Advokatska kancelarija

weight
"Naša zaštita nije u našem oružju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

Zakon o platama zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u RS

 

Zakon o platama zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u Republici Srpskoj


«Službeni glasnik Republike Srpske broj: 11/2019, 105/2019, 49/2021,119/2021, 68/2022, 132/2022 i 112/2023)

 


Član 1

Ovim zakonom uređuje se način utvrđivanja plata zaposlenih lica u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima Republike Srpske (u daljem tekstu: zaposleni).

 

Član 2

(1) Plata zaposlenih sastoji se od osnovne plate, uvećanja plate i naknada propisanih ovim zakonom.

(2) Plata iz stava 1. ovog člana predstavlja bruto platu.

(3) U svim elementima koji čine platu iz stava 1. ovog člana sadržani su porez na dohodak i doprinosi.

 

Član 3

(1) Pod uvećanjem plate u smislu člana 2. ovog zakona smatra se uvećanje po osnovu:

1) godina staža osiguranja,

2) rada noću,

3) rada tokom republičkih praznika i drugih dana kada se po zakonu ne radi,

4) otežanih uslova rada,

5) rada u kombinovanim odjeljenjima.

(2) Zaposleni imaju pravo na naknadu plate u punom iznosu, izuzev uvećanja iz stava 1. t. 2), 3), 4) i 5) ovog člana, tokom: korišćenja godišnjeg odmora, plaćenog odsustva, republičkih praznika, privremene spriječenosti za rad zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti.

Član 4

(1) Pravo na platu ostvaruje se danom stupanja na rad.

(2) Pravo na platu prestaje danom prestanka radnog odnosa.

Član 5

(1) Zaposleni imaju pravo na platu iz člana 2. ovog zakona.

(2) Način obračuna i isplata plata jedinstveni su za zaposlene, a zavise od radnog mjesta, platne grupe i platne podgrupe.

(3) Plate se isplaćuju u tekućem mjesecu za prethodni mjesec u skladu sa terminskim mjesečnim planom potrošnje budžeta Republike Srpske (u daljem tekstu: budžet).

(4) Sredstva za bruto plate obezbjeđuju se u budžetu.

Član 6

(1) Osnovna plata obračunava se i iskazuje mjesečno za puno radno vrijeme, prema radnom mjestu i odgovarajućoj platnoj grupi i platnoj podgrupi.

(2) Osnovna plata iz stava 1. ovog člana je proizvod cijene rada kao izraza vrijednosti za najjednostavniji rad i koeficijenta utvrđenog prema platnoj grupi i platnoj podgrupi.

(3) Uvećanje osnovne plate za svaku navršenu godinu staža osiguranja iznosi:

1) do navršenih 25 godina 0,3%,

2) nakon navršenih 25 godina, svaka naredna godina 0,5%.

(4) Naknade za topli obrok i regres uračunate su u iznos osnovne plate iz stava 2. ovog člana i ne mogu se posebno iskazivati.

(5) Osnovna plata obračunata u skladu sa ovim članom za puno radno vrijeme za redovan rad ne može biti niža od utvrđene najniže plate u Republici Srpskoj.

Član 7

(1) Cijena rada je izraz vrijednosti za najjednostavniji rad i osnov za obračun osnovne plate.

(2) Vlada Republike Srpske (u daljem tekstu: Vlada) u toku izrade budžeta svake godine sa predstavnicima reprezentativnog granskog sindikata vodi pregovore o cijeni rada za narednu godinu.

(3) Akt o cijeni rada potpisuju predsjednik Vlade i predsjednik reprezentativnog granskog sindikata.

(4) Akt iz stava 3. ovog člana objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srpske".

Član 8

(1) Ako se u jednom od kvartala ne ostvaruje budžet u punom obimu, plate zaposlenih umanjuju se do visine procenta manje ostvarenih prihoda budžeta.

(2) Odluku o procentu umanjenja plate donosi Vlada, na prijedlog Ministarstva finansija.

Član 9

Zaposleni u osnovnoj školi razvrstavaju se u platne grupe i platne podgrupe sa sljedećim platnim koeficijentima za obračun osnovne plate:

1) prva platna grupa:

1. prva platna podgrupa:

- direktor osnovne škole koja ima više od 800 učenika (visoka stručna sprema)...................27,47;

- direktor osnovne škole koja ima više od 800 učenika (viša stručna sprema)......................24,63;

2. druga platna podgrupa:

- direktor osnovne škole koja ima od 401 do 800 učenika (visoka stručna sprema)...................26,47;

- direktor osnovne škole koja ima od 401 do 800 učenika (viša stručna sprema)......................23,71;

3. treća platna podgrupa:

- direktor osnovne škole koja ima do 400 učenika (visoka stručna sprema)...................25,48;

- direktor osnovne škole koja ima do 400 učenika (viša stručna sprema)......................22,80;

2) druga platna grupa:

1. prva platna podgrupa:

- pomoćnik direktora (visoka stručna sprema).........23,98;

2. druga platna podgrupa:

- stručni saradnici: pedagog, psiholog, logoped, defektolog, socijalni radnik (visoka stručna sprema).........23,21;

3. treća platna podgrupa:

- nastavnik, bibliotekar, sekretar, računovođa (visoka stručna sprema).............................................................22,29;

4. četvrta platna podgrupa:

- voditelj produženog boravka, voditelj boravka (visoka stručna sprema).......................................................... 21,76;

3) treća platna grupa:

1. prva platna podgrupa:

- pomoćnik direktora (viša stručna sprema).......18,89;

2. druga platna podgrupa:

- nastavnik, učitelj (sa završenom učiteljskom školom i stručni učitelj muzičke i likovne kulture), (viša stručna sprema)...........................19,27;

3. treća platna podgrupa:

- voditelj produženog boravka, voditelj jutarnjeg čuvanja, bibliotekar, sekretar, računovođa (viša stručna sprema)...........................................17,35;

4) četvrta platna grupa:

1. prva platna podgrupa:

- bibliotekar, sekretar, računovođa, nastavnik (koji nema završenu učiteljsku školu), (srednja stručna sprema) ................. 16,24;

2. druga platna podgrupa:

- administrativno-finansijski radnik, knjižničar (srednja stručna sprema) ................. 15,10;

3. treća platna podgrupa:

- domar, vozač, ložač (visokokvalifikovani radnik ili srednja stručna sprema) ................. 14,11;

5) peta platna grupa:

1. prva platna podgrupa:

- domar, ložač (kvalifikovani radnik) ................. 12,23;

2. druga platna podgrupa:

- noćni čuvar, čistačica, ložač (završena osnovna škola ili nekvalifikovani radnik) ................. 11,08.

Član 10

Zaposleni u srednjoj školi razvrstavaju se u platne grupe i platne podgrupe sa sljedećim platnim koeficijentima za obračun osnovne plate:

1) prva platna grupa:

1. prva platna podgrupa:

- direktor srednje škole koja ima više od 800 učenika (visoka stručna sprema)...................27,47;

2. druga platna podgrupa:

- direktor srednje škole koja ima od 401 do 800 učenika (visoka stručna sprema)...................26,47;

3. treća platna podgrupa:

- direktor srednje škole koja ima do 400 učenika (visoka stručna sprema).........................................25,48;

2) druga platna grupa:

1. prva platna podgrupa:

- pomoćnik direktora (visoka stručna sprema).........23,98;

2. druga platna podgrupa:

- nastavnik srednje škole, stručni saradnici: pedagog, psiholog, socijalni radnik, logoped, defektolog (visoka stručna sprema)...............................................23,21;

3. treća platna podgrupa: - bibliotekar, sekretar, računovođa, koordinator praktične nastave (visoka stručna sprema)........... 22,29;

3) treća platna grupa:

1. prva platna podgrupa:

- nastavnik praktične nastave (viša stručna sprema).....................................................................19,27;

2. druga platna podgrupa:

- bibliotekar, sekretar, računovođa, koordinator praktične nastave (viša stručna sprema)......................................................17,35;

4) četvrta platna grupa:

1. prva platna podgrupa:

- nastavnik praktične nastave (visokokvalifikovani radnik).............................17,12;

- koordinator praktične nastave (visokokvalifikovani radnik) ................. 16,74;

2. druga platna podgrupa:

- nastavnik praktične nastave (srednja stručna sprema) ................. 17,40;

- bibliotekar, sekretar, računovođa, koordinator praktične nastave (srednja stručna sprema) ................. 16,24;

3. treća platna podgrupa:

- knjižničar, operater, administrativni radnik, finansijski radnik (srednja stručna sprema) ................. 15,10;

- laborant, saradnik u nastavi (visokokvalifikovani radnik ili srednja stručna sprema) ................. 15,10;

5) peta platna grupa:

1. prva platna podgrupa:

- ekonom, domar, ložač (visokokvalifikovani radnik ili srednja stručna sprema) ................. 14,11;

2. druga platna podgrupa:

- domar, ložač (kvalifikovani radnik) ................. 12,23;

3. treća platna podgrupa:

- noćni čuvar, čistačica (završena osnovna škola ili nekvalifikovani radnik) ................. 11,08.

Član 11

Zaposleni u đačkim domovima razvrstavaju se u platne grupe i platne podgrupe sa sljedećim platnim koeficijentima za obračun osnovne plate:

1) prva platna grupa:

1. direktor đačkog doma (visoka stručna sprema)...25,48;

2) druga platna grupa:

1. prva platna podgrupa:

- vaspitač, pedagog, psiholog, logoped (visoka stručna sprema).............................................................23,21;

2. druga platna podgrupa:

- bibliotekar, sekretar, računovođa (visoka stručna sprema)....................................................................... 22,29;

3) treća platna grupa:

1. prva platna podgrupa:

- vaspitač, bibliotekar, sekretar, računovođa, referent za smještaj u đačkom domu (viša stručna sprema)......................................................17,35;

2. druga platna podgrupa:

- vaspitač, bibliotekar, sekretar, računovođa (srednja stručna sprema) ................. 16,24;

3. treća platna podgrupa:

- operater, administrativni radnik, medicinska sestra, knjigovođa, blagajnik, šef kuhinje (srednja stručna sprema) ................. 15,10;

4) četvrta platna grupa:

1. prva platna podgrupa:

- ekonom, domar, kuvar, ložač centralnog grijanja (visokokvalifikovani radnik ili srednja stručna sprema) ................. 14,11;

2. druga platna podgrupa:

- domar, ložač centralnog grijanja, kuvar (kvalifikovani radnik) ................. 12,23;

3. treća platna podgrupa:

- portir, vešarica, pomoćni kuvar (polukvalifikovani radnik) ................. 12,06;

4. četvrta platna podgrupa:

- noćni čuvar, čistačica (završena osnovna škola ili nekvalifikovani radnik) ................. 11,08.

Član 12

Zaposleni u osnovnim školama za djecu sa smetnjama u razvoju, osnovnim muzičkim i baletskim školama i srednjim školama za učenike sa posebnim potrebama i umjetničkim školama razvrstavaju se u platne grupe i platne podgrupe sa sljedećim platnim koeficijentima za obračun osnovne plate:

1) prva platna grupa:

1. prva platna podgrupa:

- direktor umjetničke škole koja ima više od 400 učenika (visoka stručna sprema)..............26,47;

- direktor umjetničke škole koja ima više od 400 učenika (viša stručna sprema).................23,71;

- direktor osnovne škole za djecu sa smetnjama u razvoju i srednje škole za učenike sa posebnim potrebama koja ima više od 100 učenika (visoka stručna sprema)...................26,47;

- direktor osnovne škole za djecu sa smetnjama u razvoju i srednje škole za učenike sa posebnim potrebama koja ima više od 100 učenika (viša stručna sprema)......................23,71;

2. druga platna podgrupa:

- direktor umjetničke škole koja ima do 400 učenika (visoka stručna sprema)...................25,48;

- direktor umjetničke škole koja ima do 400 učenika (viša stručna sprema)......................22,80;

- direktor osnovne škole za djecu sa smetnjama u razvoju i srednje škole za učenike sa posebnim potrebama koja ima do 100 učenika (visoka stručna sprema).........................................25,48;

- direktor osnovne škole za djecu sa smetnjama u razvoju i srednje škole za učenike sa posebnim potrebama koja ima do 100 učenika (viša stručna sprema)......................................................22,80;

2) druga platna grupa:

1. prva platna podgrupa:

- pedagog, psiholog, socijalni radnik, logoped, defektolog, fizioterapeut, redukator psihomotorike, pedagoški SI terapeut (stručni saradnici), (visoka stručna sprema)...........................................................................23,21;

2. druga platna podgrupa:

- nastavnik srednje škole (visoka stručna sprema).. 23,21,

- nastavnik osnovne škole, bibliotekar, sekretar, računovođa (visoka stručna sprema)...........................22,29;

3. treća platna podgrupa:

- voditelj produženog boravka (visoka stručna sprema)............................................ 21,76;

3) treća platna grupa:

1. prva platna podgrupa:

- nastavnik, učitelj sa završenom učiteljskom školom i stručni učitelj muzičke i likovne kulture (viša stručna sprema).............................19,27;

- medicinska sestra (viša stručna sprema)..........17,97;

2. druga platna podgrupa:

- voditelj produženog boravka, bibliotekar, sekretar, računovođa (viša stručna sprema)......17,35;

3. treća platna podgrupa:

- bibliotekar, sekretar, računovođa (srednja stručna sprema) ................. 16,24;

4. četvrta platna podgrupa:

- operater, administrativni radnik, medicinska sestra, knjigovođa, blagajnik (srednja stručna sprema) ................. 15,10;

4) četvrta platna grupa:

1. prva platna podgrupa:

- ekonom, domar, kuvar, ložač centralnog grijanja, vozač (visokokvalifikovani radnik ili srednja stručna sprema) ................. 14,11;

2. druga platna podgrupa:

- domar, ložač centralnog grijanja, kuvar, vozač (kvalifikovani radnik) ................. 12,23;

3. treća platna podgrupa:

- portir, vešarica (polukvalifikovani radnik) ................. 12,06;

4. četvrta platna podgrupa:

- noćni čuvar, čistačica (završena osnovna škola ili nekvalifikovani radnik) ................. 11,08.

Član 13

Za radna mjesta koja nisu navedena u ovom zakonu, a propisana su aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, primjenjivaće se koeficijenti za obračun osnovne plate prema zvanjima i zanimanjima utvrđenim u čl. 9. do 12. ovog zakona, u zavisnosti od oblasti u kojoj je sistematizovano radno mjesto.

Član 14

Zaposleni imaju pravo na naknadu plate u punom iznosu za vrijeme korišćenja godišnjeg odmora, plaćenog odsustva, republičkih praznika, privremene spriječenosti za rad zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti, kao i za vrijeme prekida rada zbog propusta poslodavca da preduzme odgovarajuće mjere zaštite na radu, utvrđenog zakonom kojim se uređuju radni odnosi i posebnim kolektivnim ugovorima.

Član 15

(1) Puno radno vrijeme zaposlenih iznosi 40 časova sedmično.

(2) Ukoliko zaposleni radi sa nepunim radnim vremenom, u skladu sa posebnim zakonom ili drugim propisima, osnovna mjesečna plata određuje se srazmjerno vremenu provedenom na radu.

Član 16

(1) Osnovna plata pripravnika sa visokom, višom ili srednjom stručnom spremom utvrđuje se u iznosu od 80% osnovne plate platne grupe i platne podgrupe kojoj pripada, te odgovarajuće stručne spreme.

(2) Radnik koji nema propisanu stručnu spremu, odnosno neverifikovani radnik, a privremeno obavlja poslove zbog nedostatka kadra sa propisanom stručnom spremom, prima platu 30% manju od osnovne plate verifikovanog radnika istog stepena stručne spreme.

Član 17

(1) Zaposleni koji po nalogu rukovodioca rade duže od punog radnog vremena, za svaki sat prekovremenog radnog vremena imaju pravo na jedan sat kompenzujućeg radnog vremena.

(2) Vrijeme iz stava 1. ovog člana preračunava se tromjesečno u slobodne dane i sate, koje zaposleni treba da iskoriste najkasnije u roku od šest mjeseci.

Član 18

(1) Osnovna plata zaposlenih uvećava se za rad noću, za rad tokom republičkih praznika i drugim danima kada se po zakonu ne radi, a visina uvećanja po ovim osnovama određuje se posebnim kolektivnim ugovorom.

(2) Posebni kolektivni ugovor zaključuje sindikat iz člana 7. stav 2. ovog zakona sa nadležnim ministrom po ovlašćenju Vlade.

Član 19

(1) Zaposleni imaju pravo na:

1) otpremninu pri odlasku u penziju i prestanku radnog odnosa u slučaju ako se iz ekonomskih, organizacionih i tehnoloških razloga ukaže potreba za prestankom rada zaposlenog,

2) naknadu troškova prevoza prilikom dolaska na posao i povratka sa posla,

3) jubilarnu nagradu,

4) jednokratnu novčanu naknadu za posebne rezultate rada,

5) novčanu naknadu prilikom rođenja djeteta,

6) novčanu pomoć u slučaju invalidnosti i dugotrajne bolesti,

7) novčanu pomoć porodici u slučaju smrti radnika,

8) novčanu pomoć u slučaju smrti člana uže porodice,

9) naknadu po osnovu obavljanja funkcije predsjednika ili povjerenika reprezentativne sindikalne organizacije,

10) naknadu po osnovu obavljanja funkcije predsjednika aktiva direktora škola.

(2) Visina naknade iz stava 1. ovog člana određuje se posebnim kolektivnim ugovorom.

Član 19a

Zaposleni koji su u radnom odnosu na neodređeno vrije- me imaju pravo na penzijski doprinos za dobrovoljno penzijsko osiguranje, u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast dobrovoljnih penzijskih fondova i penzijskih planova, a čiju visinu utvrđuje Vlada posebnom odlukom. https://advokat-prnjavorac.com

Član 19b

(1) Zaposleni, kojeg rješenjem odredi direktor škole, ima pravo na naknadu za obavljanje poslova administracije jedinstvenog informacionog sistema Ministarstva prosvjete i kulture - eDnevnika u onim školama koje imaju implementiran informacioni sistem.

(2) Visina naknade iz stava 1. ovog člana određuje se posebnim kolektivnim ugovorom.

Član 20

(1) Zaposleni, osim naknada određenih ovim zakonom, nemaju pravo na druge naknade za rad koje se isplaćuju iz budžeta.

(2) Izuzetno od stava 1. ovog člana, zaposlenima se odlukom Vlade može isplatiti naknada za rad za poslove koji nisu u opisu radnog mjesta zaposlenog.

Član 21

Usklađivanje podzakonskih akata, posebnog kolektivnog ugovora kojim je uređen obračun i isplata plata i drugih naknada zaposlenih i ugovora o radu zaposlenih sa ovim zakonom izvršiće se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 22

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaju da važe odredbe Zakona o platama zaposlenih u oblasti prosvjete i kulture Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 66/18), koje se odnose na osnovne i srednje škole i đačke domove.

Član 23

Ovaj zakon se objavljuje u "Službenom glasniku Republike Srpske", a stupa na snagu 1. marta 2019. godine.

Samostalni član Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o platama zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u Republici Srpskoj

("Službe glasnik Republike Srpske", br. 105/2019)

Član 6

Ovaj zakon se objavljuje u "Službenom glasniku Republike Srpske", a stupa na snagu 1. januara 2020. godine.

Samostalni član Zakon o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u Republici Srpskoj

("Službe glasnik Republike Srpske", br. 49/2021)

Član 5

Ovaj zakon objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srpske", a stupa na snagu 1. juna 2021. godine.

Samostalni član Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o platama zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u Republici Srpskoj

("Službe glasnik Republike Srpske", br. 119/2021)

Član 7

Ovaj zakon objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srpske", a stupa na snagu 1. januara 2022. godine.

Samostalni član Zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u Republici Srpskoj

("Sl. glasnik RS", br. 68/2022)

Član 5

Ovaj zakon objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srpske", a stupa na snagu 1. avgusta 2022. godine.

Samostalni član Zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u Republici Srpskoj

("Službe glasnik Republike Srpske", br. 132/2022)

Član 5

Ovaj zakon se objavljuje u "Službenom glasniku Republike Srpske", a stupa na snagu 1. januara 2023. godine.

Samostalni član Zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u Republici Srpskoj

("Službe glasnik Republike Srpske", br. 112/2023)

Član 5

Ovaj zakon se objavljuje u "Službenom glasniku Republike Srpske", a stupa na snagu 1. januara 2024. godine.

 

 

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija