Advokatska kancelarija

weight
"Na┼ía za┼ítita nije u na┼íem oru┼żju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

Zakon o notarskoj sluzbi u RS

 

ZAKON NOTARSKOJ SLU┼ŻBI U REPUBLICI SRPSKOJ

("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br. 28/2021 od 31.03.2021g)

 

GLAVA I

OSNOVNE ODREDBE

Predmet Zakona

─îlan 1

Ovim zakonom ure─Ĺuju se notarska slu┼żba u Republici Srpskoj, postupak izbora, razrje┼íenja i prestanka slu┼żbe notara, imenovanje vr┼íioca du┼żnosti notara i zamjenika notara, nadle┼żnosti notara, obaveze notarske obrade isprava i notarskih potvrda, pravila postupka o na─Źinu poslovanja notara, vo─Ĺenje poslovnih knjiga, na─Źin ─Źuvanja isprava i spisa, disciplinska odgovornost notara, nagrada za rad i nadoknada tro┼íkova notara, polaganje notarskog ispita i nadzor nad primjenom zakona kao i druga pitanja bitna za obavljanje notarske slu┼żbe.

Slu┼żba notara

─îlan 2

(1) Slu┼żba notara je javna slu┼żba koju obavljaju notari kao samostalni i nezavisni nosioci te slu┼żbe.

(2) Notar vr┼íi obradu, ovjeravanje i potvr─Ĺivanje javnih isprava kao i druge poslove u skladu sa zakonom.

(3) Notar je du┼żan da odgovaraju─çim mjerama obezbijedi nezavisno i nepristrasno obavljanje notarske slu┼żbe, pridr┼żavaju─çi se zabrane u─Źestvovanja u pravnim poslovima u skladu sa ovim zakonom.

(4) Notar je du┼żan da svojim pona┼íanjem, u slu┼żbi i van nje, pokazuje da je dostojan po┼ítovanja i povjerenja koje u┼żiva slu┼żba notara i da izbjegava svako pona┼íanje koje proizvodi utisak kr┼íenja obaveza koje su mu zakonom propisane, naro─Źito utisak o zavisnosti i pristrasnosti.

(5) Notaru nije dopuštena reklama.

Obavljanje slu┼żbe notara

─îlan 3

(1) Notar obavlja slu┼żbu notara kao isklju─Źivo i stalno zanimanje tokom vremena za koje je imenovan.

(2) Status notara sti─Źe se i prestaje pod uslovima i na na─Źin odre─Ĺen ovim zakonom.

Dokazna snaga notarskih isprava

─îlan 4

(1) Notarske isprave su isprave koje notar sa─Źini na osnovu zakona i u okviru svoje nadle┼żnosti.

(2) Vrste notarskih isprava su notarski obra─Ĺene isprave, notarske ovjere i notarske potvrde.

(3) Notarske isprave su javne isprave i va┼że na teritoriji Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, kod svih organa vlasti, pravnih lica i drugih institucija.

(4) Notarski obra─Ĺene isprave koje je notar sa─Źinio u granicama svojih ovla┼í─çenja i u propisanoj formi, imaju dokaznu snagu javne isprave o izjavama datim pred notarom.

(5) Notarske ovjere i potvrde imaju dokaznu snagu javne isprave o ─Źinjenicama o kojima se u njima svjedo─Źi.

(6) Dopu┼íteno je dokazivati da je izjava neta─Źno notarski obra─Ĺena, odnosno da su posvjedo─Źene ─Źinjenice neta─Źne.

Strane notarske isprave

─îlan 5

(1) Strane notarske isprave imaju, uz uslov uzajamnosti, ista pravna dejstva kao i notarske isprave izdate po ovom zakonu.

(2) Strane notarske isprave ne mogu u Republici Srpskoj imati pravna dejstva koja nemaju po zakonu koji je za njihovo izdavanje bio mjerodavan u inostranstvu.

GLAVA II

ORGANIZACIJA NOTARSKE SLU┼ŻBE I PRAVA I DU┼ŻNOSTI NOTARA

Slu┼żbeno sjedi┼íte notara i broj notara

─îlan 6

(1) Za podru─Źje svake jedinice lokalne samouprave u Republici Srpskoj odre─Ĺuje se jedno slu┼żbeno sjedi┼íte notara.

(2) Broj notara u slu┼żbenom sjedi┼ítu odre─Ĺuje se uzimaju─çi u obzir godi┼ínji broj isprava koje se notarski obrade, stepen razvijenosti jedinice lokalne samouprave kao i interes gra─Ĺana.

(3) Ako u slu┼żbenom sjedi┼ítu nakon sprovedenog javnog konkursa za izbor notara nije mogu─çe izvr┼íiti imenovanje nijednog notara, Vlada Republike Srpske (u daljem tekstu: Vlada) ─çe odlukom, na prijedlog Ministarstva pravde (u daljem tekstu: Ministarstvo), a po prethodno pribavljenom mi┼íljenju Notarske komore Republike Srpske (u daljem tekstu: Notarska komora), slu┼żbenom sjedi┼ítu u kojem je imenovanje notara izvr┼íeno dodijeliti i slu┼żbeno sjedi┼íte u kojem nijedan notar nije imenovan.

(4) Odluka iz stava 3. ovog ─Źlana je privremenog karaktera i traje do kona─Źnog imenovanja notara u slu┼żbeno sjedi┼íte, s tim da ─çe se za slu┼żbeno sjedi┼íte u kojem notar nije imenovan objavljivati javni konkurs svakih ┼íest mjeseci dok se imenovanje ne izvr┼íi.

(5) Ako je u slu┼żbenom sjedi┼ítu imenovan samo jedan notar i taj notar ima potrebu da mu se sa─Źini notarska isprava, a on ili druga ugovorna strana nije u mogu─çnosti oti─çi u drugo slu┼żbeno sjedi┼íte, Ministarstvo ─çe po prethodno pribavljenom mi┼íljenju Notarske komore odrediti koji ─çe notar s podru─Źja susjednih slu┼żbenih sjedi┼íta i po kojem redoslijedu koji vodi Notarska komora sa─Źiniti notarsku ispravu na podru─Źju tog odre─Ĺenog sjedi┼íta.

(6) Na prijedlog Ministarstva, a nakon pribavljenog mi┼íljenja Notarske komore, Vlada odlukom odre─Ĺuje broj potrebnih notara za svako slu┼żbeno sjedi┼íte pojedina─Źno kao i sjedi┼íta privremenog karaktera.

Uslovi za obavljanje slu┼żbe notara

─îlan 7

Za notara mo┼że biti imenovano lice koje ispunjava uslove:

1) da je dr┼żavljanin Bosne i Hercegovine,

2) da ima poslovnu sposobnost,

3) da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4) da je prije reforme visokog obrazovanja, ─Źetvorogodi┼ínjim studijem na pravnom fakultetu u Bosni i Hercegovini ili Republici Srpskoj steklo zvanje diplomiranog pravnika, kao i lice koje je zvanje diplomiranog pravnika na pravnom fakultetu steklo u biv┼íoj SFRJ do 6. aprila 1992. godine, ili koje je po sistemu obrazovanja prema bolonjskom procesu na pravnom fakultetu u Bosni i Hercegovini ili Republici Srpskoj zavr┼íilo prvi ciklus ─Źetvorogodi┼ínjeg studija i steklo najmanje 240 ECTS bodova i zvanje diplomirani pravnik ili koje je steklo stranu visoko┼íkolsku ispravu na pravnom fakultetu sa zvanjem diplomirani pravnik koja po propisima Republike Srpske ne podlije┼że postupku priznavanja ili mu je ovla┼í─çeni organ priznao stranu visoko┼íkolsku ispravu,

5) da je polo┼żilo pravosudni ispit u Bosni i Hercegovini ili Republici Srpskoj ili u biv┼íoj SFRJ ako je taj ispit polo┼żilo prije 6. aprila 1992. godine ili u nekoj drugoj dr┼żavi, nakon priznavanja tog ispita od Ministarstva,

6) da ima polo┼żen notarski ispit,

7) da nije osu─Ĺen na kaznu zatvora zbog izvr┼íenog krivi─Źnog djela ili da nije progla┼íen krivim za krivi─Źno djelo koje ga ─Źini nedostojnim za vr┼íenje slu┼żbe notara,

8) da nije smijenjen sa du┼żnosti od nadle┼żnih organa zbog zloupotrebe slu┼żbenog polo┼żaja i ovla┼í─çenja ili nesavjesnog rada u slu┼żbi,

9) da nije odlukom nadle┼żnog organa razrije┼íen slu┼żbe notara, advokata, sudije, tu┼żioca, dr┼żavnog slu┼żbenika, odnosno da mu odlukom nadle┼żnog organa nije prestao radni odnos dr┼żavnog slu┼żbenika ili namje┼ítenika zbog te┼że povrede slu┼żbene du┼żnosti,

10) da se iz njegovog pona┼íanja o─Źigledno mo┼że zaklju─Źiti da ─çe obavljati slu┼żbu notara u skladu sa Kodeksom notarske etike koji donosi Notarska komora.

Javni konkurs za izbor notara

─îlan 8

(1) Izbor notara vrši se putem javnog konkursa koji objavljuje i sprovodi Ministarstvo.

(2) Konkurs mora da sadr┼żi, izme─Ĺu ostalog, uslove za obavljanje slu┼żbe notara, dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje op┼ítih i posebnih uslova, slu┼żbeno sjedi┼íte za koje se vr┼íi izbor notara, broj notara i rok za podno┼íenje prijava.

(3) Konkurs se objavljuje u najmanje jednom dnevnom listu, "Slu┼żbenom glasniku Republike Srpske" i na internet stranici Ministarstva.

(4) Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja iz stava 3. ovog ─Źlana.

Komisija za izbor notara

─îlan 9

(1) Za sprovo─Ĺenje postupka za izbor notara ministar pravde (u daljem tekstu: ministar) rje┼íenjem imenuje Komisiju za izbor notara (u daljem tekstu: Komisija), koju ─Źini pet ─Źlanova, od kojih dva ─Źlana predla┼że predsjednik Vlade, jednog ─Źlana predsjednik Vrhovnog suda Republike Srpske i dva ─Źlana predla┼że Ministarstvo, pri ─Źemu u Komisiji moraju biti zastupljeni predstavnici konstitutivnih naroda i Ostalih.

(2) Komisija bira predsjedavaju─çeg izme─Ĺu svojih ─Źlanova i donosi poslovnik o radu ve─çinom glasova.

(3) ─îlanovi Komisije imaju pravo na naknadu za rad, koja ne mo┼że biti ve─ça od 200 KM po odr┼żanoj sjednici Komisije, o ─Źemu odlu─Źuje ministar rje┼íenjem.

(4) Ukoliko je ─Źlan Komisije iz reda dr┼żavnih slu┼żbenika Ministarstva, pravo na naknadu ostvaruje u skladu sa propisima kojima se reguli┼íu plate i naknade zaposlenih u organima uprave Republike Srpske.

Sukob interesa

─îlan 10

(1) U slu─Źaju postojanja sukoba interesa (srodnik po krvi u pravoj liniji, u pobo─Źnoj liniji do ─Źetvrtog stepena zaklju─Źno, bra─Źni supru┼żnik ili vanbra─Źni partner ili srodnik po tazbini do drugog stepena zaklju─Źno, pa i onda kada je brak prestao, pristrasnost po bilo kojoj osnovi), a koji mo┼że dovesti u pitanje objektivnost i nepristrasnost rada, ─Źlan Komisije kod kojeg se utvrdi sukob interesa ne mo┼że u─Źestvovati u radu Komisije.

(2) ─îlan Komisije koji sazna za okolnosti koje ga dovode u sukob interesa ili kandidat koji smatra da kod ─Źlana Komisije postoji sukob interesa, podnosi ministru obrazlo┼żen zahtjev za utvr─Ĺivanje postojanja sukoba interesa

(3) O postojanju sukoba interesa odlu─Źuje ministar rje┼íenjem protiv kojeg nije dozvoljena ┼żalba, ali se mo┼że pokrenuti upravni spor kod nadle┼żnog suda.

(4) Ukoliko se utvrdi postojanje sukoba interesa iz stava 1. ovog ─Źlana, zamjena ─Źlana Komisije vr┼íi se po istom postupku po kojem se ─Źlan i imenuje.

(5) Sastav Komisije i spisak prijavljenih kandidata za izbor notara Ministarstvo objavljuje na svojoj internet stranici, najkasnije tri dana prije zakazanog intervjua.

Prethodni postupak izbora

─îlan 11

(1) Uz prijavu na konkurs, podnosilac prijave je du┼żan da dostavi dokaze o ispunjavanju uslova iz ─Źlana 7. ovog zakona, osim dokaza iz t. 3) i 7).

(2) Dokaz iz ─Źlana 7. ta─Źka 3) ovog zakona dostavlja samo predlo┼żeni kandidat, a dokaz iz ta─Źke 7) pribavlja Ministarstvo po slu┼żbenoj du┼żnosti.

(3) Neblagovremene, nerazumljive ili nepotpune prijave, na prijedlog Komisije odbacuje Ministarstvo zaklju─Źkom protiv koga je dopu┼ítena posebna ┼żalba.

(4) ┼Żalba iz stava 3. ovog ─Źlana podnosi se ministru u roku od tri dana od dana prijema zaklju─Źka i ona odga─Ĺa izvr┼íenje zaklju─Źka.

Kriterijumi za izbor

─îlan 12

(1) Postupak izbora notara podrazumijeva, na isti na─Źin za sve kandidate, provjeru ispunjavanja uslova javnog konkursa i ocjenu kandidata u skladu sa sljede─çim kriterijumima:

1) uspjeh na notarskom ispitu,

2) ulazni intervju sa kandidatom prilikom kojeg se vodi ra─Źuna o vrsti pravnih poslova na kojima je kandidat radio i njegovoj sposobnosti i opredijeljenosti za obavljanje notarske slu┼żbe i prihvatanje normi koje odre─Ĺuju polo┼żaj i pona┼íanje notara u skladu sa ovim zakonom.

(2) Ulazni intervju, koji sprovodi Komisija, obavezan je za sve kandidate koji ispunjavaju uslove iz javnog konkursa.

(3) Ukoliko kandidati nakon bodovanja kriterijuma iz stava 1. ovog ─Źlana imaju jednak broj bodova, prilikom izbora notara vodi─çe se ra─Źuna o nacionalnoj zastupljenosti konstitutivnih naroda i Ostalih u slu┼żbenom sjedi┼ítu notara gdje se izbor vr┼íi.

Rješenje o izboru notara

─îlan 13

(1) Rješenje o izboru notara, na prijedlog Komisije, donosi ministar.

(2) Obavještenje sa rješenjem o izboru notara dostavlja se svim kandidatima koji su pristupili ulaznom intervjuu.

(3) Protiv rje┼íenja iz stava 2. ovog ─Źlana mo┼że se izjaviti ┼żalba ministru u roku od osam dana od dana prijema rje┼íenja.

(4) ┼Żalba iz stava 3. ovog ─Źlana odga─Ĺa izvr┼íenje rje┼íenja, a o ┼żalbi odlu─Źuje ministar rje┼íenjem u roku od 15 dana od dana prijema ┼żalbe.

(5) Rje┼íenje kojim je odlu─Źeno o ┼żalbi je kona─Źno i protiv njega se mo┼że pokrenuti upravni spor pred nadle┼żnim sudom.

(6) Postupak za sprovo─Ĺenje javnog konkursa za izbor notara, na─Źina podno┼íenja prijava, utvr─Ĺivanja sukoba interesa ─Źlanova Komisije, rad Komisije za izbor, postupak bodovanja kao i predlaganja kandidata za izbor notara detaljnije se propisuje pravilnikom koji donosi ministar.

Polaganje sve─Źane izjave i povelja o imenovanju

─îlan 14

(1) Nakon ┼íto je rje┼íenje o izboru notara iz ─Źlana 13. ovog zakona postalo kona─Źno, notaru se uru─Źuje povelja o imenovanju.

(2) Prije uru─Źenja povelje notar daje sve─Źanu izjavu pred ministrom, koja glasi: "Zaklinjem se da ─çu slu┼żbu notara obavljati tako ┼íto ─çu ┼ítititi Ustav i zakon i da ─çu slu┼żbu obavljati nepristrasno, savjesno, nezavisno i ─Źuvaju─çi slu┼żbenu tajnu."

(3) Izgled i sadr┼żaj povelje o imenovanju notara propisuje se pravilnikom koji donosi ministar.

Uslovi za po─Źetak rada kancelarije

─îlan 15

(1) Kancelarija imenovanog notara treba da ispunjava propisane uslove za po─Źetak rada.

(2) Ministar rje┼íenjem imenuje posebnu komisiju, koja vr┼íi provjeru ispunjavanja uslova za po─Źetak rada imenovanog notara, najkasnije u roku od 30 dana od dana imenovanja notara.

(3) Komisiju iz stava 2. ovog ─Źlana ─Źine dva dr┼żavna slu┼żbenika Ministarstva i jedan notar kojeg predlo┼żi Notarska komora.

(4) Ministar rje┼íenjem odre─Ĺuje dan po─Źetka rada imenovanog notara najkasnije u roku od 30 dana nakon ┼íto primi mi┼íljenje komisije iz stava 2. ovog ─Źlana i nakon ┼íto imenovani notar dostavi dokaze da je pribavio slu┼żbeni pe─Źat.

(5) Po kona─Źnosti rje┼íenja iz stava 4. ovog ─Źlana notar se upisuje u Imenik notara koji vodi Notarska komora.

(6) Protiv rje┼íenja iz stava 5. ovog ─Źlana nije dozvoljena ┼żalba, ali se mo┼że pokrenuti upravni spor pred nadle┼żnim sudom.

(7) Ministarstvo, nakon ┼íto imenovani notar dostavi dokaz o upisu u imenik notara, objavljuje datum po─Źetka rada notara u "Slu┼żbenom glasniku Republike Srpske".

(8) Uslovi koje kancelarija notara treba da ispunjava, vrsta i izgled opreme kancelarije notara, izgled table koja obilje┼żava slu┼żbeno sjedi┼íte notara i druga pitanja koja su od zna─Źaja za kancelariju propisuju se uputstvom koje donosi ministar.

Razrješenje notara

─îlan 16

(1) Notar se razrješava:

1) ako se naknadno utvrdi da prilikom imenovanja pretpostavke za imenovanje nisu postojale ili ako pretpostavke za obavljanje slu┼żbe notara iz ─Źlana 7. ovog zakona naknadno prestanu postojati,

2) ako zasnuje radni odnos ili ako po─Źne koristiti starosnu ili invalidsku penziju ili po─Źne obavljati neku drugu slu┼żbu, odnosno ako nastanu razlozi iz ─Źlana 48. ovog zakona,

3) ako mu sudskom odlukom bude oduzeta ili ograni─Źena poslovna sposobnost,

4) zbog trajnog gubitka radne sposobnosti,

5) ako njegovi poslovni odnosi ili na─Źin obavljanja slu┼żbe notara, odnosno njegove materijalne prilike ugro┼żavaju interese stranaka,

6) ako se nije osigurao od odgovornosti zaklju─Źivanjem ugovora o osiguranju ili ne pla─ça naknadu za osiguranje Notarskoj komori u skladu sa ─Źlanom 50. ovog zakona,

7) ako ne izvr┼íi kona─Źno rje┼íenje o izre─Źenoj disciplinskoj mjeri nov─Źane kazne.

(2) Rješenje o razrješenju notara donosi ministar uz prethodno pribavljeno mišljenje Notarske komore.

(3) Protiv rje┼íenja iz stava 2. ovog ─Źlana mo┼że se izjaviti ┼żalba ministru u roku od osam dana od dana prijema rje┼íenja.

(4) ┼Żalba iz stava 3. ovog ─Źlana odga─Ĺa izvr┼íenje rje┼íenja, a o ┼żalbi odlu─Źuje ministar rje┼íenjem u roku od 15 dana od dana prijema ┼żalbe.

(5) Rje┼íenje kojim je odlu─Źeno o ┼żalbi je kona─Źno i protiv njega se mo┼że pokrenuti upravni spor pred nadle┼żnim sudom.

Prestanak slu┼żbe notara

─îlan 17

(1) Slu┼żba notara prestaje:

1) smr─çu,

2) navr┼íenjem 68 godina ┼żivota,

3) pismenim otkazom notara - danom kona─Źnosti rje┼íenja o prestanku slu┼żbe notara,

4) ako bude osu─Ĺen na kaznu zatvora zbog izvr┼íenog krivi─Źnog djela ili ako bude progla┼íen krivim za krivi─Źno djelo koje ga ─Źini nedostojnim za vr┼íenje slu┼żbe notara - danom pravosna┼żnosti sudske odluke,

5) ako bez opravdanog razloga ne zapo─Źne s radom u roku utvr─Ĺenom u ─Źlanu 15. stav 4. ovog zakona,

6) kad na osnovu odluke disciplinskog organa izgubi pravo na obavljanje slu┼żbe notara - danom kona─Źnosti odluke disciplinskog organa,

7) razrje┼íenjem - danom kona─Źnosti rje┼íenja o razrje┼íenju.

(2) Rje┼íenje o prestanku slu┼żbe notara donosi ministar.

(3) Rje┼íenje iz stava 2. ovog ─Źlana je kona─Źno u upravnom postupku i protiv njega se mo┼że pokrenuti upravni spor kod nadle┼żnog suda.

(4) O prestanku slu┼żbe notara Ministarstvo ─çe obavijestiti Notarsku komoru radi ispisa notara iz Imenika notara, kao i sud kod kojeg je notar deponovao svoj potpis.

Gubljenje prava na upotrebu slu┼żbenog naziva

─îlan 18

Prestankom slu┼żbe ili privremenim udaljenjem iz slu┼żbe dok udaljenje traje, notar gubi pravo na upotrebu slu┼żbenog naziva "notar".

Vr┼íilac du┼żnosti notara

─îlan 19

(1) Ako je slu┼żba notara prestala, ili ako je to u interesu funkcionisanja slu┼żbe notarijata, ili u drugim opravdanim slu─Źajevima, ministar mo┼że bez javnog konkursa imenovati vr┼íioca du┼żnosti notara.

(2) Za vr┼íioca du┼żnosti notara mo┼że biti imenovan drugi notar ili lice koje ispunjava uslove iz ─Źlana 7. ovog zakona.

(3) Vr┼íilac du┼żnosti notara obavlja notarske poslove u svoje ime i za svoj ra─Źun, a isprave potpisuje kao vr┼íilac du┼żnosti i koristi svoj pe─Źat i svoj ┼ítambilj.

(4) Vr┼íilac du┼żnosti notara obavezan je prije po─Źetka rada upisati se u Imenik vr┼íilaca du┼żnosti notara koji vodi Notarska komora i zaklju─Źiti ugovor o osiguranju od odgovornosti iz ─Źlana 50. ovog zakona, ako ve─ç takav ugovor nije zaklju─Źio.

(5) Vr┼íilac du┼żnosti notara se imenuje najdu┼że na period do ┼íest mjeseci, s tim ┼íto u opravdanim slu─Źajevima taj rok mo┼że biti produ┼żen za jo┼í ┼íest mjeseci, kada se u rje┼íenju o produ┼żenju mandata moraju navesti razlozi produ┼żenja.

Obaveze vr┼íioca du┼żnosti

─îlan 20

(1) Vr┼íilac du┼żnosti notara preuzima sve spise, knjige i drugu dokumentaciju notara na ─Źije mjesto je postavljen.

(2) Stranka ima pravo da pri ure─Ĺenju me─Ĺusobnih odnosa sa vr┼íiocem du┼żnosti notara ura─Źuna predujmljene tro┼íkove koje je prethodno platila notaru umjesto kojeg se imenuje vr┼íilac du┼żnosti.

(3) Vr┼íilac du┼żnosti notara ima sva prava i obaveze kao i notar, osim ako je ovim zakonom druga─Źije odre─Ĺeno.

Prestanak mandata vr┼íioca du┼żnosti notara

─îlan 21

(1) Mandat vr┼íioca du┼żnosti notara prestaje:

1) imenovanjem notara za sjedi┼íte u kojem je vr┼íilac du┼żnosti notara imenovan,

2) protekom roka na koji je vr┼íilac du┼żnosti notara imenovan.

(2) Prestanak mandata utvr─Ĺuje se rje┼íenjem koje donosi ministar.

(3) Protiv rje┼íenja iz stava 2. ovog ─Źlana mo┼że se izjaviti ┼żalba ministru u roku od osam dana od dana prijema rje┼íenja

(4) Rje┼íenje kojim je odlu─Źeno o ┼żalbi je kona─Źno i protiv njega se mo┼że pokrenuti upravni spor pred nadle┼żnim sudom.

(5) O prestanku slu┼żbe vr┼íioca du┼żnosti notara, Ministarstvo ─çe obavijestiti Notarsku komoru radi ispisa iz Imenika vr┼íilaca du┼żnosti notara, kao i sud kod kojeg je vr┼íilac du┼żnosti notara deponovao svoj potpis.

Zamjenik notara

─îlan 22

(1) Ako je notar sprije─Źen du┼że od dvije sedmice u vr┼íenju slu┼żbe, obavezan je da to odsustvovanje bez odga─Ĺanja prijavi Ministarstvu.

(2) Ako sprije─Źenost iz stava 1. ovog ─Źlana traje du┼że od jednog mjeseca, notar je du┼żan da o tome obavijesti Ministarstvo, koje notaru daje odobrenje za to odsustvo.

(3) Odobrenje iz stava 2. ovog ─Źlana izdaje se samo u slu─Źajevima kada se time ne ometa za┼ítita prava stranaka.

(4) Ako sprije─Źenost notara traje du┼że od jednog mjeseca, notar podnosi zahtjev za postavljenje zamjenika notara, a ako notar ne podnese zahtjev za postavljenje zamjenika notara, ministar ─çe i bez zahtjeva notara postaviti zamjenika notara.

(5) Na zahtjev notara, ministar mo┼że notaru postaviti zamjenika i za njegovo odsustvo ili sprije─Źenost za rad koje ─çe trajati i kra─çe od dvije sedmice ili stalnog zamjenika notara za sve slu─Źajeve sprije─Źenosti za rad notara koji nastupe tokom jedne kalendarske godine.

(6) U slu─Źaju privremenog udaljenja notara iz slu┼żbe, zamjenik notara mo┼że biti postavljen i bez zahtjeva notara.

(7) O prestanku obavljanja slu┼żbe zamjenika notara, Ministarstvo ─çe obavijestiti Notarsku komoru radi ispisa zamjenika notara iz Imenika zamjenika notara, kao i sud kod kojeg je zamjenik notara deponovao svoj potpis.

Postupak postavljenja zamjenika notara

─îlan 23

(1) Za zamjenika notara mo┼że biti postavljen drugi notar.

(2) Rješenje o postavljenju zamjenika notara donosi ministar i dostavlja ga Notarskoj komori radi upisa u Imenik zamjenika notara koji vodi Notarska komora.

(3) Rje┼íenje o postavljenju zamjenika notara je kona─Źno i protiv njega se mo┼że pokrenuti upravni spor kod nadle┼żnog suda.

Prava i du┼żnosti zamjenika notara

─îlan 24

(1) Zamjenik notara vodi notarsku kancelariju za ra─Źun i na tro┼íak notara kojeg zamjenjuje.

(2) Pravni odnos zamjenika notara i notara, kao i naknada za rad zamjenika notara ure─Ĺuju se njihovim sporazumom, a ako svoje odnose ne urede sporazumno, du┼żni su da sporna pitanja, prije pokretanja spora, poku┼íaju rije┼íiti uz posredovanje Notarske komore.

(3) Zamjenik notara obavlja sve poslove notara kojeg zamjenjuje, vodi njegove knjige i upisnike, isprave potpisuje kao zamjenik i upotrebljava slu┼żbeni pe─Źat i ┼ítambilje zamijenjenog notara.

(4) Isprave koje sa─Źini zamjenik notara ─Źuvaju se u arhivi zamijenjenog notara.

(5) Zamjenik notara du┼żan je da se suzdr┼żava od obavljanja slu┼żbenih radnji u slu─Źajevima u kojima te radnje ne bi smio obavljati ni notar koga zamjenjuje.

(6) Dok traje zamjena, zamijenjeni notar ne smije obavljati notarske poslove.

Zajedni─Źka pravila za vr┼íioca du┼żnosti i zamjenika notara

─îlan 25

(1) Ministar ─çe u rje┼íenju o imenovanju vr┼íioca du┼żnosti notara, odnosno u rje┼íenju o postavljenju zamjenika notara odrediti dan po─Źetka slu┼żbe vr┼íioca du┼żnosti notara, odnosno zamjenika notara i dostavi─çe rje┼íenje sudu na podru─Źju kojeg se nalazi sjedi┼íte notara i Notarskoj komori.

(2) Notar koji je postavljen za zamjenika notara ili imenovan za vr┼íioca du┼żnosti notara ne mora se dodatno osigurati od odgovornosti.

(3) Vr┼íilac du┼żnosti notara i zamjenik notara imaju sva prava i du┼żnosti notara i na njih se primjenjuju odredbe ovog zakona o gra─Ĺanskopravnoj i disciplinskoj odgovornosti notara.

(4) Za ┼ítetu koju zamjenik notara u─Źini tre─çim licima odgovara zamjenik notara, a za ┼ítetu koju vr┼íilac du┼żnosti u─Źini tre─çim licima odgovara vr┼íilac du┼żnosti notara.

(5) Kada zamjenik notara, odnosno vr┼íilac du┼żnosti notara preuzme du┼żnost, to ─çe se evidentirati u poslovnim knjigama notara iz ─Źlana 100. ovog zakona, a u tim knjigama ─çe se zabilje┼żiti i ponovno preuzimanje du┼żnosti notara.

(6) U odnosu na pitanja koja nisu regulisana u odredbama ─Źl. 24. i 25. ovog zakona, primjenjuju se odredbe ovog zakona koje vrijede za notara, osim odredaba ─Źlana 50. ovog zakona.

Pomo─çnik notara

─îlan 26

(1) U kancelariji notara mogu biti zaposleni pomo─çnici notara.

(2) Kriterijume za utvr─Ĺivanje potrebnog broja pomo─çnika notara u kancelariji notara odre─Ĺuje Notarska komora.

(3) Pomoćnik notara se svojim radom osposobljava za samostalno vršenje poslova notara.

Uslovi za imenovanje pomo─çnika notara

─îlan 27

(1) Za pomo─çnika notara mo┼że biti izabrano lice koje ispunjava uslove iz ─Źlana 7. ovog zakona.

(2) Za pomo─çnika notara mogu biti izabrana samo lica koja su svojim radnim i ljudskim kvalitetima dostojna ugleda djelatnosti notara.

Javni konkurs za izbor pomo─çnika notara

─îlan 28

(1) Izbor pomoćnika notara vrši se javnim konkursom.

(2) Konkurs organizuje i sprovodi Notarska komora uz prethodnu saglasnost Ministarstva, a po prethodno dostavljenom zahtjevu notara kod kojeg se izbor vrši.

(3) Konkurs mora da sadr┼żi op┼íte i posebne uslove za imenovanje pomo─çnika notara i rok podno┼íenja prijava.

(4) Konkurs se obavezno objavljuje u najmanje jednom dnevnom listu i u "Slu┼żbenom glasniku Republike Srpske".

(5) Rok za podno┼íenje prijava na konkurs je 15 dana od posljednjeg objavljivanja konkursa iz stava 4. ovog ─Źlana.

Postupak za izbor pomo─çnika notara

─îlan 29

(1) Za sprovo─Ĺenje postupka za izbor pomo─çnika notara, skup┼ítina Notarske komore rje┼íenjem imenuje Komisiju za izbor pomo─çnika notara, koju ─Źine tri ─Źlana, od kojih je jedan notar kod kojeg se vr┼íi izbor, osim u slu─Źaju iz ─Źlana 30. ovog zakona.

(2) Komisija iz stava 1. ovog ─Źlana bira predsjedavaju─çeg izme─Ĺu svojih ─Źlanova i donosi poslovnik o radu ve─çinom glasova.

Sukob interesa

─îlan 30

(1) U slu─Źaju postojanja sukoba interesa (srodnik po krvi u pravoj liniji, u pobo─Źnoj liniji do ─Źetvrtog stepena zaklju─Źno, bra─Źni supru┼żnik ili vanbra─Źni partner ili srodnik po tazbini do drugog stepena zaklju─Źno, pa i onda kada je brak prestao, pristrasnost po bilo kojoj osnovi), a koji mo┼że dovesti u pitanje objektivnost i nepristrasnost rada, ─Źlan Komisije kod kojeg se utvrdi sukob interesa ne mo┼że u─Źestvovati u radu Komisije.

(2) ─îlan Komisije koji sazna za okolnosti koje ga dovode u sukob interesa ili kandidat koji smatra da kod ─Źlana Komisije postoji sukob interesa, podnosi skup┼ítini Notarske komore obrazlo┼żen zahtjev za utvr─Ĺivanje postojanja sukoba interesa

(3) Ukoliko se utvrdi postojanje sukoba interesa iz stava 1. ovog ─Źlana, zamjena ─Źlana Komisije vr┼íi se po istom postupku po kojem se ─Źlan i imenuje.

Prethodni postupak izbora

─îlan 31

(1) Neblagovremene, nerazumljive ili nepotpune prijave na konkurs odbacuje Komisija iz ─Źlana 29. ovog zakona zaklju─Źkom protiv koga je dopu┼ítena posebna ┼żalba.

(2) ┼Żalba se podnosi upravnom odboru Notarske komore u roku od tri dana od dana prijema zaklju─Źka i ona odla┼że izvr┼íenje zaklju─Źka.

Postupak izbora pomo─çnika notara

─îlan 32

(1) Postupak izbora pomo─çnika notara podrazumijeva, na isti na─Źin za sve kandidate, provjeru ispunjavanja uslova javnog konkursa i ocjenu kandidata u skladu sa sljede─çim kriterijumima:

1) uspjeh na notarskom ispitu,

2) ulazni intervju sa svim kandidatima koji ispunjavaju op┼íte i posebne uslove prilikom ─Źega se vodi ra─Źuna o prethodnom radnom iskustvu.

(2) Ukoliko kandidati nakon bodovanja kriterijuma iz stava 1. ovog ─Źlana imaju jednak broj bodova, prilikom izbora pomo─çnika notara vodi─çe se ra─Źuna o nacionalnoj zastupljenosti konstitutivnih naroda i Ostalih u slu┼żbenom sjedi┼ítu notara.

(3) Rje┼íenje o izboru pomo─çnika notara, na prijedlog Komisije, donosi notar kod kojeg se izbor vr┼íi, o ─Źemu obavje┼ítava Ministarstvo u roku od 15 dana od dana dono┼íenja rje┼íenja.

(4) Obavje┼ítenje sa rje┼íenjem o izboru pomo─çnika notara, notar kod kojeg se izbor vr┼íi dostavlja svim kandidatima koji su pristupili ulaznom intervjuu, a protiv rje┼íenja iz stava 3. ovog ─Źlana mo┼że se pokrenuti upravni spor pred nadle┼żnim sudom.

(5) Postupak za sprovo─Ĺenje javnog konkursa i na─Źin izbora pomo─çnika notara detaljnije se propisuje pravilnikom koji donosi Notarska komora.

Poslovi koje obavlja pomo─çnik notara

─îlan 33

(1) Pomo─çnik notara obavlja sve poslove u ime i za ra─Źun notara kod koga radi, osim sa─Źinjavanja notarski obra─Ĺene isprave i sprovo─Ĺenja ostavinskog postupka.

(2) Pomo─çnik notara potpisuje notarske isprave sa napomenom da potpisuje za notara kod koga radi.

(3) Poslovi koje u okviru svoga djelokruga obavlja pomo─çnik notara imaju isto pravno dejstvo kao da ih je neposredno obavio notar.

(4) Pomo─çnik notara du┼żan je da se za vrijeme slu┼żbe pridr┼żava istih prava i obaveza i pravila koja va┼że za notara.

Slu┼żbeni potpis pomo─çnika notara

─îlan 34

(1) Prije po─Źetka rada pomo─çnika notara, notar kod kojeg pomo─çnik notara obavlja poslove je obavezan predsjedniku osnovnog suda koji je nadle┼żan za slu┼żbeno sjedi┼íte notara dostaviti slu┼żbeni potpis koji ─çe pomo─çnik notara upotrebljavati prilikom preduzimanja slu┼żbenih radnji.

(2) Predsjednik suda ─çe potpis iz stava 1. ovog ─Źlana ovjeriti i deponovati i jedan primjerak dostaviti Notarskoj komori i notaru kod kojeg ─çe pomo─çnik notara obavljati poslove.

(3) Pomo─çnik notara, uz potpis mora navesti i svoje slu┼żbeno svojstvo.

Zakletva

─îlan 35

(1) Pomo─çnik notara du┼żan je da polo┼żi sve─Źanu izjavu pred predsjednikom Notarske komore ili notarom kojeg on za to ovlasti.

(2) Tekst sve─Źane izjave iz stava 1. ovog ─Źlana isti je kao i tekst izjave notara iz ─Źlana 14. stav 2. ovog zakona.

Stru─Źni saradnik

─îlan 36

Notar mo┼że zaposliti stru─Źnog saradnika koji mora imati polo┼żen pravosudni ispit.

Notarski pripravnici

─îlan 37

(1) U kancelariji notara mogu raditi diplomirani pravnici kao notarski pripravnici koji se svojim radom osposobljavaju za polaganje pravosudnog, odnosno notarskog ispita i za samostalno obavljanje poslova notara.

(2) Notarski pripravnici se upisuju u Imenik notarskih pripravnika koji vodi Notarska komora.

(3) Pripravni─Źki sta┼ż notarskih pripravnika traje dvije godine.

Administrativni radnici

─îlan 38

U kancelariji notara pored pomo─çnika notara, stru─Źnih saradnika, notarskih pripravnika mogu se zaposliti i administrativni radnici.

Prava i obaveze zaposlenih u kancelariji notara

─îlan 39

Prava i obaveze iz radnog odnosa pomo─çnika notara, stru─Źnog saradnika, notarskog pripravnika i administrativnih radnika, ure─Ĺuju se op┼ítim propisom o radu.

Mjesto obavljanja slu┼żbe notara

─îlan 40

(1) Notar obavlja slu┼żbu u svom slu┼żbenom sjedi┼ítu i svojoj notarskoj kancelariji.

(2) Notar mo┼że imati jednu kancelariju.

(3) Izuzetno od stava 1. ovog ─Źlana, notar mo┼że obavljati notarske poslove van svog slu┼żbenog sjedi┼íta u slu─Źajevima propisanim ─Źlanom 6. stav 5. ovog zakona.

(4) Notar mo┼że obaviti pojedine poslove van notarske kancelarije u sjedi┼ítu ako je to propisano posebnim zakonom ili ako za to postoje opravdani razlozi (bolest stranke, sjednice poslovnih subjekata i sl.).

(5) U Opštem poslovnom upisniku notar je obavezan u napomeni navesti da je notarski posao obavio van sjedišta, odnosno van svoje kancelarije.

Radno vrijeme

─îlan 41

(1) Redovno radno vrijeme notara odre─Ĺuje rje┼íenjem Notarska komora.

(2) Notar mo┼że, prema potrebi, slu┼żbene radnje preduzimati i izvan utvr─Ĺenog radnog vremena.

Obaveza preduzimanja slu┼żbenih radnji

─îlan 42

Notar je obavezan preduzimati sve slu┼żbene radnje iz svoje nadle┼żnosti osim radnji koje je, u skladu sa zakonom, obavezan odbiti.

Izuze─çe notara

─îlan 43

(1) Ako postoje razlozi za izuze─çe, notar je obavezan odbiti preduzimanje slu┼żbene radnje.

(2) U izuze─çu notara od preduzimanja slu┼żbene radnje primjenjuju se odredbe zakona kojim se ure─Ĺuje op┼íti upravni postupak, a koje se odnose na izuze─çe slu┼żbenog lica.

(3) O izuze─çu notara, vr┼íioca du┼żnosti notara i zamjenika notara odlu─Źuje ministar na prijedlog stranke ili notara, vr┼íioca du┼żnosti notara ili zamjenika notara, a o izuze─çu pomo─çnika notara - predsjednik Notarske komore na prijedlog stranke ili notara.

(4) Slu┼żbene radnje koje su protivno stavu 1. ovog ─Źlana preduzeli notar, vr┼íilac du┼żnosti notara, zamjenik notara ili pomo─çnik notara, ni┼ítave su.

Zabrana u─Źestvovanja

─îlan 44

Notar ne smije u─Źestvovati u aktivnostima pravnih lica ili ortaklucima koji su nespojivi sa njegovom slu┼żbom.

Odbijanje obavljanja slu┼żbene radnje

─îlan 45

(1) Notar je obavezan odbiti obavljanje slu┼żbene radnje ako:

1) se radnja odnosi na pitanje koje ne spada u nadle┼żnost notara,

2) je radnja nespojiva sa njegovom slu┼żbom, naro─Źito ako se njegovo u─Źe┼í─çe zahtijeva radi postizanja o─Źigledno nedopu┼ítenog ili nepo┼ítenog cilja,

3) utvrdi da je radnja prema zakonu nedopuštena, za koju sumnja da je stranka preduzima prividno ili da bi izbjegla zakonske obaveze ili da bi protivpravno oštetila treće lice,

4) utvrdi da stranka nema poslovnu sposobnost ili iz drugog zakonskog razloga ne mo┼że punova┼żno zaklju─Źivati pravne poslove, ili ako zakonski zastupnik ili punomo─çnik stranke nema poslovnu sposobnost ili ovla┼í─çenje za preduzimanje konkretnog pravnog posla,

5) raspola┼że ─Źinjenicama da stranka nema ozbiljnu i slobodnu volju da zaklju─Źi odre─Ĺeni posao,

6) iz okolnosti slu─Źaja i ─Źinjenica kojima raspola┼że utvrdi da konkretan pravni posao ne─çe proizvesti pravno dejstvo, da nije dopu┼íten ili da je u suprotnosti sa prinudnim propisima, javnim poretkom ili dobrim obi─Źajima.

(2) Notar ne smije kod zaklju─Źivanja pravnih poslova posredovati izme─Ĺu stranaka niti u vezi sa nekom slu┼żbenom radnjom preuzeti jemstvo ili drugo obezbje─Ĺenje za stranku.

(3) Notar je obavezan da vodi ra─Źuna da se lica koja su kod njega zaposlena ne bave poslovima iz st. 1. i 2. ovog ─Źlana.

Obaveza ─Źuvanja slu┼żbene tajne

─îlan 46

(1) Notar je obavezan ─Źuvati kao slu┼żbenu tajnu ono za ┼íto je saznao u obavljanju svoje slu┼żbe, osim ako iz zakona, volje stranaka ili sadr┼żaja pravnog posla ne proizlazi ne┼íto drugo.

(2) Lica zaposlena u kancelariji notara obavezna su da ─Źuvaju slu┼żbenu tajnu iz stava 1. ovog ─Źlana.

(3) Obrazac izjave o obavezi ─Źuvanja slu┼żbene tajne notara i lica zaposlenih u kancelariji notara propisuje Notarska komora.

(4) Stranke mogu notara osloboditi obaveze ─Źuvanja slu┼żbene tajne.

(5) Obaveza ─Źuvanja slu┼żbene tajne postoji i nakon prestanka slu┼żbe notara.

(6) Izuzetak od stava 1. ovog ─Źlana predstavlja postupanje notara po zahtjevu Poreske uprave Republike Srpske, javnog tu┼żila┼ítva, suda ili drugog nadle┼żnog organa za dostavu podataka ili dokumentacije u skladu sa zakonom.

Zajedni─Źko obavljanje slu┼żbe

─îlan 47

Notari koji su postavljeni u istom slu┼żbenom sjedi┼ítu mogu se radi zajedni─Źkog obavljanja slu┼żbe povezivati i imati zajedni─Źke prostorije (kancelarije) za rad ako time nije ugro┼żeno li─Źno obavljanje slu┼żbe sa li─Źnom odgovorno┼í─çu, kao i nezavisnost i nepristrasnost u radu notara.

Profesionalno obavljanje slu┼żbe

─îlan 48

(1) Notar ne mo┼że istovremeno biti advokat.

(2) Notar ne smije istovremeno biti u nekoj drugoj profesionalnoj slu┼żbi ili imati neko drugo profesionalno zaposlenje.

(3) Zabrana iz stava 2. ovog ─Źlana ne odnosi se na obavljanje slu┼żbe izvr┼íioca testamenta, staratelja ili neke druge sli─Źne slu┼żbe zasnovane na odluci nadle┼żnog organa, kao i na obavljanje nau─Źne, predava─Źke ili umjetni─Źke djelatnosti, obavljanje du┼żnosti u organima Notarske komore, me─Ĺunarodnim udru┼żenjima notara i u slu─Źajevima obavljanja poslova u komisijama za polaganje ispita ili u komisijama za izbor.

(4) Notar ne mo┼że obavljati dopunsku djelatnost u drugom organu, privrednom dru┼ítvu ili drugom pravnom licu koje ostvaruje dobit niti mo┼że biti ─Źlan uprave ili drugog organa u pravnom licu.

Odgovornost za štetu

─îlan 49

(1) Notar je du┼żan da nadoknadi ┼ítetu koju je drugom prouzrokovao povredom svoje slu┼żbene du┼żnosti.

(2) Za prouzrokovanu štetu notar odgovara po opštim pravilima za nadoknadu štete.

(3) Notar odgovara i za ┼ítetu koju je u vezi sa vr┼íenjem notarske slu┼żbe tre─çem licu prouzrokovao pomo─çnik notara, notarski pripravnik, stru─Źni saradnik ili drugo lice zaposleno u njegovoj kancelariji.

(4) U slu─Źaju da o┼íte─çenom licu isplati naknadu ┼ítete koju je prouzrokovalo lice iz stava 3. ovog ─Źlana, notar ima pravo regresa prema pomo─çniku notara, notarskom pripravniku, stru─Źnom saradniku ili drugom licu koje je zaposleno u notarskoj kancelariji, po op┼ítim pravilima o gra─Ĺanskopravnoj odgovornosti.

Osiguranje od odgovornosti

─îlan 50

(1) Notar je du┼żan prije po─Źetka rada da se osigura od odgovornosti za ┼ítetu koju bi mogao po─Źiniti tre─çim licima obavljanjem svoje slu┼żbene du┼żnosti, a to osiguranje obuhvata i osiguranje od odgovornosti za radnje pomo─çnika notara, stru─Źnog saradnika, notarskog pripravnika i drugih lica zaposlenih u notarskoj kancelariji.

(2) U uslovima osiguranja mo┼że se predvidjeti da ┼ítetu do odre─Ĺenog iznosa nadokna─Ĺuje notar direktno.

(3) Osiguranje od odgovornosti vr┼íi se na na─Źin da svaki notar zaklju─Źuje ugovor o osiguranju sa dru┼ítvom za osiguranje i to osiguranje uredno i blagovremeno produ┼żava, a osigurana suma iznosi najmanje 250.000 KM za svaki osigurani slu─Źaj.

(4) Uslove osiguranja sporazumno utvr─Ĺuje osiguravaju─çe dru┼ítvo i Notarska komora.

(5) Smatra─çe se da je notar zaklju─Źio ugovor o osiguranju od odgovornosti od kada ugovara─Źi potpi┼íu polisu osiguranja ili listu pokri─ça.

(6) Notarska komora mo┼że preuzeti osiguranje od odgovornosti svih notara u Republici Srpskoj, s tim ┼íto su u tom slu─Źaju notari du┼żni Notarskoj komori pla─çati naknadu za utvr─Ĺenu visinu osiguranja od odgovornosti.

(7) Ako se u postupku utvrdi da je notar ┼ítetu tre─çim licima po─Źinio namjerno ili iz krajnje nepa┼żnje, osiguravaju─çe dru┼ítvo koje je nadoknadilo tu ┼ítetu ima pravo regresa prema odgovornom notaru.

Pe─Źati notara

─îlan 51

(1) Notar ima po jedan pe─Źat za otisak hemijskom bojom i za suvi otisak.

(2) Pe─Źate iz stava 1. ovog ─Źlana izra─Ĺuje ovla┼í─çena pe─Źatoreznica po prethodno pribavljenom odobrenju Ministarstva uprave i lokalne samouprave, u skladu sa zakonom kojim se ure─Ĺuju pe─Źati organa i institucija Republike Srpske.

(3) Evidenciju o pe─Źatima notara vodi Notarska komora.

(4) Oblik, sadr┼żaj, na─Źin izdavanja, kori┼í─çenje, ─Źuvanje i evidentiranje pe─Źata i ┼ítambilja notara propisuje se pravilnikom koji donosi ministar.

Slu┼żbeni potpis notara

─îlan 52

(1) Notar je obavezan prije po─Źetka rada predsjedniku osnovnog suda koji je nadle┼żan za njegovo slu┼żbeno sjedi┼íte dostaviti slu┼żbeni potpis koji on upotrebljava prilikom preduzimanja slu┼żbenih radnji i otiske pe─Źata iz ─Źlana 51. ovog zakona koje ─çe ovjeriti predsjednik osnovnog suda na ─Źijem podru─Źju notar ima svoje sjedi┼íte.

(2) Ovjereni otisci pe─Źata kao i potpis deponuju se kod osnovnog suda na ─Źijem podru─Źju notar ima sjedi┼íte.

(3) Jedan primjerak ovjerene isprave o otiscima pe─Źata, odnosno o deponovanom potpisu iz st. 1. i 2. ovog ─Źlana sud ─çe dostaviti Notarskoj komori.

(4) Notar mora uz potpis navesti i svoje slu┼żbeno svojstvo.

GLAVA III

NADLE┼ŻNOSTI NOTARA

Poslovi notara

─îlan 53

(1) Notar je nadle┼żan da preduzima notarsku obradu isprava, izdaje potvrde, kao i da ovjerava potpise, rukoznake i prepise.

(2) Notar mo┼że obavljati ostale poslove koji su mu prema ovom zakonu dopu┼íteni.

Notarska obrada isprave

─îlan 54

(1) Notarska obrada isprave zna─Źi da je ispravu u cijelosti sa─Źinio notar u skladu sa odredbama ─Źl. 61. do 75. ovog zakona i time dokazuje u ispravi zapisane izjave koje su stranke dale pred notarom i koje su one svojim potpisom odobrile.

(2) Nacrt teksta isprave mogu sa─Źiniti i stranke ili njihovi zakonski zastupnici.

Ovjera i potvrda

─îlan 55

Ovjera i potvrda zna─Źi da je isprava sa─Źinjena u skladu sa odredbama ─Źl. 78. do 87. ovog zakona.

Nalog suda ili drugog nadle┼żnog organa

─îlan 56

Sud ili drugi organ vlasti mogu notaru, uz njegovu saglasnost, povjeriti vr┼íenje i drugih poslova koji su u saglasnosti sa njegovom djelatno┼í─çu, a naro─Źito:

1) popis i procjenu ostavinske imovine,

2) popis, procjene i javne prodaje (licitacije) pokretnih stvari i nepokretnosti u vanparni─Źnom postupku, naro─Źito dobrovoljne prodaje,

3) dioba prodajne cijene u izvršnom postupku.

GLAVA IV

OBAVEZE NOTARSKE OBRADE ISPRAVA I NOTARSKIH POTVRDA

Pravni poslovi za koje je obavezna notarska obrada isprava

─îlan 57

(1) Pravni poslovi koji za svoju pravnu valjanost zahtijevaju notarsku obradu isprava odnose se na:

1) pravne poslove o regulisanju imovinskih odnosa izme─Ĺu bra─Źnih supru┼żnika, kao i izme─Ĺu lica koja ┼żive u vanbra─Źnoj ┼żivotnoj zajednici,

2) raspolaganja imovinom maloljetnih i poslovno nesposobnih lica,

3) pravne poslove kojima se obe─çava neko ─Źinjenje kao poklon, s tim ┼íto se nedostatak notarske forme u ovom slu─Źaju nadomje┼íta izvr┼íenjem obe─çanog ─Źinjenja,

4) pravne poslove ─Źiji je predmet prenos ili sticanje vlasni┼ítva ili drugih stvarnih prava na nepokretnostima,

5) osniva─Źka akta privrednih dru┼ítava na na─Źin propisan zakonom kojim se ure─Ĺuju osnivanje i organizacija privrednih dru┼ítava.

(2) Izuzetno od stava 1. t. 4) i 5) ovog ─Źlana, notarskoj obradi ne podlije┼żu pravni poslovi koje me─Ĺusobno zaklju─Źuju Republika Srpska i jedinice lokalne samoupra- ve, kao i ugovori izme─Ĺu jedinica lokalne samouprave ─Źiji je predmet sticanje prava vlasni┼ítva i drugih stvarnih prava i osniva─Źki akti privrednih dru┼ítava, ako je osniva─Ź Republika Srpska ili jedinica lokalne samouprave.

(3) Pravni poslovi iz stava 1. ovog ─Źlana koji nisu sa─Źinjeni u formi notarski obra─Ĺene isprave, ni┼ítavi su.

(4) Nezavisno od odredbe stava 1. ovog ─Źlana, obaveze notarske obrade isprava mogu biti predvi─Ĺene i u drugim zakonima.

(5) Stranke imaju pravo da zahtijevaju notarsku obradu isprava i za druge pravne poslove koji nisu navedeni u stavu 1. t. 1) do 5) ovog ─Źlana.

(6) Pripremu akata za notarsku obradu i ovjeru isprava mogu vr┼íiti advokati, dok zastupanje stranaka u postupku notarske obrade pred notarima u njihovoj odsutnosti vr┼íe advokat, advokatsko dru┼ítvo ili zaposleni kod slu┼żbe za besplatnu pravnu pomo─ç, kao i, za pravna lica zakonski zastupnik, a za fizi─Źka lica bra─Źni, odnosno vanbra─Źni drug stranke ili srodnik stranke po krvi, po pravoj liniji do bilo kog stepena, u pobo─Źnoj liniji do ─Źetvrtog stepena zaklju─Źno, odnosno srodnik po tazbini zaklju─Źno do drugog stepena.

Ovlašćenje notara

─îlan 58

Ukoliko su stranke ugovorom ili po drugoj notarskoj ispravi ovlastile notara da mo┼że u ime njih izvr┼íiti odre─Ĺene radnje, takve radnje ─çe notar izvr┼íiti u granicama ovla┼í─çenja iz notarske isprave, bez izdavanja posebne punomo─çi.

Upis u javne evidencije

─îlan 59

(1) Notar ─çe po slu┼żbenoj du┼żnosti, u ime i za ra─Źun stranke, odmah nakon zaklju─Źenja pravnog posla ─Źiji je predmet prenos ili sticanje vlasni┼ítva ili drugih stvarnih prava na nepokretnostima, podnijeti zahtjev za upis u javne evidencije radi sprovo─Ĺenja zaklju─Źenog pravnog posla.

(2) Nakon ┼íto notar postupi u skladu sa stavom 1. ovog ─Źlana, Republi─Źka uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove ─çe obavijestiti stranku o visini naknade za upis prava iz pravnog posla, koju je stranka obavezna da uplati u roku od osam dana i da odmah, bez odga─Ĺanja, dokaz o uplati dostavi Republi─Źkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

(3) Notar ─çe prilikom zaklju─Źenja pravnog posla iz stava 1. ovog ─Źlana upozoriti stranku na obaveze koje ima u skladu sa zakonom kojim se ure─Ĺuje premjer i katastar Republike Srpske.

Pravni poslovi za koje je obavezna notarska potvrda

─îlan 60

(1) Potvr─Ĺivanje i izmjene i dopune osniva─Źkih akata i statuta privrednih dru┼ítava i poslovnih subjekata koji se upisuju u Registar poslovnih subjekata zahtijevaju notarsku potvrdu, kada je to propisano posebnim zakonom.

(2) Potvrda statuta, izmjena statuta, pre─Źi┼í─çenog teksta statuta i izmjena osniva─Źkog akta, koji u skladu sa zakonom zahtijevaju notarsku potvrdu, ukoliko nisu notarski potvr─Ĺeni, ni┼ítavi su.

(3) Obaveza notarske potvrde mo┼że biti predvi─Ĺena i drugim zakonima.

(4) Odredbe ovog ─Źlana vrijede samo dok ne budu zamijenjene posebnom regulativom o obavezi notarskih potvrda koja ih izri─Źito u cijelosti ili u dijelovima stavlja van snage.

GLAVA V

PRAVILA POSTUPKA O NA─îINU POSLOVANjA NOTARA

Sadr┼żaj originala notarski obra─Ĺene isprave

─îlan 61

(1) Original notarski obra─Ĺene isprave (u daljem tekstu: original) mora sadr┼żavati:

1) podatke o notaru koji u─Źestvuje u sa─Źinjavanju originala (prezime, ime i sjedi┼íte notara),

2) podatke (kod fizi─Źkih lica - prezime, ime, JMB, ime jednog roditelja zanimanje i adresa, odnosno kod pravnih lica - firma, sjedi┼íte i zastupanje) o strankama, te podatke o eventualnim svjedocima i tuma─Źima/prevodiocima,

3) na─Źin na koji je utvr─Ĺen identitet lica iz ta─Źke 2) ovog ─Źlana,

4) tekst pravnog posla s naznakom eventualnih punomo─çi i priloga,

5) napomenu da je original strankama pro─Źitan ili da je postupljeno po odredbama ─Źlana 73. stav 2, ─Źlana 74. stav 1. i ─Źlana 75. ovog zakona,

6) dan, mjesec, godinu, mjesto i ─Źas po─Źetka i zavr┼íetka ─Źitanja originala,

7) potpis lica iz stava 1. t. 1) i 2) ovog ─Źlana i pe─Źat notara koji je sa─Źinio original.

(2) Obrada i ─Źuvanje li─Źnih podataka kod sa─Źinjavanja originala notarski obra─Ĺene isprave vr┼íi se po pravilima zakona kojim se ure─Ĺuje za┼ítita li─Źnih podataka.

Na─Źin pisanja originala

─îlan 62

(1) Originali se moraju napisati elektronskim sredstvom pisanja ili drugim sredstvom pisanja, jasno i ─Źitko.

(2) Izuzetno od stava 1. ovog ─Źlana, originali se mogu pisati rukopisom i to samo trajnom tintom.

(3) Skra─çenice u originalu smiju se upotrebljavati samo ako su uobi─Źajene ili op┼ítepoznate, s tim da se prazna mjesta u tekstu popunjavaju crtama.

Potpis i pe─Źat

─îlan 63

(1) Notar je obavezan da original svojeru─Źno na njegovom kraju potpi┼íe svojim imenom i dodatkom "notar" i pored potpisa stavi svoj slu┼żbeni pe─Źat.

(2) Na kraj originala, ali iznad potpisa notara, stavljaju se i potpisi stranaka i svjedoka ako su i oni u─Źestvovali u sa─Źinjavanju originala.

(3) Ako stranka ne zna pisati, to ─çe se u originalu nazna─Źiti, a ako stranka ne mo┼że pisati, u originalu ─çe se nazna─Źiti i razlog zbog ─Źega ne mo┼że pisati.

Izmjene i dopune i ispravka greške

─îlan 64

(1) Ako se u originalu moraju izvr┼íiti izmjene ili dopune, to ─çe se u─Źiniti na kraju originala, s tim ┼íto se mora navesti na koji se dio teksta originala izmjene ili dopune odnose.

(2) Izmjene i dopune potpisaće stranke i notar ako su te izmjene i dopune unesene u original nakon što je on potpisan.

(3) Notar vr┼íi ispravku o─Źigledne gre┼íke nastale prilikom sa─Źinjavanja notarski obra─Ĺene isprave, po ovla┼í─çenju ili na zahtjev stranke, bez prava na nagradu i naknadu za svoj rad.

(4) Notar o─Źigledne gre┼íke nastale prilikom sa─Źinjavanja notarskih isprava ispravlja notarskom zabilje┼íkom bez prisustva stranaka, ako su ga one za to ovlastile.

Precrtavanje rije─Źi

─îlan 65

(1) U originalu se ne smije ništa brisati.

(2) Ako treba neku rije─Ź precrtati, to ─çe se u─Źiniti tako da ona ostane ─Źitka, a broj precrtanih rije─Źi napisa─çe se na kraju originala ili u posebnoj ispravi iz ─Źlana 64. stav 4. ovog zakona, s oznakom strane i reda originala i broja precrtanih rije─Źi.

(3) Napomenu iz stava 2. ovog ─Źlana stranke potpisuju po pravilima koja vrijede za potpisivanje izmjena i dopuna u originalu.

Postupak notarske obrade isprave

─îlan 66

(1) U okviru postupka notarske obrade isprave notar mora provjeriti da li su stranke sposobne i ovla┼í─çene za preduzimanje i zaklju─Źivanje pravnog posla.

(2) Notar mora ispitati pravu volju stranaka, objasniti situaciju, stranke pou─Źiti o pravnim posljedicama posla i njihove izjave jasno i nedvosmisleno pismeno sastaviti u obliku notarskog originala, pri tome paze─çi da se isklju─Źe zabune i sumnje, kao i da neiskusne i nevje┼íte stranke ne budu o┼íte─çene.

(3) Ukoliko lice raspola┼że nepokretno┼í─çu ─Źiji je zemlji┼ínoknji┼żni vlasnik i nalazi se u braku u vrijeme sa─Źinjavanja notarske isprave, to lice je du┼żno da saop┼íti notaru i saugovara─Źu da li je predmetna nepokretnost ste─Źena radom supru┼żnika u zajednici ┼żivota.

(4) U slu─Źaju da lice iz stava 3. ovog ─Źlana ne saop┼íti notaru i saugovara─Źu da je predmetna nepokretnost ste─Źena radom supru┼żnika u zajednici ┼żivota ili d├ó izjavu da je nepokretnost, u smislu primjene porodi─Źnopravnih propisa, njegova posebna imovina, odgovornost za raspolaganje nepokretno┼í─çu iz sastava zajedni─Źke imovine snosi isklju─Źivo lice koje je izvr┼íilo raspolaganje, a sticalac prava koji je postupao u dobroj vjeri smatra se savjesnim i zaklju─Źeni pravni posao proizvodi pravna dejstva.

(5) Original se mora strankama pro─Źitati u prisustvu notara, neposrednim pitanjima notar se uvjerava da sadr┼żaj originala odgovara volji stranaka, nakon ─Źega stranke moraju odobriti i svojeru─Źno potpisati taj original, a u originalu se mora, prije potpisa stranaka, konstatovati da se tako postupilo.

(6) Prilozi se tako─Ĺe moraju uvijek pro─Źitati, osim ako se stranke ne odreknu tog prava i izjave da su upoznate sa sadr┼żajem priloga, ┼íto se zabilje┼żava u originalu, a sa─Źinjavanje originala mo┼że se vr┼íiti samo onda kada su prilikom ─Źitanja originala prilozi na raspolaganju strankama.

Obaveza upozoravanja i pouke

─îlan 67

(1) Ako stranke ho─çe da se u original unesu nejasne, nerazgovijetne ili dvosmislene izjave koje bi mogle dovesti do spora, ili ne bi imale namjeravani efekat, ili ne bi mogle proizvesti ┼żeljeno pravno dejstvo, ili bi se opravdano moglo smatrati da im je svrha da se neka od stranaka o┼íteti, notar ─çe upozoriti na to stranke i dati im odgovaraju─çe pouke.

(2) Ako stranke ostanu kod izjava iz stava 1. ovog ─Źlana, notar je obavezan da odbije sa─Źinjavanje isprave i o tome sa─Źini slu┼żbenu zabilje┼íku koju zadr┼żava u svojoj arhivi.

(3) Primjerak slu┼żbene zabilje┼íke iz stava 2. ovog ─Źlana notar predaje strankama i dostavlja Notarskoj komori.

Utvr─Ĺivanje identiteta

─îlan 68

(1) Identitet stranke notar utvr─Ĺuje uvidom u li─Źnu kartu ili paso┼í ili drugi li─Źni dokument u skladu sa propisima kojima se ure─Ĺuju li─Źni dokumenti.

(2) U originalu notar upisuje na koji je na─Źin utvrdio njihov identitet.

Pozivanje svjedoka

─îlan 69

(1) Dva svjedoka su potrebna pri sa─Źinjavanju notarskog originala ako je neka od stranaka nepismena.

(2) U ostalim slu─Źajevima zavisi─çe od notara i stranaka da li ─çe pri sa─Źinjavanju notarskog originala biti pozvani svjedoci.

(3) Umjesto dva svjedoka, mo┼że se pozvati drugi notar.

Svojstvo svjedoka

─îlan 70

(1) Svjedoci moraju biti punoljetni i znati jedan od slu┼żbenih jezika, s tim da jedan od svjedoka mora znati ─Źitati i pisati.

(2) Identitet svjedoka utvr─Ĺuje se na na─Źin predvi─Ĺen u odredbama ─Źlana 68. ovog zakona.

Lica koja ne mogu biti svjedoci

─îlan 71

Svjedoci ne mogu biti:

1) lica koja ne mogu valjano svjedo─Źiti usljed svojih du┼íevnih ili tjelesnih nedostataka,

2) lica koja su zaposlena kod notara koji obavlja slu┼żbenu radnju,

3) lica koja mogu imati neku korist od posla ─Źije zaklju─Źivanje posvjedo─Źavaju,

4) lica koja su sa strankom ili s licem koje bi nakon notarske radnje trebalo da dobije neku korist, ili sa samim notarom u odnosu zbog kojeg se mo┼że tra┼żiti izuze─çe notara.

Prisustvo svjedoka

─îlan 72

(1) Ako zakonom nije druga─Źije odre─Ĺeno, svjedoci ili drugi notar moraju biti prisutni najkasnije kada notar ─Źita strankama original i kad ga oni potpisuju.

(2) Ako to stranke zahtijevaju, svjedoci mogu biti, ako ne┼íto drugo nije za pojedine slu─Źajeve odre─Ĺeno, isklju─Źeni za vrijeme ─Źitanja originala, ali u tom slu─Źaju stranke moraju potpisati original u prisustvu svjedoka i izjaviti da su original pro─Źitale ili da im je bio pro─Źitan i da odgovara njihovoj volji - ┼íto se nazna─Źava u notarskom originalu.

Gluva, nijema ili gluvonijema stranka koja je pismena

─îlan 73

(1) Gluva stranka koja zna ─Źitati mora sama pro─Źitati original i izri─Źito izjaviti da ga je pro─Źitala i da odgovara njenoj volji.

(2) Nijema ili gluvonijema stranka koja zna ─Źitati i pisati mora na originalu svojeru─Źno napisati da ga je pro─Źitala i da ga odobrava, a izjave se moraju unijeti u original ispred potpisa.

(3) U originalu se obavezno upisuje da se postupilo prema odredbama st. 1. i 2. ovog ─Źlana.

Gluva, nijema, slijepa ili gluvonijema stranka koja je nepismena

─îlan 74

(1) Ako gluva stranka ne zna ─Źitati ili ako nijema ili gluvonijema stranka ne zna ─Źitati i pisati, mora se osim svjedoka pozvati i jedno lice od njenog povjerenja koje se s njom mo┼że znakovnim jezikom sporazumjeti.

(2) Lice iz stava 1. ovog ─Źlana ima svojstvo svjedoka i ne mora znati ─Źitati i pisati, a mo┼że biti u srodstvu s gluvom, nijemom ili gluvonijemom strankom, ako nije li─Źno zainteresovano u pravnom poslu koji je predmet originala.

(3) Ako je neka od stranaka slijepa, gluva ili nijema, svjedoci moraju biti prisutni kada stranke daju izjavu o raspolaganjima koja ─çe se unijeti u original, prilikom ─Źitanja cijelog originala strankama, ili kad ga oni sami ─Źitaju, te onda kada stranke izjavljuju svoj pristanak i kad potpisuju original - ┼íto se nazna─Źava u originalu.

(4) Notar se mora uvjeriti da li se lice od povjerenja zna putem znakovnog jezik sporazumjeti s gluvom, nijemom ili gluvonijemom strankom i u originalu navesti da se u to uvjerio.

Tuma─Ź

─îlan 75

(1) Ako neka od stranaka ne zna nijedan od slu┼żbenih jezika, mora se pozvati i tuma─Ź (prevodilac), a u originalu ─çe se nazna─Źiti da se tako postupilo.

(2) Tuma─Ź mora biti lice koje ima status ovla┼í─çenog sudskog tuma─Źa.

(3) Kad je tuma─Ź potreban, notar ─çe nastojati da preko njega sazna pravu volju stranaka, i prema toj volji na jednom od slu┼żbenih jezika sa─Źinjava original, koji ─çe tuma─Ź prevesti strankama, a ako to stranka tra┼żi, napisa─çe se prevod originala na jezik stranke i prilo┼żiti uz original.

(4) Notar treba da upozori stranke da mogu zahtijevati prevod u pisanoj formi i prilaganje uz original, a u originalu treba biti navedeno da se ovako postupilo i da li su se stranke odrekle tog prava.

Izvršna isprava

─îlan 76

(1) Notarski obra─Ĺene isprave su izvr┼íne isprave ukoliko su sa─Źinjene u propisanoj formi i ako su sa─Źinjene o nekom pravu potra┼żivanja koje ima za predmet pla─çanje odre─Ĺene sume novca ili davanje odre─Ĺene koli─Źine drugih zamjenjivih stvari ili vrijednosnih papira, a du┼żnik je u ispravi pristao na izvr┼íenje bez odga─Ĺanja.

(2) Na osnovu notarski obra─Ĺene isprave kojom je u javnom registru nepokretnosti upisana hipoteka na odre─Ĺenoj nepokretnosti mo┼że se u svrhu pla─çanja obezbije─Ĺenog potra┼żivanja, neposredno nakon dospjelosti, zahtijevati izvr┼íenje na toj nepokretnosti, ako je du┼żnik na ovo izri─Źito pristao.

(3) Za izvr┼ínost isprava iz st. 1. i 2. ovog ─Źlana nije potrebna nikakva dalja aktivnost izvr┼ínog suda.

(4) Ako obaveza zavisi od nastupanja uslova ili proteka roka, za izvr┼ínost notarski obra─Ĺene isprave, ako se strane u toj ispravi druga─Źije ne dogovore, potrebno je da se javnom ispravom ili privatnom ispravom potpisanom od stranaka, a ako to nije mogu─çe, pravnosna┼żnom presudom donesenom u parni─Źnom postupku utvrdi da je uslov nastupio, odnosno da je rok protekao.

Pobijanje izvršenja

─îlan 77

Izvr┼íenje isprave notara mo┼że se pobijati po odredbama zakona kojim se ure─Ĺuje izvr┼íni postupak.

Potvrde i ovjere

─îlan 78

(1) O stvarima koje su regulisane u ─Źl. 79. do 87. ovog zakona notar izdaje potvrde ili ovjere.

(2) Ako odredbama ─Źl. 79. do 87. ovog zakona nije propisano ni┼íta drugo, kod potvrda i ovjera je, umjesto originala u smislu ─Źlana 61. ovog zakona, dovoljna isprava koja mora sadr┼żavati svjedo─Źenje notara, njegov potpis, pe─Źat, mjesto i datum izdavanja.

Ovjera prepisa

─îlan 79

(1) Notar ─çe ovjeriti samo prepis koji je sa─Źinjen u notarskoj kancelariji, odnosno sa─Źinjen uz pomo─ç aparata za fotokopiranje u notarskoj kancelariji, uz napomenu da je sa prepisom izjedna─Źena foto-kopija isprave.

(2) Prepis se mora slagati sa ispravom i u pravopisu, interpunkciji i skra─çivanju rije─Źi.

(3) Ako su u ispravi neka mjesta prepravljena, brisana, precrtana, umetnuta ili dodana, mora se to u ovjeri navesti kao ┼íto ─çe se navesti i da li je isprava poderana, o┼íte─çena, ili ina─Źe po vanjskom obliku o─Źigledno sumnjiva, osim ako to ve─ç nije vidljivo iz samog prepisa ili foto-kopije.

(4) Notar upore─Ĺuje prepis sa ispravom i ako utvrdi da se sla┼że, potvrdi─çe to na samom prepisu, a uz to ─çe navesti da je to prepis isprave koju je stranka ozna─Źila kao original, ili da je to prepis ovjerenog prepisa isprave, da li su i u kojoj su formi pla─çene takse, da li je pisan rukom ili ma┼íinom ili nekim drugim mehani─Źkim ili hemijskim sredstvom, olovkom ili perom, i gdje se, po njegovom znanju ili po tvrdnji stranke, nalazi original, a ako ga je stranka donijela, ime, prezime i prebivali┼íte te stranke.

(5) Ako se na ispravi nalazi neka primjedba ili klauzula i ona se unosi u prepis.

(6) Kad se ovjerava prepis jednog dijela isprave ili izvod iz neke isprave, u prepisu se mora jasno nazna─Źiti koji su dijelovi isprave ostali neprepisani.

Ovjera izvoda iz trgova─Źkih ili poslovnih knjiga

─îlan 80

Pri ovjeri izvoda iz trgova─Źkih ili poslovnih knjiga notar vr┼íi pore─Ĺenje sa stavkama izvorne knjige i napisa─çe na izvodu klauzulu ovjere sa primjedbom da se izvod potpuno sla┼że sa odgovaraju─çim stavkama izvorne knjige, a u izvodu ─çe se nazna─Źiti datum pregleda trgova─Źke, odnosno poslovne knjige.

Ovjera potpisa

─îlan 81

(1) Notar mo┼że potvrditi da je stranka u njegovom prisustvu svojeru─Źno potpisala pismeno, ili svoj potpis na njega stavila, ili da je potpis koji je ve─ç na pismenu pred njim priznala kao svoj potpis.

(2) Identitet stranke mora se utvrditi u skladu sa odredbama ─Źlana 68. ovog zakona.

(3) Ovjera ─çe se staviti na originalnom pismenu, uz naznaku na koji je na─Źin utvr─Ĺen identitet i dodatak da je potpis istinit, te onda staviti datum, potpis i slu┼żbeni pe─Źat notara.

(4) Prilikom ovjere potpisa notar je du┼żan provjeriti pismeno samo u pogledu postojanja razloga za odbijanje vr┼íenja slu┼żbene radnje.

(5) Ukoliko utvrdi da ne postoje razlozi iz stava 4. ovog ─Źlana, notar mo┼że ovjeriti i potpis na pismenu koje nije sa─Źinjeno na slu┼żbenom jeziku.

(6) Ako je stranka slijepa ili ako ne zna da ─Źita, notar ─çe joj pro─Źitati pismeno prije nego ┼íto ovjeri potpis, a ako notar ne zna jezik na kome je pismeno napisano, pismeno ─çe pro─Źitati sudski tuma─Ź, ┼íto ─çe se navesti u ovjeri.

(7) Ako se ovjerava potpis lica kao zastupnika pravnog lica ili organa, notar mo┼że u ovjeri potvrditi da se to lice potpisalo za pravno lice ili organ samo ako je notar prethodno utvrdio da je to lice ovla┼í─çeno da to u─Źini.

Potvrda o vremenu predo─Źavanja pismena

─îlan 82

(1) Vrijeme kad je pismeno notaru ili u njegovom prisustvu nekom drugom licu predo─Źeno potvrdi─çe se na samom pismenu uz ta─Źnu naznaku dana, mjeseca, godine, a ako to stranka zahtijeva - i ─Źasa.

(2) Ako to stranka zahtijeva, utvrdi─çe se i identitet lica koje je pismeno predo─Źilo i lica kome je pismeno predo─Źeno, a u potvrdi ─çe se nazna─Źiti na koji je na─Źin utvr─Ĺen identitet tih lica.

Potvrda o ┼żivotu nekog lica

─îlan 83

(1) Notar mo┼że potvrditi da je neko lice ┼żivo, nakon ┼íto utvrdi identitet tog lica.

(2) U ispravi koja ─çe se stranci izdati potvrdi─çe se da je to lice bilo pred notarom, uz naznaku dana, mjeseca i godine, a na zahtjev stranke, i ─Źasa, kad se to dogodilo i kako je utvr─Ĺen njegov identitet.

Potvrda o ovlašćenju za zastupanje

─îlan 84

(1) Notar je ovlašćen da izda potvrdu o ovlašćenju za zastupanje ako to ovlašćenje proizlazi iz registra poslovnih subjekata ili drugog registra, a takva potvrda ima istu dokaznu snagu kao i potvrda registarskog suda.

(2) Notar ─çe potvrdu iz stava 1. ovoga ─Źlana izdati samo ako je prethodno obavio uvid u registar ili ovjereni izvod iz registra, a u potvrdi ─çe se nazna─Źiti dan uvida u registar, odnosno dan izdavanja izvoda iz registra.

Potvrde o drugim ─Źinjenicama iz registra

─îlan 85

(1) Notar mo┼że izdati potvrdu o postojanju ili sjedi┼ítu nekog pravnog lica, o statusnim promjenama ili drugim pravno va┼żnim ─Źinjenicama, ako one proizlaze iz javnog registra.

(2) U slu─Źaju iz stava 1. ovoga ─Źlana notar je du┼żan postupati na na─Źin koji je propisan u ─Źlanu 84. stav 2. ovog zakona.

Potvr─Ĺivanje zaklju─Źaka organa pravnog lica

─îlan 86

(1) Ako je notar pozvan da potvrdi zaklju─Źke skup┼ítine ili sjednice nekog drugog organa pravnog lica, u zapisnik ─çe unijeti dan i vrijeme sjednice, opisati sve ┼íto se u njegovom prisustvu doga─Ĺalo, predlagalo i izjavilo ukoliko je to va┼żno za prosu─Ĺivanje pravilnosti postupka, a posebno zaklju─Źke donesene na sjednici, te ─çe potvrditi i sve drugo ┼íto je zakonom propisano.

(2) Zapisnik iz stava 1. ovoga ─Źlana potpisa─çe i lice koje je predsjedavalo sjednici.

(3) Na zahtjev se mo┼że utvrditi i identitet lica koja su prisustvovala sastanku, a u zapisniku ─çe se navesti kako je njihov identitet utvr─Ĺen.

Potvrda drugih ─Źinjenica

─îlan 87

(1) Na zahtjev zainteresovanih lica notar mo┼że potvrditi i ─Źinjenice koje su se dogodile u njegovom prisustvu, poput rasprava o ponudama, licitacije, ┼żrijebanja ili izjave lica o ─Źinjenicama i stanjima za koje je notar sam ili uz u─Źe┼í─çe stru─Źnih lica saznao.

(2) O potvr─Ĺivanju ─Źinjenica iz stava 1. ovog ─Źlana notar ─çe sa─Źiniti zapisnik u kome ─çe se navesti mjesto, vrijeme, imena i adrese stranaka i drugih u─Źesnika, te ta─Źan opis onoga ┼íto se u njegovom prisustvu dogodilo ili ┼íto je ina─Źe utvrdio.

(3) Zapisnik iz stava 2. ovog ─Źlana potpisuju svi u─Źesnici, a ako neki od u─Źesnika odbije da potpi┼íe zapisnik, notar ─çe to nazna─Źiti u zapisniku.

(4) U zapisniku iz stava 2. ovog ─Źlana posebno ─çe se nazna─Źiti kako je utvr─Ĺen identitet stranaka na koje se potvrda odnosi.

Postupak sa─Źinjavanja i izdavanja notarskih isprava i propisi o sudskom postupku

─îlan 88

(1) Na─Źin pisanja, ozna─Źavanja, uvezivanja i obilje┼żavanja isprava od vi┼íe stranica, izdavanje notarskih isprava, korigovanje gre┼íaka, postupak zamjene notarskih isprava, kao i druga pitanja koja su od zna─Źaja za va┼żenje notarskih isprava propisuju se pravilnikom koji donosi ministar.

(2) Odredbama ─Źl. 79. do 87. ovog zakona ne dira se u propise kojima se ure─Ĺuje nadle┼żnost i postupak sudova za preduzimanje radnji na koje se te odredbe odnose.

─îuvanje i izdavanje originala isprava

─îlan 89

(1) Isprava koju je u skladu sa ovim zakonom sa─Źinio notar predstavlja original isprave koju notar ─Źuva u svojoj arhivi kao i sve druge isprave koje, u skladu sa zakonom, sa─Źini u vr┼íenju slu┼żbe notara.

(2) Izuzetak od stava 1. ovog ─Źlana je:

1) testament sa─Źinjen kod notara, koji notar predaje zavje┼ítaocu u originalu na njegov zahtjev ili za potrebe ostavinskog postupka nakon smrti zavje┼ítaoca, a za zbirku isprave notar ─çe sa─Źiniti otpravak originala testamenta i zabilje┼íku o uru─Źenju originala testamenta,

2) original notarski obra─Ĺenog osnovnog ugovora i originale aneksa osnovnog ugovora notar je du┼żan izdati za potrebe izdavanja otpravka originala u svrhu izvr┼íenja na zahtjev notara koji je posljednji sa─Źinio aneks ugovora, a za zbirku isprava notar ─çe sa─Źiniti otpravak originala ugovora ili aneksa i zabilje┼íku o uru─Źenju originala.

(3) Original notarski obra─Ĺene isprave mo┼że se izdati i stranci ako doka┼że da joj je neophodna za ostvarivanje prava u inostranstvu po propisima strane dr┼żave.

(4) U slu─Źaju izdavanja originala notarski obra─Ĺene isprave, notar ─çe za zbirku isprava sa─Źiniti otpravak originala i prilo┼żiti javnu ispravu koja predstavlja pravni osnov izdavanja i zabilje┼íku o uru─Źenju originala, a otpravak originala stupa na mjesto originala notarski obra─Ĺene isprave.

Otpravak originala

─îlan 90

(1) Kad notar sa─Źini original, obavezan je da strankama izda otpravak originala.

(2) Ukoliko su u pitanju pravni poslovi iz ─Źlana 57. stav 1. ta─Źka 4) ovog zakona, notar ima obavezu da primjerak otpravka originala dostavi Poreskoj upravi Republike Srpske radi utvr─Ĺivanja i naplate poreza.

(3) Otpravak mora po obliku, formi, sadr┼żaju i drugim pitanjima u cjelini odgovarati originalu, mora biti ozna─Źen kao otpravak i u pravnom prometu zamjenjuje original.

Izdavanje otpravaka originala

─îlan 91

(1) Ako u originalu nije ne┼íto drugo odre─Ĺeno, otpravak originala se mo┼że izdati samo:

1) licima koja su pravni posao sadr┼żan u ispravi zaklju─Źila u svoje ime,

2) licima u ime kojih je taj pravni posao zaklju─Źen,

3) licima u korist kojih je taj pravni posao zaklju─Źen,

4) pravnim nasljednicima lica iz t. 1) do 3) ovog stava.

(2) Ako su zbog prestanka rada notara notarske isprave, drugi spisi i dokumentacija predati na ─Źuvanje sudu ili drugom organu ili drugom notaru, izdavanje isprava iz stava 1. ovog ─Źlana vr┼íe ti organi, odnosno notar kod kojih se nalaze na ─Źuvanju ti spisi, a za vrijeme rada zamjenika, odnosno vr┼íioca du┼żnosti notara, isprave izdaje zamjenik, odnosno vr┼íilac du┼żnosti notara.

(3) Postupanje po ostavinskim predmetima notara koji je prestao sa radom, a koji su vraćeni sudu, vrši sud ili notar kojem sud povjeri predmet.

Otpravak originala u svrhu izvršenja

─îlan 92

(1) Otpravak originala u svrhu izvr┼íenja izdaje se licima koja su u originalu ozna─Źena kao povjerioci, odnosno njihovim pravnim nasljednicima, pod uslovom da je dokazano ispunjenje uslova za izvr┼ínost originala.

(2) O izvr┼ínom originalu mo┼że se, osim u slu─Źajevima predvi─Ĺenim u stavu 3. ovog ─Źlana, izdati samo jedan otpravak originala u svrhu izvr┼íenja.

(3) Ponovni otpravak originala u svrhu izvr┼íenja jo┼í neizvr┼íenog otpravka originala iz stava 1. ovog ─Źlana mo┼że se izdati samo:

1) ako sva lica iz ─Źlana 91. stav 1. t. 1) i 2) ovog zakona ili njihovi pravni nasljednici na to pristanu, gdje pristanak mora biti notarski obra─Ĺen bilje┼íkom na samom originalu koji je potpisala stranka, ili posebnom ovjerenom ispravom koja ─çe se prilo┼żiti uz original,

2) ako je ranije izdati otpravak originala zbog nekog nedostatka vra─çen notaru ili ako je uni┼íten, o┼íte─çen ili na drugi na─Źin postao neupotrebljiv,

3) ako sud na ─Źijem podru─Źju notar ima svoje sjedi┼íte, na prijedlog stranke, naredi da mu se izda ponovni otpravak originala, a takvu ─çe naredbu sud izdati ako stranka u─Źini vjerovatnim da joj je potreban ponovni otpravak originala.

Sadr┼żina otpravka originala u svrhu izvr┼íenja

─îlan 93

(1) Otpravak originala u svrhu izvršenja sastoji se od štambilja i klauzule (potvrde).

(2) Notar na prvoj strani u gornjem desnom uglu stavlja ┼ítambilj kojim ozna─Źava otpravak originala u svrhu izvr┼íenja.

(3) Notar na posljednjoj strani potvr─Ĺuje da otpravak originala u svrhu izvr┼íenja po obliku, formi, sadr┼żaju i drugim pitanjima u cjelini odgovara originalu koji u pravnom prometu zamjenjuje original, uz napomenu da je sa─Źinjen za povjerioca.

(4) Uz potpis i slu┼żbeni pe─Źat notara na potvrdi, koji se nalaze na posljednjoj strani, mora biti nazna─Źeno mjesto i datum izdavanja otpravka originala u svrhu izvr┼íenja.

(5) Ovako sa─Źinjen otpravak originala u svrhu izvr┼íenja predstavlja izvr┼ínu ispravu.

(6) Ako se radi o notarski obra─Ĺenoj ispravi koja se sastoji od osnovnog ugovora i aneksa, na osnovni ugovor koje je sa─Źinio jedan notar izdaje se samo jedan otpravak originala u svrhu izvr┼íenja.

(7) Ako se radi o notarski obra─Ĺenoj ispravi koja se sastoji od osnovnog ugovora i aneksa, na osnovni ugovor u ─Źijoj obradi je u─Źestvovalo vi┼íe notara otpravak originala u svrhu izvr┼íenja izdaje notar koji je sa─Źinio posljednji aneks ugovora.

Prepisi originala

─îlan 94

(1) Ako u samom originalu nije ne┼íto drugo odre─Ĺeno, ovjereni i obi─Źni prepisi originala o pravnim poslovima me─Ĺu ┼żivima mogu se izdavati:

1) strankama,

2) pravnim nasljednicima lica iz tog pravnog posla,

3) licima koja imaju na zakonu zasnovan pravni interes u vezi sa tim pravnim poslom,

4) dr┼żavnim organima koji imaju zakonsko ovla┼í─çenje da zahtijevaju uvid ili prepis originala.

(2) U slu─Źaju da notar odbije izdati prepis originala licima iz stava 1. t. 1) do 3) ovog ─Źlana, notar ─çe o tome donijeti rje┼íenje protiv kojeg se u roku od osam dana mo┼że izjaviti ┼żalba Ministarstvu.

(3) Rje┼íenje Ministarstva po ┼żalbi iz stava 3. ovog ─Źlana je kona─Źno i protiv njega se mo┼że pokrenuti spor pred nadle┼żnim sudom.

Postupak pravne zaštite

─îlan 95

(1) Ako notar nije preduzeo tra┼żenu slu┼żbenu radnju, ako tra┼żenu radnju u sadr┼żajnom ili formalnom pogledu nije preduzeo u skladu sa zakonom ili ako odugovla─Źi s njenim preduzimanjem, nezadovoljna stranka ima pravo pritu┼żbe Ministarstvu.

(2) Ako utvrdi da je pritu┼żba iz stava 1. ovog ─Źlana osnovana, ministar rje┼íenjem nala┼że notaru da preduzme odre─Ĺenu radnju i odre─Ĺuje rok za izvr┼íenje.

(3) Rje┼íenje iz stava 2. ovog ─Źlana je kona─Źno i protiv njega nije dozvoljena ┼żalba, ali se mo┼że pokrenuti upravni spor kod nadle┼żnog suda.

─îuvanje i predaja isprava

─îlan 96

(1) Notar je du┼żan preuzeti na ─Źuvanje isprave svih vrsta, s tim ┼íto je ovla┼í─çen da odbije preuzeti na ─Źuvanje onu ispravu za koju ocijeni da postoje opravdani razlozi za takvu odluku.

(2) O preuzimanju isprava sa─Źinjava se zapisnik u kojem se navodi mjesto i vrijeme preuzimanja isprave, prezime i ime, zanimanje i adresa onoga ko je ispravu predao, oznaka polo┼żene isprave, razlog zbog koga je polo┼żena i kome je treba izdati.

(3) Zapisnik iz stava 2. ovog ─Źlana potpisuju lice koje je ispravu predalo i notar, a na zapisnik ─çe notar staviti svoj slu┼żbeni pe─Źat.

(4) Ako se isprava po┼íalje notaru pismom, o tome ─çe se sa─Źiniti zapisnik u skladu sa st. 2. i 3. ovog ─Źlana, a pismo zamjenjuje potpis lica koje je ispravu predalo.

(5) Notar će o preuzimanju isprave izdati potvrdu, a ako je isprava poslata poštom, potvrda će se poštom poslati pošiljaocu.

(6) Notar je du┼żan da utvrdi identitet lica kome predaje ispravu u skladu sa odredbama ─Źlana 68. ovog zakona, a primalac je du┼żan da potvrdi primitak isprave svojim potpisom na zapisniku.

─îuvanje gotovog novca i vrijednosnih papira

─îlan 97

(1) Notar mo┼że preuzeti na ─Źuvanje gotov novac, mjenice, ─Źekove, javne obveznice i druge vrijednosne papire, a du┼żan ih je preuzeti samo onda kad su mu, povodom sa─Źinjavanja notarskog originala, predati zato da bi ih uru─Źio odre─Ĺenom licu ili da bi ih polo┼żio kod odre─Ĺenog organa.

(2) Ako preuzimanje nije potvr─Ĺeno prilikom sa─Źinjavanja notarskog originala, o preuzimanju ─çe se sa─Źiniti zapisnik u kome ─çe se ta─Źno nazna─Źiti brojevi upisnika i depozitne knjige, mjesto i vrijeme preuzimanja, odnosno oznaka i vrijednost iznosa novca, preuzetih papira, te ime lica koje ih je predalo i njegovu izjavu o tome ┼íta s njima treba u─Źiniti.

(3) Notar ─çe o preuzimanju izdati stranci potvrdu u kojoj ─çe specifikovati novac i vrijednosne papire koji su mu predati.

(4) Sve preuzete isprave, vrijednosni papiri i nov─Źani iznosi se upisuju u kartoteku depozita.

(5) Ako se novac i vrijednosni papiri notaru po┼íalju pismom, o tome ─çe notar sa─Źiniti zapisnik, u skladu sa stavom 2. ovog ─Źlana, a pismo ─çe se pri─Źvrstiti uz zapisnik.

(6) Na─Źin i postupak vo─Ĺenja kartoteke depozita propisuje se uputstvom koje donosi ministar.

Odvojeno ─Źuvanje i predaja novca i vrijednosnih papira

─îlan 98

(1) Vrijednosne papire, plemenite metale i druge dragocjenosti koje mu stranka povjeri na ─Źuvanje, notar odla┼że na ─Źuvanje u depo, odnosno sef kod poslovne banke.

(2) Novac koji mu stranka povjeri na ─Źuvanje, notar ─Źuva na posebnom povjereni─Źkom ra─Źunu za druga lica, na na─Źin da se za svaki pravni posao otvara poseban povjereni─Źki podra─Źun na koji ─çe se vr┼íiti polog novca.

(3) Vrijednosni papiri, plemeniti metali i druge dragocjenosti, kao i novac koji stranka povjeri notaru na ─Źuvanje ne mogu biti predmet prinudnog izvr┼íenja protiv notara.

(4) Poseban ra─Źun iz stava 2. ovog ─Źlana notar mo┼że koristiti i za transakciju novca sa ra─Źuna jedne stranke na ra─Źun druge stranke iz ugovora kod teretnih pravnih poslova.

(5) U slu─Źaju iz stava 4. ovog ─Źlana, u ugovoru mora ta─Źno biti nazna─Źen ra─Źun druge stranke na koji notar ima obavezu da izvr┼íi uplatu nakon isteka roka ili ispunjenja uslova koji je ozna─Źen u ugovoru.

(6) Vrijednosne papire, plemenite metale i druge dragocjenosti iz stava 1. ovog ─Źlana notar predaje bez odga─Ĺanja nadle┼żnom organu ili licu kome treba da se predaju, nakon ┼íto se utvrdi njegov identitet, a primalac ─çe prijem potvrditi na spisu ili u depozitnoj knjizi.

(7) Novac iz stava 2. ovog ─Źlana notar bez odga─Ĺanja pola┼że na ┼żiro ra─Źun ili teku─çi ra─Źun nadle┼żnog organa ili lica kome treba da se preda nakon ┼íto utvrdi njegov identitet.

Obaveza vra─çanja

─îlan 99

(1) Ako notar ne mo┼że izvr┼íiti predaju u odre─Ĺenom roku, mo┼że po proteku tog roka, a ako rok nije odre─Ĺen, najkasnije u roku od 15 dana od dana preuzimanja, bez odga─Ĺanja vratiti stranci preuzete vrijednosti ili, ako to nije mogu─çe, mo┼że ih predati nadle┼żnom sudu na ─Źuvanje i o tome obavijestiti predavaoca preporu─Źenim pismom ili na drugi vjerodostojan na─Źin.

(2) Depozit u─Źinjen kod notara ima djelovanje sudskog depozita.

(3) Odredbe ─Źl. 96. do 98. ovog zakona primjenjuju se na odgovaraju─çi na─Źin i u slu─Źaju u kome notar kao sudski povjerenik preuzme ostavinske isprave, novac, vrijednosne papire ili dragocjenosti.

GLAVA VI

POSLOVNE KNjIGE NOTARA

Poslovne knjige i notarski spisi

─îlan 100

(1) Notar vodi sljede─çe poslovne knjige:

1) opšti poslovni upisnik u koji se upisuju sve notarske isprave,

2) imenik lica koja su pred notarom predala neko raspolaganje za slu─Źaj smrti sa oznakom broja spisa,

3) depozitnu knjigu o preuzetom i izdatom tu─Ĺem novcu, vrijednosnim papirima i dragocjenostima, u koju se, pored ta─Źne oznake preuzetog depozita treba unijeti ime i adresa deponenta te onoga kome se predmet treba predati,

4) upisnik poslova koje je sud ili neki drugi organ vlasti povjerio notaru, sa abecednim imenikom,

5) zajedni─Źki abecedni imenik stranaka za njegove upisnike, te za depozitnu knjigu.

(2) Nakon upisa posla u odgovaraju─çu poslovnu knjigu, notar formira notarski spis u skladu sa propisom iz stava 3. ovog ─Źlana.

(3) Forma, sadr┼żaj, obrasci i na─Źin vo─Ĺenja poslovnih knjiga iz stava 1. ovog ─Źlana propisuju se uputstvom o vo─Ĺenju poslovnih knjiga i na─Źinu formiranja i arhiviranja spisa koje donosi ministar pravde.

GLAVA VII

─îUVANjE ISPRAVA I SPISA

Obaveza ─Źuvanja notarskih isprava

─îlan 101

Notar je du┼żan sve notarske isprave koje je sam sa─Źinio, kao i isprave koje je preuzeo na ─Źuvanje ─Źuvati zaklju─Źane, odvojeno od drugih spisa.

Obaveza predaje

─îlan 102

(1) Ako notar prestaje sa vr┼íenjem poslova, prvi radni dan nakon prestanka slu┼żbe notara, notarski spisi, poslovne knjige i sva druga dokumentacija predaje se u depozit Arhivu Republike Srpske, a pe─Źate, ┼ítambilje, novac i vrijednosne papire preuzima na ─Źuvanje Notarska komora.

(2) Notar je du┼żan prije primopredaje pripremiti arhivsku gra─Ĺu notara u skladu sa propisima kojima se ure─Ĺuje arhivska djelatnost i dostaviti Notarskoj komori Arhivsku knjigu notara da bi se uputila Arhivu Republike Srpske na odobrenje.

(3) Dokumentaciju i predmete iz stava 1. ovog ─Źlana zapisni─Źki preuzima komisija koju rje┼íenjem imenuje ministar, a koju ─Źine po jedan ─Źlan iz Ministarstva, Arhiva Republike Srpske i Notarske komore.

(4) Ukoliko je potrebno izvr┼íiti pregled i popis arhivske gra─Ĺe notara koja se predaje, ministar rje┼íenjem imenuje posebnu Komisiju koju ─Źine po jedan ─Źlan iz Ministarstva, Arhiva Republike Srpske i Notarske komore.

(5) Po preuzimanju dokumentacije od komisije iz stava 3. ovog ─Źlana, Notarska komora odre─Ĺuje mjesto ─Źuvanja pe─Źata, ┼ítambilja, novca i vrijednosnih papira, kao i lice koje ─çe biti ovla┼í─çeno da postupa po spisima iz arhivske gra─Ĺe notara kojem prestaje slu┼żba.

(6) Odredbe st. 1. do 5. ovog ─Źlana primjenjuju se i u slu─Źaju privremenog udaljavanja notara iz slu┼żbe.

(7) Postupak i na─Źin preuzimanja i ─Źuvanja notarskih spisa, poslovnih knjiga i druge dokumentacije iz stava 1. ovog ─Źlana vr┼íi se u skladu sa propisima kojima se ure─Ĺuje arhivska djelatnost.

(8) Postupak i na─Źin postupanja sa pe─Źatima, ┼ítambiljima, novcem i vrijednosnim papirima iz stava 1. ovog ─Źlana i arhivskom gra─Ĺom notara kojem je prestala slu┼żba notara, propisuje se pravilnikom koji donosi Notarska komora, uz prethodnu saglasnost ministra.

(9) Tro┼íkove u vezi sa predajom gra─Ĺe u depozit i vra─çanjem deponovane gra─Ĺe deponentu snosi─çe Notarska komora, koja sa Arhivom Republike Srpske, uz prethodnu saglasnost ministra, svake teku─çe godine zaklju─Źuje ugovor o regulisanju me─Ĺusobnih prava i obaveza.

(10) Ukoliko notar ne omogu─çi postupanje na na─Źin definisan u st. 1. do 6. ovog ─Źlana, komisija iz stava 3. ovog ─Źlana izvr┼íi─çe pe─Źa─çenje notarske kancelarije, a preuzimanje pe─Źata i arhivske gra─Ĺe ─çe se izvr┼íiti uz asistenciju nadle┼żnih organa.

(11) Ako se prilikom postupanja po arhivskoj gra─Ĺi notara utvrdi da neki spis nedostaje, predsjednik Notarske komore zatra┼żi─çe izja┼ínjenje notara kojem je prestala slu┼żba notara.

(12) Ako spis ne bude prona─Ĺen, o tome ─çe se obavijestiti stranke da bi mogle preduzeti potrebne mjere radi za┼ítite svojih prava.

(13) Ako se kod stranaka, dr┼żavnog organa ili nekog drugog notara nalazi otpravak originala ili ovjereni prepis nestalog originala, notar kojeg imenuje predsjednik Notarske komore, sa─Źini─çe ovjereni prepis te isprave koji ─çe se ─Źuvati umjesto nestalog originala.

(14) Ako se utvrdi da knjige nisu uredno vo─Ĺene, notar kojem je prestala slu┼żba ─çe ih, ako je to mogu─çe, dopuniti i o tome sa─Źiniti zapisnik.

(15) Tro┼íkove obnove i zamjene spisa i popune poslovnih knjiga snosi notar koji je bio du┼żan da preda spise, odnosno njegovi nasljednici.

(16) U arhivsku gra─Ĺu notara ne spada finansijska dokumentacija koju u skladu sa zakonskim rokovima ─Źuva notar kojem je prestala slu┼żba ili knjigovodstveni biro.

(17) Odredbe st. 1. do 16. ovog ─Źlana koje se odnose na notarske spise, poslovne knjige i drugu dokumentaciju ne odnose se na notara kojem slu┼żba prestaje zbog po─Źetka rada notara u drugom slu┼żbenom sjedi┼ítu, u kojem slu─Źaju se arhivska gra─Ĺa notara kojem prestaje slu┼żba u jednom slu┼żbenom sjedi┼ítu predaje na ─Źuvanje, upotrebu i dalje kori┼í─çenje istoimenom notaru kojem po─Źinje slu┼żba u drugom slu┼żbenom sjedi┼ítu.

(18) Odredbe st. 1. do 16. ovog ─Źlana koje se odnose na notarske spise, poslovne knjige i drugu dokumentaciju ne odnose se na vr┼íioca du┼żnosti notara kojem slu┼żba vr┼íioca du┼żnosti prestaje zbog izbora i imenovanja notara, u kojem slu─Źaju se arhivska gra─Ĺa vr┼íioca du┼żnosti notara predaje na ─Źuvanje, upotrebu i dalje kori┼í─çenje notaru kojem po─Źinje slu┼żba notara.

Predaja i ─Źuvanje arhive u slu─Źaju smrti notara

─îlan 103

(1) U slu─Źaju smrti notara, njegovi zakonski, odnosno testamentarni nasljednici imaju obavezu da izvr┼íe predaju arhive notara.

(2) Predaja arhive u slu─Źaju smrti notara vr┼íi se na na─Źin i po postupku utvr─Ĺenom ─Źlanom 102. ovog zakona.

(3) Ukoliko me─Ĺu licima iz stava 1. ovog ─Źlana nema saglasnosti ko ─çe od njih predati arhivu notara ili lice koje je du┼żno da to u─Źini, odbije to u─Źiniti, nadle┼żni sud koji sprovodi ostavinski postupak ─çe, bez odga─Ĺanja, odrediti lice koje je du┼żno da izvr┼íi predaju arhive notara.

GLAVA VIII

DISCIPLINSKA ODGOVORNOST NOTARA

Disciplinska odgovornost

─îlan 104

(1) Notar disciplinski odgovara za povrede slu┼żbene du┼żnosti utvr─Ĺene ovim zakonom.

(2) Odgovornost za krivi─Źno djelo i prekr┼íaj ne isklju─Źuje disciplinsku odgovornost notara, ako vrsta povrede predstavlja i povredu slu┼żbene du┼żnosti.

(3) Notaru se mogu izre─çi samo disciplinske mjere propisane ovim zakonom.

Povrede slu┼żbene du┼żnosti

─îlan 105

(1) Povrede slu┼żbene du┼żnosti notara mogu biti lak┼íe i te┼że.

(2) Notar ─Źini lak┼íu povredu slu┼żbene du┼żnosti ako:

1) uzastopno dva puta, bez opravdanog razloga, izostane sa sjednica organa Notarske komore ─Źiji je ─Źlan,

2) postupi suprotno op┼ítem ili pojedina─Źnom aktu Notarske komore,

3) godi┼ínje nije poha─Ĺao najmanje dva seminara za usavr┼íavanje notara priznata od Ministarstva.

(3) Notar ─Źini te┼żu povredu slu┼żbene du┼żnosti:

1) ako se pri obradi, sa─Źinjavanju notarskih isprava i preduzimanju drugih slu┼żbenih radnji ne pridr┼żava odredaba ovog zakona i pravila struke,

2) ako u ispravi potvrdi da je nastupila ─Źinjenica za koju zna ili mora znati da se nije dogodila,

3) ako, protivno tarifi, obra─Źuna ili tra┼żi ve─çu nagradu, ili obra─Źuna manju nagradu ili naknadu tro┼íkova od one koja je propisana tarifom,

4) ako tra┼żi stranke, uz obe─çanje da ─çe sniziti nagradu, preko posrednika ili na drugi nedoli─Źan na─Źin,

5) ako u slu─Źajevima u kojima mu je to zabranjeno zastupa stranku ili u tim slu─Źajevima sa─Źinjava isprave,

6) ako ne postupi po pravosna┼żnim odlukama sudova ili po odlukama Ministarstva kao nadzornog organa,

7) ako neuredno, nesavjesno, protivno odredbama ovog zakona i drugih propisa vodi poslovne knjige i evidencije,

8) ako neuredno, nesavjesno, protivno odredbama ovog zakona i drugih propisa ─Źuva spise, poslovne knjige i evidencije,

9) ako se pona┼ía nedostojno prema strankama i organima koji vr┼íe nadzor nad njegovim poslovanjem ili na drugi na─Źin ne postupa u skladu sa odredbama Kodeksa pona┼íanja notara,

10) ako ne izda potvrdu, odnosno ra─Źun o primljenom iznosu nagrade ili naknade,

11) ako na zahtjev nadle┼żnog organa odbije dati dokumentaciju ili podatke ili da neta─Źne podatke, a obaveza davanja podataka je propisana zakonom ili drugim propisom donesenim na osnovu zakona,

12) ako na javnoj licitaciji ili tokom nekog drugog postupka koji vodi kao notar, ili kao povjerenik suda, ili kao zastupnik stranaka, kupi za sebe ili za svoje srodnike stvar koja se prodaje, nasljedna ili druga prava,

13) ako postupa suprotno odredbama ovog zakona o zabrani u─Źestvovanja, profesionalnom obavljanju i dopunskoj djelatnosti,

14) ako postupa suprotno odredbama ovog zakona o du┼żnosti savjesnog i zakonitog postupanja i obavezi odbijanja slu┼żbene radnje,

15) ako sklapa poslove pod svojim imenom za druge ili pod tu─Ĺim imenom za sebe ili ako je stranka u poslovima u kojima preduzima slu┼żbene radnje kao notar ili sudski povjerenik,

16) ako novac koji mu je povjeren na ─Źuvanje ili druge stvari ulo┼żi, prenese ili preda u korist tre─çeg lica ili u svoju korist, suprotno odredbama ovog zakona,

17) ako preuzme obavezu jemstva ili odgovornosti u poslovima koji se zaklju─Źuju uz njegovo u─Źe┼í─çe u svojstvu notara,

18) ako postupa suprotno odredbama ovog zakona o zabrani obavljanja slu┼żbe u slu─Źaju privremenog udaljenja iz slu┼żbe,

19) ako postupa suprotno odredbama ovog zakona o izuze─çu notara,

20) ako postupa suprotno odredbama ovog zakona o du┼żnosti ─Źuvanja slu┼żbene tajne,

21) ako postupa suprotno odredbama ovog zakona o zajedni─Źkom obavljanju slu┼żbe,

22) ako postupa suprotno odredbama ovog zakona o mjestu obavljanja slu┼żbe notara,

23) ako kao sudski povjerenik prekora─Źuje granice povjerenih ovla┼í─çenja ili ne preduzima radnje u rokovima koji su propisani pravilima postupka ─Źije je sprovo─Ĺenje povjereno notaru ili ne preda spis predmeta sudu kada je to po zakonu obavezan,

24) ako zloupotrijebi povjereni─Źki ra─Źun pla─çanjem tre─çim licima koja nisu ugovorne strane niti stranke u pravnom poslu, u ime ili za ra─Źun privrednog dru┼ítva ─Źiji je ra─Źun blokiran ili na drugi na─Źin nedozvoljeno ili nenamjenski koristi povjereni─Źki ra─Źun,

25) ako reklamira obavljanje slu┼żbe suprotno odredbama ovog zakona,

26) neupla─çivanjem ─Źlanarine ili doprinosa Notarskoj komori u skladu sa zakonom,

27) ako se na drugi na─Źin, u slu┼żbi ili van nje, nedoli─Źno pona┼ía, kr┼íi odredbe zakona ili naru┼íava ugled slu┼żbe notara.

(4) Ministarstvo, na prijedlog Notarske komore, utvr─Ĺuje uslove pod kojim se seminari za dalju edukaciju notara smatraju seminarima iz stava 2. ta─Źka 3) ovog ─Źlana.

Disciplinske mjere

─îlan 106

(1) Za lak┼íu povredu slu┼żbene du┼żnosti notaru se mogu izre─çi disciplinske mjere:

1) pismeni ukor,

2) nov─Źana kazna od 500 KM do 5.000 KM.

(2) Za te┼żu povredu slu┼żbene du┼żnosti notaru se mogu izre─çi disciplinske mjere:

1) nov─Źana kazna od 5.000 KM do 20.000 KM,

2) oduzimanje prava na obavljanje slu┼żbe notara.

(3) Izre─Źene nov─Źane disciplinske mjere upla─çuju se u korist bud┼żeta Republike Srpske.

Pokretanje disciplinskog postupka

─îlan 107

(1) Inicijativu za pokretanje disciplinskog postupka mo┼że podnijeti svako lice koje ima saznanja o u─Źinjenoj povredi slu┼żbene du┼żnosti notara.

(2) Po prijemu inicijative ministar odre─Ĺuje dr┼żavnog slu┼żbenika iz Ministarstva koji ─çe sprovesti prethodni postupak kada je to neophodno ili ako je inicijativa nepotpuna i ne sadr┼żi sve podatke od zna─Źaja za postupanje.

(3) Dr┼żavni slu┼żbenik koji sprovodi prethodni postupak dostavlja ministru izvje┼ítaj o sprovedenom prethodnom postupku sa prijedlogom zaklju─Źka o odbacivanju inicijative ili prijedlogom za pokretanje disciplinskog postupka.

(4) Disciplinski postupak za utvr─Ĺivanje disciplinske odgovornosti notara pokre─çe se zahtjevom koji podnosi disciplinski tu┼żilac i koji se obavezno dostavlja notaru protiv koga se postupak pokre─çe i prvostepenoj disciplinskoj komisiji i protiv njega nije dozvoljena posebna ┼żalba.

(5) Disciplinskog tu┼żioca rje┼íenjem imenuje ministar iz reda dr┼żavnih slu┼żbenika Ministarstva, diplomiranih pravnika sa najmanje tri godine radnog iskustva na pravnim poslovima.

Disciplinska komisija

─îlan 108

(1) O zahtjevu za pokretanje disciplinskog postupka protiv notara i o vo─Ĺenju disciplinskog postupka odlu─Źuje i disciplinsku mjeru izri─Źe prvostepena disciplinska komisija.

(2) Prvostepenu disciplinsku komisiju imenuje Notarska komora i ona se sastoji od tri ─Źlana iz reda notara.

(3) Protiv rje┼íenja prvostepene disciplinske komisije mo┼że se izjaviti ┼żalba drugostepenoj disciplinskoj komisiji u roku od 15 dana od dana prijema rje┼íenja.

(4) Drugostepenu disciplinsku komisiju rje┼íenjem imenuje ministar i ─Źine je dva ─Źlana iz reda dr┼żavnih slu┼żbenika Ministarstva i jedan ─Źlan iz reda notara.

(5) Rje┼íenje drugostepene disciplinske komisije je kona─Źno i protiv njega nije dozvoljena ┼żalba, ali se mo┼że pokrenuti upravni spor kod nadle┼żnog suda.

(6) Prvostepena i drugostepena disciplinska komisija imenuje se na period od tri godine.

Obavezno privremeno udaljenje notara

─îlan 109

Notar se udaljava iz slu┼żbe u sljede─çim slu─Źajevima:

1) ako mu je odre─Ĺen pritvor - dok pritvor traje,

2) ako je potvr─Ĺena optu┼żnica za krivi─Źno djelo u─Źinjeno u vr┼íenju slu┼żbe notara - do okon─Źanja krivi─Źnog postupka,

3) ako je protiv njega pokrenut postupak radi oduzimanja poslovne sposobnosti - do okon─Źanja postupka pred sudom.

Privremeno udaljenje notara

─îlan 110

Notar se mo┼że udaljiti iz slu┼żbe u sljede─çim slu─Źajevima:

1) ako je protiv notara potvr─Ĺena optu┼żnica za krivi─Źno djelo koje ga ─Źini nedostojnim za obavljanje slu┼żbe notara - do okon─Źanja krivi─Źnog postupka,

2) ako je pokrenut disciplinski postupak zbog u─Źinjene te┼że povrede slu┼żbene du┼żnosti, a opravdano se mo┼że pretpostaviti da bi njegovo prisustvo na radu ┼ítetilo interesu notarske slu┼żbe ili bi ometalo vo─Ĺenje disciplinskog postupka - do okon─Źanja disciplinskog postupka.

Rješenje o privremenom udaljenju

─îlan 111

(1) Rješenje o obaveznom privremenom udaljenju i privremenom udaljenju donosi ministar po prethodno pribavljenom mišljenju Notarske komore.

(2) Rje┼íenjem iz stava 1. ovog ─Źlana odlu─Źuje se o ─Źuvanju spisa, poslovnih knjiga, pe─Źata i ┼ítambilja za vrijeme dok traje udaljavanje.

(3) Za vrijeme obaveznog privremenog udaljenja i privremenog udaljenja iz slu┼żbe, notar ne smije preduzimati nikakve slu┼żbene radnje iz nadle┼żnosti notara.

(4) Rje┼íenje iz stava 1. ovog ─Źlana je kona─Źno i protiv njega nije dozvoljena ┼żalba, ali se mo┼że pokrenuti upravni spor kod nadle┼żnog suda.

Zastarjelost

─îlan 112

(1) Pokretanje disciplinskog postupka za lak┼íe povrede slu┼żbene du┼żnosti zastarijeva u roku od godinu dana od dana saznanja za u─Źinjenu povredu, a najkasnije u roku od tri godine od dana kada je povreda u─Źinjena.

(2) Pokretanje disciplinskog postupka za te┼że povrede slu┼żbene du┼żnosti zastarijeva u roku od tri godine od dana saznanja za u─Źinjenu povredu, a najkasnije u roku od pet godina od dana kada je povreda u─Źinjena.

(3) Dan saznanja u smislu st. 1. i 2. ovog ─Źlana je dan kada je Ministarstvo saznalo za povredu i u─Źinioca, neposredno ili na osnovu inicijative.

(4) Vo─Ĺenje disciplinskog postupka zastarijeva ako ne bude donesena kona─Źna odluka u roku od dvije godine od dana podno┼íenja zahtjeva za pokretanje disciplinskog postupka za lak┼íe povrede slu┼żbene du┼żnosti i ─Źetiri godine od dana podno┼íenja zahtjeva za pokretanje disciplinskog postupka za te┼że povrede slu┼żbene du┼żnosti.

(5) Zastarjelost izvr┼íenja disciplinske mjere nastupa kada proteknu dvije godine od dana pravosna┼żnosti rje┼íenja kojim je disciplinska mjera izre─Źena.

Apsolutna zastarjelost

─îlan 113

(1) Zastarjelost za pokretanje i vo─Ĺenje disciplinskog postupka prekida se svakom procesnom radnjom disciplinskog tu┼żioca i disciplinskih komisija.

(2) Svakim prekidom zastarjelost po─Źinje iznova te─çi, ali bez obzira na prekide, zastarjelost u svakom slu─Źaju nastupa kad protekne dva puta onoliko vremena koliko je zakonom propisana zastara za zastarjelost za pokretanje i vo─Ĺenje disciplinskog postupka.

(3) Zastarjelost izvršenja disciplinske mjere prekida se svakom radnjom koja se preduzima radi izvršenja disciplinske mjere.

(4) Zastarjelost izvr┼íenja disciplinske mjere u svakom slu─Źaju nastupa kada protekne dvostruko vrijeme iz ─Źlana 112. stav 5. ovog zakona, ali ona ne mo┼że nastupiti ako je izvr┼íenje u toku.

Izvršenje disciplinske mjere

─îlan 114

(1) Izvršenje disciplinske mjere pismenog ukora sprovodi se objavljivanjem rješenja na internet stranici Notarske komore.

(2) Izre─Źene mjere izvr┼íavaju se u roku od 15 dana od dana dostavljanja kona─Źnog rje┼íenja.

(3) O uplati izre─Źene nov─Źane kazne notar dostavlja dokaz Notarskoj komori i Ministarstvu u roku od pet dana od dana uplate.

(4) Mjeru oduzimanje prava na obavljanje slu┼żbe notara izvr┼íava ministar, u skladu sa odredbama ovog zakona i propisa kojim se ure─Ĺuje na─Źin postupanja sa pe─Źatima, ┼ítambiljima, novcem i papirima i postupku izdavanja otpravaka, odnosno prepisa originala i drugih izvoda iz notarskih akata u slu─Źaju prestanka vr┼íenja slu┼żbe notara.

Evidencija o izre─Źenim disciplinskim mjerama

─îlan 115

(1) Kona─Źno rje┼íenje kojim je izre─Źena disciplinska mjera, kao i privremeno udaljenje notara iz slu┼żbe u toku disciplinskog postupka, Notarska komora upisuje u Imenik notara.

(2) Notarska komora vodi evidenciju o pokrenutim disciplinskim postupcima, o izre─Źenim disciplinskim mjerama i o rje┼íenjima o privremenom udaljenju notara iz slu┼żbe, broju i datumu disciplinskih rje┼íenja, izvr┼íenju rje┼íenja, prestanku izre─Źene mjere i o drugim podacima zna─Źajnim za evidenciju u vezi sa vo─Ĺenjem i ishodom disciplinskih postupaka.

(3) Kona─Źno rje┼íenje kojim je izre─Źena disciplinska mjera Notarska komora trajno ─Źuva u personalnom dosijeu notara protiv koga je izre─Źena.

(4) Disciplinska mjera pismeni ukor bri┼íe se iz Imenika notara po isteku jedne godine, a nov─Źana kazna po isteku tri godine od dana izvr┼íenja rje┼íenja.

Propis za sprovo─Ĺenje disciplinskog postupka

─îlan 116

(1) Odredbe o pokretanju i vo─Ĺenju postupka za utvr─Ĺivanje disciplinske odgovornosti notara, radu disciplinske komisije, postupku zastarijevanja i izvr┼íenja disciplinske mjere kao i druga pitanja od zna─Źaja za utvr─Ĺivanje disciplinske odgovornosti notara propisuju se pravilnikom koji donosi ministar.

(2) Odredbe zakona o disciplinskoj odgovornosti notara shodno se primjenjuju i na disciplinsku odgovornost zamjenika notara, vr┼íioca du┼żnosti notara i pomo─çnika notara.

Disciplinska odgovornost lica zaposlenih kod notara

─îlan 117

Disciplinska odgovornost pomo─çnika notara, stru─Źnog saradnika, notarskog pripravnika i administrativnog osoblja propisuje se pravilnikom koji donosi Notarska komora.

GLAVA IX

NAGRADA ZA RAD I NADOKNADA TROŠKOVA

Nagrada za rad i nadoknada troškova

─îlan 118

(1) Notari imaju pravo na nagradu i naknadu za svoj rad.

(2) Visina nagrade i naknade za rad notara propisuje se Uredbom o odre─Ĺivanju nagrada i naknada notarima u Republici Srpskoj, koju na prijedlog Ministarstva donosi Vlada uz prethodno pribavljeno mi┼íljenje Notarske komore.

(3) Nagrade i naknade za rad notara odre─Ĺuju se prema vrijednosti boda koja, bez poreza na dodatnu vrijednost ne mo┼że biti ve─ça od 0,50 konvertibilnih maraka, a vrijednost predmeta i nagrada za notarski posao sa brojem bodova propisuje se Tarifom koja je sastavni dio Uredbe iz stava 2. ovog ─Źlana.

Dospjelost nagrade i nadoknade troškova

─îlan 119

(1) Pla─çanje nagrade za rad i nadoknade tro┼íkova notaru vr┼íi se odmah po obavljenom poslu, a notar mo┼że tra┼żiti i da stranka plati primjereni iznos predujma u momentu preuzimanja posla.

(2) Notar je obavezan da stranci izda ra─Źun o pla─çenoj nagradi i tro┼íkovima.

Solidarna odgovornost

─îlan 120

Ako je vi┼íe stranaka u─Źestvovalo u zaklju─Źivanju pravnog posla pred notarom ili je notar izvr┼íio jednu radnju za vi┼íe stranaka, sve te stranke solidarno duguju nagradu i tro┼íkove notaru, ako se stranke druga─Źije ne dogovore.

GLAVA X

NOTARSKI ISPIT

Uslovi za polaganje notarskog ispita

─îlan 121

(1) Zahtjev za polaganje notarskog ispita podnosi se Ministarstvu.

(2) Notarski ispit mo┼że polagati lice koje ispunjava uslove iz ─Źlana 7. st. 1. t. 4) i 5) ovog zakona i koje nakon polo┼żenog pravosudnog ispita ima radno iskustvo u struci od najmanje tri godine.

(3) O zahtjevu iz stava 1. ovog ─Źlana odlu─Źuje ministar rje┼íenjem.

(4) Protiv rje┼íenja iz stava 3. ovog ─Źlana dozvoljena je posebna ┼żalba ministru u roku od osam dana od dana prijema rje┼íenja.

(5) Protiv rje┼íenja kojim se odlu─Źuje o ┼żalbi iz stava 4. ovog ─Źlana mo┼że se pokrenuti upravni spor pred nadle┼żnim sudom.

Naknada za polaganje notarskog ispita

─îlan 122

(1) Kandidat je obavezan prije pristupanja polaganju notarskog ispita Ministarstvu dostaviti dokaz da je uplatio naknadu za polaganje notarskog ispita.

(2) Naknada za polaganje notarskog ispita upla─çuje se u bud┼żet Republike Srpske i ne mo┼że biti ve─ça od 1.000 KM.

(3) Visina naknade iz stava 2. ovog ─Źlana odre─Ĺuje se rje┼íenjem ministra.

(4) Bra─Źni supru┼żnik i djeca poginulog ili nestalog borca Republike Srpske, te lica sa invaliditetom, bez obzira na uzrok i vrijeme nastanka invalidnosti, a ─Źiji status se dokazuje uvjerenjem nadle┼żnih organa Republike Srpske osloba─Ĺaju se pla─çanja naknade za polaganje notarskog ispita.

(5) Rje┼íenje o osloba─Ĺanju pla─çanja naknade za polaganje notarskog ispita donosi ministar, na zahtjev kandidata.

Forma notarskog ispita

─îlan 123

(1) Notarski ispit se sastoji od pismenog i usmenog ispita.

(2) Pismeni ispit se sastoji od tri ispitna zadatka kojima se provjerava sposobnost kandidata da sa─Źini notarsku ispravu u skladu sa va┼że─çim propisima.

(3) Usmeni ispit se sastoji iz provjere znanja iz sljede─çih oblasti:

1) notarsko pravo,

2) gra─Ĺansko pravo,

3) poslovno pravo.

Komisija za polaganje notarskog ispita

─îlan 124

(1) Notarski ispit se pola┼że pred Komisijom za polaganje notarskog ispita koju rje┼íenjem imenuje ministar.

(2) Komisiju iz stava 1. ovog ─Źlana ─Źine predsjednik i ─Źetiri ─Źlana, i to jedan dr┼żavni slu┼żbenik Ministarstva koji ima polo┼żen pravosudni ispit i iskustvo u struci od najmanje pet godina, dva notara na prijedlog Notarske komore Republike Srpske i dva stru─Źnjaka iz oblasti gra─Ĺanskog i poslovnog prava.

(3) Komisija ima sekretara.

(4) Za rad u Komisiji se ispla─çuje naknada.

(5) Ukupna naknada za rad u Komisiji ne mo┼że pre─çi dvije tre─çine naknade koju upla─çuje kandidat koji pola┼że notarski ispit i utvr─Ĺuje se rje┼íenjem ministra.

(6) ─îlan Komisije iz reda dr┼żavnih slu┼żbenika Ministarstva pravo na naknadu ostvaruje u skladu sa propisima kojima se reguli┼íu plate i naknade zaposlenih u organima uprave Republike Srpske

Uvjerenje

─îlan 125

(1) O polo┼żenom notarskom ispitu Ministarstvo izdaje uvjerenje u roku od 30 dana od dana polo┼żenog ispita, uz navo─Ĺenje zaklju─Źne ocjene.

(2) Sadr┼żaj i obrazac uvjerenja propisuje se pravilnikom iz ─Źlana 128. stav 1. ovog zakona.

Evidencija o ispitima

─îlan 126

(1) U Ministarstvu se vodi evidencija lica koja su polo┼żila ispit i koja nisu polo┼żila notarski ispit.

(2) Oblik, sadr┼żaj i na─Źin vo─Ĺenja knjige evidencije propisuje ministar pravilnikom iz ─Źlana 128. stav 1. ovog zakona.

(3) Knjiga evidencije mora biti uvezana, a stranice moraju biti ozna─Źene rednim brojevima.

(4) Ovjeru knjige evidencije vr┼íi ministar i ─Źuvaju se trajno.

Poha─Ĺanje pripremnog seminara

─îlan 127

(1) Notarska komora mo┼że da organizuje edukaciju za polaganje notarskog ispita.

(2) Notarska komora vodi evidenciju o licima koja su prošla edukaciju za polaganje notarskog ispita.

(3) Postupak i na─Źin edukacije kandidata radi polaganja notarskog ispita, vo─Ĺenje evidencije o izvr┼íenoj edukaciji, utvr─Ĺivanje naknade za vr┼íenje edukacije, kao i druga pitanja propisuju se pravilnikom koji donosi Notarska komora, uz prethodno pribavljenu saglasnost ministra.

(4) Edukacija za polaganje notarskog ispita vrši se po programu edukacije koji donosi Notarska komora.

Pravilnik i program polaganja

─îlan 128

(1) Postupak i na─Źin polaganja notarskog ispita, obaveze ─Źlanova komisije i sekretara, na─Źin ocjenjivanja pismenog rada, utvr─Ĺivanje kona─Źne ocjene na ispitu, oblik i sadr┼żaj uvjerenja o polo┼żenom notarskom ispitu, vo─Ĺenje evidencije lica koja su polo┼żila i koja nisu polo┼żila notarski ispit i druga pitanja koja su od zna─Źaja za polaganje notarskog ispita propisuju se pravilnikom koji donosi ministar.

(2) Pravne oblasti i pravni propisi koji ─Źine gradivo koje kandidat priprema za polaganje notarskog ispita, kao i osnovni uslovi i obaveze kandidata za polaganje notarskog ispita propisuju se Programom za polaganje notarskog ispita koji donosi ministar.

GLAVA HI

NOTARSKA KOMORA

Notarska komora

─îlan 129

(1) Svi notari sa teritorije Republike Srpske obavezno se organizuju u Notarsku komoru koja ima svojstvo pravnog lica.

(2) Notarska komora predstavlja notare kod nadle┼żnih organa, ─Źuva ugled, ─Źast i prava notara i brine se da notari savjesno i odgovorno i u skladu sa zakonom obavljaju slu┼żbu notara.

(3) Notar je ─Źlan notarske komore i ima sva prava koja iz toga proizlaze.

(4) Vr┼íilac du┼żnosti notara mo┼że u─Źestvovati u radu Notarske komore i njenih organa, ali nema pravo da odlu─Źuje, da bira i bude biran u organe Notarske komore.

(5) Sjedište Notarske komore je u Banjoj Luci.

(6) Organizacija Notarske komore ure─Ĺuje se ovim zakonom, a na pitanja organizacije koja nisu ure─Ĺena ovim zakonom, primjenjuju se odredbe zakona kojim se ure─Ĺuju udru┼żenja i fondacije i upisuje se u nadle┼żni registar Ministarstva.

Zadaci i organizacija Notarske komore

─îlan 130

(1) Notarsku komoru predstavlja i zastupa predsjednik Notarske komore.

(2) Ako druga─Źije nije odre─Ĺeno ovim zakonom, organizacija, nadle┼żnost, broj, sastav, na─Źin izbora i prava i du┼żnosti organa Notarske komore i druga pitanja od zna─Źaja za organizaciju i rad Notarske komore ure─Ĺuju se statutom Notarske komore.

(3) Statut Notarske komore donosi Skupština Notarske komore, uz saglasnost ministra.

Mandat organa Notarske komore

─îlan 131

(1) Predsjednik i organi Notarske komore biraju se na period od ─Źetiri godine sa mogu─çno┼í─çu ponovnog izbora.

(2) Ukoliko se predsjednik ili organi Notarske komore ne mogu izabrati u zakonom propisanim rokovima i utvr─Ĺenoj proceduri, s ciljem redovnog funkcionisanja Notarske komore ministar mo┼że imenovati vr┼íioce du┼żnosti do kona─Źnog izbora predsjednika i organa.

Troškovi upisa u imenik

─îlan 132

(1) Notar, zamjenik notara i vr┼íilac du┼żnosti notara, Notarskoj komori upla─çuju tro┼íkove upisa u imenik.

(2) Tro┼íkovi iz stava 1. ovog ─Źlana predstavljaju stvarne tro┼íkove postupka upisa i ne mogu biti ve─çi od 500 KM.

(3) Bez obzira na status notara, troškovi upisa u imenik mogu se platiti samo jednom.

(4) Postupak upisa i visina troškova upisa propisuju se odlukom koju donosi Notarska komora.

Finansiranje Notarske komore

─îlan 133

(1) Notarska komora se finansira od ─Źlanarina i doprinosa koje upla─çuju notari, kao i od grantova, donacija ili iz drugih izvora.

(2) Visinu ─Źlanarine i doprinosa odlukom utvr─Ĺuje Skup┼ítina Notarske komore.

Ovlašćenja Notarske komore

─îlan 134

(1) Notarska komora ima pravo da u skladu sa ovim zakonom i statutom Notarske komore donosi opšte akte koji su za notare obavezujući.

(2) Notarska komora uspostavlja i ostvaruje saradnju sa notarskim komorama u zemlji i inostranstvu, sa me─Ĺunarodnim notarskim i drugim srodnim udru┼żenjima i organizacijama.

(3) Notarska komora izvr┼íava zadatke koji su joj zakonom i drugim propisima stavljeni u nadle┼żnost, a mo┼że izvr┼íavati i druge zadatke koji odgovaraju svrsi njenog osnivanja.

Pravni lijek protiv odluka Notarske komore

─îlan 135

Protiv kona─Źnih odluka organa Notarske komore kojima se odlu─Źuje o statusnim pitanjima notara, zamjenika notara, vr┼íioca du┼żnosti notara, pomo─çnika notara i drugih lica, mo┼że se pokrenuti spor kod nadle┼żnog suda u roku od 30 dana od dana prijema kona─Źne odluke Notarske komore.

GLAVA XII

NADZOR

Nadzor nad radom Notarske komore

─îlan 136

(1) Nadzor nad sprovo─Ĺenjem ovog zakona i radom Notarske komore vr┼íi Ministarstvo.

(2) Notarska komora je obavezna da Ministarstvu dostavi tra┼żene informacije, mi┼íljenja, omogu─çi vr┼íenje nadzora i stavi na raspolaganje sve spise, originale, dokumentaciju i prostor, te postupi po rje┼íenju organa koji vr┼íi nadzor. Ovaj propis preuzet je sa sajta https://advokat-prnjavorac.com

(3) Notarska komora je obavezna da svake godine nakon usvajanja Godi┼ínjeg izvje┼ítaja o radu organa Notarske komore od Skup┼ítine Notarske komore, podnese izvje┼ítaj Ministarstvu za prethodnu godinu, a koji sadr┼żi op┼ítu ocjenu o radu notara, podatke o organizovanim seminarima, edukacijama za polaganje notarskog ispita, sprovedenim ili po─Źetim disciplinskim postupcima protiv notara, a mo┼że sadr┼żavati i druge podatke koji su od zna─Źaja za rad Notarske komore ili koji se odnose na izvr┼íavanje zakonom propisanih prava i obaveza Notarske komore i notara, te obavezno sadr┼żi prijedloge za pobolj┼íanje uslova obavljanja slu┼żbe notara.

Nadzor nad radom notara

─îlan 137

(1) Nadzor nad sprovo─Ĺenjem ovog zakona i radom notara u vr┼íenju slu┼żbe notara vr┼íi Ministarstvo.

(2) Redovan nadzor nad radom notara vrši se najmanje jednom u dvije godine.

(3) Ministarstvo mo┼że izvr┼íiti vanredan nadzor po pritu┼żbi stranke, dr┼żavnog organa ili na obrazlo┼żenu inicijativu bilo kojeg lica.

(4) O izvr┼íenom nadzoru sa─Źinjava se zapisnik.

(5) Na osnovu ─Źinjenica utvr─Ĺenih prilikom vr┼íenja nadzora, ministar donosi rje┼íenje u kojem nala┼że notaru otklanjanje nadzorom utvr─Ĺenih nedostataka i odre─Ĺuje rok za to otklanjanje.

(6) Nepostupanje po rje┼íenju iz stava 5. ovog ─Źlana predstavlja povredu slu┼żbene du┼żnosti notara iz ─Źlana 105. stav 3. ta─Źka 6) ovog zakona.

Sadr┼żaj i na─Źin vr┼íenja nadzora nad radom notara

─îlan 138

(1) Ministarstvo u postupku nadzora provjerava da li notar obavlja slu┼żbu u skladu sa odredbama sljede─çih podzakonskih akata:

1) Uputstvom o prostoru i opremi notarske kancelarije,

2) Uredbom o odre─Ĺivanju nagrada i naknada notarima u Republici Srpskoj,

3) Uputstvom o vo─Ĺenju poslovnih knjiga i na─Źinu formiranja i arhiviranja spisa,

4) Pravilnikom o radu notara u postupku sa─Źinjavanja i izdavanja notarskih isprava.

(2) Na pitanja sprovo─Ĺenja nadzora koja nisu ure─Ĺena ovim zakonom primjenjuju se odredbe zakona kojima se ure─Ĺuje postupanje i rad organa uprave Republike Srpske.

Nadzor Notarske komore nad radom notara

─îlan 139

(1) Notarska komora, najmanje jednom u dvije godine, obavlja redovni stru─Źni nadzor nad radom notara.

(2) Notarska komora mo┼że izvr┼íiti vanredni nadzor po pritu┼żbi stranke ili u─Źesnika u postupku.

(3) Notarska komora ima ovlašćenja da:

1) na─Źini uvid u predmete, podatke i drugi arhivski materijal notara,

2) na─Źini uvid u poslovne knjige i evidenciju o postupanju notara, uklju─Źuju─çi poslovanje sa ispravama preuzetim na ─Źuvanje kao i poslovanje sa preuzetim novcem, hartijama od vrijednosti i dragocjenostima,

3) zahtijeva od notara sve neophodne podatke o njegovom poslovanju,

4) pribavi od nadle┼żnih organa i organizacija podatke o poslovanju notara,

5) preduzme druge radnje, saglasno zakonu i propisu Notarske komore.

(4) Zapisnik o nadzoru sa utvr─Ĺenim stanjem i mjerama koje treba preduzeti proslje─Ĺuju se Ministarstvu.

(5) Ukoliko se u postupku nadzora uo─Źe nepravilnosti koje predstavljaju povredu slu┼żbene du┼żnosti notara, zapisnik iz stava 4. ovog ─Źlana predstavlja inicijativu za pokretanje disciplinskog postupka.

Nadzor nad radom notara u obavljanju povjerenih poslova

─îlan 140

(1) Nadzor nad radom notara kao povjerenika suda vr┼íi sud koji je povjerio notaru vr┼íenje poslova iz nadle┼żnosti suda.

(2) O uo─Źenim nepravilnostima i preduzetim mjerama sud obavje┼ítava Ministarstvo i Notarsku komoru.

(3) Ukoliko se u postupku nadzora uo─Źe nepravilnosti koje predstavljaju povredu slu┼żbene du┼żnosti notara, obavje┼ítenje suda iz stava 2. ovog ─Źlana predstavlja inicijativu za pokretanje disciplinskog postupka.

GLAVA XIII

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Obaveze Vlade u prelaznom periodu

─îlan 141

Vlada će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti sljedeće propise:

1) Odluku o broju potrebnih notara za svako slu┼żbeno sjedi┼íte i sjedi┼íta privremenog karaktera (─Źlan 6. stav 6),

2) Uredbu o odre─Ĺivanju nagrada i naknada notarima u Republici Srpskoj (─Źlan 118. stav 2).

Obaveze Ministarstva u prelaznom periodu

─îlan 142

Ministar će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti sljedeće propise:

1) Pravilnik o sprovo─Ĺenju javnog konkursa za izbor notara (─Źlan 13. stav 6),

2) Pravilnik o izgledu i sadr┼żaju povelje o imenovanju notara (─Źlan 14. stav 3),

3) Uputstvo o prostoru i opremi notarske kancelarije (─Źlan 15. stav 8),

4) Pravilnik o na─Źinu izdavanja, ─Źuvanju i evidentiranju pe─Źata i ┼ítambilja notara (─Źlan 51. stav 4),

5) Pravilnik o radu notara u postupku sa─Źinjavanja i izdavanja notarskih isprava (─Źlan 88. stav 1),

6) Uputstvo o na─Źinu i postupku vo─Ĺenja kartoteke depozita (─Źlan 97. stav 6),

7) Uputstvo o vo─Ĺenju poslovnih knjiga i na─Źinu formiranja i arhiviranja spisa (─Źlan 100. stav 3),

8) Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti notara (─Źlan 116. stav 1),

9) Pravilnik o polaganju notarskog ispita (─Źlan 128. stav 1),

10) Program polaganja notarskog ispita (─Źlan 128. stav 2).

Obaveze Notarske komore u prelaznom periodu

─îlan 143

Notarska komora će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti sljedeće propise:

1) Kodeks notarske etike (─Źlan 7. ta─Źka 10),

2) Kriterijume za utvr─Ĺivanje potrebnog broja pomo─çnika notara u kancelariji notara (─Źlan 26. stav 2),

3) Pravilnik o postupku izbora pomo─çnika notara (─Źlan 32. stav 5),

4) Obrazac izjave o obavezi ─Źuvanja slu┼żbene tajne notara i lica zaposlenih u kancelariji notara (─Źlan 46. stav 3),

5) Pravilnik o na─Źinu postupanja sa pe─Źatima, ┼ítambiljima i arhivskom gra─Ĺom notara u slu─Źaju prestanka vr┼íenja slu┼żbe notara (─Źlan 102. stav 8),

6) Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti pomo─çnika notara, stru─Źnog saradnika, notarskog pripravnika i administrativnog osoblja (─Źlan 117),

7) Pravilnik o edukaciji za polaganje notarskog ispita (─Źlan 127. stav 3),

8) Program edukacije za polaganje notarskog ispita (─Źlan 127. stav 4),

9) Odluka o postupku upisa i visini tro┼íkova upisa notara, zamjenika notara i vr┼íilaca du┼żnosti notara u Imenik (─Źlan 132. stav 4),

10) Odluka o visini ─Źlanarine i doprinosima notara (─Źlan 133. stav 2).

Postupanje kod zapo─Źetih postupaka

─îlan 144

Postupci zapo─Źeti prije stupanja na snagu ovog zakona okon─Źa─çe se po odredbama ranije va┼że─çeg Zakona.

Postupak do donošenja podzakonskih akata

─îlan 145

Do dono┼íenja podzakonskih akata predvi─Ĺenih ovim zakonom, primjenjuju se propisi doneseni na osnovu Zakona o notarima ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br. 86/04, 2/05, 74/05, 76/05, 91/06, 37/07, 50/10,78/11, 20/14, 68/17 i 82/19), ako nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.

Prestanak va┼żenja Zakona

─îlan 146

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da va┼żi Zakon o notarima ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br. 86/04, 2/05, 74/05, 76/05, 91/06, 37/07, 50/10,78/11, 20/14, 68/17 i 82/19).

Stupanje na snagu

─îlan 147

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu┼żbenom glasniku Republike Srpske".

 

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija