan da:

a) zabrani obavljanje djelatnosti socijalne zaštite bez rješenja o ispunjavanju uslova u pogledu kadra, prostora i opreme i naredi da se objekat u kojem se obavlja djelatnost u predvi─Ĺenom roku oslobodi od opreme, stvari i korisnika usluga,

b) zabrani obavljanje djelatnosti koja nije navedena u rješenju Ministarstva,

v) zabrani rad ustanove socijalne zaštite koja nije registrovana u sudu, a koja je prema ovom zakonu obavezna da se registruje,

g) zabrani rad ustanove koja u predvi─Ĺenom roku ne otkloni nedostatke nalo┼żene rješenjem inspektora,

d) zabrani otpuštanje korisnika prije nego što se preduzmu sve mjere utvr─Ĺene ugovorom o zbrinjavanju korisnika,

─Ĺ) zabrani promjenu djelatnosti ustanove bez saglasnosti osniva─Źa,

e) zabrani prijem drugih kategorija korisnika, odnosno pru┼żanje usluga suprotno rješenju Ministarstva,

┼ż) zabrani druge radnje suprotne ovom zakonu i propisima donesenim na osnovu ovog zakona,

z) naredi uskla─Ĺivanje djelatnosti sa ovim zakonom, propisima donesenim na osnovu ovog zakona i rješenjem Ministarstva,

i) naredi zaštitu podataka o korisnicima i ─Źuvanje profesionalne tajne,

j) naredi da se obezbijedi minimum procesa rada za vrijeme štrajka u ustanovi i naredi privremeni prestanak rada,

k) naredi da se u odre─Ĺenom roku otklone nedostaci i nepravilnosti utvr─Ĺeni inspekcijskim pregledom i

l) naredi sprovo─Ĺenje drugih mjera i radnji propisanih ovim zakonom i propisima donesenim na osnovu ovog zakona.

─îlan 142

(1) Ministarstvo nadle┼żno za socijalnu zaštitu vrši nadzor nad sprovo─Ĺenjem stru─Źnog rada ustanova socijalne zaštite, bez obzira u ─Źijem vlasništvu je ustanova osnovana.

(2) Stru─Źni nadzor obuhvata pregled stanja u pogledu organizacije rada, rada stru─Źnih radnika, radnika na ostalim poslovima socijalne zaštite, saradnika, koriš─çenja stru─Źnih metoda rada, poštivanja propisanih procedura, kvaliteta i obima obavljenih usluga.

(3) Ustanova socijalne zaštite du┼żna je da omogu─çi sprovo─Ĺenje nadzora.

(4) Stru─Źni nadzor obavlja komisija koju imenuje ministar.

(5) Po obavljenom stru─Źnom nadzoru, komisija sastavlja zapisnik o izvršenom nadzoru, utvr─Ĺenom stanju i odre─Ĺuje rokove za otklanjanje nedostataka.

(6) Komisija dostavlja zapisnik ministru.

(7) Ministar, na prijedlog komisije iz stava 5. ovog ─Źlana, rješenjem nala┼że otklanjanje nedostataka koji su utvr─Ĺeni zapisnikom komisije i preduzima druge mjere u skladu sa zakonom i drugim propisima.

(8) Ministar donosi pravilnik o vršenju stru─Źnog nadzora.

(9) Pravilnikom iz stava 8. ovog ─Źlana propisuju se bli┼żi uslovi i na─Źin vršenja stru─Źnog nadzora.

X - NAKNADA MATERIJALNE ŠTETE

─îlan 143

Korisnik ispla─çenog nov─Źanog prava iz ovog zakona du┼żan je da nadoknadi obi─Źnu štetu u skladu sa zakonom koji reguliše oblast obligacionih odnosa, ako je na osnovu neistinitih i neta─Źnih podataka ostvario primanja na koja nije imao pravo, a za koje je znao ili je trebalo da zna da su neistiniti, odnosno neta─Źni.

─îlan 144

(1) Pravo na vra─çanje nov─Źanih iznosa ispla─çenih po osnovu koriš─çenja prava iz ovog zakona od korisnika prava, kao i lica koja su po zakonu du┼żna da u─Źestvuju u izdr┼żavanju korisnika, ima nadle┼żni organ Republike, jedinice lokalne samouprave i ustanova socijalne zaštite na ─Źiji teret je vršena isplata prava.

(2) U slu─Źaju otu─Ĺenja imovine korisnika prava po ovom zakonu, pravo na vra─çanje ispla─çenih iznosa nov─Źanih i drugih davanja ima organ iz stava 1. ovog ─Źlana koji je obezbje─Ĺivao sredstva za koriš─çenje prava.

(3) Pravo na vra─çanje ispla─çenih iznosa iz ostavinske mase korisnika u slu─Źaju smrti korisnika po ovom zakonu ima nadle┼żni organ iz stava 1. ovog ─Źlana koji je obezbje─Ĺivao sredstva za koriš─çenje prava.

XI - KAZNENE ODREDBE

─îlan 145

(1) Nov─Źanom kaznom od 3.000 KM do 20.000 KM kazni─çe se za prekršaj ustanova socijalne zaštite ako:

a) ne obezbijedi ravnopravnost u pristupu i koriš─çenju prava sadr┼żanih u ovom zakonu (─Źlan 3. stav 2),

b) ne izvršava obaveze prema korisniku (─Źlan 38. stav 7),

v) ne vodi ili neuredno vodi propisanu evidenciju i dokumentaciju o korisnicima, kao i o stru─Źnom radu (─Źlan 78),

g) po─Źne da radi i obavlja djelatnost, a ne ispunjava propisane uslove (─Źlan 82),

d) ne izvrši smještaj korisnika kojeg uputi Centar ili opštinski organ nadle┼żan za poslove socijalne zaštite, a ima slobodne kapacitete (─Źlan 84. stav 1),

─Ĺ) otpusti korisnika suprotno zaklju─Źenom ugovoru sa nadle┼żnim Centrom ili opštinskim organom nadle┼żnim za poslove socijalne zaštite (─Źlan 84. st. 4. i 5) i

e) u odre─Ĺenom roku ne preduzme mjere za otklanjanje nedostataka utvr─Ĺenih unutrašnjim, inspekcijskim i stru─Źnim nadzorom (─Źl. 139, 140. i 142).

(2) Za prekršaj iz stava 1. ovog ─Źlana kazni─çe se odgovorno lice ustanove socijalne zaštite nov─Źanom kaznom od 500 KM do 2.000 KM.

(3) Za prekršaj iz stava 1. ta─Źka g) ovog ─Źlana kazni─çe se fizi─Źko lice nov─Źanom kaznom od 500 KM do 2.000 KM.

XII - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

─îlan 146

(1) Ustanove socijalne zaštite ─çe uskladiti svoju organizaciju i opšte akte sa odredbama ovog zakona najkasnije do 31. decembra 2016. godine.

(2) Jedinice lokalne samouprave u kojima nije osnovan Centar osnova─çe Centar ili odjeljenje zajedni─Źkog Centra najkasnije do 31. decembra 2020. godine.

(3) Za obavljanje djelatnosti socijalne zaštite ustanove socijalne zaštite i druga pravna lica koja obavljaju djelatnost socijalne zaštite pribavi─çe rješenje ministra iz ─Źlana 82. stav 3. ovog zakona najkasnije do 31. decembra 2016. godine.

(4) Do osnivanja Centra, poslove iz ovog zakona ─çe obavljati nadle┼żne slu┼żbe za socijalnu zaštitu jedinica lokalne samouprave.

(5) Centar ─çe u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona izvršiti preispitivanje priznatih prava sa odredbama ovog zakona.

(6) Zahtjevi podneseni prije stupanja na snagu ovog zakona okon─Źa─çe se u skladu sa zakonom koji je va┼żio u trenutku podnošenja zahtjeva.

─îlan 147

(1) Socijalni radnici, pravnici i defektolozi koji obavljaju poslove socijalne zaštite u ustanovama koji su po propisima koji su va┼żili do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena stru─Źne spreme mogu i dalje obavljati poslove stru─Źnog radnika u ustanovama socijalne zaštite.

(2) Zaposleni iz stava 1. ovog ─Źlana du┼żni su da u roku od osam godina od stupanja na snagu ovog zakona ispune potrebne uslove u pogledu nivoa obrazovanja.

─îlan 147a

(1) Stru─Źni radnici koji imaju do 20 godina radnog iskustva u oblasti socijalne, porodi─Źne i dje─Źje zaštite, a nisu polo┼żili stru─Źni ispit do dana stupanja na snagu ovog zakona obavezni su, a u skladu sa odredbama ─Źlana 93. Zakona, da pola┼żu stru─Źni ispit uz prilo┼żenu potvrdu o radnom iskustvu u struci.

(2) Stru─Źni radnici iz stava 1. ovog ─Źlana du┼żni su da polo┼że stru─Źni ispit u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

(3) Stru─Źni ispit nisu du┼żni da pola┼żu stru─Źni radnici zaposleni u ustanovama socijalne zaštite koji imaju najmanje 20 godina radnog iskustva u struci u oblasti socijalne, porodi─Źne i dje─Źje zaštite.

(4) Stru─Źnim radnicima koji su polo┼żili stru─Źni ispit za rad u organima republi─Źke uprave do stupanja na snagu ovog zakona priznaje se taj ispit kao stru─Źni ispit u oblasti socijalne zaštite.

─îlan 148

(1) Korisnik kojem je priznato pravo na nov─Źanu pomo─ç ostvari─çe ovo pravo od prvog dana narednog mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona u visini od najmanje 50% od predvi─Ĺenog iznosa iz ─Źlana 24. ovog zakona.

(2) Ukupan iznos nov─Źane pomo─çi iz ─Źlana 24. ovog zakona ispla─çiva─çe se korisniku prava na nov─Źanu pomo─ç od 1. januara 2013. godine.

(3) Korisnik kojem je priznato pravo na dodatak za pomo─ç i njegu drugog lica ostvari─çe ovo pravo od prvog dana narednog mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona u skladu sa ─Źlanom 34. ta─Źka b) ovog zakona.

(4) Korisnik prava iz stava 3. ovog ─Źlana mo┼że podnijeti zahtjev nadle┼żnom centru za ostvarivanje ovog prava u skladu sa ─Źlanom 34. ta─Źka a) ovog zakona.

(5) Isplata prava na dodatak za pomo─ç i njegu drugog lica korisniku koji je ostvario ovo pravo u skladu sa ─Źlanom 34. ta─Źka a) ovog zakona vrši─çe se po─Źev od 1. januara 2013. godine.

(6) Centar je du┼żan da sprovede postupak preispitivanja i uskla─Ĺivanja iznosa prava na dodatak za pomo─ç i njegu drugog lica za sve korisnike u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

(7) Korisnik kome je priznato pravo na nova─Źnu pomo─ç i pravo na dodatak za pomo─ç i njegu drugog lica nakon stupanja na snagu ovog zakona ostvariva─çe navedena prava u skladu sa ovim ─Źlanom.

─îlan 148a

(1) Za korisnike prava na li─Źnu invalidninu koji su pravo ostvarili na osnovu Odluke o odobrenju plasmana sredstava za unapre─Ĺenje polo┼żaja lica sa invaliditetom naknadom za li─Źnu invalidninu ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br. 6/19 i 9/19) Centar ─çe po slu┼żbenoj du┼żnosti pokrenuti postupak odlu─Źivanja o pravu na li─Źnu invalidninu u skladu sa odredbama ovog zakona, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu zakona.

(2) Korisnicima prava iz stava 1. ovog ─Źlana za koje se utvrdi da ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom Centar ─çe priznati pravo od 1. januara 2020. godine.

─îlan 149

(1) Ministar ─çe u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti:

a) pravilnik o utvr─Ĺivanju sposobnosti lica u postupku ostvarivanja prava iz socijalne zaštite i utvr─Ĺivanju funkcionalnog stanja korisnika (─Źlan 25. stav 4),

b) pravilnik o hraniteljstvu (─Źlan 46. stav 2),

v) pravilnik o ostvarivanju prava na pomo─ç i njegu u ku─çi (─Źlan 50. stav 1),

g) pravilnik o ostvarivanju prava na dnevno zbrinjavanje (─Źlan 53. stav 1),

d) pravilnik o procjeni potreba i usmjeravanju djece i omladine sa smetnjama u razvoju (─Źlan 58. stav 4),

─Ĺ) pravilnik o u─Źeš─çu u troškovima smještaja u ustanovu i zbrinjavanja u hraniteljsku porodicu (─Źlan 62. stav 3),

e) pravilnik o vo─Ĺenju evidencija u socijalnoj zaštiti (─Źlan 78. stav 6),

┼ż) pravilnik o uslovima za osnivanje ustanova socijalne zaštite i obavljanje djelatnosti socijalne zaštite (─Źlan 82. stav 2),

z) pravilnik o sadr┼żaju i na─Źinu vo─Ĺenja Registra socijalnih ustanova (─Źlan 83. stav 2),

i) pravilnik o obavljanju pripravni─Źkog sta┼ża u oblasti socijalne zaštite (─Źlan 93. stav 6),

j) pravilnik o samostalnom obavljanju poslova socijalne zaštite (─Źlan 125. stav 5),

k) pravilnik o utvr─Ĺivanju cijene usluga smještaja korisnika (─Źlan 137. stav 1),

l) pravilnik o vršenju stru─Źnog nadzora (─Źlan 142. stav 8).

(2) Ministar ─çe u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti:

a) uputstvo za sprovo─Ĺenje savjetovanja (─Źlan 55. stav 4),

b) uputstvo o superviziji u ustanovama socijalne zaštite (─Źlan 96. stav 3) i

v) uputstvo o na─Źinu isplate sredstava jedinicama lokalne samouprave (─Źlan 135. stav 2).

(3) Nadle┼żni organ jedinica lokalne samouprave ─çe u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona propisati mjerila za utvr─Ĺivanje cijene usluga i utvrditi cijene usluga u ustanovama socijalne zaštite ─Źiji je osniva─Ź grad, odnosno opština (─Źlan 137. stav 5).

─îlan 149a

Ministar ─çe u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti pravilnik o postupku utvr─Ĺivanja visine tjelesnog ošte─çenja (─Źlan 35v. stav 3).

─îlan 150

Do donošenja podzakonskih akata iz ─Źlana 149. ovog zakona primjenjiva─çe se podzakonski akti koji su doneseni na osnovu Zakona o socijalnoj zaštiti ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br. 5/93, 15/96, 110/03 i 33/08), ako nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.

─îlan 151

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da va┼żi Zakon o socijalnoj zaštiti ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br. 5/93, 15/96, 110/03 i 33/08).

─îlan 152

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu┼żbenom glasniku Republike Srpske".

 

Samostalni ─Źlan Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o socijalnoj zaštiti

("Sl. glasnik RS", br. 94/2019)

─îlan 22

Ovaj zakon objavljuje se u "Slu┼żbenom glasniku Republike Srpske", a stupa na snagu 1. januara 2020. godine.

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija