Advokatska kancelarija

weight
"Na┼ía za┼ítita nije u na┼íem oru┼żju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

Zakon o socijalnoj zaštiti Republike Srpske

 

Zakon o socijalnoj zaštiti Republike Srpske


«Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske broj: 37/2012, 90/2016, 94/2019, 42/2020, 36/2022)

I - OSNOVNE ODREDBE

─îlan 1

Ovim zakonom ure─Ĺuju se sistem socijalne za┼ítite, nosioci, korisnici i prava korisnika socijalne za┼ítite, postupak i uslovi za ostvarivanje prava, djelatnost ustanova socijalne za┼ítite, samostalno obavljanje poslova u oblasti socijalne za┼ítite, finansiranje, nadzor i druga pitanja zna─Źajna za funkcionisanje i ostvarivanje socijalne za┼ítite gra─Ĺana.

─îlan 2

(1) Socijalna za┼ítita je djelatnost od op┼íteg interesa za Republiku Srpsku (u daljem tekstu: Republika), kojom se pru┼ża pomo─ç licima kada se na─Ĺu u stanju socijalne potrebe i preduzimaju potrebne mjere radi spre─Źavanja nastajanja i otklanjanja posljedica takvog stanja.

(2) Stanje socijalne potrebe je stanje u kojem je licu neophodna pomo─ç radi savladavanja socijalnih i drugih te┼íko─ça i stvaranja uslova za zadovoljavanje osnovnih ┼żivotnih potreba, a ukoliko se te potrebe ne mogu zadovoljiti u drugim sistemima socijalne sigurnosti.

(3) Djelatnost socijalne za┼ítite obuhvata mjere i aktivnosti za stvaranje uslova za ostvarivanje za┼ítitne funkcije porodice, uslova za samostalan ┼żivot i rad lica koja se nalaze u stanju socijalne potrebe ili za njihovo aktiviranje u skladu sa sposobnostima, obezbje─Ĺivanje sredstava za ┼żivot materijalno neobezbije─Ĺenim i za rad nesposobnim licima i drugim gra─Ĺanima koji su u stanju socijalne potrebe, kao i obezbje─Ĺivanje drugih oblika socijalne za┼ítite.

─îlan 3

(1) Prava iz ovog zakona pripadaju licima koja ispunjavaju propisane uslove bez obzira na razlike u rasi, boji ko┼że, polu, jeziku, politi─Źkom, nacionalnom i vjerskom opredjeljenju, socijalnom i ekonomskom porijeklu, mjestu ro─Ĺenja, invalidnosti ili bilo kojem drugom statusu.

(2) Ustanove i drugi pru┼żaoci usluga socijalne za┼ítite obezbje─Ĺuju ravnopravnost u pristupu i kori┼í─çenju prava sadr┼żanih u ovom zakonu i u svom djelovanju spre─Źavaju svaki vid diskriminacije, direktne ili indirektne, po bilo kom osnovu.

(3) Fizi─Źka i pravna lica koja primjenjuju ovaj zakon du┼żna su da po┼ítuju dostojanstvo, li─Źnost korisnika i da brinu o njegovom interesu.

─îlan 4

(1) Svako je du┼żan da se brine o zadovoljavanju svojih ┼żivotnih potreba i potreba lica koja je po zakonu ili po drugom pravnom osnovu du┼żan da izdr┼żava.

(2) Svako je svojim radom, prihodima i imovinom du┼żan da doprinosi spre─Źavanju, otklanjanju ili ubla┼żavanju vlastite socijalne ugro┼żenosti, kao i socijalne ugro┼żenosti ─Źlanova svoje porodice, posebno djece i drugih ─Źlanova porodice koji ne mogu sami o sebi da se brinu.

─îlan 5

Pravna i fizi─Źka lica koja pru┼żaju usluge pru┼żi─çe podr┼íku korisniku za aktiviranje vlastitih potencijala za samostalno zadovoljavanje potreba, produktivan ┼żivot u zajednici, predupre─Ĺivanje zavisnosti od socijalne za┼ítite i smanjenje rizika socijalne isklju─Źenosti.

─îlan 6

(1) Korisnici prava iz ovog zakona svoje potrebe prioritetno zadovoljavaju u sredini u kojoj ┼żive.

(2) Dru┼ítvena zajednica du┼żna je da u skladu sa stavom 1. ovog ─Źlana radi na obezbje─Ĺivanju uslova i razvijanju usluga prema potrebama korisnika.

─îlan 7

U ostvarivanju prava iz ovog zakona korisnik je ravnopravan u─Źesnik u procesu izbora odluka i mjera koje se preduzimaju u njegovo ime, a u njegovom su interesu.

─îlan 8

(1) Radi vr┼íenja poslova, obezbje─Ĺivanja i ostvarivanja prava iz socijalne za┼ítite utvr─Ĺenih ovim zakonom, osnivaju se ustanove socijalne za┼ítite.

(2) Poslove iz djelatnosti socijalne za┼ítite, osim ustanova socijalne za┼ítite, mogu obavljati udru┼żenja gra─Ĺana i druga lica u skladu sa zakonom.

─îlan 9

Korisnici socijalne za┼ítite su pojedinci, ─Źlanovi porodice i porodica u cjelini, koji ostvaruju prava i usluge u skladu sa ovim zakonom.

─îlan 10

Prava u skladu sa ovim zakonom realizuju se nov─Źanim davanjima, socijalnim uslugama i drugim mjerama koje se pru┼żaju pojedincu, ─Źlanovima porodice ili porodici u cjelini i koje imaju za cilj zadovoljavanje socijalnih potreba, te spre─Źavanje nastanka socijalnih problema.

─îlan 11

(1) Pored prava utvr─Ĺenih ovim zakonom, jedinica lokalne samouprave svojom odlukom, u skladu sa potrebama stanovni┼ítva, mo┼że da utvrdi i druga prava i usluge, uslove i kriterijume za njihovo ostvarivanje.

(2) Pro┼íirena prava i usluge iz stava 1. ovog ─Źlana mogu biti: personalna asistencija za lica sa invaliditetom, stanovanje uz podr┼íku, za┼íti─çeno stanovanje, pomo─ç u zbrinjavanju punoljetnih lica nakon napu┼ítanja ustanova ili hraniteljskih porodica, jednokratne pomo─çi u naturi, usluge javne kuhinje, pomo─ç za ┼íkolovanje djece iz socijalno ugro┼żenih porodica, pomo─ç u vaspitanju i obrazovanju djece sa smetnjama u razvoju, subvencionisanje komunalnih tro┼íkova siroma┼ínim porodicama, pomo─ç u stambenom zbrinjavanju siroma┼ínih porodica, tro┼íkovi sahrane korisnika prava iz ovog zakona, usluge SOS telefona, kao i druga prava i usluge prema potrebama jedinica lokalne samouprave.

─îlan 12

(1) Prava iz ovog zakona su li─Źna i ne mogu se prenositi.

(2) Nov─Źana primanja iz ovog zakona ne mogu biti predmet obezbje─Ĺenja ili prinudnog izvr┼íenja.

(3) Prava po ovom zakonu ostvaruju se nakon ┼íto su iscrpljene raspolo┼żive mogu─çnosti u drugim sistemima socijalne sigurnosti.

─îlan 13

(1) Prava iz ovog zakona koja se realizuju kroz nov─Źana davanja korisniku ostvaruju se posredstvom centara za socijalni rad (u daljem tekstu: Centar).

(2) Prava koja se realizuju pru┼żanjem usluga korisniku mogu se ostvarivati i u partnerstvu javnog, nevladinog i privatnog sektora.

─îlan 14

(1) Nosioci socijalne zaštite u skladu sa ovim zakonom su Republika i jedinica lokalne samouprave.

(2) Republika ure─Ĺuje sistem socijalne za┼ítite, donosi politike i razvojne strategije, utvr─Ĺuje prava, kriterijume i korisnike socijalne za┼ítite, obezbje─Ĺuje dio sredstava za realizaciju prava propisanih ovim zakonom, prati stanje i ostvarivanje prava, osniva i usmjerava rad ustanova socijalne za┼ítite i brine se da se u okviru ekonomske i socijalne politike ostvaruje optimalan razvoj socijalne za┼ítite.

(3) Jedinica lokalne samouprave donosi godi┼ínji i srednjoro─Źni program socijalne za┼ítite na osnovu analize socijalnog stanja stanovnika na svom podru─Źju, donosi odluku o pro┼íirenim pravima i druga akta kojima propisuje uslove za ostvarivanje prava i mjera utvr─Ĺenih odlukom i programima, obezbje─Ĺuje sredstva za realizaciju prava utvr─Ĺenih ovim zakonom i svojim odlukama, obezbje─Ĺuje sredstva za obavljanje djelatnosti socijalne za┼ítite, osniva i brine se o radu ustanova socijalne za┼ítite, vr┼íi koordinaciju aktivnosti socijalne za┼ítite na podru─Źju jedinice lokalne samouprave, formira radno tijelo za socijalnu za┼ítitu i obavlja i druge poslove u ostvarivanju ciljeva socijalne za┼ítite.

─îlan 15

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu za ozna─Źavanje mu┼íkog ili ┼żenskog roda podrazumijevaju oba pola.

II - KORISNICI SOCIJALNE ZAŠTITE

─îlan 16

(1) Korisnici prava i usluga prema ovom zakonu su pojedinci, ─Źlanovi porodice ili porodica u cjelini koji imaju prebivali┼íte u Republici, koji se nalaze u stanju socijalne potrebe, a ne mogu je zadovoljiti svojim radom, prihodima od imovine i kori┼í─çenjem drugih izvora.

(2) Strani dr┼żavljani i ─Źlanovi njihovih porodica, lica pod me─Ĺunarodnom pravnom za┼ítitom koja imaju dozvolu za boravak u Republici, mogu ostvariti prava u skladu sa ovim zakonom i me─Ĺunarodnim ugovorom.

(3) Lice koje nije obuhva─çeno st. 1. i 2. ovog ─Źlana, a na─Ĺe se na teritoriji Republike, mo┼że privremeno ostvariti prava iz socijalne za┼ítite pod uslovima propisanim ovim zakonom, ako to zahtijevaju posebno te┼íke ┼żivotne okolnosti u kojima se to lice na┼ílo.

─îlan 17

Korisnik socijalne zaštite je lice koje se nalazi u stanju socijalne potrebe, i to:

a) dijete:

1) bez roditeljskog staranja,

2) sa smetnjama u razvoju,

3) ─Źiji je razvoj ometen porodi─Źnim prilikama,

4) ┼żrtva nasilja,

5) ┼żrtva trgovine djecom,

6) sa društveno neprihvatljivim ponašanjem,

7) izlo┼żeno socijalno rizi─Źnim pona┼íanjima,

8) kome je zbog posebnih okolnosti potrebna socijalna zaštita;

b) punoljetno lice:

1) materijalno neobezbije─Ĺeno i za rad nesposobno lice,

2) sa invaliditetom,

3) starije, bez porodi─Źnog staranja,

4) sa društveno negativnim ponašanjem,

5) ┼żrtva zloupotrebe psihoaktivnih supstanci,

6) ┼żrtva nasilja u porodici,

7) ┼żrtva trgovine ljudima i

8) kome je zbog posebnih okolnosti potrebna socijalna zaštita.

─îlan 18

Korisnici socijalne za┼ítite, u smislu ─Źlana 17. ovog zakona, su:

a) dijete:

1) koje nema roditelje, koje je napu┼íteno od roditelja, ─Źiji roditelji nisu u mogu─çnosti da mu pru┼że potpuno staranje zato ┼íto su ograni─Źeni u vr┼íenju roditeljskog prava ili su li┼íeni tog prava,

2) sa o┼íte─çenjem vida, sluha, sa o┼íte─çenjem u govorno-glasovnoj komunikaciji, sa tjelesnim o┼íte─çenjem i/ili hroni─Źnim oboljenjem, sa intelektualnim o┼íte─çenjem, sa psihi─Źkim poreme─çajem i/ili oboljenjem, vi┼íestrukim o┼íte─çenjima, ili sa drugim o┼íte─çenjem ili oboljenjem, koji dovode do pote┼íko─ça u psihomotornom i senzomotornom razvoju, a koja zna─Źajno ote┼żavaju funkcionisanje u aktivnostima svakodnevnog ┼żivota,

3) ─Źiji roditelji zbog bolesti ili smrti jednog roditelja, nesre─Ĺenih porodi─Źnih odnosa, materijalnih ili drugih razloga nisu u mogu─çnosti da mu obezbijede uslove za pravilno vaspitanje, fizi─Źki i psihi─Źki razvoj,

4) kome se nanosi fizi─Źka, psihi─Źka i seksualna patnja ili emocionalna bol, kao i prijetnja takvim djelima ili zanemarivanje, nebriga i nezadovoljavanje osnovnih ┼żivotnih potreba, ┼íto ga ozbiljno sputava da u┼żiva u svojim pravima i slobodama,

5) koje je vrbovano, prevezeno, skriveno, nasilno transportovano ili prihva─çeno prijetnjom i upotrebom sile, obmanjivanjem, otmicom ili drugim oblicima prinude ili prevare, zloupotrebom polo┼żaja ili primanja novca, a koje je navedeno na pristanak vlastitog eksploatisanja,

6) koje je pod rizikom, ─Źini prekr┼íajna i krivi─Źna djela, koje se bavi skitnjom, prosja─Źenjem ili sli─Źnim pona┼íanjem naru┼íava op┼íteprihva─çena dru┼ítvena pravila pona┼íanja i va┼że─çe zakonske norme,

7) koje zbog upotrebe psihoaktivnih supstanci, negativnih socijalnih uticaja i emocionalnih poreme─çaja naru┼íava i ugro┼żava svoje zdravlje i ┼żivot,

8) koje se na─Ĺe u stanju socijalne potrebe zbog siroma┼ítva, pretrpljene elementarne nepogode, ratnog stradanja, izbjegli┼ítva, migracije, repatrijacije, smrti jednog ili vi┼íe ─Źlanova porodice, dugotrajnog lije─Źenja, otpusta iz ustanove ili drugih nepredvidivih okolnosti;

b) punoljetno lice:

1) koje nema neophodnih sredstava za izdr┼żavanje, nesposobno je za rad i ne mo┼że obezbijediti sredstva za ┼żivot po nekom drugom osnovu,

2) lice sa invaliditetom, a to su lica sa dugoro─Źnim fizi─Źkim, psihi─Źkim, intelektualnim ili senzornim umanjenim sposobnostima, koja u interakciji sa razli─Źitim barijerama mogu ometati njihovo puno i efektivno u─Źestvovanje u dru┼ítvu na osnovu jednakosti sa drugima,

3) koje ima vi┼íe od 65 godina, a koje zbog trajnih promjena u psihosocijalnom i zdravstvenom stanju ne mo┼że zadovoljavati svoje osnovne ┼żivotne potrebe,

4) koje se odaje besposli─Źarenju, skitnji, prosja─Źenju ili drugom dru┼ítveno negativnom pona┼íanju,

5) koje je do┼ílo u stanje socijalne potrebe zbog upotrebe droga ili alkohola, koje du┼że vrijeme upotrebljava ove supstance zbog ─Źega ima probleme u socijalnim i porodi─Źnim odnosima, zdravlju i materijalnoj egzistenciji,

6) kome se u porodi─Źnom okru┼żenju nanosi fizi─Źka, psihi─Źka, ekonomska i seksualna patnja ili emocionalna bol, kao i prijetnja takvim djelima, a koje se zbog tih okolnosti na─Ĺe u stanju socijalne potrebe,

7) koje je vrbovano, prevezeno, skriveno, nasilno transportovano ili prihva─çeno prijetnjom i upotrebom sile, obmanjivanjem, otmicom ili drugim oblicima prinude ili prevare, zloupotrebom polo┼żaja ili primanja novca, a koje je navedeno na pristanak vlastitog eksploatisanja i

8) koje se na─Ĺe u stanju socijalne potrebe zbog siroma┼ítva, dugotrajne nezaposlenosti, pretrpljene elementarne nepogode, ratnog stradanja, izbjegli┼ítva, migracije, repatrijacije, smrti jednog ili vi┼íe ─Źlanova porodice, dugotrajnog lije─Źenja, izdr┼żavanja kazne, otpusta iz ustanove ili drugih nepredvidivih okolnosti.

─îlan 19

(1) Porodica, u smislu ovog zakona, jeste ┼żivotna zajednica roditelja, djece i drugih srodnika.

(2) Porodicu ─Źine bra─Źni i vanbra─Źni supru┼żnici, djeca bra─Źna, vanbra─Źna, usvojena i pastor─Źad, kao i djeca data pod starateljstvo i uzeta na izdr┼żavanje i drugi srodnici u me─Ĺusobnoj obavezi izdr┼żavanja.

(3) Doma─çinstvo, u smislu ovog zakona, jeste ekonomska ┼żivotna zajednica u kojoj njeni ─Źlanovi zajedni─Źki privre─Ĺuju i u─Źestvuju u tro┼íenju zajedni─Źkih prihoda.

(4) Dijete, u smislu ovog zakona, jeste lice do navršenih 18 godina.

III - PRAVA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI

─îlan 20

Prava u socijalnoj zaštiti po ovom zakonu su:

a) nov─Źana pomo─ç,

b) dodatak za pomo─ç i njegu drugog lica,

v) li─Źna invalidnina,

g) podr┼íka u izjedna─Źavanju mogu─çnosti djece i omladine sa smetnjama u razvoju,

d) smještaj u ustanovu,

─Ĺ) zbrinjavanje u hraniteljsku porodicu,

e) pomo─ç i njega u ku─çi,

┼ż) dnevno zbrinjavanje,

z) jednokratna nov─Źana pomo─ç i

i) savjetovanje.

1. Nov─Źana pomo─ç

─îlan 21

(1) Pojedinac ili ─Źlan porodice du┼żan je da obezbje─Ĺuje zadovoljavanje osnovnih ┼żivotnih potreba vlastitim radom, pravima iz rada ili osiguranja, prihodima od imovine ili drugih izvora, pomo─çi srodnika koji su u skladu sa zakonom i ugovorom du┼żni da ih izdr┼żavaju, naknadama i primanjima po drugim osnovima.

(2) Nov─Źana pomo─ç slu┼żi za zadovoljavanje osnovnih ┼żivotnih potreba.

(3) Korisnik nov─Źane pomo─çi u skladu sa ovim zakonom mo┼że biti pojedinac ili porodica u cjelini.

(4) Nov─Źana pomo─ç se ispla─çuje mjese─Źno.

─îlan 22

(1) Pravo na nov─Źanu pomo─ç iz ovog zakona mo┼że ostvariti pojedinac nesposoban za rad, koji nema vlastitih prihoda ili ─Źiji su ukupni prihodi za izdr┼żavanje ispod nivoa nov─Źane pomo─çi utvr─Ĺene ovim zakonom, koji nema vi┼íak stambenog prostora, koji nema drugu imovinu iz ─Źije se vrijednosti mogu osigurati sredstva za izdr┼żavanje, koji nema obveznike izdr┼żavanja u skladu sa Porodi─Źnim zakonom ili ako ti obveznici izdr┼żavanja zbog invalidnosti i druge objektivne sprije─Źenosti nisu u mogu─çnosti i sposobni da ga izdr┼żavaju i izvr┼íavaju obavezu izdr┼żavanja.

(2) Pravo na nov─Źanu pomo─ç iz ovog zakona mo┼że ostvariti porodica u cjelini ─Źiji ─Źlanovi nisu sposobni za rad, koji nemaju vlastitih prihoda ili ─Źiji su ukupni prihodi za izdr┼żavanje ispod nivoa nov─Źane pomo─çi utvr─Ĺene ovim zakonom, koji nemaju vi┼íak stambenog prostora, koji nemaju drugu imovinu iz ─Źije se vrijednosti mogu osigurati sredstva za izdr┼żavanje, koji nemaju obveznike izdr┼żavanja u skladu sa Porodi─Źnim zakonom ili ako ti obveznici izdr┼żavanja zbog invalidnosti ili drugih objektivnih sprije─Źenosti nisu u mogu─çnosti i sposobni da ih izdr┼żavaju i izvr┼íavaju obavezu izdr┼żavanja.

(3) Pod vi┼íkom stambenog prostora podrazumijeva se prostor koji se bez ugro┼żavanja potreba korisnika mo┼że prodati ili izdati u zakup.

(4) Prilikom utvr─Ĺivanja mogu─çnosti prodaje ili izdavanja u zakup vi┼íka stambenog prostora uzima se u obzir lokacija, povr┼íina, godina gradnje, funkcionalnost i druge okolnosti koje mogu imati uticaj.

(5) Veli─Źina stambenog prostora koja odgovara potrebama pojedinca ili porodice iz st. 1. i 2. ovog ─Źlana, pored kuhinje, kupatila i hodnika je jedna soba po ─Źlanu porodice, odnosno dvije sobe za lice koje ostvaruje pravo na dodatak za pomo─ç i njegu drugog lica.

(6) Lice koji ┼żivi u zajedni─Źkom doma─çinstvu sa licima koja nemaju zakonsku obavezu me─Ĺusobnog izdr┼żavanja ostvaruje nov─Źanu pomo─ç kao pojedinac iz stava 1. ovoga ─Źlana.

─îlan 23

Osnovica za utvr─Ĺivanje visine nov─Źane pomo─çi u teku─çoj godini je prosje─Źna neto plata u Republici ostvarena u prethodnoj godini.

─îlan 24

(1) Visina nov─Źane pomo─çi utvr─Ĺuje se zavisno od broja ─Źlanova porodice, u procentu od osnovice iz ─Źlana 23. ovog zakona i iznosi:

a) za pojedinca 17% od osnovice,

b) za porodicu sa dva ─Źlana 22% od osnovice,

v) za porodicu sa tri ─Źlana 27% od osnovice,

g) za porodicu sa ─Źetiri ─Źlana 30% od osnovice i

d) za porodicu sa pet i vi┼íe ─Źlanova 33% od osnovice.

(2) Kada korisnik ostvaruje vlastiti prihod, visina nov─Źane pomo─çi utvr─Ĺuje se kao razlika izme─Ĺu iznosa nov─Źane pomo─çi utvr─Ĺene u skladu sa stavom 1. ovog ─Źlana i iznosa prosje─Źnog mjese─Źnog prihoda pojedinca ili porodice ostvarenog u prethodna tri mjeseca prije podno┼íenja zahtjeva.

─îlan 25

(1) Nesposobnost za rad utvr─Ĺuje se na osnovu nalaza i mi┼íljenja stru─Źne komisije za utvr─Ĺivanje sposobnosti lica u postupku ostvarivanja prava iz socijalne za┼ítite i utvr─Ĺivanju funkcionalnog stanja korisnika.

(2) Jedinice lokalne samouprave imenuju prvostepenu stru─Źnu komisiju iz stava 1. ovog ─Źlana i utvr─Ĺuju naknadu za njen rad, koja ne mo┼że biti manja od 0,8%, niti ve─ça od 3% od prosje─Źne neto plate ostvarene u Republici u prethodnoj godini, za ─Źlana komisije, po korisniku.

(3) Ministar zdravlja i socijalne za┼ítite (u daljem tekstu: ministar) imenuje drugostepenu stru─Źnu komisiju iz stava 1. ovog ─Źlana i utvr─Ĺuje naknadu za njen rad, koja ne mo┼że biti manja od 0,8%, niti ve─ça od 3% od prosje─Źne neto plate ostvarene u Republici u prethodnoj godini, za ─Źlana komisije, po korisniku.

(4) Ministar donosi pravilnik o utvr─Ĺivanju sposobnosti lica u postupku ostvarivanja prava iz socijalne za┼ítite i utvr─Ĺivanju funkcionalnog stanja korisnika.

(5) Pravilnikom iz stava 4. ovog ─Źlana propisuju se sastav prvostepene i drugostepene stru─Źne komisije, uslovi za njeno formiranje, na─Źin rada i uslovi za ocjenjivanje sposobnosti lica iz ─Źlana 22. st. 1. i 2. i ─Źl. 32. i 35a. ovog zakona.

─îlan 26

Izuzetno, pravo na nov─Źanu pomo─ç ostvaruje pojedinac iz ─Źlana 22. stav 1. ovog zakona koji ne mo┼że obezbijediti sredstva za sopstveno izdr┼żavanje, i to:

a) koji tra┼żi izdr┼żavanje od lica koje je du┼żno da ga izdr┼żava dok ne ostvari pravo na izdr┼żavanje u skladu sa zakonom, o ─Źemu podnosi dokaz da je kod nadle┼żnog suda pokrenuo postupak radi utvr─Ĺivanja obaveze izdr┼żavanja od srodnika,

b) koji nema zaklju─Źen ugovor o do┼żivotnom izdr┼żavanju ili je pokrenuo postupak za raskid ugovora o do┼żivotnom izdr┼żavanju i

v) koji ne mo┼że osigurati izdr┼żavanje po drugom osnovu.

─îlan 27

(1) Pravo na nov─Źanu pomo─ç mo┼że ostvariti pojedinac, ─Źlanovi porodice ili porodica u cjelini koji ne ispunjavaju uslove propisane u ─Źlanu 22. ovog zakona zbog posjedovanja imovine, pod uslovom da su nesposobni za rad i da svoju imovinu ili dio imovine prenesu bez naknade, sa pravom svojine jedinici lokalne samouprave.

(2) Lica kojima je imovina smetnja za ostvarivanje prava na nov─Źanu pomo─ç mogu dati saglasnost za uknji┼żbu prava hipoteke do namirenja valorizovanih tro┼íkova datih po osnovu prava na nov─Źanu pomo─ç.

(3) Me─Ĺusobna prava i obaveze iz st. 1. i 2. ovog ─Źlana regulisa─çe se ugovorom zaklju─Źenim izme─Ĺu Centra i lica koje prenosi svoju imovinu na jedinicu lokalne samouprave.

(4) Sredstva ostvarena raspolaganjem imovinom iz stava 1. ovog ─Źlana vode se na posebnom ra─Źunu jedinice lokalne samouprave sa koga se podmiruju tro┼íkovi nov─Źane pomo─çi korisnika.

(5) Raspolaganje imovinom iz stava 1. ovog ─Źlana vr┼íi se u skladu sa odredbama zakona kojim se reguli┼íe raspolaganje stvarnim pravima na nepokretnostima.

(6) Tro┼íkovi postupka podmiruju se iz sredstava ostvarenih raspolaganjem imovinom korisnika iz stava 1. ovog ─Źlana.

─îlan 28

Pojedinac ili ─Źlanovi porodice koji su ostvarili sredstva prodajom imovine ili su darovali svoju imovinu i time doveli sebe ili svoju porodicu u stanje socijalne potrebe nemaju pravo na nov─Źanu pomo─ç za period za koji iznos pomo─çi odgovara visini osnovice za pla─çanje poreza na promet nepokretnosti.

─îlan 29

Korisnik nov─Źane pomo─çi koji ne mo┼że ostvariti zdravstveno osiguranje po drugom osnovu ostvaruje zdravstveno osiguranje iz bud┼żetskih sredstava namijenjenih za ostvarivanje prava na nov─Źanu pomo─ç.

─îlan 30

(brisano)

─îlan 31

Pravo na nov─Źanu pomo─ç prestaje korisniku koji se nalazi na izdr┼żavanju kazne zatvora du┼że od 30 dana, korisniku ─Źije je zbrinjavanje, u skladu sa ovim zakonom, izvr┼íeno na teret bud┼żetskih sredstava socijalne za┼ítite i u drugim slu─Źajevima kada je korisniku u potpunosti obezbije─Ĺeno stanovanje, ishrana, odje─ça i obu─ça.

2. Dodatak za pomo─ç i njegu drugog lica

─îlan 32

(1) Pravo na dodatak za pomo─ç i njegu drugog lica ima lice starije od tri godine kojem je zbog tjelesnih, mentalnih, ─Źulnih poreme─çaja, izra┼żenih promjena u zdravstvenom stanju neophodna stalna pomo─ç i njega drugog lica, pod uslovom da ovo pravo ne mo┼że ostvariti po drugom osnovu i ne koristi pravo na smje┼ítaj u ustanovi socijalne za┼ítite ili su smje┼íteni u drugu ustanovu na teret bud┼żetskih sredstava.

(2) Pravo iz stava 1. ovoga ─Źlana mo┼że se ostvariti kao trajno ili privremeno pravo.

(3) Pravo iz stava 1. ovog ─Źlana mogu ostvariti lica koja su potpuno ili djelimi─Źno zavisna od pomo─çi i njege drugog lica u zadovoljavanju osnovnih ┼żivotnih i fiziolo┼íkih potreba.

─îlan 33

(1) Dodatak za pomo─ç i njegu drugog lica priznaje se na osnovu nalaza i mi┼íljenja stru─Źnih komisija:

a) za djecu do 18 godina - komisija za procjenu potreba i usmjeravanje djece i omladine sa smetnjama u razvoju,

b) za punoljetna lica - komisija za utvr─Ĺivanje sposobnosti lica u postupku ostvarivanja prava iz socijalne za┼ítite.

(2) Nalaz i mi┼íljenje za korisnike iz stava 1. ta─Źka a) ovog ─Źlana donosi stru─Źna komisija iz ─Źlana 58. stav 1. ovog zakona.

(3) Nalaz i mi┼íljenje za korisnike iz stava 1. ta─Źka b) ovog ─Źlana donosi stru─Źna komisija iz ─Źlana 25. ovog zakona.

─îlan 34

Visina dodatka za pomo─ç i njegu drugog lica obra─Źunava se u procentu od prosje─Źne neto plate ostvarene u Republici u prethodnoj godini i iznosi:

a) 22% od osnovice za lice koje cjelodnevno i u potpunosti zavisi od drugog lica u zadovoljavanju osnovnih ┼żivotnih i fiziolo┼íkih potreba, koje nije u mogu─çnosti da samo zadovolji te potrebe ni uz upotrebu bilo kojih pomagala i

b) 11% od osnovice za lice kojem je neophodna djelimi─Źna pomo─ç drugog lica u zadovoljavanju osnovnih ┼żivotnih i fiziolo┼íkih potreba.

─îlan 35

Korisnik dodatka za pomo─ç i njegu drugog lica koji ne mo┼że ostvariti zdravstveno osiguranje po drugom osnovu ostvaruje zdravstveno osiguranje iz bud┼żetskih sredstava namijenjenih za ostvarivanje prava na dodatak za pomo─ç i njegu drugog lica.

2a. Li─Źna invalidnina

─îlan 35a

(1) Pravo na li─Źnu invalidninu ostvaruju lica:

a) koja su zavisna od pomo─çi i njege drugog lica prilikom zadovoljavanja osnovnih ┼żivotnih potreba i kojima je o┼íte─çenje, odnosno oboljenje nastalo u razvojnom periodu, a imaju utvr─Ĺenu visinu tjelesnog o┼íte─çenja od 70% do 100%,

b) sa o┼íte─çenjem sluha, kojima je o┼íte─çenje, odnosno oboljenje nastalo u razvojnom periodu, a imaju utvr─Ĺenu visinu tjelesnog o┼íte─çenja od najmanje 70%,

v) sa o┼íte─çenjem urogenitalnog sistema, koja se nalaze u terminalnoj fazi zatajenja oba bubrega i koja imaju potrebu za hroni─Źnom hemodijalizom i peritonealnom dijalizom, a imaju utvr─Ĺenu visinu tjelesnog o┼íte─çenja od 100%,

g) oboljela od rijetke bolesti, kojima je o┼íte─çenje, odnosno oboljenje nastalo u razvojnom periodu, a imaju utvr─Ĺenu visinu tjelesnog o┼íte─çenja od najmanje 70%.

(2) Li─Źnu invalidninu ne mogu ostvariti lica koja ostvaruju primanja po osnovu invaliditeta ste─Źenog u ratu, kao i lica koja ostvaruju pravo na smje┼ítaj u ustanovu socijalne za┼ítite i pravo na zbrinjavanje u hraniteljsku porodicu ili koja su smje┼ítena u drugu ustanovu na teret bud┼żetskih sredstava.

─îlan 35b

(1) Visina li─Źne invalidnine ste─Źene ostvarivanjem prava na li─Źnu invalidninu obra─Źunava se u procentu od prosje─Źne neto plate ostvarene u Republici u prethodnoj godini i iznosi:

a) 17% od osnovice za lice kome je utvr─Ĺeno tjelesno o┼íte─çenje u visini od 100%,

b) 14% od osnovice za lice kome je utvr─Ĺeno tjelesno o┼íte─çenje u visini od 90%,

v) 12% od osnovice za lice kome je utvr─Ĺeno tjelesno o┼íte─çenje u visini od 80%,

g) 10% od osnovice za lice kome je utvr─Ĺeno tjelesno o┼íte─çenje u visini od 70%

.

─îlan 35v

(1) O┼íte─çenje, odnosno oboljenje nastalo u razvojnom periodu predstavlja o┼íte─çenje vida, sluha, govorno-glasovne komunikacije, tjelesno o┼íte─çenje i/ili hroni─Źno oboljenje, intelektualno o┼íte─çenje, psihi─Źki poreme─çaj i/ili oboljenje ili drugo o┼íte─çenje ili oboljenje koje dovodi do pote┼íko─ça u psihomotornom i senzomotornom razvoju i funkcionisanju u aktivnostima svakodnevnog ┼żivota, a koje je nastupilo u periodu do navr┼íenih 18 godina.

(2) Visinu tjelesnog o┼íte─çenja za djecu do navr┼íenih 18 godina utvr─Ĺuje stru─Źna komisija iz ─Źlana 58. ovog zakona.

(3) Ministar donosi pravilnik o postupku utvr─Ĺivanja visine tjelesnog o┼íte─çenja.

(4) Pravilnikom iz stava 3. ovog ─Źlana propisuje se postupak utvr─Ĺivanja visine tjelesnog o┼íte─çenja kod djece do navr┼íenih 18 godina.

(5) Tjelesno o┼íte─çenje za punoljetna lica utvr─Ĺuje se u skladu sa propisima kojima se ure─Ĺuje medicinsko vje┼íta─Źenje u penzijskom i invalidskom osiguranju.

(6) Izuzetno od stava 2. ovog ─Źlana, visina tjelesnog o┼íte─çenja za djecu do navr┼íenih 18 godina za vrijeme vanredne situacije ili vanrednog stanja mo┼że se utvrditi u skladu sa propisima kojima se ure─Ĺuje medicinsko vje┼íta─Źenje u penzijskom i invalidskom osiguranju.

3. Podr┼íka u izjedna─Źavanju mogu─çnosti djece i omladine sa smetnjama u razvoju

─îlan 36

Pravo na podr┼íku u izjedna─Źavanju mogu─çnosti djece i omladine sa smetnjama u razvoju imaju djeca i omladina sa fizi─Źkim, mentalnim, ─Źulnim ili kombinovanim smetnjama u razvoju kod kojih je izvr┼íena procjena potreba i usmjeravanje djece i omladine, a koja su poslije zavr┼íene osnovne ┼íkole, a najkasnije do navr┼íene 30. godine ┼żivota, uklju─Źena u proces obrazovanja, a to pravo ne mogu ostvariti po drugom osnovu.

─îlan 37

(1) Pravo na podr┼íku u izjedna─Źavanju mogu─çnosti djece i omladine sa smetnjama u razvoju ostvaruje se u vidu naknada za: tro┼íkove smje┼ítaja i tro┼íkove gradskog, odnosno me─Ĺugradskog prevoza u visini iznosa cijene mjese─Źne karte.

(2) Djeci i omladini upu─çenoj na obrazovanje van mjesta prebivali┼íta, osim tro┼íkova iz stava 1. ovoga ─Źlana, priznaju se tro┼íkovi prevoza do mjesta prebivali┼íta jednom mjese─Źno u visini stvarnih tro┼íkova najni┼że cijene karte javnog saobra─çaja.

4. Smještaj u ustanovu

─îlan 38

(1) Smještaj u ustanovu podrazumijeva zbrinjavanje u ustanovu socijalne zaštite i u drugu ustanovu koja se nalazi van sistema socijalne zaštite, a primjerena je i ispunjava uslove za zbrinjavanje korisnika socijalne zaštite.

(2) Smje┼ítaj u ustanovu socijalne za┼ítite ostvaruje se izborom i upu─çivanjem korisnika u odgovaraju─çu ustanovu u kojoj se obezbje─Ĺuje stanovanje, ishrana, odijevanje, njega, pomo─ç, briga, vaspitanje i obrazovanje, osposobljavanje za privre─Ĺivanje, radne, kulturno-zabavne, rekreativno-rehabilitacione aktivnosti, zdravstvena za┼ítita i druge usluge.

(3) Smje┼ítaj u ustanovu vr┼íi se na osnovu rje┼íenja nadle┼żnog Centra i ugovora o smje┼ítaju.

(4) Rje┼íenje se donosi na osnovu sprovedenog postupka, ukupne procjene uslova ┼żivota i stanja korisnika i njegovog okru┼żenja, sagledavanja mogu─çnosti drugih oblika zbrinjavanja i mi┼íljenja da je zbrinjavanje u ustanovu najcjelishodniji oblik za┼ítite.

(5) Ugovor o smje┼ítaju zaklju─Źuju ustanova za smje┼ítaj i nadle┼żni Centar.

(6) Ugovor o smještaju u ustanovu prestaje sporazumom ugovornih strana, otkazom ugovora, raskidom ugovora i smrću korisnika.

(7) Ustanova socijalne za┼ítite i nadle┼żni Centar du┼żni su da redovno razmjenjuju informacije o stanju i potrebama korisnika.

(8) Smje┼ítaj u ustanovu socijalne za┼ítite ili drugu ustanovu na teret bud┼żetskih sredstava ne─çe se priznati licu kome usluge zbrinjavanja mogu pru┼żati ─Źlanovi njegove porodice koji su obavezni u skladu sa zakonom da ga izdr┼żavaju i koje ima vi┼íak stambenog prostora i drugu imovinu iz ─Źlana 22. ovog zakona.

(9) Pojedinac koji je ostvario sredstva prodajom imovine ili je darovao svoju imovinu i time doveo sebe u stanje socijalne potrebe nema pravo na smje┼ítaj u ustanovu iz bud┼żetskih sredstava za period za koji iznos tro┼íkova smje┼ítaja odgovara tr┼żi┼ínoj vrijednosti imovine.

(10) Izuzetno, smje┼ítaj u ustanovu socijalne za┼ítite ili drugu ustanovu na teret bud┼żetskih sredstava mo┼że se priznati i licu koje ima imovinu, a koja predstavlja smetnju za ostvarivanje ovog prava, pod uslovom da vlasnik svoju imovinu ili dio imovine prenese bez naknade, sa pravom svojine jedinici lokalne samouprave.

(11) Lice kojem je imovina smetnja za ostvarivanje prava na smje┼ítaj u ustanovu mo┼że dati saglasnost za uknji┼żbu prava hipoteke do namirenja valorizovanih tro┼íkova datih po osnovu prava na zbrinjavanje u ustanovu.

─îlan 38a

(1) Centar mo┼że smjestiti lice u ustanovu koja se nalazi van teritorije Republike, ako u Republici ne postoji ustanova koja pru┼ża potrebnu uslugu, ako su u ustanovama u Republici popunjeni smje┼ítajni kapaciteti, ili ako je to u najboljem interesu lica koje se smje┼íta.

(2) Centar prije smje┼ítanja lica iz stava 1. ovog ─Źlana pribavlja saglasnost Ministarstva zdravlja i socijalne za┼ítite (u daljem tekstu: Ministarstvo).

─îlan 39

(1) Centar koji upućuje korisnika u ustanovu za smještaj prilikom zbrinjavanja osiguraće osnovnu odjeću, obuću i troškove transporta do ustanove.

(2) Sredstva za ove tro┼íkove bi─çe obezbije─Ĺena iz sredstava korisnika, obveznika izdr┼żavanja ili iz bud┼żetskih sredstava predvi─Ĺenih za socijalnu za┼ítitu.

(3) Centar obezbje─Ĺuje nov─Źana sredstva za li─Źne potrebe u vidu d┼żeparca licu koje je bez prihoda.

(4) Sredstva za li─Źne potrebe iz stava 3. ovoga ─Źlana obezbje─Ĺuju se na mjese─Źnom nivou u iznosu od 5% od cijene smje┼ítaja.

─îlan 40

(1) Pravo na smještaj u ustanovu ima:

a) dijete bez roditeljskog staranja, do povratka u vlastitu porodicu ili zbrinjavanja u porodicu usvojioca ili hraniteljsku porodicu, do zavr┼íetka redovnog ┼íkolovanja, najdu┼że do 26. godine ┼żivota, a ne du┼że od ┼íest mjeseci nakon zavr┼íetka redovnog ┼íkolovanja,

b) dijete sa pote┼íko─çama u razvoju koje nema uslova da ostane u svojoj porodici i kada je to svrsishodnije radi ─Źuvanja i vaspitanja, ┼íkolovanja, osposobljavanja ili psihosocijalne rehabilitacije, dok traje potreba za ovim oblikom za┼ítite,

v) dijete ─Źiji je razvoj ometen porodi─Źnim prilikama, do povratka u vlastitu porodicu,

g) dijete sa društveno neprihvatljivim ponašanjem, dok traju razlozi za ovim vidom socijalne zaštite,

d) dijete ┼żrtva nasilja, dok traju razlozi za ovim vidom socijalne za┼ítite,

─Ĺ) dijete ┼żrtva trgovine ljudima, dok traju razlozi za ovim vidom socijalne za┼ítite,

e) punoljetno lice sa invaliditetom i te┼íko hroni─Źno oboljelo lice koje nije u mogu─çnosti da samostalno ┼żivi u porodici zbog nepovoljnih zdravstvenih, socijalnih, stambenih ili porodi─Źnih prilika i lica sa poreme─çajima u pona┼íanju,

┼ż) starije lice koje zbog nepovoljnih socijalnih, zdravstvenih, stambenih i porodi─Źnih prilika nije u mogu─çnosti da ┼żivi u porodici, odnosno u doma─çinstvu,

z) punoljetno lice ┼żrtva nasilja u porodici, dok traju razlozi za ovim vidom socijalne za┼ítite,

i) punoljetno lice ┼żrtva trgovine ljudima, dok traju razlozi za ovim vidom socijalne za┼ítite,

j) trudnica i roditelj djeteta do godinu dana ┼żivota djeteta ako je drugi roditelj djeteta umro, nestao, poginuo, izvr┼íio nasilje u porodici, kome je usljed materijalne neobezbije─Ĺenosti, nerije┼íenog stambenog pitanja, naru┼íenih porodi─Źnih odnosa i sli─Źnih situacija potreban privremeni smje┼ítaj i

k) lice koje se na─Ĺe u skitnji ili prosja─Źenju ili mu je zbog drugih opravdanih razloga potreban privremeni smje┼ítaj.

(2) Dijete iz stava 1. t. a), b), v), g), d) i ─Ĺ) ovog ─Źlana do tri godine ┼żivota privremeno mo┼że biti zbrinuto u ustanovu socijalne za┼ítite uz stru─Źno mi┼íljenje Ministarstva.

─îlan 41

Korisnik koji je ostvario pravo na smje┼ítaj u ustanovu, koji ne mo┼że ostvariti zdravstveno osiguranje po drugom osnovu, ostvaruje zdravstveno osiguranje iz bud┼żetskih sredstava namijenjenih za ostvarivanje prava na smje┼ítaj u ustanovu.

5. Zbrinjavanje u hraniteljsku porodicu

─îlan 42

(1) Zbrinjavanje u hraniteljsku porodicu je oblik zbrinjavanja korisnika u porodicu koja mu obezbje─Ĺuje zadovoljavanje osnovnih ┼żivotnih potreba, koja brine o li─Źnosti korisnika i poma┼że mu u ostvarivanju njegovih prava i izvr┼íavanju obaveza.

(2) Pravo na zbrinjavanje u hraniteljsku porodicu ima lice koje, u skladu sa ovim zakonom, ima pravo na smještaj u ustanovu.

(3) Hraniteljska porodica je porodica sa jednim ili vi┼íe punoljetnih lica koja se bavi uslugama zbrinjavanja djece ili punoljetnih lica, za koju je izvr┼íena procjena i osposobljavanje za hraniteljstvo, koja ispunjava propisane uslove i ostvaruje naknadu za svoje pru┼żene usluge.

(4) Prilikom izbora porodice u koju se korisnik zbrinjava, Centar koji vr┼íi zbrinjavanje rukovodi─çe se naro─Źito li─Źnim svojstvima korisnika i ─Źlanova porodice u koju se vr┼íi zbrinjavanje, stambenim i drugim mogu─çnostima porodice i potrebama korisnika.

(5) U hraniteljsku porodicu mo┼że se zbrinuti najvi┼íe troje djece, odnosno dvoje djece sa invaliditetom, s tim da ukupan broj djece koja ┼żive u porodici hranitelja, ra─Źunaju─çi i djecu hranitelja, ne mo┼że biti ve─çi od petoro djece.

(6) Izuzetno od stava 5. ovog ─Źlana, kada je to u interesu djece, kada je rije─Ź o porodici srodnika, kada se zbrinjavaju bra─ça i sestre, u hraniteljsku porodicu mo┼że biti zbrinuto vi┼íe djece.

(7) U hraniteljsku porodicu mogu se zbrinuti najviše tri punoljetna lica.

(8) Izuzetno, zbrinjavanje se mo┼że vr┼íiti i u porodicu koja nema status hraniteljske porodice, kada nadle┼żni Centar procijeni da je to neophodno.

(9) Porodica iz stava 8. ovog ─Źlana du┼żna je da u roku od godinu dana od dana zbrinjavanja korisnika stekne status hraniteljske porodice.

─îlan 43

Korisnik se ne mo┼że zbrinuti u porodicu u kojoj:

a) je neko od ─Źlanova porodice li┼íen roditeljskog prava ili poslovne sposobnosti,

b) su naru┼íeni porodi─Źni odnosi,

v) neko od ─Źlanova porodice ima dru┼ítveno neprihvatljivo pona┼íanje i

g) bi zbog bolesti ─Źlana porodice bilo ugro┼żeno zdravlje korisnika i ostvarivanje svrhe zbrinjavanja.

─îlan 44

(1) Me─Ĺusobni odnosi Centra koji upu─çuje korisnika i hraniteljske porodice u kojoj se zbrinjava ure─Ĺuju se ugovorom, na osnovu rje┼íenja o zbrinjavanju, koje donosi nadle┼żni Centar.

(2) Hranitelj ima pravo na naknadu za rad i naknadu za tro┼íkove izdr┼żavanja korisnika.

(3) Centar koji upućuje korisnika u hraniteljsku porodicu prilikom zbrinjavanja obezbijediće mu osnovnu odjeću, obuću i troškove prevoza do te porodice.

(4) Sredstva iz st. 2. i 3. ovog ─Źlana obezbje─Ĺuju se iz sredstava korisnika, obveznika izdr┼żavanja ili iz bud┼żetskih sredstava predvi─Ĺenih za socijalnu za┼ítitu.

(5) Ugovor o hraniteljstvu prestaje: sporazumom ugovornih strana, otkazom ugovora, raskidom ugovora, smr─çu korisnika i smr─çu ─Źlana porodice koji je zaklju─Źio ugovor o hraniteljstvu.

(6) Uslovi zbrinjavanja korisnika u porodicu koja nema status hraniteljske porodice regulisa─çe se rje┼íenjem o smje┼ítaju i ugovorom izme─Ĺu porodice i nadle┼żnog Centra.

(7) Porodica koja nema status hraniteljske porodice ima pravo na naknadu za tro┼íkove izdr┼żavanja korisnika.

─îlan 45

Korisnik koji je ostvario pravo iz ─Źlana 42. ovog zakona, koji ne mo┼że ostvariti zdravstveno osiguranje po drugom osnovu, ostvaruje zdravstveno osiguranje iz bud┼żetskih sredstava namijenjenih za ostvarivanje prava na zbrinjavanje u hraniteljsku porodicu.

─îlan 46

(1) Hraniteljstvo se obezbje─Ĺuje u vlastitom prostoru hranitelja, korisnika ili drugim objektima koji su posebno izgra─Ĺeni ili prilago─Ĺeni za tu namjenu.

(2) Ministar donosi pravilnik o hraniteljstvu.

(3) Pravilnikom iz stava 2. ovog ─Źlana propisuju se bli┼żi uslovi i postupak dobijanja statusa hraniteljske porodice, vrste i oblik zbrinjavanja u hraniteljskoj porodici, na─Źin sprovo─Ĺenja nadzora nad radom hranitelja, na─Źin za obra─Źun naknada za rad hranitelja, izdr┼żavanje i prestanak hraniteljstva.

6. Pomo─ç i njega u ku─çi

─îlan 47

(1) Pravo na pomo─ç i njegu u ku─çi obezbje─Ĺuje se starijem iznemoglom licu, te┼íko oboljelom licu i drugom licu koje nije u stanju da se brine o sebi.

(2) Pomo─ç i njega u ku─çi licima iz stava 1. ovog ─Źlana obezbje─Ĺuje se iz bud┼żetskih sredstava ako:

a) lice nema mogu─çnosti da pomo─ç i njegu u ku─çi obezbijedi vlastitim sredstvima i sredstvima srodnika koji ima obavezu izdr┼żavanja u skladu sa zakonom,

b) lice nije zaklju─Źilo ugovor o do┼żivotnom izdr┼żavanju,

v) lice nije ugovorom o darovanju otu─Ĺilo imovinu i

g) ukupni prihodi korisnika po svim osnovima ne prelaze iznos od 50% osnovice iz ─Źlana 23. ovog zakona.

─îlan 48

Pomo─ç i njega u ku─çi obuhvata obavljanje ku─çnih poslova, odr┼żavanje li─Źne higijene, nabavku hrane i organizovanje ishrane i zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

─îlan 49

Pomo─ç i njegu u ku─çi mo┼że pru┼żati ustanova socijalne za┼ítite, udru┼żenje gra─Ĺana, vjerska zajednica i drugo pravno lice koja ispunjava uslove za realizaciju ovog prava.

─îlan 50

(1) Ministar donosi pravilnik o ostvarivanju prava na pomo─ç i njegu u ku─çi.

(2) Pravilnikom iz stava 1. ovog ─Źlana propisuju se vrste usluga, bli┼żi uslovi u vezi sa ostvarivanjem prava iz ─Źlana 47. ovog zakona, kao i u─Źe┼í─çe korisnika i njegovog srodnika obaveznog na izdr┼żavanje u tro┼íkovima pomo─çi i njege u ku─çi.

7. Dnevno zbrinjavanje

─îlan 51

(1) Pravo na dnevno zbrinjavanje obuhvata razli─Źite vrste organizovanih dnevnih usluga i boravaka izvan vlastite porodice kroz koje se obezbje─Ĺuju ishrana, njega, ─Źuvanje, briga o zdravlju, vaspitanju i obrazovanju, psihosocijalna rehabilitacija, radna okupacija i druge usluge.

(2) Dnevno zbrinjavanje mo┼że se obavljati u drugoj porodici, ustanovi socijalne za┼ítite, zasebnim centrima ili dnevnim boravcima koje organizuju i pru┼żaju javne ustanove, udru┼żenja gra─Ĺana, vjerske zajednice i druga pravna lica.

─îlan 52

Pravo na dnevno zbrinjavanje ima dijete i punoljetno lice koje ima pravo na smje┼ítaj u ustanovu ili zbrinjavanje u hraniteljsku porodicu i drugo lice koje zbog svojih psihosocijalnih te┼íko─ça i drugih nepovoljnih ┼żivotnih okolnosti ima potrebu za ovim oblikom za┼ítite, a na osnovu rje┼íenja Centra.

─îlan 53

(1) Ministar donosi pravilnik o ostvarivanju prava na dnevno zbrinjavanje.

(2) Pravilnikom iz stava 1. ovog ─Źlana propisuje se na─Źin vr┼íenja usluga dnevnog zbrinjavanja, nadzora, u─Źe┼í─çe u tro┼íkovima dnevnog zbrinjavanja korisnika i njegovih srodnika obaveznih za izdr┼żavanje.

8. Jednokratna nov─Źana pomo─ç

─îlan 54

(1) Pravo na jednokratnu nov─Źanu pomo─ç obezbje─Ĺuje se pojedincu, ─Źlanovima porodice ili porodici u cjelini koji se trenutno na─Ĺu u stanju socijalne potrebe zbog okolnosti iz ─Źlana 18. ta─Źka a) podta─Źka 8) i ta─Źka b) podta─Źka 8) ovog zakona.

(2) Iznos jednokratne pomo─çi iz stava 1. ovog ─Źlana u toku kalendarske godine ne mo┼że biti ve─çi od tromjese─Źnog iznosa nov─Źane pomo─çi za korisnike iz ─Źlana 24. ovog zakona, a prema broju ─Źlanova porodice.

(3) Izuzetno, direktor Centra, zbog posebnih okolnosti, mo┼że odobriti jednokratnu nov─Źanu pomo─ç u ve─çem iznosu od iznosa utvr─Ĺenog u stavu 2. ovog ─Źlana, s tim da ne smije biti ve─çi od trostrukog iznosa iz stava 2. ovog ─Źlana.

9. Savjetovanje

─îlan 55

(1) Savjetovanje je sistemska i programirana stru─Źna pomo─ç koju realizuju stru─Źni radnici primjenom metoda socijalnog rada i drugih dru┼ítveno-humanisti─Źkih nauka, a ─Źija je svrha pomo─ç pojedincu, ─Źlanovima porodice ili porodici u cjelini u razvijanju, dopunjavanju, o─Źuvanju i pobolj┼íanju vlastitih socijalnih mogu─çnosti, a u slu─Źaju bolesti, starosti, invalidnosti, nezaposlenosti, smrti bliskih lica, problema u vaspitanju djece i u odnosima roditelja i djece, problema rizi─Źnih pona┼íanja djece i omladine, problema bra─Źnih i vanbra─Źnih odnosa, zaklju─Źenju braka, nasilja u porodici, uklju─Źivanja u svakodnevni ┼żivot nakon du┼żeg boravka u institucijama, ostvarivanja pojedinih socijalnih prava, te u drugim nepovoljnim socijalnim okolnostima i kriznim situacijama.

(2) Savjetovanje se sprovodi na osnovu procjene ukupnih potreba korisnika, individualnog plana i sporazuma izme─Ĺu pru┼żaoca usluge i korisnika.

(3) Savjetovanje mo┼że sprovoditi Centar, ustanova socijalne za┼ítite, nevladina organizacija i stru─Źni radnik koji samostalno obavlja poslove socijalne za┼ítite kao profesionalne djelatnosti, pod uslovima da imaju obezbije─Ĺen poseban prostor i stru─Źne kvalifikacije.

(4) Ministar donosi uputstvo za sprovo─Ĺenje savjetovanja.

(5) Uputstvom iz stava 4. ovog ─Źlana propisuje se na─Źin ostvarivanja savjetovanja.

IV - USLOVI ZA OSTVARIVANjE PRAVA IZ SOCIJALNE ZAŠTITE

─îlan 56

Prava iz socijalne za┼ítite mo┼że ostvariti lice pod uslovima da:

a) ima prebivali┼íte na podru─Źju jedinice lokalne samouprave u kojoj tra┼żi ostvarivanje prava, osim za lica koja su se na┼íla u posebnim okolnostima iz ─Źlana 18. ta─Źka a) podta─Źka 8) i ta─Źka b) podta─Źka 8) ovog zakona i strani dr┼żavljani koji legalno borave u Republici,

b) predvi─Ĺeno pravo ne ostvaruju u drugim sistemima socijalne sigurnosti i

v) se zbog materijalnog, socijalnog ili psihosocijalnog stanja na─Ĺe u stanju socijalne potrebe.

─îlan 57

Lice nesposobno za rad u smislu ovog zakona je:

a) dijete do navr┼íenih 18 godina, odnosno do zavr┼íetka redovnog obrazovanja, a najdu┼że do 26 godina,

b) lice starije od 65 godina,

v) lice sa trajnim o┼íte─çenjima kod koga je stru─Źna komisija iz ─Źlana 25. ovog zakona utvrdila nesposobnost za rad,

g) ┼żena za vrijeme trudno─çe, poro─Ĺaja i poslije poro─Ĺaja u trajanju predvi─Ĺenom prema propisima iz radnih odnosa i

d) otac, staralac, usvojilac, koji se brine o jednom ili vi┼íe djece do godinu dana ┼żivota.

─îlan 58

(1) Procjenu potreba i usmjeravanje djece i omladine sa smetnjama u razvoju vr┼íi stru─Źna komisija za procjenu potreba i usmjeravanje djece i omladine sa smetnjama u razvoju.

(2) Jedinice lokalne samouprave imenuju prvostepenu stru─Źnu komisiju iz stava 1. ovog ─Źlana i utvr─Ĺuju naknadu za njen rad, koja ne mo┼że biti manja od 0,8%, niti ve─ça od 3% od prosje─Źne neto plate ostvarene u Republici u prethodnoj godini, za ─Źlana komisije, po korisniku.

(3) Ministar imenuje drugostepenu stru─Źnu komisiju iz stava 1. ovog ─Źlana i utvr─Ĺuje naknadu za njen rad, koja ne mo┼że biti manja od 0,8%, niti ve─ça od 3% od prosje─Źne neto plate ostvarene u Republici u prethodnoj godini, za ─Źlana komisije, po korisniku.

(4) Ministar donosi pravilnik o procjeni potreba i usmjeravanju djece i omladine sa smetnjama u razvoju.

(5) Pravilnikom iz stava 4. ovog ─Źlana propisuje se sastav prvostepene i drugostepene stru─Źne komisije iz stava 1. ovog ─Źlana, uslovi za njeno formiranje, na─Źin rada i uslovi za procjenu potreba i usmjeravanje djece i omladine sa smetnjama u razvoju.

─îlan 59

(1) Za pojedinca, odnosno ─Źlana porodice koji je nesposoban za rad i ima srodnika sa kojim ne ┼żivi u porodici, a koji je u skladu sa zakonom du┼żan da u─Źestvuje u njegovom izdr┼żavanju, prilikom utvr─Ĺivanja prava iz ovog zakona, prethodno ─çe se utvrditi mogu─çnost, sposobnost i obaveza srodnika da mu pru┼żi izdr┼żavanje ukoliko ta obaveza nije utvr─Ĺena pravosna┼żnom sudskom odlukom.

(2) Mogu─çnost izdr┼żavanja utvr─Ĺuje se prema prihodima srodnika obaveznog da obezbje─Ĺuje izdr┼żavanje, pri ─Źemu se uzimaju u obzir njegove porodi─Źne prilike i sposobnosti koje mogu da budu od uticaja za utvr─Ĺivanje te mogu─çnosti.

(3) Obaveza izdr┼żavanja izme─Ĺu srodnika odre─Ĺuje se u skladu sa Porodi─Źnim zakonom.

(4) Centar rje┼íenjem utvr─Ĺuje iznos koji srodnik, po osnovu u─Źe┼í─ça u izdr┼żavanju, ima obavezu da obezbijedi licu nesposobnom za rad u slu─Źajevima gdje to nije utvr─Ĺeno sudskom odlukom.

─îlan 60

(1) Za ostvarivanje prava po osnovu ovog zakona uzimaju se primanja i prihodi pojedinca i svih ─Źlanova porodice, kao i ukupni prihodi porodice, i to:

a) mjese─Źna li─Źna primanja bez poreza i doprinosa obra─Źunata kao prosje─Źno primanje ostvareno u zadnja tri mjeseca koji prethode mjesecu u kome je podnesen zahtjev, odnosno u visini prosje─Źnih li─Źnih primanja ostvarenih u jednom mjesecu ili prosjek ostvaren u dva mjeseca ako nema prihoda za sva tri mjeseca,

b) prihodi od poljoprivredne djelatnosti u visini katastarskog prihoda u prethodnoj godini,

v) prihodi od izdavanja u zakup nepokretne ili pokretne imovine,

g) prihodi od drugih imovinskih prava, ako se na te prihode pla─çaju porezi,

d) prihodi od izdr┼żavanja po osnovu srodstva i drugih pravnih osnova i

─Ĺ) prihodi lica koja obavljaju djelatnost, gdje se kao prihod uzima dohodak od samostalne djelatnosti u prethodnoj godini u skladu sa zakonom koji ure─Ĺuje oblast poreza na dohodak.

(2) Kao prihod u smislu stava 1. t. b) i v) ovog ─Źlana uzima se iznos koji slu┼żi kao osnovica za obra─Źunavanje poreza i doprinosa u teku─çoj godini.

(3) Prihodi koji se iskazuju kao godi┼ínji prihod uzimaju se u visini prosje─Źnog mjese─Źnog iznosa.

(4) Kao prihodi smatraju se ulozi dati na ┼ítednju, kamate, gotov novac, hartije od vrijednosti i vrijednost otu─Ĺene imovine, osim u slu─Źajevima kada se imovina otu─Ĺuje radi obezbje─Ĺivanja tro┼íkova lije─Źenja i socijalnog zbrinjavanja pojedinaca, odnosno ─Źlanova porodice.

(5) U slu─Źaju otu─Ĺenja nepokretne ili pokretne imovine kao prihod uzima se tr┼żi┼ína vrijednost otu─Ĺene imovine u trenutku rje┼íavanja o pravu iz ovog zakona.

(6) Prihodi ostvareni po osnovu prava na li─Źnu invalidninu i prava na dodatak za pomo─ç i njegu drugog lica iz ovog zakona, dodatka na djecu, materinskog dodatka, pronatalitetne naknade za tre─çero─Ĺeno i ─Źetvrtoro─Ĺeno dijete i pomo─çi za opremu novoro─Ĺen─Źeta ne smatraju se prihodima u smislu ovog zakona.

─îlan 61

(1) Za utvr─Ĺivanje obaveza po ovom zakonu uzimaju se primanja i prihodi pojedinca i ─Źlanova porodice obaveznih za izdr┼żavanje u skladu sa Porodi─Źnim zakonom, i to:

a) mjese─Źna li─Źna primanja bez poreza i doprinosa obra─Źunata kao prosje─Źno primanje ostvareno u zadnja tri mjeseca koji prethode mjesecu u kome je podnesen zahtjev, odnosno u visini prosje─Źnih li─Źnih primanja ostvarenih u jednom mjesecu ili prosjek ostvaren u dva mjeseca ako nema prihoda za sva tri mjeseca,

b) prihodi od poljoprivredne djelatnosti u visini katastarskog prihoda u prethodnoj godini,

v) prihodi od izdavanja u zakup nepokretne ili pokretne imovine,

g) prihodi od drugih imovinskih prava, ako se na te prihode pla─çaju porezi i

d) prihodi lica koja obavljaju djelatnost, gdje se kao prihod uzima dohodak od samostalne djelatnosti u prethodnoj godini u skladu sa zakonom koji ure─Ĺuje oblast poreza na dohodak.

(2) Kao prihod u smislu stava 1. t. b) i v) ovog ─Źlana uzima se iznos koji slu┼żi kao osnovica za obra─Źunavanje poreza i doprinosa u teku─çoj godini.

(3) Prihodi koji se iskazuju kao godi┼ínji prihod uzimaju se u visini prosje─Źnog mjese─Źnog iznosa.

(4) Kao prihodi smatraju se ulozi dati na ┼ítednju, kamate, gotov novac, hartije od vrijednosti i vrijednost otu─Ĺene imovine, osim u slu─Źajevima kada se imovina otu─Ĺuje radi obezbje─Ĺivanja tro┼íkova lije─Źenja i socijalnog zbrinjavanja pojedinaca, odnosno ─Źlanova porodice.

(5) U slu─Źaju otu─Ĺenja nepokretne ili pokretne imovine kao prihod uzima se tr┼żi┼ína vrijednost otu─Ĺene imovine u momentu rje┼íavanja o pravu iz ovog zakona.

(6) Prihodi ostvareni po osnovu prava na li─Źnu invalidninu i prava na dodatak za pomo─ç i njegu drugog lica iz ovog zakona, dodatka na djecu, materinskog dodatka, pronatalitetne naknade za tre─çero─Ĺeno i ─Źetvrtoro─Ĺeno dijete i pomo─çi za opremu novoro─Ĺen─Źeta ne smatraju se prihodima u smislu ovog zakona.

─îlan 62

(1) Tro┼íkove, odnosno dio tro┼íkova smje┼ítaja i zbrinjavanja u ustanovi i hraniteljskoj porodici snosi korisnik, roditelj, odnosno srodnik koji je du┼żan da izdr┼żava korisnika, nadle┼żni organ ili druga organizacija i lica koja su preuzela pla─çanje tro┼íkova.

(2) Korisnik u─Źestvuje u tro┼íkovima smje┼ítaja i zbrinjavanja svim svojim prihodima i primanjima, umanjenim za iznos sredstava za li─Źne potrebe.

(3) Ministar donosi pravilnik o u─Źe┼í─çu u tro┼íkovima izdr┼żavanja, smje┼ítaja u ustanovu i zbrinjavanja u hraniteljsku porodicu.

(4) Pravilnikom iz stava 3. ovog ─Źlana propisuju se uslovi i mjerila za utvr─Ĺivanje iznosa u─Źe┼í─ça u tro┼íkovima izdr┼żavanja iz ─Źlana 59. ovog zakona i u─Źe┼í─ça u tro┼íkovima smje┼ítaja u ustanovu i zbrinjavanja u hraniteljsku porodicu iz st. 1. i 2. ovog ─Źlana.

─îlan 63

(1) Centar ima pravo na nadoknadu sredstava ispla─çenih na ime ostvarenih prava iz ovog zakona od korisnika socijalne za┼ítite u slu─Źaju da otu─Ĺi nepokretnu imovinu, kao i od lica koja su po zakonu du┼żna da u─Źestvuju u izdr┼żavanju korisnika, izuzev prilikom ostvarivanja prava na dodatak za pomo─ç i njegu drugog lica i prava na li─Źnu invalidninu.

(2) U slu─Źaju smrti korisnika socijalne za┼ítite, Centar ima pravo da iz njegove ostavinske mase naplati revalorizovani iznos ispla─çen na ime ostvarenih prava iz stava 1. ovog ─Źlana.

(3) Centar je na osnovu rje┼íenja o priznavanju prava na nov─Źanu pomo─ç, smje┼ítaja u ustanovu ili zbrinjavanja u

hraniteljsku porodicu punoljetnih lica du┼żan da pokrene postupak zabilje┼żbe potra┼żivanja na nepokretnostima ili dijelu nepokretnosti u vlasni┼ítvu korisnika socijalne za┼ítite.

(4) Tro┼íkovi pokretanja i vo─Ĺenja postupka iz ovog ─Źlana finansiraju se iz bud┼żetskih sredstava jedinica lokalne samouprave namijenjenih za prava iz socijalne za┼ítite.

V - POSTUPAK ZA OSTVARIVANjE PRAVA IZ SOCIJALNE ZAŠTITE

─îlan 64

(1) Po zahtjevu za ostvarivanje prava iz ovog zakona u prvom stepenu odlu─Źuje nadle┼żni Centar na ─Źijem podru─Źju podnosilac zahtjeva ima prebivali┼íte, odnosno dozvolu za boravak stranaca.

(2) U slu─Źaju da se mjesna nadle┼żnost ne mo┼że odrediti prema odredbama stava 1. ovog ─Źlana, ona se odre─Ĺuje prema mjestu gdje je nastao povod za vo─Ĺenje postupka.

─îlan 65

(1) Postupak za ostvarivanje prava iz ovog zakona vodi se po odredbama zakona koji propisuje upravni postupak, ako ovim zakonom nije druga─Źije odre─Ĺeno.

(2) Postupak za ostvarivanje prava iz ovog zakona mora biti vo─Ĺen tako da obezbijedi povjerljivost podataka, po┼ítovanje li─Źnog integriteta i dostojanstva korisnika.

(3) U postupku ostvarivanja prava u socijalnoj za┼ítiti primjenjuju se metode socijalnog, pedago┼íkog, defektolo┼íkog, psiholo┼íkog i drugog stru─Źnog rada.

─îlan 66

U postupku u kome se odlu─Źuje o pravima djeteta iz ovog zakona nadle┼żni organ je du┼żan da omogu─çi djetetu da izrazi svoje mi┼íljenje u skladu sa uzrastom i njegovim sposobnostima.

─îlan 67

(1) Postupak za ostvarivanje prava iz ovog zakona pokre─çe se na zahtjev lica, odnosno njegovog zakonskog zastupnika, staraoca ili po slu┼żbenoj du┼żnosti.

(2) Nadle┼żni Centar du┼żan je da pokrene postupak po slu┼żbenoj du┼żnosti za ostvarivanje prava iz ovog zakona, povodom inicijative gra─Ĺana ili ovla┼í─çenih organa i drugih pravnih i fizi─Źkih lica, ako utvrdi ili sazna da je s obzirom na postoje─çe ─Źinjeni─Źno stanje potrebno pokrenuti postupak za ostvarivanje prava iz ovog zakona.

─îlan 68

(1) Licu koje se na─Ĺe na podru─Źju jedinice lokalne samouprave u kojoj nema prebivali┼íte, a u stanju je trenutne i izuzetno te┼íke ┼żivotne situacije koja zahtijeva neodlo┼żno obezbje─Ĺenje nekog od prava iz ovog zakona, gradski, odnosno op┼ítinski nadle┼żni Centar du┼żan je da pru┼żi odgovaraju─çi oblik za┼ítite.

(2) Centar, na ─Źiji je teret pru┼żena pomo─ç iz stava 1. ovog ─Źlana ima pravo na naknadu tro┼íkova od Centra koji je mjesno nadle┼żan za korisnika.

─îlan 69

(1) Mjesna nadle┼żnost Centra za dijete odre─Ĺuje se prema prebivali┼ítu roditelja ili staraoca.

(2) Za dijete ─Źiji roditelji ne ┼żive zajedno mjesna nadle┼żnost se odre─Ĺuje prema prebivali┼ítu roditelja kome je dijete povjereno na za┼ítitu i vaspitanje, odnosno prema prebivali┼ítu roditelja kod koga se dijete nalazi.

(3) Ako nijedan od roditelja djeteta nije poznat ili ako nije poznato njegovo prebivali┼íte, postupak vodi Centar na ─Źijem podru─Źju se dijete zateklo.

─îlan 70

(1) Mjesna nadle┼żnost se ne mijenja zbrinjavanjem lica u ustanovu ili hraniteljsku porodicu.

(2) Ako se izmijene okolnosti na osnovu kojih je po ovom zakonu bila odre─Ĺena mjesna nadle┼żnost, postupak nastavlja nadle┼żni Centar.

(3) Ako po okon─Źanju postupka korisnik kome je priznato pravo promijeni prebivali┼íte, Centar je du┼żan da u roku od 15 dana spise predmeta o priznatom pravu dostavi nadle┼żnom Centru novog mjesta prebivali┼íta korisnika, koji ima obavezu da u roku od 30 dana od dana dobijanja spisa donese novo rje┼íenje o pravu korisnika.

(4) Do okon─Źanja postupka iz stava 3. ovog ─Źlana Centar koji je priznao pravo prije nastupanja promjene obezbijedi─çe izvr┼íenje tog prava.

(5) O sukobu mjesne nadle┼żnosti izme─Ĺu centara rje┼íava Vlada Republike Srpske (u daljem tekstu: Vlada), na prijedlog ministarstva nadle┼żnog za poslove uprave.

─îlan 71

Kada se kao korisnik prava iz ovog zakona pojavljuje porodica, za nosioca prava se odre─Ĺuje punoljetni ─Źlan porodice doma─çinstva za kojeg se utvrdi da ─çe na najbolji na─Źin raspolagati ostvarenim pravima.

─îlan 72

O ┼żalbi protiv rje┼íenja prvostepenog organa rje┼íava ministar.

─îlan 73

(1) Prava na nov─Źanu pomo─ç, li─Źnu invalidninu i dodatak za pomo─ç i njegu drugog lica pripadaju korisniku od prvog dana narednog mjeseca od dana podno┼íenja zahtjeva, odnosno pokretanja postupka po slu┼żbenoj du┼żnosti.

(2) Pravo na podr┼íku u izjedna─Źavanju mogu─çnosti djece i omladine sa smetnjama u razvoju, smje┼ítaj u ustanovu, zbrinjavanje u hraniteljsku porodicu, pomo─ç i njegu u ku─çi, dnevno zbrinjavanje i jednokratnu nov─Źanu pomo─ç pripada korisniku od dana priznavanja prava.

(3) ┼Żalba na rje┼íenje o priznatom pravu ne odga─Ĺa njegovo izvr┼íenje.

(4) Pravo iz socijalne zaštite traje dok postoje uslovi propisani za sticanje i korišćenje tog prava.

(5) Prava iz stava 1. ovog ─Źlana prestaju prvog dana narednog mjeseca od nastanka okolnosti za prestanak prava, a prava iz stava 2. ovog ─Źlana prestaju danom nastanka okolnosti za prestanak prava.

─îlan 74

(1) Korisnik prava iz ovog zakona, odnosno njegov zakonski zastupnik ili staralac du┼żan je da nadle┼żnom Centru prijavi svaku promjenu koja je od uticaja na priznato pravo i utvr─Ĺenu obavezu, u roku od 15 dana od dana nastale promjene.

(2) Sve promjene koje su od uticaja na kori┼í─çenje prava i utvr─Ĺenih obaveza po ovom zakonu uzimaju se u obzir od prvog dana narednog mjeseca po njihovom nastupanju.

─îlan 75

(1) Prilikom rje┼íavanja o zahtjevu korisnika za priznavanje prava iz ovog zakona Centar je du┼żan da odlu─Źi o zahtjevu i da sagleda ukupno stanje socijalne ugro┼żenosti i potrebe pojedinca i porodice, te utvrdi i druga prava sa kojima se na najcjelishodniji na─Źin potrebe mogu zadovoljiti.

(2) Centar je du┼żan da tokom postupka za ostvarivanje prava iz sistema socijalne za┼ítite izradi individualni plan mjera i aktivnosti u tretmanu i utvrdi svrhu koja se njime ┼żeli posti─çi, te preduzme potrebne aktivnosti da se lice sa te┼íko─çama osposobi za brigu o sebi i ─Źlanovima porodice.

(3) Pri dono┼íenju plana, Centar sara─Ĺuje sa licem koje se obratilo za pomo─ç i ─Źlanovima njegove porodice.

─îlan 76

(1) Centar koji rje┼íava o pravima iz socijalne za┼ítite preispituje uslove za kori┼í─çenje prava na koje uti─Źe imovinsko stanje i visina prihoda do oktobra teku─çe godine.

(2) Za ostala prava provjera uslova se vrši jednom godišnje, a prema planu Centra.

(3) U postupku preispitivanja uslova za ostvarivanje prava iz socijalne zaštite novo rješenje se donosi ukoliko je došlo do promjena koje imaju uticaj na dalje korišćenje prava.

─îlan 77

(1) Ministarstvo mo┼że izvr┼íiti reviziju rje┼íenja o priznatim pravima iz ovog zakona.

(2) U vr┼íenju revizije Ministarstvo stavlja na prvostepeno rje┼íenje zabilje┼żbu da je revizija izvr┼íena i da je rje┼íenje u skladu sa zakonom ili ukida, odnosno poni┼ítava i vra─ça prvostepeno rje┼íenje na ponovno odlu─Źivanje, ako rje┼íenje nije u skladu sa zakonom.

(3) Postupak revizije ne odga─Ĺa izvr┼íenje rje┼íenja.

─îlan 78

(1) O korisnicima prava iz ovog zakona i pru┼żenim uslugama Ministarstvo vodi jedinstvenu evidenciju.

(2) Jedinstvena evidencija korisnika prava iz stava 1. ovog ─Źlana vodi se u skladu sa zakonom kojim se propisuje jedinstveno ure─Ĺivanje prava na gotovinsku naknadu.

(3) Ustanove socijalne za┼ítite vode evidenciju o ostvarenim pravima i uslugama i korisnicima prema polnoj, starosnoj, etni─Źkoj, vjerskoj, socijalnoj pripadnosti i prema drugim kriterijumima za koje se utvrdi da su neophodni.

(4) Evidenciju o korisnicima, njihovim pravima i pru┼żenim uslugama obezbje─Ĺuju i ─Źuvaju kao slu┼żbenu tajnu lica kojima je dostupna zbog prirode njihovog posla.

(5) Podaci iz evidencije ne smiju se davati drugim licima ili u javnost na na─Źin koji bi omogu─çio otkrivanje identiteta korisnika.

(6) Ministar donosi pravilnik o vo─Ĺenju evidencija u socijalnoj za┼ítiti.

(7) Pravilnikom iz stava 6. ovog ─Źlana propisuju se sadr┼żaj i na─Źin vo─Ĺenja evidencija korisnika prava i usluga, kao i obrazac evidencije.

─îlan 79

(1) Stru─Źni radnici i radnici na ostalim poslovima socijalne za┼ítite du┼żni su da podatke o materijalnoj i socijalnoj ugro┼żenosti pojedinca ili porodice, kao i o uzrocima, okolnostima i posljedicama tog stanja ─Źuvaju kao slu┼żbenu tajnu.

(2) Stru─Źnog radnika ili radnika na ostalim poslovima socijalne za┼ítite mo┼że razrije┼íiti du┼żnosti ─Źuvanja slu┼żbene tajne nadle┼żni organ ustanove, sud, korisnik ili njegov zakonski zastupnik, i to u slu─Źaju opravdanog interesa za korisnika ili za┼ítite ┼íireg dru┼ítvenog interesa.

VI - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE

─îlan 80

(1) Ostvarivanje prava na socijalnu za┼ítitu utvr─Ĺenih ovim zakonom vr┼íe ustanove socijalne za┼ítite.

(2) Ustanovu socijalne za┼ítite mo┼że osnovati Vlada, jedinica lokalne samouprave, pravno i fizi─Źko lice u skladu sa zakonom koji ure─Ĺuje sistem javnih slu┼żbi.

─îlan 81

Ustanove socijalne zaštite koje se osnivaju u skladu sa ovim zakonom su:

a) zavod za socijalnu zaštitu,

b) centar za socijalni rad,

v) ustanova socijalne zaštite za smještaj,

g) ustanova socijalne zaštite za dnevno zbrinjavanje i usluge,

d) centar za pomo─ç i njegu u ku─çi,

─Ĺ) gerontolo┼íki centar,

e) centar za socijalnu rehabilitaciju lica sa invaliditetom,

┼ż) centar za vaspitanje djece i omladine,

z) centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju,

i) prihvatilište i

j) savjetovalište.

─îlan 82

(1) Za osnivanje ustanove socijalne za┼ítite i obavljanje djelatnosti iz socijalne za┼ítite potrebno je ispuniti uslove u pogledu prostora, opreme i potrebnog broja stru─Źnih i drugih radnika.

(2) Ministar donosi pravilnik o ispunjenosti uslova iz stava 1. ovog ─Źlana.

(3) Ministar rje┼íenjem utvr─Ĺuje ispunjenost uslova za osnivanje ustanove socijalne za┼ítite i obavljanje djelatnosti iz socijalne za┼ítite.

(4) Ministar rje┼íenjem utvr─Ĺuje visinu tro┼íkova u postupku utvr─Ĺivanja ispunjenosti uslova za osnivanje ustanova socijalne za┼ítite i obavljanje djelatnosti iz socijalne za┼ítite.

(5) Rje┼íenje ministra iz stava 3. ovoga ─Źlana je kona─Źno i protiv njega se mo┼że pokrenuti upravni spor.

(6) Tro┼íkove postupka utvr─Ĺivanja uslova koje snosi podnosilac zahtjeva ─Źine prihod bud┼żeta Republike.

(7) Na osnovu odluke o osnivanju i rje┼íenja iz stava 3. ovog ─Źlana, ustanova socijalne za┼ítite upisuje se u sudski registar, ─Źime sti─Źe svojstvo pravnog lica i uslove za po─Źetak rada.

─îlan 83

(1) Na osnovu rje┼íenja o ispunjenosti uslova za osnivanje i rje┼íenja o upisu u registar kod nadle┼żnog suda, ustanova socijalne za┼ítite upisuje se i u Registar ustanova socijalne za┼ítite, koje vodi Ministarstvo.

(2) Ministar donosi pravilnik o sadr┼żaju i na─Źinu vo─Ĺenja Registra ustanova socijalne za┼ítite.

─îlan 84

(1) Ustanova socijalne za┼ítite za smje┼ítaj korisnika obavezna je da primi korisnika ako raspola┼że slobodnim mjestom i ako korisnik ispunjava uslove propisane za prijem u ustanovu, utvr─Ĺene ovim zakonom i drugim propisima.

(2) Prijem korisnika u ustanovu socijalne za┼ítite za smje┼ítaj vr┼íi se na osnovu rje┼íenja Centra ili na osnovu ugovora zaklju─Źenog sa korisnikom koji sam snosi tro┼íkove smje┼ítaja.

(3) Ustanova socijalne za┼ítite za smje┼ítaj ne mo┼że otpustiti korisnika prije nego ┼íto preduzme sve mjere utvr─Ĺene ugovorom o smje┼ítaju korisnika.

(4) Prije nego ┼íto otpusti korisnika, ustanova za smje┼ítaj korisnika du┼żna je da razmotri, zajedno sa drugom stranom potpisnicom ugovora o smje┼ítaju, mogu─çnosti primjene drugih oblika socijalne za┼ítite korisnika.

─îlan 85

Ustanove socijalne za┼ítite u obavljanju svoje djelatnosti sara─Ĺuju sa korisnikom, porodicom, gra─Ĺanima, ustanovama u oblasti zdravstva, vaspitanja, obrazovanja, osposobljavanja i rehabilitacije, udru┼żenjima gra─Ĺana, humanitarnim organizacijama, privrednim dru┼ítvima, vjerskim organizacijama, fondacijama i drugim organizacijama i ustanovama.

─îlan 86

(1) U postupku osnivanja, upravljanja, rukovo─Ĺenja, nadzora i ukidanja ustanova socijalne za┼ítite primjenjuju se odredbe ovog zakona i zakona koji ure─Ĺuje sistem javnih slu┼żbi.

(2) Organi upravljanja u ustanovama socijalne za┼ítite ─Źiji je osniva─Ź Vlada i jedinica lokalne samouprave su direktor i upravni odbor.

(3) Organ upravljanja u ustanovama socijalne za┼ítite ─Źiji je osniva─Ź pravno i fizi─Źko lice je direktor.

(4) Ustanove socijalne za┼ítite mogu vr┼íiti promjenu svoje djelatnosti samo uz saglasnost osniva─Źa.

─îlan 87

(1) Ustanovom socijalne za┼ítite rukovodi direktor kojeg imenuje i razrje┼íava osniva─Ź.

(2) Direktor ustanove socijalne za┼ítite imenuje se na period od ─Źetiri godine iz reda stru─Źnih radnika iz ─Źlana 91. ovog zakona, sa radnim iskustvom u struci od najmanje pet godina i polo┼żenim stru─Źnim ispitom za rad u organima uprave.

(3) U ustanovama socijalne za┼ítite za direktora mogu biti imenovana, pored stru─Źnih radnika, i lica koja imaju visoku stru─Źnu spremu ekonomskih usmjerenja pod uslovima iz stava 2. ovog ─Źlana.

(4) Direktora Centra za socijalni rad imenuje osniva─Ź uz prethodnu saglasnost Ministarstva.

─îlan 88

(1) Upravni odbor ustanove imenuje i razrje┼íava osniva─Ź.

(2) Sastav i broj ─Źlanova upravnog odbora ustanove propisuje se aktom o osnivanju u skladu sa zakonom.

─îlan 89

(1) Ustanova socijalne za┼ítite podnosi izvje┼ítaj o svom radu osniva─Źu i Ministarstvu.

(2) Izvje┼ítaj iz stava 1. ovog ─Źlana ustanova socijalne za┼ítite podnosi jednom godi┼ínje.

─îlan 90

Poslove socijalne za┼ítite u ustanovama socijalne za┼ítite obavljaju stru─Źni radnici i radnici na ostalim poslovima socijalne za┼ítite.

─îlan 91

(1) Stru─Źni radnici prema ovom zakonu su lica koja su stekla obrazovanje prvog ciklusa u trajanju od najmanje tri, a najvi┼íe ─Źetiri godine i vrednuju se sa najmanje 180, odnosno 240 ECTS bodova, odnosno da imaju stru─Źnu spremu ste─Źenu prema zakonu koji reguli┼íe visoko obrazovanje, odgovaraju─çeg usmjerenja.

(2) Stru─Źni radnici u Centru su radnici sljede─çih zanimanja: diplomirani socijalni radnik, diplomirani pravnik, diplomirani psiholog, diplomirani sociolog, menad┼żer socijalne politike i socijalne za┼ítite, diplomirani pedagog, diplomirani specijalni pedagog i diplomirani defektolog (diplomirani specijalni edukator i rehabilitator).

(3) Stru─Źni radnici zaposleni u ustanovama za smje┼ítaj korisnika, pored zanimanja iz stava 2. ovog ─Źlana, su i zaposleni koji su zavr┼íili odgovaraju─ça pedago┼íka i zdravstvena usmjerenja.

─îlan 92

Radnici na ostalim poslovima socijalne za┼ítite prema ovom zakonu su lica koja imaju zakonom priznato obrazovanje, a koji su anga┼żovani na poslovima neposredne ili posredne podr┼íke korisnicima, njegovanja, neposredne pomo─çi, zbrinjavanja i vaspitanja korisnika u ustanovama iz ─Źlana 81. ovog zakona.

─îlan 93

(1) Stru─Źni radnici zaposleni u ustanovama socijalne za┼ítite pola┼żu stru─Źni ispit za rad u oblasti socijalne za┼ítite.

(2) Stru─Źni ispit pola┼że se pred komisijom koju imenuje ministar.

(3) Rje┼íenjem ministra o imenovanju ─Źlanova komisije iz stava 2. ovog ─Źlana utvr─Ĺuje se i naknada za rad komisije.

(4) Tro┼íkove za polaganje stru─Źnog ispita koje snosi podnosilac zahtjeva ─Źine prihod bud┼żeta Republike.

(5) Ministar rje┼íenjem utvr─Ĺuje visinu tro┼íkova iz stava 4. ovog ─Źlana za polaganje stru─Źnog ispita.

(6) Ministar donosi pravilnik o polaganju stru─Źnog ispita u oblasti socijalne za┼ítite u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

(7) Pravilnikom iz stava 6. ovog ─Źlana propisuju se uslovi i na─Źin obavljanja pripravni─Źkog sta┼ża, postupak i program polaganja stru─Źnog ispita za stru─Źne radnike za rad u oblasti socijalne za┼ítite.

─îlan 94

Pojedini poslovi u socijalnoj za┼ítiti mogu se obavljati dobrovoljno, odnosno volonterskim radom pod nadzorom stru─Źnih radnika.

─îlan 95

Stru─Źni radnici i radnici na ostalim poslovima socijalne za┼ítite imaju pravo i obavezu da se stru─Źno usavr┼íavaju radi unapre─Ĺivanja obavljanja poslova.

─îlan 96

(1) Ustanove socijalne za┼ítite du┼żne su da obezbijede uslove za uvo─Ĺenje supervizije stru─Źnim radnicima i radnicima na ostalim poslovima socijalne za┼ítite kojom se obezbje─Ĺuje organizovana i stalna stru─Źna podr┼íka radi kvalitetnijeg i profesionalnijeg obavljanja poslova i pru┼żanja usluga korisnicima.

(2) Poslove supervizije obavljaju obrazovani supervizori koji su zvanje supervizora stekli u verifikovanim procesima obrazovanja od strane nadle┼żnih obrazovnih institucija.

(3) Ministar donosi uputstvo o superviziji u ustanovama socijalne zaštite.

(4) Uputstvom iz stava 3. ovog ─Źlana propisuju se uslovi i na─Źin obavljanja supervizije u ustanovama socijalne za┼ítite.

─îlan 97

Na postupak zaklju─Źivanja ugovora o radu sa stru─Źnim i ostalim radnicima, radno vrijeme, odmor i odsustva, plate i naknade po osnovu rada, za┼ítita prava iz radnog odnosa, rje┼íavanje sporova izme─Ĺu radnika i ustanove, u─Źe┼í─çe radnika i sindikata u za┼ítiti prava radnika, prestanak ugovora o radu i druga prava i obaveze koje nastaju po osnovu radnog odnosa primjenjuje se zakon koji reguli┼íe oblast radnih odnosa, zakon koji reguli┼íe obra─Źun plate i drugih primanja zaposlenih u javnim slu┼żbama i kolektivni ugovori.

─îlan 98

(1) Ukoliko se u ustanovi socijalne zaštite organizuje štrajk, mora se obezbijediti, zavisno od djelatnosti, nesmetano i kontinuirano obavljanje sljedećih poslova:

a) redovna isplata nov─Źanih primanja korisnicima,

b) smještaj, ishrana i zdravstvena zaštita korisnika smještenih u ustanove socijalne zaštite i

v) pomo─ç i njega u ku─çi.

(2) Za obavljanje poslova i zadataka iz stava 1. ovoga ─Źlana, koji moraju da se sprovode za vrijeme trajanja ┼ítrajka, kao i na─Źin i uslove za obavljanje tih poslova i zadataka primjenjiva─çe se odredbe zakona koji reguli┼íe oblast ┼ítrajka.

1. Zavod za socijalnu zaštitu

─îlan 99

(1) Vlada osniva Zavod za socijalnu za┼ítitu, kao razvojnu ustanovu, radi pra─çenja, unapre─Ĺivanja, planiranja, podsticanja razvoja i obavljanja istra┼żiva─Źkih i stru─Źnih poslova u oblasti socijalne za┼ítite.

(2) Zavod za socijalnu zaštitu:

a) prati i prou─Źava socijalne pojave i probleme, izra─Ĺuje analize i izvje┼ítaje o stanju u oblasti socijalne za┼ítite i predla┼że mjere za unapre─Ĺivanje socijalne za┼ítite,

b) razvija standarde, kriterijume i normative za obavljanje stru─Źnih poslova u oblasti socijalne za┼ítite,

v) obavlja stru─Źne poslove koji se odnose na razvoj, pra─çenje i osiguranje kvaliteta rada zaposlenih u socijalnoj za┼ítiti,

g) ministarstvu nadle┼żnom za socijalnu za┼ítitu predla┼że plan usavr┼íavanja kadrova sa planom prioritetnih programa obuke u socijalnoj za┼ítiti,

d) unapre─Ĺuje baze podataka od zna─Źaja za sistem socijalne za┼ítite,

─Ĺ) organizuje usavr┼íavanje stru─Źnih radnika,

e) prati primjenu standarda usluga socijalnog rada i socijalne zaštite,

┼ż) izra─Ĺuje za republi─Źke organe ili ustanove stru─Źne elaborate i na njihov zahtjev daje stru─Źno mi┼íljenje o pojedinim pitanjima iz oblasti socijalne za┼ítite i socijalne politike,

z) sprovodi istra┼żivanja u oblasti socijalne za┼ítite,

i) objavljuje rezultate svoga rada, podatke i publikacije iz okvira svoje djelatnosti,

j) sa─Źinjava i publikuje monografije, ─Źasopise i zbornike radova, stru─Źne priru─Źnike, vodi─Źe, informatore, studije i primjere dobre prakse,

k) inicira, u─Źestvuje i organizuje nau─Źne i stru─Źne skupove i sara─Ĺuje sa doma─çim i me─Ĺunarodnim organizacijama i

l) obavlja i druge poslove odre─Ĺene drugim propisima i statutom. https://advokat-prnjavorac.com

(3) Sredstva za rad Zavoda za socijalnu za┼ítitu obezbje─Ĺuju se iz sredstava bud┼żeta Republike i drugih izvora po osnovu obavljanja djelatnosti.

2. Centar za socijalni rad

─îlan 100

(1) Centar je ustanova socijalne zaštite koju osniva jedinica lokalne samouprave.

(2) Jedinice lokalne samouprave mogu osnovati zajedni─Źki Centar u skladu sa zakonom koji reguli┼íe oblast lokalne samouprave.

(3) Kada jedinice lokalne samouprave osnivaju zajedni─Źki Centar, osniva─Źkim aktom utvr─Ĺuje se koja jedinica imenuje organe i ure─Ĺuje druga pitanja u vezi sa radom zajedni─Źkog Centra, u skladu sa zakonom.

─îlan 101

(1) U sprovo─Ĺenju djelatnosti socijalne za┼ítite i socijalnog rada Centar vr┼íi javna ovla┼í─çenja:

a) pru┼ża prvu stru─Źnu pomo─ç gra─Ĺanima,

b) rje┼íava u prvom stepenu o ostvarivanju prava utvr─Ĺenih ovim zakonom i odlukama o pro┼íirenim pravima u jedinicama lokalne samouprave,

v) rje┼íava u prvom stepenu o ostvarivanju prava iz oblasti dje─Źje za┼ítite,

g) rje┼íava u prvom stepenu o ostvarivanju prava iz oblasti porodi─Źno-pravne za┼ítite i starateljstva,

d) radi na sprovo─Ĺenju mjera prema maloljetnim licima u krivi─Źnom postupku,

─Ĺ) pru┼ża socijalne usluge u postupku rje┼íavanja o pravima iz oblasti socijalne za┼ítite,

e) vrši nadzor nad hraniteljskim porodicama,

┼ż) vodi evidenciju i dokumentaciju o pravima, pru┼żenim uslugama i preduzetim mjerama u okviru svoje djelatnosti i izdaje uvjerenja na osnovu evidencije i

z) vr┼íi isplatu nov─Źanih prava utvr─Ĺenih ovim zakonom i drugim propisima i op┼ítim aktima.

(2) Osim poslova iz stava 1. ovog ─Źlana, Centar obavlja i stru─Źne poslove u sprovo─Ĺenju socijalne za┼ítite i socijalnog rada, porodi─Źne i dje─Źje za┼ítite, i to:

a) otkriva i prati socijalne potrebe gra─Ĺana i probleme u oblasti socijalne za┼ítite,

b) predla┼że i preduzima mjere u rje┼íavanju socijalnih potreba gra─Ĺana i prati njihovo izvr┼íenje,

v) predla┼że mjere za unapre─Ĺivanje socijalne za┼ítite i planiranje razvoja sistema socijalne za┼ítite u lokalnim zajednicama, organizuje i sprovodi odgovaraju─çe oblike socijalne i dje─Źje za┼ítite i neposredno pru┼ża socijalne usluge,

g) prati stanje u oblasti dje─Źje i porodi─Źno-pravne za┼ítite, pokre─çe inicijative i predla┼że mjere za unapre─Ĺivanje sistema dje─Źje i porodi─Źne za┼ítite,

d) razvija i unapre─Ĺuje preventivne aktivnosti koje doprinose spre─Źavanju i suzbijanju socijalnih problema,

─Ĺ) pru┼ża dijagnosti─Źke usluge, sprovodi odgovaraju─çi tretman, savjetodavne, terapijske usluge i stru─Źnu pomo─ç korisnicima,

e) podsti─Źe, organizuje i koordinira profesionalni i dobrovoljni rad u oblasti socijalne za┼ítite,

┼ż) radi na razvoju raznovrsnih modela zbrinjavanja korisnika u zajednici i socijalnih usluga u skladu sa potrebama korisnika, razvija socijalni rad u zajednici,

z) pru┼ża usluge pomo─çi i njege u ku─çi, dnevnog zbrinjavanja i prihvatili┼íta,

i) podsti─Źe i razvija samopomo─ç, dobrovoljni rad, me─Ĺuljudsku solidarnost, dobrotvorne i humanitarne djelatnosti,

j) obavlja poslove savjetovališta za probleme braka i porodice, vaspitanja djece, usvojenja, odnosa roditelja i djece,

k) obavlja analiti─Źko-istra┼żiva─Źke poslove u lokalnim zajednicama i

l) obavlja i druge poslove utvr─Ĺene zakonom i odlukama jedinica lokalne samouprave.

─îlan 102

(1) Centar svoju djelatnost obavlja primjenjuju─çi savremena stru─Źna i nau─Źna znanja, va┼że─çe zakonske i druge propise, koriste─çi metode socijalnog i drugog stru─Źnog rada.

(2) Stru─Źni rad Centra zasniva se na primjeni metoda timskog rada.

─îlan 103

U obavljanju djelatnosti iz ─Źlana 101. ovog zakona Centar sara─Ĺuje sa drugim javnim organizacijama i ustanovama, organima uprave, udru┼żenjima gra─Ĺana, vjerskim zajednicama, humanitarnim organizacijama, te drugim doma─çim i stranim fizi─Źkim i pravnim licima koji u─Źestvuju u obavljanju djelatnosti socijalne za┼ítite.

─îlan 104

(1) Statutom Centra defini┼íe se djelatnost, organi upravljanja, njihove nadle┼żnosti i na─Źini odlu─Źivanja, organizacija, stru─Źna radna tijela, te druga pitanja va┼żna za njegovu organizaciju i rad.

(2) Statut Centra donosi upravni odbor, na koji saglasnost daje osniva─Ź.

─îlan 105

(1) Centar osniva stru─Źno vije─çe.

(2) Stru─Źno vije─çe ─Źine svi stru─Źni radnici Centra.

(3) Stru─Źno vije─çe raspravlja i daje mi┼íljenje i prijedloge o stru─Źnim pitanjima koja se odnose na djelatnost u sklopu nadle┼żnosti utvr─Ĺenih ovim zakonom i drugim propisima, kao i aktima same slu┼żbe, organizaciju Centra, najslo┼żenijim stru─Źnim pitanjima koja su u vezi sa sprovo─Ĺenjem zakona i drugih aktivnosti u pojedinim slu─Źajevima i situacijama, potrebi dodatnog usavr┼íavanja i drugim pitanjima ure─Ĺenim statutom Centra.

─îlan 106

(1) Pripravnost zaposlenih u Centru je poseban oblik rada van radnog vremena kod kojeg zaposleni mora biti stalno dostupan da bi izvr┼íio neodlo┼żnu intervenciju.

(2) Plan pripravnosti rada donosi direktor Centra. (3) Prava zaposlenih za vrijeme pripravnosti ostvaruju se u skladu sa Zakonom o radu, kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu.

3. Ustanove socijalne zaštite za smještaj

─îlan 107

Ustanove socijalne zaštite za smještaj korisnika su:

a) dom za djecu i omladinu bez roditeljskog staranja,

b) dom za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju,

v) dom za lica sa invaliditetom i

g) dom za starija lica.

─îlan 108

(1) Dom za djecu i omladinu bez roditeljskog staranja obezbje─Ĺuje zbrinjavanje djece bez roditeljskog staranja i djece ─Źiji je razvoj ometen porodi─Źnim prilikama.

(2) U okviru zbrinjavanja djece i omladine iz stava 1. ovog ─Źlana obezbje─Ĺuju se stanovanje, ishrana, odijevanje, vaspitanje, pomo─ç u obrazovanju i osposobljavanju za rad, njega, briga o zdravlju i drugim potrebama djece i omladine.

(3) Dom za djecu i omladinu bez roditeljskog staranja mo┼że u okviru svoje djelatnosti formirati posebno odjeljenje za privremeno zbrinjavanje djece sa dru┼ítveno neprihvatljivim pona┼íanjem, dok traju razlozi za ovim vidom socijalne za┼ítite.

(4) Dom za djecu i omladinu bez roditeljskog staranja mo┼że u okviru svoje djelatnosti formirati prihvatili┼íte za trudnice i majke sa djecom do godinu dana ┼żivota djeteta kojima je usljed materijalne neobezbije─Ĺenosti, nerije┼íenog stambenog pitanja, naru┼íenih porodi─Źnih odnosa i drugih okolnosti potrebno privremeno zbrinjavanje.

(5) Rad odjeljenja iz stava 3. i prihvatili┼íta iz stava 4. ovoga ─Źlana organizuje se u odvojenom prostoru ustanove.

(6) Dom za djecu i omladinu bez roditeljskog staranja mo┼że obavljati i djelatnost prihvatili┼íta za djecu, te pru┼żati usluge savjetovali┼íta i dnevnog zbrinjavanja djece i omladine, ukoliko ispunjava zakonom propisane uslove.

(7) Dom za djecu i omladinu bez roditeljskog staranja sa nadle┼żnim centrom pru┼ża podr┼íku korisnicima Doma u procesu osamostaljivanja i organizuje nadzor i savjetovanje, u trajanju do tri godine od zavr┼íetka redovnog ┼íkolovanja.

─îlan 109

(1) Dom za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju obezbje─Ĺuje djeci i omladini koja imaju smetnje u fizi─Źkom, mentalnom ili ─Źulnom razvoju smje┼ítaj, ishranu, odijevanje, zdravstvenu za┼ítitu, vaspitanje i obrazovanje, rekreativne, kulturno-zabavne aktivnosti, radno-okupacionu terapiju, a u skladu sa njihovim sposobnostima, vrstom i stepenom invalidnosti, pomo─ç u obrazovanju i osposobljavanju.

(2) Aktom o osnivanju doma za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju definiše se vrsta invaliditeta djece i omladine koja će se zbrinjavati u ustanovi.

(3) Ustanova iz stava 1. ovog ─Źlana mo┼że organizovati dnevni boravak za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju.

─îlan 110

(1) Dom za lica sa invaliditetom obezbje─Ĺuje licima: potpuno zbrinjavanje, ┼íto podrazumijeva stanovanje, ishranu, odijevanje, njegu, zdravstvenu za┼ítitu, kulturno-zabavne aktivnosti i obla─Źenje u skladu sa njihovim potrebama i psihofizi─Źkim sposobnostima, odgovaraju─çe oblike obrazovanja, osposobljavanja i radne aktivnosti, radnoterapijsko anga┼żovanje pod posebnim uslovima u skladu sa njihovom osposobljeno┼í─çu za rad.

(2) Dom za lica sa invaliditetom radi na ubla┼żavanju ili otklanjanju posljedica u njihovom razvoju u skladu sa njihovim psihi─Źkim, fizi─Źkim i ─Źulnim sposobnostima.

(3) Ustanova iz stava 1. ovog ─Źlana mo┼że organizovati dnevni boravak lica sa smetnjama u razvoju.

(4) Ukoliko ustanova istovremeno zbrinjava djecu i punoljetna lica, neophodno je formirati izdvojeno odjeljenje za djecu, koje je prostorno i fizi─Źki odvojeno od ostalog dijela ustanove.

(5) Aktom o osnivanju doma za lica sa invaliditetom definiše se vrsta invaliditeta lica koja će se zbrinjavati u ustanovi.

─îlan 111

(1) Dom za starija lica svojim korisnicima obezbje─Ĺuje stanovanje, ishranu, njegu, odijevanje, zdravstvenu za┼ítitu, kulturno-zabavne, rekreativne, okupacione i druge aktivnosti, usluge socijalnog rada i druge usluge zavisno od potreba, sposobnosti i interesovanja korisnika.

(2) Dom za starija lica mo┼że, u skladu sa ovim zakonom, obavljati poslove pru┼żanja pomo─çi i njege u ku─çi i dnevnog zbrinjavanja za starija lica na osnovu ugovora koji zaklju─Źi sa pravnim i fizi─Źkim licima.

(3) Dom za starija lica mo┼że, u skladu sa ovim zakonom, obavljati i poslove savjetovali┼íta i pripreme korisnika i gra─Ĺana za proces starenja.

(4) Dom za starija lica mo┼że imati socijalno-gerijatrijsko odjeljenje gdje se pru┼żaju usluge starijim licima koja zbog svoga psihofizi─Źkog i zdravstvenog stanja imaju potrebu za intenzivnom brigom i njegom.

(5) Dom za starija lica mo┼że formirati prihvatili┼íte za starija lica koja su u stanju akutne socijalne potrebe za privremenim zbrinjavanjem.

4. Ustanove socijalne zaštite za dnevno zbrinjavanje i usluge

─îlan 112

(1) Ustanove socijalne zaštite za dnevno zbrinjavanje i usluge osnivaju se u skladu sa ovim zakonom radi ostvarivanja prava na zbrinjavanje i usluge izvan vlastite porodice koje se realizuju u toku dana.

(2) Ustanove socijalne zaštite za dnevno zbrinjavanje i usluge koje se osnivaju u skladu sa ovim zakonom su:

a) centar za dnevno zbrinjavanje djece i omladine,

b) centar za dnevno zbrinjavanje odraslih lica i

v) centar za specijalisti─Źke socijalne usluge.

─îlan 113

(1) Centar za dnevno zbrinjavanje djece i omladine zbrinjava djecu i omladinu sa smetnjama u fizi─Źkom i psihi─Źkom razvoju, djecu sa poreme─çajima u pona┼íanju, djecu sa dru┼ítveno neprihvatljivim pona┼íanjem i djecu sa drugim problemima u razvoju i obezbje─Ĺuje dnevni boravak, ishranu, zdravstveni nadzor, vaspitno-obrazovni rad, osposobljavanje za rad, radne aktivnosti i kulturno-zabavne i rekreativne aktivnosti, prema njihovim sposobnostima, sklonostima i ispoljenom interesu.

(2) Ustanova iz stava 1. ovog ─Źlana mo┼że zbog radnog osposobljavanja korisnika uklju─Źiti u proizvodni rad prema njegovim sposobnostima, pod posebnim uslovima i stalnim nadzorom.

(3) Aktom o osnivanju centra za dnevno zbrinjavanje djece i omladine defini┼íe se vrsta usluga koje ─çe se pru┼żati.

─îlan 114

(1) Centar za dnevno zbrinjavanje odraslih lica obezbje─Ĺuje na najadekvatniji na─Źin zadovoljavanje osnovnih ┼żivotnih potreba odraslim licima sa invaliditetom i starijim licima kroz dnevno zbrinjavanje.

(2) U ustanovi iz stava 1. ovog ─Źlana korisnicima se obezbje─Ĺuju: dnevni boravak, ishrana, zdravstveni nadzor, radna i okupaciona terapija, kulturno-zabavne i rekreativne aktivnosti i druge aktivnosti prema njihovim sposobnostima i sklonostima.

(3) Ustanova iz stava 1. ovog ─Źlana mo┼że se osnovati kao samostalna ili u okviru drugih ustanova socijalne za┼ítite koje pru┼żaju usluge odraslim i starijim licima.

(4) Aktom o osnivanju centra za dnevno zbrinjavanje odraslih lica defini┼íe se vrsta usluga koje ─çe se pru┼żati.

─îlan 115

(1) Centar za specijalisti─Źke socijalne usluge obezbje─Ĺuje pru┼żanje razli─Źitih stru─Źnih socijalnih usluga pojedincima i grupama, kao ┼íto su: procjena stanja i dijagnostika, savjetodavni rad, individualni i grupni tretmani, podr┼íka hraniteljskim porodicama, socijalna habilitacija i rehabilitacija, resocijalizacija, za┼íti─çeno stanovanje, stanovanje uz podr┼íku, usluge SOS telefona, personalna asistencija za lica sa invaliditetom i druge usluge koje su ustanovljene planovima razvoja jedinica lokalne samouprave i odlukama o pro┼íirenim pravima.

(2) Aktom o osnivanju ustanove iz stava 1. ovog ─Źlana defini┼íe se vrsta i obim specijalisti─Źkih socijalnih usluga koje ─çe se pru┼żati u ustanovi.

5. Centar za pomo─ç i njegu u ku─çi

─îlan 116

(1) Centar za pomo─ç i njegu u ku─çi obezbje─Ĺuje starijim i iznemoglim licima, licima sa invaliditetom i drugim odraslim licima obavljanje neophodnih ku─çnih poslova i njegu u njihovom doma─çinstvu.

(2) Centar za pomo─ç i njegu u ku─çi obezbje─Ĺuje djeci sa smetnjama u razvoju i djeci sa te┼żim hroni─Źnim oboljenjima njegu u njihovom doma─çinstvu.

(3) Centar za pomo─ç i njegu u ku─çi mogu osnovati ustanove socijalne za┼ítite, udru┼żenja gra─Ĺana, vjerske organizacije ili fizi─Źka lica u skladu sa zakonom.

6. Gerontološki centar

─îlan 117

(1) Gerontolo┼íki centar je ustanova razvojnog karaktera koja pru┼ża interdisciplinarne usluge starijim licima.

(2) Osim djelatnosti utvr─Ĺene u ─Źlanu 111. ovog zakona, gerontolo┼íki centar se bavi pra─çenjem, prou─Źavanjem, vrednovanjem i izvje┼ítavanjem o socijalnim i zdravstvenim potrebama, a u skladu sa tim i razvojem i obezbje─Ĺivanjem usluga koje su direktno usmjerene na unapre─Ĺivanje kvaliteta institucionalnog i vaninstitucionalnog zbrinjavanja starijih lica, koordinacijom djelatnosti aktera u sistemu socijalne za┼ítite starijih lica, saradnjom sa drugim sektorima i osposobljavanjem i obrazovanjem onih koji sprovode za┼ítitu starijih lica.

(3) Gerontološki centar sprovodi programe primarne, sekundarne i tercijarne prevencije za starost.

(4) Gerontolo┼íki centar mo┼że pru┼żati i usluge stanovanja uz podr┼íku.

7. Centar za socijalnu rehabilitaciju lica sa invaliditetom

─îlan 118

(1) Centar za socijalnu rehabilitaciju lica sa invaliditetom je ustanova koja licima sa invaliditetom pru┼ża usluge socijalne habilitacije, rehabilitacije i osposobljavanja za samostalan ┼żivot u neposrednoj okolini gdje ┼żive.

(2) Centar za socijalnu rehabilitaciju lica sa invaliditetom obezbje─Ĺuje korisnicima usluge, kao ┼íto su: obuka za kori┼í─çenje ortopedskih pomagala, obuka za kori┼í─çenje Brajevog pisma i gestovnog jezika, polaganje raznih kurseva primjerenih svojim sposobnostima, primjena radno-okupacione terapije, kulturne i sportske aktivnosti, informisanje i drugi sadr┼żaji koji su direktno usmjereni prema unapre─Ĺivanju socijalnog statusa i socijalnog uklju─Źivanja.

(3) Centar za socijalnu rehabilitaciju lica sa invaliditetom u svome radu neposredno sara─Ĺuje sa drugim institucijama, ustanovama i sa udru┼żenjima gra─Ĺana koja okupljaju lica sa invaliditetom.

(4) Aktom o osnivanju ustanove iz stava 1. ovog ─Źlana defini┼íe se ciljna populacija lica sa invaliditetom kojima ─çe se obezbje─Ĺivati usluge u ustanovi.

8. Centar za vaspitanje djece i omladine

─îlan 119

(1) Centar za vaspitanje djece i omladine obezbje─Ĺuje zbrinjavanje, vaspitanje i obrazovanje, profesionalno osposobljavanje i zdravstvenu za┼ítitu djece i omladine sa poreme─çajima u pona┼íanju i preduzima odgovaraju─çe preventivne mjere.

(2) U centru za vaspitanje djece i omladine izvršava se vaspitna mjera upućivanje u vaspitnu ustanovu.

(3) Centar iz stava 1. ovoga ─Źlana mo┼że organizovati i dnevno zbrinjavanje i prihvatili┼íte za djecu koja se usljed raznih okolnosti na─Ĺu van mjesta prebivali┼íta.

9. Centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju

─îlan 120

(1) Centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju je ustanova koja se bavi razvojem i obezbje─Ĺivanjem usluga koje su direktno usmjerene na unapre─Ĺivanje kvaliteta zbrinjavanja djece i omladine sa smetnjama u razvoju.

(2) U Centru za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju sprovode se programi habilitacije i rehabilitacije, socijalne podrške, vaspitanja i obrazovanja, radno-okupacioni programi u skladu sa sposobnostima i stepenom invalidnosti djece i omladine sa smetnjama u razvoju.

(3) Centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju pru┼ża interdisciplinarne usluge u saradnji sa drugim sektorima koji sprovode osposobljavanje i obrazovanje djece i omladine sa smetnjama u razvoju.

(4) Aktom o osnivanju Centra za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju defini┼íe se vrsta invaliditeta djece i omladine kojima ─çe se pru┼żati usluge.

(5) Centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju mo┼że organizovati smje┼ítaj korisnika, usluge stanovanja uz podr┼íku i dnevnog zbrinjavanja.

10. Prihvatilište

─îlan 121

(1) Prihvatili┼íte je ustanova u kojoj se na kra─çi period zbrinjavaju napu┼ítena djeca, djeca sa poreme─çajima u pona┼íanju, odrasla lica dru┼ítveno neprihvatljivog pona┼íanja, trudnice i majke sa djecom do godinu dana ┼żivota djeteta, kojima je usljed materijalne neobezbije─Ĺenosti, nerije┼íenog stambenog pitanja, naru┼íenih porodi─Źnih odnosa i sli─Źnih situacija potrebno privremeno zbrinjavanje, ┼żrtve nasilja u porodici, kao i druga lica koja imaju potrebu za hitnom socijalnom za┼ítitom.

(2) U prihvatili┼ítu se sprovodi dijagnosti─Źko-opservacioni tretman, kao i pru┼żanje neophodnih mjera za┼ítite.

(3) U prihvatilištu se primjenjuju zdravstveno-higijenske, vaspitno-obrazovne i psihosocijalne mjere i zadovoljavanje egzistencijalnih i drugih potreba korisnika.

(4) Boravak u prihvatili┼ítu mo┼że da traje do tri mjeseca i tokom tog vremena je potrebno utvrditi odgovaraju─çi oblik zbrinjavanja.

(5) Prihvatili┼íte iz stava 1. ovog ─Źlana mo┼że se organizovati i u okviru odgovaraju─çih ustanova socijalne za┼ítite koje zbrinjavaju korisnike, pod uslovom da je prostor za njegovo funkcionisanje fizi─Źki odvojen od ostalog dijela ustanove.

(6) Aktom o osnivanju prihvatili┼íta defini┼íe se specifi─Źna grupa korisnika, usluge i metode koje ─çe se primjenjivati u prihvatili┼ítu.

11. Savjetovalište

─îlan 122

(1) Savjetovali┼íte je ustanova u kojoj se profesionalnim stru─Źnim metodama pru┼ża pomo─ç pojedincima i porodicama u rje┼íavanju svakodnevnih ┼żivotnih problema i te┼íko─ça, a radi jasnijeg uvida u same probleme i pronala┼żenja kvalitetnih osnova za njihovo samostalno rje┼íavanje.

(2) Savjetovali┼íte se mo┼że organizovati i u okviru ustanova socijalne za┼ítite, djelatnosti udru┼żenja gra─Ĺana, kao i u vidu obavljanja samostalne djelatnosti.

VII - SAMOSTALNO OBAVLjANjE POSLOVA SOCIJALNE ZAŠTITE KAO PROFESIONALNE DJELATNOSTI

─îlan 123

Samostalno obavljanje poslova socijalne za┼ítite kao profesionalne djelatnosti obuhvata poslove savjetovali┼íta i specijalisti─Źkih socijalnih usluga.

─îlan 124

(1) Poslove iz ─Źlana 123. ovog zakona mo┼że obavljati lice koje se prema ovom zakonu smatra stru─Źnim radnikom ako:

a) ima odgovaraju─çu stru─Źnu spremu,

b) ima poslovnu sposobnost,

v) ima zdravstvenu sposobnost za obavljanje djelatnosti,

g) nije u radnom odnosu i

d) raspola┼że odgovaraju─çim prostorom i opremom.

(2) Poslove iz ─Źlana 123. ovog zakona ne mo┼że obavljati lice protiv koga se vodi krivi─Źni postupak ili koje je pravosna┼żno osu─Ĺeno za krivi─Źno djelo.

─îlan 125

(1) Zahtjev za obavljanje poslova socijalne za┼ítite iz ─Źlana 123. ovog zakona podnosi se Ministarstvu.

(2) Rješenje o odobrenju za rad donosi ministar, nakon što utvrdi da su ispunjeni uslovi za rad propisani ovim zakonom, podzakonskim aktima i drugim propisima.

(3) U slu─Źaju pro┼íirenja djelokruga rada primjenjuje se postupak iz st. 1. i 2. ovog ─Źlana.

(4) Ministarstvo vodi evidenciju lica koja samostalno obavljaju profesionalnu djelatnost u socijalnoj zaštiti kojima je odobrilo rad.

(5) Ministar donosi pravilnik o samostalnom obavljanju poslova socijalne zaštite.

(6) Pravilnikom iz stava 5. ovog ─Źlana propisuju se uslovi za obavljanje djelatnosti iz ─Źlana 123. u pogledu prostora, opreme, stru─Źnih radnika i sadr┼żaj i na─Źin vo─Ĺenja evidencije.

(7) Ministar rje┼íenjem utvr─Ĺuje visinu tro┼íkova u postupku utvr─Ĺivanja ispunjenosti uslova za samostalno obavljanje poslova socijalne za┼ítite kao profesionalne djelatnosti.

─îlan 126

Lice koje samostalno obavlja djelatnost iz ─Źlana 123. ovog zakona du┼żno je da u roku od 30 dana od po─Źetka svog rada obavijesti Centar na ─Źijem podru─Źju obavlja djelatnost o na─Źinu i djelokrugu svog rada.

─îlan 127

Lice koje samostalno obavlja djelatnost u socijalnoj za┼ítiti du┼żno je da:

a) u obavljanju poslova iz socijalne za┼ítite primjenjuje metode stru─Źnog rada,

b) po┼ítuje li─Źnost korisnika, njegovo dostojanstvo i nepovredivost li─Źnog i porodi─Źnog ┼żivota i ─Źuva profesionalnu tajnu,

v) pru┼żi usluge korisniku prema rje┼íenju Centra, a u skladu sa ugovorom vodi evidenciju o pru┼żenim uslugama,

g) daje podatke o svom radu na zahtjev Ministarstva i d) sara─Ĺuje sa javnim i drugim slu┼żbama koje se bave socijalnom za┼ítitom.

─îlan 128

Odobrenje za samostalno obavljanje poslova iz ─Źlana 125. stav 2. ovog zakona kao profesionalne djelatnosti prestaje:

a) odjavom,

b) po sili zakona i

v) rješenjem ministra.

─îlan 129

Odobrenje za samostalno obavljanje socijalne zaštite po sili zakona prestaje ako lice koje ima odobrenje za rad:

a) umre,

b) izgubi potpuno ili djelimi─Źno poslovnu sposobnost,

v) zasnuje radni odnos,

g) bude pravosna┼żnom sudskom presudom osu─Ĺeno za krivi─Źno djelo koje je predstavljalo prepreku za dobijanje odobrenja za rad, kao i krivi─Źno djelo u─Źinjeno u toj djelatnosti i u vezi sa tom djelatno┼í─çu i

d) izgubi opštu ili posebnu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova.

─îlan 130

(1) Ministar donosi rje┼íenje o prestanku odobrenja za samostalno obavljanje socijalne za┼ítite kao profesionalne djelatnosti ako se nedostaci u obavljanju poslova utvr─Ĺeni inspekcijskim ili stru─Źnim nadzorom ne otklone u odre─Ĺenom roku.

(2) Rje┼íenje o prestanku odobrenja za obavljanje poslova socijalne za┼ítite ministar mo┼że donijeti i u slu─Źaju ako lice:

a) kojem je izdato rje┼íenje za obavljanje poslova ne obavlja poslove li─Źno ili ako koristi rad drugih lica suprotno odobrenju i

b) koje i nakon upozorenja organa koji obavlja inspekcijski nadzor ne postupi po uputstvima.

─îlan 131

(1) Lice koje samostalno obavlja socijalnu za┼ítitu kao profesionalnu djelatnost mo┼że privremeno prestati da radi zbog bolesti ili drugog opravdanog razloga.

(2) Lice iz stava 1. ovog ─Źlana du┼żno je da o privremenom prestanku rada obavijesti Ministarstvo i Centar na ─Źijem se podru─Źju obavlja ta djelatnost.

VIII - FINANSIRANjE SOCIJALNE ZAŠTITE

─îlan 132

(1) Socijalna za┼ítita utvr─Ĺena ovim zakonom finansira se iz javnih prihoda koji se obezbje─Ĺuju u bud┼żetu Republike i jedinica lokalne samouprave.

(2) Pojedine socijalne usluge u mje┼íovitom sistemu socijalne za┼ítite mogu se finansirati donatorskim sredstvima, sredstvima pravnih i fizi─Źkih lica i prilozima gra─Ĺana.

(3) Korisnici u─Źestvuju sa vlastitim sredstvima u finansiranju pojedinih prava saglasno uslovima i kriterijumima propisanih ovim zakonom.

─îlan 133

(1) U bud┼żetu Republike obezbje─Ĺuju se sredstva za:

a) sufinansiranje prava na nov─Źanu pomo─ç u visini od 50% iznosa iz ─Źl. 23. i 24. ovog zakona,

b) sufinansiranje prava na dodatak za pomo─ç i njegu drugog lica u visini od 50% iznosa iz ─Źlana 34. ovog zakona,

v) finansiranje prava na li─Źnu invalidninu,

g) finansiranje prava na podr┼íku u izjedna─Źavanju mogu─çnosti djece i omladine sa smetnjama u razvoju,

d) sufinansiranje tro┼íkova smje┼ítaja korisnika, smje┼ítenih od centara za socijalni rad, u ustanovama socijalne za┼ítite ─Źiji je osniva─Ź Vlada,

─Ĺ) finansiranje izgradnje, adaptacije, sanacije, opremanja i dijela tro┼íkova grijanja i odr┼żavanja ustanova socijalne za┼ítite ─Źiji je osniva─Ź Vlada,

e) finansiranje djelatnosti Zavoda za socijalnu zaštitu,

┼ż) finansiranje odr┼żavanja republi─Źkog informacionog sistema socijalne za┼ítite,

z) finansiranje razvojnih programa kojima se unapre─Ĺuje sistem i djelatnost socijalne za┼ítite i

i) finansiranje aktivnosti interventne pomo─çi Republike u slu─Źajevima izuzetnog ugro┼żavanja ┼żivotnih uslova i ┼żivotnog standarda velikog broja gra─Ĺana prouzrokovano ekonomskim, socijalnim i humanitarnim razlozima.

(2) Za korisnike prava na nov─Źanu pomo─ç i prava na dodatak za pomo─ç i njegu drugog lica bud┼żet Republike obezbje─Ĺuje sredstva za zdravstveno osiguranje u visini od 50% od potrebnog iznosa za zdravstveno osiguranje.

─îlan 134

(1) U bud┼żetu jedinice lokalne samouprave obezbje─Ĺuju se sredstva za sufinansiranje prava na nov─Źanu pomo─ç u visini od 50% iznosa iz ─Źlana 24. ovog zakona i prava na dodatak za pomo─ç i njegu drugog lica u visini od 50% iznosa iz ─Źlana 34. ovog zakona.

(2) Za korisnike prava na nov─Źanu pomo─ç i prava na dodatak za pomo─ç i njegu drugog lica jedinica lokalne samouprave obezbje─Ĺuje sredstva za zdravstveno osiguranje u visini od 50% od potrebnog iznosa za zdravstveno osiguranje.

(3) U bud┼żetu jedinice lokalne samouprave obezbje─Ĺuju se sredstva za finansiranje prava na smje┼ítaj u ustanovama, prava na zbrinjavanje u hraniteljskim porodicama, prava na dnevno zbrinjavanje, prava na njegu i pomo─ç u ku─çi, prava na jednokratnu nov─Źanu pomo─ç, pro┼íirena prava u socijalnoj za┼ítiti, finansiranje tro┼íkova zbrinjavanja korisnika u drugu porodicu, rad centara za socijalni rad i drugih ustanova socijalne za┼ítite ─Źiji su osniva─Źi jedinice lokalne samouprave i sredstva za podsticajne i razvojne programe kojima je cilj unapre─Ĺivanje socijalne za┼ítite stanovni┼ítva.

─îlan 135

(1) Isplatu nov─Źanih sredstava korisnicima prava po ovom zakonu vr┼íi jedinica lokalne samouprave posredstvom centara, u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima.

(2) Ministar donosi uputstvo o na─Źinu isplate sredstava jedinicama lokalne samouprave.

(3) Uputstvom iz stava 2. ovog ─Źlana propisuje se na─Źin isplate sredstava koja se prema ─Źlanu 133. ovog zakona obezbje─Ĺuju u bud┼żetu Republike.

─îlan 136

(1) Ustanove socijalne za┼ítite sti─Źu sredstva za rad izvr┼íenjem programa socijalne, zdravstvene i vaspitnoobrazovne djelatnosti, radnog osposobljavanja, prema obimu i kvalitetu usluga i utvr─Ĺenim pojedina─Źnim cijenama i programom u cjelini.

(2) Ustanove socijalne zaštite mogu sticati sredstva i iz drugih izvora.

─îlan 137

(1) Ministar donosi pravilnik o utvr─Ĺivanju cijene usluga smje┼ítaja korisnika.

(2) Pravilnikom iz stava 1. ovog ─Źlana propisuju se uslovi i na─Źin utvr─Ĺivanja cijena usluga smje┼ítaja u ustanovama socijalne za┼ítite ─Źiji je osniva─Ź Vlada.

(3) Ministar rje┼íenjem utvr─Ĺuje za┼íti─çene cijene usluga smje┼ítaja na godi┼ínjem nivou u ustanovama socijalne za┼ítite ─Źiji je osniva─Ź Vlada.

(4) Ministar rje┼íenjem utvr─Ĺuje visinu sufinansiranja dijela tro┼íkova smje┼ítaja iz ─Źlana 133. stav 1. ta─Źka d) ovog zakona, na godi┼ínjem nivou.

(5) Nadle┼żni organ jedinice lokalne samouprave propisuje uslove i mjerila za utvr─Ĺivanje cijene usluga i utvr─Ĺuje cijene usluga u socijalnim ustanovama ─Źiji je osniva─Ź jedinica lokalne samouprave.

IX - NADZOR

─îlan 138

U oblasti socijalne za┼ítite vr┼íi se unutra┼ínji, inspekcijski i stru─Źni nadzor.

─îlan 139

(1) Unutra┼ínji nadzor mo┼że biti redovni i vanredni i obavlja se po slu┼żbenoj du┼żnosti ili na zahtjev korisnika prava, odnosno na zahtjev osniva─Źa ustanove socijalne za┼ítite.

(2) Unutrašnji nadzor vrši se u skladu sa ovim zakonom, zakonom koji propisuje rad upravnih organa i zakonom o upravnoj inspekciji.

─îlan 140

(1) Inspekcijski nadzor nad sprovo─Ĺenjem ovog zakona i propisa donesenih na osnovu njega vr┼íi inspekcija nadle┼żna za socijalnu za┼ítitu.

(2) Nadzor nad uslovima u pogledu sanitarno-higijenskog stanja u objektima u kojima se obavlja djelatnost socijalne za┼ítite obavlja nadle┼żna inspekcija.

─îlan 141

(1) Inspektor u socijalnoj za┼ítiti du┼żan je da utvrdi da li je rad ustanove socijalne za┼ítite, pravnog i fizi─Źkog lica koje obavlja djelatnost socijalne za┼ítite uskla─Ĺen sa ovim zakonom i podzakonskim aktima koji reguli┼íu ovu oblast.

(2) Osim prava i du┼żnosti propisanih zakonom koji reguli┼íe oblast rada inspekcija, inspektor za socijalnu za┼ítitu ovla┼í─çen je i du┼żan da:

a) zabrani obavljanje djelatnosti socijalne za┼ítite bez rje┼íenja o ispunjavanju uslova u pogledu kadra, prostora i opreme i naredi da se objekat u kojem se obavlja djelatnost u predvi─Ĺenom roku oslobodi od opreme, stvari i korisnika usluga,

b) zabrani obavljanje djelatnosti koja nije navedena u rješenju Ministarstva,

v) zabrani rad ustanove socijalne zaštite koja nije registrovana u sudu, a koja je prema ovom zakonu obavezna da se registruje,

g) zabrani rad ustanove koja u predvi─Ĺenom roku ne otkloni nedostatke nalo┼żene rje┼íenjem inspektora,

d) zabrani otpu┼ítanje korisnika prije nego ┼íto se preduzmu sve mjere utvr─Ĺene ugovorom o zbrinjavanju korisnika,

─Ĺ) zabrani promjenu djelatnosti ustanove bez saglasnosti osniva─Źa,

e) zabrani prijem drugih kategorija korisnika, odnosno pru┼żanje usluga suprotno rje┼íenju Ministarstva,

┼ż) zabrani druge radnje suprotne ovom zakonu i propisima donesenim na osnovu ovog zakona,

z) naredi uskla─Ĺivanje djelatnosti sa ovim zakonom, propisima donesenim na osnovu ovog zakona i rje┼íenjem Ministarstva,

i) naredi za┼ítitu podataka o korisnicima i ─Źuvanje profesionalne tajne,

j) naredi da se obezbijedi minimum procesa rada za vrijeme štrajka u ustanovi i naredi privremeni prestanak rada,

k) naredi da se u odre─Ĺenom roku otklone nedostaci i nepravilnosti utvr─Ĺeni inspekcijskim pregledom i

l) naredi sprovo─Ĺenje drugih mjera i radnji propisanih ovim zakonom i propisima donesenim na osnovu ovog zakona.

─îlan 142

(1) Ministarstvo nadle┼żno za socijalnu za┼ítitu vr┼íi nadzor nad sprovo─Ĺenjem stru─Źnog rada ustanova socijalne za┼ítite, bez obzira u ─Źijem vlasni┼ítvu je ustanova osnovana.

(2) Stru─Źni nadzor obuhvata pregled stanja u pogledu organizacije rada, rada stru─Źnih radnika, radnika na ostalim poslovima socijalne za┼ítite, saradnika, kori┼í─çenja stru─Źnih metoda rada, po┼ítivanja propisanih procedura, kvaliteta i obima obavljenih usluga.

(3) Ustanova socijalne za┼ítite du┼żna je da omogu─çi sprovo─Ĺenje nadzora.

(4) Stru─Źni nadzor obavlja komisija koju imenuje ministar.

(5) Po obavljenom stru─Źnom nadzoru, komisija sastavlja zapisnik o izvr┼íenom nadzoru, utvr─Ĺenom stanju i odre─Ĺuje rokove za otklanjanje nedostataka.

(6) Komisija dostavlja zapisnik ministru.

(7) Ministar, na prijedlog komisije iz stava 5. ovog ─Źlana, rje┼íenjem nala┼że otklanjanje nedostataka koji su utvr─Ĺeni zapisnikom komisije i preduzima druge mjere u skladu sa zakonom i drugim propisima.

(8) Ministar donosi pravilnik o vr┼íenju stru─Źnog nadzora.

(9) Pravilnikom iz stava 8. ovog ─Źlana propisuju se bli┼żi uslovi i na─Źin vr┼íenja stru─Źnog nadzora.

X - NAKNADA MATERIJALNE ŠTETE

─îlan 143

Korisnik ispla─çenog nov─Źanog prava iz ovog zakona du┼żan je da nadoknadi obi─Źnu ┼ítetu u skladu sa zakonom koji reguli┼íe oblast obligacionih odnosa, ako je na osnovu neistinitih i neta─Źnih podataka ostvario primanja na koja nije imao pravo, a za koje je znao ili je trebalo da zna da su neistiniti, odnosno neta─Źni.

─îlan 144

(1) Pravo na vra─çanje nov─Źanih iznosa ispla─çenih po osnovu kori┼í─çenja prava iz ovog zakona od korisnika prava, kao i lica koja su po zakonu du┼żna da u─Źestvuju u izdr┼żavanju korisnika, ima nadle┼żni organ Republike, jedinice lokalne samouprave i ustanova socijalne za┼ítite na ─Źiji teret je vr┼íena isplata prava.

(2) U slu─Źaju otu─Ĺenja imovine korisnika prava po ovom zakonu, pravo na vra─çanje ispla─çenih iznosa nov─Źanih i drugih davanja ima organ iz stava 1. ovog ─Źlana koji je obezbje─Ĺivao sredstva za kori┼í─çenje prava.

(3) Pravo na vra─çanje ispla─çenih iznosa iz ostavinske mase korisnika u slu─Źaju smrti korisnika po ovom zakonu ima nadle┼żni organ iz stava 1. ovog ─Źlana koji je obezbje─Ĺivao sredstva za kori┼í─çenje prava.

XI - KAZNENE ODREDBE

─îlan 145

(1) Nov─Źanom kaznom od 3.000 KM do 20.000 KM kazni─çe se za prekr┼íaj ustanova socijalne za┼ítite ako:

a) ne obezbijedi ravnopravnost u pristupu i kori┼í─çenju prava sadr┼żanih u ovom zakonu (─Źlan 3. stav 2),

b) ne izvr┼íava obaveze prema korisniku (─Źlan 38. stav 7),

v) ne vodi ili neuredno vodi propisanu evidenciju i dokumentaciju o korisnicima, kao i o stru─Źnom radu (─Źlan 78),

g) po─Źne da radi i obavlja djelatnost, a ne ispunjava propisane uslove (─Źlan 82),

d) ne izvr┼íi smje┼ítaj korisnika kojeg uputi Centar ili op┼ítinski organ nadle┼żan za poslove socijalne za┼ítite, a ima slobodne kapacitete (─Źlan 84. stav 1),

─Ĺ) otpusti korisnika suprotno zaklju─Źenom ugovoru sa nadle┼żnim Centrom ili op┼ítinskim organom nadle┼żnim za poslove socijalne za┼ítite (─Źlan 84. st. 4. i 5) i

e) u odre─Ĺenom roku ne preduzme mjere za otklanjanje nedostataka utvr─Ĺenih unutra┼ínjim, inspekcijskim i stru─Źnim nadzorom (─Źl. 139, 140. i 142).

(2) Za prekr┼íaj iz stava 1. ovog ─Źlana kazni─çe se odgovorno lice ustanove socijalne za┼ítite nov─Źanom kaznom od 500 KM do 2.000 KM.

(3) Za prekr┼íaj iz stava 1. ta─Źka g) ovog ─Źlana kazni─çe se fizi─Źko lice nov─Źanom kaznom od 500 KM do 2.000 KM.

XII - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

─îlan 146

(1) Ustanove socijalne zaštite će uskladiti svoju organizaciju i opšte akte sa odredbama ovog zakona najkasnije do 31. decembra 2016. godine.

(2) Jedinice lokalne samouprave u kojima nije osnovan Centar osnova─çe Centar ili odjeljenje zajedni─Źkog Centra najkasnije do 31. decembra 2020. godine.

(3) Za obavljanje djelatnosti socijalne za┼ítite ustanove socijalne za┼ítite i druga pravna lica koja obavljaju djelatnost socijalne za┼ítite pribavi─çe rje┼íenje ministra iz ─Źlana 82. stav 3. ovog zakona najkasnije do 31. decembra 2016. godine.

(4) Do osnivanja Centra, poslove iz ovog zakona ─çe obavljati nadle┼żne slu┼żbe za socijalnu za┼ítitu jedinica lokalne samouprave.

(5) Centar će u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona izvršiti preispitivanje priznatih prava sa odredbama ovog zakona.

(6) Zahtjevi podneseni prije stupanja na snagu ovog zakona okon─Źa─çe se u skladu sa zakonom koji je va┼żio u trenutku podno┼íenja zahtjeva.

─îlan 147

(1) Socijalni radnici, pravnici i defektolozi koji obavljaju poslove socijalne za┼ítite u ustanovama koji su po propisima koji su va┼żili do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena stru─Źne spreme mogu i dalje obavljati poslove stru─Źnog radnika u ustanovama socijalne za┼ítite.

(2) Zaposleni iz stava 1. ovog ─Źlana du┼żni su da u roku od osam godina od stupanja na snagu ovog zakona ispune potrebne uslove u pogledu nivoa obrazovanja.

─îlan 147a

(1) Stru─Źni radnici koji imaju do 20 godina radnog iskustva u oblasti socijalne, porodi─Źne i dje─Źje za┼ítite, a nisu polo┼żili stru─Źni ispit do dana stupanja na snagu ovog zakona obavezni su, a u skladu sa odredbama ─Źlana 93. Zakona, da pola┼żu stru─Źni ispit uz prilo┼żenu potvrdu o radnom iskustvu u struci.

(2) Stru─Źni radnici iz stava 1. ovog ─Źlana du┼żni su da polo┼że stru─Źni ispit u roku od ┼íest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

(3) Stru─Źni ispit nisu du┼żni da pola┼żu stru─Źni radnici zaposleni u ustanovama socijalne za┼ítite koji imaju najmanje 20 godina radnog iskustva u struci u oblasti socijalne, porodi─Źne i dje─Źje za┼ítite.

(4) Stru─Źnim radnicima koji su polo┼żili stru─Źni ispit za rad u organima republi─Źke uprave do stupanja na snagu ovog zakona priznaje se taj ispit kao stru─Źni ispit u oblasti socijalne za┼ítite.

─îlan 148

(1) Korisnik kojem je priznato pravo na nov─Źanu pomo─ç ostvari─çe ovo pravo od prvog dana narednog mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona u visini od najmanje 50% od predvi─Ĺenog iznosa iz ─Źlana 24. ovog zakona.

(2) Ukupan iznos nov─Źane pomo─çi iz ─Źlana 24. ovog zakona ispla─çiva─çe se korisniku prava na nov─Źanu pomo─ç od 1. januara 2013. godine.

(3) Korisnik kojem je priznato pravo na dodatak za pomo─ç i njegu drugog lica ostvari─çe ovo pravo od prvog dana narednog mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona u skladu sa ─Źlanom 34. ta─Źka b) ovog zakona.

(4) Korisnik prava iz stava 3. ovog ─Źlana mo┼że podnijeti zahtjev nadle┼żnom centru za ostvarivanje ovog prava u skladu sa ─Źlanom 34. ta─Źka a) ovog zakona.

(5) Isplata prava na dodatak za pomo─ç i njegu drugog lica korisniku koji je ostvario ovo pravo u skladu sa ─Źlanom 34. ta─Źka a) ovog zakona vr┼íi─çe se po─Źev od 1. januara 2013. godine.

(6) Centar je du┼żan da sprovede postupak preispitivanja i uskla─Ĺivanja iznosa prava na dodatak za pomo─ç i njegu drugog lica za sve korisnike u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

(7) Korisnik kome je priznato pravo na nova─Źnu pomo─ç i pravo na dodatak za pomo─ç i njegu drugog lica nakon stupanja na snagu ovog zakona ostvariva─çe navedena prava u skladu sa ovim ─Źlanom.

─îlan 148a

(1) Za korisnike prava na li─Źnu invalidninu koji su pravo ostvarili na osnovu Odluke o odobrenju plasmana sredstava za unapre─Ĺenje polo┼żaja lica sa invaliditetom naknadom za li─Źnu invalidninu ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br. 6/19 i 9/19) Centar ─çe po slu┼żbenoj du┼żnosti pokrenuti postupak odlu─Źivanja o pravu na li─Źnu invalidninu u skladu sa odredbama ovog zakona, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu zakona.

(2) Korisnicima prava iz stava 1. ovog ─Źlana za koje se utvrdi da ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom Centar ─çe priznati pravo od 1. januara 2020. godine.

─îlan 148b

Pravo na li─Źnu invalidninu koje se ostvaruje na osnovu visine tjelesnog o┼íte─çenja utvr─Ĺenog u skladu sa ─Źlanom 35v. stav 6. ovog zakona priznaje se privremenim rje┼íenjem do okon─Źanja postupka i utvr─Ĺivanja tjelesnog o┼íte─çenja u skladu sa ─Źlanom 35v. stav 2. ovog zakona.

─îlan 148v

(1) Za korisnike prava na nov─Źanu pomo─ç, prava na li─Źnu invalidninu i prava na dodatak za pomo─ç i njegu drugog lica koji su pravo ostvarili do stupanja na snagu ovog zakona Centar ─çe, po slu┼żbenoj du┼żnosti, uskladiti iznos priznatog prava sa odredbama ovog zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

(2) Korisnicima prava iz stava 1. ovog ─Źlana pripada pravo u iznosu propisanom ovim zakonom od dana stupanja na snagu ovog zakona.

─îlan 149

(1) Ministar će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti:

a) pravilnik o utvr─Ĺivanju sposobnosti lica u postupku ostvarivanja prava iz socijalne za┼ítite i utvr─Ĺivanju funkcionalnog stanja korisnika (─Źlan 25. stav 4),

b) pravilnik o hraniteljstvu (─Źlan 46. stav 2),

v) pravilnik o ostvarivanju prava na pomo─ç i njegu u ku─çi (─Źlan 50. stav 1),

g) pravilnik o ostvarivanju prava na dnevno zbrinjavanje (─Źlan 53. stav 1),

d) pravilnik o procjeni potreba i usmjeravanju djece i omladine sa smetnjama u razvoju (─Źlan 58. stav 4),

─Ĺ) pravilnik o u─Źe┼í─çu u tro┼íkovima smje┼ítaja u ustanovu i zbrinjavanja u hraniteljsku porodicu (─Źlan 62. stav 3),

e) pravilnik o vo─Ĺenju evidencija u socijalnoj za┼ítiti (─Źlan 78. stav 6),

┼ż) pravilnik o uslovima za osnivanje ustanova socijalne za┼ítite i obavljanje djelatnosti socijalne za┼ítite (─Źlan 82. stav 2),

z) pravilnik o sadr┼żaju i na─Źinu vo─Ĺenja Registra socijalnih ustanova (─Źlan 83. stav 2),

i) pravilnik o obavljanju pripravni─Źkog sta┼ża u oblasti socijalne za┼ítite (─Źlan 93. stav 6),

j) pravilnik o samostalnom obavljanju poslova socijalne za┼ítite (─Źlan 125. stav 5),

k) pravilnik o utvr─Ĺivanju cijene usluga smje┼ítaja korisnika (─Źlan 137. stav 1),

l) pravilnik o vr┼íenju stru─Źnog nadzora (─Źlan 142. stav 8).

(2) Ministar će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti:

a) uputstvo za sprovo─Ĺenje savjetovanja (─Źlan 55. stav 4),

b) uputstvo o superviziji u ustanovama socijalne za┼ítite (─Źlan 96. stav 3) i

v) uputstvo o na─Źinu isplate sredstava jedinicama lokalne samouprave (─Źlan 135. stav 2).

(3) Nadle┼żni organ jedinica lokalne samouprave ─çe u roku od ┼íest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona propisati mjerila za utvr─Ĺivanje cijene usluga i utvrditi cijene usluga u ustanovama socijalne za┼ítite ─Źiji je osniva─Ź grad, odnosno op┼ítina (─Źlan 137. stav 5).

─îlan 149a

Ministar ─çe u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti pravilnik o postupku utvr─Ĺivanja visine tjelesnog o┼íte─çenja (─Źlan 35v. stav 3).

─îlan 150

Do dono┼íenja podzakonskih akata iz ─Źlana 149. ovog zakona primjenjiva─çe se podzakonski akti koji su doneseni na osnovu Zakona o socijalnoj za┼ítiti ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br. 5/93, 15/96, 110/03 i 33/08), ako nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.

─îlan 151

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da va┼żi Zakon o socijalnoj za┼ítiti ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br. 5/93, 15/96, 110/03 i 33/08).

─îlan 152

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu┼żbenom glasniku Republike Srpske".

Samostalni ─Źlan Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj za┼ítiti

("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br. 94/2019)

─îlan 22

Ovaj zakon objavljuje se u "Slu┼żbenom glasniku Republike Srpske", a stupa na snagu 1. januara 2020. godine.

Samostalni ─Źlan Uredbe sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o socijalnoj za┼ítiti

("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br. 42/2020)

─îlan 3

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu┼żbenom glasniku Republike Srpske", a podnije─çe se na potvrdu Narodnoj skup┼ítini Republike Srpske ─Źim ona bude u mogu─çnosti da se sastane.

Samostalni ─Źlan Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o socijalnoj za┼ítiti

("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br. 36/2022)

─îlan 8

Ovaj zakon se objavljuje u "Slu┼żbenom glasniku Republike Srpske", a stupa na snagu 1. maja 2022. godine.

 

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija