Advokatska kancelarija

weight
"Na┼ía za┼ítita nije u na┼íem oru┼żju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

Zakon o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH

 

ZAKON O SISTEMU INDIREKTNOG OPOREZIVANjA U BOSNI I HERCEGOVINI


("Slu┼żbeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 44/2003, 52/2004, 34/2007, 4/2008, 50/2008 - dr. zakon, 49/2009, 32/2013 i 91/2017)

Integralni tekst

 

I - OPŠTE ODREDBE

─îlan 1

 

Nadle┼żnost

Ovim zakonom uspostavlja se institucionalni i organizacioni osnov za jedinstveni sistem indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini, koji ─çe podr┼żati cjelokupnu makroekonomsku stabilnost i fiskalnu odr┼żivost Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija), Republike Srpske i Br─Źko Distrikta Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Distrikt) kao i pru┼żiti podršku funkcionisanju jedinstvene ekonomske teritorije u Bosni i Hercegovini.

U smislu ovog zakona, pojam "indirektni porez" odnosi se na uvozne i izvozne da┼żbine, akcize, porez na dodatnu vrijednost i sve druge poreze zara─Źunate na robu i usluge, uklju─Źuju─çi i poreze na promet i putarine.

 

─îlan 2

Cilj

Ovim zakonom omogu─çava se razvoj i sprovo─Ĺenje politike indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini, kao i efikasna naplata i raspodjela indirektnih poreza.

Ovim zakonom ure─Ĺuje se jedinstveno sprovo─Ĺenje indirektnih poreza na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.

Ovim zakonom uspostavlja se sistem naplate prihoda po osnovu indirektnog poreza, kao i raspodjela prihoda na osnovu indirektnog poreza prema bud┼żetima Bosne i Hercegovine, Federacije, Republike Srpske i Distrikta na transparentan na─Źin.

 

─îlan 3

Institucionalna struktura

Ovaj zakon ure─Ĺuje Upravu za indirektno oporezivanje (u daljem tekstu: Uprava) kao samostalnu upravnu organizaciju u skladu sa Zakonom o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine ("Slu┼żbeni glasnik BiH", broj 5/03) (u daljem tekstu: Zakon o ministarstvima) i Zakonom o upravi Bosne i Hercegovine ("Slu┼żbeni glasnik BiH", broj 32/02) (u daljem tekstu: Zakon o upravi), koja sprovodi zakonske i druge propise o indirektnom oporezivanju i politiku koju utvr─Ĺuje Savjet ministara na prijedlog Upravnog odbora (u daljem tekstu: Odbor).

 

II - UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANjE

─îlan 4

Du┼żnosti

Uprava je jedini organ u Bosni i Hercegovini koji je nadle┼żan za sprovo─Ĺenje zakonskih propisa o indirektnom oporezivanju i politike, koju utvrdi Savjet ministara na prijedlog Odbora, kao i za naplatu i raspodjelu indirektnih poreza na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Uprava je nadle┼żna za sva druga pitanja koja joj mogu biti povjerena Zakonom.

 

─îlan 5

Sjedište i pe─Źat

Sjedište Uprave je u Banja Luci.

U skladu sa Zakonom o pe─Źatima institucija Bosne i Hercegovine ("Slu┼żbeni glasnik BiH", br. 12/98 i 14/03), Uprava ima pe─Źat.

 

─îlan 6

Struktura

Uprava ima ispostave i filijale na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Lokacije i nadle┼żnosti ispostava i filijala organizuju se na ekonomskim principima, koji su izra─Ĺeni s ciljem maksimalnog pove─çanja efikasnosti Uprave u cjelini, osiguranja pogodnosti za poreske obveznike i pru┼żanja podrške funkcionisanju jedinstvene ekonomske teritorije u Bosni i Hercegovini.

 

─îlan 7

Direktor

Uprava ima direktora koji je odgovoran za upravljanje Upravom.

Direktor predstavlja Upravu.

Zakon o dr┼żavnoj slu┼żbi u institucijama Bosne i Hercegovine(u daljem tekstu: Zakon o dr┼żavnoj slu┼żbi) ("Slu┼żbeni glasnik BiH", broj 19/02) ne primjenjuje se na direktora.

Prilikom imenovanja rukovode─çeg kadra vodi─çe se ra─Źuna o nacionalnoj zastupljenosti.

 

Uprava nema zamjenika direktora.

─îlan 8

Du┼żnosti direktora

Direktor je du┼żan da obezbijedi jedinstveno sprovo─Ĺenje indirektnih poreza na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.

Direktor je odgovoran za uspostavljanje i odr┼żavanje knjigovodstvenog sistema i sistema izvještavanja kojim se dostavljaju Odboru redovni i detaljni izvještaji o naplati i raspodjeli indirektnih poreza. Izvještaji treba da sadr┼że sve potrebne informacije o svim detaljima naplate i raspodjele, uklju─Źuju─çi neizmirena dugovanja, slu─Źajeve prevara, ve─çe probleme u naplati prihoda i rezultate svih kontrola i aktivnosti na sprovo─Ĺenju propisa.

Direktor, putem Odbora, odgovara Savjetu ministara Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Savjet ministara) o aktivnostima Uprave.

Direktor je odgovoran za informisanje Odbora o svim problemima u sprovo─Ĺenju politike ili zakonskih propisa o indirektnom oporezivanju i, u odgovaraju─çim slu─Źajevima, za predlaganje potrebne izmjene zakonskih propisa u tom smislu.

Direktor je odgovoran za izradu prijedloga godišnjeg bud┼żeta, kao i dugoro─Źnog bud┼żetskog plana za Upravu. Direktor je odgovoran za izvršenje godišnjeg bud┼żeta Uprave i redovno obavještavanje Odbora o izvršenju. Odbor odobrava prijedlog godišnjeg bud┼żeta Uprave prije njegovog dostavljanja u redovnu proceduru usvajanja dr┼żavnog bud┼żeta.

Direktor je odgovoran za izradu godišnjeg izvještaja o finansijskom stanju i aktivnostima Uprave i dostavlja ga Odboru. Odbor revidira direktorov godišnji izvještaj i objavljuje ga u "Slu┼żbenom glasniku BiH", po završetku svake finansijske godine.

Direktor je odgovoran za izradu godišnjeg plana rada koji odobrava Odbor. Direktor je odgovoran i za izradu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i, nakon odobrenja Odbora, za njegovo objavljivanje. Pravilnikom se propisuje na─Źelna organizaciona struktura Uprave. Nezavisno od odredbi Zakona o ministarstvima i Zakona o upravi, Pravilnik ne podlije┼że odobravanju od Savjeta ministara.

Prema potrebi, direktor postavlja i razrješava operativne rukovodioce Uprave na period od ─Źetiri godine, u cilju obezbje─Ĺenja efikasnog sprovo─Ĺenja ovog zakona u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji. Nakon isteka ─Źetvorogodišnjeg mandata operativni rukovodioci mogu biti postavljeni samo na još jedan ─Źetvorogodišnji mandat. Operativni rukovodioci odgovorni su samo direktoru i primaju uputstva samo od njega. Oblasti njihovih nadle┼żnosti prikazane su du┼ż operativnih linija i obuhvataju carine, poreze, sprovo─Ĺenje zakona i pru┼żanje usluga poslovnim subjektima. Operativne linije odgovornosti prote┼żu se kroz sjedište, sve ispostave i filijale Uprave.

Direktor je odgovoran za pru┼żanje statisti─Źkih podataka nadle┼żnim organima, uklju─Źuju─çi Agenciju za statistiku Bosne i Hercegovine.

Direktor je odgovoran za uspostavu interne revizije za Upravu.

 

─îlan 9

Izbor i imenovanje direktora

Direktora imenuje Savjet ministara u skladu sa Zakonom o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Savjeta ministara i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine ("Slu┼żbeni glasnik BiH", broj 7/03). Izuzetno od ─Źlana 9. navedenog zakona, Odbor slu┼żi kao izborna komisija za imenovanje direktora.

Kriterijumi za imenovanje direktora uklju─Źuju uslov da je direktor stru─Źan u odgovaraju─çoj oblasti i da je pokazao visoke standarde poštenja i integriteta u obavljanju svoga posla.

Direktora du┼żnosti razrješava Savjet ministara, na prijedlog Odbora. Direktor mo┼że da bude razriješen du┼żnosti samo ako trajno izgubi sposobnost vršenja svojih du┼żnosti, u─Źini ozbiljne propuste u sprovo─Ĺenju mjera rukovo─Ĺenja Upravom, zloupotrijebi slu┼żbeni polo┼żaj ili prekora─Źi svoja ovlaštenja, otkrije dr┼żavnu ili slu┼żbenu tajnu, ili ako bude optu┼żen za krivi─Źno djelo što ga ─Źini nedostojnim izvršavanja njegovih du┼żnosti.

 

─îlan 10

Sukob interesa

Zakon o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine("Slu┼żbeni glasnik BiH", broj 16/02) primjenjiva─çe se na direktora.

─îlan 11

Trajanje mandata

Direktor se imenuje na period od ─Źetiri godine.

Nakon isteka ─Źetvorogodišnjeg mandata, direktor mo┼że da se kandiduje za samo još jedan ─Źetvorogodišnji mandat.

─îlan 12*

(prestalo da va┼żi)

─îlan 13

Bud┼żet

Uprava ima vlastiti godišnji bud┼żet, koji se usvaja u skladu sa Zakonom o trezoru institucija Bosne i Hercegovine("Slu┼żbeni glasnik BiH", broj 27/00) i Zakonom o izvršenju Bud┼żeta institucija BiH i me─Ĺunarodnih obaveza BiH. U bud┼żetu Uprave posebno se predvi─Ĺaju troškovi Odbora .

Usvojeni godišnji bud┼żet je i operativni bud┼żet Uprave.

III - UPRAVNI ODBOR

─îlan 14

Du┼żnosti

Odbor je nadle┼żan za:

(i) utvr─Ĺivanje prijedloga politike o indirektnom oporezivanju za sprovo─Ĺenje u cijeloj Bosni i Hercegovini. Politiku utvr─Ĺuje Savjet ministara Bosne i Hercegovine;

(ii) informisanje Savjeta ministara Bosne i Hercegovine, kao i vlada Federacije, Republike Srpske i Distrikta, o politici i sprovo─Ĺenju u vezi sa indirektnim porezima i nastalim implikacijama po javne prihode, kako bi se olakšala priprema fiskalno odgovornih bud┼żeta;

(iii) definisanje strateških ciljeva Uprave i ocjenu uspješnosti Uprave u postizanju tih ciljeva;

(iv) odobravanje prijedloga bud┼żeta Uprave u skladu sa ─Źlanom 13. ovog zakona.

(v) odobravanje godišnjeg plana rada i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, koje direktor pripremi u skladu sa ─Źlanom 8. stav 7. ovog zakona;

(vi) donošenje odluka u spornim slu─Źajevima u vezi sa raspodjelom prihoda;

(vii) sve druge zadatke predvi─Ĺene Zakonom.

Odbor je nadle┼żan za pokretanje pripreme zakonskih propisa u vezi sa indirektnim oporezivanjem i njihovih izmjena, uklju─Źuju─çi zakonske propise o poreskim stopama i strukturama, ako to smatra neophodnim u cilju sprovo─Ĺenja ovog zakona.

Odbor je nadle┼żan za donošenje propisa potrebnih za sprovo─Ĺenje aktivnosti navedenih u ovom ─Źlanu.

Odbor, na prijedlog direktora, usvaja instrukcije kojima ─çe se propisani podaci ili dokumenti smatrati slu┼żbenom tajnom u radu Odbora i Uprave, pri ─Źemu ─çe Odbor uzeti u obzir zakonske propise u primjeni u Bosni i Hercegovini, Federaciji, Republici Srpskoj i Distriktu.

─îlan 15

Status

Odbor je pravno lice.

─îlan 16

Organizacija

Odbor se sastoji od šest ─Źlanova.

─îlanovi Odbora su:

(i) ministar finansija i trezora Bosne i Hercegovine, te ministri finansija Federacije i Republike Srpske ili lica koja djeluju u tom svojstvu; i

(ii) tri stru─Źnjaka za indirektno oporezivanje.

─îlanovi Odbora konsenzusom biraju predsjedavaju─çeg iz reda ─Źlanova, na mandat od pet (5) godina. U slu─Źaju da mandat predsjedavaju─çeg bude du┼żi od njegovog mandata u svojstvu ─Źlana Odbora, mandat predsjedavaju─çeg ─çe se podudarati s njegovim ─Źlanstvom u Odboru. Odbor bira narednog predsjedavaju─çeg prije isteka svakog mandata predsjedavaju─çeg, uklju─Źuju─çi inicijalnog predsjedavaju─çeg. Ako ─Źlanovi Odbora ne izaberu narednog predsjedavaju─çeg, po isteku mandata predsjedavaju─çeg, ministar finansija i trezora Bosne i Hercegovine ─çe po slu┼żbenoj du┼żnosti predsjedavati Odborom u periodu od najmanje jedne (1) godine.

Direktor Uprave, predstavnik iz Distrikta i predstavnik Centralne banke ima─çe status posmatra─Źa u Odboru.

Odbor se sastaje jednom mjese─Źno ili ─Źeš─çe, ako to predsjedavaju─çi smatra potrebnim.

Uprava obezbje─Ĺuje Odboru potrebna sredstva i pru┼ża mu odgovaraju─çu podršku u osoblju, kako bi mu omogu─çila vršenje njegovih poslova prema ovom zakonu.

Predsjedavaju─çi saziva sastanke Odbora. U pozivu ─Źlanovima Odbora i posmatra─Źima u Odboru on navodi vrijeme, mjesto odr┼żavanja i dnevni red, dostavljaju─çi poziv najmanje jednu sedmicu prije datuma odre─Ĺenog za sastanak.

Odbor izra─Ĺuje Poslovnik kojim ─çe se ure─Ĺivati na─Źin rada.

─îlan 17

Imenovanje ─Źlanova Odbora

Funcioneri iz ─Źlana 16. stav 2. (i) ovog zakona ─Źlanovi su Odbora po slu┼żbenoj du┼żnosti.

Savjet ministara i vlade Federacije i Republike Srpske imenuju po jednog ─Źlana Odbora iz ─Źlana 16. stav 2. (ii) ovog zakona. Imenovanja se vrši u skladu sa Zakonom o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Savjeta ministara i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine ("Slu┼żbeni glasnik BiH", broj 7/03), Zakonom o ministarskim i vladinim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", broj 12/03), odnosno Zakonom o ministarskim, vladnim i drugim imenovanjima Republike Srpske ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", broj 25/03). Kriterijumi za imenovanje moraju uklju─Źivati priznati integritet i odgovaraju─çe profesionalno iskustvo.

Gradona─Źelnik Distrikta imenuje posmatra─Źa iz Distrikta iz ─Źlana 16. stav 4. ovog zakona u skladu sa Zakonom o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Savjeta ministara i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine ("Slu┼żbeni glasnik BiH", broj 7/03).

Na imenovanje savjetnika u ─Źlanstvo Odbora na osnovu ovog ─Źlana ne primjenjuje se ─Źlan 11. stav 1. Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine.

Izuzetno od odredaba ─Źlana 16. stav 1 (a) Zakona o dr┼żavnoj slu┼żbi u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine, ─Źlana 19. stav 1 (a) Zakona o dr┼żavnoj slu┼żbi Federacije Bosne i Hercegovine i ─Źlana 87. stav 1. Zakona o administrativnoj slu┼żbi u upravi Republike Srpske, dr┼żavnim slu┼żbenicima se dozvoljava da budu imenovani u ─Źlanstvo Upravnog odbora na osnovu ovog ─Źlana.

Guverner Centralne banke imenuje posmatra─Źa Centralne banke iz ─Źlana 16. stav 4. ovog zakona.

─îlan 18

Mandat

Pored lica iz ─Źlana 16. stav 2. (i), koji su ─Źlanovi Odbora tokom svojih mandata, svaki ─Źlan Odbora ima petogodišnji mandat, sa mogu─çnoš─çu jednog ponovnog imenovanja.

U slu─Źaju da neki od ─Źlanova ne provede puni mandat, novi ─Źlan imenuje se na period od pet godina u skladu sa ─Źlanom 17. ovog zakona.

Posmatra─Źi iz Distrikta i Centralne banke imenuju se na period od pet godina, sa mogu─çnoš─çu jednog ponovog imenovanja.

─îlan 19

Na─Źini glasanja i kvorum

Odbor donosi odluke konsenzusom.

Du┼żnost predsjedavaju─çeg je da proglasi da li je konsenzus postignut.

U slu─Źaju nedostatka konsenzusa, odluke Odbora usvajaju se na sljede─çi na─Źin:

U slu─Źaju odluka o uspostavljanju uvoznih i izvoznih da┼żbina, te o bilo kakvim promjenama takvih da┼żbina potrebna je prosta ve─çina glasova ─Źlanova Odbora, uklju─Źuju─çi i glas ministra finansija i trezora Bosne i Hercegovine.

U slu─Źaju odluka o ostalim indirektnim porezima, uklju─Źuju─çi i stope i strukture takvih poreza, potrebna je prosta ve─çina glasova ─Źlanova Odbora, uklju─Źuju─çi i glasove ministara finansija Republike Srpske i Federacije. Ovaj postupak glasanja tako─Ĺe se primjenjuje na bilo koju odluku vezanu za izuze─ça od ili promjene u indirektnim poreskim stopama i strukturama.

U slu─Źaju odluka o raspodjeli prihoda od indirektnih poreza potrebna je prosta ve─çina glasova ─Źlanova Odbora uklju─Źuju─çi i glasove svih ─Źlanova iz ─Źlana 16. stava 2. (i).

Kvorum se sastoji od ve─çine svih ─Źlanova Odbora.

─îlan 20

Zakonski propisi koje pokre─çe Odbor

U slu─Źaju da smatra potrebnim da obezbijedi efikasno sprovo─Ĺenje ovog zakona, Odbor mo┼że da pokrene izradu nacrta zakonskih propisa i izmjena zakonskih propisa iz oblasti indirektnog oporezivanja za podnošenje Savjetu ministara. Odborima za pitanja bud┼żeta i finansija zakonodavnih tijela Federacije, Republike Srpske i Skupštine Distrikta i, ako se ocijeni potrebnim, Predstavni─Źkom domu Parlamenta Federacije, Narodnoj skupštini Republike Srpske i Skupštini Distrikta daje se prilika da na takve zakonske propise daju svoje komentare prije njihovog podnošenja Savjetu ministara, a sve komentare ili sugestije na nacrt i prijedlog zakonskih propisa ili izmjene zakonskih propisa moraju dostaviti Odboru u roku od 15 dana nakon upu─çivanja zahtjeva za dostavljanje takvih komentara od Odbora. Odbor uzima u obzir te komentare ili sugestije.

Utvr─Ĺivanje indirektnih poreza, indirektnih poreskih stopa i struktura, kao i svaka izmjena indirektnih poreskih stopa i struktura mora da bude regulisana Zakonom.

Prilikom predlaganja zakonskih izmjena indirektnih poreskih stopa i struktura u skladu sa ovim ─Źlanom, Odbor u obzir uzima potrebu za blagovremenom izradom bud┼żeta Bosne i Hercegovine, Federacije, Republike Srpske i Distrikta.

IV - NAPLATA I RASPODJELA PRIHODA PO OSNOVU INDIREKTNIH POREZA

─îlan 21

Jedinstveni ra─Źun i raspodjela prihoda po osnovu indirektnih poreza

Uprava vodi jedinstveni ra─Źun.

Svi prihodi po osnovu indirektnih poreza, koje naplati ova uprava, upla─çuju se na jedinstveni ra─Źun.

Raspodjela napla─çenih prihoda od putarine u iznosu od 0,25 KM za izgradnju autoputeva i izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva koji se vode kod Centralne banke vrši se po metodologiji koju propisuje Upravni odbor posebnim aktom.

Uprava obezbje─Ĺuje da stanje na jedinstvenom ra─Źunu sadr┼żi neophodni minimum potreban da joj omogu─çi da izmiri sve obaveze koje se odnose na indirektne poreze koje napla─çuje, te da se podjele prema dr┼żavnom bud┼żetu i bud┼żetima Federacije, Republike Srpske i Distrikta vrše redovno u skladu sa sljede─çim:

(i) da se iznos koji se prenosi dr┼żavnom bud┼żetu zasniva na iznosu u dr┼żavnom bud┼żetu za teku─çu godinu;

(ii) da ─çe od iznosa preostalog nakon prenosa na dr┼żavni bud┼żet, prenosi na Distrikt biti vršeni na osnovu sljede─çeg:

a. U 2007. godini koeficijent dozna─Źavanja za Distrikt ─çe iznositi 3,55%;

b. Za svaku narednu godinu nakon 2007. godine, koeficijent iz alineje a) ovog ─Źlana bi─çe provjeravan na godišnjem osnovu prema korigovanim CIPS podacima kako je propisano ─Źl. 13 i 13a Zakona o uplatama na jedinstveni ra─Źun i raspodjeli prihoda ("Slu┼żbeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 55/04, u daljnjem tekstu: Zakon o jedinstvenom ra─Źunu). Preneseni iznos ne smije biti manji od iznosa koji rezultira iz primjene ve─çeg od dva koeficijenta;

c. Izuzetno od prethodnih odredaba alineje a) i b) ove ta─Źke, za godine od 2007. do uklju─Źivo 2011. godine, suma iznosa prenesenih na Distrikt ne smije biti manja od 124 miliona KM. Ako iznos koji primi Distrikt bude manji od 124 miliona KM, razliku ─çe nadoknaditi entiteti u razmjeri dvije tre─çine Federacija i jednu tre─çinu Republika Srpska, kako je predvi─Ĺeno ─Źlanom 13a Zakona o jedinstvenom ra─Źunu;

(iii) da se dio preostalog iznosa koji se prenosi Federaciji i Republici Srpskoj utvr─Ĺuje na osnovu njihovog udjela u krajnjoj potrošnji prikazanog u prijavama poreza na dodatnu vrijednost; i

(iv) da se iznos koji je potreban za finansiranje obaveza spoljnog duga oduzme od udjela Federacije, Republike Srpske i Distrikta, te da se direktno upla─çuje u bud┼żet institucija Bosne i Hercegovine i me─Ĺunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine.

Sistem raspodjele i metod izra─Źunavanja udjela prikupljenih prihoda, u skladu s ovim ─Źlanom, detaljno ─çe se razraditi u Zakonu o jedinstvenom ra─Źunu.

V - SLU┼ŻBENA SARADNjA

─îlan 22

Obaveza sara─Ĺivanja

Svi javni organi u cijeloj Bosni i Hercegovini obavezni su da sara─Ĺuju sa Odborom i Upravom prilikom vršenja poslova i du┼żnosti u okviru nadle┼żnosti preciziranih u ovom zakonu.

VI - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

─îlan 23

Porez na dodatnu vrijednost

U roku od godinu dana od stupanja na snagu ovog zakona, Odbor priprema nacrt, odnosno prijedlog zakona, kojim se uspostavlja jedinstveni porez na dodatnu vrijednost za cijelu teritoriju dr┼żave. Porez na dodatnu vrijednost, koji ─çe primjenjivati Uprava, mora biti u skladu sa standardima Evropske unije. U roku od dvije godine od stupanja na snagu ovog zakona, Uprava ─çe razviti operativni sistem koji omogu─çava sprovo─Ĺenje poreza na dodatnu vrijednost.

─îlan 24

Usvajanje zakona i drugih propisa

U roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ovog zakona, Odbor je du┼żan da završi sljede─çe zakone i druge propise:

(i) o pravima i du┼żnostima zaposlenih u Upravi;

(ii) o dozna─Źavanju i raspodjeli prihoda po osnovu indirektnih poreza;

(iii) o metodama upla─çivanja na jedinstveni ra─Źun;i

(iv) o carinskoj politici.

Odbor je du┼żan da završi zakon o upravnim postupcima vezanim za indirektno oporezivanje u cilju obezbje─Ĺenja da ─çe navedeni zakon biti na snazi prije ili od dana donošenja zakona iz ─Źlana 23. ovog zakona.

U roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, direktor je du┼żan da završi pravilnik o unutrašnjoj organizaciji iz ─Źlana 8. stav 7. ovog zakona.

U roku od 60 dana od stupanja na snagu ovog zakona, Odbor je du┼żan da završi poslovnik iz ─Źlana 16. stav 8. ovog zakona.

U roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, Odbor usvaja uputstva iz ─Źlana 14. stav 4. ovog zakona. Do po─Źetka primjene tih uputstava, nastavljaju se primjenjivati zakoni i drugi propisi i interni propisi o slu┼żbenim tajnama koji su bili va┼że─çi u Federaciji, Republici Srpskoj i Distriktu do dana stupanja na snagu ovog zakona.

─îlan 25

Prenos nadle┼żnosti na Upravu

Izuzetno od odredbi ─Źlana 4. stav 1. ovog zakona, Uprava nije nadle┼żna za naplatu i raspodjelu sljede─çih indirektnih poreza:

(i) poreza na promet, uklju─Źuju─çi i naknade za ┼żeljeznice u Republici Srpskoj, na robu i usluge izuzev:

  • poreza na promet, uklju─Źuju─çi i naknade za ┼żeljeznice u Republici Srpskoj, na alkohol i alkoholna pi─ça, pivo, vino,bezalkoholna pi─ça, kafu, naftu i naftne derivate koji se napla─çuju pri uvozu tih proizvoda; i
  • poreza na promet pri uvozu robe za krajnju potrošnju;

(ii) poreza na promet, uklju─Źuju─çi i naknade za ┼żeljeznice u Republici Srpskoj, na duvanske proizvode na koje se porez na promet ili naknada za ┼żeljeznice obra─Źunava prilikom kupovine poreznih markica;

(iii) akcize na alkohol i alkoholna pi─ça, pivo, vino, bezalkoholna pi─ça, kafu, naftu i naftne derivate; osim akciza koje se napla─çuju prilikom uvoza tih proizvoda;

(iv) akcize na duvanske proizvode na koje se akciza obra─Źunava prilikom kupovine poreznih markica;

(v) putarine (u Federaciji), naknade na naftne derivate (u Republici Srpskoj) i naknade za puteve na naftne derivate (u Distriktu), osim prihoda koji se napla─çuju prilikom uvoza tih proizvoda.

Ako Odbor druga─Źije ne odobri, naplata i raspodjela poreza koje ne naplati Uprava, u skladu s prethodnim stavom, napla─çuju se i njihova raspodjela vrši se na na─Źin na koji je to ra─Ĺeno prije stupanja na snagu ovog zakona dok zakon iz ─Źlana 23. ne stupi na snagu, kada ─çe Uprava preuzeti upravljanje nad svim indirektnim porezima.

Nakon što zakon kojim se uvodi jedinstveni porez na dodatnu vrijednost za teritoriju cijele dr┼żave stupi na snagu u skladu sa ─Źlanom 23. ovog zakona, sljede─çi porezi, ako još budu postojali, ukidaju se:

(i) porez na promet roba i usluga u Federaciji;

(ii) porez na promet roba i usluga i naknada za ┼żeljeznicu u Republici Srpskoj; i

(iii) porez na promet roba i usluga u Distriktu.

Danom stupanja na snagu ovog zakona, uvo─Ĺenje bilo kojih indirektnih poreza u Bosni i Hercegovini, kao i proglašavanje ili izmjene zakonskih propisa o indirektnom oporezivanju od strane Federacije, Republike Srpske ili Distrikta mora da odobri Odbor. Odbor mora da odobri sve diskrecione odluke vezano za izuze─ça od ili promjene indirektnih poreskih stopa i struktura, koje se donose na osnovu zakonskih propisa Federacije, Republike Srpske ili Distrikta.

─îlan 26

Kontinuitet funkcija

Danom stupanja na snagu ovog zakona, Uprava za indirektno oporezivanje, osnovana Prelaznim zakonom, postaje Uprava regulisana ovim zakonom.

Direktor, koji je imenovan u skladu sa Prelaznim zakonom, direktor je Uprave iz ─Źlana 7. ovog zakona. U smislu ─Źlana 11. stav 1. ovog zakona, datum imenovanja direktora, u skladu sa Prelaznim zakonom, smatra se prvim danom njegovog petogodišnjeg mandata. Ako imenovanje nije izvršeno u skladu sa Prelaznim zakonom, nego je postupak imenovanja tek pokrenut, postupak imenovanja nastavlja se na na─Źin preciziran u tom zakonu.

Direktori ranijih entitetskih carinskih uprava i Carinske slu┼żbe Distrikta odgovorni su i primaju instrukcije isklju─Źivo od direktora Uprave.

─îlan 27

Jedinstveni ra─Źun i raspodjela prihoda

Prije nego što jedinstveni ra─Źun postane operativan, prikupljanje i raspodjela prihoda po osnovu indirektnih poreza vrši se prema procedurama koje su primjenjivane prije stupanja na snagu ovog zakona.

U roku od šest mjeseci nakon stupanja na snagu ovog zakona, direktor vrši pripreme za uspostavu jedinstvenog ra─Źuna.

Jedinstveni ra─Źun ne─çe postati operativan do stupanja na snagu zakona kojim se regulišu metode upla─çivanja na jedinstveni ra─Źun u skladu sa ─Źlanom 24. stav 1. ta─Źka (iii) ovog zakona.

Kada jedinstveni ra─Źun postane operativan, ali prije stupanja na snagu zakona iz ─Źlana 23. ovog zakona, primjenjuje se ─Źlan 21. ovog zakona, osim što se dio preostalog iznosa, koji se prebacuje Federaciji, Republici Srpskoj i Distriktu, odre─Ĺuje prema njihovom udjelu u krajnjoj potrošnji, prikazanom kroz podatke o porezu na promet.

Federacija, Republika Srpska i Distrikt Upravi dostavljaju blagovremene i ta─Źne podatke o porezu na promet, koji su potrebni za odre─Ĺivanje njihovog dijela napla─çenog prihoda. Prije nego što jedinstveni ra─Źun postane operativan, Odbor izdaje instrukcije kojima se dalje definiše metod izra─Źunavanja dijela prikupljenih prihoda te sistem distribucije do usvajanja zakona o dozna─Źavanju i distribuciji prihoda od indirektnih poreza iz ─Źlana 24. stav 1. ta─Źka (ii) ovoga zakona.

Odbor vrši pregled svakih šest mjeseci dok na snagu ne stupi zakon iz ─Źlana 23. ovog zakona, u cilju utvr─Ĺivanja da li je potrebno izvršiti izmjene ovog zakona ili drugih propisa kako bi se obezbijedilo efikasno funkcionisanje sistema distribucije prihoda.

Ništa u ovom zakonu ne mo┼że se tuma─Źiti kao opozivanje ili mijenjanje ili dopunjavanje zakona o internoj dodjeli prihoda unutar Federacije, Republike Srpske i Distrikta.

─îlan 28

Prvi predsjedavaju─çi Odbora

Izuzetno od ─Źlana 16. ovog zakona, prvi predsjedavaju─çi Odbora dodatni je ─Źlan Odbora. Prvi predsjedavaju─çi mo┼że da bude dr┼żavljanin Bosne i Hercegovine ili jedne od zemalja nasljednica Socijalisti─Źke Federativne Republike Jugoslavije. Prvi predsjedavaju─çi mo┼że da bude sa ranijim dr┼żavljanstvom Socijalisti─Źke Federativne Republike Jugoslavije ili njenih zemalja nasljednica.

Prvi predsjedavaju─çi ima mandat do 30. juna 2008. godine. U slu─Źaju da prvi predsjedavaju─çi ne provede puni mandat, za ostatak mandata imenuje se drugi pojedinac koji ispunjava uslove iz stava 1. ovog ─Źlana.

Prvog predsjedavaju─çeg imenuje Savjet ministara u skladu sa Zakonom o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Savjeta ministara i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine("Slu┼żbeni glasnik BiH", broj 7/03). Savjet ministara je odgovorni javni organ za imenovanje prvog predsjedavaju─çeg.

Kriterijumi za imenovanje prvog predsjedavaju─çeg uklju─Źuju i uslov da prvi predsjedavaju─çi posjeduje stru─Źnost u odgovaraju─çoj oblasti i da je pokazao visoke standarde poštenja i integriteta u obavljanju svoga posla.

Prvog predsjedavaju─çeg du┼żnosti razrješava Savjet ministara. Prvi predsjedavaju─çi mo┼że biti razriješen du┼żnosti samo ako trajno izgubi sposobnost vršenja svojih du┼żnosti, u─Źini ozbiljne propuste u sprovo─Ĺenju mjera za rukovo─Ĺenje Odborom, zloupotrijebi slu┼żbeni polo┼żaj ili prekora─Źi svoja ovlaštenja, otkrije dr┼żavnu ili slu┼żbenu tajnu, ili ako bude optu┼żen za krivi─Źno djelo što ga ─Źini nedostojnim izvršavanja svojih du┼żnosti.

─îlan 29

Procedura glasanja tokom prvog predsjedavanja

Odbor odluke donosi konsenzusom.

Du┼żnost predsjedavaju─çeg je da proglasi da li je konsenzus postignut.

U slu─Źaju nedostatka konsenzusa, odluke se usvajaju na sljede─çi na─Źin:

U slu─Źaju odluka o uspostavljanju uvoznih i izvoznih da┼żbina, te o bilo kakvim promjenama takvih da┼żbina potrebna je prosta ve─Ĺina glasova ─Źlanova Odbora uklju─Źuju─Ĺi i glas ministra finansija i trezora Bosne i Hercegovine.

U slu─Źaju odluka o ostalim indirektnim porezima, uklju─Źuju─çi i stope i strukture takvih poreza, potrebna je prosta ve─çina glasova ─Źlanova Odbora uklju─Źuju─çi i glasove ministara finansija Republike Srpske i Federacije. Ovaj postupak glasanja tako─Ĺe se primjenjuje na bilo koju odluku vezanu za izuze─ça od ili promjene u indirektnim poreskim stopama i strukturama.

U slu─Źaju odluka o raspodjeli prihoda od indirektnih poreza potrebna je prosta ve─çina glasova ─Źlanova Odbora uklju─Źuju─Ĺi glasove ─Źlanova iz ─Źlana 16. stava 2. (i).

Za sva ostala pitanja prvi predsjedavaju─çi donosi odluku. Prije isteka mandata prvog predsjedavaju─çeg, Odbor odlu─Źuje o mehanizmu glasanja za sva ostala pitanja, koji uklju─Źuje i postupak za izlazak iz zastoja u donošenju odluka. https://advokat-prnjavorac.com

Kvorum se sastoji od ve─çine svih ─Źlanova Odbora.

─îlan 30

Regulisanje statusa zaposlenika

Zaklju─Źno sa 31. decembrom 2003. godine, odgovaraju─çe odredbe zakonskih propisa i podzakonskih propisa o zapošljavanju u Federaciji, Republici Srpskoj i Distriktu, uklju─Źuju─çi i zakonske propise kojima se regulišu plate i naknade, primjenjuju se na zaposlenike u ranijim carinskim upravama.

Od 1. januara 2004. godine, zaposleni u ranijim carinskim upravama posta─çe zaposlenici dr┼żave, i na njih ─çe se primjenjivati Zakon o dr┼żavnoj slu┼żbi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Slu┼żbeni glasnik BiH", broj 19/02) sa izuzecima navedenim u ─Źlanu 12. stav 1. ta─Ź. (i), (ii) i (iii) ovog zakona. Zaposleni podlije┼żu i sljede─çim izuzecima:

i. ─Źlan 15. stav 1. (a) i (d) ne primjenjuje se;

ii. Glava IV ne primjenjuje se;

iii. Glava VII ne primjenjuje se.

Uz strukturu plata, platne razrede i disciplinski postupak, koji uspostavlja direktor u skladu sa ─Źlanom 12. ovog zakona, direktor priprema i podnosi na odobrenje Odboru propise kojima se uspostavlja struktura za isplatu otpremnina za zaposlenike Uprave uz odobrenje Odbora .

Status zaposlenika regulisa─çe se na na─Źin propisan u st. 2. i 3. ovog ─Źlana, dok se ne donese kona─Źna odluka u vezi sa njihovim statusom i budu─çim zaposlenjem u Upravi kroz postupak organizacionog restrukturiranja iz ─Źlana 31. ovog zakona.

U smislu ovog zakona i kao posljedica prelaska zaposlenika Federacije, Republike Srpske i Distrikta u funkciju zaposlenika dr┼żave, zaposlenici dosadašnjih carinskih uprava ne─çe imati pravo na isplatu otpremnina sve dok se, u skladu sa prethodnim stavom, ne donese kona─Źna odluka vezano za njihov status i budu─çi radni odnos u organu.

─îlan 31

Plan organizacionog restrukturiranja

U roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, direktor ─çe da pripremi plan organizacionog restrukturiranja. Planom se propisuju mjere koje su potrebne za zadovoljavanje zahtjeva ovog zakona, naro─Źito u pogledu: organizacione strukture, racionalizacije osoblja u glavnoj kancelariji, ispostavama i filijalama i standarde pru┼żanja usluga poreznim obveznicima. Direktor podnosi plan Odboru na odobravanje, a postupak odobravanja završava se u roku od 30 dana od dana podnošenja.

Plan se zasniva na sveobuhvatnoj analizi osnovnih sredstava, tehni─Źkih i ljudskih resursa koji su potrebni Upravi za obavljanje njenih poslova u skladu sa ─Źlanom 4. ovog zakona, uz du┼żno uzimanje u obzir ─Źlana 6. ovog zakona. U njemu se, nadalje, uzima u obzir postoje─çi i budu─çi obim i vrsta poslova koje Uprava treba da obavlja u skladu sa ovim zakonom.

Plan sadr┼żi strateške ciljeve Uprave i ure─Ĺuje ostvarivanje tih ciljeva.

Planom se predvi─Ĺa restrukturiranje glave kancelarije uzimaju─çi u obzir potrebu za odgovaraju─çim prostorijama, utvr─Ĺivanjem i premještajem osoblja kao i potrebu da se obezbijedi da glavna kancelarija mo┼że funkcionisati na djelotvoran i efikasan na─Źin. Dok se restrukturiranje glavne kancelarije u cijelosti ne izvrši, glavne kancelarije ranijih carinskih uprava ─Źini─çe sastavni dio glavne kancelarije Uprave.

Planom se predvi─Ĺa racionalizacija ispostava u ─Źetiri podru─Źja operacija, u skladu sa ─Źlanom 6. ovog zakona, sa sjedištima u Banja Luci, Tuzli, Mostaru i Sarajevu, koja se treba završiti u roku od dvije godine nakon što Odbor usvoji plan.

─îlan 32

Imovina i aktiva

Danom stupanja na snagu ovog zakona, svu pokretnu i nepokretnu imovinu ranijih carinskih uprava, obligaciona prava ranijih carinskih uprava, te stvari u zakonitom posjedu ranijih carinskih uprava, uklju─Źuju─çi arhive, spise i druga dokumenta, Uprava mo┼że neposredno da koristi, njima upravlja i mijenja ih, na na─Źin koji direktor bude smatrao odgovaraju─çim za zadovoljenje potreba Uprave.

U roku od 60 dana od stupanja na snagu ovog zakona, direktor je du┼żan da okon─Źa popis sve pokretne i nepokretne imovine ranijih carinskih uprava. U roku od šest mjeseci direktor donosi plan za prenos imovinskih prava Upravi, u slu─Źajevima gdje je to neophodno kako bi se obezbijedio kvalitetan i efikasan rad Uprave, kao i plan za razmatranje dugova i obaveza ranijih carinskih uprava. Direktor ove planove podnosi Odboru na odobravanje, a postupak odobravanja završava se u roku od 30 dana od dana njihovog podnošenja.

U roku od 60 dana nakon što plan odobri Odbor, direktor priprema nacrt okvirnog sporazuma o prenosu imovinskih prava ranijih carinskih uprava, u slu─Źajevima gdje je to neophodno, i podnosi ga na potpisivanje Savjetu ministara i vladama Federacije, Republike Srpske i Distrikta.

U prelaznom periodu prije zaklju─Źivanja navedenog okvirnog sporazuma, pravni status te imovine mo┼że da bude promijenjen samo uz pismeno odobrenje direktora i Odbora.

Arhive, spisi i druga dokumenta, koji se odnose na carinu, a koje dr┼że ministarstva finansija Federacije i Republike Srpske, ostaju u navedenim ministarstvima. Na zahtjev direktora, ministarstva omogu─çavaju Upravi neograni─Źen pristup dokumentima i prebacivanje tih dokumenata u Upravu.

─îlan 33

Arbitriranje

Savjet ministara izdaje sva dalja uputstva ili odluke koje su potrebne za obezbje─Ĺenje efikasne primjene ─Źlana 32. ovog zakona i, na zahtjev Odbora, imenuje jednog ili više arbitara kada je to potrebno za rješavanje specifi─Źnih problema.

─îlan 34

Bud┼żet

Zaklju─Źno sa 31. decembrom 2003. godine, Federacija, Republika Srpska i Distrikt izmiruju sve operativne troškove za carinske aktivnosti, kao i sve potrebne troškove za odr┼żavanje i zamjenu opreme ranijih carinskih uprava na njihovim podru─Źjima, te troškove za plate i naknade za zaposlenike ranijih carinskih uprava.

Tokom tog perioda, Upravi se dozna─Źuju i dovoljna sredstva iz dr┼żavnog bud┼żeta kako bi direktor mogao da vrši svoje du┼żnosti u skladu sa Zakonom.

U slu─Źaju da se godišnji bud┼żet institucija Bosne i Hercegovine za 2004. godinu ne usvoji do 1. decembra 2003. godine, ministar finansija i trezora podnije─çe poseban prijedlog bud┼żeta Uprave na usvajanje kako bi se obezbijedilo da se prijedlog bud┼żeta usvoji do 1. januara 2004. godine. Federacija, Republika Srpska i Distrikt ─çe, u skladu sa usvojenim bud┼żetom Uprave, prebaciti sredstva za rad Uprave.

Bud┼żet Uprave, koji je usvojen na na─Źin naveden u prethodnom stavu, uklju─Źiva─çe se u potpuni godišnji bud┼żet institucija Bosne i Hercegovine za 2004. godinu, te ─çe transferi Upravi iz Federacije, Republike Srpske i Distrikta postati dio transfera za finansiranje institucija Bosne i Hercegovine.

Kada jedinstveni ra─Źun postane operativan, Uprava ─çe se finansirati u okviru dr┼żavnog bud┼żeta na osnovu ─Źlana 21. stav 3. ta─Źka (i) ovog zakona.

─îlan 35

Spoljni pregled

Za svaku navršenu godinu od dana stupanja na snagu ovog zakona izvrši─çe se revizija poslovanja Uprave od Kancelarije za reviziju BiH.

U periodu od pet godina nakon stupanja na snagu ovog zakona, Odbor ─çe anga┼żovati usluge spoljnog profesionalnog tijela da izvrši godišnji pregled rada Uprave kao i ispitivanje prikupljanja i raspodjele prihoda koju vrši Uprava. Ovaj postupak sprovodi se uz punu saradnju javnih revizorskih institucija Bosne i Hercegovine, Federacije i Republike Srpske.

Po isteku petogodišnjeg perioda, Odbor odlu─Źuje o tome da li da nastavi sa postupkom iz prethodnog stava.

Troškovi vezani za spoljnu reviziju podmiruju se iz bud┼żeta Uprave.

Svi izvještaji koje izda profesionalno tijelo dostupni su javnosti.

─îlan 36

Stavljanje zakonskih propisa van snage

Danom stupanja na snagu ovog zakona, Prelazni zakon kojim se spajaju carinske uprave i osniva Uprava za indirektno oporezivanje ("Slu┼żbeni glasnik BiH", broj 18/03) (u daljem tekstu: Prelazni zakon) prestaje se primjenjivati.

─îlan 37

Kontinuirana primjena postoje─çih zakonskih propisa

Do usvajanja odgovaraju─çih zakona kojima se ure─Ĺuju indirektni porezi u Bosni i Hercegovini, va┼że─çi zakoni kojima se reguliše indirektno oporezivanje u Federaciji, Republici Srpskoj i Distriktu nastavljaju se primjenjivati ukoliko nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.

─îlan 37a

Upravni postupci koji se odnose na primjenu propisa iz nadle┼żnosti Uprave i koji su pokrenuti prije 8. januara 2004. godine bi─çe provedeni i rješava─çe se u skladu s propisima koji su bili na snazi u vrijeme pokretanja ovih postupaka.

Ako je nakon 8. januara 2004. godine prvostepeno rješenje doneseno u upravnom postupku iz stava 1. ovog ─Źlana poništeno i predmet vra─çen prvostepenom organu, dalji postupak se provodi na osnovu stava 3. ovog ─Źlana.

Do stupanja na snagu zakona kojim se ure─Ĺuju upravni postupci koji se odnose na indirektno oporezivanje, ┼żalbe protiv prvostepenih rješenja koja su nakon 8. januara 2004. godine donijele carinarnice, ili ispostave i filijale iz ─Źlana 6. ovog zakona, rješava direktor Uprave.

Izuzetno od odredaba stava 3. ovog ─Źlana, kona─Źni upravni akti doneseni prije 20. oktobra 2004. godine ostaju na snazi.

─îlan 38

Objavljivanje i stupanje na snagu

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana nakon objavljivanja u "Slu┼żbenom glasniku BiH".

Zakon ─çe se objaviti odmah nakon stupanja na snagu sporazuma zaklju─Źenog izme─Ĺu Federacije i Republike Srpske, kojim se prenosi nadle┼żnost u skladu sa ─Źlanom III 5 (a) Ustava Bosne i Hercegovine, tako da se omogu─çi uspostavljanje jedinstvenog sistema indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini, ili odmah nakon usvajanja ovog zakona, koje god nastupi kasnije.

Zakon ─çe se objaviti u slu┼żbenim glasilima entiteta i Br─Źko Distrikta Bosne i Hercegovine.

 

Samostalni ─Źlan Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini

("Sl. glasnik BiH", br. 52/2004)

─îlan 4

Ovaj zakon stupa na snagu odmah i odmah se objavljuje u "Slu┼żbenom glasniku BiH".

 

Samostalni ─Źlan Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini

("Sl. glasnik BiH", br. 34/2007)

─îlan 2

Ovaj Zakon stupa na snagu nakon objavljivanja u "Slu┼żbenom glasniku Bosne i Hercegovine" ili 1. juna 2007. godine, zavisno od toga šta nastupi kasnije.

 

Samostalni ─Źlan Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini

("Sl. glasnik BiH", br. 4/2008)

─îlan 3

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objavljivanja i objavljuje se odmah u "Slu┼żbenom glasniku Bosne i Hercegovine".

 

Samostalni ─Źlan Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini

("Sl. glasnik BiH", br. 49/2009)

─îlan 2

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu┼żbenom glasniku BiH".

 

Samostalni ─Źlan Zakona o izmjeni
Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini

("Sl. glasnik BiH", br. 91/2017)

─îlan 2

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu┼żbenom glasniku BiH", a primjenjiva─çe se od prvog radnog dana mjeseca koji slijedi nakon njegovog stupanja na snagu.

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija